ĠÇĠNDEKĠLER. MKULTEB-Rev.No:10 Rev.Date:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. MKULTEB-Rev.No:10 Rev.Date:01.10.2010"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI ĠLK ÇALIġTIRMA ÜRÜNÜN TARTILMASI DARALI TARTIM TOPLAM HAFIZASI ĠġLEMLERĠ SĠLO MODU GÖSTERGE AYDINLATMASI LĠMĠTLEME BĠLGĠSAYAR ÇIKIġI AYARLAR DARA SIFIRLAMA: TOPLAM HAFIZASI, BĠRĠM FĠYAT: LĠMĠTLEME: LCD / SAAT AYARLARI: GÜÇ YÖNETĠMĠ AYARLARI: FĠLTRELER: KALĠBRASYON: RÖLE AYARLARI: INTERFACE AYARLARI: TEST MENÜSÜ: DĠĞER: SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER TEKNĠK ÖZELLĠKLER FABRĠKA VE MERKEZ SERVĠS MKULTEB-Rev.N:10 Rev.Date:

2 KULLANIMA HAZIRLIK Tartı aleti, ambalajından çıkartıldıktan snra MONTAJ UYARILARI bölümündeki resimler ve uyarılar dikkate alınarak mntajı yapılır. Byunlu mdellerde byun istenen açıda ayarlandıktan snra byun bağlantı vidası sıkılarak sabitlenir. Yere paralel, sarsıntısız, hava cereyanına maruz kalmayacak bir yere yerleģtirilir. Yere paralelliği sağlamak için su terazisi alt ayaklar döndürülerek dengeye getirilir. (Su terazisinin kabarcığı iģaret çemberinin içinde kalmalıdır.) Adaptör tpraklı bir prize takılır (220 V), tartı aletinin adaptör giriģine bağlanır. Açma / kapama anahtarı ile tartı aleti çalıģtırılır. MONTAJ UYARILARI NT KEFE TELĠ MONTAJI: NOT: Akülü mdellerde ilk kullanımdan önce adaptöre takılı Ģekilde en az 8 saat Ģarj edilmelidir. NOT: Arka ve byun göstergeleri bulunan mdellerde, bu göstergelerin üzerinde kruyucu bantlar vardır. Bu bantların çıkartılması göstergelerin daha net görülmesini sağlar. Paslanmaz çelik platfrmlu mdellerde, platfrmu kruyan beyaz veya mavi bir bant labilir. Varsa kullanmadan önce bu bant çıkartılmalıdır. ġeffaf kılıfı kymadan önce yapıģkan bant krumalarını sökün - 1 -

3 NTK : DĠKKAT Kruma vidalarını sökmeden kullanmayınız TEB BASKÜL MONTAJLARI: Siperi 10x25 anahtar baģ vidalarla yerine mnte ediniz. Byunu alt Ģaseye 4 adet metrik 10x25 imbus baģ vidayla bağlayınız. Ġndikatörü Ģekildeki gibi byuna yerleģtiriniz. Kilitlendikten snra tekrar çıkarmayınız. Ġndikatörü byundan ayırmak isterseniz byun bağlantı plastiğinin yanındaki iki vidayı sökünüz

4 - 3 -

5 GENEL UYARILAR Bir arıza durumunda SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER bölümünde açıklanan Ģekilde hareket edilmelidir. Temizlik iģlemine baģlamadan önce cihazın kapatılması ve adaptörü çıkartılarak Ģebeke ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Cihaz deterjanlı suyla nemlendirilmiģ bir bezle silinerek temizlenmelidir. Benzin, gaz, tiner gibi sıvılar ve sert temizleme maddeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ġyice kuruduktan snra Ģebeke bağlantısı yapılmalıdır. Nakletmek gerektiğinde, tartı aletinin üzerine gelecek darbelere karģı platfrm çıkartıp (çıkarılabilir platfrmlu cihazlar için) taģımalıdır. Orijinal ambalaj ve köpüklerle taģınması nakliye sırasında cihazın zarar görme riskini azaltacaktır. Nakliye sırasında ambalaj üzerindeki taģıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Platfrmun üzerine tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık knulmamalıdır. (Plaka üstündeki max. Değeri). Ölçüm elemanı hasar görebilir. Adaptör mutlaka tpraklı prize takılmalıdır. Prizin tprak hattı lup lmadığından emin değilseniz ehliyetli bir elektrikçiye kntrl ettirin. Tartı aletinde akü lsa da mümkün lduğunca adaptör takılı kullanılmalıdır. Adaptör kablsu zarar görmeyeceği (üzerine basılmayacağı, baģka bir eģya tarafından ezilmeyeceği) ve az hareket edeceği bir Ģekilde yerleģtirilmelidir. Adaptör prizden veya tartı aleti üzerinden çıkartılırken kesinlikle kabldan çekilmemelidir. Prizden adaptörün kendisi tutulup çıkartılmalıdır. Tartı aletinin üzeri nayln veya benzeri bir örtü ile örtülmemeli, ayakları hariç hiçbir yere değmemelidir. Halka dğrudan satıģlarda kullanılan tartı aletlerinin yerleģimi ağırlık göstergesinin müģteri tarafından rahatlıkla görülebileceği Ģekilde yapılmalıdır. Eğer tek gösterge varsa hem kullanıcı hem de müģteri görebilecek Ģekilde yerleģtirilmelidir. NOT: Üzerinde Halka Dğrudan Satışlarda Kullanılamaz ibaresi lan tartı aletleri, halka dğrudan satış amaçlı kullanılmamalıdır. Akülü mdellerde akünün kullanım süresi kullanım Ģekline göre ciddi değiģkenlikler göstermektedir. BrĢürlerde belirtilen süreler akünün en uzun süre dayanacağı kullanım Ģartlarına göre ölçülmüģ sürelerdir. Örneğin LCD göstergeli bir tartı aleti gösterge aydınlatması kullanılmadan, günde 8-10 saat çalıģtırılarak haftalarca hiç Ģarj etmeden çalıģtırılabilirken, aynı tartı aleti aynı Ģartlarda sadece gösterge aydınlatması ile kullanıldığında 2-3 günde bir hatta her gün Ģarj edilmesi gerekmektedir. Platfrm bģken LED göstergeli bir cihazda yanıp sönen bir nkta (LCD göstergeli cihazlarda görülür.) gösterme durumu iptal edilip nrmal ağırlık gösterilirse, akünün süresi 3-4 kat azalmaktadır. Akünün 2 senede bir değiģtirilmesi gerekmektedir. Emniyet Ģeritleri veya plakası sökülmüģ ya da tahrip edilmiģ tartı aletleri garanti kapsamı dıģındadır.

6 YASAL KULLANIM UYARILARI Üzerinde ALIM VE SATIM ĠġLERĠNDE KULLANILAMAZ ibaresi bulunan cihazlar için bu bölümü dikkate almayınız. Veri plakası üzerindeki CE iģaretinin yanında bulunan rakam, dğrulamanın yapıldığı yılı göstermektedir. Bu dğrulama cihazın mühürlemesi bzulmadığı takdirde iki yıl için geçerlidir. Bu tarihten itibaren her iki yılda bir (ġubat ayı snuna kadar) Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu na baģvurarak cihazın periydik muayenesi yaptırılmalıdır. Aksi halde cihaz alım ve satımda yasal larak kullanılamaz. Herhangi bir arıza durumunda tamirat mutlaka yetkili servise yaptırılmalıdır. Tamirat snrasında mühür bzulmuģ ise (açılıģtaki sayaç değeri ile kalibrasyn sayaç etiketi üzerindeki sayı aynı değilse) cihazın muayenesinin bağlı bulunulan Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu nca yapılması gerekmektedir. Periydik veya tamirat snrası muayene ve mühürleme iģlemi için Yetkili Servis ten bģ bir Servis Sayaç Etiketi alınmalı ve bu etiket ile beraber muayeneye gidilmelidir. Muayene iģlemleri ile ilgili ayrıntılar internet sitesinden bulunabilir. AĢağıda ayrıntıları verilen Veri plakası, yeģil M ve Kalibrasyn Sayaç Etiketi Emniyet Ģeritleri üzerinde yapılacak herhangi bir tahribat ürünü yasal kullanım dıģı bırakacaktır. Bu durumdaki bir ürünün yeniden dğrulamasının (muayene ve mühürleme) yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve tekrardan dğrulamasının yapılması ile ilgili bütün yasal srumluluk kullanıcıya aittir. Güvenlik Mühürleme Ayrıntıları: Kalibrasyn Sayaç Etiketi üzerinde yazan sayı ile tartı aletinin ilk açıldığında görülen C ile baģlayan sayının aynı lması gerekmektedir. Bu iki sayının aynı lmaması mührün bzulduğu anlamına gelir. BaĢlangıçta ekranda görülen Kal. Sayaç etiketi sayaç değeri (Her ikisinin de aynı lması gerekmektedir) Tartı aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarlarına dıģarıdan herhangi bir müdahale yapılırsa açıldığında görünen sayı tmatik larak artar ve böylece sayaç etiketi ile bu sayı birbirini tutmamıģ lur. Bu durum tartı aletinin güvenliğinin bzulduğu anlamına gelir ve emniyet Ģeridinin tahrip lması gibi bu durumda da yeniden dğrulama yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve tekrardan dğrulamasının yapılması ile ilgili bütün yasal srumluluk kullanıcıya aittir. NOT: Tartı aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarları özel bir Ģifre ile kruma altına alınmıģtır. Dlayısı ile yanlıģlıkla bu ayarların değiģmesi ve sayacın artması imkânsızdır. Bu sayacın artması bilinçli bir müdahalenin delilidir ve srumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir

7 Dğrulama etiket yerleri: Veri plakasının üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır.(ġekil 3) Cihazın içinde ölçüm elemanlarını kruyan metal kutunun üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır. Tartı aleti plakası Kalibrasyn Sayaç Etiketi üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır. Veya ölçü ayar mührü basılı Bakım Snrası Sayaç Etiketi lmalıdır. Platfrmun tartı aletine bağlandığı skette bulunan emniyet Ģeridi üstündeki seri numara (B) ile plaka üzerindeki seri numara (A) aynı lmalıdır. Kalibrasyn Sayaç Etiketi Servis Sayaç Etiketi Bakanlık tarafından naylanmıģ damga planının ilgili sayfalarını kılavuzun snunda bulabilirsiniz. Basküllerin damga planı sayfa n 3 e göre güvenlik altına alınmıģtır. Gösterge yük hücresi bağlantısı damga planında sayfa n 4, yöntem a) ya göre güvenlik altına alınmıģtır

8 EMNĠYET ġerġdġ Platfrm üzerinde, Platfrm Tanıtıcı etiketi bulunmaktadır. Ġndikatör Mdel Plakası: Ser i N: Bağlantı kutusu (Junctin Bx) kullanılıyrsa üzerinde açılmayı engelleyici emniyet Ģeridi bulunmalıdır. Bu etiket tahrip edilmemelidir Mdel: M 1 T T 2 C -B -Y -R Platfrm Tanıtıcı Etiketi: A P Veri Plakaları: pwer n/ff Güvenlik Etiketleri (Emniyet ġeritleri): AY Söküldüğü taktirde cihaz kanuni larak kullanılamaz ve garanti kapsamı dıģında kalır. Max Min e = CE iģareti, iģaretin iliģtirildiği yılın sn iki rakamı ve AT tip nay sertifika numarası. Ġlk dğrulamaya ait YeĢil M etiketi. En büyük kapasite En küçük kapasite Dğrulama ölçek aralığı TEM Lglu Emniyet ġeridi (Hlgram) - 7 -

9 Kalibrasyn Sayaç Etiketi: Servis Sayaç Etiketi: GÖSTERGE ve TUġ TAKIMI Sıfır Semblü O : platfrm bģ iken O semblü yanmalıdır. Yanmıyr ise O tuģuna basılarak yanması sağlanır.aksi halde hatalı ölçüm yapılabilir. Denge Semblü D : Ürünün knulduğu ve kaldırıldığı sırada söner. Ağırlığı kumak için D semblünün yanmasını beklemek gerekmektedir. Yanmıyrsa göstergede gösterilen ağırlık dğru lmayabilir. YASAL KULLANIM ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER UYARILAR Bakım Snrası Sayaç Etiketi sadece ve sadece sayaç değeri dğru lduğu ve Ölçü ve Ayar Müdürlüğü nün ilgili mührü lduğu zaman geçerlidir. Tartı aletinin kendisi yeģil M, bağlanan remte (uzak gösterge), bilgisayar veya yazıcı gibi çevrebirimleri kırmızı M etiketi taģımak zrundadır. Dğrulaması yapılmıģ bir tartı aletine bağlı lan ve üretici(tem) tarafından sağlanmıģ bir yazıcıdan alınan çıktılar, ticari iģlerde kullanılabilir. (Halka dğrudan satıģlar hariç) Yazıcı veya PC çıkıģlı ilk dğrulaması yapılmıģ her TEM marka tartı aletinde standart larak Alibi (kanıt) hafızası vardır. Çıktısı alınan her tartım bu hafızaya kaydedilmektedir. Alibi hafızasının varlığı nedeni ile yazıcı çıktıları yasal larak kullanılabilir NET Semblü NET: Gösterilen ağırlık değerinin, NET ağırlık (Dara ağırlığı çıkartılmıģ) lduğunu belirtir. Dara Semblü T : Dara alınarak tartım yapıldığını gösterir. Dara sabitlenmemiģ ise yanıp söner, sabitlenmiģ ise sürekli yanar. (Sadece LCD göstergeli mdellerde mevcuttur.) Hafıza Semblü M : Tplam hafızanın içi dlu lduğunda yanıp söner. Hafıza içeriği gösteriliyrken sürekli görünür. Akü Semblü: R : Akünün kullanıldığını gösterir. Yanıp sönüyrsa en kısa zamanda aküyü Ģarj etmek gerekmektedir. Ayrıca LCD göstergeli mdellerde, Pil semblünün içerisindeki 4 parçalı seviye göstergesi akünün dluluk ranını gösterir. Çerçeve görünmüyrsa cihaz adaptörden besleniyrdur. Adaptörden beslenme esnasında seviye göstergeleri yanıp

10 sönüyrsa akü Ģarj ediliyr demektir. Seviye göstergeleri yanık durumda ise akü Ģarj edilmiģ demektir. W1 ve W2 Semblleri: Tartım esnasında kullanılmakta lan tartım aralığını gösterir. (Sadece çk aralıklı tartı aletleri için geçerlidir.) Tartı aletinin Max, min, e değerleri için cihazın plakasına bakılmalıdır. T O F W M / X TuĢu : Platfrm üzerine knulan yükün dara larak kabul edilmesi için kullanılır. TuĢu : Platfrm üzerinde yük lmadığında sıfır alır. (ağırlık göstergesinin tam sıfıra getirilmesini sağlar) TuĢu : Ayarlar menüsüne ve benzeri ek fnksiynlara ulaģım için kullanılır. TuĢu : Tplam hafızasına ekleme yapmak için kullanılır. (EGE-M ve EGE-LED için yazıcı lmadan çalışmaz.) TuĢu : Tplam hafızası içeriğini göstermek ve silmek için kullanılır. (EGE-M ve EGE- LED için yazıcı lmadan çalışmaz.) TuĢu : Gösterge aydınlatmasını devreye skup çıkartır. (Bu özellik varsa) ĠLK ÇALIġTIRMA Cihaz, gösterge üzerindeki tüm simgelerin yandığı bir gösterge testi ile açılır. Snraki 10 sn. süresince göstergede geriye sayan sayılar görülür. Ardından kısa bir süre maksimum çeker ve taksimat görülür ve cihaz tartıma hazır hale gelir. Göstergede sıfır değeri görülür. O ve D semblleri yanar. Tartıma hazır hale gelene kadar platfrmun üzerine hiçbir şey knulmaması gerekmektedir. AçılıĢ esnasında platfrmun üzerinde bir yük varsa ya da platfrm çıkartılmıģ ise göstergede nnnnnn hata mesajı görülebilir. Servis çağırmadan önce platfrmun üzeri bģaltılmalı ve cihaz kapatılıp tekrar açılmalıdır. ÜRÜNÜN TARTILMASI Tartılacak ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. Göstergede ürün ağırlığı kunur. Platfrmun üzerinde yükün lmadığı durumda, ağırlık göstergesinde değerinin görülmesi, O ve D sembllerinin yanıyr lması gerekir. Göstergedeki değer sıfır değilse (ya da D semblü yanmıyr ise) O tuģuna basılıp sıfır alınır. DĠKKAT: Platfrmun üzerine kesinlikle tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık knulmamalıdır. (Plaka üzerinde max ifadesi ile belirtilmiģtir.) Tartılacak ürün platfrma elle knulmalıdır. Yüksekten bırakma, platfrmun üstüne atma gibi durumlarda (ağırlık küçük bile lsa) ölçüm elemanı zarar görebilir

11 DARALI TARTIM Darası alınmak istenen cisim yük platfrmuna knulur. D semblünün yanması beklenir. Ağırlık göstergesinde dara ağırlığı kunur. T tuģuna basılır. Ağırlık göstergesinde dara yazısının gözükmesinden kısa bir süre snra ağırlık değeri kunur. NET semblü yanar. T semblü (Sadece LCD li mdellerde) yanıp sönmeye başlar. Dara alınmıştır. Tartılmak istenen ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. Göstergede ürünün net ağırlığı (darası çıktıktan snra) görülür. Platfrmun üzeri bģaltılır. D semblünün yanması beklenir. NET ve T semblleri söner. Dara tmatik larak iptal lmuştur. NOT: Yük, platfrmdan kaldırılınca daranın tmatik larak iptal lmaması için dara alırken üstüste iki kez T tuģuna basılmalıdır. Bu durumda ağırlık göstergesinde sabit yazısı görülür. Darayı iptal etmek için platfrm bģken T tuģuna basılır. LCD göstergeli mdellerde T Semblü; Hiç YANMIYOR: Yanıp sönüyr: Dara yk Dara, ürün kaldırılınca iptal lacak. Sürekli YANIYOR: Dara alınmıģ, iptal etmek için platfrm bģken T tuģuna basmak gerekir. TOPLAM HAFIZASI ĠġLEMLERĠ Tplam hafızası, birden fazla ürün ağırlığının üst üste tplanması amacı ile kullanılır. Bu iģlemi gerçekleģtirmek için W, M X tuģları kullanılır. Tplam Hafızasına Ekleme: Hafızaya eklenmek istenen ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. W tuģuna basılır. Ürüne ait ağırlık hafızaya eklenir. M semblü yanıp sönmeye başlar. NOT: Ağırlığın sıfır, negatif veya Full lduğu ve D semblünün yanmadığı durumlarda, tplam hafızasına ekleme iģlemi gerçekleģtirilemez. NOT: Hafızaya ekleme islemi gerçekleģtirildikten snra, yeni bir ekleme iģlemi ancak; platfrmun üzerindeki yük kaldırılmıģ ve ağırlık göstergesinde değeri kunmuģ ise gerçekleģtirilebilir. NOT: W tuģuna basılır basılmaz göstergede tplamı görmek mümkündür. Bunun için AYARLAR bölümünden Tplamı Göstermeden Ekleme (Set3-1) özeliğinin OFF yapılması gerekmektedir. Bu durumda platfrm üstündeki ürün kaldırılana kadar göstergede tplam görülmeye devam eder. NOT: Tplam Hafızasına en fazla 250 ekleme yapılabilir

12 Tplamı Görme ve Silme: M X tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Hafızayı silmek için M X tuģuna veya silmeden nrmal tartıma geri dönmek için F tuģuna basılır. Tplam semblü M ile gösterilir. Tplam semblü; yanmıyrsa yanıp sönüyrsa sürekli yanıyrsa hafıza bģtur. hafızada değer vardır. göstergede hafıza gösteriliyrdur. NOT: Tplam hafızasına kaydedilen tartımların ayrıntılarını W tuģu ile görmek mümkündür. Detaylı açıklama Hafızayı Ayrıntılı Görme kısmında açıklanmaktadır. Hafızayı Ayrıntılı Görme: M X tuģuna basılır. W tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Göstergede 2 saniye byunca tp 1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da birinci kalemin ayrıntısı (ağırlığı) görülür. W tuģuna basıldıkça sırayla yapılan iģlemler görülür. M X tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Hafızayı silmek için M X tuģuna veya silmeden nrmal tartıma geri dönmek için F tuģuna basılır. SĠLO MODU Bu özellik sadece TEB serisi cihazlarda bulunmaktadır. Sil mdunun aktif hale getirilmesi için 12.1 menüsü naysıza (OFF) çevrildikten snra, 2.7 Sil Mdu Etkin/Etkin Değil menüsünün ON (Sil Mdu etkin) knumuna getirilmesi gerekmektedir. Cihaz bu mdda baģlangıç sıfır kntrlü yapmaz. (Errr 5 kntrlü) Cihaz kapatılıp açıldığında üzerinde lan ağırlık değerini göstermeye devam eder. Bu mdda sıfırlama tuģu çalıģmaz. Sıfır almak için bu mdda iken sıfırlama tuģuna 3 kez uzun basmak gerekir

13 GÖSTERGE AYDINLATMASI tuģu ile LCD gösterge aydınlatması ON, OFF veya ON_OFF knumlarına ayarlanabilir. Gösterge aydınlatması knumunu değiģtirmek için: bl On bl OFF blonff tuģuna basılır. Göstergede bir saniye için gösterge aydınlatmasının yeni çalışma knumu görülür. : ON knumundadır. Aydınlatma sürekli açıktır. : OFF knumundadır. Aydınlatma sürekli kapalıdır. : ON_OFF knumundadır. Aydınlatma tartım yapılırken ya da tuşa basılırken açıktır. Yük platfrmdan kaldırıldığında kendiliğinden kapanır. Gösterge aydınlatması cihaz ilk açıldığında OFF knumdadır. Göstergede sadece nkta yanıp sönen knumda gösterge aydınlatması kendiliğinden söner. LĠMĠTLEME Limitleme özelliği ile belirli iki ağırlık değeri arasında sesli uyarı verilir. AYARLAR bölümünden Limitleme Alt Limit (Set4-1) özelliğine alt ağırlık değeri, Limitleme Üst Limit (Set4-2) özelliğine üst ağırlık değeri girilir. Limitleme özelliğinin kullanılabilmesi için AYARLAR Limitleme (Set4-3) özeliğinin ON yapılması gerekir. ÖRNEK: Limitleme üst değerinin değiģtirilmesi için Set 4-2 ye istenilen ağırlık değeri girilmelidir. Girilmek istenen değer 2 Kg lsun, (4: ana menü n, 2: alt menü n.) bunun için: F tuģuna 3 saniye basılır. Göstergede 2 saniye byunca Set 1.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 1 1 e ait değer vardır. F tuşuna 3 kez basılır. 4 n.lu ana menüye geçilir (Limitleme) Göstergede 2 saniye byunca Set 4.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 4 1 e ait değer vardır. O tuşuna 1 kez basılır. 2 n.lu alt menüye geçilir.( Üst Değer) Göstergede 2 saniye byunca Set 4.2 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 4 2 e ait değer vardır. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan birinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXXXX0 görülür

14 M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan ikinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXXX00 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan üçüncü dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXX000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan dördüncü dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 2 yapılır. Göstergede XX2000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan beģinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede X02000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan altıncı dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede görülür. F tuģuna basılarak yeni değer kaydedilir F tuģuna 3 saniye basılarak ayarlar menüsünden çıkılır, nrmal tartıma dönülür. Cihaz açılır ve tekrar kapatılır. BĠLGĠSAYAR ÇIKIġI Bilgisayar çıkışlı tartı aletlerinde bilgisayar bağlantı ve ayrıntıları için tartı aleti ile birlikte verilen kurulum CD sinde PCDem klasöründe bulunan PCdemhelp_tr.pdf dökümanına bakılabilir. AYARLAR F tuģuna 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girilir. Göstergede 2 saniye byunca Set yazısı ile birlikte ana menü n ve alt menü n görülür. Snraki 2 saniye byunca da bu alt menüye ait değer görülür. F tuģu ile sıradaki ana menüye geçilir. O tuģu ile sıradaki alt menüye geçilir. On/Off tipindeki bir değeri değiģtirmek için: T tuģuna basılır. Sayı tipindeki bir değeri değiģtirmek için: M X ( ) tuģu ile değiģtirilmek istenen hane seçilir W ( ) tuģu ile seçili hanedeki sayı arttırılır. F tuģuna basılarak yeni değer kaydedilir. F tuģuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır. NOT: Ayarlar menüsünden çıkıldıktan snra, sağlıklı bir tartım için cihaz bir kez kapatılıp tekrar açılmalıdır

15 ÖRNEK: Otmatik Sıfır Alma özelliğinin sürekli devre dıģı lması için Set 2-4 değerinin Off yapılması gerekir. (2: ana menü n, 4: alt menü n).bunun için: F tuģuna 3 saniye basılır Göstergede 2 saniye byunca Set 1.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 1 1 e ait değer vardır. F tuģuna 1 kez basılır. 2 n.lu ana menüye geçilir (Sıfırlama) Göstergede 2 saniye byunca Set 2.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 1 e ait değer görülür. O tuģuna 3 kez basılır. 4 n.lu alt menüye geçilir. (Otmatik Sıfır Alma) Göstergede 2 saniye byunca Set 2.4 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 4 e ait değer görülür. T tuģuna basarak göstergedeki değer Off yapılır. Göstergede 2 saniye byunca Set 2.4 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 4 e ait değer görülür. F tuģuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır, nrmal tartıma dönülür. Cihaz kapatılır ve tekrar açılır AYARLAR MENÜSÜ: (Parantez içindeki değerler fabrika çıkıģ ayarlarıdır.) 1.Dara 1.1 Dara alma dengeye bağlı (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 1.2 Küçük dara alınamaz (On) Geçerli daradan daha küçük dara (Negatif net değerde) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 1.3 Interface üzerinden dara alma (Off) 2. Sıfırlama: Bu mdelde yk. 2.1 BaĢlangıç Sıfır Aralığı kntrlü ±10% (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.2 Sıfırlama tuģu aralığı kntrlü < 2% (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.3 Sıfırlama dengeye bağlı (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.4 Otmatik Sıfır Alma (On) Gösterge 5 sn.den fazla dengede ve sıfırın altında ise sıfır alınır 2.5 Otmatik Sıfır Takibi (On) ON ise: Gösterge sıfır ise ve denge varsa Otmatik Sıfır Takibi yapılır. OFF ise: devre dışıdır. NOT : Dara varsa tmatik sıfır takibi çalışmaz.

16 2.6 Interface üzerinden sıfır alma (Off) Bu mdelde yk. 2.7 Sil Mdu Etkin/Etkin Değil (Off) 3. Tplam Hafızası, Birim Fiyat: ON ise : Sil mdu devreye girer. Başlangıçta sıfır kntrlü yapılmaz OFF ise: Devre dışıdır. 3.1 Tplamı Göstermeden Ekleme (On) 3.2 Geçici Birim Fiyat ON ise : M+ snrası tplam gösterilmez. Tartım gösterilmeye devam edilir. OFF ise : M+ snrası, tplam gösterilir. (Yük platfrmun üzerinden kaldırılıncaya kadar) Bu mdelde yk. 3.3 M+ ile ekleme dengeye bağlı (On) 4. Limitleme: (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 4.1 Limitleme Alt Limit (1) Cihazın sesli uyarı vermesi istenen ağırlık aralığının alt değeri. 4.2 Limitleme Üst Limit (1) Cihazın sesli uyarı vermesi istenen ağırlık aralığının üst değeri. 4.3 Limitleme On/Off (On) 5. LCD / Saat Ayarları: Bu özellik ON ise Limitleme yapılır. 5.1 LCD kntrast seviyesi (7) 0-9 arası bir değer alabilir. 5.2 LCD aydınlatması parlaklık seviyesi (7) 0-9 arası bir değer alabilir. 5.3 Tarih (Opsiynel) İlk iki basamak: Snraki iki basamak: sn iki basamak: 5.4 Saat (Opsiynel) 6. Güç Yönetimi Ayarları: İlk iki basamak: Snraki iki basamak: gün ay yıl saat dakika 6.1 BĢ Kefe Özel Gösterge (On) ON ise: akülü kullanım esnasında, platfrm üzerinde 30 saniye byunca yükün bulunmadığı durumunda göstergede yanıp sönen bir nkta çıkar. (LCD li cihazlarda görülür. ) OFF ise: çalışmaz

17 6.2 Güç Yönetimi (On) 7. Filtreler: Bş kefe özel gösterge mdu ve cihazın iç yapısındaki diğer güç tasarruf mdlarını yönetir. ON ise: Cihaz tüm mdlarda güç kazancı yapacak şekilde çalışır.. OFF ise: Cihaz tüm mdlarda hiçbir güç kazancı yapmadan çalışır. OFF ise mdu da tmatik larak iptal edilir. 7.1 Medyan Filtre (5) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 1, maksimum değeri 9 dur. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.2 Ortalama Uzunluğu (50) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 10, maksimum değeri 50 dir. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.3 Minimum Ortalama Uzunluğu (5) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 1, maksimum değeri 25 dir. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.4 Filtre Kesim Ġç Sayım değeri 8. Kalibrasyn: (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 70, maksimum değeri 2800 dür. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. (Kalibrasyn ayarları mdelden mdele farklılık gösterebilir. Burada TEB mdeli açıklanmıştır) 8.1 Kalibrasyn Katsayısı (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.2 Maksimum Çeker (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.3 Taksimat (1) 0 : : 2 x : 3 x 3000 (Onaylı ise yk) 3 : 6000 / 7500 (Onaylı ise yk) 4 : / 15000(Onaylı ise yk) 6 : 1500 (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.4 Kalibrasyn BĢ Kefe Ġç Sayımı (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.5 Maksimum Çeker Birimi (1) 0 : g 1 : kg 2 : tn (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.)

18 8.6 Cihazın Kalibre Edildiği Yerçekim Ġvmesi (9.8022) (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.7 Cihazın Kullanılacağı Yerçekim Ġvmesi (9.8006) (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.8 Lad Cell mv/v değeri (2,0) 9. Röle ayarları: Lad Cell mv/v değeri girilir. 10. Interface ayarları: Bu mdelde yk. (Sadece Yazıcı/Bilgisayar çıkışlı mdellerde etkindir.) 10.1 HaberleĢme ON/OFF (On) ON ise: RS232 haberleşmesi aktiftir. OFF ise: RS232 haberleşmesi yapılmaz. (Sadece bilgisayar/yazıcı çıkışlı mdellerde aktive edilmelidir. Aksi taktirde ER 8 hata mesajı ile karşılaşılır.) 10.2 ID Numarası (8888) Cihazın ID numarası, PC tarafından istenen her bir veri paketinin başına eklenen tanımlayıcı sayıdır. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Sürekli gönder/gönderme (Off) ON ise: haberleşme sürekli larak yapılır OFF ise: terazi ile bilgisayar arasındaki haberleşme sürekli lmaz, bilgisayardan ilgili kmut ile istek geldiğinde veri gönderilir. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Gönderilen Paket Ġçeriği Seçimi (11111) Bilgisayara gönderilen paketin içeriğini belirler. X X X X X 1: İlgili paket içeriği gönderilir. 0: İlgili paket içeriği gönderilmez Fiyat Detayı (Birim Fiyat ve Tutar) Tarih ve saat Dara Aynalama Birim Detayı. NOT: Cihaz naylı ise; fiyat detayı ve dara, Birim Detayı girilen set değerinden bağımsız larak paket içerisine dahil edilecektir. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Baud Rate (0) Bilgisayar ile tartı aleti arasındaki RS232 haberleşmesinin hızını belirler. 0 : : : : :

19 11. Test menüsü: 12. Diğer: Bu mdelde yk Onaylı (On) (Kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) ON yapılırsa ONAYLI kşuluna bağlı bütün ayarlar tmatik larak fabrika çıkış değerine getirilir BaĢlangıç Gecikmesi (10sn) (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 12.3 Kalibrasyn Anahtarı (Off) Kalibrasyn anahtarı OFF knumunda iken kalibrasyn anahtarına bağlı lan ayarlar değiştirilmez. Kalibrasyn anahtarı OFF knumundan ON knumuna alınabilmesi için parla gereklidir. Bu işlem ile kalibrasyn anahtarı ON yapılırsa kalibrasyn sayaç değeri 1 artar, cihazın yasal kullnumla ilgili mührü bzulur. (Bakınız YASAL KULLANIM UYARILARI) SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER HATA MESAJLARI ER 1 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 2 : Bir süre bekleyin. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 3 : Bir süre bekleyin. Platfrmun üzerinde yük yk iken O tuģuna basın. Srun rtadan kalkmamıģ ise cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 4 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 5 : BaĢlangıç sıfır aralığı hatası. Tartım yapmaz. Platfrm (yük taģıyıcı) takılı değilken veya platfrmun üzerinde ağırlık varken tartı aleti açılmaya çalıģılmıģ labilir. Kapatıp, platfrmun üzerini bģaltın. (platfrm takılı değilse yerine takın) Tartı aletini platfrm üzerinde yük yk iken bir daha açın. Platfrmun üzeri bģ iken açıldığında da bu uyarı geliyrsa servis çağırın. ER 6 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 7 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 8 : Ġnterface HaberleĢme hatası. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer ürün bilgisayar/yazıcı çıkıģlı değil ise ve hata düzelmiyr ise servis çağırın

20 Ürün bilgisayar/yazıcı çıkıģlı ise SET 10.1 ayarını On yapın ve cihazı kapatıp yeniden açın, eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 9 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 11 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 12 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 13 : Bilgisayar/yazıcı çıkıģlı mdellerde kanıt hafızasının dlduğunu bildiren uyarı mesajıdır. Kanıt hafızası silininceye kadar bilgisayar/yazıcı çıkıģından veri aktarımı ve yeni kayıt ekleme iģlemi blke edilir. Kanıt hafızasını silin, cihazı kapatın ve yeniden açın. Yazıcı çıkıģlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır. ER 14 : Ladcell bağlantı hatası. Ladcell kablsunu ve knektörünü kntrl edin. Ladcell knektörü takılı değil ise takın. Srun rtadan kalkmamıģ ise cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 15 : Bir süre bekleyin. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın ER 16 : Yazıcılı mdellerde rapr çıktısı alınırken kayıt lmayan bir güne ait tarih girilirse bu mesaj çıkar. Rapr almak istediğiniz tarih larak yazıcıdan çıktı L batt alınmıģ (ve daha snra silinmemiģ) bir tarih girilmelidir. : Akü (veya pil) bitti ise görülür. Tartı aleti çalıģmaz. Bir an önce Ģarj etmelidir. Full(Ağırlık göstergesinde) : Ağırlık max çekerin üzerinde. nnnnnn :Platfrm(yük taģıyıcı) takılı değilken veya platfrmun üzerinde ağırlık varken tartı aleti açılmaya çalıģılmıģ labilir. Platfrmun üzerini bģaltın. (Platfrm takılı değilse yerine takın) Gerekirse tartı aleti platfrm üzerinde yük yk iken bir daha açın. Ġki platfrmlu mdellerde her iki platfrmun üzerinin bģ lduğundan emin lun. Platfrmun üzeri bģ iken açıldığında da bu uyarı geliyrsa telefn ile merkez servise baģvurun

MKULEKO-Rev.No:04 Rev.Date:01.10.2010

MKULEKO-Rev.No:04 Rev.Date:01.10.2010 İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... 1 MONTAJ UYARILARI... 1 GENEL UYARILAR... 2 GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI... 3 ĠLK ÇALIġTIRMA... 4 ÜRÜNÜN TARTILMASI... 4 DARALI TARTIM... 5 TOPLAM HAFIZASI ĠġLEMLERĠ... 5 GÖSTERGE

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. MKULNSB-Rev.No:04 Rev.Date:01.10.2010

ĠÇĠNDEKĠLER. MKULNSB-Rev.No:04 Rev.Date:01.10.2010 ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI... - 4 - ĠLK ÇALIġTIRMA... - 5 - ÜRÜNÜN TARTILMASI... - 5 - SAYIM... - 5 - BĠRĠM AĞIRLIĞI BĠLĠNEN ÜRÜNÜN SAYILMASI...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. MKULMEB-Rev.No:13 Rev.Date: 01.10.2010

ĠÇĠNDEKĠLER. MKULMEB-Rev.No:13 Rev.Date: 01.10.2010 ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 4 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 5 - GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI... - 9 - ĠLK ÇALIġTIRMA... - 10 - ÜRÜNÜN TARTILMASI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA. - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI. - 1 - DESİ HESAPLAMA. - 1 - DARALI TARTIM. - 2 - KULLANIMA HAZIRLIK. - 3 - MONTAJ UYARILARI.

İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA. - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI. - 1 - DESİ HESAPLAMA. - 1 - DARALI TARTIM. - 2 - KULLANIMA HAZIRLIK. - 3 - MONTAJ UYARILARI. İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA... - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI... - 1 - DESİ HESAPLAMA... - 1 - DARALI TARTIM... - 2 - KULLANIMA HAZIRLIK... - 3 - MONTAJ UYARILARI... - 3 - GENEL UYARILAR... - 4 - YASAL KULLANIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MKULPTT-Rev.No:00 Rev.Date:01.10.2008

İÇİNDEKİLER. MKULPTT-Rev.No:00 Rev.Date:01.10.2008 İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA...- 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI...- 1 - DARALI TARTIM...- 2 - KULLANIMA HAZIRLIK...- 2 - MONTAJ UYARILARI...- 3 - GENEL UYARILAR...- 3 - YASAL KULLANIM UYARILARI...- 4 - GÖSTERGE VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA. - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI. - 1 - ÜCRETLENDİRMENİN TERAZİ TARAFINDAN YAPILMASI:. - 2 - DARALI TARTIM. - 2 - MONTAJ UYARILARI

İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA. - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI. - 1 - ÜCRETLENDİRMENİN TERAZİ TARAFINDAN YAPILMASI:. - 2 - DARALI TARTIM. - 2 - MONTAJ UYARILARI İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA... - 1 - ÜRÜNÜN TARTILMASI... - 1 - ÜCRETLENDİRMENİN TERAZİ TARAFINDAN YAPILMASI:... - 1 - ÜCRETLENDİRMENİN BİLGİSAYAR TARAFINDAN YAPILMASI:... - 2 - DARALI TARTIM... - 2 - KULLANIMA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 3 - YASAL KULLANIM UYARILARI...

ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 3 - YASAL KULLANIM UYARILARI... ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 3 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 4 - GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI... - 8 - ĠLK ÇALIġTIRMA... - 9 - KULLANICI MENÜSÜ... -

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MKULKATES-Rev.No:01 Rev.Date:19.11.2008

İÇİNDEKİLER. MKULKATES-Rev.No:01 Rev.Date:19.11.2008 İÇİNDEKİLER İLK ÇALIŞTIRMA...- 1 - GÖNDERİ KABULUNDE ÜRÜNÜN TARTILMASI...- 1 - YAZICI KULLANIMI...- 2 - DARALI TARTIM...- 2 - KULLANIMA HAZIRLIK...- 3 - MONTAJ UYARILARI...- 3 - GENEL UYARILAR...- 4 -

Detaylı

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK. 1 MONTAJ UYARILARI. 1 GENEL UYARILAR. 2 GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI. 3 İLK ÇALIŞTIRMA. 4 ÜRÜNÜN TARTILMASI. 6 AYARLAR.

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK. 1 MONTAJ UYARILARI. 1 GENEL UYARILAR. 2 GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI. 3 İLK ÇALIŞTIRMA. 4 ÜRÜNÜN TARTILMASI. 6 AYARLAR. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... 1 MONTAJ UYARILARI... 1 GENEL UYARILAR... 2 GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI... 3 İLK ÇALIŞTIRMA... 4 ÜRÜNÜN TARTILMASI... 4 DARALI TARTIM... 4 TOPLAM HAFIZASI İŞLEMLERİ... 5 GÖSTERGE

Detaylı

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI KOLAY KULLANIM GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI İLK ÇALIŞTIRMA SAYIM.

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI KOLAY KULLANIM GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI İLK ÇALIŞTIRMA SAYIM. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - KOLAY KULLANIM... - 3 - GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI... - 3 - İLK ÇALIŞTIRMA... - 4 - ÜRÜNÜN TARTILMASI... - 5 - SAYIM... - 5 - BİRİM AĞIRLIĞI

Detaylı

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI.

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 3 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 4 - GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI... - 9 - İLK ÇALIŞTIRMA... - 10 - ÜRÜNÜN TARTILMASI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK YASAL KULLANIM UYARILARI GENEL UYARILAR İLK ÇALIŞTIRMA DARA İŞLEMLERİ AYARLAR.

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK YASAL KULLANIM UYARILARI GENEL UYARILAR İLK ÇALIŞTIRMA DARA İŞLEMLERİ AYARLAR. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 2 - İLK ÇALIŞTIRMA... - 3 - DARA İŞLEMLERİ... - 3 - BRÜT / NET KULLANIMI... - 3 - KG / LT KULLANIMI... - 3

Detaylı

KULLANIMA HAZIRLIK. 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ. 1 YAZICI AYARLARI. 3 YAZICININ KULLANILMASI. 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ. 8 RAPOR ALMA.

KULLANIMA HAZIRLIK. 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ. 1 YAZICI AYARLARI. 3 YAZICININ KULLANILMASI. 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ. 8 RAPOR ALMA. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ... 1 YAZICI AYARLARI... 3 YAZICININ KULLANILMASI... 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ... 4 TOPLAM HAFIZASINI YAZDIRMA İŞLEMLERİ... 5 ÜRÜN

Detaylı

Kalibrasyon ve Ayarlar

Kalibrasyon ve Ayarlar Kalibrasyon ve Ayarlar MKULKalAyar-Rev.No:08 Rev.Date:30.07.2009 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER...1-1 1.1 Geri Sayım:...1-1 1.1.1 Doğrulama Güvenliği Kalibrasyon Anahtarı ile Donanımsal Olarak Sağlanmışsa

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI...

ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI... ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 2 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 3 - GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI... - 7 - ĠLK ÇALIġTIRMA... - 8 - KULLANICI MENÜSÜ... -

Detaylı

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2K TARTI İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU extent

extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU extent extent ELEKTRONİK BASKÜL ATLAS - SERİSİ KULLANMA KILAVUZU EKSTENT extent Elektronik Tartı Sistemleri 1202 sk. No:176/E Yenişehir/Gıdaçarşısı/ İZMİR Tel: ( 0232 ) 449 59 24 Fax : ( 0232 ) 449 54 09 info@extent-tr.com

Detaylı

KULLANIMA HAZIRLIK - Baskül, ambalajından çıkarıldıktan sonra MONTAJ UYARILARI bölümündeki resimler doğrultusunda montajı yapılır.

KULLANIMA HAZIRLIK - Baskül, ambalajından çıkarıldıktan sonra MONTAJ UYARILARI bölümündeki resimler doğrultusunda montajı yapılır. KULLANIMA HAZIRLIK - Baskül, ambalajından çıkarıldıktan sonra MONTAJ UYARILARI bölümündeki resimler doğrultusunda montajı yapılır. - Baskülün ayaklarının yüksekliğini baskül yere paralel olacak şekilde

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

B2 SERİSİ TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları

B2 SERİSİ TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları 888888 Tuşlar ve işlevleri Sıfırlama tuşu: Terazinin/Baskülün kefesi boş olduğu halde göstergede tam sıfır değeri görülmüyor ise bu tuşa basarak sıfırlanır. Gösterge değeri çekerin ±2%'si dışında ise sıfırlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK. - 1 - MONTAJ UYARILARI. - 1 - GENEL UYARILAR. - 2 - YASAL KULLANIM UYARILARI. - 3 - GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI.

İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK. - 1 - MONTAJ UYARILARI. - 1 - GENEL UYARILAR. - 2 - YASAL KULLANIM UYARILARI. - 3 - GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 2 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 3 - GÖSTERGE VE TUŞ TAKIMI... - 7 - İLK ÇALIŞTIRMA... - 8 - KULLANICI MENÜSÜ... -

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

3. GÖSTERGELER VE TUŞTAKIMININ TANITIMI GÖSTERGELER

3. GÖSTERGELER VE TUŞTAKIMININ TANITIMI GÖSTERGELER 1 TANITIM ARESTER RF - LCD/LED serisi elektronik indikatörler, 12 adet PLU hafızası, dahili akü, çift kapasiteli ağırlık gösterme özellikleri ile perakende ve toptan alışveriş ortamları için geliştirilmiş

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-313 S

KULLANIM KILAVUZU PCE-313 S KULLANIM KILAVUZU PCE-313 S Versiyn 1.1 Oluşturma Tarihi: 28/09/2016 İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri... 3 2 Tanım... 3 3 Özellikler... 3 4 Sembl Tanımı ve Düğme Knumu... 4 5 Operasyn Talimatları... 6

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Etiket Çıktısı Veren Modeller)

YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Etiket Çıktısı Veren Modeller) İçindekiler YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Etiket Çıktısı Veren Modeller) KULLANIMA HAZIRLIK... 1 UYUMLU YAZICILAR... 1 KÂĞIT RULONUN ÖZELLİKLERİ... 1 KÂĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KÂĞIT RULONUN ÖZELLİKLERİ Termal Kâğıt. f83 mm den az

KÂĞIT RULONUN ÖZELLİKLERİ Termal Kâğıt. f83 mm den az İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... 1 KÂĞIT RULONUN ÖZELLİKLERİ... 1 KÂĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ... 1 YAZICI AYARLARI... 2 YAZICININ KULLANILMASI... 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ... 3 TOPLAM HAFIZASINI

Detaylı

TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları

TARTI GÖSTERGESİ KULLANMA KILAVUZU. Tuşlar ve işlevleri. İşaretler ve anlamları 8 8 8 8 8 8 Tuşlar ve işlevleri Sıfırlama tuşu: Terazinin/Baskülün kefesi boş olduğu halde göstergede tam sıfır değeri görülmüyor ise bu tuşa basarak sıfırlanır. Gösterge değeri çekerin ±2%'si dışında

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

X250 KULLANIM KİTABI. Shenzhen XK lnnovations Technology Co.,Ltd. Bu kitap Promodel tarafından tercüme edilmiş ve düzenlenmiştir. Ğzinsiz kopyalanamaz

X250 KULLANIM KİTABI. Shenzhen XK lnnovations Technology Co.,Ltd. Bu kitap Promodel tarafından tercüme edilmiş ve düzenlenmiştir. Ğzinsiz kopyalanamaz Shenzhen XK lnnvatins Technlgy C.,Ltd. X250 KULLANIM KİTABI Bu kitap Prmdel tarafından tercüme edilmiş ve düzenlenmiştir. Ğzinsiz kpyalanamaz www.xk-innvatins.cm Yedek Parça Listesi Mtr Vida Lip Pil Işık

Detaylı

I. Özellikler. Not : UYARILAR

I. Özellikler. Not : UYARILAR KD-TBC SERİSİ KULLANMA KİTABI DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER - Garanti, Bakım ve Koruma, Uyarılar, Günlük Bakım - Özellikler - Ekran ve açıklaması - Tuş takımı ve açıklaması -

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-CP series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-CP SERİSİ Pratikkart, Pratik-CP serisi (şifre + kartlı geçiş sistemi) KGS (Kartlı Geçiş Sistemi)

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 4 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 4 - GÖSTERGE VE TU TAKIMI...

KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 4 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 4 - GÖSTERGE VE TU TAKIMI... Ç NDEK LER KULLANIMA HAZIRLIK... - 1 - MONTAJ UYARILARI... - 1 - GENEL UYARILAR... - 4 - YASAL KULLANIM UYARILARI... - 4 - GÖSTERGE VE TU TAKIMI... - 9 - LK ÇALI TIRMA... - 10 - ÜRÜNÜN TARTILMASI... -

Detaylı

B2T KANTAR TERMİNALİ Versiyon 2

B2T KANTAR TERMİNALİ Versiyon 2 B2T KANTAR TERMİNALİ Versiyn 2 KULLANIM KILAVUZU Sürüm 2.8 ERTE Endüstriyel Elektrnik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçva İZMİR TÜRKİYE Telefn +90 232 259 7400 Faks +90 232

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Fiş Çıktısı Veren Modeller)

YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Fiş Çıktısı Veren Modeller) İçindekiler YAZICI ÇIKIŞLI TARTI ALETİ YAZICI KULLANIM KILAVUZU (Fiş Çıktısı Veren Modeller) KULLANIMA HAZIRLIK... 1 KÂĞIT RULONUN ÖZELLİKLERİ... 1 KÂĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ... 1 YAZICI AYARLARI...

Detaylı

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK RF 99 Kanal Kumanda Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 30.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Kumanda Paneli... 4 2.2 Kumanda Tanıtmak...

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

DBN SERĐSĐ KULLANMA KĐTABI. ( 30 Kg ~ 3000 Kg ) ELEKTRONĐK BASKÜL

DBN SERĐSĐ KULLANMA KĐTABI. ( 30 Kg ~ 3000 Kg ) ELEKTRONĐK BASKÜL DBN SERĐSĐ KULLANMA KĐTABI ELEKTRONĐK BASKÜL ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No: 19 34418 4. Levent / ĐSTANBUL Tel : 0212-283 37 15 ( Pbx ) Fax

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-318

Kullanım Kılavuzu PCE-318 PCE-318 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/06/2016 İçindekiler 1 Güvenlik bilgisi... 3 2 Genel açıklama / Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 EKRAN... 6 5 PİL... 6 6 KALİBRASYON İŞLEMİ... 7 7 Ölçüm...

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

FEC Serisi KULLANMA KĐTABI ELEKTRONĐK TERAZĐ FEC-3000 / FEC-6000 / FEC DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

FEC Serisi KULLANMA KĐTABI ELEKTRONĐK TERAZĐ FEC-3000 / FEC-6000 / FEC DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ELEKTRONĐK TERAZĐ FEC Serisi FEC-3000 / FEC-6000 / FEC-10000 DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD. NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS :

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı

KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı KATES Yazılım Güncelleme Dokümanı Yazılım Güncelleme için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılmalıdır. 1. Gerekli Yazılımları ve Dokümanları İndirin 2. KATES i sürekli çalışma moduna alın. 3. Bluetooth bağlantısını

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: (Pbx)

Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: (Pbx) L Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: 0312 235 10 11 (Pbx) Fax: 0312 235 05 50 Çayyolu / ANKARA Web: www.sistemas.com.tr

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg ĐÇĐNDEKĐLER Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ Özellikler Tuş Takımı Çalıştırma - Cihazı açma kapama - Alarm ayarları - Tartım Fonksiyonu - Sayıcı Fonksiyonu - Yüzdeleme Fonksiyonu Hata Mesajları

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI DENEY NO:6 ELEKTROKOTER CĠHAZI KALĠBRASYONU Elektrkter; ameliyatlarda dkuyu yakarak kesme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-423

Kullanım Kılavuzu PCE-423 PCE-423 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 29/06/2016 İçindekiler 1 Cihaz... 3 2 Özellikler... 3 3 Cihaz açıklaması... 4 4 Ekran... 5 5 Ayarlar (Setup)... 6 5.1 Çapraz alan birimi seçimi... 6 5.2 Çapraz alan

Detaylı

EXTENT ELEKTRONİK TARTIM TERAZİ ACS-Z SERİSİ KULLANMA KLAVUZU

EXTENT ELEKTRONİK TARTIM TERAZİ ACS-Z SERİSİ KULLANMA KLAVUZU EXTENT ELEKTRONİK TARTIM TERAZİ ACS-Z SERİSİ KULLANMA KLAVUZU EXTENT Elektronik Tartım Sistemleri 1202 sk. No:176/E Yenişehir/Gıdaçarşısı/ İZMİR Tel: ( 0232 ) 449 59 24 Fax : ( 0232 ) 449 54 09 info@extent-tr.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

TAM OTOMATİK KAPI KARTI

TAM OTOMATİK KAPI KARTI İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK TAM OTOMATİK KAPI KARTI KULLANMA KILAVUZU KAPI KARTINA GENEL BAKIŞ SOĞUTUCULARI İLE BİRLİKTE MOTOR SÜRME TRANSİSTÖRLERİ 15V AKÜ BESLEME SİGORTASI AC GİRİŞ BESLEME SİGORTASI Kapı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ.

DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF. Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-177 RF Kurulum ve kullanım talimatı DİKKAT! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ. Bu termostatı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ısıtma kontrol cihazı, doğru kullanım

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

PCE TeknikCihazlarLtd.Şti Şirinevlermah. Mahmutbeycad. SakaryaÇıkmazı No 1/14 Bahçelievler / İstanbul Tel: 0 212 / 705 53 93 Faks : 0 212 / 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr Kullanım Kılavuzu Sıcak Tel

Detaylı

KD - KC SERİSİ KULLANMA KİTABI DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KD - KC SERİSİ KULLANMA KİTABI DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KD - KC SERİSİ KULLANMA KİTABI DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİNDEKİLER - Garanti, Bakım ve Koruma, Uyarılar, Günlük Bakım - Genel Görünüm - Ekran ve açıklaması - Tuş takımı ve açıklaması

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi......... RS - 232 Cihazın ön görüntüsü. +5V -5V NC 0V +5V Ölçüm Cihazın arka görüntüsü. Cihazın ön yüzündeki RS-232 bağlantısı bilgisayarın seri (COM)

Detaylı

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği. GEPA RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği Kullanma Kılavuzu www.gepaelk.com İçindekiler 1. Genel... 1 2. Özellikler... 1 3. Bağlantı ve Montaj...

Detaylı

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29

Kullanım Kılavuzu Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29 Elektrik Alan Ölçüm Cihazı PCE-EM29 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/06/2016 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 2 GÜVENLİK... 3 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4 FONKSİYONLAR... 5 5 LCD EKRAN ÖĞELERİ... 5 6 GÖRÜNTÜLENEBİLİR

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU. Adresli Yangın Algılama Kontrol Panelleri Kullanıcı Kılavuzu

KULLANICI KILAVUZU. Adresli Yangın Algılama Kontrol Panelleri Kullanıcı Kılavuzu KULLANICI KILAVUZU Adresli Yangın Algılama Kontrol Panelleri Kullanıcı Kılavuzu 1- Giriş 1.1- Genel Tanımlar Bu kitapçık, analog panellerin kurulum, devreye alma ve bakımları için açıklamalar ve teknik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere

OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere Menüler OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere dönmek için esc tuşuna basılması gerekir. Cihaz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

CAMİ ISITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMİ ISITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMİ ISITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMİ ISITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı