BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var"

Transkript

1 TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER BTO Baflkan Arif Günefl: Tar m reformunun yap lmas na ihtiyaç var Batman Ticaret Borsas 'n n yeni binas n n temel atma törenine kat lmak üzere Batman'a giden TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu'nu Batman Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Mehmet Teymur, Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl ile ifladamlar karfl lad. Batman Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl, Batman Ticaret Borsas 'n n temel atma töreninde yapt konuflmada vatandafl n gerçek gündeminin iflsizlik oldu unu belirterek, ekonomik büyümenin daha fazla istihdam sa lamas ve KOB yat r mlar n n desteklenmesi gereklili ini ifade etti. Günefl, istihdam art racak ikinci önlemin e itim reformu oldu unu vurgulayarak, Batman'da kurulacak üniversitenin çal flmalar n n h zland r lmas n ve bu konuda her türlü yard mda bulunmaya haz r olduklar n belirtti. Batman Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl, Batman sol sahil sulama kanal n n bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi. Günefl, ayr ca kentsel yaflam olumsuz etkileyen flehir içi besicili in kald r lmas, flehir d fl na bir mezbaha içerecek hayvan pazar kurulmas gerekti ini belirtti. Günefl, AB hibe programlar na yönelik olarak Batman Ticaret Borsas 'n n iki ana projesi oldu unu ifade etti. Bunlardan s tma sistemli sera projelerinin hayat geçti ini ifade eden Günefl, ikinci projelerinin ç rç r fabrikalar n n at klar n n üretime tekrar kazand r lmak üzere dönüfltürme projesi oldu unu söyledi. Bölge insan n AB hibe programlar n iyi takip etmesi, projelerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Batman Tica- ret Borsas 'n n karfl layaca n vurgulad. Batman Ticaret Borsas 'n n temel atma töreninde yap lan konuflmalar n ard ndan TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Vali Recep K z lc k, Milletvekilleri Mehmet fiimflek, Ahmet nal, Emin Ekmen, Belediye Baflkan Hüseyin Kalkan ve Ticaret Borsas Baflkan Arif Günefl butona birlikte basarak temel atma törenini gerçeklefltirdiler. ATSO nun e itim programlar sürüyor Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ile Türk Standartlar Enstitüsü iflbirli inde Eylül 2007 de statistiksel Proses Kontrol E itimi düzenlendi. ATSO Meclis Toplant Salonu'nda yap lan e itimde, TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Müdürü Kaya Kars, kursiyerlere; Kalite Sistemleri ve Kalite Kontrol Hakk nda Temel Bil- 96 EKONOM K FORUM k Ekim 2007 giler, statistik Teknikler Neden Gereklidir, Temel statistik Kavramlar, Yedi Temel statistik Teknik, Prosesin statistiksel Yöntemlerle Kontrolü, Veri Toplama Yöntemleri, Numune alma, planlama, Muayene ve Kabul Örneklemesi, Pratik ve Örnek Çal flmalar konular nda bilgi verdi. ki gün süren e itimin sonunda dü- zenlenen törende, 43 kat l mc sertifikalar n ATSO Baflkan Kemal Özgen'in elinden ald. Baflkan Özgen, ATSO'nun e itim program n n üyelerden gelen talepler do rultusunda sürece ini söyledi.

2 DSO KOB E itimleri tamamland Denizli Sanayi Odas (DSO) Denizli-Uflak ve Afyonkarahisarl KOB 'ler için ikifler gün süreyle devam eden KOB 'lerin kurumsal kapasitelerinin art r lmas na dönük KOB E itim Seminerleri'nin sonuncusu 8 Eylül'de Denizli Organize Sanayi Bölgesi Konferans salonunda gerçeklefltirildi. Seminerin aç l fl konuflmas n yapan DSO Genel Sekreteri Dr. Bülent Uygun, Bu projenin sahibi Denizli Sanayi Odas. Projeye ülkemizden Afyonkarahisar ve Uflak Ticaret ve Sanayi Odalar ile Yunanistan ve Almanya Düsseldorf Esnaf ve Sanatkârlar Odas ve Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odas ortakt r. Avrupa'daki ve Almanya'daki KOB 'ler ve Sanayi ve Ticaret Odalar 'n n KOB destek faaliyetleri, oda ve KOB flbirli i, Almanya'daki AB Sanayi ve KOB Politikalar na Uyum Süreci, Avrupa Yat r m Bankas Kredileri, K rsal Geliflim s n rlar dâhilinde KOB deste i, AB Mali Yard mlar ve benzer birçok konuyu burada ele alaca z. Bu proje ile Avrupa Birli i ülkelerinde KOB 'lere verilen hizmetleri ve bizim yapt m z hizmetleri k yaslama imkân na kavuflmufl olaca z. Hafta bafl ndan bu yana devam eden e itimlerimizle KOB 'lerimizin önünü açacak, kapasitelerini gelifltirecek ve pek çok yönde olumlu yans malar gerçekleflecektir dedi. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i'nden Bülent Özcan ve Dusseldorf Ticaret ve Sanayi Odas 'ndan Frank Kaiser, Türkiye'deki AB Sanayi ve KOB Politikalar na Uyum Süreci, Avrupa Yat r m Bankas Kredileri, Avrupa'daki ve Almanya'daki KOB 'ler ve Sanayi ve Ticaret Odalar 'n n KOB Destek Faaliyetleri, Almanya'da novasyon ve Yenilikçi Kümelerin Önemi vb. konular anlatt lar. Yo un kat l m n gözlendi i seminer kat l mc lar na sertifikalar Denizli Sanayi Odas Genel Sekreteri Dr. Bülent Uygun taraf ndan verildi. Manavgat TSO dan Sanayi ve Ticaret Bakan na ziyaret Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Dr. fiükrü Vural, oda Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut, Genel Sekreter Say n Yaflar Sar 14 Eylül'de T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan Say n Mehmet Zafer Ça layan' makam nda ziyaret etti. Ziyarete, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Eski Baflkan Mehmet Karamanc da ifltirak etti. Görüflmede Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas ad na Baflkan Dr. fiükrü Vural, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan M. Zafer Ça layan'a görevinde baflar lar dileyerek, Manavgat' n sanayi ve ticaret alan ndaki istek, talep ve sorunlar n T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan Ça layan'a bir rapor halinde sundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Vural, her geçen gün say lar artan büyük al fl verifl merkezlerine s n rlama getirilmesi ve flehir içlerindeki iflletmeleri olumsuz etkilemeyecek bir yap ya kavuflturulmas, orman vasf n yitirmifl 2B olarak adland r lan arazilerin modern tar m alanlar olarak tahsis edilmesi ve tahsis edi- len bu alanlar n KOB Teflvik sisteminden yararland r lmas, turizm sektörünün KOB Teflvik sisteminden yararland r lmas n n önemi konusunda görüfllerini dile getirdi. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan M. Zafer Ça layan, ziyaret için teflekkür ederek, Manavgat' n sanayi ve ticaret alan ndaki raporda belirtilen istek, talep ve sorunlar yla yak ndan ilgilenece ini ifade etti. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 97

3 AB Ticari Ataflelerinin EBSO zirvesi Ege Bölgesi Sanayi Odas, Avrupa Birli i üyesi ülkelerin ticari ataflelerini zmir'de ilk kez buluflturdu. Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulrike Hauer'in de kat ld buluflmada kent bölge ekonomisi hakk nda ayr nt l bilgiler verilirken, zmir'in EXPO 2015 adayl na AB ülkelerinin deste inin al nmas konusunda da önemli bir ad m at lm fl oldu. Avrupa Birli i'nin dönem baflkanl n Portekiz'in yapmas nedeniyle, Portekiz Ticari Ataflesi Celeste Tezsezen'in önerisi, Portekiz zmir Fahri Konsolosu Fahri Gökyayla'n n giriflimleriyle zmir'de gerçeklefltirilen toplant da EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, bu organizasyonun AB ile olan ticari iliflkilerin gelifltirilmesine önemli katk larda bulunaca n söyledi. AB ülkelerinin ticari ataflelerine Türkiye'nin ekonomik geliflimi hakk nda bilgiler veren Taflk n, y l n ilk yar s nda Türkiye'nin ithalat n n 160 milyar dolar ihracat n n yüz milyar dolara ulaflt n anlatarak Ekonomik istikrara ba l bu rakamlar üçe katlanacak. Befl yüz milyar dolar ihracat, 750 milyar dolar ithalat hedefimizdir. Dünya ticaretinin hacmi iki trilyondan on iki trilyon dolara yükseldi. Bu yüzden yeni ulafl m araçlar na ihtiyaç h zla artmaktad r. Türkiye'nin co rafi konumu uluslararas ticareti gelifltirmede avantaj sa lamaktad r dedi. Tamer Taflk n, Türkiye'nin kültürel, dinsel, dilsel tarihi ve ticari ba lar ndan dolay Balkanlara, Ukrayna'ya, Rusya'ya, Kafkaslara, Ortado u ve Asya ülkelerine ulafl m konusunda Avrupa ülkelerine göre çok daha avantajl oldu unu söyledi. 2008'de 101 ülkenin oylamas yla EXPO 2015'in nerede olaca n n belli olaca n söyleyen Taflk n, zmir'in adayl - na destek isterken sözlerini flöyle tamamlad : EXPO 2015'in temas sa l k olmal d r. zmir'in y lda 300 gün güneflli havas, l man k fl iklimi, jeotermal enerji kaynaklar ndan dolay sa l k koflullar üzerinde gizemli bir iyilefltirici etkisi var. Daha sa l kl bir hayat için EXPO 2015 de zmir'e desteklerinizi bekliyoruz. Sözlerime son verirken flu mesaj vermek istiyorum. Giderlerinizi azalt n, beklentilerinizi yükseltin, gelece i zmir'de flekillendirin. Portekiz Ticaret Ateflesi Celeste Tezsezen, Ege Bölgesi'nin ve zmir'in ticari ve ekonomik potansiyelinin yüksek oldu una dikkat çekerek, Alt ayda bir stanbul'da gerçeklefltirilen toplant y, bölgenin ekonomik potansiyelinin yüksek oldu una inand m için burada gerçeklefltirilme düflüncesi do du. Kendi ülkelerimiz aç s ndan da çok iyi bir referans niteli i tafl yan bu toplant ve buna benzer etkinlikler gerçeklefltirerek AB üyesi ülkeler ile bölge aras ndaki ticari hacmini gelifltirmek istiyoruz dedi. Mustafakemalpafla TSO ile Deniz Bank aras nda protokol imzaland Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas ve Deniz Bank Mustafakemalpafla fiubesi ile 23 Ekim'de özel faiz oranl protokol imzalad. Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas 'na üye iflletmelere ve iflletme sahiplerine avantajl koflullarla finansman imkân sa layan Deniz Bank flletme Bankac l imza törenine Deniz Bank Bölge Müdürü Cenk Berk, Deniz Bank flletme ve Tar m Bankac l Bölge Sat fl Müdürü Semiha Kabay Y lmaz, Deniz Bank Mustafakemalpafla fiube Müdürü Sedat Tüzün ve Mustafakemalpafla Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Gültafl ve Meclis Baflkan Erhan Onar kat ld. mza töreninde tüm iflletmelere Destek Bizden lerlemek Sizden mesaj verildi. Protokol çerçevesinde oda üyesi iflletmelere üç aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ve özel faiz oranlar ile birbirinden farkl özelliklerdeki iflletme kredileri imkân sunuyor. Bu kredilerden yararlanmak isteyen iflletmelerin, odaya veya Deniz Bank Mustafakemalpafla fiubesi'ne baflvurmalar n n yeterli olaca belirtildi. Türkiye'de ilk kez iflletme müflterilerine özel kredi de erlendirme modelini devreye alan Deniz Bank flletme Bankac l, gelen her türlü kredi talebini en geç 72 saat içinde cevapland r yor. Yeni modelde iflletmelerin sadece finansal verilerini de il, ticari itibarlar ile ilgili kriterleri de de erlendirme sistemine dahil eden Deniz Bank flletme Bankac l, bu sayede iflletmelerin kredi baflvurular ndaki kabul oran n yüzde 80'lerin üzerine ç karm fl bulunmakta. 98 EKONOM K FORUM k Ekim 2007

4 VATSO dan kursiyerlere sertifika Van Ticaret ve Sanayi Odas bünyesinde bulunan Proje haz rlama ve Koordinasyon Birimi taraf ndan düzenlenen Proje Haz rlama Kapasitesinin Gelifltirilmesi E itimleri kamu kurum ve kurulufllar ile STK'lardan gelen talepler do rultusunda devam ediyor. Proje Haz rlama Kapasitesinin Gelifltirilmesi'ne yönelik yap lan alt nc e itim sonucunda e itimleri tamamlanan 20 kifliye sertifikalar 14. Van Asya Turizm Ticaret ve Sanayi Fuar 'nda yer alan Van Ticaret ve Sanayi Odas stand nda verildi. Yap lan törende konuflan VATSO Baflkan Zahir Kandaflo lu, AB aday olan Türkiye'de hibe programlar n n büyük bir öneme sahip oldu unu belirterek, Özellikle Do u Anadolu Bölgesi'nde uygulanan kalk nma programlar na yeterli alt yap olmad için proje haz rlanmas noktas nda sorunlar yaflanmaktad r. Bölgede proje haz rlama kapasitesinin düflük oldu- unu biliyoruz. VATSO olarak bu eksikli in giderilmesi için odam z bünyesinde oluflturdu umuz 'Proje Haz rlama ve Koordinasyon Birimi' taraf ndan bugüne kadar alt dönem e itim düzenlendi. Bugüne kadar yaklafl k 150 kifliye Hibe Programlar Proje Haz rlama e itimi verildi dedi. Kandaflo lu, VATSO olarak bölgenin kalk nmas için çal flma içinde olduklar n, özellikle bölgeler aras geri kalm fll n ortadan kald r lmas için bafllat lan çal flmalar n odak noktas haline geldiklerini belirtti. Konuflmalar n ard ndan yap lan e itime kat lan kursiyerlere sertifikalar törenle verildi. ATO-Makedonya iflbirli i Adana Ticaret Odas Baflkan fiaban Bafl Çukurova G da, G da-tek Fuar 'na kat lmak üzere Adana'ya gelen Makedonya heyetini a rlad. Makedonya Ticaret Odas Meclis Baflkan Miradi Fetaji ve Oda Baflkan Xh Daut 'nin yan s ra ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet fiahbaz' n da haz r bulundu u ziyarette konuflan Makedon-Türk fl Konseyi Baflkan Kemal Naz m, Türkiye ile daha fazla ticaret yapmak istediklerini belirtti. Naz m, Türkiye ile ticaretimiz, daha çok stanbul, zmir ve Trakya bölgesinde yo unlaflt. Makedonya olarak, Türkiye ile ticaret a n di er bölgelere de yaymak istiyoruz. Ülkemizde, yabanc yat r mc lara yönelik çeflitli avantajlar sunuluyor. Bundan sizlerin de yararlanmas n isteriz. Bölgeniz, Türkiye'nin tar m nda önemli bir potansiyele sahip. Bizim de tar m ve hayvanc l k konusunda hem e itime, hem de yat r mc ya ihtiyac m z var. Sizleri de en k sa zamanda olanaklar m z yerinde görmek üzere Makedonya'da görmek istiyoruz dedi. ATO Baflkan fiaban Bafl da, Çukurova'da y l n on iki ay nda üretim yap labilece- ini, geliflmifl altyap, ulafl m ve teknolojisiyle baflta tar m olmak üzere birçok alanda genifl potansiyele sahip oldu unu belirtti. Bafl, Makedonya'n n, co rafi anlamda dezavantaj olmas na karfl n Adana'ya gelifl ticaret ve yat r m olanaklar n irdelemesi çok sevindirici. Adana ekonomisi, Makedonya'n n gereksinimlerinin büyük bölümünü karfl layabilecek güçte. Adana Ticaret Odas s olarak, en k sa sürede ifl heyeti oluflturarak Makedonya'ya gitmeyi planl yoruz. Bu ziyaretin, karfl - l kl ifl görüflmeleriyle ticarete dönüflece ine inan yorum dedi. Çarflamba TSO dan yeni bir proje: ÇAREAS Çarflamba Ticaret ve Sanayi Odas, son alt y ld r, AB standartlar nda yenileyen ve yapm fl oldu u aktif çal flmalar na bir yenisini ekleyerek Elektronik Arfliv Sistemi Projesi ne bafllad. Çarflamba Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Kefeli bu konuda yapt aç klamada, Üyelerimize daima, en modern, en h zl ve en kaliteli hizmeti verebilmek için var gücümüzle çal flmaktay z. Uluslararas ISO kalite belgesine sahip olan odam z, Eylül ay nda bafllataca m z, ÇAREAS projesinin gerçekleflmesiyle, en k sa zamanda elektronik arflivine de kavuflacakt r. K sacas bu projeyle; kuruluflumuzdan bu yana, odam z üyelerine ait ne kadar dosya varsa, bu dosyalardaki, yaz l ve bas l tüm evraklar, elektronik ortama aktar l p arflivlenecektir. Öte yandan; elektronik arfliv, yang n, su bask n, deprem, çal nma, y pranma gibi tehlikelere karfl daha güvenli olacakt r dedi. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 99

5 Bozüyük TSO dan at k yakma tesisine hay r..! Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odas, Tehlikeli At k Yakma ve Depolama Tesisi yat r m na iliflkin geliflmelerin ilçe kamuoyu taraf ndan tedirginlik ve kayg ile takip edildi ini aç klad. Konuya yönelik olarak oda meclisi, yönetim kurulu ve meslek komiteleri nezdinde yap lan de erlendirmeler sonras nda bu yat r m n Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen bitifli inden al nan bir arazi üzerine yap lmas n n insan ve çevre sa l aç s ndan çok büyük s k nt lar do uraca tespiti yap ld aç kland. Bozüyük TSO Baflkan Habib Esel, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a gönderdi i yaz da ülke ekonomisi ve sanayisinin geliflimi için bu tür tesislere ihtiyaç bulundu unun bilincinde olduklar n belirterek flu noktalara de indi: Mavi Bayrak Tehlikeli At k mha Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi unvanl firma taraf ndan Bozüyük'te yap lmas düflünülen Tehlikeli At k Yakma ve Nihai Depolama yat r m na iliflkin ÇED süreci bafllat lm fl olup, bu süreçte bilgilendirme toplant s da gerçeklefltirilmifltir. Gerek bu toplant, gerekse de ilçe yerel yönetimi taraf ndan organize edilen toplant lar s ras nda yat r m n yap laca bölgede yaflayan baflta köylüler olmak üzere, ilçemiz belediyesi, sivil toplum kurulufllar olarak odam z ve di er sivil toplum kurulufllar ad geçen bu yat r m n ilçemizde gerçeklefltirilmemesi yönündeki görüfl ve önerilerini ve bu konudaki rahats zl klar n dile getirmifllerdir. K sacas insan ve çevre sa l için tehditler oluflturaca ve zaman içerisinde telafisi mümkün olamayacak sorunlar beraberinde getirece i düflüncesi ile ilçemizdeki mevcut organize sanayi bölgesinin hemen bitti i alanda gerçeklefltirilmesi planlanan bu yat r m n kentimizden ve yaflam alanlar ndan çok daha uzak ve çevre tehdidi minimum olacak alanlarda tesis edilmesini talep etmekteyiz. Milas Ticaret odas KOSGEB sinerji oda aç l yor Milas Ticaret Odas bünyesinde küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlar n sa lamak, rekabet güçlerini yükseltmek, ekonomiye katk lar n ve etkinliklerini artt rmak amac yla Ayd n gem Bölge Müdürlü ü'ne ba l olarak çal flacak olan sinerji oda n n aç l fl ve KOSGEB Hizmetlerinin tan t m toplant s yap ld. Konuflmac olarak; KOSGEB E itim ve Dan flmal k Merkez Müdürü Mehmet Ö üt, Ayd n KOSGEB flletme Gelifltirme Merkez Müdürü Turgut Gözen, Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. Serdar Kocadon, Milas Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Nazmi Do ru yer ald. M TO Baflkan Nazmi Do ru, Milas ve Bodrum Ticaret Odalar na kay tl firmalara kaynak kullan m, teknoloji yenili i kapasite kullan m, rekabet gücünün artt r lmas, elektronik ticarete yönlendirme konular nda hizmet, destek ve kredi olanaklar n n sa lanaca ve firmalar n zaman içerisinde ihracat yapar konuma gelmelerinin sevinç ve övünç kayna olaca n belirtti. M TO Baflkan Nazmi Do ru, 1923 y l ndan bugüne kadar Milas Ticaret Odas olarak hizmet veren kurumumuz 2008'den itibaren Milas Ticaret ve Sanayi Odas olarak hizmet verecektir. Bu müjdeyi sizinle paylaflmakta mutluyum dedi. 100 EKONOM K FORUM k Ekim 2007

6 Fatsa Ordu nun kalbidir Fatsa Ticaret Borsas Baflkan Ahmet Koç, Dünya Gazetesi Ordu Temsilcisi Murat Gürsoy'a verdi i özel demeçte Fatsa Ticaret Borsas olarak gerek ülke içinde gerekse yurtd fl nda Çin baflta olmak üzere f nd n tan - t m için ba lant çal flmalar yapt klar n aç klad. F nd n gelece i aç s ndan bir fleyler yapmam z gerekir diyen Fatsa Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Koç, ç Anadolu ba lant s gelecekte Fatsa'y üs yapaca n vurgulayarak, E itim ve sa l k alan nda Fatsam z'da güzel geliflmeler olmaktad r. Fatsa'yla ba lant l ilçelerimizin de yollar yap l p tamamland nda her fley çok daha güzel olacakt r ifadesini kulland. F nd n gelece i aç s ndan herkes üstüne düfleni yapmas gerekti ini belirten Koç, flu aç klamalar yapt : limiz ve ilçelerinin en önemli tar msal ürünü f nd kt r. Dünya f nd k üretiminin yüzde 75'i ülkemizde gerçekleflmekte ve bunun dörtte üçü de bölgemizde gerçekleflmektedir. Dolay s yla f nd k bölgemiz ekonomisinde tafl y c rolü üstlenen ve ülkemize en fazla ihraç girdisi sa layan üründür. Böyle bir ürüne sahip olmam za ra men kendi ürünümüzün patentini ve fiyat ayarlamas n kendimiz yapamamaktay z. Son y llarda f nd kta yaflanan sorunlar üreticimizi zor durumda b rakm fl ve bölgemiz ticari hacmini olumsuz yönde etkilemifltir. Bundan sonraki y llarda durum hiç de iç aç c görülmemektedir. F nd kta arz fazlas olan y llarda piyasa istikrar n n sa lanmas için devlet deste i ile bu fazlal n al n p stoklanmas gereklili ini vurgulayan Koç, di er yap lmas gerekenleri 2006 MAHSÜLÜ FINDI IN TAR H T BAR LE ALIM SATIM DURUMU KABUKLU FINDIK MÜSTAHS L ALIfi TMO KOOPERAT F SATIfi TÜCCAR ALIfi Sardes in tan t m nda dayan flma Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, Sardes Antik Kenti'ni tan tma çal flmalar sürdürmekte. Salihli TSO'ya bu çal flmalar nda zmir Ticaret Odas 'ndan destek geldi. zmir Ticaret Odas taraf ndan flehrin gezilebilecek noktalar n turistlere tan tmak üzere bast r l p da t lan zmir Guide flehir rehberi kitapç klar nda 2008 y l ndan itibaren Salihli ve Sardes'e de yer verilecek. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Talat Zurnac 'n n geçti imiz günlerde zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl'a makam nda yapt ziyaret olumlu sonuçlar do urdu. Zurnac 'n n, kurvaziyer gemileriyle gelen turistlerin Sardes'e yönlendirilmesi konusundaki taleplerine olumlu yan t veren Demirtafl, Salihli Ticaret ve Sanayi Odas 'na bir mektup gönderdi. Salihli'nin tan t m ve turizminin gelifltirilmesi amac yla yap KG KG KG KG KABUKLU FINDIK TÜCCAR SATIfiI KG TMO SATIfi KG KOOPERAT F SATIfi KG Ç FINDIK FABR KA SATIfi (kabuklu karfl l ) KG X 2 = TOPLAM SATIfi (kabuklu) KG Ahmet KOÇ - Fatsa Ticaret Borsas Baflkan l flöyle özetledi: Mahsulümüz için kal c ve somut bir devlet politikas n n oluflturulmas. Dünya piyasas nda rekabet ortam oluflturulmal ve bunun için ürünümüzün kalitesi art r lmal say l f nd k dikim alanlar ile ilgili kanun uygulanmal. Ulusal f nd k konseyi hayata geçirilmeli ve desteklenmeli. Lisansl depoculuk ve ürün ihtisas borsalar kurulmal ve emanet usulü mal n piyasada dolafl m engellenmeli. Rekolte tahminleri il tar m müdürlü ü önderli inde odalar, borsalar, TMO ve Fiskobirlik ile ortaklafla çal flma sonu il tar m müdürlüklerince aç klanmal. ç piyasada f nd k tüketimi artt r lmal. Bölgemizden di er bölgelere ve yurt d fl na f nd k dikimi için giden f nd k fidelerinin sat lmas önlenmeli. Vergi usul kanunun 323 nolu genel tebli inde sekiz bin YTL'lik limitin tar m ürünleri taban fiyatlar göz önünde bulundurularak belirlenmeli. lan çal flmalara her türlü deste i vermeye haz r olduklar n belirten Demirtafl, sekiz dilde 120 bin adet bast r p turistlere ücretsiz olarak da t lan zmir Guide kitapç klar na bundan böyle Salihli ve Sardes'i de dâhil edeceklerini ifade etti. zmir Guide'in 2008 bask s nda Sardes'i tan tan bilgilerin yan s ra turizm acenteleri de Sardes'i tur programlar içine almalar konusunda bilgilendirilecekleri belirtildi. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 101

7 Eskiflehir Ticaret Odas ndan dev proje Eskiflehir Ticaret Odas 'ndan dev proje için ilk ad m at ld. çinde fuar ve kongre merkezi, hizmet binas ve üyelere yönelik sosyal tesisler bar nd ran proje için start verdi. 65 bin dönüm arazi üzerine infla edilmesi planlanan ifl ve ticaret merkezi binas için ulusal düzeyde Mimari Proje Yar flmas düzenlendi. Konuya iliflkin bir aç klama yapan Eskiflehir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Cemalettin Sarar, Ülkemizin ve ilimizin gösterdi i h zl de iflim ve geliflim, Odalara yeni görevler yüklemekte. Bu görevleri yerine getirmek için yeterli ve ça dafl altyap y tamamlamam z laz m. Hizmet kalitesini artt rmak için önce fiziksel koflullar iyilefltirmemiz gerekli dedi. Eskiflehir Ticaret ve Sanayi Odas 'n n on binden fazla faal üyesi ve aileleri ile bir- likte, 50 bin kiflilik bir camiay temsil etmekte oldu unu vurgulayan Sarar, Oda olarak camiam z n büyüklü üne yak fl r, üyelerini temsil yetene i yüksek, itibarl bir yap ya sahip olmam z gerekir fleklinde konufltu. Ça dafl bir konseptte infla edilecek ETO fl ve Ticaret Merkezi için aç lan Mimari Proje Yar flmas 'na 134 proje baflvurusu oldu. Geçti imiz günlerde sonuçlanan Mimari Proje Yar flmas, sunulan proje say s göz önünde tutuldu unda Türkiye'de ikinci büyük yar flmal proje olarak kayda geçti. ETSO Baflkan Sarar birinci seçilen mimari projeye göre en k sa zamanda inflaata bafllayacaklar n dile getirerek, Proje ta- mamland nda, ilin ve bölgenin ekonomik ve sosyal yaflam nda büyük bir eksilik tamamlanm fl olacak dedi. KTSO Sanayi Ürünleri Sergisi açt K rflehir Ticaret ve Sanayi Odas (KTSO) taraf ndan 20. Ahilik Kültürü Haftas ve 43. Esnaf Bayram kutlamalar çerçevesinde, Sanayi Ürünleri Sergisi aç ld. K rflehir Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan Cacabey Meydan na kurulan sanayi ser- 102 EKONOM K FORUM k Ekim 2007 gisinin aç l fl na Vali M. Lütfullah Bilgin, Belediye Baflkan Halim Çak r, Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Baflkan Nuri Bahçeci, Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Vekili Veysel Çözen, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Baflkan Bahamettin Öztürk, Ak Parti l Baflkan Vekili Veli fiahini ile baz daire müdürleri ve ifl adamlar kat ld. Hükümetin teflvik verilen illerin say s n azaltmas ile birlikte K rflehir Organize Sanayi Bölgesi'nin daha da de erlenece ini kaydeden Vali M. Lütfullah Bilgin, Önümüzdeki dönemlerde hükümetimizin ifade etti i gibi sektörel teflvikler yada teflvik verilen iller say s azalacak. O zaman bizim de erimiz artacak ve daha çok sanayici K rflehir'e gelecek. Yat r m n K rflehir'e yap lmas demekte istihdam n artmas ve iflsizli in azalmas demek. K rflehir ekonomisi iyi bir yükselifl trendine girdi ve böyle devam edece ine inan yoruz. dedi. K rflehir OSB'de üretilen sanayi ürünlerinin bulundu u sergiyi gezenler, üretim yapan firma yetkililerinden bilgi ald lar. Sanayi sergisinde ki tüm ürünlerin K rflehir'de yap l yor olmas dikkat çekti. Sergi ile birlikte kamuoyu K rflehir'de sanayi ürünleri üretildi ini fark na vard.

8 hracatta baflar n n s rr : Teknolojik yenilik Konya Ticaret Odas 'n n Verimlilik Raporu na göre; sektörlerdeki teknolojik yenileme verimlili e de beraberinde getiriyor. Rapora iliflkin bir de erlendirme yapan Konya Ticaret Odas Baflkan ve TOBB Baflkan Yard mc s Hüseyin Üzülmez; verimlili in iflletmeler aç s ndan çok büyük önem tafl d n ac mas z rekabet ortam nda ayakta kalabilmek için daha az maliyetle daha fazla toplam fayda sa laman n art k bir gereklilik oldu unu söyledi. Üzülmez; Verimlilik günümüzde ekonomik kalk nman n, sosyal ilerlemenin ve yaflam standard art fl n n tek kayna d r. Düflük verimlilik, enflasyona, ödemeler dengesinde aç a ve iflsizli e yol açarak pek çok sosyoekonomik olay büyük ölçüde etkiler. Bu bak mdan verimlilik hem iflletme hem de ülke ekonomisi aç s ndan bir zorunluluktur dedi. Üzülmez; Elde edilen verilere göre y llar aras nda teknolojik yenileme yapan firmalar n ayn dönemde verimliliklerini de gözle görülür oranda artt rm fllard r. Ayn dönemde imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalar n yüzde k rk en az bir defa teknolojik yenileme yapm fllard r bilgisini verdi. TEKNOLOJ K YEN LENME YAPAN HRACATINI HIZLA ARTIRIYOR KSO Baflkan Üzülmez; çinde bulundu umuz ça bilgi ça. Art k her fley h zl bir dönüflüm içinde. Bilgi ça nda baflar n n anahtar bilgi. Bilgi, içinde bulundu umuz yüzy l n tek sermayesi halini alm flt r. O halde esas iflimiz, üniversitelerdeki teknik bilginin sanayie yani uygulamaya aktar lmas d r. Bunu tam anlam yla baflard m zda verimlili in daha çok artt n görece iz dedi. Konya'n n ihracat n on y lda yirmi kat art rarak büyük bir baflar ya imza att klar n kaydeden Üzülmez; önümüzdeki dönemlerde daha da büyük baflar - Hüseyin ÜZÜLMEZ - Konya Ticaret Odas Baflkan ve TOBB Baflkan Yard mc s l lar elde etmek için çaba harcayacaklar söyledi ve flöyle devam etti: Raporumuza göre; y llar aras nda toplam içerisinde teknolojik yenileme yapanlar n yüzdesi artt kça, ülkemizin ihracat büyüme oran da buna paralel olarak art fl göstermifltir. Bu bize ihracatta baflar n n s rr n teknolojik yenilik oldu unu gösteriyor. Kuban 2007 Forumu de erlendirmesi fiadan EREN - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi l Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO) Baflkan fiadan Eren, Eylül tarihlerinde Rusya Federasyonu'nun Sochi kentinde düzenlenen ve Trabzon Valisi Nuri Okutan ile birlikte Krasnodar Eyalet Valisi'nin özel davetlisi olarak kat ld klar Kuban 6. Uluslararas Yat r m Forumu nu de erlendirdi. Forumun Türk heyeti ad na oldukça baflar l geçti ini belirten Eren, foruma Avrupa, Asya, Yak n Do u, Amerika, BDT ülkeleri ve Rusya'n n önde gelen siyasetçileri, ifladamlar, bilim adamlar, banka yöneticileri, uluslar aras yat r m dan flmanl k ve sigorta flirketlerinin kat ld n belirtti. Rusya'da çeflitli sektörlerde yat r mlar bulunan 45 Türk firmas n n Kuban-2007 Forumu na kat larak Türkiye'yi temsil etti ini dile getiren Eren, Özellikle Rusya'da yat r m yapmay planlayan ifladamlar n n on üç milyar dolar yat r ma aç k olan Krasnodar Bölgesi'ni iyi takip etmesi gerekir. Krasnodar Bölgesi, Rusya'n n Moskova ve St. Petersburg'dan sonra en h zl kalk nan üçüncü bölgesi konumunda. Sochi'de düzenlenecek 2014 K fl Olimpiyatlar ile yap lacak yat r mlarla bölge daha da zenginleflecektir. Baflta Rusya Federasyonu Cumhurbaflkan Putin olmak üzere Rus Hükümeti ve Krasnodar Eyalet Yönetimi, 2014 Olimpiyatlar 'na büyük önem veriyor dedi. TTSO Baflkan fiadan Türkiye'de 2007 y - l n n Rusya Y l ilan edildi ini, karfl l nda da 2008 y l n n Rusya'da Türkiye Y l ilan edildi ini hat rlatan fiadan Eren, flunlar söyledi: 2014 K fl Olimpiyatlar 'n n yap laca Sochi ile Trabzon aras nda güçlü bir denizyolu ba lant s bulunuyor. Ayn zamanda havayolu da aç k. Trabzon'un Sochi hatt n bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da canl tutacak çal flmalara ihtiyaç var. TTSO öncülü ünde özellikle baflta müteahhitlik ve inflaat sektörü olmak üzere ifladamlar ndan oluflan bir heyet, geliflmeleri yak ndan izlemek için bölgeye gidecek. Ekim 2007 l EKONOM K FORUM 103

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR E- Bülten 7/2015 No:2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR Aralık 2013 tarihinden beri Trabzon Ticaret Borsasının koordinatörlüğünde, fındıkla ilgili kurum ve kuruluşlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı