BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var"

Transkript

1 TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a giden TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu'nu Batman Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mehmet Teymur, Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl ile ifladamlar karfl lad. Batman Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl, Batman Ticaret Borsas 'n n temel atma töreninde yapt konuflmada vatandafl n gerçek gündeminin iflsizlik oldu unu belirterek, ekonomik büyümenin daha fazla istihdam sa lamas ve KOB yat r mlar n n desteklenmesi gereklili ini ifade etti. Günefl, istihdam art racak ikinci önlemin e itim reformu oldu unu vurgulayarak, Batman'da kurulacak üniversitenin çal flmalar n n h zland r lmas n ve bu konuda her türlü yard mda bulunmaya haz r olduklar n belirtti. Batman Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl, Batman sol sahil sulama kanal n n bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi. Günefl, ayr ca kentsel yaflam olumsuz etkileyen flehir içi besicili in kald r lmas, flehir d fl na bir mezbaha içerecek hayvan pazar kurulmas gerekti ini belirtti. Günefl, AB hibe programlar na yönelik olarak Batman Ticaret Borsas 'n n iki ana projesi oldu unu ifade etti. Bunlardan s tma sistemli sera projelerinin hayat geçti ini ifade eden Günefl, ikinci projelerinin ç rç r fabrikalar n n at klar n n üretime tekrar kazand r lmak üzere dönüfltürme projesi oldu unu söyledi. Bölge insan n AB hibe programlar n iyi takip etmesi, projelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Batman Tica- ret Borsas 'n n karfl layaca n vurgulad. Batman Ticaret Borsas 'n n temel atma töreninde yap lan konuflmalar n ard ndan TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Vali Recep K z lc k, Milletvekilleri Mehmet fiimflek, Ahmet nal, Emin Ekmen, Belediye Baflkan Hüseyin Kalkan ve Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl butona birlikte basarak temel atma törenini gerçeklefltirdiler. ATSO nun e itim programlar sürüyor Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ile Türk Standartlar Enstitüsü iflbirli inde Eylül 2007 de statistiksel Proses Kontrol E itimi düzenlendi. ATSO Meclis Toplant Salonu'nda yap lan e itimde, TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü Kaya Kars, kursiyerlere; Kalite Sistemleri ve Kalite Kontrol Hakk nda Temel Bil- 96 EKONOM K FORUM k Ekim 2007 giler, statistik Teknikler Neden Gereklidir, Temel statistik Kavramlar, Yedi Temel statistik Teknik, Prosesin statistiksel Yöntemlerle Kontrolü, Veri Toplama Yöntemleri, Numune alma, planlama, Muayene ve Kabul Örneklemesi, Pratik ve Örnek Çal flmalar konular nda bilgi verdi. ki gün süren e itimin sonunda dü- zenlenen törende, 43 kat l mc sertifikalar n ATSO Baflkan Kemal Özgen'in elinden ald. Baflkan Özgen, ATSO'nun e itim program n n üyelerden gelen talepler do rultusunda sürece ini söyledi.

2 DSO KOB E itimleri tamamland Denizli Sanayi Odas (DSO) Denizli-Uflak ve Afyonkarahisarl KOB 'ler için ikifler gün süreyle devam eden KOB 'lerin kurumsal kapasitelerinin art r lmas na dönük KOB E itim Seminerleri'nin sonuncusu 8 Eylül'de Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda gerçeklefltirildi. Seminerin aç l fl konuflmas n yapan DSO Genel Sekreteri Dr. Bülent Uygun, Bu projenin sahibi Denizli Sanayi Odas. Projeye ülkemizden Afyonkarahisar ve Uflak Ticaret ve Sanayi Odalar ile Yunanistan ve Almanya Düsseldorf Esnaf ve Sanatkârlar Odas ve Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odas ortakt r. Avrupa'daki ve Almanya'daki KOB 'ler ve Sanayi ve Ticaret Odalar 'n n KOB destek faaliyetleri, oda ve KOB flbirli i, Almanya'daki AB Sanayi ve KOB Politikalar na Uyum Süreci, Avrupa Yat r m Bankas Kredileri, K rsal Geliflim s n rlar dâhilinde KOB deste i, AB Mali Yard mlar ve benzer birçok konuyu burada ele alaca z. Bu proje ile Avrupa Birli i ülkelerinde KOB 'lere verilen hizmetleri ve bizim yapt m z hizmetleri k yaslama imkân na kavuflmufl olaca z. Hafta bafl ndan bu yana devam eden e itimlerimizle KOB 'lerimizin önünü açacak, kapasitelerini gelifltirecek ve pek çok yönde olumlu yans malar gerçekleflecektir dedi. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i'nden Bülent Özcan ve Dusseldorf Ticaret ve Sanayi Odas 'ndan Frank Kaiser, Türkiye'deki AB Sanayi ve KOB Politikalar na Uyum Süreci, Avrupa Yat r m Bankas Kredileri, Avrupa'daki ve Almanya'daki KOB 'ler ve Sanayi ve Ticaret Odalar 'n n KOB Destek Faaliyetleri, Almanya'da novasyon ve Yenilikçi Kümelerin Önemi vb. konular anlatt lar. Yo un kat l m n gözlendi i seminer kat l mc lar na sertifikalar Denizli Sanayi Odas Genel Sekreteri Dr. Bülent Uygun taraf ndan verildi. Manavgat TSO dan Sanayi ve Ticaret Bakan na ziyaret Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Dr. fiükrü Vural, oda Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut, Genel Sekreter Say n Yaflar Sar 14 Eylül'de T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan Say n Mehmet Zafer Ça layan' makam nda ziyaret etti. Ziyarete, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Eski Baflkan Mehmet Karamanc da ifltirak etti. Görüflmede Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas ad na Baflkan Dr. fiükrü Vural, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan M. Zafer Ça layan'a görevinde baflar lar dileyerek, Manavgat' n sanayi ve ticaret alan ndaki istek, talep ve sorunlar n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan Ça layan'a bir rapor halinde sundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Vural, her geçen gün say lar artan büyük al fl verifl merkezlerine s n rlama getirilmesi ve flehir içlerindeki iflletmeleri olumsuz etkilemeyecek bir yap ya kavuflturulmas, orman vasf n yitirmifl 2B olarak adland r lan arazilerin modern tar m alanlar olarak tahsis edilmesi ve tahsis edi- len bu alanlar n KOB Teflvik sisteminden yararland r lmas, turizm sektörünün KOB Teflvik sisteminden yararland r lmas n n önemi konusunda görüfllerini dile getirdi. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan M. Zafer Ça layan, ziyaret için teflekkür ederek, Manavgat' n sanayi ve ticaret alan ndaki raporda belirtilen istek, talep ve sorunlar yla yak ndan ilgilenece ini ifade etti. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 97

3 AB Ticari Ataflelerinin EBSO zirvesi Ege Bölgesi Sanayi Odas, Avrupa Birli i üyesi ülkelerin ticari ataflelerini zmir'de ilk kez buluflturdu. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulrike Hauer'in de kat ld buluflmada kent bölge ekonomisi hakk nda ayr nt l bilgiler verilirken, zmir'in EXPO 2015 adayl na AB ülkelerinin deste inin al nmas konusunda da önemli bir ad m at lm fl oldu. Avrupa Birli i'nin dönem baflkanl n Portekiz'in yapmas nedeniyle, Portekiz Ticari Ataflesi Celeste Tezsezen'in önerisi, Portekiz zmir Fahri Konsolosu Fahri Gökyayla'n n giriflimleriyle zmir'de gerçeklefltirilen toplant da EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, bu organizasyonun AB ile olan ticari iliflkilerin gelifltirilmesine önemli katk larda bulunaca n söyledi. AB ülkelerinin ticari ataflelerine Türkiye'nin ekonomik geliflimi hakk nda bilgiler veren Taflk n, y l n ilk yar s nda Türkiye'nin ithalat n n 160 milyar dolar ihracat n n yüz milyar dolara ulaflt n anlatarak Ekonomik istikrara ba l bu rakamlar üçe katlanacak. Befl yüz milyar dolar ihracat, 750 milyar dolar ithalat hedefimizdir. Dünya ticaretinin hacmi iki trilyondan on iki trilyon dolara yükseldi. Bu yüzden yeni ulafl m araçlar na ihtiyaç h zla artmaktad r. Türkiye'nin co rafi konumu uluslararas ticareti gelifltirmede avantaj sa lamaktad r dedi. Tamer Taflk n, Türkiye'nin kültürel, dinsel, dilsel tarihi ve ticari ba lar ndan dolay Balkanlara, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Kafkaslara, Ortado u ve Asya ülkelerine ulafl m konusunda Avrupa ülkelerine göre çok daha avantajl oldu unu söyledi. 2008'de 101 ülkenin oylamas yla EXPO 2015'in nerede olaca n n belli olaca n söyleyen Taflk n, zmir'in adayl - na destek isterken sözlerini flöyle tamamlad : EXPO 2015'in temas sa l k olmal d r. zmir'in y lda 300 gün güneflli havas, l man k fl iklimi, jeotermal enerji kaynaklar ndan dolay sa l k koflullar üzerinde gizemli bir iyilefltirici etkisi var. Daha sa l kl bir hayat için EXPO 2015 de zmir'e desteklerinizi bekliyoruz. Sözlerime son verirken flu mesaj vermek istiyorum. Giderlerinizi azalt n, beklentilerinizi yükseltin, gelece i zmir'de flekillendirin. Portekiz Ticaret Ateflesi Celeste Tezsezen, Ege Bölgesi'nin ve zmir'in ticari ve ekonomik potansiyelinin yüksek oldu una dikkat çekerek, Alt ayda bir stanbul'da gerçeklefltirilen toplant y, bölgenin ekonomik potansiyelinin yüksek oldu una inand m için burada gerçeklefltirilme düflüncesi do du. Kendi ülkelerimiz aç s ndan da çok iyi bir referans niteli i tafl yan bu toplant ve buna benzer etkinlikler gerçeklefltirerek AB üyesi ülkeler ile bölge aras ndaki ticari hacmini gelifltirmek istiyoruz dedi. Mustafakemalpafla TSO ile Deniz Bank aras nda protokol imzaland Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas ve Deniz Bank Mustafakemalpafla fiubesi ile 23 Ekim'de özel faiz oranl protokol imzalad. Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas 'na üye iflletmelere ve iflletme sahiplerine avantajl koflullarla finansman imkân sa layan Deniz Bank flletme Bankac l imza törenine Deniz Bank Bölge Müdürü Cenk Berk, Deniz Bank flletme ve Tar m Bankac l Bölge Sat fl Müdürü Semiha Kabay Y lmaz, Deniz Bank Mustafakemalpafla fiube Müdürü Sedat Tüzün ve Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Gültafl ve Meclis Baflkan Erhan Onar kat ld. mza töreninde tüm iflletmelere Destek Bizden lerlemek Sizden mesaj verildi. Protokol çerçevesinde oda üyesi iflletmelere üç aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ve özel faiz oranlar ile birbirinden farkl özelliklerdeki iflletme kredileri imkân sunuyor. Bu kredilerden yararlanmak isteyen iflletmelerin, odaya veya Deniz Bank Mustafakemalpafla fiubesi'ne baflvurmalar n n yeterli olaca belirtildi. Türkiye'de ilk kez iflletme müflterilerine özel kredi de erlendirme modelini devreye alan Deniz Bank flletme Bankac l, gelen her türlü kredi talebini en geç 72 saat içinde cevapland r yor. Yeni modelde iflletmelerin sadece finansal verilerini de il, ticari itibarlar ile ilgili kriterleri de de erlendirme sistemine dahil eden Deniz Bank flletme Bankac l, bu sayede iflletmelerin kredi baflvurular ndaki kabul oran n yüzde 80'lerin üzerine ç karm fl bulunmakta. 98 EKONOM K FORUM k Ekim 2007

4 VATSO dan kursiyerlere sertifika Van Ticaret ve Sanayi Odas bünyesinde bulunan Proje haz rlama ve Koordinasyon Birimi taraf ndan düzenlenen Proje Haz rlama Kapasitesinin Gelifltirilmesi E itimleri kamu kurum ve kurulufllar ile STK'lardan gelen talepler do rultusunda devam ediyor. Proje Haz rlama Kapasitesinin Gelifltirilmesi'ne yönelik yap lan alt nc e itim sonucunda e itimleri tamamlanan 20 kifliye sertifikalar 14. Van Asya Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar 'nda yer alan Van Ticaret ve Sanayi Odas stand nda verildi. Yap lan törende konuflan VATSO Baflkan Zahir Kandaflo lu, AB aday olan Türkiye'de hibe programlar n n büyük bir öneme sahip oldu unu belirterek, Özellikle Do u Anadolu Bölgesi'nde uygulanan kalk nma programlar na yeterli alt yap olmad için proje haz rlanmas noktas nda sorunlar yaflanmaktad r. Bölgede proje haz rlama kapasitesinin düflük oldu- unu biliyoruz. VATSO olarak bu eksikli in giderilmesi için odam z bünyesinde oluflturdu umuz 'Proje Haz rlama ve Koordinasyon Birimi' taraf ndan bugüne kadar alt dönem e itim düzenlendi. Bugüne kadar yaklafl k 150 kifliye Hibe Programlar Proje Haz rlama e itimi verildi dedi. Kandaflo lu, VATSO olarak bölgenin kalk nmas için çal flma içinde olduklar n, özellikle bölgeler aras geri kalm fll n ortadan kald r lmas için bafllat lan çal flmalar n odak noktas haline geldiklerini belirtti. Konuflmalar n ard ndan yap lan e itime kat lan kursiyerlere sertifikalar törenle verildi. ATO-Makedonya iflbirli i Adana Ticaret Odas Baflkan fiaban Bafl Çukurova G da, G da-tek Fuar 'na kat lmak üzere Adana'ya gelen Makedonya heyetini a rlad. Makedonya Ticaret Odas Meclis Baflkan Miradi Fetaji ve Oda Baflkan Xh Daut 'nin yan s ra ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet fiahbaz' n da haz r bulundu u ziyarette konuflan Makedon-Türk fl Konseyi Baflkan Kemal Naz m, Türkiye ile daha fazla ticaret yapmak istediklerini belirtti. Naz m, Türkiye ile ticaretimiz, daha çok stanbul, zmir ve Trakya bölgesinde yo unlaflt. Makedonya olarak, Türkiye ile ticaret a n di er bölgelere de yaymak istiyoruz. Ülkemizde, yabanc yat r mc lara yönelik çeflitli avantajlar sunuluyor. Bundan sizlerin de yararlanmas n isteriz. Bölgeniz, Türkiye'nin tar m nda önemli bir potansiyele sahip. Bizim de tar m ve hayvanc l k konusunda hem e itime, hem de yat r mc ya ihtiyac m z var. Sizleri de en k sa zamanda olanaklar m z yerinde görmek üzere Makedonya'da görmek istiyoruz dedi. ATO Baflkan fiaban Bafl da, Çukurova'da y l n on iki ay nda üretim yap labilece- ini, geliflmifl altyap, ulafl m ve teknolojisiyle baflta tar m olmak üzere birçok alanda genifl potansiyele sahip oldu unu belirtti. Bafl, Makedonya'n n, co rafi anlamda dezavantaj olmas na karfl n Adana'ya gelifl ticaret ve yat r m olanaklar n irdelemesi çok sevindirici. Adana ekonomisi, Makedonya'n n gereksinimlerinin büyük bölümünü karfl layabilecek güçte. Adana Ticaret Odas s olarak, en k sa sürede ifl heyeti oluflturarak Makedonya'ya gitmeyi planl yoruz. Bu ziyaretin, karfl - l kl ifl görüflmeleriyle ticarete dönüflece ine inan yorum dedi. Çarflamba TSO dan yeni bir proje: ÇAREAS Çarflamba Ticaret ve Sanayi Odas, son alt y ld r, AB standartlar nda yenileyen ve yapm fl oldu u aktif çal flmalar na bir yenisini ekleyerek Elektronik Arfliv Sistemi Projesi ne bafllad. Çarflamba Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Kefeli bu konuda yapt aç klamada, Üyelerimize daima, en modern, en h zl ve en kaliteli hizmeti verebilmek için var gücümüzle çal flmaktay z. Uluslararas ISO kalite belgesine sahip olan odam z, Eylül ay nda bafllataca m z, ÇAREAS projesinin gerçekleflmesiyle, en k sa zamanda elektronik arflivine de kavuflacakt r. K sacas bu projeyle; kuruluflumuzdan bu yana, odam z üyelerine ait ne kadar dosya varsa, bu dosyalardaki, yaz l ve bas l tüm evraklar, elektronik ortama aktar l p arflivlenecektir. Öte yandan; elektronik arfliv, yang n, su bask n, deprem, çal nma, y pranma gibi tehlikelere karfl daha güvenli olacakt r dedi. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 99

5 Bozüyük TSO dan at k yakma tesisine hay r..! Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odas, Tehlikeli At k Yakma ve Depolama Tesisi yat r m na iliflkin geliflmelerin ilçe kamuoyu taraf ndan tedirginlik ve kayg ile takip edildi ini aç klad. Konuya yönelik olarak oda meclisi, yönetim kurulu ve meslek komiteleri nezdinde yap lan de erlendirmeler sonras nda bu yat r m n Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen bitifli inden al nan bir arazi üzerine yap lmas n n insan ve çevre sa l aç s ndan çok büyük s k nt lar do uraca tespiti yap ld aç kland. Bozüyük TSO Baflkan Habib Esel, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a gönderdi i yaz da ülke ekonomisi ve sanayisinin geliflimi için bu tür tesislere ihtiyaç bulundu unun bilincinde olduklar n belirterek flu noktalara de indi: Mavi Bayrak Tehlikeli At k mha Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi unvanl firma taraf ndan Bozüyük'te yap lmas düflünülen Tehlikeli At k Yakma ve Nihai Depolama yat r m na iliflkin ÇED süreci bafllat lm fl olup, bu süreçte bilgilendirme toplant s da gerçeklefltirilmifltir. Gerek bu toplant, gerekse de ilçe yerel yönetimi taraf ndan organize edilen toplant lar s ras nda yat r m n yap laca bölgede yaflayan baflta köylüler olmak üzere, ilçemiz belediyesi, sivil toplum kurulufllar olarak odam z ve di er sivil toplum kurulufllar ad geçen bu yat r m n ilçemizde gerçeklefltirilmemesi yönündeki görüfl ve önerilerini ve bu konudaki rahats zl klar n dile getirmifllerdir. K sacas insan ve çevre sa l için tehditler oluflturaca ve zaman içerisinde telafisi mümkün olamayacak sorunlar beraberinde getirece i düflüncesi ile ilçemizdeki mevcut organize sanayi bölgesinin hemen bitti i alanda gerçeklefltirilmesi planlanan bu yat r m n kentimizden ve yaflam alanlar ndan çok daha uzak ve çevre tehdidi minimum olacak alanlarda tesis edilmesini talep etmekteyiz. Milas Ticaret odas KOSGEB sinerji oda aç l yor Milas Ticaret Odas bünyesinde küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlar n sa lamak, rekabet güçlerini yükseltmek, ekonomiye katk lar n ve etkinliklerini artt rmak amac yla Ayd n gem Bölge Müdürlü ü'ne ba l olarak çal flacak olan sinerji oda n n aç l fl ve KOSGEB Hizmetlerinin tan t m toplant s yap ld. Konuflmac olarak; KOSGEB E itim ve Dan flmal k Merkez Müdürü Mehmet Ö üt, Ayd n KOSGEB flletme Gelifltirme Merkez Müdürü Turgut Gözen, Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. Serdar Kocadon, Milas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nazmi Do ru yer ald. M TO Baflkan Nazmi Do ru, Milas ve Bodrum Ticaret Odalar na kay tl firmalara kaynak kullan m, teknoloji yenili i kapasite kullan m, rekabet gücünün artt r lmas, elektronik ticarete yönlendirme konular nda hizmet, destek ve kredi olanaklar n n sa lanaca ve firmalar n zaman içerisinde ihracat yapar konuma gelmelerinin sevinç ve övünç kayna olaca n belirtti. M TO Baflkan Nazmi Do ru, 1923 y l ndan bugüne kadar Milas Ticaret Odas olarak hizmet veren kurumumuz 2008'den itibaren Milas Ticaret ve Sanayi Odas olarak hizmet verecektir. Bu müjdeyi sizinle paylaflmakta mutluyum dedi. 100 EKONOM K FORUM k Ekim 2007

6 Fatsa Ordu nun kalbidir Fatsa Ticaret Borsas Baflkan Ahmet Koç, Dünya Gazetesi Ordu Temsilcisi Murat Gürsoy'a verdi i özel demeçte Fatsa Ticaret Borsas olarak gerek ülke içinde gerekse yurtd fl nda Çin baflta olmak üzere f nd n tan - t m için ba lant çal flmalar yapt klar n aç klad. F nd n gelece i aç s ndan bir fleyler yapmam z gerekir diyen Fatsa Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Koç, ç Anadolu ba lant s gelecekte Fatsa'y üs yapaca n vurgulayarak, E itim ve sa l k alan nda Fatsam z'da güzel geliflmeler olmaktad r. Fatsa'yla ba lant l ilçelerimizin de yollar yap l p tamamland nda her fley çok daha güzel olacakt r ifadesini kulland. F nd n gelece i aç s ndan herkes üstüne düfleni yapmas gerekti ini belirten Koç, flu aç klamalar yapt : limiz ve ilçelerinin en önemli tar msal ürünü f nd kt r. Dünya f nd k üretiminin yüzde 75'i ülkemizde gerçekleflmekte ve bunun dörtte üçü de bölgemizde gerçekleflmektedir. Dolay s yla f nd k bölgemiz ekonomisinde tafl y c rolü üstlenen ve ülkemize en fazla ihraç girdisi sa layan üründür. Böyle bir ürüne sahip olmam za ra men kendi ürünümüzün patentini ve fiyat ayarlamas n kendimiz yapamamaktay z. Son y llarda f nd kta yaflanan sorunlar üreticimizi zor durumda b rakm fl ve bölgemiz ticari hacmini olumsuz yönde etkilemifltir. Bundan sonraki y llarda durum hiç de iç aç c görülmemektedir. F nd kta arz fazlas olan y llarda piyasa istikrar n n sa lanmas için devlet deste i ile bu fazlal n al n p stoklanmas gereklili ini vurgulayan Koç, di er yap lmas gerekenleri 2006 MAHSÜLÜ FINDI IN TAR H T BAR LE ALIM SATIM DURUMU KABUKLU FINDIK MÜSTAHS L ALIfi TMO KOOPERAT F SATIfi TÜCCAR ALIfi Sardes in tan t m nda dayan flma Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, Sardes Antik Kenti'ni tan tma çal flmalar sürdürmekte. Salihli TSO'ya bu çal flmalar nda zmir Ticaret Odas 'ndan destek geldi. zmir Ticaret Odas taraf ndan flehrin gezilebilecek noktalar n turistlere tan tmak üzere bast r l p da t lan zmir Guide flehir rehberi kitapç klar nda 2008 y l ndan itibaren Salihli ve Sardes'e de yer verilecek. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Talat Zurnac 'n n geçti imiz günlerde zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl'a makam nda yapt ziyaret olumlu sonuçlar do urdu. Zurnac 'n n, kurvaziyer gemileriyle gelen turistlerin Sardes'e yönlendirilmesi konusundaki taleplerine olumlu yan t veren Demirtafl, Salihli Ticaret ve Sanayi Odas 'na bir mektup gönderdi. Salihli'nin tan t m ve turizminin gelifltirilmesi amac yla yap KG KG KG KG KABUKLU FINDIK TÜCCAR SATIfiI KG TMO SATIfi KG KOOPERAT F SATIfi KG Ç FINDIK FABR KA SATIfi (kabuklu karfl l ) KG X 2 = TOPLAM SATIfi (kabuklu) KG Ahmet KOÇ - Fatsa Ticaret Borsas Baflkan l flöyle özetledi: Mahsulümüz için kal c ve somut bir devlet politikas n n oluflturulmas. Dünya piyasas nda rekabet ortam oluflturulmal ve bunun için ürünümüzün kalitesi art r lmal say l f nd k dikim alanlar ile ilgili kanun uygulanmal. Ulusal f nd k konseyi hayata geçirilmeli ve desteklenmeli. Lisansl depoculuk ve ürün ihtisas borsalar kurulmal ve emanet usulü mal n piyasada dolafl m engellenmeli. Rekolte tahminleri il tar m müdürlü ü önderli inde odalar, borsalar, TMO ve Fiskobirlik ile ortaklafla çal flma sonu il tar m müdürlüklerince aç klanmal. ç piyasada f nd k tüketimi artt r lmal. Bölgemizden di er bölgelere ve yurt d fl na f nd k dikimi için giden f nd k fidelerinin sat lmas önlenmeli. Vergi usul kanunun 323 nolu genel tebli inde sekiz bin YTL'lik limitin tar m ürünleri taban fiyatlar göz önünde bulundurularak belirlenmeli. lan çal flmalara her türlü deste i vermeye haz r olduklar n belirten Demirtafl, sekiz dilde 120 bin adet bast r p turistlere ücretsiz olarak da t lan zmir Guide kitapç klar na bundan böyle Salihli ve Sardes'i de dâhil edeceklerini ifade etti. zmir Guide'in 2008 bask s nda Sardes'i tan tan bilgilerin yan s ra turizm acenteleri de Sardes'i tur programlar içine almalar konusunda bilgilendirilecekleri belirtildi. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 101

7 Eskiflehir Ticaret Odas ndan dev proje Eskiflehir Ticaret Odas 'ndan dev proje için ilk ad m at ld. çinde fuar ve kongre merkezi, hizmet binas ve üyelere yönelik sosyal tesisler bar nd ran proje için start verdi. 65 bin dönüm arazi üzerine infla edilmesi planlanan ifl ve ticaret merkezi binas için ulusal düzeyde Mimari Proje Yar flmas düzenlendi. Konuya iliflkin bir aç klama yapan Eskiflehir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Cemalettin Sarar, Ülkemizin ve ilimizin gösterdi i h zl de iflim ve geliflim, Odalara yeni görevler yüklemekte. Bu görevleri yerine getirmek için yeterli ve ça dafl altyap y tamamlamam z laz m. Hizmet kalitesini artt rmak için önce fiziksel koflullar iyilefltirmemiz gerekli dedi. Eskiflehir Ticaret ve Sanayi Odas 'n n on binden fazla faal üyesi ve aileleri ile bir- likte, 50 bin kiflilik bir camiay temsil etmekte oldu unu vurgulayan Sarar, Oda olarak camiam z n büyüklü üne yak fl r, üyelerini temsil yetene i yüksek, itibarl bir yap ya sahip olmam z gerekir fleklinde konufltu. Ça dafl bir konseptte infla edilecek ETO fl ve Ticaret Merkezi için aç lan Mimari Proje Yar flmas 'na 134 proje baflvurusu oldu. Geçti imiz günlerde sonuçlanan Mimari Proje Yar flmas, sunulan proje say s göz önünde tutuldu unda Türkiye'de ikinci büyük yar flmal proje olarak kayda geçti. ETSO Baflkan Sarar birinci seçilen mimari projeye göre en k sa zamanda inflaata bafllayacaklar n dile getirerek, Proje ta- mamland nda, ilin ve bölgenin ekonomik ve sosyal yaflam nda büyük bir eksilik tamamlanm fl olacak dedi. KTSO Sanayi Ürünleri Sergisi açt K rflehir Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) taraf ndan 20. Ahilik Kültürü Haftas ve 43. Esnaf Bayram kutlamalar çerçevesinde, Sanayi Ürünleri Sergisi aç ld. K rflehir Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan Cacabey Meydan na kurulan sanayi ser- 102 EKONOM K FORUM k Ekim 2007 gisinin aç l fl na Vali M. Lütfullah Bilgin, Belediye Baflkan Halim Çak r, Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Baflkan Nuri Bahçeci, Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Vekili Veysel Çözen, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Baflkan Bahamettin Öztürk, Ak Parti l Baflkan Vekili Veli fiahini ile baz daire müdürleri ve ifl adamlar kat ld. Hükümetin teflvik verilen illerin say s n azaltmas ile birlikte K rflehir Organize Sanayi Bölgesi'nin daha da de erlenece ini kaydeden Vali M. Lütfullah Bilgin, Önümüzdeki dönemlerde hükümetimizin ifade etti i gibi sektörel teflvikler yada teflvik verilen iller say s azalacak. O zaman bizim de erimiz artacak ve daha çok sanayici K rflehir'e gelecek. Yat r m n K rflehir'e yap lmas demekte istihdam n artmas ve iflsizli in azalmas demek. K rflehir ekonomisi iyi bir yükselifl trendine girdi ve böyle devam edece ine inan yoruz. dedi. K rflehir OSB'de üretilen sanayi ürünlerinin bulundu u sergiyi gezenler, üretim yapan firma yetkililerinden bilgi ald lar. Sanayi sergisinde ki tüm ürünlerin K rflehir'de yap l yor olmas dikkat çekti. Sergi ile birlikte kamuoyu K rflehir'de sanayi ürünleri üretildi ini fark na vard.

8 hracatta baflar n n s rr : Teknolojik yenilik Konya Ticaret Odas 'n n Verimlilik Raporu na göre; sektörlerdeki teknolojik yenileme verimlili e de beraberinde getiriyor. Rapora iliflkin bir de erlendirme yapan Konya Ticaret Odas Baflkan ve TOBB Baflkan Yard mc s Hüseyin Üzülmez; verimlili in iflletmeler aç s ndan çok büyük önem tafl d n ac mas z rekabet ortam nda ayakta kalabilmek için daha az maliyetle daha fazla toplam fayda sa laman n art k bir gereklilik oldu unu söyledi. Üzülmez; Verimlilik günümüzde ekonomik kalk nman n, sosyal ilerlemenin ve yaflam standard art fl n n tek kayna d r. Düflük verimlilik, enflasyona, ödemeler dengesinde aç a ve iflsizli e yol açarak pek çok sosyoekonomik olay büyük ölçüde etkiler. Bu bak mdan verimlilik hem iflletme hem de ülke ekonomisi aç s ndan bir zorunluluktur dedi. Üzülmez; Elde edilen verilere göre y llar aras nda teknolojik yenileme yapan firmalar n ayn dönemde verimliliklerini de gözle görülür oranda artt rm fllard r. Ayn dönemde imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar n yüzde k rk en az bir defa teknolojik yenileme yapm fllard r bilgisini verdi. TEKNOLOJ K YEN LENME YAPAN HRACATINI HIZLA ARTIRIYOR KSO Baflkan Üzülmez; çinde bulundu umuz ça bilgi ça. Art k her fley h zl bir dönüflüm içinde. Bilgi ça nda baflar n n anahtar bilgi. Bilgi, içinde bulundu umuz yüzy l n tek sermayesi halini alm flt r. O halde esas iflimiz, üniversitelerdeki teknik bilginin sanayie yani uygulamaya aktar lmas d r. Bunu tam anlam yla baflard m zda verimlili in daha çok artt n görece iz dedi. Konya'n n ihracat n on y lda yirmi kat art rarak büyük bir baflar ya imza att klar n kaydeden Üzülmez; önümüzdeki dönemlerde daha da büyük baflar - Hüseyin ÜZÜLMEZ - Konya Ticaret Odas Baflkan ve TOBB Baflkan Yard mc s l lar elde etmek için çaba harcayacaklar söyledi ve flöyle devam etti: Raporumuza göre; y llar aras nda toplam içerisinde teknolojik yenileme yapanlar n yüzdesi artt kça, ülkemizin ihracat büyüme oran da buna paralel olarak art fl göstermifltir. Bu bize ihracatta baflar n n s rr n teknolojik yenilik oldu unu gösteriyor. Kuban 2007 Forumu de erlendirmesi fiadan EREN - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi l Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO) Baflkan fiadan Eren, Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu'nun Sochi kentinde düzenlenen ve Trabzon Valisi Nuri Okutan ile birlikte Krasnodar Eyalet Valisi'nin özel davetlisi olarak kat ld klar Kuban 6. Uluslararas Yat r m Forumu nu de erlendirdi. Forumun Türk heyeti ad na oldukça baflar l geçti ini belirten Eren, foruma Avrupa, Asya, Yak n Do u, Amerika, BDT ülkeleri ve Rusya'n n önde gelen siyasetçileri, ifladamlar, bilim adamlar, banka yöneticileri, uluslar aras yat r m dan flmanl k ve sigorta flirketlerinin kat ld n belirtti. Rusya'da çeflitli sektörlerde yat r mlar bulunan 45 Türk firmas n n Kuban-2007 Forumu na kat larak Türkiye'yi temsil etti ini dile getiren Eren, Özellikle Rusya'da yat r m yapmay planlayan ifladamlar n n on üç milyar dolar yat r ma aç k olan Krasnodar Bölgesi'ni iyi takip etmesi gerekir. Krasnodar Bölgesi, Rusya'n n Moskova ve St. Petersburg'dan sonra en h zl kalk nan üçüncü bölgesi konumunda. Sochi'de düzenlenecek 2014 K fl Olimpiyatlar ile yap lacak yat r mlarla bölge daha da zenginleflecektir. Baflta Rusya Federasyonu Cumhurbaflkan Putin olmak üzere Rus Hükümeti ve Krasnodar Eyalet Yönetimi, 2014 Olimpiyatlar 'na büyük önem veriyor dedi. TTSO Baflkan fiadan Türkiye'de 2007 y - l n n Rusya Y l ilan edildi ini, karfl l nda da 2008 y l n n Rusya'da Türkiye Y l ilan edildi ini hat rlatan fiadan Eren, flunlar söyledi: 2014 K fl Olimpiyatlar 'n n yap laca Sochi ile Trabzon aras nda güçlü bir denizyolu ba lant s bulunuyor. Ayn zamanda havayolu da aç k. Trabzon'un Sochi hatt n bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da canl tutacak çal flmalara ihtiyaç var. TTSO öncülü ünde özellikle baflta müteahhitlik ve inflaat sektörü olmak üzere ifladamlar ndan oluflan bir heyet, geliflmeleri yak ndan izlemek için bölgeye gidecek. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 103

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı