kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ĠĢbu sözleģme ve sözleģmeyle atıfta bulunulan ve sözleģmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 Kullanım SözleĢmesi, EK-2 Ġlan ve Teklif isteme- Verebilme Hizmetleri, EK-3 Gizlilik Politikası, EK-4 Üye Sayfaları Kullanım KoĢulları) ve açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına iliģkin yapılan bilcümle açıklama) oluģan iģbu kocaelidogalgaz.com Portalı Üyelik SözleĢmesi (Hepsi birlikte sözleģme olarak anılacaktır), Cumhuriyet Mahallesi GüneĢ Caddesi no:2 Plajyolu Ġzmit KOCAELĠ adresinde mukim ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SAN. VE TĠC. A.ġ. (Bundan böyle kısaca "ĠZGAZ" olarak anılacaktır) Ġle Ġzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.ġ. ye bağlı Sertifikalı Ġç Tesisat Firmaları (Bundan böyle TESĠSATÇI olarak anılacaktır) ve bu Sertifikalı Ġç Tesisat Firmaları na toptan satıģ yapabilecek Doğal gaz ürünleri satıģı yapan (Bundan sonra TOPTANCI olarak anılacaktır.) gerçek veya tüzel kiģiler. Her ikisi birden ÜYE olarak anılacaktır. portalına üye olurken ÜYE nin elektronik olarak onay vermesi veya gerçek ya da tüzel kiģilerin yetkili isimlerinin iģ bu sözleģmeye atacağı ıslak imza ile karģılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiģtir. 2. TANIMLAR "ALICI": ĠĢbu sözleģmede belirtilen Doğal gaz tesisatı ürünleri ve cihazları ile Sertifikalı iç tesisat firmalarının sunduğu tüm hizmetlerini kullanmak suretiyle; üzerinden "Satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kiģi olan KULLANICI veya "TESĠSATÇI". "ÜYE": portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden iģbu sözleģmede belirtilen koģullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kiģiler, TOPTANCI veya TESĠSATÇI. "KULLANICI": Portala çevrimiçi (on-line) ortamdan eriģen her gerçek veya tüzel kiģi. "SATICI": Ġzmit Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.ġ. ye bağlı Sertifikalı Ġç Tesisat Firmaları (TESĠSATÇI) ve bu Sertifikalı Ġç Tesisat Firmaları na toptan satıģ yapabilecek Doğal gaz ürünleri satıģı yapan (TOPTANCI) gerçek veya tüzel kiģiler, "PORTAL": isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluģan internet sitesi. "PORTAL Üyelik Hesabı": Üye nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iģ ve iģlemleri gerçekleģtirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "ĠZGAZ"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "Ģifre" ile "PORTAL" üzerinden eriģilen "Üye"ye özel internet sayfası. "İLAN PROGRAMLARI": "ĠZGAZ" tarafından "Portal" içinde ve iģbu sözleģmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-4 de genel bir Ģekilde kapsamı açıklanan, "PORTAL Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satıģ fiyatı, ödeme koģulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye veya KULLANICI ya seçim Ģansı tanınarak Üye nin kendi tercihleri doğrultusunda kiģiselleģtirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar. Sayfa 1 / 10

2 ĠZGAZ Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin iģbu sözleģme içerisinde tanımlı olan iģ ve iģlemlerini gerçekleģtirmelerini sağlamak amacıyla "ĠZGAZ" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "ĠZGAZ", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin iģbu sözleģme içerisinde tanımlı olan iģ ve iģlemleri daha etkin Ģekilde gerçekleģtirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değiģiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "ĠZGAZ" tarafından yapılan bu değiģiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koģullar "ĠZGAZ" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur. TEKLİF PROGRAMLARI : Portal üzerinden KULLANICI ların istediği TESĠSATÇI lardan fiyat teklifi isteyebileceği ve bu isteğe en önce yanıt verecek ilk 5 TESĠSATÇI nın fiyat teklifinin KULLANICI ya iletileceği bir sistemdir. Hiçbir TESĠSATÇI diğer TESĠSATÇI ların KULLANICI ya verdiği teklifi göremezler. WEB SAYFASI PROGRAMLARI : TESĠSATÇI ların portal üzerinde KULLANICI lara yönelik kampanyalarını, resimlerini, flash animasyonlarını, içeriklerini yayınlayabilecekleri direkt iletiģime açık web sayfasını oluģturacakları sistemdir. Bu sisteme eriģim TESĠSATÇI nın kendi kullanıcı adı ve Ģifresiyle yapılabilmektedir. Ayrıca TOPTANCI ların sadece TESĠSATÇI üyelerin görebilecekleri kampanyaları, içeriği, resimleri yayınlayabileceği sistemdir. "İZGAZ ARAYÜZÜ" : BaĢta "ÜYE"ler tarafından oluģturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "ĠZGAZ VERĠTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "ĠZGAZ"a ait olan tasarımlar içerisinde PORTAL üzerinden yapılabilecek her türlü iģlemin gerçekleģtirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları. İZGAZ VERİTABANI : PORTAL dahilinden eriģilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve eriģilebildiği "ĠZGAZ"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI ĠĢbu sözleģmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma Ģartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. ĠĢbu sözleģmenin kapsamı iģbu sözleģme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere iliģkin "ĠZGAZ" tarafından yapılmıģ olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "ÜYE", iģbu sözleģme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere iliģkin "ĠZGAZ" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiģ olmaktadır. ÜYE bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYELİK VE "HİZMET" KULLANIMI ŞARTLARI 4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt iģleminin yaptırılması ve "ĠZGAZ" tarafından kayıt iģleminin onaylanması ve/veya iģ bu sözleģmede belirtilen tüm hususların ÜYE tarafından ıslak imzayla imzalanması ile tamamlanır. Üyelik Sayfa 2 / 10

3 iģlemi tamamlanmadan iģbu sözleģmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz "Portal"a üye olabilmek için reģit olmak, tüzel kiģi üyeler için tüzel kiģiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "ĠZGAZ" tarafından iģbu sözleģme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaģtırılmamıģ veya üyelikten süresiz yasaklanmıģ olmamak gerekmektedir. ReĢit olmayan veya tüzel kiģi üyeler için tüzel kiģiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kiģiler kanalıyla yapılan baģvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "ĠZGAZ" tarafından iģbu sözleģme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaģtırılmıģ veya üyeliği askıya alınmıģ; üyelikten süresiz yasaklanmıģ olan kiģiler tarafından yapılan baģvurular "Portal" kayıt iģlemlerini tamamlamıģ olsa dahi Üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir "ĠZGAZ" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek Ģekilde iģbu sözleģmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleģmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. ĠĢbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen iģbu sözleģmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin iģlemlerinin veya iģlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "ĠZGAZ" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluģturduğunun "ĠZGAZ" tarafından tespit edilmesi veya "ĠZGAZ"in ticari kararları veya ĠZGAZ tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluģturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "ĠZGAZ"ın kendi iradesi ile verilecektir. 5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir iģlemi yerine getirirken iģbu sözleģme içerisinde yer alan tüm Ģartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete iliģkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm Ģart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder "Üye", "ĠZGAZ"ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde Üye nin Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kiģilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca ĠZGAZ a beyan edilerek yargı yoluna baģvurulacağının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyuģmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna baģvurmak istediğinin ĠZGAZ a bildirilmesi halinde ĠZGAZ Üye nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karģı tarafa verebilir "Üye"lerin, "ĠZGAZ" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Portal Üyelik Hesabına" giriģte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "Ģifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kiģilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "Ģifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kiģilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "ĠZGAZ"ın ve/ veya üçüncü kiģilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. Sayfa 3 / 10

4 "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satıģının ve teģhirinin veya diğer kullanıcı veya üyelere verdikleri fiyat teklifi ve taahhütlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "ĠZGAZ", "Üye"ler tarafından "ĠZGAZ"a iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiģtirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araģtırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satıģının ve teģhirinin hukuka aykırı bir durum oluģturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlıģ veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz "Üye"ler, "ĠZGAZ"ın yazılı onayı olmadan iģbu sözleģmeyi veya bu sözleģmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kiģiye devredemez "ĠZGAZ"ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde iģlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her iģlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "ĠZGAZ"ın ve/veya baģka bir üçüncü Ģahsın aynı veya Ģahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teģkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve iģitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, iģlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek Ģekilde iģbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de baģka yollarla "ĠZGAZ" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin iģbu sözleģme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleģtirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kiģilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "ĠZGAZ"ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz ĠZGAZ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve "ĠZGAZ ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak Kullanıcı ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve ĠZGAZ ARA YÜZÜ nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dıģında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaģılmaya çalıģılması, ilanların kopyalanması, bunların baģka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, iģlenmesi, ĠZGAZ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin iģlenmesine ĠZGAZ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "ĠZGAZ VERĠTABANI"nın iģbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dıģında kullanılması hukuka aykırı olup; "ĠZGAZ ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır "ĠZGAZ VERĠTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ĠZGAZ ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, baģka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kiģilerin eriģimine ve kullanımına açılamaz "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kiģiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "ĠZGAZ"ın, "ĠZGAZ" çalıģanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kiģi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve iģitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleģtiren kiģilerin sorumluluğundadır. Sayfa 4 / 10

5 "ĠZGAZ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kiģiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir "Üye" Portal üzerinde gerçekleģtirdiği iģlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "ĠZGAZ"ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, iģbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "ĠZGAZ"ın ve/ veya üçüncü kiģilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder "İZGAZ"ın Hak ve Yükümlülükleri "ĠZGAZ", iģbu sözleģmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "PORTAL Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve iģbu sözleģmede belirtilen koģullar dahilinde yerine getirmeyi, iģbu sözleģme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için iģbu sözleģmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak Ģartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve iģletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ĠĢbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ĠZGAZ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan iģbu sözleģme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir "ĠZGAZ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiģtirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kiģilerin eriģimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "ĠZGAZ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "ĠZGAZ"ın talep ettiği değiģiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "ĠZGAZ" tarafından talep edilen değiģiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "ĠZGAZ" tarafından yapabilir. "ĠZGAZ" tarafından talep edilen değiģiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE lere aittir "Portal" üzerinden, "ĠZGAZ" ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve baģkaca üçüncü kiģilerin sahip olduğu ve iģlettiği baģka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "ĠZGAZ" tarafından sağlanmıģ olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya iģleten kiģisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taģımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla eriģilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla eriģilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "ĠZGAZ"ın herhangi bir sorumluluğu yoktur "ĠZGAZ", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe iliģkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir "ĠZGAZ", "Portal"ın iģleyiģine, hukuka, baģkalarının haklarına, sözleģme koģullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği Sayfa 5 / 10

6 zaman ve Ģekilde eriģimden kaldırabilir; "ĠZGAZ" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir "ĠZGAZ", 5651 sayılı "Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu ĠletiĢim BaĢkanlığı nın tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. 6. "İZGAZ" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları "ĠZGAZ" "Portal"da, iģbu sözleģme ile kapsamı ve kullanım koģulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "ĠZGAZ" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri; "Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karģılığında ilgili kiģiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki iģlemlere konu olabilecek Ģekilde "Üye"nin "ĠZGAZ Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Portal" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan Ģeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, gelen fiyat teklifi isteklerinin yanıtlanması "İzgaz" web sayfası hizmeti, İlan Hizmetleri ve Teklif isteme-verebilme Hizmetleri "Üye", "Portal Üyelik Hesabı" üzerinden "ĠZGAZ" tarafından belirlenen "Ġlan Programları"na, Teklif Programların na ve Web sayfası programları na göre "Portal Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve ĠZGAZ Veritabanı na yükleyecektir. Ayrıca hesabına gelen fiyat teklifi isteklerini yanıtlayabilecektir. KULLANICI dan TESĠSATÇI lara giden teklif isteklerini ilk 5 (beģ) TESĠSATÇI yanıtlayabilir. TESĠSATÇI dan TOPTANCI ya giden fiyat teklifi isteklerini TOPTANCI yanıtlayabilir. KULLANICI, TOPTANCI dan fiyat teklifi isteğinde bulunamaz "ĠZGAZ", "Ġlan Program"ları ve Web sayfası programları "Portal Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koģullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "Ġlan Programı"na ve web sayfası programı na iliģkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "Ġlan Programı"na ve web sayfası programı na göre "Portal Üyelik Hesabı" içerisinde yapmıģ olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder "ĠZGAZ", "Üye" tarafından "Portal Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "Ġlan Programı"na, web sayfası programı na uygun olarak "Üye" tarafından oluģturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "Ġlan Programı"nda, Web sayfası programı nda belirtilen Ģekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. "ĠZGAZ", "Üye" tarafından "Ġlan Program"larına ve web sayfası programları na uygun olarak oluģturduğu ilanının ve/veya web sayfası ve/veya kampanyaların yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koģulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koģulları Portal ın "Ġlan Program"larına, Web sayfası programları na iliģkin kısmında yayınlayacaktır "ĠZGAZ", Portal da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, baģkalarının Ģahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taģıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya iģbu sözleģme ve Portal da yer alan kural ve koģullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya iģbu sözleģmenin 4.3 maddesinde belirtilen Ģart ve koģulların oluģması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının, Sayfa 6 / 10

7 web sayfasının, kampanyasının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Üye" bahsi geçen duruma iliģkin "ĠZGAZ"dan herhangi bir talepte bulunmayacağını ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder "ĠZGAZ", "Üye"nin ilanlarının veya web sayfalarının ve ilan veya web sayfası içerisindeki metin, resim ve içeriklerin baģka sitelerde, arama motorlarında ve ĠZGAZ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kiģilerle anlaģma yapabilir. "Üye", bu konuda "ĠZGAZ"a yetki verdiğini iģbu sözleģmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir "Üye", "Portal Üyelik Hesabı" üzerinden baģta "Ġlan Program"larına, Web sayfası programları na, ve Teklif programları na iliģkin seçimleri olmak üzere "Portal Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleģtirdiği bilcümle seçime iliģkin yapmıģ olduğu her türlü iģlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder "Üye", "Portal Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iģ ve iģlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleģtirilen iģ ve iģlemleri kendisinin gerçekleģtirmediği yolunda herhangi bir def i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda veya web sayfasında karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleģtirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aģırı derecede yük getirecek giriģimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği Ģekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere iliģkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "ĠZGAZ", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaģtırabilir, iģbu sözleģmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder "Üye", seçmiģ olduğu "Ġlan Programın"da, Teklif programı nda ve Web sayfası programı nda "ĠZGAZ" tarafından belirtilen koģullar çerçevesinde gerekli olan iģ ve iģlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Üye, kendisine ait ilanlarını, web sayfasını ve kampanyalarını detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye nin iģbu madde içerisinde belirtilen Ģekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, iģbu sözleģmenin haricinde, "Portal"da belirtilen kural ve koģullara uyması ve ayrıca EK-4 Üye Sayfaları Kullanım Kuralları belgesinde belirtilen kural ve koģullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir. Sayfa 7 / 10

8 6.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekiģmesiz bir Ģekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karģı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satıģı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere iģbu sözleģme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına iliģkin kurallara ve üyeliğe iliģkin koģullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıģa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "ĠZGAZ"ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satıģı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı iliģki içinde olmadığını kabul eder "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satıģını ilanında veya fiyat teklifinde belirttiği Ģekilde gerçekleģtireceğini kabul ve taahhüt eder "Satıcı", satıģa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir Ģekilde satıģa arzına iliģkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karģı sorumlu olduğunu, bu yönde "ĠZGAZ"a yapılan taleplere karģı "ĠZGAZ"ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Ek Hizmetler "Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koģulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüģse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "ĠZGAZ" tarafından iģbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere iliģkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler 7.1. "ĠZGAZ" tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında, "Üye"nin çekiģmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satıģa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "ĠZGAZ" tarafından tespit edilmesi halinde "ĠZGAZ" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına iliģkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve iģbu sözleģmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır "ĠZGAZ" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satıģlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal iģlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluģlarına Ģikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satıģıyla bağlantılı olarak "ĠZGAZ" Ģikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "ĠZGAZ"ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kiģi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "ĠZGAZ"ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava Sayfa 8 / 10

9 yükümlülüklerini karģılamayı peģinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"\'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük iģlemine tabi tutulmuģ ve serbest dolaģıma girmiģ ürünler olduğunu kabul ve beyan eder. 8. Gizlilik Politikası "ĠZGAZ", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri iģbu sözleģme ve iģbu sözleģmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleģmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "ĠZGAZ" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası nda belirtilen koģullar dahilinde üçüncü kiģilere açıklayabilir veya kullanabilir. 9. Diğer Hükümler 9.1. Fikri Mülkiyet Hakları Bu "Portal" dâhilinde eriģilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "ĠZGAZ VERĠTABANI", "ĠZGAZ ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "ĠZGAZ"ın telif haklarına tabi çalıģmaları olarak anılacaktır) ""ĠZGAZ"\'a ait ve/veya "ĠZGAZ" tarafından üçüncü bir kiģiden lisans altında alınmıģtır. "Üye"ler, "ĠZGAZ" hizmetlerini, "ĠZGAZ" bilgilerini ve ""ĠZGAZ" ın telif haklarına tabi çalıģmalarını yeniden satmak, iģlemek, paylaģmak, dağıtmak, sergilemek veya baģkasının "ĠZGAZ"ın hizmetlerine eriģmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. ĠĢbu "Portal Kullanım KoĢulları" dâhilinde "ĠZGAZ" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ĠZGAZ"ın telif haklarına tabi çalıģmalarını çoğaltamaz, iģleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiģ çalıģmalar yapamaz veya hazırlayamaz. ĠĢbu "Portal Kullanım KoĢulları" dâhilinde "ĠZGAZ" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "ĠZGAZ"; "ĠZGAZ" hizmetleri, "ĠZGAZ" bilgileri, "ĠZGAZ" telif haklarına tabi çalıģmaları, "ĠZGAZ" ticari markaları, "ĠZGAZ" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı baģkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır Sözleşme Değişiklikleri "ĠZGAZ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iģbu sözleģmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiģtirebilir. ĠĢbu sözleģmenin değiģen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ĠĢbu sözleģme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiģtirilemez Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "ĠZGAZ" iģbu sözleģme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ĠZGAZ" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ĠZGAZ"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaģ, grev, iletiģim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme iliģkin iyileģtirme veya yenileģtirme çalıģmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koģulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ĠZGAZ"ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Sayfa 9 / 10

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu

Detaylı

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır.

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır. Kullanım Sözleşmesi SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU

Detaylı

Site kuralları: www.anadolu.co.uk domain ismi altında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) Anadolu.co.uk - İngiltere Portalı (Bundan böyle kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır)

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Bu SİTE de sunulan hizmetler Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca TCHIBO olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE nin yasal sahibi

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler. WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. ***

AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** ġirketler için : AĢağıdaki SözleĢme 2 ( Ġki ) Nüsha Olarak Doldurulup ERALTEK e Gönderilmelidir. *** 1 - Ġmza Sirkülerinin Fotokopisi 2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 3 - Vergi Levhası fotokopisi

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi

Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi Madde 1. Kullanım Koşulları Filotom - Kullanıcı Sözleşmesi 1.1. FILOTOM.COM sitesine erişen veya sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ve/veya temsilcileri işbu Sözleşmede belirtilen

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 0266 606 06 10 xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ESKĠ KUYUMCULAR MAH. TEVFĠKSAĞLAMPAġA SK. FERAH ĠġHANI KAT:3 KARESĠ/BALIKESĠR adresinde bulunan DATABİR İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. SESLĠ MESAJ SERVĠSĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. SESLĠ MESAJ SERVĠSĠ SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. SESLĠ MESAJ SERVĠSĠ SÖZLEġMESĠ İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı