Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Sipariþ Fatura Stok Kontrol Üretim Demirbaþ Personel ANALÝZLER Kontrol Panel Veri Analizi Analiz Küpleri ve Grafikler

2 SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi parametrik yapýsý sayesinde farklý özelliklerdeki tesislerin kendilerine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak uyum saðlar. SentezDELUX güçlü müþteri iliþkileri yönetimi altyapýsý ile, günümüzde önemi tekrar farkedilen müþteri odaklý çalýþma prensibi doðrultusunda en önemli yardýmcýnýz olacaktýr. Misafirlerinizi VIP, blacklist, frequent guest gibi farklý kategorilere ayýrabilirsiniz. SentezDELUX sayesinde tüm önbüro iþlemlerinin biraraya toplandýðý esnek ve kullanýmý kolay kullanýcý arayüzleri ile müþterilerinizi bekletmeden isteklerini yerine getirebilirsiniz. Sürükle býrak yöntemi ile check-in, checkout Gruplara ait hesaplarý tek bir folyoda takip edebilir, gerektiðinde her odanýn hesaplarýný ayrý ayrý faturalayabilirsiniz. Bir odada birden fazla hesap takip edebilirsiniz. Parametrik yapýsý sayesinde çalýþtýðýnýz acenta veya firmalarýn istedikleri, farklý özelliklere sahip fatura tasarýmlarýný Sentez Yazýlým ýn konuk aðýrlama sektöründeki bir baþka çözümü olan SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi sayesinde satýþ noktalarýnda otel kartý uygulamasý yaparak misafirlerinize daha iyi hizmet verebilirsiniz. Dilerseniz bir odada konaklayan herkes için ayrý ayrý kart verip, limitlerini ayrý ayrý takip edebilir veya bütün kartlarýn limitini tek bir ana kartta takip edebilirsiniz. Belirlediðiniz zaman dilimleri için happy hour tanýmlamalarý Herþey dahil sistemlerde, sistemin uygulama saatleri ve sistemin dýþýnda kalan ürünler tanýmlayabilirsiniz. Misafirlerinize daha hýzlý hizmet verebilmek için sipariþlerinizi el terminalleri ya da dokunmatik ekran ile SentezDELUX Ön Büro Yönetimi, Pazarlama ve Satýþ, Rezervasyon, Resepsiyon, Ön Kasa, House Keeping, Santral Baðlantýsý modüllerinden oluþmaktadýr. SentezDELUX Arka Büro Yönetimi, Muhasebe, Finans, Cari Hesaplar, Çek/Senet, Banka, Sipariþ, Fatura, Üretim, Demirbaþ ve Personel modüllerinden oluþmaktadýr. SentezDELUX Ön Büro Yönetimi Pazarlama ve Satýþ Fiyat tanýmlarýný, acenta, pansiyon türü ve döviz bazýnda sýnýrsýz olarak Acenta bazýnda sýnýrsýz fiyat tablolarý oluþturabilirsiniz. Aksiyon tanýmlarý Acenta ön forecast ýný takip edebilirsiniz. Rezervasyon Deðiþik rezervasyon þekilleri (münferit, grup, acenta, firma vb.) tanýmlayabilirsiniz. Deðiþik rezervasyon tiplerini (opsiyon, kesin, iptal, wait list, turnaway) takip edebilirsiniz. Detaylý no-show takibi Tarih sýnýrý olmaksýzýn rezervasyon Over booking kontrolü yapýlabilir. Rezervasyon oda tahsisi Rezervasyonda depozit Free oranlarý verebilirsiniz. Acenta kontenjanlarýný tanýmlayabilirsiniz. Acenta ve firma satýþ istatistik raporlarý Aylýk satýþ analizi yaparak, bunlarý grafikler þeklinde de görebilirsiniz. Otomatik seri rezervasyon giriþi Last minute rezervasyonlarý takip edebilirsiniz. Rezervasyon oda blokajýný hýzlý biçimde gerçekleþtirebilirsiniz.

3 Her grup üyesi için farklý kalýþ süresi tanýmlayabilirsiniz. Rezervasyon anýnda, acenta bazýnda oda doluluk bilgilerine eriþebilirsiniz. Misafir mesaj sistemi sayesinde býrakýlan mesajlarý otomatik olarak yazýcýdan Parametrik pansiyon tipleri tanýmlayabilirsiniz. Ýstenilen herhangi bir döneme ait kalýþ bilgilerine eriþebilirsiniz. Misafir uyandýrma sistemi vardýr. Oda deðiþtirme (room change) Opsiyonlu rezervasyon tanýmlayabilirsiniz. Rezervasyon formunu istediðiniz gibi düzenleyerek, yazýcýdan Forecast chart, 7 günlük, yýllýk ve kiþi bazýnda forecast raporlarýný Oda paylaþýmý tanýmlayabilirsiniz. Check-out yapmayanlarýn sürelerini otomatik olarak uzatabilirsiniz Mart 2008 Resepsiyon Otomatik grup check-in Walk-in misafir kabulü Grup için tek ana folio ve her oda için ekstra folio açabilirsiniz. Oda ve kiþi bazýnda, belirli bir periyotta sabit harcama tanýmlayabilirsiniz Alýnan depozit, misafir foliosuna otomatik olarak aktarýlýr. Misafir kartlarýný takip edebilirsiniz. Misafire ait tarihçe bilgilerine ulaþabilirsiniz. Parametrik yapýda misafire ait özellikleri (VIP, CIP, Frequent Guest, Black List vb.) tanýmlayabilir ve takip edebilirsiniz. Otomatik olarak konaklama belgesi hazýrlayabilirsiniz. Erken check-out Grup check-out Günlük konaklama listesi, günlük gelenler listesi, pansiyon daðýlým raporu, milliyet raporu gibi raporlarý

4 Ön Kasa Misafirin tüm harcamalarýný iþleyebilirsiniz. Konaklayan misafirler için otomatik kayýt imkaný vardýr. Ön kasanýn oda müþterileri dýþýndaki hareketlerini iþleyebilirsiniz. Misafir kredi kontrol sistemi uygulayabilirsiniz. Günlük döviz kurlarýný girerek, döviz iþlemlerini takip edebilirsiniz. Detaylý günlük hasýlat takibi Ön kasa defteri tutabilirsiniz. Main Current Departman bazýnda hasýlat istatistik ve grafiklerini Hasýlat, change, krediye kaldýrma ve krediden tahsilat fiþlerini iþleyebilirsiniz. Ana kasa fiþ iþlemleri ile muhasebe kasasý baðlantýsýný saðlayabilirsiniz. Fatura formu tanýmlayabilirsiniz. Ayný odada birden fazla hesap takip edebilirsiniz. Birden fazla odayý ayný folioda takip edebilirsiniz. Foliolarý, departman tanýmý veya departman grubu bazýnda takip edebilirsiniz. Foliolar arasý fiþ transferi House Keeping Oda bilgilerine doðrudan eriþebilirsiniz. Oda bakým bilgilerini takip edebilirsiniz. Erken check-out Parametrik departman gruplarý tanýmlayabilirsiniz. Detaylý departman tanýmlamalarý Otomatik acenta faturasý Ara faturalama

5 Telefon Santral Baðlantýsý Her türlü telefon santralýnýn baðlantýsýný yapýp bilgi Telefon görüþmelerini otomatik olarak folio ya aktarabilirsiniz. Departmanlardan yapýlan telefon görüþmelerini takip edebilirsiniz. Parametreler Parametrik yapý içerisinde iþletmeye en uygun bilgi sistemini saðlayabilirsiniz. Ýþletmeye ait temel bilgileri (adres, telefon, vergi dairesi, vergi no vb.) Tanýmlayabilirsiniz. Oda tipi ve bu tiplere ait oda sayýlarýný belirleyebilirsiniz. Pansiyon tiplerini belirleyebilirsiniz. Misafir parametrelerini düzenleyebilirsiniz. Telefon santral parametrelerini belirleyebilirsiniz. Cut off gününü belirleyebilirsiniz. Check-out sonrasý oda hazýrlama süresini belirleyebilirsiniz. Gün sonu iþlemi sonrasý, otomatik olarak check-out tarihlerini uazatabilir ve check-in olmamýþ rezervasyonlarý iptal edebilirsiniz. Gün sonu iþlemi sonrasý belirlenen raporlarý (günlük hasýlat hareketleri, main current vb.) istenilen yazýcýdan BreakDown tanýmý Ödeme tiplerini belirleyebilirsiniz. Rapor Üretici Rapor üretici modülü ile kiþiye ve iþletmeye özel sonsuz sayýda rapor Formül alanlarý tanýmlayabilirsiniz. Departman gruplarýný belirleyebilirsiniz. Safe parametrelerini düzenleyebilirsiniz. Oda hazýrlama, çarþaf deðiþimi, temizlik günü, checkout saatini belirleyebilirsiniz. Lojik alanlarý ile istediðiniz her bilgiyi rapora Tüm raporlarý, ekrana, dosyaya, yazýcýya, faksa, e-posta ya ve Excel e gönderebilirsiniz. Raporlarý isimlendirir ve kullanýcý bazýnda yetki verebilirsiniz. Kayýt kontrol dosyasý (log) oluþturulmasýný saðlayabilirsiniz. Rezervasyonlara tarih sýnýrý koyabilirsiniz. Gün dönümü saatini belirleyebilirsiniz. Shift tanýmlarýný Kullanýlacak para birimini belirleyerek, mali raporlarýn düzenlemesini saðlayabilirsiniz.

6 Arka Büro Yönetimi SentezDELUX ün Arka Büro Yönetimi sayesinde cari hesap takibi, çek/senet, banka, muhasebe gibi iþlemleri gerçekleþtirirken, entegre olmasý ile tüm ticari iþlemlerin muhasebeleþtirmesini saðlayabilirsiniz. Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve dökümlerini Hesap planý kod yapýsýný istenilen bazda düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazýnda istenen tüm raporlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sonsuz sayýda rapor ve formlar hazýrlayabilirsiniz. Hýzlý bilgi giriþlerini saðlamak amacýyla fiþ açýklama tanýmlarý yapabilir, daha önce girilen fiþleri farklý bir tarihe ve þirkete kopyalayabilirsiniz. Diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlarda, muhasebe fiþine gelmesini istediðiniz entegrasyon açýklamalarýný tanýmlayabilirsiniz. Finans Dönem bazýnda ve istenilen tarihler arasýnda Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Fon Akým Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Kar Daðýtým Tablosu gibi finansal tablolarý otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Finansal tablolarýnýzý istenilen dil, döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden Kayýt giriþlerinde, satýr kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayýrma, fiþ bakiyesi eþitleme özelliði sayesinde, bilgi giriþlerini daha seri bir þekilde Mizan, genel mizan, hesap ekstresi ve finansal tablo dökümlerini TL ve istenen döviz cinsi bazýnda alabilir, kur farklarýný izleyebilirsiniz. Þirket bazýnda ayrý ayrý finansal tablolar hazýrlayabilir, master tablo üzerinden kopyalama yaparak istenilen yapýda yeni tablolar Finansal tablolarýnýzý çift taraflý (önceki dönem ve cari dönem) olarak Cari Hesaplar Tek bir kart üzerinden TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve istenen tüm hareket raporlarýný Yansýtma tablosu tanýmlarý sayesinde, yansýtma iþlemlerini istenilen tarihler arasýnda yapabilir, dönem sonu kapanýþ iþlemlerini otomatik olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Konsolide mizan alabilir, þirketler arasý konsolidasyon saðlayabilisiniz. Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayýsý, borç/alacak eþitliði gibi istatistiki bilgiler Cari hesap kart ve fiþlerine alfanümerik ve nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar

7 Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyonlar sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat metkubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý, telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek bir kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini Bankalar arasý EFT iþlemleri, gelen/gönderilen havale, nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini Tanýmladýðýnýz adres, telefon bilgileri doðrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayarak limit ve vade bazlý iþlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn toplam riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný cari hesap bakiye türleri bazýnda (Borçlu, Alacaklý, BorçBakiye, AlacakBakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþlerini hýzlandýrabilirsiniz. Çek/Senet Çek/senet giriþlerini istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modülüne entegre edebilirsiniz. On-line banka baðlantýsý yaparak, banka bazýnda kendi çek/senetlerin raporlarýný detaylý olarak Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif raporlarý ve istatistiklerini Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çek/senetlerinizin dökümlerini otomatik olarak Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet pozisyonu bazýnda güncel veya geçmiþe dönük raporlar Hesap türlerine göre ayrý ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilir, bu bazda takip Bankalar için yýllýk faiz oranlarý tanýmlayabilir, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka talimatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Vade bazýnda detaylý ve özet banka ekstreleri Sipariþ Satýn alma sipariþlerinin giriþlerini istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, satýcý ve ürün bazýnda açýk ve kapalý sipariþ takibi Otomatik çek/senet üretme seçeneði ile, aylýk veya günlük bazda çek/senet üretebilir, ayný iþlemleri tekrar tekrar yapmadan bilgi giriþlerini daha seri hale getirebilirsiniz. Ayný anda birden fazla çek/senedin durumunu deðiþtirebilirsiniz. Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin raporlarýný ve istatistiklerini

8 Stok tedarikleri bazýnda satýn alma sipariþlerini düzenleyebilirsiniz. Sipariþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilirsiniz. Satýn alma sipariþlerini otomatik olarak Internet Mail aracýlýðý ile gönderebilirsiniz. Sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný Sipariþlerinizi stoklarýnýzla karþýlaþtýrabilir, eksik/fazla stok miktarý tespiti yapabilir, istediðiniz bazda istatistik ve grafiklerini Sipariþ fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir detaylý ve kümülatif raporlarý Fatura Stok bölümünden iþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura iþlemi yapabilir, tek bir fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. ve/veya fatura üzerinden belirleyebilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura giriþlerinde stok kalemleri bazýnda üç deðiþik iskonto tanýmý Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Fatura giriþlerini TL ve dövizli olarak iþleyebilir, ayný fatura içerisinde farklý döviz cinsi ve kuru üzerinden iþlem Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV icmal raporu ve KDV listeleri Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi Fatura fiþi üzerinden cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. Stok Kontrol Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini Stoklar için istenen bazda satýþ fiyat ve iskontolarý tanýmlayabilir, stok iþlemlerini istenen döviz cinsi üzerinden Sipariþ modülünde giriþi yapýlan satýn alma sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek bir fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmamýþ irsaliyelerin ve faturalaþtýrma süresini geçen irsaliyelerin takibini Giriþi yapýlan faturalar isteðe baðlý olarak diðer modüllere on-line entegre edilebilir. Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere ayrý ayrý alfanümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için kasa seçimi Stok fiyat ve iskontolarýný cari hesap bazýnda da tanýmlayabilirsiniz. Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilirsiniz. Stoklarý gruplar altýnda toplayabilir, grup bazýnda detaylý ve kümülatif rapor ve istatistikler Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak

9 Stok maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir ve istenen maliyet türü bazýnda tüm raporlarý Verilen satýn alma sipariþleri doðrultusunda giriþ/çýkýþ irsaliyelerini otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Stok durumlarýný ambar bazýnda ve genel bazda takip edebilir, tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek bir rapor üzerinde izleyebilirsiniz. Üretim Mamül ve yarýmamül stoklar için reçeteler oluþturabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamül stoklar için alternatif yarý mamül tanýmlamasý Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattýrabilirsiniz. Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý Stok muhasebe hesaplarýný isteðe baðlý olarak stok bazýnda, stok grubu bazýnda veya genel bazda olmak üzere deðiþik þekilde tanýmlayabilir, böylece stokmuhasebe entegrasyonunu gerçekleþtirebilirsiniz. Stoklar için kritik ve optimum stok miktarlarý tanýmlayabilir, bu sayede stok tedarik listeleri Stok kart ve fiþlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda istenen tüm detaylý ve kümülatif stok raporlarýný Tanýmlanan stok kodlarýna göre stok bazlarý tanýmlayabilir, stok bazlarýna göre tüm detaylý ve kümülatif raporlar ve istatistikleri Mamül maliyetlerini ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Mamül maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný COST RAPORU 23 Mayýs 2008 Cuma 10:25:08 Sayfa: 1 Hazýrlanan menüler bazýnda hammadde ihtiyaç analizi 605, , ,35 118,51 432,00 68,62 251,25 106,47 976, , , ,05 606,00 81,00 687,00 57,37 153,00 210,37 861,12 918, ,61 265, , ,34 82,28 142, ,50 614,80 519,43 774, ,81 562,50 562,50 15,00 164,40 65,60 245,00 154,03 333, ,73

10 Demirbaþ Her demirbaþ için kart açarak demirbaþ alýþ bilgileri, satýþ bilgileri, giriþ maliyeti bilgilerini tanýmlayabilirsiniz. Demirbaþ alýþ kaydý, amortisman tahakkuku, demirbaþ gider giriþlerini ve satýþ iþlemlerini Demirbaþlar için grup ve bölüm tanýmlamasý yapabilir, grup ve bölüm bazýnda tüm demirbaþ raporlarýný Amortisman defteri, alýþ/satýþ raporlarý, gider listesi ve KDV bilgilerini detaylý ve kümülatif olarak demirbaþ grubu ve bölümü bazýnda Personel Kanun parametreleri bölümünde; gelir vergisi, SSK prim tanýmlarý, konut yardýmý, damga vergisi, iþsizlik sigortasý v.b. tanýmlayabilirsiniz. Þirket parametreleri bölümünde ise; bordro parametreleri, mesai tanýmlarý, sosyal yardýmlar, sendika v.b. gibi tanýmlamalar Ücret ödemeleri, aylýk, günlük ve saat bazýnda yapýlacak seçime göre brüt veya net olarak hesaplatabilirsiniz. Ek ödeme ve kesintiler üzerinde formül tanýmlarý yapabilir, otomatik gelir ve kesintiler ekleyebilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak, formlarý matbu veya boþ kaðýda Rapor ve form üretici sayesinde kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz rapor ve form dizayn edebilirsiniz. PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) entegrasyonu sayesinde puantaj bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmazsýnýz. Bankadan ödemelerin yapýlmasý için banka ödeme bilgileri hazýrlayýp, elektronik ortamdan iletebilirsiniz. SSK bilgilerini elektronik ortamdan oluþturup, iletebilirsiniz. Ýþçi ücret tahakkuklarýnýn mahsubunu otomatik olarak ANALÝZLER Kontrol Panel Bugün gelecek rezervasyonlar, borçlu/alacaklý hesaplar, vadesi gelen çek/senetler, gibi hazýr tablolardan seçebilir ya da dilediðiniz herhangi bir sorgulama tanýmlayabilirsiniz. Ýsteðe baðlý olarak departman bazýnda toplu puantaj ve tahakkuk Departman bazýnda iþçi takibi yapabilir, kiþilerin sicil bilgilerini tutabilirsiniz. Ay sonu devri yapabilir, istenildiði takdirde ay sonu devrini geri Ay içinde istediðiniz kadar ek zarf hazýrlayabilirsiniz. Ýcmal, SSK, Eksik çalýþma raporlarýný Aylýk ve dört aylýk sigorta bildirgesi formlarýnýn dökümlerini alabilir, Ek-1 ve Ek-2 giriþ-çýkýþ bildirgelerinin dökümünü program tarafýndan hazýrlanan formlarla Tablolarýnýzý seçtiðiniz þirketler için ve belirli bir cari hesap veya stok koduna göre çalýþacak þekilde düzenleyebilir, panelinizi kullanýcý bazýnda tanýmlayabilirsiniz.

11 Analiz Küpleri ve Grafikler Ön Büro, Cari Hesap, Sipariþ, Stok ve Fatura modüllerine ait bilgileri, istediðiniz alan ve kýsýtlamalara göre dilerseniz gruplayarak, dilerseniz istediðiniz alanlarda filitreleme yaparak çok boyutlu analizler Veri Analizi Veritabaný analizi ile dilediðiniz sorgularý hazýrlayýp her türlü veriyi deðiþik þekillerde raporlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý istediðiniz alanlara göre gruplayabilir, alt gruplar tanýmlayabilirsiniz. Raporlarda bilgilerin nerelerde çýkmasý gerektiðini, rengini vb. tanýmlayabileceðiniz gibi, mizanpajýný da istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz. Yatay ve düþey eksende istediðiniz alanlarý kendiniz belirleyebilir, oluþturduðunuz küpün grafiðini Yapmýþ olduðunuz analiz sonucunu yazýcýdan döktürebileceðiniz gibi, isterseniz MS Excel, Text ya da HTML formatýnda saklayabilirsiniz. Hatýrlatýcý Önemli gördüðünüz konu veya konularý (Ýþyerinde yapacaðýnýz önemli bir iþ, bir toplantý zamaný, eþinizin doðumgünü vs), hatýrlatýcý ekranýnda tanýmlayarak programýn dileðiniz gibi size hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Oluþturduðunuz raporlarý, dilediðiniz filtrelemeleri yaparak, grafik olarak Tüm raporlarý MS Excel, MS Word formatýnda saklayabilirsiniz. Günlük, haftalýk, aylýk, yýllýk dönemlerde hatýrlatmasýný ayarlayabileceðiniz gibi programýn açýlýþ ve kapanýþlarýnda veya bir kereye mahsus olmak kaydý ile hatýrlatmasýný saðlayabilirsiniz. Uyarý Sistemi Uyarý Sistemi sayesinde, Ön Büro, Cari Hesap, Çek- Senet, Sipariþ, Stok ve Fatura modülleri için þirket veya kullanýcý bazýnda, izleme, Kayýt ve Deðiþiklik iþlemlerinde uyarý mekanizmasý geliþtirebilirsiniz. Bu sistemin devreye girmesi için parametrelerden ilgili ayarlarýn yapýlmasý yeterlidir. Parametrelerde tanýmladýðýnýz uyarý ayarlarýna göre, yapýlacak uyarýnýn ekrana mesaj þeklinde veya e-posta olarak gelmesini saðlayabilirsiniz. Raporlarýnýzý XML dosyasý olarak veya HTML formatýnda mail olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz oluþturduðunuz raporun sadece belirlediðiniz bir kýsmýný da

12 KONUK AÐIRLAMA SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERÝMÝZ SentezDELUX Otel Yönetim Sistemi SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

WEB TABANLI RESİF OTEL OTOMASYONU

WEB TABANLI RESİF OTEL OTOMASYONU WEB TABANLI RESİF OTEL OTOMASYONU Resif Web Otel Otomasyonu ile başka hiçbir yazılım programına ihtiyaç duymadan tesisinizi yönetebilir; Personel Kontrol sisteminden, misafir bilgilerinin eksiksiz ve otomatik

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Kullanıcı Yetkilendirme Formu Kullanıcı Yetkilendirme Formu Modül Raporlama Listeleme Ekleme Değişiklik İptal Silme Tam Yetki Firmalar Anlaşmalar Rezervasyon Fiyatlandırma Özel Fiyat Verme Rez. Indirimi Fiyat Kilitleme Rez. Avansi

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

DARA PLUS OTEL MODULU

DARA PLUS OTEL MODULU DARA PLUS OTEL MODULU ROOM RACK (ODA KAYIT): REZERVASYON: Otelinizde kalmak için rezervasyon yaptıran müşterilerinizin rezervasyon kaydını açabileceğiniz alandır. Kayıt sekmesinden müşterinizin rezervasyonuna

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Otel Giriş Günleri Otel Hafta Sonu Günleri Katkı Payları Otel Ekstraları Ürün Kontratları...

Otel Giriş Günleri Otel Hafta Sonu Günleri Katkı Payları Otel Ekstraları Ürün Kontratları... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii ACENTA OTOMASYONLARI... 1 1.1. Veri Süreçleri... 2 1.2. Sistem Yapıları... 4 1.2.1. Modüller... 5 1.3. Kontrat Modülü... 6 1.3.1. Otel Sözleşmeleri... 8 1.3.2. Oda fiyatları...

Detaylı

1 KONAKLAMA İŞLETMELERİ

1 KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KONAKLAMA İŞLETMELERİ 11 1.1. Konaklama İşletmelerinin Özellikleri 12 1.2. Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması 13 1.2.1. Otel İşletmeleri 13 1.2.2. Tatil Köyü 16 1.2.3.

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

Operasyon Yönetim Sistemi. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi

Operasyon Yönetim Sistemi. Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi Operasyon Yönetim Sistemi Çağrı Yönetimi & CRM Yönetimi & Teknik Servis Yönetimi 1.ADIM ÇAĞRI KAYIT YÖNETİMİ ISO 10002 Müşteri Memnuyeti Yönetim Sisteminin Uygulanması Çağrı Kayıt Yönetimi Müşteri talep

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

ElektraSoft Tour-1 Acenta Otomasyonu

ElektraSoft Tour-1 Acenta Otomasyonu 1 ElektraSoft Tur Versiyonu 2 Otel + Transfer & Günlük Tur & Ulaşım & Rent A Car u + Günlük Operasyon & Maliyetlendirme + Online Tur Otomasyonu + Finans & Muhasebe + Raporlar & İstatistikler = Tour-1 Tur

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim! Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde görev aldıkları firmalarda

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

20 Yılı aşan bilgi birikimi. 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi. Yaygın destek ağı

20 Yılı aşan bilgi birikimi. 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi. Yaygın destek ağı 20 Yılı aşan bilgi birikimi 18 Farklı sistem otomasyonu geliştirmesi Değişen ihtiyaçlara uygun teknolojik çözümler 450 Tesis ve işletme Sınırsız müşteri memnuniyeti Yaygın destek ağı RMOS FRONT OFFICE

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

20 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji geliştiriyoruz

20 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji geliştiriyoruz 20 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji geliştiriyoruz Turizm Sektöründeki Birçok Markanın Üreticisidir. Ürettiğimiz yazılımlar, bir tesisin operasyonel, finansal ve idari yönetimini sağlayacak

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

3.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri: GENEL Çoklu dil desteğinde yenilikler yapıldı. Konu ile ilgili detaylı bilgi için: http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/azerice_destegi.pdf Belirli bazı raporların daha hızlı bir şekilde alınabilmesi sağlanmıştır.

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Genel Muhasebe Uygulamasında, Damga Pulu Defterinde Defter Basılacak Tür Kodu bilgisinin de yazılması sağlanmıştır. (Proje No: 236084) Damga Pulu Defteri Uygulaması kullanan firmalar için; Damga Pulu Defterinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

www.bilisimsarayi.com/sejour Akdeniz Üniversitesi Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

www.bilisimsarayi.com/sejour Akdeniz Üniversitesi Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu www.bilisimsarayi.com/sejour SEJOUR INCOMING ACENTA PROGRAMI Akdeniz Üniversitesi Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu i ĐÇĐNDEKĐLER SEJOUR INCOMING ACENTA PROGRAMI...1 1.1. Genel Bilgiler...1

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal İşlem Listesi Para Transferleri Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal Havale Hesaplarınız Arası Havale Başka Hesaba Havale İsme Havale Havale

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER HMS OTEL PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU 1. ANASAYFA...3 2. MÜŞTERİLER...4 3. REZERVASYON...8 4. TAHSİLAT...11 5. ODA...14 6. EKSTRA...15 7. GİDERLER...19 8. BİLDİRİM...22 9. RAPOR...23 10. FATURA...28

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 1.Bilgi ve Bilgi Yönetim Sistemi İle İlgili Temel Kavramlar... 3 2. Bilginin Kullanım Süreci ve Kullanılma

Detaylı

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Modüller STOK YÖNETİMİ DEPO YÖNETİMİ CARI HESAP YÖNETİMİ KASA YÖNETİMİ BANKA YÖNETİMİ SATIŞ PAZARLAMA SATINALMA E-TİCARET SİSTEMİ ve YÖNETİMİ MOBİL SATIŞ

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN

Turizm İşletmeciği 1. sınıf. 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Turizm İşletmeciği 1. sınıf 0510130066 Uğur Can YILDIRIM 05101300 29 Kağan ILGIN Otomasyon Nedir? Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

DEMSOFT Muhasebe Programı

DEMSOFT Muhasebe Programı DEMSOFT Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Kasa, Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkotlu), Call Center, İş Programı, Kur Takibi, Demirbaş, Uyarı Sistemi,

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu

ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu 1 ElektraSoft Agency-1 Acenta Otomasyonu Incoming Versiyonu 2 Otel, Grup, Günlük Tur,Paket Tur + Operasyon & Maliyetlendirme + Online (B2B) + Online Tur Otomasyonu + Finans & Muhasebe + Raporlar & İstatistikler

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

RAPORLAR. SALES (Satışlar):

RAPORLAR. SALES (Satışlar): RAPORLAR SALES (Satışlar): Pos satışları adet raporu: Satış noktalarında satılan hizmet ve ürünlerin adet, fiyat ve toplam satışlarını görülebilir. Sadece bir satış noktasının ve ya bir vardiyanın satışlarına

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( FRONT OFFICE ) GELECEĞİN OTEL YÖNETİM SİSTEMİ

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( FRONT OFFICE ) GELECEĞİN OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( FRONT OFFICE ) GELECEĞİN OTEL YÖNETİM SİSTEMİ RMOS ULTIMATE otel otomasyonu RMOS BİLGİSAYAR A.Ş tarafından yeni nesil yazılım dilleri ile; Net platformunda C# ASP NET ve

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10 InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Online Tercüme Programı ile iş takibini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden Tercüme kayıtlarına ulaşabilir. Müşterinize detaylı bilgi verebilirsiniz.

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı