iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES"

Transkript

1 2007 iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

2

3 2007 iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

4

5 TAR H B R M LLET N KANINI VARLIÚINI H ÇB R ZAMAN NKÂR EDEMEZ. B Z M GÖRÜ ÜMÜZ K HALKÇILIKTIR, KUVVET N, KUDRET N, EGEMENL Ú N, YÖNET M N DOÚRUDAN DOÚRUYA HALKA VER LMES D R, HALKIN EL NDE BULUNDURULMASIDIR. EGEMENL K KAYITSIZ ARTSIZ M LLET ND R.

6 BA KANDAN

7 DE ERL STANBULLULAR Dünyamõzõn çok kritik çevre sorunlarõ ya adõ õ bir dönemdeyiz. Bugün insanlõk, küresel õsõnma ve ozon tabakasõnõn incelmesi ile birlikte hava, su ve toprak kirlili inin yaygõnla masõ gibi önemli çevre sorunlarõyla kar õ kar õyadõr. Yerel yöneticiler olarak yönetti imiz kentin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imini, çevrenin korunmasõnõ, enerjinin, suyun etkin ve verimli kullanõmõnõ dü ünmeliyiz. Dünyanõn do al kaynaklarõnõn % 75'ini kentler tüketiyor. Atõklarõn da yine % 75'ini kentler üretiyor. Gelecek ku aklara daha ya anõlõr kentler bõrakmak için sürdürülebilir kent anlayõ õ do rultusunda uzun vadeli plan ve programlar yapmalõyõz. stanbul, on milyonu geçmi nüfusuyla ba lõca dünya metropollerinin arasõnda yer alõyor. Böylesine önemli bir kenti yönetirken belli kriterlerimizin olmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu kriterlerin yerel özelliklerle birlikte evrensel de erlere atõf yapan hedefler ta õmasõ gerekiyor. Yerel yönetim olarak bu hedeflerimizi BM Binyõl Kalkõnma Hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi ba ardõk. Dünya Yerel Yönetimler Birli i UCLG'nin E Ba kanõ olarak stanbul'u yönetirken bu de erler üzerine yapõlan mücadeleyi büyük bir kararlõlõkla ve etkin bir ekilde sürdürüyoruz. Küresel õsõnma, yoksullukla sava ve su sorunu gibi büyük ve önemli etkenlerle ba arõlõ bir ekilde mücadele ediyoruz. Çevrenin korunmasõ ve iyile tirilmesi öncelikli sorumlulu umuz. stanbul Büyük ehir Belediyesi olarak bütün bu alanlarda sorumluluklarõmõzõ yerine getiriyoruz. Çevre yatõrõmlarõmõzõ yapmaya devam ediyoruz. stanbul'da gerekli Atõksu Arõtma Tesislerini in a ediyor, kontrolsüz olarak alõcõ ortama verilen atõksularõ altyapõ yatõrõmlarõyla önlüyoruz. Ye il alanlarõmõzõ katlayarak büyütüyoruz. Dünya gündeminin en önemli ba lõklarõndan birisi çilebilir su kaynaklarõnõn korunmasõ ve geli tirilmesidir. Her geçen gün suyun dünyadaki önemi giderek artõyor. Bugün 1 milyar insan, bir di er deyi le neredeyse dünya nüfusunun be te biri su sõkõntõsõ ya õyor yõlõnda susuzlu un her üç ki iden ikisini etkilemesi bekleniyor. Bu sorun kar õsõnda stanbullularõn ya amsal de erlerini korumak, kentin temiz su ihtiyacõnõ kar õlamak ve su kirlili ini önlemek için dev yatõrõmlar yapõyoruz. stanbul'da imdi kilometrekarelik alanda su temini ve atõksularõn uzakla tõrõlmasõ çalõ malarõnõ yürütüyoruz Sadece 4 yõlda toplam 3 milyar 827 milyon YTL'lik yatõrõm yaptõk yõlõnda da yapaca õmõz yatõrõm tutarõ ise 1 milyar 562 milyon YTL'dir. Son dört yõlda 2335 km içmesuyu ebekesi yaparak mevcut su ebekesini km' ye, içmesuyu isale hattõ uzunlu unu ise yüzde 37'lik artõ la 1572 km'ye ula tõrdõk. stanbul geçti imiz yõl son yüzyõlõn en kurak kõ õnõ ya adõ. Bütün olumsuz ko ullara ra men stanbullulara temiz ve kaliteli içme suyu sa lamak konusunda bir sõkõntõ ya atmadõk. Aynõ ekilde söz verdi imiz tarih olan 20 Ekim 2007'de devreye aldõ õmõz Melen suyu projesi ile stanbul'un mevcut su kapasitesinin geli tirilmesine önemli bir katkõ sa ladõk. Yine su kaynaklarõmõzõ geli tirmek amacõyla Ye ilçay üzerinde yapõlacak saköy, Sungurlu ve Kabakoz barajlarõnõn yapõmõnõ 3-4 yõl içinde tamamlayaca õz. Yine Rezve Deresini Pabuçdere'ye ba layacak projeyi hazõrlõyoruz. Atõksu konusunda da stanbul'u arõtma tesisleri ve kollektörlerle donatõyoruz. Mevcut atõksu ebekemiz ise km'dir. Son dört yõlda 2718 km'lik Atõksu hattõ in a ettik yõlõnda da 1180 km atõksu ebekesi dö eyece iz. Bugüne kadar gerçekle tirdi imiz yatõrõmlar sayesinde daha önce kontrolsüz olarak derelere, denizlere ya da su kaynaklarõna akan atõksularõn büyük kõsmõnõ kontrol altõna aldõk. stanbul'da günlük ortalama 2 milyon metreküp su tüketiliyor. Kullanõlan bu suyun yüzde 86'sõnõ atõksu arõtma i lemine tabi tutuyoruz. Bu yatõrõmlarõmõz sayesinde stanbul'un 161 kilometresinden denize rahatça girilebiliyor. Bu noktalarda Avrupa Birli i ve Dünya Sa lõk Te kilatõ kriterlerinde denize girilebilirlik kriterlerini yakalamõ oluyoruz. Altõnõ önemle çizdi im bir konuyu daha burada belirtmek istiyorum. Hayata geçirdi imiz yeni çevre projelerinde leri Biyolojik Atõksu Arõtma Tesisleri önemli bir yer tutuyor. Ataköy ve Ambarlõ leri Biyolojik Arõtma tesislerini in a ederken Pa aköy ve Tuzla leri Biyolojik Atõksu Arõtma tesislerinin kapasitelerini geni letiyoruz. Bu tesislerin çõkõ sularõnõn bir kõsmõnõ çevre sulama ve sanayide kullanarak aynõ zamanda yeni bir su kayna õ da kazanmõ olaca õz. Bütün bu projeler gösteriyor ki, stanbul Büyük ehir Belediyesi olarak bu dünyayõ çocuklarõmõzdan miras aldõk anlayõ õ ile gelecek nesillerimizin refahõ için çalõ õyoruz. Dünyanõn en büyük çevre projelerini hayata geçirirken stanbul'u dünyanõn en ya anabilir kenti olarak çocuklarõmõza emanet edece imize tüm kalbimle inanõyorum.

8

9 STANBUL A YEN B R PROJEKS YONLA H ZMET ED YORUZ Musluktan suyun akmasõ, günümüz modern insanõ için günlük hayatõnda oldukça basit görünen bir olaydõr. Ancak bu basit zannedilen olayõn arka planõnda; su kaynaklarõnõn korunmasõ, sa lõklõ su temini, hizmetlerin yönetimi ve finansmanõ, su teknolojisi, altyapõ gibi birbiriyle hem iç içe hem ayrõ ayrõ pek çok konu ba lõ õnõn, su kurumlarõ tarafõndan organize edilmesi yatmaktadõr. SK bugün; hem mü terilerinin sürekli de i en hizmet beklentilerini kar õlamaya yönelik hem de dünyanõn de i en iklim artlarõnõn gerektirdi i yatõrõmlarõ gerçekle tirerek yüksek bir organizasyon becerisi ortaya koymaktadõr. Kuraklõkla mücadele etti imiz, barajlarõmõzdaki su miktarõnõn kamuoyu tarafõndan dikkatle takip edildi i 2007 yõlõ boyunca stanbul'a ula tõrdõ õmõz su miktarõ 714 milyon m 3 olmu tur. stanbul'un hâlihazõrdaki içmesuyu kaynaklarõnõn yõllõk verimi, Melen Projesi'nin hizmete alõnan I.a amasõyla birlikte 1 milyar 353 milyon m 3 'e ula mõ tõr. Ancak ülkemizin vizyon kenti, dünyanõn sayõlõ metropollerinden kabul edilen stanbul'un susuz kalmasõ ihtimalini bertaraf etmek için bilimsel verilerin õ õ õnda yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. Ye ilçay Projesi kapsamõnda saköy, Sungurlu ve Kabakoz barajlarõnõ yaparak stanbul'a yõlda ilave 306 milyon m 3 su sa layaca õz. Bulgaristan sõnõrõnda bulunan Rezve deresinin yanõsõra, Istrancalar'õn 3. ve 4. kademelerini de projelendirerek stanbul'a yeni içme suyu kaynaklarõ kazandõraca õz yõlõnda hõzlandõrdõ õmõz ve su kaynaklarõmõza katkõ sa layan içmesuyu kuyularõnõn sayõsõnõ artõrmak da hedeflerimiz arasõnda yer almaktadõr. Her fõrsatta dile getirdi imiz gibi su havzalarõ, stanbulumuzun yani hepimizin can damarõdõr. Havzalarõmõz etrafõnda yeni yapõla maya müsaade etmedi imiz gibi mutlak koruma alanõnda yaptõ õmõz kamula tõrma çalõ malarõ kapsamõnda 387 adet yapõnõn yõkõmõnõ gerçekle tirdik. Yine 2007 yõlõ içerisinde 10 km uzunlu unda dere õslahõ gerçekle tirdik, böylece stanbul'da õslah edilmi dere uzunlu u 313 km'ye ula tõ. Bazõ dere yataklarõnda birikerek koku ve ta kõn eklinde çevreye zarar veren çamur ve tortu kaldõrmaya yönelik çalõ malar da gerçekle tiriyoruz. Geçti imiz yõl boyunca yapõlan tarama çalõ malarõyla 122 milyon m 3 çamur ve tortu bertaraf edilmi tir yõlõnda 1 milyar 416 milyon YTL yatõrõm yapõlarak km içmesuyu ebekesi ve km atõksu ebeke imalatõ tamamlanarak yatõrõm programõnõn % 96'sõnõ gerçekle tirdik. Mü teri sayõmõz 2007 yõlõ sonunda 4,6 milyona ula mõ tõr. Mü teri memnuniyetini esas alarak, geni leyen hizmet alanõmõzda içmesuyu ve atõksu hizmetlerini dünya ölçe indeki kalitede stanbullulara ula tõrmaya devam edece iz. 1 milyar 562 milyon YTL'lik 2008 yõlõ yatõrõm programõmõzda ise 29 belde ve 48 köyün kaliteli ve güvenli SK suyuna kavu turulmasõ, 615 km uzunlu unda içmesuyu ebekesi ve isale hattõnõn dö enmesi ile 50 bin m 3 'lük içmesuyu deposu ve 8 terfi merkezinin in a edilmesi, km uzunlu unda atõksu ebekesi, kollektörü ve tünelinin in a edilmesi bulunmaktadõr. Gelecek yõllarda içinde atõksularõn geri kazanõmõna yönelik yeni yatõrõmlar gerçekle tirece iz. Küresel õsõnma sebebiyle dünyada ya anan susuzlu a çözüm bulmak için su havzalarõnõ korumanõn yanõ sõra pratik ve hõzlõ çözümlere de ihtiyaç vardõr. stanbul'da gün geçtikçe artan su talebini kar õlamak için atõksu arõtma sistemlerimizi geli tirerek atõksularõn geri kullanõmõnõ sa lamayõ hedefliyoruz. Bu kapsamda; Ataköy, Ambarlõ, Pa aköy II. Kademe ve Tuzla II.Kademe olmak üzere 4 ileri biyolojik atõksu arõtma tesisinin in aatlarõ devam etmekte olup 2009 ve 2010 yõllarõnda hizmete alõnacaktõr. Atõksularõn geri kazanõmõ hem yeni bir su kayna õ gibi de erlendirilmekte hem de su kaynaklarõnõn kirlenmesini ve azalmasõnõ önlemektedir. Arõtõlmõ atõksularõ bahçe sulamalarõnda, parklar, rekreasyon alanlarõ, spor tesisleri, otoyol kenarlarõ, yangõn söndürme ve sanayide kullanma yönünde çalõ malarõmõzõ sürdürüyoruz. Ekosistemdeki dengelerin insan eliyle bozuldu unun tespit edilmesiyle birlikte, do al kaynaklarõn de eri ve vazgeçilmezli i her geçen gün daha iyi anla õlmaktadõr. Biz de SK olarak bu duruma dikkat çekmek için 2007 yõlõnda Gelece imizi tüketmeyelim, suyumuzu israf etmeyelim ba lõ õ altõnda su tasarrufuna yönelik kampanyalar düzenledik. Önümüzdeki yõllarda bütün dünyada ve ülkemizde sadece suyun de il tüm do al kaynaklarõn sonsuz ve sõnõrsõz olmadõ õ bilincinin daha iyi yerle mesi temennilerimle, selam ve saygõlarõmõ sunuyorum. Mevlüt VURAL SK Genel Müdürü

10 Ç NDEK LER 01 GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON 13 B- YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR 14 C- DAREYE L K N B LG LER Fiziksel Yapõ Örgüt Yapõsõ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklarõ Sunulan Hizmetler Yönetim Ve ç Kontrol Sistemi 42 D- D ER HUSUSLAR AMAÇ VE HEDEFLER A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 43 B-TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER 53

11 03 FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER Bütçe Uygulama Sonuçlarõ Temel Mali Tablolara li kin Açõklamalar Mali Denetim Sonuçlarõ 85 B- PERFORMANS B LG LER 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER 189 B- ZAYIFLIKLAR Yatõrõm Faaliyetleri çmesuyu Yatõrõm Faaliyetleri 87 Atõksu Yatõrõm Faaliyetleri letme Faaliyetleri 119 çmesuyu letme Faaliyetleri 119 Atõksu letme Faaliyetleri 137 Çevre Koruma Faaliyetleri 147 Di er letme Faaliyetleri Kurumsal Faaliyetler ÖNER LER VE TEDB RLER 193 EKLER A- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 195 B- DENETÇ LER RAPORU 198

12 GENEL KURUL Büyükßehir Belediye M eclis Üyeleri Yavuz Subaß Ayd n Ayhan DENETÇ LER Baßkan: Kadir Topbaß Baßkan V.: Mevlüt Vural Üye: smet Conkar Üye: Mehmet Aß c Üye: Remzi Erßen Üye: hsan Özleyen YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜR Mevlüt Vural Teftiß Kurulu Baßkan Sezai Tekin 1. Hukuk Müßaviri ç Denetim Birim Bßk. Memduha Tek brahim Düzo lu Genel Müdür Yard mc s Cafer Uzunkaya Genel Müdür Yard mc s M.Tevfik Göksu Sivil SavunmaUzm. Hüseyin Özkan Bas n Yay n b Md Ahmet Öz (T) Sa l k ßleri b Md Dr.A.Hakan Kule nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Bßk Avni Aß k nsan Kaynaklar b Md Ünsal Kesik (T) E itim ßleri b Md Metin Yüksel Plan Proje Dairesi Baßkan M.Fahri K lk ß Su Proje ube Md Mehmet Aygün Asya Böl. Kanal Proje b. Md. Müge Ye in( ) Avrupa Böl. Kanal Proje b. Md. O.Cemal Göktaß( ) Donan m b Md Temel Pehlivan Bilgi ßlem Daire Bßk. Çetin Çibuk Yönetim Bilgi Sistem ube Md Yaz l m ube Md Çetin Çibuk Co rafi Bilgi Sistemleri b Md Olcay Ebcin ( ) Elektronik ßleri b Md Mustafa Çiftçi Emlak ve stimlak Dairesi Bßk Halil Tan r Asya Böl. Emlak ve stimlak b. Md. Ali U ur Bulut Avrupa Böl. Emlak ve stimlak b. Md. Sad k Çak r Harita ßleri b. Md. Ünal Kartal Strateji Gelißtirme Dairesi Bßk Sad k Karab y k Muhasebe ube Md Abdullah Abdurrahmano lu Bütçe ube Md Vahap Turan Finansman ube Md Saadet Öztürk Mali Kontrol b Md Koray Uyar (V) Su nßaat Dairesi Bßk Haz m Öztorun Avr. 1. Bölge Su nßaat ube Md. M.Oktay Arslan (V) Avr. 2. Bölge Su nßaat ube Md. Yusuf Tosun (V) Asya Su nßaat ube Md. Servet Demirci Stratejik Palanlama ve performans b Md Mehmet Patan Avr.1. Bölge At ksu nßaat b Md Mehmet Erbaß (T) Ticaret ßleri Dairesi Bßk M.Lütfi Y lmaz ç Sat n Alma b Md Osman Taslak(V) D ß Sat n Alma b Md Vesim Y lmaz Teßvik Uygulama b Md. Yavuz Zarifo lu Ambarlar b Md Cumali Ayd n At ksu nßaat Dairesi Bßk Alißan Koyuncu Avr.2. Bölge At ksu nßaat b Md Mehmet Erbaß (G) Asya.1. Bölge At ksu nßaat b Md Mücahit Naml (T) Asya.2. Bölge At ksu nßaat b Md Azam Ayd n (V) At ksu Ar tma Tesisleri nß. Md Celil Arslan (V) Destek Hizmetleri Dairesi Bßk Yahya Öztürk Sosyal ve dari ßl. b Md Varol Yüksel Araçlar b Md A.Fuat Pilav Yaz ßl. ve Arßiv b Md Hasan Gürkan Planlama ve Yat r m Dairesi Bßk Muhammed Dolapç artnameler b Md Murat Gökçe Yap m ßleri hale b Md Ali Keskin Kesin Hesap b Md Mehmet Erginbay Koruma ve Güvenlik b Md Muhammed Cevahir Tesisler ve Bak m Onar m b Md Abdullah Yetgino lu 2007 SK FAAL YET RAPORU 10

13 SK STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜÚÜ YÖNET M EMASI Özel Kalem Müdürü Mualla Öncü Zab t ve Kararlar b Md zzet Öztürk Genel Müdür Yard mc s Raif Mermutlu Genel Müdür Yard mc s hsan Özleyen Su Ar tma Dairesi Bßk Bülent Solmaz Ömerli ßletmeleri b Md Sinan Ar man Ka thane ßletmeleri b Md Zeki Güngör kitelli FSMH Tas. Tes. ßlt. b Md smail Ayd n B.Çekmece ßletmeleri b Md Mustafa Köse (V) Laboratuar b Md ahin Özayd n Halkla lißkiler b Md Z.Sevim Perk Abone ßleri Asya Bölgesi Dairesi Bßk Temel Coßkun Abone ßl Asya Böl. Tahakkuk Kont. b Md F. lknur Alpagut (V) Ümraniye b Md Hasan Kanbur Üsküdar b Md rfan U ur aml Kartal b Md Salih Okumuß Pendik b Md Rasim engül Kad köy b Md Cemalettin Yüktaß r (V) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bßk. Kubilay Köker Avr. Bölgesi Havza Koruma b Md Adem anl soy Asya Bölgesi Havza Koruma b Md Hasan Ç tlak Avr. Bölgesi At ksu Kont. Ruh. b Md Yüksel Acar Sultanbeyli b Md Mehmet Çil (V) ile b Md Yavuz Coßar Tuzla b Md Secaattin Varer Asya Bölgesi At ksu Kont. Ruh. b Md Mutlu Mol Marmara ve Haliç Denetim b Md Ali Nurdo an Abone ßleri Avr. 1. Böl. Tahakkuk Knt. b Md Feyzi Himmeto lu (V) Bayrampaßa b Md Fatih Y ld z Fatih b Md Cemalettin Kaleli( ) Elektrik Mak. Malz. kmal Dairesi Bßk. Selami Taßer Elektromekanik ßleri b Md Ali Bakio lu Asya Böl.Terfi Merkez b Md Abdullah Karaca Avrupa Böl.Terfi Merkez b Md Akif Kabaday (V) Terkos ßletmeleri b Md Ahmet Uçar Abone ßleri Avr. 1. Böl. Dairesi Bßk Maßallah Taylan Beßiktaß b Md Emrah Arslan (V) G.O.Paßa b Md Faruk Bektaßo lu Ka thane b Md Ali Gözayd n Beyo lu b Md brahim Karali (T) Yeßilçay ßletmeleri b Md ener Balaban Eyüp b Md Necip Çelenk (T) Yeralt Sular ve Göletler b Md Kenan Ülker (V) At ksu Ar tma Dairesi Bßk Cahit Ük Avr. Böl. At ksu Ar tma b Md Ramazan Sar temur Asya. Böl. At ksu Ar tma b Md Ali R za Erdo an Abone ßl. Avr. 2. Böl. Tahakkuk Kont. b Md Selahaddin Demirba K.Çekmece b Md Secaattin Güçlü Bak rköy b Md Mehmet Bahat Kanalizasyon Dairesi Bßk sa Y lmaz Avr. Böl. Kanal ßl. b Md Tamer Öztürk (V) Asya Böl. Kanal ßl. b Md Bahattin Alißan (V) Abone ßleri Avr. 2. Böl. Dairesi Bßk Fayik Özcan Ba c lar b Md smail Küpe (V) Avc lar b Md H. brahim Ürün B.Çekmece b Md Erkan Y lmaz (V) Silivri b Md Vahit Do an (V) Su sale ve Da t m Dairesi Bßk Sencer Tunal Su Da t m Kumanda b Md Mahmut Türkmen Avr. Böl. Su sale b Md Dursun K l ç Asya Böl. Su sale b Md Recep Haz r Baraj ßlt. ve Katodik Koruma b Md brahim Özer Bahçelievler b Md Adem Özcan Çatalca b Md Zikri Yazkan Esenler b Md Aysel ekerci Güngören b Md Mustafa Ayhan Vak f Sular b Md Ulvi Ünal 2007 SK FAAL YET RAPORU 11

14 2007 SK FAAL YET RAPORU 12 STANBUL BO AZI

15 01 GENEL B LG LER

16 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES A- M SYON VE V ZYON M SYONUMUZ çme Suyu ve Atõksu Hizmetlerini, Çevre ve nsan Sa lõ õnõ Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek V ZYONUMUZ stanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanõ ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli geli ime açõk lider kurum olmak LKELER M Z Çevreye ve nsana Saygõ Geli ime ve De i ime Açõklõk Mü teri Memnuniyeti Kalite Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik Güvenilirlilik E itlik ve Tarafsõzlõk effaflõk Dürüstlük Adalet Hizmet Bilinci, Hizmet A kõ Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik Katõlõmcõlõk Meslek Eti ine Ba lõlõk Halka Yakõnlõk B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yasalarca Verilmi Yetki ve Sorumluluklar SK 'nin yetki ve sorumluluklarõ, kurulu kanunu olan 2560 sayõlõ yasa ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmi tir. Ayrõca, yerel yönetimleri do rudan veya dolaylõ olarak etkileyen birçok yasal düzenleme SK 'yi de ilgilendirmektedir Sayõlõ Büyük ehir Belediyesi Kanunun 5216 sayõlõ Büyük ehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di er tesisleri kurmak, kurdurmak ve i letmek; derelerin õslahõnõ yapmak; kaynak suyu veya arõtma sonunda üretilen sularõ pazarlamak büyük ehir belediyelerinin görevleri arasõnda sayõlmõ tõr. stanbul Büyük ehir Belediyesi, derelerin õslahõnõ yapma görevini, Büyük ehir Belediyesi Meclisi'nin kararõyla SK ' ye devretmi tir Sayõlõ stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Kurulu ve Görevleri Hakkõnda Kanun 2560 sayõlõ Kanunun 1. maddesinde, SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanlarõ devralmak ve bir elden i letmek... olarak belirtilmi tir. SK 'nin faaliyet alanõ, co rafi olarak stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin görev alanõ ile sõnõrlõ de ildir. ehrin yararlandõ õ su kaynaklarõnõn korunmasõna ili kin hizmetler, Büyük ehir Belediyesi'nin sõnõrlarõ dõ õnda da olsa, SK tarafõndan yürütülmektedir. Ayrõca, çi leri Bakanlõ õ ile Bayõndõrlõk ve skan Bakanlõ õ'nõn teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili 2007 SK FAAL YET RAPORU 14

17 GENEL B LG LER ba ka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon i lerini de SK 'ye verebilir (2560/, md 1) sayõlõ kanunda SK 'nin görev ve yetkileri öyle sõralanmõ tõr: çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarõnõn her türlü yer altõ ve yerüstü kaynaklarõndan sa lanmasõ ve ihtiyaç sahiplerine da õtõlmasõ için; kaynaklardan abonelere ula õncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptõrmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanlarõ devralõp i letmek ve bunlarõn bakõm ve onarõmõnõ yapmak, yaptõrmak ve gerekli yenilemelere giri mek. Kullanõlmõ sular ile ya õ sularõnõn toplanmasõ, yerle im yerlerinden uzakla tõrõlmasõ ve zararsõz bir biçimde bo altma yerine ula tõrõlmasõ veya bu sulardan yeniden yararlanõlmasõ için abonelerden ba lanarak bu sularõn toplanacaklarõ veya bõrakõlacaklarõ noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptõrmak; gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanlarõ devralõp i letmek ve bunlarõn bakõm ve onarõmõnõ yapmak, yaptõrmak ve gerekli yenilemelere giri mek. Bölge içindeki su kaynaklarõnõn deniz, göl, akarsu kõyõlarõnõn ve yer altõ sularõnõn kullanõlmõ sularla ve endüstri artõklarõ ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sularõn kaybõna veya azalmasõna yol açacak tesis kurulmasõnõ ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasõnõ önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanõ içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. Her türlü ta õnõr ve ta õnmaz malõ satõn almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmamõ araç ve gereçleri satmak, SK 'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu veya özel kurulu larla ortak olarak kurmak ve i letmek, bu maksatla kurulmu veya kurulmakta olan tesislere i tirak etmek. Kurulu amacõna dönük çalõ malarõn gerekli kõlmasõ halinde, her türlü ta õnmaz malõ kamula tõrmak veya üzerinde kullanma haklarõ tesis etmek. Büyük ehir Belediyesi Kanunu ve SK Kanunu'nun yanõ sõra SK 'nin yetki ve görevi ile ilgili di er kanunlar unlardõr; 5393 sayõlõ Belediye Kanunu, 2464 sayõlõ Belediye Gelirleri Kanunu, 831 sayõlõ Sular Hakkõnda Kanun, 167 sayõlõ Yer Altõ Sularõ Hakkõnda Kanun, 6200 sayõlõ Devlet Su leri Umum Müdürlü ü Te kilat ve Vazifeleri Hakkõnda Kanun, 3152 sayõlõ çi leri Bakanlõ õ Te kilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun, 1593 sayõlõ Umumi Hõfzõsõhha Kanunu, 2876 sayõlõ Çevre Kanunu ehrin yararlandõ õ su kaynaklarõnõn korunmasõna ili kin hizmetler, Büyük ehir Belediyesi'nin sõnõrlarõ dõ õnda da olsa, SK tarafõndan yürütülmektedir sayõlõ Maden Kanunu, 1053 sayõlõ Belediye Te kilâtõ Olan Yerle im Yerlerine çme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkõnda Kanun, 5018 sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2634 sayõlõ Turizm Te vik Kanunu, 3516 sayõlõ Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu, 4734 sayõlõ Kamu hale Kanunu, 2863 sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu, 2942 sayõlõ Kamula tõrma Kanunu, 4759 sayõlõ ller Bankasõ Kanunu, 5442 sayõlõ l daresi Kanunu, 5302 sayõlõ l Özel daresi Kanunu, 4736 sayõlõ Kamu Kurum ve Kurulu larõnõn Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazõ Kanunlarda De i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun, 2380 sayõlõ Belediyelere ve l Özel darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkõnda Kanun 3194 sayõlõ mar Kanunu, 2981 sayõlõ mar ve Gecekondu Mevzuatõna Aykõrõ Yapõlara Uygulanacak Bazõ lemler ve 6785 sayõlõ mar Kanununun Bir Maddesinin De i tirilmesi Hakkõnda Kanun. Yönetmeliklerde Düzenlenmi Yetki ve Sorumluluklar Yasalarca belirlenmi genel çerçeve kapsamõnda, SK 'nin faaliyetlerini düzenleyen birçok yönetmelik bulunmaktadõr. Bunlardan bazõlarõ öyle sõralanabilir: SK Esas Yönetmeli i, çmesuyu Havzalarõ Koruma ve Kontrol Yönetmeli i, Atõksularõn Kanalizasyona De arj Yönetmeli i, Tarifeler Yönetmeli i, Yer altõ Suyunun Satõ õ, Ta õnmasõ, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarõnõ Belirleyen Yönetmelik, Tankerlerin ve Satõ stasyonlarõnõn Denetlenmesi Esaslarõnõ Belirleyen Yönetmelik, Disiplin Yönetmeli i, Memur Sicil Yönetmeli i SK FAAL YET RAPORU 15

18 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES Ayrõca, SK 'ye görev veren ve ili kili olan di er yönetmelikler unlardõr; Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i (16 Aralõk 2003-R.G. Sayõ: 25318), Tehlikeli Atõklarõn Kontrolü Yönetmeli i (14 Mart 2005-R.G. Sayõ: 25755), Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Kar õlõ õ Öngörülen Ödene in Kullanõmõ Hakkõnda Yönetmelik ( R.G. Sayõ 26482), Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i (31 Aralõk 2004-R.G.Sayõ: 25687), Orman Sayõlan Alanlarda Verilecek zinler Hakkõnda Yönetmelik (22 Mart 2007), Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i (21 Haziran R.G.Sayõ: 25852) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli i (24 Temmuz R.G Sayõ: 22000), Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (26 Mayõs 2006-R.G. Sayõ: 26179), Kamu darelerine Ait Ta õnmazlarõn Kaydõna li kin Yönetmelik (2 Ekim 2006-Sayõ: 26307), Ta õnõr Mal Yönetmeli i (18 Ocak 2007-Sayõ: 26407), Kamu Zararlarõnõn Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (19 Ekim 2006-Sayõ: 26324), stanbul mar Yönetmeli i. C- DAREYE L K N B LG LER 1- Fiziksel Yapõ SK 'nin fiziksel altyapõsõ, sahip oldu u araç ve binalarõ kapsayacak ekilde iki ana ba lõk altõnda toplanmõ tõr. 1.1 Araçlar C NSLER NE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU ARACIN C NS ADET JEEP 13 B NEK 278 M N BÜS 51 KAMYONET 121 KAMYON 143 V NÇL KAMYON 7 SEPETL KAMYON 2 MOTORS KLET 4 TREYLER 6 V DANJÖR 56 KUKA 52 KURTARICI 4 AMBÜLANS 9 ARAZÖZ 7 KOMB NE 32 KANAL NCELEME ARACI 1 ÇÖP KONTEYNER 10 KAYITLI ARAÇ TOPLAMI 796 DORSE 9 REMORK 1 K RALIK ARAÇLAR 339 MAK NASI 66 DAREM Z GENEL TOPLAMI 1211 MARKALARINA GÖRE ARAÇ DURUMU SIRA NO ARACIN MARKASI ADED Makinalarõ 1 MAN 41 2 MERCEDES BMC 34 4 DODGE FORD 10 6 KARTAL 3 7 RENAULT LADA N VA 11 9 MOTORS KLET 4 10 OPEL 5 11 PEUGEOT 2 12 AUD 1 TOPLAM SK FAAL YET RAPORU 16

19 GENEL B LG LER MARKALARINA GÖRE MAK NALARI B LG LER MAK NALARININ L STES MAK NASININ C NS MARKA ADED MAK NASININ C NS ADED KANAL KAZICI (PALETL ) L EBHERR 6 SUM TOMO 4 KANAL KAZICI (LAST KL ) L EBHERR 3 CATERPILLAR 4 YÜKLEY C (PALETL ) CATERPILLAR 2 L EBHERR 1 YÜKLEY C (LAST KL ) CATERPILLAR 4 CASE 1 M N YÜKLEY C (LAST KL ) CASE 2 BEKOLU YÜKLEY C (LAST KL ) CASE 6 14 FERMEC 6 DOZER (PALETL ) CATERPILLAR 3 GREYDER (LAST KL ) CATERPILLAR 1 V NÇ (LAST KL ) GROVE 1 TADANO 6 PPM 2 TOPLAM 66 KANAL KAZICI (PALETL ) 8 KANAL KAZICI (PALETL -UZUN BOMLU) 2 KANAL KAZICI (LAST KL ) 7 YÜKLEY C (PALETL ) 3 YÜKLEY C (LAST KL ) 5 M N YÜKLEY C (LAST KL ) 2 BEKOLU YÜKLEY C (LAST KL ) 26 DOZER (PALETL ) 3 GREYDER (LAST KL ) 1 V NÇ (LAST KL ) 9 TOPLAM B NALAR Hizmet Binalarõnõn Durumu H ZMET B NALARI Hizmet Binas ube Müdürlü ü Hizmet Binas Teknik eflik Hizmet Binas Avrupa Asya Toplam (Adet) (Adet) daremiz Mülkiyetinde Bulunan Sahalar m 2 daremiz Ad na rtifakl Sahalar m 2 daremiz Mesuliyetinde Bulunan Toplam Saha m 2 kitelli E itim ve Sosyal Tesisi 2007 SK FAAL YET RAPORU 17

20 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES Boyacõköy E itim ve Sosyal Tesisi SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI B NALAR YER MUHTEVA KAPAS TE Silivri E itim ve Sosyal Tesisi LOJMANLARIN LÇELERE GÖRE DA ILIMI kitelli E itim Misafirhane 50 kißilik LÇE ADI ADET ve Sosyal Tesisleri Büyük Konferans Salonu Küçük Konferans Salonu Yemekhane Mutfak Fitness Salonu 300 kißilik 90 kißilik 250 kißilik 400 kißilik Adalar 6 Bahçelievler 19 Bakõrköy 5 Beßiktaß 25 Voleybol/ Basketbol Sahasõ Kapalõ Yüzme Havuzu 2 Sauna 1 Buhar Odasõ Kondisyon Salonu Çocuk Oyun Salonu Beykoz (Elmalõ) 8 Beyo lu 9 Çatalca (Terkos - Istranca) 96 Eyüp 20 Fatih 3 Kadõköy 1 Silivri E itim ve Sosyal Tesisleri Personel moteli ßtirakçi lojmanõ Yemekhane Mutfak Voleybol Sahasõ Halõ Saha (Futbol) 102 kißilik yatak kapasitesi 59 adet (6 kißilik ) 400 kißilik Ka õthane 61 Kartal (Ömerli - So anlõk) 19 Küçükçekmece ( kitelli) 71 Pendik (Kurtköy) 70 Sarõyer 8 Çay Bahçesi Kantin Çocuk Oyun Grubu Silivri 2 ile (Darlõk.A va) 22 ißli 11 Boyac köy E itim ve Sosyal Mutfak Yemekhane 200 kißilik 150 kißilik Üsküdar 17 Maltepe 70 Tesisleri GENEL TOPLAM SK FAAL YET RAPORU 18

21 GENEL B LG LER UBE MÜDÜRLÜKLER AVCILAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAÚCILAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAHÇEL EVLER UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAKIRKÖY UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAYRAMPA A UBE MÜDÜRLÜÚÜ B.ÇEKMECE UBE MÜDÜRLÜÚÜ BE KTA UBE MÜDÜRLÜÚÜ BEYOÚLU UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÇATALCA UBE MÜDÜRLÜÚÜ ESENLER UBE MÜDÜRLÜÚÜ EYÜP UBE MÜDÜRLÜÚÜ FAT H UBE MÜDÜRLÜÚÜ G.O. PA A UBE MÜDÜRLÜÚÜ GÜNGÖREN UBE MÜDÜRLÜÚÜ KADIKÖY UBE MÜDÜRLÜÚÜ KÂÚITHANE UBE MÜDÜRLÜÚÜ KARTAL UBE MÜDÜRLÜÚÜ K.ÇEKMECE UBE MÜDÜRLÜÚÜ PEND K UBE MÜDÜRLÜÚÜ S L VR UBE MÜDÜRLÜÚÜ SULTANBEYL UBE MÜDÜRLÜÚÜ LE UBE MÜDÜRLÜÚÜ TUZLA UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÜMRAN YE UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÜSKÜDAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ ADRES Denizkößkler Mah.Reßitpaßa Cad. No:5 Avc lar Cumhuriyet Cd. Ba c lar Belediyesi Yan No:2 Ba c lar Ba c lar Cd. No:77 Bahçelievler Ba c lar Cd. No:77 Bahçelievler Cevatpaßa Mah.Eski Edirne Asfalt 500 Evler Mezarl k Yan Bayrampaßa E 5 Yolu Asim Kocab y k Tic.Meslek Lisesi Arkas Beylikdüzü P nar Mh. Çaml bel Cd. No:5 Maslak/ Beßiktaß Yaymeydan Cad. Feriköy/ ißli Ferhatpaßa Mah.Tahtaköprü Sk. No:28 Çatalca Havaalan Mah.K ßla Cd. No:5 Esenler Silahtara a Cd. Sakarya Mah. No:179 Eyüp nk lâp Cad. Aksaray / Fatih Merkez Mah.Alada Sk. No:3 Gaziosmanpaßa Tozkoparan Mah.Hayat Sk. No:1 Tozkoparan / Güngören Cafera a Mah.Mühürdar Cad. Damga Sk. No:98 Kad köy Cendere Yolu No:42 Kâ thane Atatürk Cd. No:2 So anl k Kartal Cumhuriyet Mah.Kule Cad. No:8 K.Çekmece Altkaynakca Mah.E-5 Yanyol Sk. Tersane Dura Pendik Alibey Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:1/1 Silivri Abdurrahmangazi Mah.Belediye Cad. Balar s Sk. No:7 Sultanbeyli Hac kas m Mah.Üsküdar Cd. ile Alt Kaynarca Mah.E-5 Yan Yol Sok. Tersane Dura Pendik Çakmak Mah.23 Nisan Cad. No:10 Ümraniye Altunizade Mah.Topanelio lu Cd. Altunizade Üsküdar Kadõköy ube Müdürlü ü Pendik ube Müdürlü ü 2007 SK FAAL YET RAPORU 19

22 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES 2- ÖRGÜT YAPISI Kurumun örgüt yapõsõ; Yönetim Organlarõ ve SK Hiyerar ik Yapõlanmasõ ba lõklarõ altõnda incelenmi tir. SK 'nin organizasyon emasõ raporun ba sayfasõnda yer almaktadõr. 2.1 YÖNET M ORGANLARI SK Yönetimi 2560 sayõlõ kanuna göre 4 temel organdan olu maktadõr. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür. DENETÇ LER Genel Kurul stanbul Büyük ehir Belediyesi Meclisi, SK Genel Kurulu olarak görev yapmaktadõr. Büyük ehir Belediye Ba kanõ, Meclisin de ba kanõdõr (5216, Md. 12). stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi, SK Genel Kurulu olarak her yõl Mayõs ve Kasõm aylarõnda özel gündemle toplanõr ve 2560 sayõlõ SK Kanunu'nun kendisine vermi oldu u görevleri görü üp karara ba lar. Genel Kurul'un çalõ ma usul ve esaslarõ 5393 sayõlõ Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md. 5; 5216, Md. 12). Genel Kurul'un görevleri unlardõr (2560, Md. 6): Be yõllõk yatõrõm planõnõ karara ba lamak. Yõllõk yatõrõm programõnõ inceleyerek karara ba lamak Bütçeyi inceleyerek karara ba lamak. Personel kadrolarõnõn ihdas, de i tirilme ve kaldõrõlmasõna karar vermek, yõlda iki maa õ geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanõnõ belirlemek. Mayõs ayõ toplantõsõnda, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yõl çalõ malarõna ili kin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara ba lamak. Su satõ õ ve kullanõlmõ sularõn bo latõlmasõna ili kin tarifeleri inceleyerek karara ba lamak. ki asõl ve iki yedek denetçiyi seçmek. GENEL KURUL YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜRLÜK 10 yõldan fazla süreli veya 10 milyon TL (10 YTL)'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözle meleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek. Dava de eri TL (0.1 YTL)'sõnõn üstünde olan davalarõn sulhen ortadan kaldõrõlmasõnõ kararla tõrmak. Yurt içi ve yurt dõ õ borçlanmalar hakkõnda Yönetim Kurulu'na yetki vermek. Yapõlan çalõ malarõn, 2560 sayõlõ Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadõ õnõ karara ba lamak. Yönetim Kurulu'nca ön incelemeleri yapõlan yönetmelikleri inceleyip karara ba lamak. stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görü ülmesini önerdi i di er i leri görü üp karara ba lamak. Yönetim Kurulu SK Yönetim Kurulu bir ba kan ve be üyeden olu ur. Büyük ehir Belediye Ba kanõ Yönetim Kurulu'nun ba kanõdõr. Belediye Ba kanõ'nõn bulunmamasõ halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na ba kanlõk eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardõmcõlarõndan hizmette en eski olanõ, hizmette e itlik halinde ya lõ bulunanõ Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun di er üç üyesi stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn teklifi ve çi leri Bakanõ'nõn onayõ ile atanõr. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yõldõr. Süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md. 7). Yönetim Kurulu, ola an olarak her hafta belirli günlerde toplanõr. Toplanma, salt ço unlu un sa lanmasõ ile olur. Kararlar, oy çoklu u ile alõnõr. Çekimser oy kullanõlamaz. Oylar e it olursa, ba kanõn bulundu u tarafõn oyu üstün sayõlõr. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, kar õ oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrõntõlõ olarak düzenlenmi tir (2560, Md. 9). Denetçiler SK 'nin i lemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalõ acak olan iki denetçi tarafõndan denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve i letme konularõndan en az birinde yüksek ö renim görmü ve uzmanla mõ bulunmak ve aynõ konuda en az 10 yõl görev yapmõ olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yõl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10). Genel Müdürlük Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardõmcõlarõ, Hukuk Mü avirleri, Tefti ve Kontrol Kurulu Ba kanõ, Daire Ba kanlarõ, Uzman Tabip, Müdürler ve bunlara ba lõ di er personelden olu ur. Genel Müdür ve Yardõmcõlarõ SK Genel Müdürü, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn teklifi üzerine çi leri Bakanõ tarafõndan atanõr. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan artlar, Genel Müdürlü e atanacaklarda da aranõr. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre 2007 SK FAAL YET RAPORU 20

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 26 Faaliyet Raporu 26 Faaliyet Raporu 2 İçindekiler Ç NDEK LER İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın takdim yazısı 4 İSKİ Genel Müdürü nün takdim yazısı 6 İSKİ Teşkilat Şeması 8 Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 0216 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı