TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1

2 2

3 İ Ç İ N D E K İ L E R TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar... 9 İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar 5. Temel ilkeler Hizmet bölgeleri Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresi Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri Yer değiştirme suretiyle atanmalarda göz önünde bulundurulacak hususlar Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler Personelin isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler Zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmeler Sağlık ve eş durumlarının belgelendirilmesi Personelin yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet alanları Zorunlu çalışma süresinin doldurulması İlk atamalarda hizmet bölgesinin belirlenmesi Yurt dışı dönüşü atanma İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler Bölge hizmetinden sayılacak süreler Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler 23. Yer değiştirme kurulları Yer değiştirme kurullarının görevleri Başvurma şekilleri Gerçek dışı beyan DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler 27. Hüküm bulunmayan haller Yürürlükten Kaldırma Yürürlülük Yürütme Ek Ek

4 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tarifler 1. Amaç Kapsam Hukuki dayanak Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Arşiv Malzemesi İle Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma 5. Koruma yükümlülüğü Birim ve kurum arşivi Arşiv malzemesinin gizliliği Arşivlerden yararlanma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması 9. Birim arşivi işlemleri Uygunluk kontrolü Malzemenin birim arşivine devri Birim arşivine devredilmesi gerekmeyen malzeme Malzemenin birim arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi Malzemenin birim arşivinde saklanma süresi Birim arşivinden yararlanma Birim arşivinde ayıklama ve imha Kurum arşivine devredilecek malzemenin ayrılması Kurum arşivine devretme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurum Arşivi İşlemleri 19. Uygunluk kontrolü Kurum arşivinde ayıklama ve imha Damgalama Malzemenin kurum arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi Elektronik ortamlarda kaydedilen arşiv malzemesi Malzemenin kurum arşivinde saklanma süresi Malz. envanterinin çıkartılması ve kataloglarının hazırlanması Kurum arşivinden yararlanma Devlet Arş. Gen. Müd. devredilecek malz. ayrılması ve teslimi Arşiv malzemesi devir teslim ve envanter formunun düzenlenmesi Faaliyet Raporu BEŞİNCİ BÖLÜM İmha İşlemleri ve İmha Edilecek Malzeme 30. İmha işlemine tabii tutulmayacak malzeme İmha edilecek malzeme Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha Ayıklama ve imha komisyonlarının teşkili

5 34. Ayıklama ve imha komisyonlarının yetki ve sorumlulukları Ayıklama ve imha komisyonlarının çalışma esasları ALTINCI BÖLÜM İmha İşlemleri 36. Ayıklama ve tasnif İmha listesinin düzenlenmesi İmha listelerinin kesinlik kazanması İmha şekilleri İmha edilecek malzemenin ayıklanması İmha tutanağı İmha listeleri ve tutanaklarının saklanması ve denetleme Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Yürürlük Yürütme EK EK EK EK EK EK

6 6

7 7

8 8

9 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atamayı belli kurallara bağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge hükümleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün işçiler haricinde çalışan memur ve sözleşmeli personeline uygulanır. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Yer değiştirme suretiyle atama: Kurumda çalışan personelin görevi veya yerlerinin değiştirilmesini, b) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, c) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeleri, ç) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ek-1 cetvelinde gösterilen Genel Müdürlük ve işletmelerin gruplarını, d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, e) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar Temel ilkeler MADDE 5 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ve sözleşme pozisyonları dikkate alınır. (2) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren işletmeler gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. (3) Bu atamalarda, personelin bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır. (4) Yapılacak atamalarda aile birliğinin muhafaza ve sağlık şartları göz önünde bulundurulur. (5) Atamaların, zaruret halleri dışında atama dönemi içinde yapılması esastır. Hizmet bölgeleri MADDE 6 (1) Genel Müdürlük ve İşletmelerin bulunduğu bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile işletmenin özellikleri yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren işletmeler gruplandırılarak, teknik, sağlık ve idari personel için altı hizmet bölgesine, tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca istihdamı zorunlu görülen koruma ve güvenlik teşkilatının, kurumun bütün işletmelerinde bulunmaması ve bu nedenle hizmet bölgelerinin sınırlı işletmeleri 9

10 kapsaması sebebiyle, bu personel için üç hizmet bölgesine ayrılmış ve hizmet bölgeleri Ek- 1 deki cetvelde düzenlenmiştir. Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresi MADDE 7 (1) Teknik, sağlık ve idari personel için zorunlu çalışma süresi; a) I. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, b) II. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, c) III. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, ç) IV. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, d) V. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, e) VI. Hizmet Bölgesinde 10 (5+5) yıldır. (2) Koruma ve güvenlik personeli hariç, II sayılı cetvele dahil personelden TİGEM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile eş ve sağlık sebepleri dışında III, IV ve V. Bölgelerde hizmetlerini tamamlamış olmak kaydıyla Genel Müdürlük merkez teşkilatına atanmak için talepte bulunabilir. Koruma ve güvenlik personeli için zorunlu çalışma süresi; a) I. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, b) II. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, c) III. Hizmet Bölgesinde 15 yıldır. (3) Koruma ve güvenlik personelinden, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile eş ve sağlık sebepleri dışında III. Bölgede hizmetlerini tamamlamış olmak kaydıyla Genel Müdürlük merkez teşkilatına atanmak için talepte bulunabilirler. (4) Aynı hizmet bölgesinde hizmetini doldurmayan personel, hizmetini tamamlamak üzere ikinci defa atama yapılabilir. (5) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esastır. Zorunlu çalışma süreleri, aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak, bu bölme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 3 yıldan az olamaz. (6) VI. Hizmet Bölgesinde birinci seferde 5 yılını dolduran personel diğer hizmet bölgelerinde en az 5 yıl çalıştıktan sonra ikinci defa 5 (beş) yıl çalışmak üzere VI. Hizmet Bölgesine atanabilir. Personelin isteği olması ve Genel Müdürlüğünde uygun bulması halinde bu işletmede tek seferde 10 yıl çalışabilir. (7) V. ve VI. Bölge (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir), İşletme Müdürlüklerinde personele ihtiyaç duyulması halinde, öncelikli olarak bölgesinde çalışma süresini tamamlayan ve bu işletmelerde (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir) çalışmayan, bunun mümkün olmaması halinde bölgesindeki çalışma süresine bakılmaksızın bu işletmelerde (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir) hiç çalışmamış veya çalışma süresini tamamlamayan personelin nakilleri yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri MADDE 8 (1) Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmalarda göz önünde bulundurulacak hususlar MADDE 9 (1) Atamalar, personelin dengeli dağılımını sağlayacak şekilde, öğrenim, uzmanlık, tecrübe, bilgi, beceri gibi özellikleri ile boş kadro durumuna göre ve hizmetin gereği olarak hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. (2) Var ise Eş ve sağlık durumları ile ilgili gerekli belgeler dikkate alınır. (3) Aynı yerde çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. (4) Eşi başka kurumda çalışan personelin eşinin yer değiştirmeye tabi olması hallerinde eşinin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. (5) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir. 10

11 (6) Hizmet bölgelerinde İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı olarak yapılan hizmet süreleri bu bölgelerdeki yapılan hizmetin hesabında dikkate alınmaz. Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 10 (1) Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması, c) İdarenin lüzum göreceği haller, (2) Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgelerindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 11 (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan personelin isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir. a) A- Özür Grubu : Sağlık durumu b) B- Özür Grubu : Eş durumu Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 12 (1) Hizmetin gereği olarak 9 uncu maddede yada personelin isteği üzerine 10 uncu maddede belirtilen nedenlerle bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. Sağlık ve eş durumlarının belgelendirilmesi MADDE 13- (1) Özür gruplarına göre; a) (A) Özür Grubuna (Sağlık durumu) dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre ve sözleşmeli personelin tam teşekküllü Hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumunun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar. b) (B) Özür Grubuna (Eş durumu) dayanarak memurun ve sözleşmeli personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki tarih ve 160 sayılı kanuna tâbi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını veya KİT lerde sözleşmeli personel olarak çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. (2) Bu özür gruplarına dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler. Personelin yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet alanları MADDE 14 (1) İşletmelerde İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısının yer değiştirme suretiyle atanamayacağı yerler aşağıda gösterilmiştir. a) Personelin kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe, 11

12 b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte personelin en az 15 yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettiği il veya ilçe, c) Personelin İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim eğitimini kesintisiz olarak tamamladığı il veya ilçe, son genel nüfus sayımına göre il merkez ilçe belediye nüfusu i aşan yerlerde yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, kurumun Kamu İktisadi Teşebbüsü olması ve işletmelerimizin merkez il ve ilçelere uzaklığı, mevcut iş durumu, hizmetin niteliği ve personelin beceri kabiliyeti de dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin uygulanıp, uygulanmayacağı hususunda, Yönetim Kurulu veya bu Kurulun vereceği yetkiye istinaden Genel Müdür yetkilidir. Zorunlu çalışma süresinin doldurulması MADDE 15 : (1) Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgeye kadrosuyla birlikte atanacak memur ve sözleşme müsaadesi alınamaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, I. Bölge hariç bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir. (2) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeniyle yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakabilirler. (3) Bu şekilde talepte bulunup ta yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulabilirler ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar. İlk atamalarda hizmet bölgesinin belirlenmesi MADDE 16 (1) Aşağıda belirtilen durumlarda memurda kadro ve sözleşmelilerde pozisyon imkanı göz önünde bulundurmak suretiyle; a) İlk kez sözleşmeli çalışanların b) Sınıf ve derecesi sabit kalmak kaydıyla unvanları değiştirilen memur ile sözleşmeli personelin, c) Başka bir kurumdan naklen sözleşmeli personel olarak alınanların, d) Tekrar memuriyete sözleşmeli olarak dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurt dışı dönüşü atanma MADDE 17 (1) Yurt dışında bir göreve atanan personelin yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları Genel Müdürlükçe belirlenir. İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma MADDE 18 (1) Personelin isteği ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atama yapılabilir. Bu taktirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması MADDE 19 (1) Altı bölge hizmetini de tamamlayan personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı personelin istekleri de gözönüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir. 12

13 Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler MADDE 20 (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma ve sözleşmeli personel çalıştırma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bölge hizmetinden sayılacak süreler MADDE 21 (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir. a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı, b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, d) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı, e) Daha önceden ve/veya daha sonra geçici görevle görevlendirilen koruma ve güvenlik personelinin hizmet sürelerinde geçici görev yaptığı yer ve süreler o bölgede hizmet yapmış gibi değerlendirilir. (2) (a) fıkrasında belirtilen süreler, personelin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler MADDE 22 (1) 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 108.maddesinin (1) ve (4) fıkraları uyarınca, aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler Yer değiştirme kurulları MADDE 23 (1) Yer değiştirme istek ve işlemlerini incelemek, düzenlemek ve sonucunu Genel Müdür e sunmak üzere personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı ile ilgili Daire Başkanı ve Atama Kadro Şube Müdüründen oluşan bir komisyon kurulur. Yer değiştirme kurullarının görevleri MADDE 24 (1) Yer değiştirme kurulları, a) Kadrolu memur ile sözleşmeli personel çalıştırma imkânını, b) Hizmetin gereklerini, c) Personelin sicil durumunu, ç) İstek formları ile ekli özür halleri belgeleri, d) İstek formlarında belirtilen hizmet bölgesi ve alanlarını, sırası ile dikkate alarak inceler. Personelin atanacağı hizmet alanını tespit ederek onaya sunar. Atamalarda IV üncü, V inci ve VI ncı Hizmet Bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik verilir. Başvurma şekilleri MADDE 25 (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, EK-2 deki Yer değiştirme suretiyle atanma istek formu nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile 13

14 atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Yer değiştirme suretiyle atanmak isteyen personelin İstek Formunun; Daire Başkanlıklarının veya İşletme Müdürlüklerinin görüşleri ile birlikte onaylı olarak cari yılın en geç mayıs ayı sonuna kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir. Görüş belirtilmeyen talepler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. Cari yılda (rotasyon döneminde) işlem yapılmayan talepler yürürlükten kalkar. Gerçek dışı beyan MADDE 26 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların veya yerinde bırakılanların, özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda haklarında genel hükümler uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 27 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönerge hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma MADDE 28- (1) Bu Yönergenin uygulamaya girmesi ile Yönetim Kurulunun 13/06/2006 tarihli ve 125 sayılı kararıyla uygulamaya konulan TİGEM Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönerge yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 28 Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 02/7/2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygulamaya konmuştur. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Yönerge hükümlerini, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 14

15 EK 1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAYİN-NAKİL YÖNERGESİNE GÖRE II SAYILI CETVELE DAHİL (İDARİ, TEKNİK VE SAĞLIK) PERSONELİN BÖLGELER İTİBARİYLE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ I.BÖLGE (5 YIL) II. BÖLGE (5 YIL) III. BÖLGE (5 YIL) IV. BÖLGE (5 YIL) V.BÖLGE (5 YIL) VI. BÖLGE (10 YIL) GENEL MÜDÜRLÜK ANADOLU GÖKHÖYÜK GÖZLÜ ALTINOVA CEYLANPINAR BOZTEPE ÇUKUROVA KONUKLAR MALYA KAZIMKARABEKİR DALAMAN KOÇAŞ SULTANSUYU POLATLI KARACABEY ULAŞ KARAKÖY TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAYİN-NAKİL YÖNERGESİNE GÖRE II SAYILI CETVELE DAHİL KORUMA VE GÜVENLİKPERSONELİNİN BÖLGELER İTİBARİYLE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ I.BÖLGE (5 YIL) II. BÖLGE (5 YIL) III. BÖLGE (15 YIL) GENEL MÜDÜRLÜK ALTINOVA CEYLANPINAR ANADOLU GÖZLÜ KAZIMKARABEKİR BOZTEPE MALYA ÇUKUROVA POLATLI DALAMAN GÖKHÖYÜK KARACABEY KARAKÖY KOÇAŞ KONUKLAR SULTANSUYU KARACABEY TÜRKGELDİ ULAŞ 15

16 EK-2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU I Yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunan memurun; A- Adı : B- Soyadı : C- Sicil No : D- Nüfusa kayıtlı olduğu yer (il veya ilçe belirtilecek) : E- En son bitirdiği öğrenim kurumunun bulunduğu il veya ilçe: F- İkametgâhının bulunduğu il veya ilçe: G- Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı (işletmenin adı) : H- Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi (yıl, ay, gün) : İ- Daha önce çalıştığı işletmeler hizmet süreleri ve tarihleri II Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince Yer Değiştirme Suretiyle Atanma isteğinde bulunuyorsa; (A) Özür Grubu (Sağlık Durumu) : (B) Özür Grubu (Eş Durumu) : III Memurun yer değiştirme sureti ile atanmak istediği hizmet alanı (Tercih sırasına göre); NOT : Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir. ADRES: İmza Tarih 16

17 17

18 18

19 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra işletmelerinin elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra işletmelerinin tümünü kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 16 Mayıs 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; a) Arşiv malzemesi: Türk Devletinin ve Milletinin hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluş işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bant baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılı her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, TİGEM in gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar, tapu kayıtları, gibi belgeleri, c) Birim arşivi: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden aktüalitesini kaybetmemiş olarak günlük iş akışı içinde kullanılan malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini, (taşra, bölge arşivleri de dâhil.) ç) Kurum arşivi: Genel Müdürlük birimlerinin merkez teşkilatı içerisinde yer alan ve arşiv malzemesiyle arşivlik malzemenin, Genel Müdürlük birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı ve Genel Müdürlüğün tüm birimlerini kapsayan merkezi arşivini, d) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Arşiv Malzemesi İle Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma Koruma yükümlüğü MADDE 5 (1) Genel Müdürlük elinde bulundurduğu ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmediği arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslı düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. (2) Genel Müdürlük, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak; 19

20 a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, b) Yangına karşı yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından, c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin % 50 ile 60 arasında tutulmasından, ç) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz ve kimyevi maddelerin kullanılmasından, d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının arınık edilmesinden, e) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden, f) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme için 12 ile 15 derece arasında) tutulmasından sorumludur. Birim ve kurum arşivi MADDE 6 - (1) Genel Müdürlük, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için birim arşivleri ni, daha uzun bir süre saklayacağı arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için kurum arşivi ni kurar. (2) Genel Müdürlük elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1 ile 5 yıl, arşiv malzemesi ise kurum arşivinde 10 ile 14 yıl süre ile saklanır. Arşiv malzemesinin gizliliği MADDE 7 (1) Genel Müdürlük birimleri elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonrada gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizlilik derecesinin kaldırılması ancak ilgili birimin görüşü alınarak Genel Müdürlükçe kaldırılabilir. Arşivlerden yararlanma MADDE 8 (1) Genel Müdürlük elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinde, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümleri uygulanır. (2) Ancak devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerce görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. (3) Araştırmaya açık arşiv malzemesinden yararlanmakta ise Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve 12/5/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Karar hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması Birim arşivi işlemleri MADDE 9 (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur. (2) Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre; a) Birimi, b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl), c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti, 20

21 ç) Aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılarak, ekler için de aynı usul uygulanır) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle hazırlanır. (3) Ancak, istisnai bir kaide olarak sicil dosyaları, sicil numarası (Genel Müdürlük sicil numarasına ilaveten, emekli sicil numarası da belirtilmelidir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır. (4) Ayrıca Genel Müdürlük birimlerince verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline malzemenin türüne göre geliştirilecek bir sistem içerisinde alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi olarak hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır. (5) İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan Genel Müdürlük evraklarının bulunduğu dosya gömleğinin sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile (GİZLİ) damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabii tutulur. (6) Gizlilik dereceli evrak ilgili birimce gizliliği kaldırılmadıkça bu hüviyetini muhafaza eder. (7) Gizlilik derecesi kaldırılan malzemeye, gizliliği kaldırıldı damgası vurularak gizlilik damgası iptal edilir. Uygunluk kontrolü MADDE 10 (1) Ayrım sonucu işlemi tamamlanmış ve birim arşivinde devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, mahiyetine göre kaydına mahsus kayıt defteri ve föyleri gözden geçirilerek sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına, b) Bir aidiyet içerisinde aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine, c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına, ç) Klasörler ve dosyalar üzerine devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının ve ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, d) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine, e) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına, f) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının ve ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, g) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine, ğ) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılıp eksikler varsa tamamlanır. (2) Uygunluk kontrolü ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır Malzemenin birim arşivine devri MADDE 11 - (1) İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. (2) Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır. Birim arşivine devredilmesi gerekmeyen malzeme MADDE 12 - (1) Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri ilgili birimlerinde muhafaza edilir. Malzemenin birim arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi MADDE 13 - (1) Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki aslı düzenleri bozulmadan saklanır. (2) Bekleme süresine müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir. 21

f) Genel Müdürlük : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü

f) Genel Müdürlük : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü (06.02.1999 gün ve 23603 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam ve Tarifler BİRİNCİ KISIM Amac: Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede bulunan

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU ARŞİV MEVZUATI 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KASIM 2005 AYINDA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU (Arşiv Malzemesi) TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

Detaylı

3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU

3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞĐV HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TESPĐT VE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVĐYATI DÖKÜM FORMU ĐMHA LĐSTESĐ AYIKLAMA VE ĐMHA KOMĐSYONLARININ TEŞKĐLĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÖRNEK YAZIŞMALAR

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu: 18 AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2006 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASNİF İŞLEMLERİ REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2014 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Uğur ÜNAL Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje Sorumluları Hüsnü ÖZER Devlet

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı