ĠÇĠNDEKĠLER. MKULTEB-Rev.No:10 Rev.Date:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. MKULTEB-Rev.No:10 Rev.Date:01.10.2010"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER KULLANIMA HAZIRLIK MONTAJ UYARILARI GENEL UYARILAR YASAL KULLANIM UYARILARI GÖSTERGE VE TUġ TAKIMI ĠLK ÇALIġTIRMA ÜRÜNÜN TARTILMASI DARALI TARTIM TOPLAM HAFIZASI ĠġLEMLERĠ SĠLO MODU GÖSTERGE AYDINLATMASI LĠMĠTLEME BĠLGĠSAYAR ÇIKIġI AYARLAR DARA SIFIRLAMA: TOPLAM HAFIZASI, BĠRĠM FĠYAT: LĠMĠTLEME: LCD / SAAT AYARLARI: GÜÇ YÖNETĠMĠ AYARLARI: FĠLTRELER: KALĠBRASYON: RÖLE AYARLARI: INTERFACE AYARLARI: TEST MENÜSÜ: DĠĞER: SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER TEKNĠK ÖZELLĠKLER FABRĠKA VE MERKEZ SERVĠS MKULTEB-Rev.N:10 Rev.Date:

2 KULLANIMA HAZIRLIK Tartı aleti, ambalajından çıkartıldıktan snra MONTAJ UYARILARI bölümündeki resimler ve uyarılar dikkate alınarak mntajı yapılır. Byunlu mdellerde byun istenen açıda ayarlandıktan snra byun bağlantı vidası sıkılarak sabitlenir. Yere paralel, sarsıntısız, hava cereyanına maruz kalmayacak bir yere yerleģtirilir. Yere paralelliği sağlamak için su terazisi alt ayaklar döndürülerek dengeye getirilir. (Su terazisinin kabarcığı iģaret çemberinin içinde kalmalıdır.) Adaptör tpraklı bir prize takılır (220 V), tartı aletinin adaptör giriģine bağlanır. Açma / kapama anahtarı ile tartı aleti çalıģtırılır. MONTAJ UYARILARI NT KEFE TELĠ MONTAJI: NOT: Akülü mdellerde ilk kullanımdan önce adaptöre takılı Ģekilde en az 8 saat Ģarj edilmelidir. NOT: Arka ve byun göstergeleri bulunan mdellerde, bu göstergelerin üzerinde kruyucu bantlar vardır. Bu bantların çıkartılması göstergelerin daha net görülmesini sağlar. Paslanmaz çelik platfrmlu mdellerde, platfrmu kruyan beyaz veya mavi bir bant labilir. Varsa kullanmadan önce bu bant çıkartılmalıdır. ġeffaf kılıfı kymadan önce yapıģkan bant krumalarını sökün - 1 -

3 NTK : DĠKKAT Kruma vidalarını sökmeden kullanmayınız TEB BASKÜL MONTAJLARI: Siperi 10x25 anahtar baģ vidalarla yerine mnte ediniz. Byunu alt Ģaseye 4 adet metrik 10x25 imbus baģ vidayla bağlayınız. Ġndikatörü Ģekildeki gibi byuna yerleģtiriniz. Kilitlendikten snra tekrar çıkarmayınız. Ġndikatörü byundan ayırmak isterseniz byun bağlantı plastiğinin yanındaki iki vidayı sökünüz

4 - 3 -

5 GENEL UYARILAR Bir arıza durumunda SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER bölümünde açıklanan Ģekilde hareket edilmelidir. Temizlik iģlemine baģlamadan önce cihazın kapatılması ve adaptörü çıkartılarak Ģebeke ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Cihaz deterjanlı suyla nemlendirilmiģ bir bezle silinerek temizlenmelidir. Benzin, gaz, tiner gibi sıvılar ve sert temizleme maddeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Ġyice kuruduktan snra Ģebeke bağlantısı yapılmalıdır. Nakletmek gerektiğinde, tartı aletinin üzerine gelecek darbelere karģı platfrm çıkartıp (çıkarılabilir platfrmlu cihazlar için) taģımalıdır. Orijinal ambalaj ve köpüklerle taģınması nakliye sırasında cihazın zarar görme riskini azaltacaktır. Nakliye sırasında ambalaj üzerindeki taģıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Platfrmun üzerine tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık knulmamalıdır. (Plaka üstündeki max. Değeri). Ölçüm elemanı hasar görebilir. Adaptör mutlaka tpraklı prize takılmalıdır. Prizin tprak hattı lup lmadığından emin değilseniz ehliyetli bir elektrikçiye kntrl ettirin. Tartı aletinde akü lsa da mümkün lduğunca adaptör takılı kullanılmalıdır. Adaptör kablsu zarar görmeyeceği (üzerine basılmayacağı, baģka bir eģya tarafından ezilmeyeceği) ve az hareket edeceği bir Ģekilde yerleģtirilmelidir. Adaptör prizden veya tartı aleti üzerinden çıkartılırken kesinlikle kabldan çekilmemelidir. Prizden adaptörün kendisi tutulup çıkartılmalıdır. Tartı aletinin üzeri nayln veya benzeri bir örtü ile örtülmemeli, ayakları hariç hiçbir yere değmemelidir. Halka dğrudan satıģlarda kullanılan tartı aletlerinin yerleģimi ağırlık göstergesinin müģteri tarafından rahatlıkla görülebileceği Ģekilde yapılmalıdır. Eğer tek gösterge varsa hem kullanıcı hem de müģteri görebilecek Ģekilde yerleģtirilmelidir. NOT: Üzerinde Halka Dğrudan Satışlarda Kullanılamaz ibaresi lan tartı aletleri, halka dğrudan satış amaçlı kullanılmamalıdır. Akülü mdellerde akünün kullanım süresi kullanım Ģekline göre ciddi değiģkenlikler göstermektedir. BrĢürlerde belirtilen süreler akünün en uzun süre dayanacağı kullanım Ģartlarına göre ölçülmüģ sürelerdir. Örneğin LCD göstergeli bir tartı aleti gösterge aydınlatması kullanılmadan, günde 8-10 saat çalıģtırılarak haftalarca hiç Ģarj etmeden çalıģtırılabilirken, aynı tartı aleti aynı Ģartlarda sadece gösterge aydınlatması ile kullanıldığında 2-3 günde bir hatta her gün Ģarj edilmesi gerekmektedir. Platfrm bģken LED göstergeli bir cihazda yanıp sönen bir nkta (LCD göstergeli cihazlarda görülür.) gösterme durumu iptal edilip nrmal ağırlık gösterilirse, akünün süresi 3-4 kat azalmaktadır. Akünün 2 senede bir değiģtirilmesi gerekmektedir. Emniyet Ģeritleri veya plakası sökülmüģ ya da tahrip edilmiģ tartı aletleri garanti kapsamı dıģındadır.

6 YASAL KULLANIM UYARILARI Üzerinde ALIM VE SATIM ĠġLERĠNDE KULLANILAMAZ ibaresi bulunan cihazlar için bu bölümü dikkate almayınız. Veri plakası üzerindeki CE iģaretinin yanında bulunan rakam, dğrulamanın yapıldığı yılı göstermektedir. Bu dğrulama cihazın mühürlemesi bzulmadığı takdirde iki yıl için geçerlidir. Bu tarihten itibaren her iki yılda bir (ġubat ayı snuna kadar) Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu na baģvurarak cihazın periydik muayenesi yaptırılmalıdır. Aksi halde cihaz alım ve satımda yasal larak kullanılamaz. Herhangi bir arıza durumunda tamirat mutlaka yetkili servise yaptırılmalıdır. Tamirat snrasında mühür bzulmuģ ise (açılıģtaki sayaç değeri ile kalibrasyn sayaç etiketi üzerindeki sayı aynı değilse) cihazın muayenesinin bağlı bulunulan Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu nca yapılması gerekmektedir. Periydik veya tamirat snrası muayene ve mühürleme iģlemi için Yetkili Servis ten bģ bir Servis Sayaç Etiketi alınmalı ve bu etiket ile beraber muayeneye gidilmelidir. Muayene iģlemleri ile ilgili ayrıntılar internet sitesinden bulunabilir. AĢağıda ayrıntıları verilen Veri plakası, yeģil M ve Kalibrasyn Sayaç Etiketi Emniyet Ģeritleri üzerinde yapılacak herhangi bir tahribat ürünü yasal kullanım dıģı bırakacaktır. Bu durumdaki bir ürünün yeniden dğrulamasının (muayene ve mühürleme) yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve tekrardan dğrulamasının yapılması ile ilgili bütün yasal srumluluk kullanıcıya aittir. Güvenlik Mühürleme Ayrıntıları: Kalibrasyn Sayaç Etiketi üzerinde yazan sayı ile tartı aletinin ilk açıldığında görülen C ile baģlayan sayının aynı lması gerekmektedir. Bu iki sayının aynı lmaması mührün bzulduğu anlamına gelir. BaĢlangıçta ekranda görülen Kal. Sayaç etiketi sayaç değeri (Her ikisinin de aynı lması gerekmektedir) Tartı aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarlarına dıģarıdan herhangi bir müdahale yapılırsa açıldığında görünen sayı tmatik larak artar ve böylece sayaç etiketi ile bu sayı birbirini tutmamıģ lur. Bu durum tartı aletinin güvenliğinin bzulduğu anlamına gelir ve emniyet Ģeridinin tahrip lması gibi bu durumda da yeniden dğrulama yapılması gerekmektedir. Bu Ģekilde kullanılması ve tekrardan dğrulamasının yapılması ile ilgili bütün yasal srumluluk kullanıcıya aittir. NOT: Tartı aletinin ağırlık ölçümü ile ilgili ayarları özel bir Ģifre ile kruma altına alınmıģtır. Dlayısı ile yanlıģlıkla bu ayarların değiģmesi ve sayacın artması imkânsızdır. Bu sayacın artması bilinçli bir müdahalenin delilidir ve srumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir

7 Dğrulama etiket yerleri: Veri plakasının üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır.(ġekil 3) Cihazın içinde ölçüm elemanlarını kruyan metal kutunun üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır. Tartı aleti plakası Kalibrasyn Sayaç Etiketi üzerinde TEM lglu emniyet Ģeridi (hlgram) bulunmalıdır. Veya ölçü ayar mührü basılı Bakım Snrası Sayaç Etiketi lmalıdır. Platfrmun tartı aletine bağlandığı skette bulunan emniyet Ģeridi üstündeki seri numara (B) ile plaka üzerindeki seri numara (A) aynı lmalıdır. Kalibrasyn Sayaç Etiketi Servis Sayaç Etiketi Bakanlık tarafından naylanmıģ damga planının ilgili sayfalarını kılavuzun snunda bulabilirsiniz. Basküllerin damga planı sayfa n 3 e göre güvenlik altına alınmıģtır. Gösterge yük hücresi bağlantısı damga planında sayfa n 4, yöntem a) ya göre güvenlik altına alınmıģtır

8 EMNĠYET ġerġdġ Platfrm üzerinde, Platfrm Tanıtıcı etiketi bulunmaktadır. Ġndikatör Mdel Plakası: Ser i N: Bağlantı kutusu (Junctin Bx) kullanılıyrsa üzerinde açılmayı engelleyici emniyet Ģeridi bulunmalıdır. Bu etiket tahrip edilmemelidir Mdel: M 1 T T 2 C -B -Y -R Platfrm Tanıtıcı Etiketi: A P Veri Plakaları: pwer n/ff Güvenlik Etiketleri (Emniyet ġeritleri): AY Söküldüğü taktirde cihaz kanuni larak kullanılamaz ve garanti kapsamı dıģında kalır. Max Min e = CE iģareti, iģaretin iliģtirildiği yılın sn iki rakamı ve AT tip nay sertifika numarası. Ġlk dğrulamaya ait YeĢil M etiketi. En büyük kapasite En küçük kapasite Dğrulama ölçek aralığı TEM Lglu Emniyet ġeridi (Hlgram) - 7 -

9 Kalibrasyn Sayaç Etiketi: Servis Sayaç Etiketi: GÖSTERGE ve TUġ TAKIMI Sıfır Semblü O : platfrm bģ iken O semblü yanmalıdır. Yanmıyr ise O tuģuna basılarak yanması sağlanır.aksi halde hatalı ölçüm yapılabilir. Denge Semblü D : Ürünün knulduğu ve kaldırıldığı sırada söner. Ağırlığı kumak için D semblünün yanmasını beklemek gerekmektedir. Yanmıyrsa göstergede gösterilen ağırlık dğru lmayabilir. YASAL KULLANIM ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER UYARILAR Bakım Snrası Sayaç Etiketi sadece ve sadece sayaç değeri dğru lduğu ve Ölçü ve Ayar Müdürlüğü nün ilgili mührü lduğu zaman geçerlidir. Tartı aletinin kendisi yeģil M, bağlanan remte (uzak gösterge), bilgisayar veya yazıcı gibi çevrebirimleri kırmızı M etiketi taģımak zrundadır. Dğrulaması yapılmıģ bir tartı aletine bağlı lan ve üretici(tem) tarafından sağlanmıģ bir yazıcıdan alınan çıktılar, ticari iģlerde kullanılabilir. (Halka dğrudan satıģlar hariç) Yazıcı veya PC çıkıģlı ilk dğrulaması yapılmıģ her TEM marka tartı aletinde standart larak Alibi (kanıt) hafızası vardır. Çıktısı alınan her tartım bu hafızaya kaydedilmektedir. Alibi hafızasının varlığı nedeni ile yazıcı çıktıları yasal larak kullanılabilir NET Semblü NET: Gösterilen ağırlık değerinin, NET ağırlık (Dara ağırlığı çıkartılmıģ) lduğunu belirtir. Dara Semblü T : Dara alınarak tartım yapıldığını gösterir. Dara sabitlenmemiģ ise yanıp söner, sabitlenmiģ ise sürekli yanar. (Sadece LCD göstergeli mdellerde mevcuttur.) Hafıza Semblü M : Tplam hafızanın içi dlu lduğunda yanıp söner. Hafıza içeriği gösteriliyrken sürekli görünür. Akü Semblü: R : Akünün kullanıldığını gösterir. Yanıp sönüyrsa en kısa zamanda aküyü Ģarj etmek gerekmektedir. Ayrıca LCD göstergeli mdellerde, Pil semblünün içerisindeki 4 parçalı seviye göstergesi akünün dluluk ranını gösterir. Çerçeve görünmüyrsa cihaz adaptörden besleniyrdur. Adaptörden beslenme esnasında seviye göstergeleri yanıp

10 sönüyrsa akü Ģarj ediliyr demektir. Seviye göstergeleri yanık durumda ise akü Ģarj edilmiģ demektir. W1 ve W2 Semblleri: Tartım esnasında kullanılmakta lan tartım aralığını gösterir. (Sadece çk aralıklı tartı aletleri için geçerlidir.) Tartı aletinin Max, min, e değerleri için cihazın plakasına bakılmalıdır. T O F W M / X TuĢu : Platfrm üzerine knulan yükün dara larak kabul edilmesi için kullanılır. TuĢu : Platfrm üzerinde yük lmadığında sıfır alır. (ağırlık göstergesinin tam sıfıra getirilmesini sağlar) TuĢu : Ayarlar menüsüne ve benzeri ek fnksiynlara ulaģım için kullanılır. TuĢu : Tplam hafızasına ekleme yapmak için kullanılır. (EGE-M ve EGE-LED için yazıcı lmadan çalışmaz.) TuĢu : Tplam hafızası içeriğini göstermek ve silmek için kullanılır. (EGE-M ve EGE- LED için yazıcı lmadan çalışmaz.) TuĢu : Gösterge aydınlatmasını devreye skup çıkartır. (Bu özellik varsa) ĠLK ÇALIġTIRMA Cihaz, gösterge üzerindeki tüm simgelerin yandığı bir gösterge testi ile açılır. Snraki 10 sn. süresince göstergede geriye sayan sayılar görülür. Ardından kısa bir süre maksimum çeker ve taksimat görülür ve cihaz tartıma hazır hale gelir. Göstergede sıfır değeri görülür. O ve D semblleri yanar. Tartıma hazır hale gelene kadar platfrmun üzerine hiçbir şey knulmaması gerekmektedir. AçılıĢ esnasında platfrmun üzerinde bir yük varsa ya da platfrm çıkartılmıģ ise göstergede nnnnnn hata mesajı görülebilir. Servis çağırmadan önce platfrmun üzeri bģaltılmalı ve cihaz kapatılıp tekrar açılmalıdır. ÜRÜNÜN TARTILMASI Tartılacak ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. Göstergede ürün ağırlığı kunur. Platfrmun üzerinde yükün lmadığı durumda, ağırlık göstergesinde değerinin görülmesi, O ve D sembllerinin yanıyr lması gerekir. Göstergedeki değer sıfır değilse (ya da D semblü yanmıyr ise) O tuģuna basılıp sıfır alınır. DĠKKAT: Platfrmun üzerine kesinlikle tartı aletinin maksimum çekerinden fazla ağırlık knulmamalıdır. (Plaka üzerinde max ifadesi ile belirtilmiģtir.) Tartılacak ürün platfrma elle knulmalıdır. Yüksekten bırakma, platfrmun üstüne atma gibi durumlarda (ağırlık küçük bile lsa) ölçüm elemanı zarar görebilir

11 DARALI TARTIM Darası alınmak istenen cisim yük platfrmuna knulur. D semblünün yanması beklenir. Ağırlık göstergesinde dara ağırlığı kunur. T tuģuna basılır. Ağırlık göstergesinde dara yazısının gözükmesinden kısa bir süre snra ağırlık değeri kunur. NET semblü yanar. T semblü (Sadece LCD li mdellerde) yanıp sönmeye başlar. Dara alınmıştır. Tartılmak istenen ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. Göstergede ürünün net ağırlığı (darası çıktıktan snra) görülür. Platfrmun üzeri bģaltılır. D semblünün yanması beklenir. NET ve T semblleri söner. Dara tmatik larak iptal lmuştur. NOT: Yük, platfrmdan kaldırılınca daranın tmatik larak iptal lmaması için dara alırken üstüste iki kez T tuģuna basılmalıdır. Bu durumda ağırlık göstergesinde sabit yazısı görülür. Darayı iptal etmek için platfrm bģken T tuģuna basılır. LCD göstergeli mdellerde T Semblü; Hiç YANMIYOR: Yanıp sönüyr: Dara yk Dara, ürün kaldırılınca iptal lacak. Sürekli YANIYOR: Dara alınmıģ, iptal etmek için platfrm bģken T tuģuna basmak gerekir. TOPLAM HAFIZASI ĠġLEMLERĠ Tplam hafızası, birden fazla ürün ağırlığının üst üste tplanması amacı ile kullanılır. Bu iģlemi gerçekleģtirmek için W, M X tuģları kullanılır. Tplam Hafızasına Ekleme: Hafızaya eklenmek istenen ürün platfrma knulur. D semblünün yanması beklenir. W tuģuna basılır. Ürüne ait ağırlık hafızaya eklenir. M semblü yanıp sönmeye başlar. NOT: Ağırlığın sıfır, negatif veya Full lduğu ve D semblünün yanmadığı durumlarda, tplam hafızasına ekleme iģlemi gerçekleģtirilemez. NOT: Hafızaya ekleme islemi gerçekleģtirildikten snra, yeni bir ekleme iģlemi ancak; platfrmun üzerindeki yük kaldırılmıģ ve ağırlık göstergesinde değeri kunmuģ ise gerçekleģtirilebilir. NOT: W tuģuna basılır basılmaz göstergede tplamı görmek mümkündür. Bunun için AYARLAR bölümünden Tplamı Göstermeden Ekleme (Set3-1) özeliğinin OFF yapılması gerekmektedir. Bu durumda platfrm üstündeki ürün kaldırılana kadar göstergede tplam görülmeye devam eder. NOT: Tplam Hafızasına en fazla 250 ekleme yapılabilir

12 Tplamı Görme ve Silme: M X tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Hafızayı silmek için M X tuģuna veya silmeden nrmal tartıma geri dönmek için F tuģuna basılır. Tplam semblü M ile gösterilir. Tplam semblü; yanmıyrsa yanıp sönüyrsa sürekli yanıyrsa hafıza bģtur. hafızada değer vardır. göstergede hafıza gösteriliyrdur. NOT: Tplam hafızasına kaydedilen tartımların ayrıntılarını W tuģu ile görmek mümkündür. Detaylı açıklama Hafızayı Ayrıntılı Görme kısmında açıklanmaktadır. Hafızayı Ayrıntılı Görme: M X tuģuna basılır. W tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Göstergede 2 saniye byunca tp 1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da birinci kalemin ayrıntısı (ağırlığı) görülür. W tuģuna basıldıkça sırayla yapılan iģlemler görülür. M X tuģuna basılır. Göstergede 2 saniye byunca tp AG yazısı, snraki 2 saniye byunca da tplam ağırlık gösterilir. Hafızayı silmek için M X tuģuna veya silmeden nrmal tartıma geri dönmek için F tuģuna basılır. SĠLO MODU Bu özellik sadece TEB serisi cihazlarda bulunmaktadır. Sil mdunun aktif hale getirilmesi için 12.1 menüsü naysıza (OFF) çevrildikten snra, 2.7 Sil Mdu Etkin/Etkin Değil menüsünün ON (Sil Mdu etkin) knumuna getirilmesi gerekmektedir. Cihaz bu mdda baģlangıç sıfır kntrlü yapmaz. (Errr 5 kntrlü) Cihaz kapatılıp açıldığında üzerinde lan ağırlık değerini göstermeye devam eder. Bu mdda sıfırlama tuģu çalıģmaz. Sıfır almak için bu mdda iken sıfırlama tuģuna 3 kez uzun basmak gerekir

13 GÖSTERGE AYDINLATMASI tuģu ile LCD gösterge aydınlatması ON, OFF veya ON_OFF knumlarına ayarlanabilir. Gösterge aydınlatması knumunu değiģtirmek için: bl On bl OFF blonff tuģuna basılır. Göstergede bir saniye için gösterge aydınlatmasının yeni çalışma knumu görülür. : ON knumundadır. Aydınlatma sürekli açıktır. : OFF knumundadır. Aydınlatma sürekli kapalıdır. : ON_OFF knumundadır. Aydınlatma tartım yapılırken ya da tuşa basılırken açıktır. Yük platfrmdan kaldırıldığında kendiliğinden kapanır. Gösterge aydınlatması cihaz ilk açıldığında OFF knumdadır. Göstergede sadece nkta yanıp sönen knumda gösterge aydınlatması kendiliğinden söner. LĠMĠTLEME Limitleme özelliği ile belirli iki ağırlık değeri arasında sesli uyarı verilir. AYARLAR bölümünden Limitleme Alt Limit (Set4-1) özelliğine alt ağırlık değeri, Limitleme Üst Limit (Set4-2) özelliğine üst ağırlık değeri girilir. Limitleme özelliğinin kullanılabilmesi için AYARLAR Limitleme (Set4-3) özeliğinin ON yapılması gerekir. ÖRNEK: Limitleme üst değerinin değiģtirilmesi için Set 4-2 ye istenilen ağırlık değeri girilmelidir. Girilmek istenen değer 2 Kg lsun, (4: ana menü n, 2: alt menü n.) bunun için: F tuģuna 3 saniye basılır. Göstergede 2 saniye byunca Set 1.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 1 1 e ait değer vardır. F tuşuna 3 kez basılır. 4 n.lu ana menüye geçilir (Limitleme) Göstergede 2 saniye byunca Set 4.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 4 1 e ait değer vardır. O tuşuna 1 kez basılır. 2 n.lu alt menüye geçilir.( Üst Değer) Göstergede 2 saniye byunca Set 4.2 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 4 2 e ait değer vardır. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan birinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXXXX0 görülür

14 M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan ikinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXXX00 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan üçüncü dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede XXX000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan dördüncü dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 2 yapılır. Göstergede XX2000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan beģinci dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede X02000 görülür. M X ( ) tuģuna basılır. Göstergenin sağdan altıncı dijiti yanıp sönmeye baģlar. W ( ) tuģuna basılıp rakam değiģtirilerek bu dijit 0 yapılır. Göstergede görülür. F tuģuna basılarak yeni değer kaydedilir F tuģuna 3 saniye basılarak ayarlar menüsünden çıkılır, nrmal tartıma dönülür. Cihaz açılır ve tekrar kapatılır. BĠLGĠSAYAR ÇIKIġI Bilgisayar çıkışlı tartı aletlerinde bilgisayar bağlantı ve ayrıntıları için tartı aleti ile birlikte verilen kurulum CD sinde PCDem klasöründe bulunan PCdemhelp_tr.pdf dökümanına bakılabilir. AYARLAR F tuģuna 3 saniye basarak Ayarlar menüsüne girilir. Göstergede 2 saniye byunca Set yazısı ile birlikte ana menü n ve alt menü n görülür. Snraki 2 saniye byunca da bu alt menüye ait değer görülür. F tuģu ile sıradaki ana menüye geçilir. O tuģu ile sıradaki alt menüye geçilir. On/Off tipindeki bir değeri değiģtirmek için: T tuģuna basılır. Sayı tipindeki bir değeri değiģtirmek için: M X ( ) tuģu ile değiģtirilmek istenen hane seçilir W ( ) tuģu ile seçili hanedeki sayı arttırılır. F tuģuna basılarak yeni değer kaydedilir. F tuģuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır. NOT: Ayarlar menüsünden çıkıldıktan snra, sağlıklı bir tartım için cihaz bir kez kapatılıp tekrar açılmalıdır

15 ÖRNEK: Otmatik Sıfır Alma özelliğinin sürekli devre dıģı lması için Set 2-4 değerinin Off yapılması gerekir. (2: ana menü n, 4: alt menü n).bunun için: F tuģuna 3 saniye basılır Göstergede 2 saniye byunca Set 1.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 1 1 e ait değer vardır. F tuģuna 1 kez basılır. 2 n.lu ana menüye geçilir (Sıfırlama) Göstergede 2 saniye byunca Set 2.1 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 1 e ait değer görülür. O tuģuna 3 kez basılır. 4 n.lu alt menüye geçilir. (Otmatik Sıfır Alma) Göstergede 2 saniye byunca Set 2.4 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 4 e ait değer görülür. T tuģuna basarak göstergedeki değer Off yapılır. Göstergede 2 saniye byunca Set 2.4 yazısı, snraki 2 saniye byunca da Set 2 4 e ait değer görülür. F tuģuna 3 saniye basarak ayarlar menüsünden çıkılır, nrmal tartıma dönülür. Cihaz kapatılır ve tekrar açılır AYARLAR MENÜSÜ: (Parantez içindeki değerler fabrika çıkıģ ayarlarıdır.) 1.Dara 1.1 Dara alma dengeye bağlı (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 1.2 Küçük dara alınamaz (On) Geçerli daradan daha küçük dara (Negatif net değerde) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 1.3 Interface üzerinden dara alma (Off) 2. Sıfırlama: Bu mdelde yk. 2.1 BaĢlangıç Sıfır Aralığı kntrlü ±10% (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.2 Sıfırlama tuģu aralığı kntrlü < 2% (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.3 Sıfırlama dengeye bağlı (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 2.4 Otmatik Sıfır Alma (On) Gösterge 5 sn.den fazla dengede ve sıfırın altında ise sıfır alınır 2.5 Otmatik Sıfır Takibi (On) ON ise: Gösterge sıfır ise ve denge varsa Otmatik Sıfır Takibi yapılır. OFF ise: devre dışıdır. NOT : Dara varsa tmatik sıfır takibi çalışmaz.

16 2.6 Interface üzerinden sıfır alma (Off) Bu mdelde yk. 2.7 Sil Mdu Etkin/Etkin Değil (Off) 3. Tplam Hafızası, Birim Fiyat: ON ise : Sil mdu devreye girer. Başlangıçta sıfır kntrlü yapılmaz OFF ise: Devre dışıdır. 3.1 Tplamı Göstermeden Ekleme (On) 3.2 Geçici Birim Fiyat ON ise : M+ snrası tplam gösterilmez. Tartım gösterilmeye devam edilir. OFF ise : M+ snrası, tplam gösterilir. (Yük platfrmun üzerinden kaldırılıncaya kadar) Bu mdelde yk. 3.3 M+ ile ekleme dengeye bağlı (On) 4. Limitleme: (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 4.1 Limitleme Alt Limit (1) Cihazın sesli uyarı vermesi istenen ağırlık aralığının alt değeri. 4.2 Limitleme Üst Limit (1) Cihazın sesli uyarı vermesi istenen ağırlık aralığının üst değeri. 4.3 Limitleme On/Off (On) 5. LCD / Saat Ayarları: Bu özellik ON ise Limitleme yapılır. 5.1 LCD kntrast seviyesi (7) 0-9 arası bir değer alabilir. 5.2 LCD aydınlatması parlaklık seviyesi (7) 0-9 arası bir değer alabilir. 5.3 Tarih (Opsiynel) İlk iki basamak: Snraki iki basamak: sn iki basamak: 5.4 Saat (Opsiynel) 6. Güç Yönetimi Ayarları: İlk iki basamak: Snraki iki basamak: gün ay yıl saat dakika 6.1 BĢ Kefe Özel Gösterge (On) ON ise: akülü kullanım esnasında, platfrm üzerinde 30 saniye byunca yükün bulunmadığı durumunda göstergede yanıp sönen bir nkta çıkar. (LCD li cihazlarda görülür. ) OFF ise: çalışmaz

17 6.2 Güç Yönetimi (On) 7. Filtreler: Bş kefe özel gösterge mdu ve cihazın iç yapısındaki diğer güç tasarruf mdlarını yönetir. ON ise: Cihaz tüm mdlarda güç kazancı yapacak şekilde çalışır.. OFF ise: Cihaz tüm mdlarda hiçbir güç kazancı yapmadan çalışır. OFF ise mdu da tmatik larak iptal edilir. 7.1 Medyan Filtre (5) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 1, maksimum değeri 9 dur. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.2 Ortalama Uzunluğu (50) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 10, maksimum değeri 50 dir. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.3 Minimum Ortalama Uzunluğu (5) (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 1, maksimum değeri 25 dir. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. 7.4 Filtre Kesim Ġç Sayım değeri 8. Kalibrasyn: (Onaylı ise değiştirilemez. Bazı mdellerde bu menü yktur.) Minimum değeri 70, maksimum değeri 2800 dür. Farklı bir değer girilmesi durumunda tüm filtreler default değer ile çalışır. (Kalibrasyn ayarları mdelden mdele farklılık gösterebilir. Burada TEB mdeli açıklanmıştır) 8.1 Kalibrasyn Katsayısı (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.2 Maksimum Çeker (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.3 Taksimat (1) 0 : : 2 x : 3 x 3000 (Onaylı ise yk) 3 : 6000 / 7500 (Onaylı ise yk) 4 : / 15000(Onaylı ise yk) 6 : 1500 (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.4 Kalibrasyn BĢ Kefe Ġç Sayımı (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.5 Maksimum Çeker Birimi (1) 0 : g 1 : kg 2 : tn (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.)

18 8.6 Cihazın Kalibre Edildiği Yerçekim Ġvmesi (9.8022) (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.7 Cihazın Kullanılacağı Yerçekim Ġvmesi (9.8006) (Sadece kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) 8.8 Lad Cell mv/v değeri (2,0) 9. Röle ayarları: Lad Cell mv/v değeri girilir. 10. Interface ayarları: Bu mdelde yk. (Sadece Yazıcı/Bilgisayar çıkışlı mdellerde etkindir.) 10.1 HaberleĢme ON/OFF (On) ON ise: RS232 haberleşmesi aktiftir. OFF ise: RS232 haberleşmesi yapılmaz. (Sadece bilgisayar/yazıcı çıkışlı mdellerde aktive edilmelidir. Aksi taktirde ER 8 hata mesajı ile karşılaşılır.) 10.2 ID Numarası (8888) Cihazın ID numarası, PC tarafından istenen her bir veri paketinin başına eklenen tanımlayıcı sayıdır. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Sürekli gönder/gönderme (Off) ON ise: haberleşme sürekli larak yapılır OFF ise: terazi ile bilgisayar arasındaki haberleşme sürekli lmaz, bilgisayardan ilgili kmut ile istek geldiğinde veri gönderilir. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Gönderilen Paket Ġçeriği Seçimi (11111) Bilgisayara gönderilen paketin içeriğini belirler. X X X X X 1: İlgili paket içeriği gönderilir. 0: İlgili paket içeriği gönderilmez Fiyat Detayı (Birim Fiyat ve Tutar) Tarih ve saat Dara Aynalama Birim Detayı. NOT: Cihaz naylı ise; fiyat detayı ve dara, Birim Detayı girilen set değerinden bağımsız larak paket içerisine dahil edilecektir. Yazıcı çıkışlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır Baud Rate (0) Bilgisayar ile tartı aleti arasındaki RS232 haberleşmesinin hızını belirler. 0 : : : : :

19 11. Test menüsü: 12. Diğer: Bu mdelde yk Onaylı (On) (Kalibrasyn anahtarı ON ise değiştirilebilir.) ON yapılırsa ONAYLI kşuluna bağlı bütün ayarlar tmatik larak fabrika çıkış değerine getirilir BaĢlangıç Gecikmesi (10sn) (On) (Onaylı ise On ve değiştirilemez) 12.3 Kalibrasyn Anahtarı (Off) Kalibrasyn anahtarı OFF knumunda iken kalibrasyn anahtarına bağlı lan ayarlar değiştirilmez. Kalibrasyn anahtarı OFF knumundan ON knumuna alınabilmesi için parla gereklidir. Bu işlem ile kalibrasyn anahtarı ON yapılırsa kalibrasyn sayaç değeri 1 artar, cihazın yasal kullnumla ilgili mührü bzulur. (Bakınız YASAL KULLANIM UYARILARI) SERVĠS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER HATA MESAJLARI ER 1 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 2 : Bir süre bekleyin. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 3 : Bir süre bekleyin. Platfrmun üzerinde yük yk iken O tuģuna basın. Srun rtadan kalkmamıģ ise cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 4 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 5 : BaĢlangıç sıfır aralığı hatası. Tartım yapmaz. Platfrm (yük taģıyıcı) takılı değilken veya platfrmun üzerinde ağırlık varken tartı aleti açılmaya çalıģılmıģ labilir. Kapatıp, platfrmun üzerini bģaltın. (platfrm takılı değilse yerine takın) Tartı aletini platfrm üzerinde yük yk iken bir daha açın. Platfrmun üzeri bģ iken açıldığında da bu uyarı geliyrsa servis çağırın. ER 6 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 7 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 8 : Ġnterface HaberleĢme hatası. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer ürün bilgisayar/yazıcı çıkıģlı değil ise ve hata düzelmiyr ise servis çağırın

20 Ürün bilgisayar/yazıcı çıkıģlı ise SET 10.1 ayarını On yapın ve cihazı kapatıp yeniden açın, eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 9 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 11 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 12 : Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 13 : Bilgisayar/yazıcı çıkıģlı mdellerde kanıt hafızasının dlduğunu bildiren uyarı mesajıdır. Kanıt hafızası silininceye kadar bilgisayar/yazıcı çıkıģından veri aktarımı ve yeni kayıt ekleme iģlemi blke edilir. Kanıt hafızasını silin, cihazı kapatın ve yeniden açın. Yazıcı çıkıģlı mdeller için ilgili kılavuz ekine bakılmalıdır. ER 14 : Ladcell bağlantı hatası. Ladcell kablsunu ve knektörünü kntrl edin. Ladcell knektörü takılı değil ise takın. Srun rtadan kalkmamıģ ise cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın. ER 15 : Bir süre bekleyin. Cihazı kapatın ve yeniden açın. Eğer hata düzelmiyr ise servis çağırın ER 16 : Yazıcılı mdellerde rapr çıktısı alınırken kayıt lmayan bir güne ait tarih girilirse bu mesaj çıkar. Rapr almak istediğiniz tarih larak yazıcıdan çıktı L batt alınmıģ (ve daha snra silinmemiģ) bir tarih girilmelidir. : Akü (veya pil) bitti ise görülür. Tartı aleti çalıģmaz. Bir an önce Ģarj etmelidir. Full(Ağırlık göstergesinde) : Ağırlık max çekerin üzerinde. nnnnnn :Platfrm(yük taģıyıcı) takılı değilken veya platfrmun üzerinde ağırlık varken tartı aleti açılmaya çalıģılmıģ labilir. Platfrmun üzerini bģaltın. (Platfrm takılı değilse yerine takın) Gerekirse tartı aleti platfrm üzerinde yük yk iken bir daha açın. Ġki platfrmlu mdellerde her iki platfrmun üzerinin bģ lduğundan emin lun. Platfrmun üzeri bģ iken açıldığında da bu uyarı geliyrsa telefn ile merkez servise baģvurun

KULLANIMA HAZIRLIK. 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ. 1 YAZICI AYARLARI. 3 YAZICININ KULLANILMASI. 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ. 8 RAPOR ALMA.

KULLANIMA HAZIRLIK. 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ. 1 YAZICI AYARLARI. 3 YAZICININ KULLANILMASI. 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ. 8 RAPOR ALMA. İÇİNDEKİLER KULLANIMA HAZIRLIK... 1 KAĞIT RULONUN DEĞİŞTİRİLMESİ... 1 YAZICI AYARLARI... 3 YAZICININ KULLANILMASI... 3 TARTIM SONUCUNU YAZDIRMA İŞLEMİ... 4 TOPLAM HAFIZASINI YAZDIRMA İŞLEMLERİ... 5 ÜRÜN

Detaylı

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: 13.02.2007 Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TYPE TEST OIML R76/EN45501

TYPE TEST OIML R76/EN45501 TYPE TEST TYPE TEST OIML R76/EN45501 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Telembil Bilgi iletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Sayfa 1 / 17 Telembil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Üretici Firma Bilgileri: Telembil Bilgi İletişim

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTE OLAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVALI İLETİŞİ YAPAAKTADIR. ali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu,

Detaylı

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711 Kullanma Kılavuzu Tıp, Sağlık ve Wellness www.soehnle-professional.com İÇİNDEKİLER 1. Genel bilgiler S. 3 Kullanım amacı S. 3 CE-İşaretlemesi S. 3 Sınıflandırma

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK... 5 1.1 Güvenlik notları... 5 1.2 Sorumluluklar... 5 1.3 Güvenlik önlemleri... 6 2 SAYAÇ HAKKINDA AÇIKLAMALAR...

Detaylı

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU WIRELESS RADIO ROOM THERMOSTAT KOD NO: 3.014439 KABLOSUZ HAFTALIK PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU İMMERGAS KABLOSUZ HAFTALIK DİJİTAL PROGRAM SAATİ / ODA TERMOSTATI Kablolu ve

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI : VEM-C5100DB2

KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI : VEM-C5100DB2 KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI MODEL MODEL MODEL : VEM-C5100DB2 : VEM-CX5CB2 : VEM-CX5VB2 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU

MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU MODULE NO: 2240 KULLANMA KILAVUZU PRT-2 GPS TALĠMATLAR, A.B.D. NDE GEÇERLĠ BĠRĠMĠN KULLANIMI ĠÇĠN FCC KURALLARI ĠLE BELĠRLENMĠġTĠR. NOT Bu cihaz test edilmiģ ve FCC kuralları Bölüm 15'e göre B sınıfı dijital

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC

TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC 4 SATIR EKRAN TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC II 4 SATIR EKRAN III TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC ARAYÜZ KRÝTERLERÝ: - TT AŞ. Tarafından Yayınlanan Arayüz Kriterlerine Uygundur.

Detaylı

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU MİKROSİM ELEKTRONİK OTOMASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU Donanım Versiyon : Yazılım Versiyon : Kullanım yeri ve amacı AirGuardian Compact Medikal

Detaylı

DİKKAT! UYARILAR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN ASLA MONTAJA VE KULLANIMA BAŞLAMAYINIZ!

DİKKAT! UYARILAR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN ASLA MONTAJA VE KULLANIMA BAŞLAMAYINIZ! İÇİNDEKİLER Aksesuar ve Parçaları...4 Sistem Kutusu ve Joystick...6 Montaj ve Bataryanın Şarj Edilmesi...9 Işıklı Sistem ile Kullanım...11 Zemin Ayarı Nedir Nasıl Yapılır...14 Zemin Ayarı Aşamaları...23

Detaylı

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1

Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu. Yazılım Versiyonu 4. EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS918-1 Matrix 424 832 832+ Montaj Kılavuzu Yazılım Versiyonu 4 RINS918-1 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. MONTAJ VE KABLOLAMA KURALLARI... 1 1.1 Gerekli aletler... 1 1.2 Elektrik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı