T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 12 Mart 1983 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Kanun No Kabul Tarihi: 10/3/1983 B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve üstüleri düzenim-. Kapsam MADDE 2. Bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki karargâh, birlik ve kurumlar ile buralarda hizmet gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Tanım MADDE 3. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu: Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : İ K t N C t K I S I M BağlUik, Konuş, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Silah Kullanma Yetkileri BIRINCI BÖUÜM Bağlılık, Konuş ve Kuruluş BağliMt MADDE 4. Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvet'erle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş isleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur. Konuş, Kuruluş MADDE 5. Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı; görevin özelliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş; ve kadrolarında gösterilir. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, Genelkurmay Başkanlığının görüsü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş, kadro ve konuşlarının düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının onayı alınır. Emniyet ve asayiş ile görevli jandarma 'birliklerinin kuruluş Ve konuşlarının düzenlenmesinde zorunlu haller dışında mülki taksimat esas alınır. Ancak hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla birden çok ili İçine alan bölgelerde teşkilatlanma da göz önünde bulundurulur. İKİNCİ BÖUÜM Görev. Hizmet Sınırı ve Sorumluluklar Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorumluluğu MADDE Jandarma Genel Komutam tüm jandarma teşkilatının komutanıdır. Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların yapılmasından sorumludur. Jandarmanın Genel Olarak Görevleri MADDE 7. Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şualardır. a) Mülki görevleri; Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek İçin gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarım yapmak. b) Adlî görevleri; İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda 'belirtilen işlemleri yapmak ve bun» la<-a ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek. c) Askeri görevleri; Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak. d) Diğer görevleri; Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerimin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmak. Jandarmanın Stkıyönetrm, Seferberlik ve Savaş Halindeki Görevleri MADDE 8. Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen hallerle sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü İle Kuv- VatMfna Bâlflmfl Sayfa : S

3 12 Mart 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : S vet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam eder. Hizmet Smm MADDE 9. Kanun ve nizamlar İle bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörmediği hiçbir görev jandarmadan istenemez. Ancak, jandarma subaylarına valilik ve kaymakamlığa, jandarma astsubaylarına da bucak müdürlüklerine geçici bir süre ile vekâlet görevi verilebilir. Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Alam MADDE 10. Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alam; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma, kendisine verilen görevlerin İfası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuv vetleri ile igbirliği ve koordinasyonda bulunur. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülk! amirler tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Jandarmanın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta ilişkileri yönetmelikle belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Silah Kullanma Yetkisi MADDE 11. Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir. ÜÇÜNCÜ K ı S ı M İlişkiler, Çalışma ve İşbirliği Esasları MADDE 12. Emniyet ve asayiş görevi ifa eden il jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri; mülkî görevlerin yapılması yönünden mahallî mülkî idare amirine, maiyetlerinin sevk ve idaresinden, disiplin, eğitim, Özlük haklan ile lojistik faaliyetlerin yürütülmesinden kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Mahallî mülkî idare amilleri ile adlî ve askerî makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun isteklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir. Diğer makamların istekleri mahallî mülkî idare amirleri kanalı ile jandarmaya görev olarak verilir. Görevleri ile ilgili olarak jandarmanın diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları da dahil jandarmanın komuta ve kontrol ilişkileri yönetmelikte açıklanır. D Ö R D Ü N C Ü K ı S ı M Personel, Kaynaklan ve özlük Haklan BIRINCI BÖLÜM Personel ve Kaynaklan Personel, Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat MADDE Jandarma Genel Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile sivil memur ve işçilerden oluşur. Jandarma subay ve astsubaylarının kaynak ve yetiştirilmeleri ile terfi, izin, sicil ve ödül işlemleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yürütülür. Jandarma subay ve astsubayları duyulan ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının onayı alınmak kaydıyla sınıflara ayrılır. Jandarma Genel Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsubay ihtiyacı kendi kuvvetleriyle ilişikleri saklı kalmak şartıyla Jandarma Gevasama Bölümü Sayfa ; 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 12 Mart 1883 Sayı : nel Komutanlığının talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı İle Kuvvet Komutanlıklarından sağlanabilir. Uzman Jandarma personelinin meslekten ayrılma, yükselme, izin, sicil ve ödül işlemlerinde 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri uygulanır. Sivil memurların adaylığa kabul edilme, aslî memurluğa atanma, yer değiştirme, memurluktan çıkarılma hususları ile yükselme, izin, sicil ve ödül İşlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre yapılır. İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 1475 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu İş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır. İKİNCİ BÖLÜM Atama, Yer Değiştirme ve Disiplin İşlemleri Jandarma subay, astsubay ve uzman Jandarmanın atanma ve yer değiştirme esaslar. MADDE 14. Subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları; a) Asteğmen - albay (Albay dahil) rütbelerindeki subaylar ile astsubay ve uzman jandarmaların atanmaları Jandarma Genel Komutanmca, b) Generallerin atanmaları; Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın İmzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile, c) Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının İnhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile, Yapılır. Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, İçişleri Bakam İnha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararım yazı İle İçişleri Bakanına bildirir. Jandarma birlik komutanları ile kurum amirlikleri emrine atanan veya emrindeki jandarma subay, astsubay ve uzman jandarmaların istihdam yerleri; hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili birlik komutanları veya kurum amirlerince düzenlenir. Ancak emniyet ve asayiş jandarma birliklerinde 11 Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanan astsubay ve uzman jandarmaların görev yerlerinin tespitinde valilerin görüşü alınır. Disiplin ve Soruşturma Usulleri MADDE 15. Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır. a) Subay, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci, erbaş ve erlerle sivil memurların disiplin yolu ile cezalandırılmaları; Garnizon komutanlarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla kendi yetkili disiplin amirlerince, İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır. b) Jandarma personelinin İşledikleri disiplin suçları için 477 sayılı «Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında K a nun» hükümleri uygulanır. c) Jandarma personelinin askeri yargıya tabi suçlarında, 353 sayılı «Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu» na göre işlem yapılarak haklarında 1632 sayılı «Askerî Ceza Kanunu» ile 765 sayılı «Türk Ceza Kanunu» hükümleri tatbik olunur. d) Jandarma personelinin mülkî hizmetten doğan veya bu tür hizmeti yaparken işlenen suçlarında; gün ve 1609 sayılı «Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun» hükümleri Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 saklı kalmak şartıyla tarihli «Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkati» hükümlerine göre işlem yapılır. e) Adli hizmetlerden doğan suçlarda; ilçe ve merkez ilçe jandarma bölük komutanları ile bu hizmetleri vekâleten yürütenler hakkında 1412 sayılı «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu» nun 154/4 üncü maddesi gereğince gün ve 2802 sayılı «Hâkimler ve Savcılar Kanunu» nun 82 ve müteakip maddelerinde gösterilen hakim ve savcıların tabi oldukları muhakeme usulü uygulanır. f J Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Açığa Alınma, İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma Açığa Almma ve Görevden Uzaklaştırma MADDE 16. Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jandarmaların açığa alınma İle açığa alınmanın kaldırılmasına ait işlemleri; 926 sayılı «Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu», sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları ve göreve başlatılmaları 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» hükümlerine göre yapılır. İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma MADDE 17. Jandarma subay, astsubay ve uzman jandarma ile sivil memurları; a) Askeri yargıya tabi suçlardan dolayı gerektiğinde, 353 sayılı «Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu» nun 84 üncü maddesi hükmüne göre, nezdinde askerî mahkeme kurulan Kıt'a komutanı veya asker! kurum amirince, b) 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle veya «Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin» 12 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay komutanlığı karargâhı mensupları ile ilçe ve bucak jandarma teşkilatında görevli personel için; il jandarma alay komutanının teklifi üzerine vali tarafından, il jandarma alay komutam için valinin teklifi, Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi üzerine İçişleri Bakanınca, c) Ağır hapis gerektiren cürümlerde; suç delillerinin elde edilmesini temin etmek yahut değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tümen, tugay, bölge komutanları ile Denetleme Başkanının teklifi üzerine Jandarma Genel Komutamnca, Geçici süre ile işten el çektirilebilir veya görevden uzaklaştırılabilirler. Bu tür işten el çektirme veya görevden uzaklaştırmalar açığa alınma olmayıp onun hukuki ve mali sonuçlarım doğurmaz. Bütçe B E Ş İ N C İ K I S I M Malî Hükümler MADDE 18. Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu Bakanlığın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. İkmal Esasları MADDE 19. Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyaçlarını ve Millî Savunma Bakanlığınca sağlanacak silah ve mühimmatım imkân nispetinde Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülecek hallerle seferberlik ve savaş halinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek jandarma birliklerinin her türlü İhtiyaçları (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak barıştan itibaren Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. özlük Hakları MADDE 20. Jandarma Genel Komutanlığı personeli; bu Kanunla getirilen hakların yapışıra, özlük haklan bakımından, 926 sayılı «Türk Silahlı Kuvvetleri Per- Yasnma Bölümü Sayfa. S

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : sonel Kanunu», 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» ile genel vc öset düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. Emniyet ve Asayiş Hizmeti Muhtelif Ücret ödemesi MADDE 21. Jandarma Genel Komutanlığına mensup veya bu Komutanlık bünyesine atanmış diğer kuvvetler askeri personeline ayrıca «Emniyet ve asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi» yapılır. Bunun miktarı ile ödeme hal ve şartları her yıl Bütçe Kanununda belirtilir. Uzman Jandarma ile Erbaa ve Erlerin Diğer özlük Haklan MADDE 22. Uzman jandarmaların hizmet süreleri, giyim, kuşam, beslenme usulleri ve diğer özlük hakları ile erbaş ve erlerin kaynaklan, hizmet süreleri, kıyafetleri özel kanunlarında gösterildiği gibidir. Taym Bedeli MADDE 23. Görevlerinin niteliği icabı kazandan beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine kanuni yiyecek, istihkak maddelerinin aylık maliyeti kadar tayın bedeli tutarı, Milli Savunma Bakanlığı İle varılacak mutabakata göre Jandarma Genel Komutanlığınca saptanarak İçişleri Bakanıma onayından sonra her ay peşin olarak ödenir. A L T I N C I K I S I M Yönetmelik, Yürürlükten Kaldırma, Geçici Hükümler ve Yürürlük Yönetmelik MADDE 24. Bu Kanunun ve ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda İlgili bakanlıklarla müştereken hazırlanacak yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay İçerisinde yürürlüğe sokulur. Yürürlükten Kaldvrüan ve Uygulanmayacak Olan Hükümler MADDE 25. a) 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. b) 1) 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunun, 2) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, 3) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, 4) 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun, Ve diğer kanunların, Bu Kanuna aykırı hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun 24 üncü maddesiylr çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 1 Aralık 1937 gün ve 2/7756 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan «Jandarma Teşkilat ve Vazife Tüzüğü» İle ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. GEÇİCİ MADDE 2. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri ile buralarda hizmet yapan sivil memur ve işçiler; gün ve 2692 sayılı Kanunla kurulup 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev İcra edecek Sahil Güvenlik Komutanlığına geçerler. GEÇİCİ MADDE 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yeterli polis bulunmaması nedeniyle jandarmanın polis sahalarındaki görev ve sorumluluğu devam eder. Polis miktarına bağlı olarak jandarma bu sahaları Emniyet Genel Müdürlüğüne devreder. Yürürlük MADDE 26. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11/8/1983 Yasana BSIflmü Sayfa: 8

7 12 Mart 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı ı 83/6060 Bakanlar Kurulu Kararları Yurtdışından ithal edilecek her çeşit tohumluklar hakkındaki 1/4/1982 tarihli ve 8/4534 sayılı Kararnamenin eki karar'a iblr ek madde eklenmesi hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 24/1/1983 tarihli ve 1 sayılı Raporu üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun değişik. 2 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 21/2/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. Ö Z G Ü N E Ş Prof. Dr. M. N. Û Z D A S Oevlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. R. PASİN R. BAYAZIT 0. H. BAYÜLKEN S. CETİNER Devle! Bakanı Adalet Bakanı MIHI Savunma Bakanı İçişleri Bakam 1. TÜRKMEN A. B. K A F A O Ğ L U H. S A Ğ L A M Dr. T. Ö N A L P Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. K1LIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Soa. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLİYAOÛLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. G Ü N E Y İmar ve Iskan Bakanı Koy İşleri ve Koop. Bakanı V. Ö Z G Ü L Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı 21/2/1983 tarihli ve 83/6060 sayılı Kararnamenin eki Madde 1 1/4/1982 tarihli ve 8/4534 sayılı Kararnamenin eki karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek Madde Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından 1982 ilkbaharında Tarife No. dan ithal edilerek, İstanbul Gümrüğünden tahliye edilen 200 ton çeltik tohumluğu 474 sayılı Kanun ile 4604 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca gümrük vergi, resim ve harçlarından muaf tutulmuştur. Karar Sayısı ı 83/8074 Devlet Yatırım Bankası tarafından 12/3/1964 tarihli ve 441 sayılı Kanunun 5 inci ve 8 inci maddelerine göre çıkarılan ve aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile 12/3/1964 tarihli ve 440 Sayılı Kanunun 15 İnci maddesine göre düzenlenen Yıllık Yatırım ve Finansman Programlan çerçevesinde Kamu iktisadi Teşebbüslerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvillerin faiz oranlarının 1/1/ /12/1983 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : t

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla % 30 olarak teâbitl ve bu uygulama, dolayısıyla Devlet Yatırım Bankasının ödeyeceği faiz farkının Hazlne'ce karşılanması; Maliye Bakanlığının 28/1/1983 tarihli ve 6265 sayılı yazısı Özerine, 12/3/1964 talihli ve 440 sayılı Kanunun 24 Uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/2/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Kanan EVR N Cumhurbaşkanı Başbakan Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTBAK M. Ö Z G Û N E Ş Prof. Or. M. N. Ö Z O A S Davlat Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. R. PASIN R. BAYAZIT Û. H. BAYÜLKEN. S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN A. B. K A F A O Ğ L U H. S A Ğ L A M Dr. T. CNALP Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eflltlm Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. Ö Z B E K Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakam Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük va Tekel Bakanı Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. G Ü N E Y İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabi t Kay. takanı V. Ö Z G Ü L Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Millî Savunma Atama Bakanlığından: Kararları Karar Sayış* : sayılı Askeri Hakimler Kanunu'na 1611 sayılı kanunla eklenen EK-3 ncü maddesi hükmüne istinaden Milli Savunma Bakanlığının 4 ŞUBAT 1983 gün ve AD: 1983/3-2 K/8 sayılı yazıları ile Askeri Hakim sınıfına geçirilmiş bulunan, bu kararda isimleri yazılı (Altı) Yd. Hakim Atgm. nin karşılarında, gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 2. Bu karan Milli Savunma Bakanı yürütür. 10/3/1983 B. ULUSU Ü. B. BAYÜLKEN Başbakan Milli Savunma Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANİ 3. Kor. K. As. Mah. emrinden İSTANBUL, Yd. Hak. Atgm., Ramazan DAĞLI, MUĞLA, Prs. 172/390655, 30/7/ Or. K. As. Sav. Yrd. lığına İSTANBUL 12. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden AĞRI, Yd. Hak. Atgm., Coşkun AYDIN, TRABZON, P. 172/385434, 30/7/1982, 12. P. Tüm. K. As. Mah. Hak, Yrd. lığına AĞRI Yürütme va İdam Bölümü Sayfa: 2

9 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 3. Or. K. As. Man. emrinden ERZİNCAN, Yd. Hak. Atgm., Hasan ÖZDEMIR. Samsun, Prs. 172/390745, 30/7/ Or. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına ERZİNCAN 7. Kor. K. As. Mah. emrinden DİYARBAKIR, Yd. Hak. Atgm., Bülent KURNAZ. SAMSUN, Tnk. 172/386625, 30/7/1982, 7. Kor. K. As. Sav. Yrd. lığına DİYARBAKIR 8. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden TEKİRDAĞ, Yd. Hak. Atgm., Ahmet GÜNAL, ARTVİN, P. 172/385114, 30/7/1982, 8. P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına TEKİR DAĞ 9. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden SARIKAMIŞ. Yd. Hak. Atgm.. Ömer ÖZ- TÜRK, SAKARYA, P. 172/385536, 30/7/1982, 9. P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına SARIKAMIŞ Maliye Bakanlığından : Karar Sayım : T. C. Merkez Bankası İdare Merkezinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Kambiyo Şubesi Müdür Yardımcılarından Ahmet Rıfkı GÜNGÖR'ün atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU A. B. KAFAOöLU Başbakan Maliye Bakam Karar Sayısı: T. C. Merkez Bankası İdare Merkezinde açık bulunan 2. derece kadrolu ek göstergeli Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi 1. derece Danışmanlarından ülkü özgüler'in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2. Bu Karan Maliye Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU A. B. KAFAOÖLU Başbakan Maliye Bakam Bayındırlık Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık BaşmüşavlrUğine Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Uzmanı Muhittin Gürbüz'ün 657 sayılı kanunun değişik 68/A, 71 ve 78 na maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 - Bu karan Bayındırlık. Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU Dr. T. ÖNALP Başbakan Bayındırlık Bakam Yürütme ve İdare BölümU Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 Ticaret Bakanlığından : RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : Karar Sayısı Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ve ek göstergeli tçtlcaret Genel Müdür Yardımcılığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişi Gürhan özdoğan'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU K. CANTÜRK Başbakan Ticaret Bakam Ulaştırma Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ek göstergeli Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığına, Haberleşme Dairesi Başkan Yardımcısı Sunar Kocadere'nln 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 - Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU Prof. Dr. M. AYSAN Başbakan Ulaştırma Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Karar Sayısı; SUmerbank Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ek göstergeli Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne Eskişehir Basma Sanayii MUessesesi Eski Müdürü A. Bülent OĞUZLU'nun 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 92. maddesi gereğince atanması 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU M. TUROUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan derece kadrolu ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başmüaavir Müfet- YürOtmo va (dara Betama Sayfa : 4

11 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE ^ Sayfa : 11 t la Sedat Gezen'in 657 Sayılı Kanunun değişik 76. maddesi İle 2477 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 4/3/1983 S. ULUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Eenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. dereceli ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine, Mezkûr Genel Müdürlüğün SI- DEMİR Grup Başkanlığında, Grup Başkan Yardımcısı Orhan Çok'un 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 76. maddesi İle 2477 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 4/3/1983 S. OLUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nei derece ek göstergeli Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne, Doğu Linyitleri İşletmesi Müessese Müdür Yardımcısı Demir Kaya Açar'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Urfa XV nci Bölge Müdürü Abuzer Dalbaşı'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 76 na maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI YürQtme ve İdare Balfmıü Sayfa : S

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : 1T8S3 Kültür ve Turizm Bakanlığından : Karar Say%s%: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Hasan Kocat ürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREM CUMHURBAŞKANI B. ULUBU 1. EVL1YAOÖLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakam Karar Saytst: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Başmüfettişliğe, 1. Sınıf Müfettiş Mehmet ölçerin 657 sayılı Kanunun değişik 68 (A) ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 1. BVL1YAOÖLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakam Karar Saytst: Açık bulunan 2 ncl derece kadrolu ve ek göstergeli Adana Kültür Müdürlüğüne, Mersin Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Dilek Ünlünün, 657 sayılı yasa'nın değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 1. EVL1YAOĞLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskan Bakanağından : Karar Saytst: Açık bulunan 1. derece kadrolu ve ek göstergeli Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman Cemalettin BARIŞKIN'ın 657 Sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Yasa uyannca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskan Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU Prof. Dr. A. SAMSUNLU Başbakan İmar ve İskân Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI YOrûtme ve İdare Bolumu Sayfa: 6

13 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüşavir Müfettiş özer SERDAR'ın, 657 sayılı kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı kanunun 2 ncl maddesi gereğince; naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 7/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU S. ŞİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam Karar Sayısı: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 2 ncl derece kadrolu Adana Bölge Müdürü Muhittin Kemali özugur'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 657 sayılı kanunun 76 ve 2477 sayılı kanunun 2 ncl maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 7/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 8. SİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7/3/1983 tarih ve 189 sayılı kararı ile; 1 Vahdî Göğüs (9854) Ankara Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı, 2 Cemal Can (10851) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, 3 Mustafa Şad! Irge (11049) istanbul Hâkimi, 4 Mehmet Tüner (11488) Adalet Müfettişi, 6 Esat Büyükkarakaş (11675) Bursa Hukuk Hâkimi, 6 Mesut Esatoğlu (12073) Ankara Hâkimi, 7 Selim Sırrı Binici (12314) Ankara Ağırceza Mahkemesi Başkam, 8 Yavuz ismet Dimici (12673) Ankara Hâkimi, 9 Kevnin Nihat Fadjllıoğlu (13677) Adalet Müfettişi, 10 Semiha Gehçay (14104) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 11 Selçuk Tüzün (14250) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, 12 Mebrure Gözdemir (14296) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, 13 Turgut Yılmaz Darendelioğlu (14571) Adalet Bakanlığı özlük işleri Genel Müdürü, 14 Sait Rezaki (15053) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi, 15 Ahmet Necdet Sezer (15644) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 16 Tahir Alp (15775) Antalya Hukuk Hâkimi, 17 Hüseyin örmeci (15815) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 18 Ferruh Atbaşoğlu (15876) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 19 Yücel Akman (16203) Yargıtay Tetkik Hakimi, Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: Yönetmelikler M.E.B.İL EĞİTİM ARAÇLARI MERKEZÎ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ AMAÇ: BİRİNcİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,millî Eğitim Bakanlığına bağlı İl Eğitim Araçları Merkezleri ile îlçe Eğitim Araçları şubelerinin amaç kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları düzenlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik,milli Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Araçları Merkezleri i l İlçe Eğitim Araçları Şubelerinin amaç,kuruluş,yönetim ve eğitim işleriyle bu kurumlardaki görevlilerin görev,yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel konuları kapsar. DAYANAK: Madde 3- Bu yönetmelik,2287 sayılı kanunun değişik 9.maddesi ile 1739 sayılı Milli E- ğitim Temel Kanununun 13.52,53 ve 54 maddelerine göre hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- Aksi belirtilmedikçe yönetmelikte geçen; "Bakanlık"sözünün Milli Eğitim Bakanlığı, "Daire Başkanlığı"sözünden,Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, "Merkez"sözünden,İl Eğitim Araçları Merkezi, "Şube"sözünden,İlçe Eğitim Araçları Şubesi, "DAYM" sözünden,ders Aletleri Yapım Merkezi, "FRTEM"sözünden,Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi, "GİYE ARAÇLARI" sözünden,görme-işitme yolu ile Eğitim Araçları, Anlaşılır. İKİNCİ BÖLÜM MERKEZİN AMAÇ VE KURULUŞU MERKEZİN AMACI: Madde 5- Merkezin Amacı,Eğitim Teknolojisinin yöntem ve tekniklerini kullanarak,milli Eğitimin amacı ve ilkeleri doğrultusunda,örgün ve yaygın eğitimin etkinliğinin artırılmasına, Eğitimin kalite ve verimliliğinin yükseltilmesine,öğretmen ve öğrencilerin bilgi,beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmaktır. GÖREVLİLER: Madde 6- Eğitim Araçları Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulan İl Eğitim Araçları Merkezleri ile buna bağlı İlçe Eğitim Araçları Şubeleri.hizmetlerin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için ilin nüfusu ile Eğitim kurumlarının sayısı,kültürel ve sosyal durumu dikkate alınarak aşağıdaki görevlilerden oluşur. a. Başkan b. Başkan Yardımcısı c. Bölüm Başkanları d. Uzman ve Uzman Yardımcıları e. Eğitim Araçları Öğretmenleri f. Teknisyenler g. Memurlar ve Daktilograflar h. Kaloriferci ı. Şoför i. Gece Bekçisi J. Hizmetliler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Res mı Gazet e Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 20 Mayıs 1983 CUMA Sayı: 18052 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 04 10 Temmuz 2006 Yayımlandığı Tarih 11 Temmuz 2006 Sayı 306 İÇİNDEKİLER

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı