TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2."

Transkript

1 TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. DAİRE GÖRÜŞÜ Ankara, 10 Ağustos 2007

2 İÇİNDEKİLER 1. KONU MEDYA ÜRÜNLERİ VE PİYASALARININ GENEL ÖZELLİKLERİ GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA TELEVİZYON YAYINCILIĞI HİZMETİ RADYO YAYINCILIĞI HİZMETİ PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ GENEL OLARAK YAZILI MEDYA SEKTÖRÜ GAZETE YAYINCILIĞI PİYASASI DERGİ YAYINCILIĞI PİYASASI GAZETE VE DERGİ BASIMI PİYASASI GAZETE VE DERGİ DAĞITIMI PİYASASI SONUÇ... 98

3 TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. DAİRE GÖRÜŞÜ 1. KONU T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gönderilen ve Rekabet Kurumu kayıtlarına tarih ve 4255 sayı ile intikal eden yazıda özetle; TMSF nin tarih ve 196 sayılı kararına istinaden ve Fon alacağının tahsilini teminen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15. maddesi hükümleri delaletiyle Merkez Grubu şirketlerinin tüm mal, hak ve varlıklarının 6183 sayılı AATUHK hükümleri uyarınca haczedilmesi kapsamında Merkez Grubu na dahil şirketlere ait mal, hak ve varlıkların satışına ilişkin olarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1998/4 Sayılı Tebliğ uyarınca yapılan ön bildirim çerçevesinde Rekabet Kurumu Görüşünün TMSF ye gönderilmesi talep edilmektedir. Bilindiği gibi, 1998/5 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği ile Değişik 1998/4 Sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu na Yapılacak Ön bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in 2. maddesinde bir teşebbüsün ortaklık paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri nin Tebliğ kapsamında olduğu belirtilmektedir. Aynı Tebliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasında Özelleştirme yoluyla devirlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışında diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi halinde de bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Bu takdirde, bu Tebliğde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilmesi öngörülen yükümlülükler, devri gerçekleştirecek kamu kurum veya kuruluşunca yerine getirilir. ifadeleri yer almaktadır. Bu çerçevede TMSF tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda yer alan haczedilen şirketlerin mal, hak ve/veya varlıklarının satılacağı ifadelerinden, gerçekleştirilecek işlemlerin Tebliğ kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. 1998/4 sayılı Tebliğ in 3. maddesine göre Bu Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin ilgili ürün piyasasındaki pazar payının % 20 yi veya cirosunun 20 trilyon Türk 1

4 Lirasını aşması ya da bu eşikler aşılmasa bile özelleştirilecek teşebbüsün hukuki veya fiili imtiyazlara sahip olması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak, ilgili pazarda böyle bir özelleştirmenin ne gibi sonuçlar doğuracağı, özelleştirilecek teşebbüsün varsa sahip olduğu hukuki veya fiili imtiyazların özelleştirme sonrası durumunun ne olacağı hususlarının değerlendirileceği ve bu konularda ihale şartları belgesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu Görüşünün alınması zorunludur. Bu bağlamda, Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek herhangi bir işlemin ön bildirime tabi olması pazar payı/ciro eşiğini aşması ya da özelleştirmeye tabi teşebbüsün hukuki/fiili imtiyaza sahip olmasına bağlıdır. TMSF tarafından gönderilen ve Kurum kayıtlarına tarih ve 4667 sayı ile intikal eden yazıdan, Merkez Grubu bünyesinde yer alan ve devre konu çeşitli teşebbüslerin, ciro ve pazar paylarının Tebliğ de yer alan eşikleri aştığı bu anlamda da işlemin ön bildirime tabi olduğu anlaşılmaktadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Merkez Grubu Şirketlerinin satışı hakkında yapılan ön bildirim başvurusuna dair Daire Görüşü yazılı medya ve görsel medya olmak üzere iki ana başlık altında oluşturulmuştur. Aşağıda değinileceği üzere medya sektörü, özellikle haber ve düşünce özgürlüğü açısından çeşitli düzenlemelere konu olmaktadır. Ancak bu Görüş açısından özellikle belirtilmesi gereken husus; 4054 sayılı Kanun ile Rekabet Kurumu na piyasalarda oluşacak rekabet kısıtlamalarını, kartelleşmeyi veya tekelleşmeyi önleme görevi verilmesi nedeniyle Rekabet Kurumu nun piyasalardaki yoğunlaşma işlemlerini yalnızca iktisadi açıdan incelemesidir. Bu anlamda, haberleşme ve düşünce özgürlüğü açısından çoğulculuğun sağlanması rekabet hukukunun veya Rekabet Kurumu nun görev ve yetki alanında olmayıp başka kurumların sorumluluk alanına girmektedir. Bu nedenle işbu Görüş ün kapsamında devir konusu işlemler yalnızca 4054 Sayılı Kanun un kapsamı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu başlıklara geçilmeden önce medya sektörüne ilişkin bazı genel bilgilere yer verilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir. 2

5 2. MEDYA ÜRÜNLERİ VE PİYASALARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Modern ekonomi ve toplumlarda bilginin elde edilebilirliği gerek vatandaşların gerekse de tüketicilerin daha iyi karar verebilmelerinde merkezi bir role sahiptir. Vatandaşlar günlük yaşamlarında kullanmak üzere bilgiye ihtiyaç duyarken, tüketiciler ve yatırımcıların da ürünler ve finansal araçlar arasında seçim yapabilmeleri için bilgiye gereksinimleri bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle gazete ve televizyonların, ticari olduğu kadar, sosyal, kültürel ve politik açıdan da önemli araçlar olduğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda medya piyasalarında serbest rekabet koşullarının oluşması ve çoğulculuk (pluralism), iktisadi açılardan olduğu kadar sosyal ve politik açıdan da önemlidir. Medya piyasaları ve ürünlerinin paylaştığı ortak bazı ekonomik özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 1. Medya ürünü diğer endüstri ürünlerinden temel olarak bir noktada farklılık göstermektedir. Buna göre medya içeriği, aynı zamanda kültürel ürün olarak sınıflandırılmaktadır. TV programları, filmler, kitaplar, dergiler salt ticari ürünler olmaktan ziyade toplumun ve bireylerin entelektüel seviyelerini artıran ürünlerdir. Bu anlamda, medya ürününün değeri, onun içeriğinden yani taşıdığı bilgi veya mesajdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle medya ürününün tüketimi diğer ürünlerin tüketimi gibi fiziksel bir tüketim değildir. 2. Medya piyasalarında yoğunlaşma oranları genellikle yüksek seyretmektedir. Bu piyasalardaki yoğunlaşma birkaç farklı şekilde ve nedenle ortaya çıkmaktadır. Medya firmaları bir yandan hem dikey hem de yatay entegrasyona giderken, diğer yandan ürün çeşitlendirmesi ile küreselleşme olgusu da yoğunlaşmayı artırmaktadır. Bu anlamda geleneksel medya araçları olan karasal televizyon ve radyo yayıncılığı ile gazete yayıncılığı, telekomünikasyon endüstrisinde ortaya çıkan kablo TV, uydu, internet gibi yeni teknolojiler vasıtası ile genel medya adı altında toplanmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmelere ve genel ekonomik eğilimlere ek olarak, medya sektörünün gösterdiği ekonomik özellikler yoğunlaşmayı artırıcı bir rol oynamaktadır. Bunların başında yüksek sermaye ihtiyacı, üretim ve dağıtımın yüksek maliyetleri, medya dalları arasındaki rekabet ve reklam gelirlerinin sınırlı olması gelmektedir. 3

6 Zaman zaman yatay birleşme ya da işbirliği anlaşmalarıyla da karşılaşılmakla birlikte, medyadaki yoğunlaşmanın en önemli özelliği, medya ürünlerinin üretim ve dağıtımındaki değişik seviyelerin dikey olarak bütünleştirilmesidir. Böylece firmalar film ya da müzik yapımı, çoğaltılması ve bunların fiziksel dağıtım zinciri yoluyla ya da internet, kablo ya da uydu yoluyla dağıtılmasına kadar olan tüm seviyelerine sahip olmakta ve ürünlerini değer zincirinin her bir seviyesinde kullanacak duruma gelmektedirler. Bu nedenle, pazarın yeni girişlere açık tutulması amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu medya alanında özellikle dikey birleşmeler ve stratejik ortaklıklara odaklanmaktadır. 3. Medya ürünü bir yandan okuyucular/izleyiciler diğer yandan da reklamverenler olarak iki ayrı gruba aynı anda hitap etmektedir. Alıcıların talebi içeriğe, bir başka deyişle ürünün bilgilendirici veya eğlendirici fonksiyonuna göre şekillenmektedir. İçerik diğer yandan, reklam verenler için ise, alıcıların ilgisini medya ürününe çekebilmek bakımından önem taşımaktadır. Bu anlamda reklam verenler kendi ürünlerini tanıtmak ve satmak için medyaya ihtiyaç duyarken, medya da kendisini finanse etmek bakımından reklam verenlere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile medya firmaları iki farklı türdeki alıcıya birleşik tek bir ürün sunmaktadır. Bir başka deyişle medya firmaları reklam verenlere reklam mecrası satarken, okuyucu/izleyicilere de içerik sunumunu eş zamanlı olarak gerçekleştirmektedir. 4. Medya ürününün yukarıda bahsedilen ikili ürün yapısı gereğince, medya firmaları (gazete/dergi yayıncıları ile TV kanalları vb.) aynı zamanda birden fazla piyasada faaliyet göstermektedir. Bu anlamda medya firmaları (gazete/dergi yayıncıları gibi) birincil piyasa olan ürünün yer aldığı yayıncılık piyasası ile ikincil piyasa olan reklam piyasasının koşullarını aynı anda dikkate almak zorundadır. Esasen alt pazarlar arasındaki bu karşılıklı ilişki, yalnızca medya piyasalarına ilişkin olmasa da, medyanın en belirgin özelliklerinden birisidir. Karşılıklı ilişki içerisinde olan söz konusu piyasaların en önemli özelliği ise, her bir piyasanın kendisine ait talebinin de karşılıklı bağımlı olmasıdır 1. Bir başka deyişle medya firmaları yalnızca okuyucu ya da izleyicilere ürün satışı gerçekleştirmeyip aynı zamanda reklam verenlere de reklam 1 Reklam talebi ile medya ürününe olan talebin birbirlerine bağımlı (okuyucuların reklam ile reklam verenlerin ise okuyucu sayısı ile ilgilenmesi durumu) olduğu piyasalara karşılıklı ilişkili piyasalar adı verilmektedir. İlişkili pazarlarda tek yönlü bir ilişki (okuyucunun reklam ile ilgilenmemesine rağmen reklam müşterilerinin tirajı dikkate alması gibi) söz konusu iken karşılıklı ilişkili pazarlarda bu durum iki yönlü olarak gerçekleşmektedir. 4

7 yeri satışını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla her iki piyasanın talep yapıları da birbirlerinden etkilenmektedir. Her iki piyasanın talebinin bu şekilde karşılıklı bağımlı olması medya piyasalarının yoğunlaşma eğilimi göstermesine de yardımcı olmaktadır. Ancak her ne kadar her iki piyasanın talep yapıları karşılıklı olarak ilişkili olsa da, her iki piyasadaki müşteriler birbirlerine benzer değildir. Bununla birlikte tirajın (izlenme paylarının) artması, reklam verenlerin bu reklam mecrasına olan talebinin artmasına neden olurken, standart bir tamamlayıcı ürünler arasındaki ilişkinin tersine, okuyucuların reklamları değerlemesinin negatif olduğu durumlarda, koşulsuz olarak reklam talebinin düşeceğinden bahsetmek olanaklı görünmemektedir 2. Bu anlamda her iki pazardaki ürünler ne tam ikame ne de tam olarak tamamlayıcılık özelliği göstermektedir. Alt pazarlar arasındaki karşılıklılık ilişkisi, medya firmalarının birden fazla piyasa için en az iki ya da daha fazla fiyatı birlikte düşünmesine neden olmaktadır. Firmalar, reklam verenlerin tiraj rakamlarını önemsemeleri karşısında, ürünün fiyatını diğer piyasanın talep yapısına göre şekillendirmektedir. Bu anlamda, medya piyasalarında gerçekleşen birleşme/devralma işlemlerinde, piyasanın ikili ürün yapısı, yapılan analizlerde önemli yer tutmaktadır. Çünkü bazı durumlarda pazar payları, pazar gücünün ölçülmesinde birincil kriter olarak değerlendirilmeyebilmektedir. 5. Medya piyasaları (özellikle yazılı basın) ölçek ekonomisi özelliği sergilemektedir. Bu durum piyasadaki yoğunlaşma eğilimini artırmakta ve pazar gücünün oluşumuna yardımcı olmaktadır. Piyasalar arasında var olan söz konusu karşılıklı bağımlılık, medya firmalarının esasen reklamcılık gelirlerini yüksek tutabilmek için, genellikle birincil piyasalarda alıcılara marjinal maliyetin altında ürün sunmalarına neden olmaktadır. Medya piyasalarında gerekli olan yatırımların daha çok sermaye yoğun bir nitelik taşıması, sabit maliyetlerin oldukça yüksek olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır. İlave kopya maliyetlerinin ise marjinal maliyetleri oldukça düşüktür. Bu olgu piyasaya giriş engellerinde önemli derecede rol oynamakta diğer yandan ise piyasada büyük ölçekli firmaların daha etkin biçimde çalışmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca medya ürünlerinin tek bir üründen çoğaltılmalarını gerektiren prototip özellikleri, diğer bazı sanayi ürünlerinden farklı maliyet yapısına sahip olmalarının nedeni olarak gösterilmektedir. Öte yandan dağıtımın marjinal 2 Reklam oranı kavramı, tiraj ya da izlenme payı ile reklam alma arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bazı ürünler birincil pazarlardaki payının üzerinde ya da altında bir oranda reklamcılık piyasasından pay alabilmektedir. 5

8 maliyetlerinin hemen hemen sabit olması, haber ürününün dayanıksızlığı, sürekli yenilik ihtiyacı medya ürününe ilişkin diğer bazı önemli özellikler arasında sayılabilir. 6. Medya ürünlerinin dikkate alınması gereken bir diğer karakteristik özelliği ise endüstri içi yoğunlaşma ve çapraz sahipliğin mevcudiyetidir. Birçok firma farklı medya araçlarına birlikte sahip olarak yayıncılık faaliyetine devam etmektedir. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren özellikle Demsetz, Grossman ve Hart gibi iktisatçılar tarafından geliştirilmiş olan "kontrolün özel yararları" teorisine göre bir gazete veya televizyonu kontrol etmekle sağlanan finansal olmayan yararlar (şöhret, etki, güç vb) kıyaslanabilir ölçekteki bir başka firmayı kontrol etmekten sağlanan yararlardan oldukça yüksektir. Bundan dolayı söz konusu bu teori yaygın sahipliğin istikrarlı bir kurumsal biçim olamayacağı ve medya şirketlerinde yoğunlaşmanın yüksek olacağı sonucuna ulaşmaktadır 3. Kontrol etmenin özel yararları sektörde iki ayrı etki yaratmaktadır. Bunlardan birincisi çok sayıda kişi/aile/holdingin, diğer sektörlere nazaran daha az para kazanacağını bilmelerine rağmen bu sektöre yatırım yapmaları, ikincisi ise yoğunlaşmanın tek şirketteki sermaye payları ile sınırlı kalmaması ve sektör düzeyinde de ortaya çıkmasıdır. Ölçek ekonomilerinin yüksek olduğu sektörlerde bu yoğunlaşma daha hızlı bir biçimde ortaya çıktığından medya sektörü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde diğer sektörlerden daha fazla yoğunlaşma oranına sahiptir. 7. Medya ürününün bir diğer özelliği ise alıcıların ürüne karşı göstermiş olduğu bağımlılık (alışkanlık) ile ilgilidir. Bu durum medya ürününün devri ile birlikte genellikle müşterilerin ya da pazar payının da diğer tarafa devri anlamına gelmektedir. 8. Kitle iletişimine yönelik olan medya ürünleri ayrıca iktisadi açıdan kamu malı niteliği göstermektedir. 9. Medya piyasalarının bir diğer özelliği ise çok ayrıntılı regülasyona tabi olmasıdır. Ölçek ekonomisi, piyasaya giriş engelleri, yüksek maliyet gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra, özellikle politik sebepler ile medyanın çok sıkı birtakım düzenlemelere tabi olduğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır. 3 DJANKOV S. C. MCLIESH, T. NENOVA, A. SHLEFIER (2001), Who Owns The Media, Working Paper 8288, National Bureau of Economic Research Cambridge, MA. 6

9 Haber alma ve iletme işlevinin toplum için önemi, medyanın toplumu yönlendirme özelliğine sahip olması ve medyanın işleyişindeki ekonomik özellikler medyanın çeşitli yönlerden düzenlenmesini gerektirmiştir. Özellikle yayıncılığın (TV ve radyo) basın sektörüne göre bu düzenlemelerden en çok nasibini alan araçlar olduğu görülmektedir. Medya araçlarının ya da hizmetlerinin bir anlamda kamu çıkarına hizmet etmeleri, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi ifade etme özgürlüğü gibi birtakım anayasal güvencelerle korunan hakların kullanılabilmesini sağlayacak ortamı oluşturmak amacıyla yapılan düzenlemeleri ortaya çıkarmaktadır. Sayılarını artırmak mümkün olmakla birlikte medyanın düzenlenmesinde özellikle iki amacın ön plana çıktığı görülmektedir: (i) bilgi kaynaklarında çeşitliliğin ya da medyada çoğulculuğun (pluralism) sağlanması ve (ii) medya teşebbüsleri arasında ekonomik rekabetin (competition) sağlanması. Medya sektörünün ya da yayıncılığın kamu hizmeti niteliğini taşıması ve bu alanda faaliyet gösterecek firmaların frekans kıtlığı nedeniyle doğal bir engelle karşılaşması bu sektöre özgü düzenlemeyi de beraberinde getirmiştir. Batı Avrupa'da ve ülkemizde uzunca bir süre yayıncılığın kamu tekelleri vasıtasıyla yapılmasından sonra, bu alanın özel teşebbüslere açılmasıyla geleneksel düzenlemeler üç konuda kısıtlama getirmektedir: (i) giriş, (ii) içerik ve (iii) sahiplik. Yayıncılık alanına girişte getirilen kısıtlamaların (frekans tahsisi vb) sebebi dağıtım kanallarının (frekans) kıtlığı iken, içerik kısıtlamalarının nedeni yayınların topluma etkisidir. Sahiplik konusundaki kısıtlamaların nedeni ise yayıncılık alanında çoğulculuğun garanti altına alınmak istenmesidir. 10. XX. yüzyılın sonlarında dünya, teknolojik devrim olarak nitelendirilen bir gelişmeye tanık olmuştur. Sayısallaşma olarak isimlendirilen söz konusu teknolojik gelişme teknik anlamda, ses ve görüntülerin 1 ve 0 lardan oluşan serilere çevrilmesi anlamına gelmekte ve her türlü verinin (ses, resim, metin, video) daha kaliteli ve daha düşük bir maliyetle elektronik ortamda saklanması, işlenmesi ve yüksek bir hızda her türlü ortamda iletilmesine olanak tanımaktadır. Televizyon alanında sayısal teknolojinin kullanımı sadece yayının kalitesi, kanal sayısı ya da yayınının iletimi ile ilgili gelişmeleri ortaya çıkarmamakta, aynı zamanda televizyon yayıncılığının izlenme ve kullanma yöntemini değiştirmektedir. Bir başka ifadeyle yayıncılık interaktif hale gelmekte, izleyicilerin televizyon yayınını durdurma, farklı açılardan izleme ya 7

10 da televizyon üzerinden bankacılık, alışveriş gibi uygulamalar mümkün olabilmektedir. 11. Sayısallaşma ile birlikte, belirli bir içeriğin faklı platformlara taşınması ve buralarda kullanılması gündeme gelmiştir. Yakınsama (convergence) kavramı, özellikle son yıllarda mevcut iletişim teknolojilerinin yeni ürün ve hizmetleri ortaya çıkaracak şekilde birbirine yakınlaşmasını ifade eden bir kavram olarak kullanılmaktadır. Yakınsama kavramı temelde benzer hizmetlerin değişik iletişim şebekeleri aracılığıyla taşınabilmesi ve televizyon, bilgisayar ya da telefon gibi araçların biraraya gelmesi olarak tanımlanabilmektedir. Yakınsama kavramı özellikle teknik ve ekonomik açıdan önem taşımaktadır. Teknik anlamda yakınsama sayısal teknolojinin sunduğu imkanlarla veri, ses ve görüntünün değişik şebeke ya da altyapılarla iletilebilmesine işaret etmektedir. Böylece geleneksel olarak fiziksel ürün kabul edilen gazete, film, CD gibi medya ürünleri elektronik paketlere dönüştürülerek iletilebilmektedir. Aynı zamanda yukarıda bahsedildiği gibi sayısal teknoloji ile yazı, ses, ve görüntü tek bir ürün olarak (multimedya) biraraya getirilmektedir. Ekonomik anlamda yakınsama ise teknik yakınsamanın bir uzantısı olarak teşebbüslerin değişik medya ürünlerini biraraya getirmek, kapsam ve ölçek ekonomisine ulaşmak amacıyla birleşmeler ve işbirliğine gitmeleridir. Bunun nedeni biraraya getirilmeye çalışılan içeriğin artan rekabet nedeniyle çok pahalı bir hale gelmesidir. Yukarıda özetlenmeye çalışılan ve medya sektörünü etkileyen gelişmeler şöyle bir manzarayı ortaya çıkarmaktadır: Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler ve deregülasyon süreci ile medya, telekomünikasyon ve internet sektörleri ile yakınlaşmıştır. Sayısallaşma ve yakınsama ile interaktif hizmetler gibi ticari yönü daha çok ağır basan yeni ürün ve hizmet pazarları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla birlikte medyanın toplumu bilgilendirme, haber verme gibi geleneksel işlevi de sürmektedir. Bu gelişmeler sonucunda global çapta medya, internet ve telekom şirketleri arasında birleşme/devralma ya da işbirliği anlaşmalarıyla, hem global düzeyde hem de ulusal düzeyde medya piyasalarında yoğunlaşmalar yaşanmıştır. 3. GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA Görsel ve İşitsel Medya en kısa tanımıyla (a) televizyon ve radyo yayıncılığı hizmetleri ile bu hizmetler ile çok yakından ilişkili olan (b) reklam (mecra) yeri 8

11 pazarlama hizmetleri ve (c) prodüksiyon (radyo ve televizyon yayınlarına yönelik içerik) hizmetleri ni kapsamaktadır. Bu bölümde de Merkez Grubu nun söz konusu hizmetlere ilişkin piyasalardaki durumu ve bu grubun varlıklarının devri sonrasında bu piyasalarda oluşacak yeni yapının niteliği değerlendirilecektir. Yukarıda yer verilen konu başlıklarına bakıldığı zaman esasen verilen hizmetlerin (Görüş ün medyaya ilişkin genel özelliklerin anlatıldığı bölümünde yer verildiği üzere) birbirleri ile çok yakın etkileşim içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda her ne kadar metnin devamında söz konusu faaliyetler ayrı başlıklar altında değerlendirilecek olsa dahi, yayıncılık faaliyetleri ile yayıncılık faaliyetleri ile ilişkili sektörler birlikte ele alınarak yapılacak değerlendirmeler, resmin bütünün görülebilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu anlamda bu bölümde öncelikli olarak yukarıda başlıklar halinde yer verilen hizmetler arasındaki etkileşime değinilecektir. Görsel ve işitsel medyayı, bir iletişim yöntemi/biçimi olarak, çeşitli organizasyonlar tarafından çeşitli şekillerde yaratılan mesajların, izleyici/dinleyicilere görsel/işitsel olarak sunulması/iletimi hizmeti olarak tanımlamak mümkündür. Görsel/işitsel medya esas olarak yayıncılık faaliyeti ile özdeşleştirilse de alt ve üst pazarların sektördeki önemi belirgin ve belirleyicidir. Aşağıda yer alan tabloda, radyo ve televizyon yayıncılığı hizmeti pazarında meydana gelebilecek yoğunlaşmaların, içerik ve prodüksiyon hizmetleri pazarı ile ilan ve reklam hizmetleri pazarına olan etkilerini görebilmek bakımından, bu pazarlar arasındaki etkileşim, görsel/işitsel medya değer zinciri ile reklam piyasası değer zinciri arasındaki ilişkilere yer verilerek anlatılmaya çalışılmıştır: 9

12 Görsel/ işitsel Medya Değer Zinciri Reklam Piyasası Değer Zinciri İçerik Sağlanması İçerik / Prodüksiyon Hizmetleri (Etkilenen Pazar) İlan ve Reklam Pazarlama Hizmetleri (Etkilenen Pazar) Yayının Hazırlanması (Üretimi) Yayının İletimi RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI HİZMETİ (İLGİLİ PAZAR) Reklam / Medya Satınalma Hizmetleri Radyo TV Yayıncılığı Radyo-Tv Mecra Pazarlama Hizmeti İZLEYİCİ / DİNLEYİCİ REKLAM VERENLER İzlenme Payı Yayıncılık Piyasasında Pazar Gücünün Ölçülmesi Reklam Geliri 10

13 Bilindiği gibi görsel/işitsel yayınlarının hammadde temininden, yayının üretilerek tüketiciye sunulmasına dek geçtiği aşamalar değer zinciri olarak adlandırılmaktadır. Tablo dan da görüldüğü üzere yayıncılık hizmetlerinde (özellikle televizyon yayıncılığında) dikey entegrasyonun önemi büyüktür. İzleyiciye sunulan yayınların hazırlanılmasında üst pazarlarda üretilen birçok girdi kullanılmaktadır. Bu açıdan bir yayına konu olabilecek her türlü malzeme kullanılarak yayın içeriği oluşturulmaktadır. Dikey entegrasyonda etkinlik sağlayabilmek televizyon kanallarına önemli bir maliyet avantajı yaratmakta ve rekabette önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu anlamda yayıncılar açısından içerik hizmetleri sunan teşebbüsler (film, spor karşılaşmaları, çizgi filmler vb.) büyük önem arz ederken, birçok televizyon kuruluşu da içerik ihtiyacını kendi bünyesindeki birimleri veya kendi ile aynı gruba bağlı yapım şirketlerinden sağlamaktadır. Diğer taraftan, medya sektörüne ilişkin olarak daha önce verilen bilgiler ve özellikle Türkiye de görsel medya piyasasında faaliyet göstermekte olan grupların sahip olduğu ilgili kuruluşlar dikkate alındığında, piyasada içerik temininden reklam yerlerinin pazarlanmasına kadar geçen süreçteki kademeleri içine alan dikey bir yapılanmanın var olduğu görülmektedir. Özellikle, pazar payı açısından mevcut büyük grupların reklam yeri pazarlama şirketleri, film / müzik prodüksiyon şirketleri, haber ajansı sahipliği, televizyon yayıncılığı ile reklam / ilan yeri pazarlama şirketleri şeklindeki zincir içinde dikey biçimde entegrasyona yöneldikleri görülmektedir. Genel anlamda, medya sektörünün birçok alanında yer alan dikey entegrasyonlar, firmaların bu karışık değer zincirlerinin birden fazla aşamasında birbirlerine ya da tüketicilere çeşitli tipte hizmetler sunduklarının da bir göstergesidir. Türkiye özelinde durum incelendiğinde, televizyon yayıncılığında, piyasanın en önemli aktörlerinin dikey olarak entegre olmalarının, kendilerine toplamda bütün ilgili pazarlarda daha güçlü olma imkanı verdiği görülmektedir. Söz konusu ilgili ürün pazarlarındaki, mevcut dikey bütünleşme, piyasaya yeni girmek isteyen kanalların da birden fazla aşamada faaliyet göstermesini gerektirebileceği için dolaylı olarak piyasaya girişi zorlaştırmaktadır. Televizyon yayıncılığı değer zinciri aşamalarında gerçekleştirilen faaliyetleri; tedarik (içerik), üretim ve iletim başlıkları altında özetlemek mümkündür (Benzer aşamaların radyo yayıncılığı için de geçerli olduğundan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda metnin 11

14 devamında teorik olarak TV yayıncılığı değer zinciri açısından yapılan değerlendirmeler, büyük ölçüde radyo yayıncılığı için de geçerliliğini korumaktadır). Söz konusu aşamalar hakkındaki bilgiler kısaca aşağıdaki gibidir: 1. Tedarik: Değer zincirinin ilk aşaması olan tedarik, TV kanallarının programlarını oluşturabilmek için gereken içeriği, iç ve dış kaynaklardan temin etmesi anlamına gelmektedir. Ağırlıklı olarak haber ajansları, prodüksiyon şirketleri, film şirketleri ve spor karşılaşmaları yayın haklarına sahip kuruluşlar dış kaynakları oluşturmaktadır. TV kanallarının ürünü olarak nitelendirebileceğimiz programlar için gereken içeriğin elde edilmesi ya da üretilmesi bu piyasadaki rekabetin ilk unsurunu oluşturmaktadır. Nitekim, TV kanallarının arasındaki rekabette belirleyici olan unsur hedef kitleye uygun, kaliteli programların sunulmasıdır. Değer zincirinin bu aşamasında film ve spor yayın haklarına erişim rekabeti ilgilendiren en önemli hususlardan biridir. Yayın hakları sahipleri özellikle gelirlerini en çoklamak amacıyla bu hakları münhasıran devretmeyi uygun görmektedirler. Bu tür haklara sahip olmak televizyon kanalları açısından izleyici sayısının ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin artırılması bakımından önem taşımaktadır. Yayın haklarına erişim sorunu, yayının içeriğine ve ilgili yayıncılık piyasasına göre farklı etkiler doğurabilmektedir. Örneğin şifreli yayıncılık piyasasında, abonelerin film ve cazip spor olaylarının yayını için ödeme yapma eğiliminde olmaları söz konusu yayın haklarının elde edilmesini birincil derecede önemli kılmaktadır. Burada önemli olan bir diğer konu ise, teşebbüslerin dikey ya da yatay entegrasyonlar aracılığı ile darboğaz yaratmalarının önüne geçilmesidir. 2. Üretim: Üretim aşaması, içerik ve hizmetin paketlendiği bir başka deyişle kanalların satın aldıkları programlar ile kendi kaynakları ile yaptıkları programları kullanarak yayın akışı oluşturma aşamasını içermektedir. 3. İletim: Televizyon yayıncılığı değer zincirinin dağıtım aşamasını ise, dışarıdan temin edilen ya da kanalların kendileri tarafından yapılan programlardan oluşturulan yayın akışının izleyiciye ulaştırılması oluşturmaktadır. Televizyon yayıncıları görüntüleri izleyicilere karasal verici, kablo ve uydu olmak üzere genel olarak üç iletim tekniği aracılığı ile ulaştırılmaktadır.ancak, TV kanalları genellikle ulaşılan 12

15 izleyici sayısını arttırabilmek için, tek bir iletim aracı yerine örneğin hem uydu hem de kablo üzerinden yayın yaparak birden fazla aracı kullanmayı tercih etmektedirler. Görüldüğü üzere, yayıncılık sektörünün en temel özelliklerinden birisi karışık değer zincirlerine sahip olması, değer zincirinin çeşitli aşamalarında faaliyet gösteren firmaların birbirlerine ürün ve/veya hizmet sunmaları ve bunun sonucunda da değer zincirinin her aşamasının başlı başına bir pazar oluşturabilmesi, hatta bazı durumlarda tek bir aşamanın birden fazla pazar tanımlamalarını içerebilmesidir. Hatta, değer zincirinin aynı aşamasında yapılan ticari işlemin toptan ya da perakende olması bile ilgili pazar tanımının değişmesine neden olabilmektedir. Örneğin değer zincirinin ilk aşaması olan içerik/prodüksiyon hizmetleri pazarında yer alan aktörler yayıncılık faaliyeti ile iştigal etmeyen teşebbüslerden oluşsa dahi, bu piyasadaki yoğunlaşmalar TV yayıncılığını etkilerken, benzer şekilde TV yayıncılığı piyasasında meydana gelen yoğunlaşmaların da içerik/prodüksiyon hizmetleri piyasasında etkileri görülmektedir. TV yayıncılığına ilişkin pazar payı hesabı ilgili TV kuruluşlarının izlenme payları ve reklam gelirleri üzerinden hesaplanırken, reklam yeri pazarlama piyasasındaki yoğunlaşmaların, iki pazar arasındaki etkileşim bakımından, reklam verenler ve yayıncılar üzerindeki etkileri ayrı ayrı değerlendirmelere konu olmaktadır. Görsel/işitsel medya değer zinciri bakımından yapılan değerlendirmelerin bir benzerinin ilan ve reklam pazarlama hizmetleri için yapılabileceğinden bahsetmek yanlış olmayacaktır. Bu pazarda, her ne kadar nihai anlamda reklam verenlere bir ürün (hizmet) satışı söz konusu olsa dahi, pazarlamaya konu mecra yerinin reklam verenler açısından seçiminde de özellikle tüketicilerin söz konusu mecraları izleme/dinleme sıklıkları/süreleri önem arz etmektedir. Bu anlamda yayıncılık sektöründe meydana gelebilecek bir yoğunlaşma işleminin, içerik ve prodüksiyon hizmetlerinin sunulduğu pazarlar ile ilan ve reklam hizmetlerinin sunulduğu pazarları da etkilemesi kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Dolayısıyla yayıncılık piyasasında meydana gelen yoğunlaşmalar, reklam mecrası olarak televizyonu kullanan reklam verenleri çok yakından ilgilendirdiği gibi, yayınlara içerik temin eden tedarikçileri de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bakımdan yayıncılık piyasasında meydana gelen yoğunlaşma işlemlerinin değerlendirilmesinde, söz konusu işlemin TV reklam mecrası pazarlama piyasası ile (çok genel anlamda) içerik hizmetleri piyasasındaki etkileri de mutlaka dikkate alınmalıdır. 13

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER Global Finansal Kriz Sürecınde Yeniden Yapılanma ve Çözüm Arayışları Dr. İhsan KULALI Hakan BİLİR Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı Piyasa Analizi Kamuoyu Görüşlerini İçeren Belge Yayım Tarihi: 15.07.2014 Ref: 2014-2007/879/EC-7-V2.0 Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı Temmuz 2014, LEFKOŞA www.bthk.org Osmanpaşa Caddesi, Feray Yağcıoğlu

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi

Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 2 Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği: Sektör Analizi Yazarlar Ceren Sözeri Zeynep Güney DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Türkiye de Medyanın Ekonomi Politiği:

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi.

2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. 2006 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. İÇİNDEKİLER : 1. Vizyon ve Misyon.. 3 2. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 6 3. Kurumsal Profil 10 4. Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi.14 5. Holding

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ Eylül 2014 (Yayın No. TÜSİAD-T/2014-09/555) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar

İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar İ NTERNET SEKTÖRÜ ve TÜRKİ YE İ NCELEMELERİ : Teknik, Ekonomik ve Düzenleyici Yaklaş ı mlar Mustafa Alkan 1, Müberra Güngör 2 Gökhan Evren 3 malkan@tk.gov.tr mgungor@tk.gov.tr gevren@tk.gov.tr Özet: İnternet

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı