ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2."

Transkript

1 Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AYDIN ADAMOÐLU ÝLE 40 YIL SONRA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Yolcudur gidecek Fatoþ (2) Erdoðan Baybars BÝR KÜFÜR SALLANMAZ MI? Ali Osman EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ Yalçýn Okut PLATFORM Dolgun Dalgýçoðlu KOMEDÝNÝN DÝK ALASI Mehmet Levent Doðalgaz ve petrol gerginliði sürüyor... Akdeniz'deki Türk savaþ gemilerinin hareketliliði ile ilgili Rum basýn haberlerini Bülent Arýnç da doðruladý ve bu gemilerin 'koruma faaliyeti' içinde olduklarýný söyledi... Rumlara gözdaðý Karanlýk güçler tetikte... Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehditi n Doðalgaz ve petrol konusunda gerçekçi yaklaþýmlarýyla dikkati çeken BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a tehdit mektubu geldi... n "Kalemin kýrýldý, cezan kesildi" denilen ve þehit resimleri de eklenen tehdit mektubunu BKP bugün Polis Genel Müdürü Günay Özan'a sunacak sayfada Savaþ gemileri n 'Politis' gazetesinin verdiði haberlere göre Maðusa limanýna Türk savaþ gemileri gelip gidiyor... Bülent Arýnç "Hiç kimseyle savaþ niyetimiz yok, umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" dedi... n TC yetkilileri, 2 günlük yolculuðun ardýndan Piri Reis gemisinin Doðu Akdeniz'e ulaþtýðýný ve çalýþmalarýna baþladýðýný açýklarken, Rum tarafý Piri Reis'in nerde olduðunu henüz saptayamadýðýný duyurdu... n 23 Eylül'de Urla limanýndan yola çýkan Piri Reis'in çalýþmalarýný Türk savaþ uçaklarý ve fýrkateynleri yakýndan takip ediyor... n Son durumu telefonda görüþen Erdoðan ile Papandreu ortak bir karara varamadý. Erdoðan kapsamlý çözüme kadar aramalarýn durdurulmasýný istedi... Papandreu ise konuya "itidalli" yaklaþýlmasýný tavsiye etti... l 11 ve 15. sayfalarda Lefkoþa ve Maðusa'dan sonra, Güzelyurt öðrencileri de ayaklandý n 3. sayfada Okula eþþekle gideceyik Maðusa'da eylem yapan öðrencilere soruþturma n Otobüs ücretlerini protesto için Maðusa'da eylem yapan öðrenciler hakkýnda, izinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý gerekçesiyle Maðusa Kaymakamlýðý soruþturma baþlattý... n KTÖS ve KTOEÖS yazýlý ortak bir açýklamayla Kaymakamlýðý protesto ettiler ve faþizmle suçladýlar... l 3. sayfada Baraka: Her iki taraftaki aramalar durdurulsun Baraka Kültür Merkezi, "Büyük petrol þirketlerinin rantý ve egemenlerin stratejik çýkarlarý pahasýna adamýz üzerinde savaþ bulutlarý yaratýlýyor" dedi... l 6. sayfada Anlaþma mecliste Meclis kýta sahanlýðý anlaþmasýný tartýþtý... n 4. sayfada

2 ERCAN'DAN KÝRALIK ARAÇ ÇALINDI Ercan Havalimaný park yerinden, kiralýk araba çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre, ZGR 369 plakalý Ford Focus marka kiralýk araç Eylül tarihleri arasýnda çalýndý. Polis soruþturmasý devam ediyor. MEVLEVÝ'DE 3 SAATLÝK ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmadan dolayý bugün saatleri arasýnda Mevlevi köyü ve bölgedeki tesis ve su motorlarýna elektrik verilemeyecek. KIB - TEK Güzelyurt Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceði belirtilerek, vatandaþlara dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulunuldu. PAÞAKÖY'DE ARAZÝ YANGINI Paþaköy'de önceki gün çýkan arazi yangýnýnda 20 adet büyük boy rulo balya yandý. Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen ve henüz nedeni tespit edilemeyen yangýn Ýsmail Gündüz'e ait arazi içerisinde çýktý. Polisin olaya iliþkin soruþturmasý sürüyor. BÝR HAFTADA 60 KAZA KKTC genelinde son bir hafta içerisinde 60 kaza meydana geldi. Kazalarda 11 kiþi yaralandý bir kiþi öldü. Polisten verilen bilgiye göre Eylül arasýnda meydana gelen kazalarýn 22'si 20'si Gazimaðusa, 13'ü Girne, 4'ü Ýskele, biri de Güzelyurt'ta oldu. Kazalarda toplam 175 bin TL tutarýnda hasar meydana geldi. TRAFÝK KONTROLLERÝ Polis tarafýndan ülke genelinde 6 bin 979 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde bin 324 sürücü rapor edildi. Sürücülerin 401'i süratli araç kullanmak, 153'ü seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 108'i seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 125'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 66'sý emniyet kemersiz araç kullanmak, 28'i trafik ýþýklarýna uymamak, 25'i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 25'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 23'ü alkollü araç kullanmak, 22'si dikkatsiz sürüþ yapmak, 18'i muayenesiz, 13'ü sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 11'i sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 5'i tehlikeli sürüþ yapmak, 2'si tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 2'si koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 2'si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak veya hileli çalýþtýrmak ve 295'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. DÝLLÝRGA KALKINMAYA BAÞLADI Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan Rum tarafýndaki Dillirga Bölgesi'nin kalkýnmaya baþladýðý belirtildi. Simerini gazetesi; "InBusiness"in internet sayfasýnda yayýmlanan habere göre, sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan Kýbrýs Türk ve Rumlarýn bölgedeki hareketliliðinin arttýðýný, son zamanlarda bölgede kalkýnma faaliyetlerinin gözlemlendiðini yazdý. Öte yandan gazete, "Archipelagos Real Estate" þirketinin, bölgede konutlar inþa etmek üzere, 82 bin 300 metrekarelik bir alanýn ayrýlmasý için baþvuru yaptýðýný kaydetti. Þener LEVENT Açý "Nereye gitsen bu þehir hep arkandan gelecek" der ya þair Kavafis, Aydýn Adamoðlu için de öyle iþte... Bilirim bu sýzýyý... Dünyanýn neresine gitmiþsem hep yanýmda taþýdým ben de onu... Hatta Sibirya'nýn derinliklerinde, onu bana hatýrlatacak hiçbir þeyin olmadýðý bir yerde bile yüzyüzeydik yine... Hayatta en acý þeylerden birinin yurdundan ayrý düþmek olduðunu ilk o zamanlarda anladým iþte... Ve þaþtým da kendime... Çünkü ben dünyanýn her köþesini kendi evi gibi gören biriydim. Hiçbir yerin hiç kimseye ait olmadýðýný ve tüm dünyanýn insanlýðýn ortak mekaný olduðunu düþünürdüm... Böyle olduðu halde kendi yurdum aðýr bastý... Doðduðum þehir... Büyüdüðüm mahalle... Geçmiþ zamanýn zamanlarýn en güçlüsü olduðunu ve hayatýmýza nasýl silinmez bir damga vurduðunu da o zaman anladým... Leningrad'daydým, ama aklým Kýbrýs'taydý. Uçsuz bucaksýz Kazak steplerini trenle geçerken onu görüyordum karþýmda... Kafkasya'dan süzülüp Karadeniz kýyýlarýna vardýðýmda karþýmda yine onu buldum... Bir de þiir karaladým hatta o sýrada: Bir gün ben Bir deniz kenarýnda Ufuktaki kýzýllýða dalýp Baþka ülkeler düþünmüþtüm... Þimdi yine Böyle bir manzarada Ufuklara bakýp Memleketimi düþünüyorum... Dün özel bir gün oldu benim için... Aydýn Adamoðlu ile buluþtuk yýllar sonra... Onu en son nerede gördüðümü bile hatýrlamýyorum, ama bir kýrk yýl oldu herhalde... Aklýmda, Sergey Yesenin'e benzeyen o sevimli genç yüzü ile kaldý hep... Kýrk yýl sonra ayný þehrin, ayný mahallenin insanlarý olarak buluþmak nasýl bir þey bilirsiniz... Sakallarý kýrlaþmýþ, ama hiçbir þey eksilmemiþ þair yüreðinden yýldýr yurdundan uzakta... Sisli Londra'nýn havasýný soluyor... Ama sanki Kýbrýs'taymýþ gibi þiirler yazýyor... Sanki Kýbrýs'ta uyuyup uyanýyor... "Bu þehirde, ülkemdekinin 2 katý Yurttaþým yaþar Pantolonlar geniþ paça 70'lerden Sen simitle Ben gabira ile baþlarýz þiire. Þimdi hangimiz gurbette?" * "Belki de gündüz olmasýn diye kaçtým Hiç bitmesin diye gece. Hanlar uykuda Köy otomobilleri uykuda Þþþþt uyanmasýn 'tak' diyen hece." Kýbrýs eski Kýbrýs deðil... Lefkoþa eski Lefkoþa deðil... Kimse bulamaz artýk býraktýðý bir þeyi yerli yerinde... Lapta'ya gitmiþ... AYDIN ADAMOÐLU ÝLE 40 YIL SONRA... "Hoþgeldin" demiþler ona... Gücüne gitmiþ bu da... "Bir misafir deðilim ki ben burda... Dedem de, dedemin dedesi de bu mezarlýkta..." Ýsyaný bu... Yitmiþlik, bitmiþlik, tükenmiþlik... Ben bir suçlu gibi hissediyorum kendimi bu isyanlar karþýsýnda... Emanete iyi bakamamýþ bir bahçývan gibiyim... Bahçenin yaseminleri kurumuþ... Gülleri solmuþ... Saksýlarý kýrýlmýþ karanfillerin... "Arkadan hançerlendik" mazereti de teselli etmiyor beni... Ýkonlarý ve çanlarý çalýnmýþ, duvarlarýna ay-yýldýz çizilmiþ ve ortasýna sýçýlmýþ eski bir kilise anlatýr belki hayatýmýzý... Buldozer kepçesi ile yýkýlan daðlarýmýz... Kuruyan pýnarlarýmýz... Ve her gün sesi biraz daha gür çýkan ezanlarýmýz... Bakýn ne diyor Adamoðlu: bu kapý benim deðil zaten ister açýn ister kapatýn. bu sýnýr benim deðil zaten ister sökün ister býrakýn. bu asker benim deðil zaten ister çekin ister ulayýn. bu mayýn tarlasý benim deðil zaten ister gömün ister çýkarýn. bu düzen benim deðil zaten ister barýþýn ister savaþýn. bu bayrak benim deðil zaten ister indirin ister gururlanýn. bu marþ benim deðil zaten ister uluyun ister mýrýldanýn. bu para benim deðil zaten ister afiyetlenin ister haspalanýn. toplu mezarlardýr benim yurttaþýmý olsun çýkarýp verin bu yurt bizim deðil madem Çiziktirdi.Ýki kalýn þiir kitabýný armaðan etti bize Aydýn Adamoðlu... "Yokoluþ 400 Ýkidize" 2007 yýlýnda, "Yurttaþým Gardaþimu" ise 2008'de yayýnlanmýþ... Buram buram Kýbrýs, iþgal, özgürlük ve sýnýf mücadelesi tüten þiirler... Okumadýnýzsa okuyun mutlaka... Siz de kendinizi bulacaksýnýz bu mýsralarda... Dün sevgili Halil Kara ile gazetemize gelmeden önce dar sokaklarýndan geçmiþler Lefkoþa'nýn... Laleli Cami'den... Ki artýk hiçbir komþuya rastlayamazlar o sokakta... Ve de hiçbir yerliye... Oralarda bizi görenler turist sanýrlar artýk bu diyarda... Fikret'in annesi Kezban aba... Senihaba, Teslimaba... Ve de annem... Ve Adamoðlu'nun nur yüzlü kayýnvalidesi Amber aba.. Kokucu Mehmet Talan... Hepsi de öldüler... Biz ise yaþýyoruz hala... Katledilen þehrimizle beraber... Gelin Aydýn Adamoðlu'na býrakalým son sözü: iki yüzlü adama göreydi ülkesi iki parça. iki dili iki mezarlýðý iki kimliði iki bayraðý iki futbol federasyonu iki cumhurbaþkaný vardý. iki yüzlü adama göreydi ülkesi boktan. ama analar güzel analarým benim. iki ayrý sýnýrda avuçlarýnda kupkuru mendiller kurumuþ göz pýnarlarýndan utanýrlardý. Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehditi Afrika (Özel)- Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a bir tehdit mektubu gönderildi. Konuyla ilgili Birleþik Kýbrýs Partisi'nden yapýlan açýklamada, bugün saat 11.30'da Polis Genel Müdürü Günay Özan ziyaret edilerek tehditi gerçekleþtirenlerin ortaya çýkarýlmasý ve gerekli önlemlerin alýnmasý istenecek. BKP basýn açýklamasýna göre daha geniþ açýklama Polis Genel Müdürü'nü ziyaretten sonra yapýlacak... Konuyla ilgili görüþtüðümüz Ýzzet Ýzcan gazetemize þunlarý söyledi: "Partimizin kapýsý altýndan 3-4 gün önce atýlan mektubun üzerinde 'Ýzzet Ýzcan, BKP Baþkaný' yazýyordu. Mektubun üzerinde bulunan pullar Ýngiltere'ye aitti ancak damga açýk deðildi. Var-yok arasýydý. Bu mektubun postacý tarafýndan getirilip býrakýldýðýný sanmýyorum. Elden atýlmýþ olmalý. Çünkü partimizin yeni binasýný pek bilen yoktur. Mektubu açtýðým zaman içerisinde þehitlere ait resimler, fotoðraflar vardý. Yazýlan mektubu okuduðum zaman, diðerleri gibi beni de öldüreceklerini yazdýklarýný gördüm. 'Kalem kýrýldý senin de cezan kesildi' denen tehdit mektubunu aldýktan sonra konuyu parti MYK'sýna götürdüm. Merkez Yönetim Kurulu konuyu görüþtü ve Polis Genel Müdürü'ne þikayette bulunma kararý aldýk. Polis Genel Müdürü ile yapacaðýmýz görüþmeden sonra mektubun fotokopileriyle birlikte basýna daha detaylý bilgi vereceðiz..."

3 AFRÝKA dan mektup 'TE DE KURBANDIK, 1974'TE DE... ÞÝMDÝ DE MÝ KURBAN OLACAÐIZ? Öyle anlaþýlýyor ki, Türkiye her ne pahasýna olursa olsun, Rumlarý bu iþten vazgeçirmeye çalýþýyor... Doðalgaz ve petrol arayýþýndan... Ankara'daki AKP iktidarý bütün çabasýný buna yöneltmiþ durumda... Mesele, kendisinin de KKTC ile yaptýðý anlaþmaya dayanarak denizlerimizde petrol falan aramasý deðil... Piri Reis... Savaþ gemileri... Fýrkateynler... Hepsi de Rumlara gözdaðý vermek için... Doðrusunu isterseniz, güneydeki halk yavaþ yavaþ bu savaþ psikozu içine itiliyor... Medyanýn da büyük katkýsýyla tabii... Türk savaþ gemilerinin Maðusa'ya gelip gittikleri, Türk savaþ uçaklarýnýn Kýbrýs üzerinde sürekli uçuþ yaptýklarý ile ilgili haberler bir panik havasý yaratýyor. Gerçi Kýbrýslýrumlar ABD ve Ýsrail desteðinin bu kez yanlarýnda olduðunu hissediyorlar, ama sonuna kadar emin deðiller bundan... Erdoðan'ýn Obama ile görüþmesinden sonra da Doðu Akdeniz'de bu tehditlerini ve faaliyetini sürdürmesi kuþku veriyor. Durumun her an kendi aleyhlerine dönebileceðini de hesaplýyorlar... Akdeniz patlamaya hazýr bir saatli bomba gibi aslýnda... Bir kývýlcým yeter... Denizdeki bu kadar yoðun faaliyet hiç de hayra alamet deðil... Üstelik iþin baþýndayýz daha... Petrol fýþkýrmadý henüz... Ýlk örneðin Aralýk'ta elde edileceði söyleniyor... Aralýk en uðursuz aylarýmýzdan biri... * Kýsacasý nereye varacaðý hiç belli olmayan bir süreçten geçiyoruz... Erdoðan Yunan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile telefonda görüþmüþ dün konuyu... Papandreu'dan sondaj faaliyetlerinin kapsamlý bir çözüme kadar durdurulmasýný istemiþ... Papandreu ise Erdoðan'ý sondaj konusunda bilgilendirdikten sonra olaya soðukkanlý yaklaþýlmasýný tavsiye etmiþ... Hepsi o kadar... Yani bu görüþmeden de sonuç yok... Bülent Arýnç hava atýyor... Savaþ niyeti yokmuþ kimseyle... Ama mecbur býrakýrlarsa, gerekeni yaparmýþ Türkiye... Mecbur býrakmak ne demek? Yani Rumlar aramalardan vazgeçmezlerse mi? Yoksa Türkiye'nin yapacaðý aramalara karýþýrlarsa mý? * En acýsý da ne bilir misiniz? Kýbrýslýtürkler olarak bizim sadece bir figüran olarak durmamýz ortada... Oysa kabak asýl bizim baþýmýzda patlayacak patlarsa... Ama yine de týs yok... Meclisimiz bu konuda hiçbir inisiyatif koymamýþ ortaya... Hiçbir siyasi partimizden bir öneri yok... Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýzý konuþmaya cesaret eden de yok 'te de kurbandýk, 1974'te de... Þimdi de mi kurban olacaðýz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak bölgemizde, bugün, yarýn ve Cumartesi günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 27 Eylül-3 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diðer günlerde açýk, zamanla parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde 31-33, sahillerde ise dolaylarýnda seyredecek. "Eðitim üretim içindir, otostop mu çekelim?" Afrika (Özel)- Geçtiðimiz yýla kadar öðrencilerin ulaþým ücretlerini Maliye Bakanlýðý ödemekteydi. Bu yýl öðrencilerin ulaþým ücretlerinin ödenmeyeceðinin açýklanmasý üzerine önce Lefkoþa ve Maðusa'daki orta eðitimdeki öðrenciler eylem düzenlediler. Üçüncü eylem de Güzelyurt'ta gerçekleþti. Güzelyurt giriþindeki çemberde toplanan öðrenciler pankartlar taþýdýlar ve sloganlar attýlar. KTÖS ve KTOEÖS, Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ný protesto etti... Eylem yapan öðrencilere soruþturma Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "otobüs ücretlerinin ödenmemesine karþý Gazimaðusa'da geçen hafta eylem yapan lise öðrencileri hakkýnda, izinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý için soruþturma baþlattýðý" gerekçesiyle Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ný "faþizm örneði sergilemekle" suçladý ve protesto etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel ortak yazýlý açýklamalarýnda, hükümetin, liselere giden öðrencilerin taþýmacýlýk ücretlerini ailelerin baþýna yýktýðýný" savunan Elcil ve Gökçebel, bunun Anayasa ve Milli Eðitim Yasasý'ný hiçe saydýðýný ve kabul edilemez olduðunu ifade etti. Elcil ve Gökçebel, Anayasa'ya göre eðitimin 15 yaþýna kadar zorunlu ve 18 yaþýna kadar da parasýz olduðuna iþaret ederek, "Bütçede para yok gerekçeleri ile toplumla alay eden, öte taraftan saltanat sürmeye devam edip kaynaklarý özel okullara aktaran iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin bu icraatý, rejimin tel tel döküldüðünü göstermektedir" dedi. KTÖS ve KTOEÖS ortak açýklamasýnda þu Taþýnan pankartlar ve atýlan sloganlar þöyle: "Eðitim üretim içindir, otostop mu çekelim?", "Devlet elini cebimizden çek" "Hayallerimize engel olma", "3 maymun öldü, artýk izliyor, dinliyor, haykýrýyoruz", "Geleceðimizi yok edemezsiniz", "Okula eþþekle gideceyik" "Müþteri deðil öðrenciyiz", "Özel deðil devlet okulu", "Parasý olmayan okumasýn mý?" "Ýrsen Küçük, ücret büyük", "Türkiye'den öðretmen gelecekse neden okuyoruz?" ifadelere de yer verildi: "Toplumda yükselen farklý sesleri susturmayý, yaptýðý haksýzlýklarý örtbas etmek için bir çare olarak gören iþbirlikçi UBP zihniyeti, halkýmýzýn öfkesi önünde duramayacaktýr. Biliniz ki dayatmalara karþý baþýný dik tutan ve direnen bu öðrenciler yalnýz deðildir ve sizi o koltuklardan götürünceye kadar mücadelemiz yükselerek sürecektir. Bu faþist uygulamalarýnýzla ve iþbirlikçilik yaparak topluma ihanet içinde olmanýzý bu toplum affetmediði gibi, sizi AKP de kurtaramayacaktýr."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Piri Reis hazýrmýþ sondaja baþlamaya Yoksa vobbacýk mý arayacak Akdeniz'de? Tavayý yaðlayýn baþlayalým kavurmaya Eksik kalmasýn hiçbir þey sofrada mezemizde Kalay ÝÞGAL ALTINDA ABESLE ÝÞTÝGAL KKTC'nin büyük politikacýlarý, çok büyük siyaset adamlarý, saðcýlarý ve solcularý bir türkü tutturmuþlar doðalgaza karþý gidiyorlar. Aðýzlarýný ne zaman açsalar, kurduklarý cümleler basiretsizliklerine kanýt oluyor. Ne zaman konuþsalar Kýbrýs Sorunu'na ne kadar "yabancý", ne kadar "üvey" olduklarýný utanarak dinlemek zorunda kalýyoruz. Recep Tayyip Erdoðan'ýn her demecinden sonra bir demeç de onlar patlatýyor. "Ana" ne derse, "Yavru" da papaðan misali onu tekrarlýyor. Ýþgal altýnda bir coðrafyanýn abesle iþtigal eden figüranlarý Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR KÜFÜR SALLANMAZ MI? Akdeniz'deki petrol ve doðalgaz arama meselesi sürgit devam ediyor... Kýbrýs Cumhuriyeti çalýþmalara baþladý... Türkiye efelendi, horozlandý ama ibiðini erken kestikleri için ötüþü bile deðiþti... "Yahu sen de bir gemi çýkar ve kazý yap istersen" demiþ olmalýlar ki, görenin komik bulduðu ve balýkçý sandalýna benzettiði Piri Reis isimli bir gemiyi yola çýkardý... Kahramanlýk türküleri arasýnda... Üç savaþ gemisiyle yola çýktý Piri Reis... Denizaltýlar da eþlik ediyormuþ... Ben anlayamýyorum, Akdeniz'e açýlan Piri Reis gemisi petrol ve doðalgaz araþtýrmasý mý yapacak, yoksa savaþ mý? Savaþ yapmak için yola çýkmadýysa birilerinden korkuluyordur demektir. Bu nedenle savaþ gemileri Akdeniz'e açýldý... Amerika'da buluþan Eroðlu ve Erdoðan Münhasýr Bölge Anlaþmasý'na imza attýlar... Ve KKTC TC'ye Akdeniz'deki sularda petrol ve doðalgaz arama izni vermiþ! KKTC Meclisi'ndeki muhalefet geçinen partilerden CTP ve TDP meclisin iradesinin çiðnendiðini iddia etti... Ferdi Sabit Soyer'in uykularý kaçmýþ hatta... Bu anlaþma KKTC Meclisi'ne geldiði zaman bu iki parti içinde bulunduklarý meclisin iradesini kurtarmak için onay vermeyi reddedecekler mi acaba? Bir baþka konu da þu... Erdoðan veya Gül nedirler? TC'de Baþbakan ve Cumhurbaþkaný... Milli Güvenlik Konseyi'nde de var mýdýrlar? Vardýrlar... Gül ayrýca ordunun Baþkomutaný pozisyonunda da sayýlýr mý? Sayýlýr... Tayyip Erdoðan da ondan aþaðý kalmaz bu konuda... KKTC Anayasasý'nda "Geçici 10. madde" var mý? Var! Bu madde varken birisinin aðzýný açma hakký var mý? KKTC Meclis'inin iradesinden bahsedilir mi? Asla! Eroðlu bir açýklama yaptý ve þunlarý söyledi... "Türkiye; 1974'te adayý iþgal etmemiþ, Kýbrýs Türk halkýný mutlak imhadan kurtarmýþ ve adaya barýþ getirmiþtir. Asýl iþgal, Hristofyas yönetiminin 1960 ortaklýk cumhuriyeti sandalyesini iþgal etmiþ olmasýdýr ve bu iþgal hala sürmektedir." Kýsa bir cevap verelim ona da ortaklýk cumhuriyetini terkeden Kýbrýslý Türkler oldu 'te Türkiye anayasal nizamý yerine getirmek için geldiði adayý ikiye böldü ve nüfus taþýdý. Ýþgal ve istila etti... Uluslararasý mahkemeler dahi Kýbrýs'ýn kuzeyinde Türkiye'nin bir "alt yönetimi" olduðunu vurguladýlar, kayýtlara geçirdiler... Nüfusunu getirirken Kýbrýslýtürkleri de baskýlarla buradan kovmuþ ve buna devam da etmektedir. Barýþ getirmiþ diyor Eroðlu... Geçici 10. madde söylenenlerin inkarý sayýlýr... KKTC Meclisi'nin iradesi çiðnenmiþ... Türkiye 74'te barýþ getirmiþ, iþgalci deðilmiþ... KKTC TC'ye petrol arama izni vermiþ! Bu kadar yalana bir küfür sallamaz mý insan? Salamazsa kanser olur alimallah! Denktaþ'a solunum desteði sürüyor n Prof. Dr. Sözen: Doktorlar açýsýndan durumu daha iyi, enfeksiyon kontrol altýna alýndý... n Nörolog Özmenoðlu: Durumu daha iyi ancak sol tarafýndaki felç devam ediyor... Rauf Denktaþ'ýn saðlýk durumunun dün daha iyi olduðu, antibiyotik tedavisinin olumlu sonuç verdiði ve kandaki enfeksiyonun kontrol altýna alýndýðý bildirildi. YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen baþkalýðýndaki Baþhekim Yardýmcýsý Prof. Dr. Erhan Kaptanoðlu, Ýç Hastalýklar Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tümay Sözen, Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu ve Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serpil Öcal'dan oluþan doktorlar heyeti, bugün bir basýn toplantýsý düzenleyerek Denktaþ'ýn saðlýk durumunu deðerlendirdi. Basýn toplantýsýnda ilk söz alan Baþhekim Erkmen, Denktaþ'ýn bugün YDÜ Hastanesi'ne 2. geliþinin 26. günü olduðunu ifade ederek, geçen Cuma yeni yerine alýndýðýný anýmsattý ve þuurunun açýk olduðunu, konuþmalara tepki verdiðini ancak aþýrý halsiz olduðunu kaydetti. Ýç Hastalýklar Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tümay Sözen de, Denktaþ'ýn bugünkü Meclis Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda ilk olarak Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ usul üzerinde söz alarak, partilerin grup toplantýlarýnýn genel kurul toplantýsý sonrasýna býrakýlmasýný istedi. Genel Kurul öncesi yapýlan grup toplantýlarýnýn meclis toplantýsýnýn aksamasýna neden olduðunu belirten Denktaþ, bu durumu "saygýsýzlýk" olarak deðerlendirdi. CTP BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, New York'ta imzalanan anlaþmanýn meclisin gündemine hala gelmediðini belirterek, eleþtirdi. Böylesi önemli ve ciddi bir konunun bu meclisin iradesi ile þekillenmesi gerektiðini savunan Soyer, Kýbrýs Türk halkýnýn nereye gitmesi gerektiðini belirleyecek fikrin þekillenme sürecinde, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun siyasi parti baþkanlarýný çaðýrmamasýný eleþtirdi. Cumhurbaþkanýnýn anlaþma imzalayabileceðini belirten Soyer, "ancak tartýþýlmayan, somutlaþtýrýlmayan halka mal olmayan böyle bir þeyi ortaya koymaya hakký var mý" dedi. "Meclisin, partilerin hükümetin bütünüyle devrede olmasý lazým" diyerek Baþbakan Ýrsen Küçük'e konuyu meclise getirmeleri için çaðrý yapan Soyer, "Cumhurbaþkanýnýn artýk meclise gelmesi lazým. Meclis artýk devreye girmelidir" þeklinde konuþtu. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük, sabah yaptýklarý grup toplantýsýnýn uzun sürdüðünü belirterek "arkadaþlar ku-sura bakmasýnlar. Bu her zaman baþvurduðumuz bir yöntem deðil" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun New York ziyareti öncesi Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiðini ve Meclisi de bilgilendireceðini söylediðini anýmsatarak, "bugünlerde gelip bilgilendirmesi gerekir kendisiyle görüþeceðim. Bu bilgilendirmeyi hep beraber saðlayacaðýz" dedi. Küçük, New York'ta imzalar atýldýktan sonra Meclis Baþkaný'ný arayarak siyasi parti durumunun Cuma gününe göre daha iyi olduðunu, çoklu sorunlarýnýn bulunduðunu ancak enfeksiyonun antibiyotik tedavisiyle kontrol altýna alýndýðýný anlattý ve olumlu sonuç gösteren antibiyotiklerin bugün veya yarýn kesilebileceðini belirtti. Sözen, Denktaþ'ýn kalp sorunu da bulunduðunu, kalp pompa durumunda sorun olduðunu ancak gerekenlerin yapýldýðýný ve genelde iyiye gidiþ görüldüðünü vurguladý. Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu da, Denktaþ'ýn uykuya eðilimli olsa da durumunda iyileþme yaþandýðýný ifade ederek, tepki verdiðini söyledi. Özmenoðlu, sol taraftaki felç durumunun ise devam ettiðini dile getirdi. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serpil Öcal da, akciðer enfeksiyonunun kontrol altýna alýndýðýný, fakat Denktaþ'ýn yorgunluktan dolayý solunumu tek baþýna yapmakta zorlandýðýný bu yüzden solunum desteðinin sürdüðünü kaydetti. Kýta sahanlýðý anlaþmasý... Meclis anlaþmayý tartýþtý baþkanlarý ile görüþme gerçekleþtirdiklerini ve ardýndan da Bakanlar Kurulu toplayarak gerekli kararý aldýklarýný anlattý. Anlaþmanýn Mecliste onaylanmasýnýn TBMM'yle eþ zamanlý yapýlmasý için makul bir süre bekledikle-rini belirten Küçük, Ankara'da bunun gecikecek olmasý durumunda konuyu yeniden deðerlendirip meclise getirebileceklerini kaydetti. ÇAKICI TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý da, usul üzerinde söz alarak, "hükümetin haberi olmaksýzýn Cumhurbaþkanýnýn bir anlaþmayý imzalamakla yetkili olmadýðýný" ileri sürerek bir meclisin çalýþma yönetiminin baþka bir meclisle birlikte olamayacaðýný belirtti. TBMM'yle eþ zamanlý karar geçirilme gerekçesini soran Çakýcý, konunun her þekline itirazý olduðunu söyledi. "Garantör ülke" ve "haklar" konularýnda hükümeti "iþine geldiði gibi davranmakla" suçlayan Çakýcý, konuþmasýnýn anlaþmanýn iþleyiþiyle ilgili olduðunu yoksa içerikle ilgili söyleyecek daha çok þey ol-duðunu kaydetti. DENKTAÞ Yeniden söz alan Serdar Denktaþ, kýta sahanlýðýyla ilgili anlaþmanýn bugün ivedilikle meclise gelme-sini beklediklerini ifade ederek Cumhurbaþkaný'nýn imzaladýðý kýta sahanlýðýyla ilgili anlaþmayla ilgili olarak "Cumhurbaþkanýný halkýn seçtiðini ama Cumhurbaþkanýna yetkilerini meclisin verdiðini, mecli-sin iradesine aykýrý hareket edilemeyeceðini" ifade etti. "Meclis aldýðý bir kararla konfederasyon dýþýnda herhangi bir anlaþmayý yasaklamýþtýr. Cumhurbaþka-ný'nýn böyle bir yetkisi yoktur. Meclis böyle bir yetki vermemiþtir" diyen Denktaþ, "Cumhurbaþka-ný'nýn yetki almadan imzaladýðý bir anlaþmaya meclisin onay vermemesi durumunda Cumhurbaþka-ný'na istifa etmek düþer" þeklinde konuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KOMEDÝNÝN DÝK ALASI Bir Homeros'a bakýn... Bir Piri Reis'e... Ýkisinin boy boy resimlerini yan yana koyun... Bir daha bakýn... Nasýl? O teknoloji devinin yanýnda balýkçý teknesi gibi görünüyor deðil mi bizim "Reis"? Doðruya doðru... Petrolün ve doðal gazýn yerini bulabileceðine hiç inanasý gelmiyor insanýn. "Görünüþe aldanmayýn... Ummadýk taþ yarar baþ" diyenler olabilir! "Hele bir yerini bulsun... Piri Reis'in sadece adý bile yeterlidir petrolün su yüzüne fýþkýrmasýna" diyenler de!.. Dileyelim ki onlar haklý çýksýn... Ve "elemterefiþ, kem gözlere þiþ" dercesine onu devlet töreniyle uðurlayanlarý utandýrmasýn bizim "Reis"! Hüseyin Özgürgün'ü bilirsiniz... Bizim Dýþiþleri Bakaný... Sanki bakýlacak dýþ iþimiz varmýþ gibi! Türkiye'nin bu sondaj krizini yaratýp körüklediði günden beri her gün bir demeç patlatýyor... Bir gün asýp kesiyor... Bir gün vuruyor... Bir gün donanmayý denize indiriyor!.. Nemelâzým... Kolay deðil... Her Allahýn günü gümbür gümbür cenk davullarýyla, "Allah Allah" nidalarýyla yatýp kalkmak... Dün yeni bir demeci çýktý gazetelerde. Koordinatlar tamammýþ... Sondaj baþlýyormuþ... Yaa... Siz bu iþi þaka ya da blöf sanýyordunuz deðil mi? Görürsünüz þimdi. Piri Reis aðlarýný attý iþte. Vobbacýklar aðlara takýldý bile. Þimdi petrol balýðýnýn gelmesini bekliyor! Hade rasgele!.. Biliyorsunuz... Obama ile görüþtükten sonra Erdoðan "asarým keserim" modundan çýkmýþtý bir gecede. Görüþmeden sonra "Þu anda askeri seçenek masada deðil" açýklamasý, görüþmede neler konuþulduðunu açýkça ifade ediyordu. Daha sonra BM kürsüsünden yaptýðý konuþmada, "Rumlarý durdurun yoksa biz gereðini yaparýz" sesleniþinin de pek bir anlamý kalmýyordu artýk. Çünkü Obama ile yapýlan görüþmede gereði yapýlmýþtý bile! O görüþmenin hemen sonrasýnda Erdoðan o sýralarda New York'ta bulunan Eroðlu'nu çaðýrmýþ ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin sondajýna misilleme olmak üzere onunla bir kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalamýþtý. Bu anlaþma uyarýnca, Piri Reis petrol araþtýrmalarý için Akdeniz'e açýlýrken, Eroðlu'da Ban Ki Moon'a krizin önlenmesi için dört maddelik bir öneri paketi sundu. Tarafsýz siyasi gözlemciler, bu önerilerin krizi bertaraf edebilecek niteliðe sahip olmadýðý yolunda görüþ belirtiyorlar. TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ise, Eroðlu'nun önerilerini çok yapýcý bulduklarýný ve desteklediklerini açýkladý! Þimdi eðri oturup doðru konuþalým. Çok komik bir durumla karþý karþýyayýz. Çünkü o önerileri, Türkiye'nin onayýný almadan Eroðlu'nun hazýrlayýp sunmasý kesinlikle mümkün deðildir ve bunun bir emsali daha yoktur. Baðýþlayýn ama o bildik cümleyi yine kurmak zorundayým. Türkiye'ye danýþmadan tuvalete bile gidemeyenlerin böylesine ciddi bir krizde kendi iradeleriyle öneri sunmalarýnda zerre kadar inandýrýcýlýk yoktur. Önerileri Ankara hazýrlamýþ... Eroðlu kendi önerileri diye sunmuþ... Davutoðlu da, komedinin son repliðini oynayarak, "Eroðlu'nun önerileri çok yapýcý, destekliyoruz" demiþtir! Yutan varsa afiyet olsun...

5 27 Eylül 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Maraþ'ý verelim, petrole ortak olalým Omorfo'yu da gaz karþýlýðýnda verebiliriz icabýnda... Yolcudur gidecek Fatoþ (2) Ben gitmiyorum. Ben kaçýyorum!.. - Ailede hiç CTP'li kalmadý... * Baþbakan çeþmelerden içme suyu akmasýný hedeflediklerini söylemiþ. - Oooooo Büyük hayal kýrýklýðý. Millet yað ile bal akýtmasýný beklerken su akýtacakmýþ. Olmadý! * Eroðlu adanýn bütününde haklarýmýz olduðunu söylemiþ. - Bulunduðu konuma bakýlýrsa biraz abartmýþ gibi. Ve üstelik, bizim hakkýmýz varsa, onlarýn da hakký olduðunu unutmuþ gibi. * Ýsveç'te KKTC temsilciliði açýlmýþ. - Hade hayýrlýsý olsun.. Temsilcilik binasýnýn kapýsýný gördüm. Pek saðlam gibi durmuyor. Kalýn zincirle bir asma kilit taktýrmakta büyük fayda var. * Rolandis "tarihten ders almayanlar bedel ödemeye mahkum" demiþ. - Þeker gibi adam! Aðzýndan bal akýyor! * Trafik yine can almýþ. - Hay Allah Petrol belasýna sarýldýk, trafik sorununu çözmeyi unuttuk. * Casino sektörü hava yolu þirketlerine yýlda 45 milyon dolar ödüyormuþ. - Aha ayýp ettiler þimdi? KTHY'nýn elini ne dutmadýlardý. Sadece kumarcý ve öðrenci taþýsa ihya olurdu. Fatoþ içimizden biri Lise mezunu Üniversite düþünmemiþ, çalýþma hayatýna atýlmýþ lise sonrasý. Þanslýymýþ.. Kadýnlarýn iþ bulma konusunda erkeklere nazaran daha þanslý olduklarýný düþünüyor. Neden? Çünkü kadýnlar kadýnlýðýný kullanýyormuþ! Biraz parfüm, biraz makyaj, bir iki þen þakrak kahkaha tamammýþ. Hepsi deðil ama Haným hanýmcýk çalýþanlar da varmýþ ve onlar çoðunluktaymýþ. - Çalýþma hayatýnda kadýn olmanýn zorluklarý neler? - Bayandan bayana farklýlýk var. En büyük zorluk taciz! Elle veya sözle mutlaka taciz vardýr. Elini uzatamayan, lafýný söyleyemeyen de, bakýþý ile taciz eder. Zaten ortalýk yabani ayý doldu, yeycek gibi bakarlar bayanlara - Hiç tacize uðradýn mý? - Çook! Uzatýn elini mal ya da para veresin, çaktýrmadan elini dutar, parmaklarýný dutar ne anlarsa Laf atarlar Manalý manalý bakarlar.. - Sen iþ bulmakta zorlandýn mý? - Hayýr ben þanslýydým. Hemen iþ buldum ve o iþ yerinde iyi bir maaþla yýllarca çalýþtým. - Sonra? - Ekonomik sýkýntýlar, ya da iþ azlýðý nedeni ile diyelim, o iþden ayrýlmak zorunda kaldým ve çok zor günler geçirdim. - Nasýl? - Her gencin yaptýðý hatayý ben de yaptým Ýþi bulup maaþý alýr almaz, hemen gittim taksitle araba aldým kendime ama ödeyemedim. Benim gibi yüzlerce genç var Borç içinde. - Çare ne? - Çare bu memleketten kaçýp kurtulmak. - Kaçan kurtuluyor mu yani? - En azýndan bir kurtulma umudu taþýr içinde Burada aha halimiz meydanda. Bir bir mahvolup gidiyoruz. - Sen ekonomik zorluklar nedeni ile mi gidiyorsun Ýngiltere'ye? - Ben gitmiyorum Ben kaçýyorum! - Neden? - Açýk söyleyim sana Ekonomik zorluk bahane Ben bekar bir bayan olarak geçinebilirim belki. Ama ben bu yabancýlardan býkdým usandým. Kendi ülkemde kendimi yabancý gibi hissediyorum. Hiçbirini istemiyorum. Hepsinin ülkemden çekip gitmesini istiyorum. - Ama bu mümkün deðil gibi artýk! - Çoook tacize uðradým. Uzatýn elini mal ya da para veresin, çaktýrmadan elini dutar, parmaklarýný dutar, ne anlarsa Laf atarlar Manalý manalý bakarlar... - Biliyorum Onlar kaçacaðýna biz kaçýyoruz. Daðdaki geldi baðdakini kovuyor.. - Yabancýlarý sevmiyorsun galiba! - Evet sevmiyorum Bizden farklýdýrlar. "Köpeði 40 kere yýka, gene köpek kokar" der babam. Doðrudur. Bizden deðiþiktirler. Babam 9 yaþýndan beri ustacýlýk yapardý ve kendine çalýþýrdý. Geldiler doldular bunun içine, babamýn iþsiz kalmasýna sebep oldular Babam bu yaþtan sonra Rum tarafýna gidip çalýþmak zorunda kaldý bunlarýn yüzünden. - Sadece "bunlarýn" yüzünden mi? Bizim siyasilerin hiç mi suçu, ihmali yok? - Ya esas suç onlarýndýr. Ben gendimi bildim bileli CTP'liydim. Babam CTP delegesiydi? - Þimdi? - Ailede hiç CTP'li galmadý? - Neden? - Geldiler sýçdýlar belediler memleketin içine de ondan. Hiçbir þey yapamadýlar. Daha açýk söyleyim sana, hep gendilerine yaptýlar. Memleketi soyanlar oldu Hayallerimizi yýkdýlar mahvettiler Yarýn: Burasý demokrat bir ülke deðil, askeri bir kamptýr. Her bal tutan parmak yalasa, millet aç kalýr.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu PLATFORM (Ýstanbul)- Ciddi ciddi sonbahar kokusunu duymaya baþladýðýmýz bu günlerde habire "Akdeniz ýsýnýyor" diyorlar. Bu ýsýnma neyin nesi. Kim ýsýtýyor Akdeniz'i? Isýnmýþsa, denize girdiðimizde üþümeyecek miyiz? Bunun bir oyun olduðunu anlamam geç olmadý. Turistler bu tür haberleri okudukça, hazýr ülkemde havalar soðumuþken Kýbrýs'a gidelim de ýsýnan Akdeniz'de kemiklerimiz ýsýnsýn diyerek akýn akýn gelecekler ülkemize, biz de para kazanacaðýz! Yoksa baþka bir dümen mi var? Çocukken ve henüz olgunlaþmadýðýmýz zamanlarýmýzda karþýnýn durumuna göre kendimizi sýnar, ne yapabilirim sorusuna cevap arardýk. Mesela arkadaþýnýz daha hýzlýysa ya geçmeye çalýþýr, ya da baþka bir dalda ondan üstün görünmeye çalýþýrsýnýz. Güç gösterisiydi bu. Bir tür tilkinin üzüme söylediði, "bu bað yaramazmýþ" gibi.. Ne demiþler? Baktýn ki yetiþemeyeceksin býrak gitsin, nasýlsa dünya yuvarlak, dönüp dolaþýp yine senin arkandan gelecek Bu da bir teselli biçimi olsa gerek ki TC Enerji Bakaný týpký bizim sidik yarýþý gibi davranarak, "1.5 milyarlýk platform alabiliriz" dedi. Yýllardýr Anadolu topraklarýna kuyu açar yabancý firmalar Yýllardýr araþtýrýrlar her yeri, ama her nasýlsa sadece seçimler öncesinde ya Karadeniz, ya da herhangi bir bölgede petrol bulundu müjdesi verirlerdi kendi halklarýna. Müjde verirlerdi ama bugüne kadar platform aldýklarýný duymadým. Þimdi ne oldu ki platform alacaðýz diyorlar? Elbette ki bu laflarýn sadece laf olduklarýný biliyoruz. Elbette ki Kýbrýs'ýn karasularýnda TC olarak KKTC izin verdi petrol arayýp platformumuzu kurup petrol çýkartacaðýz diyebilirler. Ama platform alýrlarsa ki çok zor, platformlarýný götürüp Akdeniz yerine Karadeniz'e kuracaklar. Hora diye bir gemileri vardý yýllar önce Yunanistan ile her pürüzde o gemiciði Ege'ye sürüyorlardý. Amaç bir þey bulmak deðildi. Amaç, o denizlerde onlarýn da Yunanistan kadar haklarý olduðunu dünyaya göstermekti. Þimdiki durum ayný mý? Deðil... Piri Reis için, motorlarý her an stop edebilir diyorlar.. Ve muhtemelen araþtýrma ekipmanlarý da yeterli deðildir. O zaman buradaki oyun sidik yarýþý deðil de ne? Yoksa bu davranýþla dünyanýn nabzýna mý bakacaklar? Ki dünya ses çýkartmazsa Akdeniz de bizim, ayrýca burada bizim borumuz var bizim borumuz öter desinler. Olur mu? Olmaz elbet. Çünkü biz varýz orada. Bizim haklarýmýz var. Ve biz izin vermezsek bizim adýmýza kimse 1960 haklarýmýza sahip çýkamaz. Bakmayýn Derviþ Eroðlu'nun emirlere göre saða sola imza attýðýna. Geçmez o imzalar. TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz açýkladý, "Milli petrol þirketi TPAO 1.5 milyar dolarlýk bir petrol sondaj platformu alabilir". Alsýnlar Mesele bir seçim öncesinde oy için kendi halklarýna "petrol bulduk" diye müjde vermektir... AKDENÝZ'DE PETROL ARAMA KRÝZÝ AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA Kýbrýs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve doðalgaz sondajýna baþlama giriþiminden dolayý ortaya çýkan kriz, bu akþam Avrupa Parlamentosu genel kurul toplantýsýnda ele alýnacak. AB Komisyonu ve AB Konseyi, genel kuruldaki oturumda konuyla ilgili Avrupalý parlamenterleri bilgilendirecek ve kendilerine yöneltilen sorularý yanýtlayacak. Akdeniz'de petrol ve doðalgaz arama krizinin, çarþamba günü Avrupa Parlamentosu'nda temas ve incelemelerde bulunacak Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn görüþmelerinde de ayrýntýlý bir þekilde gündeme gelmesi bekleniyor. Baraka Kültür Merkezi: Baraka Kültür Merkezi, Kýbrýs'ta yapýlan petrol ve doðalgaz arama çalýþmalarýnýn "halklarýn savaþý" olmadýðýný ifade ederek, her iki taraftan, petrol ve gaz arama, çýkarma çalýþmalarýný durdurmasýný istedi. Baraka, halklarýn, çýkarlarýn arkasýnda sürüklenmek yerine, savaþ çýðýrtkanlýðý yapan, ekolojik dengeyi talan edenlere karþý ortak mücedele bayraðýný çekmesi gerektiðini kaydetti. Baraka'nýn açýklamasý þöyle: "Ülkemizde, son aylarda petrol ve gaz konusu ile ilgili hýzlý ve gergin bir gündem hakim oldu. Öyle ki bu süreç, kýsa süre içinde bir krize kadar vardýrýldý ve bitmez tükenmez müzakere süreci, yerini efelenmelerle dolu savaþ tamtamlarýna býraktý. Bir yandan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ABD bayraðý gölgesinde, petrol sevdasýyla gözünün kararmasý, diðer yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlý edalarýyla kabadayýlýða soyunmasý Son haftalarda yaþananlar bizlere göstermiþtir ki; her iki tarafýn da egemenleri ne barýþ niyetinde samimidir ne de halklarýn kardeþleþmesi söylemlerinde. Petrol söz konusu olduðu anda kuzeydeki hükümet de güneydeki hükümet de, Yunanistan egemenleri de Türkiye egemenleri de "barýþ" maskelerini çýkartarak nefret ve petrol karasý çirkef fýþkýran gerçek suratlarýný birbirlerine göstermeye baþladýlar. Baraka Kültür Merkezi olarak, halklara dayatýlan taraflarýn herhangi birinin destekçisi olmanýn Kýbrýs halklarýnýn geleceði ve kardeþliði bakýmýndan yanlýþ olduðunun altýný çiziyoruz. Açýkça söylenmelidir ki bu n Antoniadu: Doðalgaz çalýþmalarýnýn erteleneceðiyle ilgili haberler kurgudan ibaret... Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Praksula Antoniadu, Güney Kýbrýs'ýn ileri sürdüðü "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) yapýlan doðalgaz sondajlarýnýn erteleneceðiyle ilgili Rum basýnýnda çýkan haberlerin, "kurgudan ibaret olduðunu" söyledi. Rum basýnýnda dün, Kýbrýs sorununa doðrudan müdahil ülkelerin, Kýbrýs doðrudan müzakereler prosedürünü baltalayacaðý için "Afrodit"teki sondaj çalýþmalarýnýn ertelenmesi konusunda Rum Yönetimine baský yaptýðý, Rum Yönetiminin de çalýþmalarý ertelemek için uðraþtýðý, ancak bu uðraþlarýnýn, her bir günlük gecikme için Noble Energy þirketine ödemek zorunda kalacaðý tazminat nedeniyle ekonomiye takýldýðý savunulmuþtu. AB Komisyonu geçen hafta yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Rum kesiminin tek yanlý olarak Akdeniz'de sondaj çalýþmalarýnýn yol açtýðý gerginlikte taraflardan çözüme odaklanmalarýný istemiþti. AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ýn sözcüsü Maja Kocijancic, Kýbrýs'ta taraflarýn BM önderliðinde yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde anlaþtýðýný hatýrlatarak "Kapsamlý çözüme odaklanma görmek istiyoruz. AB tüm taraflara (Kýbrýs'ta) en kýsa sürede kapsamlý çözüme ulaþýlmasý için ellerinden gelen çabayý göstermeleri çaðrýsý yapýyor" ifadesini kullanmýþtý. Her iki taraftaki aramalar dursun Rum tarafý: kavga Kýbrýs halklarýnýn kavgasý deðildir. Büyük petrol þirketlerinin rantý ve egemenelerin stratejik çýkarlarý pahasýna, adamýz üzerinde tekrardan savaþ bulutlarý yaratýlýyor, milliyetçilik ateþinin içine kömür atýlýyor. Tarihi boyunca kaderi, emperyal güçler ve iþgalciler tarafýndan belirlenen Kýbrýs halklarý, bu konuda da edilgen ve iradesiz kýlýnýyor. Öncelikle ada üzerinde yaþayan halklarý ilgilendiren petrol konusunda kimse Kýbrýs halklarýnýn sözünü umursamýyor. Siyasi sonuçlarýnýn yaný sýra, ada çevresinde petrol çýkartýlmasý ekolojik olarak da büyük bir felaket olacaktýr. Egemenlerin savaþ, milliyetçilik ve ekolojik yýkým anlamýna gelen rant odaklý zihniyetine karþý, barýþ, kardeþlik ve alternatif/yenilenebilir teknolojileri gündemimize almamýz gerektmektedir. Yaþanan gerginlik ve savaþ tamtamlarý bir yandan milliyetçiliði perçinlerken, bir yandan ekolojik yýkýmýn önünü açmakta, diðer yandan ise Kýbrýs'ýn yeniden sömürgeleþtirilmesine zemin hazýrlamaktadýr. Daha þimdiden söz duellosu þeklinde bir savaþ yaþanmakta, toplumsal ve ekolojik sonuçlarý hiç düþünülmeden adýmlar atýlmaktadýr. Baraka olarak, bu pis ve onursuz savaþýn halklarýn savaþý olmadýðýnýn altýný çiziyoruz. Petrol ve gaz arama ve çýkartma çalýþmalarý her iki tarafta da durmalýdýr. Halklarýn, egemenlerin çýkarlarý arkasýnda sürüklenmek yerine, savaþ çýðýrtkanlýðý yapan, ekolojik dengeyi talan eden egemenlere karþý ortak mücedele bayraðýný çekmesinin zamanýdýr " Erteleme haberleri asýlsýz Rum radyosunun haberine göre Antoniadu, bir etkinlikte yaptýðý açýklamada, Güney Kýbrýs böylesine önemli bir adým atarken, basýnda bu tarz haberler çýkmasýnýn üzücü olduðunu ve bu haberlerin sadece "kurgudan" ibaret olduðunu söyledi. Antoniadu, araþtýrma sondajlarýnýn baþta planlanandan iki hafta önce baþladýðýný ifade etti. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile Hükümetin, konuyu büyük bir dikkat ve ciddiyetle ele aldýðýný belirten Antoniadu, birtakým mevzularýn "kararlý bir þekilde ilerleyebilmeleri açýsýndan" kamuoyunun bilgisine getirilmediðini de itiraf etti. Doðalgaz sondaj çalýþmalarýný gerçekleþtiren "Noble Energy International" þirketinin izninin yenilenmesi için karar alýndýðýný ve Hristofyas'ýn, kararýn alýndýðý günün akþamýna þirketle anlaþma imzaladýðýný da belirten Antoniadu, þirketin, anlaþma imzalanýr imzalanmaz, çalýþmalara devam etmesi için talimat aldýðýný kaydetti. GÜNLÜK "BÝR YANDAN MECLÝSE ÇAÐIRIYOR, BÝR YANDAN PARTÝNÝN BÜTÜN ÜYELERÝNÝ TUTUKLUYOR" "Kürt açýlýmý"nýn geldiði son nokta herhalde "siyaset yapan bütün Kürtleri cezaevlerine kapatmak" olmalý ki, bir haftada Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 400 çalýþaný tutuklandý. Van Milletvekili Aysel Tuðluk haklý olarak soruyor "AKP'nin bu kadar çalýþanýný tutuklayýn bakalým nasýl siyaset yapacak?" Türkiye'de Kürtleri cezalandýrmaya dönüþen tutuklamalar sürerken, Kýbrýs'ta da savaþ çýðýrtkanlýðý yapan Tayyip Erdoðan'ýn nerede duracaðýný kestirmek zor. Tuðluk þöyle devam ediyor: "Bir yandan Meclis'e çaðýrýyor, Anayasayý birlikte yapalým diyor. Diðer yandan o partinin bütün üyelerini tutukluyor. Bu çeliþki deðil mi? Diyalog kuracaðý partiyi yok ediyor. Burada bir samimiyet-iyiniyet görebiliyor musunuz? Nevruza katýlmak, parti toplantýsýna katýlmak suç kapsamýna alýnmýþ. Ýnsanlar býrakýn toplantý yapsýn, konuþsun, siyaset üretsin. Silahlar konuþacaðýna insanlar konuþsun. Siz bunun önünü kapattýðýnýzda tabi ki silahlar konuþmaya baþlýyor." Ne yazýk ki, Tayyip Erdoðan ve AKP'sinin, Kürt meselesinde de, Kýbrýs meselesinde de, izlediði siyaset, çözüm deðil çözümsüzlük, barýþ deðil savaþ getiriyor. 3 MAYMUN ÖLDÜ Üç maymunu oynamaya paydos artýk. Güzelyurtlu öðrenciler "3 maymun öldü, artýk izliyor, dinliyor, haykýrýyoruz" diyor. Ölen maymunlar nereye gömüldü bilir misiniz? Dikilitaþ'ýn altýna! SESÝNÝ YÜKSELTMEK Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý? ÖLÜM TEHDÝTÝ Doðalgaz ve petrol konusunda en doðru yaklaþýmý sergileyen BKP lideri Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehditi yapýlmasý hiç de þaþýrtýcý olmadý. Dikkat Ýzzet, doðruyu söyleyeni yalnýz dokuz köyden kovmakla kalmazlar, ayný zamanda vururlar! TÜRKÝYE UCUZ KURTULDU Doðu Kudüs'te 2007 yýlýnda öldürülen Filistinli kýzýn ailesine Ýsrail 430 bin dolar tazminat ödeyecek. Demek Türkiye Solomu ve Ýsak katliamlarýndan ucuz kurtuldu! KÖREBE Rumlar Piri Reis'in Akdeniz'deki yerini bulamamýþlar... Körebe oyunu baþladý demek! Týrnak... "Bugün Türkiye Akdeniz'de bu kadar cellaleniyorsa, Rum tarafý bu kadar cesur olabiliyorsa bunun arkasýnda güç dengelerinin sözsüz izinlerinin olduðunu tahmin etmek zor deðil." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Bu Münhasýr Ekonomik Saha meselesi ile ilgili uluslararasý anlaþmayý imzalamayan iki ülke var dünyada, biri Türkiye Þimdi imzalamadýðýn bir anlaþmadan doðan bir hak iddiasý nasýl ileri sürülüyor? Onu da anlamadým O anlaþmayý þimdi imzalamaya kalksan, Ege Meselesi'nde haksýz olursun bu defa da!" Nazým BERATLI (Haberdar) "Bilmeyenler için tekrar edeyim: Güzellik yarýþmalarýyla kadýn bedeni alýnýp satýlabilecek bir mala dönüþtürülüyor; aþaðýlanýyor! Adýna güzellik dedikleri bu güzelliði tek kalýba sokma çabasý ile kadýn bedenine yapýþtýrýlmýþ cinsellik ön plana çýkarýlýyor." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Her iki tarafta da bir gaz havasýdýr gidiyor. Adanýn durumu bol gazlý anlayacaðýnýz. Bakalým bu gaz havalarý kimin iþine yarayacak. Hristofyas'ýn yeniden seçilmesine mi yoksa karadan sonra denizde de taksime mi? Bekleyip göreceðiz. Baþka çaremiz de yok. Bu gaz iþinde figürandan öte deðiliz..." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný GÜZELYURT ÖÐRENCÝLERÝ Lefkoþa ve Maðusa'daki öðrencilerden sonra, eylem sýrasý dün Güzelyurtlu öðrencilerdeydi... Servis hizmetlerinin ücretlendirilmesini protesto etmek için dün onlar da sokaða döküldüler ve "Parasý olmayan okumasýn mý?" diye haykýrdýlar. "Okula eþþekle gideceyik" diye de slogan atan öðrenciler, Ýrsen Küçük için de, "Ýrsen Küçük, ücret büyük" dediler... Umarýz bu öðrenciler hakkýnda da soruþturma baþlatmak gibi bir tehdite baþvurulmaz. Maðusa Kaymakamlýðý sudan bahane icat etmiþ ve izinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý gerekçesiyle öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ah Kaymakam ah, sesini yükseltmeden nasýl hak aranabilir ki?

7 27 Eylül 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ YARALARI SARALIM ÖNCE Sözde akademisyenleri canlý yayýnlara çýkarýr ve söyleþi yaparlar. Dinlerseniz, bilgisizliklerine þaþarsýnýz. Geçenlerde bir parti kanalýnýn programýna konuktu bu sözde akademisyenlerden birisi. Adýný bilmem... Söz döndü dolaþtý 1960 Anlaþmalarý'na geldi. ''Türkiye Londra anlaþmalarýnýn garantörlük maddesine göre Kýbrýs Türklerinin can ve mal güvenliðini garanti etti" diyordu akademisyen arkadaþ. Hayýr efendim, Türkiye Londra anlaþmalarýnýn garanti maddesine göre Kýbrýs Türklerinin can ve mal güvenliðini garanti etmedi... Binlerce defa yazýldý söylendi, tekrar yazalým; Türkiye Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý'nýn iþlevliðini ve ek olarak ekleyelim, Ýngiliz üslerinin güvenliðini garanti ettti. Garanti maddesine göre þayet Cumhuriyet anayasasý iþlevliðini yitirirse, garantör devletlerin (Yunanistan, Ýngiltrere ve Türkiye) birlikte veya tek taraflý olarak adaya müdahale etme ve anayasanýn iþlevliðini tesis etme haklarý olacaktý yýlýnda Yunanistan cuntasý darbe yapýnca doðal olarak garantörlük hakkýný kaybetmiþti. Ýngiliz de çekingen davranýnca Türkiye tek taraflý müdahale etmek zorunda kalmýþtý adaya. Haklý müdahaleydi... Fakat müdahale sonrasý uygulamalarýyla iþgalci konumuna düþtü... Garantörlük haklarýný istismar ederek nüfus taþýdý... Taþýdýðý nüfusa kuzeydeki Rum mallarýný yaðma ettirdi... Ve en önemlisi Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýndan Kýbrýslý Türkleri kopararak ayrý bir devlet kurdu... Ayrý bir devlet kurma ne demektir? Kýbrýs Cumhuriyeti'nden hak talep etme hakkýnýzý yitirmiþ olursunuz demektir... Ne demektir? Sizin Kýbrýs Cumhuriyeti'nin doðal kaynaklarýndan pay talep etme hakkýnýz yoktur demektir. Piþkinliði, savaþ çýðýrtkanlýðýný býrakalým... Halkýmýzý aldatmayalým, yanýltmayalým... Bu gün adanýn güney kýta sahanlýðýnda sondaj çalýþmalarý devam etmekte, Homeros adý verilen Platform'da ise Amerikan bayraðý dalgalanmaktadýr. Türkiye o Platform'a dokunamaz. Amerika'daki Yahudi Dernekleri Baþkaný Richard Stone'nýn açýkladýðý gibi dokunursa savaþ nedeni sayýlacaktýr ki Ankara bunu katiyen göze almaz. * Konuyu daðýttýk, dönelim; canlý yayýnlara çýkarýlan etiketli aydýn insanlarýmýz veya akademisyenlerimizin hakikaten bilinçli olarak Kýbrýs Türklerini yanlýþ yönlendirmelerine inanmak istemem. Bilinçli yapýlýyorsa arada çýkar hesaplarý var diye düþünmekte haksýz mý insan? Yozlaþtýk, daðýldýk zaten... Çürüdük... O kadar çürüdük ki, þu örneðe bakýn sayýn okuyucular; iki kiþilik örgütümüz dört kiþilik örgütümüzle eylem organize etmede anlaþamadý. Ve iki kiþilik örgüt dört kiþiliðe þu haberi gönderdi; "Örgütlerimiz anlaþamadýðý için birlikte eylem yapamayýz ama bireysel eylem olabilir!" Gördünüz mü? 1974'ten sonra insanlýðýmýzý, dayanýþmayý kaybettik aslýnda... Önce yitirdiðimiz insanlýðýmýzý inþa edecek, bireysel çýkarlarý toplum çýkarlarýnýn önüne koymaktan vaz geçeceðiz. Neyse; moral yaralar sarýlmadan kýsacasý, Kýbrýs adasýndaki varlýðýmýzýn yokoluþunun geçilemeyecek önüne! Yaralarý saralým önce... ASFALT ÝÇÝN ANLAÞMA ÝMZALANDI Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), asfalt ve asfalt altyapý iþleri için toplam bedeli yaklaþýk 2 Milyon 100 bin TL'lik anlaþma imzaladý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, anlaþmaya, Cuma günü, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile "Kahveci LTD" Direktörü Mustafa Kahveci imza koydu. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, " 'de yapýlacak asfaltlama ile þehrin görünümü deðiþecek" dedi. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý imzalanan ihale anlaþmasýyla DRENAJ SÝSTEMÝ ÝÇÝN SÖZLEÞME Gönyeli kent sýnýrlarýný kapsayacak 1100 metrelik yaðmur suyu drenaj sistemi yapýmýný saðlayacak projenin imzalarý Gönyeli Belediyesi ve Tarmac Ltd. arasýnda imzalandý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, imza töreninin ardýndan Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, alt yapýsý planlanan ve bu plan çerçevesinde önemli ilerlemeler saðlanan Gönyeli kentinde, geriye kalan eksiklerin de hýzla giderileceðini belirtti. Birçok belediye henüz alt yapý çalýþmalarýna baþlamazken, Titina Loizidu davasý ile adýný duyuran Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis'in, Türkiye'ye giriþ yapmasýna izin verilmediðini belirterek, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bu konuda bir þikayet mektubu (16 Eylül 2011) gönderdiði haber verildi. Politis gazetesinin; "Baþvurular Nedeniyle Stop List'te... Ahilleas Dimitriadis'in Türkiye Aleyhinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine Þikayeti" baþlýklarýyla aktardýðý haberine göre, Dimitriadis mektubunda; Ankara'nýn, birkaç ay önce Türkiye'ye girmesine izin vermemesi konusundaki faaliyetini, kendisinin (Dimitriadis) Türkiye aleyhindeki Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) nezdinde yaptýðý Kýbrýs Rum baþvurularýna baðladý. Dimitriadis mektubunda ayrýca, Türkiye'nin konu hakkýnda izahat vermeye çaðrýlmasý için meselenin, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin daimi temsilcilerine bildirilmesini istedi. Lefkoþa'da bu yýl ve gelecek yýl altyapýsý tamamlanmýþ yollarýn asfaltlanacaðýný belirtti. Bulutoðlularý, Kahveci LTD ile çalýþmanýn, LTB için bir kazanç olduðunu ve bu ihaleyle yapýlacak olan asfaltlama iþlerinde de ayný titizlik ve kaliteyle çalýþacaklarýna inandýðýný ifade etti. Bulutoðlularý ayrýca, altayapýlarýn tamamlandýðý bu dönemde kaldýrým ve asfaltlama çalýþmalarýnýn süratli yapýlmasýnýn þehrin görünümünü deðiþtireceðine de dikkat çekti. Gönyeli'nin geliþimini tamamlamak üzere olduðunun altýný çizen Benli, "Yerin altý ile ilgili kanalizasyon projesi, içme suyu yenileme projesi ve yaðmur suyu drenaj projelerinde hergün sona yaklaþýlýyor. Bu ihalede bunlardan biri" ifadesini kullandý. Benli, kýþ aylarýnda sorun yaratan az sayýda bölge kaldýðýný ve kýþ aylarý ile birlikte sýkýntý yaþanmamasý için ellerini çabuk tutmaya çalýþtýklarýný anlatarak, "Temelleri saðlam kurulmuþ kent hedefinin son eksikleri gideriliyor. Çaðdaþ bir alt yapý için önemli adýmlar atýldý" dedi. DÝMÝTRÝADÝS'E TÜRKÝYE VÝZE VERMEDÝ Mektubunda öncelikle AÝHM'de deðerlendirilen ve nihai karara baðlanan (Türkiye için mahkum edici) toplam 12 Kýbrýs Rum baþvurusuna iþaret eden Dimitriadis, devamýnda Türkiye'ye girmesine izin verilmediðine iliþkin iddialarýný sýraladý. "19 Mart" tarihinde iki günlük özel ziyaret ve iþ seyahatinde bulunmak üzere uçak ile Atina'dan Ýstanbul'a gittiðini, bunu geçmiþte de yaptýðýný anlatan Dimitriadis, vizesi olmasýna raðmen Türk polis makamlarýnýn pasaport kontrolü sýrasýnda kendisini durdurduðunu ve "Kýbrýs" pasaportunu alarak onu iki saat beklemede tuttuklarýný savundu. Ýki saat beklemenin ardýndan onu tekrar Atina'ya gitmek üzere uçaða götürdüklerini ve burada pasaportunun geri verildiðini öne süren Dimitriadis, "Ankara'nýn talimatlarý" ifadesi dýþýnda kendisine olayla ilgili bir açýklamada bulunulmadýðýný iddia etti. ATMA RECEP... Gazetemize elektronik mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn yazdýklarý, Piri Reis araþtýrma gemisinin 3 savaþ gemisiyle birlikte Akdeniz'e açýlmasýyla ilgili... "Türkiye, savaþ gemileri eþliðinde Piri Reis isimli bir sismik araþtýrma gemisini Akdeniz'e salmýþ... Salmak birþey ifade etmez... Efelenmelere ne oldu? Vururum, kýrarým, yakar yýkarým söylemlerine ne oldu? Hala daha da efelenmeye devam ediyor. Bu efelenmelerden sonra Cuma günü döviz yine kýmýldamaya baþladý. Savaþmanýn, baþka bir ülkeye arkasýnda birisi olmadan girmeyi kolay zannediyor Türkiye... El þeyi ile gerdeðe girmek denir yapýlanlara... 'Sen de ara' diyerek býraktýlar kendisini... Biraz da kulaðýný çektiler ama... Birþey bulacaklarý yok... Masraf yazacaklar Türkiyelilerin hesaplarýna... O kadar... Eskiden Ege'ye giderlerdi, þimdi Akdeniz'e doðru açýlýyorlar... Durum bundan ibaret... Tayyip Erdoðan hala horozlanýyor ama... Birleþmiþ Milletler'deki konuþmasýný da dinledim. Ben de gazete vasýtasýyla ona bir mesaj uçurayým. Atma Recep din kardeþiyiz..." PARA YOKSA, KAYIT DA YOK... Maðusa bölgesinden arayan bir vatandaþýmýz çocuðunun Maðusa Maarif Koleji'ne gittiðini söyledi, ancak bu yýl istenilen parayý veremediði için okula kaydýnýn yapýlmadýðýndan þikayetçi oldu. "Ben Maðusa bölgesinde ikamet eden birisiyim. Dar gelirliyim. Bir iþte çalýþýyordum. Ýþ azaltmasý gerekçesiyle beni iþten durdurdular. Bankalara ödediðim borçlarým vardý. Ödeyemez hale geldim. Þimdi nerede iþ buluyorsam gidiyorum. Evimin geçincesini saðlamaktýr tüm uðraþlarým. Bir çocuðum Maðusa Maarif Koleji'ne gidiyor. Geçenlerde kaydolmak için okula gitti. Orada kendisinden 150 TL istediler. Vermedi çünkü verecek gücümüz yok. Evladým utana sýkýla kendilerine durumu anlattý. Ancak onlar, eðer çocuðum parayý vermezse kendisini kaydetmeyeceklerini söylediler. Bu hafta kayýt için son haftaymýþ. Buradan Kemal Dürüst'e de, okul idaresine de sesleniyorum. Evladým yeniden okula gidip kaydýný yaptýrmak isteyecek. Yapmazlarsa olabileceklerden sorumlu Eðitim Bakaný ve okul yönetimi olacak... Bu bir tehdit deðildir, ikazdýr. Baþka söyleyecek sözüm de yoktur. Çünkü idarenin yaptýðý hukukdýþýdýr. Yasalara aykýrýdýr. Bunu Afrika'da yayýnlarsanýz memnun kalýrým. Korkuyorsanýz eðer yayýnlamayýn..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜM GAZ YAPAR Bizim Mandra TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun "Eroðlu'nun önerileri çok yapýcý, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu öneriyi destekliyoruz" þeklindeki sözleri, yalnýz mandrada deðil, Türkiye'de ve dünyanýn tüm merkezlerinde hayret ve istihza ile karþýlanýr. Ankara'nýn bilgi ve onayý dýþýnda Eroðlu'nun herhangi bir öneri sunmasýnýn ihtimal dýþý olduðunu bilenler, önerilerin Ankara tarafýndan hazýrlandýðýnýn kuþku götürmez bir gerçek olduðunu dile getirerek, "Kendi önerilerini yine kendileri destekliyor" demekten kendilerini alamazlar.

8 8 27 Eylül 2011 Salý SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN BEYAZDAN SÝYAHA Kýbrýs Rum Kesiminin Akdeniz'de kýta sahanlýðý içinde petrol ve doðalgaz arama kararý Türkiye'yi zor durumda býraktý. Gemilerin ya da uçaklarýn çözeceði (platformlarý batýracaðý) bir saldýrý kararýyla yanýt veremezdi. Çünkü Rum kesimiyle anlaþan ABD'nin bir þirketiydi. Politik tehditler veya söylemler fayda vermedi. Sonunda Türkiye de ayný þeyi yapmaya kalktý. O da KKTC ile anlaþarak Ada'nýn kuzeyiyle Türkiye sahilleri arasýnda kýta sahanlýðý içinde petrol ve doðal gaz arama kararý aldý. Akdeniz'de sularýn yavaþ yavaþ ýsýndýðýný görüyoruz. Osmanlýcý bir politika ile Ýsrail, Filistin, Mýsýr, Libya, Tunus, Suriye derken Kýbrýs'a odaklanýldý. AKP'nin Arap Baharý'yla dile getirmeye baþladýðý otoriter olmayan, demokratik, lâik ve Ilýmlý Ýslam rejimi asla Osmanlý'nýn uygulayacaðý bir politika deðildir. Osmanlý bir emperyal devletti ve kendine özgü politikalarý vardý. AKP ve Türkiye'nin ise durumu oldukça farklýdýr. Osmanlývari çýkýþ ve naralara karþýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn dýþ politikasý tamamen ABD'nin dýþ politikasýnýn bir ürünü olmaktan ileri gidemiyor. Kürtleri bombalama, operasyon yapma ya da tutuklama politikasý iç hukukun gereðinden kaynaklandýðý görüntüsünü vermekten uzaktýr. Bu konuda ikna edici argümanlar yoktur. Ýsrail'e yapýlan kabadayýlýk da sözden öte gitmemektedir. Bu her iki politikanýn da ABD'nin müsaade ettiði sýnýrlar ve onaylar içinde yapýldýðý izlenimi aðýrlýk taþýmaktadýr. Ýç ve dýþ politikada söylem ve pratiðin farklý olduðu zaman zaman ortaya çýkmaktadýr. Ýran'la birlikte Kandil'i bombalamak veya askeri operasyon yapma eylemi ile Abdullah Öcalan'la müzakere yapama ve hatta PKK ile defalarca görüþme yapma oldukça tezat davranýþlardýr. AKP bir taraftan Kürt sorununu çözmek gibi bir zorlamanýn içindedir, ancak bu konuda oyalama taktiklerinden baþka yaptýðý bir planý yoktur. AB ve ABD aslýnda 200 yýllýk bir sorun olan Kürt sorununun barýþçý bir politika ile çözülmesini isterken, diðer taraftan da Kürtlerin yok edilmesi için gerekli fiziki ve politik destekleri vermektedirler. Türkiye ayný þeyi Ýsrail'e karþý uyguladýðý politikada da yapmaktadýr. AKP'nin Ýslamcý bir parti olmasý nedeniyle her Ýslamcýda olan Yahudi nefreti AKP'de ve Baþbakanda mevcuttur. Bu nedenledir ki Araplardan çok Arap kesilmektedir. Buna raðmen bu tek baþýna yeterli bir durum deðildir. Unutulmasýn ki Türkiye Osmanlý kadar güçlü ve emperyal bir devlet deðildir. Tüm söylem ve iddialara karþýn, hâlâ sokaklarda yatan, evsiz, kimsesiz insanlarý olan bir ülkedir. Petrolü, doðalgazý ya da fazlaca bir madeni yoktur. Modern kapitalizmin (Demokratik Modernite'nin) peþinde koþan bir ülkedir. ABD'nin Noble Energy þirketinin ön denemelere baþladýðý deniz alanýndaki parsele verilen isim oldukça anlamlýdýr: Afrodit! Afrodit deniz dalgalarýnýn bembeyaz köpüðünden çýkýp ayak bastýðý yer Kýbrýs adasý olduðu için ona Kipris (Kýbrýslý) da denir. Kýbrýs'ýn Akdeniz'deki doðalgaz ve petrolden öngördüðü yýllýk gelir 20 milyar dolardýr. Ýyi para! Küçük bir ülke olan Kýbrýs'ý cennete çevirebilir, yaþayanlarýna yüksek bir refah seviyesi sunabilir. Türkiye bu konuda aracýlýk ve öncülük yapabilirdi. Beyaz köpüklerden oluþan Afrodit'in siyah köpükler (petrol) vermesi "her þey zýttýna döner" diyalektiði ile örtüþmüþtür. Ancak bu siyah köpük, para ve refah demektir. Afrodit'in beyaz güzelliklerinden oluþan siyah'ýn yeni güzellikler ve refah yaratmasýnýn önü açýlmalýdýr. BAÞKAN GÜNER ÖZCOÞAR- Gazimaðusa Belediyesi'nde örgütlü Maðusa Türk Genel Ýþ Sendikasý'nýn Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Anýt Gazinasou'nda yer alan ve 243 üyenin oy kullandýðý genel kurulda, baþkanlýk için Güner Özcoþar ile Eral Ersunal yarýþtý. Güner Özcoþar, 140 oyla sendika baþkanlýðýna seçilirken, seçim sonucuna göre 7 kiþilik sendika yönetimi de þu isimlerden oluþtu: Ýsmail Yahat (Asbaþkan), Ýbrahim Arýkel (Sekreter), Mehmet Kuloðlu (Veznedar), Selim Keskinel (Tahsildar), Mehmet Göçer (Basýn ve Halkla Ýliþikler), Adil Yeni ve Metin Çetinkaya (Faal Üye). BKP ÝSTANBUL'DAKÝ TOPLANTIYA KATILDI n KORKMAZHAN, "KIBRIS SORUNU, EMPERYALÝZM VE KAPÝTALÝZMÝN KÜRESEL EKONOMÝK KRÝZÝ" KONULU SEMÝNERDE KONUÞMA YAPTI... Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Türkiye Barýþ Derneði ev sahipliðinde Ýstanbul'da düzenlenen çeþitli toplantýlar ile etkinliklere katýldý. Etkinliklere BKP'yi temsilen katýlan örgüt sekreteri Abdullah Korkmazhan, burada düzenlenen "Kýbrýs sorunu, emperyalizm ve kapitalizmin küresel ekonomik krizi" konulu seminerde konuþma yaptý, ayrýca çeþitli temaslarda bulundu.bkp'den verilen bilgiye göre, etkinliklerde, Türkiye Barýþ Derneði, Uluslararasý Detant ve Barýþ için Yunan Komitesi ve Tüm Kýbrýs Barýþ Konseyi ile Dünya Barýþ Konseyi biraraya gelerek, çeþitli toplantý ve etkinlikler düzenledi. Türkiye Barýþ Derneði ev sahipliðinde Ýstanbul Nazým Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleþen toplantý ve kültürel ile sanatsal etkinliklere katýlan Korkmazhan, buradaki temaslarý çerçevesinde Türkiye Komünist Partisi Uluslararasý Ýliþkiler Sorumlusu Alper Birdal ve Merkez Komite Üyesi Aydemir Güler ile görüþerek, Kýbrýs sorunu, Türkiye ve Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler, kapitalizmin küresel krizi konularýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Korkmazhan, Ýstanbul Nazým Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kýbrýs sorunu, emperyalizm ve kapitalizmin küresel ekonomik krizi" konulu seminerde yaptýðý konuþmada, Kýbrýs sorununun "Kýbrýs halký" ile emperyalizm arasýnda bir sorun olduðunu savunarak, "en iyi çözümü Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Rum, Ermeni, Maronit ve Latin tüm Kýbrýs halkýnýn emperyalizme karþý verecekleri ortak mücadele ile bulacaklarýna" inanç belirtti. ÝSRAÝL 430 BÝN DOLAR TAZMÝNAT ÖDEYECEK n ÝSRAÝL, 2007'DE DOÐU KUDÜS'TE ÖLDÜRÜLEN FÝLÝSTÝNLÝ KIZIN AÝLESÝNE 430 BÝN DOLAR TAZMÝNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDÝLDÝ... Ýsrail, 2007 yýlýnda Ýsrailli sýnýr polislerinin plastik mermisiyle öldürülen Filistinli kýzýn ailesine 1,6 milyon Þekel (yaklaþýk 430 bin dolar) tazminat ödeyecek. Yaklaþýk bir yýl kadar önce Abir Aramin adlý kýzýn öldürülmesinden devletin sorumlu olduðunu karara baðlayan Kudüs Bölge Mahkemesi, Aramin'in ailesine 1,6 milyon þekel tutarýnda tazminat ödenmesine hükmetti. Ýsrail mahkemesinin yargýcý Orit Efal-Gabay, kararýn gerekçesinde, 10 yaþýndaki Filistinli kýzýn ölümünde devletin ihmali bulunduðu ve plastik merminin, emirler ihlal edilerek ateþlendiðinde bir kuþku olmadýðýný belirtti. Yargýç kararýnda, kýzýn cenaze masraflarý için 10 bin Þekel (yaklaþýk 2700 dolar) ve "kaybolan yýllarý" için de 674 bin Þekel (182 bin dolar) ödenmesi gerektiðine hükmetti. Mahkeme yargýcý ayrýca, olayý çevreleyen koþullarý ve benzer davalarý da gözönünde bulundurarak, 900 bin Korkmazhan, "Kýbrýslýlarýn, Kýbrýs sorununa kendi çözümlerini üretmeleri ve barýþý saðlamalarýnýn emperyalist güçler tarafýndan engellendiðini" ileri sürdü, ayrýca Türkiye'yi bu konuda eleþtirdi, AKP'ye KKTC'ye yönelik uygulamalarýnda suçlamalarda bulundu. Abdullah Korkmazhan, petrol ve doðalgaz araþtýrmalarý yapan Rum kesimine karþý Türkiye'nin "savaþ çýðýrtkanlýðý" yaptýðýný iddia etti ve bunu eleþtirdi. "Kýbrýs sorununa bulunacak çözüm zemininin tek egemenliði, tek vatandaþlýðý ve tek uluslararasý temsiliyeti olan, siyasi eþitliðe dayalý iki toplumlu, iki bölgeli birleþik federal Kýbrýs olduðunu" kaydeden Abdullah Korkmazhan, "Öncelikli hedefimiz; toplumlarýmýz arasýndaki sorunun çözülüp barýþýn gerçekleþtirilmesi ve birleþik ortak vatanýn yaratýlmasý, nihai hedefimiz ise birleþik sosyalist Kýbrýs'týr" dedi. Korkmazhan konuþmasýnda, uluslararasý geliþmelere ve kapitalizmin küresel krizine de deðindi. Þekel (yaklaþýk 243 bin dolar) kadar paranýn da aileye tazminat olarak ödenmesine karar verdi. Abir Aramin, 2007 yýlý Ocak ayýnda Kudüs'ün kuzeyindeki Anata'da, Ýsrail sýnýr polislerinin bir gösteriyi daðýtmasý sýrasýnda, okulunun yanýnda vurulmuþtu. Ýsrail polisi, otopsi raporuna dayanarak, küçük kýzýn baþýna gelen bir taþla öldüðünü iddia etmiþ, ancak ailesi, bir hafta sonra Ýsrailli insan haklarý örgütü B'Tselem'in yardýmýyla, kýzýn baþýna isabet eden bir plastik mermiyle öldüðünü gösteren patoloji raporu almýþtý. Mahkemenin kararýndan sonra Ýsrail haber sitelerinden Ynet'e konuþan Filistinli kýzýn ailesinin avukatý Lea Tsemel de adaletin gün ýþýðýna çýkmasý nedeniyle mutlu olduklarýný belirtti. Baba Bessam Aramin'in bir barýþ eylemcisi olduðunu hatýrlatan Tsemel, "Olaydan bu yana da tavrý deðiþmedi. Bu hikayenin bir olumlu tarafý da bu" dedi. Kalem Yalçýn Okut EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ Bir zamanlar, "Evkafýn su meselesi " diyen bir tekerleme çok popüler olmuþtu halk arasýnda. Bitmeyip uzadýkça uzayan kamu iþleri ve yatýrýmlarý için muhalifler: "Evkaf'ýn su meselesine benzedi" diyerek eleþtirilerini dolaylý yoldan dile getiriyorlardý. Ýlk gençlik yýllarýmdý. Lise 1'de ya da 2'deydim idim. Yanýlmýyorsam, Cumhuriyet gazetesinde çýkmýþtý. Kýsa bir Fýkra gibiydi Evkafý eleþtiriyor ve bir türlü bitirilemeyen bir Evkaf yatýrýmýný ti'ye alarak dalga geçiyordu Açýk imza da yoktu o kýsacýk ama yankýsý büyük yazýnýn altýnda. Ya müstear bir ad vardý, ya da yazarýn ad ve soyadýnýn ilk harfleri. 'Vay, bu nasýl yazý! Bu ne cür'et!' diyerek karþý saldýrýya geçmiþti Liderlik Cenahý Adýný da bilmedikleri o yazýnýn yazarýnýn yedi ceddine giriyorlar, tehdit üstüne tehdit savuruyorlardý. O iki yurtsever avukat henüz daha vahþice katledilmemiþti. Anlatmak istediðim; o yýllarda, vatandaþlar, eleþtirmek istedikleri bir konuyu, dillerine pelesenk olan: "Evkafýn su meselesine benzedi" taþlamasýna atýfta bulunarak kýsa yoldan dillendiriyorlardý. Yukarýda belirttiðim gibi, o yýllarda ben henüz ilk gençlik yýllarýmdaydým. Bu konuyu daha net anýmsayan ya da yaþayanlar daha somut bilgilerle bizi aydýnlatýrlarsa sevinirim ve müteþekkir kalýrým Þimdi, bizi içine hapsettikleri Kýbrýs Meselesi de "Evkafýn su meselesi"ne benzedi Bu benzetmede sanýrým bir terslik var. Gerçekte Kýbrýs Meselesi, "Evkafýn su meselesi"nden kaynaklanmadý; tam tersine, "Evkafýn su meselesi" Kýbrýs Meselesi'nden kaynaklandý. Yarým yüzyýldýr çektiðimiz þu Kýbrýs sorunu gençlik yýllarýmýzý yedi, yaþlandýk, hâlâ bizi kemirmeye devam ediyor; buramýza kadar geldi. Yetti artýk yahu!.. Bitsin artýk þu boktan sorun!.. Þimdi bir yol aðzýna geldik. Bulunan ve TC'nin bütün tehditlerine karþýn çýkarýlma iþlemlerine baþlanan milyarlarca dolarlýk doðal gaz ve petrol ya Kýbrýslýlarý ihya edecek, ya da öncekilerden çok daha kanlý entrika ve savaþlara sürükleyecek Etimiz ne, budumuz ne?.. Ýcabýnda, çýkacak daðlarýmýz da yok Pezzevengin Memleketinde Çýrçýplak Beþparmak daðlarýnda ne yapýlabilir ki?.. Bakalým Ýlahlar neye karar verecek Tabii, her bir þeyi Ýlahlar'ýn kararýna býrakmak da teslimiyetçi bir tavýr olur. O nedenle, Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýzýn uluslararasý kamuoyunun desteðini arkalarýna alarak ve de sondaj çalýþmalarýný TC'nin diþinin kesemeyeceði bir ABD þirketi ile bir Ýsrail þirketine ihale etmelerinin yanlýþ bir seçim olmadýðý da açýktýr. Nitekim, TC'nin ilk günlerdeki asarým, keserim, yakarým palavralarýndan eser kalmamýþtýr ve sondaj çalýþmalarý planlandýðý gibi devam etmektedir. Hayýf bize: Bir Pseftogratostan bile kurtulamadýk; onu bile yýkamadýk Bu mandýradan kurtulmanýn yolu, Pseftogratos'tan kurtulmaktan geçer. Milliyetçi mukaddesatçý statüko yanlýlarýnýn "sonsuza kadar yaþatacaðýz" dedikleri KaKaTeCe'nin suyunun ýsýndýðý, sonunun yaklaþtýðý da çok açýktýr. Zaten yüzde 65'le onaylanan Annan Planý'nda da feshedilmesi ve yerine kurucu devletçik kurulmasý öngörülmüyor muydu?.. Çoðu gitti, azý kaldý...

9 27 Eylül 2011 Salý 9 Tünel ALINTI HRANT YETÝMHANEDÝR, ALTAN BABA KONTENJANI Benim için Ahmet Altan buralý deðildir, uzaktýr o, sesi baþka yerden gelir. Hrant Dink ile ayný sokakta otururuz, evlerine sabah kahvesine gidebilirim, çekinmem. Hrant Dink ince belli çay bardaðýdýr; Ahmet Altan porselen fincan. Hrant yetimhanedir, Altan baba kontenjaný. Hrant, vapurda rüzgâra karþý okurken kýrýþan gazete. Ahmet Altan'ý artýk okumasýnýz da olur. Zira Altan egemenin yanýndadýr, egemeninse dili kýsýr, söylemi kýsýtlýdýr. Hrant vicdandýr, Altan misyon. Hrant 12 Eylüldür; Altan 28 Þubat. Hrant, terle yapýlmýþ haber, Altan kargoyla gönderilen evrak. Hrant rahatsýzdýr, Altan rahat. Hrant'ýn tabutunu yüzbinler taþýmýþtýr, Altan'ýnkini taþýmaya niyetli bir Yýldýray Oður ancak bulunur. Hrant hiç asker olmamýþtýr, Altan ise bir zamanlar antimilitaristken þimdi askerdir! Onur CAYMAZ (Birgün) DÝPNOT Ýnsan Haklarý Derneði'nin raporlarýna göre Türkiye'de þu ana kadar 114 toplu mezar tespit edildi, 117 mezar da açýlmayý bekliyor. ARÞÝV TARÝH 24 AÐUSTOS kilo eroin tutuklusu Ýsmet Felek'le ilgili Kýbrýs ve Türkiye gündemini sarsacak þok bilgilere ulaþtýk... Felek'in dostu, Arýnç'ýn kardeþi... Gözden kaçmayanlar... ÇÖZÜLDÜN EY HALKIM UYUTMA BÝZÝ Müzakerelerde nereye gelinmiþti ki, doðalgaz meselesi müzakerelerin ilerlemesine mani olsun? Müzakerelerde hangi konu sonuca baðlanmýþtý ki, Rumlarýn doðalgaz sondajý koparmýþ olsun? Tarihten bugüne uzayarak gelen müzakereler hiçbir düðümü çözmedi ama Kýbrýslýlarýn çözülmesine neden oldu. Öyle ya, kendi düðümlerinin çözümünü baþkalarýna devredenler, daðýlýp giderler günün sonunda. Çözüldün ey halkým, sakýn ha, uyutmasýnlar seni Aman ha uyutma bizi ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hiç kimseyle savaþ niyetimiz yok. Umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" Bülent Arýnç VÝRGÜL... ÝMZALAMAMA YETKÝSÝ VAR MI? Derviþ Eroðlu diyor ki: "Anayasa'ya göre Cumhurbaþkaný devletin baþýdýr ve anlaþma yapma yetkisi vardýr, ama imza yetkisi var mý yok mu' sorusu bana göre doðru bir soru deðildir." Çok doðru bir saptama. Ama muhalifler muhalif, solcular solcu deðil ki Öyle olsaydý doðru soruyu sorarlardý. Doðru soru þudur: KKTC Cumhurbaþkaný'nýn TC Hükümeti'nin kotardýðý bir anlaþmayý imzalamama yetkisi var mý? Uluslararasý Ceza Mahkemesi dört suç tipini yargýlayan bir mahkeme: Soykýrým suçu, savaþ suçlarý, insanlýða karþý suçlar ve saldýrý suçu. Bu mahkemenin yargýlama yetkisini tanýyan bir ülke, bu suçlarý iþlemeyeceðini taahhüt ediyor demektir; yani artýk soykýrým yapmayan, savaþ suçlarý ve insanlýða karþý suçlar iþlemeyen ve saldýrmayan bir ülke oluyorsunuz. Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ni tanýyan bir devlet, geçmiþiyle yüzleþmiþ, uluslararasý ceza hukukuyla sýkýntýsý olmayan bir Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... devlettir. Türkiye Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü ne imzaladý ne onayladý. Baþbakan Erdoðan, çeþitli zamanlarda Türkiye'nin Roma Statüsü'ne taraf olacaðý hususunda beyanda bulunsalar da onay gerçekleþmedi. Bunun çeþitli sebepleri var. Kýbrýs, Güneydoðu'da yaþananlar ve sýnýr ötesi operasyonlar gibi. Taraf olmayan ülke, soykýrým, savaþ suçlarý, insanlýða karþý suçlar konusunda çekinceli demektir. Batýda yer alýp mahkemeye taraf olmayan üç ülke Memleketimden manzaralar "Türkiye'nin Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ne taraf olmamasýnýn bir nedeni de Kýbrýs'týr" KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu var: ABD, Ýsrail ve Türkiye. Mahkemenin yargýlama yetkisine giren suçlarý iþlemeyeceðini taahhüt edemeyen ya da etmek istemeyen ülkeler bunlar. AB ülkelerinin tümü, aday ülkelerin Türkiye dýþýnda tamamý taraf oldu. Ýþ Kýbrýs meselesiyle baðlantýlý olarak savaþ suçlarýnda ve saldýrý suçunda düðümleniyor Kýbrýs çýkarmasýndan sonra, halen adadaki askeri varlýðýný devam ettiren Türkiye'nin tutumunu biliyoruz yýlýnda yaþanan çatýþmanýn Uluslararasý Ceza Mahkemesi'nin yetkisi dýþýnda kaldýðý düþünülse bile, Kýbrýs Rum Kesimi ve Yunanistan aksi fikirde. Buna göre, "Türkiye'nin 1974'te adaya uluslararasý hukuka aykýrý olarak asker çýkartarak saldýrý suçu iþlemeye baþladýðý, halen adadaki Türk askeri varlýðý sürdüðü için, suçun iþlenmesine devam edildiði, kayýp þahýslar hakkýnda ihlal hâlâ devam ettiðinden hem savaþ suçlarýndan hem saldýrý suçundan takibat yapýlmasý gerektiði" iddia ediliyor. Bu durum Türkiye'yi kaygýlandýrýyor. Ýsrail'e ahlaki alanda ders veren, yetinmeyip hukuki ders vermeye kalkýþan bir ülkede yaþýyorsak, önce kendi kapýmýzýn önünü süpürmemiz gerekir. Türkiye Uluslararasý Ceza Mahkemesi'ne taraf olsaydý, artýk soykýrým yapmayacaðýný, insanlýða karþý suç iþlemeyeceðini, saldýrmayacaðýný ve savaþ suçlarý iþlemeyeceðini taahhüt eden bir devletin vatandaþlarý olurduk. Bunu istemez miyiz? Azýnlýklar artýk eski kâbuslarýný görmezler, köy yakma, gözaltýnda kayýplar, boþaltýlan köylere geri dönüþ gibi problemlerimiz olmazdý. Geçmiþiyle yüzleþebilmiþ bir devletin vatandaþlarý olarak güven içinde yaþardýk. BÝR "ONE MINUTE" BÝN YUNAN PENÇESÝ ETMEZ MÝ? "Yunanistan ortada yokmuþ gibi görünür ama Türkiye'nin en ufak müdahalesinde hemen pençelerini gösterir " Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) (Bu yazý Ezgi Baþaran'ýn Günal Kurþun'la yaptýðý, Radikal'de yayýmlanan söyleþiden alýnmýþtýr. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Günal Kurþun, uzun yýllar Uluslararasý Af Örgütü'nde çalýþtý. '101 Soruda Uluslararasý Ceza Mahkemesi' adlý kitabý var.)

10 10 27 Eylül 2011 Salý GÜNEYDEN... BALON BALIÐI FEKALETÝ Maðusa bölgesi balýkçýlarýnýn balon balýklarý nedeniyle geçimlerini dahi saðlayabilecek durumlarý kalmadýðýndan þikayetçi olduðu bildirildi. Politis "Yok Edici Balon Balýðý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde balon balýklarýnýn denizlerdeki zenginliði önemli ölçüde azaltmasý ve balýk aðlarýna zarar vermesi dolayýsýyla bölge balýkçýlarýnýn, teknelerini Ormidia ve Ksikofagu'daki barýnaklardan dahi çýkaramadýklarýný yazdý. Gazete mahvoluþun eþiðinde olduklarýný söyleyen balýkçýlarýn Rum Tarým Bakanlýðý'ndan tazminat da talep ettiklerini yazdý. GÜNEY'DE DENÝZCÝLÝK KONFERANSI "Denizci Kýbrýs" adlý Uluslararasý Denizcilik Konferansý'nýn, bu yýl 2-5 Ekim tarihlerinde Limasol'da yapýlacaðý belirtildi. Simerini gazetesi ekonomi eki, Limasol'daki "Evagoras Lanidis Merkezi'"nde 12.'si yapýlacak olan konferansta, aralarýnda Uluslararasý Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri ile AB Taþýmacýlýk Komiserinin de bulunduðu önemli þahsiyetlerin, Uluslararasý Denizciliði ilgilendiren konularda sunumlar yapacaklarýný da yazdý. Büyük Han'ý gezerek fotoðraf çektirdiler Gençlik Dairesinin baþlatmýþ olduðu Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda düzenlediði Daireye baðlý liderler ve eðitmenlerle farklý geliþen gençler arasýndaki ilk buluþma gerçekleþti. Daireden yapýlan açýklamaya göre, Büyük Han'da buluþan gençler, Büyük Han'ý gezerek birlikte fotoðraf çektirirken, arastada da dolaþtý. Gezinin ardýndan Grand Mardo'nun sponsorluðunda, Dereboyu Mardo'da dondurma yiyen gençler gönüllerince doyasýya bir gün geçirdi. Aileler de, çocuklarýna saðlanan imkandan dolayý Gençlik Dairesine ve projeye katký koyan gençlere teþekkür etti. EROÐLU Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, ülkedeki tüm gençlerin eþit olduðunu ve kendilerine eþit haklar verilmesi gerektiðini söyleyerek, buluþmanýn çok keyifli geçtiðini ve farklý geliþen gençlerin gittikleri her mekanda güzel sohbetlerle vakit geçirdiðini dile getirdi. Gün boyunca þarkýlarla, türkülerle yalansýz gerçek sevginin olduðu iliþkilerin yaþandýðýný belirten Eroðlu, lider ve eðitmenlerine projeye koyduklarý katkýdan dolayý teþekkür ederek, böylesi etkinliklerin süreceðini vurguladý. "PÝRÝ REÝS" ÇALIÞMALARA BAÞLADI Petrol sondajýnýn yapýlabilmesi için gerekli sismik araþtýrmalarý yapacak "K. Piri Reis" Gemisi, Doðu Akdeniz'de petrol, doðalgaz araþtýrmasý yapmaya baþladý. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, geminin 10'u akademisyen olmak üzere 21 kiþilik ekibiyle 23 Eylül'de Urla Limaný'ndan yola çýktýðýný anýmsatarak, 2 günlük yolculuðun ardýndan Doðu Akdeniz'e ulaþýldýðýný söyledi. Ekibin saat civarýnda çalýþmalara baþladýðýný bildiren Prof. Dr. Benli, þu bilgileri verdi: "Telefonlar çekmediði için gemi ekibiyle uydu aracýðýyla haberleþebiliyoruz. Hiçbir sýkýntýlarýnýn olmadýðýný bana bildirdiler. Ekibin keyfi yerinde, þevkle çalýþmalarýný yürütüyor. Zaten Türk savaþ uçaklarý ve firkateynleri geminin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyor. Verilen görevin öneminin farkýnda olan ekibimiz çalýþmalarýný aralýksýz sürdürecek." CTP'DEN ÖÐRENCÝ-VELÝ VE TAÞIMACILIK ÞÝRKETLERÝNE DESTEK CTP-BG, UBP Hükümeti ve Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'ný yasa ve tüzüklere uygun davranmaya, taþýmacýlýk sektöründe yaratýldýðýný ileri sürdüðü son antidemokratik uygulamalardan derhal vazgeçmeye çaðýrdý. CTP-BG, öðrenci-veli ve taþýmacýlýk þirketlerinin yanlarýnda olup mücadele edeceklerini duyurdu. CTP Milletvekili ve Parti Meclisi Eðitim Komitesi Baþkaný Mehmet Çaðlar, yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP hükümetinin, "uyguladýðý politikalarla eðitimde sistem yerine sistemsizliði yaratýp sýnav odaklý bir anlayýþla, özel ders rantý yaratýp eðitimde fýrsat eþitsizliðinin artmasýna da destek olarak, öðrencilerin devlet okullarýndaki olanaksýzlýklarla Bakanlýðýn plansýz uygulamalarýndan kaçarak özel okullara ve özel derslere yönelmelerini saðladýðýný" ileri sürdü ve UBP hükümetinin, taþýmacýlýktaki yeni uygulamasýyla özellikle orta öðretimde okullaþma oranýnýn aþaðýya çekilmesine, eðitimde fýrsat eþitsizliðine ve devlet okullarýnýn tercih edilmemesine neden olacaðýný savundu. Çaðlar, eðitimde fýrsat eþitliði yaratmak ve 18 yaþýna kadar parasýz eðitimin gereklerini yerine getirmek anlayýþýyla hazýrlanmýþ tüzük uyarýnca, yaþ ve mesafeye bakýlmaksýzýn Barýþ Kuvvetlerine mensup askerlerin çocuklarýnýn ve klasik liselere devam eden fakir ve kimsesiz öðrencilerin zorunlu eðitim çaðýnda olup olmadýklarýna bakýlmaksýzýn taþýmacýlýk ücretlerinin devlet tarafýndan karþýlanmasý gerektiðini söyledi. Bütçeye konan ödenek ve hükümet tarafýndan belirlenen taþýmacýlýk ücretleri baz alýnarak ilgili tüzük kurallarýnýn zaman zaman ortaya çýkan sorunlarýn giderilerek günümüze kadar uygulanarak sosyal devlet anlayýþýnýn gereði olarak yerine getirildiðini ifade eden Çaðlar, "Bu amaçla, tüzük kurallarýnýn uygulanabilmesi için 2011 Bütçesi'nde 14,5 milyon TL ödenek ayrýlmýþtýr" dedi. Çaðlar, Bakanlar Kurulu'nun ilgili tüzükte yapmýþ olduðu deðiþiklikle 15 yaþýn üzerindeki tüm öðrencilerin taþýma ücretlerinin devlet tarafýndan karþýlanmasý kuralý kapsam dýþýnda býrakýlmasýyla Milli Eðitim Yasasý'nýn öngörüsü olan 18 yaþýna kadar parasýz eðitim ilkesinin UBP hükümeti tarafýndan göz ardý edildiðini öne sürdü. UBP Hükümetinin bu uygulamasý ile insanlarýn en temel hakký olan eðitim hakkýnýn kullanýlmasýný engelleyeceðini, mesleki eðitime katýlýmýn daha da gerilemesini saðlayacaðýný, devlet okullarýnýn tercih edilmemesini saðlayacaðýný ve devletten hiçbir teþvik almadan ayakta durmaya çalýþan taþýmacýlýk sektörünün daha da zor duruma düþeceðini söyledi. "ÖFKELÝLER" ÖLÜMLE TEHDÝT EDÝLÝYOR Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde meydana gelen patlamayý protesto eden ve kendilerine "Öfkeliler" adýný veren kiþilerin ölüm tehdidi aldýðý belirtildi. Alithia gazetesi, "Öfkeliler" grubunun birçok üyesinin, çeþitli vatandaþlar tarafýndan, telefon ya da SMS aracýlýðýyla ölüm tehdidi aldýðýný yazdý. Ölüm tehditleriyle ilgili polise þikayette bulunulduðunu ve konunun araþtýrýlmakta olduðunu kaydeden gazete, "Öfkelilerin" yarýn, diðer konularýn yanýnda bu meseleye de deðinecekleri bir basýn toplantýsý düzenleyeceðini haber verdi. Haberde ayrýca "Öfkelilerin", patlamanýn ardýndan her Pazartesi günü yaptýklarý gibi bugün de, 13 kiþinin ölümüne yol açan patlamaya sebep olanlarýn cezalandýrýlmasýna yönelik taleplerini dile getirmek üzere Rum Baþkanlýk Sarayý önünde toplanacaklarý belirtildi. HÝNTLÝ ARACIYLA TÜRK'E ÇARPTI Güney Kýbrýs'ta daimi olarak kalan bir Hintli'nin, dün akþam Lefkoþa'nýn Rum kesiminde 45 yaþlarýndaki Kýbrýslý Türk bir kadýna arabasýyla çarptýðý; Kýbrýslý Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesine göre, Hintli sürücü, dün akþam sularýnda "Olimpiakos" stadýnýn olduðu bölgede yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Kýbrýslý Türk'e çarptý. Kýbrýslý Türk'ün hemen Lefkoþa Rum Genel Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný aktaran gazete, Kýbrýslý Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadýðýný, ancak bir müddet hastanede kontrol altýnda tutulacaðýný kaydetti. Gazete, Hintli'nin, ifade vermek üzere trafik þubesine çaðrýldýðýný, kazanýn sebebinin araþtýrýlmakta olduðunu yazdý. HRÝSTOFYAS'IN AÇIKLAMASI... Fileleftheros gazetesi; "Ankara, Hristofyas'ýn Açýklamasýný Hemen Kaptý" baþlýklý haberinde, Ankara'nýn; Hristofyas'ýn "Kýbrýslý Türklerin çözümden önce doðalgazdan elde edilecek kazançtan faydalanabileceði" þeklindeki açýklamasýný hemen kaptýðýný belirterek, Ankara'nýn; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekteri Ban Ki Moon'a sunduðu öneriyi, sondaj çalýþmalarýnýn kesilmesini talep ederek ileriye götürdüðünü yazdý. "1 EKÝM" RESEPSÝYONU Güney Kýbrýs'ýn "baðýmsýzlýk günü" olarak kutladýðý 1 Ekim'de Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve eþinin Rum Baþkanlýk Köþkü'nde resepsiyon vereceði bildirildi. Haravgi 1 Ekim Cumartesi günü saatleri arasýnda gerçekleþecek resepsiyon için kiþisel davetiyeler gönderilmeyeceðini yazdý.

11 27 Eylül 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Salih döndü, Yemen kana bulandý Tedavi amacýyla Suudi Arabistan'da bulunan Yemen Devlet Baþkaný Salih'in dönüþü, ülkede yeniden tansiyonu yükseltti, protestolar þiddet olaylarýna dönüþtü. Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih'in ülkeye dönmesiyle yeniden çatýþmalar patlak verdi. Binlerce kiþi, Salih'in ülkeye dönmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestolarý bastýrmak üzere güvenlik güçleri, muhaliflerin baþkent Sana'daki merkezine saldýrý düzenlendi. Protestocularý bastýrmak üzere, güvenlik güçleri iki gündür operasyonlar düzenliyor. Pazar günü de devam eden operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtýðý ateþ sonucu en az 40 kiþinin hayatýný kaybettiði, 170 kiþinin de yaralandýðý bildiriliyor. Görgü tanýklarý, evlerin çatýlarýna yerleþtirilen tetikçilerin, kalabalýða rastgele ateþ açtýðýný öne sürüyorlar. Yemenli muhaliflerin kampý, General Ali Muhsin El Ahmar'ýn birlikleri tarafýndan korunuyor. Güvenlik güçlerinin düzenlediði saldýrýda, generale baðlý birlikteki en az 23 askerin hayatýný kaybettiði bildirildi. "SALÝH ÜLKEYE BARIÞ GÜVERCÝNÝYLE DÖNMEDÝ" Yemenli muhalifler, Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih'in "ülkenin kurtarýcýsý" rolüne bürünebilmek amacýyla iç savaþý tetiklemeye çalýþtýðýný iddia ediyorlar. Ülkede, geçiþ konseyi olarak tanýmlanan ancak henüz tüm muhalifler tarafýndan tanýnmamýþ olan Ulusal Devrim Konseyi, "Salih, ülkeye elinde barýþ güvercini ve zeytin dalý ile gelmedi. Aksine yýkýcý silahlarýyla döndü," açýklamasýný yaptý. Üç ay önce bombalý bir saldýrýda yaralandýktan sonra tedavi amacýyla Suudi Arabistan'a giden Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Cuma günü ülkesine dönmüþtü. Suudi Arabistan Kralý Abdullah'ýn, Salih'i ülkesine geri dönmemesi konusunda ikna etmeye çalýþtýðý öne sürülüyor. (Deutsche Welle) Orta Avrupa'da Roman tartýþmasý büyüyor Romanya ve Çek Cumhuriyetinde Roman sorunu ülke gündeminde yine üst sýralara týrmandý. Romanya, Avrupa Birliði'nde ülkenin imajýný sarstýðý gerekçesiyle "Romanlarý", yani kamuoyunda yaygýn adýyla Çingeneleri, "Rumenlerden" yani Romanya ulusundan olanlardan nasýl ayýrt edebileceðini tartýþýyor. Ciddi siyasetçi ve akademisyenlerin de dâhil olduðu tartýþmanýn gerisinde Avrupa Birliði'ne girmenin ardýndan Batý Avrupa ülkelerine göç eden Romanya asýllý yoksul Çingeneler var. Özellikle Fransa'ya giden, iþ bulamayan ve hayatlarýný yardýmlarla ve kucaklarýnda bebekleriyle en gözde meydanlarda bile dilenerek sürdüren Romanyalý Romanlar, Fransa gündeminde Çingene deðil, Romanyalý olarak biliniyor. Bükreþ hükümeti, Romanya vatandaþý olduklarý için Fransa'daki Romanlarýn sorunlarýyla ilgilense de, bir yandan da Romanlarý Rumenlerden nasýl ayýrt edebileceðini bulmaya çalýþýyor. Romanya basýný, "Romanlarla" karýþtýrýlan "Rumen" öyküleriyle dolu. Fransa'da civarda bir telefon hýrsýzlýðý olduðu gerekçesiyle, sadece Romanya pasaportu taþýdýðý için sorguya çekilen Rumen turistler; ya da Paris'te bir hastanede çalýþan ama Romanya'dan geldiði için iþten atýlan Rumen doktor, basýnda Romanlarý, yani Romanya'nýn prestijini "iki paralýk" ettiklerini öne sürdükleri Çingeneleri suçluyor. Sorunun Romanya'da böylesine ciddi bir biçimde gündeme gelmesinin nedeni, Brüksel'in Romanya'nýn Schengen üyeliði konusunu yokuþa sürmesi. Romanlarýn, Rumenlerden ayýrt edilmesi amacýna yönelik olarak geçenlerde, "Romanlarýn" resmen "Çingene" olarak adlandýrýlmasý Bükreþ parlamentosu önüne bir yasa taslaðý olarak gelmiþ, ancak reddedilmiþti. ÇEKLER MÝLÝS KURUYOR Benzer sorunlar Prag siyaset gündeminin de en önemli baþlýklarýndan biri. Ülkede Romanlara karþý yükselen tepkiler Roman karþýtý gösterilere dönüþmüþ ve olaylar, göstericilerle polis arasýnda sokak çarpýþmalarýyla sonuçlandý. Basýna yansýyan tepkiler, bölgede Roman karþýtlýðýnýn, yerleþik halk arasýnda, belediye baþkanlarýndan ve bu kentlerin ileri gelenlerinden gelen destekle, çok yaygýnlaþtýðýný ortaya koyuyor. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. NÝSAN-MAYIS-HAZÝRAN AYLARINDA ÝÞSÝZLÝK ORANI % 7,1 Güney Kýbrýs'ta Nisan - Mayýs - Haziran aylarýnda kayýtlý iþsiz sayýsýnýn yüzde 7,1 oranýnda olduðu bildirildi. Simerini gazetesi, Rum Ýstatistik Dairesi'nin yayýmladýðý verilere dayanarak, 2011 yýlýnýn Nisan -Mayýs - Haziran aylarýnda iþsizlik oranýnýn, 2011 yýlýnýn ilk üç ayýna göre (Ocak - Þubat - Mart) düþüþ gösterdiðini (yüzde 7,4) kaydetti. Haberde, 2011 yýlýnýn Nisan - Mayýs - Haziran aylarýnda çalýþanlarýn sayýsý 380 bin 500 (207 bin 900 erkek, 172 bin 600 kadýn), kayýtlý iþsizlerin sayýsý ise 29 bin 200 (16 bin 200 erkek, 13 bin kadýn) olarak verildi. "ÝÞSÝZLÝKLE ÝLGÝLÝ OLGULAR ZOR" Gazete bir baþka haberinde, Rum Çalýþma Bakaný Sotirula Haralambus'un yaptýðý açýklamada, iþsizlikle ilgili olgularýn zor olduðunu söylediðini aktardý ve 2012 yýlýnýn ilk aylarýnda iþsizlik konusunda zorluklar yaþanacaðýna iþaret eden Haralambus, yaþlarý arasýndaki iþ sahibi olmayan gençlerin sayýsýnýn azalmasý amacýyla, çeþitli programlar içerisinde gençleri iþe alma planý yapýldýðýný söyledi. Haralambus ayrýca, 2011 kýþ döneminde otellerin çoðunun çalýþacak olmasýnýn olumlu bir unsur olduðunu belirtti. BAF'TAKÝ OTELLER KIÞTA DA AÇIK OLACAK Haberde, Güney Kýbrýs'a giden Alman ve Rus turistlerin sayýsýndaki artýþa baðlý olarak Baf'taki otellerin ve turistik konaklama yerlerinin yüzde 70'inin kýþ döneminde de açýk olmasýnýn beklendiði belirtildi. Savaþ gemileri Maðusa Limaný'na gidip geliyor... Pirî Reis saklambaç oynuyor n "Türk araþtýrmalarý 12'nci parselin çok yakýnýna kadar geniþleyebilir..." Rum basýnýnýn, Türkiye ile KKTC arasýnda yapýlan Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'nýn hemen ardýndan Ýzmir'in Urla Limaný'ndan demir alan Pirî Reis isimli araþtýrma gemisinin faaliyetlerine ilgisi artarak sürüyor. Politis; "Türk Araþtýrma Gemisi Cumartesi Gecesinden Beri Kayýp... Pirî Reis, Akama Hedefiyle Saklambaç Oynuyor" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Türk medyasýný kaynak göstererek okurlarýna; TC - KKTC Kýta Sahanlýðý Sýnýrlandýrma Anlaþmasý'nýn KKTC kýyýlarýnýn kuzey cephesindeki deniz bölgesinin karýþ karýþ aranacaðýný, aramalarýn "Apostolos Andreas Burnu"ndan (Zafer Burnu) Akama bölgesine kadar olan bölümü kapsadýðýný aktardý. Gazete, harita ile de desteklediði haberinde, "Bu haritaya göre, Ankara adýna askeri gemilerin eþliðinde faaliyet gösterecek araþtýrma gemileri, yalnýz iþgal bölgelerinin deniz bölgelerinde dolaþmayacak. Gemilerin, þu ana kadar Kýbrýs kýyýlarýna hangi mesafede olacaklarý öðrenilemedi" ifadesini kullandý. Anlaþmanýn yapýldýðý 21 Eylül'den beri içeriði hakkýnda hiçbir bilgi olmadýðýna ancak Yenidüzen gazetesinin Cumartesi günkü yayýnýndan sonra dün de büyük Türk gazetelerinin bu anlaþmanýn içeriðine iliþkin ilk detay ve kapsamlý bilgileri ve haritayý verdiklerine iþaret edilen haberde, ilgili haberlerden alýntýlar da yapýldý. Gazete ilgili haritanýn, kýta sahanlýðýný; Baf'ýn Akama bölgesi sýðlarý itibarýyla öngördüðüne iþaret ederek, "Türk araþtýrmalarýnýn Güney'e ve hatta 12'nci parselin çok yakýnýna geniþleyebileceði yönünde ýsrarlý bilgiler var" ifadesine yer verdi. Politis; "'Koca Pirî Reis' Kayboldu... Savaþ Gemileri Maðusa 'Limaný'na Gidip Geliyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde; Urla Limaný'ndan demir aldýktan sonra KKTC'ye dün ulaþarak araþtýrmalarýna baþlamasý beklenen Koca Pirî Reis gemisinin, denizdeki konumu, sürati ve rotasýnýn uydu aracýlýðýyla takibine olanak tanýyan Automatic Identification System'ini (AIS) Cumartesi gecesi itibarýyla kapattýðýný yazdý, özetle þunlarý kaydetti: "Hükümet kaynaklarý, 'Koca Pirî Reis'in AIS sistemini kapatmasýnýn, Türkiye'nin (elbette geçici olarak) geminin araþtýrmalara baþlayacaðý nokta v.b. faaliyetlerini saklama çabasý çerçevesinde olduðunu deðerlendiriyor. Ýzmir'den çýkýþý itibarýyla vermekte olduðu sinyali Cumartesi gece yarýsýndan sonra kapatan geminin, Türkiye'nin bir körfezine girmiþ olabileceði yolunda bilgiler mevcut." Gazete devamla, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ile CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Pirî Reis araþtýrma gemisiyle ilgili açýklamalarýndan alýntýlara yer verdi, son iki gündür Türk savaþ gemilerinin herhangi bir hareketliliðinin saptanmadýðýný, 12'nci Parseli uzaktan izleyen Türk firkateynlerinin yerlerini koruduklarýný, ancak Maðusa Limaný'nda Türk savaþ gemilerinin hareketliliðinin gözlemlendiðini yazdý. Fileleftheros; "Akama Yakýnlarýnda Da Araþtýrmalar... Ankara'dan Doðalgaz Konusunda Tahrikkar Projeler" baþlýklý manþet haberinde Türkiye'nin "termometreyi daha da yükselterek" güya Güney Kýbrýs "kara sularý içerisinde" de araþtýrmalar yapmak niyetinde olduðunu yazdý. Gazeteler, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun New York dönüþünde yaptýðý açýklamaya da çeþitli baþlýklar altýnda geniþ yer verdiler. Fileleftheros; "Araþtýrmalarýn Kesilmesini istedi... Derviþ Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri'nden Hýrçýn Talebi... Meþru Uygulamalarý Yasadýþý Olanlarla Eþitledi" Alithia (manþet); "BM'ye 'Müþterek Komite' Konusunda Öneri... Eroðlu 'Yarý Yarýya' Ýstiyor"... Ankara - Sahte Devlet 'Anlaþmasý' Gün Iþýðýnda... Kýbrýs Cumhuriyeti Kara Sularý Ýçinde De Araþtýrmalar Öngörüyor... Karpaz ve Apostolos Andreas Deniz Bölgesinden Baþlayacaklar" Politis; "Eroðlu'ndan, Doðalgaz Alt Komitesi'ne Ýliþkin Etki Yaratma Hareketi... 'Gelin Paylaþalým' " Simerini; (manþet) "Meydan Okudular... Doðalgazla Ýlgili Provokatif Öneri... Kýbrýslý Türkler Ellerinin Doðalgaz Konusu Üzerinde Olmasýna Çalýþýyor... Etki Yaratma Oyununda Kazanmaya Çalýþýyorlar... Türkler Dimitris Hristofyas'ýn Açýklamasý Üzerine Argüman Geliþtiriyor" Haravgi; "Hidrokarbon Çýkartýlmasýna Yönelik Araþtýrmalarýn Kesilmesini Ýstiyorlar... Kýbrýslý Türk Lider Ýlgili Öneriyi Cumartesi Günü BM Genel Sekreteri'ne Sundu" baþlýðýný kullandý.

12 12 27 Eylül 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ay doðar ýþýg ýþýg Siniler dolu gaþýk Eðildim bir öpeyim Aðzý gonyak bulaþýk Aþkýn Kimyasý PEGASUS YAYINCILIK Yazar : Muriel Maufroy Edebiyat-Roman 272 s. "Yoksulluðun hüküm sürdüðü yerde ne utanma kalýr, ne suç, ne namus, ne de ruh." Balzac Bütün gece seviþtiler Kilere giren iki çocuk gibi Þarap içtiler aðýzlarýndan Ut yerinden kiþniþ kokladýlar Erdal Alova "Gizli Ýliþki" adlý þiirinden Ulus Irkad'ýn son kitabý "1974 Baf Çarpýþmalarý Ve Kocatepe Olayý" Khora yayýnlarýnda çýktý Araþtýrmacý-yazar Ulus Irkad'ýn, yakýn tarihimizden bir kesite ýþýk tutan "1974 Baf Çarpýþmalarý ve Kocatepe Olayý" adlý kitabý, Khora ve Kalkedon yayýnevlerinin ortak basýmý olarak çýktý. Kýbrýs ve Türkiye'de daðýtýmý yapýlan kitap, yazarýn 17 yaþýndayken bizzat tanýklýk ettiði savaþý ve Kocatepe gemisinin batýrýlmasýný, analitik bir yöntemle ele almakta. Baflýlarýn ve tarihimizde gizli kalmýþ ilginç olaylarý merak edenlerin yaný sýra Türkiye kamuoyunun da ilgi gösterdiði kitap, Khora Kitap Cafe'den ve tüm seçkin kitapçýlardan temin edilebilir. Yazar Ulus Irkad'ýn anlatýmýyla: "Kocatepe Olayý; hala Türkiye medyasýnda tartýþýlmakta olan ve yaklaþýk 20 yýldýr hakkýnda gazetelerde yazýlan yazýlar birçok kitaba sýðacak kadar yer almýþ, daha içerisinde çok bilinmeyenli noktalarý olan bir olaydýr. Bu olay üzerine oldukça büyük spekülasyonlar yapýlsa bile Harekat baþlar baþlamaz Kýbrýs'ýn güneyinde bulunan Baf kentinin savunmasý ve 21 saat sonra düþüþüyle ilgili olduðundan ötürü Baf çarpýþmalarýnýn bu olaydan ayrýlamayacaðýný düþünerek, benim kendimin de bilfiil içinde bulunduðum "Baf Çarpýþmalarý ile Kocatepe Olayý"nýn birlikte ele alýnmasý gerektiðini düþünmekteyim. Savaþýn baþladýðý andan itibaren Baf ve çevresinde meydana gelen olaylar, Kocatepe gemisinin de kaderini belirlemiþtir. Aradan 36 yýl geçti. "Baf Çarpýþmalarý ve Kocatepe Olayý" tüm gizemini koruyarak toplumsal hafýza ve yargýnýn önüne getirilip tartýþýlmalý ve tarihe mal olmalýdýr diye düþünerek bu tarihi olayý yazmayý düþündüm. Yorumlamayý ve gerekirse yargýyý Kýbrýslý Türk halký ve Türkiye kamuoyu yerine getirmelidir." FOLK-DER'DE YENÝ DÖNEM BAÞLADI - Lefkoþa Folklor Derneði'nde (Folk-Der) yeni dönem, cumartesi günü yapýlan çalýþmalarla baþladý. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, yurt dýþý veya yurt içi gösterisi olmayan gruplarýn haziran ayýndaki kültür sanat günlerinin ardýndan baþlayan tatili tamamlandý. Folk-Der Baþkaný Ali Katipoðlu, döneminde Çocuk Kulübü'ne baðlý 5 grupta, 150 civarýnda çocuðun faaliyet gösterdiðini kaydederek, Kýbrýs Türk folklor ve halk danslarýna ilgi duyan herkesin derneðe üye olabileceðini söyledi. Katipoðlu, Folk- Der'e üye olmak ve çalýþmalara katýlmak isteyenlerin veya numaralýtelefonlardan kayýt yaptýrabileceklerini belirtti. Sherlock Holmes un sýrrý açýða çýkýyor Dünyaca ünlü roman karakterinin yaratýcýsý olan Arthur Conan Doyle'un kayýp romaný 128 yýlýn ardýndan bugün piyasaya çýkýyor 128 yýl önce bir postanede taslaklarý kaybolan ve ardýndan Sherlock Holmes'un yaratýcýsý Arthur Conan Doyle tarafýndan hatýrýnda kalanlarla tekrar yazýlan ve 2004 yýlýnda bir özel koleksiyon'da müzayede sýrasýnda ortaya çýkan yazarýn ilk romaný "The Narrative of John Smith" bugün piyasaya çýkýyor. 'ÝLK KEZ YAYINLANACAK' The Independent'a göre, kitabý özel kýlan kýsa öykü yazarlýðýndan roman yazarlýðýna geçen Doyle'un 23 yaþýndayken yazdýðý bu ilk romanýn onun yazarlýk serüvenin baþlangýcýna dair ayrýntýlar sunmasý. Kitabý basýlmadan evvel okuma fýrsatý bulanlara göre, Arthur Conan Doyle'un kayýp olan bu ilk romaný onun edebiyatýn en popüler karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes'u nasýl yarattýðýný ortaya koyuyor, genç yazarýn zihin dünyasý hakkýnda ilginç detaylar sunuyor. 128 YIL SONRA BULUNDU 2004 yýlýnda taslaðý özel kitap koleksiyonun bir parçasý olarak 2004'teki bir müzayedede ortaya çýktý. British Library tarafýndan yaklaþýk 1 milyon pounda satýn alýndý. Dört siyah defterden ve 130 sayfadan oluþan çalýþmanýn kopyalarý çýkarýldý dizgiye gönderildi, British Library'de yapýlacak bir Conan Doyle sergisi ile ayný zamanda dünya genelinde çýkarýlmak üzere. ROMANIN VAAT ETTÝKLERÝ Kitap yaklaþýk 50 yaþlarýnda, gut hastalýðýndan müzdarip ve bir haftalýðýna kanepesine mahkum olmuþ bir adamý anlatýyor. Daha sonra bu roman karakteri bir kitap yazma giriþiminde bulunuyor ve týp, din, edebiyat ve iç tasarým konularý hakkýndaki bakýþ açýsýný anlatýyor. Yeni edisyonun giriþinde " The Narrative baþarýlý bir roman deðil fakat kýsa bir süre sonra edebiyatýn en ünlü ve zamana dayanan karakterlerinden birisinin yaratýcýsý olan deneyimsiz genç bir yazarýn düþünceleri ve bakýþ açýlarýna dair dikkate deðer bir kavrayýþ sunuyor." deniyor. ROMAN'DA DOYLE'UN GERÇEKLEÞEN ÖNGÖRÜLERÝ Kitap dikkate deðer bir þekilde geleceði öngörüyor. Amerika'nýn ve Çin'in süper güçler olarak yükseliþini, uçaklardaki ve denizaltýlardaki ilerlemeyi hatta uzay araþtýrmalarýný öngörüyor. Stephen Fry, Conan Doyle'un ilgi yelpazesine vurgu yapýyor "o geniþ bir okuyucu kitlesine alkolikler, Ku Klux Klan, mafya, Mormonlar, Amerikan çeteleri, yolsuzluða bulaþmýþ sendika patronlarý ve diðerleri hakkýnda yazan ilk popüler yazar" diyor. PÝYANÝST RÜYA TANER 29 EYLÜL-23 ARALIK TARÝHLERÝ ARASINDA ÇEÞÝTLÝ ÜLKELERDE RESÝTAL VE KONSERLER VERECEK Kýbrýslý Türk Piyanist Rüya Taner, 29 Eylül -23 Aralýk tarihleri arasýnda çeþitli ülkelerde bir dizi resital ve konserler verecek. Sanatçý ilk resitalini 29 Eylül Perþembe akþamý KKTC'de Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirecek. Gecede, R.Schuman-F.Liszt ve K. Ýnce'nin eserlerinden oluþan bir program sunacak Taner, bu çerçevede ekim ayýnda Ýtalya, Türkiye ve Nahçývan Özerk Cumhuriyeti'nde; Kasým'da Türkiye'nin iki ayrý þehrinde ve Aralýk ayýnda da Yunanistan'da resital ve konserler verecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria KORKU GECESÝ ( ) 1. salon Kara Büyü ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kovboylar ve Uzaylýlar ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Babamýn Penguenleri ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon KORKU GECESÝ ( ) 2. salon

13 27 Eylül 2011 Salý Ortopedik özürlüler için çok amaçlý spor salonu kampanyasý n "Biz Baþlattýk, Birlikte Tamamlayalým" sloganlý kampanya çerçevesinde 10,100, 1000 ve 5 bin TL'lik kartlar satýlacak n Vatandaþlardan makbuz karþýlýðý baðýþ da kabul edilecek n Çelik: Beklentimiz her vatandaþýn en az 10 TL'lik bir kart almasýdýr... Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, karkas aþamasýna getirip maddi imkansýzlýklar nedeniyle bitiremedikleri çok amaçlý spor salonunu için "Biz Baþlattýk, Birlikte Tamamlayalým" sloganýyla yardým kampanyasý baþlattý. Kampanya çerçevesinde, üzerinde spor salonunun karkas ve 3 boyutlu tamamlanmýþ halinin resimlerinin bulunduðu kartlar 10,100, 1000 ve 5 bin TL karþýlýðýnda yarýn dernek görevlileri tarafýndan satýþa sunulacak. Öte yandan vatandaþlardan baðýþ da kabul edilecek. Vatandaþlar farklý tutarlardaki baðýþlarýný makbuz karþýlýðýnda yapabilecekleri gibi, Koop Bank, Kýbrýs Vakýflar Bankasý, Türk Bankasý ve Yakýn Doðu Bankasý nezdindeki K. T. Ortopedik Özürlüler Derneði hesaplarýna da yatýrabilecek. K.T.Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda kampanya hakkýnda bilgi verdi. Basýn toplantýsýnda; Derneðin "manevi annesi" olan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Kampanyayý yürütecek olan Dernek üyesi Haslet Eroðlu, Almanya'daki KKTC Kültür Ataþesi ve Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði Baþkaný Turgay Hilmi ve dernek yetkilileri hazýr bulundu. ÇELÝK Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Mustafa Çelik, kampanyalarýný, karkas aþamasýna getirdikleri, ancak kendi mali imkanlarýyla tamamlayamadýklarý, özelde özürlü sporlarý, genelde ise salon gereksinimi olan tüm kurumlara hizmet verecek olan çok amaçlý bir spor salonunun tamamlanmasý amacýyla baþlattýklarýný kaydetti. Kampanyayý, "Biz Baþlattýk, Biz Tamamlayalým" sloganý ile halkýn desteðine açtýklarýna iþaret eden Çelik, hedeflerinin rehabilitasyon merkezi bünyesinde tesis edilecek çok amaçlý spor salonu sayesinde "özürlü" kimliðini geride býrakarak, "sporcu" kimliðiyle yaþama sýký sýký sarýlan, baþarýlý yeni sporcular yetiþtirmek ve rehabilitasyonun ayrýlmaz bir parçasý olan sporu merkez bünyesine katabilmek olduðunu söyledi. EN BÜYÜK KATKIYI KOYAN SALONA VERÝLECEK ÝSMÝ BELÝRLEME HAKKINA SAHÝP OLACAK Kampanyaya en büyük katkýyý koyan kiþi, kurum veya kuruluþun spor salonuna verilecek ismi belirleme hakkýna sahip olacaðýný da vurgulayan Çelik, kampanyanýn tanýtýmýnýn Haslet Eroðlu tarafýndan yürütüleceðini söyledi. "Sevgi paylaþtýkça çoðalan ender deðerlerden biridir" diyen Çelik, tüm vatandaþlara kampanyaya katký koymalarý için çaðrýda bulundu. MERAL EROÐLU Çelik'ten sona söz alan Meral Eroðlu da, sevginin paylaþtýkça büyüdüðüne iþaret ederek, derneðin kampanyanýn hazýrlanmasýnda büyük emek harcadýðýný söyledi. Kýbrýs Türk halkýnýn her zaman çok duyalý olduðunu vurgulayan Meral Eroðlu, kampanyanýn baþarýlý olacaðýna inanç belirtti. Spor salonu tamamlandýðýnda çok amaçlý, tüm gençlerin faydalanabileceði bir tesis olacaðýný ifade eden Eroðlu, özellikle iþadamlarý olmak üzere tüm halký kampanyaya katýlmaya davet etti. HÝLMÝ Almanya'daki KKTC Kültür Ataþesi ve Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði Baþkaný Turgay Hilmi de, Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði Baþkaný olarak ellerinden gelen katkýyý koymaya hazýr olduklarýný söyledi. Dernek olarak kendisi Almanya'ya döner dönmez bir toplantý yapacaklarýný ifade eden Hilmi, salonun bitirilmesi ve sonrasýnda araç gereç temini konusunda yapýlabileceklerin tespit edileceðini söyledi. Kampanyaya katký koymak isteyenlerin (Mustafa Çelik) veya (Dernek Ýdare Amirliði) numaralý telefonlardan bilgi alabilecekleri belirtildi. Baðýþ yapmak isteyenler için hesap numaralarý þöyle: Koop Bank: , Kýbrýs Vakýflar Bankasý: , Yakýn Doðu Bank: , Türk Bankasý: "REHBERLÝK VE ORYANTASYON SEMÝNERLERÝ" YAPILDI "Rehberlik ve Oryantasyon Seminerleri", Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýldý. Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüðü 'ne baðlý Psikolojik Danýþma Rehberlik ve Araþtýrma Þubesi'nden verilen bilgiye göre; Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafýndan planlanan ve daireye baðlý Psikolojik Danýþma Rehberlik ve Araþtýrma Þubesi tarafýndan koordine edilen seminerlerde, okul rehberlik hizmetlerinin yasal dayanaklar çerçevesinde genel iþleyiþi, rehber öðretmenlerin görev ve sorumluluk alanlarý, öðrenci yönlendirmelerinde izlenmesi gereken yasal süreçler, rehberlik servislerinde bulundurulacak dosyalar gibi konular ele alýndý. Seminer programlarý; Milli Eðitim Denetleme, Deðerlendirme ve Yönlendirme Kurulu ile Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Derneði'nin iþbirliði ile tamamlandý. MÝCROSOFT ÝNGÝLTERE'YE DAÜ'DEN MÜDÜR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliði Bölümü mezunu Emre Tok'un, yöneticilik (Online & Compete Business Group Lead) yaptýðý Microsoft Türkiye'den Microsoft Ýngiltere'nin Londra'daki merkezine terfi alan ilk Türk yönetici olduðu belirtildi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Londra merkez ofisinde görevine baþlayan Emre Tok'un yeni görevi ürün pazarlama müdürlüðü oldu. (Bing Arama Ürünü Grubu - Partner Product Marketing Lead). "LAÜ BÝRÝMLERÝNÝ TANIYALIM" SEMÝNERLERÝ SONA ERDÝ Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Oryantasyon Günleri kapsamýnda baþlattýðý "LAÜ Birimlerini Tanýyalým" adlý seminerler dizisi, Rektör ve Rektör Yardýmcýlarýnýn sunumlarý ile sona erdi. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, dün saat 11:00'de Akýllý Bina Konferans Salonu'nda baþlayan seminerde ilk olarak LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel yeni gelen öðrencilere seslendi. Göksel konuþmasýnda LAÜ'nün Ýdari ve Akademik Birimleri ile tüm öðrencilerin hizmetinde olduðunu, çözümlenemeyen her tür sorun ile bizzat kendisinin ilgileneceðini ve kapýsýnýn tüm öðrencilere açýk olduðunu vurguladý. LAÜ'nün uluslararasý kalitede bir eðitim veren, yeni açmýþ olduðu bölümleri, yurtdýþýnda yapmýþ olduklarý iþbirlikleri ile günden güne büyüyen ve geliþen bir üniversite olduðunu söyleyen Göksel, tüm öðrencilere atýlmakta olduklarý yeni eðitim hayatlarýnda baþarýlar diledi. "BÝLÝMSEL DÜÞÜNCEYÝ GELÝÞTÝRME DERNEÐÝ" ADI ALTINDA YENÝ BÝR DERNEK KURULDU Bilimsel araþtýrmayý teþvik etmek ve bu alanda faaliyetler yürütmek amacý taþýyan "Bilimsel Düþünceyi Geliþtirme Derneði" (BÝD-GED) kuruldu. Dernekten verilen bilgiye göre, önceki gün yapýlan ilk olaðan genel kurulda Dernek Baþkanlýðýna Behcet Çelebi getirildi. Yönetim Kurulu, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Varoðlu, Genel Sekreter Mustafa Bladanlý, Genel Sekreter Yardýmcýsý Fethiye Beþkardeþler, Sayman Fuat Çelebi; Faal Üye Cemali Varoðlu, Emine Özlüses, Görkem Çelebi, Firdevse Bladanlý, Sinem Çelebi, Mehmet Özlüses; Yedek Üye Sinem Ebediler, Serkan Kral, Sonay Varoðlu ve Mustafa Berkan'dan oluþtu. Denetleme Kurulu'nda Salih Asþehitoðlu, Gümrah Alasya ve Çiðdem Alaysa; Disiplin Kurulunda ise Ziynet Þafakoðullarý, Mustafa Öztunç, Haluk Haydar, Gözde Erdenay ve Hasip Akgürgen görev yapacak. YDÜ'DE KAYITLAR BAÞLADI Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) açýlan 10 yeni bölüme öðrenci kayýtlarý baþladý. YDÜ'den verilen bilgiye göre Adalet Meslek Yüksekokulu, Fen Bilgisi Öðretmenliði Bölümü, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Bölümü, Yetiþkin Eðitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi Doktora Programý, Eðitim Programlarý ve Öðretim Doktora Programý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü, Týbbi Görüntüleme Teknikerliði Bölümü, Otomotiv Mühendisliði Bölümü ve Saðlýk Kurumlarý Yönetimi Bölümü, YÖK tarafýndan onaylandý. Söz konusu bölümlere ek kontenjanlar da açýlmasýna izin verilirken; KKTC uyruklu öðrenciler de kayýt yapabilecek.

14 14 27 Eylül 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-Gerçek olmayarak, yapmacýk olarak. 2-Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. Gece yapýlan sinema, tiyatro gösterisi. 3- Gök ve deniz rengi. Uygun zaman, uygun durum veya þart. 4-Ekilecek yer, mezraa. Kýrmýzý. 5-Damarda dolaþan. Gelenek. 6-Mal alýp karþýlýðýnda mal vererek ödeþme. Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluþturan kýsa kýllar. 7-Çayýr. Gözü görmeyen. Köpek. 8-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Eli iþe alýþmamýþ, bir iþi beceremeyen. 9-Güneþe uzaklýk sýrasýnda yedinci olan ve Güneþ çevresindeki dolanýmýný 84 yýlda tamamlayan gezegen. Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. 10-Kýbrýs usulü bir pastýrma. 11-Kendini akýllý ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse için kullanýlýr. Sulu yiyecekleri karýþtýrmaya, daðýtmaya yarayan uzun saplý, yuvarlak ve derince kaþýk. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/ F Dereboyu Tel: Yenikent Eczanesi: Evren Paþa Cad. Yenikent Yeni Gönyeli Belediye Yolu Üstay Klinik ve N'Joy Karþýsý Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No.1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Besinleri aðýzdan mideye ulaþtýran kasla çevrili zarsý kanal (iki kelime). 2-Ýlgi. Saçlarý düzeltmeye yarayan araç. 3-Osmanlý donanmasýnda ve kýyýlarýnda görev yapan asker sýnýfý. Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. 4-"Allah kabul etsin" anlamýnda dualarýn arasýnda ve sonunda söylenir. En kýsa zaman. Atlarýn týrnaklarýna takýlan demir parçasý. 5-Neon'un kýsaltmasý. Bir iþi yapabilme gücü, kudret. Mýzrapla çalýnan iki veya üç telli halk sazý. 6-Alfabenin 7 ve 14. harfleri. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Selenyum'un kýsaltmasý. 7-Sýcaklýk. Üzüm aðacý. Alfabenin 15 ve 14. harfleri. 8-Ýslam dininin kutsal kitabý. Çabuk davranma zorunluðu. 9-Bir þeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalýþma. Ters okunuþu "Eski dilde rütbe, derece, aþama". 10-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bir kadýn ismi. 11-Açýk seçik, anlaþýlýr duruma getirme. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Show Kurtuluþ Günü Saat: 20:00 2 Temmuz'da dünyanýn her yerinde komünikasyon araçlarýnýn hepsi bilinmeyen bir sebepten dolayý etkileniyorlar. A.B.D. ordusu, dünyaya yaklaþmakta olan çok büyük nesnelerin bu olaya sebep olduðunu öðreniyor. Önce meteor olarak düþünülen nesnelerin daha sonra büyük uzay gemileri olduðu ortaya çýkýyor. Uzaylýlarla haberleþme çalýþmalarý olumsuz çýkýnca eski bir bilim adamý olan David Levinson (Jeff Goldblum) bu gemilerin kýsa bir süre içinde dünyanýn belli baþlý yerlerine saldýracaklarýný ortaya çýkarýyor. 3 Temmuz'da bu saldýrý gerçekleþiyor. Hayatta kalan insanlardan bir kýsmý '51.Bölge' diye anýlan devletin yýllar evvel düþmüþ olan bir uzay gemisini sakladýðý rivayeti dolaþan bölgeye gidiyorlar. Amerika Baþkanýnýn (Bill Pulman) herkesi birleþtirip uzaylýlara karþý savaþ açmasýyla 4 Temmuz günü artýk sadece Amerika'nýn özgürlük günü deðil, bütün dünyanýn özgürlük günü olacaktýr. YÖN: Roland Emmerich OYN: Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell 1996 Tnt Yakýn Tehdit Saat: 20:30 Frank Morrison artýk karýsý ve çocuðu ile birlikte yaþamamaktadýr. On iki yaþýndaki oðlu Danny ve eski karýsý Susan karýsýnýn yeni sevgilisi Rick Barnes ile birlikte yaþamaktadýrlar. O oðlu için her þeyin en iyisini istemektedir. Bir kaç yýl önce boþanmýþlardýr ve o gün bu gündür oðlunun yalan söylemek gibi bir problemi vardýr. Ebeveynleri olarak ona bu konuda anlayýþla yaklaþýyorlar, onu çok seviyorlar ve bunun bir çeþit protesto ve ilgi çekme mekanizmasý olduðuna inanýyorlardýr. Onun iyiliði ve iyi birer anne ve baba olmak için her ikisi de ellerinden geleni yapýyor ve her þeyi onunla paylaþýyorlardýr. Þimdi ise bir çok þey deðiþmiþtir. Susan artýk yeni biri ile evlenecek ve bayan Rick Barnes olacaktýr. Belki de Rick, Frank'in oðluna veremediði bir çok þeyi saðlayacaktýr. Zengin bir hayýrsever olan Rick þehre yeni gelmiþtir ve Frank onu az da olsa kýskanmaktadýr. Ama ne olursa olsun oðlu Danny'nin evde bir anne ve babaya ihtiyaç duyduðunu bilmekte ve bu evliliði olumlu karþýlamaktadýr. Fakat Danny, Rick hakkýnda hikayeler anlatmaya baþlamýþtýr. Zaman geçtikçe Frank'i daha çok rahatsýz eden hikayelerdir bunlar. Her ne kadar oðlunun problemini anlasa ve ona inanmamaya çalýþsa da aklýnýn bir köþesinde bu garip ve ürkütücü hikayelerin doðru olma olasýlýðýný ve belki de Rick'in aslýnda kendisini tanýttýðý insan olmadýðýný düþünmeye baþlamýþtýr. Yönetmen: Harold Becker Oyuncular : John Travolta, Vince Vaughn, Teri Polo, Steve Buscemi, Chris Ellis TV 8 Gecenin Sesi Saat: 21:00 Ýliþkisi kötüye giden bir radyo sunucusu, en fanatik hayraný olan bir erkek çocukla telefonda konuþmaya baþlar. Ancak çocuðun kimliðiyle ilgili sorunlar gündeme gelmeye baþladýðýnda, sunucunun yaþamý tam bir kaosa dönüþür. Orijinal Adý : The Night Listener Yönetmen : Patrick Stettner Oyuncular : Robin Williams, Toni Collette, Joe Morton, Bobby Cannavale Yapým : 2006 Gerilim Tnt Aþkýn Peþinde Saat: 22:30 Saygýn profesör David Kepesh ve kendinden 30 yaþ küçük olan güzel öðrencisi Consuela'nýn aþký ilerledikçe çözümsüzleþir. O: Penelope Cruz, Ben Kingsley. Y: Isabel Coixet. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ ABD'DE ÝÇ ÇAMAÞIRLI PROTESTO ABD'nin Utah eyaletindeki yasalarýn "tutucu" olduðunu iddia eden binlerce kiþi, Salt Lake kentinde iç çamaþýrlarýyla protesto gösterisi yaptý. Organizatör Nate Porter, eylemin hedefinin, eyaletin muhafazakar politikalarý nedeniyle hayal kýrýklýðýna uðramýþ insanlarý organize etmek olduðunu söyledi. Porter, 1,5 kilometrelik koþuya yaklaþýk 3 bin kiþinin katýldýðýnýn tahmin edildiðini ifade etti. Organizatörlerin çýplaklýðý yasakladýðý eyleme sütyenleri, külotlarý, gecelikleri, mayolarý ve renkli boxer þortlarýyla katýlanlar eþcinsel evliliklere verdikleri desteði göstermek için göðüslerinde, sýrtlarýnda ve bacaklarýnda mesajlar taþýdý. HÝNDÝSTAN'DA SELLER CAN ALDI: 41 ÖLÜ Hindistan'ý etkileyen muson yaðmurlarý nedeniyle oluþan seller sonucu Uttar Pradeþ eyaletinin doðusunda hafta sonu içinde 41 kiþinin öldüðü bildirildi. Kurtarma Çalýþmalarý Komiseri K.K. Sinha, Mirzapur ilçesinde 13 kiþinin kerpiçten yapýlma evlerinin çatýsýnýn seller nedeniyle çökmesi sonucu öldüðünü söyledi. Jaunpur ilçesi adli yetkilisi P.K. Upadhaya da bugün yaptýðý açýklamada, ilçede hayatýný kaybeden 18 kiþinin çoðunun uyurken öldüðünü belirtti. ÖLDÜ DÝYE MORGA KONDU Brezilya'da doktorun ölüm raporunu hazýrlamasýnýn ardýndan morga indirilen 60 yaþýndaki kadýnýn yaþadýðý, saatler sonra ortaya çýktý. "O Globo" gazetesinin haberine göre, akciðer iltihabý nedeniyle hastanede yatan Rosa Celestrino'yu muayene eden doktor, hastada yaþam belirtisi bulamadýðý için ölüm raporu hazýrladý. Hastane morguna indirilen kadýn, ceset torbasýna yerleþtirildi. Yaklaþýk iki saat sonra kadýnýn kýzý Rosangela Celestrino, annesiyle son kez vedalaþmak istedi ve morga indi. Torbanýn yüz bölümünü açan kadýn, annesinin yaþadýðýný fark etti ve çýðlýk attý. GÜNEÞ KREMLERÝNÝ KIÞIN DA KULLANIN Mersin Üniversitesi (MEÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ayþýn Köktürk, özellikle yaz aylarýnda kullanýmý artan güneþten koruyucu kremlerin kýþýn da tercih edilmesinin faydalý olacaðýný bildirildi. Prof. Dr. Köktürk, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, güneþ ýþýnlarýndan korunmanýn cilt saðlýðý açýsýndan son derece önemli olduðunu söyledi

15 27 Eylül 2011 Salý Bülent Arýnç: Hiç kimseyle savaþ niyetimiz yok n "Umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Doðu Akdeniz'de Kýbrýs Rum kesiminin tek yanlý enerji hamlelerinin doðurduðu gerginlikte Türkiye'nin kimseyle savaþmak niyeti taþýmadýðýný belirterek "Umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" dedi. Türkçe dahil 11 Avrupa dilinde 24 saat yayýn yapan haber kanalý Euronews'e mülakat veren Arýnç, Ýsrail ve Kýbrýs Rum kesiminin Akdeniz'de gaz ve petrol çýkarmak konusundaki iþbirliði hakkýnda, "Akdeniz'de petrol arama konusu sadece güney Kýbrýs ve Ýsrail'i ilgilendirmiyor. Diðer ülkelerin uluslararasý hukuktan doðan haklarý var. Bunlardan birisi Türkiye'dir. Ancak son zamanlarda ihtilaflý olduðumuz ve bazý konularda ayrý düþündüðümüz iki ülkenin birleþerek özellikle Türkiye'yi ve KKTC'yi rahatsýz edecek biçimde petrol arama faaliyetine giriþmesinin siyasi bir anlamý olmalý" dedi. Piri Reis gemisinin donanma gemilerinin korumasý altýnda Akdeniz'de arama faaliyetlerine baþlamasýnýn "bir rest olarak anlaþýlmamasýný" isteyen Arýnç, uluslararasý hukukun buna izin verdiðine dikkat çekti. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, Euronews'de yarýn yayýmlanacak mülakatta, Akdeniz'e açýlan Türk savaþ gemileriyle ilgili "Savaþ gemilerimizi savaþmak için göndermiyoruz. Bir koruma faaliyeti içerisinde olacaklardýr ve hukuka aykýrý herhangi bir müdahale olursa buna karþý duracaklardýr. Bu da haklarýmýz korumak için kullanacaðýmýz argümanlardan bir tanesi. Dolayýsýyla hiç kimseyle savaþ yapmaya, kavga etmeye ihtiyacýmýz yok, niyetimiz de yok. Umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" ifadesini kullandý. Bülent Arýnç, Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji geriliminde AB'den beklentilerinin sorulmasý üzerine þöyle konuþtu: "AB hatasýný düzeltmek için bence acele etmeli. O hatasý da þudur: Güney Kýbrýs Rum kesimini tüm adayý temsil eder bir biçimde AB'ye üye olarak almalarý belki AB tarihinde en büyük hatalardan birisi olmuþtur. Biz birleþik Kýbrýs'ýn her zaman yanýnda olduk. Bu konuda diplomasi faaliyetlerinin de devam etmesi gerektiðine inanýyoruz. Ancak kendi içinde ihtilaflý, bütünleþememiþ bir topraðý üye almakla AB çok SATILIK ARABA Honda CRV 2005 MODEL JEEP 13500STG SANDROFLU büyük bir hata iþlemiþtir. Bunu kendileri de zaman zaman itiraf etmiþtir. Þimdi realite þudur: Güney Kýbrýs Rum kesimi vardýr ve adanýn tamýmýný temsil hakkýna sahip deðildir. Dolayýsýyla bu faaliyetleri tüm Kýbrýs'ýn adýna yaptýðýný ilan ediyorsa öncelikle AB 'dur bakalým' demeli. 'Senin buna hakkýn yok' demeli. Ve Türk tarafýnýn da kendi haklarýný kullanmasý karþýsýnda buna izin vermelidir. AB bu topluluðu (Rumlarý) içerisine almýþsa bunun sonuçlarýna da katlanacaktýr. Bunun sonuçlarý kavga ve çýkar çatýþmasý deðil, adayý bütünleþtirecek telkin ve tavsiyelerde bulunmaktýr." Arýnç, Kýbrýs Rum kesiminin gelecek yýlýn ikinci yarýsýnda AB Dönem Baþkaný olmasý durumunda Türkiye'nin alacaðý tavýrla ilgili "Hiç bir þekilde müzakereler devam etmeyecektir. Bu dönemde meþruiyetini tanýmadýðýmýz tartýþmalý bir konumda bulunan Rum kesiminin baþkanlýk yapmasý halinde mevcut itirazlarýný ve blokajlarýný da bildiðimiz için 'siz önce kendi içinizde bütünleþin tüm Kýbrýs'ý temsil eder hale gelin ondan sonra sizinle masaya oturacaðýz' diyoruz" ifadesini kullandý. Bülent Arýnç, Türkiye'nin Osmanlýya dönüþ özlemi taþýyýp taþýmadýðýnýn sorulmasý üzerine "Osmanlý'yla olan tarihi baðlarýmýzý inkar etmeden Cumhuriyet temelleri üzerinde ilerleyen bir ülkeyiz. Bizim Osmanlýcýlýk gibi bir hayalimiz yok. Yaptýðýmýz iþleri o hayale bakarak yapmýyoruz. Bugün sadece bölgemizde deðil dünyadaki bütün hadiselerde Türkiye tavrýný koyabilen bir ülkedir bu bizim vizyon olarak benimsediðimiz bir ilkedir" dedi. KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýnci Þebnem Þengez KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Þaþmazoðlu 15 Erdoðan-Papandreu görüþmesi... Doðalgaz ve petrolü görüþtüler n Görüþmede, Baþbakan Erdoðan'ýn adanýn denizlerindeki doðalgaz kaynaklarýnýn ancak kapsamlý bir çözüme varýldýktan sonra araþtýrýlmasý ve iþletilmesinin daha doðru olacaðýna iþaret ederek, tek taraflý giriþimlerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceðini hatýrlattýðý öðrenildi... TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile yaptýðý görüþmede adanýn denizlerindeki doðalgaz kaynaklarýnýn ancak kapsamlý bir çözüme varýldýktan sonra araþtýrýlmasý ve iþletilmesinin daha doðru olacaðýna iþaret ettiði, tek taraflý giriþimlerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceðini hatýrlattýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu bugün Baþbakan Erdoðan'ý telefonla aradý. Yapýlan görüþmede iki ülke arasýndaki Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi Toplantýsýnýn ne zaman yapýlacaðý ele alýndý. Taraflar söz konusu toplantýnýn Ekim ayýnýn sonunda ya da Kasým ayýnýn ortasýnda yapýlmasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Görüþmede, Kýbrýs konusu da ele alýnýrken, Kýbrýs Rum Kesiminin bölgede tek taraflý sondaj faaliyetlerine baþlamasýný kararlaþtýrýlmasýyla ilgili ortaya çýkan sorun konusunda taraflar görüþ alýþveriþinde bulundu. Rum Kesiminin bu tutumu üzerine Kýbrýs Türk Kesiminin de petrol ve doðalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye ile anlaþtýðýna dikkati çeken Baþbakan Erdoðan KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun sorunun barýþçýl bir þekilde aþýlmasý amacýyla BM Genel Sekretri Ban Ki-Moon'a sunduðu teklif hakkýnda Papandreu'ya bilgi verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile yaptýðý görüþmede adanýn denizlerindeki doðalgaz kaynaklarýnýn ancak kapsamlý bir çözüme varýldýktan sonra araþtýrýlmasý ve iþletilmesinin daha doðru olacaðýna iþaret etti, tek taraflý giriþimlerin müzakere sürecini olumsuz etkileyeceðini hatýrlattý. Papandreu ise konuya iliþkin olarak Yunanistan ve Rum Kesiminin tutumu konusunda Baþbakan Erdoðan'a bilgi verdi. Bu konuda itidalli yaklaþýlmasýnýn önemli olduðuna iþaret etti. REKTÖRLÜK DUYURUSU Doðu Akdeniz Üniversitesi Çok Amaçlý Biyoloji Laboratuarý Teknik Ekipman Temini için teklif kabul edilmektedir Doðu Akdeniz Üniversitesi Çok Amaçlý Biyoloji Laboratuarý'na Teknik Ekipman satýn alýnacaktýr. 1. Ýhale belgeleri DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü'nden 100 TL. karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 11 Ekim 2011 tarihinde Salý günü saat 10:00'a kadar üzerinde "DAÜ Çok Amaçlý Biyoloji Laboratuarý Teknik Ekipman Temini Ýhalesi (Ýhale no: 3306) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. Kiralýk iþyeri Lefkoþa Organize Sanayi bölgesinde 32 metrekare ofis metrekare ticari ambar kiralýktýr Dolar Tel: Mimarlar ve iç mimarlar için 3D Stüdyo Max, V-Ray ve Auto Cad dersleri verilir ÇOCUK BAKILIR Çocuk geliþim dönemini bilen psikolojik danýþmaným. Kendi evimde çocuk bakmak istiyorum. Tel: ELEMAN ARANIYOR Restorantýmýza Ýngilizce ve bilgisayar bilen, bayan eleman alýnacaktýr. Çalýþma saatlerimiz esnek, maaþ da tatminkardýr... Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel:

16 16 27 Eylül 2011 Salý

17 27 Eylül 2011 Salý 17

18 18 27 Eylül 2011 Salý

19 27 Eylül 2011 Salý 19 HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: Haftanýn Teknik Adamý: Ýltaç Karayel Haftanýn Hakemi: Göçmenköy Haftanýn On Biri: Ahmet...(Baðcýl) Þahin... (Lapta) Okan... (Yenicami) Mehmet B... (Göçmenköy) Mustafa... (Lapta) Mohaued Sesay...(TOL) Derviþ...(Baðcýl) Debola... (Kaymaklý) Kabore...(Göçmenköy) A.Coþkun... (Lapta) Massa... (Yenicami) Haftanýn Kareasý Okan... (Yenicami) Sesay... (TOL) A.Coþkun... (Lapta) Kabore... (Göçmenköy) Haftanýn Futbolcusu: Mohaued Sesay (T.Ocaðý) TELSÝM SÜPER LÝGÝ PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Lapta Yenicami B. Baðcýl M.T.G Kaymaklý Göçmenköy T.O.L Lefke Çetinkaya Cihangir D.T.B Düzkaya Gönyeli Tatlýsu HAFTA MAÇLARI 1 Ekim Cumartesi- M.T.Gücü- Göçmenköy / Yenicami-Düzkaya / D.T.Birliði-Gönyeli / Cihangir-Çetinkaya 2 Ekim Pazar- K.Kaymaklý-Lapta / Lefke- B.Baðcýl / Tatlýsu-TOL Mehmet Sezener (Gönyeli-Yenicam) Gol Krallýðý 3 gol atanlar Sessay (Türk Ocaðý Limasol) 2 gol atanlar Ertaç Taþkýran (K.Kaymaklý) Dennis (Lapta) Hüseyin Kayalýlar (Yenicami)

20 Tolunay görevi býraktý Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas dönemi resmen sona erdi. Kýrmýzýsiyahlý kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, Kafkas ve yardýmcýlarýyla yollarýný ayýrdý. Spor Toto Süper Lig'e Antalya deplasmanýndaki maðlubiyet ile baþlayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Gaziantepspor, daha sonra Fenerbahçe, Kayserispor ve Mersin Ýdmanyurdu'na yenilerek ligin dibine demir atmýþtý. Lig bol gollü baþladý n Telsim Süper Liginde ilk hafta maçlarý oynandý. Golsüz maçýn olmadýðý ligde ilk 90 dakikalarda toplam 30 gol atýldý... n Ligin yeni takýmý Göçmenköy tarihinde ilk kez Süper Lig maçýna çýkarken rakibi Cihangir'i 2-1 maðlup ederek lk haftadan kendini farkettirdi... (Necati Özsoy) Telsim Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarý oynandý. Toplam 30 golün atýldýðý karþýlaþmalarda en farklý galibiyeti elde eden Lapta lige lider baþladý. Tatlýsu karþýsýnda 6-1 galibiyet elde eden Lapta lige iyi bir baþlangýç yapmýþ oldu. Haftanýn derbi maçýnda son þampiyon Küçük Kaymaklý Çetinkaya'yý 3-2 maðlup etmeyi baþardý. En çok taraftarýn katýlým gösterdiði bu maçta 5 gol izleyenlere keyif verdi. Ýlk haftanýn en gollü karþýlaþmalarýndan biri de Girne'de oynandý. Türk Ocaðý eksik futbolcularýndan yoksun çýktýðý bu maçta 3-1 üstünlük yakalamasýna raðmen kalesinde gördüðü goller ile karþýlaþmayý 3-3 tamamladý. Lige flaþ transferler ile baþlayan Bostancý Eser Avrupa Ýkincisi Hava Sporlarý Federasyonu'nun baþarýlý model uçak pilotlarýndan Eser Kiþmir Eurotour müsabakalarýnda elde ettiði ikincilik kupasýný federasyon Baþkaný Serdar Turganer'e hediye etti. Eser Kiþmir geçtiðimiz ay içinde Türkiye Milli Takýmý ile katýldýðý Avrupa Þampiyonasý'nda Ýþadamý Mustafa Koç'un da aralarýnda bulunduðu Türkiye Milli Takýmý ile Avrupa Þampiyonluðunu kazanmýþtý. Eser Kiþmir Euro Tour Müsabakalarýnda ise ikinci gelerek kupa aldý. 15 ayaktan oluþan Eurotour müsabakalarýnýn 10 ayaðýna katýlan Eser Kiþmir 441 sporcu arasýndan ikinci gelerek büyük bir baþarýya imza attý. KÝÞMÝR "KKTC OLARAK YARIÞTIM" Konuyla ilgili olarak konuþan Eser Kiþmir Eurotour müsabakalarýnýn 15 farklý ülkede ve farklý iklim þartlarýnda yapýldýðýný belirterek "ben bu yarýþmalara KKTC Olarak katýldým ve ülkemi orada "TRNC" olarak temsil ettim. Aldýðým baþarýlarla ülkemin adýný da duyurdum. Birçok kiþi "bu kim" diye ülkemi internetten araþtýrdý. Gelip benimle sohbet etti. Bu bana baþarýmdan ayrý bir gurur verdi" dedi. Kiþmir 15 ayaktan oluþan þampiyonanýn 10 ayaðýna katýlma fýrsatý bulduðunu belirterek kendisine yardýmcý olan Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Hava Sporlarý Federasyonu'na teþekkür etti. TURGANER: "BÜYÜK BÝR BAÞARI" Turganer sporculara fýrsat verildiðpinde neler yapabileceklerini Eser Kiþmir'in gösterdiðini belirterek "Eser 441 sporcu arasýnda ikinci gelmiþtir. Bu küçümsenecek bir baþarý deðildir. Sporcularýmýz fýrsat verildiðinde birçok þeyi baþarabilecek yetenektedir. Havacýlýk disiplin ve çalýþma gerektirir Eser de disiplinli çalýþmasýnýn sonucunda baþarýyý elde etmiþtir" diyerek baþarýdan dolayý Eser Kiþmir'i kutladý. Baðcýl ve Doðan Türk Birliði arasýnda sevinen ev sahibi Baðcýl oldu. Ceyhun'dan yoksun sahaya çýkan Doðan, rakibi karþýsýnda üstünlük saðlayamadý ve 2-0 maðlup oldu. Þampiyonluðun iddialý takýmlarýndan olan Maðusa Türk Gücü, Düzkaya deplasmanýnda 3 puan almayý bildi. Gollerin son 10 dakikada geldiði karþýlaþmada ev sahibi Düzkaya sahadan boynu bükük ayrýldý. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de maça çýkan Göçmenköy cezasý nedeni ile Çatalköy'de oynadýðý maçta Cihangir'i 2-1 maðlup etti. Güzel geçen karþýlaþmalar arasýnda Gönyeli ile Yenicami maçýnda 5 gol izlendi. Güçlü kadrolu Yenicami'nin 4-1 kazandýðý maçta galibiyet golleri son 5 dakikada geldi. Gönyeli'nin iyi direndiði mücadelede skor 1-1 iken Özgür ile kaçýrdýðý net bir pozisyon maçýn kaderini deðiþtirdi. Þampiyonlar Ligi nde 2. maçlar oynanýyor n Þampiyonlar Ligi heyecaný bugün ve yarýn oynanacak 16 maçla devam edecek. B Grubu ndaki ilk maçýnda Inter i deplasmanda maðlup eden Trabzonspor, sahasýnda Fransa Ligue 1 þampiyonu Lille ile karþýlaþacak UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi ne, bugün ve yarýn yapýlacak 16 maçla devam edilecek. A, B, C ve D grubunda mücadele eden 16 takým, gruplarýndaki ikinci maçlarýný bugün oynayacak. B grubunda yer alan ve ilk maçýnda Inter i deplasmanda 1-0 yenmeyi baþaran Trabzonspor, bu kez evinde Fransa liginin son þampiyonu Lille ile karþýlaþacak. E, F, G ve H grubundaki maçlar ise çarþamba günü yapýlacak. Program þöyle: A Grubu Bayern Münih - Manchester City Napoli - Villarreal B Grubu CSKA Moskova - Ýnter Milan Trabzonspor - Lille C Grubu Manchester United - Basel Otelul Galati - Benfica D Grubu Lyon - Dinamo Zagreb Real Madrid -Ajax E Grubu Valencia - Chelsea Bayer Leverkusen - Genk F Grubu Arsenal - Olympiakos Marsilya - Borussia Dortmund G Grubu Zenit - Porto Shakhtar Donetsk - APOEL H Grubu BATE Borisov - Barcelona AC Milan - Viktoria Plzen Ozanköy ve GG farklý baþladý Telsim 1 Liginde Ozanköy ve Gençlik Gücü ilk maçlarda farklý galibiyetler elde ederek sezona zirvede baþladýlar... Telsim 1. Ligi'nde perde açýldý. Toplam 22 golün atýldýðý karþýlaþmalarda en farklý galibiyeti elde eden Ozanköy liderliði elde etti. Konuk ettiði Çanakkale'yi 6-0 maðlup eden Ozanköy ilk haftanýn zirvesinde yer aldý. Baþkent takýmý Gençlik Gücü de lige fýrtýna gibi baþladý. Konuk ettiði Alsancak Yeþilova karþýsýnda 5-0 galibiyet elde eden Gençlik Gücü lige iyi bir baþlangýç yapmýþ oldu. Ligin iddialý takýmlarýndan olan Hamitköy zorlu Dumlupýnar deplasmanýnda 2-0 galibiyet elde ederek lige 3 puanla baþladý. Batý bölgesi takýmý Binatlý, Görneç deplasmanýnda 2-1 galibiyet elde ederken, Yeniboðaziçi konuk ettiði Esentepe'yi 3-1 geçmeyi baþardý. Serdarlý karþýsýnda attýðý tek gole 3 puaný kapan Baf Ülkü Yurdu lige moralle baþladý. Haftanýn tek gol sesi çýkmayan karþýlaþmasýnda Türkmenköy ve Mormenekþe golsüz berabere kaldýlar. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn

MADALYONUN. Ahmet Kaptan: Çalýþanlarý ve halký için söylenenleri yüzü hiç kýzarmadan dinleyen ve cevap vermeyen Sayýn Baþbakanýn maaþý ile müdürün maaþýný kýyaslamak marifet mi Tayyip Bey? Kýyaslayabilirsen bir asgari ücretlinin maaþýný kýyasla baþbakanýn maaþý ile! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2010 Cumartesi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3556 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Rüþvetin belgesi. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3556 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Rüþvetin belgesi. Erdoðan Baybars. Rum tarafýnýn denizdeki sondaj çalýþmalarýyla ilgili fikrini açýklayan Beþir Atalay, "Türkiye saðduyu ile hareket edecek" dedi. Tabii saðduyu ile... Solduyu ile hareket edecek hali mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ekim 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3589 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýmam ve müezzinler de seslerini yükseltmeye baþladý... Bugün resmi kýyafetleriyle eylem yapacaklar. Yukarýda Allahýn olduðunu onlar da bu hükümete anlatamadýlarsa kim anlatacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı