PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual"

Transkript

1 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.:

2 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N GARANT KARTINIZI BUGÜN ADE ED N Z Modelinizi PHILIPS e kay t ettirmeniz afla dakilerden yararlanman z sa lar. Kaç rmay n. Garanti kart n z hemen göndererek afla dakileri garanti ediniz. * Sat n alma belgesi: Ekteki kart bize vermeniz, ürünü sat n ald n z tarihin kaydedilmesini sa lar, böylece, garanti için ek yaz flmalar yapman za gerek kalmaz * Ürün Güvenli i Bildirimi: Ürününüzü kay t ettirirseniz, nadirde olsa ürünlerin toplanmas veya güvenlik ar zas durumunda, do rudan üretici taraf ndan size bir bildirim gönderilir * Ürün sahipli inin ek faydalar : Ürününüzü kay t ettirmeniz, hakk n z olan tüm imtiyazlar ve tasarruf tekliflerini kullanabilmenizi sa lar Afla daki emniyet sembollerini ö reniniz: Sat n ald n z için tebrikler, "ailemize" hoflgeldiniz. Sevgili PHILIPS ürün sahibi PHILIPS'e güvendi iniz için teflekkür ederiz. Günümüzde mevcut olan en iyi üretim ve sat fl sonras destek hizmetlerine sahip ürünü ald n z için kutlar z. Ald n z ürünü y llar boyu en mutlu flekilde kullanabilmeniz için elimizden gelenin en iyisini yapaca z. PHILIPS "ailesinin" bir üyesi olarak en kapsaml garantilerden ve sektördeki en iyi hizmet a lar ndan birisini kullanabiliyorsunuz. En önemlisi, toplam müflteri memnuniyeti için eflsiz taahhütlerimiz var. Bizim düflüncemiz tamam yla, PHILIPS ürünü ald n z için size teflekkür etmek ve hoflgeldiniz demek. Not: PHILIPS ürününden en yüksek verimi almak için Garanti Kayd n z doldurunuz ve gönderiniz. UYARI: ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N KAPA I (VEYA ARKAYI) ÇIKARMAYINIZ, ÇER DE KUL- LANICININ MÜDAHALE EDECE B R fiey YTUR, UZMAN SERV S PERSON- EL NE BAfiVURUNUZ. Bu flimflek iflareti, cihaz n z içerisinde bulunan yal t lmam fl malzemenin elektrik çarpmalar na sebep olabilece ini gösterir. Evdeki herkesin emniyeti için lütfen ürün kapa n ç karmay n z. Ünlem iflareti, çal flt rma ve bak m problemlerini önlemek için ekteki k lavuzlarda dikkatle okuman z gereken özelliklere dikkat çekmektedir. UYARI: Yang n veya elektrik çarpmalar n n önüne geçmek için bu cihaz ya mura veya neme maruz kalmamal d r, vazolar gibi s v ile dolu nes neler bu cihaz n üzerine konulmamal d r. D KKAT: Elektrik çarpmas n önlemek için fiflin genifl k sm n genifl priz taraf na tamam yla yerlefltiriniz. Türkçe Müflteri Kullan m için: Kabinin arkas nda bulunan afla daki Seri Numaras n giriniz. Bu bilgiyi, ileride bakmak için saklay n z. Model No: Seri No: Bizi Adresinden ziyaret edebilirsiniz

3 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Türkçe. Bu talimatlar okuyunuz.. Bu talimatlar saklay n z.. Tüm uyar lara uygun hareket ediniz. Tüm talimatlar yerine getiriniz. Cihaz suya yak n olan yerlerde kullanmay n z. Sadece kuru bir bezle temizleyiniz 7. Havaland rma aç kl klar n n üstünü kapatmay n z. Üretici talimatlar na uygun olarak monte ediniz.. Radyatörler, s kaynaklar, ocaklar ve s üreten di er cihazlara (amplifikatörler dahil) yak n yerlere takmay n z 9. Polarize veya toprakl tip fifli kesinlikle kullan n z. Polarize bir fiflin, biri di erinden daha genifl olan iki ucu bulunmaktad r. Toprakl tip bir fiflin iki ucu vard r, üçüncüsü ise topraklama çatal d r. Genifl uç ve. çatal, güvenli iniz içindir. Fiflin prizinize uymamas durumunda, eski prizin de ifltirilmesi için elektrikçinize baflvurunuz. 0. Elektrik kablosunun üzerinde yürünmemesine, ve özellikle prizlerde, muhafazalarda ve cihazdan ç kt klar noktalarda darbe almamas na dikkat ediniz..sadece, üretici taraf ndan tan mlanan ekleri / aksesuarlar kullan n z..sadece, üretici taraf ndan tan mlanan veya cihazla birlikte sat lan bir masa, stand,tripod, braket veya tabla ile birlikte kullan n z. Bir masa kullan ld nda, masa / cihaz birlikte yer de ifltirirken dikkat ediniz.. Cihaz, flimflekli havalarda veya uzun süre kullan lmayaca durumlarda fiflten çekiniz. Tüm servis ifllemlerinin uzman servis personeli taraf ndan yap lmas na dikkat ediniz. Servis ifllemi, cihaz, mesela elektrik kablosu veya fiflinde herhangi bir flekilde zarar gördü ünde, üzerine s v döküldü ünde veya yabanc nesneler düfltü ünde, cihaz neme veya ya mura maruz kald nda, normal çal flmad nda veya yüksekten düfltü ünde gerekecektir.. Ürünün içerisinde kurflun veya c va bulunabilir. Bu malzemelerin at lmas çevresel yönetmeliklere göre olmal d r. Atma ve dönüfltürme bilgileri için bölgenizdeki resmi makamlara ya da Elektronik Sanayi Birli i baflvurunuz.. Servis Gerektiren Hasarlar: Cihaz, afla daki durumlarda uzman servis teknisyeni taraf ndan servise al nmal d r: a. Güç kablosunun veya fiflin hasar görmesi b. Cihaz n içerisine yabanc maddelerin düflmesi veya s v dökülmesi c. Cihaz n ya mur alt nda kalmas d. Cihaz n normal çal flmamas veya performansta belirgin bir de ifliklik olmas e. Cihaz n düflmesi veya kasas n n hasar görmesi 7. Devrilme/ Stabilite Tüm televizyonlar, kabin tasar m n n yatma ve stabilite özellikleri konusunda tavsiye edilen uluslararas güvenlik standartlar na uygun olmal d rlar. * Kabinin önüne veya üstüne çok fazla çekme kuvveti uygulayarak tasar m standartlar n tehlikeye atmay n z, zira cihaz devirebilirsiniz. * Yine, kendinizi ve çocuklar n z, kabinin üzerine elektronik ekipman / oyuncak koyarak tehlikeye atmay n z. Bunlar cihaz n üstünden düflerek ürün hasar na ve/veya kiflisel yaralanmalara sebep olacakt r.. Duvara veya Tavana Monte Cihaz, sadece, üretici taraf ndan tavsiye edilen flekilde duvara veya tavana monte edilecektir. 9. Elektrik Hatlar Aç khava anteni, elektrik hatlar n n uza na monte edilmelidir. 0. Aç khava Anteninin Topraklanmas Aç khava anteninin al c ya ba lanmas durumunda anten sisteminin topraklanmas na dikkat ederek gerilim dalgalanmalar na ve oluflan statik yüklere karfl koruma temin ediniz. Ulusal Elektrik Yönetmeli inin 0. Bölümü, ANSI/NFPA No dire in ve destek yap s n n gerekti i gibi topraklanmas, topraklama fifllerinin boyutlar, antenin - deflarj ünitesinin yeri, topraklama elektrotlar na ba lant ve topraklama elektrodu ile ilgili koflullar konusunda bilgi vermektedir. Afla daki flekle bak n z.. Yabanc Nesnelerin ve S v lar n Girmesi Deliklerden yabanc nesnelerin girmemesine veya s v lar n dökülmemesine dikkat edilmelidir.. Pil Kullanma UYARISI: nsanlara, mala veya cihaza zarar verebilecek olan pil kaçaklar n önlemek için, * Pilleri, cihaz üzerindeki + ve - uyumlu flekilde do ru tak n z * Pilleri kar flt rmay n z (yeni ve eski veya karbon veya alkalin) * Cihaz n uzun süre kullan lmayaca durumlarda pilleri ç kar n z

4 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI CATV Sistemi Kurucusuna Notlar: Bu uyar, CATV sistem kurucusunun dikkatini NEC 0-0'a çekmek içindir, burada uygun topraklama k lavuzu bulunmakta ve kablo topraklamas n n, binan n topraklama sistemine, kablo girifline en k sa mesafede tak lmas n flart koflmaktad r. NEC - Ulusal Elektrik Yönetmeli ine Göre Anten Topraklamas Örne i Elektrik servis ekipman Topraklama Kelepçesi NEC-Ulusal elektrik yönetmeli i Anten Kablosu Anten deflarj ünitesi (NEC Bölüm 0-0) Topraklama letkenleri (NEC Bölüm 0-) Topraklama Kelepçesi Elektrik Servis Topraklama Elektrot Sistemi (NEC, Bölüm 0, K s m H)

5 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page UYARILAR EK GÜVENL K UYARILARI * PLASMA TV stand n n cihaza gerekti i gibi tak lmas na D KKAT ED N Z (Stand n vidas n cihaza s k flt rmadan önce Kolay Kullan m Rehberine bak n z. Vidan n gerekti i gibi tak lmamas, cihaz n güvenli ini tehlikeye atar * Afla daki durumlarda ana fifli çekiniz: * TV ekran n temizlerken, kesinlikle afl nd r c temizlik malzemeleri kullanmay n z * fiimflek çakmas durumunda * Cihaz n uzun süre kullan lmadan kalmas durumunda * Çal fl rken PLASMA TV'nin yerini de ifltirmeyiniz * PLASMA ekran n yüzeyine keskin veya sert nesnelerle dokunmay n z, bunlar ittirmeyiniz veya sürtmeyiniz * PLASMA ekran n yüzeyi tozland nda, emici pamuklu bez ya da deri gibi yumuflak bir malzeme ile temizleyiniz. Ekran n yüzeyini temizlemek için aseton, tolüen veya alkol KULLANMAYINIZ. Bu kimyasal maddeler yüzeye zarar verecektir. * Ekran üzerine gelen suyu veya tükürü ü hemen temizleyiniz. Bu s v lar, belirli bir süre ekran üzerinde kalmalar halinde PLASMA ekran n deformasyona ve renklerinin kaybolmas na sebep olurlar. * S cakl k de iflimleri meydana geldi inde yo uflmaya dikkat ediniz. Yo uflma, PLASMA ekranda ve elektrikli parçalarda zarara sebep olabilir. Yo uflma azald nda, PLASMA ekranda noktalar ve lekeler mevcut olacakt r. PLASMA TELEV ZYONUN YERLEfiT R LMES * PLASMA TV yi sa lam ve dengeli bir tabla üzerine yerlefltiriniz. Tablan n, PLASMA TV nin a rl n tafl yacak güçte olmas na dikkat ediniz. * Uygun havaland rmay temin etmek üzere PLASMA TV kabininin her iki taraf nda cm lik bir alan kalmas na dikkat ediniz. * PLASMA TV'yi, radyatör veya s kaynaklar n n yak n na koymay n z. * PLASMA TV'yi, ya mura veya afl r neme maruz kalabilece i bir yere koymay n z. GER KAZANIM / SÜRES B TT NDE ATMA * Çevreye verilen zarar minimuma indirmek için, PLASMA TV ile birlikte verilen pillerde c va veya nikel kadmiyum bulunmamaktad r. Mümkünse, pilleri atarken, bölgenizde mevcut olan geri kazan m imkanlar n araflt r n z. * PLASMA TV, geri kazan m mümkün olan malzemeleri kullanmaktad r. At klar minimuma indirmek için, çevrenizde kullan lm fl televizyonlar sökerek geri kazan ma alan firmalara bak n z veya TV parça geri kazan m bilgileri için bayinizle irtibat kurunuz. * Koli ve ambalaj malzemesini, bölgenizdeki at k kurallar na göre çöpe at n z.

6 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page Ç NDEK LER Girifl Hoflgeldiniz / TV nizin kay t ettirilmesi ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI ÖNLEMLER çindekiler Kurulum Dil ayarlar 7 Otomatik Programlama (Kanallar n Ayarlanmas ) TV Kanallar n n Manuel olarak ayarlanmas 0 Program Düzenleme Ekran Koruma Fabrika Resetlemesi PLASMA TV nin Sunumu PLASMA TV nin duvara monte edilmesi TV ve Uzaktan Kumandan n Çal flmas 0 Uzaktan Kumanda Zaman Menüsü Resim Menüsü TV Resim Menüsü Kontrolleri Ses Menüsü TV Ses Menüsü Kontrolleri Özellikler Menüsü Kilit Fonksiyonu PIP Fonksiyon / Mozaik Ekran 0 Görüntü Format n n Kullan lmas Teletekst PC Modu PC Görüntü Kontrolleri PC Modunun ayarlanmas Genel Bilgiler Ar zalar n Giderilmesi Bak m ve Temizlik ndeks 9 Yeni PLASMA TV'nizin özellikleri flunlard r: Ses / Görüntü Jaklar : Di er cihazlar h zl bir flekilde PLASMA TV nize takmak için kullan n z Otomatik Kanal Programlama (Otomatik Programlama): Mevcut kanallar n h zl ve kolayl kla ayarlanmas Menüler (OSD): Faydal Mesajlar, TV Kontrollerinin ayar için Uzaktan Kumanda: PLASMA TV özelliklerinizi çal flt r r Kapatma Zamanlay c : PLASMA TV nizi, tan mlad n z süre içerisinde kapat r (mevcut saatten sonraki ila 999 dakika aras sürede) PIP: TV nizde Küçük ekranda baflka kanallar da görmenizi sa lar. Standart yay n (VHF / UHF) veya Kablo TV Kanal Stereo özellik: Dahili amplifikatör ve ikili hoparlör sistemini içerir, stereo yay n yapan TV kanallar n n al nmas n sa lar Treble, Bass ve Balans: PLASMA TV'nin sesini gelifltirir Not: Bu k lavuz farkl versiyonlar ve modelleri içerir. Bu k lavuzda yer alan tüm özellikler PLASMA TV'nize uymayabilir. Bu normaldir ve bayinizle veya servisle irtibata geçmeniz gerekmez. Ömür Bitiminde Yeni PLASMA TV niz ve ambalaj, geri kazan labilen ve kullan labilen malzemeleri içermektedir. Uzman firmalar, ürününüzün at klar n geri kazanabilir ve at k miktar n azaltabilir. Cihazda, bittiklerinde at lmamas gereken piller bulunmaktad r, bunlar küçük kimyasal at k olarak at lmal d rlar. Mevcut cihaz n z de ifltirdi inizde, eski televizyonunuzu, pillerinizi ve ambalaj malzemesini nas l geri kazanabilece iniz konusunda yerel yönetmeliklere bak n z.

7 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 7 KURULUM PLASMA TV nizin kurulum ayarlar n cihaz n z n menülerinde afla da anlat lan flekillerde kolayca yapabilirsiniz. Lisan Ayar : Kullan c lar menü lisan n afla daki flekilde de ifltirebilirler. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna ard arda bas n z. RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR << Dil Türkçe >> Zaman Fonk. Kilit Ekran Koruma Fabrika ayarlar na dön Afla yön (ï) tufluna basarak Dil bölümünü seçili hale getiriniz. Sola Yön (Í) ve Sa yön (Æ) tufllar n kullanarak istedi iniz menü lisan n seçiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap P+ PIP P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr FAYDALI NOT Lisan de iflimini yapt n zda sadece Menü konular n de ifltirebilirsiniz. Baflka bir OSD metin özelli ini de ifltirmez. 7 9 ZOOM 0 S/M/D 7

8 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page OTOMAT K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) PLASMA TV'niz otomatik olarak yerel bölge (veya kablo TV) kanallar na ayarlanabilir. Böylece, P+ / P- tufllar na basarak sadece bölgenizdeki TV istasyonlar n seçebilmeniz mümkündür. 7 9 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Otomatik Arama seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda yeni bir menü belirecektir. Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar n kullanarak Ülke seçiminizi yap n z. Afla yön (ï) tufluna basarak S ralama fiekli ni seçili hale getiriniz. Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar n ile istedi iniz S ralama fiekli ni seçiniz. Afla yön (ï) tufluna basarak Tamam seçili hale getiriniz. 0 tufluna bas n z, otomatik arama bafllayacakt r. Otomatik arama ve s ralama bitti inde tufluna bas n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. FAYDALI NOT * Yeni televizyonunuzu ambalaj ndan ç kard ktan ve fifle takt ktan hemen sonra, TV yi, bölgenizde mevcut olan yay nlara ve kablo kanallara ayarlamak için otomatik programlama seçene ini çal flt r n z. Otomatik programlama fonksiyonuyla kanallar ayarlamazsan z, televizyonunuz gerekti i gibi çal flmayabilir * Otomatik Programlamay çal flt rd ktan sonra sonuçlar kontrol ediniz. P (+) veya P (-) tufluna bas n z ve hangi kanallar seçebilece inizi görünüz. * Bir antenin veya kablo TV nin ilk olarak PLASMA TV nize tak lmas gerekti ini unutmay n z.

9 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 9 OTOMAT K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar Otomatik Arama >> Lütfen ülkeyi seçiniz ve TAMAM seçerek otomatik aramay bafllat n z. << Ülke Türkiye >> S ralama flekli Frekans Tamam ptal Ar yor Arama ifllemini iptal etmek için ptal i seçiniz... Bulunan Program Say s : % ptal Otomatik programlama tamamland. Programlar s raland. Bulunan Program Say s : Tamam 9

10 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 0 TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI TV kanallar n manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz. Manuel ayarlama, her program manuel olarak saklaman za olanak verir. 7 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Program Ayarlar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda yeni bir menü belirecektir. Frekans Ayar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda FREKANS AYARI menüsü belirecektir. Ülke seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z ve Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar yla Fransa ve Avrupa seçeneklerinden birini seçiniz. 9 Program No seçili olana kadar Yukar yön (Î) tufluna ard arda bas n z. 0 Kanal numaras vermek için say tufllar na veya Sa ve sol yön (Í/Æ) tufllar na bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak afla FREKANS sat r na ininiz. Sa yön (Æ) tufluna basarak otomatik arama kanal frekans n aktif hale getiriniz veya istedi iniz kanal frekans n girmek için say tufllar na bas n z. Kanal n net olmamas durumunda, nce Ayar seçmek için Afla yön (ï) bas n z, sonra ayarlamak için Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Not: Kanal n net olmamas durumunda. ad ma geçiniz Afla yön (ï) tufluna bas n z ve ayarlad n z kanal n haf zaya al nmas için Tamam seçili iken tufluna bas n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. 0

11 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI 9 0 FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D 7 0 RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar >> Otomatik Arama PROGRAM AYARLARI sim Verme Program Silme Frekans Ayar >> PROGRAM AYARLARI Program No 00 >> Frekans 7, nce Ayar 0 Ülke Avrupa Tamam ptal

12 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page Kanallarla iligili di er ayarlar yapabilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda PROGRAMLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak menü seçenekleri üzerine geliniz. Program tablosu, Program Tafl ma, Program Ayarlar seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Girmek için ise Yukar Yön (Î) tufluna bas n z. APROGRAM TABLOSU Program tablosunda Yön (Î,ï, Í,Æ) tufllar yla programlar dolaflabilirsiniz. PROGRAM DÜZENLEME C C sim verme Ekranda ç kan sanal klavyede, Yön tufllar yla (Î,ï, Í,Æ) karakterleri seçebilir ve tuflu ile onaylayabilirisniz. sim verme ifllemi bitti inde sanal kalavye üzerindeki Tamam seçene ini tufluyla onaylay n ve ç kan menüde tekrar tufluna bas n. Program Silme Ekranda ç kan menüde, Sola yön (Í) Sa yön (Æ) tufllar yla Tamam seçip, tufluyla onaylad n zda seyredilen kanal silinecektir.tekrar tufluna basarak PROGRAM AYARLARI menüsüne dönebilirsiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. BPROGRAM TAfiIMA Program sütununda, Afla ve yukar yön (Î/ï) tufllar yla tafl mak istedi iniz kanal n üzerine geliniz. Sa yön (Æ) tufluyla prog-ram seçiniz, Afla ve yukar yön (Î/ï) tufllar yla istedi iniz yere tafl y n z, Sola yön (Í) ile ifllemi sonland r n z. fllem sonunda Onay için tufluna bas n z. CPROGRAM AYARLARI Bu menüde isim verme ve program silme ifllemini yapabilirisniz. Afla yön (ï) ile sim Verme veya Program silme üzerine geliniz ve Sa yön (Æ) ile giriniz.

13 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PROGRAM DÜZENLEME FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr A B RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... PROGRAMLAR Program Tablosu >> Program Tafl ma Program Ayarlar Otomatik Arama PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma >> Program Ayarlar Otomatik Arama MTV MTV V+ Program seç ZOOM 0 S/M/D P+/P- tafl 00 MTV MTV V+ Program seç C PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl ma Program Ayarlar >> Otomatik Arama C PROGRAM AYARLARI sim Verme >> Program Silme Frekans Ayar MTV = - { } :.,? Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M De ifl. Sil Tamam Temizle ptal C PROGRAM AYARLARI zlemekte oldu unuz program Silinecektir..! sim Verme Program Silme >> Frekans Ayar Tamam ptal

14 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page EKRAN KORUMA Ekran koruyucu fonksiyonu ile Plazma teknolijisinde mevcut olan z kalma problemi riskini azaltabilirsiniz. Sabit bir resmin veya logonun uzun süre ekranda kalmas iz kalma problemine sebeb olacakt r, bu sebeble EKRAN KORU- MA fonksiyonu resmi sizin belirledi iniz sürede piksel sa a, piksel sola kayd r r. 7 9 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna bas n z. Ekran Koruma seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna basarak Ekran Koruma menüsüne giriniz. Sola ve Sol Yön (Í/Æ) tufllar n kullanarak resmin hareket zaman n seçiniz. Afla yön (ï) tufluna bas n z. TV giriflini AÇIK yap n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Faydal pucu Hareket zaman n ile 0 saniye aras nda seçmeniz tavsiye edilir. Plazman z monitör olarak kulland n zda, PC giriflini de aç k yapmay unutmay n z. 7 RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR Dil Türkçe Zaman Fonk. Kilit Ekran Koruma >> Fabrika ayarlar na dön FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 >> EKRAN KORUMA Hareket Zaman 0 >> TV Aç k PC Girifl Kapal S/M/D 9

15 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page FABR KA AYARLARINA DÖNME TV'niz afla daki ifllemleri uygulayarak ses ve resim de erlerini orijinal fabrika ayarlar na döndürebilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna tufluna bas n z. FONKS YONLAR Ses ve Resim ayarlar fabrika de erlerine dönsün!!! Afla yön (ï) tufluna bas n z. Dil Türkçe Zaman Fonk. Kilit Fabrika ayarlar na dön >> Tamam ptal Ses & Resim F.Ayar. Dön seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda uyar menüsü belirecektir. Sola Yön (Í) tufluna basarak Tamam seçin ve tufluyla onaylay n. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Faydal pucu TV yi fabrika ayarlar na tekrar ayarlarsan z,. Resim ve Ses de erleri üreticinin standart ayarlar geri gelecektir. Ancak, di er de erler de iflmeyecektir. 7 7 Ayarlar fabrika de erlerine dönmüfltür, tekrar tufluna basarak ifllemi sonland r n. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D

16 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV'NIN SUNUMU PLASMA TV'nin Yerlefltirilmesi * PLASMA TV'yi, sa lam ve dengeli bir yüzeye yerlefltiriniz. Yüzeyin, PLASMA TV'nin a rl n tafl yacak kadar güçlü olmas na dikkat ediniz. * yi bir havaland rma temin etmek için PLASMA TV kabininin her iki taraf nda en az cm' lik bir boflluk b rak n z. * PLASMA TV'yi bir radyatör ya da s kayna n n yak n na b rakmay n z. * PLASMA TV'yi, ya mura veya neme maruz kalaca yerlere koymay n z. TÜM F filer N TANIMI (ARKA TARAF) AUDIO SCART L R SCART CVBS L AV R ANT.IN S-Video ON POWER OFF 9 7 0

17 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 7 7 PC girifli DVI girifli (PC, Set top box için) Hoparlörler (PC//DVI Ses girifli) Açma/Kapama dü mesi SCART (Euroconnector) VCR, DVD Set top box için SCART (Euroconnector) VCR, DVD Set top box için S-Video (DVD, Set top box, S-VHS için) AV Ç k fl (Resim ve Ses) TÜM F filer N TANIMI (ARKA TARAF) 9 0 AV Girifl (VCR, DVD, Set top box için) TV Anten girifli (TV anten kablosu için) (karasal) AC güç kablosu girifli Cihaz ambalaj ndan ç kard n zda, afla dakilerin bulunmas na dikkat ediniz: Uzaktan Kumanda ve Pilleri Kullanma K lavuzu Kolay Kullan m Rehberi Garanti Kart AKSESUARLAR World Wide Garanti Kart 7

18 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV'nin DUVARA MONTE ED LMES PLASMA TV nizi duvara monte etmeden önce, ilk olarak, afla daki ad mlarla taban ç karman z gerekmektedir: Cihaz düz bir yüzeye, koruyucu bir levha veya kumafl üzerine, afla bakar vaziyette yerlefltiriniz. Ayak vidalar n sökünüz. Taban kavray n z ve d flar do ru çekiniz. PLASMA TV niz duvara monte edilmeye haz rd r. PLASMA TV'nizin stand VESA standard na uygundur. PLASMA TV yi duvara monte ederken, gerekli montaj için uzman bir teknisyene dan fl n z. Montaj n uzman bir teknisyen taraf ndan yap lmamas durumunda Üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

19 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 9 TV VE UZAKTAN KUMANDANIN ÇALIfiMASI TELEV ZYON VE UZAKTAN KUMANDA Güç kablosunu PLASMA TV arka k sm ndaki AC girifle tak n z. Güç kablosunu bir prize tak n z ve TV yi çal flt r n z. PLASMA TV'yi çal flt rmak için POWER ; tufluna bas n z. Ses düzeyini artt rmak için ( +) tufluna, azaltmak için ( -) tufluna bas n z. SEL P P+ V V+ P +/- ye basarak kanallar seçiniz. PLASMA TV'yi uzaktan kumanda ile çal flt r rken, uzaktan kumanday PLAS- MA TV'nin ön k sm na tutunuz. FAV+ FAV- EPG RADIO PP 7 P LLER N TAKILMASI Uzaktan kumandan n alt nda bulunan pil bölmesi kapa n ç kar n z. Uzaktan kumandaya iki adet AAA pilini koyunuz. Pillerin (+) ve (-) uçlar n n, pil bölmesinin içerisinde iflaretlendi i gibi hizalanmas na dikkat ediniz. + PIP Zap P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D Pil bölmesi kapa n tekrar tak n z. 7 9

20 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page 0 UZAKTAN KUMANDA Stand By tuflu: Cihaz n z Stand By dan açmaya veya Stand By a (kapatman z ) alman z sa lar. tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. Teletext tufllar : K rm z tufl (PP): Normalizasyon tuflu. Yeflil tufl: Ses ön de erleri Mozaik tuflu: Mozaik ekran na girebilirsiniz. (Í/Æ/Î/ï) Yön tufllar : Menülerde dolafl m ve ayarlar için kullan l r. tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. +/- tufllar : Ses seviyesini azaltabilir - veya yükseltebilirsiniz +. AV tuflu: Harici cihazlar n ba lanaca modlar seçebilirsiniz. FREEZE tuflu: Ekrandaki görüntüyü dondurur. TV tuflu: PC ve DVI konumundan ç kmak için PC tuflu: PC moduna geçifli sa lar. Zoom Tuflu: Sinema modunda bas ld nda ekranda Zoom OSD ç kar ve (Í/Æ) ile görüntü boyutu de ifltirilebilir. FAV+ FAV- EPG RADIO PP + PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM Zap 0 S/M/D Mute tuflu: Cihaz n z n sesini kesebilirsiniz. Sar tufl: Resim ön de erleri Mavi tufl: (FREEZE) Ekrandaki görüntüyü dondurur. ( )tuflu: Bilgi ekran n gösterir. tuflu: Yapt n z seçimleri onaylamak için kullan l r. tuflu: Menülere girebilirsiniz. Zap tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. Swap tuflu: Seyretti iniz bir önceki AV modu ya da TV kanal na dönüflü sa lar P-,P+ tufllar : Program artt rma ve azaltma tufllar. PIP tuflu: Baz modellerde mevcuttur. (PIP fonksiyonunu aç p/kapatabilirsiniz) :9 tuflu: Resim format n de ifltirir. YPbPr tuflu: Bu modelde ifllevi yoktur. DVI tuflu: DVI moduna geçifli sa lar. Say sal tufllar S/M/D tuflu: Stereo, mono ve dual modlar aras nda geçifli sa lar (Yay nda mevcut ise). 0

21 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ZAMAN MENÜSÜ Bu menüde yapt n z ayarlarla cihaz n z n otomatik aç lmas n (alarm) veya stedi iniz saatte kapanmas n sa layabilirsiniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda FONKS YONLAR menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Afla yön (ï) tufluna basarak FONKS YONLAR menüsü ne giriniz. Zaman Fonk. Alt menüsünü seçili olana kadar Afla yön (ï) tufluna ard arda bas n z. Sa yön (Æ) tufluna bas n z, ekranda Zaman Fonk. menüsü belirecektir. Alarm ayarlamak: (Otomatik aç lma) 7 9 Saat seçili iken 0..9 nümerik tufllar ile saati giriniz. Afla yön (ï) tufluna bas n z ve Alarm saatini giriniz., Afla yön (ï) tufluna bas n z ve 0..9 nümerik tufllar ile aç lmas n istedi iniz kanal veya Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak TV harici modlar ndan birini giriniz. Tamam seçili hale getirin ve tufluyla onaylay n z. 0 Ç kan bilgi ekran n tufluyla onaylay n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Cihaz n z stand by da iken istedi iniz saatte aç lacakt r. Otomatik kapanma (Sleep Timer): Afla yön (ï) tuflunu kullanarak Kapan fl fonksiyonunu seçili hale getiriniz Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak TV nizin kapanma saatini ( er dakikal k dilimlerlerle) belirleyiniz. Tamam seçili hale getirin ve tufluyla onaylay n z. Ç kan bilgi ekran n tufluyla onaylay n z. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Cihaz n z stand by da iken istedi iniz saatte aç lacakt r. Faydal pucu Otomatik kapanma ile otomatik aç lma saatlerinin birbiriyle çak flmamas na özen gösteriniz.

22 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page ZAMAN MENÜSÜ RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... FONKS YONLAR Dil Türkçe Zaman Fonk. >> Kilit Ekran Koruma Fabrika ayarlar na dön FONKS YONLAR ZAMAN FONK. << Dil Saat Türkçe : >> Zaman Alarm Fonk. hh:mm >> Kilit Program --- Ekran Kapan fl Koruma --- Fabrika Tamam ayarlar na ptal dön Alarm ayarlamak: (Otomatik aç lma) PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D Otomatik kapanma (Sleep Timer): 9 FAV+ FAV- EPG RADIO FAV- FAV+ EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D 7 0

23 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV RES M MENÜ KONTROLLER PLASMA TV resmini ayarlamak için bir kanal seçiniz ve afla daki ad mlar takip ediniz. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas n z, ekranda menü belirecektir. Ekranda RES M menüsü belirene kadar Sa yön (Æ) tufluna bas n z. Resim menüsüne girmek için Afla yön (ï) tufluna bas n z. Ayarlamak istedi iniz Resim menü konular n Yukar yön (Î) tuflunu kullanarak seçiniz. Resim menü konular : Parlakl k, Kontrast, Renk, Keskinlik ve alt menü seçenekleri (Kontrast+, Gürültü Az) Alt menü...: Sa yön (Æ) tuflu ile girdi iniz bu menüde Kontrast+ ve Gürültü Az. Fonksiyonlar seçimi vard r. Kontrast+: Kontrast dahada art rabilir veya tonun seçebilirsiniz. Gürültü Az: Resim sinyalinde gürültü olan kanallar n netli ini art rabilirsiniz. Seçti iniz resim konusunu Sola yön (Í) ve Sa yön (Æ) tuflunu kullanarak ayarlayabilirisiniz. Ard arda Menu tufluna basarak menülerden ç k n z. Parlakl k: Resmin koyu k s mlar n parlatmak için ayarlay n z. Renge beyazl k eklenecektir. Renk: Rengi artt rmak veya azaltmak için ayarlay n z. Kontrast: Görüntü kalitesini "keskinlefltirmek" için ayarlay n z. Resmin siyah k s mlar, daha koyu olurken, beyaz daha parlak olur. Keskinlik: Detaylar gelifltirmek için ayarlay n z.

24 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page TV RES M MENÜ KONTROLLER RES M Resim Efektler Dinamik Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... RES M <<Resim Efektler Dinamik>> Parlakl k Kontrast Renk Keskinlik Alt Menü... ALT MENÜ <<Kontrast+ Kapal >> Gürültü Az. Kapal FAV+ FAV- EPG RADIO PP + Zap PIP P+ P- FREEZE AV :9 TV PC DVI YPbPr 7 9 ZOOM 0 S/M/D

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

LCD TV Kullanma K lavuzu User s Manual

LCD TV Kullanma K lavuzu User s Manual 00009 0"LOC- CFULL LCD //0 9: Page LCD TV Kullanma K lavuzu User s Manual 0PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 9 00009 0"LOC- CFULL LCD //0 9: Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PHILIPS 32/42 LCD ASSOS 24/5/07 17:02 Page 1 32 /42 LCD TV Kullanma K lavuzu User`s Manual Türkçe English Model No.: Seri No.: PHILIPS 32/42 LCD ASSOS 24/5/07 17:02 Page 2 C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Analog Kamera Menüleri

Analog Kamera Menüleri Analog Kamera Menüleri DINION 4000 AN tr Hızlı Kullanım Kılavuzu Analog Kamera Menüleri Kurulum menüsü tr 3 1 Kurulum menüsü SETUP menüsüne erişmek için kontrol kumandasının ortasındaki düğmeye basın.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER çindekiler...1 Önemli güvenlik talimatlar...1 Verilen aksesuarlar...2 Çal flt rma...3 Sistemin ba lanmas...3

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

1 Cihaz düz bir yüzeye, koruyucu bir levha veya kumafl üzerine, afla bakar vaziyette yerlefltiriniz. 2 Ayak vidalar n sökünüz.

1 Cihaz düz bir yüzeye, koruyucu bir levha veya kumafl üzerine, afla bakar vaziyette yerlefltiriniz. 2 Ayak vidalar n sökünüz. Kolay kullan m rehberi Ç NDEK LER LCD TV nin duvara monte edilmesi... LCD TV nin sunumu... Aksesuarlar... Pillerin tak lmas... Uzaktan kumandan n çal flt r lmas... Anten... Kablo TV Ba lant s... Otomatik

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu M 337 XS Televizyon Kullanma K lavuzu Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Beko nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG 32LH3000 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Kullanım kılavuzu Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 İçindekiler Başlarken... 3 Giriş... 3 Genel bakış... 3 Temel konuları öğrenme...4 Mikrofonlu kulaklık setini takma... 4 Mikrofonlu kulaklık setinizi

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı