PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü."

Transkript

1 TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80 düzeyinde gerçekleflen ve beklenti daha yüksek oldu u için bir anlamda memnuniyet yaratan art fltan sonra, flubattaki yüzde 1,29'luk art fl, kötü bir sürpriz oldu. Y l n ilk iki ay ndaki art fl yüzde 2,11'e ulaflt. Yani ilk iki ayda, on iki ayda öngörülen düzeyin yar s afl ld. Merkez Bankas, 2008 y l nda TÜFE'nin yüzde 4,1 ile yüzde 6,9 aras nda gerçekleflece ini, orta noktan n da yüzde 5,5 olarak tahmin edildi ini aç klam flt. ki ayda oluflan yüzde 2,11, alt s n r olarak çizilen yüzde 4,1'in yar s n n da afl ld anlam na geliyor. Merkez Bankas 'n n her ay fiyat endeksleri aç kland ktan sonra yay mlad enflasyon raporunda dile getirilen bir görüfl, adeta hiç de iflmiyor: Ah flu g da ve enerji olmasayd Merkez Bankas 'n n son enflasyon raporunda yine ayn noktaya dikkat çekiliyor. Raporun özet bölümünde flu görüfllere yer veriliyor: fiubat ay nda tüketici fiyatlar yüzde 1,29 oran nda artm fl ve y ll k enflasyon yüzde 9,10 olmufltur. G da fiyatlar ndaki yüksek oranl art fl, flubat ay nda enflasyona yaklafl k 1,4 puanl k katk yapm fl ve Para Politikas Kurulu özetinde dikkat çekildi i gibi bu geliflme y ll k enflasyonun yükselmesine neden olmufltur. G da, enerji ve tütün kalemleri d fllanarak hesaplanan enflasyon göstergesi yüzde dört seviyesine yaklaflmaya devam etmifltir. Kiradaki olumlu seyrin sürmesine karfl n, yemek ve ulaflt rma hizmetleri fiyatlar ndaki art fllar, hizmet grubu AYLIK TÜFE enflasyonundaki iyileflmeyi s - n rlam flt r. Önümüzdeki dönemde temel enflasyon göstergelerindeki düflüflün devam etmesi, ancak enerji ve g da fiyatlar ndan kaynaklanan iki yönlü risklerin sürmesi beklenmektedir. fiubat ay nda g da ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde befli aflan fiyat art fl oldu. Bu art flta en büyük etken ifllenmemifl g da. fllenmemifl g da fiyatlar nda meydana gelen yüzde 8,64'lük art fl n en büyük nedeni de, taze sebze fiyatlar n n yüzde 20,13 gibi rekor bir art fl göstermesi. Merkez Bankas, taze sebze fiyatlar nda mevsimsel e ilimin çok ötesinde gerçekleflen bu art fl, olumsuz hava koflullar ve ulafl m olanaklar n n s n rl olmas na ba l yor. Tavuk eti fiyatlar n n bir ayda yüzde yirmi art fl göstermesi de, ifllenmemifl g da kalemin Ocak fiubat Mart Nisan May s Haz. Tem. A us. Eylül Ekim Kas m Aral k 1,00 0,43 0,92 1,210,60-0,24-0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22 0,80 1,29 YILLIK TÜFE Ocak fiubat Mart Nisan May s Haz. Tem. A us. Eylül Ekim Kas m Aral k 9,93 10,16 10,86 10,729,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39 8,17 9,1 Mart 2008 l EKONOM K FORUM 81

2 GÖSTERGELER deki yüzde 8,64'lük art flta rol oynayan etkenler aras nda say l yor. Merkez Bankas 'n n hesaplamalar na göre, ifllenmemifl g da maddelerindeki yüzde 8,64'lük art fl hariç tutuldu unda, tüketici fiyatlar nda flubat ay art fl yüzde 0,12'de kal yor. fiubat ay nda enerji fiyatlar nda da yüzde 0,30 art fl oldu. fllenmemifl g da ile birlikte enerji de hariç tutulursa, tüketici fiyatlar nda mal grubunda art fl olmad gibi yüzde 0,15 de gerileme ortaya ç k yor. Y l n ilk iki ay nda yüzde 2,11'lik art fl gerçeklefltikten sonra, kalan on ayda iki aydakinden daha az bir art flta kal nabilece ini söylemek hiç de gerçekçi de il. Merkez Bankas 'n n alt s n r olarak ilan etti- i yüzde 4,1'i tutturmak için kalan on aydaki art fl n yüzde 1,9'da kalmas gerekiyor. Böyle bir düzeyin ne kadar uza nda oldu umuzu söylemeye herhalde gerek yok. TÜFE'de orta nokta olan yüzde 5,5'i tutturmak için y l n kalan on ay ndaki art fl n yüzde 3,32, tavan olan yüzde 6,9'da kalabilmek için y l n son on ay ndaki art fl n yüzde 4,69 olmas gerekiyor. Peki, mart-aral k dönemlerinde, yani son on ayl k dönemlerde geçen y llarda hangi düzeylerde art fllar kaydedilmifl dersiniz? 2005 y l nda yüzde 7,1, 2006 y l nda yüzde 8,6, 2007 y l nda ise yüzde 6,9 art fl yaflanm fl. Yani, son üç y l n on ayl k dönemindeki art fllar yüzde 6,9 ile yüzde 8,6 aras nda de iflmifl. Peki, bu y l için on ay n art fl n ne yapacak da yüzde 4,69'a indirecek ve böylece TÜFE'yi 2008 tavan oran olarak öngördü ümüz yüzde 6,9'da tutabilece iz? Hem de enerji ve g da maddelerinin fiyatlar nda öngörülenin üstünde art fllar n devam edece i ortadayken... >DIfi T CARET Ocak ay ihracat, denilebilir ki herkes için sürpriz oldu. TÜ K'in aç klad 10,6 milyar dolar, T M'in rakamlar ndan bile yüksek. Ocak ay ihracat, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 60'tan fazla artt gibi, bir önceki aya, yani 2007'nin aral k ay na göre de yüzde ona yak n art fl göstermifl durumda. Yaklafl k son yirmi y l n rakamlar, ocak aylar nda, bir önceki aral k ay na göre daha az ihracat yap - labildi ini gösteriyor. Aral k ihracatlar genellikle yüksek gerçekleflmifl; bunda, bir dönem özellikle ihracat taahhüdünü kapatabilmek için aral k ay na çok yüklenilmesinin de etkisi var belli ki. Bunun üç istisnas olmufl 1990'dan bu yana ocak, 2002 aral ktan; 2004 ocak, 2003 aral ktan yüksek. Bir de bu y l. Üstelik bu y l n ocak ay ndaki ihracat, yukar da da belirtti imiz gibi, aral ktan yüzde ona yak n daha yüksek. Peki, nas l oldu da bu y l n ocak ay ihracat hem mutlak de er olarak Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek de erine ulaflt, hem de geçen y la göre art fl rekoru k rd? En yüksek ayl k ihracat n, 11,3 milyar dolarla geçen y l n kas m ay nda gerçekleflti ini belirtelim. Bu h zl art flta en büyük etkiyi yapan ihraç kalemi alt n. TÜ K verilerine göre, ocak ay nda 71'inci fas l kapsam nda bulunan alt n ihracat rekor k rd. A rl kla alt ndan oluflan bu fas ldaki ihracat, ocak ay nda bir milyar 78 milyon dolara ulaflt ve geçen y l n ayn ay ndaki 150 milyon dolarl k ihracata göre tam yüzde 618 artt. 71'inci fas l, bu ihracat düzeyiyle otomotivden sonra ocak ay nda en çok ihracat yap lan fas l konumuna geldi. Türkiye'nin, bu fas ldan geçen y l n tümünde 2,6 milyar dolarl k, 2006 y l n n tümünde de 1,8 milyar dolarl k ihracat yapt dikkate al n rsa, ocak ay ndaki rakam n büyüklü ü ve önemi daha kolay anlafl l r. Ocak ay ndaki alt n ihracat n n büyük bölümü sviçre'ye yap ld. Bu ihracat n etkisiyle, sviçre, Almanya'dan sonra ocak ay nda en çok ihracat yapt m z ikinci ülke konumuna geldi. Geçen y l ocakta 42 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi imiz sviçre'ye, bu y l ocakta tam 745 milyon dolarl k ihracat yapt k. Ülkelere da l mda dikkati çeken bir baflka veri daha var. Ocak ay nda Güney Afrika'ya yap lan ihracat 35 milyon dolardan 242 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin, bu ülkeye a rl kl olarak yak t satt belirtiliyor. Güney Afrika, ciddi bir enerji s k nt s yafl yor. Alt n fiyatlar ndaki h zl art fl da, bir ölçüde, dünyan n en büyük alt n üreticilerinden olan Güney Afrika'n n madenlerinin bir k sm n enerji s k nt s yüzünden verimli çal flt ramamas na ba lan yor. Ocak ay itibariyle y ll k rakamlara gelince Y ll k ihracat 111 milyar dolar, ithalat ise 176 milyar dolar düzeyine ulaflt. 2008'in tümü için ihracat n 117, ithalat n 182 milyar dolar düzeyinde hedeflendi ini an msatal m. Ocak sonunda oluflan rakamlar, y ll k hedeflerin kolayl kla afl labilece inin iflaretlerini veriyor. Zaten d fl ticaretimiz öyle bir özellik kazand ki; ihracat ithalata, ithalat ihracata ba l. Dolay s yla ihracat ve ithalat n birbirine yak n art fllar gösterece ini beklemek durumunday z. 82 EKONOM K FORUM k Mart 2008

3 > B R BAKIfiTA ÜÇ YILIN EKONOM K GÖSTERGELER Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k > ÜFE (Yüzde de,) > TÜFE (Yüzde de,) > hracat (Ayl k-milyon dolar) > thalat (Ayl k-milyon dolar) > Cari denge (milyon dolar) > ç borç stoku (milyar YTL) > ç borç faizi (Yüzde) > Bütçe geliri (Ayl k-milyon YTL) > Bütçe gideri (Ayl k-milyon YTL) > Reel kur end. (1995=100) > Ayl k Ort. $ (YTL) > Ayl k Ort. Avro (YTL) > Mevduat > DTH (Milyar dolar) > Kredi > Tük.kredileri > Kredi kartlar > San.ür.endeksi (1997=100) > Protestolu senet (Milyon YTL) > D fl borç öde. (Milyon dolar) ,133 6,058 7,411 6,456 7,042 7,815 7,067 6,811 7,607 6,889 8,641 8, ,567 7,659 8,958 8,307 9,140 8,964 8,937 8,735 9,021 9,892 11,305 9, , ,145 9,796 11,605 11,587 12,694 12,466 11,709 12,276 12,153 11,200 12,897 13, ,594 11,393 13,235 12,925 14,938 14,265 15,214 14,681 14,460 15,612 16,625 16, , ,428-2,273-2,403-2,476-2,200-2, , ,605-3, ,285-3,235-3,119-3,840-4,029-2,808-1,690-1,517-1,518-2,184-2,970-2, ,076-3,155-3,092-3,286-3,614-3,195-2,907-1,690-2,272-3,249-3,311-5, ,619 12,807 11,899 12,164 18,348 15,184 14,929 16,572 12,517 12,511 17,215 15, ,392 13,236 20,481 14,315 19,725 14,645 13,136 19,459 14,396 14,152 18,749 14, , ,604 15,311 12,460 15,142 14,016 13,066 16,897 16,553 14,375 14,912 13,365 20, ,488 15,313 15,640 16,363 17,689 17,186 19,207 15,931 18,142 14,254 16,189 19, , ,014 2, ,777 2, ,113 2, ,403 4,034 1, ,309 2,899 1,054 1,468 1,953 1,020 1,263 1,094 1,638 3, , ,530 1,342 Mart 2008 l EKONOM K FORUM 83

4 GÖSTERGELER GSMH (Yüzde de iflim) Birinci çeyrek kinci çeyrek Üçüncü çeyrek Dördüncü çeyrek 5.7 Y ll k 6.9 Fiyatlar (Yüzde de iflim) ÜFE.fiubat ki ayl k Y ll k Y ll k ortalama TÜFE.fiubat ki ayl k Y ll k Y ll k ortalama D fl Ticaret (Milyon ABD Dolar ) De,(yüzde) Ocak. hracat 10,596 6, thalat 16,306 10, Aç k -5,710-4, hracat/ithalat (Yüzde) Y ll k (Ocak itibariyle). hracat 111,213 86, thalat 175, , Aç k -64,546-55, hracat/ithalat (Yüzde) ç borçlanma ( skontolu ihaleler) Tutar (Milyon YTL) Faiz (yüzde) Tutar (Milyon YTL) Faiz (yüzde).fiubat 3, , Ocak-fiubat 8, , Yurtiçindekilerin toplam YTL mevduat (Bin YTL) Toplam 213,320, ,316, Vadesiz 27,915,735 23,459, Vadeli 185,404, ,857, Bankalara göre. Kamu 97,525,459 82,532, Özel 90,592,144 76,488, Yabanc 25,202,597 12,295, Cari fllemler Dengesi (Milyon Dolar) (Y ll k) Fark De,(Yüzde) CAR filemler DENGES -37,996-32,193 5, Döviz geliri 150, ,578 26, hracat 113,155 91,944 21, Turizm 18,487 16,853 1, flçi dövizi 1,209 1, Di er 17,705 13,670 4, Döviz gideri -188, ,771 32, thalat -160, ,268 27, Faiz -7,431-6,323 1, Turizm -3,260-2, Di er -17,208-13,437 3, Uluslararas rezervler (Milyon Dolar) 22/2/08 28/12/07 29/12/06 30/12/05 Toplam 118, , ,169 75,066 a-döviz rezervi 115, ,967 98,796 73,151. Merkez Bankas 71,155 71,263 60, Bankalar ve özel finans kurumlar 44,572 43,704 37, b-alt n 3,123 2,764 2, Mevduat bankalar kredileri (Bin YTL) Reel kur endeksi (1995=100) TÜFE'ye göre ÜFE'ye göre(*) TÜFE'ye göre ÜFE'ye göre(*) fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat fiubat (*)2005 öncesi TEFE ye göre Konsolide bütçe (Milyon YTL) (Ocak). Gelir 15,781 12, Harcama 16,306 18, Denge , Faiz d fl denge 3, Yurtiçi yerlefliklere ait DTH (Milyon dolar) 22/2/08 28/12/07 29/12/06 30/12/05 Toplam 93,702 94,767 75,784 59,829. ABD Dolar 52,803 52,963 45,353 34,842. Euro 26,224 27,066 21,849 19,874 (Dolar karfl l ) 38,964 39,808 28,772 23,474.Di er dövizler (dolar karfl l ) 1,934 1,996 1,659 1,512 Mevduat n vade da l m (Bin YTL) a- YTL mevduat 225,010, ,744, Vadesiz ve yedi gün ihbarl 29,106,251 24,455, Bir ay vadeli 61,213,891 48,723, Üç ay vadeli 122,022,086 97,613, Alt ay vadeli 9,201,626 9,855, Bir y l vadeli ve daha uzun vadeli 3,466,527 2,096, b-yabanc para mevduat 120,062, ,581, Vadesiz ve yedi gün ihbarl 21,086,169 22,884, Bir ay vadeli 39,647,549 36,525, Üç ay vadeli 39,309,923 37,832, Alt ay vadeli 7,511,346 6,685, Bir y l vadeli ve daha uzun vadeli 12,507,617 9,652, Toplam 224,844, ,153, Yurtiçi krediler 223,185, ,307, YTL krediler 198,122, ,187, Yabanc para krediler 25,062,812 22,119, Yurtd fl krediler 1,658,761 1,845, Tüketici kredileri ve kredi kartlar (Bin YTL) 29/2/08 23/2/07 De.(yüzde) Toplam 96,244,374 68,058, Tüketici kredileri 69,210,396 46,917, Konut 32,679,221 22,611, Tafl t 5,783,083 6,066, Di er 30,748,092 18,239, Kredi kartlar 27,033,978 21,140, Tasfiye olunacak. Tüketici kredileri 1,058, , Kredi kartlar 1,693,533 1,707, ç borç stoku (Milyon YTL) (Ocak sonu).tutar 258, , Vadeye kalan süre (ay) Repo hacmi (Bin YTL) 29/2/08 28/12/07 29/12/06 30/12/05. Müflterilerle yap lan 2,236,213 2,732,995 2,201,789 1,485,624. Mali kurulufllar aras nda yap lan 18,666,593 18,238,880 14,255,652 12,426, EKONOM K FORUM k Mart 2008

5 En yüksek faiz oranlar (26 fiubat 2008 itibariyle) YTL mevduata Para arz (Bin YTL) ABD Dolar mevduata 1,50-8,75 2,00-8,75 2,25-8,75 3,50-8,75 malat sanayi kapasite kullan m oran (Yüzde - Ocak) Ayl k sanayi üretimi de iflimi (Yüzde - Ocak) Euro mevduata 1,50-7,00 1,75-7,50 2,00-7,10 2,25-7,20 M1 71,634,304 63,743, DOLAfiIMDAK PARA 25,109,869 20,216, Dolafl ma Ç kan Banknot + Madeni Para 27,605,899 22,178, Banka Kasalar (-) 2,496,030 1,962, VADES Z MEVDUAT (YTL) 25,921,994 21,079, Mevduat Bankalar 24,591,507 20,179, Kat l m Bankalar 1,305, , TCMB 24,588 10, VADES Z MEVDUAT (YP) 20,602,442 22,448, Mevduat Bankalar 19,488,920 21,286, Kat l m Bankalar 1,041,393 1,089, TCMB 72,129 71, M2 350,175, ,262, VADEL MEVDUAT (YTL) 186,989, ,833, Mevduat Bankalar 180,151, ,724, Kat l m Bankalar 6,837,407 4,108, TCMB - - VADEL MEVDUAT (YP) 91,551,718 85,684, Mevduat Bankalar 85,782,839 80,853, Kat l m Bankalar 5,768,879 4,831, TCMB - - M3 375,946, ,763, REPO 4,703,921 3,650, PARA P YASASI FONLARI (B T P L K T FONLAR) 21,067,593 17,850, flsizlik verileri (Bin kifli) Kas m 07 Ekim 07 Kas m ve daha yukar yafltaki nüfus flgücü durumu stihdam edilenler flsizler flsizlik oran (Yüzde) Tar m d fl iflsizlik oran (Yüzde) Genç nüfusta iflsizlik oran (Yüzde) Tüketici güven endeksi Ocak 08 Aral k 07 De.(Yüzde) TÜKET C GÜVEN ENDEKS Sat n alma gücü (mevcut dönem) Sat n alma gücü (gelecek dönem) Genel ekonomik durum (gelecek dönem) fl bulma olanaklar (gelecek dönem) Mevcut dönemin dayan kl tüketim mallar sat n almak için uygunlu u. Toplam Kamu Özel Toplam Madencilik malat Elektrik, gaz ve su Yat r m teflvik belgeleri (Bin YTL) (Ocak) De,(yüzde). Tar m 9,997 9, Madencilik 123,850 37, malat sanayi 943,544 1,152, Enerji 655,400 17, Hizmetler 1,124, , Toplam 2,857,149 1,926, Turist say s De.(yüzde) Ocak-Aral k 27,214,988 23,148, fiirket kurulufllar (Ocak). Kurulan 6,001 5, Kapanan 1,640 1, nflaat ruhsat ve yap kullanma izin belgesi Yap say s ( lk Dokuz Ay) De.(yüzde). Ruhsat 74,740 84, Yap kullanma izin belgesi 50,797 48, Protestolu senetler (Ocak). Adet 92,917 82, Tutar (Bin YTL) 545, , Herbirinin tutar YTL nin üstündeki senetler D fl borç anapara ve faiz ödemesi (Milyon dolar) (Ocak-fiubat) Toplam 3,871 4, Kamu 3,493 1, Merkez Bankas IMF'ye ödemeler 338 2, Çeflitli göstergeler 2007 (3.Ç.) Toplam d fl borç stoku (Milyon Dolar) 237, , , ,839 K sa vade 40,351 42,315 37,103 31,880 Orta-uzun vade 196, , , ,959 Kamu 74,103 71,587 70,414 75,668 K sa Vade 1,718 1,750 2,133 1,840 Orta-Uzun Vade 72,385 69,837 68,280 73,828 TCMB 15,629 15,678 15,425 21,410 K sa Vade 2,331 2,563 2,763 3,287 Orta-Uzun Vade 13,298 13,115 12,662 18,123 Özel 147, ,470 83,161 63,761 K sa Vade 36,302 38,002 32,207 26,753 Orta-Uzun Vade (1) 111,287 82,468 50,954 37,008 D fl borç stokunun GSMH'ye oran (Yüzde) Toplam K sa Vade Orta-Uzun Vade Kamu TCMB Özel D fl borç stokunun yüzde da l m Toplam K sa Vade Orta-Uzun Vade Kamu TCMB Özel D fl borç stokundaki yüzde de iflim (Yüzde) Toplam K sa Vade Orta-Uzun Vade Kamu TCMB Özel F NANSAL GÖSTERGELER (Yüzde) Toplam d fl borç stoku / ihracat (FOB) D fl borç servisi / GSMH D fl borç servisi / ihracat (FOB) Özel sektör borcu / ihracat (FOB) Faiz / GSMH Faiz / ihracat (FOB) TCMB rezervler (net) / D fl borç stoku TCMB rezervler (net) / K sa vadeli borçlar TCMB rezervler (brüt) / Toplam d fl borç TCMB rezervler (brüt )/ K sa vadeli borçlar TCMB rezerv (brüt) / thalat (CIF) TCMB rezerv (net)/ thalat (CIF) Cari ifllemler dengesi / TCMB rezervi (brüt) Cari ifllemler dengesi / TCMB rezervi (net) Cari ifllemler dengesi / GSMH Makro ekonomik büyüklükler (Milyon Dolar) GSMH (Milyon Dolar) 399, , ,475 GSY H (Milyon Dolar) 400, , ,578 hracat (FOB) (2) (3) 100,407 85,502 73,476 63,167 thalat (CIF) (3) -158, , ,774-97,540 Cari ifllemler dengesi (3) -34,372-31,654-22,603-15,601 TCMB rezervler (brüt) 71,725 60,912 50,515 36,009 TCMB rezervler (net) 74,488 63,285 52,429 37,643 D fl kredi kullan mlar (3) 63,068 51,151 34,016 22,828 D fl borç servisi (3) 47,603 38,391 36,612 30,480 Anapara 37,077 30,317 28,653 23,338 Faiz 10,526 8,074 7,959 7,142 (1) 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Merkez Bankas taraf ndan izleniyor (2) Bavul ticareti ve di er mallar hariç (3) 12 ayl k toplam Mart 2008 l EKONOM K FORUM 85

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com

PROJEKS YON > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com > ENFLASYON ay ndaki fiyat art fllar n n, nisandaki oranlar gölgede b rakmas yla ilgili olarak bir dizi teknik analiz

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

PROJEKS YON TÜRK YE N N GÖSTERGELER

PROJEKS YON TÜRK YE N N GÖSTERGELER TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > GSYH Y l n ikinci çeyre inde yüzde 3,5-4.0 aral nda gerçekleflmesi beklenen gayri safi yurtiçi has la (GSYH) art

Detaylı

PROJEKS YON AYLIK TÜFE. > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER

PROJEKS YON AYLIK TÜFE. > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF > ENFLASYON TÜRK YE N N GÖSTERGELER TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > KR ZDEN ÇIKIfiIN HARF Bafllang çta kötümserler çok fazlayd, kriz için L benzetmesi yap ld. Dibe inilecek ve orada

Detaylı

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar. TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: İlk çeyrekte ithalat 56, ihracat 32, cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

GÖSTERGELER ENFLASYON. Özel sektörün dış borcu rekor düzeyde (Milyon $) TÜFE nin ilk çeyrek-son üç çeyrek seyri (%)

GÖSTERGELER ENFLASYON. Özel sektörün dış borcu rekor düzeyde (Milyon $) TÜFE nin ilk çeyrek-son üç çeyrek seyri (%) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON 12,50 10,50 7,50 5,00 2,50 0,00 04 05 06 07 ENFLASYON Merkez Bankası nın 18 Mart taki Para Politikası Kurulu Toplantısı ndan sonra yapılan açıklamada,

Detaylı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İÇ BORÇ: Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı cari açıkla birlikte bütçe açığıydı. Yıllar yılı bu açıklardan söz ettik. Ama son yıllarda bütçede sağlanan

Detaylı

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz.

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. Her Pazar BRUNCH #OlmasadaOlur Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. www.darussafaka.org GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ DENGE: Cari işlemler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Cari açıktan fazla döviz geldi, on yılda 68 milyar Merkez Bankası rezervine eklendi (Milyon $)

Cari açıktan fazla döviz geldi, on yılda 68 milyar Merkez Bankası rezervine eklendi (Milyon $) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON CARİ AÇIK: TÜİK geçen ay 2003-2012 dönemini kapsayan son on yılın turizm gelirlerini revize etti, Merkez Bankası da turizmdeki bu revizyondan

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef

OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef Hedef Hedef TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON OVP nin dış ticaret hedefleri anlamını şimdiden yitirdi 2010 2011 2012 2013 2014 Tahmin Gerçek. Hedef Tahmin Hedef

Detaylı

galiba, bu yıl 4,5 milyon Rus turist

galiba, bu yıl 4,5 milyon Rus turist Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ORTA VADELİ PROGRAM: Hükümet, geçen yıl seçim ortamında hazırlanmak durumunda kaldığı 2016-2018 dönemi Orta Vadeli Programı nı (OVP) revize etti. Yeni programda

Detaylı

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $)

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ALTIN İHRACATI ve İRAN: Türkiye normalde altında net ithalatçı bir ülke. Önemsenecek düzeyde altın madenimiz yok ve ihtiyacımızı ithalatla karşılıyoruz.

Detaylı

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER:

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER: 1 Kasım seçiminin özeti şu: Her iki seçmenden biri AKP yi tercih etti. Bunun gerekçesi elbette önemli, ama bu gerekçe daha çok

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Petrolün 125 dolara dayanması, yalnızca gerginlik sonucu ortaya çıkan bir durum.

Petrolün 125 dolara dayanması, yalnızca gerginlik sonucu ortaya çıkan bir durum. GÖSTERGELER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ENERJİ: Geçen yıl 241 milyar doları bulan ithalatın 54 milyar doları enerji için yapıldı. Bir başka ifadeyle her 100 dolarlık ithalatta

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON SICAK PARAYA ÖNLEM: Merkez Bankası 2010 yılının sonunda sıcak paraya karşı atağa geçti, elindeki hemen hemen

Detaylı

PROJEKSİYON GÖSTERGELER ENFLASYON: Enflasyonda ilk ve ikinci yarı nasıl seyrediyor?

PROJEKSİYON GÖSTERGELER ENFLASYON: Enflasyonda ilk ve ikinci yarı nasıl seyrediyor? Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON ENFLASYON: Doğrusu tüm hesaplar yıllık enflasyonun Haziran da belirgin bir şekilde düşeceği üzerine yapılmıştı. ten önceki yılların ortalamaları

Detaylı

BORSA VE YABANCILAR: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından yayımlanan

BORSA VE YABANCILAR: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından yayımlanan Ô Alaattin AKTAŞ GÖSTERGELER ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON BORSA VE YABANCILAR: Borsada hisse senetlerinin yaklaşık üçte ikisi yabancı yatırımcının elinde. Bu durumu eleştirenler çok ama bu durumun ciddi

Detaylı

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde)

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Son on yılın aylara göre işsizlik oranı (Yüzde) GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İŞSİZLİK: 2008, 2009 ve 2010 yılları tüm dünya gibi Türkiye için de bir kriz dönemiydi. Bu dönemde işsizlik çok arttı. Özellikle 2009 yılındaki

Detaylı

SANAYİ ve BÜYÜME: GÖSTERGELER

SANAYİ ve BÜYÜME: GÖSTERGELER GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON SANAYİ ve BÜYÜME: Sanayi üretimindeki değişim, bir önceki aya ve bir önceki yıla göre olmak üzere temelde iki yöntemle ölçülüyor. Bir önceki

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU:

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU: Kabul etmek gerekir ki 2013, ekonomide birçok yönden kritik bir yıldı. Mayısta, FED in tahvil alımını azaltabileceğine

Detaylı

Aylık ve yıllıklandırılmış cari denge (Milyon $)

Aylık ve yıllıklandırılmış cari denge (Milyon $) GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ÖDEMELER DENGESİ Yıllık cari açık, bir yıl aradan sonra yeniden artış gösterdi. Bir ara öyle bir umuda kapıldık ki, sanki cari açık sorunumuz

Detaylı

Yıllık artışın yönü de yukarı

Yıllık artışın yönü de yukarı GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON SANAYİ ÜRETİMİ: Sanayi üretimi ocak ayında takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış hesaplama yöntemiyle aralık ayına göre yüzde 1 arttı. Sanayi

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

SANAYİ ÜRETİMİ ve BÜYÜME:

SANAYİ ÜRETİMİ ve BÜYÜME: GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON SANAYİ ÜRETİMİ ve BÜYÜME: Daha önce GSYH de dörtte bir kadar payı bulunan sanayi, yeni seri GSYH de de beşte bir dolayında, yine önemli bir

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

PROJEKS YON > GEL R DA ILIMI > BÜTÇE TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi

PROJEKS YON > GEL R DA ILIMI > BÜTÇE TÜRK YE N N GÖSTERGELER. > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi alaattin.aktas@mynet.com > GEL R DA ILIMI Gelir da l m na iliflkin veriler, bir dönem için Türkiye de en ulafl lmaz verilerdi. Asl nda, bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi İçindekiler İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi... 1 Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi... 2 Büyüme... 2 Fiyatlar... 3 Sanayi Üretim Endeksi... 4 İmalat Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi... 5

Detaylı

PROJEKSİYON. DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ:

PROJEKSİYON. DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ: 112 EKONOMİK FORUM Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ: Doların, neredeyse tüm paralar karşısında değer kazanması çoğu kez bir dizi olumsuzluğa yol açıyorsa

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında

Detaylı

örnekler yaşanmaya başlandı. Bu durumdaki tüketicilerin çoğu ödedikleri tutarın üstüne

örnekler yaşanmaya başlandı. Bu durumdaki tüketicilerin çoğu ödedikleri tutarın üstüne Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON İNŞAAT SEKTÖRÜ: Önce İstanbul da başladı, sonra Ankara ve İzmir e uzandı. Ardından diğer illerdeki projeler geldi. İnşaat sektöründe nitelik değiştirmişti

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Þubat 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Şubat 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel

Detaylı

YABANCININ TÜRKİYE YE BAKIŞI:

YABANCININ TÜRKİYE YE BAKIŞI: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON YABANCININ TÜRKİYE YE BAKIŞI: Yabancı DİBS piyasasından çıkma eğiliminde Aylık ve dönemsel fark (Milyon $) Hisse senedi DİBS + Repo Repo Toplam

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BÜYÜME: GÖSTERGELER bazlı yeni seriye göre çeyrekler ve yıllar itibarıyla GSYH değişim oranı (Yüzde)

BÜYÜME: GÖSTERGELER bazlı yeni seriye göre çeyrekler ve yıllar itibarıyla GSYH değişim oranı (Yüzde) Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON BÜYÜME: Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesi hemen herkes için sürpriz oldu. Her ne kadar açıklama öncesinde yapılan tahminlerde yüzde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÖSTERGELER DIŞ BORÇ: Toplam Dış Borç 402 Milyar Dolara Ulaştı (Milyar $)

GÖSTERGELER DIŞ BORÇ: Toplam Dış Borç 402 Milyar Dolara Ulaştı (Milyar $) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON DIŞ BORÇ: Toplam Dış Borç 402 Milyar Dolara Ulaştı (Milyar $) (*) 2013 2012 2011 (*) 2013 2012 2011 Toplam dış borç stoku 401,7 389,3 338,7 303,6

Detaylı

PROJEKS YON AYLIK TÜFE YILLIK TÜFE

PROJEKS YON AYLIK TÜFE YILLIK TÜFE TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Merkez Bankas 'n n yüzde dörtlük bafllang ç hedefini yüzde 9,3'e revize etmesi ilk aflama gibiydi. Daha

Detaylı

KUR ARTIŞI ve REEL KESİM

KUR ARTIŞI ve REEL KESİM GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON KUR ARTIŞI ve REEL KESİM Finansal kesim dışında kalan kuruluşların, bir başka ifadeyle reel sektör kuruluşlarının ağustos sonundaki açık pozisyonu,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TASARRUFLAR GERİLİYOR: Yan etkisi olmayan ilaç bulmak nasıl adeta olanaksızsa, yan etkisi ortaya çıkmayan ekonomik önlem. Yat.fonu.

TASARRUFLAR GERİLİYOR: Yan etkisi olmayan ilaç bulmak nasıl adeta olanaksızsa, yan etkisi ortaya çıkmayan ekonomik önlem. Yat.fonu. Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON TASARRUFLAR GERİLİYOR: Yan etkisi olmayan ilaç bulmak nasıl adeta olanaksızsa, yan etkisi ortaya çıkmayan ekonomik önlem de yok gibi. İstiyoruz

Detaylı

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31

MECLİSİ TEMMUZ 2008 SAYI:31 TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ AYLIK MAKROEKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ 2008 SAYI:31 İhracat Haziran ayında ihracat yüzde 34,88 arttı. İhracat, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

PROJEKSİYON BÜYÜME GÖSTERGELER

PROJEKSİYON BÜYÜME GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON BÜYÜME Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahminler doğrultusunda iyi bir performans sergiledi. İkinci çeyrekteki büyüme yüzde 5.1 oldu. Daha önce

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

GÖSTERGELER KUR ARTIŞI: Borç Ve Dış Ticaretin Döviz Kompozisyonu (%)

GÖSTERGELER KUR ARTIŞI: Borç Ve Dış Ticaretin Döviz Kompozisyonu (%) Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON KUR ARTIŞI: Başta dolar olmak üzere döviz kurları artıyor, bu da Türkiye ekonomisi için bir dizi sıkıntı yaratıyor. Özellikle dış borcu olanlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Fon Yönetimi Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Fon Yönetimi Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM NİSAN 2006 2005 Yılı GSYİH Sonuçları REEL SEKTÖR Türkiye, 2001 krizinin ardından 2002 yılı başından itibaren 15 çeyrektir devam eden büyüme sürecini 2005 yılının son çeyreğinde de devam

Detaylı

Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler...

Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu. Geçtiğimiz Hafta Açıklanan Veriler... VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu 11 18 Nisan211 Bu Haftaki Yazımız... Enflasyon 4 yılın en düşük seviyesinde seyretmeye devam ediyor... İstatistik Kurumu (TÜİK)

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Reel sektörün döviz varlık-yükümlülüğü (Milyon dolar)

Reel sektörün döviz varlık-yükümlülüğü (Milyon dolar) GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON KUR ARTIŞI: Reel sektörün döviz varlık-yükümlülüğü (Milyon dolar) Döviz varlığı Döviz yükümlülüğü Net Döviz pozisyonu 2002 25.1 31.638-6.538

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

GÖSTERGELER GSYH: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com. EKONOMİK FORUM 115i

GÖSTERGELER GSYH: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com. EKONOMİK FORUM 115i Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON GSYH: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde tahminlerin ötesinde bir hızda, % 4.4 büyüdü. İlk iki çeyrekte 0.1 er puan yukarı revize edilerek

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM GÖSTERGELER

ORTA VADELİ PROGRAM GÖSTERGELER GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ORTA VADELİ PROGRAM Önümüzdeki üç yılın ekonomideki yol haritası belli oldu. 2017-2019 dönemine ilişkin orta programdan söz ediyoruz. Ortaya

Detaylı

SANAYİ ve BÜYÜME GÖSTERGELER

SANAYİ ve BÜYÜME GÖSTERGELER GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON SANAYİ ve BÜYÜME GSYH nin dörtte birini oluşturan ve bir anlamda öncü gösterge niteliği de taşıyan sanayi üretiminde üçüncü çeyreğin ilk ayağı

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 2008

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Mart 28 ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 1,2 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,1 olmuştur. Gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış Şubat ayında enflasyona

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TAM YERİ TOBB ETÜ. İş deneyimi ile mezun olmanın.

TAM YERİ TOBB ETÜ. İş deneyimi ile mezun olmanın. İş deneyimi ile mezun olmanın TAM YERİ TOBB ETÜ www.etu.edu.tr www.etu.edu.tr Türkiye de sadece TOBB ETÜ de uygulanan ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Yıllara ve aylara göre işsizlik oranı (Yüzde)

PROJEKSİYON İŞSİZLİK: GÖSTERGELER. Yıllara ve aylara göre işsizlik oranı (Yüzde) Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İŞSİZLİK: Yıllara ve aylara göre işsizlik oranı (Yüzde) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ocak 13,0 11,1 11,3 10,3 9,7 9,3 11,1 13,6 14,1

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

T.C. T.C. MALÝYE BAKANLIÐI

T.C. T.C. MALÝYE BAKANLIÐI T.C. T.C. MALÝYE BAKANLIÐI YILLIK EKONOMÝK RAPOR 2006 T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2006 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı