YARGITAY 12. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 12. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 12. HUKUK DA RES

2

3 E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmad ad geçenin haciz an ndaki sosyal durumuna ve ailesinin ihtiyaçlar na göre belirlenir. Buradaki aile terimi genifl yorumlanmas ve borçlu ile ayn çat alt nda yaflayan ve borçlunun bakmakla yükümlü oldu u kiflileri kapsad kabul edilmelidir. Haczedilen meskenin k ymeti borçlunun haline münasip evden fazla ise, borçlunun haline uygun ev almas için gereken bedel tespit edildikten sonra sat lmas na karar verilmeli ve sat fl bedelinden haline uygun mesken için gerekli miktar borçluya b rak lmal d r. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü: Sair temyiz itirazlar yerinde de il ise de; K'in 82/12 maddesi gere ince, borçlunun "haline münasip" evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmad ad geçenin haciz an ndaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlar na göre belirlenir. Buradaki "aile" terimi, genifl anlamda olup, borçlu ile birlikte ayn çat alt nda yaflayan, bakmakla yükümlü oldu u kiflileri kapsar. cra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte bar nmas için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkiflilere tespit ettirildikten sonra, haczedilen yerin k ymeti bundan fazla ise sat lmas na karar verilmeli ve sat fl bedelinden yukar da nitelik- (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

4 1234 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 leri belirlenen mesken için gerekli olan miktar borçluya b rak lmal, kalan alacakl ya ödenmelidir. Bu k staslar aflan nitelik ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan, ve ikamet için zorunlu ö eleri içeren bir meskenin d fl ndaki yerler, maddede öngörülen amaca ayk r d r. Borçlunun görev ve s fat, kendisinin yukar da belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez. Mahkemece yap lacak ifl borçlunun Çorlu'nun daha mütevaz bir semtinde haline münasip evi alabilece i de erin yukar daki kurallara göre belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir. Eksik incelemeyle yaz l flekilde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK un 428. maddeleri uyar nca (BOZULMASINA), gününde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 1235 E: 2005/19133 K: 2005/22947 T: BORÇLUNUN MESKEN HAL NE MÜNAS P MESKEN KAVRAMI HACZED LMEZL K KURALININ UYGULANMASINDA ZLENECEK YÖNTEM* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun meskenin haczedilmezli- ine iliflkin iddias irdelenirken; ilk önce borçlunun haline münasip evi alabilece i bedelin bilirkifli arac l ile tespit edilmesi ve e er bu bedel mahcuz tafl nmaz n de erinden az ise mahcuz tafl nmaz sat larak, haline münasip ev almas için saptanan bedel borçluya verilmeli, bakiye k sm n ise alacakl ya ödenmelidir. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : K in 82/12. maddesinin emredici hükmü gere ince borçlunun haline münasip evi alabilece i bedel bilirkifli arac l yla saptand ktan sonra bu miktar mahcuzun de erinden az ise mahcuz sat larak borçlunun haline münasip ev almas için gerekli bedelin kendisine, artan n ise alacakl ya ödenmesi icap eder. Bir baflka deyiflle sat fl borçlunun haline münasip ev alabilece i miktardan az olmamak üzere yap l r. Somut olayda Lüleburgaz cra Mahkemesi arac l yla mahallinde yap lan keflif sonras bilirkiflice verilen raporda borçlunun tafl nmazdaki 1/6 hissesine YTL de er biçilmifl, haline münasip ayn konumda bir baflka mesken edinebilmesi için YTL gerekece i bildirilmifltir. Bu durum karfl s nda borçlunun hissesinin YTL'den düflük olmamak üzere sat fl n n yap lmas na karar verilmesi gerekirken alacakl n n alaca n n borçlunun baflka tafl nmazlar üzerine haciz koydurmas nedeni ile teminat alt na al nd gerekçesiyle flikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

6 1236 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 S O N U Ç : Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366. ve HUMK 428. maddeleri uyar nca ( B O Z U L M A S I N A ), gününde oybirli iyle karar verildi. E: 2005/20150 K: 2005/23305 T: ZORUNLU OLMAYAN POTEK HACZED LMEZL K SAVI TARIM ARAZ S N TEL * Özet: Üzerinde zorunlu olmayan ipotek bulunan tafl nmaz için haczedilmezlik iddias ileri sürülemez. Üzerine yap lan binadan dolay tar m arazisi niteli ini kaybeden tafl nmaz içinde haczedilmezlik iddias ndan söz edilemez. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Borçlunun yasal süresi içerisinde icra mahkemesinde, K n n 82/4. maddesi nedeniyle çiftçi oldu undan bahisle ailesinin geçimi için zaruri olan arazileri haczedilemeyece ini ileri sürmesi üzerine, mahkemece dört adet tafl nmazla ilgili haczedilmezlik flikayetinin kabulüne karar verilmifltir. Ancak 602 ve 3541 say l parseller üzerinde zorunlu ipotek kapsam nda bulunmayan ipoteklerin oldu u tespit edildi inden bu parsellerle ilgili olarak haczedilmezlik flikayetinin reddi yerine kabulü yerinde olmad gibi 4280 say l parsel üzerinde binalar n yap ld bu haliyle tar m arazisi olma özelli ini kaybetti i bilirkifli raporundan anlafl lmakla, mahkemece bu parselle ilgili haczedilmezlik flikayetinin de reddine karar vermek gerekirken yaz l flekilde karar verilmesi de isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

7 Yarg tay Kararlar 1237 E: 2005/20155 K: 2005/23318 T: MESKEN YET T RAZINDAN VAZGEÇME ZORUNLU POTEK* ( K m. 82/12) Özet: Mesken olarak kullan lan tafl nmaz n üzerine borçlunun r zas yla ipotek konuflulmuflsa meskeniyet iddias ndan peflin olarak vazgeçildi i kabul edilmelidir. Ancak, ipotek zorunlu ipotek niteli inde ise meskeniyet itiraz ileri sürülebilir. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Borçlunun yasal süresi içerisinde icra mahkemesinde, K in 82/4. maddesi nedeniyle çiftçi oldu undan bahisle ailesinin geçimi için zaruri olan arazileri haczedilemeyece ini ileri sürmesi üzerine, mahkemece dört adet tafl nmazla ilgili haczedilmezlik flikayetinin kabulüne karar verilmifltir. Ancak 602 ve 3541 say l parseller üzerinde zorunlu ipotek kapsam nda bulunmayan ipoteklerin oldu u tespit edildi inden bu parsellerle ilgili olarak haczedilmezlik flikayetinin reddi yerine kabulü yerinde olmad gibi 4280 say l parsel üzerinde binalar n yap ld bu haliyle tar m arazisi olma özelli ini kaybetti i bilirkifli raporundan anlafl lmakla, mahkemece bu parselle ilgili haczedilmezlik flikayetinin de reddine karar vermek gerekirken yaz l flekilde karar verilmesi de isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

8 1238 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 E: 2005/19742 K: 2005/23453 T: YASANIN DIfiINA ÇIKILARAK YORUM YOLUYLA HACZED LMEZL K KARARI VER LEMEYECE * Özet: Hangi mallar n haczedilemeyece i yasada belirlenmifltir. Bunlar n d fl nda yorum yoluyla haczedilmezlik karar verilemez. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : K'in "Haczi caiz olmayan mallar ve haklar" bafll n tafl yan 82.maddesinin 1.bendinde "Devlet mallar " ile "Özel Kanunlar nda" haczinin mümkün olmad gösterilen mallar n haczedilemeyece i aç klanm flt r. Özel Kanunlar nda, haczine imkan tan nmayan mallar, örne in; 506 Say l Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 121, 1479 Say l Ba -Kur Kanunu'nun 67, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'nun 203.maddelerinde aç kça belirlenmifltir. Bunlar n d fl nda Yasada yer almayan bir konuda cra Hakimi yorum yoluyla sonuca ulaflamaz. Somut olayda, borçlunun yabanc ülkeden ald emekli maafl n n haczedilemeyece ine iliflkin özel bir kanun hükmü bulunmad na göre, Mahkemece flikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366. ve HUMK 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

9 Yarg tay Kararlar 1239 E: 2005/20054 K: 2005/23869 T: BORÇLUNUN SANAT VE MESLE Ç N GEREKL OLAN EfiYANIN HACZED LMEZL MESLEK VE TEfiEBBÜS KAVRAMLARI M N BÜSÜN HACZED LEB L RL * ( K m. 82/4) Özet: Borçlunun sanat ve mesle i için gerekli olan alet, edevat ve kitaplar haczedilemez. Ancak, bu kural n uygulanabilmesi için, borçlunun haciz s ras nda bir meslek ve sanatla u rafl yor olmas ve kendisi ile ailesinin geçimini an lan meslek ve sanatla sa lamas gereklidir. Kural olarak, eme in de erinin sermayenin de erinden daha fazla oldu u görülürse bir mesle in varl na aksi takdirde bir teflebbüsün söz konusu oldu una hükmedilir. Mesleki eflyan n haczedilmezli i mutlak bir yasa kural oldu undan, yorum veya k - yas yoluyla da olsa, mahcuzun sat larak bedelinden daha ucuzunun al nmas için borçluya para ay r p kalan n n alacakl ya ödenmesine karar verilemez. Minibüsün borçlunun mesle i için gerekli alet edevat kapsam nda oldu u kabul edilemez. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : K'in 82/4. maddesi gere ince borçlunun (sanat ve mesle i için lüzumlu olan alet, edevat ve kitaplar ) haczedilemez. Ancak, bunun için borçlunun haciz s ras nda bir meslek veya sanatla u rafl yor olmas ve kendisi ile ailesinin geçimini an lan meslek ve sanatla sa lamas gerekir. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

10 1240 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Yukar da yer verilen madde gere ince haczedilemeyecek mallar n kapsam n tayin edebilmek için sanat sözcü ü ile efl anlamda kullan lm fl olan meslek kavram n teflebbüsten ay racak k staslar n aç klanmas gerekir. Çünkü, borçlu bir meslek sahibi say ld takdirde, bu mesle i ile ilgili alet, edevat ve kitaplar haczedilemeyecek, aksine bir teflebbüs sahibi say ld zaman, bu teflebbüsün mallar sermaye a rl kl olup haczedilebilecektir. fiikayet konusu incelenirken borçlunun yapt iflte sermaye ile eme in karfl l kl oranlar tespite çal fl l r ve eme in de erinin, sermayenin de erinden daha fazla oldu u görülürse "bir mesle in" varl na, aksi takdirde "bir teflebbüsün söz konusu oldu una" hükmedilir. (Hukuk Genel Kurulu'nun tarih 1972/ say l karar ). Uygulamada, bu flekilde incelemeye ekonomik k stas n üstün tutulmas ad verilmektedir. Ayr ca, borçlunun mesleki eflya say larak haciz d fl b rak lan eflyas - n n k ymetinin fazla olmas durumunda nas l bir sonuca var laca da önemlidir. Yani, bu durumda mahcuzun sat l p, bedelinden borçluya daha ucuzunun al nmas için para ayr l p kalan n n alacakl ya ödenmesi mi, yoksa k ymeti fazla olan mesleki eflyan n aynen borçluya b rak lmas m öngörülmelidir? Dairemizin, süregelen içtihatlar na göre yukar daki aç klamaya ve önerilen çözüme özel olarak de inen K'n n 82/12. maddesi hükmünün burada k yasen uygulanmas mümkün de ildir. Yani, k ymeti fazla olsa dahi mesleki eflyan n haczedilemeyece ine karar verilerek borçluda b rak lmas gerekmektedir. (Talih Uyar, Haciz, 1990 bask, sayfa 608 vd.) (Prof. Dr. Baki Kuru, cra ve flas Hukuku, 1. cilt, 1988 Bask, sf. 797 vd) Somut olayda borçlu floför olup sahip oldu u minibüsle ilgili olarak haczedilemezlik flikayetinde bulundu u görülmektedir, ancak yukar da aç klanan ilkeler do rultusunda minibüs borçlunun mesle i için lüzumlu olan adet ve edevat kapsam nda say lamayaca ndan, haczedilemezlik flikayetinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366. ve HUMK 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi.

11 Yarg tay Kararlar 1241 E: 2005/20407 K: 2005/24391 T: BORÇLUNUN Ç FTÇ OLMASI HACZED LMEZL K DD ASININ SINIRI* ( K m. 82/4) Özet: Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan araziler haczedilemez. Bu nedenle çiftçi olan borçlunun kendisi ve ailesinin geçimi olan zaruri bedelin saptanmas ndan sonra oluflacak sonuca göre karar verilmelidir. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : K in 82/4.maddesi gere ince borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazilerin haczi mümkün de ildir. Ancak, bu husustaki inceleme ve araflt rma çiftçi oldu unu iddia eden borçluya yönelik olmas gerekir. Bir baflka anlat mla her bir aile ferdinin çiftçilikle ifltigal etti i baz al narak her bir yönünden flikayet dosyas nda hükme esas al nan raporda belirtildi i gibi tek kiflinin ayl k yoksulluk s n r, esas al - narak ülke gerçeklerine ve al nan madde koflullar na ters düflen biçimde 4 kiflilik çiftçi ailesinin geçinebilmesi için YTL. geliri olaca ndan bahisle tafl nmazlardan çiftçilikten elde etti i net gelir YTL. oldu u gerekçesiyle haczedilemezlik flikayetinin kabulüne karar verilmesi do ru görülmemifltir. Mahkemece yap lamas gereken ifl; K in 82/4 madde koflullar nda çiftçi olan borçlunun kendisi ve ailesinin geçimi için zaruri olan bedeli tespit ettirdikten sonra oluflacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yaz l flekilde hüküm verilmesi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366. ve HUMK 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

12 1242 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 E: 2005/20569 K: 2005/24373 T: MESKEN YET T RAZI ZORUNLU POTEK BORÇLUYA TANINAN OLANAKLAR* ( K m. 82/7,12) Özet: Bir kimsenin mesken edinmek veya geçimini sa lamak amac yla ald borç dolay s yla oluflturulan ipotek zorunlu ipotek olup, böyle bir durumda meskeniyet itiraz ileri sürülebilir. Ancak takip konusu ipote in oluflturulmas na neden olan borca iliflkin ise meskeniyet itiraz ileri sürülemez. temyizen tetkiki borçlu taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : K'in 82/7 ve 12. maddelerinde geçim ve meskeniyet flikayetinin hangi hallerde ileri sürülebilece i aç klanm flt r. Bir kimsenin mesken edinmek üzere ald borç para bu amaçtan, zirai kredi karfl l ald borç para ise zirai iflletmesinin geliflmesini sa lamaktan, ayr ca esnaf kredisi için ald borç para da geçimini sa lamaktan kaynakland ndan bu borçlara iliflkin kurulan ipotekler yerleflik Yarg tay çtihatlar na göre zorunlu ipotek kapsam nda kabul edildi inden haczedilmezlik flikayetinin ileri sürülmesine engel teflkil etmez. Bu nedenle mahkemenin gerekçesi yasaya uygun bulunmamaktad r. Ancak, icra takibi borç bedelinden do du u için takip yap lmas K'in 8/12. maddesinin 2. bendi gere ince yasaya uygun olup flikayetin reddi sonucu itibariyle do ru görüldü ünden karar onanmal d r. SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlar n n reddi ile sonucu do ru mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 438. maddeleri uyar nca (ONANMASINA), YTL onama harc temyiz edenden al nd ndan baflkaca harç al nmas na mahal olmad na, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

13 Yarg tay Kararlar 1243 E: 2005/20774 K: 2005/24209 T: LAMA AYKIRI FA Z STEM SÜRES Z fi KAYET* ( K m. 16/2) Özet: Takip dayana ilama ayk r olarak fazla faiz istenmifl ise, herhangi bir süreye ba l olmaks z n her zaman bir yanl fll n düzeltilmesi talep edilebilir. temyizen tetkiki borçlu vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Alacakl taraf ndan borçlu hakk nda ilamlar n icras yoluyla icra takibinin yap ld anlafl lmaktad r. Borçlu icra mahkemesine baflvurusu; alacakl taraf n ilama ayk r flekilde faiz istedi inden bahisle fazla istenen faizin miktar n n iptaline iliflkindir. lama ayk r flekilde faiz istenmesi halinde buna iliflkin flikayet K'in 16/2 maddesi uyar nca herhangi bir süreye tabi bulunmad ndan mahkemece flikayetin esastan incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken flikayetin süre bak m ndan reddi isabetsizdir. SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu

14 1244 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 E: 2006/15390 K: 2006/18841 T: CRA TAK B NDE YEN LEME HAC Z TALEB HACZ N DÜfiMES TAK BE DEVAM ED LMES YÖNTEM ( K m. 78/2, 106, 110) Özet: Yasada öngörülen süre içerisinde sat fl istenmemesinden dolay haczin kalkmas ndan sonraki evrede, borçluya yenileme tebli ine ve yenileme harc al nmas na gerek olmaks z n, tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü. K in 78/2. maddesi gere ince haciz istemek hakk, ödeme emri tebli tarihinden itibaren bir sene geçmekle düfler. Ayn maddenin 4 ve 5. f kralar gere ince ise (haciz talebi kanuni müddet içinde yap lmaz veya geri al nd ktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kald r l r. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebli ine ba l d r. lama dayal olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç al n r). Somut olayda, ödeme emrinin tebli tarihinden itibaren bir y ll k süre içerisinde alacakl vekilinin talebi ile borçlu ad na kay tl tafl nmazlar n tapu kay tlar na haciz konulmufl olmakla, K in 78/2, maddesinde düzenlenen ''haciz isteme hakk " süresi içinde yerine getirilmifltir. Ancak, yasada öngörülen zamanda sat fl istenmedi inden K'in 106 ve 110. maddeleri gere ince haciz kalkm flt r. K in 78/son maddesi gere ince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebli ine ve yenileme harc al nmas na gerek yoktur. O halde, Mahkemece flikayetin kabulü yerme reddine karar isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi.

15 Yarg tay Kararlar 1245 E: 2006/21782 K: 2006/24761 T: TAK P TALEB NDE VE CRA EMR NDE EKS KLER UYGULANACAK YAPTIRIM BELED YE BORÇLARINA UYGULANACAK FA Z ORANI* ( K m. 41, 58; 3095 S.K m. 1) Özet Takip talebinde ve icra emrinde alacakl asilin adresinin gösterilmesi zorunlu flekil flart d r. Ancak bu konuya iliflkin eksikli in her zaman giderilmesi mümkün oldu- undan, söz konusu flekil eksikli inden dolay icra emrinin veya takip talebinin feshine karar verilmesi do ru de ildir. Takip talebinde ve icra emrinde faizin bafllang ç tarihinin ve oran n n belirtilmemifl olmas da fesih nedeni olarak kabul edilemez. Faiz oran n n veya ifllemifl faizin fazla oldu unun tespit edilmesi halinde, icra emrinin iptaline de il düzeltilmesine karar verilir. Belediye borçlar için 3095 Say l Yasada belirlenen faiz oran n n uygulanmas gerekir. Bütçe Kanunlar yla belirlenen faiz oranlar ; genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli dairelerin ilama ba l borçlar hakk nda uygulan r. temyizen tetkiki taraf vekilleri taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Alacakl vekili taraf ndan, Gediz Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/617 esas, 2003/11 karar say l, karar tarihli ilam na dayal olarak, ilaml icra takibine baflland, örnek 53 nolu icra emrinin tarihinde borçluya tebli edildi i, borçlu vekilinin ise yasal sürede icra mahkemesine baflvurarak, icra emrinde alacakl asilin adresinin ve faizin ifllemeye bafllad günün gösterilmedi i, faiz oranlar n n (*) Gönderen: Fazl KADI, Yarg tay 12. HD Üyesi

16 1246 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 yasal faizin üzerinde olup, takipte talep edilen ifllemifl faizin de fazla oldu u ileri sürerek, icra emrinin iptalini talep etti i anlafl lm flt r. cra Mahkemesince ise, icra emrinde alacakl asilin adresinin ve faizin ifllemeye bafllad gün ile faiz oran n n gösterilmedi i, takip tarihi itibari ile yasal faiz oran n n % 30 olmas na ra men, % 50 oran ndan iflleyecek faiz talep edildi i gerekçesi ile icra emrinin iptaline karar verildi i görülmüfltür. K'in 58/1. maddesine göre takip talebinde alacakl asilin adresinin gösterilmesi zorunludur. Ayn zorunluluk, K in 41. madde delaletiyle icra emri içinde geçerlidir. Ancak, somut takip talepnamesine ekli vekaletnamede alacakl n n aç k adresinin mevcut oldu u ve bu suretle icra dosyas içeri inden alacakl asilin aç k adresini ö renme imkan bulunan borçlunun ç karlar n n zarara u ramayaca aç kt r. (Hukuk Genel Kurulu tarih, 2004/ E. 2004/379 K. say l karar.) Kald ki, alacakl n n takip talepnamesinde adresinin bulunmamas, bu eksikli in icra müdürlü ünce her zaman tamamlatt r lmas mümkün bulundu undan takibin ve icra emrinin iptali için gerekçe yap lamayaca- ndan an lan nedene dayal olarak icra emrinin iptaline karar verilmesi do ru de ildir. K in 58. maddesinin 2. f kras n n 3 nolu bendinde (alaca n veya istenen teminat n Türk paras ile tutar ve faizli alacaklarda faizin miktar ile ifllemeye bafllad gün) takip talepnamesinde gösterilece i hüküm alt na al nm flt r. Somut olayda alacakl, takip talepnamesinde borçludan tahsilini istedi i ifllemifl faiz miktar n madde hükmüne uygun olarak aç kça belirtmifltir. Ad geçen faizin bafllang ç tarihini ve oran n aç klamam fl ise de, takip talepnamesinde dayanak ilam n tarih ve nosu sarahaten yaz lm fl ve ilam n örne i de talepname ekinde icra dairesine sunulmufltur. Faizin ilamda hüküm alt na al nan tarihten bafllayaca tart flmas zd r. Basit bir hesaplama ile de faiz oran bulunabilece i gibi, an lan eksiklik her zaman alacakl ya tamamlatt r labilir. Bu nedenle, takip talebinde ve icra emrinde faizin bafllang ç tarihi ve oran n n gösterilmemifl olmas icra emrinin iptalini gerektirmez. Öte yandan, Mahkemece takipte talep edilen faiz oran n n veya islemifl faizinin fazla oldu unun tespit edilmesi halinde, icra emrinin düzeltilmesi gerekip, icra emrinin tamamen iptali mümkün de ildir. Kabule göre de; ilamda hüküm alt na al nan tazminat alaca n n yasal faizi ile borçlu belediyeden tahsiline verilmifl olup, bu alaca a, 3095 Say l Yasan n 1. maddesinde belirtilen, Merkez Bankas n n, k sa vadeli ifllemlerde öngördü ü iskonto faiz oranlar n n uygulanmas gerekir Say l 2003 y l Mali Bütçe Kanunu'nun 51/t maddesi ile 5027 Say l 2004 y l Bütçe Kanunun 49/o ve 5277 Say l 2005 y l Bütçe Kanunun 37/e maddelerindeki faiz oranlan genel bütçeye dahil dairelerle, katma

17 Yarg tay Kararlar 1247 bütçeli idarelerin ilama ba l borçlar hakk nda uygulan r. (HGK tarih ve 2004/12-667E say l karar ) Somut olayda, taraflar n s fatlar nazara al nd ndan sözü edilen Bütçe Kanunlar ndaki, faiz oranlar n n, olayda uygulama yeri bulunmamaktad r. Bütçe kanunu faiz oranlar n n uygulanaca kabul edilse bile 2003 y l Bütçe Kanununun 5l/t maddesi Anayasa Mahkemesi nin tarih ve 2003/41 E. 2004/4 K. say l karar ile iptal edildi inden ve elde bulunan ve uyuflmazl n sürdü ü davalarda, iptal karar n n geriye yürümeme kural uygulanamayaca ndan, takip tarihi olan tarihinde, 2003 y l Bütçe Kanununda öngörülen % 30 faiz oran n n uygulanmas zaten mümkün de ildir. O halde Mahkemece, Merkez Bankas ndan, 3095 Say l Kanunun 1. maddesi do rultusunda faiz oranlar sorulup uygulanmas gerekli faiz oranlar tespit edildikten sonra gerekti inde bilirkifli incelemesi de yapt - r lmak suretiyle Yarg tay denetimine de imkan verecek flekilde, borçlunun ifllemifl faize yönelik itirazlar n n incelenerek oluflacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yaz l gerekçeler ile icra emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366. ve HUMK 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlar n n incelenmesine yer olmad na gününde oybirli- iyle karar verildi.

18 1248 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 E: 2007/4285 K: 2007/7248 T: TAfiINIR N TEL KTE KÜLTÜR VARLIKLARI HAC Z UYGULAMASINDA ZLENECEK YÖNTEM* (2863 SK m. 24, 26/2) Özet: Gerçek kifliler ilgili Bakanl ktan izin almak ve müze envanter defterine kaydettirmek koflulu ile tafl n r nitelikte kültür varl klar n edinebilirler. Bu nitelikteki kültür varl klar n n, 2863 say l Kültür ve Tabiat varl klar n Koruma Kanunu hükümleri do rultusunda haczedilmesi gerekir. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Borçlu hakk nda kambiyo senetlerine mahsus yolla yap lan takip nedeniyle, alacakl vekilinin talebi ile borçlu ad na kay tl bulunan tafl n r kültür varl klar n n, tarihi eserlerin kayd na haciz konulmas na, ad geçen ad na kay tl eserlere ait envanter bilgilerinin birer sureti ile bu eserlerin bulundu u adreslerin bildirilmesine karar verilmifltir. TC Kültür ve Turizm Bakanl 'na izafeten stanbul Muhakemat Müdürlü ü vekili 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu'nun "Devlet mal niteli i" bafll kl 5. maddesi ve IK'in 82/1. maddesi uyar nca haciz iflleminin iptalini icra mahkemesinden istemektedir. cra mahkemesi an lan maddeler uyar nca flikayetin kabulü ile haciz iflleminin iptaline karar vermifltir say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu'nun 24 ve devam maddelerinde; gerçek kiflilerin Bakanl ktan izin almak ve müze envanter defterine kaydettirmek koflulu ile tafl n r kültür varl n edinebilecekleri ve bu mallar yasada belirtilen prosedüre uymak suretiyle tasarruf edebilecekleri düzenlenmifltir. (*) Gönderen: Fazl KADI, Yarg tay 12. Hukuk Dairesi Üyesi

19 Yarg tay Kararlar Say l Kanun'un Yönetim ve Gözetim bafll kl 24. maddesi; devlet mal niteli ini tafl yan korunmas gerekli tafl n r kültür ve tabiat varl klar n n devlet elinde ve müzelerde bulundurulmas ve bunlar n korunup de erlendirilmelerinin Devlete ait oldu unu belirttikten sonra; al - m, sat m serbest b rak lacak etnografik eserlerin hangi devirlere ait olaca ve di er nitelikleri ile kay t ve tescil flartlar n n bir yönetmelikle belirlenece ini hüküm alt na alm flt r. Ayn Kanunun 26/2. maddesinde ise gerçek ve tüzel kiflilerle vak flar n, Kültür ve Turizm Bakanl 'ndan izin almak flart yla, kendi hizmet konular n n veya amaçlar n n gerçeklefltirilmesi için her çeflit kültür varl ndan oluflan koleksiyonlar meydana getirebilecekleri, müzeler kurabilecekleri düzenlenmifltir. Yine, ayn maddenin son f kras nda, koleksiyoncular n, ilgili müzeye tescil ettirerek, koleksiyonlar ndaki her türlü eseri onbefl gün önce Kültür ve Turizm Bakanl - 'na haber vermek flart ile kendi aralar nda de ifltirebilecekleri ve satabilecekleri, sat n almada öncelik hakk n n Kültür ve Turizm Bakanl 'na ait oldu u belirtilmifltir. Bu konu ayr ca yönetmeli in "El de ifltirme" bafll kl 12. maddesinde de kapsaml olarak düzenlenmifltir. cra mahkemesince: haczin yukar da aç klanan yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yap l p yap lmad n n denetlenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yaz l flekilde eksik inceleme ve haciz iflleminin iptaline dair hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi.

20 1250 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 E: 2007/141 K: 2007/2756 T: T CAR FA Z KAVRAMI T CAR fi T CAR SÖZLEfiME* (TTK m. 12/3, 21; 3095 SK m. 2) Özet: Ticari faizin söz konusu olabilmesi için as l borcun ticari bir iflten do mas gerekir. Her çeflit imal ve infla yasal yönden ticari ifltir; bir taraf için ticari olan sözleflmelerde di er taraf için ticari ifl say l r. Böyle bir oluflumun sonucunda da ticari faiz uygulan r. temyizen tetkiki alacakl vekili taraf ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya mahalinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere i görüflülüp düflünüldü : Adi ve ticari faiz ay r m, faizin ba l oldu u para borcunun hangi hukuki ortamda do du una ba l olarak yap lan bir belirlemedir. Ticari faizin söz konusu olabilmesi için, asil borcun bir ticari iflten do mas gerekir. Takibe konu alacak, alacakl müteahhit ile borçlu aras ndaki istisna (eser) sözleflmesi nedeniyle düzenlenen hak edifl bedellerinden kaynaklanmaktad r. TTK n 12/3. maddesi uyar nca, her çeflit imal ve infla, ticari ifltir. TTK n n 21/2. maddesine göre de, bir taraf için ticari ifl mahiyetinde olan sözleflmeler, kanunda aksine hüküm bulunmad kça, di er taraf için de ticari ifl say l r. Ticari iflte de ticari faiz uygulan r. Bu durumda, takip talebinde talep edilen oran geçmemek üzere, alaca a, 3095 Say l Kanunun 2/2.maddesinde öngörülen avanslarla ilgili ticari ifllerdeki temerrüt faiz oranlar n n uygulanmas gerekirken Mahkemece ayn Kanunun 1. maddesi uyar nca yasal faiz oranlar na göre hesaplama yap lmas yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ: Alacakl vekilinin temyiz itirazlar n n k smen kabulü ile mahkeme karar n n yukar da yaz l nedenlerle K 366 ve HUMK un 428. maddeleri uyar nca BOZULMASINA, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO LU

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2006/7966 K: 2006/11221 T: 26.05.2006 K RALANAN TAfiINMAZIN TAHL YES ÜÇÜNCÜ K fi KAVRAMI EfiLER N B RB RLER NE KARfiI DURUMU A LE KONUTU SAVININ ARAfiTIRILMASI ( K m. 276;

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Derleyen: Av. Yörük KABALAK DA RE YE GÖRE KARAR DERLEMES

Derleyen: Av. Yörük KABALAK DA RE YE GÖRE KARAR DERLEMES Derleyen: Av. Yörük KABALAK DA RE YE GÖRE KARAR DERLEMES Bu bölümde sundu umuz Yarg tay 12. Hukuk Dairesi Kararlar n n bir bölümü Mersin Barosu Avukatlar ndan Hulki ÖZEL taraf ndan dergimize gönderilmifltir.

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2766 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/20991 K: 2005/23708 T: 01.12.2005 FA Z HUKUKU LAMLI TAK PTE FA Z KARARDA FA Z BAfiLANGICININ

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.03.2013 gün ve 2012/1155

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 17.04.2006 / 84 KANUNİ FAZİ ORANLARI VE TERKİN EDİLECEK DEVLET ALACAKLARI 01.01.2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 15/04/2006 tarih ve 26140 sayılı

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı