Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi."

Transkript

1 Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu Gazetemiz köþe yazarý Eðitimci- Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý adlý kitap, Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yerini aldý. * HABERÝ 11 DE Ethem Erkoç 25 EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ TEKNOKENT bina ihalesi tamam HUBTUAM ve ÇMYO dan sonra TEKNOKENT binasý da ihale edildi. Hitit Üniversitesi TEKNOKENT Binasý yapým iþi dün ihale edildi. * HABERÝ 6 DA 7 milyon 524 bin 856 lira 94 kuruþ muhammen bedelli ihaleye 4 firma teklif verdi. Ýhaleyi OKA temsilcileri de izledi. Çorum ve Kastamonu yasta Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü nde görev yapan hemþehrimiz Engin Ateþ yaþamýný yitirdi Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü nde Planlama Þube Müdürü olarak görev yapan Çorumlu Engin Ateþ, elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Ateþ in, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn teyzesinin oðlu olduðu öðrenildi. * HABERÝ 5 DE Engin Ateþ Bu iktidar zengin sever CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, vatandaþla buluþmak için irtibat bürosu oluþturdu. Gazi Caddesi üzerinde Platin Ýþ Merkezi 3. Katta bulunan bürosunda basýn mensuplarýyla bir araya gelen Milletvekili Tufan Köse, genel ve yerel konularda deðerlendirmelerde bulunduðu açýklamasýnda, "Bu iktidar zengin sever bir iktidardýr. AKP döneminde gelir daðýlýmý adaleti tamamen bozulmuþ ve zenginle fakir arasýnda uçurum oluþmuþtur." dedi. * HABERÝ 3 DE Ses kaydý iddialarýnýn doðru olup olmadýðýný bilmediðini söyleyen Tufan Köse, "Eðer varsa" diyerek baþladýðý sözlerinde sert konuþtu; Ahlâksýzlýk özendirilmemeli' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ortada dolaþan gizli ses kaydý iddialarýnýn rahatsýz edici olduðunu belirterek, yapanýn da, kayýtlarý elinde tutanýn da ahlak dýþý bir davranýþýn içinde olacaðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Mültecilerle Dayanýþma Derneði, Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulu- Mültecilerle görüþecekler Mültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. * HABERÝ 2 DE HEM e Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarla Çorum da dijital dönüþümü gerçekleþtirdiklerini söyledi. Türk Telekom kurumsal müþterileriyle buluþtu Çorum da dijital dönüþüm ataðý Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarla Çorum da dijital dönüþümü gerçekleþtirdiklerini söyledi. Anitta Otel de düzenlenen Kurumsal Müþteri Günleri toplantýsýnda konuþan Abdulkadir Alpergün, Türk Telekom un Türkiye nin en deðerli markasý olduðunu kaydetti. * HABERÝ 10 DA BYEGM Þanlýurfa Müdürü Çorumlu Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) Þanlýurfa Ýl Müdürü hemþehrimiz Þerafettin Akýn, baþarýlý çalýþmalarýyla dikkat çekiyor. * HABERÝ 11 DE Þerafettin Akýn Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete Çýraklýk eðitim kayýtlarý uzatýldý Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi nde öðretim yýlý yaz dönemi çýrak kayýtlarý, 27 Eylül 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatýldý. * HABERÝ 4 DE Fatih Þanlý Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. * HABERÝ 12 DE 15 saniyede 6 bin lirayý çalarak kayýplara karýþan S.D. aranýyor. 15 saniyede 6 bin lira çaldý Çorum un Kargý ilçesinde bir otelde 15 saniyede 6 bin lirayý çalan zanlý güvenlik kameralarýna yakalandý. * HABERÝ 5 DE Bunalýma girip intihar etti Çorum'un Sungurlu ilçesinde bunalýma giren bir kiþi, kendini asarak intihar etti. * HABERÝ 14 DE

2 2 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Bir de röntgen cihazý olsa akýn zamanda Diþ YHastanesi'ne baðlý Buhara Aðýz ve Dýþ Saðlýðý Merkezi açýldý. Merkezin açýlmasý isabetli bir karar olmalý ki, diþ saðlýðý hizmeti ayaðýna kadar getirilen vatandaþ memnuniyetini ifade ediyor. Benzer bir Buhara Aðýz ve Dýþ Saðlýðý Merkezi nin tedavi hizmeti vermesi bölge sakinlerini memnun ediyor. merkezin Mimar Sinan Mahallesi'ne hitap edecek bir noktaya açýlmasý bekleniyor. Diþ gibi tedavisi zamana yayýlabilen bir saðlýk hizmetini yerinde almak, Buharaevler Mahallesi'nden çýkýp Diþ Hastanesi'ne gidip gelenleri sevindirdi. Ancak bölge sakinlerinin bir talebi daha var. Buhara Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nde cihaz olmadýðý için röntgen gereken iþlerde hastalar Diþ Hastanesi'ne sevk ediliyormuþ. Röntgeni çekildikten sonra tekrar merkeze geliyorlarmýþ. Git-gellerin önlenmesi için merkeze bir röntgen alýnabilirse Buhara sakinleri duacý olacak. Bu arada Buhara'daki merkezin hizmetlerini duyan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri de, benzer bir Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'nin bölgelerine hizmet vermesini sabýrsýzlýkla bekliyor. Þehir içinde hizmet veren bazý kargo þirketleri SRC belgesi olmamasý zorluk yaþýyor. Biraz tolerans istiyorlar ehir içi kargo taþýmacýlýðý hizmeti veren iþ- sahipleri aradý. Þletme Geçtiðimiz günlerden birinde þehir merkezinde trafik ekiplerinin yaptýðý kontrollerden birisinde SRC belgesi olmadýðý için belgesizlikten 750 lira, sürücüye de 250 lira para cezasý verilmiþ. Anlatýlanlara göre, kargocularýn servis araçlarýnda kanun gereði SRC belgesi bulundurma zorunluluðu var. SRC belgesi alma süreci de sýnavlar, eðitim, kurs vs. gibi uzun bir süreci kapsýyormuþ. Kargo þirketleri personellerinin bir kýsmýný belgelendirmek için kurslara gönderiyormuþ. Süreç devam ederken yapýlan rutin kontrollerde ceza almalarý canlarýný yakmýþ. Kargo þirketleri kanun gereði verilen para cezalarýna rýza göstermekle beraber, SRC belgesi alma sürecinin uzun bir zamaný kapsamý ve ticari daralmalar nedeniyle toleranslý davranýlmasýný arzu ediyorlar. Mültecilerle görüþecekler Mustafa Demirer ültecilerle Dayanýþma Derneði, yürüttüðü Uydukentler: Ýzleme Mve Raporlama projesi kapsamýnda Çorum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. Çorum'da ikamet eden mülteci ve sýðýnmacýlarla da birebir mülakatlar gerçekleþtirmeyi planlayan Mülteci-Der, Çorum'da mültecilerin katýlým göstereceði bir bilgilendirme semineri düzenleyecek. Proje Hakkýnda Mültecilerle Dayanýþma Derneði tarafýndan yürütülen "Uydukentler: Ýzleme ve Raporlama" Projesi 1 Mart 2013 tarihinde baþladý. Proje, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý için Avrupa Aracý (DÝHAA - EIDHR) hibe programý altýnda, Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteði ile yürütülüyor. Hedefler 18 ay sürecek projenin temel hedefi, mülteci, sýðýnmacý ve uluslararasý koruma ihtiyacý olan insanlarýn temel hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna yakýþýr bir yaþama sahip olabilmeleri için alan araþtýrmasý, savunuculuk, lobicilik, farkýndalýk oluþturma, raporlama faaliyetleri gerçekleþtirmek. Bu amaç doðrultusunda Ýzmir, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Manisa, Çanakkale, Adana illeri, projenin hedef þehirleri olarak belirlendi. Hedef þehirlerde yapýlacak çalýþmalarla, uluslararasý korumaya ihtiyacý olan kiþilerin hukuki ve sosyal destek mekanizmalarýna eriþimlerini desteklemek; baþka þehir ve bölgelere de uygulanabilecek bir pilot araþtýrma ve raporlama sistemi kurmak; proje çalýþmalarýnýn mülteci ve sýðýnmacýlarýn ihtiyaç duyduklarý hizmetlere daha etkin bir (Ç.HAK:3444) Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi aadet Partisi Merkez SÝlçe Seçim Ýþleri Baþkaný Mustafa Gül, 29 Mart 2014 tarihinde yapýlacak yerel seçimlere sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný belirterek, aday tanýtým toplantýsýnýn Aralýk ayýnda yapýlacaðýný bildirdi. Her seçimin önemli olduðunu, ancak bu seçimin daha da büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Gül, Saadet Partisi olarak Çorum Merkez ve Ýlçelerinde 29 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Ma- * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi biçimde eriþimlerini mümkün kýlabilmek amaçlanýyor. Bu hedeflere baðlý olarak, sivil toplumun müdahale ve hizmet kapasitesini geliþtirmek hedefi var. Ayrýca kurulacak olan raporlama sistemi ve çýktýlarý yardýmýyla mülteci haklarý alanýndaki savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanýyor. Aktiviteler Proje kapsamýnda Manisa, Çanakkale, Adana illerine birer kez; Erzurum, Gaziantep, Çorum illerine ise ikiþer kez ziyaret gerçekleþtirilecek. Ýlk ziyarette ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile mültecilerle görüþmeler yapýlacak ve mevcut durum rapor haline getirilecek. Bu þehirlerde mültecilerin katýlým göstereceði bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Gaziantep, Erzurum, Çorum illerine yapýlacak olan ikinci ziyaretlerde ise kamu kurumu ve STÖ temsilcileri ile akademisyenlere yönelik mülteci haklarý hakkýnda bilgilendirme semineri düzenlenecek. Ayrýca STÖ'ler için kapasite geliþtirme eðitimi organize edilecektir. Bu seminerler sonrasýnda STÖlerle bir að oluþturarak, illerindeki mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik hizmetlerin geliþimine katký sunulmasý planlanýyor. Daha önce yürütülen CARE Projesi kapsamýnda geliþtirilen e- platform (ayný zamanda projenin internet sayfasý), proje süresince güncellenecek. Türkiye çapýnda mülteciler hakkýnda çalýþmalar yürüten ilgili STÖ'ler, akademisyenler ve kamu kurumlarý yetkililerinin katýlým göstereceði ulusal bir konferans düzenlenecek. Ankara ve Ýstanbul'da yüz yüze lobi faaliyetleri gerçekleþtirilecek. Lobi ve savunuculuk faaliyetleri kapsamýnda basýn açýklamalarý yapýlacak. SP de aday tanýtýmý Aralýk ta KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan halli idareler seçimleri için aday adayý müracaatlarýmýz devam ediyor. Aralýk ayýnda düzenleyeceðimiz aday tanýtým toplantýsý ile adaylarýmýzý tanýtacaðýz. dedi. Gül þöyle devam etti: Mahalli Ýdareler seçimlerine 6 aydan daha az bir zamanýn kaldýðý bu günlerde Saadet Partisi olarak milletimizin hak ettiði dürüst, güvenilir, kimsenin hakkýný yemeyen ve kimseye hakkýný yedirtmeyecek, "Halka hizmeti Hakka Hizmettir" düsturuna sadakatle baðlý efsane Milli Görüþ belediyeciliðinin aslýný tekrar ayaða kaldýracak. Belediye Baþkan adayý, Belediye Meclis üyesi Adayý ve Ýl Genel Meclisi Adaylarý ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu seçim Allah ýn izniyle Saadet Partisi nin iktidara taþýnacaðý, Ýslam birliðinin kurularak yeryüzünde Tevhid ve adaletin hakim olacaðý çalýþmalarýmýzýn baþlangýcýný teþkil edecektir. Gül, sandýk baþýnda görev alacak sandýk görevlileri 4 Ekim Cuma günü saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans salonunda eðitim toplantýsý yapacaklarýný sözlerine ekledi. (Ç.HAK:2682) Mültecilerle Dayanýþma Derneði, orum'da ilgili kamu kurumlarý ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüþmelerde bulunacak. YETKÝLÝ SERVÝS KOMBÝ-KLÝMA-ÞOFBEN Tel: KIÞ SEZONU BAKIM GARANTÝSÝ KAMPANYASI EKO ve MAXÝ Garanti Paketi alarak cihazýn garanti süresini uzatabilir, ÜCRETSÝZ BAKIM YAPTIRABÝLÝRSÝNÝZ. KOMBÝ ve KOMPLE TESÝSAT BAKIM KAMPANYASI Taksit Ýmkaný

3 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Tufan Köse irtibat bürosu açtý 3 Bu iktidar zengin sever C Erol Taþkan lemek hangi dinde suç oldu? HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, vatandaþla buluþmak için irtibat bürosu oluþturdu. Gazi Caddesi üzerinde Platin Ýþ Merkezi 3. Katta bulunan bürosunda basýn mensuplarýyla bir araya gelen Milletvekili Tufan Köse, genel ve yerel konularda deðerlendirmelerde bulunduðu açýklamasýnda, "Bu iktidar zengin sever bir iktidardýr. AKP döneminde gelir daðýlýmý adaleti tamamen bozulmuþ ve zenginle fakir arasýnda uçurum oluþmuþtur." dedi. Ýrtibat bürosu oluþturma gerekçesini ve büronun iþlevini aktaran Köse, basýn toplantýsýnda AK Parti iktidarýna yönelik eleþtirilerde bulunarak, AK Parti'nin otoriterlikten totaliterliðe adým attýðýný, hayatýn her alanýnda baskýcý bir uygulama direttiðini öne sürdü. Köse açýklamalarýnda din üzerinden siyaset yapýlmamasý gerektiðine vurgu yaparken, toplumun ayrýþtýrýlmasýnýn doðuracaðý tehlikelere dikkat çekti. Yerel konularda da deðerlendirmelerde bulunan Köse, yerel seçimlere iddialý hazýrlandýklarýný anlattýðý konuþmasýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün AK Parti tarafýndan bir kez daha aday gösterileceðine inanmadýðýný bildirdi. Çiftçinin çok zor günler geçirdiðini de sözlerine ekleyen Köse, görevden alýnan CHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül'ün durumunu deðerlendirirken, parti içi bir mesele olduðunu, çok fazla yorum yapmayacaðýný aktarýrken, Topgül'ü CHP'ye çok hizmet eden, baþarýlý ve her kademede görev alacak çapta bir isim olarak tarif etti. Gizli ses kaydý iddialarýný da deðerlendiren Tufan Köse, gizli ses kaydý olaylarýna göz yummanýn ahlaksýzlýða cevaz vermek anlamý taþýyacaðýný, herkesin açýk bir dille kýnamasý gereken bu tuzaklarýn ayrýca kanun nezdinde de suç olduðunu ifade etti. Milletvekili Tufan Köse, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Çorumlu hemþehrilerimizle buluþmak için yeni bir irtibat bürosu oluþturduk. Burada tüm hemþehrilerimizle buluþarak, bizlere iletilen sorunlarýn çözümü için çaba sarfedeceðiz. Büromuz her gün saat 12,00'den sonra akþam saatlerine kadar açýk olacak, arkadaþlarým, yardýmcýlarým burada olacak. Ben de her fýrsatta burada olup hemþehrilerimizle bir araya geleceðim. 'Yeren basýnýn gücü, demokrasinin gücüdür' Yerel basýn Çorum'da çok etkin çalýþmalar seriliyor, Güçlü kalemlere ve güçlü muhabirlere sahip. Yerel basýnýn gücünü, Çorum'da demokrasinin yaygýnlaþmasýnda önemli bir unsur olarak görüyorum. 'Otoriterlikten totaliterliðe geçiyorlar' AKP otoriterlikten totaliterliðe geçti. Hayatýn tüm alanlarýnda baskýcýlýk yapýyor. Gezi olaylarýnda tepki gösteren Çarþý gurubunun karþýsýna, 1453 isimli taraftar gurubu çýkardýlar. Bu çok tehlikeli bir gidiþattýr. zar' 'Din üzerinden siyaset, Anadolu'nun huzurunu bo- AKP ülkemizi din ve mezhep üzerinden bir kutuplaþmaya doðru itiyor. Pakistan'dan Yemen'e, oradan Tunus'a kadar tüm coðrafyada Müslüman kaný akýyor. Müslüman'ýn Müslüman kaný dökmesinin önüne geçilemiyor. Tüm bunlarýn içerisinde, Anadolu huzur coðrafyasýdýr. Biz bunu Osmanlý'nýn aydýnlanmacý paþa ve padiþahlarýnýn ektiði tohumlarý yeþerten Atatürk'e borçluyuz. Din üzerinden kutuplaþmalarla, bizim de sonumuz farklý olmayacaktýr. 'Doðruyu söyleyen müezzini sürdüler' Bezm-i Alem Validesultan Camii müezzini Fuat Yýldýrým, gezi olaylarýnda camiye sýðýnan insanlarýn, iddia edildiði camide içki içmediðini söyledi, onu tutup üç ay sonra Bolu'da bir köye tayin ettiler. Doðruyu söy- 'Köylü yoksulluða mahkum edildi' Yaklaþýk 50 gündür Çorum'dayým, 200 köy ve tüm ilçelerimizi ziyaret edip, vatandaþlarýmýzla buluþtuk. Büyüdüðü iddia edilen ekonominin çiftçiye hiç te yansýmadýðýný gördük. Ayçiçeði, soðan, buðday baþta olmak üzere her ne varsa, köylümüz ektiðinden zarar ediyor ve emeðinin karþýlýðýný alamýyor. Devlet taban fiyat politikasýný girdileri hesaplayarak belirlemesi, bu girdilerin üzerine de emek ve kâr payýný koyarak taban fiyat açýklamasý gerekir. Aksi takdirde çiftçiyi tefecinin, tüccarýn ve toptancýnýn eline mahkum ederek köyünden þehre göçe zorlar ve onlarý yoksulluða ortak eder. 'AKP zengin sever bir iktidar' Türkiye'de zenginleþme varsa, dar gelirliler payýný alamýyor, bu iktidar zenginsever bir iktidar. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin bozulduðunu ve milletin iktidardan hýzla uzaklaþtýðýný açýk olarak görüyoruz. Ýktidar artýk yolun sonuna gelmiþ gibi görülüyor. ler' 'Dar bölge sistemini kendilerine göre ayar edecek- Demokrasi paketi 4 Ekim'de TBMM'ye gelecek gibi. Dar bölge seçim sistemini, AKP kendi seçimlerini kazanma çabasýyla dizayn ettikleri yönünde ciddi endiþelerimiz var. Bu konuda çalýþma yapacaklarýný düþünüyoruz. Her þeye raðmen iktidar olmak için bu yapýlýrsa, tehlikeli bir gidiþata yol açar, iþte o zaman vay bu memleketin haline. Tufan Köse, vatandaþla buluþmak için irtibat bürosu oluþturdu. Köse, dün düzenlediði toplantýda gündemi deðerlendirdi. CHP Çorum'da % 35 oy oranýný kazanacak noktaya taþýyacak. Partimizin belediye baþkan adayý kazandýðý gün rozetini çýkarýp, tüm Çorum'a eþit hizmet edecek. Ýsmi çeþitli þaibelere bulaþmýþ bir belediye baþkanýný, AKP aday göstermeyecektir. Mevcut baþkan sosyal barýþý dinamitliyor. Cumartesi Pazarý'nýn yerine yaptýðý park, artýk ve rastgele malzemelerle kurulmuþ, bir baþka parklara bakýn, bir de gelin oraya bakýn. Alsýn parkýný istediði yere götürsün, buraya doðru düzgün bir park yapsýn. Velidedeoðlu isminin bir parktan kaldýrýlmasý, sosyal barýþý zedeler. Tekrar o isim parka verilsin ve bu tür küçük hesaplar içinde olunmasýn. Külcü hakkýndaki iddialar yeterince incelenmedi Külcü nün tekrar aday yapýlmayacaðýný iddia eden CHP Milletvekili Tufan Köse, 'Alsýn parký istediði yere yapsýn' '28 Þubat davasýndan berat çýkmalý' 28 Þubat davasý içerisinde gözaltýna alýnan Çorumlu paþalar Çörekçi ve Özkasnak'ý ziyaret ettim, bildiðim bir þeyi bir kez daha onlarýn gözünde gördüm, onlar bu memleket için hizmet etmiþ ve hayatýný harcamýþ insanlar. Açýlan tutanaklardan da gözüküyor ki, Rahmetli Erbakan'a hiçbir dayatma olmamýþ ve Erbakan bir günlük araþtýrma süresi isteyip, laikliðe derinden baðlý bir insan olarak imza atmýþtýr. O dönemin insanlarýnýn salýverilmelerini diliyoruz. 'Aleviler asimile ediliyor' Cami-cemevi projelerinden önce, mevcut iktidarýn Aleviler'e bakýþ açýsýný sorgulamak gerekir. Aleviler'in isteklerine göre çözüm üretilmelidir. Aleviler cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini isterken, amaçlarý bedava elektrikten faydalanmak deðildir. Bu anlayýþ deðiþmeden bu çalýþma ve proje asilime çalýþmasýdýr. 'Topgül'ün yolunun açýk olduðunu biliyoruz' CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül'ün görevden alýnmasý parti içi bir sorundur. Benim çok fazla yorum yapmam uygun olmaz. Tüzük gereði görevden alma söz konusudur. Saim Togpül'ün baþarýlý bir dönem geçirdiði inancýndayým. Tüm muhtarlar ve sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarla güzel diyaloglar içindeydi. Bizimle de uyumlu çalýþmalar sergiledi. Yolunun açýk olduðunu biliyoruz. Her kademede görev alacak çapta bir arkadaþtýr." C HP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün partisi tarafýndan tekrar aday yapýlacaðýna inanmadýðýný söyledi. Külcü ile ilgili açýklamasýnda, Bu iþte bir iþ var yorumu yapan Köse, Külcü nün ortak olduðunu iddia ettiði beton þirketinin, belediyenin tüm ihalelerini aldýðý söylenirken, firmanýn defterlerinin hiç incelenmemesi þaþýrtýcý. CHP belediyesi olsa, sabah baskýnlarý yaparlar, bu konularda Çorum da etkili soruþturma yapýlmadý. dedi. Muzaffer Külcü nün davasý ile ilgili bir soruyu cevaplandýran Milletvekili Tufan köse, Külcü nün aday gösterilmeyeceðini söylediði konuþmasýnda þunlarý söyledi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün maaþýnda adaylýðý öncesi haciz vardý. Herkesin maaþýnda haciz olabilir, bu mümkündür, ancak iki sene geçmeden beton þirketine ortak olduðunu aðzýyla itiraf etti, bundan iki gün sonra da ortaðý bu açýklamayý reddetti. Külcü nün hakkýnda pek çok dedikodu çýktý yýlýnda Külcü nün kendi partisin- den milletvekilliði temayül sýralamasýndan birinci çýkan isim, aradan yýllar geçti Külcü den þikayetçi oldu, sonra da þikayetini geri aldý. Bu iþte bir iþ var. Biz aklan öyle gel dedik, CHP belediyelerine sabah baskýnlarý düzenlenirken, Külcü nün or- Külcü nün ortak olduðunu iddia ettiði beton þirketi incelenmeli Yeni irtibat bürosunda düzenlediði basýn toplantýsý ile gündemdeki konularý deðerlendiren Köse, yerel seçimlerle ilgili de görüþ belirtti. Belediye Baþkaný Ses kaydý iddialarýnýn doðru olup olmadýðýný bilmediðini söyleyen Tufan Köse, "Eðer varsa" diyerek baþladýðý sözlerinde sert konuþtu; C HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ortada dolaþan gizli ses kaydý iddialarýnýn rahatsýz edici olduðunu belirterek, yapanýn da, kayýtlarý elinde tutanýn da ahlak dýþý bir davranýþýn içinde olacaðýný söyledi. Vaktinde kendisi için de böyle bir tuzaðýn kurulduðunu hatýrlatan KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim iþlemleri kendi yerimizde yapýlacaktýr (Ç.HAK:2715) ÞAHÝN KASABI Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 62/D Meydan Camii arkasý Köse, kanun karþýsýnda suç olan gizli ses kayýtlarýnýn, vicdani olarak ta asla göz yumulmamasý gereken bir çirkinlik olduðunu dile getirdi. Bu tür alýþkanlýklarýn toplumda boy göstermemesi için, toplumun tüm kesimleri tarafýndan bu tür yaklaþýmlarýn kýnanmasý gerektiðinin altýný çizen Köse, suskun kalmanýn ahlaksýzlýða cevaz vermek anlamý taþýyacaðýný söyledi. Böyle karanlýk iliþkiler içerisinde yer alan kiþilerin, parti üyesi olmasý durumunda da parti için disiplin soruþturmasýnýn yapýlmasý gerektiðini kaydeden Tufan Köse, þunlarý ifade etti, "Gizlice bir ortamýn kaydedilmesi ahlak dýþý bir davranýþtýr. Bunun aðýr sonuçlarýný tüm ülke yaþýyor. Gizli kaydý alan ne kadar suçluysa, elinde tutanda gayri ahlaki davranýyordur ve suç iþler. Bu gibi çirkinliklere göz yumarsak, ahlaksýzlýða cevaz verip özendirmiþ oluruz. Gizli kayýtlar kimseye yarar (Ç.HAK:2706) saðlamadýðý gibi, varsa da esefle kýnanmasý gerekir. Böyle bir yola tevessül eden kiþinin, eðer varsa parti üyeliði disiplin soruþturmasý baþlatýlmalýdýr." (Ç.HAK:2676) 'Ahlâksýzlýk özendirilmemeli' Adres: Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 5/11 ÇORUM tak olduðu iddia edilen beton þirketinin hiçbir defteri incelenmedi, üstelik belediyenin tüm ihalelerini bu þirketin aldýðý söylenmesine raðmen defterleri bile incelenmiyor, etkili bir soruþturma yapýlmýyor.

4 4 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Þehir Hastanesi Kampüsü arsasýnda incelemelerde bulunmak ve bir dizi ziyaretler için Konya'ya gitti. Kafkas, hastane yatýrýmý için Konya da Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek, ziyaret anýsýna Kafkas a hediye verdi. Konya ya yapýlacak þehir hastanesi için ön çalýþma yapýldý. Kafkas, Konya Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Hastane projesi üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Agah Kafkas, AK Parti Konya Ýl Teþkilâtýný ziyaret etti. Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardým- Agah Kafkas, Scýsý Þehir Hastanesi Kampüsü arsasýnda incelemelerde bulunmak ve bir dizi ziyaretler için Konya'ya gitti. Konya'ya 550 milyonluk þehir hastanesi Konya Þehir Hastanesi Kampüsü arsa yeri ile ilgili hastanenin arazinin neresinde yer alacaðýna dair bir çalýþma yaptýklarýný belirten Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Bu merkez, dünya çapýnda önemli bir araþtýrma merkezi. Özellikle tohum üretimi konusunda. Hem onlarýn çalýþmalarýný aksatmamamýz lazým hem de þehrimize daha yakýn bir noktada hastane yapýlmasýný amaçlýyoruz. Arkadaþlarýmýzla müzakere yaptýk. 3 alternatifli bir çalýþma hazýrlandý. Hafta içinde Bakanlarýmýza sunacaðýz ve önümüzdeki hafta içinde, makul olan bir çizgide, yerel yöneticilerimizin talepleri doðrultusunda, Konyalýlarýn istediði þekilde, bir çözüme ulaþacaðýmýza inanýyorum. dedi. Vali Muammer Erol'a ziyaret Yeni Numune Hastanesi inþaatýndaki çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý noktasýnda da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kafkas, Konya Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Ziyarette Konya Þehir Hastanesi'nin nereye yapýlacaðý ve kampüs alanýnýn büyüklüðü hakkýnda bilgi veren Kafkas, "Kente geliþ amacýmýz Konya'ya, Saðlýk Bakanlýðý Kamu-Özel Ýþbirliðiyle Gerçekleþtirilecek Þehir Hastaneleri Projesi kapsamýnda yapýlacak saðlýk kampüsünün yerini incelemektir. Çalýþmalar önümüzdeki hafta netleþebilecektir, daha önce belirlenen yer oldukça dar." diye konuþtu. Baþbakan talimat verdi Konya Þehir Hastanesi Kampüsü arsa yeri ile ilgili hastanenin arazinin neresinde yer alacaðýna dair bir çalýþma yapýldý. Konya'nýn sürekli geliþen bir kent olduðuna dikkat çeken Kafkas,"Konya'nýn yerel dinamikleri; özellikle Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Milletvekili arkadaþlarýmýzla, 'burasý olmaz deðiþtirelim' diye bir tartýþma içerisindeydik. Konu Sayýn Baþbakanýmýz'a da iletildi. Kendilerinin de talimatlarýyla bugün bin dönümden az olmamak kaydýyla yeni bir arsa üzerinde çalýþma yaptýk. Çok kýsa süre içinde arsa devri iþlemlerini tamamlayacaðýz. Amacýmýz kýsa sürede sözleþmesini tamamlayýp, temelini atýp inþaata baþlamak. Çünkü Konya'nýn böyle bir yatýrýma çok ciddi anlamda ihtiyacý var. Büyükþehir ve Karatay Belediye Baþkanlarýmýz, Milletvekillerimiz, Sayýn Valimiz, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn Tarým Araþtýrmalarý Genel Müdürü, Mali ve Ýdari Ýþler Baþkaný ile ciddi bir toplantý yaptýk. Ýnþallah saðlýk kampüsü ile ilgili çalýþmalarý önümüzdeki hafta içinde sonuçlandýracaðýmýzý umuyorum." Þeklinde konuþtu. Okul açýlýþýna katýldý Konya'da 23 Nisan Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýþýna da katýlan Kafkas, günümüzde öðrencilerin modern okullarda eðitim görmesi yönünde çok þanslý olduklarýný belirterek, Karatay Belediyesi'ne eðitime olan katkýsýndan dolayý teþekkür ediyorum. Konya'ya 550 milyon liralýk yatýrýmla bir hastane yapýlacaktýr. dedi. Tahir Akyürek'e ziyaret Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek'i makamýnda ziyaret etti. Baþkan Akyürek, ziyaret anýsýna Kafkas'a Konya þehrine has bir sikke takdim etti ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti teþkilatlarý hakkýnda bilgi aldý Kafkas, Konya AK Parti Ýl Teþkilatýný da ziyaret etti. Ýl Baþkaný Ahmet Sorgun, kent ve teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Konya'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Kafkas, Konya'yý ve Konya insanýný çok sevdiklerini, dolayýsýyla da sýk sýk þehre geldiklerinin altýný çizerek, Konya'yý gerçekten de çok seviyorum. Konya hem þehir yapýsýyla, hem insanýyla hem de geçmiþiyle ülkemizin hatta dünyanýn önemli þehirlerinden biri. Hükümetimiz ve bakanlýðýmýz da Konya'ya gerekli yatýrýmlarý aksatmadan yapmaya devam ediyor. Ýl Teþkilatý olarak da tüm teþkilatlar arasýnda örnek olarak gösteriliyorsunuz. Kendinizle gurur duyun. Çünkü gerçekten baþarýlý bir teþkilatýnýz var. Ben çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. dedi. NEY hediye etti AK Parti Konya Ýl Baþkaný Ahmet Sorgun, ziyaretin sonunda Saðlýk Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a günün anýsýna Ney hediye etti. Vekiller ve bürokratlar katýldý Kafkas'a ziyaretler esnasýnda Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Habib Soluk, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum Burak, Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekilleri Ayþe Türkmenoðlu, Hüseyin Üzülmez, Mustafa Baloðlu, Mustafa Kabakçý, Karatay Kaymakamý Mustafa Altuntaþ, Meram Belediye Baþkaný Serdar Kalaycý, AK Parti Karatay Ýlçe Baþkaný Ömer Ünal, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda davetli eþlik etti. Çýraklýk eðitim kayýtlarý uzatýldý ehit Öðretmen Fatih Tekin ÞMesleki Eðitim Merkezi nde öðretim yýlý yaz dönemi çýrak kayýtlarý, 27 Eylül 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatýldý. Merkez Müdürü Doðan Uyar, bu kararýn alýnmasýnda son günlerde ciddi anlamda artan kayýt sayýsý ile sanayi ve esnafýmýzýn çýrak ihtiyacýnýn karþýlanmasýnýn etkili olduðubu belirterek, süre uzamasýnýn fýrsat bilinerek çýrak kaydetmek isteyen velilerin ve çýrak almak isteyen iþyerlerinin bir an evvel kayýtlarýný yaptýrmalarýný istedi. Çýraklýk kayýt þartlarý: Kayýt yaptýracaklar; Yaz dönemi çýrak kayýtlarý, 27 Eylül 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatýldý. çalýþtýðý/çalýþýlacaðý meslek, çýraklýk eðitimi kapsamýnda olmalý. Usta öðreticilik belgesi olan bir ustanýn yanýnda çalýþýyor/çalýþacak olmalý. Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalý. Ortaokulu 2012 ve 2013 Haziran ayýnda bitirenler ile 2012, 2013 de lise 1 den terk olanlar açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalý. Daha önce çýraklýk eðitiminden geçmemiþ olmalý. Ayrýntýlý bilgi adresinden veya Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi nden alýnabilir.

5 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL saniyede 6 bin lira çaldý Otel sahibi Cengiz Çaðlayan Ç Kazanýn duyulmasýyla birlikte Planlama Þube Müdürü Engin Ateþ'in görev yaptýðý Orman Bölge Müdürlüðü ne ve evine ateþ düþtü. Çorum ve Kastamonu yasta Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü nde görev yapan hemþehrimiz Engin Ateþ yaþamýný yitirdi Engin Ateþ K astamonu Orman Bölge Müdürlüðü nde Planlama Þube Müdürü olarak görev yapan Çorumlu Engin Ateþ, elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. Orman Bölge Müdürlüðü ne ait resmi araç, Kastamonu'dan Ýnebolu istikametine giderken, Çatalzeytin ilçesinden Kastamonu þehir merkezine gelmekte olan otomobille Devrekani kavþaðýnda çarpýþtý. Feci kazada Orman Bölge Müdürlüðü Planlama Þube Müdürü hemþehrimiz Engin Ateþ hayatýný kaybederken, 4 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza saat sularýnda meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüðü nden görev emri üzerine hareket eden Sami Akgün'ün sevk ve idaresindeki 37 PC 641 plakalý resmi araç, Çatalzeytin ilçesinden hareket eden ve Kastamonu þehir merkezine gelmekte olan Erkan K.'nýn sevk ve idaresindeki 67 LY 831 plakalý otomobille Devrekani kavþaðýnda çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle resmi araçta bulunan Orman Bölge Müdürlüðü Planlama Þube Müdürü Engin Ateþ aðýr yaralandý. Kaza yerine sevk edilen 112 ekiplerinin hayata döndürme çabalarýna Engin Ateþ, elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti. orum un Kargý ilçesinde bir otelde 15 saniyede 6 bin lirayý çalan zanlý güvenlik kameralarýna yakalandý. Olay, Kargý nýn Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Cengiz Çaðlayan a ait olan otelde müþteriler ve iþletmecinin balkonda çay içtiði sýrada müþterilerden S.D., lavaboya gideceðini söyleyerek içeriye girdi. Ýþletmeciye ait odanýn önüne gelen S.D., etrafý kontrol ederek içeriye girdi. Çekmecede bulunan 6 bin lirayý alarak dýþarý çýkan S.D., daha sonra otelin mutfaðýna geçti. Burada çaldýðý parayý çýkaran S.D., çaldýðý 6 bin TL yi fark edilmemesi için iki parça halinde ceplerine koydu. Dikkat çekmemek için tekrar balkona giden S.D., iþletmeci ve diðer müþterilerle sohbete devam etti. Ýþletmecinin durumu fark etmemesi üzerine S.D., gece saat sularýnda oteli terk etti. Uyanýk zanlý çýkarken de otelin müdüriyet odasýna girerek güvenlik kameralarýnýn fiþini çekerek, kendisini almaya gelen araçla uzaklaþtý. Otel sahibi Cengiz Çaðlayan, olayý sabah saatlerinde fark ettiklerini ve güvenlik kameralarýný inceleyince soyulduklarýnýn farkýna vardýklarýný belirterek, Durumu hemen polise haber verdik. Olay sonrasý büyük bir þaþkýnlýk ve üzüntü yaþadým. Müþterilerle birlikte balkonda çay içtiðimiz sýrada olay meydana geldi için farkýna varamadýk dedi. Polis ekipleri kamera görüntülerini incelemeye alýrken, kayýp hýrsýzlarýn peþine düþtü. Polis yaptýðý incelemede zanlý S.D.'nin (42) Sivas nüfusuna kayýtlý olduðunu, daha önce de benzer suçlardan sabýkasý bulunduðu öðrenildi. 15 saniyede 6 bin lirayý çalarak kayýplara karýþan S.D. nin yakalanmasý için baþlatýlan çalýþmalar sürüyor.(ýha) Çekmecede bulunan 6 bin lirayý alarak dýþarý çýkan S.D., daha sonra otelin mutfaðýna geçt Polis ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldý. 15 saniyede 6 bin lirayý çalarak kayýplara karýþan S.D. aranýyor. Kastamonu Orman Ýþletme Müdürlüðü nde tören düzenlendi. sonuç vermeyen genç müdür burada yaþamýný yitirdi. Resmi aracýn sürücüsü Sami Akgün ile yolcular Ahmet Nezir, Hasan Öztürk ve otomobil sürücüsü Erkan Köse de yaralandýlar. Yaralýlar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla en yakýn hastanelere götürüldüler. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. EVÝNE ATEÞ DÜÞTÜ Kazanýn duyulmasýyla birlikte Planlama Þube Müdürü Engin Ateþ'in görev yaptýðý Orman Bölge Müdürlüðü ne ve evine ateþ düþtü. Evli ve iki çocuk babasý olduðu öðrenilen Engin Ateþ'in cenazesi öðleden sonra hastane morgundan alýnarak tören için Orman Bölge Müdürlüðü önüne getirildi. Buradaki programa Vali Erdoðan Bektaþ, AK Parti Milletvekili Mustafa Gökhan Gülþen, Orman Bölge Müdürü Ali Þahin, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Feridun Öztürk ile çok sayýda kurum çalýþaný katýldý. ÇORUM DA TOPRAÐA VERÝLECEK Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. Cenaze törenine, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü nden merhumun çalýþma arkadaþlarý ve sevenleri de katýlacak. HAKÝMÝYET, merhuma Allah tan rahmet, sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Telafi edilemez bir kayýp O rman Bölge Müdürlüðü önünde düzenlenen cenaze törenine katýlan ve burada duygu yüklü bir kocan yakmaya devam ediyor. nuþma yapan Kastamonu Yöremizde incelediðimizde Valisi Erdoðan özellikle ölümlü trafik kazalabektaþ, trafikte rýnda önce çýkan sebeplerden gerekli önlembirini bugün yaþadýk. Yan yoller alýnmayýnlardan ana yollara giriþlerde ca bedelinin gerekli dikkati ve tedbiri almýböyle büyük yoruz, göstermiyoruz. Bedeliacýlarla ödenni de böyle büyük acýlarla diðini söyledi. ödemeye devam ediyoruz. Þimdi burada iki tane yavru Vali BekKesim iþlemleri hijyenik kenarda bekliyor, onlara ne taþ, konuþmaortamda Taret Et anlatabilirsiniz. sýnda, KaderKombinasý nda yapýlacaktýr. dir, kaderin Dün baþka kardeþimiz Erdoðan Bektaþ önüne geçilve arkadaþlarýmýz yaþadý, yamez, inancýmýz rýn da baþkalarý yaþayacak. En tam. Ancak bu kader tecelli azýndan olan bitenden ders almayý öðreneederken ne kadarý bizim gübilsek onun da faydasý olur. Genç yaþta sanahlarýmýzýn, ne kadarý bizim yýlabilecek arkadaþýmýzý kaybettik. Telafi hatalarýmýzýn, bizim tedbiredilemez bir kayýp bu. Artýk ebediyen arasizliklerimizin üzerine bina mýzda deðil. Allah rahmet eðlesin. Görev ediliyor onu da düþünmek laiçin gidiyordu. Belki ona bir kefalet olur. zým. Genç arkadaþýmýzýn çoöbür dünyasý inþallah mahmur olur. Çocuklarý burada, eþi burada, arcuklarýna, hanýmýna, yakýnlarýna, siz mesai kadaþlarý burada, amirleri buarkadaþlarýna sabýr diliyoruz, baþsaðlýðý dirada, memurlarý burada, bu liyoruz. Tabi ki acýlar paylaþtýkça azalacak, kadar büyük bir acýyý yaþatabi ki sizler yakýn ailesinin acýlarýný hep mak zorunda mýydýk diye inberaber paylaþacaksýnýz. Ben tekrar kardesan düþünüp isyan edemeden þimize rahmet diliyorum. ifadeleriyle acýduramýyor. Trafik kazalarý sýný dile getirdi. KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR (Ç.HAK:2629) ALBAYRAK KASABI Tel: Gsm: Karakeçili Mh. Albayrak Cd. No: 13/A ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

6 6 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 TEKNOKENT binasý ihalesi tamam HUBTUAM ve ÇMYO dan sonra TEKNOKENT binasý da ihale edildi H itit Üniversitesi TEKNOKENT Binasý yapým iþi dün ihale edildi. Rektörlük Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý'nda düzenlenen ihaleye 4 ayrý firma teklif sundu. Ýhalede komisyon baþkanlýðýný Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Elektrik Elektronik Mühendisi Süleyman Altan yaptý. 7 milyon 524 bin 856 lira 94 kuruþ muhammen bedelli ihalede Taþoðlu Ýnþaat Ltd. Þti 6 milyon 918 Ýhalede komisyon baþkanlýðýný Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Elektrik Elektronik Mühendisi Süleyman Altan yaptý. bin lira, Trend Ýnþaat+Dalgýçlar Ýnþaat AÞ. Ortaklýðý 10 milyon 300 bin lira, Yüksel Ýnþaat Muamer Yüksel 4 milyon 447 bin 520 lira, BESTAÞ Ltd. Þti Hasan Çalýþ 6 milyon 450 bin lira teklif verdi. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapýlacak TEKNOKENT binasýnýn ihalesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý'nýn onayýna sunulacak. Binanýn 271 günde tamamlanmasý öngörülüyor. Kazakistan'da 20 ülkeden 79 üniversitenin katýlýmýyla fuar düzenlendi. Hitit, 79 üniversitenin katýldýðý fuarda H 7 milyon 524 bin 856 lira 94 kuruþ muhammen bedelli ihaleye 4 firma teklif verdi. Ýhaleyi OKA temsilcileri de izledi. Ýhale mevzuatý eðitimi H itit Üniversitesi personeline ihale mevzuatý konulu eðitim verildi. Hitit Üniveritesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý, Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý, Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý ve Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðýnda görevli personellere Sayýþtay Baþ Denetçisi Sadettin Doðanyiðit tarafýndan 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Mevzuatý ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu ile ilgili eðitim verildi. Rektörlük Konferans Salonu nda 2 gün süren eðitime 45 personel katýldý. Eðitimde; 4734 sayýlý K.Ý.K ve 4735 sayýlý K.Ý.S.K ile ilgili ihale mevzuatýnda yapýlan son deðiþiklikler, ihale sözleþme süreçlerinde yaþanan sýkýntýlar ve çözümler örnek K.Ý.K (Kamu Ýhale Kanunu) kararlarý, Danýþtay, Yargýtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarý ele alýnarak anlatýldý. Hitit Üniversitesi personeline ihale mevzuatý konulu eðitim verildi. Rektörlük Konferans Salonu nda 2 gün süren eðitime 45 personel katýldý. TÜBÝTAK tan 200 Bin TL ye kadar destek T ÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý nýlan ürün ve tekdoç. Dr. Necati Demir, dýþa banolojilerin yerli olaðýmlýlýðý azaltacak ve uluslararasý rak geliþtirilmesine alanda rekabet edebilecek ürünlerin destek vereceklerigeliþtirilmesi amacýyla TÜBÝni açýkladý. Bu TAK ýn 200 Bin TL ye kadar Ar-Ge amaçla hazýrlanan desteði vereceðini açýkladý. projelerin patent hakkýný ihlal etmetübýtak, 1005 Ulusal Yeni den gerçekleþtirilefikirler ve Ürünler Araþtýrma Desceðine dikkat çeken tek Programý adýyla üniversite ve Demir, Program kamu Ar-Ge merkezlerindeki araþile birden fazla týrmacýlara yönelik yeni bir destek TÜBÝTAK ýn 200 Bin TL ye kadar Ar-Ge desteði vereceði açýklandý. ürün, teknoloji ve programý baþlattý. Araþtýrma Destek fikrin bir araya getirilerek ulusal ve uluslararasý boyutta yeni bir ürün ve Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) tarafýndan yürütülen program kapsateknoloji geliþtirilmesini hedefleyen projeler de desteklenecek. dedi. mýnda, ülkemizde yaygýn olarak kullanýlan ithal cihaz ve malzemelerin geliþtirilmesi ile dünyayla rekabet edebilecek yeni ürünler ortaya çýkarýprototipin Ürüne Dönüþtürülmesi Ýçin de Destek Verilebilecek lacak. Yeni baþlatýlan 1005 Programýnýn yeni fikir ve ürün geliþtirilmesi amacýna destek saðlayan diðer programlara geçiþ için bir köprü niteliði Tarýmý yapýlan ithal bitki çeþitlerinin ülkemiz koþullarýna uygun taþýdýðýný ifade eden Demir, þunlarý söyledi: Prototip geliþtiren araþtýrolarak ýslahý, verimli hayvan ýrký, hayvansal ürün ve teknolojilerinin gemacýlara nihai ürünün ortaya çýkarýlmasý için TEYDEB-1505, KOSliþtirilmesi, gýda ürünlerini iþleme, paketleme ve depolamada kullanýlan GEB, San-Tez programlarýna baþvurmalarýnýn önü açýldý. Ürünün doðürün ve teknolojilerin uluslararasý örnekleri ile rekabet edebilecek dürudan geliþtirilmesi durumunda ise TEYDEB-1512 destek programýna zeyde üretilmesi gibi akademik Ar-Ge projeleri destek kapsamýnda yer baþvuru yapýlarak proje sonuçlarýnýn uygulamaya aktarýlmasý da hedefalacak. Bunun yanýnda taný ve tedavi yöntemleri de uluslararasý örnekleniyor. leri ile rekabet edebilecek düzeyde olmak kaydýyla desteklenecek. Destek kapsamýnda yaygýn olarak kullanýlan teknolojik ürünlere ilave yapaen fazla 18 ay süreyle 200 Bin TL ye kadar destek verilecek olan rak yeni özellikler ve yeni ürünler ortaya çýkaracak projeler de ele alýnabu programa üniversite ve kamu Ar-Ge merkezi çalýþanlarý baþvurabilecak. Sosyal ve beþeri bilimler projeleri de bu program kapsamýnda descek. Program kapsamýnda aylýk 3 Bin TL ye kadar burs desteði verileteklenecek. cek. Bilimsel toplantý ve çalýþmalar için 10 Bin TL ye kadar seyahat desteði saðlanacak. Proje yürütücüsüne aylýk Bin TL, araþtýrmacýya da aytübýtak ýn yeni baþlattýðý program hakkýnda bilgi veren TÜBÝlýk 500 TL ye kadar Proje Teþvik Ýkramiyesi verilecek. TAK Baþkan Yardýmcýsý Necati Demir, ülkemizde yaygýn olarak kulla- itit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Kazakistan'da 20 ülkeden 79 üniversitenin katýlýmýyla Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen eðitim fuarlarýna katýldý Eylül 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþen organizasyonun ilki Radison Otel'de, ikincisi ise Eylül 2013 tarihlerinde Almati Rixos Otel'de gerçekleþtirildi. Üniversitenin tanýtým etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen eðitim fuarýna, Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Asan ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker katýldý. Dünyanýn lider üniversite ve dil okullarýnýn katýldýðý, yurtdýþýnda üniversite, master, sertifika, lise veya dil eðitimi almak isteyenler için düzenlenen fuarda, üniversite ilgili tanýtým yapýlýrken Kazakistan'dan öðrenci gelmesi yolundaki bütün anlaþmalara ve iþbirliklerine açýk olunduðu bilgisi verildi. Birçok üniversitenin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen organizasyon sayesinde, yurtdýþýnda eðitim görmek isteyenler okul yetkilileri ile yüz yüze görüþme ve direkt kayýt imkaný buluyor. Uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine önem veren üniversite Kazakistan ile baþlatmýþ olduðu yurtdýþý eðitim fuarlarýnýn ikincisi ise 4-7 Ekim 2013 tarihlerinde Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de gerçekleþtirilecek. Fuara Doç. Dr. Abdurrahman Asan ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker katýldý. Hitit Üniversitesi yurt dýþýnda tanýtýldý. Kazak öðrenciler üniversite hakkýnda bilgi aldý. Fuarda Kazakistan'dan öðrenci gelmesi yolundaki bütün anlaþmalara ve iþbirlik- lerine açýk olunduðu bilgisi verildi. Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetmeliði ve Aile Sorunlarý Uygulama ve AraþtýrKadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve AraþKmaadýnMerkezi Yönetmeliði Resmi Gazetede týrma Merkezi Yayýnlandý 17 Eylül 2013 tarihli ve sayýlý Resmî Gazetede, Üniversitemiz Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Yönetmeliði yayýnlandý. Merkez üniversitenin ilgili birimlerinin iþbirliði ile yurt içinde ve yurt dýþýnda aile ve kadýn sorunlarýyla ilgili her alanda araþtýrma yapmak; ilgili kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak ve eðitime yönelik faaliyetlerde bulunmayý amaçlýyor.

7 Kurban da 300 bin aileye ulaþýlacak ünyanýn önde gelen DAVM geliþtiricilerinden biri olan Multi Corporation ýn yüzde 100 iþtiraki olarak Türkiye deki projelerini sürdüren Multi Development Türkiye, Türkiye deki 11 inci, Güneydoðu Anadolu Bölgesi ndeki ilk Forum Alýþveriþ Merkezi ni 3 Ekim de Gaziantep te açýyor. Forum Turkey Fund yatýrýmýyla gerçekleþen, yaklaþýk 120 milyon Euro luk yatýrým deðerine sahip Forum Gaziantep, Multi Development Türkiye nin Türkiye de onbirinci, Gaziantep teki ilk projesi olarak 3 Ekim Perþembe günü hizmete girecek. 24 Eylül Perþembe günü Çýraðan da gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda Multi Development Türkiye CEO su Hulusi Belgü ve Forum Turkey Fund CEO su Hakan Turunç un yaný sýra Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey de bulundu. Yýllýk 125 milyon ziyaretçi, 4 milyar TL ciro ve 25 bin kiþilik istihdamla alýþveriþ merkezleri sektörünün lideri konumunda olan Multi Development Türkiye tarafýndan geliþtirilen Forum Gaziantep, þehrin merkezinde, tarihi kent merkezi ile yeni yerleþim alanlarýnýn birleþim noktasýnda yer alan konumu, þehrin geleneksel dokusunu modern çizgilerle buluþturan mimarisi, ulusal ve uluslararasý markalarý, eðlence olanaklarý ile kentin en prestijli ve güçlü çekim merkezlerinden biri olacak. Forum Gaziantep, bölgenin en büyük sinema kompleksi olacak olan 11 salonlu sinamasý, þehir halkýyla ilk kez buluþacak olan mobilya ve teknoloji maðazalarýnýn yaný sýra 120 ulusal ve uluslararasý markaya ev sahipliði yapacak. Türkiye nin ve dünyanýn önde gelen markalarýný buluþturan Forum Gaziantep, 3 katta toplam m² kiralanabilir alanda hizmet verecek. Yýlda 9 milyon ziyaretçiyi aðýrlamaya hazýrlanan Forum Gaziantep, saðlayacaðý kiþilik istihdam olanaðýyla þehir ekonomisine, yaratacaðý mimari deðerle bulunduðu bölgenin kentsel dönüþümüne önemli katkýlar saðlayacak. Ýzmir, Mersin, Denizli, Trabzon, Aydýn, Ankara, Nevþehir, Ýstanbul, Kayseri illerinde toplam 10 adet Forum alýþveriþ merkezinin ardýndan Forumlarýn En Yenisi Forum Gaziantep, Multi Development Türkiye nin de Güneydoðu daki ilk projesi olma özelliði taþýyor. HULUSÝ BELGÜ: YÜZÜMÜZÜ ANADO- LU YA DÖNDÜK Forum Gaziantep ile Güneydoðu ya Forum markasýný ve sahip olduðu yüksek standartlarý taþýmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Multi Development Türkiye CEO su Hulusi Belgü, Anadolu da çok önemli bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli en iyi þekilde deðerlendirmek amacýyla Forum Turkey Fund ile birlikte Gaziantep e Forum markasýný kazandýrmak için yola çýktýk dedi ten bu yana toplam yatýrým deðeri 3,4 milyar Euro ya ulaþan, 9 ayrý kentte 10 Forum Alýþveriþ Merkezi hayata geçirdiklerini, yýllýk 125 milyon ziyaretçi, 4 milyar TL ciro ve 25 bin kiþilik istihdama ulaþtýklarýný, %12 lik pazar payý ile sektör lideri konumunda yer aldýklarýný vurgulayan Hulusi Belgü, sözlerine þöyle devam etti: 11. alýþveriþ merkezimiz olan Forum Gaziantep in yaný sýra 3 ü inþaat 2 si geliþtirme aþamasýnda olan 5 yeni projemiz daha var. Adana, Diyarbakýr, Çanakkale, Çorum ve Elazýð daki Forum larla Anadolu ya yaklaþýk 800 milyon Euro daha yatýrým yapacaðýz. Böylece 2004 ten bu yana Türkiye genelinde yapýlan yatýrým tutarý 4,2 milyar Euro ya ulaþacak yýlý sonunda Türkiye nin 7 bölgesinde 16 Forum AVM, 961 bin metrekarelik kiralanabilir alan, maðaza, 4,2 milyar Euro luk yatýrým deðerine ulaþmayý hedefliyoruz. Tüm bu rakamlarla sektörün %15 ini temsil etmiþ olacaðýz. FORUM GAZÝ- ANTEP, MULTÝ NÝN GÜNEYDOÐU DAKÝ ÝLK PROJESÝ Erkal Aykaç imse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Er- Aykaç, derneðin Türkiye ve dünyadaki Kur- Kkal ban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Kimse Yok Mu Derneði nin geçtiðimiz yýl Türkiye de 81 ilde, dünyada 75 ülkede toplamda 86 bin 208 kurban hissesini 258 bin 624 aileye daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýðýný belirten Aykaç, Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren Kurban baðýþlarýnýz gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu. Ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu sene de tüm dünyaya ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu, Türkiye'de 81 ilde dünyada 100'ü aþkýn ülkede, toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin Kurban sevinci olmaya hazýrlanýyor. dedi. Türkiye'nin her yerinde, dünyanýn dört bir yanýnda Kurbanýný Paylaþ, Kardeþliðini Yaþat sloganý ile hareket ediyoruz. diyen Aykaç, þöyle konuþtu; Bu yýl yurt dýþý kurban bedeli 300 lira, yurt içi kurban bedeli 700 lira olarak belirlenmiþtir. Kimse Yok Mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerine adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz. diye konuþtu. Kurban kesim sürecini de deðerlendiren Aykaç, Kurban Bayramý öncesinde Türkiye de ve yurt dýþýnda kesim yapýlacak ülkelerde kurbanlýk vasfý taþýyan hayvanlar Kimse Yok Mu görevlileri tarafýndan özenle seçilir ve en uygun þartlarla satýn alýnýr, yurt içinde ve yurt dýþýnda kesimlerin yapýlacaðý merkezlerde kurban kesimlerinin sorunsuz ve Ýslami usüllere uygun olarak yapýlabileceði, kesimler için gerekli teknik alt yapýya sahip ve Müslüman kasaplarýn istihdam edildiði kesimhanelerle anlaþma yapýlýr. Kesimlerin dernek gözlemcilerinin denetiminde yapýlmasý saðlanýr. Kesim esnasýnda tüm dini kurallara titizlikle riayet edilirken kurbanlar noter yetkilisi, din görevlisi ve Kimse Yok Mu gözetiminde baðýþçýlarýn isimleri tek tek okunarak sýrayla kesilir. Her bir büyük baþ hayvan kesiminde ise 7 hisse sahibinin adý sýrayla okunduktan sonra kesim gerçekleþtirilir. Kurban etleri kesimden sonra (daha saðlýklý olmasý için) soðuk hava depolarýnda belli bir süre dinlendirilir. (Afrika ülkeleri baþta olmak üzere bazý ülkelerde yeterli alt yapý bulunmadýðýndan kurban etleri hayvanlar kesildikten hemen sonra kesim merkezine davet edilen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr.) Dinlendirilen etler yað ve sinirlerinden ayrýlarak 5 kg kemiksiz et halinde paketlenir. Paketlenen etler þoklanarak dondurulur ve kesim merkezinden daðýtýmlarýn yapýlacaðý merkezlere soðuk hava tertibatlý araçlarla gönderilir. Daðýtým merkezlerine getirilen þoklanmýþ paketlerdeki kurban etleri Kimse Yok Mu gönüllüleri tarafýndan hiç bekletilmeden önceden belirlenmiþ ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edilir. dedi. Aykaç, bu vesileyle hayýrseverlere ve gönüllü insanlara da seslenerek, iyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyenlerin Bankasya Çorum Þubesi ndeki nolu hesaba kurban bedellerini yatýrabilecekleri gibi Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 86/A dernek merkezine de bizzat gelip kurban bedellerini verebileceklerini söyledi. Multi AVM açýyor Dünyanýn önde gelen AVM geliþtiricilerinden biri olan Multi Corporation ýn Gaziantep e AVM açacaðý belirtildi. Forum Alýþveriþ Merkezi3 Ekim de Gaziantep te hizmete giriyor. Gaziantep in, ekonomik yapýsý, tarihi zenginlikleri, turizm potansiyeli, üniversitesi ve büyükþehir statüsüyle Türkiye nin lokomotif kentleri arasýnda yer aldýðýný belirten Belgü, Gaziantep ayrýca, çevresindeki 18 ili de ekonomik olarak etkisi altýnda tutuyor. Son derece önemli insan kaynaðýna ve ekonomik potansiyele sahip bu kentimize hem Forum Gaziantep gibi yeni bir cazibe merkezi kazandýrýyoruz hem de yeni istihdam olanaðý yaratýyoruz dedi. GÜCÜMÜZÜ ÜLKEMÝZÝN POTAN- SÝYELÝNDEN ALIYO- RUZ Þirketin yatýrýmlarý arasýnda Çorum da yer alýyor. Forum Gaziantep in yatýrýmcýsý Forum Turkey Fund un CEO su Hakan Turunç da þöyle konuþtu: Türkiye çapýnda 8 AVM yatýrýmýyla Türkiye nin en büyük gayrimenkul yatýrým platformuyuz. Ülkemizin taþýdýðý potansiyele güveniyor ve bu güvenden güç alarak yatýrýmlarýmýzý hayata geçiriyoruz. Alýþveriþ merkezlerinin yerel ekonomiye katkýsýnýn önemini biliyoruz. Forum Turkey Fund olarak biz de yerelleþmeye önem veren bir firmayýz. Yatýrýmlarýmýz gittiðimiz þehirde, sosyo-kültürel faydanýn yaný sýra ekonomik kalkýnma da yaratýyor. Tüm tedarikimizi bulunduðumuz yerden karþýlayarak, bireyinden KOBÝ sine tüm yörenin kalkýnmasý için çalýþýyoruz. Böylece saðladýðýmýz istihdamýn yaný sýra ekonominin yerel geliþimini de destekliyoruz. Gaziantep Belediye Baþkaný Asým Güzelbey de Gaziantep in Türkiye nin en hýzlý yükselen ili olacaðýna inanýyorum. Bu projenin de Gaziantep e çok iyi bir vizyon katacaðýný düþünüyorum. Amaç her zaman Gaziantep e en iyisini, en yenisi, en güzeli getirebilmek. Hepimize hayýrlý olmasýný diliyorum dedi.(ýha) u yýl 26.'sý dü- olan Bzenlenecek Ahilik Haftasý kutlamalarý bugün baþlýyor. Çorum'da Eylül 2012 tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftasý, bu yýl da dolu dolu geçecek. Ahilik Haftasý Kutlama Komitesi adýna Ahilik Haftasý kutlama programý hakkýnda bilgi veren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 3 gün boyunca çeþitli etkinlik ve ziyaretler düzenleneceðini bildirdi. Ýlk olarak bugün saat 13.30'da Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþlayacak olan etkinlikler, saat 14.00'de Valilik ziyareti, saat ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban çalýþmalarýna baþladý 'da Belediye Baþkanlýðý ziyareti, saat 15.00'de ise Garnizon Komutanlýðý ziyaretleri ile devam edecek. Yarýn ise saat 10.00'da Ýlin Ahisi ve ÇARÞAMBA 25 EYLÜL ÝHH nýn kurban bedeli 400 lira Mustafa Demirer HH Ýnsani Yardým ÝVakfý Kurban çalýþmalarýna baþladý. ÝHH bu yýlki kurban bedelini 400 TL olarak belirledi. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Kurban 2013 çalýþmalarýný 100'ün üzerinde ülke ve bölgede geçekleþtirecek. ÝHH'ya vekâlet aracýlýðýyla kurban baðýþlamak isteyen baðýþçýlar 400 TL ödeyerek dünyanýn istediði ÝHH'ya vekâlet aracýlýðýyla kurban baðýþlamak isteyen baðýþçýlar 400 TL ödeyecek. ülkesinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Kurban baðýþý adresinden den den yapýlabilecek. ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, Dünyanýn bir ucundan diðer ucuna kardeþlerimizle kucaklaþacaðýz. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlan ÝHH Baðýþlar adresinden den den yapýlabilecek. ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok projenin temelleri kurban ziyaretlerinde atýlacak. dedi. ÝHH dünya genelinde organizasyon düzenliyor. Ahilik Haftasý bugün baþlýyor katýlýmcýlarla ÇE- SOB'tan Saat Kulesi ne kortej yürüyüþü, saat 11.00'de Hürriyet Parký'nda açýlýþ konuþmalarý, 11.30'da Mehteran ve halk oyunlarý gösterisi, saat 12.00'de Yýlýn Ahisi ne plaket verilmesi, þiir, kompozisyon ve resim dallarýnda dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesi, saat 12.30'da esnaf ve sanatkarlarýn ürünlerinin sergilendiði sergi açýlýþý ve ahilik pilavý ikram edilecek. 27 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Cuma namazýndan önce Ulu Cami'de ahirete intikal etmiþ ahi teþkilatý mensuplarý içim mevlid-i þerif okutulacak. Ayný gün Cuma namazý sonrasý ise Rüstem Eren Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda ahilik pilavý ikram edilecek. Saat 14.00'de ise esnaf ziyaretleri ile etkinlikler son bulacak. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, 3 gün boyunca çeþitli etkinliklerin yer alacaðý Ahilik Haftasý kutlamalarýna Çorum halký baþta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarý davet etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç

8 8 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 BM, TTNET i örnek gösterdi TTNet Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, projenin BM tarafýndan örnek gösterildiðini belirtti. ürk Telekom grup Tþirketlerinden TTNet, herkes için internet projesini Birleþmiþ Milletler de tanýttý. TTNet Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, ülke kalkýnmasýna katký saðlayan ve eðitimi destekleyen projenin Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý tarafýndan örnek gösterildiðini söyledi. Zaman da konuya iliþkin haber þöyle: Kalkýnmada öncelikli ülkelerde hem toplumsal geliþime katký saðlayan hem de ekonomik getirisi olan projeleri tanýtan Birleþmiþ Milletler (BM) Business Call To Action (BCTA) programý yürütüyor. New York'ta düzenlenen BM toplantýsýnda bu yýl BCTA kapsamýnda TTNet'in Herkes için internet' projesi tanýtýldý. Bu programa kabul edilen ilk Türk þirketi olan Türk Telekom'un grup þirketlerinden Sebit'in online eðitim paketi Vitamin'i temel alan proje yüz yüze internet okuryazarlýðý eðitimi de içeriyor. TTNet Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, dünya çapýnda iþ yapan 82 þirketinin dâhil olduðu BCTA'da Türk modeli internet tabanlý eðitimi anlattý. Kaya, ülke kalkýnmasýna katký saðlayan ve eðitimi destekleyen projenin Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý tarafýndan örnek gösterildiðini ifade etti. Ýnternetin ve dijital platformlarýn yaygýnlaþmasýnýn Türkiye'nin ekonomik geliþmesinin sürekliliðine katký saðladýðýný belirten Kaya, Mottosu good business good society' (iyi toplum için iyi iþ modeli). Ticari fayda saðlayan þirketlerin ülkelerine ticari ve sosyolojik kalkýnmasýna katký saðlamalarýna da bakýlýyor. dedi. 10 yýl önce 20 bin olan geniþ bant abone sayýsýnýn bugün 20,5 milyona çýktýðýna iþaret eden Kaya, Bu rakamlar, internetin hayatýn içine ne denli nüfuz ettiðini gösteriyor. diye konuþtu. Online nüfusu artýrmaya çalýþtýklarýný ifade eden Kaya, çalýþmalarýný kalkýnmada öncelikli bölgelere yoðunlaþtýracaklarýný kaydetti. Herkes için internet'in bölgesel bir kampanya olduðuna iþaret eden üst yönetici, 30 bin civarýnda haneye ulaþtýklarýný, eðitim ayaðýnda 2014'te 12 bin kiþiye ulaþmayý hedefledikleri bilgisini verdi. TTNet'in BCTA'ya katýlmasýndan mutluluk duyduklarýný belirten Business Call to Action Direktörü Sahba Sohbani de, TTNet'in sunduðu geniþ bant hizmetinin Türkiye'deki çeþitli bölgeler arasýndaki sayýsal uçurumu azaltabileceðine inanýyoruz. Ayrýca son yýllarda görüyoruz ki Anadolu kaplanlarýnýn Türkiye'ye model olmasý gibi Türk þirketleri de dünyaya model oldu. dedi. TTNet'in belirli aralýklarla kendilerine raporlama yapacaðýný kaydeden Sohbani, Filipinler ve Kenya gibi Afrika ve Pasifik adalarýnýn bu Türk modelinden çok fayda saðlayacaðýna dikkat çekti. TTNet Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, yakýnda genç giriþimcilere finansal ve tecrübe desteði verecekleri Kuluçka Merkez'leri kuracaklarýný açýkladý. Gençlerin dijital fikirleriyle kapýmýzý çalmalarýný istiyoruz. diyen Kaya, Türk gencinin parlak fikirlerine çok güvendiklerini kaydetti. Bu merkezlerde büyüyüp dünya þirketi olacak projeler olduðuna inandýklarýný belirten Kaya, Bir gün burada filizlenen bir proje BCTA'ya katýlacak. dedi. BM'nin Binyýl Kalkýnma Hedefleri (MDGs) doðrultusunda 2008'de kurulan BCTA, þirketlerin ekonomik faaliyetlerinin toplumlarýn kalkýnmasýna katký saðlamasýný öngörüyor. Üye þirketler, her yýl düzenlenen BCTA Annual Event'te iþ modellerini diðer üyelere sunuyor. Ýþ modellerini uygulamalarýnda ulaþýlan sonuçlar düzenli olarak BCTA'ya raporlanýyor. Yýllýk toplantýlarda tecrübeler paylaþýlýyor. BCTA, 8 uluslararasý kuruluþ tarafýndan kâr amacý gütmeyen bir platform olarak kuruldu. Ýþ makinesi kullanýmý önemli ÇORUMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Dalyan ORUMSÝAD Yönetim Kurulu Baþ- Erkan Dalyan, üyelerine yar- Çkaný dýmcý olmak amacýyla hemen her yýl operatörlük belgesi kurslarý düzenlediklerini ve Ekim ayý içerisinde yeni bir Vinç ve Forklift Operatörü kursu açmayý planladýklarýný söyledi. Firmalarda kullanýlan iþ makinelerinin kullanýlýrken dikkat edilmesi gereken hususlar olduðunu belirten Dalyan, öncelikle her operatörün kullandýðý iþ makinesiyle ilgili operatörlük belgesine sahip olmasý gerektiðini söyledi. Ýþyerlerinde güvenliðin son derece önemli olduðuna vurgu yapan Dalyan, konuyla ilgili þu açýklamalarda bulundu; Bunun yaný sýra kullandýðý iþ makinesini çok iyi tanýmasý ve her türlü güvenlik tedbirini almasý gerekmektedir. Yeni yasalar gereði operatörün, güvenlik önlemlerine dikkat etmediði ve sertifikasý olmadýðý halde herhangi bir iþ kazasý yaþanmasý durumunda iþverene de oldukça aðýr yükümlülükler getirilmiþtir. Bu sebeple iþveren çalýþanlarýnýn kurallara uyup uymadýðýný sýk sýk kontrol etmelidir. Ýþveren, eksik olan konularý baþýna böyle bir olay gelmeden, yasalarýn, yönetmeliklerin ertelenmesini fýrsat bilmeden zorunluluklarý yerine getirmelidir. Mavi yakalý eleman çalýþtýran ilk amirler, dostluðun ayrý, iþyeri kurallarýnýn ayrý olduðunu asla unutmamalýdýr. Kurallara uymayan en yakýný, kardeþi bile olsa kurallara uymasýný istemeli, göz yummamalýdýr. Operatörlük belgesi olmayan bir kiþinin forklift kullanmasýna göz yuman amirinin suçsuz olduðunu kimse düþünmesin. SSK'nýn 26. maddesinin kendisini baðladýðý ve iþverenin rücu hakkýný kullanabileceði akýldan çýkarýlmamalýdýr. Ýlk amirlerin öncelikle yapmalarý gereken bu tür ihtiyaçlarýný iþverene iletmeleri ve bunlarý kurul kayýtlarýna geçirmeleridir. Ýþ Güvenliði Uzmanlarý, iþyerlerinde iþ makinesi kullanan operatörlerin belgeleri olup olmadýðýný sorgulamalý, yasal sorumluluklarý öncelikli olarak beyaz yakalýlara anlatmalýdýrlar. Kurallara uymayanlara, kiþisel malzemeleri kullanmayanlara sözlü ve yazýlý ikaz sistemini mutlaka çalýþtýrmalý ve bunun tek takipçisinin Ýþveren, Ýþ Güvenliði Uzmaný veya ilk amir olmayýp herkesi ilgilendirdiði açýkça anlatýlmalýdýr. Operatörlük belgesi çok pahalý veya zor bir eðitim aþamasýndan sonra alýnacak bir belge deðildir. Operatörlük belgesi için ayýracaðýnýz bütçe ve zaman sizi pek çok olumsuz etkiden koruyacaktýr. Dalyan, Makine Mühendisleri Odasý ile iþbirliði yaparak düzenledikleri kurslara üye firmalarýn yaný sýra üye olmayan firmalardan da katýlým saðlanabileceðini, kursa katýlmak isteyenlerin ÇO- RUMSÝAD dernek asistaný ile görüþerek ön kayýt yaptýrmalarý gerektiðini kaydetti. Ekim ayý içerisinde yeni bir Vinç ve Forklift Operatörü kursu düzenlenecek. AK Parti 22. Dönem Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, Bediüzzaman Sempozyumu nun açýlýþýna katýldý. Kavuþtu en ön sýrada Parti 22. Dönem Milletvekili Ali Yüksel AKKavuþtu, Ýstanbul da dün baþlayan 10. Uluslararasý Bediüzzaman Sempozyumu nun açýlýþýna katýldý. Ýstanbul Ataköy deki Sinan Erdem Spor Salonu nda 20 bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen 3 gün süreli Hakikat Arayýþýnda Nübüvvetin Rolü; Risale-i Nur Perspektifi konulu sempozyuma 40 ülkeden 400 akademisyen iþtirak ediyor. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað la birlikte en ön sýrada oturan Ali Yüksel Kavuþtu ayný zamanda Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürütüyor. Ýskilip Dolmasý Geleneksel Anadolu Yemekleri nde Enise Aðbal ürk tarýmýna ve Türeticisine destek veren Anadolubank Tarým Bankacýlýðý, Anadolu Geleneklerini Yaþatýyoruz projesinin ikincisi olarak Geleneksel Anadolu Yemekleri etkinliði düzenledi. Anadolubank, Anadolu Geleneklerini Yaþatýyoruz projesi ile üreticiler ile birlikte olmaya devam ediyor. Tavla turnuvasýnýn ardýndan bu sene 35 tarým bankacýlýðý hizmeti veren þubesi ile þubelerin bulunduðu illerin yöresel lezzetlerinin tanýtýldýðý etkinlik Ýzmir'de gerçekleþti. Geceye milletvekilleri, kaymakamlar, belediye baþkanlarý, oda, birlik ve kooperatif baþkanlarý-yöneticileri, üreticiler ile birlikte 600 kiþi katýldý. Geleneksel Anadolu Yemekleri adý altýnda geleneðimizin iþlendiði proje kapsamýnda ilçenin köyleri gezildi ve yöresel lezzetleri en iyi yapan aþçýlar arandý. Her köyden seçilen 2 kiþi etkinlik gecesinde misafirlere yemeklerinin yapýlýþlarýný showlar eþliðinde anlattý. Farklý köylerden gelen yerel aþçýlar yemek hünerlerini sergilerken etkinliðe gelen diðer misafirler sergilenen Aþuk ile Maþuk, illüzyonist ve kum sanatý gösterileri ile güzel vakit geçirdi. 100 çeþit yemekten oluþan zengin ikramlar eþliðinde devam eden etkinlikte Sümer Ezgü sahne performansý ile tüm misafirlere eðlenceli saatler yaþattý. Proje kapsamýnda düzenlenen Geleneksel Anadolu Yemekleri etkinliðine iliþkin konuþan Anadolubank Tarým Bankacýlýðýndan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Recep Atakan, 2008 den bu yana finansmanýný yaptýðýmýz tarým sektöründe Ege üreticisinden sonra Çukurova, Akdeniz, Trakya ve Ýç Anadolu üreticisine de ulaþtýk. Türkiye'nin katma deðeri en yüksek sektörlerinden ve geleceðin ekonomisinin en önemli bileþeni olan tarým sektöründe daha da büyümeyi planlýyoruz. Her sene tarým finansmaný için yeni þubeler açarak, yeni etkinlikler düzenleyerek þubelerimizin birçoðunda tarým bankacýlýðý yapmak istiyoruz. dedi. Atakan, 2012 senesinde Tavla Geleneði ile baþladýðýmýz ve üreticiyle doðrudan temasý hedefleyen Anadolu Geleneklerini Yaþatýyoruz etkinliðimizde bu sene sofra kültürümüzü canlý tutmaya çalýþtýk. Üreticinin emeði, bankamýzýn finansmaný ile hasat olan gýda ürünlerimizi hep beraber ziyafete çevirdik. Önümüzdeki yýllarda Bizden yeni þeyler duymaya hazýr olun sloganýyla tarým faaliyetlerimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. þeklinde konuþtu. Anadolubank Tarým Bankacýlýðý, çözüm ortaklarý ile engelleri aþýyor Lezzetler arasýmda Ýskilip Dolmasý da yer aldý. Anadolubank rým þubeleri; Adana, 2010 yýlýndan bu yana Akhisar, Aksu, Alaþehir, Antakya, Antalya, gerçekleþtirdiði Engelleri Aþýyoruz sosyal sorumluluk projeyýndýr, Biga, Bursa - Aydýn, Balýkesir, Basi kapsamýnda engelli Yýldýrým, Ceyhan, Çine, Çorlu, Çorum, çocuklara akülü sandalye baðýþý yapýyor. Denizli, Edremit, Fethiye, Ýncirliova, Kon- Projesine bu yýl tarým ortaklarýný da dahil ya, Manisa, Menemen, Mersin, Milas, eden Anadolubank, geceye katýlan çözüm Nazilli, Ödemiþ, Salihli, Sarýgöl, Saru- ortaklarýnýn yaptýklarý akülü sandalye baðýþlarýný ihtiyaç sahiple- Tire, Torbalý, Toros hanlý, Söke, Tarsus, rine ulaþtýrdý. Caddesi ve Turgutlu da Anadolubank ta- bulunuyor. Anadolubank Tarým Bankacýlýðý, Anadolu Geleneklerini Yaþatýyoruz baþlattý. Geleneksel Anadolu Yemekleri etkinliði ilgi gördü.

9 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Osmancýk ýn önü açýk O Ziyarette OSMÝAD Baþkaný Bilge, derneðin çalýþmalarý ve Osmancýk'taki ticari sektörler ile ilgili bilgi verdi. smancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü yü ziyaret etti. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge ile Yönetim Kurulu Üyeleri Aytaç Baba, Erkan Kanýtemiz, Fatih Týký ve Mustafa Boyacý Osmancýk'ta görevine baþlayan Kaymakam Sezgin Üçüncü ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette OSMÝAD Baþkaný Bilge, derneðin çalýþmalarý ve Osmancýk'taki ticari sektörler ile ilgili Kaymakam Üçüncü ye bilgi verdi. Osmancýk'ýn düzenli artan nüfusu ve geliþen ekonomisi ile büyüyen bir ilçe olduðunu ifade eden Bilge, Ýlçemiz baþta çeltik sektörü olmak üzere ilçe bazýnda büyük bir ticaret hacmine sahiptir. Ayrýca nüfusu artmakta ve ticari sektörler de sürekli geliþim içerisindedir. OSMÝAD ilçede faaliyet gösteren iþadamlarýnýn kurduðu bir dernektir. OSMÝAD olarak amacýmýz ilçemizin ticari açýdan kalkýnmasýna ve ekonomi kaynaðý olan sektörlerin geliþmesine katký saðlamaktýr. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Üçüncü ise Osmancýk ilçesini kalkýnma ve nüfus hareketliliði bakýmýndan önü açýk bir ilçe olarak gördüðünü belirtti. Psiko terapi seanslarý devam Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi bünyesinde baþlayan psikojik terapi seanslarý devam ediyor. Ç Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü yü ziyaret etti. Osmancýk Aks TV de tanýtýldý A ks TV de yayýnlanan Ýbrahim Alaçamlý nýn sunduðu programda Osmancýk tanýtýldý. Programda Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile röportaj yapýldý. Aks TV de yayýnlanan Ýbrahim Alaçamlý nýn sunduðu programýn bu hafta Osmancýk ta gerçekleþtirildi. Kaymakam Sezgin Üçüncü nün röportajý ile baþlayan programda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede faaliyet gösteren iþadamlarýnýn görüþlerine yer verildi. Program kapsamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlatan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, alt yapý, doðalgaz konularý baþta olmak üzere ilçedeki yatýrým atýlýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü de, Osmancýk a atanmaktan mutlu olduðunu ifade ederek milletvekilleri, belediye baþkaný ve bürokratlarla Osmancýk ýn daha iyi yerlerde olmasý için çalýþacaklarýnýn altýný çizdi. Yayýnlanan programda Osmancýk'ýn tarihi, kültürel ve ekonomik deðerleri anlatýldý. Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile röportaj yapýldý. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi bünyesinde baþlayan psikojik terapi seanslarý devam ediyor. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi psikiyatristlerinden Dr. M. Emrah Karadere ve Psikolog Esra Gül tarafýndan verilen terapilerde kadýnlar kendilerini ifade etmeyi öðreniyor. Ýlki geçtiðimiz ay düzenlenen terapi seanslarýna hanýmlarýn ilgisi de hayli yoðun oluyor. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki seminerler tüm bayanlarýn katýlýmýna açýk tutuluyor. Seminer Dr. M. Emrah Karadere seminer verdi. Psikolog Esra Gül tarafýndan seminerler düzenleniyor. Ýlki geçtiðimiz ay düzenlenen terapi seanslarýna hanýmlarýn ilgisi de hayli yoðun oluyor. Aks TV de yayýnlanan Ýbrahim Alaçamlý nýn sunduðu programýn bu hafta Osmancýk ta gerçekleþtirildi. Müslüman Kardeþler e yasak M ýsýr'da Müslüman Kardeþler Derneði ve þubelerinin "faaliyetlerinin yasaklanmasý"na ve derneðe ait mal Mýsýr'da darbe yönetimi Müslüman Kardeþler Derneði ve þubelerinin "faaliyetlerinin yasaklanmasý kararý aldý. varlýðýna el konulmasýna karar verildi. Mýsýr'da Ýhvan'ýn laðvedilmesiyle ilgili davayý gören Kahire Mahkemesi, kararýný açýkladý. Konuyla ilgili kararda, "Müslüman Kardeþler Derneði'nin kapatýlmasý, derneðin ve derneðe baðlý oluþumlarýn faaliyetlerinin yasaklanmasý ve derneðe ait taþýnýr ve taþýnmaz mal varlýðýna el konulmasýna" hükmedildiði belirtildi. Mahkemenin ayrýca, Ýhvan'ýn el konulan mal varlýðýný inceleyecek bir komite oluþturulmasý yönünde karar aldýðý kaydedildi. Karar geçersiz Öte yandan Müslüman Kardeþler Teþkilatý (Ýhvan) Hukuk Komisyonu, dernekle ilgili kararýn "Geçersiz" olduðunu savunarak, bunun siyasi bir dýþlama olduðunu belirtti. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki seminerler tüm bayanlarýn katýlýmýna açýk tutuluyor. 9

10 10 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Türk Telekom kurumsal müþterileriyle buluþtu Dijital dönüþümü gerçekleþtiriyoruz T Recep Mebet ürk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarla Çorum da dijital dönüþümü gerçekleþtirdiklerini söyledi. Anitta Otel de düzenlenen Kurumsal Müþteri Günleri toplantýsýnda konuþan Abdulkadir Alpergün, Türk Telekom un Türkiye nin en deðerli markasý olduðunu kaydetti. Türkiye de fiber optik altyapýyý kuran Türk Telekom un sunduðu dijital çözümlerle teknolojide öncü olduðunu vurgulayan Alpergün, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: TÜRKÝYE NÝN EN DEÐERLÝ MARKASI Önceleri PTT adý ile posta hizmetleriyle birlikte hizmet veren ve 1995 yýlýnda ayrýlarak özel þirket statüsü kazanan, Türk Telekom A.Þ nin iþletme hakký, 2005 yýlýnda 21 yýllýðýna OGER Telekom a devredildi. Türk Telekom hisselerinin yüzde 55 i Oger Telekomünikasyon A.Þ. ve yüzde 30 u Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý na ait. Geriye kalan yüzde 15 lik hissesi de halka arz edilerek, Mayýs 2008 itibariyle ÝMKB de (þimdiki adýyla Borsa Ýstanbul A.Þ. de) iþlem görüyor. Baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala, TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Ulaþtýrma Müsteþarý Habip Soluk yönetim kurulu üyelerimiz arasýnda yer alýyor yýlýnda tamamý, tekrar kamuya dönecek olan Türk Telekom un þu anda kazandýðý her 100 liranýn, 32 lirasý Hazine'ye gidiyor. Türk Telekom, Ýngiltere nin önde gelen marka deðerleme þirketlerinden Brand Finance in araþtýrmasýna göre 2009, 2010, 2011 ve 2012 yýllarýnda, dört kez üst üste Türkiye nin en deðerli markasý oldu. 24 bini aþkýn çalýþaný bulunan Türkiye nin 81 ilinde, yeni istihdam oluþturan Türk Telekom, ülke ekonomisine ve bölgesel farklýlýklarýn giderilmesine destek oluyor. TEKNOLOJÝDE ÖNCÜYÜZ Yaptýðýmýz yatýrýmlarla fiber optik altyapýyý kurarak Türki- ye yi en ileri teknolojilere hazýr hale getirdik. Bizim için þimdi, bu altyapý üzerinden yaþamý dönüþtürme ve hayatýn her alanýnda dijital çözümleri üretme zamaný. Türk Telekom olarak çalýþmalarýmýzý Dijital Yaþam Dönüþümü, Müþteri Memnuniyeti ve Bölgesel Büyüme üçgeni üzerinde yükselen 3D vizyonumuzla sürdürüyoruz. Eðitim, saðlýk, eðlence ve enerji alanlarý dâhil olmak üzere, birçok alana deðer katan teknolojilerin geliþtirilmesine öncülük ediyor, en geliþmiþ dijital altyapý üzerinde çalýþan uygulama ve çözümlerle akýllý þehirlerin oluþumuna katkýda bulunuyoruz. Ülkemizde dijital dönüþümü gerçekleþtirmeyi hedefliyor ve yatýrýmlarýmýzý da bu çerçevede sürdürüyoruz. Kamu kurum ve kuruluþlarýmýz, teknolojinin geliþmesi ile birlikte vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna en kýsa sürede cevap verebilmek için, gerek teknolojik donanýmlarýný ve yazýlýmlarýný yenilemede, gerekse bunlarýn iletiþimlerini en hýzlý þekilde saðlamak amacý ile alt yapýlarýný en mükemmel hale getirmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Biz Türkiye nin en deðerli markasý olmakla gurur duyarken, ülkemizin bazý alanlarýnda dünyaya örnek olan ve adeta markalaþmýþ, hayatýmýzý kolaylaþtýran bazý kamu projelerimize de deðinmeden geçemeyeceðim. Bugünkü konumuzla da ilgili olduðunu düþündüðüm, hayatýmýzý kolaylaþtýran ve bilgi ve iletiþim teknolojilerinin yoðun þekilde kullanýldýðý birkaç projeye sizlerle birlikte bir göz atalým isterseniz. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile hastaneye gitmeden telefon ve internet üzerinden randevu alýyoruz. EOkul ile çocuklarýmýzýn okuldaki durumlarýný takip ediyoruz. Tapu Kadastro Bilgi Ýþlem Sistemi (TAKBÝS) ile örneðin Ankara daki gayrimenkulümüzün iþlemini Çorum dan yapabiliyoruz. Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) ile ülke gelirlerimiz takip altýnda. MERNÝS sayesinde nüfus iþlemleri hýzlandý ve kolaylaþtý. Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) ile tüm yargý iþlemlerini tek platformdan takip ediyoruz. MOBESE ile kentlerin güvenliði saðlanýyor. Saymanlýklar Otomasyon Projesi (SAY2000i) ile kamu harcamalarý takip ediliyor. E-SGK ile sosyal güvenlik iþlemlerimizi yapýyoruz. E-Devlet kapsamýna giren marka olmuþ bu projelerin, ülkemizin her noktasýna ulaþtýrýlmasý için Türk Telekom olarak gereken altyapýyý saðlayarak hayatýn kolaylaþmasýna katkýda bulunuyoruz. E-Devlet projelerinde olduðu gibi, hayatý kolaylaþtýracak, bütünleþik bilgi ve iletiþim projelerine öncülük ederek ülkemizin gurur duyacaðý hizmetler ile her zaman yanýnýzda olacaðýmýzý bilmenizi istiyoruz. Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, gerçekleþtirdikleri yatýrýmlarla Çorum da dijital dönüþümü gerçekleþtirdiklerini söyledi. Türk Telekom Kurumsal Müþteri Günleri-2013 toplantýsý dün Çorum da gerçekleþti. Türk Telekom kurumsal müþterileriyle buluþtu T Recep Mebet ürk Telekom Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Kurumsal Müþteri Günleri-2013 toplantýsý dün Çorum da gerçekleþti. Anitta Otel de düzenlenen toplantýya Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Ýki bölüm halinde gerçekleþen toplantýnýn sabahki bölümüne Çorum daki kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðleden sonra gerçekleþen bölüme ise KOBÝ temsilcileri konuk oldu. Sunuculuðunu Ramazan Bozkurt un üstlendiði toplantýnýn açýþ konuþmasýný Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün yaptý. Toplantýda kürsüye gelen Türk Telekom Kamu Müþteri Yöneticisi Ekim Sarý, þirketin kamu sektörüne yönelik hizmetlerini anlattý. Türk Telekom un kamu kurumlarý için önemli fýrsatlar içeren ve hayatý kolaylaþtýran çok sayýda hizmeti var diyen Ekim Sarý, þirketin kurumsal vizyonuna iliþkin bilgiler verdi. Türk Telekom un kurumsal hizmetlerini tanýtan video gösteriminin de yer aldýðý toplantý, yapýlan sunumlarýn ardýndan sona erdi. Türk Telekom Kamu Müþteri Yöneticisi Ekim Sarý, kurumsal hizmetleri anlattý. Toplantýya kamu kurumlarýnýn yöneticileri katýldý. Programda Türk Telekom un kurumsal hizmetleri tanýtýldý. Anitta Otel de düzenlenen toplantýya Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý.

11 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý 11 Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý okurlarýyla buluþtu G Recep Mebet azetemiz köþe yazarý Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Tasavvuf Geleneði ve Çorum da Son Devir Meþayýhý adlý kitap, Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý arasýnda yerini aldý. Tasavvuf ve Tarikat, Tarikat Pirleri ve Çorum da Son Devir Meþayýhý baþlýklý üç bölümden oluþan kitabýn önsözünde Ethem Erkoç un kaleminden þu bilgilere yer verildi: Ýslam ý bir bütün halinde ve tüm incelikleriyle yaþamayý ilke edinen tasavvuf, hicretin ikinci yüzyýlýndan itibaren sistemleþmeye ve kurumsallaþmaya baþladý. Bu tarihi ve kültürel mirasý incelemek ve yeni nesillere aktarmakta yarar olduðu kanýsýndan hareketle Kitabýn Kent Arþivi nden temin edilebileceði bildirildi. bu eser hazýrlandý. Özellikle Çorum'da yaþamýþ son devir þeyh, derviþ, meþayýhýný bir kez daha hatýrlamak ve gençlere duyurmak istedik. Ancak tasavvuf geleneðini bilmeden onlarý anlamak mümkün olmaz diyerek birinci bölümde tasavvuf ve tarikatý ele aldýk. Tarihçesinden baþladýk. Tarikatlardaki mertebeleri ve zikir usullerini aktarmaya çalýþtýk. Bazý meþhur tarikatlarý inceledik. Bunlar adýna kurulan tekkelerden söz ettik. Onlarýn tarihte yapmýþ olduklarý hizmetlerden bahsettik. Ýkinci bölümde tarikat pirlerini anlatmaya çalýþtýk. Onlarýn menkýbevî hayat hikayelerini, dünya görüþlerini, eserlerini, adlarýna kurulan tarikatlarý dile getirdik. Bu tarikatlarýn tarihi süreç içinde âdap ve zikir usulünü sistemleþtirerek kurumsallaþýp yayýlýþýný ele aldýk. Bütün bu tarikatlarý ve pirlerini, Çorum'da tasavvuf geleneðine yapmýþ olduðu etki çerçevesinde deðerlendirmeye çalýþtýk. Ýlk iki bölüm, Çorum'da yaþamýþ ve tasavvuf geleneðinde iz býrakmýþ meþayýh, þeyhlerin daha iyi anlaþýlabilmesi için bir ön hazýrlýk mahiyetindedir. EðitimciYazar Ethem Erkoç un 25. kitabý okurlarýyla Ovasaray Köyü nden kutsal topraklara giden hacý adaylarý için uðurlama merasimi düzenlendi. Ovasaray, hacýlarýný uðurladý Ç Ethem Erkoç un yeni kitabý çýktý. Çorum'da yaþamýþ tasavvuf büyüklerini, özellikle son devir meþayýhýný üçüncü bölümde ele aldýk. Orada hemen her tarikattan bir veya birkaç velinin hayat hikayesini, tasavvufi görüþlerini, çilelerini ve hizmetlerini anlatmaya çalýþtýk. Aslýnda Çorum'da tasavvuf kültürüne hizmet etmiþ gönül erlerinin, derviþlerin ve þeyhlerin tamamý, elbette buradakilerden ibaret deðildir. Ancak bu kadarla yetinmeyi tercih ettik. Bu kitabýn hazýr- lanmasýnda teþvik ve desteklerini esirgemeyen dostlarýma, kaynak temini konusunda yardýmcý olan meslektaþlarýma teþekkür ediyorum. Eserin okuyucularýn hizmetine sunulmasýný saðlayan Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine de teþekkür ediyorum. Tasavvuf yolunun yolcularýndan ve tüm okuyuculardan hayýr dualarýný esirgememelerini diliyorum. Kitabý okumak isteyenler Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. katýnda hizmet veren Kent Arþivi nden temin edebilirler. BYEGM Þanlýurfa Müdürü Çorumlu Recep Mebet aþbakanlýk Basýn Yayýn ve EnforB masyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) Þanlýurfa Ýl Müdürü hem- þehrimiz Þerafettin Akýn, baþarýlý çalýþmalarýyla dikkat çekiyor. 6 Mart 2012 tarihinden bu yana görev yapan Þanlýurfa Basýn Yayýn ve Enformasyon Ýl Müdürü Þerafettin Akýn, yerli ve yabancý medya mensuplarýna yönelik hizmetleriyle adýndan söz ettiriyor. ÞERAFETTÝN AKIN KÝMDÝR? Basýn Yayýn ve Enformasyon Ýl Müdürü Þerafettin Akýn, 1965 yýlýnda Þerafettin Akýn Osmancýk ta doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimi Çorum da tamamlayan Þerafettin Akýn, 1988 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. Memuriyet hayatýna 1988 yýlýnda Yozgat ta baþlayan Akýn, Milli Eðitim Müdürlüðü ne baðlý olarak Uðurludað, Ýskilip ve Çorum Merkez de çeþitli eðitim kurumlarýnda öðretmenlik ve idarecilik yaptý. Þanlýurfa Basýn Yayýn ve Enformasyon Ýl Müdürlüðü görevini sürdüren Akýn, evli ve üç çocuk babasý. Cebeci ve Hatipoðlu Aileleri nin mutlu günü Yasir ile Mücahide evlendi B ayat ilçesi Atýf Hoca Kuran Kursu Yöneticisi Nevzat Cebeci nin oðlu Psikolog Mehmet Yasir Cebeci, Tasarýmcý Mücahide Hatipoðlu ile hayatýný birleþtirdi. Zeliha-Nevzat Cebeci çiftinin oðlu Mehmet Yasir, Didem-Mücahit Hatipoðlu çiftinin kýzý Mücahide ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Atýf Hoca Kuran Kursu Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý idare amirleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Cebeci ve Hatipoðlu Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, Dünya 2. si Hafýz Mehmet Bilir in Kuran ziyafeti, Tasavvuf Musýkisi dinletisi ve yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Mücahide-Mehmet Yasir Cebeci çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Zeliha-Nevzat Cebeci çiftinin oðlu Mehmet Yasir, Didem-Mücahit Hatipoðlu çiftinin kýzý Mücahide ile dünyaevine girdi. Recep Mebet orum merkeze baðlý Ovasaray Köyü nden kutsal topraklara giden hacý adaylarý için geçtiðimiz Pazar günü uðurlama merasimi düzenlendi. Köy meydanýnda düzenlenen uðurlama programýna Çorum Belediyesi Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý, Ovasaray Derneði Baþkaný Orhan Çýtak, hacý adaylarý ve yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Mustafa Çayýr, Ruhiye Çayýr, Selahattin Koca ve Mecnun Koca nýn haca uðurlandýðý program, Haþim Avcý nýn Kuran-ý Kerim tilateviyle baþladý. Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Ovasaraylý hacý adaylarý, Salih Karakuþ ve Ökkaþa Eðri nin yaptýðý dualarýn ardýndan kutsal topraklara doðru yola çýktýlar. Havayoluyla Cidde ye giden hacý adaylarýnýn 27 Ekim 2013 tarihinden itibaren yurda döneceði bildirildi. Ovasaray Köyü nden 4 kiþi hacca gitti. Hacý adaylarý köy meydanýn düzenlenen programda dualarla uðurlandý. Bayanlar da uðurlama programýna katýlarak yakýnlarý ile helalleþtiler. Kara ve Kýlýnç Aileleri nin mutlu günü R Reþide ile Selim den evlilik yolunda ilk adým &N Sigorta sahiplerinden Reþide Kara, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Amasyalý meslektaþý Selim Kýlýnç la niþanlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Ziraat Yüksek Mühendisi Þeref-Selma Kara çiftinin kýzý Reþide ile Ayþegül-Turan Kýlýnç çiftinin oðlu Selim, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Geçtiðimiz Pazar günü Kültür Balo Salonu nda düzenlenen niþan törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadaamlarý, Kara ve Kýlýnç Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan tören, niþan yüzüklerinin takýlmasýnýn ardýndan müzikli eðlencelerle devam etti. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Reþide Kara ile Selim Kýlýnç niþanlandý.

12 12 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Murat Yýldýrým la görüþüp, istifa ettiler AK Parti Giresun Ýl Teþkilatý nýn istifasýnýn ardýndan Merkez Ýlçe Teþkilatý da istifa etti. AK Parti Ýl Baþkaný Sabri Öztürk'ün yönetimiyle birlikte istifasýnýn ardýndan Merkez Ýlçe Baþkaný Çetin Çakýroðlu ve yönetiminin de istifasý istendi. AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Karadeniz Bölge Murat Yýldýrým Koordinatörü Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ile Giresun Koordinatörü AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak Giresun'a gelerek teþkilatlarla görüþmesinin ardýndan istifa kararý alýndý. Kadýn Kollarý Baþkaný Hatice Kocaoðlu ve Gençlik Kollarý Baþkaný Þeyma Tekin in de istifalarýnýn alýndýðý öðrenildi.(ýha) Çorum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. IPARD projelerine teþvik gezisi HEM e Kadýn Emeði T Mustafa Demirer arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) tarafýndan 11. çaðrýnýn tanýtým faaliyetleri kapsamýnda Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nde çalýþan her ilçeden tarým danýþmaný ve mühendislerden 2 irtibat personelini, çalýþtýklarý ilçelerde ve köylerde IPARD projelerine teþvik etmeleri gayesiyle projesi geçen, yapým ve uygulama aþamasýndaki yatýrýmcýlarýn tesisleri gezdirildi. Akyüz Hattuþaþ Otel Turizm Dinlenme Tesisleri, Sungurbey Otomotiv, Ýdeal Tavukçuluk, Bahtiyarlar, Eren Gýda ve Çoksezginler Ltd. Þti. lere ait iþletmelere teknik gezi düzenledi. Yaklaþýk 30 kiþilik bir heyetle sabah saat 9.30 da baþlayan teknik geziye Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý, Proje Baþvuru ve Yerinde Kontrol Birimi nden çok sayýda uzman katýldý. Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet Kuyulu ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Ýsmail Daðdelen, iþletme ziyareti sýrasýnda Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'na hangi konularda projelerin sunulabileceði, hangi hibelerden faydalanýlabileceði, hibe tutarlarýnýn ne olduðu, bu projelerin nasýl uygulandýðý, nasýl gerçekleþtiði, sürdürülebilirliði, projenin nasýl hazýrlanacaðý, nasýl sunulacaðý ve kimlerin baþvurabileceði, hangi kriterlerin saðlanmasý gerektiði, yerinde kontrol faaliyetlerinin ne olduðu ve nasýl yapýldýðý ve ödemelerin hangi iþlemlerden sonra gerçekleþtiði hakkýnda açýklayýcý bilgiler verdi. En son 9. çaðrý kapsamýnda projesi geçen ve iþletme temelini atarak iþe baþlayan Sungurbey Otomotiv Limited Þirketi Müdürü Ali Sarýkýlýç, teknik geziye katýlan heyeti iþletmesine davet ederek kurban kesti, öðlen yemeði verdi. Sarýkýlýç, Sungurlu da 5 büyük projeden 2 si tamamlandý. Bizimle beraber 2 projenin de inþaatlarý baþlamýþtýr. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu na gerçekleþtirdiði faaliyetlerden dolayý teþekkür ediyorum. dedi. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun ise, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu'nun faaliyetlerine 11. çaðrý ile devam ettiklerini, Çorum'da bulunan iþadamlarýna, üreticilere ve tüm Çorum halkýna yatýrým faaliyetlerine katýlmasý ve hibe programýndan faydalanmasý için çaðrýda bulunarak, Zaman proje zamaný, ülkemizde artýk hiçbir yatýrým projesiz gerçekleþmemektedir. Yatýrýmlarýnýza kamu desteði istiyorsanýz mutlaka planlý projeli olmasý gerekiyor. Kurumumuz hibelerinden ve sonrasýnda uzun yýllar devam edecek devlet teþviklerinin ön þartý kesinlikle bu planlar ve projelerdir. Bu olmasý gerekenleri TKDK nýn yazýþmalarý gibi algýlamak çok yanlýþtýr. Mimari, statik, elektrik, makine tesisat projeleri olmadan yatýrým olur mu? diye konuþtu. Teknik geziye katýlan personel çok þey öðrendiklerini ve kendi ilçe ve köylerinde çiftçilerimizi TKDK'nýn hibe programýndan faydalanmasý için teþvik edeceklerini dile getirdiler. Hükûmetten radikal kararlar Teþhir ve Satýþ Reyonu Ç Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu inceleme gezisi düzenledi. 9. çaðrý kapsamýnda projesi geçen ve iþletme temelini atan iþletmeler ziyaret edildi. Teknik geziye katýlan personel çok þey öðrendiklerini belirttiler. Akyüz Hattuþaþ Otel Turizm Dinlenme Tesisleri, Sungurbey Otomotiv, Ýdeal Tavukçuluk, Bahtiyarlar, Eren Gýda ve Çoksezginler Ltd. Þti. ziyaret edildi. H ükümet, çalýþma yaþamýnda radikal adýmlar atmaya hazýrlanýyor. Bu kapsamda, gençlerin evliliðe teþviki için faizsiz krediden ve TOKÝ'den öncelikli ev sahibi olmalarýna kadar bir dizi sürpriz adým atýlacak. Tasarýya göre, ilk kez ev alanlar kýdem tazminatýnýn yarýsýný, 15 yýllýk süreyi doldurma zorunluluðuna bakýlmaksýzýn talep edebilecek. Yeni sisteme göre, kýdem tazminatý fonunun özerk bir yapý ile yönetilmesi öngörülüyor. Yeni sistemle bugüne kadar kazanýlan haklar korunuyor. Kazanýlan kýdem süreleri için eski sisteme göre tazminat verilecek. Kýdem tazminatý almak için 1 yýlý doldurma þartý kaldýrýlýyor. Ev alanlara hak ettikleri kýdem tazminatýnýn yarýsý ödenecek. Sungurbey Otomotiv Limited Þirketi Müdürü Ali Sarýkýlýç, teknik geziye katýlan heyeti iþletmesine davet etti. Mustafa Demirer orum Halk Eðitim Merkezi örnek bir çalýþmayý hayata geçirdi. Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu hizmete girdi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý, hem merkez hem de Çorum için ihtiyaç olarak gördükleri bu çalýþmanýn çok kýsa zamanda tasarlanarak hazýr hale getirildiðini söyledi. Þanlý, teþhir ve satýþ reyonunun merkez çalýþmalarýna, tanýtýmýna ciddi katký saðlayacaðýný belirterek, Halk Eðitim Merkezi nde Teþhir ve Satýþ reyonuna neden ihtiyaç olduðunu þöyle açýkladý; Halk Eðitim Merkezi nde bu sezon 727 adet kurs programý düzenledik. Bu kurslarda 15 bin 377 bireye deðiþik alanlarda eðitim gerçekleþtirdik. Kursiyerlerimiz el emeði, göz nuru dökerek binlerce çeþit ürün çýkardý. Ortaya çýkarýlan bu ürünlerin hem teþhirinin yapýlmasý hem de satýþýnýn gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla bu çalýþmayý gerçekleþtirdik. Halk Eðitim Merkezi bahçesine yapýlarak hizmete giren Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu çalýþmasýnýn ünümüzdeki süreçte çok yönlü iþlevinin olacaðýný belirten Þanlý, hafta içi her gün açýk bulundurulacak bu çalýþma ile kursiyerlerin ürettiði ürünlerin teþhirinin yapýlacaðýný, halkýn arzu ettiði zamanlarda bu ürünleri hem görebilme hem de satýn alabilme imkaný olacaðýný, kursiyerlerin emek verdikleri ürünlerin satýþý ile gelir saðlayýp, daha kaliteli, daha özgün ürün çýkarmaya teþvik edileceklerini, Merkezze gidecek kursiyer adaylarýnýn hangi kursta nelerin yapýlabildiðini görme fýrsatý bulacaklarýný, kursiyerlerin eðitim gördükleri alanlarda iþletmeci olmalarý noktasýnda cesaretlenmelerinin saðlanacaðýný dile getirdi. Þanlý, önümüzdeki süreçte Halk Eðitim Merkezinin yegane hedefinin Çorum da yetiþkin eðitimini en üst noktaya taþýmak olduðunu belirterek, AB üyesi ülkelerde yetiþkin eðitimi nüfusun % 10 una ulaþmýþ durumda, ülkemizde genel anlamda bu oran % 3,5 seviyesinde. Ýlimizde bu sezon % 6 lar seviyesini yakaladýk. Amacýmýz Halk Eðitim Merkezi olarak çok yönlü ve alternatif çalýþmalar yaparak ilimizde yetiþkin eðitimini nüfusumuzu %10 na ulaþtýrmak. dedi. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý Teþhir ve satýþ reyonu merkez çalýþmalarýna, tanýtýmýna ciddi katký saðlayacak. HEM de 15 bin 377 bireye deðiþik alanlarda eðitim gerçekleþtirdi. HEM yetiþkin eðitiminde çýtayý yükseltmeyi hedefliyor.

13 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 - Zil-Ka de: 1434 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:12 Eylül 1429 Hýzýr: EYLÜL Allahü teâlâ indinde amellerin en sevimlisi; vaktinde kýlýnan namazdýr. Sonra, ana-baba hakkýna riâyettir. Daha sonra da Hak yolunda cihâd etmektir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü Eylül, bütün aylarý kýskandýracak bir þehrâyîn salýnmasýyla ve ne yazýk ki hýzla ve bir yýldýz gibi kayýp giderken yine; muþtularýn, iyi haberlerin elini ayaðýný coðrafyamýzdan nicedir çektiðini düþünüyordum. Ýyi kitaplar, iyi þiirler ve iyi insanlar gibi iyi haberler de azalmýþ ve sanki çekilip gitmiþlerdi aramýzdan. Böyleyken ve eylülle vedalaþmaya hazýrlanýrken geldi Nurettin Eftekin hocanýn göç haberi. Sarsýldým bir an. Çünkü, "Baþka'sýnýn Ölümü" deðildi bu benim için; bir bakýma kendi yolculuðumun da sonunu bir an olsun görmekti. Tenezzül sahibi, çevresine ve zamana uymayý öðütleyen statü telkinlerini reddeden, ele geçirerek deðil ele geçirmeyi kabul etmeyerek kurulan bir yaþam, ancak Eftekin hocanýnki gibi sona erebilirdi. Yaþandýðý gibi sessiz, vakur ve ancak ulaþtýðý menzilleri etkileyen ve acý bir výnlamayla yakan bir ölümle. Nurettin Eftekin tesirli bir öðretmendi. O'nun dik yürüyüþü, þýklýðý ilk anda ihtiram duygusu uyandýrýr, bu ilk tesir dersteki özgün ve bilge tavýrlarla derinleþirdi. Boðaza yapýþmýþ gömlek yakasýna sýkýca ulanmýþ kravatý, "eski Türkiye'nin" o menhus edebiyat kitabýný muhtevi deri el çantasý ve elbette o bakýþlarý Eftekin Hoca'ya, kendisine hangi çerçeve çizilirse çizilsin o çerçeveyi ve tayin edilecek her kaydý reddeden bir hal ü tavýr kazandýrýrdý. Usangaçlýk ve asabilikle kalkmýþ kaþlarýn altýndan eski zaman mürþitlerine has bir teslimiyetle bakan gözleri, biz öðrencileri için asla anlaþýlmayacak sýrlarla yüklü gibi bakar, O'na sürgün bir prens havasý verirdi. Kendisini Çorum Ýmam Hatip Nurettin Eftekin ve bakýþtaki esrar Tansiyon, diðer bir ifadeyle kan basýncý, kaný kalpten dokulara taþýyan damarlarda oluþan basýnçtýr. Yaþ, cinsiyet, ýrk, fiziksel durum (istirahat, efor gibi) kan basýncýný etkiler. Bugün kabul edilen kan basýncý, istirahat halinde 120/80 mm/hg'dýr. Herhangi bir kiþide kan basýncý uyku sýrasýnda düþük, sinirli, heyecanlý iken veya efor sýrasýnda yüksektir. Kan basýncý devamlý olarak 140/90mmHg üzerinde seyrediyorsa hipertansiyondan bahsedilir. Kan basýncý ayný birey için ve bireyler arasýnda farklýlýk gösterir. HÝPERTANSÝYONUN BELÝRTÝLERÝ: Yorgunluk, bulantý, görme bozukluklarý, fazla terleme, ciltte kýzarma ve solukluk, burun kanamasý, endiþe ve sinirlilik, çarpýntý, baþ dönmesi, baþ aðrýsý, kulaklarda çýnlama ve uðultudur. HÝPERTANSÝYONUN RÝSKLERÝ : Hipertansiyon ciddi bir durumdur, tedavi edilmediði takdirde öldürücü olabilir. Kalbi zorlayarak kalp yetmezliðine ve damarlarý zorlayarak damar sertliðine yol açar. Hipertansiyonlu hastalarda beyin kanamasý, felç, koroner arter hastalýðý, ani ölüm, kalp krizi, ritm bozukluklarý, böbrek yetmezliði ve retinopati ( görme bozukluðuna yol açan göz bozukluðu) sýk görülür. Hipertansiyonun iki tip vardýr. 1- Esansiyel hipertansiyon 2- Sekonder hipertansiyon Hipertansiyon vakalarýn yaklaþýk %90 nedeni bilinmediðinden "esansiyel" hipertansiyon olarak bilinir. Nedeni bilinen diðer %10'luk kýsým ise "sekonder hipertansiyon" olarak adlandýrýlýr. Böbrek kökenli olanlar en yaygýn görülür. HÝPERTANSÝYON ÞÝDDET DERECESÝNE GÖRE SINIF- LANDIRILIR. * Normal 120/80 mmhg ve altý Lisesi'nin lahuti kütüphanesinden, dimdik yürüdüðü okul yolundan tanýyan bir öðrencisi olarak bu bakýþlardaki, kaderin bir anýna kilitlenme halinin sýrrýný, bir Edebiyat Fakültesi öðrencisi iken öðrenecektim. Nurettin Eftekin Hoca'nýn Ýstanbul Edebiyat'tan dönem arkadaþý ve benim de Fakültede Eski Türk Edebiyatý dersi hocam olan Tahir bey, bir sohbet sýrasýnda Çorumlu olduðumu öðrenince bana Nurettin Eftekin'i sormuþ ve öðrencisi olduðumu söyleyince de, "Yeni Edebiyat'ta dönemimizin en iyilerindendi. Hatta Mehmet Kaplan'a asistan olacaktý. Fakat ne oldu, ne bitti bilmem olmadý. Sedat O da býrakýp gitti." Dedi hüzünle. Aslýnda pekala Tahir AKÇAKOYUNLU Hoca da biliyordu niçin olmadýðýný. Ben de nasýlsa öðrenecektim bir benzerini yaþayarak. Ama Nurettin Eftekin hocanýn hayatýna dair öðrendiðim bu bilgi, O'na dair hislerimin kuvvetlenmesine ve aramýzdaki illiyetten gurur duymama yol açtý. O'nu daha iyi tanýdým ve anladým. Eftekin Hoca, oyunu mutlaka kuralýna göre oynayan her iyi insan gibi kaybetmeyi, ele geçirerek deðil ele geçirmeyi reddetmeyi seçerek yaþamayý seçenlerdendi. Uydurma ve dayatma baþarý öykülerine kanarak, edinme, çoðaltma ve statü uðruna alçalanlardan ve kozasýna yabancýlaþanlardan olmayý kabul etmeyenlerdendi. Maðrurluðu bu yüzdendi. Ruhunu dünyalýða satmadýðý için de dimdik durmayý baþardý. O, zamanýn telakkilerine tenezzül etmeden yaþadý. Çalýþtýðý okullarýn koridorlarý, yürüdüðü yollar ve yaþadýðý þu þehir böyle bir yaþama þahittir. Ders bitti. Þýk, deri el çantasý sýkýca kapandý. Okul yolu dimdik bir yürüyüþle, çamura ve toza asla bulaþmadan geçildi. Menzile varýldý. Huzura duruldu. Ýki "ra" olan kaþlar, indi derviþ gözlerin üstüne. Uzanýldý mahcuben. Þimdi dinlenme vakti. Yýlda en az bir kez tansiyonunuzu ölçtürün Dr. Selçuk ÖNCE Aile Hekimi * Hipertansiyon adayý /80-89 mmhg * Evre I /90-99 mmhg * Evre II / mmhg * Evre III 180/100 mmhg üstü. Hipertansiyondan korunmak için; * Tuzu azaltýn. Mümkün olduðunca sofrada tuzluk bulundurmayýn. Günlük tuz kullanýmýnýz 2 gramdan az olmalýdýr. (Ýleri evrelerde bu miktar doktorunuz tarafýndan daha alt seviyelere çekilebilir) * Egzersiz ve spor yapýn. * Sebze, meyve aðýrlýklý beslenin. * Haftada iki kez balýk tüketin. Kýrmýzý eti kýsýtlayýn. * Sývý yaðlarý, özellikle zeytin yaðý tercih edin. * Normal kilonuzu koruyun, obeziteden kaçýnýn. * Sigara ve alkolden uzak durun. * Stresten uzak kalmaya çalýþýn. TEDAVÝ * Doktorunuz size önce diyet ve egzersiz önerecektir. * Eðer bunlara uyar ve sonuç alýnýrsa ilaca gerek kalmaz. * Son çare tansiyon ilaçlarýdýr ve bu ilaçlar vücudunuzun sigortasýdýr. * Önemli bir yan etkisi yoktur. * Çok sayýda tansiyon ilacý vardýr ve ilaç seçimi kiþiye özeldir... En az yýlda bir kez tansiyonunuzu ölçtürün ve yüksek çýkarsa doktorunuza gidin. Ýlk baþvuracaðýnýz yer; Aile hekiminizdir. Saðlýk ve mutluluklar dilerim. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Hep o gülleri koklamýþtýk Kimi kýrmýzý, Kimi beyaz, Kimi sarý gülleri Güller gülistanýný bekliyordu Asýrlarýn ve yýllarýn beklediði sultaný Ispartanýn taþý ve topraðý kurumuþtu.. Rahmet bulutlarý o zaman adeta cuþu huruþa gelmiþti Kendisini aslen birkaç cihet ile Ispartalý biliyordu O Bediüzzaman idi. Kahýr ve çilelerin insaný Bir müddet Ispartada kaldýktan sonra etkili ve yetkililer onu Barlaya sürmeðe karar verdiler. Mevsi m kýþ, Eðridir gölü buz tutmuþtu. Mahir bir kayýkçýya emir verildi.. Kayýkçý: Buzlar çözülsün öyle götürsek,tehlikeli olabilir efendim!" Fakat emir yüksek yerden gelmiþti. Kayýkçý ve jandarmalar hazýrdý. Kayýk hareket etti. Hiç görmedikleri bir þahýs ile karþý karþýya idiler. Herkes suskun ve sessiz idi. Kayýkçý merakýndan ölüyordu. Kimdi bu zat? Ondan niçin korkuyorlardý? Kalaðýna eðidi ve, Kayýkçý, jandarmaya sordu: Komutam efendi bu zat kimdir? Jandarma yavaþça kulaðýna söyledi: "Bu zat Ankaraya kafa tutmuþ" Kayýkçý meseleyi anlamýþtý Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,36 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net 84,44 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. - CUMA PAZARI KARÞISI

14 14 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Çorum da birinci Türkiye de iktidar HP'de Saim Top- il yönetimi Cgül'ün tarafýndan görevden alýnmasýnýn ardýndan Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine getiren Ali Rýza Suludere, göreve hýzlý baþladý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte önceki gün Hayvan Pazarýný ziyaret ederek, Merkez Ýlçe Baþkaný sýfatýyla ilk seçim çalýþmasýný gerçekleþtiren Ali Rýza Suludere, dün de bir vefa örneði göstererek, bir süre önce Ankara'da açýk kalp ameliyatý olan CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'ý evinde ziyaret etti. CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ý ziyaretinde konuþan CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine getirilen Ali Rýza Suludere; Ziyarette görevden alýnmasýna karþýn fahri merkez ilçe yöneticisi gibi çalýþmalarýna devam eden CHP eski CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevine getiren Ali Rýza Suludere, Gazi Özbukat ý ziyaret etti. Merkez Ýlçe Baþkaný du. Saim Topgül ile merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri Gazi Uysal ve Veli Uysal hazýr bulun- CHPeski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat'a geçirdiði ameliyat dolayýsýyla geçmiþ olsun dileklerinde bulunan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, merkez ilçe yönetimi olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra her zaman partili büyüklerin görüþ ve önerilerine her zaman açýk olacaklarýný belirterek, hedeflerinin CHP'yi Çorum'da birinci parti, Türkiye'de ise iktidar yapmak olduðunu bildirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ise Ali Rýza Suludere'ye yeni görevinde baþarýlar diledi. Saðlýkçýlar için emsal karar ilk Çorum dan ürk Saðlýk Sen, geçen yýl Aralýk ayýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü THalk Saðlýðý müdürlüklerinde görev yapan binlerce çalýþanýn haberi olmadan bir gecede baþka hastanelere tayinlerinin çýkmasý üzerine, sendika üyelerine hukuki destek verilerek dava açmalarýnýn saðlandýðý belirtilirken, iþlemin hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle mahkemenin atama iþleminin iptaline karar verdiðini açýkladý Türk Saðlýk Sen, geçen yýl Aralýk ayýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Halk Saðlýðý müdürlüklerinde görev yapan binlerce çalýþanýn haberi olmadan bir gecede baþka hastanelere tayinlerinin çýkmasý üzerine, sendika üyelerine hukuki destek verilerek dava açmalarýnýn saðlandýðý belirtilirken, iþlemin hukuka aykýrý olduðu gerekçesiyle mahkemenin atama iþleminin iptaline karar verdiðini açýkladý. Türk Saðlýk Sen'den yapýlan açýklamada, açýlan davalarda ilk olumlu kararýn Çorum'dan geldiði ifade edildi. Türk Saðlýk-Sen tarafýndan açýlan davada Çorum idare Mahkemesi toplum saðlýðý merkezinde görevli hemþirenin kendi isteði dýþýnda hastaneye re'sen atanmasý iþlemini iptal ettiði ifade edilen açýklamada þu bilgiler kaydedildi: "Mahkeme kararýnda saðlýk personelinin il bazýnda dengeli daðýlým için planlanan sayýnýn üstünde yer alan personelin il devir komisyonlarýnca belirlenerek Saðlýk Bakanlýðý devir komisyonuna bildirilmesi gerektiðinin açýk olduðu ifade edildi. Söz konusu atama iþleminde ise Ýl devir komisyonu teklif listesinde ismine yer verilmeyen hemþirenin tayininin yapýldýðý belirtildi. Kararda bu durumun personelin dengeli daðýlýmýný saðlama ilkesine aykýrý bir uygulama olduðu belirtilerek "Ýl devir komisyonu teklif listesinde davacýnýn ismine yer verilmediði, bu anlamda KHK hükümleri ve bakanlýk emirleri ile amaçlanan saðlýk personelinin il bazýnda dengeli daðýlýmýný saðlama ilkesine aykýrý uygulama yapýldýðý görülmekle dava konusu iþlemin hukuka uygun olmadýðý sonucuna ulaþýlmýþtýr' denildi. Kararda ayrýca re'sen atamasý yapýlan davacý hemþirenin ihtiyaç nedeniyle ayný kurumda görevlendirme suretiyle de çalýþtýrýlmaya devam edildiðine dikkat çekildi. Bu durumunda re'sen atamanýn sebep unsuru yönünden de hukuka aykýrý iþlem olduðunu gösterdiði belirtilerek atama iþleminin iptaline karar verildi. Emsal bir karar Kazanýlan dava ile ilgili bir deðerlendirme yapan Türk Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci bir gecede binlerce saðlýk çalýþanýnýn yýllardýr çalýþtýklarý kurumdan haberleri bile olmadan tayin edildiðini vurgulayarak, "Maðdur olan üyelerimize hukuki destek saðlayarak dava açmalarýna yardýmcý olduk. Sonuçta mahkeme kararýyla da bu tayinlerin hukuka uygun olmadýðý da ortaya çýkmýþ oldu. Tayinleri çýkarýlan çalýþanlar için emsal bir karardýr. Ýdareler bu tür keyfi uygulamalardan artýk vazgeçmelidirler" açýklamasýnda bulundu. Saðlýk çalýþanlarý kan baðýþýnda son sýrada an baðýþýnda bulunanlarýn meslek gruplarýna göre Kdaðýlýmda ilk sýrada serbest meslek mensuplarý geliyor. Doktor, hemþire ve saðlýk çalýþanlarý ise son sýrada. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, yýllarý arasýnda toplam 5 milyon 821 bin 890 kiþinin kan baðýþýnda bulunduðunu açýkladý. Müezzinoðlu'nun verdiði bilgiye göre, kan baðýþýnda bulunanlarýn meslek gruplarýna göre daðýlýmýna bakýldýðýnda ilk sýrada serbest meslek mensuplarý geliyor. Doktor, hemþire ve saðlýk çalýþanlarý ise son sýralarda yer alýyor. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin kan baðýþlarýna iliþkin yazýlý soru önergesini cevapladý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan gelen cevaba göre, yýllarý arasýnda toplam 5 milyon 821 bin 890 kiþi kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnda bulunanlarýn meslek grubuna göre daðýlýmý hakkýnda da bilgi verildi. Doktor (yüzde Hakim ve M, yýllýk AIDS savcýlar atandý Braporunu akimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun H(HSYK), hakim ve cumhuriyet savcýsý adaylarýnýn atanmasýna iliþkin kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. HSYK tarafýndan, 22 Aðustos 2013'te yapýlan ad çekme sonucuna göre, 145 adli yargý hakim ve cumhuriyet savcý adaylarýnýn atamasý yapýldý. Bunalýma girip intihar etti orum'un Sungurlu ilçesinde bunalýma giren bir ki- kendini asarak intihar etti. Çþi, Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Eminler Sokak üzerindeki boþ bir dükkanda G.Ý. (55), dükkan tavanýna iple kendini astý. Talihsiz adamýn cansýz bedenini gören esnaflar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, G.Ý..'nin hayatýný kaybettiðini belirledi. Cumhuriyet Savcýsý ve polis ekiplerinin incelemesinin ardýndan G.Ý.'nin cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (A.A.) 0,19), hemþire (yüzde 0,18) ve saðlýk çalýþanlarýnýn (yüzde 0,18) kan baðýþýna az destek veren meslek grubu arasýnda yer aldýðý görüldü. Kan baðýþýna en büyük desteði ise yüzde 30,72 oraný ile serbest meslek mensuplarý veriyor. Serbest meslek mensuplarýný yüzde 14,06 ile öðrenciler, yüzde 12,21 ile iþçiler, yüzde 7,66 ile askerler, yüzde 5,31 ile memurlar, yüzde 5,07 ile emekliler, yüzde 3,01 ile öðretmenler, yüzde 2,66 ie þoförler, yüzde 2,18 ile ev hanýmlarý, yüzde 1,54 ile mühendisler, yüzde 1,47 ile tarým ve hayvancýlýk ile uðraþanlar, yüzde 1,10 ile güvenlik görevlileri, yüzde 0,96 ile polis, yüzde 0,66 ile muhasebeciler, yüzde 0,53 ile turizm ile uðraþanlar, yüzde 0,40 ile iþsizler, yüzde 0,20 ile esnaf, yüzde 0,18 ile din görevlileri, yüzde 0,17 ile avukatlar takip ediyor. Meslek grubunda 'diðer' seçeneðini belirtenler ise yüzde 9,44.(CÝHAN) AÝDS te büyük ilerleme yayýmladý. Rapora göre, dünya genelinde tedavi imkanlarýna daha iyi eriþim saðlanarak AIDS konusunda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Dünyada yaklaþýk 35,5 milyon kiþinin HIV taþýdýðý belirtilen raporda, hastalýktan ölüm oranýnýn büyük oranda düþtüðü vurgulandý. Raporda, 2005'te 2,3 milyondan fazla, 2011'de 1,7 milyon ve 2012'de 1,6 milyon kiþinin virüs nedeniyle yaþamýný yitirdiði aktarýldý. Uzmanlar, raporda, virüsü yeni kapanlarýn sayýsýnýn geçen yýl 2,3 milyona gerilediðini, bu sayýnýn 2011'de 2,5 milyon olduðunu bildirdi. Geçen yýl yoksul ve geliþmekte olan ülkelerde yaklaþýk 9.7 milyon kiþinin tedaviye eriþimi olduðu, bunun da önceki yýla göre yüzde 20lik artýþ saðlandýðýný gösterdiði vurgulandý. Raporda, 2001'den bu yana yeni vakalarýn sayýsýnýn genel olarak her yýl yüzde 33, sadece çocuklar göz önüne alýndýðýnda ise yüzde 52 azaldýðý kaydedildi.(aa) Alaca da alet makine almaya hak kazanan üreticilere alet makineleri törenle teslim edildi. Alet makineler üreticilere teslim A laca da Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda alet makine desteklemesinden % 50 hibe ile alet makine almaya hak kazanan üreticilere alet makineleri törenle teslim edildi. Törene Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Türkay Tufan, Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýsmail Altunoðlu katýldý. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, törende yaptýðý konuþmada Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programý kapsamýnda 2007 yýlýndan beri alet makine alýmlarýnýn desteklenerek, yapýlan bu destek sayesinde tarýmsal faaliyetler için geliþtirilen teknolojik alet makinelerin üreticiler tarafýndan kullanýlmasýnýn yaygýnlaþmasý sayesinde iþ gücü ve maliyetlerin düþtüðünü ifade etti. Ermiþ, bu þekilde daha kaliteli ve bol ürün alýnabileceðini ayrýca Makine teslim töreni düzenlendi. Ekipmanlar meydanda sergilendi. tarýmda kullanýlan birçok alet makinenin Çorum a tahsis edilen bütçe imkanlarý çerçevesinde karþýlandýðýný söyledi. Daha sonra alet makine almaya hak kazanan üreticiler yapýlan törenle alet makinelerine kavuþtu. Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi programý kapsamýnda üreticilere katký saðlandý. Facebook çocuklar için zararlý lman hükümeti, aileleri sosyal paylaþým si- hakkýnda uyardý. Aile, Yaþlýlar, Ka- Ateleri dýn ve Gençlik Bakanlýðý; ailelerden çocuklarýný internetteki tehlikelerden korumak için sitelerin güvenlik ayarlarýný kontrol etmelerini, kuþkuya düþtüklerinde çocuklarýný sosyal paylaþým sitelerini kullanmaktan vazgeçirmelerini istedi. Facebook'un kullaným þartlarýna göre 13 yaþýndan büyük herkes Facebook'a üye olabiliyor. Alman hükümetinin baþlattýðý SCHAU HIN adlý giriþim ise aileleri sosyal paylaþým siteleri hakkýnda uyarýyor. Facebook'un güvenlik konusunu ihmal ettiðini düþünen SCHAU HIN, çocuklarýn Facebook kullanmasýný uygun bulmuyor. Giriþimin uzmanlarýndan Kristin Langer, "Sosyal paylaþým siteleri, veri koruma ve gençleri koruma hususunda ihmalkar davranýyor. Bu nedenle Facebook yetiþkin olmayanlar için tavsiye edilmiyor." diyor. Çocuklarýnýn Facebook'a kayýt olmasýna izin veren ailelerin çocuklarýyla birlikte özel bilgi ve güvenlik ayarlarýný ayarlamasý gerekiyor. Çocuklar Facebook'ta gerçek yaþýný kullandýðý takdirde yaþ gruplarýna uygun ayarlardan faydalanabiliyor. Bu ayarlara göre Facebook kullanýcýsý çocuklar yabancýlar tarafýndan arama motorundan aratýldýðýnda bulunamýyor. Arkadaþ listelerinde olmayan kiþiler kendilerine mesaj gönderemiyor. SCHAU HIN, Facebook'un çocuklar için sunduðu ayarlarý yeterli bulmuyor. Yetiþkin olmayanlar sosyal paylaþým sitelerindeki kiþisel ayarlarýný kendi yaþlarýna uygun hale getirse de bilgilerinin reklam amaçlý kullanýlmasýný tam anlamýyla engelleyemiyor. Bilgilerini korumak isteyen kullanýcýlarýn özel ayarlardan reklam seçeneðini kapatmasý gerekiyor. Ailelerin çocuklarýný sosyal paylaþým sitelerini kullanýrken duyarlý hale getirmesi, özel bilgilerini paylaþmamalarý ve tanýmadýklarý kiþileri arkadaþ listelerine eklememeleri yönünde uyarmasý gerekiyor. Aksi takdirde gençlerin arkadaþ listesine giren yabancý kiþiler paylaþýlan bilgilerden faydalanabiliyor. SCHAU HIN adlý giriþim ailelere çocuklarýnýn yaþlarýna ve ilgi alanlarýna yönelik sosyal paylaþým siteleri araþtýrmalarýný ve sitenin güvenlik ayarlarýna dikkat etmelerini tavsiye ediyor. Çocuklara yönelik olarak hazýrlanan sosyal paylaþým siteleri site kurucularý tarafýndan takip ediliyor. Site yöneticileri önemli durumlarda paylaþýlan yazý ve görüntülere müdahil olabiliyor. Çocuklar bu tarz sitelere sadece ailelerin izni ile kayýt olabiliyor.(cýhan)

15 Huzurlu Ýskilip için birlikte çalýþacaðýz skilip te faaliyet gös- Ýskilip Ýþ Ýteren Adamlarý Derneði (ÝS- KÝAD) Baþkaný Necati Tatar, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yýlmaz ve Dernek Genel Sekreteri Murat Coþkun ile birlikte Ýskilip e atanan Emniyet Müdürü Cihan Ercan a hoþ geldin ziyaretin de bulundu. kuma yazma bilme- elle yazýlan Oyenler, reçetelerle eczaneye baþvurduðunda, ilacý teslim alanýn tespiti için reçetenin arkasýna imza niteliði taþýyan "parmak izlerini" basacaklar. Obezite ile mücadele için kitapçýk D ünya nüfusunun önemli bir bölümü, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluþan hastalýklarla mücadele ederken, aþýrý ve dengesiz beslenme sonucu oluþan obezite (aþýrý þiþmanlýk), birçok insan için önemli bir saðlýk sorunu olmayý sürdürüyor. Bu konuda önemli bir çalýþmaya imza atan Saðlýk Bakanlýðý, 'Saðlýklý Beslenme Önerileri' baþlýklý bir kitapçýk hazýrladý. Ýdeal kiloya sahip olabilmek için uygulanacak saðlýklý beslenme programýnýn yaný sýra yapýlacak fiziksel aktivitenin büyük önem taþýdýðý vurgulanan kitapçýkta; "Haftada 5 gün en az dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. Her gün fiziksel olarak aktif olmak amaçlanmalýdýr. Günde 10 bin adým atmaya özen gösteriniz." uyarýsý yapýlýyor. ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan a dernek çalýþmalarý ile ilgili bilgiler verdi. Tatar, Derneðimizin kuruluþ amacý bilgi çaðýnýn en yüksek olduðu bu dönemde ilçede mesleki bilgileri arttýrmak, organizasyon yapýlarýnýn kuvvetli, yöneticilerinin kaliteli ve yeterli bir konuma getirilmesinde dayanýþma ve yardýmlaþmayý saðlamak ve üyelerinin yurtiçi ve yurtdýþýnda bulunabilmelerine imkân saðlayacak þekilde bilgi aktarýmý ve iþ baðlantýsý kurmalarýna yönelik temaslar gerçekleþtirmektir. Bu kapsamda da yurt içi ve yurt dýþýna kültürel Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, 'Saðlýklý Beslenme Önerileri' baþlýklý bir kitapçýk hazýrladý. Vücut aðýrlýðýnýn denetimi için yeterli ve dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülen bir yaþam biçiminin önemli olduðu belirtildi. Yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinlerin her öðünde, yeterli miktarda tüketilmesi gerektiði ifade edildi. Yetiþkinlerin günde 2 su bardaðý, çocuk, ergen, gebe ve emzikli kadýnlarla, menopoz sonrasý kadýnlarýn 3-4 su bardaðý kadar süt grubu besinleri tüketmeleri gerektiði vurgulanýrken, süt grubu ürünlerinden az yaðlý olanlarýn tercih edilmesi tavsiye edildi. Et, yumurta ve kurubaklagil grubundan günde yetiþkin, genç ve çocuklar 2 porsiyon, gebe ve emzikliler ise 3 porsiyon tüketmesi gerektiði belirtildi. Et olmadýðý durumlarda, etin yerine geçen 2. grupta yer alan kuru baklagiller (nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya vb.) veya yumurta tüketilmesi gerektiði hatýrlatýldý. Ýskilip te faaliyet gösteren Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) yönetimi Emniyet Müdürü Cihan Ercan ý ziyaret etti. Türk Eczacýlarý Birliði (TEB) Genel Baþkaný Erdoðan Çolak, geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan ek protokolle okuma yazma bilmeyenlerin eczanelerden ilaç almasýna iliþkin esaslarýn belirlendiðini söyledi. Türkiye'de e-reçete ve kaðýt reçete olmak üzere iki reçete bulunduðunu anýmsatan Çolak, hekimlerin özel hazýrlanmýþ kaðýda elle yazdýðý kaðýt reçetenin, Medula sistemi çalýþma- Reçetenin arkasýna imza niteliði taþýyan "parmak izlerini" basacaklar. dýðýnda, acil reçetelendirme zorluklara neden oldumadýklarý için daha son- gerektiðinde, ðunu dile getiren Çolak, ra eczacýlar teftiþlerde TSKi mensuplarýnýn reçetelerinde ya da majistral "Özellikle okuma yazma bilmeyenler, imza da ilacýn teslim edilip edilmediðine yönelik sorun- formül ihtiva eden atamýyorlar. Bunlara lar yaþayabiliyordu" di- durumlarda kullanýldýðýný anlattý. iliþkin sorunlar çýkýyor. Bu kiþiler, nüfus çüzdanlarýný ye konuþtu. Mutabakat tamam göstererek alýye Kaðýda yazýlan reçetelerde, ilacý teslim yorlardý. Ancak reçete- Çolak, ilacýn sahibine teslim edildiðinden alan kiþinin tespitinde nin arkasýný imzalaya- Ekmek ve tahýl grubu ürünlerinin enerji harcamasýna göre tüketilmesi gerektiði hatýrlatýlan kitapçýkta, "Eðer kilonuz olmasý gerekenden fazla ve daha çok oturarak iþ görüyorsanýz, bu grupta yer alan besinleri daha az tüketmeniz gerekir. Normal vücut aðýrlýðýnda olanlarýn her öðünde 1-3 orta dilim tam tahýllý ekmek ve tahýllardan da 2-3 porsiyon yenilmesi yeterlidir. Pirinç yerine bulgur tercih edilmeli. Sebze ve meyve grubundan günde en az 5 porsiyon (en az 400 gram) tüketilmeli." denildi. Günlük alýnan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasý durumunda, harcanamayan enerji vücutta yað olarak depolanarak obezite oluþumuna neden olduðu belirtilen kitapçýkta, "Obezitenin belirlenmesinde birçok yöntem kullanýlmasýna raðmen, pratik olduðu için sýk kullanýlan en geçerli yöntemler beden ve iþ odaklý çeþitli geziler düzenledik. Üyelerimiz bu gezilerle farklý kültürler farklý iþ alanlarýný görüp çok memnun kaldýlar. diye konuþtu. Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan da, ziyaretlerinin çok memnuniyet verici olduðunu ifade ederek, Burasý çok güzel kültür, tarih ve turizm alanýna sahip. Ýnþallah biz de bu güzel ilçede sivil toplum kuruluþuyla, derneklerle ve diðer bütün kurumlarla beraber uyumlu ve yardýmlaþarak çalýþýp herkesin huzurlu, mutlu ve güvenli bir þekilde hayatýný sürdürmesini saðlarýz. dedi. Reçetede parmak izi dönemi Karýsýný dövdü Bahabey Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. Karý-koca D.B. ile M.B. arasýnda ailevi nedenlerle tartýþma çýktý. Kavgada M.B. karýsý D.B. ý dövdü. Yaralanan kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu. emin olunabilmesi ve sýkýntýlarýn ortadan kalkmasý için protokolle önlem alýndýðýna iþaret etti. Bu kapsamda, kaðýt reçetelere "parmak izi" uygulamasý getirileceðiniifade eden Çolak, "Artýk, okuma yazma bilmeyen reçete sahipleri, eczaneye baþvurduðunda, reçetenin arkasýna parmak izlerini basacaklar. Dolayýsýyla, reçete sahibinin parmak izi, söz konusu ilaçlarýn sahibine teslim edildiðini göstermiþ olacak" diye konuþtu. SGK ile konuya iliþkin mütabakatýn saðlandýðýný, gerekli mevzuat üzerinde çalýþýldýðýný belirten Çolak, önümüzdeki günlerde yetkili kurumlarca duyurularýn yapýlacaðýný sözleri- kütle indeksi (BKÝ) hesaplamasý ve bel çevresi ölçümüdür. Vücut aðýrlýðý ve boy uzunluðu ölçülür. Boy uzunluðunun karesi alýnarak aþaðýdaki formülde yerine konularak hesaplanýr. Bel çevresi erkeklerde 94 cm ve kadýnlarda 80 cm'nin üzerine çýkmamalýdýr. Bel çevresinin erkeklerde 102 cm ve kadýnlarda 88 cm'nin üzerine çýkmasý saðlýk riskini arttýrýr." Obezitenin tüm bireyler için saðlýk sorunlarý ve risk faktörlerine neden olduðu ve yaþam kalitesini düþürdüðü hatýrlatýlarak þu uyarýlarda bulunuldu: "Obezite yaþam süresini kýsaltýr. Beden kütle indeksinize göre hafif þiþman veya þiþman sýnýrýnda iseniz ve bel çevreniz belirtilen deðerlerin üzerinde ise þiþmanlýk sebebiyle geliþen risk faktörleri ve saðlýk sorunlarý sizi tehdit ederek, yaþam kalitenizi düþürebilir."(cýhan) Emre Kut itit Sanayicileri ve HÝþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Kadýn Komisyonu tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý dün gerçekleþti. HÝTÝTSÝAD Toplantý Salonu'nda düzenlenen programa Kadýn Komisyonu Baþkaný Filiz Yaðlý ve komisyon üyeleri katýldý. Dernek faaliyetleri ile ilgili açýklamalarda bulunan Filiz Yaðlý, 2014 yýlý etkinlik takvimi hakkýnda bilgiler verdi. Ekim ayýnda Kayseri gezisi düzenlemeyi planladýklarýný anlatan Yaðlý, HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu üyelerine yönelik çeþitli eðitim programlarý da organize edeceklerini ÇARÞAMBA 25 EYLÜL Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Kadýn Komisyonu toplandý. HÝTÝTSÝAD Kadýn Komisyonu istiþare etti Toplantýda sezon içinde yapýlacak etkinlikler deðerlendirildi. söyledi. Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusu da önemsediklerini dile getiren Yaðlý, "Düzenleyeceðimiz seminerlerle Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýhlas Haber Ajansý ný (ÝHA) ziyaret etti. Ç orum un Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýhlas Haber Ajansý ný (ÝHA) ziyaret etti. Ziyarette ÝHA Kargý muhabiri Turan Ozan Acar ile bir süre görüþen Kaymakam Ali Erdoðan, çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Göreve baþladýktan sonra yaptýðý ziyaretler ilçeyi tanýma fýrsatý bulduðunu dile getiren Kaymakam Erdoðan, bu ziyaretlerde karþýlaþýlan sorunlarý tek tek tespit ederek, bu sorunlarýn çözümü noktasýnda projeler üretmek için hazýrlýklara baþladýklarýný söyledi. Geçmiþte ilçede yürütülen projeler hakkýnda da bilgi veren Erdoðan, Evde Bir Ses Olsun, Kargý nýn Umutlarý ve her yýl sosyal bir sorumluluk projesi ile ilgi çeken Vosvos Festivali ni devam ettireceðiz dedi. Basýnýn kamuoyunun aydýnlatýlmasý açýsýndan önemli bir görev üstlendiðini dile üyelerimize bu alanda da destek vereceðiz" diye konuþtu. Toplantý, katýlýmcýlar arasýnda fikir alýþveriþinde bulunulmasýyla sona Kaymakam dan ÝHA ya ziyaret Ýlâhiyat ta açýlýþ dersi itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi, H2014 eðitim öðretim yýlýný Ýnsan Kazanmaya Yoðunlaþmýþ Bir Peygamber: Alemlere Rahmet Hz. Muhammed adlý konferansla baþlatacak. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Hüseyin Algül ün konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, bugün saat da Ýlahiyat Fakültesi konferans Salonunda gerçekleþecek. getiren Erdoðan, basýn kuruluþlarýnýn devlet ve vatandaþ arasýnda önemli bir köprü vazifesi gördüðünü kaydetti. ÝHA Kargý muhabiri Turan Ozan Acar da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Erdoðan a teþekkür etti.(ýha) ÝÞKUR tanýtacak orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür- (ÝÞKUR) hizmetlerini tanýtacak. Çlüðü ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ýn verdiði bilgiye göre, iþverenlere verilen hizmeti tanýtmak, Kurum un iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgilendirmek amacýyla bugün saat da Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý salonunda toplantý yapýlacak. Toplantýda katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýnacak.

16 16 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 56 ton sobalýk ithal kömür ile 56 ton kaloriferlik ithal kömür satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Boðazkale ilçesi park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet BÝnasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Saat: Dodurga Ýlçe Devlet Hastanesi Dodurga Ýlçe Devlet Hastanesi hizmet binasý bakým onarým yapým iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EKÝM Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra 19 A156 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký Amca, minare eðri duruyor Mimar Sinan Edirne Selimiye Camisini bitirmiþ Mimar Sinan'ýn eserlerini inceleyen ve birçoðunu ve caminin bahçesinde son incelemelerini yapmaktadýr. Yanýnda bulunanlara caminin herhangi bir eksiði ðým bir özellikten dolayý gözlerime inanamadým. Si- restore eden Mimar Abdulkadir Akpýnar : ' Karþýlaþtý- var mý? Diye soru yöneltince, kalabalýðýn arasýndan nan'ýn eserlerinde en ufak bir çýktý ve desen dahi tesadüf deðil. Renklere bile bir iþlev yüklenmiþ. Çünkü ya- bir çocuk sýyrýlýr. Kendinden emin bir þekilde, ' amca, cami çok güzel olmuþ. Fakat þu minare eðri duruyor' der. Mimar Sinan bu çocuðunun samimi uyarý- asal sayýya göre yapmýþ ve onun katlarýný baz almýþ pýyý her þeyi ile bir bütün olarak ele almýþ. Ölçülerini sýný derhal dikkate alýr ve yardýmcýsýndan hemen bir Yapýlarý hislerine göre deðil, matematiksel olarak oluþturmuþ. Bugünün teknolojisi bile Mimar Sinan 'ýn yap- halat getirmesini ister. Getirilen halatý çocuðun eðri dediði minareye taktýrýr ve yardýmcýlarýna 'çek, çek' Mahir ODABAÞI mýþ olduðu bazý uygulamalarý çözemiyor. Küresel ve diye talimat verir. Çocukta pür dikkat olanlarý takip Milli Eðitim Müdürlüðü piramidal uygulamalarýn bir baþka benzeri daha yok. Sivil Savunma Uzmaný etmektedir. Bu arada Mimar Sinan çocuða yönelir, Ama bunlarýn hepsi estetik saðladýðý gibi yapýnýn saðlamlýðýný da pekiþtirmiþtir.' demektedir. 'evladým minare doðruldu mu, daha çektireyim mi deyince; çocuk, 'tamam amca þimdi doðruldu' cevabýný verir. Bu cevaptan sonra halatý söktürür. týr, beraberliði sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalýþmaksa ger- ÖZETÝN ÖZETÝ: Bir araya gelmek bir baþlangýç- Halatla minare doðrulur mu? Diyenlere karþýlýk; 'doðrulmayacaðýný bende biliyorum. Ancak o küçük çocuðun kafasýndaki dardýr. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçasý olur. Bir çek baþarýdýr. Anlatabildiklerimiz karþýdakinin anlayabildiði ka- þüphe doðrulur. Eðer bugün bu çocuðun önerisini, ikazýný dikkate okul, bir cami, bir apartman yapýlýrken yanýnýza bir çocuk veya yetiþkin gelip þurasý iyi olmamýþ, göze hoþ gelmiyor, çok kýsa sürede almazsak, yarýn büyüyüp buradan her geçerken, adam güzel cami yaptý, fakat minaresi eðri duruyor. Üstelik söyledim yine düzeltmediler' diye hep içinden geçirir' der. rast gele kaldýrýmýn üzerine atmýþsýnýz bir çocuk, bir özürlü yürür- bina yapýldý, depremde zararý olur mu? Veyahut beþ ton demiri Mimara Sinan'ýn çok sayýda eserini inceleyenler, Sinan'ýn ken üzerine düþerse zarar görmez mi? diye uyardýðýnda acaba tepkimiz ne olur? Duymazlýktan mý geliriz veya boþ ver bir þey ol- depreme karþý bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldýðýný söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanýlan taban harcýdýr. maz mý deriz. Yoksa haklýsýnýz, uyardýðýnýz için teþekkür ederim. Sadece Sinan'ýn eserlerinde gördüðümüz bu harç sayesinde, deprem dalgasý emilir, etkisiz hale gelir. Yine binalarýn yer seçimi de gereðini yapamasak bile ikna edebilirsek ne mutlu bizlere Gerekeni hemen yapalým mý deriz Önerisini, sabýrla dinleyip ilginç. Zeminin saðlamlaþmasý için, kazýklarla topraðý sýkýþtýrmýþ Mimar Sinan'ý, Mimar Sinan yapan özellik, karþýsýndaki bir dayanak duvarlarý inþa ettirmiþtir. Örneðin, meþhur Süleymaniye çocuk bile olsa onu dinlemesi, ona deðer vermesi ve eserleri hakkýnda onun beyninde gelecekte oluþabilecek olumsuzluklarý þim- Camisinin temelinin 6 yýl bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasýný saðlamak içindir. diden yok etmesidir. Büyüklerimiz, 'en acýnacak insan o dur ki; Mimar Sinan yapýlarýnda ayrýca drenaj adý verilen bir kanalizasyon sistemi kurmuþtur. Bu sistemle yapýnýn temellerinin sularyen insandýr. Çünkü bu insan daima hata yapmaya namzettir.' de- hata yaptýðý halde hatasý söylenemeyen, gerektiðinde eleþtirilemedan ve nemden korunarak dayanýklý kalmasý öngörülmüþtür. Ayrýca, yapýnýn içindeki rutubet ve nemi dýþarý atarak soðuk ve sýcak * miþlerdir. hava dengelerini saðlayan hava kanallarý kullanmýþ. Binanýn yazýn ''Onca deprem geçirdi, düþmedi eserinden bir taþ serin, kýþýn sýcak olmasýnýn hesabýný yapmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda M. Sinan'ý, Mimar Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaþ! yazýn suyun ve topraðýn ýsýnmasýndan dolayý oluþan oluþan buharýn, yapýnýn temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanallarý Ya þimdi öyle mi? zaman deðiþti, kim kime ne soruyor kullanmýþ. Buhar tahliye ve rutubet kanallarý drenaj kanallarýna Azýcýk eleþtiri yapsan, adýn SÝVRÝ DÝLLÝ oluyor '' (mahir) baðlý olarak uygulamaya konulmuþtur. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 19 FL141 plakalý, 2011 model, Volkwagen marka, beyaz renkli tek katlý otobüsün satýþý iþi Yer: Yedieminli Otoparký Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 19 CS 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Üçevler Parký yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra 19 AH 300 plakalý, 1992 model, BMC marka, tipli aracýn satýþý iþi Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Km Çorum Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 18 DH 759 plakalý, 1989 model, Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhamen bedel: 2.500,00 Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 19 AK 346 plakalý, 2012 model, Renault marka beyaz renkli aracýn satýþý iþi ,00 Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Temizlik iþleri personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 4114 ada no, 21 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 172,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 2641 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yardýmcý Zabýta personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ZA419 plakalý, 2010 model, Folkvan marka, MJK-01 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TZ 388 plakalý, 2011 model, Ford marka, Transit Connect tipli kahverengi kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Mecitözü ilçesinde satýlmasýna karar verilen muhtelif yer ve kýymetlerde 11 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada no, 298 parsel no, Su Yolu Mahalle/Mevkiindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi nde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: KASIM T.C. Ýskilip Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, 3. kat 9 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 3 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Büyüktaþ Mah. 312 ada no, 55 parsel, zemin kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1474 ada no, 32 parsel no, Çepni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1500 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 556 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: 14:00-14:10 27 KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 2463, ada 2640, parsel 86 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Saat: Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi hayata geçiriliyor. METEK, meslekî eðitime kalite getiriyor esleki eðitimin kalitesinin artýrýlmasý ve bunun ni- iþgücüne katkýsý amacýyla Avrupa Birliði Mtelikli ile ortak yürütülen Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi hayata geçiriliyor. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, mesleki eðitimin kalitesinin artýrýlmasý ve bunun nitelikli iþgücüne katkýsý amacýyla Avrupa Birliði ile ortak yürütülen Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) toplantýsýna katýldý. METEK projesi ile mesleki eðitimde kalite ve nitelikli iþgücüne doðru kurumsal kapasitenin güçlendirileceðini belirten Avcý, "Ümit ediyorum ki bu çalýþmalar ayný zamanda mesleki eðitime iliþkin toplumdaki olumsuz algýnýn düzelmesine de katkýda bulunacaktýr. Çünkü bu olumsuz algý baþarýlý gençlerin mesleki eðitimi tercih etmelerinin önündeki en önemli engellerden birini oluþturuyor. Ne yazýk ki algýlar bir defa oluþtuktan sonra bu algýlarýn yýkýlmasý bugünden yarýna gerçekleþmiyor. Ancak mesleki eðitimde kaliteyi yükseltildiðinde bu olumsuz bakýþýnda büyük oranda kýrýlmaya uðrayacaðýný söyleyebilirim." diye konuþtu. Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen, Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) 'Kaliteli Mesleki Eðitim, Nitelikli Ýþgücü' baþlýklý toplantýsýný, Ankara Rixos Hotel'de gerçekleþtirdi. Açýlýþý Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Baþkaný Büyükelçi Jean-Maurice Ripert tarafýndan yapýldýðý toplantýda, kaliteli mesleki eðitim ve nitelikli iþgücüne etkisi tartýþýldý. Toplantýda iþ ve çalýþma dünyasýndan kurum temsilcileriyle, METEK Projesi'nin 21 pilot ilinin Milli Eðitim Müdürlükleri, Meslek Yüksek Okullarý ve üniversitelerinden 150 katýlýmcý yer aldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik, 2012 yýlýnda baþlayan ve 24 ay sürecek projenin mesleki ve teknik eðitimin geliþmesinde önemli bir çalýþma olduðunu vurguladý. Projede kalite güvece sisteminin kurulmasý, mesleki eðitimde farkýndalýðýn saðlanmasý ve mesleki teknik eðitimde görev yapan öðretmenlerin yeterliliklerinin tanýmlanmasý gibi amaçlarýn yer aldýðýný belirten Çelik, "Sadece mesleki teknik eðitimde deðil eðitimin tüm alanlarýnda anaokulundan ortaöðretime kadar yenilikleri yeni oluþacak ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde hayata geçiriyoruz. Yeraltý kaynaklarý zengin olan bir ülke olmadýðýmýz için en büyük kaynaðýmýzý gençliðimiz. Ýnþallah 2023 yýlýnda ilk 10 ülke arasýna geçecek bu hedeflere ulaþabilmek içinde her þeyin eðitimden geçtiðini biliyoruz ve gece gündüz çalýþmaya gayret ediyoruz." diye konuþtu. Temel sorun mesleksizlik Ülkemizde meslek lisesi mezunlarý arasýndaki iþsizlik oranýnýn yüzde 13,2 olduðunu belirten Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Fatih Acar, "Bu oran genel liselerde yüzde 15,9. Meslek lisesi mezunlarýnýn istihdam oraný yüzde 57,1'dir. Normal liselerin istihdam oraný yüzde 43'dür." dedi. ÝÞKUR Genel Müdürlüðü'nün 10 ve üzerinde iþçi çalýþtýran yaklaþýk 100 bin iþ yerinde önemli bir araþtýrma yaptýðýna deðinen Acar, "Ýþgücü piyasayý araþtýrma sonuçlarý þunu açýk ve net bir þekilde ortaya koyan araþtýrma sonuçlarýna göre son 1,5 ayda 100 bin iþyerinde 258 bin açýk iþ tespit ettiklerini belirten Acar, "Ýþ açýklarý incelendiðinde temel neden yüzde 68'le mesleki yetersizlik, yüzde 15'le ücretin beðenilmemesi, yüzde 15'le çalýþma þartlarýnýn yetersizliði olarak belirlendi. Bu rakamsal veriler çok açýk ve net bir þekilde göstermektedir ki Türkiye'nin temel sorunu mesleksizlik sorunudur. Bu mesleksizlik sorununu hep beraber Milli Eðitim Bakanlýðýmýz ile birlikte önemli bir adým atarak bu proje kapsamýnda çözmeyi hedefliyoruz." þeklinde konuþtu. Ulusal Kalite Güvence Merkezi kurulacak Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, mesleki ve teknik eðitimde kalite kültürünü teþvik etmek, istihdam edilebilirliði güçlendirmek, eðitim ve iþ piyasasýný uyumlu hale getirmek için kazanýlan yeterlilikleri gösteren belgelerin karþýlýklý tanýnmasýný saðlayan adil, þeffaf, güvenilir ve eriþilebilir bir mesleki ve teknik eðitim sisteminin geliþtirilmesine ihtiyaç olduðunu söyledi. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) kapsamýnda 21 ilde yapýlacak pilot uygulamalarla mesleki ve teknik eðitim sisteminde yer alan tüm aktörlerin ve iþ dünyasýndan temsilcilerin bulunduðu üst düzey Ulusal Kalite Güvence Komisyonu oluþturulacaðýný dile getiren Avcý, "Bu komisyonun aldýðý kararlarýn uygulanmasý ve ilgili paydaþlar arasýndaki koordinasyonun saðlanmasýnda kilit unsur olacak ulusal bir kalite güvence merkezi kurulacak. Bu merkez kalite güvencenin tüm fonksiyonlarýnýn mesleki ve teknik eðitim okullarýnda uygulanmasýna destek saðlayacak. Bu süreçte kalite kültürü oluþturulacak, geliþim sürecinin devamlýlýðýný saðlayacak bir öz deðerlendirme yaklaþýmý pilot okullarýmýzda uygulanacak. Sonuç olarak METEK projesi ile mesleki eðitimde kalite ve nitelikli iþgücüne doðru yolumuzu ve kurumsal kapasitemizi güçlendirirken ümit ediyorum ki bu çalýþmalar ayný zamanda mesleki eðitime iliþkin toplumdaki olumsuz algýnýn düzelmesine de katkýda bulunacaktýr. Çünkü bu olumsuz algý baþarýlý gençlerin mesleki eðitimi tercih etmelerinin önündeki en önemli engellerden birini oluþturuyor. Ne yazýk ki algýlar bir defa oluþtuktan sonra bu algýlarýn yýkýlmasý bugünden yarýna gerçekleþmiyor. Ancak mesleki eðitimde kaliteyi yükseltildiðinde bu olumsuz bakýþýnda büyük oranda kýrýlmaya uðrayacaðýný söyleyebilirim." Açýklamasýnda bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý ortaklýðýnda yürütülen METEK Projesi, Türkiye'de mesleki eðitime uygulanabilir, ölçülebilir, sürdürülebilir bir ulusal kalite güvence sistemi getirmeyi hedefliyor. Proje bugüne kadar mesleki eðitimde kalite güvence stratejisinin geliþtirilmesi, öðretmen eðitimleri ve müfredat çalýþmalarýyla, iletiþim alanlarýnda çok sayýda faaliyet gerçekleþtirdi. Ankara'da düzenlenen konferansta bu faaliyetlere iliþkin kapsamlý bilgi katýlýmcýlar ve kamuoyuyla paylaþýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Ulusal Mesleki ve Teknik Eðitim Stratejileri ve bu stratejiler içerisinde METEK Projesi'nin rolü hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verilen toplantýda Mesleki ve Teknik Eðitimin Türkiye'nin toplumsal yaþamýna ve ekonomisine katkýlarý tartýþýldý ve bu proje kapsamýnda geliþtirilecek olan Ulusal Kalite Güvence Sistemi tanýtýldý. Konuþmacýlarý arasýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý Fatih Acar, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik ve Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açýkgöz'ün de yer aldýðý toplantýda, 'Eðitimde ve Ýþte Kalite' konulu bir panel de gerçekleþtirildi.(cýhan)

17 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL Afetlere karþý ülkemizde ve ilimiz Çorum da yapabileceklerimiz 1 Ulvi CIRIL Ýsmim Ulvi CIRIL. Çorum Ýtfaiyesinden emekliyim. Asrýn felaketi sayýlan 1999 Marmara bölgesi depreminde çalýþtýktan sonra 1999 yýlýndan itibaren çeþitli tarihlerde depremle ilgili anýlarýmý, önerilerimi yazdým ve aradan on üç yýl geçtikten sonra, çok güzel iþler yapýlmasýna raðmen afetlere karþý düþündüðüm ve þu iþler de yapýlsa daha iyi, daha süratli, daha kalýcý çözümler olur diye düþündüm. Yapýlan iþlerden en çok hoþuma gidenlerden, çadýr yerine her þeyi içinde olan konteynýr evler ve Sivil Savunma Teþkilatýnýn güçlendirilmesi olmuþtur. Afetlere karþý, Ülkemiz genelinde yapýlmasýný arzuladýðým en önemli iþ: Ülkemiz genelinde faaliyette bulunan tüm Ýtfaiye, Sivil Savunma Teþkilatlarý, tüm Arama ve Kurtarma Teþkilatlarýnýn tek çatý altýnda; Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý bir teþkilat olarak, amir ve yöneticilerinin subay kadrosunda olduðu, gençlerimizin askerliklerini Ýtfaiye Eri olarak yaptýklarý, araç ve gereçlerinin ileri teknolojilere sahip ve standart olduðu, personelinin her türlü afetlere karþý çok iyi bir eðitim aldýðý, ülkemizin tüm il, ilçe ve beldelerinde, sanayi bölgelerinde, trafik ve kaza riski olan her yerde yeteri kadar araç ve personelle teþkilatlandýðý, adýna ister Ýtfaiye deyin, ister Sivil Savunma deyin yeni bir teþkilat kurularak her türlü afetlere karþý, hatta savaþlara karþý; personelinin eðitimli, genç ve dinamik, sayýca çok, araç ve gereçlerinin standart olduðu yeni bir teþkilat oluþturulmalý diye düþünüyorum. Bu þekilde oluþturulacak bir teþkilatla oluþabilecek büyük afetlerde yetiþmiþ eleman sýkýntýsý çekilmez, her ihtimale karþý eleman ihtiyaç olduðunda terhis olanlarýn tekrar çaðrýlarak yurtdýþýndan ekip çaðrýlmadan kendi yaralarýmýzý kendimiz sarmýþ oluruz. Bu þekilde terhis olanlar herhangi bir afet vs. durumunda kendi yörelerinde bilgili ve gönüllü olarak katýlarak afetlere karþý bilinçli bir toplum oluþturulur yýlý itibarý ile ilimiz Çorum Sivil Savunma Müdürlüðüne ait araç, gereçler ve depolarý Ankara yolu üzerindeki Akýncý Kýþlasý'nýn yanýnda bulunmaktadýr. Herhangi bir yangýn, kaza, arama kurtarma durumlarýnda ilk anda Ýtfaiye aranýp ilk müdahale Ýtfaiye tarafýndan yapýlsa bile özellikle arama kurtarma gerektiren durumlarda Sivil Savunmaya ait arama kurtarma ekipleri ile beraber çalýþýlmaktadýr. Bu durum göz önüne alýnarak Sivil Savunma depo, araç ve gereçlerinin Ýtfaiyeye yakýn bir bölgeye; örneðin Çimento Fabrikasý altýndaki Þehitliðin yanýna veya daha uygun yakýn bir bölgeye, geniþ bir alanda kurulacak depo, tatbikat alaný ve oluþabilecek bir afet'te gelecek yardým ekiplerini barýndýracak þekilde düzenlemenin yapýlmasý, uygun zamanlarda Ýtfaiye ile ortaklaþa tatbikatlarýn yapýlmasý Bu bölgenin þehrimizin yukarý bir bölgede olmasý nedeniyle depolarýn sel riskinden uzak ve afetlere müdahalenin daha kolay, Ýtfaiyeye yakýn olmasý nedeniyle de her zaman için organizenin daha kolay olduðunu düþünüyorum. Ülkemiz genelinde Acil müdahale ekipleri olarak tanýmladýðýmýz: Ambulans, Ýtfaiye, Sivil savunma, Çevik Kuvvet ve tüm güvenlik bina ve yerlerinin terörist saldýrýlarýna ve ekiplerin görevlerini engellemeye çalýþanlara karþý; güvenli ve araç çýkýþý kolay yerlerde konuþlandýrýlmalarýný, yapýlmýþ ve yapýlacak bu binalarýn bu tür olaylara ve afetlere karþý güçlendirilmelerini, buralardan araç çýkýþlarýnýn birkaç alternatifinin bulunmasý, araç çýkýþ kolaylýðý için buralara kavþak konulmasý. Ýlimiz Ýtfaiye müdürlüðü altýnda Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ve onun içersinde de büyük bir havuz bulunmaktadýr. Ýtfaiye müdürlüðü 2000 yýlýndan sonra þimdiki yerine taþýndýðýndan 2013 yýlý itibarý ile henüz havuzu bulunmamaktadýr. Havuzu olmayan bir Ýtfaiye düþünülemez depreminde Adapazarý Erenler Belediyesi'nde görevlendirildiðimizde çektiðimiz sýkýntýlardan birisi de kalacak yer sýkýntýsý idi. Gittiðimizde Aðustos ayý idi bazen belediye garajý içinde bazen Sapanca gölü kýyýsýnda kimimiz arazöz içinde, kimimiz araç üstünde uyumak zorunda kaldýk. Yardýma gelenlerin de elbet de uyumaya, yeme ve içmeye ihtiyaçlarý olacaktýr. Bunlar göz önüne alýnarak Park ve Bahçeler Müdürlüðünün Çomar Barajý yanýndaki ek tesislere nakledilip, Ýtfaiyenin yanýndaki Park Bahçeler Müdürlüðü Tesisleri Ýtfaiye müdürlüðüne devredilirse ilk anda Ýtfaiye araçlarý dolum yapmak için Hýdýrlýk yanýndaki havuza gitmeyerek zaman kaybý yaþamayacak, Ýtfaiye yanýnda bulunan havuzda arama kurtarma tatbikatlarýný rahatlýkla yapacaktýr. Park ve Bahçeler Müdürlüðünün Ýtfaiyeye devredilmesi ile Ýtfaiye daha geniþ bir alana kavuþarak, Allah korusun herhangi bir afet durumunda yardým için gelen ekipler için konteynýr barýnma yerleri yerleþtirilerek ve gelen araçlarýn sularýnýn soðuktan donmamasý için kapalý mekanlar yapýlýp gelenlerin daha rahat çalýþmasý saðlanýrken o ekiplerin daha organizeli, daha kontrollü çalýþmasý da saðlanmýþ olur. Ýlimiz Ambulans Acil Yardým komuta merkezi ve ambulanslarýn bir kýsmý Bahabey Caddesinde bulunan Diþ Hastanesi yanýnda bulunmaktadýr, Burasý merkezi bir yer olmasýna raðmen Bahabey Caddesine çýkýþ kýsmý karþýsý kapalý olduðundan yolun diðer kýsmýna geçmek için Cengiz Topel Caddesi kavþaðýna kadar gidilip dönülmesi veya Esnafevleri Sokaklardan Kýbrýs Caddesine çýkýþ yapýlýp, gidilecek yere ulaþýlmaya çalýþýlmakta, buda zaman kaybýna sebep olmaktadýr. Allah korusun herhangi bir afet durumunda buradaki yer darlýðý ve çýkýþ zorluðu, oradaki sokaklarýn darlýðýnda binalarýn yýkýlmasý da düþünülürse orasýnýn Ambulans komuta merkezine uygun bir yer olmadýðý anlaþýlacaktýr. Ýlimiz Ambulans komuta merkezinin; Devlet Hastanesi altýnda Samsun yolu üzerinde bulunan Müftülük binasýnýn þehir merkezin de bir yere taþýnarak oraya alýnmasý, o bölgenin araç park yerinin geniþletilip, soðuklardan araçlarý koruyacak þekilde ve herhangi bir afet durumunda il dýþýndan gelecek Ambulans ve Saðlýk ekiplerinin barýnabilecekleri düzenlemenin yapýlmasý, oraya uygun bir kavþak düzenlemesi yapýlmasý, afetlere karþý önceden yapýlacak bir önlem olarak düþünülebilir. Þu an ilimiz Çorum'da kullanýlan Devlet Hastanesi acil giriþi, çýkýþý, hasta indirip bindirmesi hatta yerinin kolay bulunmasý hiçte rahat ve kolay deðildir, bunlarda göz önüne alýnarak acil giriþ yerinin yeniden düzenlenerek Ambulanslarýn manevra yapmadan hastalarý býrakýp veya almalarý, acil giriþ levha ve aydýnlatmalarýnýn daha belirgin, daha görünür olmalarý, Hastane yön levhalarýnýn uzak mesafelerden hangi Hastaneye, kaç metre kaldýklarý belirtilecek þekilde kýsa mesafelere ve kavþaklara konularak yönlendirmelerin yapýlmasý, acil giriþlerin önündeki özel araç park yerlerinin o bölgeyi daraltmayacak yerlere yönlendirilmesi birçok sýkýntýyý ortadan kaldýracaktýr. Þu an için ilimizde ve ülkemizde bulunan acil giriþlerin durumu maalesef hemen hemen ayný durumdadýr, bende zaten bu duruma dikkat çekip gerekli düzenlemelerin bir an önce bir yerlerden baþlanarak sýkýntýlarý ortadan kaldýrýp, yeni yapýlacak Hastanelerde bu düzenlemeye dikkat edilmesidir. Ýlimizde komuta merkezi ile birlikte Ocak 2013 itibarý ile dört yerde Ambulans merkezi bulunmakta, Acil müdahaleler için uygun yerlerde bulunmalarýna raðmen iki merkez, pazar yerleri yanýndaki Saðlýk Ocaklarý yanýnda bulunmaktadýr. Pazar yerleri haftada bir gün kurulmakta ama pazar yeri kurulduðu günler; ister Ambulanslarýn olduklarý yerler olsun ister baþka pazar yerlerinin kurulduðu yerler olsun o bölgelerde ki sokaklar kapandýðý veya pazara gelen araçlarýn yollarý daralttýðý için saðlýk, yangýn ve diðer acil durumlarda ulaþým engellenmektedir. Bu durum da dikkate alýnarak pazar yerlerinin araç trafiðini engellemeyecek yerlere kurulmasý, tüm cadde ve sokaklarýn 24 saat araç trafiðine açýk tutulmasý acil yardým araçlarýnýn daha kýsa sürede olay yerine ulaþmasýna imkan saðlayacaktýr. Afetlerde ve kuraklýðýn yaþandýðý dönemlerde yaþanan en büyük sýkýntýlardan birisi su bulma, bulunan suyun temiz ve süratli bir þekilde nakli veya yapýlacak tesis ve ekipmanlarla mevcut olan suyun kolay bir þekilde nasýl kullanýlacaðýnýn belirlenmesi ve bu konuda yapýlacak çalýþmalarý þu þekillerde sýralayabiliriz. Her ilde ve yerleþim birimlerinde içme ve kullaným suyunu baraj, gölet veya su kuyularýndan temin etmektedirler. Sularýn temin edildiði barajlar, göletler veya su kuyularý genelde yerleþim birimlerinden çok uzaklarda olduðundan buralardaki sularý yerleþim birimlerine getiren su borularýnýn yerleþim yerlerine yakýn, arazöz ve su tankerlerinin rahatça dolum yapabileceði, trafiði rahat yerlere; o kýsýmdan itibaren þehre su giriþ borularý giriþ yerlerine vana konulup herhangi bir depremde o vananýn kapatýlarak, þehirler de ki çökme ve borularda ki kopmalardan dolayý oluþacak su basmalarýnýn önüne geçilerek þehirlerin kullaným suyu buralardan temin edilebilir. Yapýlacak bu tesislerde dolum vanalarýndan önce örneðin nüfuslu bir þehir için tonluk aktarma su deposu ile barajlardan gelen suyun dezenfekte edilerek arazözlere dolumu yapýlýrsa kýsmen de olsa hijyen saðlanýr. Bu havuzlarýn yanýna arazözlerin rahat giriþ çýkýþ yapabileceði, suyun arazözlerin üstten ayrý vanalarla dolum yapýlacaðý, birçok arazözün ayný anda dolum yapabileceði tesislerin yapýlmasý, afetlerde, orman yangýnlarýnda ve büyük yangýnlarda su bulmada büyük kolaylýk ve çabukluk saðlayacaktýr. Afetlerde su bulmada bir kolaylýkta, her il ve yerleþim yerlerinde bulunan su depolarýnýn arazözlerin rahat yaklaþacaðý, suyun kendi cazibesi ile dolumun yapýlacaðý yerlerine vana ve itfaiye rekoru konularak afetlerde uzaklara gitmeden buralardan da istifade edilebilir. Bu sistem özellikle köylerde ve ormanlýk alanlarda oluþacak yangýnlarda arazözlerin su dolumunda büyük kolaylýk saðlayacaktýr. Orman ve köy yangýnlarý için bir önerimde her köye Ýtfaiye teþkilatý kurulamayacaðý için her köy ve piknik yapýlan ormanlýk alanlarda muhtarlýk ve piknik alanlarýnda sürekli dolu ve kullanýlýr halde bekletilen ve traktör kuyruk mili dolum ve arazöz hizmeti veren yaklaþýk 3 tonluk tankerlerden bulundurulursa herhangi bir köy veya orman yangýnlarýnda traktörler yardýmýyla Ýtfaiye ve Orman Yangýn ekipleri gelinceye kadar yangýnlara müdahele edilerek yangýnlarýn büyümesi önlendiði gibi küçük çaplý yangýnlarda tamamen söndürülebilir. Yapýlacak bu organize ile arazözlerin gitmekte zorlandýðý tarla ve çok dik yokuþlu alanlara traktörlerle müdahele ile ulaþýlmasý zor yerlerdeki yangýnlara daha süratli müdahele edilebilir. Depremlerde en çok su ihtiyacý Hastanelerde yaþanmaktadýr. Hastanelere temiz su temini için Hastanelerin kendi bünyesinde kendilerine en az üç gün veya bir hafta yetecek ve içinde arýtma sistemleri olan, gerektiðinde arazözlerin kolayca su doldurabilecekleri su depolarýnýn yapýlmasý. Bu konuda Çorum Devlet Hastanesi için bir önerim Hastane arkasýnda bulunan Bahabey Çamlýðýndaki su depolarýndan, Hastaneye acil durumlarda yetecek büyüklükte bir su deposunun Hastanemize baðlanmasýdýr. Depremlerde en çok istifade edilen yerlerden biriside parklardýr. Depremde evleri yýkýlan veya evlerine girmeye korkan insanlar evlerine en yakýn parklarda beklemekte, buralarda da tuvalet ve su ihtiyacý artmaktadýr. Parklara önceden yapýlacak tuvaletler ve onlarýn yanýna yapýlacak ve gerektiðinde arazözlerle dolumu yapýlabilecek en az 10'ar tonluk su depolarý depremlerde büyük kolaylýk saðlayacaktýr. Ayný þekil teþkilatlar pazar yerlerine de kurulup depremlerde ve diðer zamanlarda insanlarýmýza büyük kolaylýk saðlayacaktýr. Depremlerde su ve tuvalet ihtiyaçlarýndan istifade edilen yerlerden biriside Cami tuvaletleri ve þadýrvanlarýdýr, buralar genelde tek katlý ve düz giriþli olduklarý için evlere göre daha kolay kullanýlabilmektedir, fakat buralardaki þadýrvanlarýn su kapasitesi az olduklarý için sular kesilince ihtiyaca cevap verememektedir, Camilerdeki þadýrvan ve tuvaletlere baðlantýlý olarak yine herhangi bir su yokluðunda arazözlerin rekorlarý ile hýzlý dolum yapabilecekleri, þehir þebekesinden cek valflerle ayrýlabilen ilave büyük su depolarý önceden yapýlýp yerleþtirilirse deprem veya herhangi bir su kýtlýðýnda arazözlerin lüzumsuz yere sokak sokak su daðýtmadan bu su depolarýný doldurarak iþlerini daha hýzlý bir þekilde yapmalarý saðlanýr. (Sürecek) Kýsa vadeli sigorta prim oranlarý % 2 olarak sabitlenmiþtir tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 6385 sayýlý Kanunun 9. maddesiyle deðiþtirilerek, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kýsa vadeli sigorta kollarý prim oraný, (Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Primi) sigortalýnýn prime esas kazancýnýn % 2'si olarak tespit edilmiþtir. Bu primin tamamý eskiden olduðu gibi iþveren tarafýndan ödenecektir.. Mevcut uygulama; 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun Prim Oranlarý ve Devlet Katkýsý baþlýklý 81-c maddesinde yer alan düzenleme "Kýsa vadeli sigorta kollarý prim oraný, yapýlan iþin iþ kazasý ve meslek hastalýðý bakýmýndan gösterdiði tehlikenin aðýrlýðýna göre % 1 ilâ % 6,5 oranlarý arasýnda olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamýný iþveren öder, þeklindeydi. SGK PRÝM ORANLARI 4/a Kapsamýndaki Sigortalýlar (Ýþçiler) Ýçin Prim Oraný Öncesi ( ?den Ýtibaren Uygulanan) Sigorta Kolu Ýþçi Payý (%) Ýþveren Payý (%) Toplam Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortasý Kýsa Vadeli Sigorta Kollarý - 1-6,5 1-6,5 (Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý, Hastalýk, Analýk Sigortasý) Genel Saðlýk Sigortasý 5 7,5 12,5 TOPLAM 14 19, ,5-39 Yeni uygulama; 19.Ocak.2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 6385 sayýlý kanunun 9. maddesiyle yapýlan düzenleme ile tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayýlý kanunun 81.maddesi "Kýsa vadeli sigorta kollarý prim oraný, sigortalýnýn prime esas kazancýnýn %2'sidir. Bu primin tamamýný iþveren öder. Bu oraný %1,5 oranýna düþürmeye ya da %2,5 oranýna artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." þeklinde deðiþtirilmiþtir. SGK PRÝM ORANLARI 4/a Kapsamýndaki Sigortalýlar (Ýþçiler) Ýçin Prim Oraný ( ?den Ýtibaren) Sigorta Kolu Ýþçi Payý (%) Ýþveren Payý (%) Toplam Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortasý Kýsa Vadeli Sigorta Kollarý (Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý, Hastalýk, Analýk Sigortasý) Genel Saðlýk Sigortasý 5 7,5 12,5 TOPLAM 14 20,5 34,5 Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com Yapýlan deðiþiklik doðrultusunda tarihinden geçerli olmak üzere bütün iþyerleri için tehlike sýnýfý derecesi dikkate alýnmaksýzýn Kýsa Vadeli Sigorta Kollarý Prim Oraný % 2 olarak uygulanacaktýr. Bu düzenleme sonrasýnda daha önce iþ kazasý ve meslek hastalýðý bakýmýndan Kýsa vadeli sigorta kollarý prim oranýnda % 2'nýn altýnda olan iþyerlerinde artýþ söz konusu olurken bu oran iþ kazasý ve meslek hastalýðý bakýmýndan %2 üzerinde olan iþyerleri içinde sigorta primlerinde bir azalýþ söz konusu olacaktýr. Bir Eftekin Hoca göçtü dünyadan Doðduðunuz gün kulaðýnýza okunan ezanýn namazýný öldüðünüz zaman kýlarlar. Saf saf olur mahzun kalpler tabutunuzun önünde... Son vazifeyi ikmal için orada hazýr olan herkes. Tek bir ses halinde cevap verirler Ýmam Efendinin "merhumu nasýl bilirdiniz?" sualine "iyi biliriz" diye Ardýndan "hakkýnýzý helal ediyor musunuz?" sualine yine hep bir aðýzdan "helal olsun" diye haykýrýr adeta. Eþinizden, çoluðunuzdan çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan ayrýlýrken Rabbinize visal için bindirildiðiniz son binitinizde omuzlar üzerinde nazlý nazlý gidersiniz makberinize Topraktan yaratýlan bedeninizin topraða, ruhunuzun Mevla'ya arzý anýnda hicranýn, firakýn, hasretin alev alev sineleri yaktýðýna þahitlik edersiniz. Bir gün gazetelerde þu satýrlar yazýlýr arkanýzdan; Halit YILDIRIM saðlýðýnda yazýlmasý hasebiyle ayrý bir deðere sahip. Okumuþ'un özellikle þu cümlelerine katýlmamak elde deðil. "Bir þeylerin bilinmesi ve farkýna varýlmasý gerekiyor Nurettin Eftekin Hoca'nýn tavrýndaki ve duruþunda ki asaleti anlamak için. Bu kadar yüksek perdeden algýlayýþ biçimini öðrencilik yýllarýnda fark edememek biraz burkuyor yüreðimi O dünyanýn çok ufakta olsa sokaðýndan kýyýsýndan köþesinden ve bir anlýðýna da olsa rahlesinden geçen insanlara ne mutlu." Ýþte benim de yaþadýðý burukluk burasý. Ona o kadar saygý duyuyorduk ki bir þey sormaktan çekiniyorduk. Olur ya mâlâyani bir þey sorarýz, üzeriz, kýrarýz diye. Aslýnda o yýllarda ne soracaðýmýzý, ondan nasýl istifade edeceðimizi de bilemiyorduk. Onunla beraber çalýþan bir öðretmen arkadaþýmýn þu "Çorum'un sevilen sayýlan þahsiyetlerinden olan ve öðretmenlik hayatý boyunca sayýsýz öðrenci yetiþtiren Nurettin Eftekin son yolculuðuna uðurlandý..." Ýþte bu duygularla uðurladýk Nurettin Eftekin Hocamýzý ötelerin ötesine Cemaati öncelikle akrabalarýndan ve arkadaþlarý ile biz öðrencilerinden oluþuyordu. Belki uzun zamandýr göremediðimiz hocalarýmýz hep bir aradaydý. Nurettin Yaz, Abdulkadir Ozulu, M. Þakir Çýplak, Ýsmail Duran Eker, Veysel Bahçevan, Veli Kavaklý, Ýsmail Tuncel, Ýsmet Tuncer, Ýsmet Altýkardeþ, Ýhsan Erdinç, Þeref Hayýr, Hüseyin Gedik, S. Ahmet Sezikli, Mehmet Tatlýsu, Yaþar Yýlmaz, Daver Kolaðasý, Selahattin Çakýrtekin, Abdullah Çaðlar, Hüseyin Kýr, Ethem Erkoç, Þahin Ertürk, Nuri Ertürk, Ýsmail Torun ve þu an aklýma gelmeyen diðerleri Gözümde hocamýzýn simasý ve Ýmam Hatip'teki öðrencilik yýllarýmýz canlandý. Lise birinci sýnýfta iken edebiyat dersimize gelmiþti rahmetli. Divan Edebiyatý ile ilk kez onun sayesinde tanýþmýþtýk. Okulun en gözde öðretmenlerinden biriydi. Vakur duruþu, aristokrat hali ile asalet timsali bir insandý. Kimse onun dersinde çýt çýkarmazdý. Öðrenciler ona "Efem" ismini takmýþtý. Disiplin anlayýþý farklýydý. Onun disiplin anlayýþý prensipler üzerine kuruluydu. Giyimi kuþamý ve beyefendiliðiyle dillere destandý. Onu düþününce aklýma hep Hasan Tuluk Hocamýz gelir. Allah uzun ömürler versin o da benzer özelliklerde müstesna bir insandýr. Þahin Ertürk hocamýzýn da belirttiði gibi Nurettin Eftekin'in öðretmenlik tavrý "edebi üslup" özelliðine sahip, konuþmasý, öðrenciye hitabý, edebi metinleri okuyuþu, edebi olana deðer veriþi, estetik deðerleri vurgulayýþý, milli kültürümüzle ilgili hassasiyeti hep bir bütünlük içindeydi. O üslup bütünlüðü biz öðrencilere edebiyatýn yaþanabilir bir sanat alaný olduðunu, temsil ettiði deðerlerin hayatla birebir örtüþtüðünü rahatlýkla sezdiriyordu. Ayný minval üzerine Mehmet Okumuþ da þunlarý yazmýþtý onun için "Özen, ihtimam, ihtiþam, bilgi, aþk, þevk, zevk, öðretme sözleri hala kulaðýmdan gitmiyor. "Bu adam bir derya Ben üniversitede bile onun çapýnda bir hocayla karþýlaþmadým. Her gün ondan yeni þeyler öðrenmeye çalýþýyorum." Evet, Eftekin hoca böyle bir deryaydý. Onun hayatýnýn satýr baþlarýný araþtýrdýðýmda Abdulkadir Ozulu ve Þakir Çýplak Hocadan dinlediðim þu birkaç hususu aktarmadan geçemeyeceðim. Nureddin Bey Ýmam Hatip Okulunu iftihar derecesiyle bitirmiþ, öðrencilik yýllarýnda çalýþkan, düzenli, tertipli bir kiþiliðe sahip imiþ. Ýmam Hatip Okulu son sýnýfta iken artýk konuþacak derecede Farsçaya hâkim imiþ. O yýllarda Lise diplomasý alabilmek için ya fark derslerden sýnava giriliyor ya da Lise de bir yýl okunuyormuþ. Hocamýz da Çorum Lisesinde bir yýl okumuþ. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünü birincilikle bitirmiþ. Ama bu durumdan hiç bahsetmemiþ. Kendisinden bahsetmeyi, övünmeyi hiç sevmeyen bir kiþiliðe sahipmiþ. Bu bilgiyi okul arkadaþlarý Ozulu Hocamýzla paylaþmýþlar. Ayný zamanda Arap ve Fars Filolojisi bölümünden de mezun olmuþ. Bir yýl kadar bu okulda asistanlýk yapmýþ. Ailesinin isteði üzerine bu görevini býrakarak öðretmenlik yapmak üzere Çorum'a dönmüþ. Nurettin Eftekin Hocamýzýn bir de bilinmeyen bir eseri var. Bu da 1968 yýlýnda Edebiyat Fakültesinden mezun olduðunda hazýrladýðý bitirme tezi. Bu kitabýn tek nüsha hazýrlandýðýný ve merhumun kendisinde bile bir kopyasýnýn olmadýðýný Ozulu Hocamdan öðrendim. Bu kitabýn adý Zihni Divaný 184 sayfa olan bu eser Beyazýt'taki Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde bulunmakta. Yer Numarasý: THT 209 Tez, Barkot EFKTHT209, Durumu IUEFK Tezler koduyla muhafaza ediliyor. Hocamýzýn çocuklarýnýn bu kitabýn mutlaka bir kopyasýný buradan edinip basýlmasýný saðlamasýnýn, hocamýzýn adýný yaþatma adýna çok önemli bir hizmet olacaðý inancýndayým. Belediyemizin de bu kitabýn basýmýný üstleneceðini düþünüyorum. Hatta Eftekin Hocamýz gibi þehrimizde simge olmuþ isimler hakkýnda belgesel filimler hazýrlanmalýdýr. güdüsü, saygý, tekebbür, edep, estetik kaygýsý, tertip, düzen, ter- Hocamýza rahmet, ailesine ve camiamýza baþsaðlýðý diliyorumtil " Hale Dergisinde yayýnlanan Okumuþ'un bu güzel yazýsý onun Nur içinde yatsýn, mekâný cennet olsun...

18 18 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL 2013 Osmancýk ve Sungurlu Gençlik Merkezleri ihalesi yapýldý Gençlik Merkezleri ihalesi oluþturulan Komisyon huzurunda yapýldý S ungurlu ve Osmancýk a yaptýrýlacak Gençlik Merkezleri ihalesi dün yapýldý. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýla- cak olan Osmancýk ve Sungurlu Gençlik Merkezlerinin ihalesi dün Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda yapýldý. Ýhale Tesisler Þube Mdürü Mustafa Küçükaltan ýn baþkanlýðýnda oluþan komisyonda Berkay Saðlam, Mehmet Özügüzel, Ayþe Þenyuva ve Mustafa Özkadý Sungurlu ve Osmancýk Ýlçe Gençlik Merkez yapým ihalesine katýlan firma temsilcileri huzurunda yapýldý. Ýlk olarak saat da osmancýk öðleden sonra saat da ise Sungurlu Gençlik Merkezi ihaleleri yapýldý. Ýhalelere Erkut Ýnþaat, Beztaþ Ýnþaat, Hasan Çalýþ, Öz Ýnþaat, Erkuþ Hayvancýlýk, Doruk Ýnþaat, Sanir Ýnþaat, Burhan Gurup, Lezgin Aras Ýnþaat firmalarý katýlarak teklif verdi. Kapalý teklif alma suretiyle yapýlan ihale sonuçlarý komisyonun önümüzdeki günlerde yapacaðý deðerlendirme ve resmi sürenin sona ermesinin ardýndan açýklanmasý bekleniyor. Kastamonu hazýrlýðý baþladý Ç orumspor bir günlük iznin ardýndan hafta sonunda sahasýnda oynayacaðý sezonun ilk maçýnda Kastamonuspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda saat de yapýlan antrenmana Ýskilip Belediyespor maçýnda sakatlanan Batuhan ile izinli Samet Sur ve okullarý nedeniyle Mustafa, Recep, Ömer Faruk, Þakir ve kaleci Bekir katýlmadýlar. Haftanýn ilk çalýþmasý öncesinde futbolcularla kýsa bir toplantý yapan Teknik Direktör Sunay Güneþ, Ýskilip Belediyespor maçýnýn genel bir deðerlendirmesini yaptý ve futbolculardan bu maçý unutmalarýný hafta sonu oynayacaklarý Kastamonuspor maçýna kendilerini en iyi þekilde hazýrlamalarýný Ýskilip rotayý Tosya ya çevirdi S ezona sahasýnda Çorumspor u 31 lik skorla yenerek baþlayan Ýskilip Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Çorumspor maçýný unutup hafta sonunda deplasmanda oynayacaklarý Tosya Belediyespor karþýlaþmasýný düþünmeye baþladýklarýný söyledi. Çorumspor maçýnýn ardýndan 1 günlük iznin ardýndan dün yapýlan tek antrenmanla Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayan mavi beyazlýlar bugün ve yarýn çift antrenmanla hazýrlýklarýný devam ettirecek. Teknik direktör Nihat Armutçu, moral motivasyon olarak iyi durumda olduklarýný ancak sakatlarýn durumunun kendilerini üzdüðünü sakat futbolcularýn tedavi süreçlerinin devam ettiðini sözlerine ekledi. Çorumspor maçýnda sakatlanan Ýskilip Belediyespor, Çorumspor galibiyetinin ardýndan sevincini tribündeki taraftarlarý ile böyle paylaþmýþtý Turgay ýn durumunun hafta sonunanda belli olacaðý açýklandý. Ýskilip Belediyespor un kadrosuna kattýðý yabancý futbolcusu Habip Aluma nýn oturma iþlemleri sürüyor. Sempatik futbolcu, oturma izni alýnmasý için gerekli evraklardaki eksikliði nedeniyle geçtiðimiz hafta Çorumspor a karþý forma giyememiþti. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ta Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor ile ayný grupta mücadele eden Kastamonuspor ve Safranboluspor ilk hafta karþýlaþmalarýna lisans sorununu çözememeleri nedeniyle çýkamamýþtý. Ýki takýmýn lisanlarýný çýkaramamasý ve küme düþürülmesi durumunda statü gereði sadece Çorum ve Ankara temsilcilerinden 1 takým küme düþecek. 4 Takýmla lige katýlan Ankara nýn 1 takýmý, kontenjaný 1 takým olan ilimizin ise lig sýrala- Bu takýma sahip çýkýlsýn Ü nyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, evinde konuk ettiði Sancaktepe Belediyespor u 3-0 yenen Ünyespor un baþarýsýný taraftara hediye etti. Yeþil-beyazlý ekibe sahip çýkýldýðý sürece güzel sonuçlar alacaklarýný ifade eden Uzunköprü, Evimizdeki bütün maçlar bizim için final, taraftardan büyük destek bekliyoruz. Bir tane Ünyespor var, baþka Ünyespor yok. Kýsýr çekiþmeleri býrakýp takýmlarýna sahip çýksýnlar mesajýný verdi. Uzunköprü, ayrýca, Ünyespor un yeri burasý deðil. Ünyespor hedefleri olmasý gereken kulüp. Geçmiþte hedeflere oynayan kulüptü, bulunduðu yer yakýþmýyor diyerek ligin baþýnda ortaya koyduklarý þampiyonluk hedefini hatýrlattý. Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, Spor Toto 3. Lig 2. grupta oynayan Ünyespor un Orhangazi maçýnda kural hatasý nedeniyle yaþadýðý talihsizliði Sancaktepe Belediyespor karþýsýnda 3 golle alýnan 3 puanla telafi ettiklerini söyledi. Sancaktepe nin ligde iddialý takýmlardan biri olduðunu belirten Uzunköprü, Geçen hafta Orhangazi maçýnda galibiyeti kaçýran bir takým olarak beraberlikle sonuçlanan hak etmediðimiz skorla ayrýldýðýmýz maçta kural hatasý yaptýk. Bu nedenle oyun- cularýmýzýn moral motivasyonu sýfýrdý. Ama önümüze bakýyoruz Hafta baþýndan bu yana takýmý toparlayabildik ve Sancaktepe Belediyespor maçýna çýktýk. Sancaktepe Belediyespor ligde yaklaþýk 4.5 trilyona yakýn bütçesi olan, Türkiye 2. Ligde oynayan oyun- Ünyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü cularý toplayan ve ekonomisi en iyi olan takým. Oyuncularýmýz tebrik ediyorum, 3-0lýk skorla maçý aldýk. Ýnþallah Ünye ye kendimizi takým olarak affettirmiþizdir dedi. Yeþil beyazlý ekibin evinde oynadýðý bütün maçlarý final olarak oynadýðýný vurgulayan Uzunköprü, Taraftardan büyük destek bekliyoruz. Bir tane Ünyespor var, baþka Ünyespor yok. Kýsýr çekiþmeleri býrakýp takýmlarýna sahip çýksýnlar. Takýma sahip çýkýldýðý sürece bu takým mutlu eder. Maçta takýmýný destekleyen taraftarýmýza teþekkür ediyorum ve 3 puaný taraftarýmýza armaðan ediyorum diye konuþtu. Uzunköprü, gelecek hafta oynanacak Hacettepe deplasmanýna odaklandýklarýný belirterek Þu anda Hacettepe maçýný düþünmeliyiz. Bizim hiç beklemediðimiz þekilde beþ sakat oyuncumuz var, bu hafta oynatamadýk. Bugün maçta kritik anlarda oyundan çýkmalar oldu. Her þeye raðmen bütün futbolcular görevini yerine getirdi dedi. Uzunköprü, ayrýca, Ünyespor un yeri burasý deðil. Ünyespor hedefleri olmasý gereken kulüp. Geçmiþte hedeflere oynayan kulüptü, bulunduðu yer yakýþmýyor diyerek ligin baþýnda ortaya koyduklarý þampiyonluk hedefini hatýrlattý. istedi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra beþe iki pas çalýþmasý ardýndan on dakikalýk tempolu koþular ve son bölümde de yarý alanda taktik çift kale maç yapan Çorumspor bugün saat de yapacaðý çalýþma ile Kastamonuspor hazýrlýklarýný sürdürecek. Gençlerbirliði nden iki futbolcu disiplinde A matör Futbol da geçtiðimiz hafta sonu U 17 liginde oynanan maçlarda üç kýrmýzý kart çýktý. Kartlardan ikisi Çorum futbolunda her zaman centilmenliði ile tanýnan Gençlerbirliði futbolcularýndan ikisine hemde disiplin suçundan çýkmasý dikkat çekti. Tertip Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre Gençlerbirliði ile Alaca Belediyespor takýmlarý ara- sýnda oynanan maçta Gençlerbirliði nden Ertuðrul Yýldýrým maçýn 78. dakikasýnda ayný takýmdan Batuhan Demirel de maçýn bitimindan sonra karþýlaþma hakemine yaptýklarý disiplin suçundan dolayý tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Ýskilip Belediyespor kalecisi Halil Ýbrahim Sarý ise kural gereði kýrmýzý kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý. Esnaf tan hediye çekiliþi Ýskilip Belediyespor Yönetimi sezonun ilk haftasýnda Çorumspor ile oynadýðý maç öncesinde taraftarlara ilçe esnafý tarafýndan verilen hediyeler için çekiliþ düzenledi. Çekiliþe 17 ilçe firmasý deðiþik hediyelerle katký verdi. Ý skilip Belediyespor yönetimi, Çorumspor maçýnda stada gelen taraftarlarýn bilet numaralarýna göre yapýlan çekiliþle Ýskilip esnafý tarafýndan verilen 17 deðiþik hediye daðýttý. Sezonun ilk maçýnda pazar günü sahasýnda Çorumspor u konuk eden Ýskilip Belediyespor yönetimi maça gelecek taraftar sayýsýný artýrmak için uyguladýðý hediye çekiþinde 17 deðiþik hediye verdi. Maça gelen taraftarlarýn bilet numaralarýna göre yapýlan çekiliþe hediye veren firmalar ve verdikleri hediyeler ise þöyle: Tat Kebap-Ayhan Optik sahibi Ayhan Hallý dan birinci sýnýf bir güneþ gözlüðü. Altýn Makas Berber Salonu sahibi Bilal Arýcý dan bir traþ makinasý, Koyunoðlu Tava Leblebi sahibi Ali Koyunoðlu ndan 20 liralýk kuruyemiþ alýþ veriþ çeki. Yýldýz Lokantasý sahibi Hüseyin Karademir den 20 liralýk yemek çeki, Tural Ekmek Fýrýn sahibi Murat Tural dan 25 adet ekmek kartý, Bodur Ticaret sahibi namý deðer Küyüðün Recep ten bir adet mangal ve üç adet fýrça. Çekirdekli Züccaciye sahibi Ömer ve Ýsmail Karaaslan dan bir adet ütü, Uysal Ticaret sahibi Talip Anarcý dan bir adet çelik tencere. Karani Ticaret sahibi Ýsmail Suakýtýcý dan 50 liralýk boya hýrdavat alýþ veriþ çeki. FÇ Yapý Grup sahibi Ferhat Çelikel den bir adet banyo ayna seti. Özkan Av Bayiinden bir adet profesyonel balýk olta seti. Kýlýçdereli Balýkçý Arap Usta dan bir çuval kuru soðan. Ýskilip Vakýflar Hamamý ndan üç kiþiye banyo hizmet çeki. Mevsim Kasabý sahibi Ömer-Ýsmail Demircan dan bir kiþiye 5 Kg lýk sük bir kiþiye ise 5 Kg lýk ayran çeki. Ensar Kýrtasiye sahibi Mura Sak tan 30 liralýk alýþ veriþ çeki. Zeren Elektirik sahibi Bünyamin Zeren den bir adet ýþýldýk. Ýpek Aða Kebap Pide Salonu ndan 25 liralýk hediye çeki. Çekiliþte en büyük bü- yük ikramiye ise Sezer Petrol dan 100 liralýk yakýt çeki. Çekiliþte hediye kazanan talihliye ödülü verilirken

19 YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýzzet TAÞ Nuri oðlu Mecitözü Devletoðlu Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2713) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Çorum MYO Ýnþaat Teknolojisi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil YAÐMUR Abdullah oðlu 1992 Ankara Keçiören Doðumlu (Ç.HAK:2716) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Celal DELÝBAÞ Hacýbey oðlu 1965 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2710) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Menderes ÖZARSLAN Ahmet oðlu 1980 Çorum Kultak Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2709) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesude YILDIZ Muhittin kýzý 1960 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2709) YÝTÝK Seri: A No: cilt perakende satýþ fiþimi ve numaralý 1 cilt adisyon fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Dursun NAM T.C.No: Havuzlu Çarþýsý No: 12/A Ýskilip/ÇORUM (Ç.HAK:2705) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þahin UZUN Ýsmail oðlu 1964 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2702) YÝTÝK Çorum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 7151 ile 7400 arasý 5 cilt ayrýca arasý 3 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Mürsel SOL Enes Mobilya Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No: 49 ÇORUM (Ç.HAK:2701) BAY ÖN MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Askerlikle iliþiði olmayan, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 16. Km ÇORUM Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2621) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Atalay 5. (Ç.HAK:2711) Yemeðin buharý astým yapýyor Saðlýk Bakanlýðý'nýn raporunda, yemek buharýnýn astým yaptýðý uyarýsýnda bulunuldu. Kadýnlarda daha sýk görülen astýmýn önlenmesi için bakanlýk yemek piþirme önerileri hazýrlayacak. Türkiye'de yaklaþýk 4 milyon kiþinin yakalandýðý astým ile ilgili rapor hazýrlayan Saðlýk Bakanlýðý, hastalýðýn nedenlerini sýraladý. Selvi Çelik'in haberinde paylaþtýðý bilgilere göre, yemek buharý, boya-badana ve mobilya gibi ortam içi kirliliði tetikleyen unsurlar için rapor hazýrlanacaðý belirtildi. Oluþturulacak rapor ýþýðýnda gerekli yasal düzenlemenin yapýlacaðý bildirildi. Toplumsal bilinçlenmenin saðlanmasý için de afiþ ve broþürlerin hazýrlanacaðý kaydedildi. Kronik solunum yolu hastalýklarýnýn en baþýnda astýmýn geldiði ifade edildi. Ergenlik öncesi dönemde erkek çocuklarýn kýz çocuklara oranla 2 kat daha fazla astýma yakalanma riskinin olduðu aktarýldý. Raporda yetiþkinlerde ise hastalýðýn kadýnlarda daha fazla görüldüðü bilgisi yer aldý. Raporda sigara içiminin hamilelik döneminden itibaren çocuklarýn akciðer fonksiyonlarýný azalttýðý vurgulandý. Sigara içen annelerin bebeklerinde yaþamlarýnýn ilk yýlýnda hýþýltýlý solunumla birlikte hastalýk riskinin 4 kat daha fasla risk taþýdýðý kaydedildi. Sigara içen hastalarýn 'ölümcül astým' riskinin 3,5 kat daha fazla olduðu açýklandý. Raporda obez vatandaþlarýn obez olmayanlara göre astýma yakalanma riskinin 3 kat daha yüksek olduðuna iþaret edildi. Kadýnlarýn yüzde 4'ü astýmlý Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý araþtýrmaya göre erkeklerin yüzde 3'ü, kadýnlarýn ise yüzde 4'ünün astým hastasý olduðu belirlendi. 0-4 yaþ grubu çocuklarda erkeklerin yüzde 1.5'i, kýz çocuklarýnýn ise yüzde 2'sinin astým hastasý olduðu saptandý. Bakanlýk ev tozu, hayvansal alerjiler (kedi, köpek) hamam böceði ve polenlerin astýmýn geliþimi açýsýndan önemli olduðunu bildirdi. Bakanlýk vatandaþa "Vücudunuzun duyarlý olduðu alerjiye karþý önlem alýn" tavsiyesi yaptý.(bugün) Sok. no 18/a Tel: * ÇORUM MERKEZE 7 KM UZAKLIKTA * 500 M2 * ELEKTRÝK (SOKAK AYDINLATMASI MEVCUTTUR) * YOL+ÜCRETSÝZ SU KULLANIMI * TEL ÖRGÜ TAPU VERÝLÝR ÖDEMEDE KOLAYLIK * MÜCAVÝR ALAN ÝÇÝNDE ÖDEME ÞEKLÝ: PEÞÝN FÝYATI: TL TAKSÝTLÝ FÝYATI: TL ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ; 30 YAÞINI AÞMAMIÞ TECRÜBELÝ BAY POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELÝ BAY KASÝYER ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝK HÝZMETÝNÝ TAMAMLAMIÞ OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET- AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU ÇEVREYOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI NO : 184 ÇORUM TEL (Ç.HAK:2708) (Ç.HAK:2712) (Ç.HAK:2559) (Ç.HAK:2695) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No: 116 da 246 m2 asma katlý içerisinde yazýhanesi mevcut dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:2663) ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Devren Satýlýk Mobilya Maðazasý Halen faal durumda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan maðazamýz iþ deðiþikliði (Ç.HAK:2683) Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: x4 HÝDROMEK KEPÇE OPERATÖRÜ (Ç.HAK:2707) (Ç.HAK:2698) ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr. Can Oto Kurtarma Çepni Mah. Fen Lisesi Karþýsý (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:2624) ÇARÞAMBA 25 EYLÜL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) HER TÜRLÜ KURBANLIK BULUNUR YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK KESÝM YAPILIR KESÝM ÜCRETSÝZDÝR Ýkbal Konutlarý Yaný Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede Logo Go programý kullanabilen tercihen kýrtasiye sektöründe çalýþmýþ, askerliðini yapmýþ ve sürücü ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2660) Alaybey Sokak No: 14 ÇORUM BAYAN ÇOCUK BAKICISI ARANIYOR Mür. Tel: (Ç.HAK:2700) (Ç.HAK:2703) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Has Toptan Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2618) (Ç.HAK:2685) (Ç.HAK:2659) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Aras Kargo da çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, bilgisayar kullanmasýný bilen, diksiyonu düzgün, müþteri iliþkilerinde baþarýlý, ehliyeti olan, yaþ arasý bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýnönü Cad. No: 28 (Vakýfbank karþýsý) Not: Baþvurularýn adresimize yapýlmasý rica olunur. Bizimle Çalýþmak Ýster misiniz? Muhasebe, þarküteri, kasiyer, reyon bölümlerinde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Marka-19 A.V.M. Ulukavak Mh. Adnan Özejder Cad. No: 7 ÇORUM (Ýkbal Kent Civarý) Tel: Müracaatlar þahsen yapýlmalýdýr. Kurbanlýk bulunur Kesim yapýlýr Adres: Köprüalan Köyü (Gürcü Köyü) (Ç.HAK:2680) Namýk Çavuþ Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Tuðçe Kundura Zafer Çarþýsý No: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu otocad proðramý kullanabilen, askerlikle iliþkisi olmayan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 ÇARÞAMBA 25 EYLÜL Antep e 118 dakika direndik Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda Süper Lig takýmý Gaziantepspor önünde ilk yarýsýný sert þutunu kaleci Çaðrý 1-1 berabere tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda Mehmet in ikinci golüyle öne geçti. Maçýn 72. dakikasýnda topu köþeden kornere çeldi. hakemin uydurmu penaltýsý ile skor 2-2 oldu ve maçýn normal süresi bu skorla berabere bitti. Uzatmanýn 31. dakikada sol kanattan Ekrem ile atak ge- bitimine iki dakika kala Gaziantepspor un iki golünü atan Semit Stiliç in kafa vuruþunda topu çýkartmak isteyen Yakup un dokunduðu top Belediyespor aðlarýna gidinci Gaziantepspor maçtan 3-2 galip ayrýlarak 3. liþtiren Gaziantepspor ceza tura yükselen takým oldu. sahasýna girdiði anda ortaya çýkardý ön direkte orum Belediyespor rakibi önünde ortaya koyduðu futbolla büyük alkýþ 17 yaþýndaki genç Bilal e atýlan toplarla etkili olmanaltý atýþlarý beklenirken yan direðe çarparak auta yük bir sürpriz yaparak por kanatlarýnýn arkasýna oyundan düþmesiyle pe- Traore ayak koydu top ÇZiraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda Süper alýrken fizik olarak son ilk onbirde forma verdi. ya çalýþan Belediyespor bitime iki dakika kala Semir gitti. Lig temsilcisi Gaziantepspor önünde uzatmanýn bitimine iki dakika kala kendi kalesine attýðý golle 3-2 yenilerek kupaya veda etti. Belediyespor bölümdeki düþüþü belkide turu kaybettiren en önemli engel oldu. Kamil Ocak Stadý ndaki maça Teknik Direktör Sedat Özbað bü- Genç futbolcu sakatlanarak çýktýðý 59. dakikaya kadar ortaya koyduðu futbolla büyük beðeni topladý. Orta alanda topa iyi sahip olan ve Gazianteps- bundada etkili oldu. 17. dakikada duran toptan yediði golle maðlup duruma düþen temsilcimiz 37. dakikada Osman Bodur un iyi çýkardýðý topu Mehmet Keleþ in aðlara göndermesiyle ilk yarý 1-1 berabere bitti. Ýkinci yarýda Belediyespor ani ataklarla etkili oldu ve 37. dakikada bu kez Murathan ýn ortasýnda arka direkte yine Mehmet le rakibi önünde 2-1 üstünlüðü yakaladý. Gaziantepspor un fiziksel ve moral olarak oyundan düþmeye baþladýðý Stilic in kafa vuruþu- nu çýkartmak isteyen Yakup un ayak koyduðu top Belediyespor aðlarýna gidince maçý ev sahibi takým 3-2 kazanarak 3. tura yükseldi. Çorum Belediyespor rakibi önünde maðlup olmasýna karþýn ortaya koyduðu futbol ve verdiði mücadele ile karþlaþmayý izleyen tüm futbol severlerin büyük beðenisini kazandý. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 12. dakikada sað kanattan Muhammet in sa- 37. dakikada sol kanattan Bilal in savunmanýn arkasýna gönderdiði topa Osman Bodur hareketlendi rakibinden kurtuldu ve penaltý noktasý üzerindeki Mehmet e çýkardý bu futbolcunun ayak içiyle topu uzak köþeye mükemmel plaseledi ve topu Gaziantepspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. Ýlk yarý karþýlýklý gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. 53. dakikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Milevskiyi anlarda maçýn hakevunmanýn arkasýna attýðý 54. dakikada sol kanu mi ceza sahasý içindeki topa Traore hareketlendi nattan ani geliþen Çorum omuz omuza mücadeleye kaleci Çaðrý iyi zamanlama yaparak açýyý kapattý Murathan topla hareket- Belediyespor ataðýnda uydurma penaltý düdüðünü çalýnca skor 2-2 oldu. ayaklarýndan seken topa lendi ceza sahasý yan çizgisinden ortaya çýkardýðý Kalan bölümde ev sahibi ikinci hamlede sahip oldu. topa arka direkte topla takýmýn baskýsý gol getirmeyince normal süre berabere bitti. 17. dakikada ceza buluþan Mehmet Keleþ sahasý sol köþesine yakýn ayak içiyle topu köþeden Uzatma dakikalarýnda topa daha çok Gaziantepspor sahip olmasýna noktadan Gaziantepspor faul atýþý kazandý. Semir Stilic in kullandýðý faul Gaziantepspor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 2-1 öne geçirdi. karþýn pozisyon bulamadý. Son bölümde iki takýjýn üzerinden topu köþenattan kullanýlan korner atýþýnda sol ayaðýyla bara- 68. dakikada sol ka- Ýki gole imza atan Mehmet savunmada rakip ataðýný engellemeye çalýþýrken mýnda fiziksel olarak den Çorum Belediyespor atýþýnda kaleci Çaðrýcan aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Çorum Belediyespor maçtaki ilk tehlikeli ataðýný geliþtirdi. Bu dakikada savunmadaki hatadan topu alan Kývanç sað çaprazdan ceza sahasýna girdi kaleci Serdar ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunda açýyý iyi kapatan Serdar a çarpan top kornere gitti. hatalý çýktý Bekir Ozan ýn kafa vuruþunda top üstten az farkla auta gitti. 73. dakikada savunmanýn arkasýna atýlan topa Milevski hareketlendi Ýmam ile girdiði ikili mücadelede kendisine yere býraktý maçýn Ýstanbul bölgesi hakemi Serkan Ergün çok basit olaný yaptý ve penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý ilk golün sahibi Semir kullandý ve 29. dakikada ceza yayý üzerinde paslaþmalar sonunda son kez buluþn Semir Stilic in yerden top ile kaleci Çaðrý yý ayrý köþelere gönderdi skoru 2-2 yaptý. 79. dakikada soldan yapýlan ortada Semir penaltý noktasý üzerinde buluþtu savunma kapatýnca solda boþ durumdaki Milevkyý ye býraktý müsait durumda çok kötü vurdu üstten auta gitti. Maçýn normal süresi Çorum Belediyespor un ilk rakibi Erzurum Pasinler Büyükler 2. Serbest Güreþ Ligi Final Grubu müsabakalarý 28 Eylül cumartesi günü Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu nda yapýlacak. Çorum Belediyespor ilk maçýnda Erzurum Pasinlerspor la karþýlaþacak. Altý takýmýn yapacaðý maçlar sonunda kazanacak üç takým final grubunda ilk ikiye B üyükler Türkiye Serbest Güreþ 2. ligi yarý final ve final grubu müsabakalarý 28 Eylül cumartesi günü Ankara da yapýlacak. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor yarý finalde Erzurum Pasinler ile karþýlaþacak ve bu maçý kazanmasý halinde Çorum Belediyespor güreþ takýmý 1. lige yükselmek için cumartesi günü Ankara da mücadele edecek girerek 1. lige çýkmak için mücadele edecek. finalde üç takým arasýndan ilk ikiye girerek 1. lige yükselmek için mücadele edecek. Üç grupta yapýlan iki kademeli maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan altý takýmýn mücadele edeceði yarý final ve final maçlarý 28 Eylül cumartesi günü Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu nda yapýlacak. Cuma akþamý yapacak tartý ile baþlayacak maçlar cumartesi günü saat da baþlayacak. Yarý final maçlarýnda eþleþmelerde belli oldu. Buna göre grubundan birinci olarak çýkan Çorum Belediyespor, B grubundan ikinci olarak çýkan Erzurum Pasinlerspor ile final grubuna yükselmek için karþýlaþacak. Yarý finalin diðer maçlarýnda Kahramanmaraþ Güreþ Ýhtisas ve Sivas Zara Belediyespor, Ýznikspor - Trakya Birlik takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Bu üç yarý final maçý sonunda rakiplerine üstünlük saðlayan üç takým final grubuna yükselecek. Final Grubunda üç takým birbiri ile yapacaðý maçlar sonunda sýralamada ilk iki sýrayý alan takýmlar Türkiye Büyükler 1. Güreþ Ligi nde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Çorum Belediyespor un hedefi bu sezon 1. lige yükselmek. 2-2 lk beraberlikle sna erdi ve karþýlaþma uzatmalara gitti. 96. dakikada sað kanattan kullanýlan faul atýþýnda ceza sahasýna yapýlan ortayý Milevskyi kafa ile indirdi penaltý noktasý üzerinde Semir Stliç bom boþ pozisyonda kaleci Çaðrý ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu açýyý iyi kapatan Çaðrý topu kornere çeldi. 98. dakikada sol knattan Stiliç hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topa Mustafa yakýn mesafeden vurdu kaleciyi geçen topu Yakup çizgi üzerinden çýkardý dakikada sol kaanatktan Mustafa hareketlendi Osman dan kurtuldu ortaya çýkardýðý topa Stiliç kafayý vurdu Yakup topu çýkartmak için ayak koydu ancak topu kendi aðlarýna gönderdi ve Gaziantepspor maçta 3-2 üstünlüðü yakaladý dakikada sað kanattan Osman rakibinden kurtuldu mükemmel ortaladý penaltý noktasý üzerinde Emir den önce Binya araya girerek Belediyespor a beraberlik þansý vermedi. Uzatma dakikasýnda Belediyespor un kullandýðý korner atýþýndan savunmadan seken topla ceza sahasý sol çaprazýnda buluþan Kývanç sert vurdu top yandan az farkla auta gitti. Maçta ev sahibi Gaziantepspor un 3-2 üstünlüðü ile sona erdi ve Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý na veda etti. Çorumspor transferde hýz kesmiyor S U 17 programýnda deðiþiklik U 17 liginde iki takýmýn birden çekilmesi nedeniyle maçlarýn saha ve saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Ýl Tertip Kurulu, Hitit Gençlikspor ve Osmancýk Belediyespor kulüplerinin çekilmesi nedeniyle maçlarýn saha ve saatlerinde deðiþiklik yaptý. Buna göre 28 Eylül Cumartesi günü saat de 1 nolu sahada oynanmaasý gereken HE Kültürspor - Gençlerbirliði maçýný ayný gün ayný sahada saat de oynanmasýna karar verdi. Ayný gün saat de 2 nolu sahada oynanmasý gereken Alaca Belediyespor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maç ise ayný saatte 1 nolu sahada oynanacak. ezonun ilk maçýnda Ýskilip Belediyespor a 3-1 maðlup olarak kötü bir baþlangýç yapan Çorumspor da eksik mevkilere takviye devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlý takýma dün iki isim gelirken prensip anlaþmasýna varýlan iki futbolcunun ise bugünlerde Çorum a gelmesi bekleniyor. Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, BAL da kalýcý olmak için ilk maçta gördükleri eksik mevkilere transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek bu doðrultuda anlaþmaya vardýklarý GAZÝANTEPSPOR Serdar...4 Orhan...5 Sernas...4 Muhammet...3 (59. dak. Mustafa...4) Traore...4 (59. dak. Bekir Ozan..4) Ekrem...5 Binya...5 Erman...4 Semir Stilic...7 Uður...4 (85. dak. Ývan...) Milevskyý...4 Konya Sarayönüspor dan Timuçin Tiregün ve Erdekspor dan Ercan Batý nýn Çorum a geldiklerini söyledi. Bu iki futbolcu ile birlikte prensip anlaþmasýna vardýklarý Afyonkarahisar dan Erdal ÇORUMSPOR Çaðrýcan...4 Osman...5 Nedim...7 Ýmam...6 Yakup...6 Furkan...5 Bilal...6 (59. dak. M. Akif...4) Oðuzhan Yalçýn...4 (77. dak. Ender...3) Mehmet...5 (77. dak. Emir...3) Murathan...5 Kývanç...6 STAT : Kamil Ocak. SARI KART: Muhammet, Uður, Sernas, Milevskyý (Gaziantepspor). Ýmam, Oðuzhan (Çorum Belediyespor). GOLLER : 17. ve 72 (penaltýdan) dakikalarda Semir Stiliç (Gaziantepspor), 37. ve 54. dakikalarda Mehmet (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Serkan Ergün, Orhan Enge, Fettah Yiðit. Çorum Belediyespor savunmasý rakibi önünde uzun yan toplarda etkili olarak gole izin vermedi Akaydýn ile Çarþambaspor dan Gürcan Altýntaþ ýn ise bu hafta içinde takýmla birlikte antrenmanlara katýlmalarýný beklediklerini söyleyen Atak, oluþturacaklarý kadro ile Çorumspor u BAL da tutmak istediklerini sözlerine ekledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Kurbanlýk sýkýntýsý yok Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý olmayacaðýný söyledi.

Kurbanlýk sýkýntýsý yok Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý olmayacaðýný söyledi. Millete hakaret And ötekileþtiriyor Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýldýðý toplantýda demokratikleþ me paketini deðerlendirdi.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı