Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads."

Transkript

1 REKLÂMIN MĐZAHĐ ÇERÇEVEDE ÜNLÜ KĐŞĐ ARACILIĞIYLA SUNUMU: ÜRÜN NESNE ĐLĐŞKĐSĐNDE ĐMAJ AKTARIMI Doç.Dr. Nurdan Öncel Taşkıran Kocaeli Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü KOCAELĐ ÖZET Modern teknolojinin son sürat ilerlemekte olduğu çağımızda farklı özelliklere sahip cep telefonları hat hizmetlerinin müşterilerine sundukları konuşma paketlerinin çok fazla sayıda olması, tüketici zihninde bir karmaşaya ve belirsizliğe yol açmaktadır. Bu hizmetler hakkında fazla bilgisi olmayan tüketiciyi hem bilgilendirmek hem de dikkatini kendi hat markasına yöneltmek isteyen reklâm verenler reklâmcılık temel gengüdümlerinden biri olan ürün tanıtımında halkın sevgisini kazanmış ünlü bir isim kullanma yöntemini son zamanlarda sıkça kullanmaları ve bu ünlü kişileri güldürü dünyasından seçilmiş olması oldukça göze çarpıcıdır. Bu bağlamda Turkcell, Vodafone ve Avea gibi üç büyük rakip hat kurumunun en fazla müşteriye sahip olabilmesi halkın ilgisini çekebilecek en doğru ünlüyü seçebilme becerisiyle eşdeğer görünmekte, gülmeceli oluşuyla- varsa sloganıyla- ürün, hizmet satışını sağlayacak reklâmın yüzlerce rakip reklâm arasından sıyrılıp ürün satışını gerçeklemesi umulmaktadır. Bu çalışmanın amacı cep telefonu hat servislerinin sık kullandığı reklâmlarda kullanılan ünlü kişilerin reklâma olan mizahi katkıları ve ürün- reklâm bağıntısı gösterilmeye çalışılacaktır. Konu materyali reklâmlar Ozan Güven -Melis Birkan, Şahan Gökbakar, Şafak Sezer gibi ünlülerin kullanıldığı dramatik yapılı televizyon reklâmlarından seçilmiş olup, çözümleme göstergebilimsel yaklaşımla yapılacaktır. Anahtar sözcükler: Dramatik reklâm, mizah, cep telefonu, televizyon reklâmları, Avea,Turkcell, Vadofon ABSTRACT In modern age where tecnology runs with top speed, not only very many different models of cell phones but also the mobile communications, products and services are presented to the costumers with so many packages of advantages which cause havoc and uncertainity in costumers minds, so much so that they might accept whatever they are offered as taken for granted. Advertisers who both want to inform the audience about their products and services and orient them to purchase, often advertise their services on television screens accompanied with a humorous dramatic fiction in which a celebrity, VIP who is popular in the public eye, performs. Turkcell,Vodafone and Avea, the three major mobile communication services tend to advertise in such a way to focus all the audience to the advertisement so that they attract more and more costomers in the mobile communication service market: Advertisers employ a well known celebrity for the institution and try to attract the audience to purchase their product or service due to their performance, or being so popular or favourable in the public eye. A general belief is that the costumer buys the product through the image of the celebrity or the relation between the product and the celebrity.. 1

2 The aim of this study is to depict and understand the relationship between the product and the image of the celebrity contributed to the advertisement. Analyses of the products are to be done through semiotic analysis. The subject materials are three television ads campaign for Avea,Vodafon and Turkcell mobile services in which some humorous drama accompanied by celebrities. Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads. 1. GĐRĐŞ Zamanımızda cep telefonları sadece sesli değil görüntülü görüşme sağlayabilen, televizyon izlenilebilen, internete girebilen, elektronik postaları rahatlıkla her yerden takip edebilecek, radyo veya yüklediğiniz müzikleri dinleyeceğiniz, iletişimde hızın ve teknolojinin en önemli göstergesi haline gelmiştir. Gelişen sayısal teknolojiyle birlikte iletişim hizmetleri yatırımcıları bu teknolojiyi kısa zamanda, yüksek kâr marjından yararlanmak ve geniş tüketici pastasından paylarını alabilmek için büyük ölçüde görsel medyaya yönlendikleri, medyanın her mecrasına özellikle televizyona büyük ölçüde reklâm verdikleri gözlenmektedir. Sokak afişleri, posterler, gazete ekleri, internet reklâmları cep telefonu hizmet paketleri reklâmlarıyla taşmaktadır. Cep telefonu servis piyasasının üç büyük şirketi Avea,Tuırkcell ve Vodafon reklâmcıları hizmetleri duyurmak ve dikkati kendi ürünlerine yönlendirmek için reklâmlarında ünlü kişilere çok sık yer verdikleri gözlenmektedir. Reklâmda oynayan ünlülerin popüler kültürde sevilen ve beğenilen, özellikle güldürülü televizyon dizilerinde veya sinema filmlerinde oynayan kişilerden seçilmiş olmaları dikkat çekici olup bir reklâm gengüdüm meselesidir. Bu üç şirket verdikleri hizmeti halk tarafından sevilen kişiler aracılığı ile bir güldürü çerçevesinde duyurmayı ve bu kişiler aracılığı ile kurumlarına imaj aktarımı sağlamak istemektedirler. Ünlü kişi imgesi altına yerleştirdikleri hizmet duyurularını böylece gerçeklemekte, ünlü kişi imgesini de dikkat çekme aracı olarak bir süreliğine kiralamış sayılmaktadırlar. Amerikalı göstergebilimci Charles Saunders Peirce in üçlemesine dayanarak reklâm ve ünlü kişi arasındaki bağıntı açımlanabilir. Yaklaşıma göre bir görsel sunuda (reklâmda) anlam, gösteren ve gösterilen arasındaki anlam ilişkisi temel alınarak ürün/hizmet - nesne bağıntısı (cep telefonu hizmet reklâmı ve ünlü kişi arasındaki bağıntı) göstergesel bağlamda görüntüsel, belirtisel ve simgesel olabilir. Bazı reklâmlarda hizmet/ürün-nesne bağıntısı nedenseldir; açık ve belirgindir. Bazılarında ise simgesel veya belirtiseldir. Ünlü kullanımı her üç bağıntıya paralel biçimde dramatik kurgularda konumlandırılabilir. Böylece reklâmcılığın satışta ilk ilkesi olan dikkat çekme yi (Attention) başarıyla tamamladıkları düşünülebilir. Kurguda kullanılan ünlü kişilerin ürünü veya hizmeti geçmesi, diğer bir deyişle hizmetin ne sunduğu değil, nasıl sunulduğunun ön plana çıkması da olasıdır. Aynı alana hizmet veren üç kuruluş farklı ünlü kullansa da, aynı dönemde ve artarda yayınlanan rakip reklâmlarla tüketicinin kafasını daha da bulanıklaştırması söz konusudur. Đşte bu kaygıdan uzaklaşmanın bir yolu olarak reklâmcıların tercih ettiği gen güdümde hizmet - ürün arasındaki bağın nedensizliği ve bu nedensizliğin izler tüketicinin dikkatini reklâmda kurgulanan güldürü öğelerine ve kitlelerin önceden çeşitli rol modelleri, çeşitli tiplemeleriyle ile tanıyıp sevdikleri kişilere çekmeleri ve reklâmı yapılmak istenilen hizmetin güldürü öğesi altında kalması temel varsayımlar olarak alınmıştır. Çalışmada üç büyük cep telefonu hizmeti veren kurumun reklâmlarında kullanılan mizah öğeleri ve dramatik yapıların ünlü kişiler tarafından oyunlaştırılması böylece dikkat çekmeleri, ünlü kişilerle cep telefonu arasındaki ilişkinin nedensizliği, ünlü kişilerin cep telefonu şirketlerince imaj aktarımı amacıyla kimliklerinin kiralanması gösterilmeye çalışılacaktır. Üç kurumun reklâmı da güldürü ve drama öğeleri üzerine kurulmuş olup sevilen televizyon dizi veya filmleri karakterleri aracılığıyla sergilenmektedirler. Vodafon da Şafak Sezer hemşire Selim, Avea da Ozan Güven ve Melis Birkan romantik âşıklar, Turkcell de ise Şahan Gökbakar Tosun ve Yabancı Damat kurgularıyla 2

3 ekranlara gelmektedir. Çalışmada dramatik kurguların düz anlamlarıyla ne ifade ettikleri, bunun yanında esas anlamın yan anlamda toplandığı, iletinin gerçek anlamının bu yan anlamda var olduğu, ünlülerin ise bu yan anlamı gizlemek için bir kimlik aracı olarak kullanıldığı belirtilmeye çalışılacak, reklâmın bütününe bakıldığında hizmet/ürün nesne ünlü ilişkisi Pierce in üçlü yaklaşımı aracılığı ile konumlandırılacaktır. 1.a. yöntem Çalışmada son dönemde yoğunlaşan cep telefonu hizmet servislerinin kurumları için seçtikleri ünlülerle, sunulan kurgu arasındaki bağın konumlandırılması, C.S.Peirce in göstergesel üçlüsü temel alınarak yapılandırılmıştır. Bazı kuramcılara göre göstergebilim her şeyin anlamının çözümlenebileceği anahtar yöntemleri barındırmaktadır (Berger,1996,13). Reklâm iletilerinde anlama ulaşmak için kullanılan yöntemlerin başında göstergebilim gelmektedir. Bu çalışmada anlama ulaşma, gösteren ve gösterilen arasındaki bağıntının göstergenin üç görünüm seviyesinde olabileceğini varsayan Peirce in yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Amerikalı düşünür Charles Saunders Pierce dilbilimci Ferdinand de Saussure,Roland Barthes gibi yaklaşımları en çok tartışılan ve kullanılan göstergebilimcilerdendir.ünlü üçlemelerini içeren yöntemi aracılığıyla göstergebilimsel çözümlemenin tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Pierce, bir şeyin yerine konulabilme özelliğine ve kapasitesine sahip olan göstergenin hitap ettiği kişinin zihninde bir tek veya çoklu bir gösterge yarattığını ve yarattığı bu göstergeyi birinci göstergenin yorumlayıcısı olarak niteler (Fiske,1990,65). Pierce göstergeleri üç gruba ayırır: görüntüsel gösterge, belirtisel gösterge ve simge. Görüntüsel gösterge de gösterge nesnesinin niteliğini paylaşır, onunla benzerlikler taşır; fotoğraf, suya yansıyan akis, aynadaki görüntü, harita ve pek çok görsel gösterge bu sınıfa girer. Doğal seslerin taklidi ise görüntüsel gösterge dili oluşturma çabasıdır. Bu çabalar en çok şiir, müzik ve parfüm yaratımı konusunda kendini göstermektedir (Fiske,1990,71).Özellikle reklâmlarda dolaysız anlatım, doğrudan satış hedeflendiğinde görüntüsel göstergenin dilsel dizgedeki karşılığı olan düzanlam boyutu devreye girer. Görüntülerin kitlelere doğrudan aktarmak istediği anlam açık ve belirgin olan, diğer bir deyişle, sözlüksel anlamıdır. Đletide aktarılan bilgi düzeyi, hemen anlaşılan bilgi nedir, bunu belirleyen anlam düzanlam düzeyidir. Belirtisel gösterge de gösterenle nesnesi arasında varoluşsal, nedensel bir bağ vardır. Ateş yüksekliği vücuttaki bir rahatsızlığı, arabanın çalışmaması mekanik veya yakıtla ilgili bir soruna işaret eder. Bununla bağlantılı olarak reklâmlarda ürün /hizmet tanıtımında kullanılan mekân, giyim tarzı, aksesuar, hal ve tavır, dış ses tonu, cinsiyet, renkler ve dil kullanımını reklâm değerlendirmelerinde sosyal statü veya ekonomik dizge göstergeleri olarak kullanılırlar. Đleti kapsamındaki imgelerin/ nesnelerin ne çağrıştırdığı ise yan anlam boyutu düzeyinde değerlendirilebilir. Peirce e göre gösteren gösterilen arasındaki üçüncü ilişki düzeyi simgesel dir. Gösterenle nesnesi arasındaki bağ nedensiz ve rastlantısal olmakla birlikte uzlaşımsaldır. Trafik işaretleri evrenseldir; ülkeler dünyanın her yerinde trafik işaretlerinin aynı anlama geldiğini bilir. Çeşitli kültürel kodlar ülkelere göre farklıdır ama bilinir ve öğrenilirse aradaki farklılık kalkar. El öpme geleneği gibi. Sözcüklerin pek çoğu simgeseldir; ülkelere, kültürlere, topluluklara ait anlam birimlerini temsil ederler. Reklâm çözümlemeleri genellikle göstergebilimsel veya ikonografik olarak çözümlenir. Göstergebilimsel çözümleme çok daha yaygın olup, görsel ve dilsel olarak iki kısımda incelenebilir. Görsel ileti gazete, cep telefonu reklâmları gibi biz istemeyinceye kadar kalıcı veya sinema, radyo, televizyonda, internette olduğu gibi anlık olabilir. Ve yine hepsi görsel (fotoğraf, çizim, tablo, tasarım, vb)ve dilsel bağlamda bir alt kademede değerlendirilerek çözümlenebilir. Sözcüklerin nasıl biçimsel içeriksel anlam yapıları varsa görsellerde de bu yapı mevcuttur. Bu algılamayı sağlayan ise göstergebilim yöntemidir. Bir resim, fotoğraf, ikon, çizim bin sözcükle anlatılabilecek bir olayı çok hızlı ve kısa bir sürede aktarabilir. Yine sözcükte olduğu gibi resimde de anlam inşa edilmesine 3

4 yardımcı sanatlar vardır: görünen ve saklanan ve ima edilen. Bu görseller durağan olduğu gibi dramatik yapılarda da olabilir. Reklâm iletilerinde genellikle amaç ya yeni bir ürün tanıtımıdır veya var olan ürüne/ hizmete ek olan yeni bir hizmettir. Her iki hedefte de reklâm görüntüsü dikkati çekici özellikleri olmakla birlikte duygulara da hitap etmelidir. Reklâmcı reklâmı tasarlarken hedef kitlenin en başta ruh halini, sosyo-ekonomik, eğitimsel, cinsi ve sosyal konumlarını göz önüne alarak duygu ve mantık birlikteliği yaratmaya özen göstermelidir. Reklâm iletişiminde ürün/hizmet ve reklâm ve hedef kitle üçgenini aşmayan bir reklâm anlayışı yerleştirmek çok önemlidir. Gülmece içerikli reklâm iletilerinin çözümlenmesi izler kitlenin iletiye katılımını gerektirir, çünkü güldürü anlatıları genellikle bir söz sanatı olan değişmece (mecaz) ve yan anlam kullanımı içerirler. Đzleyicinin bu söz oyunları kullanımını algılayabilmesi, reklâmı okuyabilmesi için öncelikle reklâmın kurgulandığı dili ve kültürü çok iyi bilmesi gerekecektir. Gülmeceli kurguları bütünleyen gerçeklik, ince esprilerin oluşturduğu alt yapıda beslenir. Bu gerçeklik alt yapının çözümlenmesi ile açımlanır. Çözümlenme ise çoğunlukla göstergebilimseldir. Değişmece sanatının kullanıldığı reklâmda genellikle ürün /hizmet ile reklâmda kullanılan malzemeler arasında bir nedensellik veya uzlaşımsal bir nedensellik mevcuttur. 1.a.yöntemde kullanılan değişmeceli (mecazi) söz sanatları Değişmece bir anlam inceliği elde etmek için sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavramın yerine kullanılması dır (TDK-Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü).Değişmecenin çok kullanılan iki türü: eğretileme ve düzdeğişmece dir.. Genel anlamda eğretileme (istiare) bir sözcüğün alışılmışın dışında kalan bir anlamda kullanılmasıdır. Bu sanatta gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki benzerlik düzeyindedir. Eğretilemenin çeşitli yönlerde pek çok türü mevcuttur. Her eğretileme kısalmış bir benzetmedir.(yeniden can bulmak, dertli dertli öten kuş, saman altından su yürütmek, aslanlarımız sınırlarımızı bekliyor, kükreyen askerler,vb). Düz değişmecede (mecaz-ı mürsel /metonimi) gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkinin genellikle sebep-sonuç bağıntısına dayandırılarak kullanılma sanatı: birçok türde kullanılabilir: kabı içindekinin yerine kullanma (sobayı yakmak),sonucu nedenin yerine kullanma (bereket yağmuru), bütünü parçanın yerine kullanma (tırnak kesmek), geneli özelin yerine kullanma (kedi yerinehayvancağızı getir) gibi. Reklâmcılıkta hizmet ve sunulan konu malzemesi ilişkisinin değişmecelere, yan anlamlara, dayandırılması dilde olduğu kadar görsel olarak da çok tercih edilen bir gengüdümdür. Yan anlam asıl anlamın karşıtı olarak kullanılır ve kelimenin asıl anlamı yanında, kullanıma bağlı olarak kazandığı yeni anlam(lar) olarak tanımlanabilir. Yüz, sayı anlamının yanında deri yüzme, suda yüzme, surat gibi yan anlamlara da sahiptir. Reklâmcılar görsellerine renkler, imgeler, ünlü kişiler aracılığı ile anlam aktarımı yükleyerek hizmeti /ürünü yan anlamda veya değişmeceli kullanımda beğenimize sunarlar. Bu tarz reklâmların okunması, algılanması bir bulmaca çözmekle eşdeğerdir. Kitleler eğitim düzeyleri, algı düzeyleri ve konuya olan ilgilerine göre reklâmları doğru okuyup, iletiyi tam algılayabilirler. Đşte bu algı eksikliği kitlelerde reklâmların izlenmemesi isteğine sebep olmakta ancak eğlenceli, komik, güldürü unsurları taşıyan veya tanıdıkları bir ünlünün farklı bir konumda gösterimiyle bütünleştirilmiş reklâmları -kısa bir süreliğine de olsa- çekici bulup izlemeyi tercih etmektedir. Kitlelerdeki bu eğilimden dolayı reklâmcılar saniyesine yüksek fiyat ödenen zamanı en kârlı biçimde kullanabilmek için hızlı ve öz bir anlatımla çekici olup, rakiplerini saf dışı bırakmak durumundadırlar. Bunun çözümünü de çoğunlukla ünlü kişileri kullanmakta bulurlar. 1.b. reklâm ve hedefleri Reklâm öz olarak ürün, mal ya da hizmeti tanıtma becerisidir. Tanıtımın hedefi etkilemesi ve sattırma becerisi yanında ve bu satışı sürekli kılması, ihtiyaç alanları yaratması diğer hedefleri 4

5 arasındadır. Đnsanlar, reklâmların kendilerinde iz bıraktığını kabul etmek istemezler. Reklâmlara karşı bir bağışıklıkları olduğunu sanırlar. Reklâmların çöldeki rüzgâr gibi olduğu ve belli bir zaman diliminde, kum tepeciklerindeki değişimlerin azlığı gibi etkisinin zayıf olduğu görülebilir. Buna rağmen zaman içinde bütün toprağın genel görünümünü değiştirdiği de yadsınamaz (Sullivan,40). Reklâmda en önemli hedeflerden birisi diğer markalar arasında tercih edilen olmaktır. Marka seçimini etkileyen faktörler arasında geçmişteki deneyimler, fiyat, ürünün önemi, farklılığı ve ürünün algılanışı en önemli yeri tutar. Reklâmda sadece ürünün ne olduğu değil nasıl algılanması gerektiği de anlatılır. Aslında birbirinden pek farklı olmayan imajları kullandıkları ünlüler aracılığıyla yeniden üretilir. Ürün/hizmetin rakip hizmetten daha saygın olduğuna inandırılan tüketicinin marka seçimini daha kolay yapacağı düşünülür (Schultz,69). Dünya son 25 yıldır yoğun bir iletişim bombardımanı altında yaşamakta, insanların beyinleri sürekli bir şekilde reklâmlara maruz kalmaktadır. Birçok firma ise mükemmel ürünler üretip, rakiplerinden üstünlüklerini reklâmlarda belirtmelerine karşın ürünlerine yeterli ilginin olmamasından şikâyet etmektedir. Üreticiler sürekli bu ürünlerle iç içe yaşadıkları için, verilen binlerce mesaj arasından tüketicinin söyleneni seçmeye zorlanmasını anlamamaktadırlar. Oysa ambalaja yazdıkları ya da reklâmlarda söyledikleri her şey hemen algılanamamaktadır (Borça,86).Hedef kitle analizi çok iyi yapılarak, reklâm mecraları buna göre tespit edilmeli, demografik yapı ve sosyal statü gözetilerek reklâm üretimine geçilmelidir. Reklâmlar, fikir olarak çok iyi belirlenmiş, oldukça dar alanda tanımlanmış hedef kitleyi etkileme amacı taşımalıdır. Herkesin dikkatini çeken reklâm başarılı olmuş olarak değerlendirilemez. Reklâm, belli bir kitlenin davranışlarını istenilen yönde etkilediği zaman başarılı kabul edilebilir ki bu o hizmet/ ürünün satış oranının artışıyla kendini gösterecektir Bu da markaya özgü akılcı ve duygusal yararların tüketicinin belleğine yerleştirilmesi ile mümkündür. Bellekte oluşacak güven, saygı, sevgi markayı ölümsüz kılar (Aytemur,68-69).Bunun dışında reklâm cıngılının, sloganının ve kurgu biçiminin (drama, skeç) marka tercihinde etken rol oynadığı yadsınamaz. Reklâm mesleğinin içinde yer alanlar ve birçok yorumcu reklâmı farkındalık yaratan ve markanın denenmesini sağlayan, kimlik oluşturma sürecinde etken bir ele geçirme aracı olarak görmektedir (Butterfield,264). Tüketicinin etkin bir reklâm mesajı ile karşılaşmasından sonra zaman içinde reklâmın farkına varır (farkında olma) ve mesajı anlar (bilgi). Mesaj tüketici tarafından kabul edildikten sonra ürünün seçilmesi ve satın alma süreci başlar. Eğer tüketici ürünü daha önce denemiş ise bundan sonraki süreç onun bu markaya bağlılığını korumak olmalıdır. Tüketici son aşamada satın alma hareketini gerçekleştirir(erol,19). Bu aşamalar AIDA yaklaşımı ile açımlanabilir Ürün/hizmet önce reklâmıyla dikkati çekecek, ilgiyi uyandıracak, ona sahip olma arzusu getirecek ve sonuçta satın alma eylemini gerçekleştirecektir. Ürünün/hizmetin tüketici tarafından övgüler alması her zaman satışlarda artış anlamına gelmez. Đnsanlar genellikle ürünü hatırlamadan ya da ürünü hiç önemsemeden reklâmdan hoşlanabilir ve ne kadar akıllıca yapıldığı zihinlerde yer edebilir(rutherford,232).bu tarz reklâmların çoğunlukla markanın üzerine çıkan, görselliğin, müziğin, sloganın ya da kurgu biçiminin ağır bastığı ürün/hizmetin bu malzemenin altında kaybolduğu reklâmlar olduğu söylenebilir. Bunun nedeni reklâmların genelde hayali durumlar yaratarak insanlara umut satması, o hayale ulaşmasına araç olarak ürünü/hizmeti kullanmasını çözüm olarak sunmasına göre programlanmış olmasıdır. Reklâmlar nadiren bilgilendirici olup, daha çok duygu yüklüdürler. Mantığa seslenmek yerine tutkulara seslenmeyi tercih ederler. Bu nedenle tüketicinin çıkarlarına aykırı oldukları belirtilir(gray,9).reklâmcının hedefi ihtiyaç olsun olmasın ürün/hizmeti sattırmaktır. Đhtiyaç durumu yaratarak çarkın dönmesini sağlamaktır. Bunun en kolay yolu insanlara duygu yoluyla, mizah aracılığıyla veya ünlü kişiler aracılığı ile seslenmek ve reklâmın reklâm olduğunu unutturarak bilinçaltına satış imgesini yerleştirmektir. Hidden Persuaders isimli kitabında Vance Packard ın belirttiğine göre reklâm tüccarlarının en zengin sömürü alanlarından birisi güç sahipliği duygusu satışı dır. Kişinin güvenini daha da arttırabileceği bir ürün/hizmetin sunumu geri çeviremeyeceği bir tekliftir.(packard,1972;71) 5

6 Langholz-Leymore göre, reklâmcılık endişe azaltıcı mekanizmaları gibi hareket ermekte ve önce derindeki düzeyde bulunan insanın çelişkilerini gündeme getirip sonra da kendince çözüm yolları üretmektedir. Yaşamda yer alan temel çelişkilerden yaşam/ölüm, iyi/kötü, mutluluk/mutsuzluk gibi ana problemleri belirterek, çözüm yolları önerir (aktaran, Doğtaş,92). Bu yaklaşım reklâmcıların en temel, en bilinen ve en çok uygulanan yöntemlerinden biridir. Basit bir dille ifade edildiğinde bir reklâmcı tarafından yapılan açıklamanın, tüketiciye açık ifadelerle aktarılmaması ve gerçekte kanıtlanabilir olmaması reklâmın diğer hedefleri arasında sayılabilir (Radfort,36).Pazarlamanın temel kurallarından birisi ürün/hizmet ne kadar karmaşık veya pahalı ise satın aldıracak karar eşiği de o kadar yüksektir (Ramacitti,1975;40). Banka faiz oranları, yatırım, borsa hesapları, sigortacılık reklâmlarının tam bilgilendirici olmamalarının bir nedeninin de bu olduğu söylenebilir. Akıl karıştıran hesaplardan kaçış yollarının başında güldürü, mizah unsuru kullanımı yatmaktadır. Gülmeceyle oyalanan izlerkitle sorgulaması gereken noktaları kaçırır. Hepsinin ortak noktası olan mizahı kullanmak reklâmcılara en kolay gelen yollardan birisi olarak görünmektedir. Günümüzün en dikkate değer kitle iletişim aracı olan reklâm nasıl herhangi bir nesneden övgülerle söz ediyorsa, nasıl herhangi bir nesne-marka bağlantılı bütünleştirilmiş bir evrenden söz ediyorsa aynı biçimde tüketicilerin her biri aracılığı ile tüm diğerlerini ve tüm diğerleri aracı konumu ile her birini hedeflemektedir. Burada da tüketici bir bütünsellik çizerek Mc Luhan ın kullandığı anlamda, yani ileti düzeyinde, ancak her şeye rağmen aracın kendisi ve kod düzeyinde içkin ve aracısız anlaşma yolu kullanarak tüketicileri yeniden bir araya getirerek gruplaştırmaktadır (Baudrillard,157). 1.c. medya ve reklâm Etkin bir reklâm kampanyası sürecinin yaygın kabul gören yararı doğrudan müşteri bağlılığını etkilemesi ve böylece marka performansını, marka kârlılığını ve marka değerini attırması şeklinde değerlendirilmektedir (Butterfield,265).Medyada yayınlanacak reklâmların marka değerini arttıracak yegâne malzeme ünlü kişi imajı transferidir. Toplumda kişiliği, takındığı rol maskeleri ve gerçek yaşamında edindiği sıfatlarıyla ünlü kişi reklâmcılar için bulunmaz nimettir. Ünlü kişilerin kullanıldığı reklâmlar genellikle o kişinin sahip oldukları ile tanımlanabilen, yer değiştirebilen özellikleri taşıyan reklâmlardır. Đzler kitleden algılaması beklenen reklâmda kullanılan ünlü kişinin gerçek veya rol kimliğiyle ürünü/hizmeti özdeşleştirmesidir. Reklâm mecrasının en pahalı ve etkili olanı şüphesiz televizyondur. Marka olan bir ürün rakiplerine göre daha pahalıya satılır ve kâr payı yüksektir. Elde ettiği bu gelirin bir kısmını iletişime ayırarak reklâm yapan üretici bu yatırımının karşılığını en güzel televizyondan alacağının bilincindedir. 1.c.1 televizyon ve reklâm Televizyon reklâmlarının çoğunun amacı alışverişe çıkmış olan izleyicinin kendi ürününü/hizmetini hatırlayacak şekilde bilgi aktarmaktır. Bu nedenle reklâm vaatlerinin en az iki kez yinelenmesi bununla birlikte görsel aktarımının ve ekranda başlık şeklinde de yazısının kullanılması gerekir (Ogilvy,157). Reklâmlar simgeler dünyası ile ürünler dünyası arasında köprü görevi görmektedir. Reklâmlar bir ürün/hizmet için özel anlamlar oluşturarak, mallardan markalar yaratma çabası içine girer. Reklâmcılık tüketiciye hoş gelecek imgeler yaratma amacıyla görsel ve sözel araçlarla büyülü bir dünya yaratır. Tüketiciyi olumsuz bir durumdan alarak mutluluk olmasa da doyuma ulaştırır(rutherfort, 2000). Vance Packard a göre bizler itkileyici ve zorlayıcı eylemlerle bize sunulan imgelere bayılırız. Reklâmcıların sembol kullanımları, güdümlemeleri bizi hareket geçirir ve istedikleri yönde yanıtlayarak onları mutlu ederiz, fakat görünüşteki duygusuz halimizle de onları rahatsızlık verdiğimiz düşüncesindeler (Packard,1972:14). 6

7 Reklâmlar sunulan mal ve hizmetler hakkında bilgi vermeyi, tanıtmayı ve sonuç olarak da satışlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Ürünler hakkında bilgi verme ve tanıtma dışında kurumun adını, marka imajını, arzulanan pazarlama kanallarına ulaşarak inandırmaya çalışmaktadır. Sürekli tekrarlar ile dikkat çekici mesajlar vererek, görüntü, ses, renk eşliğinde iletilerini hedef kitleye göndererek etkilemeyi amaçlamaktadır.(toruk,134) Televizyon reklâmları, tüketicinin içinde yer aldığı düşsel bir dünya yaratır. Sinemanın estetik yaklaşımlarından faydalanarak ürün/ hizmetlere belli anlamlar yükleyerek satışını sağlamaya ve markayı tanıtmaya çalışır. Üretilen reklâmlar, günlük hayattan yansımalar olarak özgün ve etkili fikirlerle duygudaşlık yaratır (Toruk,141).Televizyon hegemonyası bütünü kaplamış bir görüntü seline dönüşmüş durumdadır; televizyon gerçekliğin algılanmasında belli bakış tarzlarını sürekli yeniden üretmekte ve bütünsel olarak sunmaktadır (Rigel,32). 1.d. reklâmda marka imgesi Gerek ürün/hizmet kalitesiyle, gerek işlevselliği veya saygınlığıyla rakiplerine fark atanlar giderek arayı açar; daha çok müşteri daha çok kazanç yaklaşımıyla kendini her bakımdan yenileyebilir ve marka olma yolunda ilerler ve ürün markayla anılmaya başlar; (Selpak, Orkid, Xerox, Coca Cola). Marka saygınlıkla eşdeğer konuma geçer. Bunu elde etmek için kurum felsefesinin çok iyi konumlandırılması şarttır. Öncelikle reklâmda tanınmış bir kişi kullanılacaksa bu kişinin kurum felsefesiyle uyum sağlayan bir imajının olmasına özen gösterilmesi gerekecektir. Modern toplumlarda markaları pratik yararından çok, kendini konumlamak, kullanılmakta olan ürünün bir anlam kazanmasını sağlamak veya statüsünü belirleme amacıyla tercih edilmektedir. Bu eğilimler sonucu kendini gösteren markalar yıldızlaşırken bununla birlikte gösteri dünyasının büyük yıldızları da markalaşmaktadır. Tüketicinin düşlerini yansıttığı veya özdeşleştiği ayna kişilikler olarak, kullanım nesnelerini kişileştirilmiş markaları ile aynı imajlar çerçevesi içinde yer almaktadırlar(güngören,19). Avea cep telefonu hizmet kurumu olarak gülmeceli ve dramatik kurgusu aşka dayayan bir reklâm kampanyası tercih etmiştir. Oyuncuları Ozan Güven ve Melis Birkan hem komedi hem aşk unsuru barındıran dizi veya filmlerin bilinen oyuncularıdır. Vodafon un aktörü ise kadın kılığında görünen Şafak Sezer dir. Oyuncu farklı cinsiyet ve kimliklere bürünerek her konudaki yeteneğini sergilemekte, sevimli yüzü ve şehlâ bakışlarıyla daha da sevimli ve komik bir kimliğe bürünmektedir. Korkak hemşire rolündeki Sezer sözde Vodafon karşıtı bir hizmeti savunmakta görünmekle birlikte kurguda tezattan yola çıkarak hizmeti eğlenceli biçimde ortaya koyan bir karakter sergilemektedir. Turkcell ise daha eğlenceli bir kurguya dayalı reklâm kampanyası sürdürmektedir. Đmaj transferi için seçtiği güldürü kimliği Şahan Gökbakar dır. (nâm-ı diğer Recep Đvedik).Yurt dışından gelen yabancı damat adayı ile Turkcell in çekim gücünü ve hizmet tarifelerini başlarına gelen komik olaylar eşliğinde duyurmaktadır.. Reklâmın insanlara umut satması psikolojik olarak bir anlamda onların yaşama bağlanmasını da sağlar. Đnsanlar korkularından, endişelerinden kurtulmayı ve beklentilerine kendisine sunulan çözümlerle ulaşacağını umarlar. Đnsanların gerçek ya da düşlemsel doyumla ilintili olarak kazandığı psikolojik doyum ise ürünün kimliği ile bağlantılıdır(güngören,114).reklâmlarda kullanılan görüntüler, imgeler,tipler, karakterler, kavramlar, fikirler çoğunlukla o kültür dahilindeki deneyimlerin yinelenmeleridir.reklâmın yaptığı var olanı sürekli yeniden yapılandırmaktır.bunu da hedef kitlesinin demografik yapısına göre kurgular (Dyer,2010;184). Đmgeleri yorumlamak tamamen öznel olmayıp, bu imgeler ve genel örgütlenmeleri yönlendiren uzlaşımlar, kodlar ve kurallar bulunmaktadır. Bazı imgeler anında birçok şey anlatır ve bunların karşısında sanki yaratıcı bağlantı tanıma ve saptama gibi önemli görülmeyebilir. Çünkü bazen hemen hissedilen şey, bir başka zaman fark edilmeyebilir.(burnett,46) 7

8 Đzleme ya da dinleme sürecinin çoğunda, eşzamanlı olarak hayallerle ve düşünce süreçleriyle bağlantılı olunabilir. Đzleyici değişmeceli bir anlamda, imgelerin hem içine girip hem de dışarıda kalabilirler. Đzleyiciler imgelerle bağlantılı değildir, ama yine de onları denetimleme ile derinden ilgilenme süreci gözlenmektedir (Burnett,85). 1.e. reklâm ve mizah Reklâmın hedeflerine kolay yoldan ulaşmasının en bilinen yolunun güldürü öğelerinin kullanılması olduğu artık biliniyor. Bu güldürü öğelerini bilinen tanınan ve sevilen kişilerin aracılığı ile kurgulamanın işlerini daha da kolaylaştıracağı yadsınamaz.gillian Dyer a göre en başarılı reklâmların içeriklerinde mutlaka sorunun ortaya konması ve sorunun üstesinden gelinmesine odaklı dramatik bölümler,kısa oyunlar,hayattan kesitler sunan komik skeçler bulunmaktadır.ayrıca cazibeleri ve sosyal konumları ürünle ilişkilendirilebilecek ünlüler kullanılması daha da yararlı olacaktır (Dyer,2010:12) Günümüzde yararlı görülmesinin dışında geçmişte güldürü öğelerinin kullanılmasına pek olumlu bakılmıyordu. Yakın bir geçmişe kadar mizah ve gülmek insanın şeytanca tabiatını yansıttığı düşünülmekteydi. Aristo gülmeyi, ahlakı, sanatı ve dini alçaltıcı, medeni insanların çekinmesi gereken bir davranış türü olarak tanımlanmaktaydı. Bugün reklâmlarda yer alan mizahın görüldüğü kadar basit olmadığı bir uyarı olarak alınabilir. Mizah ne kadar çok incelenir ve reklâmlarda komedinin kullanılmasının etkileri ne kadar çok izlenirse, olumlu ve olumsuz etkileri bulunan bir Jeckyl ve Hyde görüngüsüne dönüşür. (Sutherland,233) Komik olmak ilginç olmanın bir parçası olarak görülmektedir. Komiklik bir dil olmaktan çok bir aksandır ve her zaman doğru bir aksan olmak zorunda değildir, Clios, Mizahın En Đyi Kullanımı diye bir kategorinin olmasına karşı Ciddiyetin En Đyi Kullanımı diye bir kategorinin bulunmayışını ilginç bulduğunu belirtmektedir. Komiklik, ciddiyet, samimiyet; öncelikli olarak ilginç değillerse bir anlamları yoktur lerin ünlü reklâmcısı Howard Gossage Đnsanlar ilgilerini çeken şeyleri okurlar ve bu bazen bir reklâm olur demiştir.(sullivan,78) Bu doğrultuda reklâmın ilgi çekmek için de güldürü öğesine yer vermesi doğal olacaktır Mizahi reklâmların düz reklâmlardan daha etkili olmalarında üç ana mekanizma işlev görmektedir: 1. 1.Mizahi reklâmların dikkat çekme özelliği daha güçlüdür. 2. Mizahi reklâmlar üzerinde daha az tartışma yaşandığı ve izleyicinin doğru-yanlış değerlendirmesi yerine eğlence yönünü tercih ettiği görülür. 3. Daha çok beğenilir ve beğeni kazanan reklâmında etkili olma olasılığı artar.(sutherland, ) Mizah, dikkat çekme kapasitesi ile bir yanda izleyici kitlesini eğlendirirken diğer taraftan tartışmayı azaltma özelliği nedeniyle, bu süreç içinde markaya ve mesaja ilgiden hedef kitleyi uzaklaştırma riski taşıyabilir. Mizah belli bir noktada marka ve mesajlardan dikkati başka yöne kaydırabilir.(sutherland,148) Özellikle izler kitlenin kendini özdeşleştirdiği, çok güldüğü bir tiplemeyse söz konusu olan bu risk her zaman olasıdır. Güldürü kurgusuna kapılan izleyici metnin ana iletisini hatta iletinin ne olduğunu ilk zamanlarda kaçırabilir. Reklâm çözümlemeleri genellikle görsel ve dilsel malzemenin yorumlanmasıyla gerçekleştirilir. Özellikle mizahi yaklaşımın benimsendiği reklâm iletileri yan anlamlıdır, bir başka deyişle açık değildir herkes tarafından hemen algılanamayabilir (Küçükerdeoğan,2009:149).Bu yan anlamlar söz sanatları olan mecaz(değişmece) ve türleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bir reklâmın anlamını kavramaya çalışırken sadece onu oluşturan kısımları değil yarattığı genel izlenimi ve bunu yaratmak için kullandığı teknikleri de göz önüne almak gerekir. Televizyon dünyasına girebilmek ve insanlar tarafından oturma odalarına kabul edilmek için bile, karakterlerin komik ya da sıra dışı özelliklere sahip olması gerekir.(sullivan,260). Reklâmın bu başat yöntemini göz 8

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ 36 R e k l a m İletileri B ağ l a mında Gö s t e rg e leri Oku ma k YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi,

Abdullah Okumuş 1 Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 176-194 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org Geleneksel ilan

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nursel YILMAZ ANKARA,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 128-136, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın Đlanlarının Göstergebilimsel Analizi Sefer KALAMAN 1 Mikail

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences Ocak/January 2013, 6(1), 1-37 ISSN: 1309-1328

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences Ocak/January 2013, 6(1), 1-37 ISSN: 1309-1328 REKLAMDA NOSTALJİK UNSURLAR: KİMLİK VAADİ VE ANLAMIN TÜKETİMİ [Nostalgic elements in advertising : Promise of the identity and the consumption of meaning] Merih Taşkaya Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA.

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA. TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA Betül Berrin ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Özgegül ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2007

Detaylı

Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri

Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri 103 Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri Uğur Batı Yeditepe Üniversitesi letişim Fakültesi Özet Bu çalışma, cinsel retorik kullanımının bir parçası olarak reklamcıların ideal

Detaylı

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

ISSN : 1308-7320 mertgunes2003@gmail.com 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4C0118 HUMANITIES Received: May 2011 Accepted: October 2011 Ahmet Güneş Series : 4C Cumhuriyet University

Detaylı

Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü

Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü Prof.Dr. H. Hale KÜNÜÇEN * Özet: Cengiz Aytmatov un ünlü eseri Kızıl Cooluk Calcalım ın Türk Sinemasına aynı adla

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır. ÖNSÖZ İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda ardan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklâm ve Reklâmcılık,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ

I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ I. GİRİŞ A. REKLÂMIN TANIMI VE GÜNCEL REKLÂM BİLGİLERİ Eğer genel bir tanım yaparsak: Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eda ERKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.

Detaylı

Çocuk İşçiliğinin Yeni Formları: Çocuk Oyuncular

Çocuk İşçiliğinin Yeni Formları: Çocuk Oyuncular Çocuk İşçiliğinin Yeni Formları: Çocuk Oyuncular Tülay TEKİN YILMAZ * Özet: Değişen dünyayla paralel olarak genel olarak değerlerimiz, özel olarak çocuğa verdiğimiz değer değişmektedir. Toplumlar çocukların

Detaylı