DRAYTEK Vigor 2850 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2850 Serisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DRAYTEK Vigor 2850 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2850 Serisi"

Transkript

1 DRAYTEK Vigr 2850 Serisi DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2850 VIGOR 2850n VIGOR 2850Vn AÇIKLAMA DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY ROUTER DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY Wireless ROUTER DUAL WAN VDSL/ADSL SECURITY Wireless VIP ROUTER ĠMALATÇI FĠRMA DRAYTEK CORP. N: 26, Fu shing Rd., HuKOU Cuntry, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, TAIWAN 303 Tel: ĠTHALATÇI FĠRMA SĠMET BĠLGĠSAYAR LTD. ġtġ. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER ANKARA TEL : (312) FAKS : (312)

2 BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR! DĠKKAT! CĠHAZ ĠÇĠNDE KULLANICININ TAMĠR EDEBĠLECEĞĠ PARÇA YOKTUR. ARIZA DURUMUNDA SATICI FĠRMAYA VEYA SERVĠS ĠSTASYONUNA BAġVURUNUZ. Cihazınızı yeni bir bölgede çalıģtırmadan önce cihazın çalıģma vltajı ile Ģebeke vltajının uyumlu lduğundan emin lunuz. Yanma ve Ģk tehlikesinden krunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz. Cihazınızı, aģırı tzdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneģ ıģığından uzak tutunuz. Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız. Cihazın yetkisiz kiģilerce mdifikasynu veya rginal adaptörü dıģında baģka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep labilir. Cihazınızı, Ģehir Ģebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) lardan kruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız. TAġIMA VE NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR Cihazın kapalı lduğundan emin lun. Adaptörü veya elektrik kablsunu prizden çekin. Cihazı rijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın rijinal kutusuna yerleģtirin. Cihazın rijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği Ģekilde kavrayacak köpüklü kruyucu maddeler ile sararak uygun bir kartn kutuya yerleģtiriniz. Dikkat, taģıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dıģında kalacaktır. KULLANIM SIRASINDA ĠNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLĠKELĠ VEYA ZARARLI OLABĠLECEK DURUMLARA ĠLĠġKĠN UYARILAR Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Mdeller) Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiģtirilemez. Simet Yetkili Servis Ġstasynlarından bir eleman tarafından değiģtirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü byunca çalıģabilecek Ģekilde planlanmıģ ve yerleģtirilmiģtir. Kabl Bağlantıları (Tüm Mdeller) Tüm ethernet ve RS232 (Knsl) kablları direk larak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var lan kabllama sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç luģtuğunda Yetkili Servis Ġstasynlarına baģvurunuz. KULLANIM HATALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER CĠHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKĠ BÜTÜN PROSEDÜRLERĠ DĠKKATLĠCE UYGULADIĞINIZA EMĠN OLUN. Bütün talimatları dikkatle kuyun. Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın. Cihazı temizlemeden önce fiģi prizden çekin. Sıvı veya aersl temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın. Cihazı hareketli yüzeylere veya kalrifer yada ısı kaynağının yakınına yerleģtirmeyin. Cihazınız düģebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yl açabilir. Eğer uzatma kablsu kullanılacaksa, uzatma kablsuna bağlanan cihazların tplam akımının, uzatma kablsunun akım kapasitesini aģmadığına emin lun. Aynı Ģekilde duvardaki prize bağlı lan cihazların tplam larak çektikleri akımın prizin akım taģıma kapasitesini aģmadığına emin lun. Herhangi bir kablnun enerji kablsu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kabl üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleģtirmeyin. Hasarlı veya aģınmıģ elektrik kabllarını kullanmayın. Bakım iģini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli vltaj nktaları veya baģka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın. AĢağıdaki belirtilen durumlarda fiģi çekin ve yetkili servise haber veriniz; Elektrik kablsu veya fiģ zarar gördüğünde, yıprandığında, 1

3 Cihaza sıvı döküldüğünde, Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında, Operasyn talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz nrmal çalıģmıyrsa veya perfrmansında farkedilir bir değiģiklik varsa. Cihaz düģerse veya kabin karar görürse, Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız. TÜKETĠCĠNĠN KENDĠ YAPABĠLECEĞĠ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMĠZLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER CĠHAZINIZ HĠÇBĠR NEDENLE BAKIM GEREKTĠRMEZ. Cihazın Temizlenmesi Cihazının sürekli ve en iyi Ģekilde çalıģmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aģağıdaki adımları takip edin; Cihazın kapalı lduğundan emin lun. Adaptörü veya elektrik kablsunu cihazdan sökün. Cihazdaki bütün tz ve kiri temizlemek için yumuģak bir fırça kullanın. Uyarılar! Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın. Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkl veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir. Cihazın elektrnik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın. Sert veya aģındırıcı bir fırça kullanmayın. PERĠYODĠK BAKIM GEREKTĠRMESĠ DURUMUNDA PERĠYODĠK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI ĠLE KĠMĠN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTĠĞĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Cihaz periydik bakım gerektirmez. Cihaz, bulunduğu rtam çalıģma Ģartları nedeniyle tzlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun larak temizlenebilir. SANAYĠ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPĠT VE ĠLAN EDĠLEN KULLANIM ÖMRÜ Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır. Bu ürün için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Servis Sayısı 1 (bir) adettir. Kılavuzun sn sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiģtir. GENEL GARANTĠ ġartlari 1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren baģlar ve iki (2) yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil lmak üzere tamamı kuruluģumuz garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla yirmi (20) iģ günüdür. Bu süre mala iliģkin arızanın servis istasynuna, servis istasynunun lmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baģlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefn, faks, e-psta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir ylla yapması mümkündür. Ancak, uyuģmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 4. Malın arızasının n (10) iģ günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip baģka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zrundadır. 5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse mntaj hatalarından dlayı arızalanması halinde, iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 6. Tüketicinin narım hakkını kullanmasına rağmen Malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aģılması, Firmanın servis istasynunun, servis istasynunun mevcut lmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raprla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 2

4 durumlarında tüketici malın ücretsiz değiģtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp ranında bedel indirimi talep edebilir. 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıģındadır. 8. Garanti Belgesi ile ilgili larak çıkabilecek srunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Krunması Genel Müdürlüğü ne baģvurabilir. Ticari Markalar Draytek ve Vigr, Draytek Crp(Taiwan) in ticari markasıdır. Micrsft Windws 98, Windws NT, Windws 2000, Windws XP, Windws Server 2003, Internet Explrer ve Active Directry Micrsft Crpratin a ait kayıtlı markalardır. Netscape, Netscape Cmmunicatins Crpratin a ait kayıtlı ticari markadır. Netscape Navigatr ve Netscape Cmmunicatr da Netscape Cmmunicatins Crpratin a aittir. Adbe Acrbat ve Acrbat Reader, Adbe Systems Incrprated e ait ticari markadır. SĠMET, Simet Bilgisayar Ltd. ġti. nin tescilli ticari markasıdır. ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERĠ-AMAÇLARI VE TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VIGOR 2850 SERĠSĠ Vigr 2850 Vigr 2850n Vigr 2850Vn : Dual WAN Security ADSL2/2+ Ruter : Dual WAN Security Wireless ADSL2/2+ Ruter : Dual WAN Security VOIP Wireless ADSL2/2+ Ruter LED Ġndikatörleri ve Arka Panel VIGOR 2850 VIGOR 2850n VIGOR 2850Vn 3

5 LED GÖSTERGELER VE PANELLER Led Ġndikatörleri ACT (Aktivite) QS FXS1, FXS2 VPN DSL PRINTER LAN P1,P2,P3,P4 WLAN WAN2 Tanımlama Led blink yapıyrsa cihaz nrmal çalıģıyrdur Servis Kalitesi göstergesi VOIP Prtları (Sadece Vn Mdeller için geçerlidir) VPN aktivasyn ledi. Led yanıyrsa VPN aktiftir. ADSL/VDSL bağlantı ledi Yazıcı aktivasyn ledi. Ġki türlüdür. Ġndikatörler sarı lduğunda 100 Mbps hızında bağlantıda lduğunu, indikatörler yeģil lduğunda 1000 Mbps hızında bağlantıda lduğunu gösterir. Ġndikatörler yandığı zaman bağlantıda lduğunu, blink yaptığı zaman veri transferi yaptığını gösterir. Kablsuz LAN bağlantısı aktif/pasif WAN2 Ethernet giriģi PANEL TANIMLAMA ON/OFF ON knumunda cihaz çalıģır OFF knumunda cihaz çalıģmaz. PWR Elektrik giriģi PRN USB Printer prtu FACTORY RESET Bu reset butnuna basıldığı zaman cihaz üzerinde yapılan tüm ayarlar fabrika çıkıģ ayarlarına geri döner. Phne 1/2 Analg Telefn giriģi 1 ve 2 VIGOR2850 SERĠSĠ GENEL TANITIM Draytek Vigr 2850Vn Dual WAN (ADSL-VDSL / Gigabit) VPN VIP Security Wireless Ruter Mdem. Ġkinci Gigabit WAN ı lan bir ADSL/VDSL yönlendiricidir. Bu ikinci WAN plitika tabanlı yük dengeleme ve BD (Bandwidth n Demand) için, arızaya karģı DSL/kabl mdeme ya da fiber medya dönüģtürücüye bağlanabilir. 32 adet VPN Tünel snlandırabilir. USB prtundan USB 3G Mdem bağlantısı ile bağlantılar GSM Ģebekesinden yapılabilir. 4 adet GigaBit Ethernet LAN prt mevcuttur. USB Print Server ve USB Disk Desteği mevcuttur. Quedra LMON Lg Yazılımı ve SmartMnitr destekler. MultiSubnet ve Tag Based VLAN desteği. Aynı anda 3 WAN aktif. Vigr 2850n ve Vigr 2850Vn mdelleri n destekli 300Mbps WLAN özelliğine sahiptir. Vigr 2850Vn mdeli ise ilave larak 2 adet FXS destekli VIP Prtu mevcuttur. VIGOR2850 Serisi HIZLI KURULUM KILAVUZU KUTU ĠÇERĠĞĠ 1 Ad. Kullanım Kılavuzu 1 Ad. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu CD si 1 Ad. AC/DC Adaptör 1 Ad. Ethernet LAN Kablsu 2 Ad. RJ11 FXS bağlantı kablsu 4

6 FĠZĠKSEL BAĞLANTILAR Vigr 2850 aģağıdaki çizimde belirtildiği Ģekilde bağlanmalıdır. Cihazınıza bağlayacağınız ADSL hattını aynı zamanda telefn larak ta kullanacaksanız, temin edeceğiniz Splitter (Bölücü) cihazını aģağıdaki Ģekilde verildiği gibi bağlayınız. YAZICI BAĞLANTISI Cihazınızın USB prtuna USB giriģli bir yazıcı bağlayabilirsiniz. Bağladığınız bu yazıcıyı cihazınıza bağlı ağ içerisindeki PC lere paylaģtırabilirsiniz. Bu amaçla aģağıda verildiği Ģekilde bağlantı gerçekleģtiriniz. 5

7 VOIP BAĞLANTI ġeklġ Vigr 2850Vn ile nktadan nktaya VOIP bağlantısı kurabileceğiniz gibi bir ITSP (Telefn Servis Sağlayıcısı) vasıtası ile de VOIP bağlantısı kurabilirsiniz. Ruter a Bağlanılması ve Ģifre değiģikliği Web brwseri açın ve adres satırına yazın ve knfigürasyn sayfasını açın. Gelen menüde User Name ve Passwrd bölümünü bģ geçiniz. Gelen bölümde OK tuģuna basınız. 6

8 Cihazın ana menüsü gelir. Bu menüde Quick Start Wizard menüsüne tıklayınız. KarĢınıza Passwrd değiģimi için bir menü gelir. Burada cihaz web yönetim Ģifresini değiģtirebilirsiniz. 7

9 Bu menüde eski Ģifreyi ve ardından iki defa yeni Ģifreyi giriniz. Ardından OK tuģuna bastıktan snra sizden yeniden giriģ için Ģifre istenecektir. GiriĢ yapıldıktan snra karģınıza aģağıdaki menü gelir. Böylece hızlı kurulum baģlamıģ lur. Yukarıdaki menüde ayarlamak istediğiniz WAN bağlantısını seçip, bu WAN bağlantısı için bir isim seçip, fiziksel bağlantı Ģeklini belirledikten snra next butnuna basınız. 8

10 Gelen menüde seçimini yapmıģ lduğunuz WAN bağlantısı için detay ayarları yapabilirsiniz. Ġlgili WAN bağlantınız için yukarıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz. ġimdi ĠSS nızın desteklediği standarda göre Ġnternet bağlantısı için uygun WAN bağlantı Ģeklini seçtiniz. Türkiye için (PPPE) VPI VCI Prtcl/Encapsulatin Fixed IP IP Address Subnet Mask Default Gateway Primary DNS Virtual Path Identifier(Sanal Yl Tanımlayıcı). Bu her ATM hücresinin içinde hücrelerin nereye yönlendirileceğini gösteren 8-bit baģlıktır. ATM, sabit paket büyüklüklerinde veri gönderen bir metddur. Ġstemci bilgisayarlar veri transfer etmek için kullanılır. Virtual Channel Identifier(Sanal Kanal Tanımlayıcı). ATM hücre baģlığının içinde hücrenin ağ içinde dlaģırken gideceği bir snraki hedefi gösteren 16-bitlik bir alandır. Sanal Kanal ağda iki uç cihaz arasındaki sanal bağlantıdır. WAN arayüzü için bir IP mdu seçin. Ġnternette PPPE, PPPA, Bridged IP ve Ruted IP gibi bağzı IP mdları vardır. Ruterınızıa sabit IP tanımlamak için Yes e tıklayın. Değilse ruterınızın dinamik larak bir IP almasına izin vermek için N (Dynamic IP) tıklayın. Eğer NO seçilmiģse IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidi değiģtirilmeyecektir. Seçtiğiniz prtkle IP adresi atayın. Ruted IP ve Bridged IP için alt ağ maskesi belirleyin. Ruted IP ve Bridged IP için bir gateway IP adresi belirleyin. Ġlk DNS için IP adresi belirleyin. 9

11 Secnd DNS Ġkinci DNS adresini belirleyin PPPE/PPPA Pint-t-Pint Prtcl ver Ethernet standardı için PPPE. Ġki ayrı kabul edilmiģ standarda dayanır: PPP ve Ethernet. Kullanıcıları DSL hattı, kablsuz cihaz veya kabl mdem gibi genel geniģ band Ġnternete Ethernet yluyla bağlar. PPPA Pint-t-Pint Prtcl ver ATM için prtkldür. PPPA iletim larak PPP dial-up prtklü kullanır. PPPE veya PPPA birçk DSL mdem kullanıcısı tarafından kullanılır. Servis sağlayıcınız kullanıcı adı Ģifre ve kimlik dğrulama meddu hakkında size bilgi verecektir. Eğer servis sağlayıcınız PPPE veya PPPA bağlantısı sağlıyrsa, bu ruter için PPPE veya PPPA seçin. AĢağıdaki pencere görüntülenecektir: ISP Name ISS nızın adını girin. User Name Passwrd Cnfirm Passwrd Always On Idle Timeut ISS nız tarafından sağlanan kullanıcı adı. ISS nız tarafından sağlanan Ģifre. ġifreyi yeniden girin. Devamlı internete bağlanması için bu kutuyu iģaretleyin. Bağlantının zaman aģımı süresini saniye cinsinen girin. Bağlantı ayarlarınızı dğrulamak için Next e tıklayın. 10

12 Finish i tıklayın. Bu prtkl için çevrim içi durum aģağıdaki gibi bir pencerede gösterilir. Bridged IP Prtkl larak 1483 Bridged IP seçin. Bu prtkl için servis sağlayıcınızın verdiği tüm bilgileri girin. Bu sayfadaki ayarları bitirdikten snra Next e tıklayarak aģağıdaki sayfaya geçin. 11

13 Finish e tıklayın. Bu prtkl için çevrimiçi durum aģağıdaki sayfada gösterilecektir. Ruted IP Prtkl larak 1483 Ruted IP ye tıklayın. ISS nızın sağladığı bilgileri girin. Bu sayfadaki ayarları bitirdikten snra Next e tıklayarak aģağıdaki sayfayı göreceksiniz. Finish e tıklayın. Çevrimiçi durum aģağıdaki pencerede görüntülenecektir. Online Status(Çevrimiçi Durum) Çevrim içi durum sistem durumunu, WAN durumunu, ADSL bilgilerini ve diğer ilgili durumları gösterir. Eğer prtkl larak PPPE veya PPPA seçmiģseniz, Online Status web sayfasında Dial PPPE veya Dial PPPE butnu göreceksiniz. WAN2 - PPPE için çevrimiçi durum 12

14 WAN2 - PPTP için çevrimiçi durum WAN1 - Statik IP çevrimiçi durum 13

15 WAN1 DHCP çevrimiçi durum Primary DNS Secndary DNS IP Address (in LAN) TX Packets RX Packets GW IP Addr: IP Address (in WAN) TX Rate RX Rate Up Time ADSL Infrmatin Ġlk DNS larak atanan IP adresi. Ġkinci DNS larak atanan IP adresi. LAN interfaceinin IP adresi. LAN interfaceinden tplam gönderilen paket sayısı. LAN interfaceinden ulaģan tplam paket sayısı. Varsayılan ağ geçidine atanan IP adresi. WAN interfaceinin IP adresi. WAN interfaceinden iletilen paketlerin iletim hızı. WAN interfaceinden gelen paketlerin alım hızı. Ġnterfacein tplam açık kalma süresini gösterir. Ruterın firmware versiynunu gösterir. 14

16 Ayarların Saklanması Knfigürasynunuzu saklamak için OK e her tıkladığınızda, sistemle lan etkileģiminizi gösteren mesajı göreceksiniz. Ready sistemin ayarları girmeniz için hazır lduğunu belirtir. Settings Saved ayarlarınızın saklandığı anlamına gelir. ĠNTERNETE BAĞLANAMIYORSANIZ AġAĞIDAKĠLERĠ KONROL EDĠNĠZ Dnanım Kntrlü! Cihazın elektrik giriģinin takılı lduğundan, elektrik düğmesinin açık lduğundan, netwrk kablsunun takılı lduğundan ve bunların LED lerinin yandığından emin lunuz. Bilgisayarınızın netwrk kablsunun takılı lduğundan emin lunuz. 15

17 Cihaz ile fiziki bağlantınızın çalıģıp çalıģmadığını kntrl etmek için bilgisayarınızdan cihazı ping ediniz. Eğer hala bağlanamadıysanız PC nizin IP ayarlarını kntrl etmelisiniz. Windws 98 ve ME kullanıcıları için 16

18 Windws 2000 Kullanıcıları Ġçin 17

19 Windws XP Kullanıcıları Ġçin 18

20 DSL/ISS (Ġnternet Servis Sağlayıcı) Ayarları Dğrumu? Ġnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) desteklediği tüm ayarlarını kntrl ediniz. Bütün bu iģlemler snucunda hala internete bağlanamıyrsanız, lütfen Ġnternet Servis Sağlayıcınızdan (ISS) DSL hattınızın çalıģıp çalıģmadığını kntrl ettiriniz. Daha fazla bilgi için mail yazabilirsiniz. 19

21 PROBLEM GĠDERME PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyr! ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablsunu elektrik prizinize taktığınıza emin lun. Prizde enerji lduğuna emin lun. Elektrik kablnuzun sağlam lduğunu kntrl edin. Bunların hepsi nrmal fakat hala PWR ledi yanmıyrsa cihazınızı prizden çekip servisinize baģvurun. PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama internet servisi alamıyrum! ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve dğru larak yapıldığından emin lun. Cihazınızın tüm kabl bağlantılarının yapıldığından emin lun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin lun. Buna rağmen Internet servisi alamıyrsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız. PROBLEM: LAN Ledi yanmıyr! ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablsunun bağlı lduğunu kntrl edin. Kablnuzun sağlam lduğunu kntrl edin. Dğru kabl ile bağlandığınıza emin lun (DÜZ veya CROSS). Tüm kntrllerinize rağmen LAN ledi yanmıyrsa cihazınızı prizden çekip servisinize baģvurun. PROBLEM : WAN ledi yanmıyr! ÇÖZÜM : Mdemin Ruter Cihazınıza bağlı lduğuna emin lun. Kablnuzun sağlam lduğundan emin lun. ISP tarafından hattınızın açıldığından emin lun. Bu kntrlleri yapmanıza rağmen WAN ledi yanmıyr ve servis alamıyrsanız, cihazınızn enerjisini kesip servisinizi arayınız. 20

22 Vigr 2850 Serisi Teknik Özellikler Fiziksel Arayüzler : LAN Prt (Switch) 4 X Gigabit Ethernet (1000Mb/s) Prts Prt-Based VLAN (Inclusive/Exclusive Grups) 802.1q VLAN Tagging WAN Prt: ADSL Desteği (WAN1, RJ11): ANSI T1.413 Issue2 ITU-T G G.dmt (ADSL) ITU-T G G.lite ITU-T G ADSL2 ITU-T G ADSL2+ Annex L (READSL) Annex A Annex M ANFP Issue 3 Cmpliant/Certified (Annex A & Annex M) VDSL Desteği (WAN1, RJ11): ITU-T VDSL2 G ITU-T G.993.1, G Band Plan: G.998, G.997 Annex A, Annex B, Annex C VDSL2 Prfile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a OLR Supprted UPBO, DPBO Supprted US0 Supprted Lp Diagnstic Mde Cnfigurable SNR, INP, Rate Limit İkinci WAN Prt (LAN4 Switchable) : Gigabit (1000Mb/s)) Lad Balance ve Yedekleme için WAN Ethernet USB Prt (3G Cellular Mdem veya Printer) VIP: 2-prt FXS Telefn Prt (sadece Vigr2850Vn) Lad Balance/Failver Özellikleri: Outbund Plicy-Based Lad-Balance (Çıkan Kural Tabanlı Yük Ayarlama) WAN Bağlantı Fail-ver BD (Bandwidth n Demand) (Gerektiğinde Bant Genişliği) Vigr 2850 ATM Prtklleri (DSL): RFC-2684/RFC-1483 Multiple Prtcl ver AAL5 RFC-2516 PPP ver Ethernet RFC-2364 PPP ver AAL5 PPPE pass thrugh LAN/WLAN PPPE/PPPA Relay Transparent bridge (MPA için) Multiple PVC desteği (Triple Play Uygulamaları için) (8 aynı anda bağlantı) Wireless LAN Özellikleri (sadece 'n' Mdel): n Switchable Dual-Band (2.4Ghz veya 5.8Ghz) MIMO Technljisi (three aerials ile) (2T3R) Multiple SSID : 4 adet Sanal WLAN (bağımsız veya birlikte) Packet Aggregatin and Channel Bnding Optinal Higher Gain r directinal aerials available - Click Here. Cmpatible with b and g Standards Active Client list in Web Interface Wireless LAN Islatin (frm VLAN grups and wired Ethernet interfaces) 64/128-bit WEP Encryptin WPA/WPA2 Encryptin Switchable Hidden SSID Erişim engelleme (MAC adresi bazında) Time Scheduling (WLAN can be disabled at certain times f day) Access Pint Discvery WDS (Wireless Distributin system) fr WLAN Bridging and Repeating 802.1x Radius Authenticatin Wireless VLAN Wireless Rate-Cntrl Autmatic Pwer Management 21

23 802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia) VIP Özellikleri (Vigr2850Vn nly): Prtkller: SIP, RTP / RTCP 12 SIP Registrar Hesabı (maks 12 VIP servis sağlayıcı) Line prt (PSTN Passthrugh için) (entegre POTS line) Aut-fallback (PSTN under pwer/internet failure) G.168 Line Ech-cancellatin (Engelleme) Autmatic Gain Cntrl (Otmatik Kazanç Kntrl) Jitter Buffer ( 125ms ) Ses Kdekleri : G.711 A / µ Law G G.726 G.729 A / B VAD / CNG Tne Generatin: DTMF, Dial, Busy, Ring Back, Call Prgress DTMF Transmissin: In Band / Out Band ( RFC-2833 ) / SIP inf FAX / Mdem desteği G.711 Pass-thrugh T.38 fr FAX Ek Servisler: Caller ID (Çağrı Tanılama) Çağrı Bekletme / Retrieve Call Waiting (Bekleyen Çağrı) Caller ID ile çağrı bekletme Call Transfer (Çağrı Transferi) Call Frwarding ( Always, On Busy and On N Answer ) (Çağrı Yönlendirme) DND (D nt Disturb = Rahatsız Etme) Call Barring ( Incming / Outging ) MWI ( Message Waiting Indicatr ) ( RFC-3842 ) WAN Prtkller (Ethernet): DHCP Client Static IP PPPE PPTP L2TP * BPA Htline (Dial preset number when handset lifted) Firewall & Güvenlik Özellikleri: CSM (Cntent Security Management = İçerik Güvenlik Yönetimi): URL Anahtar Kelime Filtreleme (Whitelist veya Blacklist özel siteler veya URL deki özel kelimeler ile) Kategri bazlı web sitesi blklama (örn. Adult, Gambling knuya bağımlı) IP adres bazında blklama (URL ile) Otmatik Java ve Activex Blklama Web sitesi kukileri blklama Blck http dwnlads f file types : Binary Executable :.EXE /.COM /.BAT /.SCR /.PIF Cmpressed :.ZIP /.SIT /.ARC /.CAB/. ARJ /.RAR Multimedia :.MOV /.MP3 /.MPEG /.MPG /.WMV /.WAV /.RAM /.RA /.RM /.AVI /.AU Time Schedules fr enabling/disabling the restrictins P2P Blklama (Peer-t-Peer) Dsya paylaşım prgramları (e.g. Kazza, WinMX etc. ) Blck Instant Messaging prgrams (e.g. IRC, MSN/Yah Messenger etc.) Multi-NAT, DMZ Hst Prt Redirectin ve Open Prt Cnfiguratin Plicy-Based Firewall MAC Address Filter SPI ( Stateful Packet Inspectin ) with new FlwTrack Mechanism DS / DDS Prtectin IP Address Anti-spfing Alert and Lgging via Syslg MAC Adresine bağlı IP Bind Bantgenişliği Yönetimi: QS VIP için Garanti Bant Genişliği Kullanıcı tarafından tanımlanmış trafik kategrisine göre garanti bant genişliği Layer 2&3 (802.1p & TOS/DCSP) 22

24 DiffServ Cde Pint Sınıflandırması Her yöne 4 seviyeli önceliklendirme (Inbund / Outbund) Bandwidth Brrwed Temprary (5 dakika) LAN İstemciler için Hızlı blklama Bantgenişliği ve Oturum Limitleme Netwrk/Ruter Yönetimi: Web tabanlı kullanıcı arayüzü (HTTP / HTTPS) CLI ( Cmmand Line Interface ) / Telnet / SSH* Yönetim Erişim Kntrlü Knfigürasyn yedeği ve geri alma özelliği Built-in Diagnstic Fnksiynu TFTP / FTP ile yazılım yükseltme Syslg ile lglama SNMP MIB-II ile yönetim TR-069 TR-104 VPN Özellikleri: 32 adet aynı anda VPN tuneli (incming veya utging) Tunel Prtkller: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP ver IPSec IPSec Main ve Agressive mdes Encryptin : MPPE ve Hardware-Based AES / DES / 3DES Authenticatin : Dnanım Tabanlı MD5 ve SHA-1 IKE Authenticatin : Pre-shared Key veya X.509 Sayısal İmza LAN-t-LAN & Telewrker-t-LAN cnnectivity DHCP ver IPSec NAT-Traversal ( NAT-T ) Dead Peer Detectin (DPD) VPN Pass-Thrugh Netwrk Özellikleri: DHCP Client / Relay / Server Dynamic DNS NTP Client (Syncrhnise Ruter Time) Call Scheduling (Bağlantı Prgramlama) (Zamana bağlı Internet Erişimi Enable/Trigger) RADIUS Client Micrsft UPnP Desteği Ruting Prtklleri: Statik Yönlendirme RIP V2 Operasyn Gereklilikleri: Rack Mntajı (Opsiynel Vigr RM1 mntaj aparatı gereklidir) Duvara Mntaj Operasyn Sıcaklığı : 0 C ~ 45 C Deplama : -25 C ~ 70 C Nem 10% ~ 90% (nn-cndensing) Güç Harcama: 18 Watt Max. Ölçekler: L * W * H43.96 ( mm ) Operasyn Gücü: DC 15V (Harici güç kaynağı ile) Garanti : İki (2) Yıl RTB Güç Gereklilikleri : VAC 23

25 YETKĠLĠ SERVĠSLER SIRA NO UNVAN HĠZMET YERĠ ADRESĠ YETKĠLĠNĠN ADI SOYADI TEL/FAKS VERGĠ NO 1 SĠMET BĠL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.ĠNġ.TEKS EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SĠS.ORG.NAK.SAN.LTD. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA 2 ATM BĠLGĠSAYAR YAZILIM DONANIM LTD.ġTĠ. BOĞAZ SOKAK NO:27/1 G.O.P/ANKARA SĠBEL BEDĠR RENKMEN ABDULLAH TANSEL GEZMĠġ ASBĠMSAN ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR SAN.TĠC.LTD.ġTĠ CĠNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA AHMET SITKI YAZICIOĞLU ARNĠL-NET BĠLGĠSYAR ĠLETĠġĠM HZM YAZ.TURZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ ĠMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZĠ SERKAN AKSOY AHMET AYDIN-BĠLGĠSAYAR HASTANESĠ NUSRATĠYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSĠN AHMET AYDIN BĠRCAN BĠLGĠSAYAR ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ. KĠRĠġÇĠ MAH. ġehġt ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN BAYRAM BĠRCAN BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ BĠLGĠSAYAR ĠNTERNET VE YAZILIM HĠZ.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA EMRE YILDIRIM BÜKOM BÜRO MAKĠNALARI PAZ. SAN. VE TĠC A.ġ. HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA LEVENT SARUHAN ÇĠZGĠ BĠLG..TAN. HĠZ. TĠC. LTD. ġtġ. REġATBEY MAH. FUZULĠ CAD. EROĞLU APT. ZEMĠNKAT 37/A SEYHAN/ADANA MEHMET ALĠ ALTUN DEMĠREZEN BĠLGĠSAYAR VE OTO SANAYĠ TĠC.LTD.ġTĠ GAZĠ MUHTARPAġA BUL. 4.CAD SAĠT SAYIN Ġġ MERK ALTI NO:13 GAZĠANTEP MEHMET BULUT DOSBĠL BĠLGĠSAYAR TĠC.SAN.LTD.ġTĠ. SALTAK MAH.ġEHĠT ġükrü CAD.DOLUEL APT.NO:29/C DENĠZLĠ EMRE TAġLICALI EFA BĠLĠġĠM YAZILIM DAN.BĠLG.EĞĠTĠM SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ. AZERBAYCAN BULVARI MANOLYA AP.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAġ ERKAN ARIKAN KARTEL BĠLGĠSAYAR RE.TUR.SAĞ.HĠZ.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ. BAHÇELĠEVLER MAH. ĠSTĠKLAL CAD.ENGĠN APT.NO:182/1 SAMSUN A.UĞUR EREN NASA TEKNĠK SERVĠS BĠLGĠSAYAR YAZ.DAN.ĠNġ.GÜV.TĠC.SAN.LTD.ġTĠ. ĠSMETĠYE MAH.ĠSMETĠYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA TEKĠN MESUTOĞLU ÖZKAN ALTAY BĠLGĠSAYAR ELEKT.ĠNġ.GIDA SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEġĠLYURT/ĠZMĠR ÖZKAN ALTAY PROBĠL BĠLGĠSAYAR VE PROĞRAMCILIK SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ġarkġye MAH.KAZIM KARABEKĠR CAD.NO:13 ORDU ERCAN ÖKTENAY PROBĠLĠġĠM BĠLGĠSAYAR VE ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ TĠC.LTD.ġTĠ. ÇETĠN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA MUSA ELMALI SHOV BĠLGĠSAYAR TAN.HĠZ.TUR.TĠC.LTD.ġTĠ. STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA LEVĠN FĠGEN OKUMUġ ġahġnoğlu BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ KIRTASĠYE SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU TURGAY ġahġnoğlu URFANET MUHAMMET TAġÇILAR BAHÇELĠEVLER MAH.4.SOK TAġÇILAR APT.ALTI NO:27 ġanliurfa MUHAMMET TAġÇILAR VĠZYON ELEKT.BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ VE DANIġ.SANAYĠ TĠCARETLTD.ġTĠ. KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA AHMET BAL ALĠ BAL

DRAYTEK VigorSwitch P1090

DRAYTEK VigorSwitch P1090 DRAYTEK VigrSwitch P1090 8 PORT POE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P1090 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P1090 8 PORT POE SWITCH (802.3at) İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. N: 26,

Detaylı

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH

VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH DRAYTEK VigorSwitch G2240 QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH G2240 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA QUAD SFP 24 Port GIGABIT SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300

DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5300 DRAYTEK VigorPRO 5300 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGORPRO 5300 VIGORPRO 5300n VIGORPRO 5300Vn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL

Detaylı

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH

VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH DRAYTEK VigorSwitch P1080 8 PORT POE SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORSWITCH P1080 AÇIKLAMA 8 PORT POE SWITCH (802.3AF) İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ

DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930n SERİSİ DRAYTEK Vigor 2930n SERİSİ DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN WIRELESS SECURITY ROUTER

Detaylı

VigorIPPBX 3510 IPPBX DUAL WAN SECURITY ROUTER

VigorIPPBX 3510 IPPBX DUAL WAN SECURITY ROUTER DRAYTEK VigorIPPBX 3510 IPPBX DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR IPPBX 3510 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA IPPBX DUAL WAN SECURITY ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2830 Serisi

DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2830 Serisi DRAYTEK Vigor 2830 Serisi DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2830 VIGOR 2830n VIGOR 2830Vn VIGOR 2830VS VIGOR 2830VSn AÇIKLAMA DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER

Detaylı

Vigor 2710e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2710e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2710e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2710e AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2710e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU

Detaylı

Ürün Bakım ve Muhafaza

Ürün Bakım ve Muhafaza NBG4615 NBG4615 Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza durumunda 4441150 no lu ZyXEL

Detaylı

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI GENEL GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ: Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2960 Serisi

DRAYTEK Vigor 2960 Serisi DRAYTEK Vigor 2960 Serisi DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2960 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2960 MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2820 SERİSİ

DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2820 SERİSİ DRAYTEK Vigor 2820 SERİSİ DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2820 VIGOR 2820V VIGOR 2820VS GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN ADSL2/2+ SECURITY

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı

Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı Synology Visual Station 80 (VS80) NAS Veri Yedekleme ve Görüntüleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VS80 GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Visual Station 80 NAS Veri Yedekleme

Detaylı

Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2920Fn DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2920Fn AÇIKLAMA DUAL WAN FIBER WIRELESS ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2750 Serisi VDSL2 ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2750 VIGOR 2750n VIGOR 2750Vn VDSL2 ROUTER VDSL2 Wireless ROUTER VDSL2 Wireless VoIP ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK

Detaylı

Vigor 2130. Gigabit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2130. Gigabit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2130 GigaBit ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2130 Gigabit ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu,

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

TAK-KONUŞ FV8010 ANALOG TELEFON ADAPTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

TAK-KONUŞ FV8010 ANALOG TELEFON ADAPTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU TAK-KONUŞ FV8010 ANALOG TELEFON ADAPTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU İthalatçı Firma : Teknocom Elektronik Ltd. Tel: 0212-2923171 www.teknocomelektronik.com.tr destek@teknocomelektronik.com Türkiye Yetkili Satıcısı:

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch G2260

DRAYTEK VigorSwitch G2260 DRAYTEK VigorSwitch G2260 24+2 GIGA PORT L2 YÖNETİLEBİLİR SWITCH MODELLER VIGORSWITCH G2260 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH G2260 SWITCH İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No:

Detaylı

Vigor 2710n ADSL2/2+ WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2710n ADSL2/2+ WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2710n ADSL2/2+ WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2710n AÇIKLAMA ADSL2/2+ WIRELESS ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Vigor 2700 ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Vigor 2700 ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2700 ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2700 AÇIKLAMA ADSL2/2+ ETHERNET SECURITY ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB

AIRLIVE WL1700USB 802.11B/G WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL1700USB AIRLIVE WL1700USB 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE WL1700USB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 802.11b/g WIRELESS USB ADAPTÖR İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SG4300 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER SG4310 SG4320 SG4330 SG4350 SG4370 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Clavister SG4310 UTM Firewall Clavister SG4320 UTM

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 10 SERİSİ FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER AÇIKLAMA SG10 Security Gateway 10 SG12 Security Gateway 12 SG15 Security Gateway 15

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2955 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2955 AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

DRAYTEK VigorPRO 5510 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5510

DRAYTEK VigorPRO 5510 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorPRO 5510 DRAYTEK VigorPRO 5510 DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER (UTM) TANITMA VE KULLANMA MODELLER VIGORPRO 5510 VIGORPRO 5510G AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER DUAL WAN WIRELESS SECURITY FIREWALL ROUTER

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterimiz; Öncelikle SEMPOMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz SEMPOMP markalı Pompaların V ve

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2110FVn BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2110FVn. BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER

DRAYTEK Vigor 2110FVn BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2110FVn. BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER DRAYTEK Vigor 2110FVn BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER TANITMA VE KULLANMA MODEL VIGOR 2110FVn AÇIKLAMA BROADBAND FİBER VoIP WIRELESS ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930 SERİSİ. DUAL WAN VoIP SECURITY ISDN ROUTER

DRAYTEK Vigor 2930 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2930 SERİSİ. DUAL WAN VoIP SECURITY ISDN ROUTER DRAYTEK Vigor 293 SERİSİ DUAL WAN SECURITY DRAYTEK Vigor 293 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 293 VIGOR 293V VIGOR 293VS GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2950 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2950 SERİSİ DUAL WAN VOIP SECURITY FIREWALL ROUTER

DRAYTEK Vigor 2950 DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2950 SERİSİ DUAL WAN VOIP SECURITY FIREWALL ROUTER DRAYTEK Vigor 2950 SERİSİ DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2950 VIGOR 2950V AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY FIREWALL ROUTER DUAL WAN VOIP SECURITY FIREWALL ROUTER

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi

DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi DRAYTEK Vigor 3xxx Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: MODELLER VIGOR 3200 VIGOR 3200n VIGOR 300B VIGOR 3100 VIGOR 3100V

Detaylı

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ

AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ AIRLIVE POE-1/48 SERİSİ POE SPLITTER TANITMA VE MODELLER AIRLIVE POE-1P AIRLIVE POE-48TU AIRLIVE POE-48PB GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA POE SPLITTER POE SPLITTER POE SPLITTER İMALATÇI FİRMA

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU OVISLINK AIRLIVE TP1000S ETİKET YAZICI TANITMA VE MODELLER AIRLIVE TP1000S GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA ETİKET YAZICI İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

DRAYTEK VigorSwitch P2261

DRAYTEK VigorSwitch P2261 DRAYTEK VigorSwitch P2261 24 Port GIGABIT DUAL SFP PoE SWITCH MODELLER VIGORSWITCH P2261 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGORSWITCH P2261 24 Port Gigabit PoE SWITCH İMALATÇI FİRMA

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Rack Station 212 Serisi (RS212 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER RS212 GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology Rack Station 212 NAS Veri Yedekleme

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi

DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DRAYTEK Vigor 2930 Serisi DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2930 VIGOR 2930n VIGOR 2930Vn VIGOR 2930VS VIGOR 2930VSn GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK

Detaylı

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804

AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE POE FSH804 AIRLIVE POE FSH804 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER AIRLIVE POE FSH804 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA 8 PORT POE FAST ETHERNET SWITCH İMALATÇI FİRMA OVISLINK

Detaylı

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu

5014 PW. Hızlı Kurulum Kılavuzu 5014 PW WIRELESS ADSL MODEM ROUTER Hızlı Kurulum Kılavuzu adsl.teknotel.net Donanım Kurulumu LED Göstergeleri LED ADI READY ADSL LAN 1-4 Durumu Yanıyor: ADSL modem hazır Yanmıyor: ADSL modem hazır değil

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Disk Station 411 Serisi (DS411 Serisi) NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DS411 DS411+ DS411+II DS411Slim DS411J GEÇERLĠ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 2100VG

DRAYTEK VIGOR 2100VG DRAYTEK VIGOR 2100VG WIRELESS BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2100VG AÇIKLAMA WIRELESS BROADBAND VOIP ROUTER İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country,

Detaylı

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ELKITABI N I - 7 0 7 5 3 2 T Ü R K Ç E b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Öncelikle bu yönlendiriciyi satın aldığınız

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2100V BROADBAND VOIP ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial

Detaylı

DRAYTEK. VigorANT-2510

DRAYTEK. VigorANT-2510 DRAYTEK VigorANT-1107 ANTEN TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VigorANT-1107 VigorANT-2309 VigorANT-2510 AÇIKLAMA 2.4Ghz Omni Directional Anten 2.4Ghz Directional Corner Anten 2.4Ghz Directional Patch

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi DRAYTEK Vigor 3900 Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3900 VIGOR 3900+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 3900 MULTIWAN

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology DX1211 SERİSİ NAS Veri Yedekleme Cihazı (ÖNEMLĠ NOT : BU CĠHAZ SADECE SYNOLOGY DS2211 ve DS3611 SERĠSĠ ĠLE BERABER ÇALIġABĠLMEKTEDĠR) TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU MODELLER DX1211 GEÇERLĠ OLDUĞU

Detaylı

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu

WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu WTR-300 Wireless Repeater Hızlı Kurulum Kılavuzu LED Göstergeleri NetMASTER WTR-300 Wireless Repeater ürününün ön yüzünde LED göstergeleri bulunmaktadır. Güç göstergesi WPS/İnternet göstergesi Kablosuz

Detaylı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı

Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı Synology Cube Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER CS407e GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA Synology CUBE Station 407e NAS Veri Yedekleme Cihazı İMALATÇI

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 GARANTĐ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3120 G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 3120 SERİSİ. 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 3120 G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 3120 SERİSİ. 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 3120 SERİSİ 4Mbps G.SHDSL ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3120 VIGOR 3120V VIGOR 3120G VIGOR 3120VG GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA G.SHDSL 4M SECURITY ROUTER

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin.

Adaptörü USB portuna takmadan once mutlaka CD ile gelen sürücü yazılımını yükleyin. 802.11g High-Gain Kablosuz USB Adaptörü HIZLI KURULUM KILAVUZU Versiyon 1.0 Ocak, 2006 0 *Windows 98SE/Me/2000/XP: TÜRKÇE. Takip eden örnek yükleme Windows XP işletim sisteminde yapılmıştır. ( Windows

Detaylı

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU AIRLIVE WL-1200CAM IP KAMERA TANITMA VE MODELLER AIRLIVE WL-1200CAM GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA IP KAMERA İMALATÇI FİRMA OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-in Fonksiyonu

DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-in Fonksiyonu DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-in Fonksiyonu Bu bölüm VPN Dial-in fonksiyonunun nasıl ayarlanacağını göstermektedir. Bu bölüm iki kısımdan oluşmuştur. Kısım 11.1: Giriş Kısım 11.2: Örnekler ve web konfigürasyonu

Detaylı

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL

CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL CLAVISTER SECURITY GATEWAY 4310 SG4310 FIREWALL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İMALATÇI FİRMA CLAVISTER AB. Torggatan 10, SE-891 33 ÖRNSKÖLDSVIK SWEDEN TEL: +46 (0)660 29 92 00 FAKS: +46 (0) 660 122 50 www.clavister.com

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER

DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER DRAYTEK Vigor 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 130 GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 130 ADSL/VDSL SECURITY MODEM ROUTER İMALATÇI

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-out Fonksiyonu

DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-out Fonksiyonu DRAYTEK VIGOR 3300V VPN Dial-out Fonksiyonu Bu bölüm VPN Dial-out fonksiyonunun nasıl ayarlandığını göstermektedir. Bölüm aşağıdaki iki kısıma ayrılmıştır, Kısım 12.1 : Giriş Kısım 12.2 : Örnekler ve Web

Detaylı

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi

DRAYTEK Vigor 3900 Serisi DRAYTEK Vigor 3900 Serisi MULTIWAN GIGABIT VPN LOAD BALANCE SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 3900 VIGOR 3900+ GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 3900 MULTIWAN

Detaylı

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI)

ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) ATEN CS SERİSİ KVM (KLAVYE-EKRAN-FARE ANAHTARI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU CS SERİSİ TÜM MODELLER İMALATÇI FİRMA ATEN INTERNATIONAL CO.LTD Drong Rd. Sijhih District. New Taipei City 221, TAIWAN Tel:

Detaylı

VigorAP 800 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

VigorAP 800 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VigorAP 800 KABLOSUZ ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGORAP 800 KABLOSUZ ROUTER AÇIKLAMA İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu,

Detaylı

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU D Link DSL 2600U Kablosuz G ADSL2+ Router (Ver. C1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU CİHAZIN BAĞLANTILARINI YAPMAK Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında

Detaylı

DRAYTEK VIGOR N61 802.11n WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR N61. IEEE 802.11n WIRELESS USB ADAPTÖR

DRAYTEK VIGOR N61 802.11n WIRELESS USB ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VIGOR N61. IEEE 802.11n WIRELESS USB ADAPTÖR DRAYTEK VIGOR N61 IEEE 802.11n WIRELESS USB TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, TAIWAN 303 Tel: 886 3 5972727

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI

BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI BÜTÜNLEŞİK LOG YÖNETİM CİHAZI, Kurumların mevcut netwrk sistemlerinde hiçbir ayar yapmaya gerek duymadan (Tak Kullan) 5651 sayılı kanunda belirtilen internet suçlarını önlemeye yönelik larak lg yönetimi

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2910 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2910 SERİSİ. DUAL WAN VoIP SECURITY ROUTER

DRAYTEK Vigor 2910 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. Vigor 2910 SERİSİ. DUAL WAN VoIP SECURITY ROUTER DRAYTEK Vigor 2910 SERİSİ DUAL WAN SECURITY ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGOR 2910 VIGOR 2910V GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA DUAL WAN SECURITY ROUTER DUAL WAN VoIP SECURITY

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2710e Serisi ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2710e Serisi ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2710e Serisi ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2710e VIGOR 2710ne AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2710e ADSL2/2+ ETHERNET MODEM ROUTER DRAYTEK VIGOR 2710ne ADSL2/2+

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız

Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız BAġLANGIÇ Bu el kitabı önemli güvenlik talimatları içermektedir. Ġlerde baģvurmak için saklayınız KURULUM VE ÇALIġTIRMA Kurulumdan önce aģağıdaki talimatları okuyunuz ve anlayınız AĢağıdaki maddelerin

Detaylı

DRAYTEK Vigor TALK VOIP ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor TALK VOIP ADAPTÖR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK. VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK VigorTALK VOIP ADAPTÖR ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER VIGORTALK GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI: AÇIKLAMA ANALOG VOIP TELEFON ADAPTÖRÜ İMALATÇI FİRMA DRAYTEK CORP. No: 26, Fu shing

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ

KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ KABLOSUZ 11N 300 MBPS GENİŞ BANT YÖNLENDİRİCİSİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70591 ÜRÜN TANITIMI DN-70591, özellikle küçük iş, ofis ve ev ağ gereksinimleri için tasarlanmış kombine bir kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU Güvenli Kullanım Uyarıları OREGON 16 LİTRE İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU Basınçlı ilaçlama pompası evler ve küçük bahçelerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ürün öncelikli olarak ilaçlama

Detaylı

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI

AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI AE3 GAZ ALARM PANOSU KLEMENS BAĞLANTISI SİREN 12V DC İLERİ TEKNOLOJİ 12V DC ADAPTÖR 10A GÜÇ RÖLESİ İ-TEK K- GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ PANİK BUTONU DİALER 33 LÜ SIRA KLEMENS PAKO ŞALTERİ BAĞLANTI ŞEMASI; ŞEKİLDEKİ

Detaylı

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU

DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU DSL 2600U (Ver. A1 için) ADIM ADIM KURULUM KILAVUZU ADIM 1: Cihazın bağlantıları yapmak, Cihazınızı aşağıdaki şekilde gösterilen şekilde bağlantılarını yapınız ve cihazınızın arkasında bulunan switch butonuna

Detaylı

BANDRICH Bandluxe R300

BANDRICH Bandluxe R300 BANDRICH Bandluxe R300 3,5G HSPA+WLAN ROUTER TANITMA VE MODEL Bandluxe R300 AÇIKLAMA 3,5G HSPA+ WLAN ROUTER İMALATÇI FİRMA BANDRICH Inc. 7F., No.188, Baociao Rd., Sindian City, Taipei County 23145, Taiwan

Detaylı

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 2925 Serisi DUAL WAN ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODEL VIGOR 2925 VIGOR 2925n VIGOR 2925Vn AÇIKLAMA DRAYTEK VIGOR 2925 DUAL WAN ROUTER DRAYTEK VIGOR 2925n DUAL WAN Wireless ROUTER

Detaylı

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS82 Parmak İzi ve Akıllı Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236

Detaylı

DRAYTEK ADSL 10/100M ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DRAYTEK ADSL 10/100M ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU DRAYTEK Vigor 25 ADSL ROUTER TANITMA VE DRAYTEK Vigor 25 ADSL 1/1M ETHERNET ROUTER TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SİMET İLETİŞİM BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. Genel Müdürlük : ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1

Detaylı