NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir"

Transkript

1 Y ahudi-münafık İşbirliği Çerçevesinde NECVA KAVRAMI Doç. Dr. Ömer DUMLU halıiyat Fakültesi/İzmir Burada öncelikle necva kelimesinin anlamları üzerinde kısaca durmak ve sonra da bu anlamlar çerçevesinde Yahüdi-münafık işbirliğine değinmek istiyorum. N ecva isim veya mastar 1 bir kelime olup, ya iki kişi arasında gizlice konuşmak, fısıldaşmak, gizli düşünce, bir şeyin özü, içi, ortası, gizlilik, gizemli ve yüksek tepe anlammdaki necva ( J;;, )'dan veya kurtuluş anlamındaki necat < ~~j >'dan gelmektedir. Ama bu keliıne daha ziyade gizli bir şeyin sırrını açmak, hislerini açığa vurmak, gizlice söylemek ve iki kişi arasındaki sır ma'nasıdır. 2 İster gizli, ister açıktan olsun iki kişi veya bir toplumun tek kaldıkları konuşma diye tanımlanan necvayı, Zeccac, Me'ani'l-Kur'an'ında, antmak, saflleştirmek, durumu aydınlatmak, izah etmek anlamına gelen HA.LA.SA ( ~ ) veya atmak, götürmek, sunmak, arzetmek, iletmek, haber vermek ve söz söylemek manasma gelen EL.KA c ;.JI) fiili ile ı Ragıb el-isfehani, el-müfredat, s. <183; Ferrii'nın bu kelimeyi hem isim ve hem de sıfat olarak benimsediği kaydedilir. <Bkz., İbn Manzur. Lisanu'l-Arap XV, 308.) 2 Bkz., Zecciic, Me'ani'l-Kur'an, II, 137; İbn Manzur, Lisanu'l-Arap XV, 308. karşılar. 3 Kur'an-ı Kerim'de bu kelime fiil, isim ve masdar olarak olarak zikredilir. Bunlara kısaca bakıldığında daha ziyade necva'nm gizli konuşma, gizli toplantı yapma anlamlarına geldiği görülür. Örneğin, İsra süresinin 17/4 7. ayetinde: "Seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini ve gizli toplantılarda(._,;;..._;~ ~;=iz hüm necva) zfıl~mlerin: 'Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz?' dediklerini Biz çok iyi biliriz." denilmekte ve necva'nın gizli toplantı ma'nasına geldiği görülmektedir. Yine Enbiya süresinin 21/3. ayetinde bu kelime gizli konuşma anlamındadır: "Kalpleri eğlencededir. O zulmedenler (aralarındaki) şu konuşmayı gizlediler (._;;;ıl ı 3 _;.1 =eseru'n-necva): ''Bu da sizin gibi bir insan değil mi? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?". Nisa 4/114, Tevbe 9178, Taha 20/62 ve Zuhruf 43/80. ayetlerde denecva kelimesi gizli toplantı ya.pmak ve >. giziice konuşmak anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da necva kelimesi özel olarak iki olayı ihtiva eder. Bunlardan Taha 63. ayette tarihi bir olay 3 Bkz., Zeccac, Me'ani'l-Kur'an,II,

2 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRJYIALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 anlatılır. Bu ayette Fir'avn'ın kendi sihirbazları ile yaptığı gizli toplantı belirtmektedir. Diğer bir olay ise Mücadele süresinin 12 ve 13. ayetlerinde anlatılan özel bir durum içermektedir. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber'le gizli konuları konuşmak için önce bir sadakarun verilmesi isteği ve sonra da bu durumun hafifjetilmesi meselesidir. Bu a yetlerin nüzul sebebine bakıldığında şu olay anlatılır: Bazı müslümanlar Hz. Peygamber'in yaruna gelerek kendisi ile gizli konuşmak isterler. Hz. Peygaber'in bu tekliften rahatsız olması üzerine Allah bu ayeti indi- 4 rır. Başka bir rivayette ise, bu ayet zenginler hakkında inmiştir. Zenginler Hz. Peygamber'in yaruna gelir, konuşur ve bu konuşmaları da oldukça uzardı. Bu durum Hz. Pey~ gamberin'in hiç hoşuna gitmezdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. 5 Başka bir rivayette ise bu a yetlerin şu olay üzerine indiği vurgulamaktadır: Hz. Peygamber kendisi ile özel görüşmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmezdi. Bu yüzden de dileyen gelir kendisiyle özel görüşme talebinde bulunurdu. Hatta bu görüşmelerde özel görüşmeye değineyecek şeyler de sorarlardı. Hz. 4 Bkz., et-taberi, TefsirXXVIII, Viihidi, Esbabu'n-Nüziü, s Peygamber bunlardan da rahatsız olduğunu hissettirirdi. Ayrıca bu günlerde tüm Arabistan'ın Medine'ye karşı savaş durumunda olduğu bir dönemdi. Bazen biri gelerek Hz. Peygamber'le fısıltılı bir şekilde konuşur ve bu konuşmamn hemen ardından bu adam falan kabilenin Medine'ye hücum edeceği haberini getirmiş şeklinde dedikodular yayılırdı. Böylece Medine'de asılsız haberler yayılmaya başlardı. Diğer taraftan da münafıklar bu hadiseleri fitne çıkarmak ve istismar etmek için 'Muhammed duyduğu herşeye inanır' diye ortalığa yayarlardı. İşte bu nedenlerden ötürü Allah bu ayeti (Mücadele 12) indirmek suretiyle gizli konuşmadan önce sadaka verilmesini emretti. 6 Aslında İbnu'l-Arabi'nin Ahkamu'l-Kur'an'ında naklettiği bu olay ayetin inişine ve o günkü olayların akışına d aha uygun görünmektedir. Zira Medine'de durum daima bir teyakkuz hali içermektedir. Bu ayetin inişini müteakip, Hz. Peygamber'le gizli konuşmaların kesildiği kaydedilir. Bundan da a yette verilmesi istenen bu sadakanın miktarının epey bir yekün tutması ve her insanın hemen çıkarıp veremeyeceği bir meblağ olduğu akla gelebilir. Gerçi bu sadakanın mik- 6 İbnu'l-Arabi, Ahkiimu'I-Kur'iin, IV, 1762.

3 KUR'AN MESAJI ilmi ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 tarı ila ilgili olarak bazı rakamlar verilmektedir. Hz. Peygamber'e bu sadakanın miktarının sorulduğu, bir dinar teklif edildiği ve Peygamber'in de bunu herkes veremez diyerek yarım dinar sadaka verilmesini belirttiği kaydedilir. Yine rivayete göre bu ayet indikten sonra bunu uygulayan ilk şahıs Hz. Ali olduğu zikredilir. Hz. Ali istep.ilen sadakayı verir ve Hz. Peygamber'le gizli konuşur. Fakat ayette de belirtildiği gibi bu durum müslümanlara oldukça ağır geldiğinden Allah Mücadele süresinin 13. ayetini indirmek suretiyle durumu hafifletmiştir. ayetlerin iniş Aslında bu zamanlarına bakıldığında birinci ayetin inişinden çok kısa bir süre sonra ikinci ayetin indiği görülür. 7 Muhammed izzet Derveze, bu a yette istenen sadakanın müslümanların bütçesine yardım olmak üzere bir çeşit vergi olabileceğini söyler ve zekatda olduğu gibi bu necva vergisinin de Peygamber'in şahsına değil devlet bütçesine ait olduğunu kaydeder. 8 Necva kelimesi Kur'an'da müşrik, Yahudi, münafık ve mü'minlerin davranışlan olarak yer almakta, gerek Mekke ve gerekse Medine dönemindeki ayetlerde geçmektedir. Mekke döneminde 7 Bkz., et-taberi, Tefsir X:XVTII, 20 ve devamı. 8 Süleyman Ateş'in tefsirinden nakille bu dipnot verilmiştir. Ateş, Tefsir, IX, 325. müşriklerin tutum ve davranışlarını, gizli gizli Hz. Peygamber'in Kur'an okuyuşunu dinlediklerini bildirmektedir. Yukarıda anlamlarını kaydettiğirniz İsra 17/47 ve Enbiya ayetlerde müşriklerin Mekke'deki tutum ve davranışları dile getirilmektedir. Yine müşriklerin davranışları ile ilgili olarak Zuhruf süresinin 43/80. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: "Yoksa onların gizli veya açık konuşmalarını duymayız mı, sanıyorlar. Hayır, işitiriz, hem yanlarında bulunan elçilerimiz de yaptıklarını yazarlar''. Bu ayette kafirlerin bir tuzak kurmaya karar verdikleri, kendi aralan:r_ıda gizli gizli neler konuştuklarının ifade edilmektedir. haber verileceği İbn İshak'ın es-sire'sinde naklettiğine göre Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes İbn Şarik bir gece birbirinden habersiz, gizlice Hz. Peygamber'in Kur'an okumasını dinlemeye giderler. Dönüşte yolda karşılaşırlar ve birbirinin bu davranışlarını kınarlar. İkinci gece de aynı dav-.~ 9 ranışta bulunurlar. Bq olay aslında müşriklerin Kur'an'da anlatıldığı gizli konuşmalarını ve gizli toplantılarını belirtmektedir. Necva kelimesi Medine'de inen bir ayette özellikle münafıkların 9 İbn İsh.k, Muhammed, es-sire, s

4 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 davranışlarından haber vermektedir. Nitekim Tevbe süresinin ayetinde şöyle denilmektedir: ''Bilmediler mi ki, Allah onların sırlarını ve gizli konuşmalarını (~;,.; =necvahum) bilir ve Allah gizlileri bilendir". Bunun yanınıda necva kelimesi Yahudilerle münafıkların işbirliği yaptıkları, kendi aralarında fis-kos ve benzeri davranışlarda bulundukları, dolayısıyla müslümanların bundan rahatsız olduklarını ifade eden ayetlerde de yer almaktadır ki, bu da makalenin konusunu teşkil etmektedir. Hz. Peygamber Medine'ye lıicret etmeden önce, buradaki toplumsal yapılanınada bir dine mensup olanların yanında dine bağlı olmayanlar da bulunmaktaydı. Özellikle dine mensup olanlar içinde ağırlıklı olanlar Yahü.dllerdi. Kısmen Hıristiyan olanlar da vardı. Ayrıca Hz. Peygamber'in getirdiği yeni dini kabul etmiş Araplar da bulunınaktaydı. Hicretten sonra Medine'de bu grupların yanı sıra bir de henüz müslüman olmayan ve ne yapacağına karar vermeyen kişiler de bulunmaktaydı. Özellikle Bedir Savaşı bitimine kadar bunlar tarafsızlıklarını korumuşlar ve savaş sonrası müslüman olmaya karar vermişlerdi. Yahudi ve münafıkların kendi aralarında gizli konuşma ve gizli toplantılar yaptıkları Mücadele süresinin 7 ve 8. ayetlerinde dile getirilmektedir: "Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Üç kişi gizli konuşsa (necva), mutlaka dördüncüleri O'dur. Beş kişi konuşsa mutlaka altıncıları O'dur. Bundan az veya çok olsalar nerede bulunsalar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir. Sen şu adamları görmedin mi ki, gizli gizli konuşmaktan mene. dildikleri halde yine o menedildikleri işe dönüyorlar. Günah, düşmanlık, Peygamber'e karşı gelme hususunda gizli gizli konuşuyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir tarzda selamlıyor ve kendi içlerinde de: 'Bu dediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya' diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Orası gidilecek ne kötü bir.yerdir". Bu ayetlerde kastedilenlerin kimler olduğu konusundaki görüşler değerlendirildiğinde görülecektir ki, ayetlerde ifade edilenler Yahudiler ve münafıklardır. 10 Hatta böylece Yahudilerle münafıkların işbirliği 10 Viihidi, Esbabu'n-Nüzı11, s ::: -49-

5 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 yaptıkları da ortaya çıkmaktadır. Nitekim ayetlerin sebeb-i nüzı1lleri ile ilgili olarak iki olay zikredilir: Hz. Peygamber ile Yahudiler arasında ittifak vardı. Hz. Peygamber'in ashabından biri Yahudilerin yanma varsa onlar kendi aralarmda gizli konuşmaya başlarlardı. Bunu gören ashab, onların kendisinin hakkında konuştuklarını ve kendisine kötülük yapacaklarını ve belki de kendisini öldüreceklerini zannederdi de böylece mü'minler onlarm yanına gitmek istemezlerdi. Bu duruma vakıf olan Hz. Peygamber, Yahudilere gizli konuşma alışkanlığından vazgeçmelerini emretti. Fakat onlar dinlemediler, bu alışkanlık ve davranışlarını devam ettirdiler, bunun üzerine Allah. "Gizli konuşmaktan menedildikleri halde yine menedildikleri şeye dönenleri görmedin mi" ayetini indirdi. ll Başka rivayette ise, münafıklar gizli dostları olan Yahudilerle gizli toplantılar yaparlardı. Bu toplantılar, özellikle savaş hazırlığı gibi kritik dönemlerde, Hz. Peygamber ve mü'minlerin başarısını engellemek amacıyla yapılırdı. Rivayete göre yukarıdaki ayetler bunun üzerine inmiştir. 12 Zemahşeri, Keşşaf isimli esell İbn Kesir, Tefsir, IV, 333; s. Ateş, Tefsir, IX, S. Ateş, Tefsir, IX, 317. rinde münafıklarla Yahudilerin kendi aralarmda i;izlice konuştuklarmı,. mü'minleri gördükleri zaman kaş ve gözleri ile onları işaret ederek onları kin ve nefret ettiklerini bildirmektedir. 13 Hatta onlar ayette ifade edildiği gibi Hz. Peygamber'in yanına geldiklerinde ona görünüşte selam verdikleri aslında içlerinden selam vermek istemedikleri belirtilirken:, rivayetlerde onun yanına gelip dillerini eğerek, bükerek 'ölüm sana' manasma gelen 'sam' dedikleri anlatılmakta ve bir defasında Hz. Aişe'nin onların bu davranışiarına karşı oldukça sert davrandığı ve "Ölüm ve Allah'ın laneti sizin ü zerinize olsun" dediği nakledilmektedir.14 Gizli konuşma veya gizli toplantı yapmanın kötülüğü vurgulandiktan sonra, mü'minlerin gizli konuşma ve gizli toplantı yapmalarının ne anlam ifade edeceği konusu da ayetlerde dile getirilmektedir. Bu konuda Mücadele suresinin 9. ve Nisa süresinin 114. ayetleri zikredilebilir. Mücadele süresinin 9. ayetinde şöyle buyurulur: "Ey inananlar, (kendi ar~da) gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık. ve Peygamber' e karşı gelme üzerinde konuşmayın. İyilik ve takva ü zerinde konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan kor- 13 Zemahşeri, el-keşşaf, IV, Buhari, Edeb, 35, 38; Taberi, XXVIII,

6 KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 şöyle Nisa SUresinin 114. ayetinde de denilmektedir: '~Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı, bir iyiliği ve insanlar arasında bir barışmayı emreden başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz". Toplumu meydana getiren insanların kendi aralarında devamlı gizli konuşmaların insanları rahatsız edeceği açıktır. Bu psikolojik olarak da böyledir. Aslında ayette geçen "necva" kelimesinin anlamlarından da anlaşılacağı gibi en az iki kişi arasındaki gizli konuşma, topluluğun kendi aralarında yaptıkları gizli toplantılar ve konuşmalarını da ifade eder. 15 Bu durum göz önüne alınırsa ayette en az iki kişinin ve gruplar halinde kötü maksatlarla gizli toplantı yapmanın veya gizli konuşmanın hayırlı alınadığı ortaya çıkar. Ayetin önemle üzerinde durduğu noktalardan birisinin bu tür, toplumun zararına yapılan toplantıların, kulis ve benzeri davranışların millet için hiçbir fayda temin etmeyeceği gibi, bilakis zararına olduğunu b elirtmesidir. Gerçi Nisa sfuesinin bu bölümünde yer alan ayetlerin (Nisa, 4/ ) Ebu Ti'ma İbn Ubeyrik hakkında 15 Bkz., İbn Manzıir, Lisanu'l-Arab, XV, 308. nazil olduğu rivayet edilse bile 16 gerçekten bu ayette ifade edilen anlam, "ferdi olaylar çerçevesini aşar" 17 Çünkü sözkonusu olan fert değil, toplumdur ve onun sağlıklı bir şekilde gelişmesidir. İşte bu ayette zikredilen hususlar toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardım edecek üç temel kavramdır. Bugünkü ifadeyle, gelişmenin temel şartlarından biri olan iktisat veya ekonomi; toplumun iyi yönde gelişmesine katkıda bulunacak marufve dar anlamda, kırgınlıkları, dargınlıkları kaldırıp sağlıklı bir toplum oluşturmaya yardımcı olacak, geniş anlamda ise, uluslararası barışı sağlayacak bir kavram olan salalı 18 ayette üzerinde d urulan gizli toplantıların bile, şayet bu üç temel esas içeriyorsa meşru kılınması dikkat çekicidir. Ayetlerde yasaklanan gizli konuşma ile yasaklanmayan arasındaki farkı şöyle belirleyebiliriz: Şayet bu gizli konuşma ve toplantı hayırda yarışma, yardımlaşma, hak, adalet, ma'rüf, sadaka ekseninde dolaşıyor ve gerçekleşiyorsa böyle bir davranış Allah katında makbuldür, teşekkür 16 Bkz., et-taberi, Tefsir V, 265; el Kurtubi, Tefsir, V, 375; S. Ateş, Tefsir, II, S. Ateş, Tefsir, II, 366. eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Mecelletu'l Ezher, XCIII, sayı 8, s Sulh (barış) de bu kelimeden gelmektedir. Yukarıdaki ifadelerde biraz da kelimenin bu yapısı göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. -51-

7 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ŞUBAT 1998, SAY1: 4 edilecek ve minnettar olunacak bir tutumdur ve bu şekilde davrananları, bu davranışları Allah'a yaklaştırır. Şayet bu gizli konuşma ve toplantı, birileri ile alay etme, küçümseme, kötüleme, azarlama, tehdit hatta öldürme, gizli planlar kurma, tehlikeye atma, güvencede olanları korkutma ve korku salma gibi davranışlar ekseninde dolaşıyorsa, bu, Allah'a harp ilan eden tutarsız ve maksatlı davranışlardandır ki, bu şekilde davrananlar da yok olma, çetin azap ve cehennemle tehdit edilmişlerdir. Çünkü iyilik, takva, ma'rü.f, sadaka ve hayır işlerini içeren konularda gizli konuşma ve toplantılar yapmada, ülkenin ve milletin saadet ve selameti için çalışmada sakınca olmayacağı gibi teşvik de vardır. caiz olup olmaması Necvanın konuşulan konunun içeriğine bağlıdır. İyi bir toplumda samimi birkaç kişinin bir araya gelerek toplumun faydasına yönelik yapacakları gizli konuşma veya toplantılar yapmalarından kimse rahatsız olmaz. Ama bozgunculuk çıkarmak, anarşiye sebebiyet vermek ve bölücülüğe yol açmak gibi. konularda yapılacak her türlü davranış toplumu yaralar ve kaosa sürükler ki, herhalde böylesi toplantıların zararı da ortadadır. sunda gerekli ahlaki kurallardan birini şöyle açıklamaktadır: "Bir. mecliste üç kişi varsa, iki kişi kendi arasmda gizlice konuşmasm. Çünkü üçüncü kişi bundan rahatsız olur". Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: "İlıi kişi kendi arasında, üçüncü kişiden izin almadan konuşmasın. Aksi takdirde o kimse bundan alınır." Hadisin biraz değişik şeklinde de şöyle denilmektedir: "Üç kişi olduğunuzda, iki kişi, üçüncüyü dışlayarak kendi aralarında fısıldaşmasınlar. Ancak (böylesi durumlarda) insanlar arasına karıştığınız zaman konuşun. Çünkü bu yaptığınız (üçüncü arkadaşınızı) üzer." Üçüncü şahsı hüzünlendirecek, onu üzecek ve belki de aklından olmadık şeyler geçirecek bir tutum ve davranışa girmesine neden olmayın. Öyle ise onu bırakıp ikiniz kendi aranızda fısıldaşmayın. Çünkü onu konuşulanlardan haberdar etmemek veya konuşmaya onu dahil etmemek hem o şahsın merakını arttırır hem de hakkınızda olmadık şeyler düşünmeye sevkedebilir. Onu.~ bu lwhuşmaya dahil etınek işe, onun hem merakını giderecek, hem de hakkınızda kötü şey düşünmesine ve sizlerden nefret etmesine. engel olacaktır. Elbetteki bu tür davranışlardan kaçınmak fertler için çok önem arzetmektedir. iş Hz. Peygamber bir toplumda, bir mecliste nasıl davranılacağı husı

8 KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4 Gizli konuşma ve gizli toplantı yapma (necva) ferdi planda kin ve nefretin dağınasına yol açar. Hissiyıltın ön plana çıkmasına neden olur. Toplumsal pl~da ise anarşiye, insanları su-i zan altında tutmaya ve dolayısı ile kaosa neden olabilir. Çünkü bir toplumda kişilerin, başkalarının gözü önünde dikkati çekecek bir şekilde gizli konuşmalar yapmaları, fiskosları, gülüşmeleri ve benzeri davaranışları hiç hoş karşılanınaz. Hatta bir toplumda faraza on kişi varsa, bu kişilerden dokuzu kendi aralarında konuşsalar ve onuncuyu dışta bıraksalar, bu kişilerin her biri günahkar 19 olur şeklinde verilen fetvalar bu tür davranışların hoş olmadığını ve hassasiyetle bunlardan kaçınmanın önemini göstermektedir. Necva, özellikle İslam'ın doğuşundan itibaren müşriklerin, Yahudi ve münafıkların İslam'a ve müslümanlara karşı kullandıkları kurnaz ve hileli bir silahtır. Öyleki Yahudtler, müı:ım:ıklarla işbirliği yapar ve birbirlerine yardım ederlerdi. Hatta bu konuda Yahudllerle mililafıklar işbirliği yapıp müslümanların hareketlerini Mekke'deki müşriklere bile aktardıkları kaydedilmektedir. Nitekim Hendek savaşında bu üçlünün ittifak ettikleri bilinmektedir eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Mecelletul'l-Ezher, XCIII, sayı 8, s eş-şerkavi, Muhammed, en-necva, Aslında Y ahudl ve münm:ıkların birbirlerine benzedikleri ayetlerde vurguianmaktadır. Zira her iki grubun da mü'minlerle karşılaştıkları vakit: "İnandık" dedikleri, kend~ yandaşları ile bir araya geldiklerinde ise gerçekten inanmak şöyle dursun: "Biz sizinle beraberiz. Sadece onlarla alay ediyoruz" (Bakara 2/14) veya birbirlerine hayıflanarak ''Allah'ın size açtığını onlara söylüyorsunuz ki, Rabbinizin katında onu sizin aleyhinize delil olarak mı kullansınlar?.aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Bakara 2/76) dedikleri ayetlerde belirtilmekte ve onların birbirlerine benzedikleri çok açık bir biçimde dile getirilmektedir. Medine'de müslümanlara karşı duydukları haset, kin ve nefret.konusunda da münafık ve Yahudi işbirliği kendini hissettirmektedir. Fikri planda münafıkların Yahudilerle birlikte Medine'de anarşi çıkarmak istemeleri aslında bu kin ve nefretin bir tezahürüdür. Zira Hz. Peygamber'in başarılı olmasına asla tahammül edememektedirler. Ama Medine'de onların bu davranışları o kadar geniş boyutlara ulaştı ki, adeta Hz. Peygamber korkulu günler geçirmesine neden olmuştur 21 Mecelletu'l-Ezher, XCIII, sayı 8, s Geniş bilgi için bkz., Ahmet Sezikli, Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, s. 86 ve devamı, s. 49 ve devamı. -53-

9 KUR'AN MESAJ1 İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİBİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4 Netice olarak diyebiliriz ki, gizli konuşmalar ve gizli toplantılar yapmanın yukarıda değinildiği gibi o lumlu davranışları içermiyorsa, iyi bir davranış olamayacağını ayet gayet açık bir biçimde ifade etmektedir: "Gizli konuşma, inananları kederzendirmek için ancak şeytandan gelir. Oysa o, Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar vermez. Mürninler Allah'a dayansınlar". (Mücadele, 58/10). KAYNAKLAR Ahmet Sezikli, Hz.Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri, Ankara Buhan, es-sahih, Ofset, İstanbul thr. Ebu Davud, Sünen-u Ebi Davô.d, Suriye 1394/1974. en-nu.ket ve'l-'uyô.n (Tefsiru'l Maverdi), Beyrut 1412/1992 Mevdudi, Tefhimu'l-Kur'an, İstanbul Muhammed b. İshak, Siretu'bnu İshak, Konya 140/1981. ÖmerDumlu, Kur'an-ı Kerim'de Ma'ruf ve Münker, İstanbul Ragıb el-isfeh8.ni, el-müfredat, Beyrut, thr. er-razi, Fahruddin, et-tefsiru'l-kebir, Tahran, thr. Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul eş-şerkavi, Muhammed, "en-necva", Mecelletu'l-Ezher, sayı 8, s , Kahire 1971 et-taberi, Ebq, Ca'fer Muhammed İbn Cerir, Camiu'l-Beyan 'an Te'vil-i Ayi'l-Kur'an, Mısır 1373/1954. Zeccac, Ebu İshak İbrahim b. es Seri, Ma'ani'l-Kur'an, Beyrut 1408/ ez-zemahşeri, Ebu'I-Kasım Mahmud b. Ömer, el-keşşaf, Beyrut, thr. Elmalılı, Muhammed Hameli Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, thr. İbnu'l-Arabi, Ebu Bekir Muhammed b. Abdili ah, Ahkamu'l-Kur'an, Mısır 1394/ İbn Kesir, Ebu'l-Fid,a İsmail, Tefsiru'l-Kur'ani'l-'Azim, Mısır, thr. İbn Manzur, Cemaluddin Muhammed b. Mukrim, Lisanu'l-Arab, Beyrut, thr. el-kurtubl, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed, el-cami' li-ahkami'l-kur'an, Beyrut el-mavercli, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed, -54-

KUR' AN'DA NECVA KA VRAMI UZERINE

KUR' AN'DA NECVA KA VRAMI UZERINE D. E. Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı XII, İzmir 1999, ss 1-15 "... - KUR' AN'DA NECVA KA VRAMI UZERINE Doç. Dr. Ömer DUMLU Makaleye başlamadan önce önemli gördüğüm iki hususun altını çizmek. istiyorum.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark...

Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Mekki ve Medeni Ayetler arasindaki fark... Icerik Kur andan önce Mekkenin durumu Ilk Vahiy Allah i tanidigimiz ayetler Medinede durum Toplumsal degisim Kur an dan önce Mekkenin durumu Bu döneme Cahiliyye

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir. Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla HAC SURESİ İniş Sırası: 103 Mushaf Sırası: 22 Medeni Sure 78 Ayettir 8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında tartışır; ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!..

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ

KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ ب[ KEŞKE (ŞAYET/EĞER) KELİMESİNİ KULLANMANIN HÜKMÜ [ Türkçe ] حكم استعمال كلمة ) لو ( اللغة التركية [ Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye لشيخ الا سلام ابن تيمية Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 7. KEVSER SÛRESİ ف ص ل ل ر ب ك و ح 1 اك ال ك وث ر ا ن ا ا ع ط ين 2 ان ر ا ن شا نئ ك ه و ا 3 ال ب ر ت ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla. 1. (Resulüm!)

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı.

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Allahü Teala (c.c.) şöyle buyuruyor; [1] Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Bu ayette beyan edilen ve

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı