ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2."

Transkript

1 Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AYDIN ADAMOÐLU ÝLE 40 YIL SONRA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Yolcudur gidecek Fatoþ (2) Erdoðan Baybars BÝR KÜFÜR SALLANMAZ MI? Ali Osman EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ Yalçýn Okut PLATFORM Dolgun Dalgýçoðlu KOMEDÝNÝN DÝK ALASI Mehmet Levent Doðalgaz ve petrol gerginliði sürüyor... Akdeniz'deki Türk savaþ gemilerinin hareketliliði ile ilgili Rum basýn haberlerini Bülent Arýnç da doðruladý ve bu gemilerin 'koruma faaliyeti' içinde olduklarýný söyledi... Rumlara gözdaðý Karanlýk güçler tetikte... Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehditi n Doðalgaz ve petrol konusunda gerçekçi yaklaþýmlarýyla dikkati çeken BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a tehdit mektubu geldi... n "Kalemin kýrýldý, cezan kesildi" denilen ve þehit resimleri de eklenen tehdit mektubunu BKP bugün Polis Genel Müdürü Günay Özan'a sunacak sayfada Savaþ gemileri n 'Politis' gazetesinin verdiði haberlere göre Maðusa limanýna Türk savaþ gemileri gelip gidiyor... Bülent Arýnç "Hiç kimseyle savaþ niyetimiz yok, umarým karþý taraf böyle bir cüretkarlýðý göstererek Türkiye'yi güç kullanmak mecburiyetinde býrakmaz" dedi... n TC yetkilileri, 2 günlük yolculuðun ardýndan Piri Reis gemisinin Doðu Akdeniz'e ulaþtýðýný ve çalýþmalarýna baþladýðýný açýklarken, Rum tarafý Piri Reis'in nerde olduðunu henüz saptayamadýðýný duyurdu... n 23 Eylül'de Urla limanýndan yola çýkan Piri Reis'in çalýþmalarýný Türk savaþ uçaklarý ve fýrkateynleri yakýndan takip ediyor... n Son durumu telefonda görüþen Erdoðan ile Papandreu ortak bir karara varamadý. Erdoðan kapsamlý çözüme kadar aramalarýn durdurulmasýný istedi... Papandreu ise konuya "itidalli" yaklaþýlmasýný tavsiye etti... l 11 ve 15. sayfalarda Lefkoþa ve Maðusa'dan sonra, Güzelyurt öðrencileri de ayaklandý n 3. sayfada Okula eþþekle gideceyik Maðusa'da eylem yapan öðrencilere soruþturma n Otobüs ücretlerini protesto için Maðusa'da eylem yapan öðrenciler hakkýnda, izinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý gerekçesiyle Maðusa Kaymakamlýðý soruþturma baþlattý... n KTÖS ve KTOEÖS yazýlý ortak bir açýklamayla Kaymakamlýðý protesto ettiler ve faþizmle suçladýlar... l 3. sayfada Baraka: Her iki taraftaki aramalar durdurulsun Baraka Kültür Merkezi, "Büyük petrol þirketlerinin rantý ve egemenlerin stratejik çýkarlarý pahasýna adamýz üzerinde savaþ bulutlarý yaratýlýyor" dedi... l 6. sayfada Anlaþma mecliste Meclis kýta sahanlýðý anlaþmasýný tartýþtý... n 4. sayfada

2 ERCAN'DAN KÝRALIK ARAÇ ÇALINDI Ercan Havalimaný park yerinden, kiralýk araba çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre, ZGR 369 plakalý Ford Focus marka kiralýk araç Eylül tarihleri arasýnda çalýndý. Polis soruþturmasý devam ediyor. MEVLEVÝ'DE 3 SAATLÝK ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim havai hatlarýnda yapýlacak çalýþmadan dolayý bugün saatleri arasýnda Mevlevi köyü ve bölgedeki tesis ve su motorlarýna elektrik verilemeyecek. KIB - TEK Güzelyurt Bölge Amirliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceði belirtilerek, vatandaþlara dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulunuldu. PAÞAKÖY'DE ARAZÝ YANGINI Paþaköy'de önceki gün çýkan arazi yangýnýnda 20 adet büyük boy rulo balya yandý. Polisten verilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen ve henüz nedeni tespit edilemeyen yangýn Ýsmail Gündüz'e ait arazi içerisinde çýktý. Polisin olaya iliþkin soruþturmasý sürüyor. BÝR HAFTADA 60 KAZA KKTC genelinde son bir hafta içerisinde 60 kaza meydana geldi. Kazalarda 11 kiþi yaralandý bir kiþi öldü. Polisten verilen bilgiye göre Eylül arasýnda meydana gelen kazalarýn 22'si 20'si Gazimaðusa, 13'ü Girne, 4'ü Ýskele, biri de Güzelyurt'ta oldu. Kazalarda toplam 175 bin TL tutarýnda hasar meydana geldi. TRAFÝK KONTROLLERÝ Polis tarafýndan ülke genelinde 6 bin 979 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde bin 324 sürücü rapor edildi. Sürücülerin 401'i süratli araç kullanmak, 153'ü seyir halinde cep telefonu ile konuþmak, 108'i seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 125'i trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 66'sý emniyet kemersiz araç kullanmak, 28'i trafik ýþýklarýna uymamak, 25'i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 25'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 23'ü alkollü araç kullanmak, 22'si dikkatsiz sürüþ yapmak, 18'i muayenesiz, 13'ü sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 11'i sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 5'i tehlikeli sürüþ yapmak, 2'si tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 2'si koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak, 2'si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taþýdýðý sýrada taksimetreyi çalýþtýrmamak veya hileli çalýþtýrmak ve 295'i diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. DÝLLÝRGA KALKINMAYA BAÞLADI Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan Rum tarafýndaki Dillirga Bölgesi'nin kalkýnmaya baþladýðý belirtildi. Simerini gazetesi; "InBusiness"in internet sayfasýnda yayýmlanan habere göre, sýnýr kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan Kýbrýs Türk ve Rumlarýn bölgedeki hareketliliðinin arttýðýný, son zamanlarda bölgede kalkýnma faaliyetlerinin gözlemlendiðini yazdý. Öte yandan gazete, "Archipelagos Real Estate" þirketinin, bölgede konutlar inþa etmek üzere, 82 bin 300 metrekarelik bir alanýn ayrýlmasý için baþvuru yaptýðýný kaydetti. Þener LEVENT Açý "Nereye gitsen bu þehir hep arkandan gelecek" der ya þair Kavafis, Aydýn Adamoðlu için de öyle iþte... Bilirim bu sýzýyý... Dünyanýn neresine gitmiþsem hep yanýmda taþýdým ben de onu... Hatta Sibirya'nýn derinliklerinde, onu bana hatýrlatacak hiçbir þeyin olmadýðý bir yerde bile yüzyüzeydik yine... Hayatta en acý þeylerden birinin yurdundan ayrý düþmek olduðunu ilk o zamanlarda anladým iþte... Ve þaþtým da kendime... Çünkü ben dünyanýn her köþesini kendi evi gibi gören biriydim. Hiçbir yerin hiç kimseye ait olmadýðýný ve tüm dünyanýn insanlýðýn ortak mekaný olduðunu düþünürdüm... Böyle olduðu halde kendi yurdum aðýr bastý... Doðduðum þehir... Büyüdüðüm mahalle... Geçmiþ zamanýn zamanlarýn en güçlüsü olduðunu ve hayatýmýza nasýl silinmez bir damga vurduðunu da o zaman anladým... Leningrad'daydým, ama aklým Kýbrýs'taydý. Uçsuz bucaksýz Kazak steplerini trenle geçerken onu görüyordum karþýmda... Kafkasya'dan süzülüp Karadeniz kýyýlarýna vardýðýmda karþýmda yine onu buldum... Bir de þiir karaladým hatta o sýrada: Bir gün ben Bir deniz kenarýnda Ufuktaki kýzýllýða dalýp Baþka ülkeler düþünmüþtüm... Þimdi yine Böyle bir manzarada Ufuklara bakýp Memleketimi düþünüyorum... Dün özel bir gün oldu benim için... Aydýn Adamoðlu ile buluþtuk yýllar sonra... Onu en son nerede gördüðümü bile hatýrlamýyorum, ama bir kýrk yýl oldu herhalde... Aklýmda, Sergey Yesenin'e benzeyen o sevimli genç yüzü ile kaldý hep... Kýrk yýl sonra ayný þehrin, ayný mahallenin insanlarý olarak buluþmak nasýl bir þey bilirsiniz... Sakallarý kýrlaþmýþ, ama hiçbir þey eksilmemiþ þair yüreðinden yýldýr yurdundan uzakta... Sisli Londra'nýn havasýný soluyor... Ama sanki Kýbrýs'taymýþ gibi þiirler yazýyor... Sanki Kýbrýs'ta uyuyup uyanýyor... "Bu þehirde, ülkemdekinin 2 katý Yurttaþým yaþar Pantolonlar geniþ paça 70'lerden Sen simitle Ben gabira ile baþlarýz þiire. Þimdi hangimiz gurbette?" * "Belki de gündüz olmasýn diye kaçtým Hiç bitmesin diye gece. Hanlar uykuda Köy otomobilleri uykuda Þþþþt uyanmasýn 'tak' diyen hece." Kýbrýs eski Kýbrýs deðil... Lefkoþa eski Lefkoþa deðil... Kimse bulamaz artýk býraktýðý bir þeyi yerli yerinde... Lapta'ya gitmiþ... AYDIN ADAMOÐLU ÝLE 40 YIL SONRA... "Hoþgeldin" demiþler ona... Gücüne gitmiþ bu da... "Bir misafir deðilim ki ben burda... Dedem de, dedemin dedesi de bu mezarlýkta..." Ýsyaný bu... Yitmiþlik, bitmiþlik, tükenmiþlik... Ben bir suçlu gibi hissediyorum kendimi bu isyanlar karþýsýnda... Emanete iyi bakamamýþ bir bahçývan gibiyim... Bahçenin yaseminleri kurumuþ... Gülleri solmuþ... Saksýlarý kýrýlmýþ karanfillerin... "Arkadan hançerlendik" mazereti de teselli etmiyor beni... Ýkonlarý ve çanlarý çalýnmýþ, duvarlarýna ay-yýldýz çizilmiþ ve ortasýna sýçýlmýþ eski bir kilise anlatýr belki hayatýmýzý... Buldozer kepçesi ile yýkýlan daðlarýmýz... Kuruyan pýnarlarýmýz... Ve her gün sesi biraz daha gür çýkan ezanlarýmýz... Bakýn ne diyor Adamoðlu: bu kapý benim deðil zaten ister açýn ister kapatýn. bu sýnýr benim deðil zaten ister sökün ister býrakýn. bu asker benim deðil zaten ister çekin ister ulayýn. bu mayýn tarlasý benim deðil zaten ister gömün ister çýkarýn. bu düzen benim deðil zaten ister barýþýn ister savaþýn. bu bayrak benim deðil zaten ister indirin ister gururlanýn. bu marþ benim deðil zaten ister uluyun ister mýrýldanýn. bu para benim deðil zaten ister afiyetlenin ister haspalanýn. toplu mezarlardýr benim yurttaþýmý olsun çýkarýp verin bu yurt bizim deðil madem Çiziktirdi.Ýki kalýn þiir kitabýný armaðan etti bize Aydýn Adamoðlu... "Yokoluþ 400 Ýkidize" 2007 yýlýnda, "Yurttaþým Gardaþimu" ise 2008'de yayýnlanmýþ... Buram buram Kýbrýs, iþgal, özgürlük ve sýnýf mücadelesi tüten þiirler... Okumadýnýzsa okuyun mutlaka... Siz de kendinizi bulacaksýnýz bu mýsralarda... Dün sevgili Halil Kara ile gazetemize gelmeden önce dar sokaklarýndan geçmiþler Lefkoþa'nýn... Laleli Cami'den... Ki artýk hiçbir komþuya rastlayamazlar o sokakta... Ve de hiçbir yerliye... Oralarda bizi görenler turist sanýrlar artýk bu diyarda... Fikret'in annesi Kezban aba... Senihaba, Teslimaba... Ve de annem... Ve Adamoðlu'nun nur yüzlü kayýnvalidesi Amber aba.. Kokucu Mehmet Talan... Hepsi de öldüler... Biz ise yaþýyoruz hala... Katledilen þehrimizle beraber... Gelin Aydýn Adamoðlu'na býrakalým son sözü: iki yüzlü adama göreydi ülkesi iki parça. iki dili iki mezarlýðý iki kimliði iki bayraðý iki futbol federasyonu iki cumhurbaþkaný vardý. iki yüzlü adama göreydi ülkesi boktan. ama analar güzel analarým benim. iki ayrý sýnýrda avuçlarýnda kupkuru mendiller kurumuþ göz pýnarlarýndan utanýrlardý. Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehditi Afrika (Özel)- Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a bir tehdit mektubu gönderildi. Konuyla ilgili Birleþik Kýbrýs Partisi'nden yapýlan açýklamada, bugün saat 11.30'da Polis Genel Müdürü Günay Özan ziyaret edilerek tehditi gerçekleþtirenlerin ortaya çýkarýlmasý ve gerekli önlemlerin alýnmasý istenecek. BKP basýn açýklamasýna göre daha geniþ açýklama Polis Genel Müdürü'nü ziyaretten sonra yapýlacak... Konuyla ilgili görüþtüðümüz Ýzzet Ýzcan gazetemize þunlarý söyledi: "Partimizin kapýsý altýndan 3-4 gün önce atýlan mektubun üzerinde 'Ýzzet Ýzcan, BKP Baþkaný' yazýyordu. Mektubun üzerinde bulunan pullar Ýngiltere'ye aitti ancak damga açýk deðildi. Var-yok arasýydý. Bu mektubun postacý tarafýndan getirilip býrakýldýðýný sanmýyorum. Elden atýlmýþ olmalý. Çünkü partimizin yeni binasýný pek bilen yoktur. Mektubu açtýðým zaman içerisinde þehitlere ait resimler, fotoðraflar vardý. Yazýlan mektubu okuduðum zaman, diðerleri gibi beni de öldüreceklerini yazdýklarýný gördüm. 'Kalem kýrýldý senin de cezan kesildi' denen tehdit mektubunu aldýktan sonra konuyu parti MYK'sýna götürdüm. Merkez Yönetim Kurulu konuyu görüþtü ve Polis Genel Müdürü'ne þikayette bulunma kararý aldýk. Polis Genel Müdürü ile yapacaðýmýz görüþmeden sonra mektubun fotokopileriyle birlikte basýna daha detaylý bilgi vereceðiz..."

3 AFRÝKA dan mektup 'TE DE KURBANDIK, 1974'TE DE... ÞÝMDÝ DE MÝ KURBAN OLACAÐIZ? Öyle anlaþýlýyor ki, Türkiye her ne pahasýna olursa olsun, Rumlarý bu iþten vazgeçirmeye çalýþýyor... Doðalgaz ve petrol arayýþýndan... Ankara'daki AKP iktidarý bütün çabasýný buna yöneltmiþ durumda... Mesele, kendisinin de KKTC ile yaptýðý anlaþmaya dayanarak denizlerimizde petrol falan aramasý deðil... Piri Reis... Savaþ gemileri... Fýrkateynler... Hepsi de Rumlara gözdaðý vermek için... Doðrusunu isterseniz, güneydeki halk yavaþ yavaþ bu savaþ psikozu içine itiliyor... Medyanýn da büyük katkýsýyla tabii... Türk savaþ gemilerinin Maðusa'ya gelip gittikleri, Türk savaþ uçaklarýnýn Kýbrýs üzerinde sürekli uçuþ yaptýklarý ile ilgili haberler bir panik havasý yaratýyor. Gerçi Kýbrýslýrumlar ABD ve Ýsrail desteðinin bu kez yanlarýnda olduðunu hissediyorlar, ama sonuna kadar emin deðiller bundan... Erdoðan'ýn Obama ile görüþmesinden sonra da Doðu Akdeniz'de bu tehditlerini ve faaliyetini sürdürmesi kuþku veriyor. Durumun her an kendi aleyhlerine dönebileceðini de hesaplýyorlar... Akdeniz patlamaya hazýr bir saatli bomba gibi aslýnda... Bir kývýlcým yeter... Denizdeki bu kadar yoðun faaliyet hiç de hayra alamet deðil... Üstelik iþin baþýndayýz daha... Petrol fýþkýrmadý henüz... Ýlk örneðin Aralýk'ta elde edileceði söyleniyor... Aralýk en uðursuz aylarýmýzdan biri... * Kýsacasý nereye varacaðý hiç belli olmayan bir süreçten geçiyoruz... Erdoðan Yunan Baþbakaný Yorgo Papandreu ile telefonda görüþmüþ dün konuyu... Papandreu'dan sondaj faaliyetlerinin kapsamlý bir çözüme kadar durdurulmasýný istemiþ... Papandreu ise Erdoðan'ý sondaj konusunda bilgilendirdikten sonra olaya soðukkanlý yaklaþýlmasýný tavsiye etmiþ... Hepsi o kadar... Yani bu görüþmeden de sonuç yok... Bülent Arýnç hava atýyor... Savaþ niyeti yokmuþ kimseyle... Ama mecbur býrakýrlarsa, gerekeni yaparmýþ Türkiye... Mecbur býrakmak ne demek? Yani Rumlar aramalardan vazgeçmezlerse mi? Yoksa Türkiye'nin yapacaðý aramalara karýþýrlarsa mý? * En acýsý da ne bilir misiniz? Kýbrýslýtürkler olarak bizim sadece bir figüran olarak durmamýz ortada... Oysa kabak asýl bizim baþýmýzda patlayacak patlarsa... Ama yine de týs yok... Meclisimiz bu konuda hiçbir inisiyatif koymamýþ ortaya... Hiçbir siyasi partimizden bir öneri yok... Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýzý konuþmaya cesaret eden de yok 'te de kurbandýk, 1974'te de... Þimdi de mi kurban olacaðýz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak bölgemizde, bugün, yarýn ve Cumartesi günü yer yer hafif saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 27 Eylül-3 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diðer günlerde açýk, zamanla parçalý bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde 31-33, sahillerde ise dolaylarýnda seyredecek. "Eðitim üretim içindir, otostop mu çekelim?" Afrika (Özel)- Geçtiðimiz yýla kadar öðrencilerin ulaþým ücretlerini Maliye Bakanlýðý ödemekteydi. Bu yýl öðrencilerin ulaþým ücretlerinin ödenmeyeceðinin açýklanmasý üzerine önce Lefkoþa ve Maðusa'daki orta eðitimdeki öðrenciler eylem düzenlediler. Üçüncü eylem de Güzelyurt'ta gerçekleþti. Güzelyurt giriþindeki çemberde toplanan öðrenciler pankartlar taþýdýlar ve sloganlar attýlar. KTÖS ve KTOEÖS, Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ný protesto etti... Eylem yapan öðrencilere soruþturma Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), "otobüs ücretlerinin ödenmemesine karþý Gazimaðusa'da geçen hafta eylem yapan lise öðrencileri hakkýnda, izinsiz ses yükseltici cihaz kullandýklarý için soruþturma baþlattýðý" gerekçesiyle Gazimaðusa Kaymakamlýðý'ný "faþizm örneði sergilemekle" suçladý ve protesto etti. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel ortak yazýlý açýklamalarýnda, hükümetin, liselere giden öðrencilerin taþýmacýlýk ücretlerini ailelerin baþýna yýktýðýný" savunan Elcil ve Gökçebel, bunun Anayasa ve Milli Eðitim Yasasý'ný hiçe saydýðýný ve kabul edilemez olduðunu ifade etti. Elcil ve Gökçebel, Anayasa'ya göre eðitimin 15 yaþýna kadar zorunlu ve 18 yaþýna kadar da parasýz olduðuna iþaret ederek, "Bütçede para yok gerekçeleri ile toplumla alay eden, öte taraftan saltanat sürmeye devam edip kaynaklarý özel okullara aktaran iþbirlikçi UBP Hükümeti'nin bu icraatý, rejimin tel tel döküldüðünü göstermektedir" dedi. KTÖS ve KTOEÖS ortak açýklamasýnda þu Taþýnan pankartlar ve atýlan sloganlar þöyle: "Eðitim üretim içindir, otostop mu çekelim?", "Devlet elini cebimizden çek" "Hayallerimize engel olma", "3 maymun öldü, artýk izliyor, dinliyor, haykýrýyoruz", "Geleceðimizi yok edemezsiniz", "Okula eþþekle gideceyik" "Müþteri deðil öðrenciyiz", "Özel deðil devlet okulu", "Parasý olmayan okumasýn mý?" "Ýrsen Küçük, ücret büyük", "Türkiye'den öðretmen gelecekse neden okuyoruz?" ifadelere de yer verildi: "Toplumda yükselen farklý sesleri susturmayý, yaptýðý haksýzlýklarý örtbas etmek için bir çare olarak gören iþbirlikçi UBP zihniyeti, halkýmýzýn öfkesi önünde duramayacaktýr. Biliniz ki dayatmalara karþý baþýný dik tutan ve direnen bu öðrenciler yalnýz deðildir ve sizi o koltuklardan götürünceye kadar mücadelemiz yükselerek sürecektir. Bu faþist uygulamalarýnýzla ve iþbirlikçilik yaparak topluma ihanet içinde olmanýzý bu toplum affetmediði gibi, sizi AKP de kurtaramayacaktýr."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Piri Reis hazýrmýþ sondaja baþlamaya Yoksa vobbacýk mý arayacak Akdeniz'de? Tavayý yaðlayýn baþlayalým kavurmaya Eksik kalmasýn hiçbir þey sofrada mezemizde Kalay ÝÞGAL ALTINDA ABESLE ÝÞTÝGAL KKTC'nin büyük politikacýlarý, çok büyük siyaset adamlarý, saðcýlarý ve solcularý bir türkü tutturmuþlar doðalgaza karþý gidiyorlar. Aðýzlarýný ne zaman açsalar, kurduklarý cümleler basiretsizliklerine kanýt oluyor. Ne zaman konuþsalar Kýbrýs Sorunu'na ne kadar "yabancý", ne kadar "üvey" olduklarýný utanarak dinlemek zorunda kalýyoruz. Recep Tayyip Erdoðan'ýn her demecinden sonra bir demeç de onlar patlatýyor. "Ana" ne derse, "Yavru" da papaðan misali onu tekrarlýyor. Ýþgal altýnda bir coðrafyanýn abesle iþtigal eden figüranlarý Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR KÜFÜR SALLANMAZ MI? Akdeniz'deki petrol ve doðalgaz arama meselesi sürgit devam ediyor... Kýbrýs Cumhuriyeti çalýþmalara baþladý... Türkiye efelendi, horozlandý ama ibiðini erken kestikleri için ötüþü bile deðiþti... "Yahu sen de bir gemi çýkar ve kazý yap istersen" demiþ olmalýlar ki, görenin komik bulduðu ve balýkçý sandalýna benzettiði Piri Reis isimli bir gemiyi yola çýkardý... Kahramanlýk türküleri arasýnda... Üç savaþ gemisiyle yola çýktý Piri Reis... Denizaltýlar da eþlik ediyormuþ... Ben anlayamýyorum, Akdeniz'e açýlan Piri Reis gemisi petrol ve doðalgaz araþtýrmasý mý yapacak, yoksa savaþ mý? Savaþ yapmak için yola çýkmadýysa birilerinden korkuluyordur demektir. Bu nedenle savaþ gemileri Akdeniz'e açýldý... Amerika'da buluþan Eroðlu ve Erdoðan Münhasýr Bölge Anlaþmasý'na imza attýlar... Ve KKTC TC'ye Akdeniz'deki sularda petrol ve doðalgaz arama izni vermiþ! KKTC Meclisi'ndeki muhalefet geçinen partilerden CTP ve TDP meclisin iradesinin çiðnendiðini iddia etti... Ferdi Sabit Soyer'in uykularý kaçmýþ hatta... Bu anlaþma KKTC Meclisi'ne geldiði zaman bu iki parti içinde bulunduklarý meclisin iradesini kurtarmak için onay vermeyi reddedecekler mi acaba? Bir baþka konu da þu... Erdoðan veya Gül nedirler? TC'de Baþbakan ve Cumhurbaþkaný... Milli Güvenlik Konseyi'nde de var mýdýrlar? Vardýrlar... Gül ayrýca ordunun Baþkomutaný pozisyonunda da sayýlýr mý? Sayýlýr... Tayyip Erdoðan da ondan aþaðý kalmaz bu konuda... KKTC Anayasasý'nda "Geçici 10. madde" var mý? Var! Bu madde varken birisinin aðzýný açma hakký var mý? KKTC Meclis'inin iradesinden bahsedilir mi? Asla! Eroðlu bir açýklama yaptý ve þunlarý söyledi... "Türkiye; 1974'te adayý iþgal etmemiþ, Kýbrýs Türk halkýný mutlak imhadan kurtarmýþ ve adaya barýþ getirmiþtir. Asýl iþgal, Hristofyas yönetiminin 1960 ortaklýk cumhuriyeti sandalyesini iþgal etmiþ olmasýdýr ve bu iþgal hala sürmektedir." Kýsa bir cevap verelim ona da ortaklýk cumhuriyetini terkeden Kýbrýslý Türkler oldu 'te Türkiye anayasal nizamý yerine getirmek için geldiði adayý ikiye böldü ve nüfus taþýdý. Ýþgal ve istila etti... Uluslararasý mahkemeler dahi Kýbrýs'ýn kuzeyinde Türkiye'nin bir "alt yönetimi" olduðunu vurguladýlar, kayýtlara geçirdiler... Nüfusunu getirirken Kýbrýslýtürkleri de baskýlarla buradan kovmuþ ve buna devam da etmektedir. Barýþ getirmiþ diyor Eroðlu... Geçici 10. madde söylenenlerin inkarý sayýlýr... KKTC Meclisi'nin iradesi çiðnenmiþ... Türkiye 74'te barýþ getirmiþ, iþgalci deðilmiþ... KKTC TC'ye petrol arama izni vermiþ! Bu kadar yalana bir küfür sallamaz mý insan? Salamazsa kanser olur alimallah! Denktaþ'a solunum desteði sürüyor n Prof. Dr. Sözen: Doktorlar açýsýndan durumu daha iyi, enfeksiyon kontrol altýna alýndý... n Nörolog Özmenoðlu: Durumu daha iyi ancak sol tarafýndaki felç devam ediyor... Rauf Denktaþ'ýn saðlýk durumunun dün daha iyi olduðu, antibiyotik tedavisinin olumlu sonuç verdiði ve kandaki enfeksiyonun kontrol altýna alýndýðý bildirildi. YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen baþkalýðýndaki Baþhekim Yardýmcýsý Prof. Dr. Erhan Kaptanoðlu, Ýç Hastalýklar Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tümay Sözen, Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu ve Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serpil Öcal'dan oluþan doktorlar heyeti, bugün bir basýn toplantýsý düzenleyerek Denktaþ'ýn saðlýk durumunu deðerlendirdi. Basýn toplantýsýnda ilk söz alan Baþhekim Erkmen, Denktaþ'ýn bugün YDÜ Hastanesi'ne 2. geliþinin 26. günü olduðunu ifade ederek, geçen Cuma yeni yerine alýndýðýný anýmsattý ve þuurunun açýk olduðunu, konuþmalara tepki verdiðini ancak aþýrý halsiz olduðunu kaydetti. Ýç Hastalýklar Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tümay Sözen de, Denktaþ'ýn bugünkü Meclis Genel Kurulu'nun dünkü toplantýsýnda ilk olarak Demokrat Parti Genel Baþkaný Serdar Denktaþ usul üzerinde söz alarak, partilerin grup toplantýlarýnýn genel kurul toplantýsý sonrasýna býrakýlmasýný istedi. Genel Kurul öncesi yapýlan grup toplantýlarýnýn meclis toplantýsýnýn aksamasýna neden olduðunu belirten Denktaþ, bu durumu "saygýsýzlýk" olarak deðerlendirdi. CTP BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, New York'ta imzalanan anlaþmanýn meclisin gündemine hala gelmediðini belirterek, eleþtirdi. Böylesi önemli ve ciddi bir konunun bu meclisin iradesi ile þekillenmesi gerektiðini savunan Soyer, Kýbrýs Türk halkýnýn nereye gitmesi gerektiðini belirleyecek fikrin þekillenme sürecinde, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun siyasi parti baþkanlarýný çaðýrmamasýný eleþtirdi. Cumhurbaþkanýnýn anlaþma imzalayabileceðini belirten Soyer, "ancak tartýþýlmayan, somutlaþtýrýlmayan halka mal olmayan böyle bir þeyi ortaya koymaya hakký var mý" dedi. "Meclisin, partilerin hükümetin bütünüyle devrede olmasý lazým" diyerek Baþbakan Ýrsen Küçük'e konuyu meclise getirmeleri için çaðrý yapan Soyer, "Cumhurbaþkanýnýn artýk meclise gelmesi lazým. Meclis artýk devreye girmelidir" þeklinde konuþtu. KÜÇÜK Baþbakan Ýrsen Küçük, sabah yaptýklarý grup toplantýsýnýn uzun sürdüðünü belirterek "arkadaþlar ku-sura bakmasýnlar. Bu her zaman baþvurduðumuz bir yöntem deðil" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun New York ziyareti öncesi Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiðini ve Meclisi de bilgilendireceðini söylediðini anýmsatarak, "bugünlerde gelip bilgilendirmesi gerekir kendisiyle görüþeceðim. Bu bilgilendirmeyi hep beraber saðlayacaðýz" dedi. Küçük, New York'ta imzalar atýldýktan sonra Meclis Baþkaný'ný arayarak siyasi parti durumunun Cuma gününe göre daha iyi olduðunu, çoklu sorunlarýnýn bulunduðunu ancak enfeksiyonun antibiyotik tedavisiyle kontrol altýna alýndýðýný anlattý ve olumlu sonuç gösteren antibiyotiklerin bugün veya yarýn kesilebileceðini belirtti. Sözen, Denktaþ'ýn kalp sorunu da bulunduðunu, kalp pompa durumunda sorun olduðunu ancak gerekenlerin yapýldýðýný ve genelde iyiye gidiþ görüldüðünü vurguladý. Nörolog Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu da, Denktaþ'ýn uykuya eðilimli olsa da durumunda iyileþme yaþandýðýný ifade ederek, tepki verdiðini söyledi. Özmenoðlu, sol taraftaki felç durumunun ise devam ettiðini dile getirdi. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serpil Öcal da, akciðer enfeksiyonunun kontrol altýna alýndýðýný, fakat Denktaþ'ýn yorgunluktan dolayý solunumu tek baþýna yapmakta zorlandýðýný bu yüzden solunum desteðinin sürdüðünü kaydetti. Kýta sahanlýðý anlaþmasý... Meclis anlaþmayý tartýþtý baþkanlarý ile görüþme gerçekleþtirdiklerini ve ardýndan da Bakanlar Kurulu toplayarak gerekli kararý aldýklarýný anlattý. Anlaþmanýn Mecliste onaylanmasýnýn TBMM'yle eþ zamanlý yapýlmasý için makul bir süre bekledikle-rini belirten Küçük, Ankara'da bunun gecikecek olmasý durumunda konuyu yeniden deðerlendirip meclise getirebileceklerini kaydetti. ÇAKICI TDP Baþkaný Mehmet Çakýcý da, usul üzerinde söz alarak, "hükümetin haberi olmaksýzýn Cumhurbaþkanýnýn bir anlaþmayý imzalamakla yetkili olmadýðýný" ileri sürerek bir meclisin çalýþma yönetiminin baþka bir meclisle birlikte olamayacaðýný belirtti. TBMM'yle eþ zamanlý karar geçirilme gerekçesini soran Çakýcý, konunun her þekline itirazý olduðunu söyledi. "Garantör ülke" ve "haklar" konularýnda hükümeti "iþine geldiði gibi davranmakla" suçlayan Çakýcý, konuþmasýnýn anlaþmanýn iþleyiþiyle ilgili olduðunu yoksa içerikle ilgili söyleyecek daha çok þey ol-duðunu kaydetti. DENKTAÞ Yeniden söz alan Serdar Denktaþ, kýta sahanlýðýyla ilgili anlaþmanýn bugün ivedilikle meclise gelme-sini beklediklerini ifade ederek Cumhurbaþkaný'nýn imzaladýðý kýta sahanlýðýyla ilgili anlaþmayla ilgili olarak "Cumhurbaþkanýný halkýn seçtiðini ama Cumhurbaþkanýna yetkilerini meclisin verdiðini, mecli-sin iradesine aykýrý hareket edilemeyeceðini" ifade etti. "Meclis aldýðý bir kararla konfederasyon dýþýnda herhangi bir anlaþmayý yasaklamýþtýr. Cumhurbaþka-ný'nýn böyle bir yetkisi yoktur. Meclis böyle bir yetki vermemiþtir" diyen Denktaþ, "Cumhurbaþka-ný'nýn yetki almadan imzaladýðý bir anlaþmaya meclisin onay vermemesi durumunda Cumhurbaþka-ný'na istifa etmek düþer" þeklinde konuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KOMEDÝNÝN DÝK ALASI Bir Homeros'a bakýn... Bir Piri Reis'e... Ýkisinin boy boy resimlerini yan yana koyun... Bir daha bakýn... Nasýl? O teknoloji devinin yanýnda balýkçý teknesi gibi görünüyor deðil mi bizim "Reis"? Doðruya doðru... Petrolün ve doðal gazýn yerini bulabileceðine hiç inanasý gelmiyor insanýn. "Görünüþe aldanmayýn... Ummadýk taþ yarar baþ" diyenler olabilir! "Hele bir yerini bulsun... Piri Reis'in sadece adý bile yeterlidir petrolün su yüzüne fýþkýrmasýna" diyenler de!.. Dileyelim ki onlar haklý çýksýn... Ve "elemterefiþ, kem gözlere þiþ" dercesine onu devlet töreniyle uðurlayanlarý utandýrmasýn bizim "Reis"! Hüseyin Özgürgün'ü bilirsiniz... Bizim Dýþiþleri Bakaný... Sanki bakýlacak dýþ iþimiz varmýþ gibi! Türkiye'nin bu sondaj krizini yaratýp körüklediði günden beri her gün bir demeç patlatýyor... Bir gün asýp kesiyor... Bir gün vuruyor... Bir gün donanmayý denize indiriyor!.. Nemelâzým... Kolay deðil... Her Allahýn günü gümbür gümbür cenk davullarýyla, "Allah Allah" nidalarýyla yatýp kalkmak... Dün yeni bir demeci çýktý gazetelerde. Koordinatlar tamammýþ... Sondaj baþlýyormuþ... Yaa... Siz bu iþi þaka ya da blöf sanýyordunuz deðil mi? Görürsünüz þimdi. Piri Reis aðlarýný attý iþte. Vobbacýklar aðlara takýldý bile. Þimdi petrol balýðýnýn gelmesini bekliyor! Hade rasgele!.. Biliyorsunuz... Obama ile görüþtükten sonra Erdoðan "asarým keserim" modundan çýkmýþtý bir gecede. Görüþmeden sonra "Þu anda askeri seçenek masada deðil" açýklamasý, görüþmede neler konuþulduðunu açýkça ifade ediyordu. Daha sonra BM kürsüsünden yaptýðý konuþmada, "Rumlarý durdurun yoksa biz gereðini yaparýz" sesleniþinin de pek bir anlamý kalmýyordu artýk. Çünkü Obama ile yapýlan görüþmede gereði yapýlmýþtý bile! O görüþmenin hemen sonrasýnda Erdoðan o sýralarda New York'ta bulunan Eroðlu'nu çaðýrmýþ ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin sondajýna misilleme olmak üzere onunla bir kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalamýþtý. Bu anlaþma uyarýnca, Piri Reis petrol araþtýrmalarý için Akdeniz'e açýlýrken, Eroðlu'da Ban Ki Moon'a krizin önlenmesi için dört maddelik bir öneri paketi sundu. Tarafsýz siyasi gözlemciler, bu önerilerin krizi bertaraf edebilecek niteliðe sahip olmadýðý yolunda görüþ belirtiyorlar. TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ise, Eroðlu'nun önerilerini çok yapýcý bulduklarýný ve desteklediklerini açýkladý! Þimdi eðri oturup doðru konuþalým. Çok komik bir durumla karþý karþýyayýz. Çünkü o önerileri, Türkiye'nin onayýný almadan Eroðlu'nun hazýrlayýp sunmasý kesinlikle mümkün deðildir ve bunun bir emsali daha yoktur. Baðýþlayýn ama o bildik cümleyi yine kurmak zorundayým. Türkiye'ye danýþmadan tuvalete bile gidemeyenlerin böylesine ciddi bir krizde kendi iradeleriyle öneri sunmalarýnda zerre kadar inandýrýcýlýk yoktur. Önerileri Ankara hazýrlamýþ... Eroðlu kendi önerileri diye sunmuþ... Davutoðlu da, komedinin son repliðini oynayarak, "Eroðlu'nun önerileri çok yapýcý, destekliyoruz" demiþtir! Yutan varsa afiyet olsun...

5 27 Eylül 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Maraþ'ý verelim, petrole ortak olalým Omorfo'yu da gaz karþýlýðýnda verebiliriz icabýnda... Yolcudur gidecek Fatoþ (2) Ben gitmiyorum. Ben kaçýyorum!.. - Ailede hiç CTP'li kalmadý... * Baþbakan çeþmelerden içme suyu akmasýný hedeflediklerini söylemiþ. - Oooooo Büyük hayal kýrýklýðý. Millet yað ile bal akýtmasýný beklerken su akýtacakmýþ. Olmadý! * Eroðlu adanýn bütününde haklarýmýz olduðunu söylemiþ. - Bulunduðu konuma bakýlýrsa biraz abartmýþ gibi. Ve üstelik, bizim hakkýmýz varsa, onlarýn da hakký olduðunu unutmuþ gibi. * Ýsveç'te KKTC temsilciliði açýlmýþ. - Hade hayýrlýsý olsun.. Temsilcilik binasýnýn kapýsýný gördüm. Pek saðlam gibi durmuyor. Kalýn zincirle bir asma kilit taktýrmakta büyük fayda var. * Rolandis "tarihten ders almayanlar bedel ödemeye mahkum" demiþ. - Þeker gibi adam! Aðzýndan bal akýyor! * Trafik yine can almýþ. - Hay Allah Petrol belasýna sarýldýk, trafik sorununu çözmeyi unuttuk. * Casino sektörü hava yolu þirketlerine yýlda 45 milyon dolar ödüyormuþ. - Aha ayýp ettiler þimdi? KTHY'nýn elini ne dutmadýlardý. Sadece kumarcý ve öðrenci taþýsa ihya olurdu. Fatoþ içimizden biri Lise mezunu Üniversite düþünmemiþ, çalýþma hayatýna atýlmýþ lise sonrasý. Þanslýymýþ.. Kadýnlarýn iþ bulma konusunda erkeklere nazaran daha þanslý olduklarýný düþünüyor. Neden? Çünkü kadýnlar kadýnlýðýný kullanýyormuþ! Biraz parfüm, biraz makyaj, bir iki þen þakrak kahkaha tamammýþ. Hepsi deðil ama Haným hanýmcýk çalýþanlar da varmýþ ve onlar çoðunluktaymýþ. - Çalýþma hayatýnda kadýn olmanýn zorluklarý neler? - Bayandan bayana farklýlýk var. En büyük zorluk taciz! Elle veya sözle mutlaka taciz vardýr. Elini uzatamayan, lafýný söyleyemeyen de, bakýþý ile taciz eder. Zaten ortalýk yabani ayý doldu, yeycek gibi bakarlar bayanlara - Hiç tacize uðradýn mý? - Çook! Uzatýn elini mal ya da para veresin, çaktýrmadan elini dutar, parmaklarýný dutar ne anlarsa Laf atarlar Manalý manalý bakarlar.. - Sen iþ bulmakta zorlandýn mý? - Hayýr ben þanslýydým. Hemen iþ buldum ve o iþ yerinde iyi bir maaþla yýllarca çalýþtým. - Sonra? - Ekonomik sýkýntýlar, ya da iþ azlýðý nedeni ile diyelim, o iþden ayrýlmak zorunda kaldým ve çok zor günler geçirdim. - Nasýl? - Her gencin yaptýðý hatayý ben de yaptým Ýþi bulup maaþý alýr almaz, hemen gittim taksitle araba aldým kendime ama ödeyemedim. Benim gibi yüzlerce genç var Borç içinde. - Çare ne? - Çare bu memleketten kaçýp kurtulmak. - Kaçan kurtuluyor mu yani? - En azýndan bir kurtulma umudu taþýr içinde Burada aha halimiz meydanda. Bir bir mahvolup gidiyoruz. - Sen ekonomik zorluklar nedeni ile mi gidiyorsun Ýngiltere'ye? - Ben gitmiyorum Ben kaçýyorum! - Neden? - Açýk söyleyim sana Ekonomik zorluk bahane Ben bekar bir bayan olarak geçinebilirim belki. Ama ben bu yabancýlardan býkdým usandým. Kendi ülkemde kendimi yabancý gibi hissediyorum. Hiçbirini istemiyorum. Hepsinin ülkemden çekip gitmesini istiyorum. - Ama bu mümkün deðil gibi artýk! - Çoook tacize uðradým. Uzatýn elini mal ya da para veresin, çaktýrmadan elini dutar, parmaklarýný dutar, ne anlarsa Laf atarlar Manalý manalý bakarlar... - Biliyorum Onlar kaçacaðýna biz kaçýyoruz. Daðdaki geldi baðdakini kovuyor.. - Yabancýlarý sevmiyorsun galiba! - Evet sevmiyorum Bizden farklýdýrlar. "Köpeði 40 kere yýka, gene köpek kokar" der babam. Doðrudur. Bizden deðiþiktirler. Babam 9 yaþýndan beri ustacýlýk yapardý ve kendine çalýþýrdý. Geldiler doldular bunun içine, babamýn iþsiz kalmasýna sebep oldular Babam bu yaþtan sonra Rum tarafýna gidip çalýþmak zorunda kaldý bunlarýn yüzünden. - Sadece "bunlarýn" yüzünden mi? Bizim siyasilerin hiç mi suçu, ihmali yok? - Ya esas suç onlarýndýr. Ben gendimi bildim bileli CTP'liydim. Babam CTP delegesiydi? - Þimdi? - Ailede hiç CTP'li galmadý? - Neden? - Geldiler sýçdýlar belediler memleketin içine de ondan. Hiçbir þey yapamadýlar. Daha açýk söyleyim sana, hep gendilerine yaptýlar. Memleketi soyanlar oldu Hayallerimizi yýkdýlar mahvettiler Yarýn: Burasý demokrat bir ülke deðil, askeri bir kamptýr. Her bal tutan parmak yalasa, millet aç kalýr.

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı