Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar Bütçe...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe..."

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat ld ve ikili temaslarda bulundu. 12 K br s milli davam zd r K br s davam z uzun soluklu bir mücadeledir... Bu mücadelede bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da K br s Türk halk n n yan nda olmaya devam edece iz. K br s sorununun kapsaml çözüm yerinin hiçbir zaman AB olmayaca n söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, her zaman BM zemininde adil ve kal c çözümden yana oldu. 22 DS den 4 y lda 366 tesis Baflbakan Erdo an, DS taraf ndan Türkiye'nin çeflitli yerlerinde yap m tamamlanan 15 tesisin toplu aç l fl n Kastamonu'dan yapt Demiryollar nda hamle y llar Demiryollar terkedilmifllikten kurtulurken, Türkiye 2007 y l nda dünyada h zl tren a na sahip sekiz ülkeden biri haline geliyor. Tek iktidar Bütçe... AK PARTi Hükümeti'nin 5. Bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet 5. bütçesini yapt. Bütçede özürlüler için 1 milyar YTL ayr ld AK PARTi stanbul Milletvekili Gürsoy Erol, özürlülerin son dört y ldaki kazan mlar n Türkiye Bülteni ne anlatt.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 44 Ocak 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Seçil Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. AK PARTi ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L K LK B R ARADA: BEfi YIL, BEfi NC BÜTÇE AK PART iktidar sözlerini yerine getiriyor, al flkanl klar m z de- ifltiriyor. Daha yolun bafl nda halk m z n verdi i sürenin son dakikas n tüketinceye çal flmaya devam dedik. Sözümüzün gere- ini de yerine getirdik. Türkiye'de ilk kez bir siyasi iktidar görev süresinin beflinci y l ndan gün saymaya bafllad. Türkiye'de ilk kez bir siyasi iktidar dördüncü bütçe y l n tamamlay p beflinci iktidar y l n n bütçesini yapt. Hayal gibi Tek iktidar, beflinci bütçe. flte bunun ad istikrard r! ktidar n ilkleri bunlarla da s n rl de il. flte haf zalar m z al p dört y l öncesine götüren ve nereden nereye dedirten tarihi hamleler M LL GEL R K YE KATLADIK AK PART iktidar baflkalar n n yar m yüzy lda ulaflamad baflar - lara dört y lda imza att y - LK KEZ BEfi NC YIL l nda 2598 dolar olan kifli bafl na milli gelir rakam n 3382, 4172, 5008 derken 2006 y l nda 5318 dolara ç kard k. Milli geliri dört y lda ikiye katlad k y l için belirlenen fert bafl - na 10 bin dolar hedefine ad m ad m yaklafl yoruz. ARALIKSIZ BÜYÜYORUZ Türkiye ekonomisi rekor büyüme rakamlar yla da AK PARTi iktidar nda tan flt. Tam 19 çeyrektir aral ks z büyüyoruz. Geçmiflin bir ileri iki geri giden, bir büyüyen bir küçülen Türkiye'si yok art k. 2004'teki yüzde 9.9'luk büyüme gibi 2006'daki 19 çeyreklik sürekli büyüme de bizim baflar hanemizde. Türkiye bu günleri daha önce hiç görmedi! HARCADI IMIZ KADAR TASARRUF YAPTIK AK PARTi iktidar nda kaynaklar etkinlik ve verimlilik kazand. srafa göz yumulmad. Temiz siyaset, lafta de il iflde gösterildi. DS, dört y lda daha önce görülmedik bir çal flmayla 366 tesisin yap m n tamamlarken 3,5 milyar YTL de tasarruf sa lad. Bu rakam, Türkiye'nin en büyü ü Atatürk Baraj 'ndan iki tane yapmaya eflde er bir rakamd r. Düflünün, ana muhalefetin geçmifl y llarda Yuvac k'ta bat rd 4,5 milyar dolarla kaç tane Atatürk Baraj yap l rd? ALIM GÜCÜNDE NEREDEN NEREYE... Türkiye Bülteni, farkl maafl gruplar ndaki art fl oranlar n ve al m

5 gücünde ortaya ç kan art fllar hayat n içinden örneklerle yans t - yor. Dört y l önceki paran n ald - et, süt, zeytin, ekmek, yumurta, peynir miktar ne kadard, bugün ne kadar? Bu alanda nereden nereye geldik DEM RYOLLARI'NIN YEN SAH B Demiryollar 'nda Sultan Abdülhamid ve Atatürk'lü y llarda yaflanan at l m n son hamlesini Baflbakan Erdo an yapt, yap yor. Ankara- stanbul, Asya-Avrupa, Ankara- Konya çift hatl h zl tren raylar yla birbirine ba lan yor. Türkiye, dünyan n h zl tren a na sahip sekizinci ülkesi ünvan n al yor. ÜRÜN PR MLER 5 KAT ARTTI AK PARTi'li y llar, tar mda destek y llar olarak hat rlanacak y l nda 186 milyon YTL olan tar m ürünleri destekleme tutar 264, 282, 650 derken 2006 y l nda tam 930 milyon YTL'ye ulaflt. Dört y lda ödedi imiz primlerin toplam 2 milyar 126 milyon YTL'yi aflt. Simdi sormak gerek memleketin bereketini kurutan eskilere; 186 milyon YTL nerede 930 milyon YTL nerede? Say saymay m bilmiyorsunuz yoksa gerçekleri mi görmüyorsunuz? SUSTURMAK Ç N HRACAT YETER! AK PARTi iktidar, 2002 y l sonunda 36 milyar dolar düzeyinde devrald ihracat dört y lda 85 milyar dolara ç kard y l ihracat rakam 85 milyar dolar bulurken Kas m ay nda 8,6 milyar dolar ile en yüksek ayl k ihracat rakam yakaland. Bir ayl k ihracat m z bile yak n geçmiflteki iktidarlar n bir y ll k ihracat na eflit. MUHALEFET KONUfiSUN, B Z ÇALIfiIYORUZ AK PARTi iktidar, Türkiye'yi kriz ve bunal mlar n adresi olmaktan kurtard. Borçlar n ödeyemez halde devrald m z idare, bugün tarihinin en sa lam bütçesini yapar haldedir. E itim, sa l k ve tar m n pay artm fl; 2007 bütçesi sosyal yönü en kuvvetli bütçe olarak tan mlanm flt r. Ücretsiz kitap, kömür, ilaç da t - m sürdürülecek; bu y l sadece özürlülerimiz için 1 milyar YTL harcama gerçeklefltirilecektir. Y l boyunca kimin ne yapaca bugünden bellidir: Muhalefet konuflacak, biz ise Türkiye için çal flaca z. Kurban bayram n z mübarek, yeni y l n z kutlu olsun. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun! Esen kal n KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK, YEN YILINIZ KUTLU OLSUN. ALLAH, DEVLET M Z VE M LLET M Z KORUSUN!

6 OCAK TAR H TAR H 28 Ocak 1920 Misak- Milli nin kabulü stanbul da toplanan son Meclis-i Mebusan da, Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali R za Pafla n n giriflimiyle gizli bir oturum yap ld ve burada Misak- Milli kabul edildi. Bu ayn zamanda Anadolu Hareketi nin de program oldu. Misak- Milli afla daki alt maddeden olufluyordu: Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzaland vakit, düflman ordular n n iflgali alt nda bulunan ve ço unlu u ile Arap olan yerlerin kaderi, ora halk n n serbestçe verece i karara ba l kalacakt r. Bunun d fl nda kalan ve o gün iflgal edilmeyen Türk ve slam ço unlu unun bulundu u bölge bölünmez ve ayr lmaz bir bütün say lacakt r. 2. Halk n reyi ile anavatana kat lm fl olan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Artvin) için gerekirse tekrar halk n reyine müracaat edilecektir. 3. Türkiye ile yap lacak bar fla b rak lan Bat Trakya n n hukuki durumunun tespiti de halk n tam bir serbestlikle beyan edecekleri reye uygun olacakt r. 4. stanbul flehri ve Marmara n n güvenli i her türlü tehlikeden uzak kalmal d r. Çanakkale ve Karadeniz Bo azlar nda ticari serbesti ve ulaflt rma, ilgili devletlerin oy birli i ile verecekleri karara ba l kalacakt r. 5. Az nl klar n haklar komflu memleketlerdeki Müslüman ahalinin haklar n n korunmas flart ile kabul edilecek ve sa lanacakt r. 6. Milli ve iktisadi geliflmemizi mümkün k lmak amac yla tam serbesti ve istiklal sa lanmas, siyasi, adli, mali geliflmemize engel olan s - n rlamalar n kald r lmas gerekecektir. 7 Ocak 1946 Demokrat Parti nin kuruluflu Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, bir döneme damgas n vuracak olan Demokrat Parti nin kurulufl baflvurusunu resmen yapt lar. lk seçimlerde TBMM ye giren DP 1950 seçimlerinde büyük bir ço unlukla iktidara geldi. 10 Ocak 1920 Milletler Cemiyeti kuruldu I. Dünya Savafl sonunda yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Sorunların ancak barıflçı yollarla çözümlenmesi gerekti- i inanc yla Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti az üyesi oldu u için uluslararas alanda fazla bir etkinlik gösteremedi. Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaflı nın bafllamasın engelleyemedi.

7 AKTÜAL TE AB den Türkiye ye 2.1 milyar euroluk yard m AB nin döneminde müzakere süreci için Türkiye ye 2 milyar 99 milyon euro mali yard mda bulunaca bildirildi. AB Genel Sekreterli i, TBMM AB Uyum Komisyonuna, AB mali yard mlar konusunda bilgi sundu. AB nin bundan sonraki mali yard mlar ise y llar aras n kapsayacak. Türkiye ye müzakere süreci için yap lacak yard mlar n tutar, 2010 y l na kadar 2 milyar 99 milyon euro olarak öngörülüyor. Türkiye dünyaya aç lan penceremiz oldu Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili ve Saparmurat Niyazov Türkmenbafl hayat n kaybetti Türkmenistan Devlet Baflkan Saparmurat Türkmenbafl kalp krizi sonucu 66 yafl nda hayat n kaybetti. Türkmenbafl, 1985 y l ndan bu yana iktidarda bulunuyordu. Türkmenbafl n n cenaze törenine Türkiye den Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda, bakanlar, beraberindeki heyet, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) organizasyonunda Türk ifl adamlar ve ihracatç lar ile stanbul da bir araya geldi. Gürcistan Cumhurbaflkan Saakaflvili, Eskiden Rusya bizim dünyaya aç lan penceremizdi, flimdi dünyaya aç lan penceremiz Türkiye oldu dedi. milletvekilleri ve ifl adamlar ndan oluflan genifl bir heyet kat ld. Baflbakan Erdo an, Türkmenbafl için aç lan taziye defterine flunlar yazd : Devlet ve milletim ad na kardefl Türkmenistan halk n n ac s n yürekten paylafl yorum. Türkmenbafl n n Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki iliflkileri gelifltirmeye yönelik katk lar n daima sayg yla anaca z. Orta Do u da bar fl umudu srail Baflbakan Ehud Olmert, ilk kez Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas la bir araya geldi. Görüflmede Baflbakan Olmert in, 100 milyon dolarl k insani yard m serbest b rakmay ve seyahat k s tlamalar n hafifletmeyi kabul etti i belirtildi. Anlaflma kapsam nda, Bat fieria daki birtak m kontrol noktalar n n da kald r lmas na karar verildi. Annan a veda BM Güvenlik Konseyi, görev süresi 31 Aral k 2006 da sona eren BM Genel Sekreteri Kofi Annan a teflekkürlerini sunan bir karar tasar s n kabul etti. Annan, karar n kabulünden sonra yapt konuflmada, Orta Do u da hassas ve tehlikeli durumun devam etti i bir zamanda görevinden ayr lmas n n kendisine ac verdi ini söyledi.

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN ABD DE BAfiBAKAN ERDO AN, ABD DE MEDEN YETLER TT FAKI PROJES GEN fi KATILIMLI GENEL KURUL TOPLANTISI NA KATILDI VE K L TEMASLARDA BULUNDU. 6 spanya Baflbakan Zapatero, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi çerçevesinde Birleflmifl Milletler de düzenlenen Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat ld ve ikili görüflmelerde bulundu. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Devlet Bakan Mehmet Ayd n ile AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar fiaban Diflli ve Edibe Sözen efllik etti. KIBRIS KONUSUNDA KARARLILIK ABD ye geldikten sonra bir bas n toplant s düzenleyen Baflbakan Erdo an K br s konusunda Türkiye nin kararl l na bir kez daha vurgu yapt. AB, K br s ta çözüme flu ana kadar adil flekilde yaklaflmam flt r diyen Baflbakan Erdo an, zolasyonlar n serbest ticaret olarak kald r lmas, onun karfl l nda bizim de gere ini yapmam z, olay budur fleklinde konufltu. Orta Do u daki sorunlara de inen Baflbakan Erdo an, Irak n toprak bütünlü ünün korunmas gerekti ini söyledi. Baflbakan Erdo an, Filistin de al nan seçim karar n n da demokratik sürece iliflkin olumsuz bir karar oldu unu belirtti. MEDEN YETLER TT FAKI GENEL KURULU Baflbakan Erdo an, Medeniyetler ttifak Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s nda yapt konuflmada, Medeniyetler ttifak Projesi konusunda Türkiye nin bak fl aç s n anlatt. Sorunun ne oldu unu herkesin bildi ini ancak bu konuda neler yap lmas gerekti inin

9 Baflbakan Erdo an BM yeni Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir arada... ve nereden bafllan laca n n bir muamma oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Bu projenin alt - na spanya ile birlikte Türkiye olarak imzam z koydu umuzda, ço- u kimse bunun, birçok benzer giriflim gibi sürdürülemeyece ini, zamanla unutulaca n söylüyordu. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki sadece iki y l bu düflünceleri de ifltirmeye yetti dedi. ÇATIfiMA TEZLER N N DAYANA I YOK stanbul da yap lan toplant da BM Genel Sekreteri Kofi Annan a sunulan raporu hep beraber incelediklerini ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Yüksek Düzeyli Grubun sundu- u rapor, bana göre tarihi de ere sahiptir. çerdi i önerilerle, karfl karfl ya oldu umuz önemli sorunlara çözüm aranmas nda temel bir referans belgesi niteli indedir. Raporda da vurguland gibi, 21. yüzy l n bafl nda dünyam z büyük çeliflkilerle karfl karfl yad r. Egemen kültür ve inanç sistemleri, ortak insani de erler etraf nda buluflmak yerine birbirlerine cephe almaktad r. Bu, en belirgin flekliyle slam dünyas ile Bat aras nda zaman içinde keskinleflti ini gördü ümüz kutuplaflmay ortaya ç karmaktad r. Bize göre, bu kutuplaflman n kayna nda dinler, kültürlerin ve medeniyetlerin oldu unu savunan çat flma tezlerinin hiçbir hakl dayana yoktur. B SPANYA BAfiBAKANI ZAPATERO Medeniyetler ttifak Giriflimi nin giderek pek çok ülke taraf ndan desteklendi ini söyleyen spanya Baflbakan Zapatero ise giriflimin uygulanmas na yönelik olarak bir üst düzey BM temsilcisinin atanaca n belirterek, raporun uygulanmas için sivil toplumun deste- ini beklediklerini bildirdi. BM GENEL SEKRETER ANNAN Raporun de iflik inançlar ve kültürlerin birbirlerine karfl yeniden güvenini sa lamak için somut öneriler ortaya koydu unu hat rlatan BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, raporun siyaset, medya, e itim, gençlik ve göçmenler ile ilgili alanlarda sundu u önerilerin, kültürler aras iliflkileri iyilefltirmek için bir eylem plan ortaya ç kard n söyledi. K L TEMASLAR aflbakan Erdo an, ABD deki temaslar s ras nda bir çok önemli isimle bir araya geldi. Bunlar aras nda eski ABD Baflkan Clinton, BM nin yeni Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Musevi Dernekleri temsilcilerinden Malcolm Hoenlin, eski ABD D fliflleri Bakanlar ndan Henry Kissenger ve New York Times Editörler Kurulu üyeleri de bulunuyordu. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN RAN DA BAfiBAKAN ERDO AN IN RAN Z YARET NDE ÖNEML BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINDI. TÜRK YE- RAN L fik LER Cumhurbaflkan Birinci Yard mc - s Davudi ile ortak bas n toplant - s düzenleyen Baflbakan Erdo an, 2002 y l sonu itibariyle 1.2 milyar dolar olan Türkiye ile ran aras ndaki d fl ticaret hacminin bugün 7 milyar dolara ç kt n, hedefin ise 10 milyar dolar oldu unu dile getirdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ran Cumhurbaflkan Ahmedinejad. BÖLGESEL SORUNLAR Orta Do u daki istikrar ve bar - fl n korunmas ile ilgili Türkiye, ran ve Suriye ye düflen sorumlulu u görüfltüklerini söyleyen Baflbakan Erdo an, Irak n toprak bütünlü ünün ve Lübnan için dayan flma içinde olman n önemini bir kez daha vurgulad. 8 BAfiBAKAN ERDO AN: RAN LE T CARET HACM M Z 1.2 M LYAR DOLARDAN 7 M LYAR DOLARA ÇIKARDIK. HEDEF M Z 10 M LYAR DOLAR. ran da Cumhurbaflkan Ahmedinejad, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s (Baflbakan) Davudi, D fliflleri Bakan Mutteki, Dini Lider Hamaney ve eski Cumhurbaflkan Rafsancani ile görüflen Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an a ziyareti boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, AK PARTi Genel Sekreteri dris Naim fiahin ve baz milletvekilleri efllik etti. NÜKLEER SORUN D PLOMAT K YOLLARLA ÇÖZÜLMEL Filistin de seçim sonras sürece verdikleri deste in devam etti ini söyleyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ran n nükleer program yla ilgili Bafl ndan beri soruna diplomatik yollarla çözüm bulunmas gerekti ini ilettik. fiu ana kadar nas l yard mc olmaya çal flt ysak, bundan sonra da yard mc olaca m z ifade ettik dedi.

11 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN, ORTA DO U DA KALICI BARIfi VE ST KRARIN SA LANMASI Ç N SUR YE DEYD. TÜRK YE-SUR YE L fik LER Suriye Baflbakan Naci Otri ile görüflmesinde 1 milyar dolar n alt nda olan iki ülke aras ndaki ticaret hacminin önce 2 milyar dolara, sonra da 4 milyar dolara ç kar lmas gerekti ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Otri den, Türk vatandafllar n n bu ülkeye girerken yaflad klar s k nt lar n da giderilmesini istedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriye Devlet Baflkan Esad. BAfiBAKAN ERDO AN: IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNE YÖNEL K OLARAK RAN DA, SUR YE DE VE B ZDE AYNI NANCIN, AYNI KARARLILI IN OLMASI IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNÜ SA LAYACAKTIR. lk olarak Suriye Devlet Baflkan Beflar Esad la bir araya gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an bölgesel meseleler, Irak, Lübnan ve srail-filistin konular nda görüfl al fl veriflinde bulundu. LÜBNAN IN HASSAS DOKUSU Suriye temaslar yla ilgili izlenimlerini Türkiye ye dönüflünde aç klayan Baflbakan Erdo an, enerji al fl verifli ile kültür ve turizm iliflkilerinin gelifltirilmesine yönelik pek çok konuda görüflmeler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Düflüncelerinin Esad ile örtüfltü ünü söyleyen Baflbakan Erdo an, Lübnan n hassas toplumsal dokusunun korunmas n n flart oldu unu taraflar olarak teyit ettiklerini belirtti. IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ Ü Irak Hükümeti nin çabalar n n desteklenmesi konusunda fikir birli ine vard klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, Gazze de ilan edilen ateflkesin süratle yayg nlaflt r lmas gerekti ini ve Filistin de en k sa zamanda bir ulusal birlik hükümetinin kurulmas n n önemli oldu unu, ayr ca BM kararlar ve toprak karfl l bar fl ilkesi temelinde Arap- srail ihtilaf na adil, kal c ve kapsaml bir çözüm bulunmas n n flart oldu unu dile getirdi. 9

12 HABER NG LTERE BAfiBAKANI TONY BLAIR, AB L DERLER Z RVES B TER B TMEZ ANKARA YA GELEREK, BAfiBAKAN ERDO AN LA GÖRÜfiTÜ. BLAIR TÜRK YE DE Baflbakan Erdo an, Birleflmifl Milletler nezdinde kapsaml çal flmalar n yeniden bafllat lmas sürecinin hayata geçirilebilece ini, buna ngiltere nin de destek verdi ini kaydetti. 10 ngiltere Baflbakan Tony Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an. NG LTERE BAfiBAKANI TONY BLAIR, HUKUKEN B R SORUN OLMADI I TAKD RDE NG LTERE N N KKTC YE DO RUDAN UÇUfiLARI BAfiLATAB LECE N KAYDETT. AB Liderler Zirvesi nin bitti i gün Ankara ya gelen ngiltere Baflbakan Tony Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile bir araya geldi. KKTC ye deste ini her f rsatta dile getiren Blair ile Baflbakan Erdo- an n görüflmesinde K br s, AB ve Orta Do u konular ele al nd. ÇÖZÜM YER BM Blair le yapt ortak bas n toplant s nda Konsey in Ek Protokol ün uygulanmas konusunda ald kararla Türkiye ye büyük haks zl k yapt n belirten Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Do rudan Ticaret Tüzü ü, K br s Türk taraf n n beklentileri esas al nmak suretiyle ve hiçbir flarta ba lanmadan onaylan p uygulanmal d r dedi. DO RUDAN UÇUfiLAR Blair de konuyla ilgili Ek Protokol ün gerektirdi i yükümlülüklerin Türkiye taraf ndan yerine getirilmesinin önemli oldu unu, ancak ayn zamanda AB nin de taahhütlerini yerine getirmesinin gerekti ini belirtti. Blair, izolasyonlar n sona erdirilmesinin herkesin görmek istedi i bir fley oldu unu söyledi ve hukuken bir sorun olmad takdirde ngiltere nin KKTC ye do rudan uçufllar bafllatabilece ini kaydetti. L MAN ÖNER S Türkiye nin sürece yönelik son aç l mlar n n AB de olumlu bir atmosfer yaratt n ifade eden Blair, sadece Türkiye nin de il AB nin de yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemli oldu unu anlamakta oldu unu belirtti.

13 MARMARAY Ç N GER SAYIM BAfiLADI ULAfiIM 100 YILLIK HAYALE B R ADIM DAHA TRAF K KABUSU B T YOR stanbul un 100 y ll k hayali olan Marmaray ad m ad m gerçe e dönüfltürdüklerini vurgulayan Baflbakan Erdo an, nflallah 5 y l içinde stanbul un her yerine toplu tafl ma araçlar yla ulaflmak mümkün olacak dedi. Bu projelerle ulafl m altyap s na büyük katk sa lanaca n vurgulayan Baflbakan Erdo an, Proje tamamland - nda Gebze ile Halkal aras nda tek yönde saatte 75 bin yolcu tafl nacak. Her 2 köprüde trafik rahatlayacak, Bo az n 2 yakas aras ndaki ulafl m 4 dakikaya inecek diye konufltu. stanbul Bo az STANBUL UN 100 YILLIK HAYAL, MARMARAY PROJES LE ADIM ADIM GERÇE E DÖNÜfiÜYOR. TÜNEL KAZILARI BAfiBAKAN ERDO AN IN DA KATILDI I B R TÖRENLE BAfiLADI. A sr n projesi Marmaray için geri say m bafllad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld bir törenle, Ayr l kçeflme ve Yedikule tünellerini delme ifllemine baflland. Baflbakan Erdo an törende yapt konuflmada 5 y l içinde stanbul un her yerine toplu tafl ma araçlar yla ulaflmak mümkün olacak dedi. ATATÜRK-YAVUZ-FAT H BULUfiACAK Baflbakan Erdo an, Marmaray tamamland nda stanbul un trafik s - k nt s n n büyük ölçüde rahatlayaca n dile getirdi. Ayr l kçeflme de tünel kaz lar n yapacak tünel açma makinelerine Atatürk ve Yavuz adlar n n verildi ini an msatan Baflbakan Erdo an, Yedikule deki makinenin ad n n da Fatih oldu- unu belirterek, kaz lar bitti inde Atatürk, Yavuz ve Fatih in buluflacaklar n söyledi. 11

14 KIBRIS KIBRIS M LL DAVAMIZDIR A 12 AK PARTi KT DARI GÖREVE GELD LK GÜNDEN BU YANA KIBRIS POL T KASINI M LL DAVA OLARAK ELE ALDI. KKTC YE YÖNEL K EKONOM K ZOLASYONLARIN KALDIRILMASI Ç N BÜYÜK ÇABA HARCADI. HAKLILI IMIZI BÜTÜN DÜNYAYA KABUL ETT REN ÖNEML LERLEMELER SA LANDI. KKTC YE YÖNEL K ZOLASYONLAR KALDIRILMALI nnan Plan n n Rumlar taraf ndan reddedilmesi üzerine, AB Konseyi 26 Nisan 2004 tarihinde ald kararla KKTC ye uygulanan izolasyonlar kald rmay taahhüt etmifltir. Hükümetimiz bafl ndan beri, Türkiye nin AB Konseyi nin taahhütleri çerçevesinde KKTC ye yönelik izolasyonlar kald r lmadan tek bafl na ad m atmayaca n, ülkemizin Gümrük Birli i çerçevesinde liman ve havaalanlar n Rum gemi ve uçaklar na açmas n n ancak bu koflul gerçekleflti i takdirde mümkün olabilece ini ifade etmifl ve bu kararl l n sonuna kadar sürdürmüfltür. Bundan sonra da ayn kararl l ktay z. KIBRIS POL T KASI DEVLET POL T KASIDIR Önerilerimiz, Hükümetimizin bugüne kadar kararl l kla sürdürdü- ü tutumun bir ürünüdür ve benimsedi imiz temel devlet politikas yla da uyum içinde olmufltur. Hükümetimiz bafl ndan beri Türk Milletinin hür iradesiyle ç kt bu yolculukta karfl laflt m z güçlükleri milli menfaatlerimizi koruyarak aflmaya yönelik bir yaklafl m benimsemifltir. Ne yaz k ki, bugün gelinen noktada, bütün iyi niyetimize ra men AB Konseyi nin ald kararla Türkiye ye haks zl k yap lm flt r. Bu karar, Türkiye-AB iliflkilerinin ulaflt boyutla ba daflmamaktad r. Ayr ca, AB ile ortaklafla belirledi imiz hedefle de çeliflmektedir. KIBRIS SORUNU AB DE DE L BM DE ÇÖZÜLECEKT R K br s sorununun kapsaml çözüm yeri hiçbir zaman AB olmayacakt r. Biz, BM zemininde adil ve kal c çözümden yana olduk. Bu yöndeki çabalar m z sürdürmekte kararl y z. ki liderin bir araya gelerek kapsaml bir çözüm sürecini bafllatmalar n istiyoruz. Ancak, aç kça bir kez daha gördük ki, Rum ve Yunan taraf çözümsüzlükten nemalanmaktad r, ç kar sa lamaktad r. K br s Türk taraf yla siyasi eflitlik temelinde çözüme gitmek istememektedirler. Bu gerçe i AB üyesi ülkelerin görmesini bekliyoruz. GERÇEKLER GÖRMEYEN GÖZLER KÖRDÜR! K br s meselesini adil, kal c ve kapsaml bir çözüme kavuflturmak için ülkemiz, uzun y llard r diplomasi zemininde mücadele veriyor. Bu mücadele içinde son dört y l n ayr bir yeri vard r, bunu da her

15 K br s ta adil ve kal c bir çözüm için att m z kararl ad mlar sayesinde KKTC üzerindeki izolasyonlar n kalkmas art k dünya kamuoyunun gündemine girdi. K br s davas nda önümüze ç kan güçlükleri milli menfaatlerimizi koruyarak aflmaya yönelik tutumumuzdan asla vazgeçmeyece iz. 13

16 KIBRIS ak l ve insaf sahibi kabul edecektir. K br s ta taviz verdi imizi iddia edenler, AK PARTi ktidar boyunca Türkiye nin ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kazan mlar n görmek istemeyenlerdir. bn-i Sina n n dedi i gibi hiç kimse görmek istemeyen kadar kör de ildir. KIBRIS DAVASI GÖLGELENEMEZ Hiçbir fikir gelifltirmeden, hiçbir öneride bulunmadan, AK PAR- Ti yi zay f düflürmek ad na Türkiye yi zay f düflürmek, siyaset üretmek yerine spekülasyon üretmek en hafif ifadeyle siyasi f rsatç l kt r. Kimin haddine, K br s davas n gölgelemek. Kimin haddine, ucuz hesaplarla Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düflürmek. Kimin haddine, her metrekaresinde Türk milletinin evlatlar n n aziz kan bulunan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ni bir politik ç kar konusu yapmak. 14 SON DÖRT YILDA TÜRK YE DE K fi BAfiINA DÜfiEN M LL GEL R K KATINI AfiARKEN KKTC DE DE AYNI ORANDA ARTIfiLA 4 B N 500 DOLARDAN 10 B N DOLARA ÇIKTI. KIBRIS TA HAKLILI IMIZI KABUL ETT RD K Göreve geldi imiz günlerden itibaren K br s meselesi daima gündemimizin en önemli konular aras nda yer ald. Dört y ld r att - m z ad mlar sayesindedir ki bugün KKTC, uluslararas zeminde dört y l öncesiyle k yaslanamayacak bir a rl a ve güce kavuflmufltur. Bu gerçe i KKTC yönetimi de her vesileyle teyit etmektedir. Geçmiflle bugünün fark n ortaya koymak için, sadece KKTC liderlerinin bugün çeflitli dünya ülkelerinde hangi seviyede muhatap al nd klar na bakmak yeterli olacakt r. KKTC VE TALAT ULUSLARARASI KABUL GÖRÜYOR Mehmet Ali Talat, KKTC Baflbakan olarak ABD, ngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya D fliflleri Bakanlar yla üst düzey görüflmeler yapm flt r. Yine KKTC Baflbakan olarak Avrupa Parlamentosu na hitap etmifltir. D fl politika gerçeklerinden az çok haberi olan herkes, bu dönemde KKTC nin dünyan n önemli ülkelerinde siyasi muhatap bulma ve muhatap kabul edilme noktas nda ne kadar önemli kazan mlar elde etti ini rahatl kla görecektir. Nereden bakarsan z bak n, ortada çok önemli bir diplomatik baflar var. Bütün bunlar, 4 y l önce neden olam yordu? KÖ: KIBRIS TÜRK DEVLET 2004 y l n n Haziran ay nda stanbul da toplanan KÖ D fliflleri Bakanlar Konferans da KKTC için tarihi bir dönüm noktas olmufl, KKTC nin KÖ nezdinde bu tarihten itibaren art k bir toplum olarak de il, bir topluluk olarak de il, bir cemaat olarak de il, Annan Plan nda yer ald flekliyle K br s Türk Devleti ad alt nda temsil edilmesi kararlaflt r lm flt r. Peki dört y l öncesine kadar gelen iktidarlar bunu niye baflaramad. Niye onlar bunu halledemedi. Hani bunlar KKTC yi çok seviyordu. Hani dünyada itibar sa lamas için mücadele veriyorlard. Ayn tarihten itibaren KÖ üye ülkelerinin özellikle K br s Türklerine uygulanan ambargolar n kal-

17 TÜRK YE CUMHUR YET HÜKÜMET KKTC YE YÖNEL K ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARINA BÜYÜK KATKILAR SA LADI. KKTC YE YAPILAN MAL YARDIMLAR YILLIK ORTALAMA 360 M LYON DOLARA ULAfiTI. KKTC ARTIK BAfiTA SLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KABUL GÖREN B R ÜLKE HAL NE GELD. ÇOK SAYIDA YABANCI HEYET A IRLAYAN CUMHURBAfiKANI TALAT, RESM DAVETL OLARAK PAK STAN I Z YARET ETT. AK PARTi kitdar nda Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her zeminde KKTC nin ve K br s Türk halk n n yan nda yer ald.

18 KIBRIS KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI ÇÖZÜM YER N N H ÇB R ZAMAN AB OLMAYACA INI SÖYLEYEN TÜRK YE CUMHUR YET HÜKÜMET, HER ZAMAN BM ZEM N NDE AD L VE KALICI ÇÖZÜMDEN YANA OLDU. 16 d r lmas için uluslararas zeminde çal flmalar yürütmesi, somut ad mlar atmas da karara ba lanm flt r. Geliflmeler bununla da s - n rl kalmam fl, KÖ heyeti KKTC yi ziyaret ederek, KKTC yetkilileriyle görüflmelerde bulunmufltur. ABD HEYET KKTC DE Yine ayn dönemde ABD, Azerbaycan, K rg zistan, Tacikistan ve Umman dan heyetler KKTC ye do rudan ziyaretlerde bulunmufllard r. Mehmet Ali Talat, KKTC Cumhurbaflkan s fat yla, bu y l n Ekim ay nda Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref in resmi davetlisi olarak bu ülkeye bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Halihaz rda KKTC nin Türkiye d fl nda, ABD, ngiltere, Belçika, Pakistan, Birleflik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan olmak üzere toplam 6 ülkede temsilcili i vard r. Bu say y art rmak ve baflka ülkelerde de temsilciliklerin aç lmas için KKTC ile birlikte çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bütün bu ad mlar hem Türkiye nin, hem KKTC nin önünü açacak ad mlard r. A HM: KKTC Ç HUKUK YOLU Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Güney K br s Rum Yönetimi ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi üçgenindeki hukuk sürecinin en önemli ad mlar ndan biri 7 Aral k 2006 tarihinde at ld. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, geçen ay bir Rum vatandafl n n baflvurusuna iliflkin verdi i kararda, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kurmufl oldu u Tafl nmaz Mal Komisyonu nun Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin beklentilerini karfl lad n ifade etti. Bu karar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti için tarihi bir karar niteli indedir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kurmufl oldu u Tafl nmaz Mal Komisyonu nu ve bu komisyonun verdi i kararlar etkin bir iç hukuk yolu olarak tan m flt r. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin iç hukuku referans gösteren bu karar, K br s davas nda elde edilmifl büyük bir hukuk baflar s d r. KKTC DE M LL GEL R: 4 B N 500 DEN 10 B N DOLARA AK PARTi öncesinde, KKTC deki kifli bafl na düflen milli gelir neydi? Altyap neydi? Oraya verilen destek neydi? Bu gerçekten hareketle hükümet olarak ilk günden bu yana Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin ekonomik ve sosyal geliflmesine özel bir önem atfettik. Bunun neticesinde KKTC ekonomisinde son dört y lda yüzde 50 oran n aflan bir büyüme istikrar yakalanm flt r. Bu y l bu oran n yüzde 60 a ulaflaca n umut ediyoruz. Dört y ll k bu büyüme istikrar ile KKTC de 4 bin 500 dolar olan kifli bafl na milli gelir 10 bin dolar aflm flt r. 4 bin 500 dolar nerede, 10 bin dolar nerede? Turizm K br s n can damar, bu alanda da geçen dört y l içinde çok önemli at l mlar gerçekleflmifltir. Yani turizm Türkiye de patlarken, Kuzey K br s ihmal edilmedi. KKTC de 28 y lda toplam 6 bin yatak kapasitesine ulafl labilmiflken son üç y l içinde bu rakama 2 bin 700 ilave yatak kapasitesi eklenmifltir. Yak n gelecekte bu rakam 16 bin olacak. KKTC DE 40 B N ÜN VERS TE Ö RENC S Bugün Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ndeki üniversitelerde 40 binin üzerinde ö renci ö renim görmektedir. Bu rakam 1999 y l nda bunun yar s kadard. Orta vadede ise 60 bin ö renciye ulafl lmas hedeflenmektedir.

19 KIBRIS DAVAMIZ UZUN SOLUKLU B R MÜCADELED R... BU MÜCADELEDE BUGÜNE KADAR OLDU U G B BUNDAN SONRA DA KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECE Z. KKTC de siyasi ve ekonomik geliflmelerin yan s ra, altyap çal flmalar na, elektrik, su, yol, iletiflim, sa l k, orta ö retim alan ndaki yat r mlara da büyük önem verilmektedir. Ercan Havaalan n n uluslararas uçufllara uygun hale getirilmesi için, terminal binas dahil bütün alan yeniden düzenlenmifltir. Bu amaçla toplam 35 milyon dolar harcanm flt r. KKTC YE HER YIL 360 M LYON DOLAR Türkiye, y llar aras nda geçen 23 senelik sürede KKTC ye y lda ortalama 80 milyon dolar yard m yapm fl, y llar aras nda 6 y lda y ll k ortalama 210 milyon dolar yard m gerçeklefltirilmifltir. Son dört y lda ise y ll k yard m ortalamas 360 milyon dolara ulaflm flt r. Biz mi Kuzey K br s tan elimizi çektik, biz mi Kuzey K br s ihmal ettik, biz mi Kuzey K br s sahiplenmedik? Yalan yanl fl ifadelerle halk m z aldatmak ve ilgisiz kald - m z yolunda ifadeler kullanmak, ne izanla ne insafla ba dafl r. K br s davam z uzun soluklu bir mücadeledir Bu mücadelede bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da K br s Türk halk n n yan nda olmaya devam edece iz. 17

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı