. Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet ilişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet ilişkisi"

Transkript

1 . Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet ilişkisi Hukuki Yapı 1 Din Eğitimi 1 Din Hizmetleri Editörler Ali Köse - Thlip Küçükcan istanbul 2008

2 Yayın No: 389 Sempozyumlar/Paneller- 5 Avrupa Birligi Ülkelerinde Din-Devlet ilişkisi Hukuki Yapı/Din EğitimVDin Hizmetleri Redaksiyon: Cengiz Şeker Kapak tasanmı: MimErnin Sayfa tasanmı: Ender Boztürk Baskı: TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret işlt?tmesi IŞBN islam Araştinnalan Merkezi (isam) Altunizade icadiye Bağlarbaşı Cad. 40 Bağlarbaşı Üsküdar-istanbul Tel. (0216) Faks (0216) Bu kitap; Türkiye Diyanet Vakti Mütevelli Heyeti'nin gün ve 1208/4 sayılı karanyla basılmıştır. Teblig ve müzakerelerin bilim, dil ve düşünce açısından sorumlulugu tebligci ve müzak_erecilere aittir. Her hakkı mahfuzdur; istanbul, 2008

3 İNGİLTERE Rebecca Catto Prof. Dr. Grace Davie Exeter Üniversitesi 1. Giriş Birleşik Krallık'ta (UK) dinin hukuk! statüsünü değerlendirmeden önce bazı noktalan açıklığa kavuşturmak gerekir. Birleşik Krallık, adından da anlaşıldığı üzere, üç ayn hukuk! sistemi olan (1. İngiltere ve Galler, 2. İskoçya, 3. Kuzey İrlanda), ancak dört farklı ülkeden oluşan birleşik bir devlettir. Fakat yasama artık her ülkede ayn ayn yapılır. Nitekim 1999 yılında, üç asırlık bir aradan soma iskoç Parlamentosu yerıiden açılmıştır. B'unurıla birlikte Birleşik Devlet'in yazılı bir anayasası yoktur. Bazı temel belgeler ve antlaşmalar anayasal metinler olarak görülür; ancak anayasa gücünü haiz herhangi bir kaynak metin yoktur. Yıne benzer şekilde, hukukun tamamı yasallaştırılmamıştır. özellikle İngiliz sistemi yasalar tarafından yenilenen, gelenek ve teamüllerin şekillendirdiği bir hukuk sistemine (co mm on law) dayanır. Bu çerçevede Birleşik Krallık'taki hukuk! düşünce tarzı, Avrupa'nın diğer ülkelerinden farklıdır. Kilise-devlet ilişkilerinde ise daha karmaşık bir durum söz konusudur. Bu makalenin amacı, Büyük Britanya'daki din-devlet ilişkilerini ortaya koymaktır. Bu nederıle Büyük Britanya (Great Britain) kavramının anlaşılması önemlidir. Daha önce Birleşik Krallık'ın ingiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluştuğunu belirtmiştik. İşte burılardan İngiltere, İskoçya ve Galler'in oluşturduğu birliğe "Büyük Britanya" ismi verilir. Bu isim, 1707'de İngiliz ve İs koç parlamentolannın 1 aldığı birleşme kararından so ma kullanılmaya başlanmıştır. 1 Kralın yönettiği Birleşik Krallık'ta parlamento en üst yasama organıdır. Parlamento, üst yasama meclisi niteliğindeki Lordlar Karnarası ile üyeleri demokratik seçimle belirlenen Avarn Kanıarası'ndan oluşur. ısı

4 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi 1801 'de yeni bir birlik karanalındı ve Büyük Britanya, İrlanda ile birleşti. Bu yeni krallığa, "Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı" ismi verildi. 1922'de İrlanda'nın 32 vilayetinden bağımsız olan 26'sı Bağımsız İrlanda Devleti'ni oluşturdu. O günden itibaren Büyük Britanya ve "Kuzey" İrlanda Birleşik Krallığı kısaca "Birleşik Krallık" olarak ifade edildi. Bu makaleye Kuzey İrlanda dahil edilmemiştir; çünkü bu ülke tekrıik olarak Büyük Britanya'nın bir parçası değildir ve aynı zamanda, karmaşık tarihi nedeniyle özel bir politik ve hukuki yapıya sahiptir. Kuzey İrlanda'da dirıirı önemli bir yeri vardır. Ancak dirıirı oradaki konumu, Büyük Britanya'dakiilden tamamen farklıdır. 2 İngiltere, Galler ve İskoçya dirıirı konumu ve diğer sistemler açısından benzer özeliiklere sahiptir. Ancak aralarında bazı farklılıklar da vardır. ömeğirı İskoçya bağımsız İskoç Parlamentosu'na (1999'da tekrar açılan), ayn bir eğitim sistemirıe ve kendisine has bağımsız bir resrrıl kiliseye (İskoç Kilisesi) sahiptir. Aynca ülkede kısmen sistemleşmiş ayn bir hukuk düzeni mevcuttur. Bunun aksine İngiltere ve Galler ise teamüllere dayalı bir hukuk sistemirıe ( comman law) bağlıdır. Bundan sonraki satırlarda, Galler veya İskoçya'nın açıkça zikredildiği kısımlar hariç, İngiltere üzerine bilgiler verilecektir. 2. Din-Devlet ilişkisi Birleşik Krallık'ta yazılı bir anayasa yoktur. Fakat yine de Hıristiyanlığın hukuki bir statüsü vardır ve aynı zamanda ulusal çıkarlan doğrudan etkileyen fonksiyorılara sahiptir (Constitution Unit UCL 2006: 98). Hem İngiltere'de hem de İskoçya'da resrrıl kilise bulunmaktadır. Bu bölümde bu kiliselerin tarihi arka planını ele alacağız Tarihi Arka Plan İngiliz Kilisesi, Reformasyondan önce Roma Katalik Kilisesi'ne bağlıydı. 1534'te, Kral VIII. Henry zamanında, papanın otoritesi reddedilerek İngiliz Killiıesi'nde kralın egemen olduğu iddia edildi yılında, Kraliçe I. Mary zamanında, geçici olarak Roma Kilisesi'nin otoritesi benimsendi. Ancak 1558 yılından itibaren Anglikan Kilisesi'nin (İngiliz Kilisesi) Roma'dan bağımsız olduğu ilan edildi. İngiliz Kilisesi resrrıl bir kilise olarak kuruldu. Kısa zaman sonra İskoçya'da da reformlar yapıldı: 1592 yılında İskoç Parlamentosu kilisenin ve onun Presbiteryan formunun bağımsızlığını benimsedi. Bu olay, aşağıda aynntılan verilecek olan İskoç Kilisesi'nin kuruluş sürecinin başlangıcını oluşturur. Britanya için kullanılan "resrrıl din" (established religion) kavramını açıklamak oldukça zordur. Bu kavram hem İngiliz Kilisesi hem de İskoç Kilisesi 2 Kuzey İrlanda'run durumuyla ilgili net ve güncel bilgiler için bk. Mitchell (2006). 152

5 ingiltere 1 REBECCA CATTO- GRACE DAVIE için kullarulır. Ancak bu iki kilise yapı itibariyle birbirinden farklıdır. Galler'deki Anglikan Kilisesi ise, resrı:ll bir kiliseydi, ancak 1920'de bu özelliğini kaybetti (Doe 2002) ingiliz (Anglikan) Kilisesi İngiliz Kilisesi'nin "resrı:ll kilise" olması, kilisenin ne devlet ile bütünleştiği ne de Din İşleri Bakanlığı'nın bir birimi olduğu anialnına gelir (Welsby 1985: 45). Bununla birlikte, resmllik statüsü Anglikan Kilisesi'ne şu önemli haklan verir: * Avam Kamarası'nda Meclis Başkanlığı'na bağlı bir kilise açabilir. Oxford, Cambridge ve Durham üniversitelerinde "üniversite kilisesi" açabilir. Oxford, Cambridge ve Durham üniversitelerinde belirli sayıda profesörlük kadrosu vardır. Ulus için önemli sayılan olaylarda veya günlerde öncü konumundadır. Lordlar Kamarası'nda piskoposların belirli sayıda sandalyeleri vardır. Kral veya kraliçe tahta çıktığı zaman tacını başpiskopos giydirir. *Kral veya kraliçeden, Anglikan Kilisesi'nde Ekmek Şarap Ayini'ne katılmasını talep edebilir (Church and State: Being the Report of a Comınission appointed by the Church Assembly 1952: 7). Dolayısıyla, her ne kadar zamanla zayıflamış olsa da, ingiliz Kilisesi ile devlet arasında resrı:ll bir bağın olduğunu görüyoruz. 3 örneğin, Kilise Kanunu'na göre bugün kraliçe hala kilisenin başıdır (Canon A7); 1689 tarihli Taç Giyme Yasası ve 1910 tarihli Tahta Çıkma Yasası'na göre İngiltere kralı veya kraliçesi "Protestan" mezhebinden olmak zorundadır (Accession Declarations Act 1910, Coronation Oath Act 1689). Tüm piskoposlan ve üst düzey kilise gör~vlilerini kraliçe atar. Eskiden İngiliz Kilisesi diğer mezheplerin aksine, kendi kendisirıi yönetmede özgür değildi. Yapılan tüm değişiklikler parlamentonun onayına sunulurdu. Ancak 1919'dan bu yana özel bir prosedürle, kilisenin idari: birimi olan Kutsal Kilise Meclisi'ne, "tedbirler" adı altında birtakım değişiklikler önerme hakkı tanınmıştır (Church of England Assembly (Powers) Act 1919, Synodical Government Measure 1969). Bu öneriler eğer parlamento tarafından onaylarursa kanun statüsü kazanır. Bütün bunlar dikkate alındığırıda son söz yine parlamentoya aittir. Ancak kilise yasama inisiyatifi edinmiş, pratikte ise ibadet ve doktrin konularında özerklik kazanmıştır (Crarıner, Lucas ve Morris 2006: 6). 3 ingiliz Kilisesi'nin yapısı konusunda daha fazla analiz için bk. Doe 1996; Hill

6 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi 1533 tarihli Piskoposlar Kanunu ve 1847 tarihli Manchester Piskoposluk Kanunu'na göre 26 Anglikan piskoposu, ı:,.ordlar Kamarası'nda, Manevi Lord statüsünde, emekli oluncaya kadar dönüşümlü olarak görev yaparlar (Appointment ofbishops Act 1533, Manchester Bishopric Act 1847). Ancak piskoposlukla ilgili görevleri nedeniyle onların yasama sürecine aktif olarak katılmalan pek mümkün olmamaktadır. Lordlar Kamarası'nda bunların dışında birkaç eski Anglikan piskoposu ve diğer dini gruplardan birkaç din adamı da bulunmaktadır (Wright 2003). Russel ve Sciara yıllan arasında Lordlar Kamarası'nda gerçekleşen oylama işlemleriyle ilgili bir araştırma yaptılar. Elde ettikleri veriler~ göre piskoposlar, Lordlar Kamarası'ndaki diğer üyelere naiaran çok nadir oy kullanmışlardır (Russell ve Sciara 2006). Başpiskopos Carey4, İngiliz Kilisesi'nin Lordlar Kamarası'nda temsil edilmesinin tüm dirılere yasama işlerine dahil olma yolunu açtığını söylemiştir (Crarımer, Lucas ve Morris 2006: 11). Burada şunu da eklemek gerekir ki, Lordlar Kamarası'nda bulunan eski Anglikan Kilisesi mensubu birkaç piskopos, diğer 26 piskopos gibi Manevi Lord statüsünde değil, Dünyevi Lord statüsündedirler. Welsby (1985), İngiliz Kilisesi'nin devletten büyük miktarlarda yardım aldığı şeklindeki varsayımın doğru olmadığııiı vurgulamaktadır. Ona göre kilise, iki türlü harcama için devletten para yardımı almaktadır: öncelikle ordu, hapishane, hastane gibi kurumlarda çalışan din görevlilerinin5 maaşlan devlet tarafından ödenir. İkinci olarak, devlet, kullanılmayan kiliseler ile kullanıian tarihi kijiselerin tamiri için finansal destek sağlar (Welsby 1985: 63). Kısacası Cranmer, Lucas ve Morris'in belirttiği gibi, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren İngiliz Kilisesi diğer mezheplerden daha fazla devlet yardımı almamıştır (2006: 6) iskoç Kilisesi yılında iskoç parlamentosu, Presbiteryan olan iskoç Kilisesi'ni tam yetkili bir organ olarak tanıdı. Daha sorıra İngiltere ve iskoçya parlamentolan, yukarıda bahsettiğimiz üzere, birieşirken de bu yetki söz konusuydu. Ancak iskoç Kilisesi bu yetkiyi hiçbir zaman tam olarak kullanamadı. iskoç Kilisesi'nde 1843 yılında" fetret dönemi" (disruption) diye bilinen bir karışıklık yaşanmıştır. Ruhbarı sınıfının üçte biri ve diğer din adamlannın üçte birinden fazlası, kilise idaresine seçilecek adaylan belirleme yetkisini politikacılara veren parlamento kararını protesto etmek amacıyla, iskoç Kilisesi'ni terk ederek yeni bir Bağımsız iskoç Kilisesi kurmuşlardır (Crarımer ve Peterson 2006). 1874'te Kilise Otoritesi Kanunu, İskoç Kilisesi'ne atama, onaylama ve kendi J 4 Lord carey yıllan arasında İngiltere Başpiskoposluğu yapmıştır. 5 Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. "Din Hizmetleri" başlığı. 6 İskoç Kilisesi'nin yapısı hakkında daha fiızla analiz için bk. Lyall 1980; Weatherhead

7 ingiltere 1 REBECCA CATTO - GRACE DAVIE vekilierini seçme yetkisi verdi. Bu yetki, 1921 'de çıkanlan İskoç Kilisesi Kanunu ile yeniden onaylandı. Kanun aynı zamanda kiliseye inanç, ibadet, iç yönetim ve disiplin konusunda tek başına karar verme yetkisi vermiştir (Cranmer ve Peterson 2006). 2005'te yaşanan Ms. Percy olayı, kiliselerin kendi çalışma hukuklarını düzenleme yetkilerini sarsrnıştır. Olay şöyle gerçekleşmiştir: iskoç Kilisesi'ne bağlı bir papaz olan Ms. Percy'den, hakkında Zina iddiası olması nedeniyle istifa etmesi istenmiştir. Fakat Ms. Percy, benzer suçlamalara maruz kalan erkek papazların istifalannın istenmediğini, dolayısıyla kendisine karşı cinsiyet aynmı yapıldığını öne sürmüştür. Bir müddet sonra olay Lordlar Kamarası'nın gündemine gelmiş ve Lordlar Karnarası "Ms. Percy ile işvereni konumundaki İskoç Kilisesi arasında bir kontratın olduğu ve bu yüzden tarafların sivil mahkemede haklarını aramalan gerektiği" şeklinde bir karar vermiştir. Bu karar, İskoç Kilisesi'ni sıradan bir gönüllü kuruluş gibi gördüğü gerekçesiyle eleştirilmiştir (Cranmer ve Peterson 2006). Cranmer, Lucas ve Morris şu sonuca ulaşmıştır: "İskoçya'da kilise-devlet aynmının olduğu söylenir. İngiltere'de ise, her ne kadar parlamento 1919'dan bu yana Kutsal Kilise Meclisi'ne 7 yönetim hakkını devretmiş olsa da, bugün ingiliz Kilisesi, inanç ve ibadet konulan bir tarafa bırakılacak olursa, hala devlete tabi (bağımlı) bir kurumdur" (2006: 59). Şurası bir gerçek ki, Britanya'nın önemli unsurlarından olan Resmi Kilise-Devlet ilişkisi karmaşık ve çeşitlidir. Bu karmaşık durum, resrrıl olmayan kiliseler ve dini gruplar ile devlet arasındaki ilişkiler için de geçerlidir Kilise-Devlet ilişkilerinin Eleştirisi Nüfus sayımı, ayrımcılık, eğitim ve din hizmetleriyle ilgili eleştirilere daha sonraki bölümlerde yer vereceğiz. Burada kilise-devlet ilişkilerine yöneltilen eleştiriler üzerinde duracağız. örneğin Lordlar Kamarası'nda Anglikan pisko- ' poslara kontenjan aynlması, bu tür uygulamaların farklı din ve inançlardan olan insanların bir arada yaşayabilmeleri için gerekli olan politik yapının tarafsızlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle eleştirilmiştir ( Copson ve Pallock 2006: 39). Bu uygıılama İngiltere'ye özgüdür ve ülkedeki inançlan temsil etmediği giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Zaten bu uygıılamayı mantıklı bir şekilde savunmak mümkün değildir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, meselenin çözümü Lordlar Kamarası'nda köklü bir reformu gerektirmektedir (Constitution U nit UCL 2006: 99). Ulusal Sekiller Birliği (NSS) ise, hem İngiliz Kilisesi'nin Lordlar Kamarası'ndaki imtiyazlı varlığını hem de onun İngiltere'nin resrrıl kilisesi olmasını sorgıılar (NSS 2006: 48). Ancak İngiliz Kilisesi'nin 7 Kutsal Kilise Meclisi (Synod): İngiliz Kilisesi'nin yönetici kadrosunu oluşturur. 155

8 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi mevcut konumuna yönelik geniş halk kitlelerinin önemli biritirazı yoktur. Aksine, birçok clinl azınlık lideri İngiliz Kilisesi'nin mevcut konumundan memnundur; çünkü onlara göre kilise genel olarak dinin sesinin duyulmasına vesile olmaktadır (Oliva 2004). Müslümarılarla ilgili bölümde de bahsedileceği üzere, modem formdal.\i İslami gruplan destekleyen hükümetin cancurrent endowment adıyla yaptığı yardım konusunu E. R. Nonnan şu şekilde eleştirmektedir: Hükümetin ıiımiı islami gruplan desteklemesi, Ulusal Kilise tarihi mirasındaki resmi unsudan ve inanç okullanna yapılan çeşitli yardımlan bir kenara bırakırsak, yönetimin dini gruplardan uzaklaşması sürecindeki genel gelişmelere aykın bir adımdır. Devlet İslam'ın farklı yorurıılan arasında ayrun yaparken, asırlardır yaptığı gibi, dini öğretinin yorumlanna dayalı bir dini tercihte bulurunaktadır (Norman 2006: 10). 3. Din Hizmetleri ve Din Eğitimi 3.1. Din Hizmetleri Devlet sadece clinl okullan finanse etmekle kalmaz, aynı zamanda orduda, hapishanelerde ve sağlık kuruluşlarında, insanlara dua edecek ve manevi destek sağlayarak din hizmeti sunacak personelin giderlerini de karşılar. Hastane, okul, hapishane ve orduda bu tür görevler, yapan personelin tam sayısı bilinmemektedir (Brierley 2001). Bununla birlikte 2001 verilerine göre hastanelerde tam gün çalışan din görevlisi sayısı 332'dir (The UK Christian Handbook). Bunların 277'si Anglikan Kilisesi, 46'sı Bağımsız Kilise, 8'i Roma Katalik Kilisesi papazıdır. Müslüman din görevlisi sadece 1 tanedir. Bunların dışında, hastanelerde yarım gün çalışan din görevlisi vardır. Bunların 66'sı haham, tanesi irnamdır. Bu görevlilerin maaşlarını çalıştıklan kurumlar verir. Ancak bu din görevlilerinin yetişmeleri için gereken eğitimi her clinl kurum kendisi verir (McClean 1996: 321) 8. Sağlık Bakanlığı clinl cemaatlere bu amaçla madcli destekte bulunur (Departınent of Health 2005). Sağlık kurumlarında çalışan bu din görevlileri (papaz, haham, imam vs.) hastalar, onların refakatçileri ve ailelerine manevi destek sunarlar (www.nhscareers.nhs.uk). ' Orduda da ana kiliselerin (Anglikan, Roma Katalik vs) din görevlileri olduğıı gibi, Sih, Hindu, Müslüman ve Budist din görevlileri de din hizmeti vermektedir. Orduda çalışan din görevlilerinin maaşlarını ise Savunma Bakanlığı verir. Orduda tam mesaili ve yarım mesaili çalışan toplam 924 din görevlisi vardır. Bunların 69'u Baptist, 34'ü Bağımsız Kilise, 750'si Anglikan Kilisesi, 12'si Metadist Kilisesi ve 50'si Roma Katalik Kilisesi papazıdır. Fetzer ve Soper'a göre ingiliz Kilisesi dışında da clinl gruplar olmasına rağmen, "hastane, hapishane, ordu gibi kamu kuruluşlarında verilen din hizmetleri, ingiliz Kilisesi'ndeki din B Mevcut mali sıkıntılar nedeniyle hastanelerde çalışan din görevlilerinin sayısında kısmen azalma görülmüştür. Ancak bu konuda tartışmalar sürmektedir. 156

9 ingiltere 1 REBECCA CATTO - GRACE DA VIE adarnlanna üstünlük sağlamaktadır" (2005: 34). Beck.ford ve Gilliat'ın bu konuda hapishaneler üzerine birlikte yaptıklan araştırma ilginçtir. Bu araştırma, başka inançlardan fazlaca insanın mevcut olduğu bir ortamda çok sayıda Hıristiyan din adamı bulunmasını sorgular. Aynca aynı araştırma, İngiliz Kilisesi papazlannın zamanlannın çoğunu diğer inançlardan mahkumlarla ilgilenerek geçirdiklerini vurgular (Beckford ve Gilliat 1998: 171). Ama bu arada hapishane papazlannın statülerinin son yıllarda biraz zayıfladığınada dikkat çekilir Din Eğitimi Okullarm Mülkiyeti ve idaresi İngiltere'de eğitim sistemini Eğitim ve Yetenekler Dairesi (Department for Education and Skills-DfBS) denetler. Bu okullar, devletin finanse ettiği devlet okullan ve sivil inisiyatif tarafından kurulup finanse edilen özel okullar olmak üzere ikiye aynlmaktadır. Yeterlilik ve Müfredat İdaresi (The Qualifications and Curriculum Authority-QCA) okul müfredatlarını kontrol eder. Eğitim Standartlan Dairesi (The Office for Standards in Education-OfSTED) ulusal standartlan gözetir. Yerel Eğitim idaresi (Local Education Authority-LEA) ise yerel eğitim faaliyetlerini yüiütür. Yerel Eğitim idaresi'nden maddi ödenek alan çok farklı türde okul vardır ve bunlann çeşitliliği giderek artmaktadır. Dilli topluluklara ait okullar ( community schools) tamamıyla Yerel Eğitim idaresi'nin kontrolü altındadır. Vakıf okullan (foundation schools) bir yönetim kurulu veya mütevelli heyeti tarafından yönetilir. Gönüllü kuruluşlara ait okullara (voluntary aided schools) öğrenci alımı veya bu okullardaki öğretmenierin çalışma şekli, yine Yerel Eğitim idaresi'nin kontrolündedir; ama okul binasının ve arazisinin sahibi bir vakıftır. İngiltere ve Galler'de gönüllü kuruluşlara ait okullar Yerel Eğitim idaresi tarafından finanse edilir. Bu okullann genelde dilli malıiyeili vakıflan vardır. Okul yöneticilerinin çoğunu bu vakıftayin eder (www.teachernet.gov.uk). Akademiler ise Eğitim ve Yetenekler Dairesi Başkanlığı (DfBS) ve Yerel Eğitim idaresi (LEA) ortaklığında, ticari veya dini temelli spansorlar veya gönüllü gruplar tarafından kurulan okullardır. Bu okullar bağımsız bir şekilde idare edilir (www.theredirectory.org.uk). Okullar arasındaki bu aynm din öğretimi açısından da önemlidir tarihli Dinl Nitelikli Okullada ligili Düzenlemeler gereğince, dilli bir organizasyon, "dini nitelikli okul" açmak için başvuruda bulunabilir. Bu okullar vakıflara ve gönüllü kuruluşlara aittir. Dilli nitelikli devlet okullan öğrenci kabulünde ve istihdam politikalannda aynıncılık yapabilir, diğerlerinden farklı etik değerlere sahip olabilir ( Copson ve Pellock 2006; 40) verilerine göre İngiltere'de devletin finanse ettiği okullann üçte bire yakını dilli temelli cemaat okuludur. Bunlann öğrenci oram %23'tür. Devletin finanse ettiği bu tipteki okulun cemaatlere göre dağılırm şöyledir: 157

10 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi Tablo 2: Devletin Finanse Ettiği Cemaat Okullan Dini Cemaat ingiliz Kilisesi Roma Katelik Kilisesi Yahudiler 7. Gün Adventistleri Müslümonlar Sihler " Yunan Ortodoks Kilisesi Metodist Kilisesi Toplam Okul Soyısı Kaynak: Gardner 2005: 7 Başanyı Yakalayan Okullar (Schools Achieving Success-DfES 2001) başlıklı bir hükümet raporu, inanç temelli okullann ingiltere ve Galler' de yaygınlaştınlması gerektiği görüşüne yer vermiş ve şubat 2006'da hükümet, İngiltere'de "ılımlı" İslami eğitim veren okullan teşvik ettiğini açıklamıştır (Norman 2006: 12). Bu raporda da yine ı1ımlı İslam'a yönelik bir vurgu vardır. Rapor aynı zamanda hükümetin di.nl okullan yaygınlaştırmak istediğini belirtmektedir. Fakat hükümetin bu politikası tartışılmaktadır. Bazılan bu tür politikalan, İngiltere gibi çoğulcu bir ülkede ayrılıklarm körükleneceği gerekçesiyle eleştirmekte; bazılan ise insanlara çocuklarını istedikleri gibi eğitme i.ı:nkfu:ıı verdiği için bu politikalan onaylamaktadır. Gallagher'in dediği gibi, "Çoğulcu toplumlar bir ikilemle karşı karşıyadır: Bütün kimliklerin tanındığı, bir araya geldiği çoğulcu okullar mı açılmalıdır, yoksa azınlık okullannın çoğulluğu mu kabul edilmelidir?" (2005: 163). Dini okullara olan ilgi, kısmen okullann vereceği din eğitiminirı içeriğine bağlıdır ingiltere ve Galler'de Din Eğitinii ingiltere 1870'ten bu yana, finanse ettiği okullarda mezhepsel olmayan din eğitimini şart koşmuştur. Öğretmenler için hazırlanan hükümete ait web sitesinde şu ifadelere yer verilmektedir: 1996 Eğitim Yasası gereğince okullar, bütün kayıtlı öğrencilere din eğitimi sunmak zorundadır. Faka~ ailelerin çocuklarını bu dersten alma haklan vardır. Her müfredat, Büyük Britanya'da temsil edilen diğer belli başlı dinlerin öğretilerini ve ibadetlerini hesaba katmakla birlikte ana yapının Hıristiyan olduğunu dikkate almalıdır (www.teachernetgov.uk). Yerel olarak belirlenen müfredatlar, 1988 yılında çıkarılan Eğitim Reformu Kanunu'na göre karmaşık bir süreç içerisinde kararlaştırılır. Her Yerel Eğitim 158

11 ingiltere 1 REBECCA CATTO- GRACE DAVIE İdaresi bünyesinde İngiliz Kilisesi'nden ve bölgedeki diğer temel dilli mezhepler ve eğitim kurumlanndan temsilcilerin olduğu bir Din Eğitimi Danışma Konseyi (Standing Advisory Council on Religious Education-SACRE) vardır. Bu konsey, Yeterlilik ve Müfredat İdaresi'ne (QCA) yıllık rapor sunmak zorundadır. Okullardaki din eğitimi olağan şekilde atanan öğretmenler tarafindan verilir ve Eğitim Standartlan Dairesi (OfBTED) tarafından denetlenir (www. theredirectory.org. uk). Dini nitelikli olmayan bütün okullar, kabul edilen yerel müfredatı. takip etmek zorundadır. Bu durum aynı zamanda dilli nitelikli vakıf ve gönüllü kuruluş okullan için de geçerlidir. Ancak ailelerin din öğretimiyle alakah bazı talepleri olursa bunlar da dikkate alınabilir. Dini nitelikli yardım kuruluşu okullannda ise din dersi okulun vakıf senedinde belirtildiği şekilde verilmeli, eğer bu konuda bir kayıt bulunmuyarsa ilgili dinin veya mezhebin inançlanna uygun olmalıdır (www.theredirectory.org.uk). Akadeınilerde geniş ve dengeli bir müfredat beklentisinin yarıında yasal olarak din eğitimini zorunlu kılan bir hüküm yoktur. Bağımsız okullar ise, din eğitimi vermekte özgürdür. Bu kurumlar her beş yılda bir Eğitim Standartlan Dairesi'nin (OfBTED) denetimine tabidir. Fetzer ve Soper'e (2005: 40) göre okullar, öğrencilerin dilli bağlılıklannı da dikkate alarak din eğitiminin içeriğini belirlemek için dilli liderlerle (Müslüman liderler de dahil) ilişki içerisinde çalışmaktadır. Müfredat her ne kadar yerel olarak belirlense de, Yeterlilik ve Müfredat İdaresi (QCA) din eğitimi konusunda yasal bağlayıcılığı olmayan ulusal bir çerçeve prograrnı belirlemiştir. Buria göre öğrenciler, Hıristiyarılığın yanı sıra, iki büyük dünya dinini, yakın çevrede yaşayan yerel bir dini azınlığı, aynca en azından bir tane seküler dünya görüşüünü öğrenmetldir (QCA 2004). Dini nitelikli okullarda verilen din eğitiminin içeriği konusurıda bazı endişeler vardır. Dini okullarda sadece bir dine yönelik eğitim verildiğine dikkat çeken Hümanist Filozoflar Grubu, bunun yerine çok kültürlü din eğitimi verilmesini tavsiye etmiştir (Humarıist Philosophers' Group 2001: 10-11). Müslümarılar ve diğer din gruplan ise öğrencilere üstü kapalı bir şekilde sekiller ideolojiyi aşı1ayacağı gerekçesiyle çok kültürlü din eğitimine karşı çıkmışlardır (Fetzer ve Soper 2005: 41) Okullarda ibadet 1988'de çıkarı1an Eğitim Reformu Kanunu'na göre dini nitelikli olmayan devlet destekli okullardaki öğrencilerin, günlük toplu ibadete katılmalan mecburidir. Bu iliadette diğer inançlardan alınan motiflere de.yer verilebilir, ancak ibadetin genel karakterini Hıristiyanlık oluşturur (McClean 1996: 316). Vakıflarm veya gönüllü kuruluşlann kurduğu dilli nitelkli okullarda ise, ibadet o okulu kuran ~bun dilli inancına göre yapı1abilir. Veliler, toplu yapı1an bu.159

12 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi ibadetlerden çocuklannın muaf turulmasını isteyebilirler. Okul dini nitelikli bir okul olmasa bile, eğer öğrencilerin çoğunluğu Hıristiyanlık dışında başka bir inanca sahip ise okul yönetimi ibadetin bu inanç doğrultusunda yapılması için ilgili merciye başvurabilir. Din Eğitimi Danışma Konseyi ile Yeterlilik ve Müfredat İdaresi'nin 2004 yılı raporlannın analizinde toplu ibadetin, denetlenmesi zor bir alan olduğu, bu konudaki bazı yasal gereklilikl.erin yerine getirilmesinirı pek mümkün olmadığı vurgulanarak, Devlet Bakanı'nın toplu ibadetle ilgili kanunu gözden geçirmesi istenmiştir (QCA 2005: 21). Bütün bunlardan yola çıkarak eğitim alanında dinler, ile devlet arasında yakın ilişkiler olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Ancak, mevcut sistemin herkesi memnun edemediğini de belirtmemiz gerekir. 4. Ana Dinler ve Azınlık Dinler 4.1. Dinlerin Nüfusa Göre Dağılımı Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İngiltere'de nüfus sayınu on yılda bir 1851 yılındansoma ilk defa 2001 yılındaki nüfus sayımında yapılmaktadır. vatandaşlam hangi dinden olduklan soruldu. İngiltere Yahudiler Birliği, farklı Hıristiyan gruplan ve İngiltere Müslüman Konseyi'nden Dr. Cernil Şerif gibi bazı Müslümanlar nüfus sayımında dini aidiyet sorusunun sorulması için mücadele vermişlerdir. Bu girişim bazı akademik ve idari temsilciler tarafindan da desteklenmiştir. Ulusal İstatistik Dairesi'ne (ONS) göre: "Vatandaşlann hangi dinden olduklannın sorulmasının temel amacı, etnik azınlıklara yapılacak hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesidir" (Southworth 2005: 83). Sonuç olarak, 2001 nüfu~ sayımında dini aidiyet sorusu sorulmuştur. İngiltere ve Galler'de bu soru "Dirıiniz nedir?" şeklindedir. Seçeneklerde ise şu cevaplar yer almıştır: Hıristiyan (İngiliz Kilisesi, Katolik, Protestan veya diğer Hıristiyan mezhep leri), Budist, I-İindu, Yahudi, Müslüman, Sih, Hiçbiri, Diğer (lütfen yazınız) (www.statistics.gov. uk). iskoçya' da yapılan nüfus sayımlarında da dini aidiyet sorusu sorulmak ' tadır. Fakat orada iki farklı soru şekli vardır: "Hangi dine veya dini mezhebe bağlısınız?" veya "Hangi dine veya dini mezhebe göre yetiştirildirıiz?" Seçeneklerde ise şunlar vardır: "İskoç Kilisesi, Roma Katalik Kilisesi, Diğer Hıristiyan Mezhepleri (lütfen yazınız), Müslüman, Budist, Hindu, Yahudi, Sih, Hiçbiri, Diğer (lütfen yazınız). Gerek soruların şekli, gerekse ortaya çıkan sonuçlar itibariyle sayımlar eleştirilmiştir. örneğin 2001 yılında yapılan nüfus sayınu, "dini aidiyet konusunda veri toplamada yetersiz olduğu, hem. 'Dirıiniz nedir?' sorusuna yer verdiği hem de bu soruyu etnik bağlama yerleştirdiği" gerekçesiyle tenkit edilmiştir (Copson ve Pallock 2006: 38). İngiltere, Galler ve İskoçya'da 2001 yılında 160

13 ingiltere 1 REBECCA CATTO- GRACE DAVIE yapılan nüfus sayımına göre Büyük Britanya'da yaşayanıann dinlere göre dağılımı şöyledir 9 : Tablo 1. Büyük Britanya Nüfusunun Diniere Göre Dağılımı Sayımı) (2001 Nüfus Hıristiyan Toplam Nüfus içinde Olmayan Dini Nüfus Sayı N. % içinde(%) Hıristiyan ,8 Müslüman ,8 51,9 Hi nd u ,0 18,3 Si h ,6 11,0 Yahudi ,5 8,7 Budist ,3 4,9 Diğer Dinler ,3 5,2 Hıristiyan Olmayan ,4 100 Herhangi Bir Dine inanmayan ,1 Cevapsız ,8 Toplam Nüfus Bu tabloda olmayan, fakat dikkate alınması gereken bir nokta daha vardır: Tabloda Büyük Britanya bir bütün olarak verilmiştir. Oysa İskoçya'da nüfusıin sadece %2 'si etnik azınlıklardan meydana gelir. Bu nederıle Hıristiyan olmayarılarm oranı daha azdır. Ancak orada da Müslümarılar ikinci büyük dinl grubu oluşturur (U CL 2006: 95) Azınlıklarm ve Dini Gruplarm Statüleri 2001 yılında yapılan nüfus sayımında yer alan dinle ilgili sorunun etnik durumla da alakası vardır. Nüfus sayımı aynı zamanda Birleşik Krallık'taki etnik azınlıklar hakkında da bilgi vermektedir: 2001 nüfus sayımına göre 59 milyon nüfusu olan Birleşik Krallık'ın 4.5 milyonunu (toplam nüfusun %8 'i) azınlık nüfusu oluşturur. Etnik azırılığın (4.5 milyonun) %50'sini Asyalı ya da Asya kökenli vatandaşlar, %25'i Zenciler, %5'i Çinliler, %15'i de diğerlerinden meydana gelir. Etnik azınlık nüfusun 9 Kaynak: Ulusal İstatistikler Websitesi, 161

14 AB ÜLKELERiNDE DiN-DEVLET ilişkisi %25'i Hindistanlı, %16'sı Pakistanlı, %12'si Karayibli, %10'u Afrika1ı ve %6'sı Bangladeştldir (UCL 2006: 94). Büyük Britanya'da hükümet azınlık gruplarm listesini tutmaz. Ancak kamu alanında "Siyah ve Etnik Azınlık" anlamına gelen BEM (Black and Ethnic Minority kelimelerinin baş harflerinden oluşur) kısaltınası kullarulir. Fakat Büyük Britanya'daki dini ve etnik azınlıklarm resrrıl konumlannı net olarak tanımlamak oldukça zordur. Devlet web sitesinde inanç gruplan (faith groups) kavramını kullanır, "azınlık gruplar" aynmı yapmaz (http://raceandfaith.commurıities.gov.uk). inanç topluluklan (faith commurıities) konusunda ise yoğun tartışmalar vardır. 10 Southworth'un da belirttiği gibi, topluluk (commurıity), tanımlanması zor bir kavramdır. Buna rağmen uygulamada farklı inanç gruplanru temsil eden dini organizasyonlar da vardır. Burada Britanya Müslüman Konseyi (Muslim Council of Britain) ve ingiliz Yahudileri Temsilciler Meclisi (Board of Deputies of British Jews) örnek olarak verilebilir (Southworth 2005: 77). David McClean'a göre ingiltere ve iskoçya Kiliseleri dışındaki dini gruplar için uygulanabilir yasal prensipler, hayır kurumlan ve özellikle vakıflar için geçerli olan genel kanunlardır. Resrrıl olmayan kiliseler temelde gönüllü kuruluşlar olarak örgüdenirler ve mal varlıklan sekiller hukuk düzeni içerisinde mütevelliler tarafindan muhafaza edilir. Bunun dışında özel bir statüleri yoktur (http://eurel.u-strasbg.fr/en/index.php). Gönüllü dini kuruluşlar sekiller gönüllü kuruluşlarla aynı kategoride mütalaa edilirler ve bazı yasalardan yararlanarak devletten maddi yardım alırken, bazı yasalardan da yararlanamazlar. ll Dinl gruplarm kurs açmak ve benzeri eğitim faaliyetlerini düzenleyen özel kanunlar yoktur. Dinl gruplar veya demekler de diğer sosyal veya hayır kuruluşlanyla aynı yasal prosedüre tabidirler. Bu yüzden dini toplantılar, din dersleri, eğitim dönemleri vb. konuları belirleyen kanunlar yoktur. Dinl gruplar ülkedeki mevcut yasalara uymak zorundadır. Devlet temelde pragmatik bir yaklaşımla dini çoğulculuk ilkesini benimsemiştir (Fetzer ve Soper 2005: 34). İçiŞleri Bakanlığı'nın bir rapora dayalı duyurusu bunu doğrulamakta ve aynı zamanda dirıin nasıl tanımlanması gerektiği sorusunu gündeme getirmektedir: "Raporun önerisini aktarmak gerekirse, din olgusuna değinen kanunlar dirıin ne olduğunu tanımlamak, en azından tasvir etmek zorundadır. Raporu hazırlayan heyet bu konuda tartışılabilir bir durum olduğunu kabul etmekle birlikte, bir noktayı net bir şekilde vurgulamaktadır: Devlet, inanç sistemlerine yönelik emredici ve yargılayıcı bir yaklaşımdan kaçınmalıdır..." (İçişleri Bakanlığı 2003: 7). 10 Hükümet bu konuda bir komisyon çalışması yaptırmıştır (B k. Beckford ve digerleri, 2006). 11 Daha fazla bilgi için bk. Edge 2002: ll

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ülke Ülke Yerel Yönetimler Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık"

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI (Türkiye de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)* Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Özet Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

DİN HİZMETLERİ BAĞLAMINDA İNGİLTERE DOSYASI

DİN HİZMETLERİ BAĞLAMINDA İNGİLTERE DOSYASI DİN HİZMETLERİ BAĞLAMINDA İNGİLTERE DOSYASI 2005 LONDRA A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ YAPILANMASI 1. Yapılanma Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği 1998 yılından kurulmuştur. Büyükelçilik

Detaylı

BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU

BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU Yayına Hazırlayanlar DR. D. ÇİĞDEM SEVER E. EZRA ELBİSTAN G. ZEKİYE ŞENOL

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU Yayına Hazırlayanlar DR. D. ÇİĞDEM SEVER E. EZRA ELBİSTAN G. ZEKİYE ŞENOL

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür.

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür. Anayasa din özgürlüğü sağladığı gibi diğer yasa ve politikalar da genellikle dine özgür ibadet edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak, laik devletin bütünlüğü ve mevcudiyeti ile ilgili anayasal koşullar

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I-GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 21/05/2008 tarih ve 1752 sayılı talimatları ile 20/05/2008 tarih ve 1739 sayılı Bakan Onayı gereğinin yerine getirilmesi görevi Müfettişliğimize verilmiştir (Ek:1,2).

Detaylı

ENGELLİNİN EL KİTABI

ENGELLİNİN EL KİTABI ENGELLİNİN EL KİTABI BASKI RENKFORM MATBAA Kağıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı No: 53/Z İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 30 36 Faks: +90 312 384 30 37 E-mail:info@renkform.com Web: www.renkform.com

Detaylı