KULLANIM KILAVUZU 300C

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU 300C"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU 300C

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI D Z N

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man ve arazi flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n z, böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralan- malara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidir. Arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayinin yönetimi ile konuflunuz. Yetkili bayiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KI- LAVUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILAVUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi K- L K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. 4

6 Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç - n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için çindekiler k sm na bak n z. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Arac n zda veya bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için arka sayfadaki tabloya bak - n z. 5

7 ELEKTRON K DENGE YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYAL ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K HIZ KONTROLÜ PROGRAMI/FREN DESTEK S STEM BRAKE YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA SV C KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN PR Z ) YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM YIKAYICISI ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK ÇEK fi KONTROL DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi ABS ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI PARK LAMBALARI ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L TLEME ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi FREN S STEM UYARI PARK FREN AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI ÇEKME/YÜK ÇOCUK KOLTU U ALT KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI (LATCH) U CONNECT DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR 4 TEKERLEKTEN ÇEK fil DÜfiÜK ARIZA GÖSTERGE fianziman MOTOR SO UTMA HAVA YASTI I YOLCU HAVA KAPILAR AÇIK KONVERT BL KONVERT BL ÜSTÜ KORNA KULLANICI KILAVUZU LAMBASI YA I SUYU SICAKLI I S STEM YASTI I KAPALI ÜSTÜ AÇIK KAPALI ISO ya BAKINIZ. SICAKLI I 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç fiasi Numaras (VIN) motor bölmesindeki sa ön amortisör kulesinde yaz l d r. VIN numaras ayn zamanda sol arka C sütunu üzerinde de bulunur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI! Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Fob Entegre Anahtar Tip Çal flt rma Özelli i Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Yedek Anahtarlar Genel Bilgiler GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Alarm n Tekrar Kurulmas Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kar lmas AYDINLATMALI G R fi S STEM UZAKTAN KUMANDA (RKE) Kap Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n Kilitlenmesi Bagaj n Aç lmas

11 lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Uzaktan Kumanda Pilinin Servisi Genel Bilgiler KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Kilidi CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Rüzgar Türbülans BAGAJ K L D VE AÇILMASI BAGAJ EMN YET UYARISI Acil Durumda Bagaj n Aç lmas YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Otomatik Kilitleme Modu Bel/Omuz Emniyet Kemeri Düzeltme Prosedürü Emniyet Kemeri Öngergileri Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert ) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast Sistemi (SRS) Olay Veri Kaydedicisi (EDR) Çocuk Koltu u MOTOR ALIfiTIRMA RODAJ TAVS YELER

12 EMN YET PUÇLARI Yolcu Tafl nmas ile lgili Arac n Kilitlenmesi Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Bu sistemde Fob Entegre Anahtar (FOBIK) ve entegre kontak anahtar ile Kablosuz Kontak ünitesi (WIN) vard r. Çift tarafl anahtar konta a herhangi bir taraf n çevirerek sokabilirsiniz. Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) kontak anahtar yuvas na benzer flekilde ifllev gösterir. Dört çal flma konumu vard r, bunlardan üçü kademeli ve biri yay yüklüdür. Kademeli konumlar LOCK, ACC ve ON konumlar d r. START konumu yay yüklü anl k temas konumudur. START konumundan ç k ld nda sviç otomatik olarak kademeli ON konumuna geri döner. 12 ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) START (MARfi) Fob Entegre Anahtar (FOBIK) Fob Entegre Anahtar konta çal flt r r. Ayn zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi ile Fobun arkas na yerlefltirilen bir vale anahtar da içerir. Vale anahtar, araçtaki veya uzaktan kumandadaki batarya bitti inde araca girifle izin verir. Vale anahtar ayn zamanda torpido gözünü kilitlemek için de kullan l r. Vale anahtar n, arac n vale taraf ndan parkedilmesi s ras nda yan n zda bulundurabilirsiniz. Vale anahtar n Fobdan ç karmak için Fobun üstündeki mekanik mandal bafl parma n zla yana çekip ard ndan di er elinizle anahtar ç kar n z. Vale Anahtar n n Ç kar lmas Çift tarafl anahtar konta a herhangi bir taraf n çevirerek sokabilirsiniz. Tip Çal flt rma Özelli i Bu özellik otomatik olarak marfl motorunun çal flmas n kontrol eder. 5. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas bölümündeki Normal Çal flt rma ( Tip Çal flt rma) k sm na bak n z. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak anahtar n LOCK konumuna getirip ard ndan anahtar ç kar n z. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda elektrik kumandal cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (baz modellerde) ve elektrik prizleri kontak anahtar LOCK konumuna getirildikten sonra 10 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap - lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda elektrik kumandal cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (baz modellerde) ve elektrik prizleri kontak anahtar LOCK konumuna getirildikten sonra 60 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap - lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Bu özelli in süresi programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan

14 Programlanabilir Özellikler) k sm nda Kap Aç lana Kadar Aksesuarlara Güç Verilmesi konusuna bak n z. UYARI! Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z. Çocuklar arac n içinde bir yetiflkin olmadan b - rakman z bir çok aç dan tehlikelidir. Çocuklar veya di erleri ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar kontakta b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, di er kontrolleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. D KKAT! Araçtan ayr l rken daima anahtar yan n za al n ve bütün kap lar kilitleyiniz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Sürücü kap s n açt n zda anahtar hala kontakta tak l ysa bir sinyal sesi anahtar ç karman z gerekti ini hat rlat r. Kontakta Unutulan Anahtar Hat rlatma sistemi sadece kontak anahtar LOCK veya ACC konumundayken uyar verir. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Sentry Key mmobilizer sistemi motoru iptal ederek arac n yetkisiz biri taraf ndan çal flt r lmas n engeller. Sistemin devreye sokulmas ya da aktif hale gelmifl olmas gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal flma biçimi otomatiktir. Sistem arac n yetkisiz kullan lmas n engellemek için fabrikada efllefltirilmifl Uzaktan Kumanda (RKE) ve entegre anahtar ile Kablosuz Kontak Ünitesini (WIN) kullan r. Bu yüzden sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Kontak anahtar ON konumuna getirildikten sonra Araç Güvenlik Alarm Göstergesi ampul kontrolü amac ile üç saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n kontrolden sonra da yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Ayr ca uyar lambas n n ampul kontrolünden hemen sonra yan p sönmeye bafllamas, arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan ld anlam na gelir Her iki durumda da motor iki saniye çal flt ktan sonra durur. Araç Alarm Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Bu durumda arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key mmobilizer sistemi sat fl sonras uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu de- ildir. Bu sistemlerin kullan lmas araçta çal flt rma problemlerine ve güvenlik korumas - n n azalmas na sebep olur. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün RKE ler arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar Sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Bir verici araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. 13

15 D KKAT! Arac n z bafl nda kimse yokken b rakaca n z zaman mutlaka anahtar araçtan ç kar p bütün kap lar kilitleyiniz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. PIN i güvenli bir yerde saklay n z. Bu numara ile RKE vericilerinin bayiiden de iflimi yap labilir. Vericinin ço alt lmas iflleminde bofl bir verici araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl verici, daha önce hiç programlanmam fl verici anlam na gelir. RKE vericisinin de ifltirilmesi veya yedek alman z gerekti inde yetkili bayiinize baflvurunuz. Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd nda bütün araç RKE lerini de servise getirmeyi unutmay n z. Genel Bilgiler Sentry Key mmobilizer sistemi, 434 MHz frekansta çal fl r. Bu cihaz, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan l r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik 14 Krall k. Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için: ec.html internet adresine bak n z. Site ingilizcedir. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Araç Güvenlik Sistemi araç kap lar n ve kaputu izleyerek araca izinsiz giriflleri ve kontak anahtar n izleyerek arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde, sistem korna ve lambalarla sinyal verir ve arac n çal flmas n engeller: korna çalar, farlar yan p söner, park lambalar yan p söner ve gösterge grubundaki Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas yan p söner. Alarm n Tekrar Kurulmas Herhangi bir durum alarm tetiklerse ve alarm n kapat lmas için herhangi bir giriflimde bulunulmazsa sistem 29. saniyede kornay kapat r, 31. saniyede görsel sinyalleri kapat r ve ard ndan alarm tekrar kurulur. Alarm n Kurulmas Anahtar kontaktan ç kar p sürücü veya yolcu kap - s aç kken elektrik kumandal kap kilit svicine bas - n z ya da Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi üzerindeki LOCK (Kilitle) dü mesine bas n z. Son kap veya bütün kap lar kapat ld ktan sonra sistem 16 saniye içinde devreye girer. Bu süre içinde Araç Güvenlik Alarm Göstergesi yan p söner. Yanmazsa alarm kurulmam fl demektir. Ayr ca devreye girme s ras nda herhangi bir kap aç l rsa sistem devreye girme sürecini iptal eder. Alarm kap y kapatt ktan sonra tekrar kurmak istiyorsan z daha önce belirtilen kurma ifllemi s ras n tekrar etmelisiniz. Sistemin Devreden Ç kar lmas RKE vericisi üzerindeki UNLOCK (Kilit aç) dü mesine basarak veya konta a uygun kontak anahtar n sokup anahtar ON konumuna çevirerek sistemi devreden ç karabilirsiniz.

16 Sürücü kap s anahtar yuvas ve RKE üzerindeki TRUNK (bagaj kap s ) dü mesi sistemi devreye sokup devreden ç karmaz. Bagaj aç ld nda sistem devrede kal r. TRUNK (Bagaj) dü mesine bas ld nda sistem devreden ç kmaz. Araca bagajdan girildi inde ve herhangi bir kap aç ld nda alarm çalar. Sistem devredeyken dahili elektrik kumandal kap kilidi sviçleri kap kilitlerini açmaz. Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak flekilde tasarlanm flt r; ancak sistemin beklenmedik bir flekilde kurulaca durumlar yarat labilmektedir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da devreye girecektir. Araçta kal p kap y açt n zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü ba lant lar ç kar lm flsa sistem akü ba lant lar geri tak ld nda tekrar devreye girer. D fl lambalar yan p söner, korna çalar ve kontak arac çal flt r r. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. AYDINLATMALI G R fi S STEM Kap içi lambalar uzaktan kumanday (RKE) kulland n zda veya kap y açt n zda yanar. Lambalar yaklafl k 30 saniye sonra aflamal olarak veya kontak anahtar LOCK konumundan ON konumuna getirildikten hemen sonra söner. Tavan harita/okuma lambalar manuel olarak aç lmad ysa far kolu defeat (devre d fl ) konumundayken (en alt konumda) kap içi lambalar çal flmaz. UZAKTAN KUMANDA (RKE) Bu sistem, anahtarl kta bulunan verici yard m yla, belli bir mesafeden arac n z n kap kilitlerini aç p kapatman z ve bagaj açman z sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için vericiyi araca do rultman za gerek yoktur. Entegre anahtarl Fob konta a takt n zda Uzaktan Kumanda üzerindeki bütün dü meler iptal olur; ancak, di er vericilerdeki dü meler çal fl r. 8 km/s ve üstündeki h zlarda sürüfl yaparken bütün anahtarlardaki bütün Uzaktan Kumanda dü meleri iptal olur. Kap Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bir kere; bütün kap lar n kilitlerini açmak için iki kere bas p b rak n z. Kilit açma sinyalini tan d n göstermek için dönüfl sinyalleri yan p söner. Ayd nlatmal Girifl Sistemi de yanar. Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap s n n/bütün Uzaktan Kumanda (RKE) Kap lar n Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bir kere; bütün kap lar n kilitlerini açmak için ise befl saniye içinde iki kere bas p b rak n z. Kilit açma sinyalini tan d n göstermek için sinyaller yan p söner. Ayd nlatmal Girifl Sistemi de yanar. 15

17 Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap s n n/bütün Kap lar n Kilitlerinin Aç lmas Bu özellik sistemi Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine ilk bas flta sadece sürücü kap s - n veya bütün kap lar açacak flekilde programlar. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kap Kilitlerinin Aç lmas " k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki ad mlar uygulan r: 1. Programlanm fl verici üzerindeki kilitleme dü mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd yla bas l tutunuz. Ard ndan kilitleme dü mesini bas l tutarken kilit açma dü mesine bas p bu dü meyi de bas l tutunuz. 2. Her iki dü meyi de ayn anda serbest b rak n z. 3. Özelli i arac n d fl na ç k p kontak anahtar LOCK konumunda ve anahtar ç kar lm flken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme/kilit açma dü melerine basarak test ediniz. 4. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. 16 Arac n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bas n z. Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin Yanmas (Flash Lights with Remote Key Lock) Bu özellik kap lar Uzaktan Kumanda ile kilitlendi inde veya kilitleri aç ld nda sinyallerin yan p sönmesini sa lar. Bu özellik aç l p kapat labilir. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin Yanmas " k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Programlanm fl verici üzerindeki kilit açma dü mesini en az dört saniye ve on saniyeden fazla olmamak kayd yla bas l tutunuz. Ard ndan kilit açma dü mesini bas l tutarken kilitleme dü mesine bas p bu dü meyi de bas l tutunuz. 2. Her iki dü meyi de ayn anda serbest b rak n z. 3. Özelli i arac n d fl na ç k p kontak anahtar LOCK konumunda ve anahtar ç kar lm flken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme/kilit açma dü melerine basarak test ediniz. 4. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Arac n içindeyken Uzaktan Kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine basmak Güvenlik Alarm n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n devreye girmesine sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç karmak için Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine bas n z. Uzaktan Kumanda ile Kap Kilitlerinin Aç lmas S ras nda Farlar n Yanmas (Turn Headlights On with Remote Key Unlock) Bu özellik uzaktan kumanda ile kap lar n kilitleri aç - l rken 90 saniyeye kadar farlar aktif tutar. Bu özelli in süresi EVIC donan ml araçlarda programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilir Özellikler) k sm nda Uzaktan Kumanda ile Kilit Açarken Farlar n Yanmas konusuna bak n z. Kap lar n Kilitlenmesi Bütün kap lar kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki kilitleme dü mesine bas p b rak n z. Sinyaller yan p söner ve korna sinyali tan d n belirtmek

18 için sesli sinyal verir. Bagaj n Aç lmas Bagaj açmak için uzaktan kumanda üzerindeki TRUNK (Bagaj) dü mesine befl saniye içinde iki kez bas n z. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Programlanm fl Uzaktan Kumandan z yoksa daha fazla bilgi için yetkili bayinize baflvurunuz. Uzaktan Kumanda Pilinin Bak m Tavsiye edilen pil bir adet CR2032 dir. Arka muhafaza veya bask l devre kart ndaki pil terminallerine dokunmay n z. 1. Pil kapa fob un arkas ndad r. Yuvaya küçük, düz uçlu bir tornavida sokup kapa dikkatlice aç n z. P L KAPA I Pil De iflimi 2. Pilleri ç kar p de ifltiriniz. Yeni pillere parmaklar n zla dokunmamaya dikkat ediniz. Cildinizden bulaflacak ya pilin bozulmas na sebep olabilir. Pile dokunursan z alkol ile temizleyiniz. 3. Pil kapa n tekrar yerine tak n z. Genel Bilgiler Verici ve al c lar EEC düzenlemeleri gere ince 434,92 MHz tafl y c frekans nda çal fl r. Bu cihazlar her bir ülkenin özel düzenlemelerine uymas için belgelendirilmelidir. ki grup düzenleme mevcuttur: Birçok ülkenin kulland ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standard ) ve ETC ye dayanan fakat ilave olarak kendine has gerekliliklere sahip Alman BZT federal düzenlemesi 225Z125. Tan mlanan di er gereklilikler KOM SYON YÖ- NERGES 95/56/EC nin ANNEX VI ü içerisinde not edilmifltir. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z (RKE) normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol ediniz: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar kapatmak için kap lar n trim panelindeki kilit mandallar na bas n z. Kap kilitlerini açmak için kap lar n trim panelindeki kilit mandallar n yukar çekiniz. Kap Kilit Mandallar Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. 17

19 UYARI! Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park s ras nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç kar p arac n z kilitleyiniz. Araç donan m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z Çocuklar n araç içinde yanlar nda bir yetiflkin bulunmaks z n b rak lmalar say s z sebepten ötürü tehlikelidir. Çocuklar veya di erleri ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar kontakta b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, di er kontrolleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Ön kap trim panellerinde elektrik kumandal kap kilidi sviçleri bulunur. Kap lar kilitlemek veya kilidini açmak için bu sviçleri kullan n z. Elektrik Kumandal Kilit Svici Anahtar kontaktayken ve ön kap lardan herhangi biri aç kken kap kilidi svicine basarsan z kilitler çal flmaz. Böylece anahtarlar n z arac n içindeyken yanl fll kla kap lar kilitlemeniz önlenmifl olur. Anahtar ç kar ld nda veya kap kapand nda kilitler çal fl r. Kap aç kken anahtar hala kontakta tak l ysa ve kontak LOCK veya ACC konumundaysa bir sinyal sesi anahtar ç karman z gerekti ini hat rlat r. Otomatik Kap Kilitleri Afla daki koflullarda elektrik kumandal kap kilitleri otomatik olarak kilitlenmez: 1. Otomatik Kap Kilitleri özelli i devrede. 2. fianz man viteste tak l. 3. Bütün kap lar kapal. 4. Gaz pedal bas l. 5. Araç h z 24 km/s nin üzerinde ve 6. Kap lar daha önceden elektrik kumandal kilit svici veya Uzaktan Kumanda (RKE) ile kilitlenmemifl. Otomatik Kap Kilitlerinin Programlanmas Otomatik Kap Kilitleri özelli i afla daki gibi devreye al nabilir veya devreden ç kart labilir: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm - na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar konta a tak n z. 2. Anahtar dört kez LOCK konumundan ON konumuna getirip en sonunda LOCK konumunda b rak - n z. 3. Elektrik kumandal kilit svicine basarak bütün kap lar kilitleyiniz. 4. Tek bir sinyal sesi programlama iflleminin tamamland n gösterir. 18

20 5. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Otomatik Kap Kilitleri özelli ini bulundu unuz bölgenin yerel kanunlar na uygun biçimde kullan n. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas Afla daki koflullarda kap lar n kilitleri otomatik olarak aç l r: 1. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli i devrededir. 2. fianz man viteste tak l ve araç h z 0 km/s dir. 3. fianz man BOfiTA veya PARK konumunda. 4. Sürücü kap s aç k. 5. Kap kilitleri daha önceden aç lmam fl ve 6. Araç h z 0 km/s dir. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli inin programlanmas Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli i afla daki flekilde devreye al nabilir veya devreden ç kart labilir: EVIC donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm na bak n z. EVIC donan ml olmayan araçlarda afla daki prosedür uygulan r: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar konta a tak n z. 2. Anahtar dört kez LOCK konumundan ON konumuna getirip en sonunda LOCK konumunda b rak - n z. 3. Elektrik kumandal kilit açma svicine basarak bütün kap lar n kilitlerini aç n z. 4. Tek bir sinyal sesi programlama iflleminin tamamland n gösterir. 5. Bu ad mlar tekrar ederek bir önceki ayarlara geri dönebilirsiniz. Ç k flta Kap Kilitlerinin Otomatik Olarak Aç lmas özelli ini bulundu unuz bölgenin yerel kanunlar na uygun biçimde kullan n z. Çocuk Kilidi Küçük çocuklar n arka koltukta daha emniyetli bir yolculuk yapmas için arka kap larda Çocuk Kilidi sistemi vard r. Çocuk Kilidi Sisteminin Kilitlenmesi 1. Arka kap y aç n z. 2. Vale anahtar n n (veya di er yedek anahtarlar n) uç k sm n çocuk kilidine sokup yukar do ru çekiniz. Vale anahtar bilgisi için bu bölümdeki Anahtarlar n z Hakk nda k sm na bak n z. Çocuk Kilidi 3. Karfl arka kap üzerindeki Ad m 1 ve 2 yi tekrar ediniz. Çocuk Kilidi sistemi devredeyken, kap içerden kilitlenmemifl olsa bile sadece d fl kap kolu ile aç labilir. 19

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. 00-Civic 11/10/08 10:36 AM Page 2 Bu el kitabı aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanıcı el kitabı

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Honda Yetkili Servisiniz

Honda Yetkili Servisiniz 00-Hybrid 10/10/08 10:54 AM Page 2 Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünülmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı