T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT"

Transkript

1 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi Karar No 134 Özü: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. Meclisin 17. dönem 2010 yılı 10. toplantısı olan Pazartesi günü saat de yaptığı Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminde alınan sayılı kararıdır. K A R A R : Gündemin 3. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün; Belediye Meclisimizin 05/07/2010 tarih ve 114 nolu kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporu tamamlanarak yazımız ekinde sunulmuştur, Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Deyimli gün ve 711 sayılı yazısı okundu. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karar Tarihi : 07/07/2010 Karar No : 2010/ 40 Gündem : 05/07/ nolu Meclis Kararının Görüşülmesi Belediye Meclisimizin tarihli toplantısında gündemin 7. Maddesinde yer alan, Antalya Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusu yine Belediyemiz Meclisinin 114 sayılı Kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 07/07/2010 tarihlerinde Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Yönetmeliğin; 1-)Amaç Madde 1-(1) kısmında yer alan Kepez Belediyesinin norm kadro ibaresinden önce Antalya sözcüğünün eklenmesine, 2-)Amaç Madde 1-(1) kısmında yer alan Kepez Belediye Başkanlığı... ibaresinden önce Antalya ibaresinin eklenmesine, 3-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Belediye ibaresinden önce a ibaresi eklenmesine, 4-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Başkanlık ibaresinden önce b ibaresi eklenmesine, 5-) Tanımlar madde 4-(1) kısmında yer alan Başkan ibaresinden önce c ibaresi eklenmesine, 6-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Başkan yardımcısı ibaresinden önce d ibaresi eklenmesine, 7-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Meclis ibaresinden önce e ibaresi eklenmesine,

2 2 8-) Tanımlar madde 4-(1) kısmında yer alan Encümen ibaresinden önce f ibaresi eklenmesine 9-) Tanımlar madde 4-(1) kısmında yer alan Müdürlük ibaresinden önce g ibaresi eklenmesine, 10-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Müdür ibaresinden önce h ibaresi eklenmesine, 11-)Tanımlar Madde 4-(1) kısmında, yer alan Şef ibaresinden önce i ibaresi eklenmesine, 12-) Tanımlar madde 4-(1) kısmında yer alan Müdürlük Personeli ibaresinden önce g ibaresi eklenmesine, 13-)Madde 13-(1) ı) kısmında yer alan Kepez Belediyesi ile basın kuruluşları ibaresinden önce Antalya sözcüğünün eklenmesine, 14-) Madde 22-(1)a) kısmında yer alan Kepez Belediyesine devredilen her türlü spor ibaresinden önce Antalya sözcüğünün eklenmesine, 15-) Madde 22-(1) f) kısmında yer alan Kepez Belediye spor kulübünü ibaresinden önce Antalya sözcüğünün eklenmesine, 16-) Madde 28- (1) kısmında yer alan.ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, mesai saatlerine uyulmamasından, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Kepez Belediyesi Kalite Yönetim sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmemesinden Müdüre karşı sorumludur. ibaresi çıkarılarak..ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, mesai saatlerine uyulmasından, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin Antalya Kepez Belediyesi Kalite Yönetim sistemine uygun bir şekilde yerine getirilmesinden Müdüre ve Üst yöneticiye karşı sorumludur. ibaresinin düzeltilerek eklenmesine, Antalya Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik yukarıdaki değişikliklerle uygun bulunarak, Belediye Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Aydın AÇAN Dilaver TANIK E.Derya CANBULUT Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Sözcü (İmza) (İmza) (İmza) Erdoğan YARBAŞ Hasan AYDOĞAN a Üye Üye (İmza) (İmza) Ait deyimli komisyon raporu okundu. T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Kepez Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması; çağdaş yaşamın gerekleri doğrultusunda hizmet verebilmek için, Antalya Kepez Belediyesinin Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde; Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Antalya Kepez Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bünyesinde faaliyet gösteren şefliklerin teşkilini, görev, yetki ve sorumluluğunda

3 3 bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) ve 18 inci maddesinin (m) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen; a) Belediye : Antalya Kepez Belediyesi b) Başkanlık : Belediye Başkanlığı c) Başkan : Belediye Başkanı d) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkan Yardımcısını e) Meclis : Belediye Meclisini f) Encümen : Belediye Encümenini g) Müdürlük : Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünü h) Müdür : Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü i) Şef : Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Şefleri j) Müdürlük Personeli: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefliklerinde görevli memur, kameraman ve işçi personeli ifade eder İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık Teşkilat MADDE 5- (1) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü aşağıdaki şeflikten teşkil etmiştir. a) Müdür b) Basın Yayın Şefliği c) Halkla ilişkiler Şefliği d) İdari ve Sosyal İşler Şefliği e) Kültür Şefliği f) Sanat ve Meslek Eğitim Şefliği g) Spor Şefliği h) İş Geliştirme ve Kariyer Şefliği i) Memur j) Kameraman k) İşçi Yönetim MADDE 6- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde; düzenlenir ve yürütülür. Bağlılık MADDE 7- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri Müdürlüğün Tanımı Madde 8- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine istinaden kurulmuş 190 sayılı Kadro kanunun hükümlerine göre kadrosu ihdas edilmiş Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir Müdürlüktür Müdürlük teşkilat yapısında Müdürlüğün en üst amiri Müdür olup, Müdürlük personelinin 1 nci derecede sicil ve disiplin amiridir. Müdürlüğün Görevleri MADDE 9- (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır. a) Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini belediyenin internet sitesi, sözlü, yazılı basın yayın ile bütün imkanlarını kullanarak medya ile tanıtmak.

4 4 b) Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak. c) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak. ç) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin belediyemiz ve başkanlıkla ilgili kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek konularına göre sınıflandırarak arşivlemek, d) Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek e) Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili cd, kaset slâyt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamaktır. f) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek. g) Basın Yayın organlarına ve mensuplarına ait isim, adres listesini düzenleyerek değişiklikleri takip etmek, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirleri almak, gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmektir. h) Belediyemizin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı, basılı yayınlar çıkartmak, Basın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kurum, kuruluş ve kişilerin belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak. ı) İlçemizdeki Mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak, j) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. k) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak, sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkı da bulunmak, tiyatro sanatına ilgi duyan kişilere amatör ve profesyonel olarak bünyesinde çalıştırmak onların tiyatroya katılımlarını sağlamak. Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkı sağlamak bünyesinde oluşturacağı eğitim birimleri ve programlarıyla gençleri eğitmek. l) 5393 sayılı Belediye kanununun 18 inci maddesinin (p) bendine dayanarak yut içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek. m) Kültür, sanat ve sosyal planları programlayıp gerçekleştirmek n) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek o) Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek, p) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek, r) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunmasına ve sahip çıkılmasına halkımızın hizmetine sunulması için projeler hazırlayarak uygulamak s) Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek t) Bölge halkının faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak. u) Halkımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla acil durum planları doğrultusunda halkımızın eğitimine, mesleki gelişimlerine sanat ve kültürel, kentsel, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, kent kültürünü ve metropol de yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı ara eleman ihtiyacının

5 5 karşılanmasına yönelik olarak; Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal alanlarda kurslar açmak ve bu kurslarda gerekli olan ücret, makine ve teçhizat teminini sağlamak ilgili okul, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. v) Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak için gerekli araştırma ve inceleme yaparak encümene sunmak. y) Bölge sakinlerimizin arasında sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti yapılarak verilen hizmetin sağlıklı, düzenli ve nitelikli daha adil bir şekilde genişletilmesini sağlamak. z) Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç olanlara, kimsesiz, korumaya, bakıma ve yardıma muhtaç, özürlülere, yaşlılara, çocuklara, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yönelik gıda, giysi, her eşya ve özürlülere tekerlekli sandalye ve bunlar gibi yardımların yapılabilmesi için gerekli tespit ve çalışmaları yapmak, katkı koymak, desteklemek. aa) Belediye hizmet binamız ve çevresinin bakım, onarım temizliği ile bina içi işleyişinin sürekli ve düzenli olmasını sağlamak. ab Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetleri değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordine sağlayarak sorunların çözümlenmesini sağlamak. ac) Bölge sakinlerinin ihtiyaç ve hizmet gereksinimleri üzerine araştırma yapıp tespitlerde bulunarak bunların yerine getirilmesi için yönetime bilgi vermek. ad) Bölge halkının kentlilik bilincinin arttırılması ile belediye-hemşeri ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlik düzenlenmesini sağlamak. ae) Belediyemizin faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine duyurulması ve toplantılarda dağıtılması için bastırılan billboard, broşür, kitapçık, bilgilendirme, afişleri gibi materyallerin planını hazırlayarak temini ve dağıtılmasını sağlamak. af) Belediye yetki alanındaki kendi mülkü veya protokol ile Antalya Kepez Belediyesine devredilen her türlü spor tesisinin işletme, bakım, onarım ve denetim faaliyetlerini yürütmek. ag) Tesislerin veya tesis donanımlarının faal- çalışır olmasını sağlamak ve hazır hala getirmek. ah) Tesislerde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi için belirlenecek bir program dahilinde yapılmasını sağlamak. aı) Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın hareketli yaşam tarzını artırmak ve katkı koymak amacıyla yaz ve kış aylarında spor okulları açmak, her türlü spor dallarında faaliyetler düzenlemek bölgemizdeki diğer sportif faaliyetlere destek olmak. aj) Halka açık spor turnuvaları düzenlemek, gerçekleştirmek bölgemizde yapılacak olan her türlü sportif faaliyete destek olmak, katkı koymak, gerçekleştirmek. ak) Kariyer Ofisine başvuru yapan hedef grubuna, iş ve meslek danışmanlığı yapmak, yapılan iş başvurularının veri tabanına girişini yapmak. al) İlimizde bulunan tüm ekonomik sektörlerle iş ve iş bulma faaliyetlerini koordine etmek. am)iş geliştirme ve Kariyer Şefliğinin Web sayfasının oluşturulması ve geliştirilmesini düzenli olarak yapmak. an))iş geliştirme ve Kariyer Şefliğinin yıllık hedeflerinin gerçekleştirilmesini, Şefliğin yönetsel olarak sevk ve idaresini sağlamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 10- (1) Müdürün görevi şunlardır; a) Müdürlüğü başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder. b) Müdürlüğün harcama yetkilisidir. c) Müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. d) Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir. e) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar f) Kanun tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlüğün tüm görevlerinin yerine getirilmesini sağlar g) İlgili mevzuat, Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Antalya Kepez Belediye Başkanlığı,

6 6 genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek. h) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili üst yönetimin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. i) Üst yönetim tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümde iş bölümünü gerçekleştirmek. j) Üst yönetim tarafından düzenlenecek toplantılara katılmak, müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili istenilen bilgileri vermek ve talimatlar almak. k) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp-programlayarak çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak l) Müdürlüğünü yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, müdürlük personelini yönlendirmek, denetlemek, görevlerini daha verimli ve düzenli yapabilmeleri için onları motive etmek ve çalışmalarının belediye menfaatlerine uygun olmasını temin etmek vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunları yaparken kanun tüzük ve yönetmeliklere riayet edilmesini sağlamak m) Müdürlüğünün bütün işlemleri ve yeni projelerle ilgili planlarını başkanlık makamına iletmek, konuları takip etmek. Yetkileri MADDE 11 - (1) Müdürün yetkileri şunlardır. a) Müdürlüğün çalışmalarına ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak. b) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda başkanlığa tekliflerde bulunmak. c) Bağlı bulunulan üst yönetime sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içerisinde incelemek, parafe veya imza etmek. d)sicil disiplin amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. e) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerini yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak ve görülen aksaklıkları gidermek. f) Müdürlüğü emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen mazeret izini vermek ve ödül, takdirname, daha verimli çalışma yapılabilmesi için müdürlüğü bünyesinde personel yer değiştirmelerini yapmak. g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan müdürlerden birini veya personeli müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunmak. h) Müdürlüğü ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. i) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kuruluş, birim ve kişilerle haberleşmek. j) Müdürlük personelinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak. k) Birim kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirme çalışmaları ile ilgili iş bölümü yapmak. Sorumlulukları MADDE 12-(1) Müdürün sorumlulukları şunlardır; a) Yürürlükteki Kanun ve mevzuat çerçevesinde müdürlüğünü idare etmek, kendisine bağlı servisleri yönlendirmek, denetlemek ve daha verimli çalışabilmeleri için onları motive etmek ve çalışmalarının belediye menfaatlerine uygun olmasını temin etmek vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, tüzük, yönetmelik, karar, talimatlar ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak. b) Başkanlık makamınca müdürlüğe verilen yetkileri kullanmak ve madde 6 da belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, başkanlık makamına karşı sorumludur. c) Sorumlu olduğu makamlara bilgi vermek veya onay almak suretiyle gerekli iş ve işlemleri

7 7 yürütmek d) Müdürlüğün çalışma ve usullerini kalite yönetim sistemi ve mevzuat uygulamalarına bağlı kalarak Müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkileri içinde tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda başkan yardımcısına intikal ettirmek. e) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren konularda mevzuatı takip etmek. f) Müdürlüğün işleriyle ilgili başkanlık makamının istediği raporların hazırlanmasını sağlayarak başkanlık makamına sunmak. g) Müdürlüğün çalışma esaslarını planlayıp programlayarak bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak üzere müdürlükte en uygun personel dağıtımını sağlamak iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin etmek. h) Müdürlük faaliyetleriyle ilgili hizmet gerçekleştirme ve kalite planları hazırlamak müdürlük faaliyetine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak. ı) Müdürlüklerle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp dosyalanmasını sağlamak. i) Başkanlık makamından alacağı tüm emirleri müdürlük personeline iletmek ve uygulanmasını sağlamak. j) Müdürlük ve müdürlüğe bağlı şefliklerdeki personelin daha verimli çalışmalarını sağlamak ve yıllık eğitim çalışmalarını programlamak. BEŞİNCİ BÖLÜM Şef ve Memurların, Görev ve Sorumlulukları Basın Yayın Şefinin görevleri MADDE 13- (1) Şefin görevleri şunlardır; a) Kitle iletişim araçlarında belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak. b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak. c) Basın Yayın organlarında yer alan bütün haberlerin belediyemiz ve başkanlıkla ilgili kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek konularına göre sınıflandırarak arşivlemek, d) Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, cd, slayt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek e) Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili cd, kaset slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamaktır. f) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek. g) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim, adres listesini düzenleyerek değişiklikleri takip etmek, hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, gerekli tedbirleri almak, gerekli olan malzeme ve cihazları temin etmektir. ğ) Belediyemizin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı, basılı yayınlar çıkartmak, basın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kurum, kuruluş ve kişilerin belediyemizle ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak. h) İlçemizdeki mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak, ı) Antalya Kepez Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasında ilişkiyi, koordineyi sağlamak i) Belediye başkanının basın toplantılarını organize etmek j) Başkanın programlarını takip ederek kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. k)birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak. l) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini m) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak.

8 8 n) Müdürün kendisine verdiği müdürlükle ilgili tüm görevleri yerine getirmek. o) Şeflikleri ile ilgili yazışmalarda personele yardımcı olmak yazışma ve evrakları arşivlemek. Basın Yayın Şefinin sorumlulukları MADDE 14- (1) Şefin sorumlulukları a) Müdürün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine b)biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir c)birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis Halkla İlişkiler Şefinin görevleri MADDE 15- (1) Şefin görevleri şunlardır; a) Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetleri alarak çözümlenmesi için ilgili birimlere iletmek ve takibini yaparak sonucunu bildirmek b) İnternet aracılığıyla beyaz masa ya gelen lerin incelenip tasnifi yapılarak ilgili birimlere ulaştırmak, birimlerden gelen sözlü veya yazılı cevapları veya telefonla vatandaşlara iletmek. c) Bölgemizde yaşayanların ihtiyaç ve hizmet gereksinmeleri üzerine araştırma yapıp tespitlerde bulunmak. d) Belediyemize gelen vatandaşların karşılanmasını sağlamak e) Gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini içeren taleplerini ilgili birimlere götürüp işlemlerini takip ve çözümlenmesine yardımcı olmak. f) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak. g) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, iş verimlerini h) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, şeflik faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak ı) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek, i) Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek. j) Şeflik ile ilgili yazışma ve evrakları arşivlemek. Halkla İlişkiler Şefinin sorumlulukları MADDE 14- (1) Şefin sorumlulukları a) Müdürün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine b) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir c) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis İdari ve Sosyal İşler Şefinin görevleri MADDE 16- (1) Şefin görevleri şunlardır a) Bölge sakinlerimiz arasında sosyal hizmet ve yardıma muhtaçların tespitinin yapılmasını sağlamak, b) Tespiti yapılan sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kişilere sağlıklı, verimli, nitelikli daha adil bir şekilde yardımların ulaştırılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak. c) Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç, kimsesiz, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, özürlülere, yaşlılara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gıda ve diğer yardımların yapılması için gerekli çalışmaları yapmak, d) 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılması Hakkındaki Kanunun

9 9 içeriğine göre asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak için gerekli araştırma ve inceleme yapmak. e) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza KEDAP aracılığıyla ulaştırılan yardım malzemelerinin geliş ve dağıtımının yapılması hususunda koordineyi sağlamak. f) Belediye hizmet binası ve çevresinin temizlik, bakım, onarım, teknik sorunların çözümü ve bina içi işleyişinin sürekli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması hususunda gereğini yapmak. g) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak. h) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini ı) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, şeflik faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak i) Bölgemizde bulunan okul ve ibadethanelerin temizlik ve dezenfektelerinin yapılmasını sağlamak j)müdürlük tarafından kendisine verilen tüm görevleri yerine getirmek. İdari ve Sosyal İşler Şefinin sorumlulukları MADDE 17- (1) Şefin sorumlulukları a) Müdürün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine b) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir c) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis Kültür Şefinin görevleri MADDE 18- (1) Şefin Görevleri şunlardır; a) Bölgemizin Sanatsal ve Kültürel mirasını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak, b) Modern Sanat dallarının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak c) Kültür ve Sanatsal açıdan vatandaşımızın gelişimini sağlaması için Tiyatro, Gösteri,Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği gibi kursların açılmasını sağlamak. d) Bölgemizdeki vatandaşlarımıza ülkemizin diğer bölgelerinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının tanıtımının sağlanması için geziler düzenlemek. e) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. f) Bölgemiz halkının faydalanabileceği kütüphaneler kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak. g) Bölgemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat konularında yeni alanlar açmak ve bunların alt yapısının oluşturulmasını sağlamak. h) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak, sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkı da bulunmak, tiyatro sanatına ilgi duyan kişilere amatör ve profesyonel olarak bünyesinde çalıştırmak onların tiyatroya katılımlarını sağlamak. Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkı sağlamak bünyesinde oluşturacağı eğitim birimleri ve programlarıyla gençleri eğitmek. ı) 5393 sayılı Belediye kanununun 18/p bendine dayanarak yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek. i) Kültür, sanat ve sosyal planları programlayıp gerçekleştirmek j) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek. k) Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum

10 10 örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek, l) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek, m) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunmasına ve sahip çıkılmasına halkımızın hizmetine sunulması için projeler hazırlayarak uygulamak n) Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek o) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak. ö) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini p) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak r)müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek. s) Şeflikleriyle ilgili yazışma ve evrakları arşivlemek. Kültür Şefinin sorumlulukları MADDE 19- (1) Şefin sorumlulukları şunlardır; a) Müdürün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine b) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir c) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis Sanat ve Meslek Eğitim Şefinin görevleri MADDE 20- (1) Şefin sorumlulukları şunlardır. a) Halkımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli çalışmaları yapmak. b) Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın kentsel sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Mesleki, Sanatsal, Sosyal ve Kültürel kursların açılması için gerekli çalışmaları yapmak. c) Vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin Mesleki, Teknik, Kültürel ve Sanatsal alanlarda bilgi, beceri kazanmaları için kursların açılmasına yönelik her türlü faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. d) Vatandaşlarımızın Sosyal, Kültürel, Mesleki ve Teknik, Sanatsal kursların açılmasını ve devam etmesi için gerekli olan makine ve teçhizatları sağlamak. e) Bu kurslarda gerekli Öğretmen, Usta öğretici ve diğer görevlilerin puantaj, ders çizelgelerini hazırlayarak ödenecek duruma getirmek. f) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak. g) Şefliğiyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini h) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların şeflikte muhafaza edilmesini sağlamak ı) Müdürün kendisine verdiği müdürlükle ilgili görevleri yerine getirmek. i) Şeflik ile ilgili yazışma ve evraklar arşivlemek. Sanat ve Meslek Eğitim Şefinin sorumlulukları MADDE 21- (1) Şefin sorumlulukları şunlardır; a) Müdürün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlıklı bir şekilde yerine b) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlıklı, süratli ve verimli bir

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜTAHYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kütahya Belediyesi Kültür

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 200 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MERAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2014 TARİH VE 2014/211 NOLU KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. MERAM BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Dayanak Ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 04.07.2014 KARAR NO 40 KARAR Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslar Yönetmenlik değişikliğinin görüşülmesi

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYABELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Kültür

Detaylı