GÜVEN DUYMAYI ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVEN DUYMAYI ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK"

Transkript

1 ????????? Şubat ????????? 5????????? -ġubat ayı branģ etkinliklerimiz????????? -????????? Eğitim-Öğretim????????? yılı GüneĢ sınıfı Ģubat????????? ayı amaç ve???? kazanımları?????????????? - ġubat ayı????????? etkinlik takvimi????????????????? -Ocak ayında? neler yaptık???? -ġubat ayı yemek???? listesi? EĞER BĠR ÇOCUK DESTEKLENĠP YÜREKLENDĠRĠLMĠġSE, KENDĠNE GÜVEN DUYMAYI ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK ÖVÜLMÜġ VE BEĞENĠLMĠġSE, TAKDĠR ETMEYĠ ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK HAKKINA SAYGI GÖSTERĠLEREK BÜYÜTÜLMÜġSE, ADĠL OLMAYI ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK GÜVEN ORTAMI ĠÇĠNDE YETĠġMĠġSE, ĠNANÇLI OLMAYI ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK KABUL VE ONAY GÖRMÜġSE, KENDĠNĠ SEVMEYĠ ÖĞRENĠR. EĞER BĠR ÇOCUK AĠLE ĠÇĠNDE DOSTLUK VE ARKADAġLIK GÖRMÜġSE, BU DÜNYADA MUTLU OLMAYI ÖĞRENĠR. Dorothy Low Nolte SANAT DALLARI EVDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER-SEVGĠ HAFTASI KÜMES HAYVANLARI, DENĠZDE YAġAM -Okul???? Psikoloğunun yazısı???????????????????????????????????????????????????????????

2 ÖĞRENECEĞĠMĠZ KAVRAMLAR -Soyut-Somut: Müzik,radyo,ses,gürültü,sessizlik,ıĢık -Zıt Kavramlar: Bütün-yarım,ilk-orta-son,baĢlangıç-bitiĢ,uzak-yakın,doğru-yanlıĢ -Sayı Kavramı: 1-10 arası sayıları ritmik sayma -Renk Kavramı: Soğuk renkler -ġekil Kavramı: Geometrik Ģekiller,küp ÖĞRENECEĞĠMĠZ SÖZCÜKLER -Sevgi,gürültü,ses,bıçak,makas,kaĢık,çatal,pense, SÖYLEYECEĞĠMĠZ TEKERLEME -Ġki göz iki kulak,vücudum,tekerleme çekiç,tavuk,horoz,kaz OYNAYACAĞIMIZ OYUNLAR -Vücudumun sesi,benim yaptığımı yap,görmeden tanıyalım,sesleri ayırt etme SÖYLEYECEĞĠMĠZ ġġġrler SÖYLEYECEĞĠMĠZ ġarkilar -Pazara gidelim,okula giderken,vücudumuz Seslerin dünyası,sevgimiz,duyu organlarım SÖYLEYECEĞĠMĠZ PARMAK OYUN -On parmak,beģ duyumuz,benim ellerim MATEMATĠK ÇALIġMALARIMIZ arası sayıları nesneler ile eģleģtirme YAPACAĞIMIZ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ - Geometrik Ģekilleri tamamlama -Sünger baskısı,mandal boyama, serbest resim,yırtma-yuvarlama çalıģması,kesme ve katlama çalıģmaları 2

3 ġubat AYINDAKĠ BRANġ ETKĠNLĠKLERĠMĠZ ĠNGĠLĠZCE MONTHLY REVIEW FEBRUARY(ġUBAT) We will learn the items below in February ( 5 years old ) [ ġubat ayında aģağıdakileri öğreneceğiz. ( 5 yaģ ) ] Subjects ( konular ): Seasons, Food, Colors Words ( kelimeler ) : Hat, shorts, T-shirt, cold, hot, clean, dirty, blue, red, green, yellow, apple, ice-cream, banana, sandwich Songs ( Ģarkılar ): - Getting dressed - The hot and cold song - Farmer Brown Activities ( aktiviteler ): -Color the clothes yellow and blue -Color animal headbands -Puzzle Games ( oyunlar ): -Play charades with clothes -Draw a T-shirt for Ellie or Tom -Bingo -Play what am I with animals 3

4 ġubat - MART ġubat SATRANÇ Büyük rok ve küçük roku öğrenip uygulayabilir, hangi durumlarda rok atılıp hangi durumlarda atılamayacağını bilir Rok, rok Ģekilleri ve rok atma kuralları Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) Büyük rok ve küçük roku öğrenip uygulayabilir, hangi durumlarda rok atılıp hangi durumlarda atılamayacağını bilir Rok, rok Ģekilleri ve rok atma kuralları tekrarı Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) Vezir, kale, at, fil veya erlerle oluģabilecek değiģik basit mat konumlarını bilir, uygulayabilir Tipik matlar Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) Vezir, kale, at, fil veya erlerle oluģabilecek değiģik basit mat konumlarını bilir, uygulayabilir Tipik matların tekrarı Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) 4

5 BEDEN EĞĠTĠMĠ -Top KoĢturma Oyunu:Öğrecilerin becerilerini geliģtirir. -Hedef Topu Oyunu:Öğrencilerin becerilerini geliģtirir. HEYKEL -Yoğurma malzemeleri ile çiçek -Doğal malzemelerle heykel -Yoğurma malzemeleri ile bebek heykel MÜZĠK -EĢit düzenli ritim çalıģması:değiģik ritim aletlerini kullanarak 2 li, 3 lü ve 4 lü gruplandırma çalıģmaları. -Nefes çalıģmaları: Doğru nefes almayı değiģik oyunlarla öğrenme. -Müzikal sesler: Öğretmenin sesiyle çıkaracağı müzikal seslerin taklit edilmesi. -ġarkı-türkü söyleme: Hayvanlar ne ister? Ģarkısının çalıģılması. -Sanat dalları: Müzik, bale, modern dans gibi sanat dallarının farkına varabilme. RESĠM -ÇeĢitli boyutta ve Ģekilde makarnalar kullanarak resim yapımı. -Evde kullanılan araç ve gereçleri tanıma çizip boyayabilme. -Kümes hayvanlarından civciv yapımı. Ġp ve karton ile. -Artık materyal olan plastik tabaktan akvaryum yapımı. 5-6 YAġ BALE -Isınma hareketleri,pozisyon ve duruģ çalıģmaları yapılması 5 - Melekler Dansı adı altında dramatik bale çalıģması yapılması

6 DRAMA 1.HAFTA : RESĠM-DRAMA KAZANIMLAR: 1.Sanat eserlerinin ifade ettiği duyguları ve düģünceleri fark eder, 2.Sanat eserlerindeki duygu ve düģünceleri söyler, 3.Sanat eserlerindeki duyguları grupla canlandırır. SÜREÇ : 1.Bedenim Fırça 2.Resmi ve resimden yola çıkarak kendini anlatma 3.Resmi grupla canlandırma 4.Değerlendirme 2.HAFTA : ÖYKÜ-DRAMA KAZANIMLAR: 1.Öykü dinlemekten zevk alır, 2.Hayal gücünü kullanarak iģbirliği ile bir öyküyü tamamlar, 3.Yeni oluģturulan bir öyküyü canlandırır ve düģüncelerini ifade eder. SÜREÇ : 1.Sandalye kapmaca oyunu 3.HAFTA : MASAL-DRAMA KAZANIMLAR: 1.Bir masalı dinlemekten zevk alır, 2.Hayal gücünü kullanarak iģbirliği ile bir masalı tamamlar, 3.Yeni oluģturulan bir masalı canlandırır ve düģüncelerini ifade eder. SÜREÇ : 1.ġefin Yaptığını Yap 2.BaĢlanan masalı tamamlama(küçük Kırmızı Tavuk) 3.Masalı canlandırma 4.HAFTA : DENĠZDE YAġAM KAZANIMLAR: 1.Sahnede dengeli bir durur, 2.Hareket ve sözün uyumunun farkına varır, 3.Sahnede kendilerine ve arkadaģlarına karģı sorumluluklarının farkında olur. SÜREÇ : 1.Ritm yürüyüģleri 2.Denizde YaĢam (Dramatizasyon) 2.BaĢlanan öyküyü tamamlama-sevgiyle Yap 3.Öyküyü canlandırma 4.Değerlendirme 6

7 FEN VE TEKNOLOJĠ -Kum-su dibe çökme -Zeytinyağı-Su ayrıģtırma -Balon patladığında neden ses çıkar? DANS -Tiwist dansının çalıģılması -Kafkas halkoyunları adım çalıģması yapılması -Kafkas halkoyunları adım ve sahne çalıģması yapılması -Kareografilerin pekiģtirilmesi 7

8 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜNEġ SINIFI ġubat AYI AMAÇ VE KAZANIMLARI PSĠKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma harekeleri yapar. 2. DeğiĢik yönlere yuvarlanır. 3. DeğiĢik yönlere doğru uzanır. 4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür. 5. Sözel yönergelere uygun olarak koģar. 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. 7. Belli bir yüksekliğe çıkar. 8. Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9. Tırmanılan yükseklikten uygun Ģekilde iner. 10 Belli bir yükseklikten atlar. sıçrayarak atlar. SOSYAL DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme 1. Fiziksel özelliklerini söyler. 2. Belli baģlı duyusal özelliklerini söyler.. Amaç 9. YaĢamın iyileģtirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme 1. YaĢamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır. 2. Günlük yaģamdaki kurallara uyar. 3. Canlıların yaģama hakkına özen gösterir. 4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur. Amaç 11. Estetik özellikler taģıyan ürünler oluģturabilme 1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder. 2. Özgün Ģiir, öykü, Ģarkı vb. söyler. BĠLĠġSEL ALAN Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme 1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar. 2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar. Amaç 3. Dikkatini toplayabilme 1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder. 2. Dikkatini nesne / durum / olay üzerinde yoğunlaģtırır. 3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme 1. Olay ya da varlıkları söyler. 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 4. Varlıkların Ģeklini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. DĠL ALANI Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme 1. Sesin geldiği yönü belirler. 2. Sesin geldiği yönü belirler. 3. Sesin özelliğini söyler. 4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme 1. Dinlerken / konuģurken göz teması kurar. 2. Sohbete katılır. 3. Belli bir konuda konuģmayı baģlatır. 4. Belli bir konuda konuģmayı sürdürür. 5. Söz almak için sırasını bekler. 6. Duygu, düģünce ve hayallerini söyler. 7. Duygu, düģünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar. 8. Üstlendiği role uygun konuģur. ÖZBAKIM BECERĠLERĠ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. 2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 3. Tuvalet gereksinimine yönelik iģleri yardımsız yapar. 4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. 5. Ev ve okuldaki eģyaları temiz ve düzenli kullanır. 6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır. 7. Ġçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. 8

9 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ Duyu organlarımız ile ilgili sohbet edelim. Matematik çalıģması Kesme ve katlama çalıģması Fen ve doğa etkinliği Kitap çalıģması Oyun parkına gidiyoruz On parmak adlı parmak oyununu öğrenelim Yırtma-yuvarlama çalıģması yapımı Fen ve doğa çalıģması Sarı renk partisi Halk ekmek fabrikasına gezi Mandal boyama serbest resim Etkinlik Kitabı(Kesme ÇalıĢmaları) Matematik çalıģması Eldiven partisi Benim yaptığımı yap oyununu oynayalım Sesleri ayırt edelim 9

10 OKULDA NELER YAPTIK OCAK AYI ETKĠNLĠKLERĠMĠZ SÖYLEDĠĞĠMĠZ TEKERLEME SAAT Bir saatim var. Kulağıma koydum, Tik tak, tik tak ġimdi oyun baģlayacak ġip Ģak, Ģip Ģak. PENGU Peng peng penguen. Bir küçücük penguen. Kumsal da dolaģıyor. Bize selam veriyor Çok da komik yürüyor. Penguenin annesi, Uzaktan gelir sesi. Siyah beyaz giyinir Ne hoģtur elbisesi. SÖYLEDĠĞĠMĠZ ġarkilar POSTACI Bak postacı geliyor Selam veriyor Herkes ona bakıyor Merak ediyor Çok teģekkür ederim Postacı sana Çok sevinçli haberler Getirdin bana Bugün yalnız bu kadar HoĢça kalınız Yarın yine gelirim Darılmayınız Haydi git güle güle Uğurlar olsun Ellerin dert görmesin Kısmetle dolsun SÖYLEDĠĞĠMĠZ ġġġr AYI Ayı beni korkuttu Kulağını sarkıttı Elma verdim yemedi Sakız verdim çiğnedi Hap hup kırmızı top KARGA Kara renkli Çirkin ötüģlü kuģ KuĢların en Ģakacısı En akıllısıdır karga Sevebilirdim belki onu Hiç hırsızlık yapmasa ÖĞRENDĠĞĠMĠZ KAVRAMLAR -Soyut-Somut Saat,zaman,enerji,tasarruf,ayı,tef,dav ul,keman,çelik üçgen, marakas, ritim çubuğu -Zıt Kavramlar Düz-yamuk/siyah-beyaz/ön-arka/seslisessiz/hızlı-yavaĢ/ileri-geri/ dar-geniģ -Sayı Kavramı 1-10 arası sayıları tanıma Renk Kavramı Soğuk renkler ġekil Kavramı: Üçgen,silindir ÖĞRENDĠĞĠMĠZ SÖZCÜKLER Enerjitasarrufu,çelik,kutup,piyano,tef, keman,zaman SÖYLEDĠĞĠMĠZ PARMAK OYUNLARI Var Yok Ekmek buldum katık yok Katık buldum, ekmek yok Odun buldum, kibrit yok Kibrit buldum, odun yok Para buldum, cüzdan yok Cüzdan buldum, para yok Bir at buldum,meydan yok Meydan buldum,bir at yok Kalem buldum, defter yok Defter buldum, kalem yok Kitap buldum, gözlük yok Gözlük bulduk, kitap yok MATEMATĠK ÇALIġMALARI Labirent çalıģmaları,sayı nesne çalıģması 10

11 YAPTIĞIMIZ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ Penguen yapımı,saat yapımı,top baskısı,püskürtme çalıģması FEN VE TEKNOLOJĠ ÇALIġMALARIMIZ Suyun 3 halini inceleyelim, kaplumbağa besleyelim, hava da su buharı var mıdır? OYNADIĞIMIZ OYUNLAR Öt kuģum öt,bu ses ne sesi? 11

12 SCAMPER Scamper yaratıcı düģünmenin geliģtirilmesinde kullanılan, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. SCAMPER SORUMUZ Eve geldin,en sevdiğin kitabını kardeģinin yırttığını gördün,ne yapardın? HADĠ EGE: Tabi ki kitabımı bırakmasını isterdim. ĠSMAĠL CEM:KardeĢimin odasına giderdim ve ona kızardım. IRMAK: Babam bantla yapıģtırırdı,daha güzel olurdu. EGE:Ona kızardım. ĠBRAHĠM:Babam yapıģtırırdı,sonrada eskisi gibi olurdu. DURU:KardeĢim yırtma derdim,kardeģimde söz dinler onu bırakırdı. EMRE CAN: KardeĢim yırtma. YAĞMUR:Babama, babacığım bu kitabı kardeģim yırttı bana baģka kitap alır mısın derdim. ZEYNEP: Kızardım,babamdan yapıģtırmasını isterdim. DORUK:KardeĢim yapma diye güzelce söylerdim. DĠLA: KardeĢimle güzel güzel konuģur bir daha yapmamasını isterdim. ÇOCUKLARIMIZDAN ĠNCĠLER ZEYNEP:Öğretmenim yarın tiyatro olduğunu anneme mesaj atın,yoksa unutur DĠLA:Öğretmenim ben hasta oldum ama evdeyken sen hep aklımdaydın. Ġ.CEM:Öğretmenim Ģu anda sana sarılmak istiyorum. 12

13 FEN BĠLĠMLERĠ EĞĠTĠM KURUMLARI ENGLISH MONTHLY REVIEW JANUARY(OCAK) ANIMAL WORLD Duck, cow, monkey, dog, horse, dolphin, fish, cat, rabbit, donkey, sheep, turtle. SONGS Numbers: 1 to 100 Duck,duck Where are you? Here I am Quack quack quack Rabbit rabbit Where are you? Here I am Boing boing boing Bird bird Where are you? Here I am Tweet tweet tweet Cat cat cat Where are you? Here I am Meow meow Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Order in class: Sit down, be quiet, repeat after me, Can I go to the toilet?, Can I drink water? Questions: -Where are you from? I am from Ġstanbul -Where do you live? I live in Kartal -How old are you? I am six years old. -What s the waether like today? It s rainy, sunny, windy -Which day are we in? We are in Friday -Which month are we in? We are in January -Where does a cow live? It lives on a farm. -What does a cow eat? It eats grass. -What does a cow give? It gives milk. -What does a monkey eat? Monkey eats banana. -What is your favourite animal? My favourite animal is dolphin, monkey. -What does a rabbit eat? It eats carrot. CHANT: -Cat cat where are you? Meow meow here I am. -Horse horse where are you? Neigh neigh here I am -Cow cow where are you? Moo moo here I am. Dog dog where are you? Woof woof here I am. 13

14 HEYKEL -Strafordan arı heykeli -Strafordan serbest figür çalıģmaları RESĠM -Duyguları ifade eden (korku, üzüntü, sevinç) maskelerin yapımı -Meyve kabuklu kolaj çalıģması yapımı -ĠletiĢim ve haberleģme araçları olan telefon, televizyon, radyo yapımı 5-6 YAġ BALE -Isınma hareketleri,pozisyon ve duruģ çalıģmaları yapılması(yer hareketleri,kartal,pliye,1.pozisyon...vb.) DANS -Tiwist dansının çalıģılması -Kafkas halkoyunları adım çalıģması yapılması -Kafkas halkoyunları adım ve sahne çalıģması yapılması 14

15 OCAK SATRANÇ ġahın tehdit altında kalacağı bir kareye gidemeyeceğini öğrenir. ġahın önemi ve özellikleri, satrançta kazanmak, Ģah çekme ve mat kavramı tekrarı Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) ġahların yanyana gelemeyeceğini ve Ģahların alınamayacağını bilir. ġahın önemi ve özellikleri, satrançta kazanmak, Ģah çekme ve mat kavramı tekrarı Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) DeğiĢik taģlarla rakibe Ģah çekebilir, Saldırı, Ģah çekmek kavramları Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) ġahı tehdit edildiğinde yapabileceklerini bilir ve uygulayabilir. savunma kavramları, Ģah tehdidinden kurtulma yolları Anlatım, gösterip yaptırma, bireysel çalıģma yöntemleri, grupla öğretim tekniği (grup çalıģması ) MÜZĠK -Klasik müzik konseri nasıl dinlenilir?: Bir konser salonunda nasıl davranılması gerektiği, sahnedeki sanatçıyı nasıl dinlemeleri gerektiği bir oyun Ģeklinde oynanarak gösterilir. -ĠçduyuĢ çalıģması: Kadın,erkek ve çocuk sesleri. -Duygu dünyamız: Kaz ile Binnaz alı beden perküsyon çalıģmasında değiģik duyguların yansıtılması. (Üzgün, neģeli, utangaç, kızgın vs.) -ġarkı-türkü söyleme: TaĢıtlar Ģarkısının çalıģılması. -EĢit düzenli ritim çalıģması: 2 li,3 lü, 4 lü 15

16 BEDEN EĞĠTĠMĠ -Kedi Atlama Oyunu:Hareket geliģimine katkıda bulunur.seri ve hızlı hareket etmeyi sağlar. -Laleli Bir Oyunu:Denge ve hareket geliģimine yardımcı olur. 16

17 DRAMA 1.HAFTA : SES-RĠTM KAZANIMLAR: 1.Farklı sesleri ayırt eder 2.Verilen sesleri taklit eder 3.Verilen sesin özelliğini söyler 4.Verilen ritme göre devinimde bulunur 5.Verilen ritmi bir baģka yolla(bedenle,ritm aleti vb.)yansılar 6.Yeni bir ritm yaratır. SÜREÇ : 1.Farklı sesleri dinletme 2.Farklı sesleri yansılama 3.Yeni icatlar gerçekleģtirme 4.ġefin yaptığını yap 5.Değerlendirme 2.HAFTA : SES-RĠTM KAZANIMLAR: 1.Verilen ritme göre devinimde bulunur 2.Verilen bir ritmi bir baģka yolla(bedenle ritm aleti vb.)yansılar 3.Yeni bir ritim yaratır, 4.Verilen bir ritme yeni bir ritim ekler. SÜREÇ : 1.Ritm yürüyüģleri 2.Orkestra çalıģmaları 3.Kendi ritmlerini bir öyküde kullanma 4..Değerlendirme AÇIKLAMA: Enerji Tasarrufu Haftası 3.HAFTA : BEDEN-DENGE KAZANIMLAR: 1.Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapar 2.Denge gerektiren hareketleri yapar, 3.Grupla iletiģim kurmaya istek duyar 4.Bir gruba ait olmanın sorumluluğunu taģır. SÜREÇ : 1.Sirk çalıģması 2.Ġlkel yaģam canlandırma-(pandomimle canlandırma) 4.Değerlendirme AÇIKLAMA : ĠletiĢim ve HaberleĢme 17

18 SOSYAL ETKĠNLĠKLERĠMĠZ VE GEZĠLERĠMĠZ MUTLU YILLAR ĠBRAHĠM KAPICIOĞLU TOTO Ġġ ARIYOR ADLI TĠYATROMUZ ĠLK VELĠ TOPLANTIMIZ KARNE HEYECANIMIZ MASKE PARTĠMĠZ SĠZĠN ĠÇĠN SEÇTĠKLERĠMĠZ Çocuğu Tanımak Ve Anlamak (Haluk Yavuzer) Bana Seni Anlat Anne (Prof.Dr. Sabiha Paktuna Keskin) Bana Seni Anlat Baba ( Prof.Dr. Sabiha Paktuna Keskin) 18

19 ÇALIġAN ANNELERDE SUÇLULUK DUYGUSU ÇalıĢan anneleri en çok üzen durumlardan biri, sabahları iģe gitme, çocuktan ayrılma zamanının geldiği anlardır. Annelerin en sık dile getirdiği anne iģe gitme diyerek çocuğun ağlaması, anneden ayrılmamak için çabalaması veya yuvanın önünde arabadan inmek, okulun kapısında anneden ayrılmamak için diretilen dakikalardır. Anneler bu durumda kendilerini çaresiz hissetmektedir. Bu yaģanan sorunlar anneleri kaygılandırır. Acaba çalıģmasam daha mı iyi olurdu? Ben iyi bir anne miyim? gibi soruları defalarca kendilerine sorarlar. Ġçsel bir çatıģma yaģarlar. Aslında iyi bir anne olup olmadığı ile ilgili duyulan kaygılar sadece çalıģan annelerin değil, birçok annenin ifade ettiği genel bir sıkıntıdır. ÇALIġAN ANNE BU SORUNLARI NASIL AġABĠLĠR? Öncelikle anneler her sorunda faturayı kendilerine çıkarmaktan vazgeçmeliler. Ayrıca çalıģan anne olmaya karar vermesinin sorumluluğunu alarak, bu kararın arkasında durmalı ve çalıģan bir anne olarak hayatını nasıl planlayacağını düģünmelidir. ÇalıĢan kadınların en büyük sorunu evdeki ve iģyerindeki sorumluluklardan getirdiği yüklerden dolayı, zamanla oluģan yorgunluk ve bıkkınlıktır. Bu nedenle çocukla ve evle ilgili sorumluluklarını eģiyle paylaģmalıdır. EĢinden mutlaka destek istemelidir. Hatta bu destek grubu olabildiğince geniģletilmelidir. Güvenilir yakın arkadaģları, akrabalar gibi. Çocuğunuzu bakıcı ya da okula bırakırken ağladığında, sizden güçlükle ayrıldığında, bu yaģtaki bir çocuk için bunun normal bir davranıģ olduğunu kabullenin, kendinizi suçlu hissetmeyin. Ayrılırken yanağına bir öpücük koyun ve anne iģe gidiyor diye üzgünsün, anneyi özlüyorsun, ben de seni çok özlüyorum. ĠĢten gelince hemen sonra eve geleceğim diyerek kısaca vedalaģın. Gizlice kaçmaya çalıģmayın. Yapamadığınız iģler konusunda kendinizi bağıģlayın. Her Ģeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. ÇalıĢan annelerin çoğu iģten arta kalan zamanın büyük bir bölümünü çocuklarına ayırıyorlar. Böylelikle dinlenmeden, sakinleģmeden çocuklarıyla gergin ve sinirli bir iliģki kuruyorlar. Hatta yaģamlarının birçok noktasında onları engel görebiliyorlar. Bu suçluluk duygularıyla da baģ etmek için, çocuk karģında tutarsız davranıģlar sergileyebiliyorlar. Unutmamalıyız ki mutlu bir çocuk için mutlu bir anneye ihtiyaç vardır. OKUL PSĠKOLOĞU

EKİM BÜLTENİ BERABER SAATLERİMİZ

EKİM BÜLTENİ BERABER SAATLERİMİZ EKİM BÜLTENİ Merhaba! Ekim ayı bültenimizle tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekim ayı boyunca seçilen temalar ıģığında çocuklarımızla yaģadığımız süreçler bültenimizde yer almaktadır. BERABER SAATLERİMİZ Ekim

Detaylı

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR 36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EKİM-OCAK 2012-2013. Dorothy Low Nolte

EKİM-OCAK 2012-2013. Dorothy Low Nolte EKİM-OCAK 2012-2013 1 2.Neleri, Nasıl Sorguladık? 3.Akıl Haritalarımız 4.Öğrendiğimiz Sözcükler Öğrendiğimiz Kavramlar 5.Öğrendiğimiz Tekerlemeler 6.Öğrendiğimiz Parmak oyunları 7.Söylediğimiz Şiirler

Detaylı

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI EKĠM AYI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI VE ETKĠNLĠK PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI Okul adı: Tarih: /10/2015 YaĢ grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne BaĢlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST.

OKUL ÖNCESİ GÜNLÜK PLAN AYLIK PLAN. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. OKUL ÖNCESİ AYLIK PLAN VE GÜNLÜK PLAN Davutpaşa Cad. Litros Yolu Fatih İş Mrk. No: 12/242 Topkapı - Zeytinburnu / İST. Tel: 0212 674 84 88 - Fax: 0212 577 41 89 www.meseyayinlari.com - info@meseyayinlari.com

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR

6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR 6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI MAYIS AYI AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme 8.Belli bir yüksekliğe tırmanır. 9.Tırmanılan yükseklikten

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ARALIK AYI AYLIK EĞİTİM PLANI AYLAR ARALIK OKUL ADI: TARİH: Aralık YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı

ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Şubat 2015 Bülten

ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Şubat 2015 Bülten ŞUBAT 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: KIŞ MEVSİMİ ve MESLEKLER KONULARINA DEVAM EDİYORUZ. İLETİŞİM VE HABERLEŞME İLETİŞİM VE HABERLEŞME Çocuklara iletişimin ve haberleşmenin önemi hakkında bilgiler

Detaylı

HİKÂYELER 1-4-2014. Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Yaş Grubu: 48 + KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME

HİKÂYELER 1-4-2014. Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Yaş Grubu: 48 + KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ DEĞERLENDİRME HİKÂYELER 1-4-2014 Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve Drama (Bütünleştirilmiş Tüm Grup Etkinliği) Sosyal Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014

HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 HAZIRLAYANLAR KADRİYE ÖRER KADRİYE MUTLU ULVİYE TÜZÜ EROĞLU EDİTÖR ÜLKÜ UZUN IŞIKLI GÜNLER KASIM, 2014 İÇİNDEKİLER 1. KASIM AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI 2. KASIM AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ 3. KASIM AYI

Detaylı

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ -BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ EKİM ayı bülteni ile merhaba; Oyun temamıza, benim bildiğim oyunlar konulu beyin

Detaylı

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015

AYLIK EĞİTİM PLANI İNCİ TANELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 YLIK EĞİTİM PLNI İNCİ TNELERİ ÖĞRETİM YILI EĞİTİM SETİ 2014-2015 12. Haziran 2015 Eğitim Yılının Sona Ermesi 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı TKVİMİ EYLÜL - 2014 EKİM - 2014 KSIM - 2014 P.tesi Salı Çarş.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI

TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 2 Aralık 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Dans Et isimli bütünleştirilmiş okuma-yazmaya hazırlık, oyun etkinliği Öğle

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun NİSAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Nisan 2014 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI ŞUBAT AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: ŞUBAT YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR ŞUBAT KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI:

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: NİSAN YAŞ GRUBU: 48-66 Ay ÖĞRETMEN ADI: AYLAR NİSAN KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ SOSYAL GELĠġĠM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014

Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 Özel Anakent Anaokulu Mart Bülteni 2014 DOĞAMIZ Bitkiler temamızda; Bitkilerin üç grupta incelendiklerini ve bunların neler olduğunu, bitkilerin yapılarını, bakımlarını, büyüme aşamalarını, bitkilerinde

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN SĠZĠN ĠÇĠN SEÇTĠKLERĠMĠZ

DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN SĠZĠN ĠÇĠN SEÇTĠKLERĠMĠZ ETKĠNLĠKLERĠMĠZ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠ FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER AĠLE KATILIMI ÇOCUKLARLA

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR MART MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MART AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: MART YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini

Detaylı