GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GLOBAL MAGIC BRANDS. Varolmak algılanmaktır"

Transkript

1 GLOBAL MAGIC BRANDS Varolmak algılanmaktır

2 GMB, MARKAYI KONUMLANDIRIR, PAZARLAMA, SATIŞ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİNİ BELİRLER. BÜTÇE VE UYGULAMALARI STRATEJİYE UYGUN YÖNETİR.

3 GMB NEDEN VAR?

4 DOĞRU İLETİŞİM AMAÇ

5 STRATEJİ ARAÇ

6 BİLİMSEL YÖNTEM

7 MÜŞTERİ YOLDAKİ KAZANIM

8 EBITDA / FAVÖK VARIŞ NOKTASINDAKİ KAZANIM

9 MARKA DÖNÜŞÜM

10 GMB NE YAPAR?

11 MARKA YARATMA SÜREÇLERİMİZ KONUMLANDIRIYORUZ; KALĠTATĠF, KANTĠTATĠF VE ÖZELLĠKLE ETNOGRAFĠK ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠNĠ KULLANARAK REKABET, PAZAR VE HEDEF KĠTLE ANALĠZLERĠ YAPIYORUZ. MARKAYA AĠT HER ġeyġ; MARKANIN RUHUNU, ĠMAJINI, SESĠNĠN TONUNU, ĠSMĠNĠ, LOGOSUNU, RENGĠNĠ, KĠMLĠĞĠNĠ, ÜRÜNLERĠNĠ, TEKNOLOJĠSĠNĠ, ÇALIġANLARINI, MEKANLARINI VE EN ÖNEMLĠSĠ B2B & B2C PAZARLARINI, NĠHAĠ TÜKETĠCĠSĠNĠ VE HEDEF KĠTLESĠNĠ ÇOK ĠYĠ TANIYOR, TANIMLIYORUZ. MARKA PAZARIN NERESĠNDE VE NASIL KONUġLANMALIDIR? SORUSUNA CEVAP VERĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ KONUMLANDIRMA BELGESĠ NE SAHĠP OLMAYI, MARKA OLMANIN OLMAZSA OLMAZ BĠRĠNCĠ KURALI OLARAK GÖRÜYORUZ. MARKA STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; MARKANIN RUHUNU, ALGISINI, KONUMUNU VE ONU TANIMAMIZI, ONA ĠNANMAMIZI SAĞLAYAN EN ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠNĠ BELĠRLĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ, ĠġĠNĠZĠ ÇOK ĠYĠ YAPIYOR OLSANIZ DAHĠ GÜÇLÜ BĠR MARKA OLMANIZIN TÜM BU YORGUNLUĞUNUZA DEĞECEĞĠNE ĠNANIYORUZ.

12 MARKA YARATMA SÜREÇLERİMİZ PAZARLAMA STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLEYĠ ĠYĠ TANIYIP, PAZARIN GEREKSĠNĠMLERĠNĠ, REKABET AVANTAJLARINI BELĠRLEYEREK ĠKĠSĠNĠN BĠR GÖNÜL BAĞIYLA BĠRBĠRĠNE BAĞLANMASINI SAĞLIYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ PAZARLAMANIN TEK BAġINA REKLAM VEYA SATIġTAN ĠBARET OLMADIĞINI, SATIġI VE KARI ARTTIRIRKEN AYNI ZAMANDA MARKANIN DEĞERLENMESĠNĠ DE SAĞLAYAN BĠR MÜHENDĠSLĠK OLDUĞUNA ĠNANIYORUZ. İLETİŞİM STRATEJİSİNİ BELİRLİYORUZ; REKLAM, PR, MEDYA PLANLAMA & SATINALMA, ONLĠNE MARKETĠNG, SPONSORLUK, EVENT LER, BASILI MEDYA ARAÇLARI, ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ, KRĠZ YÖNETĠMĠ VE MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ FAALĠYETLERĠNĠN, KONUMLANDIRMA BELGESĠ, MARKA STRATEJĠSĠ VE PAZARLAMA STRATEJĠSĠNE UYGUN OLARAK UYGULANMASINI SAĞLIYORUZ. UYGULAMALARIN VERĠMLĠLĠĞĠNĠ, FĠYAT VE KALĠTE AÇISINDAN DENETLĠYORUZ. ÇÜNKÜ BĠZ, ĠLETĠġĠMĠN YARATICI OLMAKLA BERABER, ÜRÜN HEDEF KĠTLEYĠ BULUġTURAN, ÖLÇÜLEBĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR FAALĠYET OLMASI GEREKTĠĞĠNE ĠNANIYORUZ. BĠR UYGULAMA AJANSI DEĞĠLĠZ.

13 HEDEFLERİMİZ KISA VADEDEKİ HEDEFİMİZ; MÜġTERĠMĠZE YÜKSEK MARKA DEĞERĠ SAYESĠNDE DAHA KARLI, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR SATIġ VE YÜKSEK EBITDA SAĞLAMAK, ORTA VADEDEKİ HEDEFİMİZ; MARKA DEĞERĠNĠN, ġġrket BĠLANÇOSUNDA MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIK OLARAK MADDĠ DURAN VARLIKLAR DEĞERĠNDEN DAHA YÜKSEK OLMASINI SAĞLAMAK, UZUN VADEDEKİ HEDEFİMİZ; ĠSTER ULUSAL BĠR ġġrket, ĠSTER KĠġĠ VEYA KENT OLSUN, BĠR TÜRK MARKASINI DÜNYA MARKASI YAPMAKTIR. BĠZ YAPTIĞIMIZ ĠġE KISACA MARKA MİMARLIĞI DANIŞMANLIĞI, YARATTIĞIMIZ MARKALARA ĠSE SĠHĠRLĠ DÜNYA MARKALARI DĠYORUZ.

14 HİZMETLERİMİZ ImageUP ProductUP BrandUP BudgetUP BRAND

15 BrandUP ETNOGRAFĠK ARAġTIRMA MARKA STRATEJĠSĠ PAZARLAMA STRATEJĠSĠ SATIġ STRATEJĠSĠ ĠLETĠġĠM STRATEJĠSĠ AJANS KONKURU (CREATIVE-MEDYA-PR) YÖNETĠMĠ YEREL VE ULUSAL MARKALAġMA DÜNYA MARKASI PROJESĠ MARKA DEĞERLEMESĠ

16 BrandUP ADIMLARI 1. ANALİZ; PAZARLAMANIN; ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLEYĠ ÇOK ĠYĠ TANIMAKTAN VE ĠKĠ TARAFI BULUġTURMAKTAN GEÇTĠĞĠNE ĠNANIYORUZ. ÜRÜN VE HEDEF KĠTLE ÜZERĠNDE PERĠYODĠK KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF ARAġTIRMALAR YAPIP ÜRÜNÜ VE HEDEF KĠTLESĠNĠ DETAYLICA TANIMLIYORUZ. CRM, CLM VE CEM PROJELERĠNĠ KULLANARAK HEDEF KĠTLENĠN ÜRÜNLE BÜTÜNLEġMESĠNĠ SAĞLIYOR, BAĞIMLILIK YARATIYORUZ. 2.KONUMLANDIRMA; MARKA KONUMLANDIRMA BELGESĠ; MARKANIN BULUġMASI GEREKEN HEDEF KĠTLESĠNĠN AYRINTILI BĠÇĠMDE BELĠRLENMESĠ VE HEDEF KĠTLENĠN MARKAYI NASIL ALGILAMASI GEREKTĠĞĠNĠN DETAYLI ġekġlde BĠR BELGE HALĠNE GETĠRĠLME ĠġĠDĠR. KONUMLANDIRMA ESNASINDA VARSA MARKA HAKKINDAKĠ OLUMLU VEYA OLUMSUZ ALGIYI TANIMLIYORUZ.

17 BrandUP ADIMLARI 3. MARKA STRATEJİSİ; KONUMLANDIRMA BELGESĠ NE UYGUN OLARAK ÜRÜNÜN MARKA STRATEJĠSĠNĠ BELĠRLĠYORUZ. MARKA STRATEJĠSĠNĠN ANA AMACI; BĠR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIK OLAN MARKA DEĞERĠNĠN, ġġrketġn MADDĠ DURAN VARLIKLAR INDAN DAHA YÜKSEK DEĞERDE OLMASINI SAĞLAMAKTIR. MARKA STRATEJĠSĠ GENEL OLARAK ALTTAKĠ BAġLIKLARI ĠÇERĠR (COBI); (CHALLENGE) MARKANIN ĠġĠ ZOR OLABĠLĠR, RAKĠPLERĠ DAHA BĠLĠNĠR, DAHA YAYGIN, DAHA EKONOMĠK VEYA GÜÇLÜ GÖRÜNEBĠLĠRLER VEYA MARKANIN YEREL VEYA GLOBAL ALGISINDA SORUN OLABĠLĠR. ÇIKARDIĞIMIZ LĠSTEYE KISACA ZORLUKLAR LĠSTESĠ DE DĠYEBĠLĠRSĠNĠZ. (OPPORTUNITY) SÖZ KONUSU ZORLUKLARA VE ZORLU REKABETE RAĞMEN FIRSATLARI BELĠRLĠYOR VE ZORLUKLARI AVANTAJA ÇEVĠREBĠMENĠN EYLEM PLANINI ÇIKARIYORUZ. (BIG IDEA) MARKAYI, PAZAR HEDEFLERĠNĠ VE MARKA KĠMLĠĞĠNĠ EN ĠYĠ ANLATAN SLOGANI, MOTTOYU VE EN ÖNEMLĠSĠ BÜYÜK FĠKRĠ ÇIKARIYORUZ. (IMPLICATIONS) (BRAND ESSENCE) MARKANIN RUHU (BRAND PĠLLARS) MARKANIN TEMEL TAġLARI VE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNĠ BELĠRLĠYORUZ.

18 BrandUP ADIMLARI 4. PAZARLAMA STRATEJİSİ; MARKANIN BĠLĠNĠRLĠLĠĞĠNĠN VE TÜKETĠCĠ SAYISININ ARTMASI, MARKA DEĞERĠNĠN YÜKSELMESĠ ĠÇĠN KONUMLANDIRMA VE MARKA STRATEJĠSĠ DOĞRULTUSUNDA ÖZETLE BU MARKA HEDEF KĠTLEYE NASIL PAZARLANMALIDIR, NE OLURSA SEVĠLĠR, DAHA ÇOK TÜKETĠLĠR, VAZGEÇĠLMEZ KILINIR? SORULARININ CEVABINI ĠÇEREN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ VE UYGULAMA PLANINI ÇIKARIYORUZ. AMAÇ; DAHA KARLI BĠR LOVED BRAND YARATMAKTIR. 5. İLETİŞİM STRATEJİSİ; REKLAM, PR, MEDYA PLANLAMA, MEDYA SATINALMA, ĠNTERNET, SOSYAL MEDYA, SPONSORLUK, AKTĠVĠTELER VB UYGULAMALARIN YUKARIDA BELĠRLENEN STRATEJĠLERE UYGUN OLMASINI SAĞLAYAN BĠR ÇALIġMADIR. AMAÇ, LĠDERLĠĞE OYNAYAN MARKANIN MESAJLARININ HEDEF KĠTLESĠNE EN EKONOMĠK, EN DOĞRU MECRALARLA ULAġMASINI SAĞLAMAKTIR.UYGULAMA AJANSLARININ SEÇĠMĠNDE KONKUR DANIġMANLIĞI HĠZMETĠ VERĠYORUZ. AJANS SEÇĠMLERĠ YAPILDIKTAN SONRA UYGULAMANIN YUKARIDAKĠ STRATEJĠLERE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞINI DENETLĠYORUZ.MARKA YÜZÜ ĠÇĠN DĠKSĠYON, TARZ, GĠYĠM, BASIN TOPLANTISI YAPMA, RÖPORTAJ VERME EĞĠLĠMLERĠ VERĠYORUZ.

19 ImageUP IMAGE MAKING: KAMPANYA AKTĠVĠTE PR ALGI YÖNETĠMĠ KRĠZ YÖNETĠMĠ ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ KĠMLĠK YÖNETĠMĠ

20 ImageUP HİZMETLERİ 1. SWOT ANALİZİ; GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI, FIRSATLAR VE TEHDĠTLERĠ BELĠRLEYĠP ÖNCE KONUMLANDIRMA ANALĠZĠNĠ YAPIYORUZ. 2. EYLEM PLANI; KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YAPILACAKLAR LĠSTESĠ VE EYLEM PLANINI BELĠRLEYĠP UYGULAMA AġAMASINA GEÇĠYORUZ. 3. UYGULAMA; HALKLA ĠLĠġKĠLER, MEDYA ĠLE ĠLĠġKĠLER, LOBĠCĠLĠK, HUKUKĠ SÜREÇ, ĠNTERNET, SOSYAL MEDYA, REKLAM VE DĠĞER UYGULAMA ALANLARINDAN HANGĠLERĠNĠN ARAÇ OLARAK KULLANILACAĞINA KARAR VERĠLDĠKTEN SONRA TÜM GEREKLĠ ARAÇLAR KULLANILMAYA BAġLANIR. BĠZ AYNI ZAMANDA DA MARKA LĠDERĠ ĠÇĠN BĠR IMAGE MAKER OLUYORUZ. MEDYA ĠLE ĠLETĠġĠM, GĠYĠM KUġAM, DĠKSĠYON VE ETĠKET EĞĠTĠMLERĠ ALMASINI SAĞLIYORUZ. ĠTĠBAR VE KRĠZ YÖNETĠMĠ YAPIYORUZ.

21 ImageUP HİZMETLERİ 4. SPONSORLUK VE MENEJERLİK HĠZMET VERDĠĞĠMĠZ MARKANIN MENAJERLĠĞĠNĠ YAPIP GEREKĠRSE POTANSĠYEL PAYDAġLARLA BULUġTURUYOR VE GLOBAL TEMSĠLCĠLĠĞĠNĠ ÜSTLENĠYORUZ. 5. PRIVATE EQUITY / ÖZEL SERMAYE SINIRLI BĠR SÜRE ĠÇĠN UYGUN GÖRDÜĞÜ BĠR ġġrketġn HĠSSELERĠNĠ SATIN ALAN BĠR PE FONUNUN ANA AMACI ORTAKLIĞINI BĠTĠRĠP EXIT YAPTIĞINDA ORTAĞI OLDUĞU ġġrketġn DEFTER VE MARKA DEĞERLERĠNĠN KATKIDA BULUNDUĞU SERMAYE VE YÖNETĠM SAYESĠNDE YÜKSELMESĠNĠ SAĞLAMAKTIR. BĠZĠM GÖREVĠMĠZ ORTAKLIK SÜRESĠNCE ġġrketġn MARKA DEĞERĠNĠ ARTTIRMAKTIR.

22 ProductUP ÜRÜN YARATMA KĠMLĠK YARATMA CRM: MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠNĠN VE ĠLETĠġĠMĠNĠN YÖNETĠMĠ CEM: MÜġTERĠ DENEYĠMĠ SÜRECĠ YÖNETĠMĠ CLM: SADAKAT YARATMAK VE YÖNETMEK

23 ProductUP ADIMLARI 1. ANALİZ HAK ETTĠĞĠ DEĞERE ULAġAMAMIġ OLAN MARKANIN MEVCUT KONUMLANDIRMA ANALĠZĠNĠ YAPIP MEġHUR BĠR MARKA OLMASI ĠÇĠN GEREKENLERĠ UYGULAMAYA GEÇĠRĠYORUZ. 2. UYGULAMA SÖZ KONUSU OLAN YENĠ BĠR ÜRÜN ĠSE, GEREKLĠ KALĠTATĠF VE KANTĠTATĠF ARAġTIRMALARI YAPTIKTAN SONRA KONUMLANDIRMA BELGESĠNĠ ÇIKARIYORUZ, ÜRÜNÜN ADI VE LOGO DAHĠL KURUMSAL KĠMLĠĞĠNĠ BELĠRLĠYORUZ, LANSMANINI ÜSTLENOR VE ONUN BĠR MARKA OLARAK DOĞMASINI SAĞLIYORUZ.

24 BudgetUP MEDYA BÜTÇESĠ DENETĠMĠ FĠYAT:PLANLANAN VE SATIN ALINAN MECRA BEDELLERĠNĠN PĠYASA VE RAKĠP ANALĠZLERĠ KALĠTE: PLANLANAN VE GERÇEKLEġEN GRP, CPT VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI TASARRUF SAĞLAMAK HEDEF KĠTLE & MARKA, PAZARLAMA, SATIġ VE ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠNE UYGUN MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA SAĞLAMAK

25 BudgetUP HİZMETLERİ 1. MEDYA DENETİMİ MEDYA PLANLAMAYI VE SATINALMAYI, FĠYAT &, KALĠTE AÇISINDAN DENETLĠYOR, PLANLAMANIN STRATEJĠLERE UYGUN YAPILMASINI VE SATINALMANIN EN EKONOMĠK FĠYATLARLA GERÇEKLEġMESĠNĠ SAĞLIYORUZ. BÖYLECE REKLAMVERENLER HEM BÜTÇELERĠNDE TASARRUF YAPMIġ OLUYORLAR HEM DE EN DOĞRU MECRALARI SEÇMĠġ OLUYORLAR. BÜTÇEDE VERĠMLĠLĠK SAĞLIYORUZ 2. KONKUR DANIŞMANLIĞI YERLĠ VEYA GLOBAL YARATICI AJANS, MEDYA AJANSI, DĠJĠTAL VEYA PR ġġrketġ SEÇERKEN REKLAMVERENE KONKUR DANIġMANLIĞI VERĠYOR, STRATEJĠLERĠNE UYGUN Ġġ VE BÜTÇE SUNAN AJANSI SEÇMESĠNĠ SAĞLIYORUZ. UYGULAMA ġġrketlerġnġn MARKA, PAZARLAMA VE ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠNE UYGUN Ġġ YAPMALARINI SAĞLIYORUZ.

26 MÜŞTERİLERİMİZ

27

28 ÖZETLE GMB HANGİ HİZMETLERİ SUNAR? KONUMLANDIRMA SONUCUNDA STRATEJĠLERĠ BELĠRLER; MARKA STRATEJĠSĠ PAZARLAMA STRATEJĠSĠ SATIġ STRATEJĠSĠ ĠLETĠġĠM STRATEJĠSĠ AJANS KONKURLARININ YÖNETĠMĠ CC, CRM, CEM, CLM PROJELERĠ SATIġ OPERASYONUNUN STRATEJĠLERE UYUMUNUN SAĞLANMASI MEDYA DENETĠMĠ GMB PAZARLAMANIN GÜCÜNÜ KULLANARAK MARKAYI DAHA DEĞERLİ KILAR, KARLILIĞI ARTIRIR, SİZİ BİR DÜNYA MARKASI YAPAR..

29 GMB İŞBİRLİĞİ SİZE NELER KAZANDIRIR? MARKALAġMA YATIRIMINIZ DAHA GÜVENLĠ, ÖLÇÜLEBĠLĠR VE ZAMANINDA KARA DÖNÜġÜR. REKLAM YAPARKEN AYNI ZAMANDA MARKALAġMA, ALGI VE ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ YAPILIR. MARKA, PAZARLAMA, SATIġ VE REKLAM STRATEJĠLERĠNĠZ NETLEġĠR. GÜVEN ARTAR. REKLAM, PR, SPONSORLUK, SOSYAL SORUMLULUK, SATIġ VE PAZARLAMA ÖLÇÜMLENEBĠLĠR VE ÖNGÖRÜLEBĠLĠR OLUR. REKLAM VEREN, REKLAM AJANSI, MEDYA AJANSI, PR & ETKĠNLĠK AJANSI VE DĠJĠTAL AJANSI NIN BĠRBĠRĠNDEN KOPUK ÖNERĠLERĠ ĠLE DEĞĠL KENDĠ STRATEJĠSĠ NĠZ ĠLE YÜRÜRSÜNÜZ. ĠLETĠġĠM BÜTÇESĠNĠZ DAHA VERĠMLĠ HARCANIR.MEDYA PLANLAMASI VE MECRA SEÇĠMĠ DAHA DOĞRU YAPILIR. MEDYA SATINALMADA TASARRUF SAĞLANIR. PAZARLAMA, SATIġ, SATIġ OFĠSĠ EKĠPLERĠ, CRM, CEM, CLM UYGULAMALARI SAYESĠNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE VE ġansa BAĞLI DEĞĠL KATĠ BAġARI SAĞLAR. YURT DIġI MARKA, PAZARLAMA VE SATIġ STRATEJĠLERĠ DAHA DOĞRU BELĠRLENĠR. DÜNYA MARKA OLURSUNUZ VE BU TÜM YORGUNLUĞUNUZA DEĞER.

30 EŞSİZ KILAR

31 EKİP

32 ÖMER ġengüler GMB BaĢkanı MarkalaĢma uzmanı Stratejisyen 27 yıllık deneyim HBS, MIT, Bilgi, MÜ, ĠÜ mezunu

33 ELĠF NUR EKĠNCĠ Antropolog, araģtırmacı Stratejisyen 5 yıllık deneyim Erasmus Rotterdam ve Sussex mezunu

34 ERKUT ERKUT MüĢteri (CRM, CLM, CEM) uzmanı Stratejisyen 17 yıllık deneyim Iowa U., Boğaziçi mezunu

35 MURAT YURDDAġ Medya denetimi uzmanı Stratejisyen 22 yıllık deneyim Boğaziçi mezunu

36 Teşekkür ederiz

(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH)

(Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ. (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH) İŞ PLANI DOSYASI (Ġġ FĠKRĠ) Ġġ PLANI T-SHIRT ÜRETĠMĠ (GĠRĠġĠMCĠNĠN ADI SOYADI) ERCAN YAMANER (TARĠH) 12.12.2006 1. Ġġ PLANI ÖZETĠ 1.1 GiriĢimci ERCAN YAMANER 1.2 ĠĢ Fikrinin Kısa Tarifi TOPTAN KUMAŞ ALINIP

Detaylı

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

Ipsos KMG. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG. Nobody s Unpredictable Nobody s Unpredictable İnsanlar karmaşıktır; araştırma böyle olmamalı! Don KiĢot ve sadık yoldaģı Sancho Panza mı? Sadece Don KiĢot mu? Dağınık bir çocuk odası mı? Bir Che Guevara portresi mi? Dolu bir

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37

I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ ÇERÇEVESİ... 37 1.1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ

Detaylı

Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık,

Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık, Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık, profesyonel bakış acısı ve bünyesindeki tüm diğer markaları

Detaylı

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

7. MARKETİNG POWER CONFERENCE 14 Mart 2013 Sheraton Maslak-İSTANBUL Hazırlayan: Belgin USANMAZ (belginusanmaz@incisigorta.com)

7. MARKETİNG POWER CONFERENCE 14 Mart 2013 Sheraton Maslak-İSTANBUL Hazırlayan: Belgin USANMAZ (belginusanmaz@incisigorta.com) 7. MARKETİNG POWER CONFERENCE 14 Mart 2013 Sheraton Maslak-İSTANBUL Hazırlayan: Belgin USANMAZ (belginusanmaz@incisigorta.com) Konferansın Oturum Konu Başlıkları -Marka Yönetiminde Yenilikçi Stratejiler

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014. Güçlü iletişim. Güçlü grup 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ocak-Şubat-Mart 2014 44 Güçlü iletişim Güçlü grup sunuş 01 Zorlu Holding iletişimde fark yaratıyor Günümüzde kitle iletişim araçlarının son

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

MediaCat in ücretsiz ekidir Mart 2013

MediaCat in ücretsiz ekidir Mart 2013 MediaCat in ücretsiz ekidir Mart 2013 İÇİNDEKİLER NE DEDİLER? sf.2 Markalar büyümek için araştırmalardan nasıl yararlanabilir? Bu konuda son zamanlarda ne gibi yenilikler yapıldı? Araştırmanın pazarlama

Detaylı

PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU

PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ. GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU PLASTĠK EV VE MUTFAK EġYALARI SEKTÖRÜ GELECEK ARAġTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJĠLER SONUÇ RAPORU 5 6 Ocak 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi ve ĠKMĠB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiģ

Detaylı

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ

: YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU. A. GiriĢ A. GiriĢ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Ġdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Mert YAZICIOĞLU (Yönetim Kurulu BaĢkanı ) Göreve

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

Bilgilendirme Çalışması

Bilgilendirme Çalışması Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması Sevgi Bakar 02.02.2011 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Marka Nedir?... 1 3. Markanın Önemi... 3

Detaylı

Müşteri Neden Önemli?

Müşteri Neden Önemli? Müşteri Neden Önemli? Gürcan Banger Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Müşteri Tatmini Müşteri Memnuniyeti Müşteri Sadakati SANGEM 2 Müşterimiz kim? Firmamızın müşterisi kim? Müşterilerimiz kimler?

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ

KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ Pazarlama sürecine klasik bir başlangıç Pazarlama 7P den oluşur; Product, Place, Price, Promotion, Personnel, Phsical Facilities ve Process Management. A. ÜRÜN

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı