GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır"

Transkript

1 GLOBAL MAGIC BRANDS Varolmak algılanmaktır

2 GMB, MARKAYI KONUMLANDIRIR, PAZARLAMA, SATIŞ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİ BELİRLER. BÜTÇE VE UYGULAMALARI STRATEJİYE UYGUN YÖNETİR.

3 GMB NEDEN VAR?

4 DOĞRU İLETİŞİM AMAÇ

5 STRATEJİ ARAÇ

6 BİLİMSEL YÖNTEM

7 MÜŞTERİ YOLDAKİ KAZANIM

8 EBITDA / FAVÖK VARIŞ NOKTASINDAKİ KAZANIM

9 MARKA DÖNÜŞÜM

10 GMB NE YAPAR?

11 MARKA YARATMA SÜREÇLERİMİZ KONUMLANDIRIYORUZ; KALĠTATĠF, KANTĠTATĠF VE ÖZELLĠKLE ETNOGRAFĠK ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠNĠ KULLANARAK REKABET, PAZAR VE HEDEF KĠTLE ANALĠZLERĠ YAPIYORUZ. MARKAYA AĠT HER ġeyġ; MARKANIN RUHUNU, ĠMAJINI, SESĠNĠN TONUNU, ĠSMĠNĠ, LOGOSUNU, RENGĠNĠ, KĠMLĠĞĠNĠ, ÜRÜNLERĠNĠ, TEKNOLOJĠSĠNĠ, ÇALIġANLARINI, MEKANLARINI VE EN ÖNEMLĠSĠ B2B & B2C PAZARLARINI, NĠHAĠ TÜKETĠCĠSĠNĠ VE HEDEF KĠTLESĠNĠ ÇOK ĠYĠ TANIYOR, TANIMLIYORUZ. MARKA PAZARIN NERESĠNDE VE NASIL KONUġLANMALIDIR? SORUSUNA CEVAP VERĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ KONUMLANDIRMA BELGESĠ NE SAHĠP OLMAYI, MARKA OLMANIN OLMAZSA OLMAZ BĠRĠNCĠ KURALI OLARAK GÖRÜYORUZ. MARKA STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; MARKANIN RUHUNU, ALGISINI, KONUMUNU VE ONU TANIMAMIZI, ONA ĠNANMAMIZI SAĞLAYAN EN ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠNĠ BELĠRLĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ, ĠġĠNĠZĠ ÇOK ĠYĠ YAPIYOR OLSANIZ DAHĠ GÜÇLÜ BĠR MARKA OLMANIZIN TÜM BU YORGUNLUĞUNUZA DEĞECEĞĠNE ĠNANIYORUZ.

12 MARKA YARATMA SÜREÇLERİMİZ PAZARLAMA STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLEYĠ ĠYĠ TANIYIP, PAZARIN GEREKSĠNĠMLERĠNĠ, REKABET AVANTAJLARINI BELĠRLEYEREK ĠKĠSĠNĠN BĠR GÖNÜL BAĞIYLA BĠRBĠRĠNE BAĞLANMASINI SAĞLIYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ PAZARLAMANIN TEK BAġINA REKLAM VEYA SATIġTAN ĠBARET OLMADIĞINI, SATIġI VE KARI ARTTIRIRKEN AYNI ZAMANDA MARKANIN DEĞERLENMESĠNĠ DE SAĞLAYAN BĠR MÜHENDĠSLĠK OLDUĞUNA ĠNANIYORUZ. İLETİŞİM STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; REKLAM, PR, MEDYA PLANLAMA & SATINALMA, ONLĠNE MARKETĠNG, SPONSORLUK, EVENT LER, BASILI MEDYA ARAÇLARI, ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ, KRĠZ YÖNETĠMĠ VE MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ FAALĠYETLERĠNĠN, KONUMLANDIRMA BELGESĠ, MARKA STRATEJĠSĠ VE PAZARLAMA STRATEJĠSĠNE UYGUN OLARAK UYGULANMASINI SAĞLIYORUZ. UYGULAMALARIN VERĠMLĠLĠĞĠNĠ, FĠYAT VE KALĠTE AÇISINDAN DENETLĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ, ĠLETĠġĠMĠN YARATICI OLMAKLA BERABER, ÜRÜN HEDEF KĠTLEYĠ BULUġTURAN, ÖLÇÜLEBĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR FAALĠYET OLMASI GEREKTĠĞĠNE ĠNANIYORUZ. BĠR UYGULAMA AJANSI DEĞĠLĠZ.

13 HEDEFLERİMİZ KISA VADEDEKİ HEDEFİMİZ; MÜġTERĠMĠZE YÜKSEK MARKA DEĞERĠ SAYESĠNDE DAHA KARLI, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR SATIġ VE YÜKSEK EBITDA SAĞLAMAK, ORTA VADEDEKİ HEDEFİMİZ; MARKA DEĞERĠNĠN, ġġrket BĠLANÇOSUNDA MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIK OLARAK MADDĠ DURAN VARLIKLAR DEĞERĠNDEN DAHA YÜKSEK OLMASINI SAĞLAMAK, UZUN VADEDEKİ HEDEFİMİZ; ĠSTER ULUSAL BĠR ġġrket, ĠSTER KĠġĠ VEYA KENT OLSUN, BĠR TÜRK MARKASINI DÜNYA MARKASI YAPMAKTIR. BĠZ YAPTIĞIMIZ ĠġE KISACA MARKA MİMARLIĞI DANIŞMANLIĞI, YARATTIĞIMIZ MARKALARA ĠSE SĠHĠRLĠ DÜNYA MARKALARI DĠYORUZ.

14 HİZMETLERİMİZ ImageUP ProductUP BrandUP BudgetUP BRAND

15 BrandUP ETNOGRAFĠK ARAġTIRMA MARKA STRATEJĠSĠ PAZARLAMA STRATEJĠSĠ SATIġ STRATEJĠSĠ ĠLETĠġĠM STRATEJĠSĠ AJANS KONKURU (CREATIVE-MEDYA-PR) YÖNETĠMĠ YEREL VE ULUSAL MARKALAġMA DÜNYA MARKASI PROJESĠ MARKA DEĞERLEMESĠ

16 BrandUP ADIMLARI 1. ANALİZ; PAZARLAMANIN; ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLEYĠ ÇOK ĠYĠ TANIMAKTAN VE ĠKĠ TARAFI BULUġTURMAKTAN GEÇTĠĞĠNE ĠNANIYORUZ. ÜRÜN VE HEDEF KĠTLE ÜZERĠNDE PERĠYODĠK KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF ARAġTIRMALAR YAPIP ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLESĠNĠ DETAYLICA TANIMLIYORUZ. CRM, CLM VE CEM PROJELERĠNĠ KULLANARAK HEDEF KĠTLENĠN ÜRÜNLE BÜTÜNLEġMESĠNĠ SAĞLIYOR, BAĞIMLILIK YARATIYORUZ. 2.KONUMLANDIRMA; MARKA KONUMLANDIRMA BELGESĠ; MARKANIN BULUġMASI GEREKEN HEDEF KĠTLESĠNĠN AYRINTILI BĠÇĠMDE BELĠRLENMESĠ VE HEDEF KĠTLENĠN MARKAYI NASIL ALGILAMASI GEREKTĠĞĠNĠN DETAYLI ġekġlde BĠR BELGE HALĠNE GETĠRĠLME ĠġĠDĠR. KONUMLANDIRMA ESNASINDA VARSA MARKA HAKKINDAKĠ OLUMLU VEYA OLUMSUZ ALGIYI TANIMLIYORUZ.

17 BrandUP ADIMLARI 3. MARKA STRATEJİSİ; KONUMLANDIRMA BELGESĠ NE UYGUN OLARAK ÜRÜNÜN MARKA STRATEJĠSĠNĠ BELĠRLĠYORUZ. MARKA STRATEJĠSĠNĠN ANA AMACI; BĠR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIK OLAN MARKA DEĞERĠNĠN, ġġrketġn MADDĠ DURAN VARLIKLAR INDAN DAHA YÜKSEK DEĞERDE OLMASINI SAĞLAMAKTIR. MARKA STRATEJĠSĠ GENEL OLARAK ALTTAKĠ BAġLIKLARI ĠÇERĠR (COBI); (CHALLENGE) MARKANIN ĠġĠ ZOR OLABĠLĠR, RAKĠPLERĠ DAHA BĠLĠNĠR, DAHA YAYGIN, DAHA EKONOMĠK VEYA GÜÇLÜ GÖRÜNEBĠLĠRLER VEYA MARKANIN YEREL VEYA GLOBAL ALGISINDA SORUN OLABĠLĠR. ÇIKARDIĞIMIZ LĠSTEYE KISACA ZORLUKLAR LĠSTESĠ DE DĠYEBĠLĠRSĠNĠZ. (OPPORTUNITY) SÖZ KONUSU ZORLUKLARA VE ZORLU REKABETE RAĞMEN FIRSATLARI BELĠRLĠYOR VE ZORLUKLARI AVANTAJA ÇEVĠREBĠMENĠN EYLEM PLANINI ÇIKARIYORUZ. (BIG IDEA) MARKAYI, PAZAR HEDEFLERĠNĠ VE MARKA KĠMLĠĞĠNĠ EN ĠYĠ ANLATAN SLOGANI, MOTTOYU VE EN ÖNEMLĠSĠ BÜYÜK FĠKRĠ ÇIKARIYORUZ. (IMPLICATIONS) (BRAND ESSENCE) MARKANIN RUHU (BRAND PĠLLARS) MARKANIN TEMEL TAġLARI VE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠ BELĠRLĠYORUZ.

18 BrandUP ADIMLARI 4. PAZARLAMA STRATEJİSİ; MARKANIN BĠLĠNĠRLĠLĠĞĠNĠN VE TÜKETĠCĠ SAYISININ ARTMASI, MARKA DEĞERĠNĠN YÜKSELMESĠ ĠÇĠN KONUMLANDIRMA VE MARKA STRATEJĠSĠ DOĞRULTUSUNDA ÖZETLE BU MARKA HEDEF KĠTLEYE NASIL PAZARLANMALIDIR, NE OLURSA SEVĠLĠR, DAHA ÇOK TÜKETĠLĠR, VAZGEÇĠLMEZ KILINIR? SORULARININ CEVABINI ĠÇEREN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ VE UYGULAMA PLANINI ÇIKARIYORUZ. AMAÇ; DAHA KARLI BĠR LOVED BRAND YARATMAKTIR. 5. İLETİŞİM STRATEJİSİ; REKLAM, PR, MEDYA PLANLAMA, MEDYA SATINALMA, ĠNTERNET, SOSYAL MEDYA, SPONSORLUK, AKTĠVĠTELER VB UYGULAMALARIN YUKARIDA BELĠRLENEN STRATEJĠLERE UYGUN OLMASINI SAĞLAYAN BĠR ÇALIġMADIR. AMAÇ, LĠDERLĠĞE OYNAYAN MARKANIN MESAJLARININ HEDEF KĠTLESĠNE EN EKONOMĠK, EN DOĞRU MECRALARLA ULAġMASINI SAĞLAMAKTIR.UYGULAMA AJANSLARININ SEÇĠMĠNDE KONKUR DANIġMANLIĞI HĠZMETĠ VERĠYORUZ. AJANS SEÇĠMLERĠ YAPILDIKTAN SONRA UYGULAMANIN YUKARIDAKĠ STRATEJĠLERE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞINI DENETLĠYORUZ.MARKA YÜZÜ ĠÇĠN DĠKSĠYON, TARZ, GĠYĠM, BASIN TOPLANTISI YAPMA, RÖPORTAJ VERME EĞĠLĠMLERĠ VERĠYORUZ.

19 ImageUP IMAGE MAKING: KAMPANYA AKTĠVĠTE PR ALGI YÖNETĠMĠ KRĠZ YÖNETĠMĠ ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ KĠMLĠK YÖNETĠMĠ

20 ImageUP HİZMETLERİ 1. SWOT ANALİZİ; GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI, FIRSATLAR VE TEHDĠTLERĠ BELĠRLEYĠP ÖNCE KONUMLANDIRMA ANALĠZĠNĠ YAPIYORUZ. 2. EYLEM PLANI; KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YAPILACAKLAR LĠSTESĠ VE EYLEM PLANINI BELĠRLEYĠP UYGULAMA AġAMASINA GEÇĠYORUZ. 3. UYGULAMA; HALKLA ĠLĠġKĠLER, MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER, LOBĠCĠLĠK, HUKUKĠ SÜREÇ, ĠNTERNET, SOSYAL MEDYA, REKLAM VE DĠĞER UYGULAMA ALANLARINDAN HANGĠLERĠNĠN ARAÇ OLARAK KULLANILACAĞINA KARAR VERĠLDĠKTEN SONRA TÜM GEREKLĠ ARAÇLAR KULLANILMAYA BAġLANIR. BĠZ AYNI ZAMANDA DA MARKA LĠDERĠ ĠÇĠN BĠR IMAGE MAKER OLUYORUZ. MEDYA ĠLE ĠLETĠġĠM, GĠYĠM KUġAM, DĠKSĠYON VE ETĠKET EĞĠTĠMLERĠ ALMASINI SAĞLIYORUZ. ĠTĠBAR VE KRĠZ YÖNETĠMĠ YAPIYORUZ.

21 ImageUP HİZMETLERİ 4. SPONSORLUK VE MENEJERLİK HĠZMET VERDĠĞĠMĠZ MARKANIN MENAJERLĠĞĠNĠ YAPIP GEREKĠRSE POTANSĠYEL PAYDAġLARLA BULUġTURUYOR VE GLOBAL TEMSĠLCĠLĠĞĠNĠ ÜSTLENĠYORUZ. 5. PRIVATE EQUITY / ÖZEL SERMAYE SINIRLI BĠR SÜRE ĠÇĠN UYGUN GÖRDÜĞÜ BĠR ġġrketġn HĠSSELERĠNĠ SATIN ALAN BĠR PE FONUNUN ANA AMACI ORTAKLIĞINI BĠTĠRĠP EXIT YAPTIĞINDA ORTAĞI OLDUĞU ġġrketġn DEFTER VE MARKA DEĞERLERĠNĠN KATKIDA BULUNDUĞU SERMAYE VE YÖNETĠM SAYESĠNDE YÜKSELMESĠNĠ SAĞLAMAKTIR. BĠZĠM GÖREVĠMĠZ ORTAKLIK SÜRESĠNCE ġġrketġn MARKA DEĞERĠNĠ ARTTIRMAKTIR.

22 ProductUP ÜRÜN YARATMA KĠMLĠK YARATMA CRM: MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠNĠN VE ĠLETĠġĠMĠNĠN YÖNETĠMĠ CEM: MÜġTERĠ DENEYĠMĠ SÜRECĠ YÖNETĠMĠ CLM: SADAKAT YARATMAK VE YÖNETMEK

23 ProductUP ADIMLARI 1. ANALİZ HAK ETTĠĞĠ DEĞERE ULAġAMAMIġ OLAN MARKANIN MEVCUT KONUMLANDIRMA ANALĠZĠNĠ YAPIP MEġHUR BĠR MARKA OLMASI ĠÇĠN GEREKENLERĠ UYGULAMAYA GEÇĠRĠYORUZ. 2. UYGULAMA SÖZ KONUSU OLAN YENĠ BĠR ÜRÜN ĠSE, GEREKLĠ KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF ARAġTIRMALARI YAPTIKTAN SONRA KONUMLANDIRMA BELGESĠNĠ ÇIKARIYORUZ, ÜRÜNÜN ADI VE LOGO DAHĠL KURUMSAL KĠMLĠĞĠNĠ BELĠRLĠYORUZ, LANSMANINI ÜSTLENOR VE ONUN BĠR MARKA OLARAK DOĞMASINI SAĞLIYORUZ.

24 BudgetUP MEDYA BÜTÇESĠ DENETĠMĠ FĠYAT:PLANLANAN VE SATIN ALINAN MECRA BEDELLERĠNĠN PĠYASA VE RAKĠP ANALĠZLERĠ KALĠTE: PLANLANAN VE GERÇEKLEġEN GRP, CPT VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI TASARRUF SAĞLAMAK HEDEF KĠTLE & MARKA, PAZARLAMA, SATIġ VE ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠNE UYGUN MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA SAĞLAMAK

25 BudgetUP HİZMETLERİ 1. MEDYA DENETİMİ MEDYA PLANLAMAYI VE SATINALMAYI, FĠYAT &, KALĠTE AÇISINDAN DENETLĠYOR, PLANLAMANIN STRATEJĠLERE UYGUN YAPILMASINI VE SATINALMANIN EN EKONOMĠK FĠYATLARLA GERÇEKLEġMESĠNĠ SAĞLIYORUZ. BÖYLECE REKLAMVERENLER HEM BÜTÇELERĠNDE TASARRUF YAPMIġ OLUYORLAR HEM DE EN DOĞRU MECRALARI SEÇMĠġ OLUYORLAR. BÜTÇEDE VERĠMLĠLĠK SAĞLIYORUZ 2. KONKUR DANIŞMANLIĞI YERLĠ VEYA GLOBAL YARATICI AJANS, MEDYA AJANSI, DĠJĠTAL VEYA PR ġġrketġ SEÇERKEN REKLAMVERENE KONKUR DANIġMANLIĞI VERĠYOR, STRATEJĠLERĠNE UYGUN Ġġ VE BÜTÇE SUNAN AJANSI SEÇMESĠNĠ SAĞLIYORUZ. UYGULAMA ġġrketlerġnġn MARKA, PAZARLAMA VE ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠNE UYGUN Ġġ YAPMALARINI SAĞLIYORUZ.

26 MÜŞTERİLERİMİZ

27

28 ÖZETLE GMB HANGİ HİZMETLERİ SUNAR? KONUMLANDIRMA SONUCUNDA STRATEJĠLERĠ BELĠRLER; MARKA STRATEJĠSĠ PAZARLAMA STRATEJĠSĠ SATIġ STRATEJĠSĠ ĠLETĠġĠM STRATEJĠSĠ AJANS KONKURLARININ YÖNETĠMĠ CC, CRM, CEM, CLM PROJELERĠ SATIġ OPERASYONUNUN STRATEJĠLERE UYUMUNUN SAĞLANMASI MEDYA DENETĠMĠ GMB PAZARLAMANIN GÜCÜNÜ KULLANARAK MARKAYI DAHA DEĞERLİ KILAR, KARLILIĞI ARTIRIR, SİZİ BİR DÜNYA MARKASI YAPAR..

29 GMB İŞBİRLİĞİ SİZE NELER KAZANDIRIR? MARKALAġMA YATIRIMINIZ DAHA GÜVENLĠ, ÖLÇÜLEBĠLĠR VE ZAMANINDA KARA DÖNÜġÜR. REKLAM YAPARKEN AYNI ZAMANDA MARKALAġMA, ALGI VE ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ YAPILIR. MARKA, PAZARLAMA, SATIġ VE REKLAM STRATEJĠLERĠNĠZ NETLEġĠR. GÜVEN ARTAR. REKLAM, PR, SPONSORLUK, SOSYAL SORUMLULUK, SATIġ VE PAZARLAMA ÖLÇÜMLENEBĠLĠR VE ÖNGÖRÜLEBĠLĠR OLUR. REKLAM VEREN, REKLAM AJANSI, MEDYA AJANSI, PR & ETKĠNLĠK AJANSI VE DĠJĠTAL AJANSI NIN BĠRBĠRĠNDEN KOPUK ÖNERĠLERĠ ĠLE DEĞĠL KENDĠ STRATEJĠSĠ NĠZ ĠLE YÜRÜRSÜNÜZ. ĠLETĠġĠM BÜTÇESĠNĠZ DAHA VERĠMLĠ HARCANIR.MEDYA PLANLAMASI VE MECRA SEÇĠMĠ DAHA DOĞRU YAPILIR. MEDYA SATINALMADA TASARRUF SAĞLANIR. PAZARLAMA, SATIġ, SATIġ OFĠSĠ EKĠPLERĠ, CRM, CEM, CLM UYGULAMALARI SAYESĠNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE VE ġansa BAĞLI DEĞĠL KATĠ BAġARI SAĞLAR. YURT DIġI MARKA, PAZARLAMA VE SATIġ STRATEJĠLERĠ DAHA DOĞRU BELĠRLENĠR. DÜNYA MARKA OLURSUNUZ VE BU TÜM YORGUNLUĞUNUZA DEĞER.

30 EŞSİZ KILAR

31 EKİP

32 ÖMER ġengüler GMB BaĢkanı MarkalaĢma uzmanı Stratejisyen 27 yıllık deneyim HBS, MIT, Bilgi, MÜ, ĠÜ mezunu

33 ELĠF NUR EKĠNCĠ Antropolog, araģtırmacı Stratejisyen 5 yıllık deneyim Erasmus Rotterdam ve Sussex mezunu

34 ERKUT ERKUT MüĢteri (CRM, CLM, CEM) uzmanı Stratejisyen 17 yıllık deneyim Iowa U., Boğaziçi mezunu

35 MURAT YURDDAġ Medya denetimi uzmanı Stratejisyen 22 yıllık deneyim Boğaziçi mezunu

36 Teşekkür ederiz

GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır

GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır GLOBAL MAGIC BRANDS Varolmak algılanmaktır GMB, MARKAYI KONUMLANDIRIR, PAZARLAMA, SATIŞ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİ BELİRLER. BÜTÇE VE UYGULAMALARI STRATEJİYE UYGUN YÖNETİR. GMB NEDEN VAR? DOĞRU İLETİŞİM

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR.

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR. OD/PIP NEDĠR? BĠRLEġMĠġ MĠLLETLERE (UN) BAĞLI ULUSLARARASI ÇALIġMA ÖRGÜTÜ(ILO) DESTEĞĠ ĠLE YÜRÜTÜLEN BĠR PROJE ĠLE OLUġTURULMUġTUR. KURUMLARIN PERFORMANS ARTIġI ĠÇĠN STRATEJĠK ODAKLI YÖNTEM GELĠġTĠRME

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Gayrimenkulde Hedef 12!

Gayrimenkulde Hedef 12! Gayrimenkulde Hedef 12! HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA Kurumsal Kurucu Ortaklar, Bankacılık Ve Finans Sektörü İş Tecrübelerini, Gayrimenkul Sektörü İş Tecrübeleri İle Biraraya Getirerek, İnovatif Bir Konsept İle

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel Ajanslar

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel Ajanslar Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel Ajanslar Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

RESICON Kimdir? Ticaret Anonim Şirketi» kuruldu.

RESICON Kimdir? Ticaret Anonim Şirketi» kuruldu. RESICON Kimdir? Özellikle konut geliştirme, pazarlama ve satış konularında hizmet vermek üzere Aybars Kızılsencer tarafından, «Resicon Gayrimenkul Pazarlama Satış ve Yatırım Geliştirme Ticaret Anonim Şirketi»

Detaylı

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017 REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ 12 Mayıs 2017 ARAġTIRMANIN KÜNYESĠ 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde 30 Ġlin, merkez dahil 129 ilçesinin 152 Mahalle ve köyünde 2713 KiĢiyle Hanelerinde yüz yüze görüģülerek

Detaylı

Marka İletişim Süreci

Marka İletişim Süreci Markalar Marka İletişim Süreci Brif Toplantısı Ürün / Hizmet Tanımı, Mevcut Konum, Güçlü ve Zayıf Yönler, Hedefler, Rakipler, Fırsatlar ve Tehditler Analiz ve Araştırma Süreci Kurum İçi İletişim Analizi

Detaylı

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:)

M-GEN (emgen okunur) yolunu açtık. Sonra kendimiz de yoğun istek üzerine Dijital Ajans olduk:) MERHABA M-GEN (emgen okunur) Türkiye nin Fütürist İş Tasarımları sunan ilk şirketi olarak 2006 da Fütürist Ufuk Tarhan tarafından kuruldu. Adımız M-GEN. Millennium Generation dan (Milenyum Nesli) türetilmiş

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH) İŞ PLANI DOSYASI (Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH) 12.12.2006 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci ERCAN YAMANER 1.2 ĠĢ Fikrinin Kısa Tarifi TOPTAN KUMAŞ ALINIP

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: Ek 1 2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: TV TV reklamları TV reklam yayın telifi TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu TV

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER. YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI GÜNDEM GENEL BĠLGĠLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENĠ TTK VE BĠLĠġĠM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA KOZA * LUCA NET * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER GÜNCEL ĠSTATĠSTĠKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK. Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015

PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK. Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015 PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015 GÖNÜLLÜLÜK NEDİR? Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI Programı Ders Adı Dersin Sorumlusu Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik Kodu BANKA-SĠG-I

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Duru. Girişim. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Duru Girişim İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri İçindekiler 3 4 5 7 9 11 13 14 15 Hakkımızda Hizmetlerimiz İnsan Kaynakları 360 Pazarlama OSGB Proje Geliştirme Hekim Menajerliği Hastane Açılış Projeleri

Detaylı

DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR.

DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR. DUYURU DOĞRUDAN SRC VE MESLEKĠ YETERLĠLĠK BELGESĠ ALACAKLAR ĠÇĠN BAġVURUSU SÜRESĠ 31.10.2007 TARĠHĠNDE SONA ERMEKTEDĠR. MÜRACAAT ESNASINDA HERHANGĠ BĠR ARACIYA ĠHTĠYAÇ DUYULMAMAKTADIR.ÖNEMLE DUYURULUR.

Detaylı

w w w. m s b a j a n s. c o m

w w w. m s b a j a n s. c o m www.msbajans.com Dikkat çekecek harika bir fikrim var: gelin doğruyu söyleyelim William Bill BERNBACH İşimiz, markaların ruhunu bir bütün olarak kavramak ve onu dışarıya yansıtmaktır. M. SAMİ BELEN MSB

Detaylı

Kreatif Sizlere prestij katıp, rakiplerinizin ağzını açık bırakacak tasarımlar için gece gündüz demeden yazıyoruz çiziyoruz.

Kreatif Sizlere prestij katıp, rakiplerinizin ağzını açık bırakacak tasarımlar için gece gündüz demeden yazıyoruz çiziyoruz. 2 3 HAKKIMIZDA Sektöründe uzman, reklamı yaratmak kadar onu yaşamayı seven tam hizmet reklam ajansı olarak kurulan Kaiser Creative yaratıcı, genç ve dinamik kadrosu ile müşterilerine çizgi üstü tasarımlar

Detaylı

Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın.

Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın. Veriye dayalı pazarlamayla dönüşüm oranlarınızı artırın. Satışlarınızı ve müşteri bağlılığını, reklam yatırımlarına oranla en yüksek seviyeye çıkarmak için pazarlama teknolojileri geliştiriyoruz. Amacımız,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ

EKONOMİ BAKANLIĞI. YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ EKONOMİ BAKANLIĞI YURTDIġI MÜTEAHHĠTLĠK VE TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ 2013 Ġçerik 1. SEKTÖREL DEĞERLENDĠRME 2. MÜġAVĠRLERĠMĠZDEN BEKLENTĠLERĠMĠZ 2013 Ekonomi Bakanlığı 2 Sektörel Değerlendirme Türk Müteahhitlik

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

Bırakın itibarınızı biz yönetelim.size iş hedeflerine odaklanmak kalsın.

Bırakın itibarınızı biz yönetelim.size iş hedeflerine odaklanmak kalsın. Bırakın itibarınızı biz yönetelim.size iş hedeflerine odaklanmak kalsın. İÇİNDEKİLER Hakkımızda Neden BGB İletişim Danışmanlık? Hizmetlerimiz Stratejik İletişim Danışmanlığı Lider İletişimi Yönetimi Medya

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

T. C. BAġBAKANLIK TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI

T. C. BAġBAKANLIK TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI T. C. BAġBAKANLIK TÜRKĠYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI ARDA AÇIKSÖZ 11.05.2010 1 SUNUM PLANI 1. BAġBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI 2. TEMEL FAALĠYETLERĠMĠZ ve ÇALIġMA YÖNTEMĠMĠZ 3. SOMUT

Detaylı

UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014

UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014 UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014 ANA STRATEJİLERİMİZ ICF Türkiye Dernek Genel Üye ve Aktif Üye Sayısını Arttırmak Türkiye de Koçluğun ve Koçların Gelişimine Katkı Sağlamak Türkiye

Detaylı

TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI

TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI TEKĠRDAĞ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROL TEBLĠĞĠ VE UYGULAMALARI SUNUM ĠÇERĠĞĠ 1-TEMĠZ ÜRETĠM NEDĠR? 2-TEMĠZ ÜRETĠMĠN TARĠHÇESĠ 3-TEKSTĠL SEKTÖRÜNDE

Detaylı

MARKA İLETİŞİM SÜRECİ. Brif Toplantısı. Analiz ve Araştırma Süreci. İletişim Stratejisi. Konumlandırma ve İletişim Çalışmaları

MARKA İLETİŞİM SÜRECİ. Brif Toplantısı. Analiz ve Araştırma Süreci. İletişim Stratejisi. Konumlandırma ve İletişim Çalışmaları Brif Toplantısı Ürün / Hizmet Tanımı, Mevcut Konum, Güçlü ve Zayıf Yönler, Hedefler,Rakipler, Fırsatlar ve Tehditler Analiz ve Araştırma Süreci Kurum İçi İletişim Analizi Hedef Kitle Analizi Rakip Analizi

Detaylı

Ajanslar ve Brief Süreci. Melis Çetinkaya Keşan

Ajanslar ve Brief Süreci. Melis Çetinkaya Keşan Ajanslar ve Brief Süreci Melis Çetinkaya Keşan Ajans nedir? İletişim partneri Sağ kol Takım arkadaşı İşinin uzmanı... HEPSİ? Ajans tipleri Kreatif Ajanslar Ajans tipleri Medya Ajansları Ajans tipleri Etkinlik

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi

selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi KURGULANMIġ KANAL SATIġ PROJESĠ Satış Stratejileri ve Taktikleri AMAÇ Kurgusal Kanal Yapılanması Temel SatıĢ Stratejileri ve

Detaylı

Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü

Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü Yalçın TERCAN Gelir Ġdaresi Müdürü Özel Entegrasyon Nedir? O BaĢka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi iģlem sisteminin BaĢkanlık sistemiyle entegre edilmesidir. O Böylece faturalama

Detaylı

NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.

NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. NOVA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş. Prensip Olarak Kalite KuruluĢ Yılı: 1992 Firma Profili Hakkımızda Yeri: Organize Sanayi Bölgesi EskiĢehir Firma Türü: Anonim ġirket Toplam Alan: 10.000 m 2 Kapalı Alan:

Detaylı

Aybars Kızılsencer RESICON Soyak Yapı A.Ş. Zorlu Gayrimenkul Eroğlu Gayrimenkul RESICON GROUP

Aybars Kızılsencer RESICON Soyak Yapı A.Ş. Zorlu Gayrimenkul Eroğlu Gayrimenkul RESICON GROUP " RESICON Kimdir? On iki yılı aşkın sürede toplamda yirmi bin adedi geçen konutun Pazarlama ve Satışı ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Direktörlük görevlerinde bulunan RESICON CEO su Aybars Kızılsencer;

Detaylı

YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER. EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EYLÜL

YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER. EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EYLÜL YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2,2 2 YIL SONU DOLAR KURLARI Parasal GeniĢleme Dönemi Yeni

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, başvuru formunu hazırlamış

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Kreatif Sizlere prestij katıp, rakiplerinizin ağzını açık bırakacak tasarımlar için gece gündüz demeden yazıyoruz çiziyoruz.

Kreatif Sizlere prestij katıp, rakiplerinizin ağzını açık bırakacak tasarımlar için gece gündüz demeden yazıyoruz çiziyoruz. 2 3 HAKKIMIZDA Sektöründe uzman, reklamı yaratmak kadar onu yaşamayı seven tam hizmet reklam ajansı olarak kurulan Kaiser Creative yaratıcı, genç ve dinamik kadrosu ile müşterilerine çizgi üstü tasarımlar

Detaylı

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com

21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları. Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com 21. Yüzyılda Marka İzleme Araştırmaları Yasemin Özen Gürelli Ipsos Reklam Araştırmaları Direktörü yasemin.ozen@ipsos.com Neden Marka İzleme? Tüketiciler ve iletişim paradigmaları değişiyor Performans artık

Detaylı

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Eğitim Ücreti: Ücretsiz Eğitim Programının Amacı: SEO Sosyal Medya Dijital Pazarlama Sanatı

Detaylı

2. OTURUM : TÜRKĠYE DE ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠSĠNĠN EKONOMĠYE KATKISI, TEġVĠKLER VE FĠNANSMAN MODELLERĠ

2. OTURUM : TÜRKĠYE DE ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠSĠNĠN EKONOMĠYE KATKISI, TEġVĠKLER VE FĠNANSMAN MODELLERĠ 2. OTURUM : TÜRKĠYE DE ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠSĠNĠN EKONOMĠYE KATKISI, TEġVĠKLER VE FĠNANSMAN MODELLERĠ FĠNANSMAN MODELLERĠ KORHAN UL LASDER GENEL SEKRETERİ 21 EKĠM 2015 Geleceğe giden

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

ESKĠġEHĠR TĠCARET ODASI

ESKĠġEHĠR TĠCARET ODASI ESKĠġEHĠR TĠCARET ODASI Sayın Üyemiz 2011 YILI ĠÇĠNDE MUHTELĠF ZAMANLARDA DUYURUSUNU YAPMIġ OLDUĞUMUZ src ve psikoteknik belgelerle ilgili son müracaat tarihi 28.10.2011 (yarın) dır MAĞDUR OLMAMANIZ ĠÇĠN

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK

TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı. Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ YÖNETMELİK TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı Gülgün ÇELİK Adnan Selçuk ERGİNÖZ Şube Müdürü Şube Müdürü 1 TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı TeknogiriĢim Sermayesi Desteği Programı; 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Ajans Sunumu İstanbul, 2015

Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Biz Kimiz? Dijital dünyanın afacanları, sorunlarınızın çözüm ortaklarıyız. Minik ofisimize sığdırdığımız kocaman dünya ile deli dolu, enerjik bir ekibiz. Tüm bu enerjimizi,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

SUIT CREATIVE BRAND SOLUTIONS

SUIT CREATIVE BRAND SOLUTIONS 2005-2015 İletişim-tanıtım sektöründe uzun geçmişe sahip İDEHA Reklam Ajansı ve SAFARİ Marka İletişimi Ajansı, 2005 sonrası tüm birikimlerini 2014 yılında biraraya getirdi. İkibinli yıllara damgasını vuran

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Campaign Türkiye, sektörün referans kaynağı

Campaign Türkiye, sektörün referans kaynağı TAM SAYFA İLAN ALANI Birinci Karşılıklı Çift Sayfa Karşılıklı Çift Sayfa (İlk 50 Sayfa) Karşılıklı Çift Sayfa Birinci Tam Sayfa Tam Sayfa (İlk 50 Sayfa) Tam Sayfa Yatay Tam Sayfa (İlk 50 Sayfa) Yatay Tam

Detaylı

PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI

PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI 2014-2015 YILI PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI A.Hakan BAŞARAN 2 1 - DANIŞMANLIK STRATEJİSİ MARKANIN İNCELENMESİ Markanın geldiği nokta analiz edilerek kendi içindeki mevcut durumu belirlemek,

Detaylı

SAYIN MÜSTEġARIM, DEĞERLĠ KATILIMCILAR,

SAYIN MÜSTEġARIM, DEĞERLĠ KATILIMCILAR, Sn. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI nın Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi Fizibilite Etüdü ÇalıĢtayı AçılıĢ KonuĢması 28 Eylül

Detaylı

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C16.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C16.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ENTEGRE KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ISO 9001 ISO 19011 ISO 14001 ISO 18001 ISO 22000 I N T E G

Detaylı

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI. PROJE BAġVURU FORMU KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBĠGEL-KOBĠ GeliĢim Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamıģ olduğum bu projemin ilgili çağrı döneminde değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ Yemek Organizasyonları Ürün ve Menü Çekimi İç Mekan Çekimi Mimari & Yemek Özel Catering Hizmetleri Konsept Çekimler *Tüm

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

Ticket Compliments. Hediye Kuponları

Ticket Compliments. Hediye Kuponları Ticket Compliments Hediye Kuponları İçerik Ticket Compliments Universal Ticket Compliments Fashion Ticket Compliments Ürün Özellikleri Ticket Compliments Marka Kartları Ticket Gift Club Titre du document

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

«GÜVENCE» NEDĠR? «Güvenceli yaşamak» deyince ne anlıyoruz?

«GÜVENCE» NEDĠR? «Güvenceli yaşamak» deyince ne anlıyoruz? «GÜVENCE» NEDĠR? «Güvenceli yaşamak» deyince ne anlıyoruz? B Ġ R K A D I N I N G Ü V E N C E L Ġ YA ġ A M A S I N D A N N E A N L I YO R U Z? SAĞLIK HAKKINA SAHĠP OLMAK? EĞĠTĠM HAKKINA SAHĠP OLMAK? BARINMA

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) 1) DİJİTAL PAZARLAMA Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi 3Ders

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER

DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER DÜNYA VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME VE BEKLENTĠLER EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 22 ġubat 2014 DÜNYA EKONOMĠSĠ DÜNYA EKONOMĠSĠNDE GÜNDEM VE BEKLENTĠLER 2014 YILI DÜNYA EKONOMĠSĠ

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

DOĞA OKULLARI AB PROJE EKĠBĠ

DOĞA OKULLARI AB PROJE EKĠBĠ DOĞA OKULLARI AB PROJE EKĠBĠ GENEL ÇERÇEVE AB PROJE EKİBİ SUNUM İÇERİĞİ DOĞA OKULLARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIġMALAR A) COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI, EXCHANGE, GENÇLĠK VE E-TWINNING PROJELERĠ B) MERKEZĠ PROJELER

Detaylı