TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1

2 2

3 İ Ç İ N D E K İ L E R TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar... 9 İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar 5. Temel ilkeler Hizmet bölgeleri Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresi Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri Yer değiştirme suretiyle atanmalarda göz önünde bulundurulacak hususlar Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler Personelin isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler Zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmeler Sağlık ve eş durumlarının belgelendirilmesi Personelin yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet alanları Zorunlu çalışma süresinin doldurulması İlk atamalarda hizmet bölgesinin belirlenmesi Yurt dışı dönüşü atanma İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler Bölge hizmetinden sayılacak süreler Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler 23. Yer değiştirme kurulları Yer değiştirme kurullarının görevleri Başvurma şekilleri Gerçek dışı beyan DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler 27. Hüküm bulunmayan haller Yürürlükten Kaldırma Yürürlülük Yürütme Ek Ek

4 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tarifler 1. Amaç Kapsam Hukuki dayanak Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Arşiv Malzemesi İle Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma 5. Koruma yükümlülüğü Birim ve kurum arşivi Arşiv malzemesinin gizliliği Arşivlerden yararlanma ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması 9. Birim arşivi işlemleri Uygunluk kontrolü Malzemenin birim arşivine devri Birim arşivine devredilmesi gerekmeyen malzeme Malzemenin birim arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi Malzemenin birim arşivinde saklanma süresi Birim arşivinden yararlanma Birim arşivinde ayıklama ve imha Kurum arşivine devredilecek malzemenin ayrılması Kurum arşivine devretme DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurum Arşivi İşlemleri 19. Uygunluk kontrolü Kurum arşivinde ayıklama ve imha Damgalama Malzemenin kurum arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi Elektronik ortamlarda kaydedilen arşiv malzemesi Malzemenin kurum arşivinde saklanma süresi Malz. envanterinin çıkartılması ve kataloglarının hazırlanması Kurum arşivinden yararlanma Devlet Arş. Gen. Müd. devredilecek malz. ayrılması ve teslimi Arşiv malzemesi devir teslim ve envanter formunun düzenlenmesi Faaliyet Raporu BEŞİNCİ BÖLÜM İmha İşlemleri ve İmha Edilecek Malzeme 30. İmha işlemine tabii tutulmayacak malzeme İmha edilecek malzeme Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha Ayıklama ve imha komisyonlarının teşkili

5 34. Ayıklama ve imha komisyonlarının yetki ve sorumlulukları Ayıklama ve imha komisyonlarının çalışma esasları ALTINCI BÖLÜM İmha İşlemleri 36. Ayıklama ve tasnif İmha listesinin düzenlenmesi İmha listelerinin kesinlik kazanması İmha şekilleri İmha edilecek malzemenin ayıklanması İmha tutanağı İmha listeleri ve tutanaklarının saklanması ve denetleme Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Yürürlük Yürütme EK EK EK EK EK EK

6 6

7 7

8 8

9 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, atamayı belli kurallara bağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge hükümleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün işçiler haricinde çalışan memur ve sözleşmeli personeline uygulanır. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Yer değiştirme suretiyle atama: Kurumda çalışan personelin görevi veya yerlerinin değiştirilmesini, b) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, c) İşletme: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeleri, ç) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ek-1 cetvelinde gösterilen Genel Müdürlük ve işletmelerin gruplarını, d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri, e) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Esaslar Temel ilkeler MADDE 5 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ve sözleşme pozisyonları dikkate alınır. (2) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren işletmeler gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. (3) Bu atamalarda, personelin bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır. (4) Yapılacak atamalarda aile birliğinin muhafaza ve sağlık şartları göz önünde bulundurulur. (5) Atamaların, zaruret halleri dışında atama dönemi içinde yapılması esastır. Hizmet bölgeleri MADDE 6 (1) Genel Müdürlük ve İşletmelerin bulunduğu bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile işletmenin özellikleri yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren işletmeler gruplandırılarak, teknik, sağlık ve idari personel için altı hizmet bölgesine, tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca istihdamı zorunlu görülen koruma ve güvenlik teşkilatının, kurumun bütün işletmelerinde bulunmaması ve bu nedenle hizmet bölgelerinin sınırlı işletmeleri 9

10 kapsaması sebebiyle, bu personel için üç hizmet bölgesine ayrılmış ve hizmet bölgeleri Ek- 1 deki cetvelde düzenlenmiştir. Bölgelerdeki zorunlu çalışma süresi MADDE 7 (1) Teknik, sağlık ve idari personel için zorunlu çalışma süresi; a) I. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, b) II. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, c) III. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, ç) IV. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, d) V. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, e) VI. Hizmet Bölgesinde 10 (5+5) yıldır. (2) Koruma ve güvenlik personeli hariç, II sayılı cetvele dahil personelden TİGEM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile eş ve sağlık sebepleri dışında III, IV ve V. Bölgelerde hizmetlerini tamamlamış olmak kaydıyla Genel Müdürlük merkez teşkilatına atanmak için talepte bulunabilir. Koruma ve güvenlik personeli için zorunlu çalışma süresi; a) I. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, b) II. Hizmet Bölgesinde 5 yıl, c) III. Hizmet Bölgesinde 15 yıldır. (3) Koruma ve güvenlik personelinden, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile eş ve sağlık sebepleri dışında III. Bölgede hizmetlerini tamamlamış olmak kaydıyla Genel Müdürlük merkez teşkilatına atanmak için talepte bulunabilirler. (4) Aynı hizmet bölgesinde hizmetini doldurmayan personel, hizmetini tamamlamak üzere ikinci defa atama yapılabilir. (5) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esastır. Zorunlu çalışma süreleri, aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Ancak, bu bölme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 3 yıldan az olamaz. (6) VI. Hizmet Bölgesinde birinci seferde 5 yılını dolduran personel diğer hizmet bölgelerinde en az 5 yıl çalıştıktan sonra ikinci defa 5 (beş) yıl çalışmak üzere VI. Hizmet Bölgesine atanabilir. Personelin isteği olması ve Genel Müdürlüğünde uygun bulması halinde bu işletmede tek seferde 10 yıl çalışabilir. (7) V. ve VI. Bölge (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir), İşletme Müdürlüklerinde personele ihtiyaç duyulması halinde, öncelikli olarak bölgesinde çalışma süresini tamamlayan ve bu işletmelerde (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir) çalışmayan, bunun mümkün olmaması halinde bölgesindeki çalışma süresine bakılmaksızın bu işletmelerde (Ceylanpınar, Altınova, Kazımkarabekir) hiç çalışmamış veya çalışma süresini tamamlamayan personelin nakilleri yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri MADDE 8 (1) Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmalarda göz önünde bulundurulacak hususlar MADDE 9 (1) Atamalar, personelin dengeli dağılımını sağlayacak şekilde, öğrenim, uzmanlık, tecrübe, bilgi, beceri gibi özellikleri ile boş kadro durumuna göre ve hizmetin gereği olarak hazırlanan bir plan dahilinde yapılır. (2) Var ise Eş ve sağlık durumları ile ilgili gerekli belgeler dikkate alınır. (3) Aynı yerde çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. (4) Eşi başka kurumda çalışan personelin eşinin yer değiştirmeye tabi olması hallerinde eşinin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. (5) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan personelin eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir. 10

11 (6) Hizmet bölgelerinde İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısı olarak yapılan hizmet süreleri bu bölgelerdeki yapılan hizmetin hesabında dikkate alınmaz. Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 10 (1) Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması, b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması, c) İdarenin lüzum göreceği haller, (2) Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgelerindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 11 (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan personelin isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir. a) A- Özür Grubu : Sağlık durumu b) B- Özür Grubu : Eş durumu Bu özür gruplarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Zorunlu hizmet süresi tamamlanmadan yapılabilecek yer değiştirmeler MADDE 12 (1) Hizmetin gereği olarak 9 uncu maddede yada personelin isteği üzerine 10 uncu maddede belirtilen nedenlerle bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. Sağlık ve eş durumlarının belgelendirilmesi MADDE 13- (1) Özür gruplarına göre; a) (A) Özür Grubuna (Sağlık durumu) dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre ve sözleşmeli personelin tam teşekküllü Hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumunun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar. b) (B) Özür Grubuna (Eş durumu) dayanarak memurun ve sözleşmeli personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki tarih ve 160 sayılı kanuna tâbi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını veya KİT lerde sözleşmeli personel olarak çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. (2) Bu özür gruplarına dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler. Personelin yer değiştirme suretiyle atanamayacağı hizmet alanları MADDE 14 (1) İşletmelerde İşletme Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcısının yer değiştirme suretiyle atanamayacağı yerler aşağıda gösterilmiştir. a) Personelin kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya ilçe, 11

12 b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte personelin en az 15 yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettiği il veya ilçe, c) Personelin İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim eğitimini kesintisiz olarak tamamladığı il veya ilçe, son genel nüfus sayımına göre il merkez ilçe belediye nüfusu i aşan yerlerde yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak, kurumun Kamu İktisadi Teşebbüsü olması ve işletmelerimizin merkez il ve ilçelere uzaklığı, mevcut iş durumu, hizmetin niteliği ve personelin beceri kabiliyeti de dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin uygulanıp, uygulanmayacağı hususunda, Yönetim Kurulu veya bu Kurulun vereceği yetkiye istinaden Genel Müdür yetkilidir. Zorunlu çalışma süresinin doldurulması MADDE 15 : (1) Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgeye kadrosuyla birlikte atanacak memur ve sözleşme müsaadesi alınamaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, I. Bölge hariç bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir. (2) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeniyle yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakabilirler. (3) Bu şekilde talepte bulunup ta yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulabilirler ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar. İlk atamalarda hizmet bölgesinin belirlenmesi MADDE 16 (1) Aşağıda belirtilen durumlarda memurda kadro ve sözleşmelilerde pozisyon imkanı göz önünde bulundurmak suretiyle; a) İlk kez sözleşmeli çalışanların b) Sınıf ve derecesi sabit kalmak kaydıyla unvanları değiştirilen memur ile sözleşmeli personelin, c) Başka bir kurumdan naklen sözleşmeli personel olarak alınanların, d) Tekrar memuriyete sözleşmeli olarak dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurt dışı dönüşü atanma MADDE 17 (1) Yurt dışında bir göreve atanan personelin yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları Genel Müdürlükçe belirlenir. İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma MADDE 18 (1) Personelin isteği ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atama yapılabilir. Bu taktirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır. Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması MADDE 19 (1) Altı bölge hizmetini de tamamlayan personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı personelin istekleri de gözönüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir. 12

13 Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler MADDE 20 (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma ve sözleşmeli personel çalıştırma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bölge hizmetinden sayılacak süreler MADDE 21 (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir. a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı, b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı, ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, d) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı, e) Daha önceden ve/veya daha sonra geçici görevle görevlendirilen koruma ve güvenlik personelinin hizmet sürelerinde geçici görev yaptığı yer ve süreler o bölgede hizmet yapmış gibi değerlendirilir. (2) (a) fıkrasında belirtilen süreler, personelin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır. Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler MADDE 22 (1) 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 108.maddesinin (1) ve (4) fıkraları uyarınca, aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yer Değiştirme Sureti İle Atanmaya İlişkin İşlemler Yer değiştirme kurulları MADDE 23 (1) Yer değiştirme istek ve işlemlerini incelemek, düzenlemek ve sonucunu Genel Müdür e sunmak üzere personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı ile ilgili Daire Başkanı ve Atama Kadro Şube Müdüründen oluşan bir komisyon kurulur. Yer değiştirme kurullarının görevleri MADDE 24 (1) Yer değiştirme kurulları, a) Kadrolu memur ile sözleşmeli personel çalıştırma imkânını, b) Hizmetin gereklerini, c) Personelin sicil durumunu, ç) İstek formları ile ekli özür halleri belgeleri, d) İstek formlarında belirtilen hizmet bölgesi ve alanlarını, sırası ile dikkate alarak inceler. Personelin atanacağı hizmet alanını tespit ederek onaya sunar. Atamalarda IV üncü, V inci ve VI ncı Hizmet Bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik verilir. Başvurma şekilleri MADDE 25 (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, EK-2 deki Yer değiştirme suretiyle atanma istek formu nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile 13

14 atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Yer değiştirme suretiyle atanmak isteyen personelin İstek Formunun; Daire Başkanlıklarının veya İşletme Müdürlüklerinin görüşleri ile birlikte onaylı olarak cari yılın en geç mayıs ayı sonuna kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderilir. Görüş belirtilmeyen talepler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. Cari yılda (rotasyon döneminde) işlem yapılmayan talepler yürürlükten kalkar. Gerçek dışı beyan MADDE 26 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların veya yerinde bırakılanların, özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda haklarında genel hükümler uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 27 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönerge hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma MADDE 28- (1) Bu Yönergenin uygulamaya girmesi ile Yönetim Kurulunun 13/06/2006 tarihli ve 125 sayılı kararıyla uygulamaya konulan TİGEM Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönerge yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 28 Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 02/7/2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygulamaya konmuştur. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Yönerge hükümlerini, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 14

15 EK 1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAYİN-NAKİL YÖNERGESİNE GÖRE II SAYILI CETVELE DAHİL (İDARİ, TEKNİK VE SAĞLIK) PERSONELİN BÖLGELER İTİBARİYLE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ I.BÖLGE (5 YIL) II. BÖLGE (5 YIL) III. BÖLGE (5 YIL) IV. BÖLGE (5 YIL) V.BÖLGE (5 YIL) VI. BÖLGE (10 YIL) GENEL MÜDÜRLÜK ANADOLU GÖKHÖYÜK GÖZLÜ ALTINOVA CEYLANPINAR BOZTEPE ÇUKUROVA KONUKLAR MALYA KAZIMKARABEKİR DALAMAN KOÇAŞ SULTANSUYU POLATLI KARACABEY ULAŞ KARAKÖY TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAYİN-NAKİL YÖNERGESİNE GÖRE II SAYILI CETVELE DAHİL KORUMA VE GÜVENLİKPERSONELİNİN BÖLGELER İTİBARİYLE ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ I.BÖLGE (5 YIL) II. BÖLGE (5 YIL) III. BÖLGE (15 YIL) GENEL MÜDÜRLÜK ALTINOVA CEYLANPINAR ANADOLU GÖZLÜ KAZIMKARABEKİR BOZTEPE MALYA ÇUKUROVA POLATLI DALAMAN GÖKHÖYÜK KARACABEY KARAKÖY KOÇAŞ KONUKLAR SULTANSUYU KARACABEY TÜRKGELDİ ULAŞ 15

16 EK-2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU I Yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunan memurun; A- Adı : B- Soyadı : C- Sicil No : D- Nüfusa kayıtlı olduğu yer (il veya ilçe belirtilecek) : E- En son bitirdiği öğrenim kurumunun bulunduğu il veya ilçe: F- İkametgâhının bulunduğu il veya ilçe: G- Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı (işletmenin adı) : H- Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi (yıl, ay, gün) : İ- Daha önce çalıştığı işletmeler hizmet süreleri ve tarihleri II Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince Yer Değiştirme Suretiyle Atanma isteğinde bulunuyorsa; (A) Özür Grubu (Sağlık Durumu) : (B) Özür Grubu (Eş Durumu) : III Memurun yer değiştirme sureti ile atanmak istediği hizmet alanı (Tercih sırasına göre); NOT : Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma ekleyeceklerdir. ADRES: İmza Tarih 16

17 17

18 18

19 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra işletmelerinin elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramaması, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra işletmelerinin tümünü kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 16 Mayıs 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; a) Arşiv malzemesi: Türk Devletinin ve Milletinin hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluş işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bant baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi, b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılı her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, TİGEM in gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası anlaşmalar, tapu kayıtları, gibi belgeleri, c) Birim arşivi: Genel Müdürlüğümüz birimlerinin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden aktüalitesini kaybetmemiş olarak günlük iş akışı içinde kullanılan malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini, (taşra, bölge arşivleri de dâhil.) ç) Kurum arşivi: Genel Müdürlük birimlerinin merkez teşkilatı içerisinde yer alan ve arşiv malzemesiyle arşivlik malzemenin, Genel Müdürlük birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı ve Genel Müdürlüğün tüm birimlerini kapsayan merkezi arşivini, d) Genel Müdürlük: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Arşiv Malzemesi İle Arşivlik Malzemenin Korunması, Birim ve Kurum Arşivinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma Koruma yükümlüğü MADDE 5 (1) Genel Müdürlük elinde bulundurduğu ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmediği arşiv malzemesiyle arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslı düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür. (2) Genel Müdürlük, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak; 19

20 a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından, b) Yangına karşı yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda bulundurulmasından, c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle rutubetin % 50 ile 60 arasında tutulmasından, ç) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz ve kimyevi maddelerin kullanılmasından, d) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının arınık edilmesinden, e) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden, f) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme için 12 ile 15 derece arasında) tutulmasından sorumludur. Birim ve kurum arşivi MADDE 6 - (1) Genel Müdürlük, belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için birim arşivleri ni, daha uzun bir süre saklayacağı arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için kurum arşivi ni kurar. (2) Genel Müdürlük elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1 ile 5 yıl, arşiv malzemesi ise kurum arşivinde 10 ile 14 yıl süre ile saklanır. Arşiv malzemesinin gizliliği MADDE 7 (1) Genel Müdürlük birimleri elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi, kurum arşivine geçtikten sonrada gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizlilik derecesinin kaldırılması ancak ilgili birimin görüşü alınarak Genel Müdürlükçe kaldırılabilir. Arşivlerden yararlanma MADDE 8 (1) Genel Müdürlük elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinde, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümleri uygulanır. (2) Ancak devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerce görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir. (3) Araştırmaya açık arşiv malzemesinden yararlanmakta ise Bakanlar Kurulunca tespit edilen ve 12/5/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sayılı Karar hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması Birim arşivi işlemleri MADDE 9 (1) Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tabi tutulur. (2) Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre; a) Birimi, b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl), c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti, 20

21 ç) Aidiyet içerisindeki tarih (aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılarak, ekler için de aynı usul uygulanır) ve sıra numarası esas alınmak suretiyle hazırlanır. (3) Ancak, istisnai bir kaide olarak sicil dosyaları, sicil numarası (Genel Müdürlük sicil numarasına ilaveten, emekli sicil numarası da belirtilmelidir) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır. (4) Ayrıca Genel Müdürlük birimlerince verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline malzemenin türüne göre geliştirilecek bir sistem içerisinde alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi olarak hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır. (5) İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan Genel Müdürlük evraklarının bulunduğu dosya gömleğinin sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile (GİZLİ) damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tabii tutulur. (6) Gizlilik dereceli evrak ilgili birimce gizliliği kaldırılmadıkça bu hüviyetini muhafaza eder. (7) Gizlilik derecesi kaldırılan malzemeye, gizliliği kaldırıldı damgası vurularak gizlilik damgası iptal edilir. Uygunluk kontrolü MADDE 10 (1) Ayrım sonucu işlemi tamamlanmış ve birim arşivinde devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde; a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, mahiyetine göre kaydına mahsus kayıt defteri ve föyleri gözden geçirilerek sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına, b) Bir aidiyet içerisinde aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine, c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına, ç) Klasörler ve dosyalar üzerine devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının ve ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, d) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların ciltlenip ciltlenmediğine, e) Zarflanması gerekenlerin zarflanıp zarflanmadığına, f) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının ve ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına, g) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine, ğ) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına bakılıp eksikler varsa tamamlanır. (2) Uygunluk kontrolü ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır Malzemenin birim arşivine devri MADDE 11 - (1) İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. (2) Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır. Birim arşivine devredilmesi gerekmeyen malzeme MADDE 12 - (1) Resmi Gazete, kitap, broşür ve benzerleri ilgili birimlerinde muhafaza edilir. Malzemenin birim arşivinde tasnifi ve yerleştirilmesi MADDE 13 - (1) Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki aslı düzenleri bozulmadan saklanır. (2) Bekleme süresine müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir. 21

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten

Detaylı

Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Tuşba Belediyesi birimlerinin arşivleme ve imha işlemlerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, Tuşba Belediyesi birimlerinin arşivleme ve imha işlemlerini kapsar. TUŞBA BELEDİYESİ Arşiv Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Tuşba Belediyesi arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi, mevcut arşiv malzemesi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Büyükşehir

Detaylı

ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ

ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ 3473 SAYILI KANUN Kanun Numarası : 3473 Kabul Tarihi : 29.09.1988 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 04.10.1988 Sayı: 19949 Amaç ve Kapsam Bu kanunun amacı, genel ve katma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi

Detaylı

Kapsam : Madde 2- Başkanlığın arşiv malzemesi ile arşivlik malzemesi hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam : Madde 2- Başkanlığın arşiv malzemesi ile arşivlik malzemesi hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Kapsam, Tarifler Amaç ve Dayanak : Madde 1- Bu Yönetmelik, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince,

Detaylı

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com

Arşivleme İşlemleri. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşivleme İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Arşiv İşlemleri Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği: Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler

ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tarifler Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 07.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21630 ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde

Detaylı

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 ARŞİV EVRAKLARININ İLK DURUMU 8 9 10 İMİD BÜNYESİNDE MUHAFAZA EDİLEN ARŞİV EVRAKLARININ GÜNCEL FİZİKİ DURUMU 11 12 13 14 15 248.362 Sayfa Evrak 16 17 18 19 20 21 ARŞİV VE DOKÜMANTASYON İŞLEMLERİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 16 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde

Detaylı

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012 K - Q CTSE-ISO-E.9000. T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sayı Konu : B091TKG1150001-010.06.01 / /3S>6 : Evrak, Dosya ve Tasnif İşlemleri K^/05/2012...TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE îlgi :Tapu

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sultangazi Belediyesi ne bağlı müdürlüklerin arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (9/1/1990 tarihli ve 20397 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü kurum arşivi ile akademik ve idari

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmî Gazete : 16.5.1988/19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.5.1988/19816 Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 19816

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 19816 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmî Gazete DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK : 16.5.1988/19816 Ek ve Değişiklikler: 1) 8.8.2001/24487 RG 2) 22.2.2005/25735 RG BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARŞİV PROSEDÜRÜ DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler

ARŞİV PROSEDÜRÜ DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Tarifler Sayfa No 1 / 13 AMAÇ Arşiv prosedürünün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda arşivleme süreçlerinin yükümlülükler çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır. Bu prosedür 16.5.1988/19816 sayılı Devlet

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.01.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20395 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Uygulama Alanı Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin saptanmasını,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Arşiv Yönetmeliği 219 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatın faaliyetleri sonucu oluşan evrak ve

Detaylı

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Dayanak Amaç: Madde 1: Bu Yönergenin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi Arşiv Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü kurum arşivi ile akademik ve idari

Detaylı

DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Uygulama Alanı Madde 1- Amaç Bu Yönetmenliğin Amacı, Belediye Başkanlığı

Detaylı

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci

Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü AYIKLAMA: 2 Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ : DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARġĠV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER MADDE 1 Bu Yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Birimleri ile bağlı

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL - 2008 Zeytinburnu Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 Resmi Gazete Tarihi: 16.05.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19816 DEVLET ARġĠV HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27637

Resmî Gazete Sayı : 27637 10 Temmuz 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27637 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Kapsam: Madde 2 - Bu Yönetmelik Atılım Üniversitesi'nin bütün birimlerini kapsar.

BİRİNCİ KISIM. Kapsam: Madde 2 - Bu Yönetmelik Atılım Üniversitesi'nin bütün birimlerini kapsar. 06.02.1999 gün ve 23603 Sayılı Resmi Gazete Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam ve Tarifler BİRİNCİ KISIM Amac: Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede bulunan arşiv

Detaylı

f) Genel Müdürlük : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü

f) Genel Müdürlük : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü (06.02.1999 gün ve 23603 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam ve Tarifler BİRİNCİ KISIM Amac: Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitede bulunan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için.... Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 16 Mayıs 1988 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 16 Mayis 1988

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Temmuz 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27637 İçişleri Bakanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ARŞİVLİK MALZEMENİN; KORUNMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ,TASNİFİ, ARAŞTIRILMASI VE ARŞİV TEKNİĞİ YÖNETMELİĞİ

ARŞİVLİK MALZEMENİN; KORUNMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ,TASNİFİ, ARAŞTIRILMASI VE ARŞİV TEKNİĞİ YÖNETMELİĞİ ARŞİVLİK MALZEMENİN; KORUNMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ,TASNİFİ, ARAŞTIRILMASI VE ARŞİV TEKNİĞİ YÖNETMELİĞİ (05.01.1998 - R.G. 1 - EK III - A.E. 10 Sayılı Yönetmelik) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Şubat 1989 ÇARŞAMBA. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Şubat 1989 ÇARŞAMBA. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlûğüne başvurulur. 8 Şubat 1989 ÇARŞAMBA Sayı : 20074

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU ARŞİV MEVZUATI 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KASIM 2005 AYINDA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ OLDUĞU (Arşiv Malzemesi) TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU

ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU 3473 SAYILI KANUN DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU İMHA LİSTESİ AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ İLE İLGİLİ ÖRNEK YAZIŞMALAR

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 19/4/1983-83/6525 Resmî Gazete : 25.6.1983/18088 Ek ve Değişiklikler: 1) 4/10/1984-84/8605 B.K.K. 15.12.1984/18606

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 21 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 9 AMAÇ: Arşiv bölümünün etkili çalışmasını sağlayarak, zamanında ve doğru bir şekilde işleyişini sürdürmek. Elinde bulundurduğu

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

TAŞRA NÜFUS ARŞİVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

TAŞRA NÜFUS ARŞİVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar TAŞRA NÜFUS ARŞİVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlükleri arşivlerinin, nüfus hizmetlerinde meydana gelen

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

NOTERLİK DAİRELERİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

NOTERLİK DAİRELERİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK NOTERLİK DAİRELERİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik noterlik daire ve arşivlerinin hizmetin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesine imkân

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. Devlet Teşkilatı Numarası Nedir? T.C. Devlet Teşkilatı Numarası; devlet teşkilatı içerisinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ Türk arşivciliğinin tarihi çok eskilere dayanır. Uygur Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler ve arşivlerin olduğu tespit edilmiştir. Selçuklularda da resmi

Detaylı

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ARŞİV HİZMETLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Uygulama Alanı Madde 1- Amaç Bu Yönetmenliğin Amacı, Belediye Başkanlığı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri

T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri T.C. ADALET BAKANLIĞI Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.03.0.ĐMĐ.0.00.08-010.06.02-7 06/03/2007 Konu : Arşiv Hizmetleri GENELGE NO: 128/1 Bakanlık merkez, adlî ve idarî yargı birimleri ile

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 85043746-010.06.01-71112 14/06/2016 Konu : Arşiv Hizmetleri Genelgesi GENELGE 2016/02 Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki arşiv hizmetlerinin 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/7-1 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLE VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28650 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı