T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 12 Mart 1983 CUMARTESİ KANUN. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 12 Mart 1983 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Kanun No Kabul Tarihi: 10/3/1983 B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve üstüleri düzenim-. Kapsam MADDE 2. Bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki karargâh, birlik ve kurumlar ile buralarda hizmet gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Tanım MADDE 3. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu: Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : İ K t N C t K I S I M BağlUik, Konuş, Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Silah Kullanma Yetkileri BIRINCI BÖUÜM Bağlılık, Konuş ve Kuruluş BağliMt MADDE 4. Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvet'erle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş isleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur. Konuş, Kuruluş MADDE 5. Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı; görevin özelliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş; ve kadrolarında gösterilir. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, Genelkurmay Başkanlığının görüsü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş, kadro ve konuşlarının düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının onayı alınır. Emniyet ve asayiş ile görevli jandarma 'birliklerinin kuruluş Ve konuşlarının düzenlenmesinde zorunlu haller dışında mülki taksimat esas alınır. Ancak hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla birden çok ili İçine alan bölgelerde teşkilatlanma da göz önünde bulundurulur. İKİNCİ BÖUÜM Görev. Hizmet Sınırı ve Sorumluluklar Jandarma Genel Komutanının Görev ve Sorumluluğu MADDE Jandarma Genel Komutam tüm jandarma teşkilatının komutanıdır. Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların yapılmasından sorumludur. Jandarmanın Genel Olarak Görevleri MADDE 7. Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şualardır. a) Mülki görevleri; Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek İçin gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarım yapmak. b) Adlî görevleri; İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda 'belirtilen işlemleri yapmak ve bun» la<-a ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek. c) Askeri görevleri; Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak. d) Diğer görevleri; Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerimin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmak. Jandarmanın Stkıyönetrm, Seferberlik ve Savaş Halindeki Görevleri MADDE 8. Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen hallerle sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olan bölümü İle Kuv- VatMfna Bâlflmfl Sayfa : S

3 12 Mart 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : S vet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümü ile Jandarma Genel Komutanlığı emrinde normal görevlerine devam eder. Hizmet Smm MADDE 9. Kanun ve nizamlar İle bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörmediği hiçbir görev jandarmadan istenemez. Ancak, jandarma subaylarına valilik ve kaymakamlığa, jandarma astsubaylarına da bucak müdürlüklerine geçici bir süre ile vekâlet görevi verilebilir. Jandarmanın Görev ve Sorumluluk Alam MADDE 10. Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alam; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma, kendisine verilen görevlerin İfası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuv vetleri ile igbirliği ve koordinasyonda bulunur. Jandarma veya Emniyet Teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde, mahalli mülk! amirler tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Jandarmanın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta ilişkileri yönetmelikle belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Silah Kullanma Yetkisi MADDE 11. Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir. ÜÇÜNCÜ K ı S ı M İlişkiler, Çalışma ve İşbirliği Esasları MADDE 12. Emniyet ve asayiş görevi ifa eden il jandarma alay komutanlıkları ve ast kademeleri; mülkî görevlerin yapılması yönünden mahallî mülkî idare amirine, maiyetlerinin sevk ve idaresinden, disiplin, eğitim, Özlük haklan ile lojistik faaliyetlerin yürütülmesinden kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Mahallî mülkî idare amilleri ile adlî ve askerî makamlar; kanun ve nizam hükümlerine uygun isteklerini acele hallerde sözlü olarak yapabilirler. Ancak bu istek en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir. Diğer makamların istekleri mahallî mülkî idare amirleri kanalı ile jandarmaya görev olarak verilir. Görevleri ile ilgili olarak jandarmanın diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları da dahil jandarmanın komuta ve kontrol ilişkileri yönetmelikte açıklanır. D Ö R D Ü N C Ü K ı S ı M Personel, Kaynaklan ve özlük Haklan BIRINCI BÖLÜM Personel ve Kaynaklan Personel, Kaynakları ve Uygulanacak Mevzuat MADDE Jandarma Genel Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile sivil memur ve işçilerden oluşur. Jandarma subay ve astsubaylarının kaynak ve yetiştirilmeleri ile terfi, izin, sicil ve ödül işlemleri 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yürütülür. Jandarma subay ve astsubayları duyulan ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının onayı alınmak kaydıyla sınıflara ayrılır. Jandarma Genel Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsubay ihtiyacı kendi kuvvetleriyle ilişikleri saklı kalmak şartıyla Jandarma Gevasama Bölümü Sayfa ; 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 12 Mart 1883 Sayı : nel Komutanlığının talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı İle Kuvvet Komutanlıklarından sağlanabilir. Uzman Jandarma personelinin meslekten ayrılma, yükselme, izin, sicil ve ödül işlemlerinde 635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri uygulanır. Sivil memurların adaylığa kabul edilme, aslî memurluğa atanma, yer değiştirme, memurluktan çıkarılma hususları ile yükselme, izin, sicil ve ödül İşlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esaslarına göre yapılır. İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 1475 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu İş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır. İKİNCİ BÖLÜM Atama, Yer Değiştirme ve Disiplin İşlemleri Jandarma subay, astsubay ve uzman Jandarmanın atanma ve yer değiştirme esaslar. MADDE 14. Subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları; a) Asteğmen - albay (Albay dahil) rütbelerindeki subaylar ile astsubay ve uzman jandarmaların atanmaları Jandarma Genel Komutanmca, b) Generallerin atanmaları; Jandarma Genel Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın İmzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile, c) Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının İnhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile, Yapılır. Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, İçişleri Bakam İnha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararım yazı İle İçişleri Bakanına bildirir. Jandarma birlik komutanları ile kurum amirlikleri emrine atanan veya emrindeki jandarma subay, astsubay ve uzman jandarmaların istihdam yerleri; hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili birlik komutanları veya kurum amirlerince düzenlenir. Ancak emniyet ve asayiş jandarma birliklerinde 11 Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanan astsubay ve uzman jandarmaların görev yerlerinin tespitinde valilerin görüşü alınır. Disiplin ve Soruşturma Usulleri MADDE 15. Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır. a) Subay, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci, erbaş ve erlerle sivil memurların disiplin yolu ile cezalandırılmaları; Garnizon komutanlarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla kendi yetkili disiplin amirlerince, İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır. b) Jandarma personelinin İşledikleri disiplin suçları için 477 sayılı «Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında K a nun» hükümleri uygulanır. c) Jandarma personelinin askeri yargıya tabi suçlarında, 353 sayılı «Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu» na göre işlem yapılarak haklarında 1632 sayılı «Askerî Ceza Kanunu» ile 765 sayılı «Türk Ceza Kanunu» hükümleri tatbik olunur. d) Jandarma personelinin mülkî hizmetten doğan veya bu tür hizmeti yaparken işlenen suçlarında; gün ve 1609 sayılı «Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun» hükümleri Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 saklı kalmak şartıyla tarihli «Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkati» hükümlerine göre işlem yapılır. e) Adli hizmetlerden doğan suçlarda; ilçe ve merkez ilçe jandarma bölük komutanları ile bu hizmetleri vekâleten yürütenler hakkında 1412 sayılı «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu» nun 154/4 üncü maddesi gereğince gün ve 2802 sayılı «Hâkimler ve Savcılar Kanunu» nun 82 ve müteakip maddelerinde gösterilen hakim ve savcıların tabi oldukları muhakeme usulü uygulanır. f J Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Açığa Alınma, İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma Açığa Almma ve Görevden Uzaklaştırma MADDE 16. Jandarma subay ve astsubayları ile uzman jandarmaların açığa alınma İle açığa alınmanın kaldırılmasına ait işlemleri; 926 sayılı «Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu», sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları ve göreve başlatılmaları 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» hükümlerine göre yapılır. İşten El Çektirme ve Görevden Uzaklaştırma MADDE 17. Jandarma subay, astsubay ve uzman jandarma ile sivil memurları; a) Askeri yargıya tabi suçlardan dolayı gerektiğinde, 353 sayılı «Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu» nun 84 üncü maddesi hükmüne göre, nezdinde askerî mahkeme kurulan Kıt'a komutanı veya asker! kurum amirince, b) 1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar sebebiyle veya «Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin» 12 nci maddesi hükmüne göre il jandarma alay komutanlığı karargâhı mensupları ile ilçe ve bucak jandarma teşkilatında görevli personel için; il jandarma alay komutanının teklifi üzerine vali tarafından, il jandarma alay komutam için valinin teklifi, Jandarma Genel Komutanının uygun görmesi üzerine İçişleri Bakanınca, c) Ağır hapis gerektiren cürümlerde; suç delillerinin elde edilmesini temin etmek yahut değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tümen, tugay, bölge komutanları ile Denetleme Başkanının teklifi üzerine Jandarma Genel Komutamnca, Geçici süre ile işten el çektirilebilir veya görevden uzaklaştırılabilirler. Bu tür işten el çektirme veya görevden uzaklaştırmalar açığa alınma olmayıp onun hukuki ve mali sonuçlarım doğurmaz. Bütçe B E Ş İ N C İ K I S I M Malî Hükümler MADDE 18. Jandarma Genel Komutanlığının bütçesi, içişleri Bakanlığının bünyesinde ve bu Bakanlığın bütçesinden ayrı olarak düzenlenir. İkmal Esasları MADDE 19. Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyaçlarını ve Millî Savunma Bakanlığınca sağlanacak silah ve mühimmatım imkân nispetinde Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülecek hallerle seferberlik ve savaş halinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek jandarma birliklerinin her türlü İhtiyaçları (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak barıştan itibaren Millî Savunma Bakanlığınca sağlanır. özlük Hakları MADDE 20. Jandarma Genel Komutanlığı personeli; bu Kanunla getirilen hakların yapışıra, özlük haklan bakımından, 926 sayılı «Türk Silahlı Kuvvetleri Per- Yasnma Bölümü Sayfa. S

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : sonel Kanunu», 657 sayılı «Devlet Memurları Kanunu» ile genel vc öset düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. Emniyet ve Asayiş Hizmeti Muhtelif Ücret ödemesi MADDE 21. Jandarma Genel Komutanlığına mensup veya bu Komutanlık bünyesine atanmış diğer kuvvetler askeri personeline ayrıca «Emniyet ve asayiş hizmeti muhtelif ücret ödemesi» yapılır. Bunun miktarı ile ödeme hal ve şartları her yıl Bütçe Kanununda belirtilir. Uzman Jandarma ile Erbaa ve Erlerin Diğer özlük Haklan MADDE 22. Uzman jandarmaların hizmet süreleri, giyim, kuşam, beslenme usulleri ve diğer özlük hakları ile erbaş ve erlerin kaynaklan, hizmet süreleri, kıyafetleri özel kanunlarında gösterildiği gibidir. Taym Bedeli MADDE 23. Görevlerinin niteliği icabı kazandan beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine kanuni yiyecek, istihkak maddelerinin aylık maliyeti kadar tayın bedeli tutarı, Milli Savunma Bakanlığı İle varılacak mutabakata göre Jandarma Genel Komutanlığınca saptanarak İçişleri Bakanıma onayından sonra her ay peşin olarak ödenir. A L T I N C I K I S I M Yönetmelik, Yürürlükten Kaldırma, Geçici Hükümler ve Yürürlük Yönetmelik MADDE 24. Bu Kanunun ve ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda İlgili bakanlıklarla müştereken hazırlanacak yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay İçerisinde yürürlüğe sokulur. Yürürlükten Kaldvrüan ve Uygulanmayacak Olan Hükümler MADDE 25. a) 1706 sayılı Jandarma Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. b) 1) 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunun, 2) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, 3) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, 4) 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun, Ve diğer kanunların, Bu Kanuna aykırı hükümleri Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz. GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun 24 üncü maddesiylr çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 1 Aralık 1937 gün ve 2/7756 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş olan «Jandarma Teşkilat ve Vazife Tüzüğü» İle ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. GEÇİCİ MADDE 2. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki deniz birlik ve tesisleri ile buralarda hizmet yapan sivil memur ve işçiler; gün ve 2692 sayılı Kanunla kurulup 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev İcra edecek Sahil Güvenlik Komutanlığına geçerler. GEÇİCİ MADDE 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yeterli polis bulunmaması nedeniyle jandarmanın polis sahalarındaki görev ve sorumluluğu devam eder. Polis miktarına bağlı olarak jandarma bu sahaları Emniyet Genel Müdürlüğüne devreder. Yürürlük MADDE 26. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11/8/1983 Yasana BSIflmü Sayfa: 8

7 12 Mart 1983 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı ı 83/6060 Bakanlar Kurulu Kararları Yurtdışından ithal edilecek her çeşit tohumluklar hakkındaki 1/4/1982 tarihli ve 8/4534 sayılı Kararnamenin eki karar'a iblr ek madde eklenmesi hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 24/1/1983 tarihli ve 1 sayılı Raporu üzerine, 933 sayılı Kanunun 13 üncü ve 474 sayılı Kanunun değişik. 2 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 21/2/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. Ö Z G Ü N E Ş Prof. Dr. M. N. Û Z D A S Oevlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. R. PASİN R. BAYAZIT 0. H. BAYÜLKEN S. CETİNER Devle! Bakanı Adalet Bakanı MIHI Savunma Bakanı İçişleri Bakam 1. TÜRKMEN A. B. K A F A O Ğ L U H. S A Ğ L A M Dr. T. Ö N A L P Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. K1LIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Soa. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLİYAOÛLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. G Ü N E Y İmar ve Iskan Bakanı Koy İşleri ve Koop. Bakanı V. Ö Z G Ü L Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı 21/2/1983 tarihli ve 83/6060 sayılı Kararnamenin eki Madde 1 1/4/1982 tarihli ve 8/4534 sayılı Kararnamenin eki karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek Madde Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından 1982 ilkbaharında Tarife No. dan ithal edilerek, İstanbul Gümrüğünden tahliye edilen 200 ton çeltik tohumluğu 474 sayılı Kanun ile 4604 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca gümrük vergi, resim ve harçlarından muaf tutulmuştur. Karar Sayısı ı 83/8074 Devlet Yatırım Bankası tarafından 12/3/1964 tarihli ve 441 sayılı Kanunun 5 inci ve 8 inci maddelerine göre çıkarılan ve aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile 12/3/1964 tarihli ve 440 Sayılı Kanunun 15 İnci maddesine göre düzenlenen Yıllık Yatırım ve Finansman Programlan çerçevesinde Kamu iktisadi Teşebbüslerine ve diğer gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvillerin faiz oranlarının 1/1/ /12/1983 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : t

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla % 30 olarak teâbitl ve bu uygulama, dolayısıyla Devlet Yatırım Bankasının ödeyeceği faiz farkının Hazlne'ce karşılanması; Maliye Bakanlığının 28/1/1983 tarihli ve 6265 sayılı yazısı Özerine, 12/3/1964 talihli ve 440 sayılı Kanunun 24 Uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/2/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Kanan EVR N Cumhurbaşkanı Başbakan Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTBAK M. Ö Z G Û N E Ş Prof. Or. M. N. Ö Z O A S Davlat Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. R. PASIN R. BAYAZIT Û. H. BAYÜLKEN. S. ÇETİNER Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı I. TÜRKMEN A. B. K A F A O Ğ L U H. S A Ğ L A M Dr. T. CNALP Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eflltlm Bakanı Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. Ö Z B E K Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakam Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. A. BOZER Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük va Tekel Bakanı Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. G Ü N E Y İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabi t Kay. takanı V. Ö Z G Ü L Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Millî Savunma Atama Bakanlığından: Kararları Karar Sayış* : sayılı Askeri Hakimler Kanunu'na 1611 sayılı kanunla eklenen EK-3 ncü maddesi hükmüne istinaden Milli Savunma Bakanlığının 4 ŞUBAT 1983 gün ve AD: 1983/3-2 K/8 sayılı yazıları ile Askeri Hakim sınıfına geçirilmiş bulunan, bu kararda isimleri yazılı (Altı) Yd. Hakim Atgm. nin karşılarında, gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür. 2. Bu karan Milli Savunma Bakanı yürütür. 10/3/1983 B. ULUSU Ü. B. BAYÜLKEN Başbakan Milli Savunma Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANİ 3. Kor. K. As. Mah. emrinden İSTANBUL, Yd. Hak. Atgm., Ramazan DAĞLI, MUĞLA, Prs. 172/390655, 30/7/ Or. K. As. Sav. Yrd. lığına İSTANBUL 12. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden AĞRI, Yd. Hak. Atgm., Coşkun AYDIN, TRABZON, P. 172/385434, 30/7/1982, 12. P. Tüm. K. As. Mah. Hak, Yrd. lığına AĞRI Yürütme va İdam Bölümü Sayfa: 2

9 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 3. Or. K. As. Man. emrinden ERZİNCAN, Yd. Hak. Atgm., Hasan ÖZDEMIR. Samsun, Prs. 172/390745, 30/7/ Or. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına ERZİNCAN 7. Kor. K. As. Mah. emrinden DİYARBAKIR, Yd. Hak. Atgm., Bülent KURNAZ. SAMSUN, Tnk. 172/386625, 30/7/1982, 7. Kor. K. As. Sav. Yrd. lığına DİYARBAKIR 8. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden TEKİRDAĞ, Yd. Hak. Atgm., Ahmet GÜNAL, ARTVİN, P. 172/385114, 30/7/1982, 8. P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına TEKİR DAĞ 9. P. Tüm. K. As. Mah. emrinden SARIKAMIŞ. Yd. Hak. Atgm.. Ömer ÖZ- TÜRK, SAKARYA, P. 172/385536, 30/7/1982, 9. P. Tüm. K. As. Mah. Hak. Yrd. lığına SARIKAMIŞ Maliye Bakanlığından : Karar Sayım : T. C. Merkez Bankası İdare Merkezinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Kambiyo Şubesi Müdür Yardımcılarından Ahmet Rıfkı GÜNGÖR'ün atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU A. B. KAFAOöLU Başbakan Maliye Bakam Karar Sayısı: T. C. Merkez Bankası İdare Merkezinde açık bulunan 2. derece kadrolu ek göstergeli Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi 1. derece Danışmanlarından ülkü özgüler'in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2. Bu Karan Maliye Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU A. B. KAFAOÖLU Başbakan Maliye Bakam Bayındırlık Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık BaşmüşavlrUğine Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Uzmanı Muhittin Gürbüz'ün 657 sayılı kanunun değişik 68/A, 71 ve 78 na maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 - Bu karan Bayındırlık. Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU Dr. T. ÖNALP Başbakan Bayındırlık Bakam Yürütme ve İdare BölümU Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 Ticaret Bakanlığından : RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : Karar Sayısı Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ve ek göstergeli tçtlcaret Genel Müdür Yardımcılığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müşavir Müfettişi Gürhan özdoğan'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakam yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU K. CANTÜRK Başbakan Ticaret Bakam Ulaştırma Bakanlığından : Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ek göstergeli Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığına, Haberleşme Dairesi Başkan Yardımcısı Sunar Kocadere'nln 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 - Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU Prof. Dr. M. AYSAN Başbakan Ulaştırma Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından : Karar Sayısı; SUmerbank Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. derece kadrolu ek göstergeli Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğüne Eskişehir Basma Sanayii MUessesesi Eski Müdürü A. Bülent OĞUZLU'nun 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 92. maddesi gereğince atanması 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU M. TUROUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan derece kadrolu ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başmüaavir Müfet- YürOtmo va (dara Betama Sayfa : 4

11 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE ^ Sayfa : 11 t la Sedat Gezen'in 657 Sayılı Kanunun değişik 76. maddesi İle 2477 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 4/3/1983 S. ULUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Eenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. dereceli ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine, Mezkûr Genel Müdürlüğün SI- DEMİR Grup Başkanlığında, Grup Başkan Yardımcısı Orhan Çok'un 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 76. maddesi İle 2477 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca tayini uygun görülmüştür. 2 Bu karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür. 4/3/1983 S. OLUSU M. TURGUT Başbakan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Karar Sayısı: Açık bulunan 1 nei derece ek göstergeli Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne, Doğu Linyitleri İşletmesi Müessese Müdür Yardımcısı Demir Kaya Açar'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 ncl maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Urfa XV nci Bölge Müdürü Abuzer Dalbaşı'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 76 na maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu karan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 4/3/1983 B. ULUSU F. İLKEL Başbakan Enerji ve Tabii Kay. Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI YürQtme ve İdare Balfmıü Sayfa : S

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : 1T8S3 Kültür ve Turizm Bakanlığından : Karar Say%s%: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına, Başmüfettiş Hasan Kocat ürk'ün 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREM CUMHURBAŞKANI B. ULUBU 1. EVL1YAOÖLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakam Karar Saytst: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Başmüfettişliğe, 1. Sınıf Müfettiş Mehmet ölçerin 657 sayılı Kanunun değişik 68 (A) ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 1. BVL1YAOÖLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakam Karar Saytst: Açık bulunan 2 ncl derece kadrolu ve ek göstergeli Adana Kültür Müdürlüğüne, Mersin Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Dilek Ünlünün, 657 sayılı yasa'nın değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2. Bu karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 4/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 1. EVL1YAOĞLU Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskan Bakanağından : Karar Saytst: Açık bulunan 1. derece kadrolu ve ek göstergeli Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman Cemalettin BARIŞKIN'ın 657 Sayılı Yasanın değişik 76 ncı maddesi ile 2451 Sayılı Yasa uyannca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu karan İmar ve İskan Bakam yürütür. 7/3/1983 B. ULUSU Prof. Dr. A. SAMSUNLU Başbakan İmar ve İskân Bakam Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI YOrûtme ve İdare Bolumu Sayfa: 6

13 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 İnci derece kadrolu ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüşavir Müfettiş özer SERDAR'ın, 657 sayılı kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı kanunun 2 ncl maddesi gereğince; naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 7/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU S. ŞİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam Karar Sayısı: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 2 ncl derece kadrolu Adana Bölge Müdürü Muhittin Kemali özugur'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 657 sayılı kanunun 76 ve 2477 sayılı kanunun 2 ncl maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sosyal Güvenlik Bakam yürütür. 7/3/1983 Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI B. ULUSU 8. SİDE Başbakan Sosyal Güvenlik Bakam Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7/3/1983 tarih ve 189 sayılı kararı ile; 1 Vahdî Göğüs (9854) Ankara Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı, 2 Cemal Can (10851) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, 3 Mustafa Şad! Irge (11049) istanbul Hâkimi, 4 Mehmet Tüner (11488) Adalet Müfettişi, 6 Esat Büyükkarakaş (11675) Bursa Hukuk Hâkimi, 6 Mesut Esatoğlu (12073) Ankara Hâkimi, 7 Selim Sırrı Binici (12314) Ankara Ağırceza Mahkemesi Başkam, 8 Yavuz ismet Dimici (12673) Ankara Hâkimi, 9 Kevnin Nihat Fadjllıoğlu (13677) Adalet Müfettişi, 10 Semiha Gehçay (14104) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 11 Selçuk Tüzün (14250) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, 12 Mebrure Gözdemir (14296) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı, 13 Turgut Yılmaz Darendelioğlu (14571) Adalet Bakanlığı özlük işleri Genel Müdürü, 14 Sait Rezaki (15053) Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi, 15 Ahmet Necdet Sezer (15644) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 16 Tahir Alp (15775) Antalya Hukuk Hâkimi, 17 Hüseyin örmeci (15815) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 18 Ferruh Atbaşoğlu (15876) Yargıtay Tetkik Hâkimi, 19 Yücel Akman (16203) Yargıtay Tetkik Hakimi, Yargıtay Üyeliklerine seçilmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: Yönetmelikler M.E.B.İL EĞİTİM ARAÇLARI MERKEZÎ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ AMAÇ: BİRİNcİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,millî Eğitim Bakanlığına bağlı İl Eğitim Araçları Merkezleri ile îlçe Eğitim Araçları şubelerinin amaç kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları düzenlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu yönetmelik,milli Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Araçları Merkezleri i l İlçe Eğitim Araçları Şubelerinin amaç,kuruluş,yönetim ve eğitim işleriyle bu kurumlardaki görevlilerin görev,yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel konuları kapsar. DAYANAK: Madde 3- Bu yönetmelik,2287 sayılı kanunun değişik 9.maddesi ile 1739 sayılı Milli E- ğitim Temel Kanununun 13.52,53 ve 54 maddelerine göre hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- Aksi belirtilmedikçe yönetmelikte geçen; "Bakanlık"sözünün Milli Eğitim Bakanlığı, "Daire Başkanlığı"sözünden,Eğitim Araçları Dairesi Başkanlığı, "Merkez"sözünden,İl Eğitim Araçları Merkezi, "Şube"sözünden,İlçe Eğitim Araçları Şubesi, "DAYM" sözünden,ders Aletleri Yapım Merkezi, "FRTEM"sözünden,Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi, "GİYE ARAÇLARI" sözünden,görme-işitme yolu ile Eğitim Araçları, Anlaşılır. İKİNCİ BÖLÜM MERKEZİN AMAÇ VE KURULUŞU MERKEZİN AMACI: Madde 5- Merkezin Amacı,Eğitim Teknolojisinin yöntem ve tekniklerini kullanarak,milli Eğitimin amacı ve ilkeleri doğrultusunda,örgün ve yaygın eğitimin etkinliğinin artırılmasına, Eğitimin kalite ve verimliliğinin yükseltilmesine,öğretmen ve öğrencilerin bilgi,beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmaktır. GÖREVLİLER: Madde 6- Eğitim Araçları Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulan İl Eğitim Araçları Merkezleri ile buna bağlı İlçe Eğitim Araçları Şubeleri.hizmetlerin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için ilin nüfusu ile Eğitim kurumlarının sayısı,kültürel ve sosyal durumu dikkate alınarak aşağıdaki görevlilerden oluşur. a. Başkan b. Başkan Yardımcısı c. Bölüm Başkanları d. Uzman ve Uzman Yardımcıları e. Eğitim Araçları Öğretmenleri f. Teknisyenler g. Memurlar ve Daktilograflar h. Kaloriferci ı. Şoför i. Gece Bekçisi J. Hizmetliler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

15 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 16 MERKEZ KURULU: Madde 7- Merkezde.Merkezin hizmetlerini,plan ve programa bağlamak ve sonra da uygulamaları görüşüp tartışmak ve karar altına almak üzere bir Merkez Kurulu bulunur. Bu kurul,başkanın Başkanlığında: a. Başkan Yardımcısı, b. Bölüm Başkanları, c. Öğretmenler, d. Uzman ve Yardımcıları, e. Teknisyenlerden, Oluşur. ARAÇ DAĞITIM KOMİSYONU: Madde 8- İl İçinde okullara dağıtılmak üzere gönderilen Eğitim Araçlarlarının dağıtımı ve ikmalini yapmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araç dağıtım komisyonu kurulur. Bu komisyon;millı Eğitim Müdürü veya görevlendireceği bir müdür Yardımcısının başkanlığında; a. Eğitim Araçları Merkezi Başkanı, b. Teftiş Kurulu Başkanı, c. Bir orta dereceli Okul Müdürü, d. Merkez İlköğretim Müdüründen, oluşur. Komisyonun Sekretaryalığını Eğitim Araçları Merkezi yapar. BÖLÜMLER: Madde 9- Eğitim Araçları Merkezlerinde.hizmetin gereği olarak şu bölümler bulunur; a. Kurs ve Seminer İşleri Bölümü, b. Ödünç Verme,Gösteri,Dağıtım ve Onarım İşleri Bölümü, c. Araç üretim ve Geliştirme İşleri Bölümü, d. İdari İşler Bölümü, Madde 10- Her bölümde bir bölüm Başkanı görevlendirilir.olmadığı takdirde iki ve daha fazla bölüme bir görevli bakabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ATAMA İŞLERİ ATAMALARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER: Madde 11- Eğitim Araçları Merkezine alınacak elemanlar,ilin tüm okul,yönetici ve öğretmenleriyle ve diğer kurumların yetkilileriyle sürekli ilişki ve diyalog içinde olacaklarından kendilerinin; a. Kişisel ve toplumsal davranış bakımından olumlu ve uyumlu, b. Ruh ve beden bakımından sağlıklı, c. Konuya yatkın ve bu alanda becerikli, d. Son üç yıl içinde kınama ve daha ağır bir disiplin cezası almamış, e. Sicil raporlarına göre başarılı öğretmen ve yönetici, olmaları şarttır. Madde 12- Başkanın atanmasında,11.maddede belirtilen nitelikleri taşıması yanında Yüksek öğrenimli olması ve öncelik sırasına göre: a. İl veya İlçe Eğitim Araçları Merkezinde en az üç yıl Başkan Yardımcılığı veya öğretmenlik yapmış olması, b. Orta öğretim Kurumlarında veya ortaokullarda en az üç yıl yöneticilik yapmış olması, c. Bakanlık Merkez Teşkilatında,Ders Aletleri Yapım Merkezinde,Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezinde en az üç yıl çalışmış olması, Şartlarından biri aranır. Bu göreve,aynı şartları taşıyanlardan fazla istekli olursa,yine öncelik sırasına göre; (1) Yöneticilikte kıdemi daha fazla olan, (2) Branşı Fen Öğretmenliği, olan, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : (3) Eğitim Araçları, konusunda kurs belgesi bulunan, (4) Teşekkür ve Takdirname almış olan, Tercih edilir. Madde 13- Başkan Yardımcısının ve İlçe Şube Balkanının Atanmasında,11.maddede belirtilen nitelikleri taşıması yanında yüksek öğrenimli olması ve öncelik sıra'sına göre; a. Merkezde en az bir yıl öğretmenlik yapmış olması, b. Orta Öğretim kurumlarında veya Ortaokullarda en az i k i yıl öğretmenlik veya yöneticilik yapmış olması, c. İlkokul öğretmeni olup,eğitim araçları konusunda kurs belgesi almış olması, d. Meslek Lisesi çıkışlı olup,okul veya kurslarda iki yıl çalışmış alması, Şartlarından biri veya birkaçı aranır. Aynı nitelikteki İstekliler birden fazla olursa,yine öncelik sırasına göre; (1) Yöneticilik yapmış olan, (2) Kıdemi daha fazla bulunan, (3) Eğitim Araçları konusunda kurs belgesi olan, (4) Teşekkür ve takdirname almış olan, Tercih edilir. Madde 14- Uzman veya uzman Yardımcılarının atanmasında Eğitim Fakültesi veya dengi Yüksek Okul çıkışlı olması ve 11.maddedeki şartları taşımış olması, Şartı aranır. Bu adayların ayrıca öncelik sırasına göre; a. Ortaöğretim kurumlarında veya ortaokullarda 2 yıl çalışmış olması, b. İlkokullarda 2 yıl öğretmenlik yapmış olması, c. Meslek Lisesi çıkışlı olup,okul veya kurslarda 2 yıl çalışmış ve eğitim araçları konusunda kurs görerek belge almış olması, Şartlarından biri veya birkaçı aranır. Aynı niteliği taşıyan istekli birden fazla olduğu takdirde; (1) Yöneticilik yapmış olan, (2) Kıdemi daha fazla bulunan, (3) Eğitim Araçları konusunda kurs belgesi bulunan, (4) Teşekkür ve takdirname almış olan, Tercih edilir. Madde 15- Bölüm Başkanlığına yapılacak görevlendirme: Eğitim Araçları Merkezinde çalışması,disiplini,verimi ve uyumu ile kendisini kabul ettirmiş olan öğretmen ve Uzmanlar arasından, Başkanın teklifi üzerine Valilikçe Bölüm Başkanlığına görevlendirme yapılır ve Bakanlığa b i l d i r i l i r. Madde 16- Atamalarda İzlenecek Yol: Başkan,Başkan Yardımcısı,Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Eğitim Araçları Öğretmenlerinin atanmaları; a. Valiliğin teklifi,bakanlığın uygun görmesiyle, b. Bakanlığın doğrudan doğruya kendi takdiriyle, olmak üzere iki yolla yapılır. Valilik teklif edeceği elemanın seçimini yapmadan önce (Başkanlık dahil) açık bulunan görevler ile aranan nitelikleri okul ve diğer kurumlara bir yazı ile duyurur. Belirli süre içinde istekte bulunanlar arasından i l g i l i maddelerde belirlenen nitelikleri taşıyanları bir değerlendirmeye tabi tutup en uygun olanının seçimini yaparak,atanmak ü- zere Bakanlığa teklifte bulunur. Teklifle Birlikte ilgiliye Ait;- (1) Hizmet Cetveli, (2) İki Adet Fotoğraf, (3) Nüfus Cüzdanı Örneği, (4) Varsa Eğitim Araçları veya diğer kurs belgeleri, (5) Teşekkür veya takdir belgeleri, gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

17 12 Mart 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Madde 17- Teknisyen, Memur.Daktilograf, Şoför,Kaloriferci, Gece Bekçis'i ve Hizmetlilerin atanması: Bu görevlere atanacaklar yapılır. için Bakanlıktan kadro verilir.valilikçe usulüne göre atama DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÖREVLER MERKEZİN GÖREVLERİ: Madde 18- Eğitim Araçları Merkezinin Görevleri Şunlardır. a.. Eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarını, eğitim teknolojisinin ortaya koyduğu hertürlü eğitim araç,yöntem ve tekniklerinden yararlanarak desteklemek, b. Öğrencilerin bilgi,beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine,yaratıcı ve yapıcı güçlerinin ortaya çıkmasına fırsat verecek çalışmalar yapmak, c. Çağdaş Eğitim Teknolojisinin geliştirdiği hertürlü GÎYE araçları ile,fen-tabiat B i l gisi ve Laboratuvar araçlarının eğitimde yararlanma yollarını öğretmek üzere Öğretmenlere kurs ve seminerler düzenlemek, d. Çevre imkanlarından yararlanarak Öğretmenleri basit ders araçları yapabilecek ve bunları derslerde kullanabilecek duruma getirmek, e. Okullarda eğitimin etkinliğini artırmak için;yaparak,deneyerek ve yaşayarak öğrenme tekniklerine imkan verecek ortamı yaratmak, f. Eğitim Araçları Merkezinin salon ve laboratuarlarından eğitim kurumları ile diğer kurumların yararlanmasını sağlamak; g. Okullarda,yerel olarak işlenen ders konularını (Halıcılık-Balıkçılık-Tavukçuluk- Narenciye-Pamukçuluk-Zeytincilik-Konservecilik vb.gibi) fotoğraf,film,filmşeridi,grafik,afiş, diya.ses bantları gibi araçlarla tesbit etmek; h. Radyo ve Televizyonda yayınlanan eğitim programlarının okullarda,merkezde izlenmesinde rehberlik etmek ve okulların bu tür eğitim araçlarına kavuşmalarına,bu şekilde öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olmak; ı. Eğitim Araçlarından en i y i b i r şekilde y a r a r l a n m a k üzere,müsait o l a n eğitim k u r u m l a rında,iş ve eğitim aracı laboratuvarlarının kurulmasına rehberlik etmek; i. Öğretmen yetiştiren okullarla işbirliği yaparak özellikle son sınıf öğrencilerinin eğitim teknolojisi konusunda yetişmelerine rehberlik etmek, j. Okulların eğitim aracı ve- ikmal malzemesi ihtiyaçlarını mahallinde tesbit ederek Bakanlığa bildirmek,bakanlıkça gönderilen eğitim araçlarının komisyon Pİiyle okullara dağıtımını sağlamak; k. Okullara gerek Bakanlıktan gönderilen,gerekse mahalli olarak alınmış olan eğitim araçlarının kardeksini tutmak; 1. Okullarda bulunan Eğitim Araçlarının kullanılıp kullanılmadığını izlemek,gerektiğinde ilgililere rapor vermek; m. Okullarda bulunan her türlü eğitim aracının imkan dahilinde bakım ve onarımına yardımcı olmak; n. Her türlü eğitim aracını ödünç vermek suretiyle eğitim hizmetine sunmak; o. Öğretmen ve öğrencilerin derslerde kullanacakları araçlardan nasıl yararlanacakları konusunda Merkeze başvurularında kendilerine danışmanlık ve rehberlik görevinde bulunmak; ö. Her yıl Eylül ayından i t i b a r e n b i r yıl süre i l e Merkez o l a r a k yapacakları h i z m e t l e rin bir programını yapmak,milli Eğitim Müdürlüğünün onayından sonra bir örneğini Bakanlığa göndermek ; p. Belli tarihlerde hizmetlerine ilişkin peryodik raporların Bakanlığa gönderilmesini sağlamak. BÖLÜMLERİN GÖREVLERİ KURS VE SEMİNER İŞLERİ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ Madde 19- Merkezce,eğitim teknolojisi ve hizmetlerle i l g i l i olarak,öğretmen ve Öğrencilere kurs ve seminerler düzenlenir. a. Kurs ve Seminerler;konusu,zamanı ve yeri,öğretim üyeleri tesbit edilerek bir program altında,merkezin teklifi,millî Eğitim Müdürlüğünün izni ve Valiliğin onayı ile açılır.kurs ve seminerler,süresi en az bir hafta ve günde 6 saatten az olmamak üzere düzenlenir.kurs sonun da başaranlara Millî Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış belge verilir.kursa katılanlar ve belge a- lanlar deftere işlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı: b. Merkezce açılacak kurs ve seminerler şunlardır. (1) Fen-Tabiat Bilgisi araçları ile laboratuvar araçlarını tanıma ve kullanma, (2) GİYE araçlarını tanıma ve kullanma, (3) Basit araç yapma ve geliştirme, (4) Fotoğrafçılık,film,şerit,diya ve ses kayıt işleri, (5) Mulaj,baskı,grafik ve afiş yapma, (6) Eğitim Teknolojisi, (7) Gerekli görülen diğer konular. c. Kursa ve seminerlere katılacak öğretmenlerin tesbitinde şu yollar izlenir. (1) Okul idarelerinin doğrudan teklifi, (2) Milli Eğitim Müdürlüğünün emri, (3) İsteklilerin başvurusu, d. Bu kurs ve seminerlerin dışında tatillerden yararlanmak suretiyle Millî Eğitim Müdürlüğüne bilgi vererek okullara gidilip eğitim araçlarını tanıtma ve kullanma konularında öğretmen ve öğrencilere rehberlikte bulunulur.(bu çalışmalarda belge verilmez.) e. Kurs ve seminerlere katılma zorunluluğu vardır.özürsüz olarak katılmayanlar hakkında Millî Eğitim Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. f. Merkezin açtığı kurs ve seminerler Hizmet-içi Eğitim Kursu niteliğindedir. ÖDÜNÇ VERME-GÖSTERI-DAGITIM ve ONARIM İŞLERİ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ Madde 20- Bu bölümde şu hizmetler yerine a. Ödünç verme işleri: getirilir. (1) Merkezde mevcut her türlü makina ve cihazlar filmler,film şeritleri.diyalar, ses bantları,kasetler,fen Tabiat Bilgisi, Laboratuvar araçları ve diğer malzemeler,(ödünç almak isteyen kişi ve kurumda aracı kullanacak elemanın bulunması dikkate alınarak) bir ile 15 gün arasında ödünç verilir.karşılığında ödünç fişi düzenlenir.gerekirse ödünç verme süresi diğer kurumların da istekleri dikkate alınarak en fazla 7 gün daha uzatılabil i r. (2) ödünç verilen malzeme ve araçları zamanında geri alınır. Zamanında özürsüz olarak geri vermeyenlere gerekli uyarı yapılır,geri alınması sağlanır.malzeme ve araçlar kontrol edilerek teslim alınır.araçlarda zarar tesbit edilirse ayniyat yönetmeliği hükümlerine dayanılarak zararın karşılanması sağlanır. (3) Ödünç verme yolu ile araçlardan yararlanma hizmetleri kayıtlara geçirilir. b. Gösteri İşleri: Merkezde mevcut film,şerit,diya,transperant ve ses bantları gibi araçlar,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,merkez elemanlarınca gösteri yapılmak suretiyle hizmete sunulur. Bu hizmetler: (1) Merkez Personelinin,hazırlanan bir program dahilinde, İl, İlçe ve Köy Okullarına kendileri gitmek suretiyle doğrudan gösteri yapmaları, (2) Okul veya başka kurum i s t e k l i l e r i n i n Merkeze gelmek suretiyle gösterileri yerinde izlemeleri seklinde yapılır. c. Araç Dağıtım-İkmal ve Kardeksleme İsleri: (1) Bakanlıkça topluca gönderilen araçların her derecedeki okullara sağlıklı,dengeli bir şekilde dağıtımını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan konularda gerekli araştırmayı yapmak ve sonucu araç dağıtım komisyonuna vermek; (2) Okullar arasında araç dağıtımının dengeli olması için İl düzeyinde gerekli çalışmayı yapmak; (3) Okulların Fen ve Tabiat Bilgisi ile laboratuvar ve diğer araçlarla i l g i l i ikmal malzemesi ihtiyaçlarını mahallinde tesbit edip.bakanlığa bildirilmesini sağlamak; d. Bakım-Onarım İşleri: (1) Merkezde mevcut hertürlü cihaz,araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını yapmak, her an hizmete hazır bulundurmak; (2) Merkezde onarımı mümkün olmayan araçları çevre imkanlarından yararlanarak onarımını yaptırmak, bu da mümkün olmazsa,ders Aletleri Yapım Merkezi veya Film-Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezine gönderilmesini sağlamak; (3) Okullarda bulunan araçların bakım ve onarımlarına yardımcı olmak; (4) Merkezin,bina,araba,bahçe ve çevresinin temizliğini ve bakımını sağlamak; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

19 12 Mart 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 ARAÇ ÜRETME VE GELİŞTİRME İŞLERİ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ Madde 21- Bu bölümde şu işler yapılır. a. Basit araç üretme işleri: (1) Okullarda işlenen tüm ders konuları i l e i l g i l i.olarak çevreden temin e d i l e cek artık malzemelerin değerlendirilmesiyle basit araçlar yapmak,. (2) Okullarda yöresel ders olarak işlenen halıcılık,balıkçılık,tavukçuluk,narenciye,pamukçuluk,zeytincilik ve konservecilik gibi konulara ait film, şerit,diya,fotoğraf, grafik ve ses bantları gibi araçlar yapmak, (3) Basit araç yapma konusunda okullardan gelecek isteklere yardımcı olmak, (4) Öğretmen ve Öğrencilerin yapacakları baskı,çoğaltim ve üretim gibi çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, b. Yeni Araç Modelleri Geliştirme işleri: (1) Araç üretimine ek olarak okullarda işlenen ders korularına ait yeni ve basit modeller geliştirmek,bu şekilde eğitimi desteklemek, (2) Eğitim Kurumlarından gelecek model geliştirme Önerilerini değerlendirmek ve yardımcı olmak, (3) Okulların bu tür çalışmalarına Merkez Atölyelerinde y e r vermek ve bu konuda y a rışmalar düzenlemek, c. Yabancı Dil ve Müzik Yayınlarının Bant Transfer İşleri: (1) Yabancı Dil Derslerine ait kaset ve bant- transfer işlerini yapmak,bu konuda o- kullardan gelecek istekleri karşılamak, (2) Okulların müzik derslerini desteklemek üzere,milli Marşlar,Okul Şarkıları ve Türküleri ile Eğitim yayınlarına ait bant,kaset transfer işlerini yapmak, d. Radyo ve Tv.programlarını izleme ve değerlendirme İşleri: (1) Radyo ve Tv.eğitim»yayınlarının izlenmesine ilişkin yöntemler hakkında i l g i l i l e re bilgi vermek, (2) Öğretmenlerin yıllık ve ünite planlarında radyo ve Tv.programlar ma yer vermelerini sağlamak, (3) Zaman zaman bu alanda anketler düzenleyerek öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerilerini almak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, ÎDARİ İŞLER BÖLÜMÜ Madde 22- Bu bölümde şu işler yetine getirilir. a. Personel ve yazışma işleri:merkez Personelinin devam-takip,disiplin özlük haklarına (terfi,ceza,takdir,kadro,yan-ödeme,ek ders ücreti vb.)ilişkin işler, b. Bütçe-Plan İşleri:Merkezin, Bütçe hazırlama,ilgili makamlara gönderme,ödenek ta lep etme,harcama,tahakkuk,satınalma ve bunlara ilişkin planlama hizmetleri, c. Demirbaş VE Ayniyat İşleri: Merkezde mevcut demirbaş eşya ile yeni sağlanan her türlü eşyanın ayniyat yönetmeliğine göre»demirbaş A.B.C.defterine kaydetme,kayıttan düşme, mali yıllarında sayımlarını yapma,eşyanın bulunduğu yere göre listelerini hazırlama,ayniyat makbuzlarını hazırlama,ambar yoğaltım defterini tutma ve bunlara ilişkin işlemler. d. Araştırma,planlama -programlama,geliştirme işleri:merkezin hizmetlerinin daha verimli ve etkili yürütülebilmesi için gerekli araştırmaların yapılması,yıllık çalışma programı ile aylık çalışma programının ve raporlarının hazırlanması işleri. ARAÇ DAĞITIM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Madde 23- Araç Dağıtım Komisyonu,Eğitim Araçları Merkezince sağlanan bilgilere göre, Bakanlıkça i l emrine tahsisi yapılan eğitim araçlarının;okulların fiziki durumu,öğretmen öğrenciye derslik sayılarını dikkate alarak sağlıklı ve planlı bir şekilde dağıtımını gerçekleştirir.merkez kanalıyla kayıt ve kardekslerin tutulmasını sağlar. PERSONELİN GÖREV- YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 24- Merkez Başkanının görev,yetki ve sorumlulukları; Merkez Başkanı,Milli Eğitim Müdür Yardımcısı statüsüne sahip olup,amaç,kapsam ve 18.maddede belirtilen eğitim etkinlikleri ve 19.maddede saptanan bölümlere ait görevlerin yasa,tüzük,yönetmelik ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden,binanın ve eşyanın korunma,bakım ve temizliğinden,işlerin planlama ve yürütülmesinden,personelin çalışmasından,disiplininden ve iş veriminden,merkezin diğer kurumlara karşı temsil edilmesinden sorumludur. Bunun için; a) Öğretim yılı başında M i l l i Eğitim Müdürlüğü i l e ilişki kurmak s u r e t i y l e ilköğretim Müfettişleri,Öğretmen ve İdarecilerle yapılan toplantılara katılır.bunun sonunda geçmiş yılların uygulamalarını da dikkate alarak,merkezin kurs,seminer,gösteri,atölye,rehber- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 12 Mart 1983 Sayı : lik ve konferans çalışmalarını kapsayan yıllık,aylık çalışma programlarını hazırlar,milli Eğitim Müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya koyar ve bir örneğini Bakanlığa gönderir. b. Merkezin bu çalışmaları ile i l g i l i program,rapor,istatistik ve benzeri yazıların belirlenecek tarihlere göre Bakanlığa gönderilmesini sağlar. c. İlin tüm okullarında bulunan eğitim araçlarının durumu ve okulların ihtiyaçlarını belirler. d. M i l l i Eğitim Müdürlüğü i l e ilişki kurarak yapılacak toplantı ve seminerlerde a- raçlardan yararlanılmasına ve uygulamaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. e. Gerektiğinde yaygın eğitim veren diğer kurumlarla işbirliği yapar. f. Merkezin mali yılı içerisindeki hizmetlerine ilişkin ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek ; (1) Özel idareden sağlanacak ödenekler için,milli Eğitim Müdürlüğüne, (2) Bakanlıktan sağlanacak ödenekler için de Milli Eğitim Müdürlüğü yolu ile Bakanlığa zamanında öneride bulunur. g. Özel İdareden ayrılan ve Bakanlıktan gönderilen ödeneklerin zamanında ve yerinde harcanması için gerekli önlemleri alır. h. Personeli arasında iş bölümü yapar.görevlerini yazılı olarak bildirir.personelin daha etkili,uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar. i. Merkezde çalışan elemanların ilk s i c i l amiri olarak,tezkiye varakalarını doldurur; gereği için Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. i. Personelin izinlerini Merkezin çalışmalarını aksatmayacak şekilde düzenler. j. Yasa,Tüzük,Yönetmelik ve emirlere uymayan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapar. k. Göreve başlarken demirbaş defterindeki kayda uygun olarak teslim alır,düzenlenen devir teslim listelerinden birini dosyada saklar,birinin Milli Eğitim Müdürlüğüne(diğerinin de Bakanlığa gönderilmesini sağlar, 1. Bakanlıktan gönderilen ya da çevreden sağlanan demirbaş eşyanın kayıtlarını ayniyat yönetmeliğine uygun olarak tutar. m. Her Malî yıl başında demirbaş eşyanın ayniyat yönetmeliği gereğince sayımını yapar. Sayım ve döküm cetvellerinin düzenlenmesini sağlar. n. Demirbaş eşyanın kırılıp bozulmasında kusurlu görülenler hakkında gerekli işlemleri yapar, o. Kaydı silinmesi gereken hertürlü araç ve gerecin kayıttan düşme işlemlerini,ayniyat yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını temin eder. ö. Hertürlü harcamalarda tahakkuk memurluğu görevini yapar. p. Sube Başkanlığını (İl'de varsa)yılda en az bir defa denetler. r. Okullarda dağıtılan eğitim araçlarının kullanılıp kullanılmadığını izleyerek.mill i Eğitim Müdürlüğüne rapor verir. s. Merkezin bünyesinde döner sermaye işletmesi varsa,döner sermaye hizmetlerine ilişkin planlama,üretim,sipariş alma,uygulama,sarf ve tahakkuk işlerini yürütür. t. Araç dağıtım komisyonundaki görevlerini yapar. Madde 25- Merkez Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri: Başkan Yardımcısı,Merkezin yönetimi bakımından başkanın en yakın yardımcısıdır.eğitim, öğretim ve Yönetim işlerinin plan ve programa bağlanmasından,amaçlara uygun olarak yürütülmesinden başkana karşı sorumludur. a. Gerektiğinde Başkana vekalet eder. b. Yıllık,aylık ve diğer çalışma programlarının ve raporlarının hazırlanmasında ve Merkezin diğer etkinlerinde Başkana yardımcı olur. lır. sağlar. c. Açılacak kurs ve seminerlerde öğreticilik görevi alır. d. Gerektiğinde gezici film gösterilerine katılır. e. Bölümlerin çalışmalarında koordinasyonu sağlar.verimliliği artırıcı önlemleri a- f. Başkanlığa verilecek faaliyet raporlarının faaliyet türlerine göre dosyalanmasını g. Başkanın vereceği diğer görevleri yapar. Madde 26- Bölüm Başkanlarının Görevleri: a. Bölümlerine ait işlerinin yürütülmesinden, b. Bölümdeki personelin verimli ve disiplinli çalışmasından, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ KISIM: BAĞLILIK, KONUŞ, KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE SİLAH KULLANMA YETKİLERİ

İKİNCİ KISIM: BAĞLILIK, KONUŞ, KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE SİLAH KULLANMA YETKİLERİ JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU Kanun Numarası: 2803 Kabul Tarihi: 10/03/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/03/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17985 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 17985)

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 17985) 126 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 12.3.1983 Sayı : 17985) Kanun No. 2803 Kabul tarihi 10. 3. 1983 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amnç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 1

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 1 1 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 1 Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10.3.1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12.3.1983 Sayı : 17985 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1)

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1) 5649 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU 1 Kanun Numarası : 2692 Kabul Tarihi : 9.7.1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13.7.1982 Sayı : 17753 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 379 Amaç Madde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

VIII - JANDARMA GENEL K.LIĞI, EMNİYET GN.MD.LÜĞÜ VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ BELİRLENMİŞTİR:

VIII - JANDARMA GENEL K.LIĞI, EMNİYET GN.MD.LÜĞÜ VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ BELİRLENMİŞTİR: "668 ve 669 SAYILI OHAL KHK.LERİ İLE JANDARMA NIN HUKUKİ DURUMUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ BİR İNCELEME 1 (2. BÖLÜM) Hazırlayan: Av. Orhan ÇELEN VIII - JANDARMA GENEL K.LIĞI, EMNİYET GN.MD.LÜĞÜ

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.

Madde 2 -Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir güvenlik kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU Kanun Numarası: 2692 Kabul Tarihi: 09/07/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı