YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ni as ya.com.tr Afrika da insanlýk ölüyor DOÐU AFRÝKA DAKÝ KURAKLIK YÜZÜNDEN MÝLYONLARCA ÝNSAN ÖLÜM TEHLÝKESÝYLE KARÞI KARÞIYA. ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜNE DÖNÜÞEN GÖÇLERDE, ANNELER ÖLEN YA DA ÖLMEK ÜZERE OLAN ÇOCUKLARINI YOL KENARLARINA TERK EDÝYORLAR. 500 KÝLOMETRELÝK ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜ Do ðu Af ri ka yý et ki si al tý na a lan ku rak lýk Ken ya, So ma li, E ti yop ya, Ci bu ti ve U gan da da ha ya tý o lum suz et ki le me - ye de vam e di yor. Ö zel lik le So ma li de du rum iç ler a cý - sý. Ül ke nin gü ney böl ge le rin de ya þa yan halk, bu ra - ya yar dým u laþ ma dý ðý i çin ö lüm le bu run bu ru na yaþarken, çok sayýda aile de çareyi 500 km uzaktaki Mogadiþu'ya yürümekte arýyor. HER AÝLEDEN EN AZ BÝR KÝÞÝ ÖLÜYOR Ama bu yol cu luk a i le ler i çin bir ö lüm yü rü - yü þü o lu yor. Yü rü yüþ bo yun ca yak la þýk her a - i le den bir ki þi yol da vefat e di yor. Ku rak lýk, aç - lýk ve sý cak lýk her za man ol du ðu gi bi yi ne en faz la ço cuk la rý et ki li yor. An ne ler ö len ya da öl mek ü ze re o lan ço cuk la rý ný yol ke nar la rý na terk et mek zo run da ka lý yor. Sal gýn has ta lýk lar da hýz la ya yý lý yor. Ha be ri say fa 7 de YÜZLERCE ÇOCUK KIZAMIKTAN ÖLDÜ / 7 DE NORVEÇLÝ GAZETECÝ HEGGEN: Saldýrý bizi Müslümanlara yaklaþtýracak Nor veç li ga ze te ci Oys te in Heg gen þim di ye ka - dar ül ke sin de Müs lü man lar la çok az prob lem ya - þan dý ðý ný vurguladý. Ýs lâ mý teh dit o la rak gö ren le - rin sa yý sý yok de ne cek ka dar az diyen Heg gen, bu sal dý rý nýn Müs lü man lar la Nor veç li ler a ra sýn da - ki bað la rý za yýf lat ma ya ca ðý ný, tam ak si ne top lu - mun bun dan böy le Ýs lâm hak kýn da ki kuþ ku la rý - nýn da ha da a za la ca ðý ný söyledi. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN STOLTENBERG: Norveç, demokrasi içinde deðiþecek Norveç Baþbakaný Jens Stoltenberg, 76 kiþinin öldüðü saldýrýlarýn ardýndan ülkesinin bugüne kadar hiç olmadýðý kadar deðiþeceðini, ancak demokrasi ve açýklýk deðerlerine baðlý kalmaya devam edeceðini söyledi. Stoltenberg, Norveç herkesin kendisini yakýn hissettiði bir ülke. Daha önce hiç böyle bir olay yaþamadýk dedi. Haberi sayfa 7 de NA TO, Lib ya da çýk ma za gir di ABD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral Mic ha el Mul len, NA - TO nun Lib ya da çýk maz da ol du ðu nu ka bul et ti. O ra mi ral Mul len, An cak NA TO bom bar dý man la rý uzun va de de Kad da fi yi ik ti dar - dan u zak laþ týr ma ya im kân ve re ce ktir dedi. Ha be ri say fa 5 te Yü ce Di van da ilk yük sek ha kim Yar gý tay Baþ kan lar Ku ru lunun, yük sek yar gý da rüþ vet id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma da a dý ge çen Yar gý tay 6. Hu kuk Da i re si es ki Baþ ka ný Ha san Er do ðan ý Yü ce Di van a gön der me kararýyla, Yü ce Di van, ta - ri hin de ilk kez bir yük sek hakimi yargýlaya cak. Ha be ri say fa 5 te ISSN BM Ýn sa nî Ýþ ler Ko or di nas yon Bü ro su: Kon - go'da 1000'den faz la ço cuk ký za - mýk tan öl dü. Yeni anayasa bir zaruret Mec lis A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni a na ya sa yý bü tün si ya sî par ti le - rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü kay det ti. Ha be ri 4 te PÝYASALAR CANLANDI Ramazan bereketi Yaklaþan Ramazan ayý ile birlikte bu yýl da büyük marketler deðiþik fiyatlarda Ramazan kolilerini satýþa sunarken, Mýsýr Çarþýsý ve Eminönü nde Ramazan hareketliliði baþladý. Haberi sayfa 11 de MAHKEME KARARI Almanya da kurbana vize Almanya nýn Bavyera eyaleti Ýdare Mahkemesi, eyalette yaþayan Müslümanlarý sevindirecek bir karar aldý. Mahkeme, Ýslâmî kurallara göre hayvan kesimi için izin verilmesi gerektiðine hükmetti. Haberi sayfa 16 da Tekirdað merkezli deprem Ýstanbul'da da hissedildi. SON DEPREME UZMAN YORUMU Bu deprem ciddîye alýnmalý AFAD Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizinde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddîye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Haberi sayfa 3 te TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: Devletin tümüyle yenilenmesi þart TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Devletin tüm sistem ve kurumlarýný yeniden yapýlandýrmamýz lâzým. Ama tamamýný. Bunun baþlangýcý da anayasa, anayasayý yeniden ele almamýz lâzým dedi. Haberi sayfa 4 te

2 2 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Senden irtibatýný koparana iyi iliþkilerini sürdür. Sana kötülük yapana iyilik yap. Ve aleyhinde de olsa hakký söyle. Câmiü's-Saðîr, No: 2485 / Hadis-i Þerif Meâli Yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr... Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. BÖYLE ZAMANDA TEREFFÜHTE ÝZN-Ý ÞER Î BÝZÝ MUHTAR BIRAKMAZ Lezâiz çaðýrdýkça, Sanki yedim demeli. Sanki yedim düstur eden, bir mescidi yemedi. HÂÞÝYE Eskide ekser Ýslâm filcümle aç deðildi. Tenâuma ihtiyâr bir derece var idi. Þimdi ise ekseri açlýða düþtü kaldý. Telezzüze ihtiyâr izn-i þer î kalmadý. Sevâd-ý âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maîþeti basittir. Tegaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak, Bin kere müreccahtýr, ekalliyet-i müsrife, ya bir kýsým sefihe tegaddîde tereffüh noktasýnda benzemek. HÂÞÝYE: Ýstanbul da Sankiyedim nâmýnda bir mescid var. Sanki yedim diyen adam, hevesinden kurtardýðý paralarla bina etmiþ. Sözler, Lemaât, s *** Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliðe ve sefalete düþmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalýdýr. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüþvet alýnýyor. Bazan mukaddesât-ý diniye mukabil a- lýnýyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralýk bir mal alýnýr. Eðer iktisat edip hâcât-ý zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, Þüphesiz ki rýzýk veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah týr (Zâriyat Sûresi, 51: 58.) sýrrýyla, Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlý yoktur ki, onun rýzkýný vermek Allah a ait olmasýn (Hûd Sûresi, 11: 6.) sarahatiyle, ummadýðý tarzda, yaþayacak kadar rýzkýný bulacak. Çünkü þu âyet taahhüt ediyor. Evet, rýzýk ikidir: Biri hakîkî rýzýktýr ki, onunla yaþayacak. Bu â- yetin hükmü ile, o rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýndadýr. Beþerin sû-i ihtiyarý karýþmazsa, o zarûrî rýzký her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ýkincisi, rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk e- demiyor. Ýþte bu rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýnda olmadýðý için, bu rýzký tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalýdýr. Baþta izzetini feda e- dip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanlarýn a- yaklarýný öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düþmek, bazan hayat-ý ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ý diniyesini feda etmek sûretiyle o bereketsiz, menhus malý alýr. Hem bu fakr u zarûret zamanýnda, aç ve muhtaç olanlarýn elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasýtasýyla gelen teellüm, o gayr-ý meþrû bir sûrette kazandýðý parayla aldýðý lezzeti, vicdaný varsa acýlaþtýrýyor. Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr. Çünkü Ýnne d-darûrete tükadderu bikadrihâ sýrrýyla, haram maldan, mecburiyetle zarûret derecesini alabilir, fazlasýný alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. Lem alar, 19. Lem a, 4. Nükte Çok çiçekli sarý çiçek anlatýyor (Okuma programý günlüðümden - 4) Meselâ, o Rahîm-i Zülcemâl in bâðistân-ý kereminden, mu cizâtýnýn salkýmlarýndan bir tanecik hükmünde gördüðüm iki parmak kalýnlýðýnda bir üzüm asmasýna asýlmýþ olan salkýmlarý saydým; yüz elli beþ çýktý. Bir salkýmýn dânesini saydým; yüz yirmi kadar oldu. (Sözler, s. 271) efekkür mesleðini Tmeslek edinen Nurlarý okumak tefekkür hassamýzýn açýlmasýna vesile olmuþtu, elhamdülillah! Varlýklara artýk birer san'at eseri, birer Rabbânî kaside olarak bakýyorduk. Okuma programý yaptýðýmýz yaylada, lâtif sûretleri ile bizlere a- deta kendini okutturmak isteyen çiçekler, çok defa kâinat okumalarýmýzýn misafirleri oluyorlardý. Ýþte bu esnada, Nurlarýn yine ezber bozan, ülfet perdesini yýrtan bir tefekkür yaklaþýmý ile çok güzel bir pencere açýldý tefekkür dünyamýza: Sarý çiçek Bizim verdiðimiz isimle çok çiçekli sarý çiçek! Ýnsan ürünü eserleri ve san'atlarý uzun uzadýya inceleyen bir çok insan var günümüzde. Meselâ, bir cep telefonunun sayfalarca özelliði yazýlýr ve bu ürüne sayfalarca yorum yapýlýr. Þu an kullandýðým notebook için sayfalarca yorum bulunan bir forum bulunduðunu hatýrlýyorum! Her neyse Oysa Rabbanî san'atlar ve nakýþlar için uzun uzadýya tefekküre alýþýk deðilizdir, çiçekleri bir san'at eseri gibi incelediðimiz nadirdir. Yazýnýn baþýna aldýðým, muhterem ve muallâ Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretlerinin üzümü sayma tefekkürünü hatýrlayarak, þu sarý çiçeði sayarak tefekkür edelim dedik. Bulunduðumuz yerde bu sarý çiçeklerden binlerce bulunuyor. Bu sarý çiçeðin tam ismini bilemiyoruz, ama ilk olarak bakýldýðýnda sarý bir satýh beliriyor insanýn gözüne. Oysa dikkatli baktýðýnýz zaman bu tek çiçek gibi görünen sarý çiçeðin küçücük çiçeklerden mürekkep olduðunu görüyoruz. Ýþte sayacaðýmýz çiçekler, büyük sarý çiçek içerisinde yer alan bu küçücük sarý çiçekler. Öncelikle programa katýlan kardeþlerimizden, ne kadar küçük çiçek olduðuna dair tahminler alýyoruz. Tahminler þu þekilde: 270 adet, 210 adet, 207 adet, 208 adet, 250 adet, 105 adet, 175 adet, 145 adet, 240 adet ve 135 adet. Daha sonra 6 küçük daldan o- luþan sarý çiçekte kaç küçük sarý çiçek bulunduðunu saymaya geçiyoruz. Sandýk baþlarýndaki, pardon tefekkür masasýndaki kardeþlerimizin her biri sayma i- þiyle meþgul þu an. Sayým iþi bittiðinde 206 adet küçük sarý çiçek sayýyoruz! (Ayrýca her küçük çiçekte de 5 adet yaprak!) Oturup okumalarýmý yaptýðým çimenlikte gözümün bir bakýþta taradýðý alanda, bu sarý çiçek ailesinden yüzlerde var. Bu tepenin tamamýný, bu yayladaki tepelerde bulunan sarý çiçeklerin tamamýný, bu ilçenin bütün yaylalarýndaki sarý çiçekleri, ilçenin baðlý olduðu ildeki bütün yaylalardaki sarý çiçekleri ve müteselsilen devam eden bu gibi yerlerdeki sarý çiçek sayýlarýný düþününce zihnimiz bir noktaya odaklanýyor: Bu saltanatýn azametine ve zenginliðine Bu kadar san'atlý eserleri, bu kadar çok bir þekilde ve bu kadar kýsa bir zamanda nazarlara sunmak hakikati bizi duraklatýyor, hayretler içerisinde býrakýyor Bazý kalem erbabý bu ihtiþamý Ýlâhî meydan okuma diye adlandýrýyor. Haþir Risâlesi nde geçen bir cümlenin baþýnda yer alan bir i- fadeye gidiyor zihnim: Eserleriyle azameti anlaþýlan þu misilsiz saltanat Bu sarý çiçek, meþhud saltanatýn azametini, gýnasýný, kudretini seriyor gözlerimizin ö- nüne. Sarý çiçeklerden yüzlerce var, ama asla çok olmasý birbirinin san'atlý olmasýna mani deðil. Bu saltanatýn ihsan etmeyi, ikram etmeyi sevdiðini anlatýyor sarý çiçek letafeti ile. Ayný zamanda O zatýn saltanatýnýn haþmetini, kudretinin sýnýrsýzlýðýný görüyoruz çok sayýda bulunan bu sarý çiçekçiklerden. Ancak böyle bir Zat insanýn ebedî ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Sarý rengi ile faniliði anlatan çiçek ayný zamanda, kendisini okuyanlar için ebedî seyir yerleri, ebedî makamlar ve mekânlar bulunduðunu ihtar ediyor Kâinat kitabýndaki her bir harf gayet þuurlu ve bakmasýný bilen nazarlara hepsi Kâinatýn Sultanýný iþaret ediyor: Lâtif renkleriyle, þirin ve süslü nakýþlarý ile, insanýn idrakini zorlayan sayýdaki çiçeðin ayný zamanda her birinin san'at eseri olmasý ile. Ýrkiliyorum, þaþýrýyorum, hayran oluyorum. Benliðimde Eser sahibini görme iþtiyakýný hissediyorum ilk defa, bu kadar açýkça Þehitler kervanýna katýlanlar On dokuz sene evvel tanýmýþtým o- nu. O tarihte kendisi de on dokuz yaþýndaydý. Uzuna yakýn orta boylu, yakýþýklý ve parlak simalý bir gençti. Ortaokul ve lise yýllarýndan beri Ýnebolu Risâle-i Nur hizmetlerinin içinde yetiþtiði için, yeni girdiði Hacettepe Üniversitesi nde aktif iman hizmeti yapýyordu. Onun öncülüðünde Hacettepeliler okul dersi toparlanmýþ ve katýlýmlar bir hayli artmýþtý. Göz dolduran bir çalýþma ve hizmet ortaya çýkmýþtý. Munis fýtratý ve mütevazý kiþiliðiyle herkesle rahat anlaþan ve iyi geçinen Seyfeddin Gültekin kardeþim, öðrencilik yýllarý boyunca nice gençlerin imanlarýnýn kurtulmasýna vesile oldu. Mezun olduktan sonra dünya hayatýna atýlmak yerine, çok sevdiði Bediüzzaman ýn kudsî dâvâsýna hayatýný vakfetmeyi tercih etti. Organizatör bir kiþiliði vardý. Can Kardeþ talebe hizmetlerinin yaygýnlaþmasýnda ve bütün semtlerde kök salmasýnda birinci derecede onun emeði vardý. Can Kardeþ Heyeti olarak teþkil ettiði hizmet grubuyla muayyen aralýklarla toplantýlar yapýyor ve plânlanan tarzda alýnan kararlar hayata geçiriliyordu. Böylece, yýllar boyu binlerce öðrenci Risâle-i Nur u tanýdý ve imanlarý kurtuldu. Onlarýn bir kýsmý dâvâ adamý olup, kazandýklarý üniversite þehirlerinin Nur merkezlerinde müdebbirlik vazifesi aldýlar. Ekip çalýþmasý tarzýnda yapýlan hizmetler meyvesini vermiþti. Yaþý bir hayli ilerlemiþ olan bizim gibi hizmet elemanlarý, bu genç kuþaðýn ortaya koyduðu hizmetlerle iftihar ediyor ve bütün gücümüzle onlara destek veriyorduk. Ne zaman Maltepe deki vakýf binasýna uðrasam, genellikle Seyfeddin i orada görüyordum. Kaleyi bekleyen bir nöbetçi gibiydi. Gülümseyen bir çehreyle gelenleri karþýlar ve iþtiyakla kucaklardý. Tansiyon ve þeker hastasýydý. Fakat o, bunlardan hiç þikâyet etmez, Allah tan gelen bir hediye nazarýyla bakardý. Zamanla þeker hastalýðý ilerledi. Önce bir gözünün, sonra diðerinin görme kabiliyetini kaybetti. Hiçbir vakit bu halinden þikâyetçi olduðuna þahit olmadým. Arkasýndan iki böbreði de iflâs etti. Haftada i- ki üç defa diyaliz makinesine girmek durumunda kaldý. Ama o, yine halinden asla þikâyetçi olmuyordu. Allah (cc) ona Hazret-i Eyyub (as) Peygamberin sabrýný vermiþti. Þeker hastalýðý için iðnesini de bizzat kendisi kullanýyordu. O halindeyken bile hizmetten bir an dahi kalmýyor ve bütün semtlerdeki gençlik hizmetlerini takip ediyordu. Tam bir Ýnebolu kahramanýydý. Ailesinin yakýn takip ve yardýmýna muhtaçtý. Ancak o, bu hayatýn a- kýbetini tahkiki iman gözüyle görüyor, e- manet olan ruhunu teslim edecekse de, medresede hizmet baþýndayken teslim etmeyi tercih ediyordu. Allah (cc) kullarýnýn kalbinden geçenleri, niyet ve arzusunu bilmez mi? Cenâb-ý Hak, bu halis kulunun tam arzu ettiði gibi olanýný Seyfeddin e ihsan etti. Birkaç ay önce babasýný âhiret âlemine uðurlayan bu ihlâs kahramaný kardeþimiz, 10 Temmuz günü yüksek tansiyonla medresede koma haline girdi ve beyninde oluþan kanamayla on gün hastanede kaldý. Sonra 20 Temmuz Salý gecesi sabaha karþý saat dörde çeyrek kala ruhunu Rahman a teslim etti. Nur dershanesinde ve hizmet esnasýndayken vefat eden Zübeyir Gündüzalp Aðabey gibi þehitler kervanýna o da katýldý. Dünyanýn günah ve pisliklerine bulaþmadan tertemiz olarak, emanet olan ruhunu Allah a teslim eden Seyfeddin kardeþe ne mutlu! Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeye çalýþmalý. Seyfeddin gece vefat ettiði zaman, bizler önceden plânlanmýþ bir vazife gereði, Üstadýmýzýn Nur Risâlelerinin önemli bir kýsmýný telif ettiði Barla beldesindeydik. Elliden fazla Nur Talebesi grubuyla okuma programý yapýyorduk. Sabah namazýna kalktýðýmýz zaman telefona baktým bir mesaj vardý. O mesaj, yine hayatýný Risâle-i Nur dâvâsýna adayan ve vakfeden Onur Turan kardeþimden geliyordu. Seyfeddin Gültekin in vefat ettiðini haber veriyordu. Ýnna lillah ve inna ileyhi raciun. dedim. Vicdanýmý yokladým, fazla bir teessür hissetmediðimi fark ettim. Ýnþâallah sorgusuz sualsiz cennete gidecek masum gençlerden birisiydi. Dünyanýn her türlü meþakkat ve sýkýntýlarýndan kurtulmuþ ve sevdiklerine kavuþmuþtu. Zahmetler memleketinden çýkmýþ, mükâfat ve rahmetler memleketine geçmiþti. Onun adýna bir cihette sevindiðimi hissettim. Geride sadece o- nunla muvakkaten oluþan ayrýlýðýn hüznü kalmýþtý. Salý günü beraber olduðumuz topluluða onun hakkýnda bilgi vererek ruhuna Fatihalar okuduk. Okuduðumuz sûreleri ruhlarýna baðýþladýðýmýz listeye Seyfeddin kardeþi de dâhil ettik. Biz Barla dan Ankara ya dönüþ yolundayken, Ankara ve sair il ve ilçelerden katýlan kalabalýk bir kitleyle, bu mübarek kardeþimiz de âhiret yolculuðuna uðurlanmýþtý. Dünya, yol üstünde kurulmuþ bir misafirhane gibiydi. Bir taraftan buraya gelinirken, öbür taraftan da çýkýlýp gidiliyordu. Asýl olan ise, imanla kabre girebilmek ve bir cemaate mensup olarak günah cihetiyle ölüp, sevap cihetiyle yaþayabilmekti. Bu vesileyle, Seyfeddin kardeþime Allah tan rahmet diliyorum. Ruhuna binler Fatihalar. Mekâný Firdevs Cenneti olsun inþâallah, âmin. LÛGATÇE: besâtet: Sadelik, basitlik. ekalliyet-i müsrife: Ýsrafçý azýnlýk. filcümle: Genellikle, çoðunlukla. izn-i þer î: Dinin izni. lezâiz: Lezzetler. muhtar: Kendi iradesine, kendi haline býrakmak. müreccah: Tercih edilen, üstün tutulan. sefih: Malýn deðerini bilmeyen akýlsýz. sevâd-ý âzam: Müslümanlarýn ekseriyeti, çoðunluk. tegaddî: Gýda alma, yeme içme. telezzüz: Lezzetlenme. tenâum: Nimetlerden çoklukla faydalanma. tereffüh: Bolluk içinde refahla yaþama.

3 Y HABER 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mehmet KARA Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Erol DOYURAN Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Þaban 1432 Rumî: 14 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDÝ Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Marmara bölgesinde önceki akþam meydana gelen 5.2 lik depremin ardýndan 42 artçý sarsýntý kaydedildi. BÜYÜK DEPREME HAZIRLIK ÞART BAÞBAKANLIK AFET VE ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ BAÞKANLIÐI DANIÞMA KU- RULU ÜYESÝ PROF. DR. ORHAN TATAR, BU DEPREM BÝZLERÝ UYARMIÞTIR. ÞÝMDÝ YAPILACAK OLAN ÞEY, BÜYÜK DEPREME HAZIRLANMAKTIR DEDÝ. BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili olarak, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý görevini de yürüten Prof. Dr. Tatar, Marmara Denizi içinde Marmara Ereðlisi güneyinde meydana gelen depremin sýð bir deprem olarak nitelendirilebileceðini söyledi. Bu depreme, þu andaki kýsýtlý verilere göre Marmara Denizi i- çinde beklenen muhtemel büyük depremin öncü depremi o- larak bakmanýn mümkün olamayacaðýný, ancak ciddiye alýnmasý geren bir deprem olarak görülmesi gerektiðini belirten Tatar, þu bilgileri verdi: "Bilindiði gibi büyük depremle ilgili o- lasý senaryolar dile getirilmektedir. Marmara Denizi içinde þu anda kýrýlmayý bekleyen 170 kilometre uzunluðunda bir fay parçasý bulunuyor. Bu fay parçasýný geometrik olarak 3 parçaya ayýrmak mümkün. Bu parçalardan Marmara Denizi içindeki en batýda olaný yaklaþýk 60 kilometre uzunluðunda ve bugün yaþanan depremin merkez üssünde. Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem. Bu deprem bizleri uyarmýþtýr. Þimdi yapýlacak olan þey, soðukkanlý davranmak, paniðe kapýlmadan bireysel ve kurumsal olarak en hýzlý þekilde kendimizi olasý büyük depreme hazýrlamaktýr. Çanakkale / aa MARMARA, 5.2 ÞÝDDETÝNDE SARSILDI MARMARA Denizi nde 5.2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, önceki gün saat de meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin merkez üssü, Marmara Denizi olarak belirlendi. Tekirdað açýklarýnda meydana gelen 5.2 büyüklüðünde deprem, Ýstanbul Edirne ve Kýrklareli de de hissedildi. Deprem dolayýsýyla Tekirdað, Ýstanbul, Edirne ve Kýrklareli de kýsa süreli sallandý. Deprem, vatandaþlarda kýsa süreli panik yaþatsa da herhangi bir hasara ve yaralanmaya yol açmadý. Deprem sonrasý bazý vatandaþlar tedbir amacýyla evlerinden çýkarken, telefon hatlarýnda fazla yüklenmeden dolayý kýsa süreli sorun yaþandý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) Müdürü Dr. Doðan Kalafat, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin, Marmara Denizi nin normal bir aktivitesi olduðunu belirterek, Deprem Ýstanbul un özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi sahil kesimlerinde daha güçlü hissedildi dedi. Kalafat, depremi orta þiddette bir deprem olarak nitelendirerek, depremin sahil kesimleri ve yakýn çevresinde daha güçlü hissedildiðini ifade etti. 5.2 büyüklüðündeki depremden 20 dakika sonra, Marmara Denizi nde 2.7 büyüklüðünde bir deprem daha meydana geldi. Ýstanbul / aa Ramazan da ilk 3 gün sabýr tavsiyesi UZMANLAR, 33 yýlda bir kez, yýlýn en sýcak aylarýndan Aðustosa denk gelen ve günde 16 saat oruçlu kalýnacak olan Ramazan da, ilk 3 günden sonra saðlýklý her bünyenin oruç tutabileceðini belirtti. Müslümanlar, 31 Temmuz Pazar günü ilk teravih namazýmý kýlarak 11 ayýn sultaný Ramazan a hoþgeldin diyecek. 1 Aðustos Pazartesi günü sahura kalkýlacak ve yaklaþýk 16 saat süreyle oruçlu kalýnacak. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, yaptýðý açýklamada, Ramazan da ilk 3 günde saðlýklý her bünyenin açlýða ve susuzluða alýþabileceðini, ancak diyabet, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsýzlýðý olanlar ile yaþlýlarýn alýþmasýnýn mümkün olmadýðýný, bu durumdaki kiþilerin oruç tutmak yerine diyetini ö- demelerini önerdiklerini bildirdi. Sert, bir insanýn hiç yemeden 3 hafta yaþayabilirken, susuzluða ancak 3 gün dayanabileceðini belirterek, Saðlýklý insanlar belirli sürelerde sýnýrlý kalmak koþuluyla açlýða ve susuzluða direnebilir. Saðlýklý kiþilerde bile halsizlik ve zihinsel faaliyetlerde yavaþlama olabilir. Ancak, aþýrý sýcak önünde çalýþan iþçiler ve fýrýn iþçileri gibi meslekleri icra edenlerin özellikle susuzluða alýþmasý elbette mümkün deðil dedi. Adana / aa Saðlýklý insanýn fidyesi caiz deðil Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ýlahiyat Fakültesi Ýslâm Hukuku Anabilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr. Nasi Aslan, Ramazan ýn 33 yýlda bir Aðustos ayýna denk geldiðini bu sebeple zahmetli olacaðýný belirterek, Ramazanda günde 16 saat oruçlu kalýnacak. Ancak, yapýlan ibadet ne kadar meþakkatli ise sevabý da o kadar fazladýr dedi. Aslan, saðlýklý insanlarýn, günler uzun ve sýcak diye tutmadýðý orucun fidyesini vermesinin de caiz olmadýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Hastalýðýndan dolayý orucunu tutamayanlar fidye verilir. Sahabe efendilerimiz çöl sýcaklarýnda bile oruç ibadetinden taviz vermedi. Ýbadette açlýk ve susuzluk birer imtihandýr. Niyet dediðimiz o- lay da bu zaten. Oruca kalben niyet etmek çok önemli. Oruca kalben niyet eden günün ona göre programlar ve açlýk susuzluk gibi dürtülere direnç gösterir. Ramazan ayýnda iþverenlerin oruç tutan çalýþanlarýna kolaylýk tanýmasý gerektiðini de vurgulayan Aslan, özellikle tarým arazilerinde güneþin altýnda çalýþanlara yönelik düzenlemeler yapýlmasýný tavsiye etti. Adana / aa Mimar Sinan'ýn ustalýk eseri Selimiye'de Raman hazýrlýðý yapýlýyor. Selimiye Camii nde Ramazan hazýrlýðý EDÝRNE Ýl Müftülüðü Ramazan ayýnýn yaklaþmasý dolayýsýyla Mimar Sinan ýn dünyaca eseri Selimiye Camii ni Müslümanlarýn ibadetine hazýrlýyor. Müftülük, camide bir yandan temizlik çalýþmalarýný sürdürürken bir yandan da özel vaaz programlarý planlýyor. Edirne Ýl Müftü Vekili Yusuf Tuna, yaptýðý açýklamada, Ramazan ayýna en iyi þekilde hazýrlandýklarýný belirterek Selimiye Camii nin ziyaretçi akýnýna uðradýðýný belirtti. Ramazan dolayýsýyla Selimiye Camii ve diðer camilerde temizlik çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Tuna, þunlarý söyledi: Ramazan ayý öncesi baþta Selimiye MATEMATÝK projesiyle TÜBÝ- TAK ýn yarýþmasýna katýlan lise öðrencisi Barýþ Paksoy Sen bunu yapmýþ olamazsýn denilerek reddedildi. 18 yaþýndaki Barýþ Paksoy, Ýstanbul Erkek Lisesi 12. sýnýf öðrencisi. TÜBÝTAK ýn lise öðrencileri için bu yýl düzenlediði Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý na 27 Ocak ta Ramanujan Asallarýn Genelleþtirilmesi baþlýklý matematik projesiyle katýldý. Çalýþmasýna güvenen ve yarýþmadan iyi bir derece almayý uman Barýþ, 24 Þubat ta TÜBÝTAK Ýstanbul Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. Ulvi Avcýata tarafýndan gönderilen ve Seviye üstü çalýþma olduðundan projeniz reddedildi þeklindeki e-postayý görünce þok yaþadý. Radikal in haberine göre; Barýþ Paksoy jüri önünde Camii olmak üzere bütün camilerimizde temizlik çalýþmasý yapýyoruz. Bildiðiniz gibi Ramazan ayýnda Selimiye Camii ne büyük bir ilgi oluyor. Ramazan boyunca camimiz ziyaretçi akýnýna uðruyor. Bizlerde Selimiye Camii ni en iyi þekilde Ramazan ayýna hazýrlýyoruz. Camideki halýlar yýkandý. Yanmayan ampullerin yerine yenileri takýldý. Þamdanlar ve lambalarýn da temizliði devam ediyor. Ayrýca Ramazan dolayýsýyla özel vaaz programlarý hazýrlýyoruz. Bu programlar merkezi sistemle bütün camilerimizde dinlenebilecek. Bu sene ayrýca isteyen imam kendi camisinde de vaaz verebilecek. Edirne / aa Formülü buldu, fakat yaþý yetmedi! Öðrenci Barýþ Paksoy savunma yapmak ve projenin kendisine ait olduðunu ispatlamak istedi, ancak bu talebi de kabul görmedi. Paksoy'un baþvurusu üzerine Ankara 15. Ýdare Mahkemesi ara kararýnda yürütmeyi durdurup, bilirkiþi a- tamaya karar verdi. Paksoy, matematikte bronz madalyasý sahibi. Ýstanbul / Yeni Asya

4 4 Y HABER 27 TEM MUZ 2011 ÇARÞAMBA ca ni as ya.com.tr Af ri ka aç ken, biz tok o la bi lir mi yiz? fri ka ký t'a sý ný et ki le yen aç lýk ve su suz luk bel ki bu gü nün me se le si de ðil, a ma ge len ha ber le - re ba ký lýr sa du rum i yi ce fe na laþ mýþ. So ma li baþ ta ol mak ü ze re Do ðu Af ri ka da kýt lýk tan do la yý aç lýk la kar þý kar þý ya o lan 12 mil yon dan faz la in - san yar dým bek li yor. So ma li, E ti yop ya, Ken ya ve Ci bu - ti nin bu lun du ðu Af ri ka Boy nu zu o la rak ad lan dý rý lan böl ge son 60 yý lýn en bü yük ku rak lý ðý nýn ve bu nun so - nu cu o lan kýt lý ðýn pen çe si ne düþ müþ du rum da. Ýn sa noð lu o ka dar za lim ve ca hil ki aç in san la rýn ha - li ni an la mak ta zor la ný yor. Aç lý ðý ve su suz lu ðu tat ma - yan la rýn, Af ri ka da ya þa nan la rý an la ma sý, id rak et me si müm kün gö rün mü yor. Ge çen ler de TV kar þý sýn da Af - ri ka i le il gi li ha ber le ri iz le yen bir zen gin, Bun lar da çok tem bel be! Bi raz ça lýþ sa lar, ta rým yap sa lar, hay van - cý lýk yap sa lar ol maz mý? di ye söy le ni yor du. Dam dan dü þe nin ha lin den an la mak i çin il lâ dam - dan düþ me yi mi bek le me li yiz? Þük re de lim ki böy le çe - tin im ti han lar la, aç lýk la, su suz luk la kar þý kar þý ya de ði liz. O hal de, bu im ti han lar la kar þý kar þý ya o lan in san la ra, in sa ni yet na mý na sa hip çý ka lým ve e li miz den ge len yar - dý mý ya pa lým. Mad dî im kâ ný mýz yok sa, hiç de ðil se on - la rý suç la mak tan u zak du ra lým ve sý kýn tý la rý nýn so na er - me si i çin duâ la rý mýz la on la ra yar dým gön de re lim. Bir leþ miþ Mil let ler, 25 Tem muz 2011 Pa zar te si gü - nü Ro ma da top la nýp So ma li ve kom þu ül ke ler de 12 mil yon dan faz la ki þi nin ha ya tý ný teh dit e den kýt lý ða çö - züm a ra mýþ. BM Dün ya Gý da Prog ra mý Baþ ka ný Jo set - te She e ran, So ma li nü fu su nun üç te bi ri nin aç lýk teh di - di i le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lirt miþ. Bir leþ miþ Mil let - ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on da son 60 yýl da ya þa - nan en bü yük kýt lýk ol du ðu be lir ti len fe lâ ket te yýl so nu - na ka dar a cil 1,6 mil yar do lar ge rek ti ði ve bu mik ta rýn te min e dil me si çað rý sýn da bu lun muþ. (Sa bah, 26 Tem - muz 2011) BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on, ge çen gün yaz dý - ðý bir ya zý da da Af ri ka da ya þa nan sý kýn tý yý þöy le tas vir et miþ ti: Bu, yok sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar çar pý cý bir du rum. Böl ge de ki BM e kip le rin den her gün yü rek le ri par ça la yan ra por lar a lý yo rum. Hay van la rý su suz luk tan te lef o lan So ma li li mül te ci ler yar dým bul ma u mu duy la Ken ya ve E ti yop ya ya ya ya o la rak u laþ ma ya ça lý þý yor. An ne ve ba ba sý ný kay bet miþ ço cuk lar kor ku i çin de ve aç lýk tan bit kin düþ müþ bir þe kil de tek baþ la rý na yo la de vam e di yor. (...) A i le le rin, ço cuk la rý nýn göz le ri nin ö - nün de bi rer bi rer öl me le ri ni ça re siz lik i çin de iz le dik le - ri ni du yu yo ruz. (...) Bu o lay lar biz in san lýk a i le si ni þo ke e di yor. Na sýl böy le þey ler o lu yor? Dün ya da her ke se ye - te cek yi ye cek var. E vet, zor bir e ko no mik dö nem den ge çi yo ruz. An cak, ta rih bo yun ca in san lýk hiç bir za man bir bir le ri ne yar dým et mek ten vaz geç me miþ tir, di yo ruz. Ýþ te bu ne den le bu gün kü re sel dik ka ti bu kri ze çek - mek, a larm zil le ri ni çal mak ve dün ya halk la rý nýn So - ma li ye en faz la ih ti yaç duy du ðu bir dö nem de yar dým el le ri ni u zat ma la rý ný sað la mak a ma cýy la siz le re ses le ni - yo rum. Ço ðun lu ðu nu ka dýn ve ço cuk la rýn o luþ tur du ðu bu teh li ke al týn da ki in san la ra yar dým e de bil mek i çin 1,6 mil yar ABD Do la rý ma lî kay na ða ih ti ya cý mýz var. (...) Biz ler de bi rey o la rak na sýl yar dým e de bi le ce ði mi zi ken di mi ze mut la ka sor ma lý yýz. Bel ki tsu na mi den son ra En do nez ya ve dep rem den son ra Ha i ti i çin ol du ðu gi bi ki þi sel o la rak ba ðýþ ya pa bi li riz, Par la men to da ki tem sil - ci le ri mi zi So ma li ye da ha et kin bir yar dý ma zor la ya bi li - riz. (Za man, 23 Tem muz 2011) As lýn da dün ya in san la rý i çin 1.6 mil yar do la rý bir a ra - ya ge ti rip Af ri ka da ki aç lýk kri zi ni aþ mak hiç de zor ol - ma sa ge rek. Cid dî bir kam pan ya a çýl sa ve Af ri ka da ya - þa nan sý kýn tý in san lý ða an la tý la bil se, tah min e di yo ruz ki bu pa ra bir haf ta, bi le me di niz bir ay da top la nýr. Ýs lâm ül ke le ri nin bu yar dým kam pan ya sýn da ön cü lük et me si çok da ha uy gun. Tür ki ye de e lin den ge le ni yap ma lý, yap ma lý yýz. Ýn san lý ðýn 1.6 mil ya rý bir a ra ya ge ti rip Af ri - ka ya yar dým gö tü re me me si Af ri ka lý la rýn de ðil, in san lý - ðýn ö lü mü o lur. A TAZÝYE Kýymetli aðabeyimiz Göksel Sezen'in babasý Muhittin Sezen'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hatice - Serhat Salihoðlu / Kocaeli TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Aktaþ'ýn oðlu Muhammed Said Aktaþ ile Zülfiye Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li ve AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni A na ya sa nýn sa de ce AKP nin bir pro je si ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu nu bü tün si - ya sî par ti le rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü bil - dir di. Prof. Dr. Þen top, yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni ya sa ma dö ne mi nin bi rin ci ön ce li ði nin A na ya sa ko nu su ol du ðu nu be lir te rek, bu ko - nu da bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a - ti ta þý dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin se çim sü re - cin de ye ni bir A na ya sa fik ri ne a þi na ol du ðu nu ve bu ko nu da tar týþ ma lar ya þan dý ðý ný kay de den Þen top, CHP de, MHP de ye ni A na ya sa ko nu - sun da bir çok gö rüþ a çýk la dý ve ça lýþ ma lar yap - tý lar. Ne ti ce i ti ba ri i le ye ni A na ya sa sa de ce AK Par ti nin bir pro je si de ðil. Tür ki ye de bü tün si - ya si par ti le rin za ru ret o la rak gör dük le ri ve Tür ki ye nin de as lýn da bir ta ri hi za ru ret o la rak kar þý kar þý ya kal dý ðý bir pro je dir di ye ko nuþ tu. Ha zýr la na cak o lan ye ni A na ya sa nýn Tür ki ye de i le ri de mok ra si nin sað lan ma sý nok ta sýn da ö ne - mi ne i þa ret e den Þen top, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: Tür ki ye de halk ta ra fýn dan se çi len le rin ger çek an lam da ik ti dar o la bil me si i çin A na ya - sa da yer a lan bü rok ra tik o li gar þi ik ti da rý nýn tas fi ye e dil me si lâ zým. Ve sa yet çi an la yýþ sis te - mi nin tas fi ye e dil me si la zým. Bu a çý dan A na ya - sa bir za ru ret. Ye ni ya sa ma dö ne min de A na ya - sa ya pý la cak, ben bu nu ü mit e di yo - rum. Çün kü bü tün par ti ler bu nu is ti yor, Tür ki ye de mil let bu nu is ti yor. Ye ni A na ya sa nýn sa - de ce si ya sî par ti le rin ta sar ru - fun da ol ma dý ðý ný be lir ten Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, Mil let ye ni A na ya sa yý bek - li yor, se çim dö ne min de bir çok yer de ben bu nu gör düm. Çok fark lý par ti ler den o lan in - san la rýn da A na ya sa ko nu suy la il gi li cid dî bir ü mit ve he ye can ta þý dý ðý ný gör düm. Na sýl ye min me se le sin de CHP yi ken di ta ba ný zor la mýþ sa, A na ya sa ko nu sun da da bü tün par - ti le rin ken di seç men ta ba nýn dan ay ný zor la ma yý, ta le bi gö re ce ði ka na a - tin de yim de di. A na ya sa nýn, müm kün ol du ðu ka dar ge - niþ bir mu ta ba kat la ha zýr - lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Þen top, Ya ni bir par ti nin Mec lis te ne ka - dar bü yük bir ço ðun lu ða sa hip o lur sa ol sun tek ba þý na A na ya sa ha zýr la - ma sý prob lem li. Ye ni A - na ya sa müm kün ol du ðu ka dar ge niþ bir mu ta ba kat la ha zýr lan ma lý di ye ko nuþ tu. MA SA YA ÞART SIZ O TU RUL MA LI A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Þen top, ye ni A na ya sa i çin ya pý lan ça lýþ ma la ra bir uz laþ - ma a ma cýy la ma sa ya o tu rul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Bu dö nem de ye ni bir A na ya sa ya pý la cak. Do la yý sýy la Mec lis te ki si ya sî par ti ler a ra sýn da ki i liþ ki ler, sa yý sal tab lo - lar bir ya na bu ra da ta ri hi bir za ru ret ol ma sý ye - ni A na ya sa nýn ya pý la ca ðý ko nu sun da ü mit ta - þý ma mýz i çin baþ lý ba þý na ye ter li. Her par ti ken - di si o tu rup ha zýr la dýk la rý me tin le ri tar týþ mak ye ri ne, A na ya sa yla il gi li te mel an la yýþ la rý ný, te - mel yak la þým la rý ný or ta ya koy ma lý, bun la rý tar - týþ ma lý. Ya ni ma sa ya o tu rur ken kýr mý zý çiz gi - ler le, ön þart lar la de ðil, bir uz laþ ma, bir an laþ ma çý kar ma ü mi diy le, he de fiy le ma sa ya o tur ma lý. El bet her ke sin kýr mý zý çiz gi le ri var. AK Par - ti nin de kýr mý zý çiz gi le ri var, ol maz sa ol maz la rý var. A ma ma sa ya ol maz sa ol maz la rý ko ya rak o tur du ðu muz da, o ra dan bir uz laþ ma çý kar mak zor la þýr, o nun ö nü nü tý kar. Her þey ko nu þu lur a ma her kes kýr mý zý çiz gi le ri ni ha ye tin de ko yar. Ben böy le bir tab lo nun Tür ki ye de, A na ya sa yla il gi li bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a tin - de yim. Çün kü bu Tür ki ye a çý sýn dan bir za ru - ret. Te kir dað / a a Yeni Anayasa zarurî MECLÝS ANAYASA KOMÝSYONU BAÞKANVEKÝLÝ ÞENTOP, YENÝ ANAYASAYI BÜTÜN SÝYASÎ PARTÝLERÝN ZARURET OLARAK GÖRDÜÐÜNÜ KAYDETTÝ. Prof. Dr. Mus ta fa Þen top TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Dev le tin tüm sis tem ve ku rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan gý cý da a na - ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz la zým de di. Hi sar cýk lý oð lu, To kat ta 26 Ha zi ran A ta türk Kül tür Sa ra yý nda dü zen le nen ver gi re kort men le ri ö dül tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na da de ðin di. TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Dev le tin tüm sis tem ve ku - rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan - gý cý da a na ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz lâ zým. Bu ra da da bir þans var, mu ha le fet ik ti dar ye ni a na ya sa nok ta sýn da mu ta ba kat. Ye ni a na ya sa - yý hep be ra ber, bu 72 mil yo nun mu ta - ba kat söz leþ me si. Ben yap tým i le bu iþ ler ol maz. A na ya sa i þi 72 mil yo nun or tak lýk söz leþ me si ay ný za man da. Ö - nü müz de ki dö nem de hýz la, se çi len par la men to nun bi rin ci gün de me al - ma sý ge re ken en ö nem li ko nu, bu ye ni bir a na ya sa se ne si ne gö tü re cek bir a na ya sa. De va mýn da si ya sî par ti ler ve se çim ka nu nu. E ðer de mok ra si nin da mar la ra in me si ni is ti yor sak se çim ve si ya si par ti ler ka nun da de ði þik li ðe git me miz lâ zým. Mil let ve ve ki li a ra - sýn da ki ba ðý güç len dir me miz lâ zým. E ðer bu ba ðý güç len di re mez sek si zin bu ra da mil let ve ki li ni þi kâ yet et me hak ký nýz ol maz. To kat Va li si Þe rif Yýl maz i se To kat a ya tý rým yap mak is - te yen iþ a dam la rý nýn ö nün de ki en gel - le ri kal dýr dýk la rý ný be lirt ti. Ko nuþ ma - la rýn ar dýn dan Va li Yýl maz, Hi sar cýk lý - oð lu, To kat Be le di ye Baþ ka ný Ad nan Çi çek, AKP To kat Mil let ve ki li Di lek Yük sel, CHP To kat Mil let ve ki li Or - han Düz gün, To kat TSO Baþ ka ný Ah - met A rat ve Si vas TSO Baþ ka ný Os - man Yýl dý rým To kat ta 2008, 2009, 2010 yýl la rýn da ki ver gi re kort men le ri - ne plâ ket le ri ni ver di. To kat / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan baþ kan lý ðýn da ki te rör zir ve si so na er di. Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu - tu nda ki top lan tý yak la þýk bir sa at sür dü. Top lan tý da, Sil van sal dý rý sýy la il gi li ya pý lan ça lýþ ma la rýn e le a lýn dý ðý tah min e di li yor. Sil van da ki sal dý rýy la il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve Ý - çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan i ki ay rý ra por ha zýr lan ma sý yö nün de ça lýþ ma baþ la týl mýþ tý. Baþ ba kan Er do ðan baþ - kan lý ðýn da ki top lan tý ya, Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa - ner, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta - lay, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin ve A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ka - týl dý. Top lan tý son ra sýn da Baþ ba kan Er do ðan i le Ge nel kur may Baþ ka ný Ko þa ner bir sü re baþ ba þa gö rüþ tü. Top lan tý ya ilk o la rak Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner gel - di. Mi ni te rör zir ve si o la rak de ðer - len di ri len top lan tý da a ðus toy a yý nýn ba þýn da ger çek le þe cek o lan YAÞ ön - ce sin de ger çek leþ me si dik kat çek ti. Geç ti ði miz haf ta i çe sin de Cum hur - baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner bir a ra ya gel miþ ti. An ka ra / ci han Baþbakanlýk Konutu nda terör zirvesi toplandý ÇAÐ LA YAN'DA KÝ Ýs tan bul A da - let Sa ra yý ba sý na ta ný týl dý. Ta ný - tým da ad li ye sa ra yý ba sýn men - sup la rý na gez di ril di, fo toð raf ve gö rün tü al ma la rý na i zin ve ril di. Bu ra da ga ze te ci le re a çýk la ma ya - pan Ýs tan bul Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý, Çað la yan da ki Ýs tan - bul A da let Sa ra yý nda 300 mah - ke me nin ol du ðu nu ve 350 ha kim i le 200 ci va rýn da sav cý nýn gö rev ya pa ca ðý ný söy le di. Ban ka, pos ta - ne, sað lýk ü ni te si, ka fe, ye mek sa - lo nu, çay o cak la rý, ku a för gi bi sos yal te sis le rin de ad li ye de yer a la ca ðý ný i fa de e den Ço lak ka dý, þöy le de vam et ti: Bu ra nýn yak la - þýk 5 bin ça lý þa ný o la cak. Gün lük sir kü las yo nu bin ci va rýn da gö rü yo ruz. Bu ra sý tek nik an lam - da da pro fes yo nel yö ne ti le cek. Gü ven lik þir ket le ri þu an i çin gö - re ve baþ la dý. Gör dü ðü nüz gi bi pý rýl pý rýl, ter te miz bir te sis. Bü - tün te sis le ri miz mo dern. Mah ke - me sa lon la rý na sa nýk, iz le yi ci ve ha kim gi riþ le ri fark lý yer ler den ya pý la cak. Bu bi na ya 17 ay rý yer - den de gi riþ var. Bir ba sýn men - su bu nun ad li ye nin fi zi ki ya pý sý - nýn yar gý la ma sü re si ni et ki le yip et ki le me ye ce ði ni sor ma sý ü ze ri - ne de Ço lak ka dý, Mut la ka et ki li o la cak. Böy le ra hat bir mah ke - me de so ruþ tur ma ve ko vuþ tur - ma lar da ha hýz lý o la cak. Ya ni me kan prob le mi yok. Ye ni ad li ye bi na sýy la ad li o lay la ra mü da ha le - miz de bir ge cik me miz ol ma ya - cak ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a MAR DÝ N Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Ay gün, Nu say bin de e le ge çi ri len si lâh ve mü him ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril mek ü - ze re yur da so kul du ðu ka na a ti ni ta þý dýk la rý ný söy le di. Ay gün, Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri nin, bir sü re ta kip et ti ði TIR ý Nu say bin Böl ge Tra fik Ýs - tas yo nu kar þý sýn da bu lu nan ben zin is tas yo nun da dur dur du - ðu nu ha týr lat tý. Ba rut ad lý e ði - tim li kö pek yar dý mýy la TIR da a - ra ma yap týk la rý ný be lir ten Ay - gün, a raç ta ki zu la lar da, 19 Glock mar ka si lâh, 7 Be ret ta mar ka si - lâh, 2 a det CZ75D Com pact ve l a det CZ75 mar ka si lah, l a det þar jö rü ta ký lý hal de o to ma tik ta - ban ca, 2 ka laþ ni kof mar ka u zun nam lu lu si lâh, 5 bin 20 ta ban ca mer mi si, 3 bin 760 ka laþ ni kof mer mi si ol mak ü ze re top lam 32 a det si lâh, 8 bin 780 a det mer mi ve 56 þar jör e le ge çi ril di ði ni bil - dir di. Ay gün, si lâh ve mü him - ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril - mek ü ze re I rak ýn ku ze yin den yur da so kul du ðu nu de ðer len dir - dik le ri ni i fa de etti. Bu arada kullandýðý TIR'da yapýlan aramada çok sayýda silâh ve mühimmatla yakalanan kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. S. S'nin avukatý Cafer Aydýn, ''Müvekkilim çevreye olan borçlarýný ödemek ve baþka bir çýkýþ yolu olmadýðý için böyle bir iþe girmiþtir'' dedi. Aydýn, S. S'nin polis ve adliyede de piþmanlýðýný dile getirdiðini aktardý. Mardin / a a 65 ki þi, sor gu dan son ra ser best kal dý ZEYTÝNBURNU'NDAKÝ o lay la rý pro vo ke et tik le ri id di a sýy la gö - zal tý na a lý nan 65 ki þi, sav cý lýk - ta ki sor gu la rý nýn ar dýn dan ser - best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Gü ven lik Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri ta ra fýn dan gö zal tý - na a lý nan 65 ki þi, po lis te ki sor - gu la rý nýn ar dýn dan Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Sav cý lýk - ta i fa de le ri a lý nan 65 ki þi, sor - gu lan dýk tan son ra ser best bý - ra kýl dý. Ö te yan dan Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin gö zal - tý na a lý nan 22 ki þi da ha Ba kýr - köy Ad li ye si ne sevk e dil di. A lý - nan bil gi ye gö re, Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin o la rak Ýs tan bul Gü ven lik Þu be Mü dür - lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lý - nan 22 ki þi nin da ha iþ lem le ri ta mam lan dý. Bu ki þi ler, Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü ne a it a raç lar la Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Ýs tan bul / a a Askerî araca saldýrý: 4'ü asker 7 yaralý DÝYARBAKIR'IN Ha ni il çe si nin Gö meç Kö yü ya kýn la rýn da te rö - rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da 4 ü as ker 7 ki þi ya ra lan dý. Va li Mus ta fa Top rak, ih bar ü ze ri ne Gö meç kö yü kýr sal ke si min de ya pý lan a ra ma da e le ge çi ri len 600 bin kök Hint ke ne vi ri nin im ha e dil di ði ni söy le di. Hint ke - ne vir le ri nin im ha e dil me sin den son ra il çe mer ke zi ne dö nen as - ke ri a ra ca te rör ör gü tün ce si lah lý sal dý rý dü zen len di ði ni be lir ten Va li Top rak, Sal dý rý da, 2 ast su - bay, 2 as ker, muh tar, zi ra at tek - nis ye ni ve u yuþ tu ru cu þüp he li si ya ra lan dý de di. Böl ge de o pe - ras yon sü rü yor. Di yar ba kýr / a a Polis karakoluna ses bombasý atýldý DÝYARBAKIR Sa na yi Si te si i - çe ri sin de ki Mo to sik let li Tim - ler A mir li ði ne ses bom ba sý a - týl ma sý so nu cu 5 po lis me mu - ru ha fif þe kil de ya ra lan dý. E di - ni len bil gi ye gö re, A sa yiþ Þu - be Mü dür lü ðü ne bað lý Mo to - sik let li Tim ler A mir li ði ne kim - li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce a tý lan par ça te sir li ses bom ba sý dolayýsýyla, tek kat lý ka ra kol bi na sýn da yan gýn çýk tý. Pat la ma dolayýsýyla 5 po lis çe þit li yer le rin den ya ra - la nýr ken, bir po lis mo to sik le ti de kul la nýl maz ha le gel di. Yan gýn o lay ye ri ne ge len it fa i - ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rül dü. Ya ra la nan po lis me mur la rý has ta ne le re sevk e di lir ken, o lay la il gi li so ruþ tur - ma baþ la týl dý. Di yar ba kýr / a a Hisarcýklýoðlu: Devlet tamamen yenilenmeli TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, DEVLETÝN TÜM SÝSTEM VE KURUMLARINI YENÝDEN YAPILANDIRMAMIZ LÂZIM. AMA TAMAMINI. BUNUN BAÞLANGICI DA ANAYASA DEDÝ. TOBB Baþkaný, Tokat'ta yaptýðý konuþmada önemli mesajlar verdi. Ýstanbul Çaðlayan'da hizmete giren Adalet Sarayý basýna tanýtýldý. Silâh ve mühimmatý taþýyan þoför serbest Yeni adliye binasý, yargýyý hýzlandýracak

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜRESÝ DOLANLAR YENÝSÝYLE DEÐÝÞTÝRÝLECEK ESKÝ PASAPORTLARA SINIRLAMA GELÝYOR Ha be ri say fa 3 te Erzurum u heyecan sardý/ 6 DA DÖRT YAÞINDA, BÝR YILDIR SEMA YAPIYOR DÜNYANIN EN KÜÇÜK

Detaylı