KULLANIM KILAVUZU 300C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU 300C"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU 300C

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI D Z N

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man ve arazi flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n z, böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralan- malara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidir. Arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayinin yönetimi ile konuflunuz. Yetkili bayiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KI- LAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi K- L K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. 4

6 Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç - n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için çindekiler k sm na bak n z. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Arac n zda veya bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için arka sayfadaki tabloya bak - n z. 5

7 ELEKTRON K DENGE YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYAL ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K HIZ KONTROLÜ PROGRAMI/FREN DESTEK S STEM BRAKE YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA SV C KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN PR Z ) YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM YIKAYICISI ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK ÇEK fi KONTROL DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi ABS ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI PARK LAMBALARI ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L TLEME ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi FREN S STEM UYARI PARK FREN AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI ÇEKME/YÜK ÇOCUK KOLTU U ALT KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI (LATCH) U CONNECT DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR 4 TEKERLEKTEN ÇEK fil DÜfiÜK ARIZA GÖSTERGE fianziman MOTOR SO UTMA HAVA YASTI I YOLCU HAVA KAPILAR AÇIK KONVERT BL KONVERT BL ÜSTÜ KORNA KULLANICI KILAVUZU LAMBASI YA I SUYU SICAKLI I S STEM YASTI I KAPALI ÜSTÜ AÇIK KAPALI ISO ya BAKINIZ. SICAKLI I 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç fiasi Numaras (VIN) motor bölmesindeki sa ön amortisör kulesinde yaz l d r. VIN numaras ayn zamanda sol arka C sütunu üzerinde de bulunur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI! Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Fob Entegre Anahtar Tip Çal flt rma Özelli i Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Yedek Anahtarlar Genel Bilgiler GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Alarm n Tekrar Kurulmas Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kar lmas AYDINLATMALI G R fi S STEM UZAKTAN KUMANDA (RKE) Kap Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n Kilitlenmesi Bagaj n Aç lmas

11 lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Uzaktan Kumanda Pilinin Servisi Genel Bilgiler KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Kilidi CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Rüzgar Türbülans BAGAJ K L D VE AÇILMASI BAGAJ EMN YET UYARISI Acil Durumda Bagaj n Aç lmas YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Otomatik Kilitleme Modu Bel/Omuz Emniyet Kemeri Düzeltme Prosedürü Emniyet Kemeri Öngergileri Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert ) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast Sistemi (SRS) Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Çocuk Koltu u MOTOR ALIfiTIRMA RODAJ TAVS YELER

12 EMN YET PUÇLARI Yolcu Tafl nmas ile lgili Arac n Kilitlenmesi Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Bu sistemde Fob Entegre Anahtar (FOBIK) ve entegre kontak anahtar ile Kablosuz Kontak ünitesi (WIN) vard r. Çift tarafl anahtar konta a herhangi bir taraf n çevirerek sokabilirsiniz. Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) kontak anahtar yuvas na benzer flekilde ifllev gösterir. Dört çal flma konumu vard r, bunlardan üçü kademeli ve biri yay yüklüdür. Kademeli konumlar LOCK, ACC ve ON konumlar d r. START konumu yay yüklü anl k temas konumudur. START konumundan ç k ld nda sviç otomatik olarak kademeli ON konumuna geri döner. 12 ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) START (MARfi) Fob Entegre Anahtar (FOBIK) Fob Entegre Anahtar konta çal flt r r. Ayn zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi ile Fobun arkas na yerlefltirilen bir vale anahtar da içerir. Vale anahtar, araçtaki veya uzaktan kumandadaki batarya bitti inde araca girifle izin verir. Vale anahtar ayn zamanda torpido gözünü kilitlemek için de kullan l r. Vale anahtar n, arac n vale taraf ndan parkedilmesi s ras nda yan n zda bulundurabilirsiniz. Vale anahtar n Fobdan ç karmak için Fobun üstündeki mekanik mandal bafl parma n zla yana çekip ard ndan di er elinizle anahtar ç kar n z. Vale Anahtar n n Ç kar lmas Çift tarafl anahtar konta a herhangi bir taraf n çevirerek sokabilirsiniz. Tip Çal flt rma Özelli i Bu özellik otomatik olarak marfl motorunun çal flmas n kontrol eder. 5. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas bölümündeki Normal Çal flt rma ( Tip Çal flt rma) k sm na bak n z. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak anahtar n LOCK konumuna getirip ard ndan anahtar ç kar n z. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda elektrik kumandal cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (baz modellerde) ve elektrik prizleri kontak anahtar LOCK konumuna getirildikten sonra 10 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap - lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda elektrik kumandal cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (baz modellerde) ve elektrik prizleri kontak anahtar LOCK konumuna getirildikten sonra 60 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap - lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Bu özelli in süresi programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan

14 Programlanabilir Özellikler) k sm nda Kap Aç lana Kadar Aksesuarlara Güç Verilmesi konusuna bak n z. UYARI! Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z. Çocuklar arac n içinde bir yetiflkin olmadan b - rakman z bir çok aç dan tehlikelidir. Çocuklar veya di erleri ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar kontakta b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, di er kontrolleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. D KKAT! Araçtan ayr l rken daima anahtar yan n za al n ve bütün kap lar kilitleyiniz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Sürücü kap s n açt n zda anahtar hala kontakta tak l ysa bir sinyal sesi anahtar ç karman z gerekti ini hat rlat r. Kontakta Unutulan Anahtar Hat rlatma sistemi sadece kontak anahtar LOCK veya ACC konumundayken uyar verir. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Sentry Key mmobilizer sistemi motoru iptal ederek arac n yetkisiz biri taraf ndan çal flt r lmas n engeller. Sistemin devreye sokulmas ya da aktif hale gelmifl olmas gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal flma biçimi otomatiktir. Sistem arac n yetkisiz kullan lmas n engellemek için fabrikada efllefltirilmifl Uzaktan Kumanda (RKE) ve entegre anahtar ile Kablosuz Kontak Ünitesini (WIN) kullan r. Bu yüzden sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Kontak anahtar ON konumuna getirildikten sonra Araç Güvenlik Alarm Göstergesi ampul kontrolü amac ile üç saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n kontrolden sonra da yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Ayr ca uyar lambas n n ampul kontrolünden hemen sonra yan p sönmeye bafllamas, arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan ld anlam na gelir Her iki durumda da motor iki saniye çal flt ktan sonra durur. Araç Alarm Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Bu durumda arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key mmobilizer sistemi sat fl sonras uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu de- ildir. Bu sistemlerin kullan lmas araçta çal flt rma problemlerine ve güvenlik korumas - n n azalmas na sebep olur. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün RKE ler arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar Sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Bir verici araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. 13

15 D KKAT! Arac n z bafl nda kimse yokken b rakaca n z zaman mutlaka anahtar araçtan ç kar p bütün kap lar kilitleyiniz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. PIN i güvenli bir yerde saklay n z. Bu numara ile RKE vericilerinin bayiiden de iflimi yap labilir. Vericinin ço alt lmas iflleminde bofl bir verici araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl verici, daha önce hiç programlanmam fl verici anlam na gelir. RKE vericisinin de ifltirilmesi veya yedek alman z gerekti inde yetkili bayiinize baflvurunuz. Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd nda bütün araç RKE lerini de servise getirmeyi unutmay n z. Genel Bilgiler Sentry Key mmobilizer sistemi, 434 MHz frekansta çal fl r. Bu cihaz, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan l r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik 14 Krall k. Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için: ec.html internet adresine bak n z. Site ingilizcedir. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Araç Güvenlik Sistemi araç kap lar n ve kaputu izleyerek araca izinsiz giriflleri ve kontak anahtar n izleyerek arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde, sistem korna ve lambalarla sinyal verir ve arac n çal flmas n engeller: korna çalar, farlar yan p söner, park lambalar yan p söner ve gösterge grubundaki Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas yan p söner. Alarm n Tekrar Kurulmas Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir giriflimde bulunulmazsa sistem 29. saniyede kornay kapat r, 31. saniyede görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan alarm tekrar kurulur. Alarm n Kurulmas Anahtar kontaktan ç kar p sürücü veya yolcu kap - s aç kken elektrik kumandal kap kilit svicine bas - n z ya da Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi üzerindeki LOCK (Kilitle) dü mesine bas n z. Son kap veya bütün kap lar kapat ld ktan sonra sistem 16 saniye içinde devreye girer. Bu süre içinde Araç Güvenlik Alarm Göstergesi yan p söner. Yanmazsa alarm kurulmam fl demektir. Ayr ca devreye girme s ras nda herhangi bir kap aç l rsa sistem devreye girme sürecini iptal eder. Alarm kap y kapatt ktan sonra tekrar kurmak istiyorsan z daha önce belirtilen kurma ifllemi s ras n tekrar etmelisiniz. Sistemin Devreden Ç kar lmas RKE vericisi üzerindeki UNLOCK (Kilit aç) dü mesine basarak veya konta a uygun kontak anahtar n sokup anahtar ON konumuna çevirerek sistemi devreden ç karabilirsiniz.

16 Sürücü kap s anahtar yuvas ve RKE üzerindeki TRUNK (bagaj kap s ) dü mesi sistemi devreye sokup devreden ç karmaz. Bagaj aç ld nda sistem devrede kal r. TRUNK (Bagaj) dü mesine bas ld nda sistem devreden ç kmaz. Araca bagajdan girildi inde ve herhangi bir kap aç ld nda alarm çalar. Sistem devredeyken dahili elektrik kumandal kap kilidi sviçleri kap kilitlerini açmaz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak flekilde tasarlanm flt r; ancak sistemin beklenmedik bir flekilde kurulaca durumlar yarat labilmektedir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da devreye girecektir. Araçta kal p kap y açt n zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü ba lant lar ç kar lm flsa sistem akü ba lant lar geri tak ld nda tekrar devreye girer. D fl lambalar yan p söner, korna çalar ve kontak arac çal flt r r. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. AYDINLATMALI G R fi S STEM Kap içi lambalar uzaktan kumanday (RKE) kulland n zda veya kap y açt n zda yanar. Lambalar yaklafl k 30 saniye sonra aflamal olarak veya kontak anahtar LOCK konumundan ON konumuna getirildikten hemen sonra söner. Tavan harita/okuma lambalar manuel olarak aç lmad ysa far kolu defeat (devre d fl ) konumundayken (en alt konumda) kap içi lambalar çal flmaz. UZAKTAN KUMANDA (RKE) Bu sistem, anahtarl kta bulunan verici yard m yla, belli bir mesafeden arac n z n kap kilitlerini aç p kapatman z ve bagaj açman z sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için vericiyi araca do rultman za gerek yoktur. Entegre anahtarl Fob konta a takt n zda Uzaktan Kumanda üzerindeki bütün dü meler iptal olur; ancak, di er vericilerdeki dü meler çal fl r. 8 km/s ve üstündeki h zlarda sürüfl yaparken bütün anahtarlardaki bütün Uzaktan Kumanda dü meleri iptal olur. Kap Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bir kere; bütün kap lar n kilitlerini açmak için iki kere bas p b rak n z. Kilit açma sinyalini tan d n göstermek için dönüfl sinyalleri yan p söner. Ayd nlatmal Girifl Sistemi de yanar. Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap s n n/bütün Uzaktan Kumanda (RKE) Kap lar n Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bir kere; bütün kap lar n kilitlerini açmak için ise befl saniye içinde iki kere bas p b rak n z. Kilit açma sinyalini tan d n göstermek için sinyaller yan p söner. Ayd nlatmal Girifl Sistemi de yanar. 15

17 Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap s n n/bütün Kap lar n Kilitlerinin Aç lmas Bu özellik sistemi Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine ilk bas flta sadece sürücü kap s - n veya bütün kap lar açacak flekilde programlar. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kap Kilitlerinin Aç lmas " k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki ad mlar uygulan r: 1. Programlanm fl verici üzerindeki kilitleme dü mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd yla bas l tutunuz. Ard ndan kilitleme dü mesini bas l tutarken kilit açma dü mesine bas p bu dü meyi de bas l tutunuz. 2. Her iki dü meyi de ayn anda serbest b rak n z. 3. Özelli i arac n d fl na ç k p kontak anahtar LOCK konumunda ve anahtar ç kar lm flken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme/kilit açma dü melerine basarak test ediniz. 4. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. 16 Arac n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bas n z. Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin Yanmas (Flash Lights with Remote Key Lock) Bu özellik kap lar Uzaktan Kumanda ile kilitlendi inde veya kilitleri aç ld nda sinyallerin yan p sönmesini sa lar. Bu özellik aç l p kapat labilir. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin Yanmas " k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Programlanm fl verici üzerindeki kilit açma dü mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd yla bas l tutunuz. Ard ndan kilit açma dü mesini bas l tutarken kilitleme dü mesine bas p bu dü meyi de bas l tutunuz. 2. Her iki dü meyi de ayn anda serbest b rak n z. 3. Özelli i arac n d fl na ç k p kontak anahtar LOCK konumunda ve anahtar ç kar lm flken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme/kilit açma dü melerine basarak test ediniz. 4. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Arac n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bas n z. Uzaktan Kumanda ile Kap Kilitlerinin Aç lmas S ras nda Farlar n Yanmas (Turn Headlights On with Remote Key Unlock) Bu özellik uzaktan kumanda ile kap lar n kilitleri aç - l rken 90 saniyeye kadar farlar aktif tutar. Bu özelli in süresi EVIC donan ml araçlarda programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilir Özellikler) k sm nda Uzaktan Kumanda ile Kilit Açarken Farlar n Yanmas konusuna bak n z. Kap lar n Kilitlenmesi Bütün kap lar kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine bas p b rak n z. Sinyaller yan p söner ve korna sinyali tan d n belirtmek

18 için sesli sinyal verir. Bagaj n Aç lmas Bagaj açmak için uzaktan kumanda üzerindeki TRUNK (Bagaj) dü mesine befl saniye içinde iki kez bas n z. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Programlanm fl Uzaktan Kumandan z yoksa daha fazla bilgi için yetkili bayinize baflvurunuz. Uzaktan Kumanda Pilinin Bak m Tavsiye edilen pil bir adet CR2032 dir. Arka muhafaza veya bask l devre kart ndaki pil terminallerine dokunmay n z. 1. Pil kapa fob un arkas ndad r. Yuvaya küçük, düz uçlu bir tornavida sokup kapa dikkatlice aç n z. P L KAPA I Pil De iflimi 2. Pilleri ç kar p de ifltiriniz. Yeni pillere parmaklar n zla dokunmamaya dikkat ediniz. Cildinizden bulaflacak ya pilin bozulmas na sebep olabilir. Pile dokunursan z alkol ile temizleyiniz. 3. Pil kapa n tekrar yerine tak n z. Genel Bilgiler Verici ve al c lar EEC düzenlemeleri gere ince 434,92 MHz tafl y c frekans nda çal fl r. Bu cihazlar her bir ülkenin özel düzenlemelerine uymas için belgelendirilmelidir. ki grup düzenleme mevcuttur: Birçok ülkenin kulland ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standard ) ve ETC ye dayanan fakat ilave olarak kendine has gerekliliklere sahip Alman BZT federal düzenlemesi 225Z125. Tan mlanan di er gereklilikler KOM SYON YÖ- NERGES 95/56/EC nin ANNEX VI ü içerisinde not edilmifltir. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z (RKE) normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol ediniz: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar kapatmak için kap lar n trim panelindeki kilit mandallar na bas n z. Kap kilitlerini açmak için kap lar n trim panelindeki kilit mandallar n yukar çekiniz. Kap Kilit Mandallar Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. 17

19 UYARI! Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park s ras nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç kar p arac n z kilitleyiniz. Araç donan m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z Çocuklar n araç içinde yanlar nda bir yetiflkin bulunmaks z n b rak lmalar say s z sebepten ötürü tehlikelidir. Çocuklar veya di erleri ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar kontakta b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, di er kontrolleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Ön kap trim panellerinde elektrik kumandal kap kilidi sviçleri bulunur. Kap lar kilitlemek veya kilidini açmak için bu sviçleri kullan n z. Elektrik Kumandal Kilit Svici Anahtar kontaktayken ve ön kap lardan herhangi biri aç kken kap kilidi svicine basarsan z kilitler çal flmaz. Böylece anahtarlar n z arac n içindeyken yanl fll kla kap lar kilitlemeniz önlenmifl olur. Anahtar ç kar ld nda veya kap kapand nda kilitler çal fl r. Kap aç kken anahtar hala kontakta tak l ysa ve kontak LOCK veya ACC konumundaysa bir sinyal sesi anahtar ç karman z gerekti ini hat rlat r. Otomatik Kap Kilitleri Afla daki koflullarda elektrik kumandal kap kilitleri otomatik olarak kilitlenmez: 1. Otomatik Kap Kilitleri özelli i devrede. 2. fianz man viteste tak l. 3. Bütün kap lar kapal. 4. Gaz pedal bas l. 5. Araç h z 24 km/s nin üzerinde ve 6. Kap lar daha önceden elektrik kumandal kilit svici veya Uzaktan Kumanda (RKE) ile kilitlenmemifl. Otomatik Kap Kilitlerinin Programlanmas Otomatik Kap Kilitleri özelli i afla daki gibi devreye al nabilir veya devreden ç kart labilir: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm - na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar konta a tak n z. 2. Anahtar dört kez LOCK konumundan ON konumuna getirip en sonunda LOCK konumunda b rak - n z. 3. Elektrik kumandal kilit svicine basarak bütün kap lar kilitleyiniz. 4. Tek bir sinyal sesi programlama iflleminin tamamland n gösterir. 18

20 5. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Otomatik Kap Kilitleri özelli ini bulundu unuz bölgenin yerel kanunlar na uygun biçimde kullan n. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas Afla daki koflullarda kap lar n kilitleri otomatik olarak aç l r: 1. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli i devrededir. 2. fianz man viteste tak l ve araç h z 0 km/s dir. 3. fianz man BOfiTA veya PARK konumunda. 4. Sürücü kap s aç k. 5. Kap kilitleri daha önceden aç lmam fl ve 6. Araç h z 0 km/s dir. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli inin programlanmas Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli i afla daki flekilde devreye al nabilir veya devreden ç kart labilir: EVIC donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar konta a tak n z. 2. Anahtar dört kez LOCK konumundan ON konumuna getirip en sonunda LOCK konumunda b rak - n z. 3. Elektrik kumandal kilit açma svicine basarak bütün kap lar n kilitlerini aç n z. 4. Tek bir sinyal sesi programlama iflleminin tamamland n gösterir. 5. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli ini bulundu unuz bölgenin yerel kanunlar na uygun biçimde kullan n z. Çocuk Kilidi Küçük çocuklar n arka koltukta daha emniyetli bir yolculuk yapmas için arka kap larda Çocuk Kilidi sistemi vard r. Çocuk Kilidi Sisteminin Kilitlenmesi 1. Arka kap y aç n z. 2. Vale anahtar n n (veya di er yedek anahtarlar n) uç k sm n çocuk kilidine sokup yukar do ru çekiniz. Vale anahtar bilgisi için bu bölümdeki Anahtarlar n z Hakk nda k sm na bak n z. Çocuk Kilidi 3. Karfl arka kap üzerindeki Ad m 1 ve 2 yi tekrar ediniz. Çocuk Kilidi sistemi devredeyken, kap içerden kilitlenmemifl olsa bile sadece d fl kap kolu ile aç labilir. 19

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU

CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU CITROËN C5 KULLANIM KILAVUZU CITROEN yenilikçi bir Ortakl k tercih ediyor 35 y ld r ortak çal flan CITROËN ve TOTAL, en ileri teknolojilere göre ayn anda motor ve ya üretirler. Referansl bir ya CITROEN

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı