NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir"

Transkript

1 Y ahudi-münafık İşbirliği Çerçevesinde NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir Burada öncelikle necva kelimesinin anlamları üzerinde kısaca durmak ve sonra da bu anlamlar çerçevesinde Yahüdi-münafık işbirliğine değinmek istiyorum. N ecva isim veya mastar 1 bir kelime olup, ya iki kişi arasında gizlice konuşmak, fısıldaşmak, gizli düşünce, bir şeyin özü, içi, ortası, gizlilik, gizemli ve yüksek tepe anlammdaki necva ( J;;, )'dan veya kurtuluş anlamındaki necat < ~~j >'dan gelmektedir. Ama bu keliıne daha ziyade gizli bir şeyin sırrını açmak, hislerini açığa vurmak, gizlice söylemek ve iki kişi arasındaki sır ma'nasıdır. 2 İster gizli, ister açıktan olsun iki kişi veya bir toplumun tek kaldıkları konuşma diye tanımlanan necvayı, Zeccac, Me'ani'l-Kur'an'ında, antmak, saflleştirmek, durumu aydınlatmak, izah etmek anlamına gelen HA.LA.SA ( ~ ) veya atmak, götürmek, sunmak, arzetmek, iletmek, haber vermek ve söz söylemek manasma gelen EL.KA c ;.JI) fiili ile ı Ragıb el-isfehani, el-müfredat, s. <183; Ferrii'nın bu kelimeyi hem isim ve hem de sıfat olarak benimsediği kaydedilir. <Bkz., İbn Manzur. Lisanu'l-Arap XV, 308.) 2 Bkz., Zecciic, Me'ani'l-Kur'an, II, 137; İbn Manzur, Lisanu'l-Arap XV, 308. karşılar. 3 Kur'an-ı Kerim'de bu kelime fiil, isim ve masdar olarak olarak zikredilir. Bunlara kısaca bakıldığında daha ziyade necva'nm gizli konuşma, gizli toplantı yapma anlamlarına geldiği görülür. Örneğin, İsra süresinin 17/4 7. ayetinde: "Seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini ve gizli toplantılarda(._,;;..._;~ ~;=iz hüm necva) zfıl~mlerin: 'Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz?' dediklerini Biz çok iyi biliriz." denilmekte ve necva'nın gizli toplantı ma'nasına geldiği görülmektedir. Yine Enbiya süresinin 21/3. ayetinde bu kelime gizli konuşma anlamındadır: "Kalpleri eğlencededir. O zulmedenler (aralarındaki) şu konuşmayı gizlediler (._;;;ıl ı 3 _;.1 =eseru'n-necva): ''Bu da sizin gibi bir insan değil mi? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?". Nisa 4/114, Tevbe 9178, Taha 20/62 ve Zuhruf 43/80. ayetlerde denecva kelimesi gizli toplantı ya.pmak ve >. giziice konuşmak anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da necva kelimesi özel olarak iki olayı ihtiva eder. Bunlardan Taha 63. ayette tarihi bir olay 3 Bkz., Zeccac, Me'ani'l-Kur'an,II,

2 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRJYIALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 anlatılır. Bu ayette Fir'avn'ın kendi sihirbazları ile yaptığı gizli toplantı belirtmektedir. Diğer bir olay ise Mücadele süresinin 12 ve 13. ayetlerinde anlatılan özel bir durum içermektedir. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber'le gizli konuları konuşmak için önce bir sadakarun verilmesi isteği ve sonra da bu durumun hafifjetilmesi meselesidir. Bu a yetlerin nüzul sebebine bakıldığında şu olay anlatılır: Bazı müslümanlar Hz. Peygamber'in yaruna gelerek kendisi ile gizli konuşmak isterler. Hz. Peygaber'in bu tekliften rahatsız olması üzerine Allah bu ayeti indi- 4 rır. Başka bir rivayette ise, bu ayet zenginler hakkında inmiştir. Zenginler Hz. Peygamber'in yaruna gelir, konuşur ve bu konuşmaları da oldukça uzardı. Bu durum Hz. Pey~ gamberin'in hiç hoşuna gitmezdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. 5 Başka bir rivayette ise bu a yetlerin şu olay üzerine indiği vurgulamaktadır: Hz. Peygamber kendisi ile özel görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden de dileyen gelir kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Hatta bu görüşmelerde özel görüşmeye değineyecek şeyler de sorarlardı. Hz. 4 Bkz., et-taberi, TefsirXXVIII, Viihidi, Esbabu'n-Nüziü, s Peygamber bunlardan da rahatsız olduğunu hissettirirdi. Ayrıca bu günlerde tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu bir dönemdi. Bazen biri gelerek Hz. Peygamber'le fısıltılı bir şekilde konuşur ve bu konuşmamn hemen ardından bu adam falan kabilenin Medine'ye hücum edeceği haberini getirmiş şeklinde dedikodular yayılırdı. Böylece Medine'de asılsız haberler yayılmaya başlardı. Diğer taraftan da münafıklar bu hadiseleri fitne çıkarmak ve istismar etmek için 'Muhammed duyduğu herşeye inanır' diye ortalığa yayarlardı. İşte bu nedenlerden ötürü Allah bu ayeti (Mücadele 12) indirmek suretiyle gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emretti. 6 Aslında İbnu'l-Arabi'nin Ahkamu'l-Kur'an'ında naklettiği bu olay ayetin inişine ve o günkü olayların akışına d aha uygun görünmektedir. Zira Medine'de durum daima bir teyakkuz hali içermektedir. Bu ayetin inişini müteakip, Hz. Peygamber'le gizli konuşmaların kesildiği kaydedilir. Bundan da a yette verilmesi istenen bu sadakanın miktarının epey bir yekün tutması ve her insanın hemen çıkarıp veremeyeceği bir meblağ olduğu akla gelebilir. Gerçi bu sadakanın mik- 6 İbnu'l-Arabi, Ahkiimu'I-Kur'iin, IV, 1762.

3 KUR'AN MESAJI ilmi ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 tarı ila ilgili olarak bazı rakamlar verilmektedir. Hz. Peygamber'e bu sadakanın miktarının sorulduğu, bir dinar teklif edildiği ve Peygamber'in de bunu herkes veremez diyerek yarım dinar sadaka verilmesini belirttiği kaydedilir. Yine rivayete göre bu ayet indikten sonra bunu uygulayan ilk şahıs Hz. Ali olduğu zikredilir. Hz. Ali istep.ilen sadakayı verir ve Hz. Peygamber'le gizli konuşur. Fakat ayette de belirtildiği gibi bu durum müslümanlara oldukça ağır geldiğinden Allah Mücadele süresinin 13. ayetini indirmek suretiyle durumu hafifletmiştir. ayetlerin iniş Aslında bu zamanlarına bakıldığında birinci ayetin inişinden çok kısa bir süre sonra ikinci ayetin indiği görülür. 7 Muhammed izzet Derveze, bu a yette istenen sadakanın müslümanların bütçesine yardım olmak üzere bir çeşit vergi olabileceğini söyler ve zekatda olduğu gibi bu necva vergisinin de Peygamber'in şahsına değil devlet bütçesine ait olduğunu kaydeder. 8 Necva kelimesi Kur'an'da müşrik, Yahudi, münafık ve mü'minlerin davranışlan olarak yer almakta, gerek Mekke ve gerekse Medine dönemindeki ayetlerde geçmektedir. Mekke döneminde 7 Bkz., et-taberi, Tefsir X:XVTII, 20 ve devamı. 8 Süleyman Ateş'in tefsirinden nakille bu dipnot verilmiştir. Ateş, Tefsir, IX, 325. müşriklerin tutum ve davranışlarını, gizli gizli Hz. Peygamber'in Kur'an okuyuşunu dinlediklerini bildirmektedir. Yukarıda anlamlarını kaydettiğirniz İsra 17/47 ve Enbiya ayetlerde müşriklerin Mekke'deki tutum ve davranışları dile getirilmektedir. Yine müşriklerin davranışları ile ilgili olarak Zuhruf süresinin 43/80. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Yoksa onların gizli veya açık konuşmalarını duymayız mı, sanıyorlar. Hayır, işitiriz, hem yanlarında bulunan elçilerimiz de yaptıklarını yazarlar''. Bu ayette kafirlerin bir tuzak kurmaya karar verdikleri, kendi aralan:r_ıda gizli gizli neler konuştuklarının ifade edilmektedir. haber verileceği İbn İshak'ın es-sire'sinde naklettiğine göre Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes İbn Şarik bir gece birbirinden habersiz, gizlice Hz. Peygamber'in Kur'an okumasını dinlemeye giderler. Dönüşte yolda karşılaşırlar ve birbirinin bu davranışlarını kınarlar. İkinci gece de aynı dav-.~ 9 ranışta bulunurlar. Bq olay aslında müşriklerin Kur'an'da anlatıldığı gizli konuşmalarını ve gizli toplantılarını belirtmektedir. Necva kelimesi Medine'de inen bir ayette özellikle münafıkların 9 İbn İsh.k, Muhammed, es-sire, s

4 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 davranışlarından haber vermektedir. Nitekim Tevbe süresinin ayetinde şöyle denilmektedir: ''Bilmediler mi ki, Allah onların sırlarını ve gizli konuşmalarını (~;,.; =necvahum) bilir ve Allah gizlileri bilendir". Bunun yanınıda necva kelimesi Yahudilerle münafıkların işbirliği yaptıkları, kendi aralarında fis-kos ve benzeri davranışlarda bulundukları, dolayısıyla müslümanların bundan rahatsız olduklarını ifade eden ayetlerde de yer almaktadır ki, bu da makalenin konusunu teşkil etmektedir. Hz. Peygamber Medine'ye lıicret etmeden önce, buradaki toplumsal yapılanınada bir dine mensup olanların yanında dine bağlı olmayanlar da bulunmaktaydı. Özellikle dine mensup olanlar içinde ağırlıklı olanlar Yahü.dllerdi. Kısmen Hıristiyan olanlar da vardı. Ayrıca Hz. Peygamber'in getirdiği yeni dini kabul etmiş Araplar da bulunınaktaydı. Hicretten sonra Medine'de bu grupların yanı sıra bir de henüz müslüman olmayan ve ne yapacağına karar vermeyen kişiler de bulunmaktaydı. Özellikle Bedir Savaşı bitimine kadar bunlar tarafsızlıklarını korumuşlar ve savaş sonrası müslüman olmaya karar vermişlerdi. Yahudi ve münafıkların kendi aralarında gizli konuşma ve gizli toplantılar yaptıkları Mücadele süresinin 7 ve 8. ayetlerinde dile getirilmektedir: "Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konuşsa (necva), mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi konuşsa mutlaka altıncıları O'dur. Bundan az veya çok olsalar nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Sen şu adamları görmedin mi ki, gizli gizli konuşmaktan mene. dildikleri halde yine o menedildikleri işe dönüyorlar. Günah, düşmanlık, Peygamber'e karşı gelme hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir tarzda selamlıyor ve kendi içlerinde de: 'Bu dediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya' diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Orası gidilecek ne kötü bir.yerdir". Bu ayetlerde kastedilenlerin kimler olduğu konusundaki görüşler değerlendirildiğinde görülecektir ki, ayetlerde ifade edilenler Yahudiler ve münafıklardır. 10 Hatta böylece Yahudilerle münafıkların işbirliği 10 Viihidi, Esbabu'n-Nüzı11, s ::: -49-

5 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 yaptıkları da ortaya çıkmaktadır. Nitekim ayetlerin sebeb-i nüzı1lleri ile ilgili olarak iki olay zikredilir: Hz. Peygamber ile Yahudiler arasında ittifak vardı. Hz. Peygamber'in ashabından biri Yahudilerin yanma varsa onlar kendi aralarmda gizli konuşmaya başlarlardı. Bunu gören ashab, onların kendisinin hakkında konuştuklarını ve kendisine kötülük yapacaklarını ve belki de kendisini öldüreceklerini zannederdi de böylece mü'minler onlarm yanına gitmek istemezlerdi. Bu duruma vakıf olan Hz. Peygamber, Yahudilere gizli konuşma alışkanlığından vazgeçmelerini emretti. Fakat onlar dinlemediler, bu alışkanlık ve davranışlarını devam ettirdiler, bunun üzerine Allah. "Gizli konuşmaktan menedildikleri halde yine menedildikleri şeye dönenleri görmedin mi" ayetini indirdi. ll Başka rivayette ise, münafıklar gizli dostları olan Yahudilerle gizli toplantılar yaparlardı. Bu toplantılar, özellikle savaş hazırlığı gibi kritik dönemlerde, Hz. Peygamber ve mü'minlerin başarısını engellemek amacıyla yapılırdı. Rivayete göre yukarıdaki ayetler bunun üzerine inmiştir. 12 Zemahşeri, Keşşaf isimli esell İbn Kesir, Tefsir, IV, 333; s. Ateş, Tefsir, IX, S. Ateş, Tefsir, IX, 317. rinde münafıklarla Yahudilerin kendi aralarmda i;izlice konuştuklarmı,. mü'minleri gördükleri zaman kaş ve gözleri ile onları işaret ederek onları kin ve nefret ettiklerini bildirmektedir. 13 Hatta onlar ayette ifade edildiği gibi Hz. Peygamber'in yanına geldiklerinde ona görünüşte selam verdikleri aslında içlerinden selam vermek istemedikleri belirtilirken:, rivayetlerde onun yanına gelip dillerini eğerek, bükerek 'ölüm sana' manasma gelen 'sam' dedikleri anlatılmakta ve bir defasında Hz. Aişe'nin onların bu davranışiarına karşı oldukça sert davrandığı ve "Ölüm ve Allah'ın laneti sizin ü zerinize olsun" dediği nakledilmektedir.14 Gizli konuşma veya gizli toplantı yapmanın kötülüğü vurgulandiktan sonra, mü'minlerin gizli konuşma ve gizli toplantı yapmalarının ne anlam ifade edeceği konusu da ayetlerde dile getirilmektedir. Bu konuda Mücadele suresinin 9. ve Nisa süresinin 114. ayetleri zikredilebilir. Mücadele süresinin 9. ayetinde şöyle buyurulur: "Ey inananlar, (kendi ar~da) gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık. ve Peygamber' e karşı gelme üzerinde konuşmayın. İyilik ve takva ü zerinde konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan kor- 13 Zemahşeri, el-keşşaf, IV, Buhari, Edeb, 35, 38; Taberi, XXVIII,

6 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 şöyle Nisa SUresinin 114. ayetinde de denilmektedir: '~Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı, bir iyiliği ve insanlar arasında bir barışmayı emreden başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz". Toplumu meydana getiren insanların kendi aralarında devamlı gizli konuşmaların insanları rahatsız edeceği açıktır. Bu psikolojik olarak da böyledir. Aslında ayette geçen "necva" kelimesinin anlamlarından da anlaşılacağı gibi en az iki kişi arasındaki gizli konuşma, topluluğun kendi aralarında yaptıkları gizli toplantılar ve konuşmalarını da ifade eder. 15 Bu durum göz önüne alınırsa ayette en az iki kişinin ve gruplar halinde kötü maksatlarla gizli toplantı yapmanın veya gizli konuşmanın hayırlı alınadığı ortaya çıkar. Ayetin önemle üzerinde durduğu noktalardan birisinin bu tür, toplumun zararına yapılan toplantıların, kulis ve benzeri davranışların millet için hiçbir fayda temin etmeyeceği gibi, bilakis zararına olduğunu b elirtmesidir. Gerçi Nisa sfuesinin bu bölümünde yer alan ayetlerin (Nisa, 4/ ) Ebu Ti'ma İbn Ubeyrik hakkında 15 Bkz., İbn Manzıir, Lisanu'l-Arab, XV, 308. nazil olduğu rivayet edilse bile 16 gerçekten bu ayette ifade edilen anlam, "ferdi olaylar çerçevesini aşar" 17 Çünkü sözkonusu olan fert değil, toplumdur ve onun sağlıklı bir şekilde gelişmesidir. İşte bu ayette zikredilen hususlar toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardım edecek üç temel kavramdır. Bugünkü ifadeyle, gelişmenin temel şartlarından biri olan iktisat veya ekonomi; toplumun iyi yönde gelişmesine katkıda bulunacak marufve dar anlamda, kırgınlıkları, dargınlıkları kaldırıp sağlıklı bir toplum oluşturmaya yardımcı olacak, geniş anlamda ise, uluslararası barışı sağlayacak bir kavram olan salalı 18 ayette üzerinde d urulan gizli toplantıların bile, şayet bu üç temel esas içeriyorsa meşru kılınması dikkat çekicidir. Ayetlerde yasaklanan gizli konuşma ile yasaklanmayan arasındaki farkı şöyle belirleyebiliriz: Şayet bu gizli konuşma ve toplantı hayırda yarışma, yardımlaşma, hak, adalet, ma'rüf, sadaka ekseninde dolaşıyor ve gerçekleşiyorsa böyle bir davranış Allah katında makbuldür, teşekkür 16 Bkz., et-taberi, Tefsir V, 265; el Kurtubi, Tefsir, V, 375; S. Ateş, Tefsir, II, S. Ateş, Tefsir, II, 366. eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Mecelletu'l Ezher, XCIII, sayı 8, s Sulh (barış) de bu kelimeden gelmektedir. Yukarıdaki ifadelerde biraz da kelimenin bu yapısı göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. -51-

7 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAY1: 4 edilecek ve minnettar olunacak bir tutumdur ve bu şekilde davrananları, bu davranışları Allah'a yaklaştırır. Şayet bu gizli konuşma ve toplantı, birileri ile alay etme, küçümseme, kötüleme, azarlama, tehdit hatta öldürme, gizli planlar kurma, tehlikeye atma, güvencede olanları korkutma ve korku salma gibi davranışlar ekseninde dolaşıyorsa, bu, Allah'a harp ilan eden tutarsız ve maksatlı davranışlardandır ki, bu şekilde davrananlar da yok olma, çetin azap ve cehennemle tehdit edilmişlerdir. Çünkü iyilik, takva, ma'rü.f, sadaka ve hayır işlerini içeren konularda gizli konuşma ve toplantılar yapmada, ülkenin ve milletin saadet ve selameti için çalışmada sakınca olmayacağı gibi teşvik de vardır. caiz olup olmaması Necvanın konuşulan konunun içeriğine bağlıdır. İyi bir toplumda samimi birkaç kişinin bir araya gelerek toplumun faydasına yönelik yapacakları gizli konuşma veya toplantılar yapmalarından kimse rahatsız olmaz. Ama bozgunculuk çıkarmak, anarşiye sebebiyet vermek ve bölücülüğe yol açmak gibi. konularda yapılacak her türlü davranış toplumu yaralar ve kaosa sürükler ki, herhalde böylesi toplantıların zararı da ortadadır. sunda gerekli ahlaki kurallardan birini şöyle açıklamaktadır: "Bir. mecliste üç kişi varsa, iki kişi kendi arasmda gizlice konuşmasm. Çünkü üçüncü kişi bundan rahatsız olur". Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: "İlıi kişi kendi arasında, üçüncü kişiden izin almadan konuşmasın. Aksi takdirde o kimse bundan alınır." Hadisin biraz değişik şeklinde de şöyle denilmektedir: "Üç kişi olduğunuzda, iki kişi, üçüncüyü dışlayarak kendi aralarında fısıldaşmasınlar. Ancak (böylesi durumlarda) insanlar arasına karıştığınız zaman konuşun. Çünkü bu yaptığınız (üçüncü arkadaşınızı) üzer." Üçüncü şahsı hüzünlendirecek, onu üzecek ve belki de aklından olmadık şeyler geçirecek bir tutum ve davranışa girmesine neden olmayın. Öyle ise onu bırakıp ikiniz kendi aranızda fısıldaşmayın. Çünkü onu konuşulanlardan haberdar etmemek veya konuşmaya onu dahil etmemek hem o şahsın merakını arttırır hem de hakkınızda olmadık şeyler düşünmeye sevkedebilir. Onu.~ bu lwhuşmaya dahil etınek işe, onun hem merakını giderecek, hem de hakkınızda kötü şey düşünmesine ve sizlerden nefret etmesine. engel olacaktır. Elbetteki bu tür davranışlardan kaçınmak fertler için çok önem arzetmektedir. iş Hz. Peygamber bir toplumda, bir mecliste nasıl davranılacağı husı

8 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 Gizli konuşma ve gizli toplantı yapma (necva) ferdi planda kin ve nefretin dağınasına yol açar. Hissiyıltın ön plana çıkmasına neden olur. Toplumsal pl~da ise anarşiye, insanları su-i zan altında tutmaya ve dolayısı ile kaosa neden olabilir. Çünkü bir toplumda kişilerin, başkalarının gözü önünde dikkati çekecek bir şekilde gizli konuşmalar yapmaları, fiskosları, gülüşmeleri ve benzeri davaranışları hiç hoş karşılanınaz. Hatta bir toplumda faraza on kişi varsa, bu kişilerden dokuzu kendi aralarında konuşsalar ve onuncuyu dışta bıraksalar, bu kişilerin her biri günahkar 19 olur şeklinde verilen fetvalar bu tür davranışların hoş olmadığını ve hassasiyetle bunlardan kaçınmanın önemini göstermektedir. Necva, özellikle İslam'ın doğuşundan itibaren müşriklerin, Yahudi ve münafıkların İslam'a ve müslümanlara karşı kullandıkları kurnaz ve hileli bir silahtır. Öyleki Yahudtler, müı:ım:ıklarla işbirliği yapar ve birbirlerine yardım ederlerdi. Hatta bu konuda Yahudllerle mililafıklar işbirliği yapıp müslümanların hareketlerini Mekke'deki müşriklere bile aktardıkları kaydedilmektedir. Nitekim Hendek savaşında bu üçlünün ittifak ettikleri bilinmektedir eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Mecelletul'l-Ezher, XCIII, sayı 8, s eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Aslında Y ahudl ve münm:ıkların birbirlerine benzedikleri ayetlerde vurguianmaktadır. Zira her iki grubun da mü'minlerle karşılaştıkları vakit: "İnandık" dedikleri, kend~ yandaşları ile bir araya geldiklerinde ise gerçekten inanmak şöyle dursun: "Biz sizinle beraberiz. Sadece onlarla alay ediyoruz" (Bakara 2/14) veya birbirlerine hayıflanarak ''Allah'ın size açtığını onlara söylüyorsunuz ki, Rabbinizin katında onu sizin aleyhinize delil olarak mı kullansınlar?.aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Bakara 2/76) dedikleri ayetlerde belirtilmekte ve onların birbirlerine benzedikleri çok açık bir biçimde dile getirilmektedir. Medine'de müslümanlara karşı duydukları haset, kin ve nefret.konusunda da münafık ve Yahudi işbirliği kendini hissettirmektedir. Fikri planda münafıkların Yahudilerle birlikte Medine'de anarşi çıkarmak istemeleri aslında bu kin ve nefretin bir tezahürüdür. Zira Hz. Peygamber'in başarılı olmasına asla tahammül edememektedirler. Ama Medine'de onların bu davranışları o kadar geniş boyutlara ulaştı ki, adeta Hz. Peygamber korkulu günler geçirmesine neden olmuştur 21 Mecelletu'l-Ezher, XCIII, sayı 8, s Geniş bilgi için bkz., Ahmet Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, s. 86 ve devamı, s. 49 ve devamı. -53-

9 KUR'AN MESAJ1 İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİBİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 Netice olarak diyebiliriz ki, gizli konuşmalar ve gizli toplantılar yapmanın yukarıda değinildiği gibi o lumlu davranışları içermiyorsa, iyi bir davranış olamayacağını ayet gayet açık bir biçimde ifade etmektedir: "Gizli konuşma, inananları kederzendirmek için ancak şeytandan gelir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar vermez. Mürninler Allah'a dayansınlar". (Mücadele, 58/10). KAYNAKLAR Ahmet Sezikli, Hz.Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, Ankara Buhan, es-sahih, Ofset, İstanbul thr. Ebu Davud, Sünen-u Ebi Davô.d, Suriye 1394/1974. en-nu.ket ve'l-'uyô.n (Tefsiru'l Maverdi), Beyrut 1412/1992 Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an, İstanbul Muhammed b. İshak, Siretu'bnu İshak, Konya 140/1981. ÖmerDumlu, Kur'an-ı Kerim'de Ma'ruf ve Münker, İstanbul Ragıb el-isfeh8.ni, el-müfredat, Beyrut, thr. er-razi, Fahruddin, et-tefsiru'l-kebir, Tahran, thr. Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul eş-şerkavi, Muhammed, "en-necva", Mecelletu'l-Ezher, sayı 8, s , Kahire 1971 et-taberi, Ebq, Ca'fer Muhammed İbn Cerir, Camiu'l-Beyan 'an Te'vil-i Ayi'l-Kur'an, Mısır 1373/1954. Zeccac, Ebu İshak İbrahim b. es Seri, Ma'ani'l-Kur'an, Beyrut 1408/ ez-zemahşeri, Ebu'I-Kasım Mahmud b. Ömer, el-keşşaf, Beyrut, thr. Elmalılı, Muhammed Hameli Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, thr. İbnu'l-Arabi, Ebu Bekir Muhammed b. Abdili ah, Ahkamu'l-Kur'an, Mısır 1394/ İbn Kesir, Ebu'l-Fid,a İsmail, Tefsiru'l-Kur'ani'l-'Azim, Mısır, thr. İbn Manzur, Cemaluddin Muhammed b. Mukrim, Lisanu'l-Arab, Beyrut, thr. el-kurtubl, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed, el-cami' li-ahkami'l-kur'an, Beyrut el-mavercli, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed, -54-

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI

İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, cilt X/1, s. 191-211, haziran 2006, İSLAM İNANCINA GÖRE SEVAP KAVRAMI Hasan KURT Anahtar kelimeler: Sevap. Ehli Sünnet. Mutezile. Eşari. Matüridi. ÖZET

Detaylı

İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ

İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ İSLÂM HUKUKUNDA AİLE HAKEMLİĞİ MEHMET ÇELEN İslâm Hukuku Uzmanı NİSAN 2012-İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. BÖLÜM İSLÂM DA AİLE HAKEMLİĞİ MESELESİ A. Sözlük ve Terim Anlamı B. Tarihçesi C. Kur ân da Aile

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

The Veil Problem Between Customs and Preyers

The Veil Problem Between Customs and Preyers Dicle Üniversitesi ilahiyat F~kültesi Yayınlar No: 16 ISSN 1303-5231 DICLE UNIVERSilESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI HAKEMLI DERGI ClLT: VIII SAYI: ll DIYARBAKIR-2006 ADETLER VE ibadetler ARASINDA PEÇE SORUNU

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ Yazan: Prof.Dr.Abdulkerim ZEYDAN Çeviren: Yrd. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I- İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAF 1 II- GİRİŞ 2 * C. Ü. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU

TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU , 9-24 TEŞRİİ DEĞER AÇISINDAN SÜNNETİN KONUMU Ali TOKSARI Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi atoksari@erciyes.edu.tr Öz Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için

Detaylı

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü

İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü 72 Usûl İbni Haldun un Mukaddime sinde Kur an İlimleri ve Tefsir Usulü Gıyasettin ARSLAN * The Sciences of The Quran and Interpretation Method in Ibn Khaldun s Muqaddima Ibn Khaldun is a genius in History,

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ

HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ Recep GÖZELCEOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 110111003

Detaylı

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract

Kur an da Ba s Kavramı. Ba s Concept in The Quran. İskender ŞAHİN* Özet. Abstract İskender ŞAHİN* Özet Ba s, Kur an da yer alan önemli bir kavramdır. Semantik tahlili yapılmadığı için söz konusu kavramın içerisinde yer aldığı âyetlerin anlaşılması da güçleşmiştir. Bunun yanında ba s

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı