Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads."

Transkript

1 REKLÂMIN MĐZAHĐ ÇERÇEVEDE ÜNLÜ KĐŞĐ ARACILIĞIYLA SUNUMU: ÜRÜN NESNE ĐLĐŞKĐSĐNDE ĐMAJ AKTARIMI Doç.Dr. Nurdan Öncel Taşkıran Kocaeli Üniversitesi, Đletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü KOCAELĐ ÖZET Modern teknolojinin son sürat ilerlemekte olduğu çağımızda farklı özelliklere sahip cep telefonları hat hizmetlerinin müşterilerine sundukları konuşma paketlerinin çok fazla sayıda olması, tüketici zihninde bir karmaşaya ve belirsizliğe yol açmaktadır. Bu hizmetler hakkında fazla bilgisi olmayan tüketiciyi hem bilgilendirmek hem de dikkatini kendi hat markasına yöneltmek isteyen reklâm verenler reklâmcılık temel gengüdümlerinden biri olan ürün tanıtımında halkın sevgisini kazanmış ünlü bir isim kullanma yöntemini son zamanlarda sıkça kullanmaları ve bu ünlü kişileri güldürü dünyasından seçilmiş olması oldukça göze çarpıcıdır. Bu bağlamda Turkcell, Vodafone ve Avea gibi üç büyük rakip hat kurumunun en fazla müşteriye sahip olabilmesi halkın ilgisini çekebilecek en doğru ünlüyü seçebilme becerisiyle eşdeğer görünmekte, gülmeceli oluşuyla- varsa sloganıyla- ürün, hizmet satışını sağlayacak reklâmın yüzlerce rakip reklâm arasından sıyrılıp ürün satışını gerçeklemesi umulmaktadır. Bu çalışmanın amacı cep telefonu hat servislerinin sık kullandığı reklâmlarda kullanılan ünlü kişilerin reklâma olan mizahi katkıları ve ürün- reklâm bağıntısı gösterilmeye çalışılacaktır. Konu materyali reklâmlar Ozan Güven -Melis Birkan, Şahan Gökbakar, Şafak Sezer gibi ünlülerin kullanıldığı dramatik yapılı televizyon reklâmlarından seçilmiş olup, çözümleme göstergebilimsel yaklaşımla yapılacaktır. Anahtar sözcükler: Dramatik reklâm, mizah, cep telefonu, televizyon reklâmları, Avea,Turkcell, Vadofon ABSTRACT In modern age where tecnology runs with top speed, not only very many different models of cell phones but also the mobile communications, products and services are presented to the costumers with so many packages of advantages which cause havoc and uncertainity in costumers minds, so much so that they might accept whatever they are offered as taken for granted. Advertisers who both want to inform the audience about their products and services and orient them to purchase, often advertise their services on television screens accompanied with a humorous dramatic fiction in which a celebrity, VIP who is popular in the public eye, performs. Turkcell,Vodafone and Avea, the three major mobile communication services tend to advertise in such a way to focus all the audience to the advertisement so that they attract more and more costomers in the mobile communication service market: Advertisers employ a well known celebrity for the institution and try to attract the audience to purchase their product or service due to their performance, or being so popular or favourable in the public eye. A general belief is that the costumer buys the product through the image of the celebrity or the relation between the product and the celebrity.. 1

2 The aim of this study is to depict and understand the relationship between the product and the image of the celebrity contributed to the advertisement. Analyses of the products are to be done through semiotic analysis. The subject materials are three television ads campaign for Avea,Vodafon and Turkcell mobile services in which some humorous drama accompanied by celebrities. Keywords: dramatic ads, humour ads,, mobile phone ads, television ads,avea ads, Turkcell ads, Vadofone ads. 1. GĐRĐŞ Zamanımızda cep telefonları sadece sesli değil görüntülü görüşme sağlayabilen, televizyon izlenilebilen, internete girebilen, elektronik postaları rahatlıkla her yerden takip edebilecek, radyo veya yüklediğiniz müzikleri dinleyeceğiniz, iletişimde hızın ve teknolojinin en önemli göstergesi haline gelmiştir. Gelişen sayısal teknolojiyle birlikte iletişim hizmetleri yatırımcıları bu teknolojiyi kısa zamanda, yüksek kâr marjından yararlanmak ve geniş tüketici pastasından paylarını alabilmek için büyük ölçüde görsel medyaya yönlendikleri, medyanın her mecrasına özellikle televizyona büyük ölçüde reklâm verdikleri gözlenmektedir. Sokak afişleri, posterler, gazete ekleri, internet reklâmları cep telefonu hizmet paketleri reklâmlarıyla taşmaktadır. Cep telefonu servis piyasasının üç büyük şirketi Avea,Tuırkcell ve Vodafon reklâmcıları hizmetleri duyurmak ve dikkati kendi ürünlerine yönlendirmek için reklâmlarında ünlü kişilere çok sık yer verdikleri gözlenmektedir. Reklâmda oynayan ünlülerin popüler kültürde sevilen ve beğenilen, özellikle güldürülü televizyon dizilerinde veya sinema filmlerinde oynayan kişilerden seçilmiş olmaları dikkat çekici olup bir reklâm gengüdüm meselesidir. Bu üç şirket verdikleri hizmeti halk tarafından sevilen kişiler aracılığı ile bir güldürü çerçevesinde duyurmayı ve bu kişiler aracılığı ile kurumlarına imaj aktarımı sağlamak istemektedirler. Ünlü kişi imgesi altına yerleştirdikleri hizmet duyurularını böylece gerçeklemekte, ünlü kişi imgesini de dikkat çekme aracı olarak bir süreliğine kiralamış sayılmaktadırlar. Amerikalı göstergebilimci Charles Saunders Peirce in üçlemesine dayanarak reklâm ve ünlü kişi arasındaki bağıntı açımlanabilir. Yaklaşıma göre bir görsel sunuda (reklâmda) anlam, gösteren ve gösterilen arasındaki anlam ilişkisi temel alınarak ürün/hizmet - nesne bağıntısı (cep telefonu hizmet reklâmı ve ünlü kişi arasındaki bağıntı) göstergesel bağlamda görüntüsel, belirtisel ve simgesel olabilir. Bazı reklâmlarda hizmet/ürün-nesne bağıntısı nedenseldir; açık ve belirgindir. Bazılarında ise simgesel veya belirtiseldir. Ünlü kullanımı her üç bağıntıya paralel biçimde dramatik kurgularda konumlandırılabilir. Böylece reklâmcılığın satışta ilk ilkesi olan dikkat çekme yi (Attention) başarıyla tamamladıkları düşünülebilir. Kurguda kullanılan ünlü kişilerin ürünü veya hizmeti geçmesi, diğer bir deyişle hizmetin ne sunduğu değil, nasıl sunulduğunun ön plana çıkması da olasıdır. Aynı alana hizmet veren üç kuruluş farklı ünlü kullansa da, aynı dönemde ve artarda yayınlanan rakip reklâmlarla tüketicinin kafasını daha da bulanıklaştırması söz konusudur. Đşte bu kaygıdan uzaklaşmanın bir yolu olarak reklâmcıların tercih ettiği gen güdümde hizmet - ürün arasındaki bağın nedensizliği ve bu nedensizliğin izler tüketicinin dikkatini reklâmda kurgulanan güldürü öğelerine ve kitlelerin önceden çeşitli rol modelleri, çeşitli tiplemeleriyle ile tanıyıp sevdikleri kişilere çekmeleri ve reklâmı yapılmak istenilen hizmetin güldürü öğesi altında kalması temel varsayımlar olarak alınmıştır. Çalışmada üç büyük cep telefonu hizmeti veren kurumun reklâmlarında kullanılan mizah öğeleri ve dramatik yapıların ünlü kişiler tarafından oyunlaştırılması böylece dikkat çekmeleri, ünlü kişilerle cep telefonu arasındaki ilişkinin nedensizliği, ünlü kişilerin cep telefonu şirketlerince imaj aktarımı amacıyla kimliklerinin kiralanması gösterilmeye çalışılacaktır. Üç kurumun reklâmı da güldürü ve drama öğeleri üzerine kurulmuş olup sevilen televizyon dizi veya filmleri karakterleri aracılığıyla sergilenmektedirler. Vodafon da Şafak Sezer hemşire Selim, Avea da Ozan Güven ve Melis Birkan romantik âşıklar, Turkcell de ise Şahan Gökbakar Tosun ve Yabancı Damat kurgularıyla 2

3 ekranlara gelmektedir. Çalışmada dramatik kurguların düz anlamlarıyla ne ifade ettikleri, bunun yanında esas anlamın yan anlamda toplandığı, iletinin gerçek anlamının bu yan anlamda var olduğu, ünlülerin ise bu yan anlamı gizlemek için bir kimlik aracı olarak kullanıldığı belirtilmeye çalışılacak, reklâmın bütününe bakıldığında hizmet/ürün nesne ünlü ilişkisi Pierce in üçlü yaklaşımı aracılığı ile konumlandırılacaktır. 1.a. yöntem Çalışmada son dönemde yoğunlaşan cep telefonu hizmet servislerinin kurumları için seçtikleri ünlülerle, sunulan kurgu arasındaki bağın konumlandırılması, C.S.Peirce in göstergesel üçlüsü temel alınarak yapılandırılmıştır. Bazı kuramcılara göre göstergebilim her şeyin anlamının çözümlenebileceği anahtar yöntemleri barındırmaktadır (Berger,1996,13). Reklâm iletilerinde anlama ulaşmak için kullanılan yöntemlerin başında göstergebilim gelmektedir. Bu çalışmada anlama ulaşma, gösteren ve gösterilen arasındaki bağıntının göstergenin üç görünüm seviyesinde olabileceğini varsayan Peirce in yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Amerikalı düşünür Charles Saunders Pierce dilbilimci Ferdinand de Saussure,Roland Barthes gibi yaklaşımları en çok tartışılan ve kullanılan göstergebilimcilerdendir.ünlü üçlemelerini içeren yöntemi aracılığıyla göstergebilimsel çözümlemenin tüm dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Pierce, bir şeyin yerine konulabilme özelliğine ve kapasitesine sahip olan göstergenin hitap ettiği kişinin zihninde bir tek veya çoklu bir gösterge yarattığını ve yarattığı bu göstergeyi birinci göstergenin yorumlayıcısı olarak niteler (Fiske,1990,65). Pierce göstergeleri üç gruba ayırır: görüntüsel gösterge, belirtisel gösterge ve simge. Görüntüsel gösterge de gösterge nesnesinin niteliğini paylaşır, onunla benzerlikler taşır; fotoğraf, suya yansıyan akis, aynadaki görüntü, harita ve pek çok görsel gösterge bu sınıfa girer. Doğal seslerin taklidi ise görüntüsel gösterge dili oluşturma çabasıdır. Bu çabalar en çok şiir, müzik ve parfüm yaratımı konusunda kendini göstermektedir (Fiske,1990,71).Özellikle reklâmlarda dolaysız anlatım, doğrudan satış hedeflendiğinde görüntüsel göstergenin dilsel dizgedeki karşılığı olan düzanlam boyutu devreye girer. Görüntülerin kitlelere doğrudan aktarmak istediği anlam açık ve belirgin olan, diğer bir deyişle, sözlüksel anlamıdır. Đletide aktarılan bilgi düzeyi, hemen anlaşılan bilgi nedir, bunu belirleyen anlam düzanlam düzeyidir. Belirtisel gösterge de gösterenle nesnesi arasında varoluşsal, nedensel bir bağ vardır. Ateş yüksekliği vücuttaki bir rahatsızlığı, arabanın çalışmaması mekanik veya yakıtla ilgili bir soruna işaret eder. Bununla bağlantılı olarak reklâmlarda ürün /hizmet tanıtımında kullanılan mekân, giyim tarzı, aksesuar, hal ve tavır, dış ses tonu, cinsiyet, renkler ve dil kullanımını reklâm değerlendirmelerinde sosyal statü veya ekonomik dizge göstergeleri olarak kullanılırlar. Đleti kapsamındaki imgelerin/ nesnelerin ne çağrıştırdığı ise yan anlam boyutu düzeyinde değerlendirilebilir. Peirce e göre gösteren gösterilen arasındaki üçüncü ilişki düzeyi simgesel dir. Gösterenle nesnesi arasındaki bağ nedensiz ve rastlantısal olmakla birlikte uzlaşımsaldır. Trafik işaretleri evrenseldir; ülkeler dünyanın her yerinde trafik işaretlerinin aynı anlama geldiğini bilir. Çeşitli kültürel kodlar ülkelere göre farklıdır ama bilinir ve öğrenilirse aradaki farklılık kalkar. El öpme geleneği gibi. Sözcüklerin pek çoğu simgeseldir; ülkelere, kültürlere, topluluklara ait anlam birimlerini temsil ederler. Reklâm çözümlemeleri genellikle göstergebilimsel veya ikonografik olarak çözümlenir. Göstergebilimsel çözümleme çok daha yaygın olup, görsel ve dilsel olarak iki kısımda incelenebilir. Görsel ileti gazete, cep telefonu reklâmları gibi biz istemeyinceye kadar kalıcı veya sinema, radyo, televizyonda, internette olduğu gibi anlık olabilir. Ve yine hepsi görsel (fotoğraf, çizim, tablo, tasarım, vb)ve dilsel bağlamda bir alt kademede değerlendirilerek çözümlenebilir. Sözcüklerin nasıl biçimsel içeriksel anlam yapıları varsa görsellerde de bu yapı mevcuttur. Bu algılamayı sağlayan ise göstergebilim yöntemidir. Bir resim, fotoğraf, ikon, çizim bin sözcükle anlatılabilecek bir olayı çok hızlı ve kısa bir sürede aktarabilir. Yine sözcükte olduğu gibi resimde de anlam inşa edilmesine 3

4 yardımcı sanatlar vardır: görünen ve saklanan ve ima edilen. Bu görseller durağan olduğu gibi dramatik yapılarda da olabilir. Reklâm iletilerinde genellikle amaç ya yeni bir ürün tanıtımıdır veya var olan ürüne/ hizmete ek olan yeni bir hizmettir. Her iki hedefte de reklâm görüntüsü dikkati çekici özellikleri olmakla birlikte duygulara da hitap etmelidir. Reklâmcı reklâmı tasarlarken hedef kitlenin en başta ruh halini, sosyo-ekonomik, eğitimsel, cinsi ve sosyal konumlarını göz önüne alarak duygu ve mantık birlikteliği yaratmaya özen göstermelidir. Reklâm iletişiminde ürün/hizmet ve reklâm ve hedef kitle üçgenini aşmayan bir reklâm anlayışı yerleştirmek çok önemlidir. Gülmece içerikli reklâm iletilerinin çözümlenmesi izler kitlenin iletiye katılımını gerektirir, çünkü güldürü anlatıları genellikle bir söz sanatı olan değişmece (mecaz) ve yan anlam kullanımı içerirler. Đzleyicinin bu söz oyunları kullanımını algılayabilmesi, reklâmı okuyabilmesi için öncelikle reklâmın kurgulandığı dili ve kültürü çok iyi bilmesi gerekecektir. Gülmeceli kurguları bütünleyen gerçeklik, ince esprilerin oluşturduğu alt yapıda beslenir. Bu gerçeklik alt yapının çözümlenmesi ile açımlanır. Çözümlenme ise çoğunlukla göstergebilimseldir. Değişmece sanatının kullanıldığı reklâmda genellikle ürün /hizmet ile reklâmda kullanılan malzemeler arasında bir nedensellik veya uzlaşımsal bir nedensellik mevcuttur. 1.a.yöntemde kullanılan değişmeceli (mecazi) söz sanatları Değişmece bir anlam inceliği elde etmek için sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavramın yerine kullanılması dır (TDK-Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü).Değişmecenin çok kullanılan iki türü: eğretileme ve düzdeğişmece dir.. Genel anlamda eğretileme (istiare) bir sözcüğün alışılmışın dışında kalan bir anlamda kullanılmasıdır. Bu sanatta gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki benzerlik düzeyindedir. Eğretilemenin çeşitli yönlerde pek çok türü mevcuttur. Her eğretileme kısalmış bir benzetmedir.(yeniden can bulmak, dertli dertli öten kuş, saman altından su yürütmek, aslanlarımız sınırlarımızı bekliyor, kükreyen askerler,vb). Düz değişmecede (mecaz-ı mürsel /metonimi) gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkinin genellikle sebep-sonuç bağıntısına dayandırılarak kullanılma sanatı: birçok türde kullanılabilir: kabı içindekinin yerine kullanma (sobayı yakmak),sonucu nedenin yerine kullanma (bereket yağmuru), bütünü parçanın yerine kullanma (tırnak kesmek), geneli özelin yerine kullanma (kedi yerinehayvancağızı getir) gibi. Reklâmcılıkta hizmet ve sunulan konu malzemesi ilişkisinin değişmecelere, yan anlamlara, dayandırılması dilde olduğu kadar görsel olarak da çok tercih edilen bir gengüdümdür. Yan anlam asıl anlamın karşıtı olarak kullanılır ve kelimenin asıl anlamı yanında, kullanıma bağlı olarak kazandığı yeni anlam(lar) olarak tanımlanabilir. Yüz, sayı anlamının yanında deri yüzme, suda yüzme, surat gibi yan anlamlara da sahiptir. Reklâmcılar görsellerine renkler, imgeler, ünlü kişiler aracılığı ile anlam aktarımı yükleyerek hizmeti /ürünü yan anlamda veya değişmeceli kullanımda beğenimize sunarlar. Bu tarz reklâmların okunması, algılanması bir bulmaca çözmekle eşdeğerdir. Kitleler eğitim düzeyleri, algı düzeyleri ve konuya olan ilgilerine göre reklâmları doğru okuyup, iletiyi tam algılayabilirler. Đşte bu algı eksikliği kitlelerde reklâmların izlenmemesi isteğine sebep olmakta ancak eğlenceli, komik, güldürü unsurları taşıyan veya tanıdıkları bir ünlünün farklı bir konumda gösterimiyle bütünleştirilmiş reklâmları -kısa bir süreliğine de olsa- çekici bulup izlemeyi tercih etmektedir. Kitlelerdeki bu eğilimden dolayı reklâmcılar saniyesine yüksek fiyat ödenen zamanı en kârlı biçimde kullanabilmek için hızlı ve öz bir anlatımla çekici olup, rakiplerini saf dışı bırakmak durumundadırlar. Bunun çözümünü de çoğunlukla ünlü kişileri kullanmakta bulurlar. 1.b. reklâm ve hedefleri Reklâm öz olarak ürün, mal ya da hizmeti tanıtma becerisidir. Tanıtımın hedefi etkilemesi ve sattırma becerisi yanında ve bu satışı sürekli kılması, ihtiyaç alanları yaratması diğer hedefleri 4

5 arasındadır. Đnsanlar, reklâmların kendilerinde iz bıraktığını kabul etmek istemezler. Reklâmlara karşı bir bağışıklıkları olduğunu sanırlar. Reklâmların çöldeki rüzgâr gibi olduğu ve belli bir zaman diliminde, kum tepeciklerindeki değişimlerin azlığı gibi etkisinin zayıf olduğu görülebilir. Buna rağmen zaman içinde bütün toprağın genel görünümünü değiştirdiği de yadsınamaz (Sullivan,40). Reklâmda en önemli hedeflerden birisi diğer markalar arasında tercih edilen olmaktır. Marka seçimini etkileyen faktörler arasında geçmişteki deneyimler, fiyat, ürünün önemi, farklılığı ve ürünün algılanışı en önemli yeri tutar. Reklâmda sadece ürünün ne olduğu değil nasıl algılanması gerektiği de anlatılır. Aslında birbirinden pek farklı olmayan imajları kullandıkları ünlüler aracılığıyla yeniden üretilir. Ürün/hizmetin rakip hizmetten daha saygın olduğuna inandırılan tüketicinin marka seçimini daha kolay yapacağı düşünülür (Schultz,69). Dünya son 25 yıldır yoğun bir iletişim bombardımanı altında yaşamakta, insanların beyinleri sürekli bir şekilde reklâmlara maruz kalmaktadır. Birçok firma ise mükemmel ürünler üretip, rakiplerinden üstünlüklerini reklâmlarda belirtmelerine karşın ürünlerine yeterli ilginin olmamasından şikâyet etmektedir. Üreticiler sürekli bu ürünlerle iç içe yaşadıkları için, verilen binlerce mesaj arasından tüketicinin söyleneni seçmeye zorlanmasını anlamamaktadırlar. Oysa ambalaja yazdıkları ya da reklâmlarda söyledikleri her şey hemen algılanamamaktadır (Borça,86).Hedef kitle analizi çok iyi yapılarak, reklâm mecraları buna göre tespit edilmeli, demografik yapı ve sosyal statü gözetilerek reklâm üretimine geçilmelidir. Reklâmlar, fikir olarak çok iyi belirlenmiş, oldukça dar alanda tanımlanmış hedef kitleyi etkileme amacı taşımalıdır. Herkesin dikkatini çeken reklâm başarılı olmuş olarak değerlendirilemez. Reklâm, belli bir kitlenin davranışlarını istenilen yönde etkilediği zaman başarılı kabul edilebilir ki bu o hizmet/ ürünün satış oranının artışıyla kendini gösterecektir Bu da markaya özgü akılcı ve duygusal yararların tüketicinin belleğine yerleştirilmesi ile mümkündür. Bellekte oluşacak güven, saygı, sevgi markayı ölümsüz kılar (Aytemur,68-69).Bunun dışında reklâm cıngılının, sloganının ve kurgu biçiminin (drama, skeç) marka tercihinde etken rol oynadığı yadsınamaz. Reklâm mesleğinin içinde yer alanlar ve birçok yorumcu reklâmı farkındalık yaratan ve markanın denenmesini sağlayan, kimlik oluşturma sürecinde etken bir ele geçirme aracı olarak görmektedir (Butterfield,264). Tüketicinin etkin bir reklâm mesajı ile karşılaşmasından sonra zaman içinde reklâmın farkına varır (farkında olma) ve mesajı anlar (bilgi). Mesaj tüketici tarafından kabul edildikten sonra ürünün seçilmesi ve satın alma süreci başlar. Eğer tüketici ürünü daha önce denemiş ise bundan sonraki süreç onun bu markaya bağlılığını korumak olmalıdır. Tüketici son aşamada satın alma hareketini gerçekleştirir(erol,19). Bu aşamalar AIDA yaklaşımı ile açımlanabilir Ürün/hizmet önce reklâmıyla dikkati çekecek, ilgiyi uyandıracak, ona sahip olma arzusu getirecek ve sonuçta satın alma eylemini gerçekleştirecektir. Ürünün/hizmetin tüketici tarafından övgüler alması her zaman satışlarda artış anlamına gelmez. Đnsanlar genellikle ürünü hatırlamadan ya da ürünü hiç önemsemeden reklâmdan hoşlanabilir ve ne kadar akıllıca yapıldığı zihinlerde yer edebilir(rutherford,232).bu tarz reklâmların çoğunlukla markanın üzerine çıkan, görselliğin, müziğin, sloganın ya da kurgu biçiminin ağır bastığı ürün/hizmetin bu malzemenin altında kaybolduğu reklâmlar olduğu söylenebilir. Bunun nedeni reklâmların genelde hayali durumlar yaratarak insanlara umut satması, o hayale ulaşmasına araç olarak ürünü/hizmeti kullanmasını çözüm olarak sunmasına göre programlanmış olmasıdır. Reklâmlar nadiren bilgilendirici olup, daha çok duygu yüklüdürler. Mantığa seslenmek yerine tutkulara seslenmeyi tercih ederler. Bu nedenle tüketicinin çıkarlarına aykırı oldukları belirtilir(gray,9).reklâmcının hedefi ihtiyaç olsun olmasın ürün/hizmeti sattırmaktır. Đhtiyaç durumu yaratarak çarkın dönmesini sağlamaktır. Bunun en kolay yolu insanlara duygu yoluyla, mizah aracılığıyla veya ünlü kişiler aracılığı ile seslenmek ve reklâmın reklâm olduğunu unutturarak bilinçaltına satış imgesini yerleştirmektir. Hidden Persuaders isimli kitabında Vance Packard ın belirttiğine göre reklâm tüccarlarının en zengin sömürü alanlarından birisi güç sahipliği duygusu satışı dır. Kişinin güvenini daha da arttırabileceği bir ürün/hizmetin sunumu geri çeviremeyeceği bir tekliftir.(packard,1972;71) 5

6 Langholz-Leymore göre, reklâmcılık endişe azaltıcı mekanizmaları gibi hareket ermekte ve önce derindeki düzeyde bulunan insanın çelişkilerini gündeme getirip sonra da kendince çözüm yolları üretmektedir. Yaşamda yer alan temel çelişkilerden yaşam/ölüm, iyi/kötü, mutluluk/mutsuzluk gibi ana problemleri belirterek, çözüm yolları önerir (aktaran, Doğtaş,92). Bu yaklaşım reklâmcıların en temel, en bilinen ve en çok uygulanan yöntemlerinden biridir. Basit bir dille ifade edildiğinde bir reklâmcı tarafından yapılan açıklamanın, tüketiciye açık ifadelerle aktarılmaması ve gerçekte kanıtlanabilir olmaması reklâmın diğer hedefleri arasında sayılabilir (Radfort,36).Pazarlamanın temel kurallarından birisi ürün/hizmet ne kadar karmaşık veya pahalı ise satın aldıracak karar eşiği de o kadar yüksektir (Ramacitti,1975;40). Banka faiz oranları, yatırım, borsa hesapları, sigortacılık reklâmlarının tam bilgilendirici olmamalarının bir nedeninin de bu olduğu söylenebilir. Akıl karıştıran hesaplardan kaçış yollarının başında güldürü, mizah unsuru kullanımı yatmaktadır. Gülmeceyle oyalanan izlerkitle sorgulaması gereken noktaları kaçırır. Hepsinin ortak noktası olan mizahı kullanmak reklâmcılara en kolay gelen yollardan birisi olarak görünmektedir. Günümüzün en dikkate değer kitle iletişim aracı olan reklâm nasıl herhangi bir nesneden övgülerle söz ediyorsa, nasıl herhangi bir nesne-marka bağlantılı bütünleştirilmiş bir evrenden söz ediyorsa aynı biçimde tüketicilerin her biri aracılığı ile tüm diğerlerini ve tüm diğerleri aracı konumu ile her birini hedeflemektedir. Burada da tüketici bir bütünsellik çizerek Mc Luhan ın kullandığı anlamda, yani ileti düzeyinde, ancak her şeye rağmen aracın kendisi ve kod düzeyinde içkin ve aracısız anlaşma yolu kullanarak tüketicileri yeniden bir araya getirerek gruplaştırmaktadır (Baudrillard,157). 1.c. medya ve reklâm Etkin bir reklâm kampanyası sürecinin yaygın kabul gören yararı doğrudan müşteri bağlılığını etkilemesi ve böylece marka performansını, marka kârlılığını ve marka değerini attırması şeklinde değerlendirilmektedir (Butterfield,265).Medyada yayınlanacak reklâmların marka değerini arttıracak yegâne malzeme ünlü kişi imajı transferidir. Toplumda kişiliği, takındığı rol maskeleri ve gerçek yaşamında edindiği sıfatlarıyla ünlü kişi reklâmcılar için bulunmaz nimettir. Ünlü kişilerin kullanıldığı reklâmlar genellikle o kişinin sahip oldukları ile tanımlanabilen, yer değiştirebilen özellikleri taşıyan reklâmlardır. Đzler kitleden algılaması beklenen reklâmda kullanılan ünlü kişinin gerçek veya rol kimliğiyle ürünü/hizmeti özdeşleştirmesidir. Reklâm mecrasının en pahalı ve etkili olanı şüphesiz televizyondur. Marka olan bir ürün rakiplerine göre daha pahalıya satılır ve kâr payı yüksektir. Elde ettiği bu gelirin bir kısmını iletişime ayırarak reklâm yapan üretici bu yatırımının karşılığını en güzel televizyondan alacağının bilincindedir. 1.c.1 televizyon ve reklâm Televizyon reklâmlarının çoğunun amacı alışverişe çıkmış olan izleyicinin kendi ürününü/hizmetini hatırlayacak şekilde bilgi aktarmaktır. Bu nedenle reklâm vaatlerinin en az iki kez yinelenmesi bununla birlikte görsel aktarımının ve ekranda başlık şeklinde de yazısının kullanılması gerekir (Ogilvy,157). Reklâmlar simgeler dünyası ile ürünler dünyası arasında köprü görevi görmektedir. Reklâmlar bir ürün/hizmet için özel anlamlar oluşturarak, mallardan markalar yaratma çabası içine girer. Reklâmcılık tüketiciye hoş gelecek imgeler yaratma amacıyla görsel ve sözel araçlarla büyülü bir dünya yaratır. Tüketiciyi olumsuz bir durumdan alarak mutluluk olmasa da doyuma ulaştırır(rutherfort, 2000). Vance Packard a göre bizler itkileyici ve zorlayıcı eylemlerle bize sunulan imgelere bayılırız. Reklâmcıların sembol kullanımları, güdümlemeleri bizi hareket geçirir ve istedikleri yönde yanıtlayarak onları mutlu ederiz, fakat görünüşteki duygusuz halimizle de onları rahatsızlık verdiğimiz düşüncesindeler (Packard,1972:14). 6

7 Reklâmlar sunulan mal ve hizmetler hakkında bilgi vermeyi, tanıtmayı ve sonuç olarak da satışlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Ürünler hakkında bilgi verme ve tanıtma dışında kurumun adını, marka imajını, arzulanan pazarlama kanallarına ulaşarak inandırmaya çalışmaktadır. Sürekli tekrarlar ile dikkat çekici mesajlar vererek, görüntü, ses, renk eşliğinde iletilerini hedef kitleye göndererek etkilemeyi amaçlamaktadır.(toruk,134) Televizyon reklâmları, tüketicinin içinde yer aldığı düşsel bir dünya yaratır. Sinemanın estetik yaklaşımlarından faydalanarak ürün/ hizmetlere belli anlamlar yükleyerek satışını sağlamaya ve markayı tanıtmaya çalışır. Üretilen reklâmlar, günlük hayattan yansımalar olarak özgün ve etkili fikirlerle duygudaşlık yaratır (Toruk,141).Televizyon hegemonyası bütünü kaplamış bir görüntü seline dönüşmüş durumdadır; televizyon gerçekliğin algılanmasında belli bakış tarzlarını sürekli yeniden üretmekte ve bütünsel olarak sunmaktadır (Rigel,32). 1.d. reklâmda marka imgesi Gerek ürün/hizmet kalitesiyle, gerek işlevselliği veya saygınlığıyla rakiplerine fark atanlar giderek arayı açar; daha çok müşteri daha çok kazanç yaklaşımıyla kendini her bakımdan yenileyebilir ve marka olma yolunda ilerler ve ürün markayla anılmaya başlar; (Selpak, Orkid, Xerox, Coca Cola). Marka saygınlıkla eşdeğer konuma geçer. Bunu elde etmek için kurum felsefesinin çok iyi konumlandırılması şarttır. Öncelikle reklâmda tanınmış bir kişi kullanılacaksa bu kişinin kurum felsefesiyle uyum sağlayan bir imajının olmasına özen gösterilmesi gerekecektir. Modern toplumlarda markaları pratik yararından çok, kendini konumlamak, kullanılmakta olan ürünün bir anlam kazanmasını sağlamak veya statüsünü belirleme amacıyla tercih edilmektedir. Bu eğilimler sonucu kendini gösteren markalar yıldızlaşırken bununla birlikte gösteri dünyasının büyük yıldızları da markalaşmaktadır. Tüketicinin düşlerini yansıttığı veya özdeşleştiği ayna kişilikler olarak, kullanım nesnelerini kişileştirilmiş markaları ile aynı imajlar çerçevesi içinde yer almaktadırlar(güngören,19). Avea cep telefonu hizmet kurumu olarak gülmeceli ve dramatik kurgusu aşka dayayan bir reklâm kampanyası tercih etmiştir. Oyuncuları Ozan Güven ve Melis Birkan hem komedi hem aşk unsuru barındıran dizi veya filmlerin bilinen oyuncularıdır. Vodafon un aktörü ise kadın kılığında görünen Şafak Sezer dir. Oyuncu farklı cinsiyet ve kimliklere bürünerek her konudaki yeteneğini sergilemekte, sevimli yüzü ve şehlâ bakışlarıyla daha da sevimli ve komik bir kimliğe bürünmektedir. Korkak hemşire rolündeki Sezer sözde Vodafon karşıtı bir hizmeti savunmakta görünmekle birlikte kurguda tezattan yola çıkarak hizmeti eğlenceli biçimde ortaya koyan bir karakter sergilemektedir. Turkcell ise daha eğlenceli bir kurguya dayalı reklâm kampanyası sürdürmektedir. Đmaj transferi için seçtiği güldürü kimliği Şahan Gökbakar dır. (nâm-ı diğer Recep Đvedik).Yurt dışından gelen yabancı damat adayı ile Turkcell in çekim gücünü ve hizmet tarifelerini başlarına gelen komik olaylar eşliğinde duyurmaktadır.. Reklâmın insanlara umut satması psikolojik olarak bir anlamda onların yaşama bağlanmasını da sağlar. Đnsanlar korkularından, endişelerinden kurtulmayı ve beklentilerine kendisine sunulan çözümlerle ulaşacağını umarlar. Đnsanların gerçek ya da düşlemsel doyumla ilintili olarak kazandığı psikolojik doyum ise ürünün kimliği ile bağlantılıdır(güngören,114).reklâmlarda kullanılan görüntüler, imgeler,tipler, karakterler, kavramlar, fikirler çoğunlukla o kültür dahilindeki deneyimlerin yinelenmeleridir.reklâmın yaptığı var olanı sürekli yeniden yapılandırmaktır.bunu da hedef kitlesinin demografik yapısına göre kurgular (Dyer,2010;184). Đmgeleri yorumlamak tamamen öznel olmayıp, bu imgeler ve genel örgütlenmeleri yönlendiren uzlaşımlar, kodlar ve kurallar bulunmaktadır. Bazı imgeler anında birçok şey anlatır ve bunların karşısında sanki yaratıcı bağlantı tanıma ve saptama gibi önemli görülmeyebilir. Çünkü bazen hemen hissedilen şey, bir başka zaman fark edilmeyebilir.(burnett,46) 7

8 Đzleme ya da dinleme sürecinin çoğunda, eşzamanlı olarak hayallerle ve düşünce süreçleriyle bağlantılı olunabilir. Đzleyici değişmeceli bir anlamda, imgelerin hem içine girip hem de dışarıda kalabilirler. Đzleyiciler imgelerle bağlantılı değildir, ama yine de onları denetimleme ile derinden ilgilenme süreci gözlenmektedir (Burnett,85). 1.e. reklâm ve mizah Reklâmın hedeflerine kolay yoldan ulaşmasının en bilinen yolunun güldürü öğelerinin kullanılması olduğu artık biliniyor. Bu güldürü öğelerini bilinen tanınan ve sevilen kişilerin aracılığı ile kurgulamanın işlerini daha da kolaylaştıracağı yadsınamaz.gillian Dyer a göre en başarılı reklâmların içeriklerinde mutlaka sorunun ortaya konması ve sorunun üstesinden gelinmesine odaklı dramatik bölümler,kısa oyunlar,hayattan kesitler sunan komik skeçler bulunmaktadır.ayrıca cazibeleri ve sosyal konumları ürünle ilişkilendirilebilecek ünlüler kullanılması daha da yararlı olacaktır (Dyer,2010:12) Günümüzde yararlı görülmesinin dışında geçmişte güldürü öğelerinin kullanılmasına pek olumlu bakılmıyordu. Yakın bir geçmişe kadar mizah ve gülmek insanın şeytanca tabiatını yansıttığı düşünülmekteydi. Aristo gülmeyi, ahlakı, sanatı ve dini alçaltıcı, medeni insanların çekinmesi gereken bir davranış türü olarak tanımlanmaktaydı. Bugün reklâmlarda yer alan mizahın görüldüğü kadar basit olmadığı bir uyarı olarak alınabilir. Mizah ne kadar çok incelenir ve reklâmlarda komedinin kullanılmasının etkileri ne kadar çok izlenirse, olumlu ve olumsuz etkileri bulunan bir Jeckyl ve Hyde görüngüsüne dönüşür. (Sutherland,233) Komik olmak ilginç olmanın bir parçası olarak görülmektedir. Komiklik bir dil olmaktan çok bir aksandır ve her zaman doğru bir aksan olmak zorunda değildir, Clios, Mizahın En Đyi Kullanımı diye bir kategorinin olmasına karşı Ciddiyetin En Đyi Kullanımı diye bir kategorinin bulunmayışını ilginç bulduğunu belirtmektedir. Komiklik, ciddiyet, samimiyet; öncelikli olarak ilginç değillerse bir anlamları yoktur lerin ünlü reklâmcısı Howard Gossage Đnsanlar ilgilerini çeken şeyleri okurlar ve bu bazen bir reklâm olur demiştir.(sullivan,78) Bu doğrultuda reklâmın ilgi çekmek için de güldürü öğesine yer vermesi doğal olacaktır Mizahi reklâmların düz reklâmlardan daha etkili olmalarında üç ana mekanizma işlev görmektedir: 1. 1.Mizahi reklâmların dikkat çekme özelliği daha güçlüdür. 2. Mizahi reklâmlar üzerinde daha az tartışma yaşandığı ve izleyicinin doğru-yanlış değerlendirmesi yerine eğlence yönünü tercih ettiği görülür. 3. Daha çok beğenilir ve beğeni kazanan reklâmında etkili olma olasılığı artar.(sutherland, ) Mizah, dikkat çekme kapasitesi ile bir yanda izleyici kitlesini eğlendirirken diğer taraftan tartışmayı azaltma özelliği nedeniyle, bu süreç içinde markaya ve mesaja ilgiden hedef kitleyi uzaklaştırma riski taşıyabilir. Mizah belli bir noktada marka ve mesajlardan dikkati başka yöne kaydırabilir.(sutherland,148) Özellikle izler kitlenin kendini özdeşleştirdiği, çok güldüğü bir tiplemeyse söz konusu olan bu risk her zaman olasıdır. Güldürü kurgusuna kapılan izleyici metnin ana iletisini hatta iletinin ne olduğunu ilk zamanlarda kaçırabilir. Reklâm çözümlemeleri genellikle görsel ve dilsel malzemenin yorumlanmasıyla gerçekleştirilir. Özellikle mizahi yaklaşımın benimsendiği reklâm iletileri yan anlamlıdır, bir başka deyişle açık değildir herkes tarafından hemen algılanamayabilir (Küçükerdeoğan,2009:149).Bu yan anlamlar söz sanatları olan mecaz(değişmece) ve türleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bir reklâmın anlamını kavramaya çalışırken sadece onu oluşturan kısımları değil yarattığı genel izlenimi ve bunu yaratmak için kullandığı teknikleri de göz önüne almak gerekir. Televizyon dünyasına girebilmek ve insanlar tarafından oturma odalarına kabul edilmek için bile, karakterlerin komik ya da sıra dışı özelliklere sahip olması gerekir.(sullivan,260). Reklâmın bu başat yöntemini göz 8

9 ardı eden ve reklâmda bilgiyle birlikte eğlenceyi, gülmeceyi gerekli görmeyen kesimler hep olmuştur. Hopkins e göre reklâmlarda mizah hiçbir zaman eğlendirme amaçlı yapılmamalıdır. Tüketici eğlendirici şeyleri okunacak sütunlarda bulabilmektedir. Reklâmın görevi kârlı olacak sunumu yapabilecek tek ilgi öğesi, tüketicinin istediği beklentileri karşılamaktır (Hopkins, 133) Karşı eleştirilere rağmen reklâm, mizah ve eğlence iç içedir. Đnsanlar, eğlenmeyi sever ve aynı insanlar tüketici konumdadır. Bu nedenle reklâmcılar, eğlenmek için gidilen mekânlarda da kendi adlarını ve logolarını görmek isterler(radfort,47) 2. VERĐLER 2.a. Avea reklâmı : Avea Aşkına Avea reklâm kampanyalarının pek çoğunda ünlü kişiler kullanmayı tercih eden bir kuruluştur. Bu kampanyada kullanılan ünlüler GORA-AROG filmlerinin, Bir Đstanbul Masalı, Canım Ailem dizisinin sevimli ve yakışıklı aktörü Ozan Güven ve Issız Adam filminin aktristi Melis Birkan dır. Romantik bir kurguda bir araya getirilen ikilinin ilk kampanya kurgusu sokakta çarpışmalarıyla başlar. Đlk görüşte Aslı ya âşık olan Emre yurtdışına giden Aslı nın telefonu kullanmak zorunda kalır, Aslı da Emre nin. Telefonları karışan çiftin cep telefonu hat hizmet servisleri farklı kurumlara aittir. Farklı hizmet kurumundan aşkı için aynı kuruma Avea- geçen Emre ve Aslı artık ortak kurumlarının kiralık kimliklerini, imgelerini oluşturacaklardır. Son kampanya olan katlayan tarifeyi duyurdukları kurguda bir diskoda ortada robotik dans etmekte olan çift bir yandan da konuşmaktadır. Bu meyanda hizmetin ne olduğunu aralarında geçen konuşmadan ve dans aracılığı yaptıkları hareketlerle, simgesel olarak beden dilleri paralelinde duyurmaktadırlar. Đki ünlünün aralarında geçen konuşma şöyledir: -Aslı Hanım? -Efendim? -Artık geleceğimize yatırım yapmanın zamanı geldi, en iyi yatırım AVEA! -En iyi yatırım Avea mı? Banka mı bu Emre Bey? -Avea TL ye 5 kata kadar getiri sağlıyor. - Nasıl? - 20 yatırıyorsun 60 L oluyor, 50 yatırıyorsun 250 oluyor. Parayı böyle kat kat kat kat kat, böyle böyle böyle böyle katlıyorsun.. - Eee güzelmiş bu! Hadi katlayalım. (Dış ses) AVEA dan nakitleri katlayan tarife: Faturasız hatlarınıza yüklediğiniz liraları 3 e, 4 e, 5 e katlıyor; hem de bir kereliğine, 1 aylığına değil, sürekli!! Üstelik her yöne; senin tarifen kaça katlıyor? - Aslı Hanım!! haydi eller AVEA!!, oohhh!!ohh!! 2.a.1 Avea reklâm çözümlemesi Avea reklâm kampanyası kurgusunu ünlü desteğinde gülmeceli bir kurgu konumunda gerçekleştirmektedir. Hikâyede genç bir kadın ve erkek konu malzemesini oluşturmaktadır. Sokakta çarpışan iki gencin-aslı ve Emre- telefonları yere düşer ve aynı marka olmaları itibariyle karışır. Bu vesile ile görüşmeye başlarlar. Hat servisleri farklıdır ve Aslı yurt dışındadır ve telefonunu hemen alamaz; dönene kadar Emre onun telefonunu oldukça kullanır ama gelen fatura düşüktür,çünkü Avea nın hesaplı paketleri vardır..avea olmayan hatta çok ücret gelmektedir, çünkü diğer servisler Avea dan daha pahalı hizmet vermektedirler.cep telefonu kendisinde olduğu müddetçe Aslı nın Avea lı telefonunu kullanan Emre ye az, Emre nin telefonunu kullanan Aslı ya ise çok fazla fatura gelmiştir.çünkü Emre Avea abonesi değildir, faturasını yüksek ödemek zorundadır.aslı ise hem yurt dışından konuşmakta hem de az fatura ödemektedir.đkinci bölüm kampanya filmlerinde Emre aşık olduğu kızın hat servisine geçmiştir artık Avea faturasız hat hizmetinin avantajlarından haberi vardır ve bunu Aslı ya anlatmayı görev edinir. Oyuncular günlük yaşamdan kesitlerle yanlış anlama, pot 9

10 kırma gibi sözel eylemlerin eşliğinde güldürüyü ortaya koymaktadırlar. Oyuncuların giyim ve tavırlarında herhangi bir değişiklik ya da abartı bulunmayıp, oldukça doğal ve sade bir yaşam tarzı içerisinde sunulmaktadır. Arkadaşlıklarını ilerlettikleri görülen son reklâm filminde diskoda dans ederlerken Emre nin yaptığı dans hareketleri ile anlatmak istediği eylem örtüşmekte, dans değişmeceli bir anlamda kullanılmaktadır. Emre nin robot dansı yaparak, el ve kol hareketleriyle Aslı ya izah etmeye çalıştığı, Avea nın faturasız hat sahiplerinin yükleyecekleri para miktarına paralel olarak konuşma sürelerinin de misli olarak artacak olmasıdır. Bunu duyuruyu dans hareketleriyle uyumlu olarak elleriyle dans figürü eyleminde sembolize etmesi bir görsel eğretileme sanatı kullanımıdır. Bu katlayarak artan ifadesinin elle sembolize edilerek merdiven imgesini çağrıştırması bir görsel eğretilemedir. Hizmet kullanımı ile avantajın yukarıya doğru artışı ile merdivenin yukarı ulaşım aracı olması arasında çağrışımsal bir benzerlik olup ilişki nedensizdir. Peirce e göre gösterenle gösterilen arasındaki ilişki anlam bakımlından üç seviyededir; birebir aynısıdır fotoğraf gibi, çizgisel benzerlik taşır (görüntüsel gösterge-ikon) karikatür gibi, karakalem gibi; veya ikisi arasında varlıktan gelen bir nedensellik vardır (belirti); sönmüş bir ateşin insan varlığını ima etmesi, ayak izlerinin canlının varlığını göstermesi gibi; veya gösteren gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir fakat kullanımda toplumsal uzlaşıma ve öğrenilmeye dayanmaktadır. Bu reklâmda da görsel ile ürün/hizmet arasındaki bağ nedensiz olup sadece mizah örüntüsü çerçevesinde ünlü kullanımı ve dikkati çekme amaçlıdır. Dizi ve filmlerinde hem güldürülü hem romantik karakterleri canlandırmasından dolayı ve bu rollerde uyumlu saf ve temiz sevgili, sevgi dolu, aile çocuğu imajını taşıyan Ozan Güven i, ağırbaşlı imajlarını Avea nın kurumsal imajına ekleyerek tüketiciyi çekme çabalarında kullanılmakta böylece markaya katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Diğer oyuncu Melis Birkan ise güzelliği, saflığı ve doğal oyunu ve iyi bir ikili oluşturdukları görüntüsüyle tercih edilmiş görünüyor. Tercih edilmesinin bir başka nedeni sinema filmindeki rol arkadaşının rakip hizmet kurumu Turkcell 3G reklâm kampanyasının bir önceki kurgusunda yer almış olması da düşünülebilir. 2.b. Turkcell reklâmı: Tosun ve Yabancı Damat Turkcell in son kampanyasında eski bir güreşçi olan Şahan Gökbakar a (Tosun) ve yabancı uyruklu bir karaktere (Tommy) yer verilmiştir. Turkcell in yeni hizmetleri bu ikilinin eğlenceli kurguları dâhilinde izler kitleye aktarılır. Önceki kurgularda hava alanında davullu zurnalı karşılanan yabancı damat, Tosun un yeğeninin müstakbel eşidir ve Türkçeyi anlamakla birlikte konuşmakta pek becerikli değildir. Karşılamadan sonra Tosun ilk iş olarak damada Turkcell hazırkart hediye eder ve birlikte eve doğru yola çıkarlar. Yolda gördükleri Turkcell açık hava reklâmlarını da yineleyerek ilerlemekte, her karşılaştıkları durumda Turkcell in bir üstünlüğünü ortaya çıkartarak en iyi ücrete ve hizmete Turkcell in sahip olduğunu vurgulamaktadırlar. Tosun un turkuaz rengi eşofmanının üzerinde parıldayan boynundaki altım madalyalar Tosun un zamanında muzaffer bir güreşçi olduğunun temsilidir ve Tosun karakterinin güreşçi kimliğinin belirtisidir (nedensel ilişki).reklâmda Turkcell Tosun karakteri tarafından sembolize edilmesi Tosun un imajının kuruma aktarılması, yani Turkcell in zaferle dolu geçmişine bir göndermedir. Turkcell Türkiye de cep telefonu hizmeti alanında abonesi en yüksek, geliri en çok, hizmet alanı en geniş olanıdır. 3G hizmeti hız ihalesinde en yüksek fiyatı vererek yine en hızlı internet hizmetini veren cep telefonu olma üstünlüğünü elde etmiştir. Tosun un boynundaki madalyalarla Turkcell in üstünlükleri sebep sonuç ilişkilendirilmesiyle görsel düz değişmece yapılarak konumlandırıldığı göze çarpmaktadır. Tosun karakteri yanındaki yabancı damada olan tutum ve davranışlarıyla, Türk âdetlerine öncelik vermesi önerileri, davul zurnalı karşılama törenleri, yardımseverliği ve iyi niyetiyle tipik bir Türk insanını temsil etmektedir. 10

11 Son kurguda Turkcell in çekim gücü vurgulanmak istenmiştir. Direksiyonda Tosun yanında yabancı damat arkası açık kamyonette yol alırken arka planda su tüpleri göze çarpmaktadır. Aralarında geçen konuşmalar şöyledir: -Madem benim yeğenimle evleneceksin, bu milletin örfünü, âdetini, ananesini hep bileceksin! -Ya, ya.. -Mesela bencil değil, sencil olacaksın..aa bak! Göstertmeli eğitim gibi oldu. Bak şimdi uygulayacağız. (Önlerinde arabaları devrilmiş bir çift çaresizlik içerisinde beklemektedir). -Tepetaklak olduk burada ya!! Telefon da çekmiyor çekici çağırıcam, telefonu da sinirimden! kırıcam atıcam (Tosun yana devrilmiş duran pembe Wolkswagen (eski kaplumbağa) arabaya omuz atıp düzeltmeye çalışır) -Ne yapıyorsun arkadaşım! -Biz araba üzerine geldik saltalatma yapacağız. Telefon çekmiyorsa Turkcell alacaksın arkadaş! (Zor durumda olan çiftten kadın olanı erkeğe): -Bırak denesin bi.. -Hadi bakalım (Tosun ve damadın düzeltmeye çalıştığı araba bayır olması nedeniyle -takla atarak tekerlekler havada, yoldan daha da uzaklaşmış bir konumda durur) -Bir profesyonel yardım olarak alsak? Çekiciyi.. -Arkadaşım telefon çekmiyor diyorum yaaa!!! (Yabancı damat söze karışır): -Why not Turkcell? It works, it works!!(neden Turkcell i denemiyoruz?(burada) çekiyor, çekiyor!) (telefonu alan zor durumdaki sürücü, anlamlı bakarak damada teşekkür eder ) - sağol, sağol.. (konuşma biter bitmez Turkcell jenerik müziği girer: ) Turkcell in çekim gücü, Turkcell in çekim gücü, Yaşasın! (tekrar arabada görünen ikiliden Tosun konuşmaktadır): -Telefonu vermek kolay yolu, o benim de aklıma geliyor. Önemli olan saltalamanın yarısında blokaj! Zamanı aştın mı araba taklaya kalıyor! (konuşarak arabayla uzaklaşırlar) 11

12 2.b.1. Turkcell reklâm çözümlemesi Turkcell uzun bir süredir farklı hizmetlerinin duyuruları için reklâm kampanyalarında Şahan Gökbakar ı (Recep Đvedik karakteri) kullandığı göze çarpmaktadır. Đsmini taşıyan filmle çok izlenen ve gişe rekorları kıran Recep Đvedik karakterinin her kesimden insanın kendinden bir şeyler bulduğu, bir çocuk kadar saf ve temiz olduğu kadar zeki, duygusal, pratik nazik olma çabasında, biraz kaba saba, cahil, işsiz ama meraklı, rahatına düşkün, merhametli ve fedakâr, hiçbir art niyet beslemeyen ortanın altı sosyo- ekonomik yaşam ölçütlerindeki Türk Halkının bir simgesi olarak kabul edilebilir. Turkcell de uzun süredir varlığını sürdürmüş olan Recep Đvedik karakterinin bu reklâm serisinde yerini bir başka temsilciye, emekli güreşçi Tosun a bıraktığı görülüyor. Tosun karakteri de Recep Đvedik gibi Şahan Gökbakar tarafından temsil edilmekte ve benzerlikler taşımaktadır. Tosun daha aklı başında, yol yordam bilen, bilgili, iş ve aile sahibi, yüksek ses tonuna sahip, çabuk karar veren, çabuk sinirlenip, çabuk unutan, pratik, hazırcevap bir karakter olarak sunulmaktadır. Tosun un ensesindeki aslan yelesi tarzı saçları ve ince küt bıyıklarıyla tam bir güreşçi özelliklerini göstermektedir; güreşçiliğini destekleyen iri yapısı Türklerin ata sporu olan güreşçilikle doğrudan bağlantılıdır. Tosun karakteri reklâm serisinin başında yeğenine eş adayı olarak misafirliğe gelen yabancı damat ile birliktedir. Yabancı damat imgesi aslında yurt dışı kökenli olan Vodafon a yapılmış bir göndermedir. Turkcell in kendisine en yakın rakibi Vodafon dur. O zaman yabancı damat göstergesinin gönderileni, aradaki sebep sonuç ilişkisine göre bir düzdeğişmece ifade etmektedir. Yabancı damada da Turkcell in üstünlüklerini göstermek ve kabul ettirmek, onun da hayranlığını ifade etmesi (it works! it works!) çabası reklâmın ana temalarından biri olarak görülmelidir. Yolda kaza geçirmiş ve telefonları çekmediği için yardım çağıramayan ve bu yüzden çaresiz kalan ailenin telefon hizmeti Turkcell değildir. Türkcell yardımseverliği ile rakip kurumun abonesine hizmet vererek, özellikleri altında ezme fırsatını da yakalamış olur. Tosun un kimliğinde Türk Halkı nı temsili sunulmaktadır. Bu bağlamda Turkcell, bir cep telefon hizmeti veren kuruluş olmasının dışında yan anlamıyla Türk Halkına mal edilmiştir. Turkcell in sahip olduğu üstünlükler Türk Halkı na aittir. Turkcell in gelişmeleri madalyaları onu bu düzeye getiren Türk Halk ına aittir. Sosyal yaşam ölçütü bakımından Tosun un emekli olduktan sonra boş durmayıp su satışı yapması ayrıca Türk Halkının, dolayısıyla temsil ettiği Turkcell in de çalışkanlığına yapılmış bir düz değişmecedir. Bu bağlamda Tosun ve yabancı damat karakterleri ile cep telefonu hizmeti arasındaki ilişki nedensiz olup, ünlü ve mizah kullanımıyla reklâmı zenginleştirme ve ilgi çekme amaçlanmakta, reklâm izlemeyen halka yeni ürün/hizmetleri mizah ve ünlü kişi aracılığıyla izlettirmenin gengüdümsel olarak planlandığı gözlenmektedir. 2.c. Vodafone reklâmı: Turkcell li Selim Hemşire Hastane olduğu anlaşılan beyaz boyalı bir odada yüzü kameraya dönük orta yaşlı, saçları dökülmüş bir adam eğilmiş durumda beklemektedir. Arka planda açılan gri renkli kapıdan erkek yüzlü bir hemşire girer, elindeki enjektörün son ayarlamasını yapar ve iğne yapılmasını eğilmiş olarak bekleyen hastaya yönelir. Đkisinin de yüzü kameraya dönüktür. Hasta- Selim Hemşire, bu son acı iğneyi de yap ben gidiyorum. Selim Hemşire-Hiçbir yere gitmiyorsun! Nereye gidiyorsun? Hasta- Vodafon a gidiyorum. 12

13 Selim Hemşire şşşşt, diğer operatörlerle konuşmak pahalıya mal olur diyorum, acıtır diyorum, hem bütün tanıdıkların bende, her ay gelip sırasıyla iğnelerini oluyorlar, onlar şikâyet etmiyorlar!! Hasta- Bal gibi de ediyorlar, hem Vodafon un tarifeleri gayet hesaplı! Selim Hemşire Ya, lütfen konuşma! Bak, konuştukça iğne büyüyor! Bak! Gördün mü?! Hasta- Kırmızı! ( Vodafon tanıtım müziği- aramızda fark var rap tarzı girer ve ekranda kırmızı üzerine beyaz yazıyla Vodafon yeni faturalı cep avantaj tarifeleri belirir) Selim hemşire- şşşşşşş.. (eliyle baş çekimi susma işareti yaparken ekran kararır) 2.c.1. Vodafon reklâm çözümlemesi Vodafon un son reklâm kampanyalarının sürekli aktörü olan Şafak Sezer, dış görünüm itibariyle güldürü nesnesi olmaya daha yakın bir karakter çizmektedir. Selim ile Tarife, Hakkı Selim gibi karakterlerle Vodafon un temsilciliğini üstlenen Şafak Sezer rol modellerinde çeşitli kimliklere bürünmektedir. Umutsuz âşık, Hakkı Devrim taklidi, esnaf ve son reklâm filminde de Selim Hemşire rolüyle usta oyunculuğunu sergilemektedir. Avea ve Turkcell reklâmlarından ayrılan yanı, Selim Hemşirenin isminden doğan zıtlıktaki gülmece unsurudur. Ayrıca uzun peruklu ve hemşire üniformalı hali ile itici bir tip halinde gösterilmektedir. Selim Hemşire göstereninin gösterileni düz anlamıyla hemşiredir fakat yan anlamıyla rakip hizmet kuruluşlarından birini temsil etmektedir. Bunun göstergesi ise sembolü olan kırmızı rengin telaffuz edilmesiyle hemşirenin korkması ve kaçmaya çalışmasıdır. Aslında hemşire kimliği altında gösterilen, hastalara iğne yaparak canlarını acıtan diğer telefon hizmetlerinin temsilidir. Konunun hastanede geçmesi özellikle seçilmiş bir yapılandırmadır. Hemşirenin kadın olması ihtiyacından önceki reklâm serilerinde erkek konumunda görünen Şafak Sezer bir kadın hemşire kılığında karşımıza çıkmaktadır. Selim hemşirenin ismi ve cinsiyetiyle ortaya çıkartılan zıtlık, güldürü öğesi işlevinde olup bir erkeğin kadın gibi davranmaya çalışmakla yarattığı komik durumdan yararlanılmaktadır. Bu konuda beliren terslik hemşirenin temsil ettiği diğer cep telefonu hizmeti veren kurumların komikliği veya -mış gibi yapmaya çalışıldığının temsili bir düz değişmece olarak ifade edilmektedir. Görsel ve dilsel değişmecelerin en yoğun Vodafon reklâmında kullanıldığı gözlenmiştir. Tiyatro kökenli olan Şafak Sezer sinema ve dizi filmlerdeki sempatik ve doğal hali, tavizsiz baba ve eş yapısıyla izler kitlenin benimsediği bir karakterdir. Vodafon reklâmının diğer iki reklâmdan farkı kurgunun çok basit görünmesinde iletinin belirsiz olmasındadır. Hemşire, iğne, hastane, hasta, kırmızı imgelerinin cep telefonu hizmeti reklâmıyla olan nedensiz bağıdır. Her eylemin, nesnenin her karakterin işlevi ancak dilsel ve görsel çözümlemeler sonucunda ortaya çıkarılabilmektedir. Vodafon da kullanılan değişmeceler (mecaz) ve eğretileme (metafor benzetme nedeni var) düz değişmelerin en çarpıcı olanları şöyle sıralanabilir: Kırmızı(renk) Vodafon un düzdeğişmeceli (metonimi) kapsamlayış) kullanımıdır.selim Hemşire Kırmızı dan -düzdeğişmeli ifadede Vodafon dan korkmaktadır.aslında kırmızı düzdeğişmece ifadesi altında Vodafon un hesaplı tarifelerinden ve abonelerinin ona yönelmesinden korkmaktadır. Bu dolaylı anlatımda konumlandırmada korkan gösterileni Vodafon a en yakın rakibi Turkcell olmaktadır. Bunu açıkça çağrıştıran isim SELĐM bundan dolayı Vodafonlu olmayan Hemşireye isim olarak seçilmiştir. Turkcell imli Selim Hemşire nin reklâmda kadın kılığında olması, Turkcell i gülmece örtüsü altında küçük düşürme amacı güttüğüne delil sayılabilir. Reklâmın jeneriği arada fark var yine diğer abone hizmetlerine seslenen üstünlük göndermesidir. Turkcelli Selim Hemşirenin elindeki iğne Turkcell operatörünün faturasını simgeleyen bir belirti niteliğinde olup, Turkcellilerin faturalarını gösteren bir eğretilemedir. Turkcellim_Selim li kullanımı kafiye bağlamında yapılmış bir söz oyunudur. Turkcelli Selim hemşirenin elinde tuttuğu iğne kendi abonelerine yollamış olduğu pahalı 13

14 faturaları sembolize etmektedir. Bu yolla hemşire Tukcell i, iğne ise can acıtan pahalılıktaki kısaca kazık düzeydeki Turkcell faturalarına düz değişmece yapılmıştır. Đğne düz anlamı dışında, Vodafon dışı operatörde kazık yemenin dolaylı yoldan ifadesi halini almıştır Konuştukça iğnenin büyümesi ve hastaya zarar verecek düzeyde ürkütücü hale gelmesi faturanın ödenemezliği boyutunda anlamlıdır. Hasta olarak temsil edilen karşı operatör abonesi artık uyanmış, hizmet verenini değiştirmek istemektedir. Turkcelli Selim Hemşire gidemezsin hem tüm tanıdıkların bende diyerek engel olmaya çalışmaktadır (Turkcell, 6 aylık veya 2 senelik hizmet sözleşme imzalatması feshi halinde toptan ücretin ödenme zorunluluğu- ve bu çerçevede abonelerin hizmete mecburi bağlı kalışları düz değişmece ile ifade edilmiştir.) Hasta ise Turkcelli Selim e karşı Kırmızı yı- yani Vodafon u yardıma çağırarak Selim Hemşireden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Selim Hemşire eliyle sus işareti yaparak düz anlamda hastayı sessizliğe davet eder yan anlamıyla- Vodafon un hesaplı hizmetlerinden başkasına bahsetmemeyi eğretileme yoluyla ima eder. Konuşma eyleminin bir isim olarak bir de olumsuz olarak yan anlamda kullanımı gülmece kurgusunun anlaşılmasını güçleştiren dilsel bir değişmecedir. Konuştukça iğnenin büyümesi yan anlamda Vodafon abonesi olmayanların -özellikle Turkcell abonelerinin-görüşme yaptıkça artan, fazlaşan faturaları hedeflenmiştir. Gösteren hasta göstergesinin temsilî gösterileni Vodafon dışındaki abonelerdir. Vodafonun hesaplı tarifelerinden yararlanmayanlar işte bu hasta gibi her ay gelip iğnesini olmakta dır. Yan anlamıyla hayli pahalıya gelen kabarık fatura sını ödemektedirler; böylece konuştukça fatura kabarmakta iğne misali canını acımaktadır. Faturanın yüksek gelmesiyle, yan anlamında kazık yenmesiyle iğnenin görsel boyutunun paralel tutulmasında hem görsel hem dilsel eğretileme yapılmıştır. Aralarında benzetme yoluyla yapılmış bir eğretilemeden söz etmek mümkündür. Hasta ve hemşire ikisi de aslında Vodafon un temsilcisi olmamakla birlikte söylemin Vodafon aboneliğine geçilmesi yönünde planlandığı muhakkaktır. Bir başka nokta hemşirenin konuşma bak, konuştukça iğne büyüyor söylemindeki konuşma düz anlamında olumsuz eylem olarak algılanmakta ise de gerçek anlam hastanın o anda susması için değil telefonla yapacağı görüşmelere son vermesi yönünde yapılan bir göndermedir. Vodafon abonesi olmayan, Turcelli hemşire Selim in aboneliğinde olan hasta Vodafon un tarifelerinin uygunluğuna onay vermesiyle, hemşire tarafından susturulmaya çalışılır. Hasta, Vadofonlu olmayıp diğer hizmetlere ait can acıtan yüksek faturayı her ay ödeyen kesimin temsilcisidir. Bu konum düz değişmece ile ifade edilmiştir. Hasta ve iğne yemesi arasındaki ilişki benzerlikten değil yüksek fatura ödemekten hastalanmış insanlar kümesine yapılan sebep sonuç ilişkisinin görsel ifadesi haline uygulanmış biçimidir. Filmin sonunda Selim Hemşire nin şşşş..işaretiyle sessiz olmaya daveti hastanın nezdinde diğer tüm Vodafonlu olmayanlara yapılan Vodafonun tarifeleri pekâlâ da hesaplı - duyurusununengellenmesi yönünde olup, eğretileme sanatı ile konumlandırılmıştır.hastanın bu söylemi Selim in hemşire kimliği ile özdeşleştirilerek değişmece kullanımla diğerlerinin uyandırılmaması na gönderme yapılmıştır. Vodafonun uygun tarifelerinden rakip hizmet verenlerin de haberi olduğu ve bunu mümkün olduğu kadar engellemeye çalıştıkları, diğer hizmet verenlerin çok daha pahalı tarifeler sundukları insanlardan fazla para talep edip, canlarını yaktıkları ve hasta ettikleri gerçeğine karşılık Vodafonlu olmayanların da bu gerçeğe uyanmalarının yakın olduğu fikrinin örtülü değişmeceli ve düz değişmeceli sanatlarla, mizah kurgulu oyun çerçevesinde ifade edilmiştir. Bu reklâm serisinde ürün/hizmet ilişkisi nedensiz olup değişmeceli ve düz değişmeceli ağırlıklı anlatımlarla güldürü ve ünlü kişi kullanımı çerçevesinde uzlaşımsal bir anlam evreninin yaratılmak istendiği görülmektedir. 3. DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ Reklâmlarda ünlülerin kullanım nedenlerini ve hizmet/ürün bağıntısını araştıran bu çalışmada yapılan çözümlemelerden sevilen ünlüler aracılığıyla tüketicilerin dikkatlerini kendi markalarına yönlendirmek ve onların anlığımızda sahip oldukları imajlarını kendi markalarına desteklemekte araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Đzler kitlenin ilgisini gülmece çerçevesinde çeken kurumlar yüzeysel 14

15 mizah amacı gütmekte böylece derin anlamının hedef kitlede açımlanamama riskini göz ardı etmektedirler. Sadece ünlü kullanılarak yapılan reklâmlar bir anlamda geçici imaj aktarımına maruz kalacakları için reklâmın anlamı değil aktardığı imaj- ünlünün kimliği önem taşıyacaktır. Dramatik kurgulu bir reklâmda ünlünün oynaması daha fazla dikkat çekeceği doğrudur; fakat oyunun akışına ürün/hizmetin arka plana kayması da risk dâhilindedir. Bu farklı üç cep telefonu hizmet kurumunun reklâmları aynı günlerde başlatılması, üçünün de güldürü içerikli olması ve çok sık olarak yayınlanması ilk başlarda karmaşıklığa neden olmakla birlikte aradaki çizgilerin keskin olarak birbirini ayırması, güldürü kaynaklarının farklı yönde olması bakımından karmaşıklığa sebep arz etmemektedir. Elde edilen sonuçlara göre dikkat çekme unsuru olarak kullanılan dramatik reklâm kurguları dizi şeklinde olduklarında anlamın daha belirginleştiği belirlenmiştir Hangi nesne, imge ve karakterin ne amaçla imlendiği neye gönderme yapıldığı veya değişmeceli dilin, düz değişmecenin hangi belirti veya simge hedeflenerek oluşturulduğunun önemi de ancak göstergebilimsel (dilsel ve görüntüsel) çalışmalar dâhilinde anlamlandırılabildiği açıktır. Reklâmcıların ince düşüncelerle meydana getirdikleri bu değerli emeklerinin hedef kitleye sadece güldürü unsuru taşıyan, ünlü, komik bir kişinin bulunduğu bir reklâm olarak yansıması kaçınılmazdır. Derin anlamın çözülmesi için bilimsel bilgiler şarttır ve özellikle karmaşık içerikli reklâmların algılama süreci uzun olacağından ve her kitleye hitap edemeyeceğinden reklâmcılar tarafından güldürü, ünlü kişi kullanımının bir kaçış gengüdümü olduğu söylenebilir. Avea da kullanılan Aslı ve Emre ikilisinin yeni başlayan saf ve romantik aşk başlangıcı çerçevesindeki duyuruları diğer iki kurguya göre en anlaşılır reklâm kurgusunu sunduğu söylenebilir. Basit ama eğlenceli biçimde, beyni fazla yormadan, fazla değişmece yapmadan izler kitleye hoş bir öykü dizisi gibi olarak sunulmuştur. Bundan dolayı herhangi bir kitle tarafından algılanması ve uygulanması diğer iki hizmet kurumuna göre çok daha kolay görünmektedir. Turkcell ise eski reklâm kampanyaları için de kullandığı Şahan Gökbakar ın yeni karakteri Tosun la iddalı bir reklâm kampanyası yarattığını söylemek yanlış olmaz. Fakat kurguda çok fazla gönderme, değişmece ve düz değişmeceler olması ürün/ hizmetin hedef kitle tarafından değerlendirilip algılanmasını da bir anlamda güçleştirmektedir. Hedef kitlenin gözünde sıradan bir güldürü kurgusu olmaktan öteye geçememektedir. Dilsel ve görsel değişmecelerin en yoğun kullanıldığı reklâm kampanyası Vodafon dur.derin anlamın, imaların ve göndergelerin, imgelerin nedenli nedensiz ilişkilerin açılımları ancak çözümlemelerle açıklık kazanabilir. Buradan çıkışla reklâmlarda, özellikle ünlü kullanımının yanı sıra reklâm etik kurallarını da göz önüne alarak sözel ve görsel değişmelerin, düz değişmecelerin reklâmcılar tarafından titizlikle hazırlandığı fakat hedef kitle tarafından iletinin sadece tarifelerin aktarımı olarak algılanabileceği gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. Ünlüler, izlenmeyen reklâmları izletmenin ve kurumların imajlarına destek olarak tercih edildikleri gerçeği gözler önüne serilmektedir. Ünlüleri kullanan kurumlar taranarak bakıldığında, ünlülerin en fazla kullanıldığı alanın telekomünikasyon olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurumlara göre reklâm kampanyalarına imajları ve popülerlikleriyle katkıda bulunan ünlüler: Avea için Tarkan, CemYılmaz, Emre Karayel, Hazım Körmükçü,Zeynep Evrim Aydın, Jo, Lugano,Ferrari,Alanzinho, Ozan Güven,Melis Birkan Vodafon için Ajda Pekkan, Hakkı Devrim, Orhan Gencebay, Nuri Alço, Alper Saldıran,Turgay Kerimoğlu, Turkcell in ünlüleri ise Milli takım,12 Dev adam, Kenan Doğulu, Hidayet Türkoğlu, Arda Turan, Şahan Gökbakar. 15

16 Kurumlara imaj desteği veren ünlülerin çalışma alanlarına bakıldığında sporculardan yorumculara, yazarlardan, şarkıcılara Avon un yüz güzeli ne kadar varan geniş bir meslek yelpazesi ile karşılaşılmıştır. Yüksel Ünsal ın öngördüğü gibi ürün/ hizmet temsili, marka imajına dayanır, marka imajı halkta ürün/hizmet hakkında toplanan bütün duygusal ve estetik imajların toplamı (Ünsal,197) olduğu savı doğrulanmaktadır. Tüketici izler kitle hizmetten çok markayı satın almaktadır. Marka imajını tam olarak saptayabilmek için tüketici üzerinde markanın ne mana ifade ettiği çok iyi araştırılması gereken bir noktadır, çünkü reklamcıların ulaşmak istedikleri de budur : insanların aynada kendilerini nasıl gördüklerini keşfedebilirsek, bu bizim reklamımız için en kuvvetli ipucu olacaktır (Ünsal,198). KAYNAKÇA Aytemur, Sait(1998).Reklâmın Đyisi Kötüsü Olmaz, Ankara: Media Cat Yayınları. Baudrillard, Jean(2004). Tüketim Toplumu. Çev Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin. Đstanbul: Ayrıntı Yayınları Berger,Asa,A.(1996), Kitle Đletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev.Uğur Demiray,vd.,Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları Borça, Güven(2002). Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar Mı? Marka Olmanın ABC si. 4. baskı. Đstanbul: Media Cat Yayınları. Burnett, Ron(2007). Đmgeler Nasıl Düşünür?. Çev. Güçsal Pusar. Đstanbul: Metis Yayınları. Butterfield, Leslie(2001).Reklâmda Mükemmele Ulaşmak Çev. Sabri Tekay. Đstanbul: Reklâmcılık Vakfı Yayınları. Doğtaş, Banu(2003). Reklâmı Okumak. Ankara: Ütopya Yayınevi. Dyer,Gillian.(2010) Đletişim Olarak Reklâmcılık, Çev.Nurdan Öncel Taşkıran,Đstanbul,Beta. Erol, Gülbuğ (2007). Reklâm ve Medya Planlama. 2. baskı. Đstanbul: Beta Yayınları Fiske,J. (1990) Đletişim Çalışmalarına Giriş,Çev.S.Đrvan.Ankara,Bilim SanatYayınları Güngören, Ahmet(1995). Reklâmcı ve Şaman. Đstanbul: Yol Yayınları. Gray, John(1997). Reklâm Yasakları ve Đfade Özgürlüğü. Çev. Ataç Ünlü. Ankara: LDT Yayınları. Hopkins, Claude C.(2007). Reklâmcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklâmcılık. 3. baskı. Çev. Mustafa K. Gerçeker. Đstanbul: Yapı Kredi Yayınları Küçükerdoğan,R.(2009) Reklâm nasıl çözümlenir,đstanbul,beta Ogilvy, David(1989). Bir Reklâmcının Đtirafları. Çev. Selim Yazgan. 2. baskı. Đstanbul: Afa Yayınları. Packard,Vance.(1972)The Hidden Persuaders, London, Penguin Books. Radfort, Benjamin(2004). Medya Nasıl Yanıltıyor?. Đstanbul: Güncel Yayıncılık. Ramacitti,David.F.(1975)Başarılı Reklâmın Sırları, Çev.Rengin Erdoğmuş,Đstanbul,Epsilon. Rigel, Nurdoğan(1993). Medya Ninnileri. Đstanbul: Sistem Yayıncılık. Roland, T. Rust ve Richard W. Oliver(1999). Reklâm Halkla Đlişkiler ve Ötesi. Notlar ve Yorumlar: Reklâmcılığın Ölümü. Çev. A. Lütfi Kotas. 2. baskı. Ankara: Media Cat Yayınları. Rutherford, Paul(2000). Yeni Đkonalar, Televizyonda Reklâm Sanatı. Çev. Mustafa K. Gerçeker. Đstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Schultz,Don E. Tannenbaum, Stanley,Başarılı Reklâmın Đlkeleri, çev.erol Köroğlu, Cevdet Serbest,Yayınevi yayıncılık,đstanbul,1991. Sullivan, Luke(2001). Satan Reklâm Yaratmak. Çev. Sevtap Yaman. Ankara: Media Cat Kitapları. Sutherland, Max ve Alice K. Sylvester(2004). Reklâm ve Tüketici Zihniyeti. Çev. Đnci Berna Kalınyazgan. Đstanbul: MediaCat Kitapları. Toruk, Đbrahim(2005). Medya Eleştirileri. Reklâmcılığın Tarihsel Gelişimi ve Reklâm Mecralarının Özellikleri. Der. Nesrin Tan Akbulut.Đstanbul: Beta Yayınları. Ünsal, Yüksel(1971). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri. 2. Baskı.Đstanbul:ABC Kitapevi. batı kökenli kelimeler Sözlüğü 16

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

ALAMAYACAKSINIZ ALEVLENECEKSİNİZ İNANMAYACAKSINIZ SİZ EVLENECEKSİNİZ GÖNÜLLERİ FETHETTİK ELALEME İBRETTİK ÖDÜLLERE HASRETTİK SİZ DE GÖRECEKSİNİZ

ALAMAYACAKSINIZ ALEVLENECEKSİNİZ İNANMAYACAKSINIZ SİZ EVLENECEKSİNİZ GÖNÜLLERİ FETHETTİK ELALEME İBRETTİK ÖDÜLLERE HASRETTİK SİZ DE GÖRECEKSİNİZ SPONSOR FİRMA EQ DUYGUSAL ZEKA YARIŞMASI ŞARKISI GÖZLERİNİZİ BİZDEN HAYALLERİNİZLE SİZ KULAKLARINIZA HİÇ UMUTLARINIZLA SÖZ MAZİMİZİ YAD ETTİK AKILLARI ZAP ETTİK YILLARDIR BİZ SABRETTİK GELECEK VAAD ETTİK

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: DEODORANT KATEGORİSİ KEŞİF VE MARKA YAPILANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: SİA INSIGHT Araştırma Veren: BEIERSDORF Ödül Alınan Kategori: İÇGÖRÜLÜ

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI

DÜĞÜN GÜNÜM PROGRAMI DÜĞÜN GÜNÜM TV PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz?

Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için Artegra yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları Out of Home Afiş tasarımı Önemli tasarım unsurları Başarıya giden yol; hızlı seçilebilirlik Afişler, özellikle hızlı bir şekilde etki yaratması gereken reklam taşıyıcılarıdır hem hızlı algılanabilmeli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

AVM ve mağazalar için

AVM ve mağazalar için AVM ve mağazalar için Akıllı telefonların kullanım oranı her geçen gün hızla artıyor. Buna paralel olarak işletmelerin tüketiciye ulaştırmak istedikleri mesajları için de yeni bir kanal şekillenerek yaygınlaşıyor.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için AD DRONE Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte aynı orantıda internet dünyasıyla olan bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. İşte tam da bu adımda AD Drone ekibi olarak sizleri güler yüz ve sıcakkanlılığımız

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi

Nasıl Bir Zekâya Sahipsiniz? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim. Ayın Testi Ayın Testi Prof. Gardner yıllar boyu hâkimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekâya sahip oldukları IQ denen zekâ anlayışını kırdı. Gardner'a göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI

SİHİRLİ ELLER PROGRAMI HEDEF KİTLE Potansiyel Hedef Kitle 14 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Programın Hedef Kitlesi 14-65 yaş A,B,C,D,E özellikle kadın TV. izleyicisi Potansiyel hedef kitlemizi 14 yaş ve

Detaylı

Proje Adı: Mobil(D)uygulama Nasıl Tasarlanır? Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: Vodafone Veri Toplama Firması:

Proje Adı: Mobil(D)uygulama Nasıl Tasarlanır? Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: Vodafone Veri Toplama Firması: Proje Adı: Mobil(D)uygulama Nasıl Tasarlanır? Araştırma Şirketi: ThinkNeuro Araştırma Veren: Vodafone Veri Toplama Firması: Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ- YÖNTEM 1 Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (27 Mart - 12 Mayıs 2017 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ VE ÖĞELERİ Kimlik, markayı diğerlerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlanır. Kimlik yaklaşımında

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ

SUNUMUN ÖNEMİ VE SUNUM TÜRLERİ Ünite 1 SUNUMUN ÖNEMİ VE Öğr. Gör. Şadiye Nur GÜLEÇ SUNUŞ VE ÖNEMİ Eğitim ve/veya meslek yaşamımız boyunca başarımızın önemli bir kısmı, yazılı, sözlü ve görsel iletişimi ne derece iyi yapabildiğimiz ile

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz.

Kazanım İfadeleri. Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına kayıtsız kalmaz. YEŞİLAY SAĞLIKLI FİKİRLER KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI - 2017 Kazanım İfadeleri Kazanımın İlişkili Olduğu Alanlar Teknoloji Tütün Alkol Madde 1 Kendine değer veren insanların (aile-arkadaş vb.) yapıcı uyarılarına

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam

HAKKIMIZDA. Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne. Bringo, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa onun tam br ngo ÖZGÜR KAMU br ngo ÖZGÜR KAMU HAKKIMIZDA Sınırsız, bağımsız ve kesintisiz iletişim Bringo ile iletişim, özgürlüğüne kavuştu. Fatura korkusu ve mesafe sınırı olmadan dünyanın bir ucundan başka bir

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

kaynakları insan Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak.

kaynakları insan Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. insan kaynakları Hizmet ve kalite sunumu sizlere kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Tüm Türkiye de hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağınız tek nokta. Tüm hizmetlerimizde iletişim farkını yaşıyacaksınız.

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

ANACHRONISMUS CAN BONOMO

ANACHRONISMUS CAN BONOMO ANACHRONISMUS CAN BONOMO Sade Kolektif, Türkiye de sanatın gelişimini destekleyen ve sanatçılara katkıda bulunmak isteyen, sanatçı kurum arasındaki dinamiği kolektif bir bakış açısıyla bir araya getiren,

Detaylı