Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Sipariþ Fatura Stok Kontrol Üretim Demirbaþ Personel ANALÝZLER Kontrol Panel Veri Analizi Analiz Küpleri ve Grafikler

2 SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi parametrik yapýsý sayesinde farklý özelliklerdeki tesislerin kendilerine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak uyum saðlar. SentezDELUX güçlü müþteri iliþkileri yönetimi altyapýsý ile, günümüzde önemi tekrar farkedilen müþteri odaklý çalýþma prensibi doðrultusunda en önemli yardýmcýnýz olacaktýr. Misafirlerinizi VIP, blacklist, frequent guest gibi farklý kategorilere ayýrabilirsiniz. SentezDELUX sayesinde tüm önbüro iþlemlerinin biraraya toplandýðý esnek ve kullanýmý kolay kullanýcý arayüzleri ile müþterilerinizi bekletmeden isteklerini yerine getirebilirsiniz. Sürükle býrak yöntemi ile check-in, checkout Gruplara ait hesaplarý tek bir folyoda takip edebilir, gerektiðinde her odanýn hesaplarýný ayrý ayrý faturalayabilirsiniz. Bir odada birden fazla hesap takip edebilirsiniz. Parametrik yapýsý sayesinde çalýþtýðýnýz acenta veya firmalarýn istedikleri, farklý özelliklere sahip fatura tasarýmlarýný Sentez Yazýlým ýn konuk aðýrlama sektöründeki bir baþka çözümü olan SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi sayesinde satýþ noktalarýnda otel kartý uygulamasý yaparak misafirlerinize daha iyi hizmet verebilirsiniz. Dilerseniz bir odada konaklayan herkes için ayrý ayrý kart verip, limitlerini ayrý ayrý takip edebilir veya bütün kartlarýn limitini tek bir ana kartta takip edebilirsiniz. Belirlediðiniz zaman dilimleri için happy hour tanýmlamalarý Herþey dahil sistemlerde, sistemin uygulama saatleri ve sistemin dýþýnda kalan ürünler tanýmlayabilirsiniz. Misafirlerinize daha hýzlý hizmet verebilmek için sipariþlerinizi el terminalleri ya da dokunmatik ekran ile SentezDELUX Ön Büro Yönetimi, Pazarlama ve Satýþ, Rezervasyon, Resepsiyon, Ön Kasa, House Keeping, Santral Baðlantýsý modüllerinden oluþmaktadýr. SentezDELUX Arka Büro Yönetimi, Muhasebe, Finans, Cari Hesaplar, Çek/Senet, Banka, Sipariþ, Fatura, Üretim, Demirbaþ ve Personel modüllerinden oluþmaktadýr. SentezDELUX Ön Büro Yönetimi Pazarlama ve Satýþ Fiyat tanýmlarýný, acenta, pansiyon türü ve döviz bazýnda sýnýrsýz olarak Acenta bazýnda sýnýrsýz fiyat tablolarý oluþturabilirsiniz. Aksiyon tanýmlarý Acenta ön forecast ýný takip edebilirsiniz. Rezervasyon Deðiþik rezervasyon þekilleri (münferit, grup, acenta, firma vb.) tanýmlayabilirsiniz. Deðiþik rezervasyon tiplerini (opsiyon, kesin, iptal, wait list, turnaway) takip edebilirsiniz. Detaylý no-show takibi Tarih sýnýrý olmaksýzýn rezervasyon Over booking kontrolü yapýlabilir. Rezervasyon oda tahsisi Rezervasyonda depozit Free oranlarý verebilirsiniz. Acenta kontenjanlarýný tanýmlayabilirsiniz. Acenta ve firma satýþ istatistik raporlarý Aylýk satýþ analizi yaparak, bunlarý grafikler þeklinde de görebilirsiniz. Otomatik seri rezervasyon giriþi Last minute rezervasyonlarý takip edebilirsiniz. Rezervasyon oda blokajýný hýzlý biçimde gerçekleþtirebilirsiniz.

3 Her grup üyesi için farklý kalýþ süresi tanýmlayabilirsiniz. Rezervasyon anýnda, acenta bazýnda oda doluluk bilgilerine eriþebilirsiniz. Misafir mesaj sistemi sayesinde býrakýlan mesajlarý otomatik olarak yazýcýdan Parametrik pansiyon tipleri tanýmlayabilirsiniz. Ýstenilen herhangi bir döneme ait kalýþ bilgilerine eriþebilirsiniz. Misafir uyandýrma sistemi vardýr. Oda deðiþtirme (room change) Opsiyonlu rezervasyon tanýmlayabilirsiniz. Rezervasyon formunu istediðiniz gibi düzenleyerek, yazýcýdan Forecast chart, 7 günlük, yýllýk ve kiþi bazýnda forecast raporlarýný Oda paylaþýmý tanýmlayabilirsiniz. Check-out yapmayanlarýn sürelerini otomatik olarak uzatabilirsiniz Mart 2008 Resepsiyon Otomatik grup check-in Walk-in misafir kabulü Grup için tek ana folio ve her oda için ekstra folio açabilirsiniz. Oda ve kiþi bazýnda, belirli bir periyotta sabit harcama tanýmlayabilirsiniz Alýnan depozit, misafir foliosuna otomatik olarak aktarýlýr. Misafir kartlarýný takip edebilirsiniz. Misafire ait tarihçe bilgilerine ulaþabilirsiniz. Parametrik yapýda misafire ait özellikleri (VIP, CIP, Frequent Guest, Black List vb.) tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Otomatik olarak konaklama belgesi hazýrlayabilirsiniz. Erken check-out Grup check-out Günlük konaklama listesi, günlük gelenler listesi, pansiyon daðýlým raporu, milliyet raporu gibi raporlarý

4 Ön Kasa Misafirin tüm harcamalarýný iþleyebilirsiniz. Konaklayan misafirler için otomatik kayýt imkaný vardýr. Ön kasanýn oda müþterileri dýþýndaki hareketlerini iþleyebilirsiniz. Misafir kredi kontrol sistemi uygulayabilirsiniz. Günlük döviz kurlarýný girerek, döviz iþlemlerini takip edebilirsiniz. Detaylý günlük hasýlat takibi Ön kasa defteri tutabilirsiniz. Main Current Departman bazýnda hasýlat istatistik ve grafiklerini Hasýlat, change, krediye kaldýrma ve krediden tahsilat fiþlerini iþleyebilirsiniz. Ana kasa fiþ iþlemleri ile muhasebe kasasý baðlantýsýný saðlayabilirsiniz. Fatura formu tanýmlayabilirsiniz. Ayný odada birden fazla hesap takip edebilirsiniz. Birden fazla odayý ayný folioda takip edebilirsiniz. Foliolarý, departman tanýmý veya departman grubu bazýnda takip edebilirsiniz. Foliolar arasý fiþ transferi House Keeping Oda bilgilerine doðrudan eriþebilirsiniz. Oda bakým bilgilerini takip edebilirsiniz. Erken check-out Parametrik departman gruplarý tanýmlayabilirsiniz. Detaylý departman tanýmlamalarý Otomatik acenta faturasý Ara faturalama

5 Telefon Santral Baðlantýsý Her türlü telefon santralýnýn baðlantýsýný yapýp bilgi Telefon görüþmelerini otomatik olarak folio ya aktarabilirsiniz. Departmanlardan yapýlan telefon görüþmelerini takip edebilirsiniz. Parametreler Parametrik yapý içerisinde iþletmeye en uygun bilgi sistemini saðlayabilirsiniz. Ýþletmeye ait temel bilgileri (adres, telefon, vergi dairesi, vergi no vb.) Tanýmlayabilirsiniz. Oda tipi ve bu tiplere ait oda sayýlarýný belirleyebilirsiniz. Pansiyon tiplerini belirleyebilirsiniz. Misafir parametrelerini düzenleyebilirsiniz. Telefon santral parametrelerini belirleyebilirsiniz. Cut off gününü belirleyebilirsiniz. Check-out sonrasý oda hazýrlama süresini belirleyebilirsiniz. Gün sonu iþlemi sonrasý, otomatik olarak check-out tarihlerini uazatabilir ve check-in olmamýþ rezervasyonlarý iptal edebilirsiniz. Gün sonu iþlemi sonrasý belirlenen raporlarý (günlük hasýlat hareketleri, main current vb.) istenilen yazýcýdan BreakDown tanýmý Ödeme tiplerini belirleyebilirsiniz. Rapor Üretici Rapor üretici modülü ile kiþiye ve iþletmeye özel sonsuz sayýda rapor Formül alanlarý tanýmlayabilirsiniz. Departman gruplarýný belirleyebilirsiniz. Safe parametrelerini düzenleyebilirsiniz. Oda hazýrlama, çarþaf deðiþimi, temizlik günü, checkout saatini belirleyebilirsiniz. Lojik alanlarý ile istediðiniz her bilgiyi rapora Tüm raporlarý, ekrana, dosyaya, yazýcýya, faksa, e-posta ya ve Excel e gönderebilirsiniz. Raporlarý isimlendirir ve kullanýcý bazýnda yetki verebilirsiniz. Kayýt kontrol dosyasý (log) oluþturulmasýný saðlayabilirsiniz. Rezervasyonlara tarih sýnýrý koyabilirsiniz. Gün dönümü saatini belirleyebilirsiniz. Shift tanýmlarýný Kullanýlacak para birimini belirleyerek, mali raporlarýn düzenlemesini saðlayabilirsiniz.

6 Arka Büro Yönetimi SentezDELUX ün Arka Büro Yönetimi sayesinde cari hesap takibi, çek/senet, banka, muhasebe gibi iþlemleri gerçekleþtirirken, entegre olmasý ile tüm ticari iþlemlerin muhasebeleþtirmesini saðlayabilirsiniz. Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve dökümlerini Hesap planý kod yapýsýný istenilen bazda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazýnda istenen tüm raporlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sonsuz sayýda rapor ve formlar hazýrlayabilirsiniz. Hýzlý bilgi giriþlerini saðlamak amacýyla fiþ açýklama tanýmlarý yapabilir, daha önce girilen fiþleri farklý bir tarihe ve þirkete kopyalayabilirsiniz. Diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlarda, muhasebe fiþine gelmesini istediðiniz entegrasyon açýklamalarýný tanýmlayabilirsiniz. Finans Dönem bazýnda ve istenilen tarihler arasýnda Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Fon Akým Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Kar Daðýtým Tablosu gibi finansal tablolarý otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Finansal tablolarýnýzý istenilen dil, döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden Kayýt giriþlerinde, satýr kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayýrma, fiþ bakiyesi eþitleme özelliði sayesinde, bilgi giriþlerini daha seri bir þekilde Mizan, genel mizan, hesap ekstresi ve finansal tablo dökümlerini TL ve istenen döviz cinsi bazýnda alabilir, kur farklarýný izleyebilirsiniz. Þirket bazýnda ayrý ayrý finansal tablolar hazýrlayabilir, master tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapýda yeni tablolar Finansal tablolarýnýzý çift taraflý (önceki dönem ve cari dönem) olarak Cari Hesaplar Tek bir kart üzerinden TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve istenen tüm hareket raporlarýný Yansýtma tablosu tanýmlarý sayesinde, yansýtma iþlemlerini istenilen tarihler arasýnda yapabilir, dönem sonu kapanýþ iþlemlerini otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Konsolide mizan alabilir, þirketler arasý konsolidasyon saðlayabilisiniz. Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayýsý, borç/alacak eþitliði gibi istatistiki bilgiler Cari hesap kart ve fiþlerine alfanümerik ve nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar

7 Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlar sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat metkubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý, telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek bir kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Bankalar arasý EFT iþlemleri, gelen/gönderilen havale, nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini Tanýmladýðýnýz adres, telefon bilgileri doðrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayarak limit ve vade bazlý iþlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn toplam riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný cari hesap bakiye türleri bazýnda (Borçlu, Alacaklý, BorçBakiye, AlacakBakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþlerini hýzlandýrabilirsiniz. Çek/Senet Çek/senet giriþlerini istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modülüne entegre edebilirsiniz. On-line banka baðlantýsý yaparak, banka bazýnda kendi çek/senetlerin raporlarýný detaylý olarak Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif raporlarý ve istatistiklerini Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çek/senetlerinizin dökümlerini otomatik olarak Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet pozisyonu bazýnda güncel veya geçmiþe dönük raporlar Hesap türlerine göre ayrý ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilir, bu bazda takip Bankalar için yýllýk faiz oranlarý tanýmlayabilir, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka talimatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Vade bazýnda detaylý ve özet banka ekstreleri Sipariþ Satýn alma sipariþlerinin giriþlerini istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, satýcý ve ürün bazýnda açýk ve kapalý sipariþ takibi Otomatik çek/senet üretme seçeneði ile, aylýk veya günlük bazda çek/senet üretebilir, ayný iþlemleri tekrar tekrar yapmadan bilgi giriþlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Ayný anda birden fazla çek/senedin durumunu deðiþtirebilirsiniz. Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin raporlarýný ve istatistiklerini

8 Stok tedarikleri bazýnda satýn alma sipariþlerini düzenleyebilirsiniz. Sipariþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilirsiniz. Satýn alma sipariþlerini otomatik olarak Internet Mail aracýlýðý ile gönderebilirsiniz. Sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný Sipariþlerinizi stoklarýnýzla karþýlaþtýrabilir, eksik/fazla stok miktarý tespiti yapabilir, istediðiniz bazda istatistik ve grafiklerini Sipariþ fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir detaylý ve kümülatif raporlarý Fatura Stok bölümünden iþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura iþlemi yapabilir, tek bir fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. ve/veya fatura üzerinden belirleyebilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura giriþlerinde stok kalemleri bazýnda üç deðiþik iskonto tanýmý Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Fatura giriþlerini TL ve dövizli olarak iþleyebilir, ayný fatura içerisinde farklý döviz cinsi ve kuru üzerinden iþlem Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV icmal raporu ve KDV listeleri Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi Fatura fiþi üzerinden cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. Stok Kontrol Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini Stoklar için istenen bazda satýþ fiyat ve iskontolarý tanýmlayabilir, stok iþlemlerini istenen döviz cinsi üzerinden Sipariþ modülünde giriþi yapýlan satýn alma sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek bir fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmamýþ irsaliyelerin ve faturalaþtýrma süresini geçen irsaliyelerin takibini Giriþi yapýlan faturalar isteðe baðlý olarak diðer modüllere on-line entegre edilebilir. Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere ayrý ayrý alfanümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için kasa seçimi Stok fiyat ve iskontolarýný cari hesap bazýnda da tanýmlayabilirsiniz. Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilirsiniz. Stoklarý gruplar altýnda toplayabilir, grup bazýnda detaylý ve kümülatif rapor ve istatistikler Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak

9 Stok maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir ve istenen maliyet türü bazýnda tüm raporlarý Verilen satýn alma sipariþleri doðrultusunda giriþ/çýkýþ irsaliyelerini otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Stok durumlarýný ambar bazýnda ve genel bazda takip edebilir, tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek bir rapor üzerinde izleyebilirsiniz. Üretim Mamül ve yarýmamül stoklar için reçeteler oluþturabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamül stoklar için alternatif yarý mamül tanýmlamasý Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattýrabilirsiniz. Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý Stok muhasebe hesaplarýný isteðe baðlý olarak stok bazýnda, stok grubu bazýnda veya genel bazda olmak üzere deðiþik þekilde tanýmlayabilir, böylece stokmuhasebe entegrasyonunu gerçekleþtirebilirsiniz. Stoklar için kritik ve optimum stok miktarlarý tanýmlayabilir, bu sayede stok tedarik listeleri Stok kart ve fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda istenen tüm detaylý ve kümülatif stok raporlarýný Tanýmlanan stok kodlarýna göre stok bazlarý tanýmlayabilir, stok bazlarýna göre tüm detaylý ve kümülatif raporlar ve istatistikleri Mamül maliyetlerini ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Mamül maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný COST RAPORU 23 Mayýs 2008 Cuma 10:25:08 Sayfa: 1 Hazýrlanan menüler bazýnda hammadde ihtiyaç analizi 605, , ,35 118,51 432,00 68,62 251,25 106,47 976, , , ,05 606,00 81,00 687,00 57,37 153,00 210,37 861,12 918, ,61 265, , ,34 82,28 142, ,50 614,80 519,43 774, ,81 562,50 562,50 15,00 164,40 65,60 245,00 154,03 333, ,73

10 Demirbaþ Her demirbaþ için kart açarak demirbaþ alýþ bilgileri, satýþ bilgileri, giriþ maliyeti bilgilerini tanýmlayabilirsiniz. Demirbaþ alýþ kaydý, amortisman tahakkuku, demirbaþ gider giriþlerini ve satýþ iþlemlerini Demirbaþlar için grup ve bölüm tanýmlamasý yapabilir, grup ve bölüm bazýnda tüm demirbaþ raporlarýný Amortisman defteri, alýþ/satýþ raporlarý, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylý ve kümülatif olarak demirbaþ grubu ve bölümü bazýnda Personel Kanun parametreleri bölümünde; gelir vergisi, SSK prim tanýmlarý, konut yardýmý, damga vergisi, iþsizlik sigortasý v.b. tanýmlayabilirsiniz. Þirket parametreleri bölümünde ise; bordro parametreleri, mesai tanýmlarý, sosyal yardýmlar, sendika v.b. gibi tanýmlamalar Ücret ödemeleri, aylýk, günlük ve saat bazýnda yapýlacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz. Ek ödeme ve kesintiler üzerinde formül tanýmlarý yapabilir, otomatik gelir ve kesintiler ekleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak, formlarý matbu veya boþ kaðýda Rapor ve form üretici sayesinde kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz rapor ve form dizayn edebilirsiniz. PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) entegrasyonu sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmazsýnýz. Bankadan ödemelerin yapýlmasý için banka ödeme bilgileri hazýrlayýp, elektronik ortamdan iletebilirsiniz. SSK bilgilerini elektronik ortamdan oluþturup, iletebilirsiniz. Ýþçi ücret tahakkuklarýnýn mahsubunu otomatik olarak ANALÝZLER Kontrol Panel Bugün gelecek rezervasyonlar, borçlu/alacaklý hesaplar, vadesi gelen çek/senetler, gibi hazýr tablolardan seçebilir ya da dilediðiniz herhangi bir sorgulama tanýmlayabilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak departman bazýnda toplu puantaj ve tahakkuk Departman bazýnda iþçi takibi yapabilir, kiþilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz. Ay sonu devri yapabilir, istenildiði takdirde ay sonu devrini geri Ay içinde istediðiniz kadar ek zarf hazýrlayabilirsiniz. Ýcmal, SSK, Eksik çalýþma raporlarýný Aylýk ve dört aylýk sigorta bildirgesi formlarýnýn dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek-2 giriþ-çýkýþ bildirgelerinin dökümünü program tarafýndan hazýrlanan formlarla Tablolarýnýzý seçtiðiniz þirketler için ve belirli bir cari hesap veya stok koduna göre çalýþacak þekilde düzenleyebilir, panelinizi kullanýcý bazýnda tanýmlayabilirsiniz.

11 Analiz Küpleri ve Grafikler Ön Büro, Cari Hesap, Sipariþ, Stok ve Fatura modüllerine ait bilgileri, istediðiniz alan ve kýsýtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz istediðiniz alanlarda filitreleme yaparak çok boyutlu analizler Veri Analizi Veritabaný analizi ile dilediðiniz sorgularý hazýrlayýp her türlü veriyi deðiþik þekillerde raporlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý istediðiniz alanlara göre gruplayabilir, alt gruplar tanýmlayabilirsiniz. Raporlarda bilgilerin nerelerde çýkmasý gerektiðini, rengini vb. tanýmlayabileceðiniz gibi, mizanpajýný da istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz. Yatay ve düþey eksende istediðiniz alanlarý kendiniz belirleyebilir, oluþturduðunuz küpün grafiðini Yapmýþ olduðunuz analiz sonucunu yazýcýdan döktürebileceðiniz gibi, isterseniz MS Excel, Text ya da HTML formatýnda saklayabilirsiniz. Hatýrlatýcý Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý, dilediðiniz filtrelemeleri yaparak, grafik olarak Tüm raporlarý MS Excel, MS Word formatýnda saklayabilirsiniz. Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Uyarý Sistemi Uyarý Sistemi sayesinde, Ön Büro, Cari Hesap, Çek- Senet, Sipariþ, Stok ve Fatura modülleri için þirket veya kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Bu sistemin devreye girmesi için parametrelerden ilgili ayarlarýn yapýlmasý yeterlidir. Parametrelerde tanýmladýðýnýz uyarý ayarlarýna göre, yapýlacak uyarýnýn ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini saðlayabilirsiniz. Raporlarýnýzý XML dosyasý olarak veya HTML formatýnda mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz oluþturduðunuz raporun sadece belirlediðiniz bir kýsmýný da

12 KONUK AÐIRLAMA SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERÝMÝZ SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRONOM. Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRONOM Ticari ve Entegre Muhasebe Otomasyon Paketi 1 MİKRONOM Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir.

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

MOD HOTEL SOFTWARE Windows Version

MOD HOTEL SOFTWARE Windows Version MOD HOTEL SOFTWARE Windows Version MOD Hotel Software,Turizm sektörünün lider konumundaki otellerle çalışmaktadır.uzun yıllar birlikte çalışan uzman ekibi ve kalifiye üst düzey kadrosu ile 7/24 profesyonel

Detaylı

Asyasoft Otel Otomasyon Sistemi

Asyasoft Otel Otomasyon Sistemi Asyasoft Otel Otomasyon Sistemi ANT-BİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Altındağ Mah. 100 Yıl Bulvarı Tel : +90 242 247 95 60 Pbx. No:26-A/11 Antalya Faks : +90 242 247 95 63 E-posta : info@asyasoft.com.tr

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr ÜRÜN AĞACI STANDART ÜRÜN AĞACI GELİŞMİŞ MODEL TANIM BÜTÜNLEŞİK MODEL TANIM KG Palaimon, içerisinde yer alan reçete tanımlamaları ile üretime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü. Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Orta Ölçekli Firmalar için Nebim V3 İleri Sürüm Nebim V3 Advanced Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için

Detaylı

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Çok Uluslu Operasyonlar Hedefleyen, Çok Kanallı, Büyük Ölçekli Firmalar için Nebim V3 Enterprise Edition Nebim V3 Enterprise

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı