iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES"

Transkript

1 2007 iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

2

3 2007 iski FAALiYET RAPORU STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES

4

5 TAR H B R M LLET N KANINI VARLIÚINI H ÇB R ZAMAN NKÂR EDEMEZ. B Z M GÖRÜ ÜMÜZ K HALKÇILIKTIR, KUVVET N, KUDRET N, EGEMENL Ú N, YÖNET M N DOÚRUDAN DOÚRUYA HALKA VER LMES D R, HALKIN EL NDE BULUNDURULMASIDIR. EGEMENL K KAYITSIZ ARTSIZ M LLET ND R.

6 BA KANDAN

7 DE ERL STANBULLULAR Dünyamõzõn çok kritik çevre sorunlarõ ya adõ õ bir dönemdeyiz. Bugün insanlõk, küresel õsõnma ve ozon tabakasõnõn incelmesi ile birlikte hava, su ve toprak kirlili inin yaygõnla masõ gibi önemli çevre sorunlarõyla kar õ kar õyadõr. Yerel yöneticiler olarak yönetti imiz kentin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imini, çevrenin korunmasõnõ, enerjinin, suyun etkin ve verimli kullanõmõnõ dü ünmeliyiz. Dünyanõn do al kaynaklarõnõn % 75'ini kentler tüketiyor. Atõklarõn da yine % 75'ini kentler üretiyor. Gelecek ku aklara daha ya anõlõr kentler bõrakmak için sürdürülebilir kent anlayõ õ do rultusunda uzun vadeli plan ve programlar yapmalõyõz. stanbul, on milyonu geçmi nüfusuyla ba lõca dünya metropollerinin arasõnda yer alõyor. Böylesine önemli bir kenti yönetirken belli kriterlerimizin olmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu kriterlerin yerel özelliklerle birlikte evrensel de erlere atõf yapan hedefler ta õmasõ gerekiyor. Yerel yönetim olarak bu hedeflerimizi BM Binyõl Kalkõnma Hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi ba ardõk. Dünya Yerel Yönetimler Birli i UCLG'nin E Ba kanõ olarak stanbul'u yönetirken bu de erler üzerine yapõlan mücadeleyi büyük bir kararlõlõkla ve etkin bir ekilde sürdürüyoruz. Küresel õsõnma, yoksullukla sava ve su sorunu gibi büyük ve önemli etkenlerle ba arõlõ bir ekilde mücadele ediyoruz. Çevrenin korunmasõ ve iyile tirilmesi öncelikli sorumlulu umuz. stanbul Büyük ehir Belediyesi olarak bütün bu alanlarda sorumluluklarõmõzõ yerine getiriyoruz. Çevre yatõrõmlarõmõzõ yapmaya devam ediyoruz. stanbul'da gerekli Atõksu Arõtma Tesislerini in a ediyor, kontrolsüz olarak alõcõ ortama verilen atõksularõ altyapõ yatõrõmlarõyla önlüyoruz. Ye il alanlarõmõzõ katlayarak büyütüyoruz. Dünya gündeminin en önemli ba lõklarõndan birisi çilebilir su kaynaklarõnõn korunmasõ ve geli tirilmesidir. Her geçen gün suyun dünyadaki önemi giderek artõyor. Bugün 1 milyar insan, bir di er deyi le neredeyse dünya nüfusunun be te biri su sõkõntõsõ ya õyor yõlõnda susuzlu un her üç ki iden ikisini etkilemesi bekleniyor. Bu sorun kar õsõnda stanbullularõn ya amsal de erlerini korumak, kentin temiz su ihtiyacõnõ kar õlamak ve su kirlili ini önlemek için dev yatõrõmlar yapõyoruz. stanbul'da imdi kilometrekarelik alanda su temini ve atõksularõn uzakla tõrõlmasõ çalõ malarõnõ yürütüyoruz Sadece 4 yõlda toplam 3 milyar 827 milyon YTL'lik yatõrõm yaptõk yõlõnda da yapaca õmõz yatõrõm tutarõ ise 1 milyar 562 milyon YTL'dir. Son dört yõlda 2335 km içmesuyu ebekesi yaparak mevcut su ebekesini km' ye, içmesuyu isale hattõ uzunlu unu ise yüzde 37'lik artõ la 1572 km'ye ula tõrdõk. stanbul geçti imiz yõl son yüzyõlõn en kurak kõ õnõ ya adõ. Bütün olumsuz ko ullara ra men stanbullulara temiz ve kaliteli içme suyu sa lamak konusunda bir sõkõntõ ya atmadõk. Aynõ ekilde söz verdi imiz tarih olan 20 Ekim 2007'de devreye aldõ õmõz Melen suyu projesi ile stanbul'un mevcut su kapasitesinin geli tirilmesine önemli bir katkõ sa ladõk. Yine su kaynaklarõmõzõ geli tirmek amacõyla Ye ilçay üzerinde yapõlacak saköy, Sungurlu ve Kabakoz barajlarõnõn yapõmõnõ 3-4 yõl içinde tamamlayaca õz. Yine Rezve Deresini Pabuçdere'ye ba layacak projeyi hazõrlõyoruz. Atõksu konusunda da stanbul'u arõtma tesisleri ve kollektörlerle donatõyoruz. Mevcut atõksu ebekemiz ise km'dir. Son dört yõlda 2718 km'lik Atõksu hattõ in a ettik yõlõnda da 1180 km atõksu ebekesi dö eyece iz. Bugüne kadar gerçekle tirdi imiz yatõrõmlar sayesinde daha önce kontrolsüz olarak derelere, denizlere ya da su kaynaklarõna akan atõksularõn büyük kõsmõnõ kontrol altõna aldõk. stanbul'da günlük ortalama 2 milyon metreküp su tüketiliyor. Kullanõlan bu suyun yüzde 86'sõnõ atõksu arõtma i lemine tabi tutuyoruz. Bu yatõrõmlarõmõz sayesinde stanbul'un 161 kilometresinden denize rahatça girilebiliyor. Bu noktalarda Avrupa Birli i ve Dünya Sa lõk Te kilatõ kriterlerinde denize girilebilirlik kriterlerini yakalamõ oluyoruz. Altõnõ önemle çizdi im bir konuyu daha burada belirtmek istiyorum. Hayata geçirdi imiz yeni çevre projelerinde leri Biyolojik Atõksu Arõtma Tesisleri önemli bir yer tutuyor. Ataköy ve Ambarlõ leri Biyolojik Arõtma tesislerini in a ederken Pa aköy ve Tuzla leri Biyolojik Atõksu Arõtma tesislerinin kapasitelerini geni letiyoruz. Bu tesislerin çõkõ sularõnõn bir kõsmõnõ çevre sulama ve sanayide kullanarak aynõ zamanda yeni bir su kayna õ da kazanmõ olaca õz. Bütün bu projeler gösteriyor ki, stanbul Büyük ehir Belediyesi olarak bu dünyayõ çocuklarõmõzdan miras aldõk anlayõ õ ile gelecek nesillerimizin refahõ için çalõ õyoruz. Dünyanõn en büyük çevre projelerini hayata geçirirken stanbul'u dünyanõn en ya anabilir kenti olarak çocuklarõmõza emanet edece imize tüm kalbimle inanõyorum.

8

9 STANBUL A YEN B R PROJEKS YONLA H ZMET ED YORUZ Musluktan suyun akmasõ, günümüz modern insanõ için günlük hayatõnda oldukça basit görünen bir olaydõr. Ancak bu basit zannedilen olayõn arka planõnda; su kaynaklarõnõn korunmasõ, sa lõklõ su temini, hizmetlerin yönetimi ve finansmanõ, su teknolojisi, altyapõ gibi birbiriyle hem iç içe hem ayrõ ayrõ pek çok konu ba lõ õnõn, su kurumlarõ tarafõndan organize edilmesi yatmaktadõr. SK bugün; hem mü terilerinin sürekli de i en hizmet beklentilerini kar õlamaya yönelik hem de dünyanõn de i en iklim artlarõnõn gerektirdi i yatõrõmlarõ gerçekle tirerek yüksek bir organizasyon becerisi ortaya koymaktadõr. Kuraklõkla mücadele etti imiz, barajlarõmõzdaki su miktarõnõn kamuoyu tarafõndan dikkatle takip edildi i 2007 yõlõ boyunca stanbul'a ula tõrdõ õmõz su miktarõ 714 milyon m 3 olmu tur. stanbul'un hâlihazõrdaki içmesuyu kaynaklarõnõn yõllõk verimi, Melen Projesi'nin hizmete alõnan I.a amasõyla birlikte 1 milyar 353 milyon m 3 'e ula mõ tõr. Ancak ülkemizin vizyon kenti, dünyanõn sayõlõ metropollerinden kabul edilen stanbul'un susuz kalmasõ ihtimalini bertaraf etmek için bilimsel verilerin õ õ õnda yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. Ye ilçay Projesi kapsamõnda saköy, Sungurlu ve Kabakoz barajlarõnõ yaparak stanbul'a yõlda ilave 306 milyon m 3 su sa layaca õz. Bulgaristan sõnõrõnda bulunan Rezve deresinin yanõsõra, Istrancalar'õn 3. ve 4. kademelerini de projelendirerek stanbul'a yeni içme suyu kaynaklarõ kazandõraca õz yõlõnda hõzlandõrdõ õmõz ve su kaynaklarõmõza katkõ sa layan içmesuyu kuyularõnõn sayõsõnõ artõrmak da hedeflerimiz arasõnda yer almaktadõr. Her fõrsatta dile getirdi imiz gibi su havzalarõ, stanbulumuzun yani hepimizin can damarõdõr. Havzalarõmõz etrafõnda yeni yapõla maya müsaade etmedi imiz gibi mutlak koruma alanõnda yaptõ õmõz kamula tõrma çalõ malarõ kapsamõnda 387 adet yapõnõn yõkõmõnõ gerçekle tirdik. Yine 2007 yõlõ içerisinde 10 km uzunlu unda dere õslahõ gerçekle tirdik, böylece stanbul'da õslah edilmi dere uzunlu u 313 km'ye ula tõ. Bazõ dere yataklarõnda birikerek koku ve ta kõn eklinde çevreye zarar veren çamur ve tortu kaldõrmaya yönelik çalõ malar da gerçekle tiriyoruz. Geçti imiz yõl boyunca yapõlan tarama çalõ malarõyla 122 milyon m 3 çamur ve tortu bertaraf edilmi tir yõlõnda 1 milyar 416 milyon YTL yatõrõm yapõlarak km içmesuyu ebekesi ve km atõksu ebeke imalatõ tamamlanarak yatõrõm programõnõn % 96'sõnõ gerçekle tirdik. Mü teri sayõmõz 2007 yõlõ sonunda 4,6 milyona ula mõ tõr. Mü teri memnuniyetini esas alarak, geni leyen hizmet alanõmõzda içmesuyu ve atõksu hizmetlerini dünya ölçe indeki kalitede stanbullulara ula tõrmaya devam edece iz. 1 milyar 562 milyon YTL'lik 2008 yõlõ yatõrõm programõmõzda ise 29 belde ve 48 köyün kaliteli ve güvenli SK suyuna kavu turulmasõ, 615 km uzunlu unda içmesuyu ebekesi ve isale hattõnõn dö enmesi ile 50 bin m 3 'lük içmesuyu deposu ve 8 terfi merkezinin in a edilmesi, km uzunlu unda atõksu ebekesi, kollektörü ve tünelinin in a edilmesi bulunmaktadõr. Gelecek yõllarda içinde atõksularõn geri kazanõmõna yönelik yeni yatõrõmlar gerçekle tirece iz. Küresel õsõnma sebebiyle dünyada ya anan susuzlu a çözüm bulmak için su havzalarõnõ korumanõn yanõ sõra pratik ve hõzlõ çözümlere de ihtiyaç vardõr. stanbul'da gün geçtikçe artan su talebini kar õlamak için atõksu arõtma sistemlerimizi geli tirerek atõksularõn geri kullanõmõnõ sa lamayõ hedefliyoruz. Bu kapsamda; Ataköy, Ambarlõ, Pa aköy II. Kademe ve Tuzla II.Kademe olmak üzere 4 ileri biyolojik atõksu arõtma tesisinin in aatlarõ devam etmekte olup 2009 ve 2010 yõllarõnda hizmete alõnacaktõr. Atõksularõn geri kazanõmõ hem yeni bir su kayna õ gibi de erlendirilmekte hem de su kaynaklarõnõn kirlenmesini ve azalmasõnõ önlemektedir. Arõtõlmõ atõksularõ bahçe sulamalarõnda, parklar, rekreasyon alanlarõ, spor tesisleri, otoyol kenarlarõ, yangõn söndürme ve sanayide kullanma yönünde çalõ malarõmõzõ sürdürüyoruz. Ekosistemdeki dengelerin insan eliyle bozuldu unun tespit edilmesiyle birlikte, do al kaynaklarõn de eri ve vazgeçilmezli i her geçen gün daha iyi anla õlmaktadõr. Biz de SK olarak bu duruma dikkat çekmek için 2007 yõlõnda Gelece imizi tüketmeyelim, suyumuzu israf etmeyelim ba lõ õ altõnda su tasarrufuna yönelik kampanyalar düzenledik. Önümüzdeki yõllarda bütün dünyada ve ülkemizde sadece suyun de il tüm do al kaynaklarõn sonsuz ve sõnõrsõz olmadõ õ bilincinin daha iyi yerle mesi temennilerimle, selam ve saygõlarõmõ sunuyorum. Mevlüt VURAL SK Genel Müdürü

10 Ç NDEK LER 01 GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON 13 B- YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR 14 C- DAREYE L K N B LG LER Fiziksel Yapõ Örgüt Yapõsõ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklarõ Sunulan Hizmetler Yönetim Ve ç Kontrol Sistemi 42 D- D ER HUSUSLAR AMAÇ VE HEDEFLER A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 43 B-TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER 53

11 03 FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER Bütçe Uygulama Sonuçlarõ Temel Mali Tablolara li kin Açõklamalar Mali Denetim Sonuçlarõ 85 B- PERFORMANS B LG LER 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER 189 B- ZAYIFLIKLAR Yatõrõm Faaliyetleri çmesuyu Yatõrõm Faaliyetleri 87 Atõksu Yatõrõm Faaliyetleri letme Faaliyetleri 119 çmesuyu letme Faaliyetleri 119 Atõksu letme Faaliyetleri 137 Çevre Koruma Faaliyetleri 147 Di er letme Faaliyetleri Kurumsal Faaliyetler ÖNER LER VE TEDB RLER 193 EKLER A- Ç KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 195 B- DENETÇ LER RAPORU 198

12 GENEL KURUL Büyükßehir Belediye M eclis Üyeleri Yavuz Subaß Ayd n Ayhan DENETÇ LER Baßkan: Kadir Topbaß Baßkan V.: Mevlüt Vural Üye: smet Conkar Üye: Mehmet Aß c Üye: Remzi Erßen Üye: hsan Özleyen YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜR Mevlüt Vural Teftiß Kurulu Baßkan Sezai Tekin 1. Hukuk Müßaviri ç Denetim Birim Bßk. Memduha Tek brahim Düzo lu Genel Müdür Yard mc s Cafer Uzunkaya Genel Müdür Yard mc s M.Tevfik Göksu Sivil SavunmaUzm. Hüseyin Özkan Bas n Yay n b Md Ahmet Öz (T) Sa l k ßleri b Md Dr.A.Hakan Kule nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Bßk Avni Aß k nsan Kaynaklar b Md Ünsal Kesik (T) E itim ßleri b Md Metin Yüksel Plan Proje Dairesi Baßkan M.Fahri K lk ß Su Proje ube Md Mehmet Aygün Asya Böl. Kanal Proje b. Md. Müge Ye in( ) Avrupa Böl. Kanal Proje b. Md. O.Cemal Göktaß( ) Donan m b Md Temel Pehlivan Bilgi ßlem Daire Bßk. Çetin Çibuk Yönetim Bilgi Sistem ube Md Yaz l m ube Md Çetin Çibuk Co rafi Bilgi Sistemleri b Md Olcay Ebcin ( ) Elektronik ßleri b Md Mustafa Çiftçi Emlak ve stimlak Dairesi Bßk Halil Tan r Asya Böl. Emlak ve stimlak b. Md. Ali U ur Bulut Avrupa Böl. Emlak ve stimlak b. Md. Sad k Çak r Harita ßleri b. Md. Ünal Kartal Strateji Gelißtirme Dairesi Bßk Sad k Karab y k Muhasebe ube Md Abdullah Abdurrahmano lu Bütçe ube Md Vahap Turan Finansman ube Md Saadet Öztürk Mali Kontrol b Md Koray Uyar (V) Su nßaat Dairesi Bßk Haz m Öztorun Avr. 1. Bölge Su nßaat ube Md. M.Oktay Arslan (V) Avr. 2. Bölge Su nßaat ube Md. Yusuf Tosun (V) Asya Su nßaat ube Md. Servet Demirci Stratejik Palanlama ve performans b Md Mehmet Patan Avr.1. Bölge At ksu nßaat b Md Mehmet Erbaß (T) Ticaret ßleri Dairesi Bßk M.Lütfi Y lmaz ç Sat n Alma b Md Osman Taslak(V) D ß Sat n Alma b Md Vesim Y lmaz Teßvik Uygulama b Md. Yavuz Zarifo lu Ambarlar b Md Cumali Ayd n At ksu nßaat Dairesi Bßk Alißan Koyuncu Avr.2. Bölge At ksu nßaat b Md Mehmet Erbaß (G) Asya.1. Bölge At ksu nßaat b Md Mücahit Naml (T) Asya.2. Bölge At ksu nßaat b Md Azam Ayd n (V) At ksu Ar tma Tesisleri nß. Md Celil Arslan (V) Destek Hizmetleri Dairesi Bßk Yahya Öztürk Sosyal ve dari ßl. b Md Varol Yüksel Araçlar b Md A.Fuat Pilav Yaz ßl. ve Arßiv b Md Hasan Gürkan Planlama ve Yat r m Dairesi Bßk Muhammed Dolapç artnameler b Md Murat Gökçe Yap m ßleri hale b Md Ali Keskin Kesin Hesap b Md Mehmet Erginbay Koruma ve Güvenlik b Md Muhammed Cevahir Tesisler ve Bak m Onar m b Md Abdullah Yetgino lu 2007 SK FAAL YET RAPORU 10

13 SK STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜÚÜ YÖNET M EMASI Özel Kalem Müdürü Mualla Öncü Zab t ve Kararlar b Md zzet Öztürk Genel Müdür Yard mc s Raif Mermutlu Genel Müdür Yard mc s hsan Özleyen Su Ar tma Dairesi Bßk Bülent Solmaz Ömerli ßletmeleri b Md Sinan Ar man Ka thane ßletmeleri b Md Zeki Güngör kitelli FSMH Tas. Tes. ßlt. b Md smail Ayd n B.Çekmece ßletmeleri b Md Mustafa Köse (V) Laboratuar b Md ahin Özayd n Halkla lißkiler b Md Z.Sevim Perk Abone ßleri Asya Bölgesi Dairesi Bßk Temel Coßkun Abone ßl Asya Böl. Tahakkuk Kont. b Md F. lknur Alpagut (V) Ümraniye b Md Hasan Kanbur Üsküdar b Md rfan U ur aml Kartal b Md Salih Okumuß Pendik b Md Rasim engül Kad köy b Md Cemalettin Yüktaß r (V) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bßk. Kubilay Köker Avr. Bölgesi Havza Koruma b Md Adem anl soy Asya Bölgesi Havza Koruma b Md Hasan Ç tlak Avr. Bölgesi At ksu Kont. Ruh. b Md Yüksel Acar Sultanbeyli b Md Mehmet Çil (V) ile b Md Yavuz Coßar Tuzla b Md Secaattin Varer Asya Bölgesi At ksu Kont. Ruh. b Md Mutlu Mol Marmara ve Haliç Denetim b Md Ali Nurdo an Abone ßleri Avr. 1. Böl. Tahakkuk Knt. b Md Feyzi Himmeto lu (V) Bayrampaßa b Md Fatih Y ld z Fatih b Md Cemalettin Kaleli( ) Elektrik Mak. Malz. kmal Dairesi Bßk. Selami Taßer Elektromekanik ßleri b Md Ali Bakio lu Asya Böl.Terfi Merkez b Md Abdullah Karaca Avrupa Böl.Terfi Merkez b Md Akif Kabaday (V) Terkos ßletmeleri b Md Ahmet Uçar Abone ßleri Avr. 1. Böl. Dairesi Bßk Maßallah Taylan Beßiktaß b Md Emrah Arslan (V) G.O.Paßa b Md Faruk Bektaßo lu Ka thane b Md Ali Gözayd n Beyo lu b Md brahim Karali (T) Yeßilçay ßletmeleri b Md ener Balaban Eyüp b Md Necip Çelenk (T) Yeralt Sular ve Göletler b Md Kenan Ülker (V) At ksu Ar tma Dairesi Bßk Cahit Ük Avr. Böl. At ksu Ar tma b Md Ramazan Sar temur Asya. Böl. At ksu Ar tma b Md Ali R za Erdo an Abone ßl. Avr. 2. Böl. Tahakkuk Kont. b Md Selahaddin Demirba K.Çekmece b Md Secaattin Güçlü Bak rköy b Md Mehmet Bahat Kanalizasyon Dairesi Bßk sa Y lmaz Avr. Böl. Kanal ßl. b Md Tamer Öztürk (V) Asya Böl. Kanal ßl. b Md Bahattin Alißan (V) Abone ßleri Avr. 2. Böl. Dairesi Bßk Fayik Özcan Ba c lar b Md smail Küpe (V) Avc lar b Md H. brahim Ürün B.Çekmece b Md Erkan Y lmaz (V) Silivri b Md Vahit Do an (V) Su sale ve Da t m Dairesi Bßk Sencer Tunal Su Da t m Kumanda b Md Mahmut Türkmen Avr. Böl. Su sale b Md Dursun K l ç Asya Böl. Su sale b Md Recep Haz r Baraj ßlt. ve Katodik Koruma b Md brahim Özer Bahçelievler b Md Adem Özcan Çatalca b Md Zikri Yazkan Esenler b Md Aysel ekerci Güngören b Md Mustafa Ayhan Vak f Sular b Md Ulvi Ünal 2007 SK FAAL YET RAPORU 11

14 2007 SK FAAL YET RAPORU 12 STANBUL BO AZI

15 01 GENEL B LG LER

16 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES A- M SYON VE V ZYON M SYONUMUZ çme Suyu ve Atõksu Hizmetlerini, Çevre ve nsan Sa lõ õnõ Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek V ZYONUMUZ stanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanõ ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli geli ime açõk lider kurum olmak LKELER M Z Çevreye ve nsana Saygõ Geli ime ve De i ime Açõklõk Mü teri Memnuniyeti Kalite Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik Güvenilirlilik E itlik ve Tarafsõzlõk effaflõk Dürüstlük Adalet Hizmet Bilinci, Hizmet A kõ Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik Katõlõmcõlõk Meslek Eti ine Ba lõlõk Halka Yakõnlõk B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yasalarca Verilmi Yetki ve Sorumluluklar SK 'nin yetki ve sorumluluklarõ, kurulu kanunu olan 2560 sayõlõ yasa ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmi tir. Ayrõca, yerel yönetimleri do rudan veya dolaylõ olarak etkileyen birçok yasal düzenleme SK 'yi de ilgilendirmektedir Sayõlõ Büyük ehir Belediyesi Kanunun 5216 sayõlõ Büyük ehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di er tesisleri kurmak, kurdurmak ve i letmek; derelerin õslahõnõ yapmak; kaynak suyu veya arõtma sonunda üretilen sularõ pazarlamak büyük ehir belediyelerinin görevleri arasõnda sayõlmõ tõr. stanbul Büyük ehir Belediyesi, derelerin õslahõnõ yapma görevini, Büyük ehir Belediyesi Meclisi'nin kararõyla SK ' ye devretmi tir Sayõlõ stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Kurulu ve Görevleri Hakkõnda Kanun 2560 sayõlõ Kanunun 1. maddesinde, SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanlarõ devralmak ve bir elden i letmek... olarak belirtilmi tir. SK 'nin faaliyet alanõ, co rafi olarak stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin görev alanõ ile sõnõrlõ de ildir. ehrin yararlandõ õ su kaynaklarõnõn korunmasõna ili kin hizmetler, Büyük ehir Belediyesi'nin sõnõrlarõ dõ õnda da olsa, SK tarafõndan yürütülmektedir. Ayrõca, çi leri Bakanlõ õ ile Bayõndõrlõk ve skan Bakanlõ õ'nõn teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili 2007 SK FAAL YET RAPORU 14

17 GENEL B LG LER ba ka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon i lerini de SK 'ye verebilir (2560/, md 1) sayõlõ kanunda SK 'nin görev ve yetkileri öyle sõralanmõ tõr: çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarõnõn her türlü yer altõ ve yerüstü kaynaklarõndan sa lanmasõ ve ihtiyaç sahiplerine da õtõlmasõ için; kaynaklardan abonelere ula õncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptõrmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanlarõ devralõp i letmek ve bunlarõn bakõm ve onarõmõnõ yapmak, yaptõrmak ve gerekli yenilemelere giri mek. Kullanõlmõ sular ile ya õ sularõnõn toplanmasõ, yerle im yerlerinden uzakla tõrõlmasõ ve zararsõz bir biçimde bo altma yerine ula tõrõlmasõ veya bu sulardan yeniden yararlanõlmasõ için abonelerden ba lanarak bu sularõn toplanacaklarõ veya bõrakõlacaklarõ noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptõrmak; gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanlarõ devralõp i letmek ve bunlarõn bakõm ve onarõmõnõ yapmak, yaptõrmak ve gerekli yenilemelere giri mek. Bölge içindeki su kaynaklarõnõn deniz, göl, akarsu kõyõlarõnõn ve yer altõ sularõnõn kullanõlmõ sularla ve endüstri artõklarõ ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sularõn kaybõna veya azalmasõna yol açacak tesis kurulmasõnõ ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasõnõ önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanõ içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. Her türlü ta õnõr ve ta õnmaz malõ satõn almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmamõ araç ve gereçleri satmak, SK 'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu veya özel kurulu larla ortak olarak kurmak ve i letmek, bu maksatla kurulmu veya kurulmakta olan tesislere i tirak etmek. Kurulu amacõna dönük çalõ malarõn gerekli kõlmasõ halinde, her türlü ta õnmaz malõ kamula tõrmak veya üzerinde kullanma haklarõ tesis etmek. Büyük ehir Belediyesi Kanunu ve SK Kanunu'nun yanõ sõra SK 'nin yetki ve görevi ile ilgili di er kanunlar unlardõr; 5393 sayõlõ Belediye Kanunu, 2464 sayõlõ Belediye Gelirleri Kanunu, 831 sayõlõ Sular Hakkõnda Kanun, 167 sayõlõ Yer Altõ Sularõ Hakkõnda Kanun, 6200 sayõlõ Devlet Su leri Umum Müdürlü ü Te kilat ve Vazifeleri Hakkõnda Kanun, 3152 sayõlõ çi leri Bakanlõ õ Te kilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun, 1593 sayõlõ Umumi Hõfzõsõhha Kanunu, 2876 sayõlõ Çevre Kanunu ehrin yararlandõ õ su kaynaklarõnõn korunmasõna ili kin hizmetler, Büyük ehir Belediyesi'nin sõnõrlarõ dõ õnda da olsa, SK tarafõndan yürütülmektedir sayõlõ Maden Kanunu, 1053 sayõlõ Belediye Te kilâtõ Olan Yerle im Yerlerine çme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkõnda Kanun, 5018 sayõlõ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 2634 sayõlõ Turizm Te vik Kanunu, 3516 sayõlõ Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5237 sayõlõ Türk Ceza Kanunu, 4734 sayõlõ Kamu hale Kanunu, 2863 sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu, 2942 sayõlõ Kamula tõrma Kanunu, 4759 sayõlõ ller Bankasõ Kanunu, 5442 sayõlõ l daresi Kanunu, 5302 sayõlõ l Özel daresi Kanunu, 4736 sayõlõ Kamu Kurum ve Kurulu larõnõn Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazõ Kanunlarda De i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun, 2380 sayõlõ Belediyelere ve l Özel darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkõnda Kanun 3194 sayõlõ mar Kanunu, 2981 sayõlõ mar ve Gecekondu Mevzuatõna Aykõrõ Yapõlara Uygulanacak Bazõ lemler ve 6785 sayõlõ mar Kanununun Bir Maddesinin De i tirilmesi Hakkõnda Kanun. Yönetmeliklerde Düzenlenmi Yetki ve Sorumluluklar Yasalarca belirlenmi genel çerçeve kapsamõnda, SK 'nin faaliyetlerini düzenleyen birçok yönetmelik bulunmaktadõr. Bunlardan bazõlarõ öyle sõralanabilir: SK Esas Yönetmeli i, çmesuyu Havzalarõ Koruma ve Kontrol Yönetmeli i, Atõksularõn Kanalizasyona De arj Yönetmeli i, Tarifeler Yönetmeli i, Yer altõ Suyunun Satõ õ, Ta õnmasõ, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarõnõ Belirleyen Yönetmelik, Tankerlerin ve Satõ stasyonlarõnõn Denetlenmesi Esaslarõnõ Belirleyen Yönetmelik, Disiplin Yönetmeli i, Memur Sicil Yönetmeli i SK FAAL YET RAPORU 15

18 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES Ayrõca, SK 'ye görev veren ve ili kili olan di er yönetmelikler unlardõr; Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i (16 Aralõk 2003-R.G. Sayõ: 25318), Tehlikeli Atõklarõn Kontrolü Yönetmeli i (14 Mart 2005-R.G. Sayõ: 25755), Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Kar õlõ õ Öngörülen Ödene in Kullanõmõ Hakkõnda Yönetmelik ( R.G. Sayõ 26482), Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i (31 Aralõk 2004-R.G.Sayõ: 25687), Orman Sayõlan Alanlarda Verilecek zinler Hakkõnda Yönetmelik (22 Mart 2007), Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i (21 Haziran R.G.Sayõ: 25852) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli i (24 Temmuz R.G Sayõ: 22000), Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (26 Mayõs 2006-R.G. Sayõ: 26179), Kamu darelerine Ait Ta õnmazlarõn Kaydõna li kin Yönetmelik (2 Ekim 2006-Sayõ: 26307), Ta õnõr Mal Yönetmeli i (18 Ocak 2007-Sayõ: 26407), Kamu Zararlarõnõn Tahsiline li kin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (19 Ekim 2006-Sayõ: 26324), stanbul mar Yönetmeli i. C- DAREYE L K N B LG LER 1- Fiziksel Yapõ SK 'nin fiziksel altyapõsõ, sahip oldu u araç ve binalarõ kapsayacak ekilde iki ana ba lõk altõnda toplanmõ tõr. 1.1 Araçlar C NSLER NE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU ARACIN C NS ADET JEEP 13 B NEK 278 M N BÜS 51 KAMYONET 121 KAMYON 143 V NÇL KAMYON 7 SEPETL KAMYON 2 MOTORS KLET 4 TREYLER 6 V DANJÖR 56 KUKA 52 KURTARICI 4 AMBÜLANS 9 ARAZÖZ 7 KOMB NE 32 KANAL NCELEME ARACI 1 ÇÖP KONTEYNER 10 KAYITLI ARAÇ TOPLAMI 796 DORSE 9 REMORK 1 K RALIK ARAÇLAR 339 MAK NASI 66 DAREM Z GENEL TOPLAMI 1211 MARKALARINA GÖRE ARAÇ DURUMU SIRA NO ARACIN MARKASI ADED Makinalarõ 1 MAN 41 2 MERCEDES BMC 34 4 DODGE FORD 10 6 KARTAL 3 7 RENAULT LADA N VA 11 9 MOTORS KLET 4 10 OPEL 5 11 PEUGEOT 2 12 AUD 1 TOPLAM SK FAAL YET RAPORU 16

19 GENEL B LG LER MARKALARINA GÖRE MAK NALARI B LG LER MAK NALARININ L STES MAK NASININ C NS MARKA ADED MAK NASININ C NS ADED KANAL KAZICI (PALETL ) L EBHERR 6 SUM TOMO 4 KANAL KAZICI (LAST KL ) L EBHERR 3 CATERPILLAR 4 YÜKLEY C (PALETL ) CATERPILLAR 2 L EBHERR 1 YÜKLEY C (LAST KL ) CATERPILLAR 4 CASE 1 M N YÜKLEY C (LAST KL ) CASE 2 BEKOLU YÜKLEY C (LAST KL ) CASE 6 14 FERMEC 6 DOZER (PALETL ) CATERPILLAR 3 GREYDER (LAST KL ) CATERPILLAR 1 V NÇ (LAST KL ) GROVE 1 TADANO 6 PPM 2 TOPLAM 66 KANAL KAZICI (PALETL ) 8 KANAL KAZICI (PALETL -UZUN BOMLU) 2 KANAL KAZICI (LAST KL ) 7 YÜKLEY C (PALETL ) 3 YÜKLEY C (LAST KL ) 5 M N YÜKLEY C (LAST KL ) 2 BEKOLU YÜKLEY C (LAST KL ) 26 DOZER (PALETL ) 3 GREYDER (LAST KL ) 1 V NÇ (LAST KL ) 9 TOPLAM B NALAR Hizmet Binalarõnõn Durumu H ZMET B NALARI Hizmet Binas ube Müdürlü ü Hizmet Binas Teknik eflik Hizmet Binas Avrupa Asya Toplam (Adet) (Adet) daremiz Mülkiyetinde Bulunan Sahalar m 2 daremiz Ad na rtifakl Sahalar m 2 daremiz Mesuliyetinde Bulunan Toplam Saha m 2 kitelli E itim ve Sosyal Tesisi 2007 SK FAAL YET RAPORU 17

20 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES Boyacõköy E itim ve Sosyal Tesisi SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI B NALAR YER MUHTEVA KAPAS TE Silivri E itim ve Sosyal Tesisi LOJMANLARIN LÇELERE GÖRE DA ILIMI kitelli E itim Misafirhane 50 kißilik LÇE ADI ADET ve Sosyal Tesisleri Büyük Konferans Salonu Küçük Konferans Salonu Yemekhane Mutfak Fitness Salonu 300 kißilik 90 kißilik 250 kißilik 400 kißilik Adalar 6 Bahçelievler 19 Bakõrköy 5 Beßiktaß 25 Voleybol/ Basketbol Sahasõ Kapalõ Yüzme Havuzu 2 Sauna 1 Buhar Odasõ Kondisyon Salonu Çocuk Oyun Salonu Beykoz (Elmalõ) 8 Beyo lu 9 Çatalca (Terkos - Istranca) 96 Eyüp 20 Fatih 3 Kadõköy 1 Silivri E itim ve Sosyal Tesisleri Personel moteli ßtirakçi lojmanõ Yemekhane Mutfak Voleybol Sahasõ Halõ Saha (Futbol) 102 kißilik yatak kapasitesi 59 adet (6 kißilik ) 400 kißilik Ka õthane 61 Kartal (Ömerli - So anlõk) 19 Küçükçekmece ( kitelli) 71 Pendik (Kurtköy) 70 Sarõyer 8 Çay Bahçesi Kantin Çocuk Oyun Grubu Silivri 2 ile (Darlõk.A va) 22 ißli 11 Boyac köy E itim ve Sosyal Mutfak Yemekhane 200 kißilik 150 kißilik Üsküdar 17 Maltepe 70 Tesisleri GENEL TOPLAM SK FAAL YET RAPORU 18

21 GENEL B LG LER UBE MÜDÜRLÜKLER AVCILAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAÚCILAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAHÇEL EVLER UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAKIRKÖY UBE MÜDÜRLÜÚÜ BAYRAMPA A UBE MÜDÜRLÜÚÜ B.ÇEKMECE UBE MÜDÜRLÜÚÜ BE KTA UBE MÜDÜRLÜÚÜ BEYOÚLU UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÇATALCA UBE MÜDÜRLÜÚÜ ESENLER UBE MÜDÜRLÜÚÜ EYÜP UBE MÜDÜRLÜÚÜ FAT H UBE MÜDÜRLÜÚÜ G.O. PA A UBE MÜDÜRLÜÚÜ GÜNGÖREN UBE MÜDÜRLÜÚÜ KADIKÖY UBE MÜDÜRLÜÚÜ KÂÚITHANE UBE MÜDÜRLÜÚÜ KARTAL UBE MÜDÜRLÜÚÜ K.ÇEKMECE UBE MÜDÜRLÜÚÜ PEND K UBE MÜDÜRLÜÚÜ S L VR UBE MÜDÜRLÜÚÜ SULTANBEYL UBE MÜDÜRLÜÚÜ LE UBE MÜDÜRLÜÚÜ TUZLA UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÜMRAN YE UBE MÜDÜRLÜÚÜ ÜSKÜDAR UBE MÜDÜRLÜÚÜ ADRES Denizkößkler Mah.Reßitpaßa Cad. No:5 Avc lar Cumhuriyet Cd. Ba c lar Belediyesi Yan No:2 Ba c lar Ba c lar Cd. No:77 Bahçelievler Ba c lar Cd. No:77 Bahçelievler Cevatpaßa Mah.Eski Edirne Asfalt 500 Evler Mezarl k Yan Bayrampaßa E 5 Yolu Asim Kocab y k Tic.Meslek Lisesi Arkas Beylikdüzü P nar Mh. Çaml bel Cd. No:5 Maslak/ Beßiktaß Yaymeydan Cad. Feriköy/ ißli Ferhatpaßa Mah.Tahtaköprü Sk. No:28 Çatalca Havaalan Mah.K ßla Cd. No:5 Esenler Silahtara a Cd. Sakarya Mah. No:179 Eyüp nk lâp Cad. Aksaray / Fatih Merkez Mah.Alada Sk. No:3 Gaziosmanpaßa Tozkoparan Mah.Hayat Sk. No:1 Tozkoparan / Güngören Cafera a Mah.Mühürdar Cad. Damga Sk. No:98 Kad köy Cendere Yolu No:42 Kâ thane Atatürk Cd. No:2 So anl k Kartal Cumhuriyet Mah.Kule Cad. No:8 K.Çekmece Altkaynakca Mah.E-5 Yanyol Sk. Tersane Dura Pendik Alibey Mah. Fevzi Çakmak Cd. No:1/1 Silivri Abdurrahmangazi Mah.Belediye Cad. Balar s Sk. No:7 Sultanbeyli Hac kas m Mah.Üsküdar Cd. ile Alt Kaynarca Mah.E-5 Yan Yol Sok. Tersane Dura Pendik Çakmak Mah.23 Nisan Cad. No:10 Ümraniye Altunizade Mah.Topanelio lu Cd. Altunizade Üsküdar Kadõköy ube Müdürlü ü Pendik ube Müdürlü ü 2007 SK FAAL YET RAPORU 19

22 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES 2- ÖRGÜT YAPISI Kurumun örgüt yapõsõ; Yönetim Organlarõ ve SK Hiyerar ik Yapõlanmasõ ba lõklarõ altõnda incelenmi tir. SK 'nin organizasyon emasõ raporun ba sayfasõnda yer almaktadõr. 2.1 YÖNET M ORGANLARI SK Yönetimi 2560 sayõlõ kanuna göre 4 temel organdan olu maktadõr. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlüktür. DENETÇ LER Genel Kurul stanbul Büyük ehir Belediyesi Meclisi, SK Genel Kurulu olarak görev yapmaktadõr. Büyük ehir Belediye Ba kanõ, Meclisin de ba kanõdõr (5216, Md. 12). stanbul Büyük ehir Belediye Meclisi, SK Genel Kurulu olarak her yõl Mayõs ve Kasõm aylarõnda özel gündemle toplanõr ve 2560 sayõlõ SK Kanunu'nun kendisine vermi oldu u görevleri görü üp karara ba lar. Genel Kurul'un çalõ ma usul ve esaslarõ 5393 sayõlõ Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md. 5; 5216, Md. 12). Genel Kurul'un görevleri unlardõr (2560, Md. 6): Be yõllõk yatõrõm planõnõ karara ba lamak. Yõllõk yatõrõm programõnõ inceleyerek karara ba lamak Bütçeyi inceleyerek karara ba lamak. Personel kadrolarõnõn ihdas, de i tirilme ve kaldõrõlmasõna karar vermek, yõlda iki maa õ geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanõnõ belirlemek. Mayõs ayõ toplantõsõnda, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yõl çalõ malarõna ili kin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara ba lamak. Su satõ õ ve kullanõlmõ sularõn bo latõlmasõna ili kin tarifeleri inceleyerek karara ba lamak. ki asõl ve iki yedek denetçiyi seçmek. GENEL KURUL YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜRLÜK 10 yõldan fazla süreli veya 10 milyon TL (10 YTL)'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözle meleri için Yönetim Kurulu'na izin vermek. Dava de eri TL (0.1 YTL)'sõnõn üstünde olan davalarõn sulhen ortadan kaldõrõlmasõnõ kararla tõrmak. Yurt içi ve yurt dõ õ borçlanmalar hakkõnda Yönetim Kurulu'na yetki vermek. Yapõlan çalõ malarõn, 2560 sayõlõ Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadõ õnõ karara ba lamak. Yönetim Kurulu'nca ön incelemeleri yapõlan yönetmelikleri inceleyip karara ba lamak. stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görü ülmesini önerdi i di er i leri görü üp karara ba lamak. Yönetim Kurulu SK Yönetim Kurulu bir ba kan ve be üyeden olu ur. Büyük ehir Belediye Ba kanõ Yönetim Kurulu'nun ba kanõdõr. Belediye Ba kanõ'nõn bulunmamasõ halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na ba kanlõk eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardõmcõlarõndan hizmette en eski olanõ, hizmette e itlik halinde ya lõ bulunanõ Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun di er üç üyesi stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn teklifi ve çi leri Bakanõ'nõn onayõ ile atanõr. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yõldõr. Süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md. 7). Yönetim Kurulu, ola an olarak her hafta belirli günlerde toplanõr. Toplanma, salt ço unlu un sa lanmasõ ile olur. Kararlar, oy çoklu u ile alõnõr. Çekimser oy kullanõlamaz. Oylar e it olursa, ba kanõn bulundu u tarafõn oyu üstün sayõlõr. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, kar õ oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Kanunda ayrõntõlõ olarak düzenlenmi tir (2560, Md. 9). Denetçiler SK 'nin i lemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalõ acak olan iki denetçi tarafõndan denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve i letme konularõndan en az birinde yüksek ö renim görmü ve uzmanla mõ bulunmak ve aynõ konuda en az 10 yõl görev yapmõ olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yõl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10). Genel Müdürlük Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardõmcõlarõ, Hukuk Mü avirleri, Tefti ve Kontrol Kurulu Ba kanõ, Daire Ba kanlarõ, Uzman Tabip, Müdürler ve bunlara ba lõ di er personelden olu ur. Genel Müdür ve Yardõmcõlarõ SK Genel Müdürü, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kanõ'nõn teklifi üzerine çi leri Bakanõ tarafõndan atanõr. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan artlar, Genel Müdürlü e atanacaklarda da aranõr. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre 2007 SK FAAL YET RAPORU 20

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI

>Y~ * T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI T.C. IZMİR BUYÜKŞEIIİR BELED İYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIÖI DOĞRUDAN TEMIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKİİNDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler..

ĠÇĠNDEKĠLER... 1. YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER... 3. A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri... 3. B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. ĠÇĠNDEKĠLER... 1 YÖNETĠCĠ SUNUġU... 2 1- GENEL BĠLGĠLER.... 3 A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri.... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 4 ORGANĠZASYON ġemasi ve YAPILANMASI......

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Satın alma komisyon başkanlığı yapmak 2. Gerçekleştirme görevliliği yapmak 3. Doğrudan temin alımlarını gerçekleştirmek 4. Daire Başkanlığımız yıllık bütçe çalışmalarına katılmak

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

S I C A K G E L M E L E R

S I C A K G E L M E L E R bölümden olu maktadõr Bölgeler ba lõ õ altõnda yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Amerika, Afrika ve Orta Do u-körfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve geli meler sunulmaktadõr S I C A K G E L M E L E R E

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

2016 MAL YILI BÜTÇES BA KANLIK GEREKÇES lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate al narak, Analitik Bütçe Esas na göre Gelir, Gider Bütçesi ve Finansman n Ekonomik S n fland rmas ile denk bir ekilde

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEKN K B R MLER EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren bir biçimde düzenlenmi

Detaylı

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET RAPORU Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yayımlanan Belediyelerin yapması

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI 1-) EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni 14/10/2014 ve 2014/117 sayılı kararında; Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 365-44819 sayılı yazılarında; İlgi: a) nin 06.03.2003 tarih

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE EKİBİ Binyamin KAYACAN Sefa DENİZ Leviha GÖRENTAŞ Proje Koordinatörü Proje Üyesi

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı