PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual"

Transkript

1 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.:

2 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N GARANT KARTINIZI BUGÜN ADE ED N Z Modelinizi PHILIPS e kay t ettirmeniz afla dakilerden yararlanman z sa lar. Kaç rmay n. Garanti kart n z hemen göndererek afla dakileri garanti ediniz. * Sat n alma belgesi: Ekteki kart bize vermeniz, ürünü sat n ald n z tarihin kaydedilmesini sa lar, böylece, garanti için ek yaz flmalar yapman za gerek kalmaz * Ürün Güvenli i Bildirimi: Ürününüzü kay t ettirirseniz, nadirde olsa ürünlerin toplanmas veya güvenlik ar zas durumunda, do rudan üretici taraf ndan size bir bildirim gönderilir * Ürün sahipli inin ek faydalar : Ürününüzü kay t ettirmeniz, hakk n z olan tüm imtiyazlar ve tasarruf tekliflerini kullanabilmenizi sa lar Afla daki emniyet sembollerini ö reniniz: Sat n ald n z için tebrikler, "ailemize" hoflgeldiniz. Sevgili PHILIPS ürün sahibi PHILIPS'e güvendi iniz için teflekkür ederiz. Günümüzde mevcut olan en iyi üretim ve sat fl sonras destek hizmetlerine sahip ürünü ald n z için kutlar z. Ald n z ürünü y llar boyu en mutlu flekilde kullanabilmeniz için elimizden gelenin en iyisini yapaca z. PHILIPS "ailesinin" bir üyesi olarak en kapsaml garantilerden ve sektördeki en iyi hizmet a lar ndan birisini kullanabiliyorsunuz. En önemlisi, toplam müflteri memnuniyeti için eflsiz taahhütlerimiz var. Bizim düflüncemiz tamam yla, PHILIPS ürünü ald n z için size teflekkür etmek ve hoflgeldiniz demek. Not: PHILIPS ürününden en yüksek verimi almak için Garanti Kayd n z doldurunuz ve gönderiniz. UYARI: ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N KAPA I (VEYA ARKAYI) ÇIKARMAYINIZ, ÇER DE KUL- LANICININ MÜDAHALE EDECE B R fiey YTUR, UZMAN SERV S PERSON- EL NE BAfiVURUNUZ. Bu flimflek iflareti, cihaz n z içerisinde bulunan yal t lmam fl malzemenin elektrik çarpmalar na sebep olabilece ini gösterir. Evdeki herkesin emniyeti için lütfen ürün kapa n ç karmay n z. Ünlem iflareti, çal flt rma ve bak m problemlerini önlemek için ekteki k lavuzlarda dikkatle okuman z gereken özelliklere dikkat çekmektedir. UYARI: Yang n veya elektrik çarpmalar n n önüne geçmek için bu cihaz ya mura veya neme maruz kalmamal d r, vazolar gibi s v ile dolu nes neler bu cihaz n üzerine konulmamal d r. D KKAT: Elektrik çarpmas n önlemek için fiflin genifl k sm n genifl priz taraf na tamam yla yerlefltiriniz. Türkçe Müflteri Kullan m için: Kabinin arkas nda bulunan afla daki Seri Numaras n giriniz. Bu bilgiyi, ileride bakmak için saklay n z. Model No: Seri No: Bizi Adresinden ziyaret edebilirsiniz

3 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Türkçe. Bu talimatlar okuyunuz.. Bu talimatlar saklay n z.. Tüm uyar lara uygun hareket ediniz. Tüm talimatlar yerine getiriniz. Cihaz suya yak n olan yerlerde kullanmay n z. Sadece kuru bir bezle temizleyiniz 7. Havaland rma aç kl klar n n üstünü kapatmay n z. Üretici talimatlar na uygun olarak monte ediniz.. Radyatörler, s kaynaklar, ocaklar ve s üreten di er cihazlara (amplifikatörler dahil) yak n yerlere takmay n z 9. Polarize veya toprakl tip fifli kesinlikle kullan n z. Polarize bir fiflin, biri di erinden daha genifl olan iki ucu bulunmaktad r. Toprakl tip bir fiflin iki ucu vard r, üçüncüsü ise topraklama çatal d r. Genifl uç ve. çatal, güvenli iniz içindir. Fiflin prizinize uymamas durumunda, eski prizin de ifltirilmesi için elektrikçinize baflvurunuz. 0. Elektrik kablosunun üzerinde yürünmemesine, ve özellikle prizlerde, muhafazalarda ve cihazdan ç kt klar noktalarda darbe almamas na dikkat ediniz..sadece, üretici taraf ndan tan mlanan ekleri / aksesuarlar kullan n z..sadece, üretici taraf ndan tan mlanan veya cihazla birlikte sat lan bir masa, stand,tripod, braket veya tabla ile birlikte kullan n z. Bir masa kullan ld nda, masa / cihaz birlikte yer de ifltirirken dikkat ediniz.. Cihaz, flimflekli havalarda veya uzun süre kullan lmayaca durumlarda fiflten çekiniz. Tüm servis ifllemlerinin uzman servis personeli taraf ndan yap lmas na dikkat ediniz. Servis ifllemi, cihaz, mesela elektrik kablosu veya fiflinde herhangi bir flekilde zarar gördü ünde, üzerine s v döküldü ünde veya yabanc nesneler düfltü ünde, cihaz neme veya ya mura maruz kald nda, normal çal flmad nda veya yüksekten düfltü ünde gerekecektir.. Ürünün içerisinde kurflun veya c va bulunabilir. Bu malzemelerin at lmas çevresel yönetmeliklere göre olmal d r. Atma ve dönüfltürme bilgileri için bölgenizdeki resmi makamlara ya da Elektronik Sanayi Birli i baflvurunuz.. Servis Gerektiren Hasarlar: Cihaz, afla daki durumlarda uzman servis teknisyeni taraf ndan servise al nmal d r: a. Güç kablosunun veya fiflin hasar görmesi b. Cihaz n içerisine yabanc maddelerin düflmesi veya s v dökülmesi c. Cihaz n ya mur alt nda kalmas d. Cihaz n normal çal flmamas veya performansta belirgin bir de ifliklik olmas e. Cihaz n düflmesi veya kasas n n hasar görmesi 7. Devrilme/ Stabilite Tüm televizyonlar, kabin tasar m n n yatma ve stabilite özellikleri konusunda tavsiye edilen uluslararas güvenlik standartlar na uygun olmal d rlar. * Kabinin önüne veya üstüne çok fazla çekme kuvveti uygulayarak tasar m standartlar n tehlikeye atmay n z, zira cihaz devirebilirsiniz. * Yine, kendinizi ve çocuklar n z, kabinin üzerine elektronik ekipman / oyuncak koyarak tehlikeye atmay n z. Bunlar cihaz n üstünden düflerek ürün hasar na ve/veya kiflisel yaralanmalara sebep olacakt r.. Duvara veya Tavana Monte Cihaz, sadece, üretici taraf ndan tavsiye edilen flekilde duvara veya tavana monte edilecektir. 9. Elektrik Hatlar Aç khava anteni, elektrik hatlar n n uza na monte edilmelidir. 0. Aç khava Anteninin Topraklanmas Aç khava anteninin al c ya ba lanmas durumunda anten sisteminin topraklanmas na dikkat ederek gerilim dalgalanmalar na ve oluflan statik yüklere karfl koruma temin ediniz. Ulusal Elektrik Yönetmeli inin 0. Bölümü, ANSI/NFPA No dire in ve destek yap s n n gerekti i gibi topraklanmas, topraklama fifllerinin boyutlar, antenin - deflarj ünitesinin yeri, topraklama elektrotlar na ba lant ve topraklama elektrodu ile ilgili koflullar konusunda bilgi vermektedir. Afla daki flekle bak n z.. Yabanc Nesnelerin ve S v lar n Girmesi Deliklerden yabanc nesnelerin girmemesine veya s v lar n dökülmemesine dikkat edilmelidir.. Pil Kullanma UYARISI: nsanlara, mala veya cihaza zarar verebilecek olan pil kaçaklar n önlemek için, * Pilleri, cihaz üzerindeki + ve - uyumlu flekilde do ru tak n z * Pilleri kar flt rmay n z (yeni ve eski veya karbon veya alkalin) * Cihaz n uzun süre kullan lmayaca durumlarda pilleri ç kar n z

4 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI CATV Sistemi Kurucusuna Notlar: Bu uyar, CATV sistem kurucusunun dikkatini NEC 0-0'a çekmek içindir, burada uygun topraklama k lavuzu bulunmakta ve kablo topraklamas n n, binan n topraklama sistemine, kablo girifline en k sa mesafede tak lmas n flart koflmaktad r. NEC - Ulusal Elektrik Yönetmeli ine Göre Anten Topraklamas Örne i Elektrik servis ekipman Topraklama Kelepçesi NEC-Ulusal elektrik yönetmeli i Anten Kablosu Anten deflarj ünitesi (NEC Bölüm 0-0) Topraklama letkenleri (NEC Bölüm 0-) Topraklama Kelepçesi Elektrik Servis Topraklama Elektrot Sistemi (NEC, Bölüm 0, K s m H)

5 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page UYARILAR EK GÜVENL K UYARILARI * PLASMA TV stand n n cihaza gerekti i gibi tak lmas na D KKAT ED N Z (Stand n vidas n cihaza s k flt rmadan önce Kolay Kullan m Rehberine bak n z. Vidan n gerekti i gibi tak lmamas, cihaz n güvenli ini tehlikeye atar * Afla daki durumlarda ana fifli çekiniz: * TV ekran n temizlerken, kesinlikle afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z * fiimflek çakmas durumunda * Cihaz n uzun süre kullan lmadan kalmas durumunda * Çal fl rken PLASMA TV'nin yerini de ifltirmeyiniz * PLASMA ekran n yüzeyine keskin veya sert nesnelerle dokunmay n z, bunlar ittirmeyiniz veya sürtmeyiniz * PLASMA ekran n yüzeyi tozland nda, emici pamuklu bez ya da deri gibi yumuflak bir malzeme ile temizleyiniz. Ekran n yüzeyini temizlemek için aseton, tolüen veya alkol KULLANMAYINIZ. Bu kimyasal maddeler yüzeye zarar verecektir. * Ekran üzerine gelen suyu veya tükürü ü hemen temizleyiniz. Bu s v lar, belirli bir süre ekran üzerinde kalmalar halinde PLASMA ekran n deformasyona ve renklerinin kaybolmas na sebep olurlar. * S cakl k de iflimleri meydana geldi inde yo uflmaya dikkat ediniz. Yo uflma, PLASMA ekranda ve elektrikli parçalarda zarara sebep olabilir. Yo uflma azald nda, PLASMA ekranda noktalar ve lekeler mevcut olacakt r. PLASMA TELEV ZYONUN YERLEfiT R LMES * PLASMA TV yi sa lam ve dengeli bir tabla üzerine yerlefltiriniz. Tablan n, PLASMA TV nin a rl n tafl yacak güçte olmas na dikkat ediniz. * Uygun havaland rmay temin etmek üzere PLASMA TV kabininin her iki taraf nda cm lik bir alan kalmas na dikkat ediniz. * PLASMA TV'yi, radyatör veya s kaynaklar n n yak n na koymay n z. * PLASMA TV'yi, ya mura veya afl r neme maruz kalabilece i bir yere koymay n z. GER KAZANIM / SÜRES B TT NDE ATMA * Çevreye verilen zarar minimuma indirmek için, PLASMA TV ile birlikte verilen pillerde c va veya nikel kadmiyum bulunmamaktad r. Mümkünse, pilleri atarken, bölgenizde mevcut olan geri kazan m imkanlar n araflt r n z. * PLASMA TV, geri kazan m mümkün olan malzemeleri kullanmaktad r. At klar minimuma indirmek için, çevrenizde kullan lm fl televizyonlar sökerek geri kazan ma alan firmalara bak n z veya TV parça geri kazan m bilgileri için bayinizle irtibat kurunuz. * Koli ve ambalaj malzemesini, bölgenizdeki at k kurallar na göre çöpe at n z.

6 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page Ç NDEK LER Girifl Hoflgeldiniz / TV nizin kay t ettirilmesi ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI ÖNLEMLER çindekiler Kurulum Dil ayarlar 7 Otomatik Programlama (Kanallar n Ayarlanmas ) TV Kanallar n n Manuel olarak ayarlanmas 0 Program Düzenleme Ekran Koruma Fabrika Resetlemesi PLASMA TV nin Sunumu PLASMA TV nin duvara monte edilmesi TV ve Uzaktan Kumandan n Çal flmas 0 Uzaktan Kumanda Zaman Menüsü Resim Menüsü TV Resim Menüsü Kontrolleri Ses Menüsü TV Ses Menüsü Kontrolleri Özellikler Menüsü Kilit Fonksiyonu PIP Fonksiyon / Mozaik Ekran 0 Görüntü Format n n Kullan lmas Teletekst PC Modu PC Görüntü Kontrolleri PC Modunun ayarlanmas Genel Bilgiler Ar zalar n Giderilmesi Bak m ve Temizlik ndeks 9 Yeni PLASMA TV'nizin özellikleri flunlard r: Ses / Görüntü Jaklar : Di er cihazlar h zl bir flekilde PLASMA TV nize takmak için kullan n z Otomatik Kanal Programlama (Otomatik Programlama): Mevcut kanallar n h zl ve kolayl kla ayarlanmas Menüler (OSD): Faydal Mesajlar, TV Kontrollerinin ayar için Uzaktan Kumanda: PLASMA TV özelliklerinizi çal flt r r Kapatma Zamanlay c : PLASMA TV nizi, tan mlad n z süre içerisinde kapat r (mevcut saatten sonraki ila 999 dakika aras sürede) PIP: TV nizde Küçük ekranda baflka kanallar da görmenizi sa lar. Standart yay n (VHF / UHF) veya Kablo TV Kanal Stereo özellik: Dahili amplifikatör ve ikili hoparlör sistemini içerir, stereo yay n yapan TV kanallar n n al nmas n sa lar Treble, Bass ve Balans: PLASMA TV'nin sesini gelifltirir Not: Bu k lavuz farkl versiyonlar ve modelleri içerir. Bu k lavuzda yer alan tüm özellikler PLASMA TV'nize uymayabilir. Bu normaldir ve bayinizle veya servisle irtibata geçmeniz gerekmez. Ömür Bitiminde Yeni PLASMA TV niz ve ambalaj, geri kazan labilen ve kullan labilen malzemeleri içermektedir. Uzman firmalar, ürününüzün at klar n geri kazanabilir ve at k miktar n azaltabilir. Cihazda, bittiklerinde at lmamas gereken piller bulunmaktad r, bunlar küçük kimyasal at k olarak at lmal d rlar. Mevcut cihaz n z de ifltirdi inizde, eski televizyonunuzu, pillerinizi ve ambalaj malzemesini nas l geri kazanabilece iniz konusunda yerel yönetmeliklere bak n z.

7 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 7 KURULUM PLASMA TV nizin kurulum ayarlar n cihaz n z n menülerinde afla da anlat lan flekillerde kolayca yapabilirsiniz. Lisan Ayar : Kullan c lar menü lisan n afla daki flekilde de ifltirebilirler. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna ard arda bas n z. RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR << Dil Türkçe >> Zaman Fonk. Kilit Ekran Koruma Fabrika ayarlar na dön Afla yön (ï) tufluna basarak Dil bölümünü seçili hale getiriniz. Sola Yön (Í) ve Sa yön (Æ) tufllar n kullanarak istedi iniz menü lisan n seçiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap P+ PIP P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr FAYDALI NOT Lisan de iflimini yapt n zda sadece Menü konular n de ifltirebilirsiniz. Baflka bir OSD metin özelli ini de ifltirmez. 7 9 ZOOM 0 S/M/D 7

8 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page OTOMAT K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) PLASMA TV'niz otomatik olarak yerel bölge (veya kablo TV) kanallar na ayarlanabilir. Böylece, P+ / P- tufllar na basarak sadece bölgenizdeki TV istasyonlar n seçebilmeniz mümkündür. 7 9 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Otomatik Arama seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda yeni bir menü belirecektir. Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar n kullanarak Ülke seçiminizi yap n z. Afla yön (ï) tufluna basarak S ralama fiekli ni seçili hale getiriniz. Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar n ile istedi iniz S ralama fiekli ni seçiniz. Afla yön (ï) tufluna basarak Tamam seçili hale getiriniz. 0 tufluna bas n z, otomatik arama bafllayacakt r. Otomatik arama ve s ralama bitti inde tufluna bas n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. FAYDALI NOT * Yeni televizyonunuzu ambalaj ndan ç kard ktan ve fifle takt ktan hemen sonra, TV yi, bölgenizde mevcut olan yay nlara ve kablo kanallara ayarlamak için otomatik programlama seçene ini çal flt r n z. Otomatik programlama fonksiyonuyla kanallar ayarlamazsan z, televizyonunuz gerekti i gibi çal flmayabilir * Otomatik Programlamay çal flt rd ktan sonra sonuçlar kontrol ediniz. P (+) veya P (-) tufluna bas n z ve hangi kanallar seçebilece inizi görünüz. * Bir antenin veya kablo TV nin ilk olarak PLASMA TV nize tak lmas gerekti ini unutmay n z.

9 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 9 OTOMAT K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar Otomatik Arama >> Lütfen ülkeyi seçiniz ve TAMAM seçerek otomatik aramay bafllat n z. << Ülke Türkiye >> S ralama flekli Frekans Tamam ptal Ar yor Arama ifllemini iptal etmek için ptal i seçiniz... Bulunan Program Say s : % ptal Otomatik programlama tamamland. Programlar s raland. Bulunan Program Say s : Tamam 9

10 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 0 TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI TV kanallar n manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz. Manuel ayarlama, her program manuel olarak saklaman za olanak verir. 7 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Program Ayarlar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda yeni bir menü belirecektir. Frekans Ayar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda FREKANS AYARI menüsü belirecektir. Ülke seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z ve Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar yla Fransa ve Avrupa seçeneklerinden birini seçiniz. 9 Program No seçili olana kadar Yukar yön (Î) tufluna ard arda bas n z. 0 Kanal numaras vermek için say tufllar na veya Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar na bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak afla FREKANS sat r na ininiz. Sa yön (Æ) tufluna basarak otomatik arama kanal frekans n aktif hale getiriniz veya istedi iniz kanal frekans n girmek için say tufllar na bas n z. Kanal n net olmamas durumunda, nce Ayar seçmek için Afla yön (ï) bas n z, sonra ayarlamak için Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Not: Kanal n net olmamas durumunda. ad ma geçiniz Afla yön (ï) tufluna bas n z ve ayarlad n z kanal n haf zaya al nmas için Tamam seçili iken tufluna bas n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. 0

11 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI 9 0 FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D 7 0 RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar >> Otomatik Arama PROGRAM AYARLARI sim Verme Program Silme Frekans Ayar >> PROGRAM AYARLARI Program No 00 >> Frekans 7, nce Ayar 0 Ülke Avrupa Tamam ptal

12 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page Kanallarla iligili di er ayarlar yapabilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Program tablosu, Program Tafl ma, Program Ayarlar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Girmek için ise Yukar Yön (Î) tufluna bas n z. APROGRAM TABLOSU Program tablosunda Yön (Î,ï, Í,Æ) tufllar yla programlar dolaflabilirsiniz. PROGRAM DÜZENLEME C C sim verme Ekranda ç kan sanal klavyede, Yön tufllar yla (Î,ï, Í,Æ) karakterleri seçebilir ve tuflu ile onaylayabilirisniz. sim verme ifllemi bitti inde sanal kalavye üzerindeki Tamam seçene ini tufluyla onaylay n ve ç kan menüde tekrar tufluna bas n. Program Silme Ekranda ç kan menüde, Sola yön (Í) Sa yön (Æ) tufllar yla Tamam seçip, tufluyla onaylad n zda seyredilen kanal silinecektir.tekrar tufluna basarak PROGRAM AYARLARI menüsüne dönebilirsiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. BPROGRAM TAfiIMA Program sütununda, Afla ve yukar yön (Î/ï) tufllar yla tafl mak istedi iniz kanal n üzerine geliniz. Sa yön (Æ) tufluyla prog-ram seçiniz, Afla ve yukar yön (Î/ï) tufllar yla istedi iniz yere tafl y n z, Sola yön (Í) ile ifllemi sonland r n z. fllem sonunda Onay için tufluna bas n z. CPROGRAM AYARLARI Bu menüde isim verme ve program silme ifllemini yapabilirisniz. Afla yön (ï) ile sim Verme veya Program silme üzerine geliniz ve Sa yön (Æ) ile giriniz.

13 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PROGRAM DÜZENLEME FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr A B RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu >> Program Tafl ma Program Ayarlar Otomatik Arama PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma >> Program Ayarlar Otomatik Arama MTV MTV V+ Program seç ZOOM 0 S/M/D P+/P- tafl 00 MTV MTV V+ Program seç C PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar >> Otomatik Arama C PROGRAM AYARLARI sim Verme >> Program Silme Frekans Ayar MTV = - { } :.,? Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M De ifl. Sil Tamam Temizle ptal C PROGRAM AYARLARI zlemekte oldu unuz program Silinecektir..! sim Verme Program Silme >> Frekans Ayar Tamam ptal

14 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page EKRAN KORUMA Ekran koruyucu fonksiyonu ile Plazma teknolijisinde mevcut olan z kalma problemi riskini azaltabilirsiniz. Sabit bir resmin veya logonun uzun süre ekranda kalmas iz kalma problemine sebeb olacakt r, bu sebeble EKRAN KORU- MA fonksiyonu resmi sizin belirledi iniz sürede piksel sa a, piksel sola kayd r r. 7 9 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna bas n z. Ekran Koruma seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna basarak Ekran Koruma menüsüne giriniz. Sola ve Sol Yön (Í/Æ) tufllar n kullanarak resmin hareket zaman n seçiniz. Afla yön (ï) tufluna bas n z. TV giriflini AÇIK yap n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Faydal pucu Hareket zaman n ile 0 saniye aras nda seçmeniz tavsiye edilir. Plazman z monitör olarak kulland n zda, PC giriflini de aç k yapmay unutmay n z. 7 RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR Dil Türkçe Zaman Fonk. Kilit Ekran Koruma >> Fabrika ayarlar na dön FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 >> EKRAN KORUMA Hareket Zaman 0 >> TV Aç k PC Girifl Kapal S/M/D 9

15 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page FABR KA AYARLARINA DÖNME TV'niz afla daki ifllemleri uygulayarak ses ve resim de erlerini orijinal fabrika ayarlar na döndürebilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna tufluna bas n z. FONKS YONLAR Ses ve Resim ayarlar fabrika de erlerine dönsün!!! Afla yön (ï) tufluna bas n z. Dil Türkçe Zaman Fonk. Kilit Fabrika ayarlar na dön >> Tamam ptal Ses & Resim F.Ayar. Dön seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda uyar menüsü belirecektir. Sola Yön (Í) tufluna basarak Tamam seçin ve tufluyla onaylay n. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Faydal pucu TV yi fabrika ayarlar na tekrar ayarlarsan z,. Resim ve Ses de erleri üreticinin standart ayarlar geri gelecektir. Ancak, di er de erler de iflmeyecektir. 7 7 Ayarlar fabrika de erlerine dönmüfltür, tekrar tufluna basarak ifllemi sonland r n. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D

16 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV'NIN SUNUMU PLASMA TV'nin Yerlefltirilmesi * PLASMA TV'yi, sa lam ve dengeli bir yüzeye yerlefltiriniz. Yüzeyin, PLASMA TV'nin a rl n tafl yacak kadar güçlü olmas na dikkat ediniz. * yi bir havaland rma temin etmek için PLASMA TV kabininin her iki taraf nda en az cm' lik bir boflluk b rak n z. * PLASMA TV'yi bir radyatör ya da s kayna n n yak n na b rakmay n z. * PLASMA TV'yi, ya mura veya neme maruz kalaca yerlere koymay n z. TÜM F filer N TANIMI (ARKA TARAF) AUDIO SCART L R SCART CVBS L AV R ANT.IN S-Video ON POWER OFF 9 7 0

17 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 7 7 PC girifli DVI girifli (PC, Set top box için) Hoparlörler (PC//DVI Ses girifli) Açma/Kapama dü mesi SCART (Euroconnector) VCR, DVD Set top box için SCART (Euroconnector) VCR, DVD Set top box için S-Video (DVD, Set top box, S-VHS için) AV Ç k fl (Resim ve Ses) TÜM F filer N TANIMI (ARKA TARAF) 9 0 AV Girifl (VCR, DVD, Set top box için) TV Anten girifli (TV anten kablosu için) (karasal) AC güç kablosu girifli Cihaz ambalaj ndan ç kard n zda, afla dakilerin bulunmas na dikkat ediniz: Uzaktan Kumanda ve Pilleri Kullanma K lavuzu Kolay Kullan m Rehberi Garanti Kart AKSESUARLAR World Wide Garanti Kart 7

18 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV'nin DUVARA MONTE ED LMES PLASMA TV nizi duvara monte etmeden önce, ilk olarak, afla daki ad mlarla taban ç karman z gerekmektedir: Cihaz düz bir yüzeye, koruyucu bir levha veya kumafl üzerine, afla bakar vaziyette yerlefltiriniz. Ayak vidalar n sökünüz. Taban kavray n z ve d flar do ru çekiniz. PLASMA TV niz duvara monte edilmeye haz rd r. PLASMA TV'nizin stand VESA standard na uygundur. PLASMA TV yi duvara monte ederken, gerekli montaj için uzman bir teknisyene dan fl n z. Montaj n uzman bir teknisyen taraf ndan yap lmamas durumunda Üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

19 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 9 TV VE UZAKTAN KUMANDANIN ÇALIfiMASI TELEV ZYON VE UZAKTAN KUMANDA Güç kablosunu PLASMA TV arka k sm ndaki AC girifle tak n z. Güç kablosunu bir prize tak n z ve TV yi çal flt r n z. PLASMA TV'yi çal flt rmak için POWER ; tufluna bas n z. Ses düzeyini artt rmak için ( +) tufluna, azaltmak için ( -) tufluna bas n z. SEL P P+ V V+ P +/- ye basarak kanallar seçiniz. PLASMA TV'yi uzaktan kumanda ile çal flt r rken, uzaktan kumanday PLAS- MA TV'nin ön k sm na tutunuz. FAV+ FAV- EPG RADIO PP 7 P LLER N TAKILMASI Uzaktan kumandan n alt nda bulunan pil bölmesi kapa n ç kar n z. Uzaktan kumandaya iki adet AAA pilini koyunuz. Pillerin (+) ve (-) uçlar n n, pil bölmesinin içerisinde iflaretlendi i gibi hizalanmas na dikkat ediniz. + PIP Zap P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D Pil bölmesi kapa n tekrar tak n z. 7 9

20 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 0 UZAKTAN KUMANDA Stand By tuflu: Cihaz n z Stand By dan açmaya veya Stand By a (kapatman z ) alman z sa lar. tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. Teletext tufllar : K rm z tufl (PP): Normalizasyon tuflu. Yeflil tufl: Ses ön de erleri Mozaik tuflu: Mozaik ekran na girebilirsiniz. (Í/Æ/Î/ï) Yön tufllar : Menülerde dolafl m ve ayarlar için kullan l r. tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. +/- tufllar : Ses seviyesini azaltabilir - veya yükseltebilirsiniz +. AV tuflu: Harici cihazlar n ba lanaca modlar seçebilirsiniz. FREEZE tuflu: Ekrandaki görüntüyü dondurur. TV tuflu: PC ve DVI konumundan ç kmak için PC tuflu: PC moduna geçifli sa lar. Zoom Tuflu: Sinema modunda bas ld nda ekranda Zoom OSD ç kar ve (Í/Æ) ile görüntü boyutu de ifltirilebilir. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D Mute tuflu: Cihaz n z n sesini kesebilirsiniz. Sar tufl: Resim ön de erleri Mavi tufl: (FREEZE) Ekrandaki görüntüyü dondurur. ( )tuflu: Bilgi ekran n gösterir. tuflu: Yapt n z seçimleri onaylamak için kullan l r. tuflu: Menülere girebilirsiniz. Zap tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. Swap tuflu: Seyretti iniz bir önceki AV modu ya da TV kanal na dönüflü sa lar P-,P+ tufllar : Program artt rma ve azaltma tufllar. PIP tuflu: Baz modellerde mevcuttur. (PIP fonksiyonunu aç p/kapatabilirsiniz) :9 tuflu: Resim format n de ifltirir. YPbPr tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. DVI tuflu: DVI moduna geçifli sa lar. Say sal tufllar S/M/D tuflu: Stereo, mono ve dual modlar aras nda geçifli sa lar (Yay nda mevcut ise). 0

21 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ZAMAN MENÜSÜ Bu menüde yapt n z ayarlarla cihaz n z n otomatik aç lmas n (alarm) veya stedi iniz saatte kapanmas n sa layabilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak FONKS YONLAR menüsü ne giriniz. Zaman Fonk. Alt menüsünü seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda Zaman Fonk. menüsü belirecektir. Alarm ayarlamak: (Otomatik aç lma) 7 9 Saat seçili iken 0..9 nümerik tufllar ile saati giriniz. Afla yön (ï) tufluna bas n z ve Alarm saatini giriniz., Afla yön (ï) tufluna bas n z ve 0..9 nümerik tufllar ile aç lmas n istedi iniz kanal veya Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak TV harici modlar ndan birini giriniz. Tamam seçili hale getirin ve tufluyla onaylay n z. 0 Ç kan bilgi ekran n tufluyla onaylay n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Cihaz n z stand by da iken istedi iniz saatte aç lacakt r. Otomatik kapanma (Sleep Timer): Afla yön (ï) tuflunu kullanarak Kapan fl fonksiyonunu seçili hale getiriniz Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak TV nizin kapanma saatini ( er dakikal k dilimlerlerle) belirleyiniz. Tamam seçili hale getirin ve tufluyla onaylay n z. Ç kan bilgi ekran n tufluyla onaylay n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Cihaz n z stand by da iken istedi iniz saatte aç lacakt r. Faydal pucu Otomatik kapanma ile otomatik aç lma saatlerinin birbiriyle çak flmamas na özen gösteriniz.

22 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ZAMAN MENÜSÜ RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR Dil Türkçe Zaman Fonk. >> Kilit Ekran Koruma Fabrika ayarlar na dön FONKS YONLAR ZAMAN FONK. << Dil Saat Türkçe : >> Zaman Alarm Fonk. hh:mm >> Kilit Program --- Ekran Kapan fl Koruma --- Fabrika Tamam ayarlar na ptal dön Alarm ayarlamak: (Otomatik aç lma) PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D Otomatik kapanma (Sleep Timer): 9 FAV+ FAV- EPG RADIO FAV- FAV+ EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D 7 0

23 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV RES M MENÜ KONTROLLER PLASMA TV resmini ayarlamak için bir kanal seçiniz ve afla daki ad mlar takip ediniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda RES M menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Resim menüsüne girmek için Afla yön (ï) tufluna bas n z. Ayarlamak istedi iniz Resim menü konular n Yukar yön (Î) tuflunu kullanarak seçiniz. Resim menü konular : Parlakl k, Kontrast, Renk, Keskinlik ve alt menü seçenekleri (Kontrast+, Gürültü Az) Alt menü...: Sa yön (Æ) tuflu ile girdi iniz bu menüde Kontrast+ ve Gürültü Az. Fonksiyonlar seçimi vard r. Kontrast+: Kontrast dahada art rabilir veya tonun seçebilirsiniz. Gürültü Az: Resim sinyalinde gürültü olan kanallar n netli ini art rabilirsiniz. Seçti iniz resim konusunu Sola yön (Í) ve Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak ayarlayabilirisiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Parlakl k: Resmin koyu k s mlar n parlatmak için ayarlay n z. Renge beyazl k eklenecektir. Renk: Rengi artt rmak veya azaltmak için ayarlay n z. Kontrast: Görüntü kalitesini "keskinlefltirmek" için ayarlay n z. Resmin siyah k s mlar, daha koyu olurken, beyaz daha parlak olur. Keskinlik: Detaylar gelifltirmek için ayarlay n z.

24 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV RES M MENÜ KONTROLLER RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... RES M <<Resim Efektler Dinamik>> Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... ALT MENÜ <<Kontrast+ Kapal >> Gürültü Az. Kapal FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV

COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV COLOR TELEVISION GR 37-102 FHD LCD TV GR 42-102 FHD LCD TV tr İÇİNDEKİLER ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 2 5 BAĞLANTI/HAZIRLIK

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Mini Scart SatReciever

Mini Scart SatReciever Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde,

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1)

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1) T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-T385 P/N : MFL67525101(1.1) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı