Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar Bütçe...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe..."

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat ld ve ikili temaslarda bulundu. 12 K br s milli davam zd r K br s davam z uzun soluklu bir mücadeledir... Bu mücadelede bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da K br s Türk halk n n yan nda olmaya devam edece iz. K br s sorununun kapsaml çözüm yerinin hiçbir zaman AB olmayaca n söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, her zaman BM zemininde adil ve kal c çözümden yana oldu. 22 DS den 4 y lda 366 tesis Baflbakan Erdo an, DS taraf ndan Türkiye'nin çeflitli yerlerinde yap m tamamlanan 15 tesisin toplu aç l fl n Kastamonu'dan yapt Demiryollar nda hamle y llar Demiryollar terkedilmifllikten kurtulurken, Türkiye 2007 y l nda dünyada h zl tren a na sahip sekiz ülkeden biri haline geliyor. Tek iktidar Bütçe... AK PARTi Hükümeti'nin 5. Bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet 5. bütçesini yapt. Bütçede özürlüler için 1 milyar YTL ayr ld AK PARTi stanbul Milletvekili Gürsoy Erol, özürlülerin son dört y ldaki kazan mlar n Türkiye Bülteni ne anlatt.

4 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 44 Ocak 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : nan fiahin Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Seçil Ofset Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. AK PARTi ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L K LK B R ARADA: BEfi YIL, BEfi NC BÜTÇE AK PART iktidar sözlerini yerine getiriyor, al flkanl klar m z de- ifltiriyor. Daha yolun bafl nda halk m z n verdi i sürenin son dakikas n tüketinceye çal flmaya devam dedik. Sözümüzün gere- ini de yerine getirdik. Türkiye'de ilk kez bir siyasi iktidar görev süresinin beflinci y l ndan gün saymaya bafllad. Türkiye'de ilk kez bir siyasi iktidar dördüncü bütçe y l n tamamlay p beflinci iktidar y l n n bütçesini yapt. Hayal gibi Tek iktidar, beflinci bütçe. flte bunun ad istikrard r! ktidar n ilkleri bunlarla da s n rl de il. flte haf zalar m z al p dört y l öncesine götüren ve nereden nereye dedirten tarihi hamleler M LL GEL R K YE KATLADIK AK PART iktidar baflkalar n n yar m yüzy lda ulaflamad baflar - lara dört y lda imza att y - LK KEZ BEfi NC YIL l nda 2598 dolar olan kifli bafl na milli gelir rakam n 3382, 4172, 5008 derken 2006 y l nda 5318 dolara ç kard k. Milli geliri dört y lda ikiye katlad k y l için belirlenen fert bafl - na 10 bin dolar hedefine ad m ad m yaklafl yoruz. ARALIKSIZ BÜYÜYORUZ Türkiye ekonomisi rekor büyüme rakamlar yla da AK PARTi iktidar nda tan flt. Tam 19 çeyrektir aral ks z büyüyoruz. Geçmiflin bir ileri iki geri giden, bir büyüyen bir küçülen Türkiye'si yok art k. 2004'teki yüzde 9.9'luk büyüme gibi 2006'daki 19 çeyreklik sürekli büyüme de bizim baflar hanemizde. Türkiye bu günleri daha önce hiç görmedi! HARCADI IMIZ KADAR TASARRUF YAPTIK AK PARTi iktidar nda kaynaklar etkinlik ve verimlilik kazand. srafa göz yumulmad. Temiz siyaset, lafta de il iflde gösterildi. DS, dört y lda daha önce görülmedik bir çal flmayla 366 tesisin yap m n tamamlarken 3,5 milyar YTL de tasarruf sa lad. Bu rakam, Türkiye'nin en büyü ü Atatürk Baraj 'ndan iki tane yapmaya eflde er bir rakamd r. Düflünün, ana muhalefetin geçmifl y llarda Yuvac k'ta bat rd 4,5 milyar dolarla kaç tane Atatürk Baraj yap l rd? ALIM GÜCÜNDE NEREDEN NEREYE... Türkiye Bülteni, farkl maafl gruplar ndaki art fl oranlar n ve al m

5 gücünde ortaya ç kan art fllar hayat n içinden örneklerle yans t - yor. Dört y l önceki paran n ald - et, süt, zeytin, ekmek, yumurta, peynir miktar ne kadard, bugün ne kadar? Bu alanda nereden nereye geldik DEM RYOLLARI'NIN YEN SAH B Demiryollar 'nda Sultan Abdülhamid ve Atatürk'lü y llarda yaflanan at l m n son hamlesini Baflbakan Erdo an yapt, yap yor. Ankara- stanbul, Asya-Avrupa, Ankara- Konya çift hatl h zl tren raylar yla birbirine ba lan yor. Türkiye, dünyan n h zl tren a na sahip sekizinci ülkesi ünvan n al yor. ÜRÜN PR MLER 5 KAT ARTTI AK PARTi'li y llar, tar mda destek y llar olarak hat rlanacak y l nda 186 milyon YTL olan tar m ürünleri destekleme tutar 264, 282, 650 derken 2006 y l nda tam 930 milyon YTL'ye ulaflt. Dört y lda ödedi imiz primlerin toplam 2 milyar 126 milyon YTL'yi aflt. Simdi sormak gerek memleketin bereketini kurutan eskilere; 186 milyon YTL nerede 930 milyon YTL nerede? Say saymay m bilmiyorsunuz yoksa gerçekleri mi görmüyorsunuz? SUSTURMAK Ç N HRACAT YETER! AK PARTi iktidar, 2002 y l sonunda 36 milyar dolar düzeyinde devrald ihracat dört y lda 85 milyar dolara ç kard y l ihracat rakam 85 milyar dolar bulurken Kas m ay nda 8,6 milyar dolar ile en yüksek ayl k ihracat rakam yakaland. Bir ayl k ihracat m z bile yak n geçmiflteki iktidarlar n bir y ll k ihracat na eflit. MUHALEFET KONUfiSUN, B Z ÇALIfiIYORUZ AK PARTi iktidar, Türkiye'yi kriz ve bunal mlar n adresi olmaktan kurtard. Borçlar n ödeyemez halde devrald m z idare, bugün tarihinin en sa lam bütçesini yapar haldedir. E itim, sa l k ve tar m n pay artm fl; 2007 bütçesi sosyal yönü en kuvvetli bütçe olarak tan mlanm flt r. Ücretsiz kitap, kömür, ilaç da t - m sürdürülecek; bu y l sadece özürlülerimiz için 1 milyar YTL harcama gerçeklefltirilecektir. Y l boyunca kimin ne yapaca bugünden bellidir: Muhalefet konuflacak, biz ise Türkiye için çal flaca z. Kurban bayram n z mübarek, yeni y l n z kutlu olsun. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun! Esen kal n KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK, YEN YILINIZ KUTLU OLSUN. ALLAH, DEVLET M Z VE M LLET M Z KORUSUN!

6 OCAK TAR H TAR H 28 Ocak 1920 Misak- Milli nin kabulü stanbul da toplanan son Meclis-i Mebusan da, Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali R za Pafla n n giriflimiyle gizli bir oturum yap ld ve burada Misak- Milli kabul edildi. Bu ayn zamanda Anadolu Hareketi nin de program oldu. Misak- Milli afla daki alt maddeden olufluyordu: Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzaland vakit, düflman ordular n n iflgali alt nda bulunan ve ço unlu u ile Arap olan yerlerin kaderi, ora halk n n serbestçe verece i karara ba l kalacakt r. Bunun d fl nda kalan ve o gün iflgal edilmeyen Türk ve slam ço unlu unun bulundu u bölge bölünmez ve ayr lmaz bir bütün say lacakt r. 2. Halk n reyi ile anavatana kat lm fl olan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Artvin) için gerekirse tekrar halk n reyine müracaat edilecektir. 3. Türkiye ile yap lacak bar fla b rak lan Bat Trakya n n hukuki durumunun tespiti de halk n tam bir serbestlikle beyan edecekleri reye uygun olacakt r. 4. stanbul flehri ve Marmara n n güvenli i her türlü tehlikeden uzak kalmal d r. Çanakkale ve Karadeniz Bo azlar nda ticari serbesti ve ulaflt rma, ilgili devletlerin oy birli i ile verecekleri karara ba l kalacakt r. 5. Az nl klar n haklar komflu memleketlerdeki Müslüman ahalinin haklar n n korunmas flart ile kabul edilecek ve sa lanacakt r. 6. Milli ve iktisadi geliflmemizi mümkün k lmak amac yla tam serbesti ve istiklal sa lanmas, siyasi, adli, mali geliflmemize engel olan s - n rlamalar n kald r lmas gerekecektir. 7 Ocak 1946 Demokrat Parti nin kuruluflu Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, bir döneme damgas n vuracak olan Demokrat Parti nin kurulufl baflvurusunu resmen yapt lar. lk seçimlerde TBMM ye giren DP 1950 seçimlerinde büyük bir ço unlukla iktidara geldi. 10 Ocak 1920 Milletler Cemiyeti kuruldu I. Dünya Savafl sonunda yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Sorunların ancak barıflçı yollarla çözümlenmesi gerekti- i inanc yla Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti az üyesi oldu u için uluslararas alanda fazla bir etkinlik gösteremedi. Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaflı nın bafllamasın engelleyemedi.

7 AKTÜAL TE AB den Türkiye ye 2.1 milyar euroluk yard m AB nin döneminde müzakere süreci için Türkiye ye 2 milyar 99 milyon euro mali yard mda bulunaca bildirildi. AB Genel Sekreterli i, TBMM AB Uyum Komisyonuna, AB mali yard mlar konusunda bilgi sundu. AB nin bundan sonraki mali yard mlar ise y llar aras n kapsayacak. Türkiye ye müzakere süreci için yap lacak yard mlar n tutar, 2010 y l na kadar 2 milyar 99 milyon euro olarak öngörülüyor. Türkiye dünyaya aç lan penceremiz oldu Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili ve Saparmurat Niyazov Türkmenbafl hayat n kaybetti Türkmenistan Devlet Baflkan Saparmurat Türkmenbafl kalp krizi sonucu 66 yafl nda hayat n kaybetti. Türkmenbafl, 1985 y l ndan bu yana iktidarda bulunuyordu. Türkmenbafl n n cenaze törenine Türkiye den Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflkanl nda, bakanlar, beraberindeki heyet, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) organizasyonunda Türk ifl adamlar ve ihracatç lar ile stanbul da bir araya geldi. Gürcistan Cumhurbaflkan Saakaflvili, Eskiden Rusya bizim dünyaya aç lan penceremizdi, flimdi dünyaya aç lan penceremiz Türkiye oldu dedi. milletvekilleri ve ifl adamlar ndan oluflan genifl bir heyet kat ld. Baflbakan Erdo an, Türkmenbafl için aç lan taziye defterine flunlar yazd : Devlet ve milletim ad na kardefl Türkmenistan halk n n ac s n yürekten paylafl yorum. Türkmenbafl n n Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki iliflkileri gelifltirmeye yönelik katk lar n daima sayg yla anaca z. Orta Do u da bar fl umudu srail Baflbakan Ehud Olmert, ilk kez Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas la bir araya geldi. Görüflmede Baflbakan Olmert in, 100 milyon dolarl k insani yard m serbest b rakmay ve seyahat k s tlamalar n hafifletmeyi kabul etti i belirtildi. Anlaflma kapsam nda, Bat fieria daki birtak m kontrol noktalar n n da kald r lmas na karar verildi. Annan a veda BM Güvenlik Konseyi, görev süresi 31 Aral k 2006 da sona eren BM Genel Sekreteri Kofi Annan a teflekkürlerini sunan bir karar tasar s n kabul etti. Annan, karar n kabulünden sonra yapt konuflmada, Orta Do u da hassas ve tehlikeli durumun devam etti i bir zamanda görevinden ayr lmas n n kendisine ac verdi ini söyledi.

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN ABD DE BAfiBAKAN ERDO AN, ABD DE MEDEN YETLER TT FAKI PROJES GEN fi KATILIMLI GENEL KURUL TOPLANTISI NA KATILDI VE K L TEMASLARDA BULUNDU. 6 spanya Baflbakan Zapatero, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi çerçevesinde Birleflmifl Milletler de düzenlenen Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat ld ve ikili görüflmelerde bulundu. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Devlet Bakan Mehmet Ayd n ile AK PARTi Genel Baflkan Yard mc lar fiaban Diflli ve Edibe Sözen efllik etti. KIBRIS KONUSUNDA KARARLILIK ABD ye geldikten sonra bir bas n toplant s düzenleyen Baflbakan Erdo an K br s konusunda Türkiye nin kararl l na bir kez daha vurgu yapt. AB, K br s ta çözüme flu ana kadar adil flekilde yaklaflmam flt r diyen Baflbakan Erdo an, zolasyonlar n serbest ticaret olarak kald r lmas, onun karfl l nda bizim de gere ini yapmam z, olay budur fleklinde konufltu. Orta Do u daki sorunlara de inen Baflbakan Erdo an, Irak n toprak bütünlü ünün korunmas gerekti ini söyledi. Baflbakan Erdo an, Filistin de al nan seçim karar n n da demokratik sürece iliflkin olumsuz bir karar oldu unu belirtti. MEDEN YETLER TT FAKI GENEL KURULU Baflbakan Erdo an, Medeniyetler ttifak Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s nda yapt konuflmada, Medeniyetler ttifak Projesi konusunda Türkiye nin bak fl aç s n anlatt. Sorunun ne oldu unu herkesin bildi ini ancak bu konuda neler yap lmas gerekti inin

9 Baflbakan Erdo an BM yeni Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir arada... ve nereden bafllan laca n n bir muamma oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Bu projenin alt - na spanya ile birlikte Türkiye olarak imzam z koydu umuzda, ço- u kimse bunun, birçok benzer giriflim gibi sürdürülemeyece ini, zamanla unutulaca n söylüyordu. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki sadece iki y l bu düflünceleri de ifltirmeye yetti dedi. ÇATIfiMA TEZLER N N DAYANA I YOK stanbul da yap lan toplant da BM Genel Sekreteri Kofi Annan a sunulan raporu hep beraber incelediklerini ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Yüksek Düzeyli Grubun sundu- u rapor, bana göre tarihi de ere sahiptir. çerdi i önerilerle, karfl karfl ya oldu umuz önemli sorunlara çözüm aranmas nda temel bir referans belgesi niteli indedir. Raporda da vurguland gibi, 21. yüzy l n bafl nda dünyam z büyük çeliflkilerle karfl karfl yad r. Egemen kültür ve inanç sistemleri, ortak insani de erler etraf nda buluflmak yerine birbirlerine cephe almaktad r. Bu, en belirgin flekliyle slam dünyas ile Bat aras nda zaman içinde keskinleflti ini gördü ümüz kutuplaflmay ortaya ç karmaktad r. Bize göre, bu kutuplaflman n kayna nda dinler, kültürlerin ve medeniyetlerin oldu unu savunan çat flma tezlerinin hiçbir hakl dayana yoktur. B SPANYA BAfiBAKANI ZAPATERO Medeniyetler ttifak Giriflimi nin giderek pek çok ülke taraf ndan desteklendi ini söyleyen spanya Baflbakan Zapatero ise giriflimin uygulanmas na yönelik olarak bir üst düzey BM temsilcisinin atanaca n belirterek, raporun uygulanmas için sivil toplumun deste- ini beklediklerini bildirdi. BM GENEL SEKRETER ANNAN Raporun de iflik inançlar ve kültürlerin birbirlerine karfl yeniden güvenini sa lamak için somut öneriler ortaya koydu unu hat rlatan BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, raporun siyaset, medya, e itim, gençlik ve göçmenler ile ilgili alanlarda sundu u önerilerin, kültürler aras iliflkileri iyilefltirmek için bir eylem plan ortaya ç kard n söyledi. K L TEMASLAR aflbakan Erdo an, ABD deki temaslar s ras nda bir çok önemli isimle bir araya geldi. Bunlar aras nda eski ABD Baflkan Clinton, BM nin yeni Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Musevi Dernekleri temsilcilerinden Malcolm Hoenlin, eski ABD D fliflleri Bakanlar ndan Henry Kissenger ve New York Times Editörler Kurulu üyeleri de bulunuyordu. 7

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN RAN DA BAfiBAKAN ERDO AN IN RAN Z YARET NDE ÖNEML BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINDI. TÜRK YE- RAN L fik LER Cumhurbaflkan Birinci Yard mc - s Davudi ile ortak bas n toplant - s düzenleyen Baflbakan Erdo an, 2002 y l sonu itibariyle 1.2 milyar dolar olan Türkiye ile ran aras ndaki d fl ticaret hacminin bugün 7 milyar dolara ç kt n, hedefin ise 10 milyar dolar oldu unu dile getirdi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ran Cumhurbaflkan Ahmedinejad. BÖLGESEL SORUNLAR Orta Do u daki istikrar ve bar - fl n korunmas ile ilgili Türkiye, ran ve Suriye ye düflen sorumlulu u görüfltüklerini söyleyen Baflbakan Erdo an, Irak n toprak bütünlü ünün ve Lübnan için dayan flma içinde olman n önemini bir kez daha vurgulad. 8 BAfiBAKAN ERDO AN: RAN LE T CARET HACM M Z 1.2 M LYAR DOLARDAN 7 M LYAR DOLARA ÇIKARDIK. HEDEF M Z 10 M LYAR DOLAR. ran da Cumhurbaflkan Ahmedinejad, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s (Baflbakan) Davudi, D fliflleri Bakan Mutteki, Dini Lider Hamaney ve eski Cumhurbaflkan Rafsancani ile görüflen Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an a ziyareti boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, AK PARTi Genel Sekreteri dris Naim fiahin ve baz milletvekilleri efllik etti. NÜKLEER SORUN D PLOMAT K YOLLARLA ÇÖZÜLMEL Filistin de seçim sonras sürece verdikleri deste in devam etti ini söyleyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ran n nükleer program yla ilgili Bafl ndan beri soruna diplomatik yollarla çözüm bulunmas gerekti ini ilettik. fiu ana kadar nas l yard mc olmaya çal flt ysak, bundan sonra da yard mc olaca m z ifade ettik dedi.

11 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN, ORTA DO U DA KALICI BARIfi VE ST KRARIN SA LANMASI Ç N SUR YE DEYD. TÜRK YE-SUR YE L fik LER Suriye Baflbakan Naci Otri ile görüflmesinde 1 milyar dolar n alt nda olan iki ülke aras ndaki ticaret hacminin önce 2 milyar dolara, sonra da 4 milyar dolara ç kar lmas gerekti ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Otri den, Türk vatandafllar n n bu ülkeye girerken yaflad klar s k nt lar n da giderilmesini istedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriye Devlet Baflkan Esad. BAfiBAKAN ERDO AN: IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNE YÖNEL K OLARAK RAN DA, SUR YE DE VE B ZDE AYNI NANCIN, AYNI KARARLILI IN OLMASI IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNÜ SA LAYACAKTIR. lk olarak Suriye Devlet Baflkan Beflar Esad la bir araya gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an bölgesel meseleler, Irak, Lübnan ve srail-filistin konular nda görüfl al fl veriflinde bulundu. LÜBNAN IN HASSAS DOKUSU Suriye temaslar yla ilgili izlenimlerini Türkiye ye dönüflünde aç klayan Baflbakan Erdo an, enerji al fl verifli ile kültür ve turizm iliflkilerinin gelifltirilmesine yönelik pek çok konuda görüflmeler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Düflüncelerinin Esad ile örtüfltü ünü söyleyen Baflbakan Erdo an, Lübnan n hassas toplumsal dokusunun korunmas n n flart oldu unu taraflar olarak teyit ettiklerini belirtti. IRAK IN TOPRAK BÜTÜNLÜ Ü Irak Hükümeti nin çabalar n n desteklenmesi konusunda fikir birli ine vard klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, Gazze de ilan edilen ateflkesin süratle yayg nlaflt r lmas gerekti ini ve Filistin de en k sa zamanda bir ulusal birlik hükümetinin kurulmas n n önemli oldu unu, ayr ca BM kararlar ve toprak karfl l bar fl ilkesi temelinde Arap- srail ihtilaf na adil, kal c ve kapsaml bir çözüm bulunmas n n flart oldu unu dile getirdi. 9

12 HABER NG LTERE BAfiBAKANI TONY BLAIR, AB L DERLER Z RVES B TER B TMEZ ANKARA YA GELEREK, BAfiBAKAN ERDO AN LA GÖRÜfiTÜ. BLAIR TÜRK YE DE Baflbakan Erdo an, Birleflmifl Milletler nezdinde kapsaml çal flmalar n yeniden bafllat lmas sürecinin hayata geçirilebilece ini, buna ngiltere nin de destek verdi ini kaydetti. 10 ngiltere Baflbakan Tony Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an. NG LTERE BAfiBAKANI TONY BLAIR, HUKUKEN B R SORUN OLMADI I TAKD RDE NG LTERE N N KKTC YE DO RUDAN UÇUfiLARI BAfiLATAB LECE N KAYDETT. AB Liderler Zirvesi nin bitti i gün Ankara ya gelen ngiltere Baflbakan Tony Blair, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile bir araya geldi. KKTC ye deste ini her f rsatta dile getiren Blair ile Baflbakan Erdo- an n görüflmesinde K br s, AB ve Orta Do u konular ele al nd. ÇÖZÜM YER BM Blair le yapt ortak bas n toplant s nda Konsey in Ek Protokol ün uygulanmas konusunda ald kararla Türkiye ye büyük haks zl k yapt n belirten Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Do rudan Ticaret Tüzü ü, K br s Türk taraf n n beklentileri esas al nmak suretiyle ve hiçbir flarta ba lanmadan onaylan p uygulanmal d r dedi. DO RUDAN UÇUfiLAR Blair de konuyla ilgili Ek Protokol ün gerektirdi i yükümlülüklerin Türkiye taraf ndan yerine getirilmesinin önemli oldu unu, ancak ayn zamanda AB nin de taahhütlerini yerine getirmesinin gerekti ini belirtti. Blair, izolasyonlar n sona erdirilmesinin herkesin görmek istedi i bir fley oldu unu söyledi ve hukuken bir sorun olmad takdirde ngiltere nin KKTC ye do rudan uçufllar bafllatabilece ini kaydetti. L MAN ÖNER S Türkiye nin sürece yönelik son aç l mlar n n AB de olumlu bir atmosfer yaratt n ifade eden Blair, sadece Türkiye nin de il AB nin de yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemli oldu unu anlamakta oldu unu belirtti.

13 MARMARAY Ç N GER SAYIM BAfiLADI ULAfiIM 100 YILLIK HAYALE B R ADIM DAHA TRAF K KABUSU B T YOR stanbul un 100 y ll k hayali olan Marmaray ad m ad m gerçe e dönüfltürdüklerini vurgulayan Baflbakan Erdo an, nflallah 5 y l içinde stanbul un her yerine toplu tafl ma araçlar yla ulaflmak mümkün olacak dedi. Bu projelerle ulafl m altyap s na büyük katk sa lanaca n vurgulayan Baflbakan Erdo an, Proje tamamland - nda Gebze ile Halkal aras nda tek yönde saatte 75 bin yolcu tafl nacak. Her 2 köprüde trafik rahatlayacak, Bo az n 2 yakas aras ndaki ulafl m 4 dakikaya inecek diye konufltu. stanbul Bo az STANBUL UN 100 YILLIK HAYAL, MARMARAY PROJES LE ADIM ADIM GERÇE E DÖNÜfiÜYOR. TÜNEL KAZILARI BAfiBAKAN ERDO AN IN DA KATILDI I B R TÖRENLE BAfiLADI. A sr n projesi Marmaray için geri say m bafllad. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat ld bir törenle, Ayr l kçeflme ve Yedikule tünellerini delme ifllemine baflland. Baflbakan Erdo an törende yapt konuflmada 5 y l içinde stanbul un her yerine toplu tafl ma araçlar yla ulaflmak mümkün olacak dedi. ATATÜRK-YAVUZ-FAT H BULUfiACAK Baflbakan Erdo an, Marmaray tamamland nda stanbul un trafik s - k nt s n n büyük ölçüde rahatlayaca n dile getirdi. Ayr l kçeflme de tünel kaz lar n yapacak tünel açma makinelerine Atatürk ve Yavuz adlar n n verildi ini an msatan Baflbakan Erdo an, Yedikule deki makinenin ad n n da Fatih oldu- unu belirterek, kaz lar bitti inde Atatürk, Yavuz ve Fatih in buluflacaklar n söyledi. 11

14 KIBRIS KIBRIS M LL DAVAMIZDIR A 12 AK PARTi KT DARI GÖREVE GELD LK GÜNDEN BU YANA KIBRIS POL T KASINI M LL DAVA OLARAK ELE ALDI. KKTC YE YÖNEL K EKONOM K ZOLASYONLARIN KALDIRILMASI Ç N BÜYÜK ÇABA HARCADI. HAKLILI IMIZI BÜTÜN DÜNYAYA KABUL ETT REN ÖNEML LERLEMELER SA LANDI. KKTC YE YÖNEL K ZOLASYONLAR KALDIRILMALI nnan Plan n n Rumlar taraf ndan reddedilmesi üzerine, AB Konseyi 26 Nisan 2004 tarihinde ald kararla KKTC ye uygulanan izolasyonlar kald rmay taahhüt etmifltir. Hükümetimiz bafl ndan beri, Türkiye nin AB Konseyi nin taahhütleri çerçevesinde KKTC ye yönelik izolasyonlar kald r lmadan tek bafl na ad m atmayaca n, ülkemizin Gümrük Birli i çerçevesinde liman ve havaalanlar n Rum gemi ve uçaklar na açmas n n ancak bu koflul gerçekleflti i takdirde mümkün olabilece ini ifade etmifl ve bu kararl l n sonuna kadar sürdürmüfltür. Bundan sonra da ayn kararl l ktay z. KIBRIS POL T KASI DEVLET POL T KASIDIR Önerilerimiz, Hükümetimizin bugüne kadar kararl l kla sürdürdü- ü tutumun bir ürünüdür ve benimsedi imiz temel devlet politikas yla da uyum içinde olmufltur. Hükümetimiz bafl ndan beri Türk Milletinin hür iradesiyle ç kt bu yolculukta karfl laflt m z güçlükleri milli menfaatlerimizi koruyarak aflmaya yönelik bir yaklafl m benimsemifltir. Ne yaz k ki, bugün gelinen noktada, bütün iyi niyetimize ra men AB Konseyi nin ald kararla Türkiye ye haks zl k yap lm flt r. Bu karar, Türkiye-AB iliflkilerinin ulaflt boyutla ba daflmamaktad r. Ayr ca, AB ile ortaklafla belirledi imiz hedefle de çeliflmektedir. KIBRIS SORUNU AB DE DE L BM DE ÇÖZÜLECEKT R K br s sorununun kapsaml çözüm yeri hiçbir zaman AB olmayacakt r. Biz, BM zemininde adil ve kal c çözümden yana olduk. Bu yöndeki çabalar m z sürdürmekte kararl y z. ki liderin bir araya gelerek kapsaml bir çözüm sürecini bafllatmalar n istiyoruz. Ancak, aç kça bir kez daha gördük ki, Rum ve Yunan taraf çözümsüzlükten nemalanmaktad r, ç kar sa lamaktad r. K br s Türk taraf yla siyasi eflitlik temelinde çözüme gitmek istememektedirler. Bu gerçe i AB üyesi ülkelerin görmesini bekliyoruz. GERÇEKLER GÖRMEYEN GÖZLER KÖRDÜR! K br s meselesini adil, kal c ve kapsaml bir çözüme kavuflturmak için ülkemiz, uzun y llard r diplomasi zemininde mücadele veriyor. Bu mücadele içinde son dört y l n ayr bir yeri vard r, bunu da her

15 K br s ta adil ve kal c bir çözüm için att m z kararl ad mlar sayesinde KKTC üzerindeki izolasyonlar n kalkmas art k dünya kamuoyunun gündemine girdi. K br s davas nda önümüze ç kan güçlükleri milli menfaatlerimizi koruyarak aflmaya yönelik tutumumuzdan asla vazgeçmeyece iz. 13

16 KIBRIS ak l ve insaf sahibi kabul edecektir. K br s ta taviz verdi imizi iddia edenler, AK PARTi ktidar boyunca Türkiye nin ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kazan mlar n görmek istemeyenlerdir. bn-i Sina n n dedi i gibi hiç kimse görmek istemeyen kadar kör de ildir. KIBRIS DAVASI GÖLGELENEMEZ Hiçbir fikir gelifltirmeden, hiçbir öneride bulunmadan, AK PAR- Ti yi zay f düflürmek ad na Türkiye yi zay f düflürmek, siyaset üretmek yerine spekülasyon üretmek en hafif ifadeyle siyasi f rsatç l kt r. Kimin haddine, K br s davas n gölgelemek. Kimin haddine, ucuz hesaplarla Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düflürmek. Kimin haddine, her metrekaresinde Türk milletinin evlatlar n n aziz kan bulunan Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ni bir politik ç kar konusu yapmak. 14 SON DÖRT YILDA TÜRK YE DE K fi BAfiINA DÜfiEN M LL GEL R K KATINI AfiARKEN KKTC DE DE AYNI ORANDA ARTIfiLA 4 B N 500 DOLARDAN 10 B N DOLARA ÇIKTI. KIBRIS TA HAKLILI IMIZI KABUL ETT RD K Göreve geldi imiz günlerden itibaren K br s meselesi daima gündemimizin en önemli konular aras nda yer ald. Dört y ld r att - m z ad mlar sayesindedir ki bugün KKTC, uluslararas zeminde dört y l öncesiyle k yaslanamayacak bir a rl a ve güce kavuflmufltur. Bu gerçe i KKTC yönetimi de her vesileyle teyit etmektedir. Geçmiflle bugünün fark n ortaya koymak için, sadece KKTC liderlerinin bugün çeflitli dünya ülkelerinde hangi seviyede muhatap al nd klar na bakmak yeterli olacakt r. KKTC VE TALAT ULUSLARARASI KABUL GÖRÜYOR Mehmet Ali Talat, KKTC Baflbakan olarak ABD, ngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya D fliflleri Bakanlar yla üst düzey görüflmeler yapm flt r. Yine KKTC Baflbakan olarak Avrupa Parlamentosu na hitap etmifltir. D fl politika gerçeklerinden az çok haberi olan herkes, bu dönemde KKTC nin dünyan n önemli ülkelerinde siyasi muhatap bulma ve muhatap kabul edilme noktas nda ne kadar önemli kazan mlar elde etti ini rahatl kla görecektir. Nereden bakarsan z bak n, ortada çok önemli bir diplomatik baflar var. Bütün bunlar, 4 y l önce neden olam yordu? KÖ: KIBRIS TÜRK DEVLET 2004 y l n n Haziran ay nda stanbul da toplanan KÖ D fliflleri Bakanlar Konferans da KKTC için tarihi bir dönüm noktas olmufl, KKTC nin KÖ nezdinde bu tarihten itibaren art k bir toplum olarak de il, bir topluluk olarak de il, bir cemaat olarak de il, Annan Plan nda yer ald flekliyle K br s Türk Devleti ad alt nda temsil edilmesi kararlaflt r lm flt r. Peki dört y l öncesine kadar gelen iktidarlar bunu niye baflaramad. Niye onlar bunu halledemedi. Hani bunlar KKTC yi çok seviyordu. Hani dünyada itibar sa lamas için mücadele veriyorlard. Ayn tarihten itibaren KÖ üye ülkelerinin özellikle K br s Türklerine uygulanan ambargolar n kal-

17 TÜRK YE CUMHUR YET HÜKÜMET KKTC YE YÖNEL K ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARINA BÜYÜK KATKILAR SA LADI. KKTC YE YAPILAN MAL YARDIMLAR YILLIK ORTALAMA 360 M LYON DOLARA ULAfiTI. KKTC ARTIK BAfiTA SLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KABUL GÖREN B R ÜLKE HAL NE GELD. ÇOK SAYIDA YABANCI HEYET A IRLAYAN CUMHURBAfiKANI TALAT, RESM DAVETL OLARAK PAK STAN I Z YARET ETT. AK PARTi kitdar nda Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her zeminde KKTC nin ve K br s Türk halk n n yan nda yer ald.

18 KIBRIS KIBRIS SORUNUNUN KAPSAMLI ÇÖZÜM YER N N H ÇB R ZAMAN AB OLMAYACA INI SÖYLEYEN TÜRK YE CUMHUR YET HÜKÜMET, HER ZAMAN BM ZEM N NDE AD L VE KALICI ÇÖZÜMDEN YANA OLDU. 16 d r lmas için uluslararas zeminde çal flmalar yürütmesi, somut ad mlar atmas da karara ba lanm flt r. Geliflmeler bununla da s - n rl kalmam fl, KÖ heyeti KKTC yi ziyaret ederek, KKTC yetkilileriyle görüflmelerde bulunmufltur. ABD HEYET KKTC DE Yine ayn dönemde ABD, Azerbaycan, K rg zistan, Tacikistan ve Umman dan heyetler KKTC ye do rudan ziyaretlerde bulunmufllard r. Mehmet Ali Talat, KKTC Cumhurbaflkan s fat yla, bu y l n Ekim ay nda Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref in resmi davetlisi olarak bu ülkeye bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Halihaz rda KKTC nin Türkiye d fl nda, ABD, ngiltere, Belçika, Pakistan, Birleflik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan olmak üzere toplam 6 ülkede temsilcili i vard r. Bu say y art rmak ve baflka ülkelerde de temsilciliklerin aç lmas için KKTC ile birlikte çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bütün bu ad mlar hem Türkiye nin, hem KKTC nin önünü açacak ad mlard r. A HM: KKTC Ç HUKUK YOLU Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Güney K br s Rum Yönetimi ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi üçgenindeki hukuk sürecinin en önemli ad mlar ndan biri 7 Aral k 2006 tarihinde at ld. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, geçen ay bir Rum vatandafl n n baflvurusuna iliflkin verdi i kararda, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kurmufl oldu u Tafl nmaz Mal Komisyonu nun Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin beklentilerini karfl lad n ifade etti. Bu karar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti için tarihi bir karar niteli indedir. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin kurmufl oldu u Tafl nmaz Mal Komisyonu nu ve bu komisyonun verdi i kararlar etkin bir iç hukuk yolu olarak tan m flt r. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin iç hukuku referans gösteren bu karar, K br s davas nda elde edilmifl büyük bir hukuk baflar s d r. KKTC DE M LL GEL R: 4 B N 500 DEN 10 B N DOLARA AK PARTi öncesinde, KKTC deki kifli bafl na düflen milli gelir neydi? Altyap neydi? Oraya verilen destek neydi? Bu gerçekten hareketle hükümet olarak ilk günden bu yana Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin ekonomik ve sosyal geliflmesine özel bir önem atfettik. Bunun neticesinde KKTC ekonomisinde son dört y lda yüzde 50 oran n aflan bir büyüme istikrar yakalanm flt r. Bu y l bu oran n yüzde 60 a ulaflaca n umut ediyoruz. Dört y ll k bu büyüme istikrar ile KKTC de 4 bin 500 dolar olan kifli bafl na milli gelir 10 bin dolar aflm flt r. 4 bin 500 dolar nerede, 10 bin dolar nerede? Turizm K br s n can damar, bu alanda da geçen dört y l içinde çok önemli at l mlar gerçekleflmifltir. Yani turizm Türkiye de patlarken, Kuzey K br s ihmal edilmedi. KKTC de 28 y lda toplam 6 bin yatak kapasitesine ulafl labilmiflken son üç y l içinde bu rakama 2 bin 700 ilave yatak kapasitesi eklenmifltir. Yak n gelecekte bu rakam 16 bin olacak. KKTC DE 40 B N ÜN VERS TE Ö RENC S Bugün Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ndeki üniversitelerde 40 binin üzerinde ö renci ö renim görmektedir. Bu rakam 1999 y l nda bunun yar s kadard. Orta vadede ise 60 bin ö renciye ulafl lmas hedeflenmektedir.

19 KIBRIS DAVAMIZ UZUN SOLUKLU B R MÜCADELED R... BU MÜCADELEDE BUGÜNE KADAR OLDU U G B BUNDAN SONRA DA KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECE Z. KKTC de siyasi ve ekonomik geliflmelerin yan s ra, altyap çal flmalar na, elektrik, su, yol, iletiflim, sa l k, orta ö retim alan ndaki yat r mlara da büyük önem verilmektedir. Ercan Havaalan n n uluslararas uçufllara uygun hale getirilmesi için, terminal binas dahil bütün alan yeniden düzenlenmifltir. Bu amaçla toplam 35 milyon dolar harcanm flt r. KKTC YE HER YIL 360 M LYON DOLAR Türkiye, y llar aras nda geçen 23 senelik sürede KKTC ye y lda ortalama 80 milyon dolar yard m yapm fl, y llar aras nda 6 y lda y ll k ortalama 210 milyon dolar yard m gerçeklefltirilmifltir. Son dört y lda ise y ll k yard m ortalamas 360 milyon dolara ulaflm flt r. Biz mi Kuzey K br s tan elimizi çektik, biz mi Kuzey K br s ihmal ettik, biz mi Kuzey K br s sahiplenmedik? Yalan yanl fl ifadelerle halk m z aldatmak ve ilgisiz kald - m z yolunda ifadeler kullanmak, ne izanla ne insafla ba dafl r. K br s davam z uzun soluklu bir mücadeledir Bu mücadelede bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da K br s Türk halk n n yan nda olmaya devam edece iz. 17

20 HABER HZ. MEVLÂNÂ NIN 733. VUSLAT YILDÖNÜMÜ fieb- ARUS Konya, Hz. Mevlânâ n n Hakk a yürüyüflünün 733. y ldönümünde de sevgi ve hoflgörü medeniyetinin misafirlerine ev sahipli i yapt. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an bu y l da efli Emine Erdo an ile birlikte fieb-i Arus Töreni ne kat ld. BÜTÜN HAL S NANÇLARIN ÖZÜ SEVG D R Mevlânâ Kültür Merkezi ndeki fieb-i Arus törenlerinde konuflan Baflbakan Erdo an, Mevlânâ n n sesine, mesaj na, bu ça da, içinden geçti imiz bu zor dönemde, her zamankinden daha fazla ihtiyac m z var dedi. Mevlânâ n n Bütün halis inançlar n özü sevgidir ve Bar fl öncelikle insan n kalbinde gerçekleflmelidir sözlerine vurgu yapan Baflbakan Erdo an, Mevlânâ n n bu veciz ifadelerle Kuran n mesaj n sürdürdü ünü ifade etti. 18 HZ. MEVLÂNÂ NIN 733. VUSLAT YILDÖNÜMÜ ETK NL KLER N N SON GÜNÜNDE YAPILAN fieb- ARUS TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, MEVLÂNÂ NIN HAYAT FELSEFES N N MEDEN YETLER TT FAKI LE BA DAfiTI INI SÖYLED. SLAM IN BARIfi MESAJI MÜSLÜMANLAR IN KALB NDE YER TUTMALIDIR Ad dahi bar fl anlam na gelen slam inanc, sadece Müslümanlar n dilinde de il, ayn zamanda ve en önce onlar n kalbinde yerleflmifltir. Zira iman kalplerdedir diyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Öyleyse slam n bar fl mesaj da Müslümanlar n kalbinde, gönlünde yer tutmal d r. flte hümanist de- erlerin Bat da ortaya ç k p olgunlaflmas ndan çok daha önce Anadolu da Mevlânâ n n sevgi ö retisinde mükemmel fleklini alm fl olmas n yüce dinimiz slam a borçluyuz. Bu topraklarda yetiflen Yunus Emreler, Hac Bektafl- Veliler ve fieyh Edebaliler gibi ni-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı