RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2010

2 SUNUġ Birimimiz 2009 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karģı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayıģla hazırlanmıģtır Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi teģkil etmektedir. Bu maddeye göre kamu kuruluģlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletiģim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu rapor web sitemizde yayınlanmıģtır. Fakültemizin, her zaman var olan yüksek hedeflerine azim ve kararlıkla ulaģacağından, çağdaģ uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuģku duymuyorum. Birimimizin 2009 Yılı Faaliyet Raporu titiz bir Ģekilde hazırlanmıģtır. Fakültemizin 2009 yılında yürütmüģ olduğu faaliyetlerin yer aldığı bu raporda, öncelikle fakültemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik stratejik hedefleri sunulmuģtur. Raporda ayrıca fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuģ ve fakültemizin 2009 yılında yürütmüģ olduğu faaliyetler, Rize Üniversitesi Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda öngörülen baģlıklar takip edilerek belirtilmeye çalıģılmıģtır Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Prof. Dr. S. Kemal SANDIKÇI Dekan 2

3 I-GENEL BĠLGĠLER Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, gün ve 3837 sayılı kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģ olup, Eğitim-Öğretim yılında Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile Ġslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle eğitim öğretime baģlamıģtır. Bu tarihten eğitim öğretim yılına kadar, Ġl Özel Ġdaresi ne tahsisli olup Rektörlük tarafından kiralanan 745 m2 arsa üzerindeki bina ile yine Ġl Özel Ġdare Binası nın 3. katındaki ek dersliklerde hizmet vermiģtir eğitim öğretim yılından itibaren ise eğitim-öğretimine, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi ne tahsis edilen Rize Ġli, Merkez Ġlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Rize Ġmam Hatip Lisesi Ek Binası nda devam etmektedir. ġu anda Fakültemize ait toplam saha m2dir. Rize Ġlahiyat Fakültesi 17 Mart 2006 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun ile Karadeniz Teknik Üniversitesi nden ayrılarak yeni kurulun Rize Üniversitesi ne bağlanmıģtır. Tahsisi yapılan alan üzerinde, öğrencilere rekreasyon ve spor yapma imkanının sağlanması için voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahası yapılmıģtır. Ayrıca Fakültenin eğitim-öğretimindeki uygulamalara yönelik olarak inģaatına baģlanılan İlahiyat Fakültesi Camii 18/12/2009 tarihinde T.C. BaĢbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın katılımlarıyla hizmete ve ibadete açılmıģtır. Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalıģmalarına ilk yıldan itibaren önem verilmiģ olup; çeģitli kiģi, kurum ve kuruluģların katkılarıyla kütüphane iyi bir konuma gelmiģtir yılı sonu itibarıyla fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı takım olarak e, cilt olarak da ulaģmıģtır. BaĢlangıçta 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemiz, Ģu anda 2 Profesör, 14 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 10 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 34 öğretim elemanına sahiptir eğitim- öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim öğretime baģlayan Fakültemiz eğitim-öğretim yılında 335 öğrenci ile faaliyetine devam etmektedir yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, bu güne kadar 236 Erkek, 207 Kız öğrenci olmak üzere toplam 443 öğrenci mezun etmiģtir. A-Misyon ve Vizyon Misyon : Fakültemiz; Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Ġslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araģtırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; Örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını ve laikliği dikkate alan bir yaklaģımla, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Ülkesini, milletini ve mesleğini seven, Toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiģ, Sistematik, tutarlı ve eleģtirel düģünebilen, 3

4 Ġnsanlara empati ile yaklaģabilen, Etik ve estetik değerlere sahip, Ġnançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiģtirmeyi görev edinmiģtir. Vizyon : Temel Ġslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile Ġslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslar arası sahaya taģıyan ve o düzeyde paylaģan; Klasik ve çağdaģ bilgi ve düģüncelerle donatılmıģ olarak yetiģtirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri örnek gösterilen; Grup çalıģmasını teģvik eden, katılımcı ve paylaģımcı bir yönetime sahip; Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalıģmalar yapan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiģ; Sürekli olarak kendisini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: B.1) Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Dekan, fakülte kurullarına baģkanlık eder. Fakülte kurullarının kararlarını uygular ve fakülte birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlar. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirir. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapar. Mali bütçe yönünden Harcama Yetkilisi görevini yürütür. Fakültenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitimöğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karģı birinci derecede sorumludur.(2547 SK.,Md.16-a) B.2) Dekan Yardımcısı: Dekanın kendisine çalıģmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir. Dekanın görevli, izinli olduğu süre içerisinde dekanlık makamına vekalet eder. (2547 SK.,Md.16-a) B.3) Fakülte Sekreteri: Fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bulunur. Fakültenin büro ve iç hizmet görevlerini yürütür. Mali bütçe yönünden Gerçekleştirme Memurluğu görevini yürütür. Fakülte kurullarının raportörlük görevini yürütür.(2547 SK.,Md.51/b) 4

5 B.4) Bölüm BaĢkanı: Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araģtırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir Ģekilde yürütülmesinden sorumludur. (2547 Sk., Md.21 B.5) Fakülte Kurulu : Fakülte kurulu dekanın baģkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin baģkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl içinde fakültedeki profösörlerin kendi aralarından seçecekleri üç; doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki; yardımcı doçentlerinde kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluģur. Görevleri : Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan program ve eğitim takvimini kararlaģtırmak, Fakülte Yönetim kuruluna üye seçmek ve kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. B.6) Fakülte Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim kurulu dekanın baģkanlığında üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluģur. Görevleri : Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulamasında dekana yardımcı olmak, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak. Fakültenin yatırım program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili bütün iģlerde karar almak, öğrenci kabulü, ders intibakları ve çıkarmaları ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlara ait iģlemler hakkında karar vermek; kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler S.N. Enstitü, Fakülte, YO, MYO, SMYO, ve Tüm Birimler 1 Rize İlahiyat Fakültesi 2 10 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m2 * (*) İdari Binalar EĞİTİM ALANI Derslik Laborat uar Kantin/ Kafe vb. SOSYAL ALAN Lojman Yurtl ar Sirkila syon Alanı SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisl eri Kap alı spor Tesi sleri TOPLAM Topl am 5

6 Yerleşke Adı Ġlahiyat fakültesi 1.1. Rize Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı * Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m2) Açıklama Toplam * Bağımsız birimler kendi alanlarını yazacak. Tüm Üniversite İçinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır Rize Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı * Yerleşke Adı Kaplı Alan Miktarı (m2) Toplam (m2) Üniversite Maliye Hazine. Ġlahiyat Fakültesi * Bağımsız birimler kendi alanlarını yazacak. Tüm Üniversite içinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. 6

7 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.3. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı * Hizmet Alanı Derslik Laboratuar Diğer Toplam Ġlahiyat Fakültesi Toplam * Her birim kendi alanlarını yazacak Üniversitenin tümü İçinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. 1-Fiziksel Yapı 1.5. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu TaĢınmaz olarak değerlendirildiğinden TaĢınır Kod Listesine alınmamıģtır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri ĠnĢaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri ĠĢ Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler AraĢtırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 7

8 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.5. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar Botlar Yelkenliler Kanolar ve Kayıklar Yatlar ve Kotralar Sandallar ve Sallar Hava TaĢıtları Grubu Motorlu Hava TaĢıtları Motorsuz Hava TaĢıtları Uzay Araçları Demiryolu ve Tramvay TaĢıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler Demiryolu Araçları 255 DemirbaĢlar Grubu DöĢeme ve MefruĢat Grubu DöĢeme DemirbaĢları Temsil ve Tören DemirbaĢları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve TaĢıma Amaçlı DemirbaĢ Niteliğindeki 04 TaĢınırlar Hastanede Kullanılan DemirbaĢ Niteliğindeki TaĢınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet HaberleĢme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak DemirbaĢları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Canlı DemirbaĢlar Grubu Çiftlik Hayvanları Hizmet Amaçlı Hayvanlar Gösteri Amaçlı Hayvanlar Koruma Altına Alınan Hayvanlar 8

9 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.5. TAġINIR MALZEME LĠSTESĠ DAYANIKLI TAġINIRLAR Ölçü Birimi Miktar Tarihi veya Sanat Değeri Olan DemirbaĢlar Grubu Etnografik Eserler Arkeolojik Eserler Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Tabletler Mühür ve Mühür Baskıları Adet ArĢiv Vesikaları Fosiller Kütüphane DemirbaĢları Grubu Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve ĠĢitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim DemirbaĢları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun DemirbaĢları Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Salon Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Saha Sporlarında Kullanılan DemirbaĢlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı DemirbaĢlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları Vitrinde Sergilenen EĢyaları Duvarda Sergilenen Süs EĢyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs EĢyaları Kullanımda Olan DemirbaĢ Niteliğindeki Değerli EĢyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer DemirbaĢlar Grubu 9

10 1.1- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Eğitim Alanları Derslikler Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab (Adet) Toplam (Adet) 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251 Üzeri KiĢilik Toplam Ofis Alanları Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar Servis ÇalıĢma Odası Toplam Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (KiĢi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin+Kafeterya Toplam

11 Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Toplam Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 KiĢilik Üzeri KiĢilik 1 1 Toplam Diğer Sosyal Faaliyetler Bölümler Sayısı Üye Sayısı Açıklamalar Öğrenci Kulüpleri 2 25 Toplam

12 C) Örgüt Yapısı: Birim TeĢkilat ġeması Dekan Prof. Dr. S. Kemal SANDIKÇI Bölüm Başkanları 1. Doç.Dr. Yavuz KÖKTAŞ(T.İ.B.) 2. Doç.Dr.Latif TOKAT (F.D.B.) 3. Doç.Dr.Nebi GÜMÜŞ(İ.T.B) Dekan Yardımcıları 1- Doç.Dr.Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU 2- Doç.Dr. Hüseyin KARAMAN Fakülte Sekreteri Yusuf KAR 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayar TaĢınabilir Bilgisayar Kütüphane Kaynakları Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalışmalarına ilk yıldan itibaren başlanmış olup; kişi, kurum ve kuruluşların da katkılarıyla iyi bir gelişme göstermiş olup, kitap sayıları aşağıya çıkartılmıştır Kütüphane Kaynakları Bölümü Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam

14 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon 6 6 Slâyt Makinesi 1 1 Tepegöz Episkop 1 1 Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 1 Toplam Fotokopi Makinesi Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler 14

15 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör 2 2 Doçent Yrd. Doçent 5 5 Öğretim Görevlisi 3 3 Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi 5 5 Toplam

16 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör KiĢi Sayısı Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğ. Öğr. Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi 5 5 Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 17,65 11,43 17,14 45,71 8,82 16

17 4.7- Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam İDARİ PERSONELİN KADROLARA GÖRE DAĞILIMI * KADRO UNVANI ADET KADRO ÜNVANI ADET Fakülte Sekreteri 1 Daktilograf 2 Şef - Memur 3 Bilgisayar İşletmeni 5 Bekçi 1 Şoför 1 TOPLAM 13 17

18 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde - 38,46 23,08 38, Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 7,69-7,69 30,77 53, Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - 7,69 15,38 23,08 53,85-18

19 4.11- ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyona Göre) Dolu BoĢ Toplam 3-3 Toplam Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde ,33 66,67 23 yaģ ve altı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri KiĢi Sayısı Yüzde ÇALIŞANLARIN KADIN ERKEK PERSONEL DAĞILIM SAYILARI * Kadın Erkek Toplam K % E % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdari Personel Diğer Personel Toplam

20 Artış % Artış % Artış % 5- Sunulan Hizmetler: Eğitim-Öğretim, bilimsel araģtırma ve incelemelerin yanında kamuya açık sosyal ve kültürel faaliyetlere (Sempozyum, Panel, Konferans v.b.) önem verilmektedir Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM Konferans Panel 7 7 Eğitim Semineri Seminer 9 9 Toplam Eğitim Hizmetleri YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI * BİRİM / BÖLÜM ADI 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı Ġlahiyat Fakültesi , TOPLAM , Öğrenci Sayıları Birimin Adı Ġlahiyat fakültesi I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E

21 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı * Birimin Adı İlahiyat Fakültesi I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı(a) E. K. Top. E. K. Top. Sayı ,7 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına(a) oranı Yüzde* Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı * ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı İlahiyat Fakültesi % Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Anabilim Dalı Temel Ġslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Ġslam Tarihi ve Sanatları Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Yüksek Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Toplam Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Fakültemize Gelen, Fakültemizden Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden

22 Kendi İst Fakültemizden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Öğr. Ücr. Ve Katkı payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Toplam Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: Fakültenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını temin için, yapılan yazıģmalar ve tanzim edilen tahakkuk evrakı kontrol edilmektedir. Kontrol edilen tahakkuk evrakı üzerine Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. KaĢesi vurulmaktadır. Diğer Hususlar: Ülkemizin ilmi, kültürel ve sosyal yönden ilerleme ve geliģmesini ilgilendiren diğer kuruluģlarla iģbirliğini en üst seviyeye çıkarmak önemli görülmektedir AMAÇ VE HEDEFLER: Amaç 1: Dinamik, Yenilikçi, Girişimci ve İnsan Odaklı Bir Fakülte Olmak. Hedef 1: 2014 yılına kadar en az birkaç kez farklı anabilim dallarıyla ilgili sempozyum veya panel düzenlenmesi, Hedef 2: Ulusal ve uluslararası dergilere ve kitaplara internetten erişimin sağlanması, Hedef 3: İlahiyat Fakültelerindeki anabilim dallarının kendi aralarında yapacakları istişare toplantılarına ev sahipliği yapılması, Amaç 2: Fakültenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirmek. Hedef 1: Fakülte dersliklerinin modern bilişim teknolojilerinin rahatça kullanılabileceği altyapıya sahip hale getirilmesi, Hedef 2: Hazırlık sınıfının oluşması durumunda Yabancı Dil Laboratuarının kurulması, Hedef 3: Her derslikte sabit birer bilgisayar, projektör ve tarayıcı gibi cihazın demirbaş olarak bulundurulması, 22

23 Hedef 4: 2014 yılına kadar fakülte dersliklerinin modern bir fakülte havası oluşturacak tarzda daha rahat ve kullanışlı, öğrencilerin yaş ve fiziksel durumlarına uygun sandalye ve masa gibi oturma düzenekleriyle donatılması, Amaç 3: Nitelikli elemanlar yetiştirmek için eğitimin kalitesini artırmak. Hedef 1: Lisans eğitim-öğretim programlarının sürekli olarak geliģmelerinin sağlanması, Hedef 2: 2014 yılı sonuna kadar öğretim üyelerinin dersleri ile ilgili faaliyetlerini elektronik ortamda öğrencilerle paylaşılmasının sağlanması, Hedef 3: Ders içeriklerinin gelişen şartlara göre her yıl güncellenmesinin sağlanması, Hedef 4: Yeni gelişmeler doğrultusunda eğitim ve öğretim metotlarının geliştirilmesine çalışılması, Hedef 5: Öğrencilere anketler uygulayarak eğitim öğretimdeki aksaklıkların tespit edilip giderilmesi, başarılı yönlerin desteklenmesi, Hedef 6: Öğrenci-öğretim elemanı iletiģiminin ve etkileģiminin artırılması, Hedef 7: Eğitim-öğretim programlarının belirli aralıklarla ve paydaģların da katılımıyla değerlendirilmesi, sürekli iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi için mekanizma kurulması. Amaç 4: Bilimsel Araştırma ve Yayınları Desteklemek. Hedef 1: 2014 yılına kadar her öğretim üyesinin hakemli bir dergide yılda en az 1-2 yayın yapmasının teşvik edilmesi, Hedef 2: Öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı projelerde görev almasının desteklenmesi, Hedef 3: 2014 yılına kadar Yükseköğretim Kurulu nun belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir Fakülte Dergisinin çıkarılmasına çalışılması, Amaç 5: Türkçenin Bilim Dili Olarak Geliştirilmesini Esas Alırken, Yeterli Düzeyde Yabancı Dil Öğrenimini Sağlamak. Hedef 1: Öğretim elemanlarını yabancı dil konusunda, kendilerini geliştirebilmeleri için yurtdışına gönderme imkânlarının oluşturulması, Hedef 2: Erasmus gibi uluslar arası düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci değişimine imkân tanıyan bir takım organizasyonlardan öncelikle yabancı dili zayıf öğretim elemanlarının yararlandırılması, Amaç 6: Akademik personele yönelik fizikî, teknik ve sosyal imkânları geliştirmek. Hedef 1: tamamlanması, Öğretim elemanlarının çalışma masası, koltuk, kütüphane gibi fiziki eksikliklerinin Hedef 2: Bilgisayarı olmayan öğretim elemanlarına bilgisayar verilmesi, Hedef 3: Öğretim elemanlarının yemekhanelerinin öğrencilerin yemekhanelerinden ayrılması ve fiziksel imkânların iyileştirilmesi, 23

24 Hedef 4: Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sempozyum vb. akademik toplantılara öğretim üyeleri nezdinde katılımlarının teşvik edilmesi, desteklenmesi, Hedef 5: Fakülte Kütüphanesinin Temel İslam Bilimleri ve İslam Sanatları ve Tarihi bölümlerinin yanı sıra özellikle Felsefe ve Din Bilimleri bölümüyle ilgili zengin bir içeriğin kazandırılması. Bu bağlamda sadece Türkçe kaynaklar değil, İngilizce kaynakların da temin edilme yoluna gidilmesi, Amaç 7: Çalışanların iş verimini ve memnuniyetini artırmak. Hedef 1: Akademik ve idari personelin motivasyonunu artırmaya yönelik ve bağlılığını destekleyen olumlu bir kurumsal iklimin yaratılması, Hedef 2: Üniversite çalıģanları arasındaki iliģkilerin geliģtirilmesi, Hedef 3: Akademik ve idari personel çalıģma mekanlarının fiziksel standartların geliģtirilmesi, Hedef 4: Fakültede Ģeffaf ve çalıģanların sorunlarına duyarlı yönetim yapısının geliģtirilmesi, Hedef 5: Ġç paydaģların yönetime katkılarının ve katılımlarının artırılması, Hedef 6: Akademik ve idari personelin iģe ve kuruma yönelik tutum ve düģüncelerini tespit etmeye yönelik durum tespiti çalıģmalarının gerçekleģtirilmesi ve bunun sonucunda olumsuz etki yapan faktörlerin giderilmesi, Amaç 8: Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek. Hedef 1: Öğrencilerin akademik geliģimini sağlayacak öğrenme ortamlarının oluģturulması, Hedef 2: Öğrencilerin kiģisel ve sosyal geliģimlerinin desteklenmesi, Hedef 3: Öğrencilerin aktif olarak katıldığı konferans, seminer, panel gibi etkinliklere önem verilmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi, Hedef 4: Yeni gelen öğrencilerin fakülte ortamına uyumlarının kolaylaģtırılması, Hedef 5: Yeni mezunlara lisansüstü eğitim programı ve iģ baģvurusu yapma, seçeneklerini değerlendirme ve karar verme sürecinde etkin destek sağlanması, Hedef 6: Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması, Hedef 7: Dönem sonlarında fakülte öğrencilerinin derslerde ve ders dışı zamanlarında hazırladıkları, hat, ebru, minyatür ve resimlerini sergileyebilmeleri için imkân sağlanması, Hedef 8: Öğrencilerden gelecek olan talepler doğrultusunda fakültenin misyon ve vizyonuna uygun öğrenci kulüplerinin oluşturulması, Hedef 9: Verimli çalışma yöntemleri hakkında aktif bir tarzda uygulamalı bilgi ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, Amaç 9: Öğrenci kontenjanını artırmak. Hedef 1: İmkân ölçüsünce öğrenci kontenjanının artırılması, Hedef 2: İkinci öğretimin açılması, 24

25 Hedef 3: Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümlerin açılması, Hedef 4: Bölgesel yakınlığımız ve tarihsel bağlarımız olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nden öğrenci kabul edilmesi için çalışmaların yapılması, Hedef 5: Öğrenci sayısının artmasına paralel olarak öğretim elemanı ve araştırma görevlisi sayısının da artırılması. Amaç 10: Toplumsal hizmetleri geliştirmek. Hedef 1: Toplumun öncelikli sorunlarına ilişkin araştırmaların teşvik edilmesi, Hedef 2: Toplumu bilgilendirmek için konferans, panel gibi faaliyetlerin yapılması, B-Temel Politikalar ve Öncelikler: a) Fakültenin amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesinde, öncelikle fiziki mekanın hizmetteki önemi dikkate alınarak hizmet binası, çevre düzenlemesi ve tatbikat camisiyle bütün alt yapısını tamamlamak, b) Akademik ve idari personel eksiğini tamamen gidermek. c) Kütüphane hizmetleri bakımından önde olan, görsel araç-gereçlerle desteklenmiģ daha verimli bir eğitim teknolojisine sahip olmak. d) Lisansüstü eğitimde doktora programını baģlatmak. e)öğrencilerin mediko-sosyal (iaģe, dinlenme, spor vb.)hizmetlerden en geniģ Ģekilde yararlanmalarını sağlayacak alt yapının tamamlanması, f) Ulusal ve uluslararası seviyede konferans, sempozyum, seminer v.b. sosyal ve kültürel faaliyetlerle ve yaptığı yayınlarla daha geniģ bir kitleye hitap edebilmek. 25

26 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A - Mali Bilgiler: Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin formlar iliģiktedir. Bütçe Giderleri 2009 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI YTL YTL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,98 83, PERSONEL GİDERLERİ , ,28 87, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,10 78, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,60 63, CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ ÖZ GELİR ÖZ GELİR Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek (b) Gerçekleşme Durumu% (a*100)/b Kesin Harcama(a) Kalan Ödenek Açıklama Yaz Okulu İkinci Öğretim Toplam

27 1.1.Faaliyet Bilgileri : Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre (Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen) Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu İdari Birimler TOPLAM Konferans Panel 7 7 Eğitim Semineri Seminer 9 9 Toplam Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel katılımı) FAALĠYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Fakülte Enstitü Y.Okul Meslek Y.Okulu Ġdari Birimler TOPLAM Konferans 3 3 Panel 2 2 Seminer - Açık Oturum - SöyleĢi 4 4 Teknik Gezi - Toplam

28 Katılınılan Spor Dalı Sayısı Sporcu Bilgileri Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Toplam Öğrenci Personel Toplam Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim Elemanları BaĢına DüĢen Yayın Sayıları Uluslar Arası Makale Ulusal Makale Uluslar Arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Yılına Ait Atıf Ġndekslerde Yer Alan Rize Adresli Yayınlar Ġndekslenen Tüm Dökümanlar Makaleler 1 28

29 (Uluslar arası Proje) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK Mail Art Project-About Mohammed lqbal,cordoba- Span and Lahore Org.Casa Bailio, Actvidades Culturales, Fundacion Rager Garaudy Coordinator Dr. Thomas Stimmer. KİTAP 1.4- Proje Bilgileri UNVAN YILLAR Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap 1 Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm 1 1 Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü 2 10 Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm 1 2 Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı MAKALE Uluslararası hakemli dergi 1 1 Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler Uluslararası hakemsiz dergi Ulusal hakemli dergi Ulusal hakemsiz dergi 2 2 Atıf sayısı BİLDİRİ Uluslararası Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri ÖDÜLLER Uluslararası Ödül Ulusal Ödül 29

30 PROJELER A.B. Önceki Yıldan Devreden Proje Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje 2009 Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DĠĞER Toplam B.2) Performans sonuçları tablosu: Fiziki Alt Yapı çalıģmaları, inģaat-onarım K O N U Fiziki GerçekleĢme Kaynak Tatbikat camii inģaatı %100 Halk katkısı Çok amaçlı açık spor sahası %100 Üniv. Bütçesi Dersliklerin onarımı %100 Üniv. Bütçesi Personel Yemekhanesi %100 Üniv. Bütçesi B.3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 18 Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Günü Dolayısıyla tarihinde, Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nebi GÜMÜġ ġahlanıģ: Çanakkale ġehitleri isimli konferans vermiģtir. 26 Mayıs 2009 tarihinde Doç. Dr. Hasan AYIK, Doç. Dr. Ahmet KOÇ ve Doç. Dr. M. Muhsin KALKIġIM ın konuģmacı olarak katıldıkları Necip Fazıl KISAKÜREK i Anma Programı DüzenlenmiĢtir. Vefatı nın 736. yıldönümü dolayısıyla tarihinde Doç. Dr. Zafer ERGĠNLĠ nin KonuĢmacı olarak katıldğı Mevlana Celaleddin-i Rumi yi Anma Programı düzenlenmiģtir. Vefatının 73. Yılı dolayısıyla 29 Aralık 2009 tarihinde Doç. Dr. Latif TOKAT, Doç. Dr. Ahmet KOÇ ve Yrd. Doç. Dr. Selami ġġmġek in katılımlarıyla Milli ġairimiz Mehmet Akif Ersoy u Anma Paneli düzenlenmiģtir. Bazı bilgi bankaları ve elektronik veri tabanlarına eriģim aboneliği yapılmıģtır. 30

31 Fakülte dersliklerinin modern biliģim teknolojilerinin rahatça kullanılabileceği alt yapıya sahip hale getirilmesi için akıllı tahta ve projeksiyon cihazları satın alınmıģtır Mayıs ayında Fakültemiz ev sahipliğinde Ġlahiyat Fakülteleri Mantık Anabilim Dalı istiģare Toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Fakültemiz hazırlık sınıfları, modern bir fakülte havası oluģturmak için öğrencilerin yaģ ve fiziksel durumlarına uygun daha rahat ve kullanılıģlı sandalye, masa gibi oturma düzenekleriyle donatılmıģtır Her sınıfa bir bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile ses kolonları konmak suretiyle öğretim elemanlarının dersleri görsel ve iģitsel malzemelerle iģlemesine zemin hazırlanmıģtır. Hazırlık sınıfının açılması ve öğrenci kontejanlarındaki artıģ göz önüne alınarak rehberlik ve danıģmanlık hizmetleri ile bölüm baģkanlıkları ve akademik kurullarca yapılan ortak çalıģmalara önem verilmiģtir Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğretim üyeleri derslerle ilgili faaliyetlerini elektronik ortamda hazırlayarak öğrencilere sunmaya baģlamıģlardır. Öğrencilere anketler uygulamak suretiyle eğitim-öğretimdeki aksaklıklar tespit edilmiģ olup; gerekli uyarılar yapılarak önlemler alınmıģtır. Eğitim-Öğretim programlarının iyileģtirilmesi için belirli aralıklarla ve tarafların katılımı da sağlanarak toplantılar yapılmıģtır. Fakültemiz öğretim elemanları, bilimsel çalıģma ve yayınların artırılması, araģtırma projelerinin çoğaltılması için teģvik edilmiģtir. Öğretim Elemanlarının çalıģma masası, koltuk, kütüphane gibi fiziki eksikliklerin birkısmı tamamlanmıģ, bütçe imkanlarına göre tamamlanmaya devam edilecektir. Öğretim Üyelerinin tümüne 2009 yılı içerisinde bilgisayar verilmiģtir. Fakültemiz akademik ve idari personelinin yemekhanesi öğrenci yemekhanesinden ayrılarak düzenlenmiģtir. Öğretim Üyelerinin yurtiçinde düzenlenen sempozyum, panel ve konferans gibi akademik ve bilimsel toplantılara katılmaları yolluk ve gündelikleri ödenerek desteklenmiģtir. B.4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Eğitim-öğretimle ilgili veriler her yıl Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığınca bilgisayar ortamında tespit edilip birimlere bildirilmektedir. Diğer taraftan gerek bilimsel çalıģma ve yayınlara ait veriler, gerekse ölçüme dayalı fiziki alt yapı, inģaat-onarım çalıģmaları sayısal verilere dayandığından objektif bir özellik taģımaktadır. IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Güçlü Yönler: : Fakültemizin sağlam bir alt yapıya ve köklü bir geleneğe sahip olması, Kurumsal ve akademik yapılaģmasını tamamlamıģ olması. Türk Devlet ve Topluluklarına Yakınlığı ve Avrasya daki Üniversitelerle Güç birliği Olanaklar 31

32 Fakülte için tahsis edilen alanın m2 ye ulaģması, Fakültenin geliģmesi bakımından oldukça uygun bir ortam oluģturmaktadır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile bölgesel iģbirliği imkânları: Rize de açılan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı na bağlı eğitim merkezindeki faaliyetlere fakültemiz öğretim elemanları destek verebilirler. Ayrıca bölgede Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına bağlı Kur an Kurslarının yaygın olması dolayısıyla geniģ bir iģbirliği söz konusudur. Fakültemizin Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki tek Ġlahiyat Fakültesi olması geniģ bir hizmet alanı sunmaktadır. Anabilim Dalları bazında öğretim üyesi (Yrd.Doç.,Dr.,Doç.Dr.,Prof.Dr.) ihtiyacının büyük ölçüde sağlanmıģ olması, Fakültemizde öğretim elemanı/öğrenci oranının çağdaģ kriterlere uygun olması ve bunun bilimsel aktivitemizi olumlu yönde etkilemesi, Fakülte Kütüphanesi nin kırk bine yaklaģan kitap sayısıyla eģ değer fakülteler arasında geliģmiģ bir kütüphaneye sahip olması, Öğretim üyelerimizin literatürü internet vasıtası ile yakından takip imkânına sahip olması ve ders içeriklerinin dünya standartlarına uygunluğu, Ülkemizin değiģik üniversitelerinden gelen araģtırmacıların Fakültemizde Lisansüstü öğrenim yapmaları, Fakülte için tahsis edilen alanın m2 ye ulaģması, Fakültenin fiziki yönden geliģmesi için uygun ortamı oluģturması. A- Zayıflıklar: Fakültede tezsiz yüksek lisans programı olmaması dolayısıyla mezunların öğretmen olabilmek için Ankara ve Ġstanbul gibi sınırlı sayıda bazı illerde tezsiz yüksek lisans yapmak zorunda kalmaları. Bu programa az sayıda öğrenci kabul edilmesi mezunlarımızın girme Ģansını azaltmaktadır. Bütün fakültelerin bir arada bulunduğu bir yerleģke olmadığı için öğrencilerin üniversite havasını teneffüs etmekten uzak kalmaları, AraĢtırma Görevlisi sayısının yetersiz olması Ġdari personel ve hizmetli sayısının yetersiz olması, Öğretim Elemanları ve öğrenciler için sosyal imkânların yetersizliği, Tezsiz yüksek lisans programı olmadığı için mezunların Ankara ve Ġstanbul gibi sınırlı sayıdaki illerde tezsiz yüksek lisans yapmak zorunda bırakılmaları, Fakültemizin büyük yerleģim yerlerine uzak olması, fakültemizin öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından ilk sıralarda tercih edilmesi önünde önemli bir engeldir. Öğrenci profilinin kız ağırlıklı hale gelmesi, özel nitelik gerektiren bazı din hizmeti alanında birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. C- Değerlendirme: Stratejik amaç ve hedeflere ulaģabilmek ve planlanan faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi, bütçede ön görülen ödeneğin sağlanabilmesi ile yakından iliģkilidir. Bunun 32

33 yanında, ortaya çıkabilecek beklenmedik birim fiyat artıģları ve enflasyon da bir risk faktörü olarak dikkate alınmalıdır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Eğitim-Öğretim ve yönetimdeki verimliliğin daha da üst seviyelere çıkarılabilmesi bakımından; a) Sınıflardaki modern sıra ve projeksiyon cihazı eksiklerinin tamamlanarak sistemin teknik yönden geliģtirilmesi, b) Mevcut kütüphanenin, süreli ve süresiz yayınlar yönüyle daha da geliģtirilmesi, c) Fakülte dergisi çıkarılarak bilimsel yayınların teģvik edilmesi, d) Fakültenin ihtiyaç duyduğu branģ ve alanlardaki idari ve akademik personel ihtiyacının karģılanması, e) Mevcut Kütüphanenin kitap giriģ- çıkıģını kontrol altına almak için elektronik güvenlik sisteminin kurulması. f) Öğrenci kontenjanlarının artması, II. Öğretimin açılması ve idari personelin bir kısmının baģka fakültelere geçmesi sebebiyle oluģan idari personel açığının giderilmesi. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 1[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2[8] (Yer-Tarih) Prof. Dr. S. Kemal SANDIKÇI Dekan 1[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değiģmiģse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almıģ olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. 2[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 33

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2016 SUNUŞ Birimimizin 2015 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU RİZE ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Rize 2009 Rize Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2009 SUNUġ Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 03.07.1992 gün ve

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 2011 SUNUġ Birimimiz 2010 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2011 Rize Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 I-GENEL BĠLGĠLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki,

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2010 1 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Bölümü FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Ankara 2014 1 İnsan Kaynakları Akademik Personel Hizmet Sınıflandırması Yıl Akademik Personel

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler doğrultusunda,

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 2013-2017 PERFORMANS HEDEFĠ RAPORU OCAK 2016 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 VİZYON ve MİSYON... 4-5 1.2 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4-5

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI BĠRĠM FALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 TRABZON İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 4 İÇİNDEKİLER... 2 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 431.566,54 95.736.683,87 72.000.000,00 24.557.325,68 3.782.977,96 1.523.521,71 23.822,02 18. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı