YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ni as ya.com.tr Afrika da insanlýk ölüyor DOÐU AFRÝKA DAKÝ KURAKLIK YÜZÜNDEN MÝLYONLARCA ÝNSAN ÖLÜM TEHLÝKESÝYLE KARÞI KARÞIYA. ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜNE DÖNÜÞEN GÖÇLERDE, ANNELER ÖLEN YA DA ÖLMEK ÜZERE OLAN ÇOCUKLARINI YOL KENARLARINA TERK EDÝYORLAR. 500 KÝLOMETRELÝK ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜ Do ðu Af ri ka yý et ki si al tý na a lan ku rak lýk Ken ya, So ma li, E ti yop ya, Ci bu ti ve U gan da da ha ya tý o lum suz et ki le me - ye de vam e di yor. Ö zel lik le So ma li de du rum iç ler a cý - sý. Ül ke nin gü ney böl ge le rin de ya þa yan halk, bu ra - ya yar dým u laþ ma dý ðý i çin ö lüm le bu run bu ru na yaþarken, çok sayýda aile de çareyi 500 km uzaktaki Mogadiþu'ya yürümekte arýyor. HER AÝLEDEN EN AZ BÝR KÝÞÝ ÖLÜYOR Ama bu yol cu luk a i le ler i çin bir ö lüm yü rü - yü þü o lu yor. Yü rü yüþ bo yun ca yak la þýk her a - i le den bir ki þi yol da vefat e di yor. Ku rak lýk, aç - lýk ve sý cak lýk her za man ol du ðu gi bi yi ne en faz la ço cuk la rý et ki li yor. An ne ler ö len ya da öl mek ü ze re o lan ço cuk la rý ný yol ke nar la rý na terk et mek zo run da ka lý yor. Sal gýn has ta lýk lar da hýz la ya yý lý yor. Ha be ri say fa 7 de YÜZLERCE ÇOCUK KIZAMIKTAN ÖLDÜ / 7 DE NORVEÇLÝ GAZETECÝ HEGGEN: Saldýrý bizi Müslümanlara yaklaþtýracak Nor veç li ga ze te ci Oys te in Heg gen þim di ye ka - dar ül ke sin de Müs lü man lar la çok az prob lem ya - þan dý ðý ný vurguladý. Ýs lâ mý teh dit o la rak gö ren le - rin sa yý sý yok de ne cek ka dar az diyen Heg gen, bu sal dý rý nýn Müs lü man lar la Nor veç li ler a ra sýn da - ki bað la rý za yýf lat ma ya ca ðý ný, tam ak si ne top lu - mun bun dan böy le Ýs lâm hak kýn da ki kuþ ku la rý - nýn da ha da a za la ca ðý ný söyledi. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN STOLTENBERG: Norveç, demokrasi içinde deðiþecek Norveç Baþbakaný Jens Stoltenberg, 76 kiþinin öldüðü saldýrýlarýn ardýndan ülkesinin bugüne kadar hiç olmadýðý kadar deðiþeceðini, ancak demokrasi ve açýklýk deðerlerine baðlý kalmaya devam edeceðini söyledi. Stoltenberg, Norveç herkesin kendisini yakýn hissettiði bir ülke. Daha önce hiç böyle bir olay yaþamadýk dedi. Haberi sayfa 7 de NA TO, Lib ya da çýk ma za gir di ABD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral Mic ha el Mul len, NA - TO nun Lib ya da çýk maz da ol du ðu nu ka bul et ti. O ra mi ral Mul len, An cak NA TO bom bar dý man la rý uzun va de de Kad da fi yi ik ti dar - dan u zak laþ týr ma ya im kân ve re ce ktir dedi. Ha be ri say fa 5 te Yü ce Di van da ilk yük sek ha kim Yar gý tay Baþ kan lar Ku ru lunun, yük sek yar gý da rüþ vet id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma da a dý ge çen Yar gý tay 6. Hu kuk Da i re si es ki Baþ ka ný Ha san Er do ðan ý Yü ce Di van a gön der me kararýyla, Yü ce Di van, ta - ri hin de ilk kez bir yük sek hakimi yargýlaya cak. Ha be ri say fa 5 te ISSN BM Ýn sa nî Ýþ ler Ko or di nas yon Bü ro su: Kon - go'da 1000'den faz la ço cuk ký za - mýk tan öl dü. Yeni anayasa bir zaruret Mec lis A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni a na ya sa yý bü tün si ya sî par ti le - rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü kay det ti. Ha be ri 4 te PÝYASALAR CANLANDI Ramazan bereketi Yaklaþan Ramazan ayý ile birlikte bu yýl da büyük marketler deðiþik fiyatlarda Ramazan kolilerini satýþa sunarken, Mýsýr Çarþýsý ve Eminönü nde Ramazan hareketliliði baþladý. Haberi sayfa 11 de MAHKEME KARARI Almanya da kurbana vize Almanya nýn Bavyera eyaleti Ýdare Mahkemesi, eyalette yaþayan Müslümanlarý sevindirecek bir karar aldý. Mahkeme, Ýslâmî kurallara göre hayvan kesimi için izin verilmesi gerektiðine hükmetti. Haberi sayfa 16 da Tekirdað merkezli deprem Ýstanbul'da da hissedildi. SON DEPREME UZMAN YORUMU Bu deprem ciddîye alýnmalý AFAD Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizinde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddîye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Haberi sayfa 3 te TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: Devletin tümüyle yenilenmesi þart TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Devletin tüm sistem ve kurumlarýný yeniden yapýlandýrmamýz lâzým. Ama tamamýný. Bunun baþlangýcý da anayasa, anayasayý yeniden ele almamýz lâzým dedi. Haberi sayfa 4 te

2 2 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Senden irtibatýný koparana iyi iliþkilerini sürdür. Sana kötülük yapana iyilik yap. Ve aleyhinde de olsa hakký söyle. Câmiü's-Saðîr, No: 2485 / Hadis-i Þerif Meâli Yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr... Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. BÖYLE ZAMANDA TEREFFÜHTE ÝZN-Ý ÞER Î BÝZÝ MUHTAR BIRAKMAZ Lezâiz çaðýrdýkça, Sanki yedim demeli. Sanki yedim düstur eden, bir mescidi yemedi. HÂÞÝYE Eskide ekser Ýslâm filcümle aç deðildi. Tenâuma ihtiyâr bir derece var idi. Þimdi ise ekseri açlýða düþtü kaldý. Telezzüze ihtiyâr izn-i þer î kalmadý. Sevâd-ý âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maîþeti basittir. Tegaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak, Bin kere müreccahtýr, ekalliyet-i müsrife, ya bir kýsým sefihe tegaddîde tereffüh noktasýnda benzemek. HÂÞÝYE: Ýstanbul da Sankiyedim nâmýnda bir mescid var. Sanki yedim diyen adam, hevesinden kurtardýðý paralarla bina etmiþ. Sözler, Lemaât, s *** Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliðe ve sefalete düþmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalýdýr. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüþvet alýnýyor. Bazan mukaddesât-ý diniye mukabil a- lýnýyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralýk bir mal alýnýr. Eðer iktisat edip hâcât-ý zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, Þüphesiz ki rýzýk veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah týr (Zâriyat Sûresi, 51: 58.) sýrrýyla, Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlý yoktur ki, onun rýzkýný vermek Allah a ait olmasýn (Hûd Sûresi, 11: 6.) sarahatiyle, ummadýðý tarzda, yaþayacak kadar rýzkýný bulacak. Çünkü þu âyet taahhüt ediyor. Evet, rýzýk ikidir: Biri hakîkî rýzýktýr ki, onunla yaþayacak. Bu â- yetin hükmü ile, o rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýndadýr. Beþerin sû-i ihtiyarý karýþmazsa, o zarûrî rýzký her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ýkincisi, rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk e- demiyor. Ýþte bu rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýnda olmadýðý için, bu rýzký tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalýdýr. Baþta izzetini feda e- dip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanlarýn a- yaklarýný öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düþmek, bazan hayat-ý ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ý diniyesini feda etmek sûretiyle o bereketsiz, menhus malý alýr. Hem bu fakr u zarûret zamanýnda, aç ve muhtaç olanlarýn elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasýtasýyla gelen teellüm, o gayr-ý meþrû bir sûrette kazandýðý parayla aldýðý lezzeti, vicdaný varsa acýlaþtýrýyor. Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr. Çünkü Ýnne d-darûrete tükadderu bikadrihâ sýrrýyla, haram maldan, mecburiyetle zarûret derecesini alabilir, fazlasýný alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. Lem alar, 19. Lem a, 4. Nükte Çok çiçekli sarý çiçek anlatýyor (Okuma programý günlüðümden - 4) Meselâ, o Rahîm-i Zülcemâl in bâðistân-ý kereminden, mu cizâtýnýn salkýmlarýndan bir tanecik hükmünde gördüðüm iki parmak kalýnlýðýnda bir üzüm asmasýna asýlmýþ olan salkýmlarý saydým; yüz elli beþ çýktý. Bir salkýmýn dânesini saydým; yüz yirmi kadar oldu. (Sözler, s. 271) efekkür mesleðini Tmeslek edinen Nurlarý okumak tefekkür hassamýzýn açýlmasýna vesile olmuþtu, elhamdülillah! Varlýklara artýk birer san'at eseri, birer Rabbânî kaside olarak bakýyorduk. Okuma programý yaptýðýmýz yaylada, lâtif sûretleri ile bizlere a- deta kendini okutturmak isteyen çiçekler, çok defa kâinat okumalarýmýzýn misafirleri oluyorlardý. Ýþte bu esnada, Nurlarýn yine ezber bozan, ülfet perdesini yýrtan bir tefekkür yaklaþýmý ile çok güzel bir pencere açýldý tefekkür dünyamýza: Sarý çiçek Bizim verdiðimiz isimle çok çiçekli sarý çiçek! Ýnsan ürünü eserleri ve san'atlarý uzun uzadýya inceleyen bir çok insan var günümüzde. Meselâ, bir cep telefonunun sayfalarca özelliði yazýlýr ve bu ürüne sayfalarca yorum yapýlýr. Þu an kullandýðým notebook için sayfalarca yorum bulunan bir forum bulunduðunu hatýrlýyorum! Her neyse Oysa Rabbanî san'atlar ve nakýþlar için uzun uzadýya tefekküre alýþýk deðilizdir, çiçekleri bir san'at eseri gibi incelediðimiz nadirdir. Yazýnýn baþýna aldýðým, muhterem ve muallâ Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretlerinin üzümü sayma tefekkürünü hatýrlayarak, þu sarý çiçeði sayarak tefekkür edelim dedik. Bulunduðumuz yerde bu sarý çiçeklerden binlerce bulunuyor. Bu sarý çiçeðin tam ismini bilemiyoruz, ama ilk olarak bakýldýðýnda sarý bir satýh beliriyor insanýn gözüne. Oysa dikkatli baktýðýnýz zaman bu tek çiçek gibi görünen sarý çiçeðin küçücük çiçeklerden mürekkep olduðunu görüyoruz. Ýþte sayacaðýmýz çiçekler, büyük sarý çiçek içerisinde yer alan bu küçücük sarý çiçekler. Öncelikle programa katýlan kardeþlerimizden, ne kadar küçük çiçek olduðuna dair tahminler alýyoruz. Tahminler þu þekilde: 270 adet, 210 adet, 207 adet, 208 adet, 250 adet, 105 adet, 175 adet, 145 adet, 240 adet ve 135 adet. Daha sonra 6 küçük daldan o- luþan sarý çiçekte kaç küçük sarý çiçek bulunduðunu saymaya geçiyoruz. Sandýk baþlarýndaki, pardon tefekkür masasýndaki kardeþlerimizin her biri sayma i- þiyle meþgul þu an. Sayým iþi bittiðinde 206 adet küçük sarý çiçek sayýyoruz! (Ayrýca her küçük çiçekte de 5 adet yaprak!) Oturup okumalarýmý yaptýðým çimenlikte gözümün bir bakýþta taradýðý alanda, bu sarý çiçek ailesinden yüzlerde var. Bu tepenin tamamýný, bu yayladaki tepelerde bulunan sarý çiçeklerin tamamýný, bu ilçenin bütün yaylalarýndaki sarý çiçekleri, ilçenin baðlý olduðu ildeki bütün yaylalardaki sarý çiçekleri ve müteselsilen devam eden bu gibi yerlerdeki sarý çiçek sayýlarýný düþününce zihnimiz bir noktaya odaklanýyor: Bu saltanatýn azametine ve zenginliðine Bu kadar san'atlý eserleri, bu kadar çok bir þekilde ve bu kadar kýsa bir zamanda nazarlara sunmak hakikati bizi duraklatýyor, hayretler içerisinde býrakýyor Bazý kalem erbabý bu ihtiþamý Ýlâhî meydan okuma diye adlandýrýyor. Haþir Risâlesi nde geçen bir cümlenin baþýnda yer alan bir i- fadeye gidiyor zihnim: Eserleriyle azameti anlaþýlan þu misilsiz saltanat Bu sarý çiçek, meþhud saltanatýn azametini, gýnasýný, kudretini seriyor gözlerimizin ö- nüne. Sarý çiçeklerden yüzlerce var, ama asla çok olmasý birbirinin san'atlý olmasýna mani deðil. Bu saltanatýn ihsan etmeyi, ikram etmeyi sevdiðini anlatýyor sarý çiçek letafeti ile. Ayný zamanda O zatýn saltanatýnýn haþmetini, kudretinin sýnýrsýzlýðýný görüyoruz çok sayýda bulunan bu sarý çiçekçiklerden. Ancak böyle bir Zat insanýn ebedî ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Sarý rengi ile faniliði anlatan çiçek ayný zamanda, kendisini okuyanlar için ebedî seyir yerleri, ebedî makamlar ve mekânlar bulunduðunu ihtar ediyor Kâinat kitabýndaki her bir harf gayet þuurlu ve bakmasýný bilen nazarlara hepsi Kâinatýn Sultanýný iþaret ediyor: Lâtif renkleriyle, þirin ve süslü nakýþlarý ile, insanýn idrakini zorlayan sayýdaki çiçeðin ayný zamanda her birinin san'at eseri olmasý ile. Ýrkiliyorum, þaþýrýyorum, hayran oluyorum. Benliðimde Eser sahibini görme iþtiyakýný hissediyorum ilk defa, bu kadar açýkça Þehitler kervanýna katýlanlar On dokuz sene evvel tanýmýþtým o- nu. O tarihte kendisi de on dokuz yaþýndaydý. Uzuna yakýn orta boylu, yakýþýklý ve parlak simalý bir gençti. Ortaokul ve lise yýllarýndan beri Ýnebolu Risâle-i Nur hizmetlerinin içinde yetiþtiði için, yeni girdiði Hacettepe Üniversitesi nde aktif iman hizmeti yapýyordu. Onun öncülüðünde Hacettepeliler okul dersi toparlanmýþ ve katýlýmlar bir hayli artmýþtý. Göz dolduran bir çalýþma ve hizmet ortaya çýkmýþtý. Munis fýtratý ve mütevazý kiþiliðiyle herkesle rahat anlaþan ve iyi geçinen Seyfeddin Gültekin kardeþim, öðrencilik yýllarý boyunca nice gençlerin imanlarýnýn kurtulmasýna vesile oldu. Mezun olduktan sonra dünya hayatýna atýlmak yerine, çok sevdiði Bediüzzaman ýn kudsî dâvâsýna hayatýný vakfetmeyi tercih etti. Organizatör bir kiþiliði vardý. Can Kardeþ talebe hizmetlerinin yaygýnlaþmasýnda ve bütün semtlerde kök salmasýnda birinci derecede onun emeði vardý. Can Kardeþ Heyeti olarak teþkil ettiði hizmet grubuyla muayyen aralýklarla toplantýlar yapýyor ve plânlanan tarzda alýnan kararlar hayata geçiriliyordu. Böylece, yýllar boyu binlerce öðrenci Risâle-i Nur u tanýdý ve imanlarý kurtuldu. Onlarýn bir kýsmý dâvâ adamý olup, kazandýklarý üniversite þehirlerinin Nur merkezlerinde müdebbirlik vazifesi aldýlar. Ekip çalýþmasý tarzýnda yapýlan hizmetler meyvesini vermiþti. Yaþý bir hayli ilerlemiþ olan bizim gibi hizmet elemanlarý, bu genç kuþaðýn ortaya koyduðu hizmetlerle iftihar ediyor ve bütün gücümüzle onlara destek veriyorduk. Ne zaman Maltepe deki vakýf binasýna uðrasam, genellikle Seyfeddin i orada görüyordum. Kaleyi bekleyen bir nöbetçi gibiydi. Gülümseyen bir çehreyle gelenleri karþýlar ve iþtiyakla kucaklardý. Tansiyon ve þeker hastasýydý. Fakat o, bunlardan hiç þikâyet etmez, Allah tan gelen bir hediye nazarýyla bakardý. Zamanla þeker hastalýðý ilerledi. Önce bir gözünün, sonra diðerinin görme kabiliyetini kaybetti. Hiçbir vakit bu halinden þikâyetçi olduðuna þahit olmadým. Arkasýndan iki böbreði de iflâs etti. Haftada i- ki üç defa diyaliz makinesine girmek durumunda kaldý. Ama o, yine halinden asla þikâyetçi olmuyordu. Allah (cc) ona Hazret-i Eyyub (as) Peygamberin sabrýný vermiþti. Þeker hastalýðý için iðnesini de bizzat kendisi kullanýyordu. O halindeyken bile hizmetten bir an dahi kalmýyor ve bütün semtlerdeki gençlik hizmetlerini takip ediyordu. Tam bir Ýnebolu kahramanýydý. Ailesinin yakýn takip ve yardýmýna muhtaçtý. Ancak o, bu hayatýn a- kýbetini tahkiki iman gözüyle görüyor, e- manet olan ruhunu teslim edecekse de, medresede hizmet baþýndayken teslim etmeyi tercih ediyordu. Allah (cc) kullarýnýn kalbinden geçenleri, niyet ve arzusunu bilmez mi? Cenâb-ý Hak, bu halis kulunun tam arzu ettiði gibi olanýný Seyfeddin e ihsan etti. Birkaç ay önce babasýný âhiret âlemine uðurlayan bu ihlâs kahramaný kardeþimiz, 10 Temmuz günü yüksek tansiyonla medresede koma haline girdi ve beyninde oluþan kanamayla on gün hastanede kaldý. Sonra 20 Temmuz Salý gecesi sabaha karþý saat dörde çeyrek kala ruhunu Rahman a teslim etti. Nur dershanesinde ve hizmet esnasýndayken vefat eden Zübeyir Gündüzalp Aðabey gibi þehitler kervanýna o da katýldý. Dünyanýn günah ve pisliklerine bulaþmadan tertemiz olarak, emanet olan ruhunu Allah a teslim eden Seyfeddin kardeþe ne mutlu! Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeye çalýþmalý. Seyfeddin gece vefat ettiði zaman, bizler önceden plânlanmýþ bir vazife gereði, Üstadýmýzýn Nur Risâlelerinin önemli bir kýsmýný telif ettiði Barla beldesindeydik. Elliden fazla Nur Talebesi grubuyla okuma programý yapýyorduk. Sabah namazýna kalktýðýmýz zaman telefona baktým bir mesaj vardý. O mesaj, yine hayatýný Risâle-i Nur dâvâsýna adayan ve vakfeden Onur Turan kardeþimden geliyordu. Seyfeddin Gültekin in vefat ettiðini haber veriyordu. Ýnna lillah ve inna ileyhi raciun. dedim. Vicdanýmý yokladým, fazla bir teessür hissetmediðimi fark ettim. Ýnþâallah sorgusuz sualsiz cennete gidecek masum gençlerden birisiydi. Dünyanýn her türlü meþakkat ve sýkýntýlarýndan kurtulmuþ ve sevdiklerine kavuþmuþtu. Zahmetler memleketinden çýkmýþ, mükâfat ve rahmetler memleketine geçmiþti. Onun adýna bir cihette sevindiðimi hissettim. Geride sadece o- nunla muvakkaten oluþan ayrýlýðýn hüznü kalmýþtý. Salý günü beraber olduðumuz topluluða onun hakkýnda bilgi vererek ruhuna Fatihalar okuduk. Okuduðumuz sûreleri ruhlarýna baðýþladýðýmýz listeye Seyfeddin kardeþi de dâhil ettik. Biz Barla dan Ankara ya dönüþ yolundayken, Ankara ve sair il ve ilçelerden katýlan kalabalýk bir kitleyle, bu mübarek kardeþimiz de âhiret yolculuðuna uðurlanmýþtý. Dünya, yol üstünde kurulmuþ bir misafirhane gibiydi. Bir taraftan buraya gelinirken, öbür taraftan da çýkýlýp gidiliyordu. Asýl olan ise, imanla kabre girebilmek ve bir cemaate mensup olarak günah cihetiyle ölüp, sevap cihetiyle yaþayabilmekti. Bu vesileyle, Seyfeddin kardeþime Allah tan rahmet diliyorum. Ruhuna binler Fatihalar. Mekâný Firdevs Cenneti olsun inþâallah, âmin. LÛGATÇE: besâtet: Sadelik, basitlik. ekalliyet-i müsrife: Ýsrafçý azýnlýk. filcümle: Genellikle, çoðunlukla. izn-i þer î: Dinin izni. lezâiz: Lezzetler. muhtar: Kendi iradesine, kendi haline býrakmak. müreccah: Tercih edilen, üstün tutulan. sefih: Malýn deðerini bilmeyen akýlsýz. sevâd-ý âzam: Müslümanlarýn ekseriyeti, çoðunluk. tegaddî: Gýda alma, yeme içme. telezzüz: Lezzetlenme. tenâum: Nimetlerden çoklukla faydalanma. tereffüh: Bolluk içinde refahla yaþama.

3 Y HABER 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mehmet KARA Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Erol DOYURAN Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Þaban 1432 Rumî: 14 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDÝ Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Marmara bölgesinde önceki akþam meydana gelen 5.2 lik depremin ardýndan 42 artçý sarsýntý kaydedildi. BÜYÜK DEPREME HAZIRLIK ÞART BAÞBAKANLIK AFET VE ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ BAÞKANLIÐI DANIÞMA KU- RULU ÜYESÝ PROF. DR. ORHAN TATAR, BU DEPREM BÝZLERÝ UYARMIÞTIR. ÞÝMDÝ YAPILACAK OLAN ÞEY, BÜYÜK DEPREME HAZIRLANMAKTIR DEDÝ. BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili olarak, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý görevini de yürüten Prof. Dr. Tatar, Marmara Denizi içinde Marmara Ereðlisi güneyinde meydana gelen depremin sýð bir deprem olarak nitelendirilebileceðini söyledi. Bu depreme, þu andaki kýsýtlý verilere göre Marmara Denizi i- çinde beklenen muhtemel büyük depremin öncü depremi o- larak bakmanýn mümkün olamayacaðýný, ancak ciddiye alýnmasý geren bir deprem olarak görülmesi gerektiðini belirten Tatar, þu bilgileri verdi: "Bilindiði gibi büyük depremle ilgili o- lasý senaryolar dile getirilmektedir. Marmara Denizi içinde þu anda kýrýlmayý bekleyen 170 kilometre uzunluðunda bir fay parçasý bulunuyor. Bu fay parçasýný geometrik olarak 3 parçaya ayýrmak mümkün. Bu parçalardan Marmara Denizi içindeki en batýda olaný yaklaþýk 60 kilometre uzunluðunda ve bugün yaþanan depremin merkez üssünde. Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem. Bu deprem bizleri uyarmýþtýr. Þimdi yapýlacak olan þey, soðukkanlý davranmak, paniðe kapýlmadan bireysel ve kurumsal olarak en hýzlý þekilde kendimizi olasý büyük depreme hazýrlamaktýr. Çanakkale / aa MARMARA, 5.2 ÞÝDDETÝNDE SARSILDI MARMARA Denizi nde 5.2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, önceki gün saat de meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin merkez üssü, Marmara Denizi olarak belirlendi. Tekirdað açýklarýnda meydana gelen 5.2 büyüklüðünde deprem, Ýstanbul Edirne ve Kýrklareli de de hissedildi. Deprem dolayýsýyla Tekirdað, Ýstanbul, Edirne ve Kýrklareli de kýsa süreli sallandý. Deprem, vatandaþlarda kýsa süreli panik yaþatsa da herhangi bir hasara ve yaralanmaya yol açmadý. Deprem sonrasý bazý vatandaþlar tedbir amacýyla evlerinden çýkarken, telefon hatlarýnda fazla yüklenmeden dolayý kýsa süreli sorun yaþandý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) Müdürü Dr. Doðan Kalafat, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin, Marmara Denizi nin normal bir aktivitesi olduðunu belirterek, Deprem Ýstanbul un özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi sahil kesimlerinde daha güçlü hissedildi dedi. Kalafat, depremi orta þiddette bir deprem olarak nitelendirerek, depremin sahil kesimleri ve yakýn çevresinde daha güçlü hissedildiðini ifade etti. 5.2 büyüklüðündeki depremden 20 dakika sonra, Marmara Denizi nde 2.7 büyüklüðünde bir deprem daha meydana geldi. Ýstanbul / aa Ramazan da ilk 3 gün sabýr tavsiyesi UZMANLAR, 33 yýlda bir kez, yýlýn en sýcak aylarýndan Aðustosa denk gelen ve günde 16 saat oruçlu kalýnacak olan Ramazan da, ilk 3 günden sonra saðlýklý her bünyenin oruç tutabileceðini belirtti. Müslümanlar, 31 Temmuz Pazar günü ilk teravih namazýmý kýlarak 11 ayýn sultaný Ramazan a hoþgeldin diyecek. 1 Aðustos Pazartesi günü sahura kalkýlacak ve yaklaþýk 16 saat süreyle oruçlu kalýnacak. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, yaptýðý açýklamada, Ramazan da ilk 3 günde saðlýklý her bünyenin açlýða ve susuzluða alýþabileceðini, ancak diyabet, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsýzlýðý olanlar ile yaþlýlarýn alýþmasýnýn mümkün olmadýðýný, bu durumdaki kiþilerin oruç tutmak yerine diyetini ö- demelerini önerdiklerini bildirdi. Sert, bir insanýn hiç yemeden 3 hafta yaþayabilirken, susuzluða ancak 3 gün dayanabileceðini belirterek, Saðlýklý insanlar belirli sürelerde sýnýrlý kalmak koþuluyla açlýða ve susuzluða direnebilir. Saðlýklý kiþilerde bile halsizlik ve zihinsel faaliyetlerde yavaþlama olabilir. Ancak, aþýrý sýcak önünde çalýþan iþçiler ve fýrýn iþçileri gibi meslekleri icra edenlerin özellikle susuzluða alýþmasý elbette mümkün deðil dedi. Adana / aa Saðlýklý insanýn fidyesi caiz deðil Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ýlahiyat Fakültesi Ýslâm Hukuku Anabilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr. Nasi Aslan, Ramazan ýn 33 yýlda bir Aðustos ayýna denk geldiðini bu sebeple zahmetli olacaðýný belirterek, Ramazanda günde 16 saat oruçlu kalýnacak. Ancak, yapýlan ibadet ne kadar meþakkatli ise sevabý da o kadar fazladýr dedi. Aslan, saðlýklý insanlarýn, günler uzun ve sýcak diye tutmadýðý orucun fidyesini vermesinin de caiz olmadýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Hastalýðýndan dolayý orucunu tutamayanlar fidye verilir. Sahabe efendilerimiz çöl sýcaklarýnda bile oruç ibadetinden taviz vermedi. Ýbadette açlýk ve susuzluk birer imtihandýr. Niyet dediðimiz o- lay da bu zaten. Oruca kalben niyet etmek çok önemli. Oruca kalben niyet eden günün ona göre programlar ve açlýk susuzluk gibi dürtülere direnç gösterir. Ramazan ayýnda iþverenlerin oruç tutan çalýþanlarýna kolaylýk tanýmasý gerektiðini de vurgulayan Aslan, özellikle tarým arazilerinde güneþin altýnda çalýþanlara yönelik düzenlemeler yapýlmasýný tavsiye etti. Adana / aa Mimar Sinan'ýn ustalýk eseri Selimiye'de Raman hazýrlýðý yapýlýyor. Selimiye Camii nde Ramazan hazýrlýðý EDÝRNE Ýl Müftülüðü Ramazan ayýnýn yaklaþmasý dolayýsýyla Mimar Sinan ýn dünyaca eseri Selimiye Camii ni Müslümanlarýn ibadetine hazýrlýyor. Müftülük, camide bir yandan temizlik çalýþmalarýný sürdürürken bir yandan da özel vaaz programlarý planlýyor. Edirne Ýl Müftü Vekili Yusuf Tuna, yaptýðý açýklamada, Ramazan ayýna en iyi þekilde hazýrlandýklarýný belirterek Selimiye Camii nin ziyaretçi akýnýna uðradýðýný belirtti. Ramazan dolayýsýyla Selimiye Camii ve diðer camilerde temizlik çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Tuna, þunlarý söyledi: Ramazan ayý öncesi baþta Selimiye MATEMATÝK projesiyle TÜBÝ- TAK ýn yarýþmasýna katýlan lise öðrencisi Barýþ Paksoy Sen bunu yapmýþ olamazsýn denilerek reddedildi. 18 yaþýndaki Barýþ Paksoy, Ýstanbul Erkek Lisesi 12. sýnýf öðrencisi. TÜBÝTAK ýn lise öðrencileri için bu yýl düzenlediði Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý na 27 Ocak ta Ramanujan Asallarýn Genelleþtirilmesi baþlýklý matematik projesiyle katýldý. Çalýþmasýna güvenen ve yarýþmadan iyi bir derece almayý uman Barýþ, 24 Þubat ta TÜBÝTAK Ýstanbul Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. Ulvi Avcýata tarafýndan gönderilen ve Seviye üstü çalýþma olduðundan projeniz reddedildi þeklindeki e-postayý görünce þok yaþadý. Radikal in haberine göre; Barýþ Paksoy jüri önünde Camii olmak üzere bütün camilerimizde temizlik çalýþmasý yapýyoruz. Bildiðiniz gibi Ramazan ayýnda Selimiye Camii ne büyük bir ilgi oluyor. Ramazan boyunca camimiz ziyaretçi akýnýna uðruyor. Bizlerde Selimiye Camii ni en iyi þekilde Ramazan ayýna hazýrlýyoruz. Camideki halýlar yýkandý. Yanmayan ampullerin yerine yenileri takýldý. Þamdanlar ve lambalarýn da temizliði devam ediyor. Ayrýca Ramazan dolayýsýyla özel vaaz programlarý hazýrlýyoruz. Bu programlar merkezi sistemle bütün camilerimizde dinlenebilecek. Bu sene ayrýca isteyen imam kendi camisinde de vaaz verebilecek. Edirne / aa Formülü buldu, fakat yaþý yetmedi! Öðrenci Barýþ Paksoy savunma yapmak ve projenin kendisine ait olduðunu ispatlamak istedi, ancak bu talebi de kabul görmedi. Paksoy'un baþvurusu üzerine Ankara 15. Ýdare Mahkemesi ara kararýnda yürütmeyi durdurup, bilirkiþi a- tamaya karar verdi. Paksoy, matematikte bronz madalyasý sahibi. Ýstanbul / Yeni Asya

4 4 Y HABER 27 TEM MUZ 2011 ÇARÞAMBA ca ni as ya.com.tr Af ri ka aç ken, biz tok o la bi lir mi yiz? fri ka ký t'a sý ný et ki le yen aç lýk ve su suz luk bel ki bu gü nün me se le si de ðil, a ma ge len ha ber le - re ba ký lýr sa du rum i yi ce fe na laþ mýþ. So ma li baþ ta ol mak ü ze re Do ðu Af ri ka da kýt lýk tan do la yý aç lýk la kar þý kar þý ya o lan 12 mil yon dan faz la in - san yar dým bek li yor. So ma li, E ti yop ya, Ken ya ve Ci bu - ti nin bu lun du ðu Af ri ka Boy nu zu o la rak ad lan dý rý lan böl ge son 60 yý lýn en bü yük ku rak lý ðý nýn ve bu nun so - nu cu o lan kýt lý ðýn pen çe si ne düþ müþ du rum da. Ýn sa noð lu o ka dar za lim ve ca hil ki aç in san la rýn ha - li ni an la mak ta zor la ný yor. Aç lý ðý ve su suz lu ðu tat ma - yan la rýn, Af ri ka da ya þa nan la rý an la ma sý, id rak et me si müm kün gö rün mü yor. Ge çen ler de TV kar þý sýn da Af - ri ka i le il gi li ha ber le ri iz le yen bir zen gin, Bun lar da çok tem bel be! Bi raz ça lýþ sa lar, ta rým yap sa lar, hay van - cý lýk yap sa lar ol maz mý? di ye söy le ni yor du. Dam dan dü þe nin ha lin den an la mak i çin il lâ dam - dan düþ me yi mi bek le me li yiz? Þük re de lim ki böy le çe - tin im ti han lar la, aç lýk la, su suz luk la kar þý kar þý ya de ði liz. O hal de, bu im ti han lar la kar þý kar þý ya o lan in san la ra, in sa ni yet na mý na sa hip çý ka lým ve e li miz den ge len yar - dý mý ya pa lým. Mad dî im kâ ný mýz yok sa, hiç de ðil se on - la rý suç la mak tan u zak du ra lým ve sý kýn tý la rý nýn so na er - me si i çin duâ la rý mýz la on la ra yar dým gön de re lim. Bir leþ miþ Mil let ler, 25 Tem muz 2011 Pa zar te si gü - nü Ro ma da top la nýp So ma li ve kom þu ül ke ler de 12 mil yon dan faz la ki þi nin ha ya tý ný teh dit e den kýt lý ða çö - züm a ra mýþ. BM Dün ya Gý da Prog ra mý Baþ ka ný Jo set - te She e ran, So ma li nü fu su nun üç te bi ri nin aç lýk teh di - di i le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lirt miþ. Bir leþ miþ Mil let - ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on da son 60 yýl da ya þa - nan en bü yük kýt lýk ol du ðu be lir ti len fe lâ ket te yýl so nu - na ka dar a cil 1,6 mil yar do lar ge rek ti ði ve bu mik ta rýn te min e dil me si çað rý sýn da bu lun muþ. (Sa bah, 26 Tem - muz 2011) BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on, ge çen gün yaz dý - ðý bir ya zý da da Af ri ka da ya þa nan sý kýn tý yý þöy le tas vir et miþ ti: Bu, yok sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar çar pý cý bir du rum. Böl ge de ki BM e kip le rin den her gün yü rek le ri par ça la yan ra por lar a lý yo rum. Hay van la rý su suz luk tan te lef o lan So ma li li mül te ci ler yar dým bul ma u mu duy la Ken ya ve E ti yop ya ya ya ya o la rak u laþ ma ya ça lý þý yor. An ne ve ba ba sý ný kay bet miþ ço cuk lar kor ku i çin de ve aç lýk tan bit kin düþ müþ bir þe kil de tek baþ la rý na yo la de vam e di yor. (...) A i le le rin, ço cuk la rý nýn göz le ri nin ö - nün de bi rer bi rer öl me le ri ni ça re siz lik i çin de iz le dik le - ri ni du yu yo ruz. (...) Bu o lay lar biz in san lýk a i le si ni þo ke e di yor. Na sýl böy le þey ler o lu yor? Dün ya da her ke se ye - te cek yi ye cek var. E vet, zor bir e ko no mik dö nem den ge çi yo ruz. An cak, ta rih bo yun ca in san lýk hiç bir za man bir bir le ri ne yar dým et mek ten vaz geç me miþ tir, di yo ruz. Ýþ te bu ne den le bu gün kü re sel dik ka ti bu kri ze çek - mek, a larm zil le ri ni çal mak ve dün ya halk la rý nýn So - ma li ye en faz la ih ti yaç duy du ðu bir dö nem de yar dým el le ri ni u zat ma la rý ný sað la mak a ma cýy la siz le re ses le ni - yo rum. Ço ðun lu ðu nu ka dýn ve ço cuk la rýn o luþ tur du ðu bu teh li ke al týn da ki in san la ra yar dým e de bil mek i çin 1,6 mil yar ABD Do la rý ma lî kay na ða ih ti ya cý mýz var. (...) Biz ler de bi rey o la rak na sýl yar dým e de bi le ce ði mi zi ken di mi ze mut la ka sor ma lý yýz. Bel ki tsu na mi den son ra En do nez ya ve dep rem den son ra Ha i ti i çin ol du ðu gi bi ki þi sel o la rak ba ðýþ ya pa bi li riz, Par la men to da ki tem sil - ci le ri mi zi So ma li ye da ha et kin bir yar dý ma zor la ya bi li - riz. (Za man, 23 Tem muz 2011) As lýn da dün ya in san la rý i çin 1.6 mil yar do la rý bir a ra - ya ge ti rip Af ri ka da ki aç lýk kri zi ni aþ mak hiç de zor ol - ma sa ge rek. Cid dî bir kam pan ya a çýl sa ve Af ri ka da ya - þa nan sý kýn tý in san lý ða an la tý la bil se, tah min e di yo ruz ki bu pa ra bir haf ta, bi le me di niz bir ay da top la nýr. Ýs lâm ül ke le ri nin bu yar dým kam pan ya sýn da ön cü lük et me si çok da ha uy gun. Tür ki ye de e lin den ge le ni yap ma lý, yap ma lý yýz. Ýn san lý ðýn 1.6 mil ya rý bir a ra ya ge ti rip Af ri - ka ya yar dým gö tü re me me si Af ri ka lý la rýn de ðil, in san lý - ðýn ö lü mü o lur. A TAZÝYE Kýymetli aðabeyimiz Göksel Sezen'in babasý Muhittin Sezen'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hatice - Serhat Salihoðlu / Kocaeli TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Aktaþ'ýn oðlu Muhammed Said Aktaþ ile Zülfiye Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li ve AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni A na ya sa nýn sa de ce AKP nin bir pro je si ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu nu bü tün si - ya sî par ti le rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü bil - dir di. Prof. Dr. Þen top, yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni ya sa ma dö ne mi nin bi rin ci ön ce li ði nin A na ya sa ko nu su ol du ðu nu be lir te rek, bu ko - nu da bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a - ti ta þý dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin se çim sü re - cin de ye ni bir A na ya sa fik ri ne a þi na ol du ðu nu ve bu ko nu da tar týþ ma lar ya þan dý ðý ný kay de den Þen top, CHP de, MHP de ye ni A na ya sa ko nu - sun da bir çok gö rüþ a çýk la dý ve ça lýþ ma lar yap - tý lar. Ne ti ce i ti ba ri i le ye ni A na ya sa sa de ce AK Par ti nin bir pro je si de ðil. Tür ki ye de bü tün si - ya si par ti le rin za ru ret o la rak gör dük le ri ve Tür ki ye nin de as lýn da bir ta ri hi za ru ret o la rak kar þý kar þý ya kal dý ðý bir pro je dir di ye ko nuþ tu. Ha zýr la na cak o lan ye ni A na ya sa nýn Tür ki ye de i le ri de mok ra si nin sað lan ma sý nok ta sýn da ö ne - mi ne i þa ret e den Þen top, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: Tür ki ye de halk ta ra fýn dan se çi len le rin ger çek an lam da ik ti dar o la bil me si i çin A na ya - sa da yer a lan bü rok ra tik o li gar þi ik ti da rý nýn tas fi ye e dil me si lâ zým. Ve sa yet çi an la yýþ sis te - mi nin tas fi ye e dil me si la zým. Bu a çý dan A na ya - sa bir za ru ret. Ye ni ya sa ma dö ne min de A na ya - sa ya pý la cak, ben bu nu ü mit e di yo - rum. Çün kü bü tün par ti ler bu nu is ti yor, Tür ki ye de mil let bu nu is ti yor. Ye ni A na ya sa nýn sa - de ce si ya sî par ti le rin ta sar ru - fun da ol ma dý ðý ný be lir ten Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, Mil let ye ni A na ya sa yý bek - li yor, se çim dö ne min de bir çok yer de ben bu nu gör düm. Çok fark lý par ti ler den o lan in - san la rýn da A na ya sa ko nu suy la il gi li cid dî bir ü mit ve he ye can ta þý dý ðý ný gör düm. Na sýl ye min me se le sin de CHP yi ken di ta ba ný zor la mýþ sa, A na ya sa ko nu sun da da bü tün par - ti le rin ken di seç men ta ba nýn dan ay ný zor la ma yý, ta le bi gö re ce ði ka na a - tin de yim de di. A na ya sa nýn, müm kün ol du ðu ka dar ge - niþ bir mu ta ba kat la ha zýr - lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Þen top, Ya ni bir par ti nin Mec lis te ne ka - dar bü yük bir ço ðun lu ða sa hip o lur sa ol sun tek ba þý na A na ya sa ha zýr la - ma sý prob lem li. Ye ni A - na ya sa müm kün ol du ðu ka dar ge niþ bir mu ta ba kat la ha zýr lan ma lý di ye ko nuþ tu. MA SA YA ÞART SIZ O TU RUL MA LI A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Þen top, ye ni A na ya sa i çin ya pý lan ça lýþ ma la ra bir uz laþ - ma a ma cýy la ma sa ya o tu rul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Bu dö nem de ye ni bir A na ya sa ya pý la cak. Do la yý sýy la Mec lis te ki si ya sî par ti ler a ra sýn da ki i liþ ki ler, sa yý sal tab lo - lar bir ya na bu ra da ta ri hi bir za ru ret ol ma sý ye - ni A na ya sa nýn ya pý la ca ðý ko nu sun da ü mit ta - þý ma mýz i çin baþ lý ba þý na ye ter li. Her par ti ken - di si o tu rup ha zýr la dýk la rý me tin le ri tar týþ mak ye ri ne, A na ya sa yla il gi li te mel an la yýþ la rý ný, te - mel yak la þým la rý ný or ta ya koy ma lý, bun la rý tar - týþ ma lý. Ya ni ma sa ya o tu rur ken kýr mý zý çiz gi - ler le, ön þart lar la de ðil, bir uz laþ ma, bir an laþ ma çý kar ma ü mi diy le, he de fiy le ma sa ya o tur ma lý. El bet her ke sin kýr mý zý çiz gi le ri var. AK Par - ti nin de kýr mý zý çiz gi le ri var, ol maz sa ol maz la rý var. A ma ma sa ya ol maz sa ol maz la rý ko ya rak o tur du ðu muz da, o ra dan bir uz laþ ma çý kar mak zor la þýr, o nun ö nü nü tý kar. Her þey ko nu þu lur a ma her kes kýr mý zý çiz gi le ri ni ha ye tin de ko yar. Ben böy le bir tab lo nun Tür ki ye de, A na ya sa yla il gi li bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a tin - de yim. Çün kü bu Tür ki ye a çý sýn dan bir za ru - ret. Te kir dað / a a Yeni Anayasa zarurî MECLÝS ANAYASA KOMÝSYONU BAÞKANVEKÝLÝ ÞENTOP, YENÝ ANAYASAYI BÜTÜN SÝYASÎ PARTÝLERÝN ZARURET OLARAK GÖRDÜÐÜNÜ KAYDETTÝ. Prof. Dr. Mus ta fa Þen top TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Dev le tin tüm sis tem ve ku rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan gý cý da a na - ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz la zým de di. Hi sar cýk lý oð lu, To kat ta 26 Ha zi ran A ta türk Kül tür Sa ra yý nda dü zen le nen ver gi re kort men le ri ö dül tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na da de ðin di. TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Dev le tin tüm sis tem ve ku - rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan - gý cý da a na ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz lâ zým. Bu ra da da bir þans var, mu ha le fet ik ti dar ye ni a na ya sa nok ta sýn da mu ta ba kat. Ye ni a na ya sa - yý hep be ra ber, bu 72 mil yo nun mu ta - ba kat söz leþ me si. Ben yap tým i le bu iþ ler ol maz. A na ya sa i þi 72 mil yo nun or tak lýk söz leþ me si ay ný za man da. Ö - nü müz de ki dö nem de hýz la, se çi len par la men to nun bi rin ci gün de me al - ma sý ge re ken en ö nem li ko nu, bu ye ni bir a na ya sa se ne si ne gö tü re cek bir a na ya sa. De va mýn da si ya sî par ti ler ve se çim ka nu nu. E ðer de mok ra si nin da mar la ra in me si ni is ti yor sak se çim ve si ya si par ti ler ka nun da de ði þik li ðe git me miz lâ zým. Mil let ve ve ki li a ra - sýn da ki ba ðý güç len dir me miz lâ zým. E ðer bu ba ðý güç len di re mez sek si zin bu ra da mil let ve ki li ni þi kâ yet et me hak ký nýz ol maz. To kat Va li si Þe rif Yýl maz i se To kat a ya tý rým yap mak is - te yen iþ a dam la rý nýn ö nün de ki en gel - le ri kal dýr dýk la rý ný be lirt ti. Ko nuþ ma - la rýn ar dýn dan Va li Yýl maz, Hi sar cýk lý - oð lu, To kat Be le di ye Baþ ka ný Ad nan Çi çek, AKP To kat Mil let ve ki li Di lek Yük sel, CHP To kat Mil let ve ki li Or - han Düz gün, To kat TSO Baþ ka ný Ah - met A rat ve Si vas TSO Baþ ka ný Os - man Yýl dý rým To kat ta 2008, 2009, 2010 yýl la rýn da ki ver gi re kort men le ri - ne plâ ket le ri ni ver di. To kat / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan baþ kan lý ðýn da ki te rör zir ve si so na er di. Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu - tu nda ki top lan tý yak la þýk bir sa at sür dü. Top lan tý da, Sil van sal dý rý sýy la il gi li ya pý lan ça lýþ ma la rýn e le a lýn dý ðý tah min e di li yor. Sil van da ki sal dý rýy la il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve Ý - çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan i ki ay rý ra por ha zýr lan ma sý yö nün de ça lýþ ma baþ la týl mýþ tý. Baþ ba kan Er do ðan baþ - kan lý ðýn da ki top lan tý ya, Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa - ner, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta - lay, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin ve A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ka - týl dý. Top lan tý son ra sýn da Baþ ba kan Er do ðan i le Ge nel kur may Baþ ka ný Ko þa ner bir sü re baþ ba þa gö rüþ tü. Top lan tý ya ilk o la rak Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner gel - di. Mi ni te rör zir ve si o la rak de ðer - len di ri len top lan tý da a ðus toy a yý nýn ba þýn da ger çek le þe cek o lan YAÞ ön - ce sin de ger çek leþ me si dik kat çek ti. Geç ti ði miz haf ta i çe sin de Cum hur - baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner bir a ra ya gel miþ ti. An ka ra / ci han Baþbakanlýk Konutu nda terör zirvesi toplandý ÇAÐ LA YAN'DA KÝ Ýs tan bul A da - let Sa ra yý ba sý na ta ný týl dý. Ta ný - tým da ad li ye sa ra yý ba sýn men - sup la rý na gez di ril di, fo toð raf ve gö rün tü al ma la rý na i zin ve ril di. Bu ra da ga ze te ci le re a çýk la ma ya - pan Ýs tan bul Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý, Çað la yan da ki Ýs tan - bul A da let Sa ra yý nda 300 mah - ke me nin ol du ðu nu ve 350 ha kim i le 200 ci va rýn da sav cý nýn gö rev ya pa ca ðý ný söy le di. Ban ka, pos ta - ne, sað lýk ü ni te si, ka fe, ye mek sa - lo nu, çay o cak la rý, ku a för gi bi sos yal te sis le rin de ad li ye de yer a la ca ðý ný i fa de e den Ço lak ka dý, þöy le de vam et ti: Bu ra nýn yak la - þýk 5 bin ça lý þa ný o la cak. Gün lük sir kü las yo nu bin ci va rýn da gö rü yo ruz. Bu ra sý tek nik an lam - da da pro fes yo nel yö ne ti le cek. Gü ven lik þir ket le ri þu an i çin gö - re ve baþ la dý. Gör dü ðü nüz gi bi pý rýl pý rýl, ter te miz bir te sis. Bü - tün te sis le ri miz mo dern. Mah ke - me sa lon la rý na sa nýk, iz le yi ci ve ha kim gi riþ le ri fark lý yer ler den ya pý la cak. Bu bi na ya 17 ay rý yer - den de gi riþ var. Bir ba sýn men - su bu nun ad li ye nin fi zi ki ya pý sý - nýn yar gý la ma sü re si ni et ki le yip et ki le me ye ce ði ni sor ma sý ü ze ri - ne de Ço lak ka dý, Mut la ka et ki li o la cak. Böy le ra hat bir mah ke - me de so ruþ tur ma ve ko vuþ tur - ma lar da ha hýz lý o la cak. Ya ni me kan prob le mi yok. Ye ni ad li ye bi na sýy la ad li o lay la ra mü da ha le - miz de bir ge cik me miz ol ma ya - cak ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a MAR DÝ N Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Ay gün, Nu say bin de e le ge çi ri len si lâh ve mü him ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril mek ü - ze re yur da so kul du ðu ka na a ti ni ta þý dýk la rý ný söy le di. Ay gün, Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri nin, bir sü re ta kip et ti ði TIR ý Nu say bin Böl ge Tra fik Ýs - tas yo nu kar þý sýn da bu lu nan ben zin is tas yo nun da dur dur du - ðu nu ha týr lat tý. Ba rut ad lý e ði - tim li kö pek yar dý mýy la TIR da a - ra ma yap týk la rý ný be lir ten Ay - gün, a raç ta ki zu la lar da, 19 Glock mar ka si lâh, 7 Be ret ta mar ka si - lâh, 2 a det CZ75D Com pact ve l a det CZ75 mar ka si lah, l a det þar jö rü ta ký lý hal de o to ma tik ta - ban ca, 2 ka laþ ni kof mar ka u zun nam lu lu si lâh, 5 bin 20 ta ban ca mer mi si, 3 bin 760 ka laþ ni kof mer mi si ol mak ü ze re top lam 32 a det si lâh, 8 bin 780 a det mer mi ve 56 þar jör e le ge çi ril di ði ni bil - dir di. Ay gün, si lâh ve mü him - ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril - mek ü ze re I rak ýn ku ze yin den yur da so kul du ðu nu de ðer len dir - dik le ri ni i fa de etti. Bu arada kullandýðý TIR'da yapýlan aramada çok sayýda silâh ve mühimmatla yakalanan kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. S. S'nin avukatý Cafer Aydýn, ''Müvekkilim çevreye olan borçlarýný ödemek ve baþka bir çýkýþ yolu olmadýðý için böyle bir iþe girmiþtir'' dedi. Aydýn, S. S'nin polis ve adliyede de piþmanlýðýný dile getirdiðini aktardý. Mardin / a a 65 ki þi, sor gu dan son ra ser best kal dý ZEYTÝNBURNU'NDAKÝ o lay la rý pro vo ke et tik le ri id di a sýy la gö - zal tý na a lý nan 65 ki þi, sav cý lýk - ta ki sor gu la rý nýn ar dýn dan ser - best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Gü ven lik Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri ta ra fýn dan gö zal tý - na a lý nan 65 ki þi, po lis te ki sor - gu la rý nýn ar dýn dan Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Sav cý lýk - ta i fa de le ri a lý nan 65 ki þi, sor - gu lan dýk tan son ra ser best bý - ra kýl dý. Ö te yan dan Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin gö zal - tý na a lý nan 22 ki þi da ha Ba kýr - köy Ad li ye si ne sevk e dil di. A lý - nan bil gi ye gö re, Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin o la rak Ýs tan bul Gü ven lik Þu be Mü dür - lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lý - nan 22 ki þi nin da ha iþ lem le ri ta mam lan dý. Bu ki þi ler, Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü ne a it a raç lar la Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Ýs tan bul / a a Askerî araca saldýrý: 4'ü asker 7 yaralý DÝYARBAKIR'IN Ha ni il çe si nin Gö meç Kö yü ya kýn la rýn da te rö - rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da 4 ü as ker 7 ki þi ya ra lan dý. Va li Mus ta fa Top rak, ih bar ü ze ri ne Gö meç kö yü kýr sal ke si min de ya pý lan a ra ma da e le ge çi ri len 600 bin kök Hint ke ne vi ri nin im ha e dil di ði ni söy le di. Hint ke - ne vir le ri nin im ha e dil me sin den son ra il çe mer ke zi ne dö nen as - ke ri a ra ca te rör ör gü tün ce si lah lý sal dý rý dü zen len di ði ni be lir ten Va li Top rak, Sal dý rý da, 2 ast su - bay, 2 as ker, muh tar, zi ra at tek - nis ye ni ve u yuþ tu ru cu þüp he li si ya ra lan dý de di. Böl ge de o pe - ras yon sü rü yor. Di yar ba kýr / a a Polis karakoluna ses bombasý atýldý DÝYARBAKIR Sa na yi Si te si i - çe ri sin de ki Mo to sik let li Tim - ler A mir li ði ne ses bom ba sý a - týl ma sý so nu cu 5 po lis me mu - ru ha fif þe kil de ya ra lan dý. E di - ni len bil gi ye gö re, A sa yiþ Þu - be Mü dür lü ðü ne bað lý Mo to - sik let li Tim ler A mir li ði ne kim - li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce a tý lan par ça te sir li ses bom ba sý dolayýsýyla, tek kat lý ka ra kol bi na sýn da yan gýn çýk tý. Pat la ma dolayýsýyla 5 po lis çe þit li yer le rin den ya ra - la nýr ken, bir po lis mo to sik le ti de kul la nýl maz ha le gel di. Yan gýn o lay ye ri ne ge len it fa i - ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rül dü. Ya ra la nan po lis me mur la rý has ta ne le re sevk e di lir ken, o lay la il gi li so ruþ tur - ma baþ la týl dý. Di yar ba kýr / a a Hisarcýklýoðlu: Devlet tamamen yenilenmeli TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, DEVLETÝN TÜM SÝSTEM VE KURUMLARINI YENÝDEN YAPILANDIRMAMIZ LÂZIM. AMA TAMAMINI. BUNUN BAÞLANGICI DA ANAYASA DEDÝ. TOBB Baþkaný, Tokat'ta yaptýðý konuþmada önemli mesajlar verdi. Ýstanbul Çaðlayan'da hizmete giren Adalet Sarayý basýna tanýtýldý. Silâh ve mühimmatý taþýyan þoför serbest Yeni adliye binasý, yargýyý hýzlandýracak

5 Y HABER 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 5 Özgürlüklere evet, özerkliðe hayýr HABERLER Silvan saldýrýsýyla ayný günde tek taraflý ilân edilen demokratik özerklik ilânýnýn ardýndan, savrulan tehditlerin akabinde Mardin de üç askerin daha þehit edilmesi ve altý kiþinin yaralandýðý Diyarbakýr daki son çatýþmayla terörün devam etmesi, sürecin kýrýlganlýðýný ele veriyor. 14 Temmuz daki on üç askerin þehid e- dildiði katliâm gibi hunhar baskýndan sonra herkes Ýmralý daki terörist baþýnýn özür dilemezse bile en azýndan tansiyonu düþürmeye yönelik eylemsizliðin devam ettiðini söylemesini beklerken, tam tersi tahrikli tehditleri, karmaþayý arttýrdý. Çevik Kuvvet midibüsü devrildi, 6 polis yaralandý ÝSTANBUL UN Fatih ilçesinde, Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðüne ait midibüsün devrildiði kazada 6 polis memuru yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Bayrampaþa daki Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðünden çýkan ve Zeytinburnu da bir süredir yaþanan gerginlik nedeniyle ilçede görev yapacak olan polis memurlarýný taþýyan midibüs, kontrolden çýkarak devrildi. A- raçta bulunan polislerden 6 sý yaralandý. Yaralý polislerden bazýlarýna olay yerinde müdahale edilirken, bazýlarý da ambulanslarla hastaneye kaldýrýldý. Ýstanbul / aa Teröristlere yardýmdan 1 kiþi daha tutuklandý SÝÝRT TE 1 komiserin þehit olduðu, 1 polis memurunun da yaralandýðý olayda, teröristlere yardým ve yataklýk ettikleri iddiasýyla mahkemeye sevk edilen 1 kiþi daha tutuklandý. Þehir merkezi Haydar Koyuncu Caddesi nde devriye görevi yapan polis otomobiline, 15 Temmuz tarihinde terör örgütü PKK mensuplarýnca düzenlenen silâhlý saldýrýda, komiser Osman Demir þehit düþmüþtü. Saldýrýyla ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda, çatýþmada ölü ele geçirilen terör örgütü PKK üyesine yardým ve yataklýk ettiði iddiasýyla gözaltýna alýnan 1 kiþinin emniyetteki sorgusu tamamlandý. Siirt Cumhuriyet Savcýlýðýnca ifadesi alýnan bu kiþi, sevk e- dildiði mahkemece tutuklandý. Böylece olayla ilgili tutuklananlarýn sayýsý 7 ye yükseldi. Ýstanbul / aa Ergenekon da iki tutuklama ERGENEKON soruþturmasý kapsamýnda Þile deki ormanlýk alanda yapýlan kazýya iliþkin 1 i tutuklu 4 sanýðýn, Ergenekon terör örgütüne üye olmak ve patlayýcý madde bulundurmak gibi suçlardan yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnda, tutuksuz sanýklardan 2 sinin tutuklanmasýna karar verildi. Ýstanbul 12. Aðýr Ceza Mahkemesi ndeki duruþmaya tutuklu sanýk Ulaþ Özel ile tutuksuz sanýklar Okan Ýþgör, Hüseyin Yanç ve polis memuru Yusuf Ethem Akbulut katýldý. Görüntü ve ses kaydý alýnarak yapýlan duruþmada savunmasý sorulan tutuklu sanýk Ulaþ Özel, ve diðer sanýklar savunmasýný yaptý. Duruþmada savunmalarla ilgili görüþü sorulan Cumhuriyet Savcýsý Nuri Ahmat Saraç, tutuksuz sanýklar O- kan Ýþgör ve Hüseyin Yanç ýn, dosyada bulunan delil durumu, dosya kapsamý, suça iliþkin cezanýn sýnýrý ve atýlý suçun Ceza Muhakemeleri Kanunu nun (CMK) 100/3. maddesinde sayýlan suçlardan olmasý nedeniyle tutuklanmasýna karar verilmesini talep etti. Ara kararýný açýklayan mahkeme heyeti, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen bir ve ikinci Ergenekon dava dosyalarýnýn DVD ortamýna aktarýlarak mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine hükmetti. Heyet, savcýnýn talebini dikkate alarak sanýklar Okan Ýþgör ve Hüseyin Yanç ýn tutuklanmasýna karar verdi. Duruþma ertelendi. Ýstanbul / aa Hakkâri de mayýn patladý: 1 yaralý HAKKÂRÝ DE bir aracýn geçiþi sýrasýnda meydana gelen mayýn patlamasý sonucu 1 kiþi yaralandý. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesindeki bilgiye göre, dün Þemdinli ilçesi Toklu mezrasýndan Büyüktepe bölgesine giden sivil bir araç, teröristlerce döþenen el yapýmý patlayýcýnýn üzerinden geçti. Patlamada araçtaki 1 kiþi yaralandý. Þemdinli Devlet Hastanesinde kaldýrýlan yaralý tedavi altýna alýndý. Hakkâri / aa Görünen o ki beklenin aksine demokratik hak ve özgürlükler arayýþý þiddet sarmalýnda sürdürülecek. Böyle bir ortamda yapýlan özerklik ilâný, aslýnda zamanlama yanlýþý nýn ötesinde fevkalâde tehlikeli kritik bir talep. Zira etnik kördüðüme dönüþen derin bir kafa karýþýklýðý var. Diðer yandan gelen tepkiler üzerine BDP sözcülerinin, çatýþmanýn olduðu günde ö- zerklik ilâný zamanlamasý yanlýþtý tavzihlerine karþý, il baþkanlarýndan milletvekillerine kadar, Talep etmiyoruz, ilân ediyoruz; ve ister kabul etsinler, ister etmesinler, a- dým adým özgür Kürdistan a gidiyoruz duyurularý, açýk tehdidi yüzüne çýkarýyor. BDP li Demirtaþ, Ýmralý nýn Baþbakan meseleyi demokratik anayasal yöntemlerle çözeriz derse bir haftada hallederiz sözüne atfen, özerkliði ortak vatan ve demokratik ulus çerçevesi nde tanýmlýyor; fakat özerkliðin bölünme ve parçalanma aracý olduðu herkesçe mâlûm. Doðu ve Güneydoðu yu içine alan Kürdistan haritasý çizip, taleplerinin kabul e- dilmemesi halinde ülkenin radikalleþeceði ve baðlarýn kopacaðý þantajýyla, yerel polis ve vergi vermeme çýkýþlarý, özerklik le ayrýlýðýn ilk adýmý. Keza Karayýlan ýn baþkaný olduðu KCK Yürütme Konseyinin, özeklik ilâný nýn Ortadoðu daki hak ve özgürlükler talebi ile kýyaslanýp, özerkliðe karþý her türlü tehdit karþýsýnda özsavunmanýn örgütlenmesi çaðrýsý, vahâmeti bildiriyor. DÝRÂYETLÝ DEMOKRATÝK DÝRENÇ Ortada ciddî bir problem var. Özerklik demokratikleþme ve özgürlüklerden öte a- çýk açýk ayrýlýk ve tefrika nýn aracý olarak istimal ve istismar ediliyor. Bunun içindir ki bölgedeki sivil toplum örgütleri, özerkliðin, PKK/BDP dýþýndaki Kürtlerin irâdesini yansýtmayan antidemokratik jakoben bir dayatma olarak demokratik çözümü týkadýðýný ve terörle iþbirliði olduðunu ikaz e- diyorlar. Dahasý, toplumsal mutâbakatla haklarýn koruma altýna alýnacaðý, özgürlüklerin geniþletileceði, bir arada özgürce ve kardeþçe yaþama umudunu akamete uðrattýðýný vurgulayýp, demokrasi geleceði açýsýndan da kaygý verici buluyorlar. Böyle bir ortamda iktidarýn süreci iyi yönetip kamuoyunu aydýnlatarak bulanýklýðý ve kafa karýþýklýðýný ortadan kaldýrmasý; ve özerklik illetine karþý dirâyetli ve ferâsetli demokratik bir direnç göstermesi gerekiyor. Demokratikleþme ve özgürlüklere sonuna kadar evet, ancak özerklik le iftirak fitnesine sonuna kadar hayýr 1928 yýlýndan bu yana çok sayýda siyasî yetkiliyi yargýlayan Yüce Divan, tarihinde ilk defa bir yüksek yargýcý yargýlaaycak. FOTOÐRAF: AA Yüce Divan da ilk yüksek hakim YARGITAY BAÞKANLAR KURULU NUN KARARIYLA ESKÝ YARGITAY 6. CEZA DAÝRESÝ BAÞKANI HASAN ERDOÐAN YÜCE DÝVAN DA YARGILANAN ÝLK YÜKSEK YARGIÇ OLACAK. YÜCE Divan olarak görev yapan ve bugüne kadar yalnýzca siyasileri yargýlayan A- nayasa Mahkemesi heyeti, tarihinde ilk kez bir yüksek yargýcý yargýlayacak. Yargýtay Baþkanlar Kurulu nun, yüksek yargýda rüþvet iddialarýyla ilgili soruþturmada adý geçen eski Yargýtay 6. Hukuk Dairesi Baþkaný Hasan Erdoðan ý Yüce Divan a göndermesiyle Yüce Divan, tarihinde ilk kez bir yüksek yargýcýn davasýna bakacak. Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile CNR Fuarcýlýk arasýndaki bir davada rüþvet verildiði iddialarýyla ilgili baþlatýlan soruþturmada adý geçen eski Yargýtay 6. Hukuk Dairesi Baþkaný Hasan Erdoðan hakkýndaki soruþturma, suç tarihinde görevi baþýnda bulunmasý nedeniyle Yargýtay ca yürütüldü. Yargýtay Baþkanlar Kurulu dün verdiði kararla Erdoðan ýn Yüce Divan a gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Anayasa nýn 148. maddesine göre, Cumhurbaþkaný ný, Bakanlar Kurulu Üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargýtay, Danýþtay, Askerî Yargýtay, Askerî Yüksek Ýdare Mahkemesi Baþkan ve üyelerini, Baþsavcýlarýný, Cumhuriyet Baþsavcývekilini, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ve Sayýþtay Baþkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Yüce Divan sýfatýyla yargýlýyor. Anayasa nýn bu maddesinde geçen yýl yapýlan deðiþiklikle TBMM Baþkaný, Genelkurmay Baþkaný, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarý ile Jandarma Genel Komutanýnýn da görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Yüce Divan da yargýlanmalarýnýn yolu açýlmýþtý. Daha önce kesin olan Yüce Divan kararlarýna, yeniden inceleme yolu da geçen yýl yapýlan Anayasa deðiþikliði ile a- çýldý. Buna göre, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalýþan Anayasa Mahkemesi heyeti, Yüce Divan yargýlamalarýný, Baþkanýn veya Baþkanýn belirleyeceði bir Baþkanvekilinin baþkanlýðýnda en az 12 üye ile yapacak. Yüce Divan kararlarýna karþý yeniden inceleme baþvurusu yapýlabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiði kararlar kesin olacak. Ceza dâvâsý prosedürü izlenen Yüce Divan yargýlamalarýnda, Yüce Divan da savcýlýk görevini Cumhuriyet Baþsavcýsý veya vekili yapýyor. Erdoðan, rüþvet alarak karar verdiði iddialarý kapsamýnda Yüce Divan da yargýlanacak. Yüce Divan da, savcýlýk makamýnda Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Erbil yer alacak. Ankara / aa Yassýada demokrasi müzesi olacak BERABERÝNDEKÝ BÝR HEYETLE YASSIADA'YI ZÝYARET EDEN KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI ERTUÐRUL GÜNAY, ADANIN BÝR ANLAMDA DEMOKRASÝ MÜZESÝ YAPILACAÐINI BÝLDÝRDÝ. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay KÜLTÜR ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Yassýada nýn müze ada olmasýyla ilgili olarak, Bir anlamda bir demokrasi müzesi yapacaðýz burada (Yassýada). A- ma bundan ibaret olmayacak, çevrede çeþitli kültür etkinlikleri yapýlacak bir a- lan, belki küçük bir konaklama tesisi, sergi salonlarý, toplantý salonlarý gibi baþka alanlar gibi düzenlemeler de yapacaðýz dedi. Günay, beraberinde Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ve Adalar Belediye Baþkaný Mustafa Farsakoðlu ile Sivriada ve Yassýada üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu. Ardýndan tekneyle Yassýada ya gelen Günay ve beraberindekiler, ilk olarak 27 Mayýs darbesinin ardýndan mahkeme salonuna dönüþtürülen spor salonunu gezdi. Burada gazetecilere yaptýðý açýklamada, Burasý bizim demokrasi tarihimizin, hukuk tarihimizin en acýlý, en yüz kýzartýcý olaylarýnýn sergilendiði mekanlardan birisi diye sözlerine baþlayan Günay, bu salonun, 27 Mayýs askerî darbesinden FOTOÐRAF: AA sonra, halk oyuyla seçilmiþ bulunan bir siyasî iktidarýn temsilcilerinin Cumhurbaþkaný ve Baþbakaný dahil olmak üzere yargýlandýðý, olaðanüstü yargýlamalarýn yapýldýðý bir mahkeme salonu olduðunu dile getirdi. Günay, salonun 1958 yýlýnda askeriyenin kullanýmý için spor salonu olarak yapýldýðýný anýmsatarak, 27 Mayýs askeri darbesinden sonra Demokrat Parti iktidarýnýn bütün temsilcilerinin bu adada tutuklu olduklarýný ve burada kurulan o- laðanüstü bir mahkemede yargýlandýklarýný anlattý. Günay, Burada olaðanüstü bir mahkeme kuruldu. En acýmasýz ve o zamanki darbe iktidarýnýn siyasî iktidara karþý en fütursuz davranabilecek yargýçlarý toplandý. Burada, dünyanýn demokrasi tarihinin, hukuk tarihinin yüzünü kýzartan yargýlamalar yapýldý diye konuþtu. Ýstanbul / aa FOTOÐRAF: YENÝ ASYA Mullen: NATO Libya da çýkmazda ABD Genelkurmay Baþkaný Oramiral Michael Mullen, NATO nun Libya da çýkmazda olduðunu kabul etti. Oramiral Mullen, emekliye ayrýlmadan önce Washington da düzenlendiði son kýsa basýn toplantýsýnda, Genel anlamda bir çýkmazdayýz ancak NATO bombardýmanlarý Albay Kaddafi nin kuvvetlerini dikkate deðer ölçüde azalttý ve Kaddafi ye baðlý güçler üzerinde ek bir baský oluþturdu i- fadesini kullandý. Bir soru üzerine de Oramiral Mullen, ABD tarafýndan Libya Ulusal Geçiþ Konseyi ni silahlandýrmakla ilgili bir karar olmadýðý cevabýný verdi. ABD Baþkaný Barack Obama, 30 Eylülde emekliye ayrýlmasý beklenen Oramiral Mullen in yerine Orgeneral Martin Dempsey i atamýþtý. Bu arada NATO nun Libya nýn batýsýnda düzenlediði operasyonda bir hastaneyi vurduðu, 7 kiþinin öldüðü bildirildi. Baþkent Trablus un doðusundaki Zlitan kasabasýnda bulunan hastanede çalýþan cankurtaran sürücüsü Usame Mahmud, ölenler arasýnda 3 doktorun da bulunduðunu söyledi. Napoli'deki NATO Komutanlýðý sözcüsü, ittifak adýna açýklama yapmaktan kaçýndý. Washington-Zlitan/ aa Memur-Sen: Vesayet sistemine son verilsin MEMURSEN Ýl Temsilcileri Toplantýsý Sonuç Bildirgesinde, Özgürlük alanýný geniþletmek ve vesayet sistemine son vermek için vesayetin taþýyýcýsý ve koruyucusu konumundaki HSYK, MGK, RTÜK, ÖK ve YAÞ anayasal kurum olmaktan çýkarýlmalýdýr denildi. Konfederasyonun, Van'in Gevaþ ilçesi DSÝ Eðitim ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleþtirilen 4. Dönem 1. Ýl Temsilcileri Toplantýsý sona erdi. Memur-Sen Genel Sekreteri Günay Kaya tarafýndan açýklanan sonuç bildirgesinde, yeni anayasa ve yeni anayasaya paralel olarak her alandaki vesayeti sonlandýracak geniþ kapsamlý demokratikleþme reformunun zaman kaybetmeden tamamlanmasýnýn önemi vurgulandý. Günay Kaya nýn açýkladýðý bildirgede yer alan görüþ ve önerilerden bazýlarý þöyle: Demokrasi ve insan haklarýný güçlendirmek için örgütlenme ve ifade özgürlüðünün önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Özgürlük alanýný geniþletmek ve vesayet sistemine son vermek için vesayetin taþýyýcýsý ve koruyucusu konumundaki HSYK, MGK, RTÜK, YÖK ve YAÞ anayasal kurum olmaktan çýkarýlmalýdýr. Vesayet iklimlerine ve darbelere kapý a- ralayacak bütün alanlar kapatýlmalý, demokrasi ve millî iradenin üzerinden darbelerin ve darbecilerin gölgesi kaldýrýlmalýdýr. Bu kapsamda, demokratik parlamenter rejime karþý olan eylemler ve bunlarýn sahipleri en aðýr þekilde cezalandýrýlmalý. Çetelerle, mafyayla, illegal yapýlarla, derin oluþumlarla mücadele etme, karanlýklarý aydýnlatma kararlýlýðýndan asla vazgeçilmemelidir. Van / aa Anma töreninde baþörtüsü krizi ERZURUM Kongresi nin 92. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen törenlere türban krizi damgasýný vurdu. Özel davet üzerine törenlere katýlan Erzurum kongresi Sürmene delegesi Ahmet Kulaçzade nin torunu Emine Kulaç, baþörtülü olduðu için askerî protokolden uzaklaþtýrýldý. Yanlýþ, valinin müdahalesiyle önlendi. Millî mücadelenin baþlamasýnda önemli bir basamak olan Millî sýnýrlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz kararýnýn alýndýðý Erzurum Kongresi nin 92. yýldönümü, coþkulu geçen törenlerle kutlandý. Bu yýlki törenlere Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk ün dâveti ü- zerine Erzurum Kongresi Sürmene Delegesi Ahmet Kulaçzade yi temsilen torunu Emine Kulaç, çocuklarý Ümit ve Efnan ile birlikte katýldý. Ancak, Havuzbaþý ndaki törene baþörtüsüyle katýlan Sürmene Delegesi Ahmet Kulaçzade nin torunu Emine Kulaç, görevli rütbeli bir asker tarafýndan askerlerin bulunduðu yerden ayrýlmasý için uyarýldý. O- layla ilgili, memleketi Sürmene de açýklamalarda bulunan Emine Kulaç, çok üzüntülü olduðunu belirterek, Rütbeli bir asker gelerek Hanýmefendi sizi sivil olan bölüme alabilirmiyiz dedi. Þaþýrdým. Oradan mahcubiyetle uzaklaþýrken, vali beyin emriyle yanýma yaklaþan bir yetkili kalmamý istedi, fakat mahcubiyetim nedeniyle ilk bulunduðum bölümde deðil de daha uzak bir yerde programa katýldým. Böyle bir olay yaþadýðým için çok üzüntülüyüm diye konuþtu. Trabzon / cihan Askerî araçlara taciz ateþi açýldý VAN IN Çatak ilçesinde, önceden yola yerleþtirilmiþ el yapýmý patlayýcý, askeri araçlarýn geçiþi sýrasýnda teröristlerce infilak ettirildi. Teröristlerin taciz ateþi de açtýðý saldýrýda, ölen ya da yaralanan olmadýðý bildirildi.genelkurmay Baþkanlýðýnýn internet sitesindeki bilgiye göre, dün, askeri araçlarýn Çatak-Narlý karayolundan geçiþleri sýrasýnda Kaçit köyü bölgesinde teröristlerce önceden yola konulmuþ el yapýmý patlayýcý infilak ettirildi. Patlamanýn ardýndan teröristler uzun namlulu silahlarla araçlara taciz ateþi açtý. Ölü ya da yaralýnýn olmadýðý saldýrýda araçlarda küçük çaplý maddi hasar oluþtu. Van/aa

6 6 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y YURT HABER HABERLER Asfalt yol gece 04:00 sýralarýnda evin üstüne çöktü. Evlerine yol çöken aile ölümden döndü ÝZMÝR'ÝN Ko nak il çe sin de çö ken bir as falt yol, alt so kak ta ki Ay de mir a i le si nin e vi ne bü - yük mad dî za rar ver di. 13 ki þi lik a i le ö lüm den dö ner ken ev de u yu du ðu sý ra da ü ze ri ne ka ya par ça sý ge len Ay dýn Ay de mir (30) ha fif ya ra - lan dý. O lay, Gür çeþ me sem ti Kü çü ka da Ma hal - le si nde, sa at sý ra la rýn da mey da na gel di So kak 13 nu ma ra da ki i ki kat lý e vin ö nün - den ge çen yol, bü yük bir gü rül tüy le kay dý. Bi - rin ci kat ta o tu ran Nu ret tin Ký lýç ve i kin ci kat ta o tu ran Cum hur Mus lu i le a i le le ri, dep rem ol - du ðu nu sa na rak ya tak la rýn dan fýr lar ken kom þu - la rý da dý þa rý ya çýk tý. Bir alt so ka ða ka yan top rak ve ka ya par ça la rý, 3557 So kak 48 nu ma ra da ki tek kat lý e vin du va rý ný yý ka rak i çi ne gir di. O lay sý ra sýn da ya tak o da sýn da u yu yan in þa at iþ çi si Ay de mir, sýr tý na dü þen ka ya par ça la rý dolayýsýyla ha fif ya ra lan dý. Te pe cik E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rý lan Ay de mir, te da - vi si nin ar dýn dan ta bur cu e dil di. Ýz mir / ci han Kö yün çeþ me le rin den pet rol a ký yor DÝYARBAKIR'IN Er ga ni il çe si ne bað lý Hen - dek Kö yün de mus luk lar dan suy la ka rý þýk pet - rol ak tý ðý be lir len di. Ýl çe ye 40 ki lo met re u zak - lýk ta ki 80 ha ne li köy de yak la þýk bir haf ta dýr mus luk lar dan a kan su yun ren gin den þüp he le - nen va tan daþ lar du ru mu il çe Kay ma kam lý ðý na bil dir di. Bu nun ü ze ri ne il çe Sað lýk Grup Baþ - kan lý ðýn ca gö rev len di ri len e kip le rin mus luk - lar dan al dý ðý nu mu ne le rin in ce len me si so nu - cu mus luk lar dan suy la ka rý þýk pet rol ak tý ðý tes bit e dil di. Kay ma kam lýk ça va tan daþ la ra mus luk su yu nu kul lan ma ma la rý yö nün de u - ya rý da bu lu nul du. Tür ki ye Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý (TPA O) Bat man Böl ge Mü dür lü ðü e kip le rin ce köy de in ce le me ya pý la rak, pet ro - lün iç me su yu na na sýl ka rýþ tý ðý nýn tesbit e dil - me si ne ça lý þý la ca ðý öð re nil di. Er ga ni / a a Yetim ve fakirlere yer açýn ANKARA VALÝSÝ ALAADDÝN YÜKSEL, RAMAZAN AYI BOYUNCA ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ ÖKSÜZ, YETÝM, HASTA VE YAÞLILAR ÝLE FAKÝR FUKARALARIN ÝFTAR SOFRALARINDA BULUÞTURULMASINI ÝSTEDÝ. RA MA ZAN a yý ön ce si bir ge nel ge ya yým la yan An - ka ra Va li si A la ad din Yük sel, o ruç a yý Ra ma zan ýn kar deþ lik sev gi bað la rý nýn güç len me si, ruh la rýn gü - zel tel kin le re ve u ya rý cý ö ðüt le re a çýk ol du ðu ma ne - vî duy gu la rýn can lý lýk ka zan dý ðý mü ba rek bir ay ol - du ðu nun al tý ný çiz di. Ra ma zan a yýn da bir lik ve be - ra ber lik an la yý þý nýn ar ta ca ðý na ve ö nem li has let ler o lan sev gi ve hoþ gö rü nün sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma i çe ri sin de ge liþ me sin de va li yar dým cý la rý ve il çe kay ma kam la rý baþ ta ol mak ü ze re ka mu ku - rum ve ku ru luþ üst yö ne ti ci le ri i le bütün gö rev li le - rin ge rek li has sa si ye ti gös te re cek le ri ne i nan dý ðý ný kay de den Va li Yük sel, Ra ma zan a yý bo yun ca has ta - ne, ha pis ha ne, hu zur e vi ye tiþ tir me yurt la rý ve ço - cuk yu va la rý i le ben ze ri yer ler zi ya ret e dil me si ni, ih - ti yaç sa hi bi ök süz, ye tim, has ta, yaþ lý ve fa kir kim se - ler le il gi le nil me si ni is te di. Ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn sa de ce bir - bir le riy le if tar dâ vet le rin de bu lun ma la rý i le var - lýk lý ki þi ler ve di ðer mes lek ku ru luþ la rý nýn ken di a ra la rýn da, bir bir le ri ne yö ne lik o la rak ver dik le ri if tar dâ vet le ri dý þýn da ih ti yaç sa - hi bi ök süz, ye tim, has ta ve yaþ lý lar i le fa - kir fu ka ra la rýn if tar sof ra la rýn da bu luþ - tu rul ma la rý nýn sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma duy gu la rý nýn ge liþ ti ril - me si ba ký mýn dan da ha fay da lý o la - ca ðý na i þa ret e den Va li Yük sel, An ka - ra da ki bütün il gi li le re gön de ri di ði ya zý - da þu i fa de le re yer ver di: Ýl ve Ýl çe Sos - yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Va - kýf la rý; Ra ma zan a yý bo yun ca fak ru za ru ret i çe ri sin de ki va tan daþ la rý mý - za yar dým la rý ný et ki li, sü rek li ve yay gýn ha le ge ti re cek ler dir. Ay rý - ca ha li vak ti ye rin de ve ha - yýr yap mak is te yen le rin im kân la rý nýn da bir leþ ti - ril me si su re tiy le fa kir fu ka ra nýn if tar dan ya - rar lan ma sý i çin uy - gun ma hal ler de a - þev le ri ve ya ben - ze ri yer le rin ku - rul ma sý im kân la - rý a raþ tý rý la cak týr. Ra ma zan a yý nýn an - lam ve ö ne mi i çe ri sin de ge re - ken has sa si ye tin her ka de me de gös te ril me si ni ö nem le ri ca e de rim. An ka ra / ci han Gay ri Müs lim ler le if tar ya pa cak lar MA NAV GAT Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi (MAK DÝM), il - çe de ki Ra ma zan a yý se vin ci ni Müs lü man ol muþ yer le þik ya - ban cý lar i le gayr-i Müs lüm le ri if tar da bu luþ tu ra rak ya þa ya cak. MAK DÝM Baþ ka ný E rol Gül dal, 11 a yýn sul ta ný Ra ma zan ýn bü tün in san lýk i çin sev gi, say gý ve mer ha met a yý ol du ðu nu be lirt ti. Ra ma zan da ve re cek le ri if tar la tu rizm þeh rin de ya þa - yan yer le þik ya ban cý Müs lü man ve gay ri Müs lim le ri bir a ra ya ge ti re cek le ri ni be lir ten Gül dal, böy le ce Ma nav gat ta ya þa - yan bir Al man, Ýn gi liz, Nor veç, A vus tur ya, Rus, Ýs veç, Ýs - viç re, Da ni mar ka, Bel çi ka, Çek Cum hu ri yet ve Fin lan - di ya lý nýn Ra ma zan ý ya þa ma sý ný is te dik le ri ni kay det ti. Gül dal, Ra ma zan a yýn da top lum da dost luk, kar deþ - lik, sev gi, mer ha met, baþ ka sý i çin ya þa ma ve fe da - kâr lýk duy gu la rý nýn en üst se vi ye ye çýk tý ðý na dik - kat çek ti. Gül dal, bu coþ ku ya bir ay sü re sin ce yer le þik ya ban cý la rýn da ya kýn dan gör me le ri ni is te dik le ri ni söy le di. Gül dal, Ra ma zan a yýn - da dost luk ve kar deþ li ðin pe kiþ me si ni, if tar ye mek le ri i le pe kiþ tir mek is ti yo ruz. Ev le - ri miz de ki Ra ma zan se vin ci ne ve re ce ði - miz if tar la yer le þik ya ban cý Müs lü man ve gay ri Müs lüm le ri de or tak e de ce ðiz. Ge çen yýl Müs lü man o lup da ha ya týn da ilk de fa o - ruç tu ta cak o lan yer le þik Müs lü man lar var. Ýlk o ruç se vin ci ni bir lik te ya þa mak is ti yo ruz. Gayr-i Müs lim ler de Müs - lü man lar da na sýl o ruç tu tu yor di ye me rak e di yor lar. Ve re ce ði miz if tar la, ya ban cý la rýn da Ra ma zan he ya ca ný ný ya kýn dan gör mek is ti yo ruz di ye ko - nuþ tu. An tal ya / ci han 2011 Sadaka-i fýtýr asgarî miktarý 7,5 TL DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) Din Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 2011 yýlý sadaka-i fýtýr asgarî miktarýný 7,5 TL olarak belirledi. DÝB, isteyen vatandaþlarýn kendi hayat standartlarýna uygun bir þekilde sadaka-i fýtýrý istediði meblâðdan verebileceðini ifade etti. Manavgat Müftüsü Halil Taþ da yaptýðý açýklamada, 2011 yýlý sadaka-i fýtýr asgarî miktarýnýn 7,5 TL olduðunu belirtti. Antalya / cihan A zi zi ye Be le di ye Baþ ka ný Fa tih Cen giz Zen gin le fa kir a ra sýn da Ha yýr Köp rü sü ER ZU RUM A zi zi ye Be le - di ye si, böl ge de ya tý rým ya - pan iþ a dam la rý i le yok sul va tan daþ lar a ra sýn da ha - yýr köp rü sü kur du. Böl ge - de ö zel bir e kip ku ra rak, za bý ta ve muh tar lar i le bir lik te muh taç va tan daþ - la rýn en van te ri ni çý ka ran A zi zi ye Be le di ye si, Ra ma - zan a yý ön ce si yak la þýk 4 bin va tan da þa gý da yar dý - mýn da bu lun ma yý he def li - yor. Sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma nýn do ruk nok ta sý o lan Ra ma zan a - yýn da ya pý lan yar dým lar da iþ a dam la rý nýn da bü yük kat ký sun du ðu nu be lir ten A zi zi ye Be le di ye Baþ ka ný Fa tih Cen giz, þöy le de vam et ti: Fark lý bir ik lim de id - rak e di len Ra ma zan a yýn - da, ti tiz bir ça lýþ ma so - nu cu tes bit et ti ði miz ih - ti yaç lý a i le le ri ha yýr se ver iþ a dam la rý mý zýn des tek - le riy le se vin di ri yo ruz. Zen gin i le fa kir a ra sýn da kur du ðu muz ha yýr köp - rü sü sa ye sin de 4 bin ci - va rýn da va tan da þý mý za gý da yar dý mýn da bu lu na - ca ðýz. Des tek o lan ha yýr - se ver le re il çe sa kin le ri a - dý na te þek kür e di yo - rum. Er zu rum / ci han Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: Fuar Organizasyonunda çalýþmýþ, yönetici ve elemanlar aranýyor Cv için : Tel : Fax : E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE Sahibinden Satýlýk Daire Ankara Aydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý Ýrtibat: BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sa hi bin den Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SA TI LIK AR SA Arnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý TL Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 TL (aidat dahil)

7

8 Za man bir bi ri ni ta kip e di yor. Vü cu dun dan býk mýþ, dün ya zi ne tin den ið ren - miþ o lan lar o na ko þu yor. Ri sâ le-i Nur dan bah - se di yo rum. E vet, o na ko þu yo ruz. Kop maz bir bað, ay - rýl maz bir kuv vet. Yo lu muz, Or du ya düþ müþ tü. Tur gay kar de þim den bir me saj al dým, kýs - met de dim ken di ken - di me. Ge le nek sel o la rak de - vam e den, yýl lar ca Ye ni As ya men sup la rý nýn top lan dý ðý bir gü zel top lu luk. Kü çü ðün den bü yü ðü - ne, yaþ lý sýn dan ih ti ya rý - na va rýn ca ya ka dar ne - sil le rin bir leþ ti ði bir top lu luk. Gü zel bir gün, gü zel bir top lu lu luk. On lar ca sý... Yüz ler ce si... Bir a i le sý cak lý ðý, bir kar deþ lik yu va sý... Kýs met ol du biz de bu nu râ nî top lu lu ða ka týl - dýk. Düz ce den Ýs ma il Öz - de mir, Ah met ve Ser - kan kar de þim i le yol lar - da yýz. Ka ra de niz in ta ze ve boy boy ye þil lik le ri i le iç i çe yiz. Ders ler, soh bet ler, kay naþ ma lar, ha ber leþ - me ler... Dün ya da bun dan da - ha gü zel bir þey o la bi lir mi? Prof. Dr. Ah met Bat - tal Bey, Ba ki Çi miç kar - de þi mi zin yap tý ðý ders - ler, ký zý mý zýn o ku du ðu gü zel þi ir, kay naþ ma lar her þe yin üs tün de i di. Her gü zel þe yin ça bu - cak geç ti ði gi bi bu za - man þe ri di de bir an da bit miþ ti. Fa kat her ge le cek ya - kýn dý. Kim bi lir, bel ki bir da ha ka týl mak na sip o - lur. Böy le dost suz bir za - man da, böy le nu râ nî dost lar i le gö rüþ mek gü zel bir mut lu luk i di. Teb rik e di yo ruz Or - du lu la rý. Gü zel bir â de tin de - vam e de ce ði bel li i di.. Biz ler i se yo lu mu za de vam et tik.

9 Y DÜNYA 27 TEM MUZ 2011 ÇARÞAMBA 7 Ýn san lý ðýn Af ri ka im ti ha ný A CÝL GI DA YAR DI MI MER KEZ LE RÝ NE U LAÞ MA YA ÇA LI ÞAN AN NE LER, Ö LEN YA DA VEFAT ET MEK Ü ZE RE O LAN ÇO CUK LA RI NI YOL KE NAR LA RI NA TERK ET MEK ZO RUN DA KA LI YOR! BM, Doðu Afrika'da bu yüzyýl içinde ilk kez bir ülkede, Somali'de kýtlýk ilân ederken, iki yýldýr süren kuraklýk ülke nüfusunun yüzde 25'ini yerlerinden etti. Bölgedeki diðer ülkeler de bu durumdan kötü etkilendi. KITLIÐIN pen çe sin de ki Af ri ka nýn do ðu - sun da a cil gý da yar dý mý mer kez le ri nin her gün ka pa si te le ri nin ü ze rin de bin ler - ce aç in san la dol du ðu ve bu mer kez le re u laþ ma ya ça lý þýr ken de an ne le rin ö len ya da vefat et mek ü ze re o lan ço cuk la rý ný yol ke nar la rý na terk et mek zo run da kal dý ðý bil di ri li yor. BM ye bað lý Dün ya Gý da Prog ra mý nýn (WFP) yö ne ti ci si Jo set te Spe e ran, ta biî fe lâ ket ve böl ge sel ça týþ - ma la rýn 12 mil yo nu aþ kýn ki þi yi et ki le yen ö lüm cül bir or tam o luþ tur du ðu nu be lirt - ti. Gý da da ðý tý mý ya pý lan yer le rin ta ma - mý nýn a þý rý ka la ba lýk ol du ðu nu gör dük le - ri ni an la tan Spe e ran, Gý da yar dý mý mal - ze me le ri miz ye ter li de ðil, biz de ha yat kur ta rý cý mal ze me le ri da ha çok ha va dan da ðý tý yo ruz de di. Spe e ran, da ðý tým mer - kez le ri ne u la þa ma ya cak ka dar bit kin dü - þen ler dolayýsýyla gý da yar dým la rý nýn, ba - zý la rý ö lüm yol la rý na dö nü þen yol lar da bu lun ma sý ný is te dik le ri ni be lir te rek, an - ne le rin ar týk çok za yýf düþ müþ ya da yol - da öl müþ ço cuk la rý ný yol ke na rý na terk et mek zo run da kal dý ðý ný an lat tý. Ken - ya da Da da ab da ki 90 bin ki þi i çin ha zýr - lan mýþ bir kam pýn þu an 400 bin ki þi ye ye tiþ me ye ça lýþ tý ðý ný be lir ten Spe e ran, a - SO MA LÝ DE ÇO CUK LAR Ö LÜ MÜ BEK LÝ YOR LAR! DO ÐU Af ri ka yý et ki si al tý na a lan ku rak lýk Ken ya, So ma li, E ti yop ya, Ci bu ti ve U gan - da da ha ya tý o lum suz et ki le me ye de vam e di - yor. Ö zel lik le So ma li de du rum iç ler a cý sý. Ül - ke nin gü ney böl ge le rin de ya þa yan halk, bu ra - ya yar dým u laþ ma dý ðý i çin ö lüm le bu run bu - ru na ya þý yor. Her þe yi gö ze a lan a i le ler i se 500 km. yol yü rü ye rek baþ þe hir Mo ga di þu ya göç e di yor. An cak bu yol cu luk a i le ler i çin a de ta bir ö lüm yü rü yü þü o lu yor. Yü rü yüþ bo yun ca yak la þýk her a i le den 1 ki þi yol da ölü yor. Ku - rak lýk, aç lýk ve sý cak lýk her za man ol du ðu gi bi yi ne en faz la ço cuk la rý et ki li yor. Böl ge de sal - gýn has ta lýk lar da ya yýl ma ya baþ lý yor. Ya þa nan sý kýn tý la rýn ar dýn dan böl ge ye gi den ÝHH e kip - le ri ilk e tap ta Ken ya da ça lýþ ma lar yü rü tür ken da ha son ra So ma li ye geç ti. ÝHH A cil Yar dým e kip le ri Mo ga di þu da kamp la rý ge ze rek ký sa ve u zun va de de ne ler ya pý la bi le ce ði ni ye rin de gör dü ler ve hýz lý bir þe kil de ça lýþ ma la ra baþ la - dý lar. Ken ya nýn ar dýn dan So ma li de de ça lýþ - ma la rý or ga ni ze e den ÝHH A cil Yar dým Ko - or di na tö rü Re cep Gü zel ya þa dýk la rý ve gör - dük le ri nin ya þa na bi le cek da ha bü yük fe lâ ket - le rin ön cü ha re ket le ri ol du ðu nu an lat tý. Dün - ya nýn pek çok ye rin de a cil yar dým ça lýþ ma la - rý na ka týl dý ðý ný i fa de e den Gü zel bu gü ne ka - dar hiç böy le bir tra je di i le kar þý laþ ma dý ðý ný be lirt ti. Ku rak lýk ve aç lý ðýn her za man ol du - ðu gi bi yi ne ço cuk la rý et ki le di ði ni i fa de e den Gü zel, gez di ði ka dýn ve ço cuk has ta ne sin de gör dük le ri ni de þöy le an lat tý: Mo ga di þu ya u la þa bi len in san lar bit kin dü þü yor lar. Ye - ter li dü zey de bes le ne me dik le ri i çin se du - rum la rý a ðýr la þý yor. Ka dýn ve ço cuk lar ar týk yü rü me yi bý ra kýn ye re bi le ba sa mý yor lar. Çok a cý bir ben zet me o la cak, a ma ço cuk lar a de ta is ke let þek lin de ler. Ýn ce le me de bu - lun du ðu muz bir has ta ne de kü çük bir ço cu - ðun yü zü si nek ler den gö rün mü yor du. Se - rum bað lan mýþ tý, fa kat ço cuk göz le ri sa bit bir nok ta da tu ta mý yor du. Ha ya tým bo yun - ca ken di mi bu ka dar ça re siz his set me dim. Göz le ri min ö nün de bir ço cuk ya vaþ ya vaþ ö lü me gi di yor ve ben se hiç bir þey ya pa mý - yo rum. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ekmeleddin Ýhsanoðlu: Hoþgörüsüzlüðün etkilerini her zaman anlattýk ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek - re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Nor veç te ki sal dý rý la rýn çok kül tür lü lü ðe, di ni çe þit li li ðe kar þý du yu lan nef re tin ve hoþ gö rü süz lü ðün so nu cu ol du ðu nu be lirt ti. Ýh sa noð lu, Nor - veç te ki kat li âm la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Ý ÝT nin bu gü ne ka dar sü rek li o la rak bu ko - nu da Av ru pa ya ses len di ði ni ha týr la ta rak, Hoþ gö rü süz lü ðün, ay rým cý lý ðýn, çok kül tür lü - lü ðe kar þý du yu lan nef re tin çok teh li ke li ol du - ðu nu ve bu nun yan et ki le ri ni her za man an - lat týk. Ö zel lik le bu nu sað ka nat po li ti ka cý - la rýn dik kat le ri ne sun duk. Nor veç kat li a mý Ý ÝT nin hak lý en di þe le ri - ni or ta ya çý kar dý i fa de si ni kul lan dý. Cidde / aa cil yar dým i çin 360 bin do la ra da ha ih ti - yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Ýn gi liz yar dým vak fý Ox fam, Af ri ka da So ma li den E ti - yop ya, Ken ya ve Ci bu ti ye ka dar o lan böl ge de ki son on yý lýn en a ðýr ku rak lýk ve kýt lý ðý nýn üs te sin den ge le bil mek i çin top - lam 1 mil yar do la ra da ha ih ti yaç ol du ðu - nu kay det miþ ti. Af ri ka Boy nu zu böl ge - sin den ya yý lan in sa nî fe lâ ke tin dur du rul - ma sý i çin a cil o la rak ha re ke te ge çil me si u ya rý la rýy la bir lik te bu in san la ra yar dým i le ye ni den çift çi lik, ba lýk çý lýk ve hay van - cý lýk la ge çin me le ri ne des tek i çin hâ lâ bir þans ol du ðu be lir ti li yor. Dün ya ça pýn da bü tün hü kü met ler i le BM de böl ge de ki a ðýr ku rak lý ða a ðýr ce vap ver mek le e leþ - ti ri lir ken, bir yan dan da ça týþ ma lar yü - zün den bü yük bö lü mü So ma li nin gü ne - yin de ol mak ü ze re yar dým la rýn u laþ tý rýl - ma sýn da cid dî sý kýn tý ya þan dý ðý kay de di - li yor. BM, So ma li nin i ki böl ge si ni kýt lýk ve aç lýk böl ge si i lân et miþ, kýt lý ðýn çok da ha u zak la ra ya yý la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun muþ tu. Dün ya Gý da Prog ra mý da So ma li de din ci mi li tan la rýn kon tro lün - de ki böl ge ler de u la þa ma dýk la rý 2 mil yo - nu aþ kýn ki þi nin aç lý ðýn pen çe sin de ol - du ðu nu bil dir miþ ti. Ro ma / a a Binden fazla çocuk kýzamýktan öldü BM Ýn sa nî Ýþ ler Ko or di nas yon Bü ro su, De mok ra tik Kon go Cum hu ri ye - ti nde (DKC) 1000 den faz la ço cu ðun ký za mýk tan öl dü ðü nü a çýk la dý. Bü - ro dan DKC nin baþ þeh ri Kin þa sa da ya pý lan ya zý lý a çýk la ma sýn da, bin 145 ço cu ðun ký za mýk sal gý nýn dan öl dü ðü be lir til di. A çýk la ma da, 115 bin - den faz la ço cu ðun ký za mýk sal gý nýn dan et ki len di ði ül ke de ki 5 e ya let te 3,1 mil yon ço cu ðun a þý lan dý ðý da kay de dil di. Sý nýr Ta ný ma yan Dok tor lar ör - gü tü, Mart so nun da, ký za mýk sal gý ný nýn kon trol e di le mez ol du ðu nu du - yur muþ ve baþ ta Dün ya Sað lýk Ör gü tü ol mak ü ze re or tak la rý ný ha re ke te geç me mek le suç la ya rak yar dým çað rý sýn da bu lun muþ tu. Kin þa sa / a a Saldýrý, Norveçlileri Müslümanlara yakýnlaþtýracak NORVEÇLÝ gazetecilerden Oystein Heggen, þimdiye kadar ülkesinde Ýsveç ve Danimarka da yaþananlara nazaran Müslümanlarla çok az problem yaþandýðýný hatýrlatarak, göçmenlerin entegrasyonu her ne kadar ileri seviyede olmasa bile birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi olduðunu savundu. Breivik in, Müslümanlarýn Norveç için bir tehdit olduðunu düþünen küçük bir aþýrý sað görüþlü gruba mensup olduðunun altýný çizen gazeteci, Norveçlilerin büyük çoðunluðu Breivik gibi düþünmüyor. Ýslâm ý tehdit olarak görenlerin sayýsý yok denecek kadar az dedi. Heggen, bu saldýrýnýn Müslümanlarla Norveçliler arasýndaki baðlarý zayýflatmayacaðýný, toplumun Ýslâm hakkýndaki kuþkularýnýn azalacaðýný ileri sürdü. Londra / cihan "Norveç, demokrasi içinde deðiþecek" NORVEÇ Baþbakaný Jens Stoltenberg, saldýrýlarýn ardýndan ülkesinin bugüne kadar hiç olmadýðý kadar deðiþeceðini ancak demokrasi ve açýklýk deðerlerine baðlý kalmaya devam edeceðini söyledi. BBC ye demeç veren Baþbakan, Norveç in deðiþeceðini düþünüyorum. Öncesi ve sonrasý olacak ama yine de her zaman demokrasi ve açýklýk deðerlerine baðlý kalan, insanlarý aktif olmaya, kendilerini güvenli hissettikleri ölçüde siyasî hayata katýlmaya teþvik eden bir toplum olacaðýz dedi. Baþbakan, ülkesinin terör eylemlerine hedef olmaya hazýrlýklý olduðunu ancak böyle bir þiddeti asla tahayyül etmediklerini söyledi. Stoltenberg, Norveç yasta, hâlâ þokta ama insanlarýn birbirlerini teselli ettiði, birbirlerine yardým ettiði birleþik bir Norveç görüyoruz dedi. Londra / aa Zul me rý za zu lüm dür Nor veç te in sa nýn ka ný ný don du ran bü yük bir kat li âm ya þan dý. Ma ter ya list fel se fe i le ye ti þen bir ca ni, ön ce bom ba i le son ra da ge liþ miþ si lâh lar i le pý ra sa doð rar gi bi in san doð - ra dý. Nor veç te ki kor kunç sal dý rý lar da ö len le rin sa yý sý nýn 76 ki þi ol du ðu a çýk lan dý. Da ha ön ce 93 o la rak bil di ri len ö lüm ler le il gi li ya pý lan ye ni a çýk - la ma ya gö re U to ya A da sý nda 68, bom ba lý sal dý rý - da i se 8 ki þi nin öl dü ðü ba sýn or gan la rý na yan sý dý. Bu a ra da ü ze rin de du rul ma yan bir ay rýn tý dan bah set mek is ti yo rum. Ne te sa düf ki; a da da ki genç lik kam pý ný bir gün ön ce Dý þiþ le ri Ba ka ný zi - ya ret et miþ. Ýs ra il e boy kot çað rý sý ya pan genç - ler, ba kan dan Fi lis tin in dev let o la rak ta nýn ma sý ný is te miþ. Bel li ki bu du rum yýl lar dýr vah þi ce a dam öl dü ren fa kat med ya da ki gü cü do la yý sýy la e leþ ti - ri le me yen Ýs ra il in ho þu na git me miþ. Kâ i nat ta hiç bir te sa dü fe, te sa düf e dil me miþ tir. Her i þin bir hik me ti var dýr. Ö nem li o lan o lay la rýn za hir de gö rü nen þek liy le de ðil; iç yü zü nü gö re bil mek tir. Bu kü çük ay rýn tý nýn da te sa düf o la ca ðý na as la i nan mý yo - rum. Ý þin i çin de bi lin me yen da ha çok hu sus lar var. Ha zýr ye ri gel miþ ken i fa de et me ye ça lý þa lým. Kit le sel ö lü me yol a çan te rör ör güt le ri ki bu na El- Ka i de de da hil dir, baþ ta A me ri kan Mer ke zi Ýs tih ba - rat Teþ ki lâ tý (CI A) ve Ýs ra il li MOS SAD teþ ki lât la rý - nýn et ki si al týn da dýr lar. Gö zü nü kýrp ma dan in san öl dü ren bu ör güt men su bu ca ni ler, çe þit li bi lin çal tý yön tem le ri kul la na rak in ti har bom ba cý la rý ve ka til - le ri ye tiþ tir mek te, bu sa ye de men sup ol du ðu ül ke - le rin si ya sî a maç la rý na hiz met et mek te dir ler. Ha týr la yýn ba ka lým Nor veç te ki o lay dan bir kaç gün ön ce Ý ran'lý bir nük le er bi lim uz ma ný ka pý sý - nýn ö nün de öl dü rül dü. Baþ ta in san hak la rý ör güt - le ri ol mak ü ze re hiç kim se den çýt çýk ma dý. Fa kat Nor veç te ön ce bom ba lý ve he men son ra sýn da da bil gi sa yar o yun la rýn da ol du ðu gi bi 76 gen cin öl dü - rül me si i le dün ya da yer ye rin den oy na dý. Hat ta bir ký sým in sa nýn ak lý ný ba þý na ge tir di. Nor veç in art ar da sal dý rý lar la sar sýl ma sýn dan son ra CI A ve Mos sad ýn dü men su yun da o lan Ba - tý da ki ön de ge len ba sýn-ya yýn or gan la rý, yap týk la rý Ýs lâm kar þý tý ha ber ler le, fe na hal de fa ka bas tý lar. Var o lup ol ma dý ðý bel li bi le ol ma yan bir Ýs lâm cý te rör ör gü tü o la yýn fa i li gi bi gös te ril di. An cak zan lý Nor veç li bir Müs lü man kar þý tý sa pýk çý kýn ca, yýl - lar ca be yin yý ka yan ör güt le rin Ýs lâ mi yet düþ man lý - ðý or ta ya çýk tý. A de ta su çüs tü ya ka lan dý lar. Me se lâ New York Ti mes ga ze te si, pat la ma yý I - rak mer kez li En sar el Ci had el A le mi ör gü tü nün üst len di ði ni ö ne sür dü. Ga ze te nin ha be ri ne gö re bu bil gi, Johns Hop kins Ü ni ver si te si öð re tim gö - rev li si ve te rör ça lýþ ma la rý ya pan CNA a raþ týr ma ens ti tü sü a na lis ti Will Mc Cants e da yan dý rýl dý. Mc Cants da ha ön ce de ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i çin te rör le mü ca de le da nýþ ma ný o la rak gö rev yap - mýþ tý. New York Ti mes ýn ha be ri, dol du ru þa ge ti ril - dik le ri an la þý lýn ca bir sü re son ra gün cel len di ve En sar el Ci had el A le mi di ye bir ör gü tün a dý nýn da ha ön ce du yul ma dý ðý, hat ta var ol ma ma ih ti ma li nin bi le söz ko nu su ol du ðu i fa de e dil di. Di ðer ba sýn-ya yýn or gan la rý da ay ný tu za ða düþ - müþ tü. Giz li is tih ba rat ör güt le ri ne u þak lýk e den bir - çok Ba tý lý med ya ku ru lu þu mal bul muþ Mað ri bi yok su lu gi bi o la yýn üs tü ne at la dý ve Müs lü man la rý suç lu i lân et ti. Ne za man ki sal dýr ga nýn Müs lü man kar þý tý çýk ma sý, Ýs lâ mýn te rör le a nýl ma sý na ye ni bir ba ha ne nin or ta ya çýk ma sý ný da ön le miþ ol du. Bu vah þi o lay dan da ha çý ka rý la cak çok ders var. Lâ - kin ö nem li ol du ðu nu dü þün dü ðüm bir ta ne si ni söy - le mek is ti yo rum. Kur ân da men ga te le nef sen bi ðay rý nef si... i - la a hir â ye tin de ma sum bir in sa ný öl dür me nin bü - tün in san la rý öl dür mek le eþ de ðer ol du ðu me a len i fa de e dil miþ tir. Ya ni Ý ran'lý bir bi lim a da mýy la 76 ma sum gen cin öl dü rül me si a ra sýn da suç o la rak fark yok tur. Her i ki o lay da da ka til ve ya ka til ler di ni mi ze gö re en bü yük suç lar dan bi ri o lan katl gü na hý ný iþ le miþ ler dir. Ke ba ir a dý ve ri len bu bü - yük suç ve gü nah la rý iþ le yen ler a dý ve ya di ni ne o - lur sa ol sun be ra ber ce lâ net len me li ve kar þý la rýn - da sað lam bir þe kil de dur mak ge rek li dir. E fen dim o, þu ül ke ye hiz met e di yor bu i se þu di ne men sup di ye ma ze ret a ra ya rak in san öl dü ren te rö - rist le rin vah þet le ri ne ký lýf so kan lar bil sin ler ki zul me rý za zu lüm dür. Ýs lâ mi ye tin as la ka bul e de me ye ce ði bü yük bir ci na yet iþ len miþ tir. Son söz o la rak þu nu i fa de et mek is te rim ki; me de - ni le re kar þý mü ca de le ik na i le o lur. Ya ni gü nü müz in - sa ný na ce bir ve zor ba lýk la hiç bir þe yi ka bul et ti re mez - si niz. Dü þün ce le ri ni zi gü zel bir þe kil de i fa de e de rek an lat mak tan baþ ka ça re niz yok tur. Ak si tak dir de bü - tün dün ya nýn hat ta biz le re ne za ret e den me lek le rin da hi lâ ne ti ne ma ruz ka lýr sý nýz, ves se lâm

10 8 27 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y Ýspanya bize benzer mi? BÝZ çok özeliz, kimselere benzemeyiz derler. Belki de öyle deðildir. Belki de, demokrasiye giden yolda, baþkalarý da benzer problemlerle boðuþmuþtur. Daha önce de yazmýþtým ama güncel önemine binaen, tekrara düþme pahasýna gelin bir daha Ýspanya ya gidelim. Size saðlam duranýn kazandýðý bir demokratikleþme öyküsü anlatayým, benzeyip benzemediðimize siz karar verin. ÝSPANYOLCA DEMOKRASÝ DERSLERÝ Bask Sorunu, dünyanýn pek çok ülkesindeki etnik sorunlara benzer biçimde, etnik ve kültürel çeþitliliðin mevcut olduðu bir ülkede, milliyetçilik ideolojisini temel alan bir devletin siyasi merkezileþme politikasýyla baþladý. Bask milliyetçiliði de bu dönemde belirginleþti. Bask milliyetçiliðinin ilk siyasi örgütü, Partido Nacional Vasco (PNV) idi. Bu parti, Katolik inancýna baðlýlýðý da içeren, þiddete baþvurmadan mücadeleyi öngören bir stratejiyi benimsemiþti de Azaña hükümeti, siyasi merkezîleþme öncesi mevcut olan bölgesel özerklikleri yeniden tanýdý. Katalonya da Madrid in verdiði özerklik dolayýsýyla, Ýspanya Cumhuriyeti nin daha sýký baðlý bir parçasý olarak kaldý. Onu 1936 da Bask a iade izledi. Ama bu süreç, 1936 da bir askeri darbe ile kesildi. Darbenin lideri General Franco, serbest seçimlerle iktidara gelen hükümete karþý isyan ederek, kanlý bir iç savaþýn ardýndan iktidara el koydu ve Ýspanya için kara günler de böylece baþlamýþ oldu. Kendisine verdiði unvanla Caudillo (Önder/Ulu Önder) Franco, kýrk yýl süren tek parti diktatörlüðü döneminde sadece bütün ülkeyi bir hapishaneye çevirmekle kalmadý, Bask ülkesindeki ve dolayýsýyla bütün ülkedeki barýþý katledecek uðursuz bir politikanýn da baþlatýcýsý oldu. Onunla birlikte Bask kimliði inkar edildi, Basklýlarýn tarihsel haklarý ve bu baðlamda ö- zerk statüleri ve kurumlarý kaldýrýldý, Bask dili yasaklandý, bu dildeki kitaplar yakýldý ve bu dildeki eðitim ve yayýn illegal hale getirildi. Demokrasi Ýspanya yý bölmedi. Tersine, Ýspanya bu yoldan ayrýlmadan, ýsrarla ve inatla devam edebildiði için bu süreci bölünmeden atlattý. Bir asker olarak Franco nun merkezi bir devlet ve homojen bir toplum projesinden baþka bir modeli tahayyül edememesi veya bunu saðlamanýn aracý olarak baský ve þiddetten baþka bir yöntemi bilmemesi normaldi ve muhtemelen yaptýklarýnýn kendi iktidarýný saðlamlaþtýrmanýn yanýnda ülkesinin iyiliðine olduðuna da inanýyordu. Ama çalýþma düzenini anlamadýðý bir elektronik devreyi tamir etmek için ona tornavida ile dalmak neyse, karmaþýk bir toplumsal dokuya asker mantýðýyla müdahale etmek de oydu. Sonuç tam bir felaket oldu. ETA, onun ektiði devlet terörü ortamýnda ortaya çýktý ve 1967 de silahlý mücadele kararý aldý. ETA nýn eylemleri Bask taki devlet baskýsýný ve devlet eliyle yapýlan insan haklarý ihlallerini daha da yoðunlaþtýrdý. Ancak baskýlar yoðunlaþtýkça, iþkence edildikçe veya örneðin bazý insanlar kaybedildikçe, ETA daha da büyüyordu. DEMOKRASÝYE GEÇÝÞ Bu süreç, genellikle 1975 te Franco nun ölümüyle baþlatýlýr ve 1978 de yeni anayasasýnýn kabul edilmesiyle tamamlandýðý kabul edilir (Ancak 1981 deki darbe giriþimini de göz önüne alarak bu tarihi 1982 deki genel seçimlere, hatta daha sonrasýna kadar götürenler de vardýr). Aslýnda demokrasiye geçiþin ilk safhasýydý bu ve hiç kolay olmamýþtý. Ýspanyol mevzuatý Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ne uygun hale getirilecek, toplumun her kesiminin katýlýmýnýn saðlandýðý demokratik bir anayasa yapýlacak, ayrýmsýz bir genel af ilan edilecek ve serbest seçimlere gidilecekti. Kral Juan Carlos ve onun görevlendirdiði Suárez Hükümeti, Bask sorununa çözüm için de bir temel oluþturacak bir mutabakat anayasasý için kollarý sývadý. Baþta ordu olmak üzere, eski düzenin ayrýcalýklarýndan beslenen kesimler homurdanmaya baþladý. Bürokraside, iþ çevrelerinde, medyada ve siyasette statükonun devamýný savunan ve reformlarýn ülkeyi bölünmeye götüreceðini ileri süren odaklarýn gücü, Franco nun ölümünden sonra da devam ediyordu. Orduda Bask sorununu gerekçe göstererek iktidara el koymak isteyen çok sayýda subay vardý ve bunlar iktidar hýrslarýný ulusal bütünlüðün tehlikede olduðu söylemiyle kamufle e- diyorlardý. Onlarýn tepkisi anlaþýlabilirdi. Þaþýrtýcý olan, bütün varlýðý baský rejimine karþý mücadele i- çinde biçimlenmiþ olan Bask milliyetçi örgütlerinin bu süreçteki tepkileriydi. Bask Milliyetçi Partisi PNV yalpalýyor, ETA sivil yönetimin e- lini zayýflatmaya çalýþýyordu. Örneðin yeni anayasanýn birlikte yapýlmasý sürecinde ironik bir biçimde Bask silahlý hareketi ile Frankist güçler birbirlerininkine yakýn bir tutum aldýlar. Ýki parti anayasa referandumuna aktif destek vermedi. Bunlardan birisi Bask lý PNV, diðeri ise Franko nun ilkelerini savunan Halk Birliði Partisi ydi (Alianza Popular). Dahasý, sürecin baþlangýcýndan itibaren E- TA nýn eylemlerinde astronomik sayýlabilecek bir artýþ oldu. Bir rapora göre 1977 de 29 olan terör hadisesi sayýsý 1978 de 88 e, 1979 da ise 151 e yükselmiþti ve terör saldýrýlarýnýn kurbanlarýnýn cenaze törenlerinde orduya yetki! haykýrýþlarý duyuluyordu (Díaz-Ambrona ve Ortega). Þiddetin yoðunlaþmasý demokrasinin gözden düþmesine ve 1978 in ikinci yarýsýndan itibaren de neo-faþist saðýn hortlamasýna da zemin oluþturuyordu. Öldürülen polislerin cenaze törenleri hükümete ve onun bakanlarýna karþý aþýrý saðýn gösterileri için fýrsat o- luþturuyordu (Carr ve Aizpurua). Bir general arkadan hançerleyen laðým fareleri nden söz ediyor ve Ýspanya ölüyor diyordu. Frankocu basýn demokratikleþme süreciyle terörist saldýrýlar arasýnda bir paralellik kurmaya çalýþýyordu ve aþýrý sað, kitlesel gösteriler ve mitinglerle ordunun iktidara el koymasýný ve güçlü bir ulusal hükümet kurulmasýný dillendirmeye baþlamýþtý (Díaz- Ambrona ve Ortega). Gittikçe daha fazla netleþiyordu ki, ETA Ýspanya da demokrasinin kaderi konusunda sadece kaygýsýz deðildi, ama ayný zamanda onun saðlamlaþmasýna karþý da aktif bir biçimde düþmanca tutum alýyordu diyordu Preston. Baský ve þiddet kýsýr döngüsü, ETA nýn ve a- þýrý saðýn birbirlerinin kan iþtahasýný besleyici bir etki yapýyordu ortalarýnda bile polisin en azýndan kýsmen hükümetin denetimi dýþýnda olduðuna inanmak için sebepler vardý. Örneðin 1 Mayýs ta Pamplona daki sendika gösterisinde Ýspanyol bayraðý indirildiðinde polis plastik mermi ve gaz bombalarýyla saldýrdý. 8 Haziran da San Fermin deki Boða Koþusu Festivalinde Navarre nin sivil yöneticisi olan valinin koyduðu kurallara raðmen komutan Avilla, küçük çaplý bir genel af gösterisine þiddetle müdahale etti. Bir kiþi öldü, kýrk kiþi yaralandý. Vali ve komutan görevlerinden alýndýlar ama baþka bir disiplin cezasý verilmedi. Bu olay üzerine bir grev ve gösteri dalgasý bütün Bask a yayýldý. 11 Temmuzda San Sebastián da yapýlan banka çalýþanlarý gösterisine polisin açtýðý ateþ sonucu bir kiþi öldü. Artýk Bask ülkesi genel grevle felç olmuþtu (Preston). ETA ya göre yeni demokratik monarþi yapmacýk bir demokrasi ydi; yeni hükümet de hiçbir önemli seçim vaadini tutmamýþtý (Moxon). Ýþte demokrasiyi tesis etmeye çalýþan hükümetin ve ona destek olan sivil güçlerin karþý karþýya bulunduklarý zor sýnav da buradaydý. Ýspanya halkýna henüz gerçek bir demokrasiyi yaþamak için erken olduðu ve fazla veya çabuk demokrasinin terörü veya bölünme riskini beraberinde getirdiði sonucuna vararak süreci devam ettirmekten vazgeçebilirlerdi. Frankist unsurlar hala ciddi bir güce sahiplerdi ve demokratikleþmenin zararlarý konusunda hiçbir propagandayý ihmal etmiyorlardý. Þiddetin zirvesinde basiret ve sebat: Demokratikleþmeye devam! Ancak Ýspanya nýn tarihini deðiþtirecek dirayetli ve kararlý tutum da bu noktada sergilendi: Kral Juan Carlos ve hükümetler, demokrasiden yana saðlam durarak ve ordu bünyesindeki darbe için fýrsat kollayan unsurlara raðmen süreci tamamlama kararlýlýðýný gösterdiler. Hem ordunun hem de ETA nýn empoze etmeye çalýþtýðý gündeme teslim olmayýp, kendi gündemlerini kararlýlýkla ve adým a- dým uyguladýlar. Sonuçta, önce ETA operasyonlarýndan kaynaklanan yýllýk ölüm oraný düþmeye baþladý ve çözüme giden yol açýldý, sonra da örgütün ana kütlesi silah býrakýp siyasete döndü ve demokratikleþmenin ilk safhasý böyle tamamlandý. Demokrasi Ýspanya yý bölmedi. Tersine, hak temelli perspektif, adalet ve demokrasi, onun bölünmesini önleyecek yegane yoldu ve Ýspanya bu yoldan ayrýlmadan, ýsrarla ve inatla devam e- debildiði için bu süreci bölünmeden atlattý. Ýniþli çýkýþlý bir süreçti bu. Varýlan noktada Bask Sorunu bitmiþ deðildi, hala da deðil. Ama 2006 da ETA daimi ateþkes ilan ettiðinde, sorun artýk katlanýlabilir düzeye indirgenmiþti. Ne dersiniz, Ýspanya bize benziyor mu? Berat Özipek Star, Yas tutmadan pas tutan kalplerimiz! SÖYLE Norveç... Terör diyorsun... Terörle mücadele diyorsun... Acý çekiyorsun, gencecik çocuklar i- çin... Ama söyle... Senin 30 yýl bitmeyen bir savaþýn oldu mu hiç? Senin 50 bin ölün oldu mu hiç? Güneþe hasret ikliminde bile... Gencecik çocuklar dondu mu hiç? PKK mayýn döþedi... Bir teðmeni, sonra pusuda iki astsubayý, bir uzman çavuþu öldürdü... Zaten yeni, 13 asker de þehit olmuþtu... Kürt sorunu çözüldü! Operasyonda iki, sonra 7 PKK lý etkisiz hale getirildi... Zaten daha önce de çok ölü ele geçirilmiþ ti... Terör sorunu da çözüldü! 30 yýldýr olan bu. Nasýl bu çözümler bizatihi çözümsüzlüðü içinde taþýyorsa... Çözüm de belki bu çözümsüzlüðün i- çindeki düðümdedir!, Tayini çýkmýþtý, izne gidecekti, helallik istemiþti, 5 yaþýndaki kýzýný hemen hastaneye götürecekti, kardeþleri de askerdi. Çocuklarýný býrakýp gelmiþti, tayini çýkmýþtý, emekliliði düþünüyordu artýk. 22 sindeydi, tayini çýkmýþtý, biraz huzura gidecekti, köyüne varacaktý, kardeþine sarýlacaktý. FENERBAHÇELÝLER rahatsýz. Haklý olarak mutsuz ve gerginler. Fenerbahçe Kulübü Baþkaný nýn cezaevinde olmasýndan baþlayýp her gün gazetelerde yayýmlanan þike soruþturmasýnýn detaylarýna baktýðýmýzda (biz) Fenerbahçeliler rahatsýz olmasýn da kim olsun! Ancak neden rahatsýzlar, bunu tam olarak çözebilmiþ deðiller. Nitekim bu hafta sonu yapýlan kongrede Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye nin en yaygýn, en güçlü sivil toplum kuruluþudur; hiçbir tarikat, Ýslam örgütü zemininde bir yapýlanmayý bu kulübün i- çinde yapamaz sözlerinin gözyaþlarý ve alkýþlarla karþýlanmasý da bunu gösteriyor. Sevgili futbolseverler, anlayacaðýnýz, eyvah Fenerbahçe yeni umacýlar tarafýndan ele geçiriliyor, haberiniz yok! Futbol sadece futbol deðildir derlerdi de inanmazdým. 23 milyon taraftarý olan bir kulüp (yöneticiler öyle diyor, bence böyle binlerce kýsa Uzun, kanlý, bitmeyen bir romanýn içinde, hikâyemiz var. Hýzla okuyor, çeviriyor, sonra yeniden ölüyoruz! Uzun, kanlý, bitmeyen bir romanýn içinde, böyle binlerce kýsa hikâyemiz var. Hýzla okuyor, çeviriyor, sonra yeniden ölüyoruz! Bak, bana hem astsubay, uzman babasý hem de TSK, subay düþmaný diyen kardeþ; hiç yalnýz deðilsin aslýnda. Ordu sevip, büyük komutan sevip o ordunun profesyonel mevcudunun yüzde 80 den fazlasýný, þehitlerinin herhalde daha fazlasýný oluþturan sývasýz evlerin çocuklarý nýn sadece ölüsünde, kendi i- deolojisine, kendi nefretine, kendi kin kültürüne kan payý alan o kadar çok var ki. Ama, bak ne yazýyor, iki þehit astsubayýn kimliðinde... Biri, eski komutan ; diðeri yeni komutan! Öyle iþte! Ateþin, namlunun, pusunun ucunda Allah'ým, Sen bizi laiklerin zulmünden koru! komutan kýlýp OYAK komuta kademesinin kenarýna dahi sokulmayan; önceki Milli Savunma Bakaný tarafýndan, Genelkurmay da referans gösterilerek, doktora yapsalar dahi Onlarý da subaylar gibi 1 in 4 ünden emekli yapmak devletteki hiyerarþiyi bozar denenler. Canlýyken hadlerini bilmeleri istenenler! Bakmayýn... Ölmeden önceki emeklisi, hatta ölüsü bile 1 in 4 üne yaklaþtýrýlmayanlar, yakýþtýrýlmayanlar! O yüzden... Memleketin ilk sorunu, insanlýk sorunu, ezmek ezilmek sorunu, diyorum bazen. Çünkü bir kez insanlýk idrak edildi mi... Ezmek, ezilmek üstüne kafa ve yürek yoruldu mu... Aklýmýz ve vicdanýmýzýn da, hukukun da baþka türlü çalýþmasý mümkün. Yoksa... Kurarsýn pusu... Yaparsýn operasyon... Norveç e bakýp þükredersin bir de! Yahu burada, onca yýl büyük gazete yönetmiþ biri, ilginçlik olsun diye, uyuþturucudan yahut intiharla ölmüþ birtakým yabancý yýldýzlar için, Yapacaðýný yaptý; genç ölmeyi hak etti diye sözde mersiye yazabilecek kadar kafayý yemiþ... Burada, hâlâ Su testisi su yolunda diyebilenler var! Ah, yas tutmasýný bilmeden pas tutan kalplerimiz! Umur Talu, Habertürk, Dave Granlund / politicalcartoons Fenerbahçe laiktir, laik kalacak daha bile fazladýr) gerçekten bu kafayla yönetiliyorsa vay halimize... Fenerbahçe nin baþýna gelen üzücü þeylerin saymakla bitmeyeceði þu zor günlerde Fenerbahçe ye böyle bir bakýþ açýsý ile sahip çýkmaktan daha büyük kötülük yapýlamazdý. Fenerbahçe Cumhuriyeti nin tepesindeki yöneticiler sanýrým nasýl bir futbol kulübünü yönettiklerini bilmiyorlar. O kibirli komplo teorileri, Beyaz Türklerin zirvesinde ülke gerçeklerinden tamamen kopmuþ marjinal kesimlerinde iþ yapýyor olabilir, ama böylesine her kesimden insaný kapsayan bir camia için fazlasý ile uçuk bir söylem. Bu öyle bir söylem ki Danýþtay saldýrýsýný da, Norveç teki saldýrýyý da ilk anda radikal dincilere baðlayýp sonrasýnda çuvallayanlarýn ortak dili. Ýþte bu ezberi yýkmalýyýz. Þike dahil her þeyi tarikatlarýn ve Ýslamýn kötü yüzüne baðlamak kötü bir Beyaz Türk hastalýðý... Þike soruþturmasý doðrudur-yanlýþtýr, bunu hep beraber izliyoruz, tartýþýyoruz. Bu vesile ile Türkiye nin büyük spor kulüplerini yönetenlerin kriz yönetimini ve gerçek kafa yapýlarýný da görme fýrsatý yakalýyoruz, inanýn bu bile soruþturmanýn ibret ile izlememiz gereken bir yaný. Bu vesile ile Fenerbahçe nin, laik bir sivil toplum kuruluþu olarak görenler tarafýndan yönetildiðini anladýk. Allahým sen bizi laiklerin zulmünden koru! Cüneyt Özdemir, Radikal,

11 Y 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA MAKALE 9 VECÝZE afer sa dog 2009 son ba ha rýn dan be ri kat li â mý plan la yan Nor veç ca na va rý An ders Beh ring Bre i vik in 22 Tem muz 2011 ta ri hin de ger çek leþ tir di ði ve dün ya yý deh þe te ve ren ha di se nin ar ka sýn da ne var, kim var? ( Hý ris ti yan te rö rist di ye me yiz, zi ra te rö rün, ci na ye tin, mil li ye ti ve di ni yok tur!) Bir ke re, 1500 say fa yý aþ kýn ma ni fes to su ve þu i fa de le ri, o nun yal nýz ol ma dý ðý ný ve dün ya nýn bey - ÞAKÝR ARGIN Günümüzün Nur postacýlýðý Yýl lar dýr ko nu þu ruz, i man ha ki kat le ri nin top lu ma u laþ tý rýl ma sý ve ka zan dý rýl ma sý ko nu sun da yap ma mýz ge re ken ler ve ya pa bil dik le ri miz hak kýn da. Sos yal pa zar la ma dan bah se di lir, fi kir le rin yay gýn laþ tý rýl ma sý ko nu sun da ki fa a li yet ler den dem vu ru lur yý lýn da Ýz mir de ü ni ver si te ha ya tý mýn baþ la dý ðý ilk yýl da, Mu har rem O kur A ða be yi mi zin ya nýn da bulunarak çan ta ta þý ma ya baþ la mýþ tým. Ne iþ yap tý ðý mý o gün i çin fark e de me miþ tim bel ki, a ma da ha son ra Ýz mir Ye ni As ya Ga ze te si Tem sil ci si Ha san Þen A ða be yi mi zin ya nýn da kal ma ya baþ la dý ðým ders ha ne ha ya tý dö ne min de, Na sýl bir dâ vâ ya hiz met et ti ði ni zin far kýn da de ðil si niz i ka zýy la i þin cid di ye ti ni kav ra dým. Ma den mü hen di si o lan Mu har rem O kur A ða be ye Ni ye mes le ði ni yap mý yor sun de di ðim de, Ben in san ma de ni ni çý ka rýp iþ let mek le uð ra þý yo rum sö zü be ni çok et ki le miþ ti. Ben iþ let me fa kül te sin de ge ce ders le ri ne gi re rek o ku yor dum. Gün düz le ri ki tap sat mak la meþ gul düm. Ya ni o kur ken sa ha da a ma tör lü ðün ver di ði bütün fýt rî lik ler le e lim den ge len bütün za ma ný mý i man ha ki kat le ri ni in san la ra u laþ týr mak i çin har cý yor dum. El de çan ta ve biz in sa nýn ol du ðu her yer de... Kâh pa zar yer le rin de, kâh es naf zi ya ret le rin de, kâh kon fe rans lar da, kâh fu ar lar da Gö rev ve ril mez, gö re ve ta lip o lu nur düs tu ruy la ne re de ih ti yaç var sa biz ler o ra da ol ma ya ça lýþ týk. Yýl lar dýr pa zar la ma cý lýk ya par ken, bir gün bir meþ ve ret â nýn da or ta ya ko nan fi kir ler den yo la çý ka rak bir i sim zu hur et ti. Ve bu ger çek bir ta ným la may dý ve bi zi an la tý yor du a de ta: Gü nü mü zün Nur pos ta cý lý ðý. Üs ta dý mý zýn za ma nýn da zor þart lar da el le ço ðal tý lan e ser le ri köy köy, ka sa ba ka sa ba, çan ta ve hey be le riy le müþ tak o ku yu cu la ra u laþ tý ran Nur pos ta cý la rý nýn ye ri ne bu gün mat ba a lar da bas ma ya ye tiþ ti ri le me yen bu Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ týr mak gö re vi biz le rin o mu zu na yük len miþ ti a de ta. Ki tap, der gi, ga ze te ve bi lu mum neþ ri ya tý mý zý ge rek çan ta lar la, ge rek bü ro lar, ge rek fu ar lar la, in san la rýn o la bi le ce ði or tam lar da ol mak ve sun mak Nur pos ta cý lý ðý dýr. Çok ge niþ bir da i re dir bu Nur pos ta cý lý ðý... Ga ze te ni zi in san la rýn top lu o la rak bu lun du ðu o to büs, park ve ben ze ri yer ler de a çýk tan gös te re rek o ku yup o ra da bý rak mak da Nur pos ta cý lý ðý dýr. Ba zen bir söz, ba zen bir film, ba zen sen tez ha ber.com i le in san la rý ta nýþ týr mak da Nur pos ta cý lý ðý dýr. Þu an da ga ze te miz Ra ma zan kam pan ya sý o la rak Kur ân-ý Ke rim ve ri yor. Böy le bir e se ri in san la ra u laþ týr ma ko nu sun da çev re miz de du yur ma dý ðý mýz bir ki þi bi le kal ma ma lý. Bi zim le ir ti bat lý çev re miz den bi ri, Mah þer de ba na ni ye du yur ma dýn? di ye ya ka mý za ya pýþ ma sýn is ti yor sak, Al lah rý za sý i çin du yu ra lým bu kam pan ya yý. Böy le kud sî bir dâ vâ nýn nur pos ta cý sý ol ma þe re fi ne e re lim in þâ al lah... Vazifemiz ihlâs ile iman ve Kur'ân'a hizmet etmektir. Amma bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muarýzlarý kaçýrmak ise, o vazife-i Ýlâhiyedir. Biz buna karýþmayacaðýz. Maðlûp da olsak, kuvve-i mâneviyeye ve hizmetimize noksanlýk vermeyecek. Bediüzzaman, Emirdað Lâhikasý, s. 298 Norveç canavarýnýn arkasýnda ne, kim var? nel mi lel bir va him o lay la kar þý kar þý ya ol du ðu nu gös te ri yor: Ýs lâm, Av ru pa nýn var lý ðý ný de mog ra fik ci had yo luy la teh dit e di yor. Kon trol süz göç ve kon trol süz nü fus ar tý þý yo luy la ço ða lan, kom þu la rýy la i yi ge çi ne me yen Müs lü man lar, Av ru pa yý fet he di yor Müs lü man la rýn kâ fi re kar þý ci had yap mak sý zýn gay ri müs lim ler le ba rýþ i çin de ya þa dý ðý bir ül ke gös te rin ba na. Bey nel mi lel pla nýn bir par ça sý o lan bu ýrk çý sal dý rý nýn ar ka sýn da bir çok se bep ya ta bi lir. Bun lar dan bi ri si nin, Hý ris ti yan â le mi i le, ya ni Ba tý i le Müs lü man la rýn a ra sý ný aç mak ol du ðu a pa çýk týr. Or ta do ðu-ýs ra il-fi lis tin-tür ki ye-abd i le ve e ko no mik kriz le bað lan tý lý ol du ðu nu an la mak i çin de dâ hî ol mak ge rek mi yor. A nah tar cümle ler: Mer ha met siz si ya se tin bir düs tû ru: "Hü kû me tin se lâ me ti ve â sâ yi þin de va mý i çin eþ has (þa hýs lar) fe dâ e di lir." Mil li ye tin gad dâ râ ne bir düs tû ru: "Mil le tin se lâ me ti i çin her þey fe dâ e di lir." (Mek tu bat, s. 59) * * * Si ya set i be þe ri ye nin en e sas lý bir ka nun u e sa sî si o lan, "Se lâ met i mil let i çin fert ler fe dâ e di lir. Ce ma a tin se lâ me ti i çin eþ has kur ban e di lir. Va tan i çin her þey fe dâ e di lir" di ye, bü tün nev i be þer de ki þim di ye ka dar deh þet li ci na yet ler bu kâ nu nun su i is ti ma lin den neþ et et ti ði ni kat i yen bil dim. Bu kà nun u e sa sî, bir hadd i mu ay ye ne si ol ma dý ðý i çin çok sû i is ti ma le yol aç mýþ. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 333) * * * Be þe rin se lâ met, a dâ let ve sulh ü u mu mî si ni mah ve den o deh þet li vah þi yâ ne kà nun u e sa sî, þim di bi zim bu bî ça re mem le ke ti mi ze gir mek is ti yor... O ka nun u e sa sî de bu dur: Bir ta i fe den, bir ce re yan dan, bir a þi ret ten bir fer din ha tâ sýy la o ta i fe nin, o ce re ya nýn, o a þi re tin bü tün fert le ri mah kûm ve düþ man ve mes ul te veh hüm e di li yor. Bir ha tâ, bin ler ha tâ hük mü ne ge çi ri li yor. Ýt ti fak ve it ti ha dýn te mel ta þý o lan kar deþ lik ve va tan daþ lýk, mu hab bet ve u huv ve ti zîr ü ze ber e di yor. (E mir dað Lâ hi ka sý, Say fa 319) Yu ka rý da ak tar dý ðý mýz a nah tar söz le rin ta ma mý Be di üz za man Sa id Nur sî'ye a it tir. O zâ týn muh te lif za man lar da sarf et miþ ol du ðu bu i fa de ler, bir bi riy le pa ra lel mâ nâ la rý ta þý yor ve yek vü cut o la rak ay ný nok ta ya par mak ba sý yor. Bu na gö re: 1) "Dev let ve ya hü kû me tin se lâ me ti" ge rek çe siy le fer din hu ku ku nu çið ne mek... 2) "Mil le tin se lâ me ti" ge rek çe si ne sý ðý na rak "Her þey fe dâ e di lir" man tý ðýy la ha re ket et mek... Bir gad dar lýk týr, mer ha met siz lik tir ve her tür lü is tis ma ra a çýk "düs tûr u za li mâ ne"dir. Ve ke zâ: Bi ri nin ha ta sýy la bü tün a i le ef ra dý ný me sul tut mak, bir câ nî yü zün den bir kö yü, bir ka sa ba yý mah vet mek, bir as ker ka ça ðý yü zün den bir a þi re ti to pa tut mak, bi ri nin gü na hýy la bir ce ma a ti he def al mak, bir kaç ki þi nin is ya nýy la bir þeh ri ha rap et mek, ya hut ko ca bir un su run ü ze ri ne a teþ yað dýr mak... Be de vi lik ten kal ma bir vah þet tir; ay ný za man da kar deþ li ði di na mit le mek, va tan daþ lýk bað la rý ný bom ba la mak, hür met ve mu hab be ti zîr û ze ber et mek de mek tir. Ýþ te, bü tün bu vah þet ve gad dar lýk lar, ne ya zýk ki bu va tan da Cum hu ri yet'in ilk yýl la rýn dan i ti ba ren de fa lar ca tat bik sa ha sý na ko nul du. Me se lâ: Ký lýk Ký ya fet Kà nu nu ba ha ne siy le, bin ler ce mâ sum in sa ný mýz i dam da hil en a ðýr ce za la ra çarp tý rýl dý. Þeyh Sa id Ký ya mý ba ha ne siy le çý ka rý lan "Tak rîr i Sü kûn Kà nu nu"yla bin ler ce va tan da þýn ha ya tý ka rar tý lýp sön dü rül dü. Me ne men Ha di se si ba ha ne siy le, bin ler ce mâ sum va tan da þa kan kus tu rul du. Bu, if sat, din siz lik ve ah lâk sýz lýk ko mi te le ri nin tu za ðý o lan Ýs la mo fo bi yi yay mak da o la bi lir. Ya ni, in san lý ðý Ýs lâm dan, Müs lü man lar dan kor ku ta rak u zak laþ týr ma nýn o yu nu. Zi ra, Ba tý da Ýs lâ mî ge liþ me ler hýz la de vam e di yor. Ne var ki, bir ký sým mih rak la rýn Ýs lâ mi yet e kar þý kor ku ve ön yar gý la rý kö rük le di ði göz le ni yor. Ýf sat, din siz lik ve ah lâk sýz lýk ko mi te le ri nin, Ýs lâ mi ye te o lan a ký ný dur dur mak i çin deh þet li plan lar yap týk la rý, o yun lar ve tu zak lar kur duk la rý sýr de ðil. Bun dan 10 se ne ön ce de, 11 Ey lül de ABD de ki Dün ya Ti ca ret Mer ke zi Ku le le ri ne ya pý lan sal dý rý lar dan ve ar dýn dan Mad rid ve Lon dra da ki bom ba la ma lar dan son ra Ýs lâm â de ta þid det ve te rö rün kay na ðý o la rak gös te ril me ye ça lý þýl mýþ tý. Av ru pa da ol du ðu gi bi, Nor veç te de Ýs la mo fo bi, Ýs lâm Kor ku su i ma jý nýn yay gýn laþ tý rýl mak is ten - GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan di ði göz den kaç mý yor. Ba rý þýn, em ni ye tin, gü ve nin kay na ðý o lan Ýs lâm, te rö rizm i le eþ an lam lýy mýþ gi bi su nul mak is te ni yor. Ne ya zýk ki, Ýs la mo fo bi, söz lü teh dit ler den, ki þi ve mül ke ya pý lan fi zi kî sal dý rý la ra ka dar u za na bi li yor. Üs te lik, Av ru pa lý Müs lü man la ra kar þý ya pý lan ay rým cý lý ðýn ve Ýs la mo fo bik o lay la rýn ya yý lým ve ma hi yet le ri ye te rin ce bel ge le nip ra por e dil mi yor. Bi zim ve ö zel lik le Av ru pa da ya þa yan Müs lü man la rýn te mel va zi fe si, Ýs lâ mýn ö zel lik le ri ni, gü zel lik le ri ni, ah lâ ký ný, fi il le riy le iz har et me le ri, a çýk la ma la rý. Ya ni, i man e sas la rý ný ö züm se yip be nim se me le ri, Ýs lâm þart la rý ný î fâ et me le ri ve baþ tan a ya ða ne za ket, ne za het o lan Ýs lâm ah lâ ký ný ser gi le me le ri dir. Ýs lâ ma ve Müs lü man la ra kar þý ön yar gý lar an cak Ýs lâm ah lâ ký ný fi i len gös ter mek le ký rý la bi lir. Teslimiyet yok; hizmete devam "Kürt is yan la rý" ký lý fý al týn da, Kürt kö ken li va tan daþ la ra ya pýl ma yan e zi yet kal ma dý. "Tun ce li Kà nu nu" i le de, on bin ler ce in sa ný mýz kat le dil di, bir o ka da rý nýn da ha ya tý ce hen ne me çev ril di. Ve sa i re... Ve, bü tün bun lar "Türk mil le ti" a dý na, "Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin se lâ me ti" nâ mý na ya pýl dý. (Ha ki kat te, Türk le re düþ man ka zan dýr dý lar. Muh te me len a sýl ni yet le ri buy du ve muh te me len bun lar ha ki ki Türk da hi de ðil di ler. Her ne i se...) Bun lar ya pý lýr ken de, þöh ret ve ya i ti bar sa hi bi pek çok þah si yet, ni fak ve þi kak per de si al týn da ku ru lan sin sî tu zak la ra dü þü rül dü. Hem tu za ða düþ me yen, hem de za lim ler le i lim/fi kir mey da nýn da mü ca de le ye de vam e den bir tek is tis na var dý: Sa id Nur sî ve ta le be le ri. On lar "i mâ nýn ce re ya nýn da" kal dý lar; gad dar dün ye vî le rin, ce ber rut si ya sî le rin ce re ya ný na ka pýl ma dý lar... On lar, hem ça ðýn þed dat la rýy la ça lýþ ma dý lar, hem de mad dî kuv vet ler le ça týþ ma ci he ti ne git me di ler. Ken di mü ca de le me tot la rý ný, ken di le ri ta yin et ti ler. Bu yüz den tu za ða düþ me di ler ve þu Kur'â nî me sa jý kar deþ lik da i re si i çin de düs tûr u ha yat e din di ler: "Kur ân ýn bir ka nun u e sa sî si mu hab bet ve u huv vet i ha ki ki ye yi te min e den ve bu mil let i Ýs lâ mi ye yi ve mem le ke ti bü yük teh li ke den kur ta ran bu ka nun u e sa sî ki: 'Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka sý me sul o la maz.' Kar de þi de ol sa, a þi re ti ve ta i - Ý mân lý genç ne sil ler, Ýs lâm Bir li ði ne gi den yo lu aç mak i çin, ön le ri ne çý - kan her tür lü en ge li aþ ma ya ve bi lu - mum fit ne fe sat a te þi ni sön dür me - ye in þa al lah mu vaf fak o la cak lar dýr. fe si de ol sa, par ti si de ol sa, o ci na ye te þe rik sa yýl maz....e ðer bu kà nun u e sa sî ça buk düs tur u e sa sî ya pýl maz sa, ha yat ý iç ti ma i ye i be þe ri ye, es fel i sâ fi lîn o lan o vah þî ir ti ca a dü þe cek." (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 319) E vet, Be di üz za man ve ta le be le ri tu za ða dü þü rü le me di ler ger çi; an cak, o muz la mýþ ol duk la rý i mân dâ vâ sý nýn be de li ni ö de mek ten de kur tu la ma dý lar, kur tu la maz dý lar. Zi ra, her dâ vâ be del is te di ði gi bi, bu kud sî bü yük dâ vâ da be del is ti yor du. Be del o la rak, on lar mü ker rer sür gün le re, zin dan la ra, mah ke me le re sevk e dil di ler. Sý ký a kip ve ta ras sut al týn da tu tul du lar. Me de nî hak lar dan mah rûm e dil di ler. On la ra câ nî mu a me le si yap tý lar. Mil le tin na za rýn da za rar lý, teh li ke li kim se ler o la rak gös te ril di ler. Bü tün ce ber rut luk lar yet mi yor muþ gi bi, et ra fýn da top la nan kah ra man Türk ta le be le ri nin mil lî duy gu la rý ný tah rik i le on la rý Be di üz za man'dan so ðut mak i çin, ay rý ca þu pro pa gan da yý yap tý lar: "Siz Türk sü nüz. Ma þa al lah, Türk ler de her ne vâ u le mâ ve ehl i ke mâl var dýr. Sa id bir Kürt tür. Mil li ye ti niz den ol ma yan bi ri siy le teþ rik i me sai et mek, ha mi yet i mil li ye ye mü nâ fi dir (ay ký rý dýr)." (Mek tu bat, s. 407) E vet, i mân lý Türk genç le ri, böy le si ne deh þet li bir pro pa gan da i le ve tam mü na fý ka ne bir me tot la Be di üz za man'dan so ðu tul mak, ko pa rýl mak ve hat ta düþ man e dil mek is te ni yor du. Pe ki, ne ol du? O kah ra man Ta hi rî le ri, Fey zi le ri, Sü ley man la rý, Ha fýz A li le ri, Ha fýz Tev fik le ri, Cey lan la rý, Bay ram la rý, Zü be yir le ri al da ta bil di ler mi? On la rý Üs tad la rýn dan so ðu ta bil di ler mi? Bi lâ kis, o Is par ta kah ra man la rý, Ý ne bo lu, De niz li, E mir dað kah ra man la rý hem bir bi riy le, hem Üs tad la rýy la, hem de Kürt Be kir A ða ve E min Ça yýr lý gi bi Þark lý kar deþ le riy le da ha da ke net le nip kay naþ tý lar. Da ha bir mu hab bet ve u huv vet ru huy la ku cak laþ tý lar. Tam im ti zaç et ti ler. Ýþ te, bu it ti fak ve im ti zaç sa ye sin de, boz gun cu la rýn plân la rý a kim kal dý. Ni fak ve þi kak eh li nin bö lüp par ça la ma he ve si kur sak la rý na hap sol du. Ýþ te ey kah ra man Türk ve Kürt kar deþ ler! Þim di, ay ný boz gun cu fit ne nin bir baþ ka ver si yo nu i le yüz yü ze gel miþ bu lun mak ta yýz. Ya ni, fit ne fe sat ka rý þým lý ma dal yo nun ö te ki yü zü i le kar þý kar þý ya gel miþ bu lu nu yo ruz. Boz gun cu mü na fýk lar, bu va tan da kar deþ kav ga sý ný çý ka ra bil mek i çin, þu mâ nâ da bir fit ne a te þi ni kö rük le yip du ru yor: "Ey Kürt ler! Türk ler si ze hep kö tü lük yap mýþ týr. Hak la rý ný zý gas pet miþ tir. Si ze i kin ci sý nýf va tan daþ mu a me le si yap mýþ týr. O hal de, siz de on la ra gü ven me yin. Ken di ba þý ný za ha re ket e din. Me se lâ, tek ta raf lý o la rak ö zerk lik i lân e din." Ve sa i re... Da ha ev vel de de fa lar ca i fa de et ti ði miz gi bi, has se ten tek par ti dö ne min den i ti ba ren, bü tün mil let le be ra ber Kürt le re yö ne lik i lâ ve ten bed mu a me le ler ya pýl mýþ týr. Hat ta in san lý ða sýð ma yan po li ti ka lar uy gu lan mýþ týr. Ne var ki, bu tarz mu a me le de bu lu nan lar, Be di üz za man'ýn da i fa de siy le "ha ki ki Türk" da hi de ðil ler. O, böy le le ri i çin "Garp lý laþ mýþ, Frenk leþ miþ mül hid ve sah te kâr ha mi yet fu rûþ" ta ným la ma sýn da bu lu nu yor. A ca ba, Türk bi le ol ma yan ba zý Türk çü le rin kas dî ha ta ve gü nah la rý se be biy le, ha ki ki Türk le re kar þý ta výr ta kýn ma nýn ve on la ra men fî bir na zar la bak ma nýn in saf la, vic dan la bað da þýr bir ta ra fý o la bi lir mi? Ma dem öy le, o hal de, vak tiy le i mân lý Türk genç le ri nin yap mýþ ol du ðu ay ný mer dâ ne tav rý, bu gün de i mân lý Kürt genç le ri nin ser gi le me si ge re ki yor. On la ra düþ man mýþ gi bi gös te ri len Türk kar deþ le ri ne da ha sý ký sa rýl ma la rý ve da ha bir mu hab bet le ku cak laþ ma la rý ge re ki yor. Ý mân ve ha mi yet dâ vâ sý bu nu ge rek ti ri yor: Gev þe mek, pes et mek yok. Be di üz za man ve ta le be le ri nin yet miþ se ne ev vel yap mýþ ol duk la rý o mu kad des mü ca de le nin ay ný min vâl ü ze re bu gün de sür dü rül me si ge re ki yor. Tâ ki, boz gun cu la rýn ye ni plân la rý da a kim kal sýn... Tâ ki, fit ne nin ö nü a lýn sýn; tâ ki, va ta ný mý zý ka rýþ týr mak, mil le ti mi zi vu ruþ tur mak is te yen le rin he ves le ri kur sak la rý na hap se dil sin. Hiz met me do tu nu ken di le ri be lir le yen ve is ti ka met le ri ni þa þýr ma yan þu ur lu Kur'ân ta le be le ri, dün ol du ðu gi bi bu gün de kö rük len mek is te nen fit ne fe sat a te þi ni in þa al lah sön dür me ye ve ül ke ge ne lin de hu zu ru te min e de rek, ni ha ye tin de Ýt ti had ý Ýs lâ ma gi den yo lu aç ma ya mu vaf fak o la cak lar dýr. (0 505) Yok olmaktansa Cehennem rahmettir - 2 Vah det tin Bey: Yok luk i le Ce hen nem a ra sýn da na sýl bir mu va ze ne var dýr? Kur ân da kâ fir le rin Ce hen nem den ka ça rak yok ol mak is te ye cek le ri ya zý yor. Oy sa Üs tad Haz ret le ri, Ce hen nem de ol sa be kâ is te rim. di ye rek, ha ya týn ve be kâ nýn yok luk tan da ha ter ci he þâ yân ol du ðu nu söy lü yor. Öy ley se, kâ fir ler ne den Ce hen nem den ka ça rak yok ol mak is ti yor lar? Dün den de vam la: * Rab bi min hu zu ru na müc rim o la rak ge le nin ce zâ sý ce hen nem dir. O ra da ne ö lür, ne de ya þar! 1 * Al lah tan kor kan ö ðüt a lýr. Þa kî ler i se on dan ka çý nýr. O, a te þin bü yü ðü ne gi re cek on lar dýr. O ra da ne ö lür, ne de ya þar! 2 * Ar ka sýn dan on la ra bir de Ce hen nem a za bý var. O ra da o na Ce hen nem lik le rin ya ra la rýn dan a kan i rin ve kan ka rý þý mý bir sý vý dan i çi ri lir. O nu yu dum lar; fa kat bo ða zýn dan geç mez! Ö lüm her ya ný ný ku þa týr; fa kat ö le cek de ðil dir! Ar ka sýn dan da a ðýr bir a zap var dýr. 3 * O ra da uð ra dýk la rý gam dan ne za man çýk mak is te se ler, her de fa sýn da o ra ya ge ri çev ri lir ler. Ya ký cý a za bý ta dýn! de nir. 4 * Çýl gýn bir a lev o la rak on la ra Ce hen nem ye ter! Â yet le ri mi zi in kâr e den le ri a te þe so ka ca ðýz. De ri le ri nin her ya ný þýn da, a zâ bý tat ma la rý i çin on la rý baþ ka de ri ler le de ðiþ ti re ce ðiz. Al lah güç lü dür, Ha kîm dir. 5 * Si zi ya kýn ge le cek te ki bir a zap la u yar dýk. O gün ki þi el le riy le gön der di ði ne ba kar. Ýn kâr cý da, Keþ ke top rak ol say dým! der. 6 * Biz on la ra zul met me dik. A ma on lar zâ lim kim se ler di. Ce hen ne min bek çi si ne þöy le ses le nir ler: Ey Mâ lik! Rab bin bi zim i çin ye ni bir hü küm ver sin! Mâ lik de: Siz böy le ka la cak sý nýz! der. 7 Gö rül dü ðü gi bi kâ fir ler Ce hen ne min þid det li a za bý ný tat týk ça piþ man lýk ya þar lar, ya lan la mak la ken di ken di le ri ne zul met tik le ri ni an lar lar, dü þü nüp pey gam be ri din le me dik le ri ne ya nar lar; a za býn þid de ti ni gör dük çe o ra dan çýk mak is ter ler, top rak ol mak is ter ler ve ya Al lah ýn ye ni den bir hü küm ver me si ni is ter ler. Ce hen ne min her a za bý on la ra ö lüm a cý sýn dan da ha be ter dir as lýn da; a ma öl mez ler. Çün kü ar týk ö lüm yok tur. On lar, a zap tan kur tul mak i çin Rabb-i Zül ce lâl in on lar hak kýn da ye ni bir hü küm ver me si ni is ti yor lar. Öy le bir hü küm ol ma lý ki bu, Cen net le so nuç lan ma sýn, ra zý dýr lar; çün kü yüz le ri yok. A ma Ce hen nem den de çýk sýn lar; hiç de ðil se a zap çek me sin ler. Top rak ol ma ya da râ zý lar. O nu is ti yor lar. Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, in sa noð lu nun fýt ra týn da bu lu nan þid det li var ol mak is te ði ni her de fa sýn da ön plâ na çý ka rýr ve â hi re tin tam da bu is te ði kar þý la dý ðý ný be yan e der. Ni te kim kü çük lü ðün de ha yâ lin den, Sa na bir mil yon se ne ö mür ve dün ya sal ta na tý ve ril me si ni, fa kat so nun da a de me (yok lu ða) ve hiç li ðe düþ me si ni mi is ter sin? Yok sa bâ kî, fa kat â di ve me þak kat li bir bir vü cu du mu is ter sin? di ye sor du ðu nu; bu so ru kar þý sýn da, bâ kî, fa kat â di ve me þak kat li bir vü cud da ol sa var ol mak is te di ði ni, yok lu ðu ve hiç li ði is te me di ði ni; bu da ol maz sa, hiç de ðil se Ce hen nem de ol sa be kâ nýn mut lak yok luk tan ve hiç lik ten da ha i yi ol du ðu nu 8 kay det mek le bu â ye ti tef sir e der. Bu ra da ge çen, Bâ kî, fa kat â dî ve me þak kat li bir vü cud i fâ de si, Ce hen nem eh li nin, Ey Mâ lik! Rab bin bi zim i çin ye ni bir hü küm ver sin! i fâ de si i le di le ge tir dik le ri is tek tir. Ce hen nem de ol sa be kâ is te rim. i fâ de si de, in san fýt ra tý nýn Ce hen ne min ve Cen ne tin dý þýn da ü çün cü bir þýk o la rak â dî ve me þak kat li bir vü cud þan sý ol ma dý ðý ný an la yýn ca, yok luk ve hiç lik þýk ký na kar þý da, Mâ lik in ce va bý doð rul tu sun da Ce hen nem de kal ma ya ça re siz ra zý o la ca ðý ný vur gu lar. Dip not lar: 1- Tâ hâ Sû re si, 20/ A lâ Sû re si, 87/ Ýb ra hîm Sû re si, 14/16, Hac Sû re si, 22/ Ni sâ Sû re si, 4/55, Ne be Sû re si, 78/ Zuh ruf Sû re si, 43/76, A sâ-yý Mû sâ, s. 37; Söz ler, s. 84.

12 10 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y KÜLTÜR SANAT Bir rüyadan devlet çýkaran milletin anneleri! Ne çok seviyoruz; fildiþi kulemizden yargýlamayý, küçümsemeyi, bugünün anlayýþýyla geçmiþi deðerlendirmeyi, bize benzemeyeni hor görmeyi Nitekim Osmanlý Devleti bu çekememelerden, atýp tutmalardan, eleþtirilerden nasibini en çok a- landýr. Bir kýsým tarihçiler yedi kýt'aya hükmeden, sürekli barýþ ve saadetin hâkim olduðu masalsý bir imparatorluk portresi çizerken, diðerleri onu alaþaðý ediyor, kardeþ katlinden, keþmekeþin yuvasý olarak gördüðü haremden aðzý burnunda soluyarak bahsediyor. Ne yazýk ki, bizim kaybýmýz kendi tarihimizi not etmeyiþimizde yatýyor. Bu noktada günlükler her zaman imdada koþmuþ, yaþananlarý güneþ ýþýðý kadar olmasa da bir mum ýþýðý nispetinde aydýnlatarak en azýndan karanlýkta kalmamýzý engellemiþtir. Ýþte Sibel Eraslan ýn Mart ayýnda çýkan portre-hikâye çalýþmasý Kadýn Sultanlar maziyi tanýyýp, anlamlandýrmamýzda bize yoldaþ olacak bir eser. Kitapta 21 kadýn sultanýn hayatýna misafir oluyoruz. 215 sayfadan oluþan metin akýcý bir üslûba sahip. Yazar, Rüyasý olmayanýn devleti olmaz girizgâhýyla Þeyh Edebali nin kýzý, Osman Beyin eþi Malhun Rabia Sultaný anlatmaya baþlar. Sürgün edilen son halife II. Abdülmecid in kýzý Dürrüþehvar Sultan ýn Bugün Ýstanbul umda ölemiyorum serzeniþiyle de kitaba nokta koyar. Eraslan, Kadýn Sultanlar da salt tarihî bilgiler vermekle kalmamýþ. Yaþanmýþ, gerçekliði belgelerle teyit edilmiþ olaylarý, padiþah-anne iliþkilerini, haremde uygulanan eðitim, sarayda günlük hayat, Sultan düðünleri, kadýnlýk, annelik ve hükümdar eþi olmaya dair pek çok bilgiyi okuyucuya sunar. Kitaptan altý çizili satýrlar: Padiþahýn ismi de ne annesi ne de eþi tarafýndan uluorta söylenebilirdi. Yalnýz valide sultanlara tanýnan bir imkân vardý ki padiþah olan evlâtlarýna Arslaným, Arslancýðým diyebilirlerdi. Bu hitaptan daha ileriye gidemez, evlâtlarý odaya girdiðinde derhal ayaða kalkar ve müsaade olmadan oðullarýna el bile süremezlerdi. Zannedildiðinin aksine Osmanlý Harem inde ve Hanedan ýnda Türk kökenli kiþilerin sayýsý oldukça azdý. Fatih döneminden sonra, Genç Osman ve Sultan Vahdettin dýþýnda Türk kökenli e- þi olan padiþah neredeyse yoktur. Kanunî Sultan Süleyman ýn annesi Hafsa Sultan tarafýndan Manisa da yaptýrýlan akýl hastanesine Merkez Efendi baþhekim olarak getirilmiþti. Bu hastane, dünya tarih kayýtlarýna geçmiþ üçüncü büyük akýl hastanesidir. Osmanlý saltanatýnýn tek boþanma dâvâsý Yavuz Sultan Selim in kýzý Þahi Sultan da gerçekleþmiþtir. Adile Sultan, Osmanlý hanedanýnda Divan sahibi olan tek kadýn sultandýr. Küçük oðullarý Cihangir in, kambur sýrtý ve narin bünyesini bahane eden Hürrem Sultan, diðer þehzade analarý gibi sancak sancak dolaþýlmaktan da kurtulmuþtu. Yine saray adetleri çiðnenerek, Harem deki odasýndan Padiþah makamýna yerleþtirildi Hürrem. Bu ilk bakýþta sýcak bir yuva ihtiyacý gibi gözükse de Hürrem in padiþahýn sýrdaþý olma yolunu açýyor ve sonraki zamanlarda kadýnlar Saltanatý namýyla anýlacak bir dönemin baþlangýcýný yapýyordu. Hâ sý lý ke lâm: Ta ri hi mi zi, salt film, di zi gi bi sý - nýr lý mem ba lar dan öð ren mek ye ri ne da ha sa hih kay nak la ra, ki tap la ra yö nel mek do yu ru cu bir bil - gi su na cak týr dü þü nen, sor gu la yan zi hin le re. Dü zelt me: Ge çen haf ta ki ya zým da Mi mar Si nan ýn kal fa lýk e se ri o la rak Þeh za de ba þý Ca mi i ni ve us ta lýk e - se ri o la rak Sü ley ma ni ye Ca mi i ni zik ret mi þim. Doð ru - su, Þeh za de ba þý Ca mii Si nan ýn çý rak lýk, Sü ley ma ni ye Ca mii i se kal fa lýk e se ri dir. Ka ra bu run Kül tür ve Sa nat Et kin lik le ri baþ lý yor TABÝÎ gü zel lik le ri ve eþ siz koy la rýy la Ýz mir in ö nem li tu rizm yer le rin den bi ri o lan Ka ra bu run, fark lý bir faaliyete ev sa hip li ði ya pa cak. Ý ne cik kö yü Kay nar pý nar mev kiin de si vil top lum ku ru luþ la rý ve ye rel yö ne ti ci le - rin des te ðiy le Tem muz 2011 a ra sýn da Ka ran fil Ko ku lu Ka dýn lar Kül tür ve Sa nat Et kin lik le ri dü zen le - ne cek. Bi rin ci gün halk o yun la rýy la baþ la ya cak or ga ni - zas yon, Geç miþ ten Gü nü mü ze El Sa nat la rý ko nu lu ser giy le de vam e de cek. 30 Tem muz Cu mar te si sa at te dü zen le ne cek pa nel de, Ký yý Ba lýk çý lý ðý ve Re - sif le rin Ö ne mi ko nu su iþ le ne cek. E ge Ü ni ver si te si Su Ü rün le ri Fa kül te si Av la ma ve Ýþ le me Tek no lo ji si Bö - lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Al tan Lök, 360 De re ce A raþ týr ma Gru bu Tem sil ci si Os man Er kurt, Kor don Ý þa dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Ö mür Þan lý, Ý ne cik Su Ü - rün le ri Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný A li Fu run cu ve Slow Fish Tür ki ye Gö nül lü sü Mü fit Çýk rýk çý oð lu bi rer ko nuþ ma ya pa cak. Sa at de i se Ka ra bu run Sev gi Ko ro su kon ser ve re cek. Ýz mir / ci han Arap ve Ýslâm ülkelerini Bursa da buluþturacak fuar TÜRKÝYE ARASINDA TURÝZM ÝÞ BÝRLÝÐÝNÝ ARTTIRMAK ADINA, ARAP VE ÝSLÂM ÜLKELERÝNÝ BURSA'- DA BULUÞTURACAK ÇOK BÜYÜK FUAR VE KONFERANS YAPILMASI ÝÇÝN PROTOKOL ÝMZALANDI. A RAP Bir li ði Tu rizm Teþ ki lâ tý Baþ ka ný Ban - dar Fa had Al-Fe ha id, 2012 de, A rap ve Ýs lâm ül ke le ri ni Bur sa da bu luþ tu ra cak çok bü yük fu ar ve kon fe rans ya pýl ma sý i çin pro to kol im - za lan dý ðý ný söy le di. Va li Þa ha bet tin Har put un dâ vet li si o la rak Bur sa ya ge len A rap Bir li ði Tu rizm Teþ ki lâ tý Baþ ka ný Ban dar Fa had Al- Fe ha id, Ye ni þe hir Ha va a la ný nda ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Bur sa yý zi ya ret et mek ten bü yük o nur ve gu rur duy du ðu nu söy le di. Ö - zel lik le Bur sa Va li si Har put un zi ya re ti ü ze ri - ne gel mek ten ay rý ca mut lu ol du ðu nu i fa de e - den Fe ha id, A rap ül ke le ri ve Tür ki ye a ra sýn da tu rizm iþ bir li ði ni art týr mak a dý na ça lýþ ma lar yap mak a ma cýy la gel di ði ni an lat tý. A rap hal ký - nýn Tür ki ye ye ay rý bir ö nem ver di ði ni di le ge ti ren Fe ha id, þöy le de vam et ti: Bur sa ya gel me den Lüb nan Tu rizm Ba ka ný i le gö rüþ - tüm. Lüb nan dan Tür ki ye ye bu yýl 200 bin tu rist gel di ði ni öð ren dim. Tür ki ye den gi den tu rist sa yý sý i se sa de ce 20 bin. Teþ ki lat o la rak biz, den ge nin bu lun ma sý ný is ti yo ruz. Tu rizm ko nu sun da yo ðun ça lý þan Türk Hü kü me ti ni, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý ve di ðer il - gi li le ri tak dir e di yo rum. Bu ko nu da bi ze yar - dým cý o lan so rum lu la ra te þek kür e di yo rum. Tu rizm a la nýn da çok bü yük iþ bir li ði ku ru lu - yor. Va li Har put un Su u di A ra bis tan ý zi ya re - ti sý ra sýn da iþ bir li ði ka ra rý a lýn dý ðý ný di le ge ti - ren Fe ha id, Bur sa Va li si i le im za la dý ðý mýz pro to kol le, 2012 de, A rap ve Ýs lâm ül ke le ri ni Bur sa da bu luþ tu ra cak çok bü yük fu ar ve kon fe rans ya pýl ma sý ka ra rý a lýn dý. Med ya ya ö - nem li gö rev ler dü þü yor. A rap ve Tür ki ye a ra - sýn da ki tu rizm iþ bir li ði nin ba þa rý ya u laþ ma - sýn da ba sý nýn ö ne mi çok bü yük di ye ko nuþ - tu. Fe ha id ve be ra be rin de ki le ri, Bur sa Va li Yar dým cý sý Mus ta fa Kars lý oð lu, Tür sab Gü - ney Mar ma ra Böl ge sel Yü rüt me Ku ru lu Baþ - ka ný Meh met Ak kuþ kar þý la dý. Bur sa / a a 4. Fi lis tin Kül tür Haf ta sý faa li yet le ri ÝS TAN BUL bu yýl dör dün cü sü dü zen le nen Fi lis tin Kül - tür Haf ta sý faaliyetle ri kap sa mýn da Tak sim Ge zi Par - ký nda Fi lis tin mü zi ði ve dans la rýn dan ör nek ler ser gi - len di. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn hi ma ye sin de, Fi - lis tin in An ka ra Bü yü kel çi li ði ve Fa tih Be le di ye sin ce or - tak la þa dü zen le nen haf ta kap sa mýn da, Tak sim Ge zi Par ký nda kül tür ça dý rý ku rul du. Ça dýr da, Fi lis tin den ge len kül tü rel mo tif li he di ye lik eþ ya lar zi ya ret çi le re su - nul du. Da ha son ra as ke rî ký ya fet ler le sah ne ye çý kan El A þý kî i sim li mü zik gru bu na, yö re sel el bi se le riy le Fi lis tin halk o yun la rý ný su nan grup eþ lik et ti. Faaliyete ka tý lan - la ra Fi lis tin i ta ný tan ki tap çýk lar da ðý týl dý. Ýs tan bul / a a Horasan erenlerinden Þahin Baba Türbesi yeniden hayat buldu Bursa nýn Nilüfer Belediyesi, Keles in Kýranýþýklar Köyünde bulunan Horasan erenlerinden Þahan (Þahin) Baba Türbesi ni onararak yeniden ayaða kaldýrdý. Aslýna uygun olarak kýsa sürede restore edilen türbe, düzenlenen törenle duâlar eþliðinde ziyarete açýldý. Eski köy mezarlýðý içinde bulunan Þahin Baba Türbesi edilen duâlarýn ardýndan Baþkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafýndan vatandaþlarýn ziyaretine açýldý. Açýlýþ sonrasý köy okulu bahçesinde devam eden program çerçevesinde köye yapýlan hizmetlerde katkýsý bulunan kiþi ve kurum yetkililerine teþekkür plâketi verilirken, þiir dinletileri ve halk oyunlarý gösterileri sunuldu. Kýranýþýklar Köyünün kendileri için ayrý bir deðere sahip olduðunu kaydeden Baþkan Mustafa Bozbey, Kýranýþýklar, aydýnlýk insanlarýn yaþadýðý, misafirperver ve yüce gönüllü yurttaþlarýmýzýn köyüdür. Buraya ne zaman gelsek moralimiz düzeliyor, ruhumuz aydýnlanýyor. dedi. Kýranýþýklar ýn bir özelliðinin ise köklerinin oldukça eskiye dayanmasý olduðunu bildiren Bozbey, Ýþte bugün 650 yýllýk bir gelenek bir kez daha yaþatýlýyor. 650 yýl aradan sonra ilk kez geçen yýl yapýlan Þahin Baba Þenliði nin bu yýl ikincisi düzenleniyor. Ben de geçen yýl olduðu gibi bu yýl da aranýzda olmaktan son derece mutluyum. þeklinde konuþtu. Geçen yýllarda ise köye katký için yaklaþýk bin adet ceviz aðacý diktirdiklerini hatýrlatan Baþkan Bozbey, Horasan erenlerinden olan Þahin Baba gibi ulu bir kiþinin türbesini aslýna uygun olarak restore ettirmek, Nilüfer ve Kýranýþýklar arasýndaki güçlü bað nedeniyle boynumuzun borcuydu. Selçuklu sivil mimarî örneðinin en batýdaki eseri konumundaki türbeyi yok olma tehlikesi ile karþý karþýya iken, yeniden yaþama kavuþturmak bizim için çok önemliydi. Çabalarýmýzýn sonuca ulaþtýðýný görmekten mutluluk duydum. diye konuþtu. Bursa / cihan Nasrettin Hoca nýn Akþehir de doðduðu iddia edildi ÜN LÜ mi zah us ta sý Nas red din Ho ca nýn, Es ki þe - hir de de ðil Kon ya nýn Ak þe hir il çe si ne bað lý Or - ta köy bel de sin de doð du ðu id di a e dil di. Or ta köy Be le di ye Baþ ka ný Ce vat Nu ri Bo zoð lu, Ak þe hir E - vi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Nas red - din Ho ca ya sa hip çý kan la rýn çý kar a ma cýn da ol - duk la rý ný sa vun du. Nas red din Ho ca nýn Ak þe - hir de doð du ðu nu, ye tiþ ti ði ni ve bu ra da öl dü ðü - nü ö ne sü ren Bo zoð lu, 2012 yý lý Tem muz ta rih le rin de Nas red din Ho ca nýn ger çek do ðum þen lik le ri ni Or ta köy de baþ la ta ca ðýz. Çün kü Nas - red din Ho ca Es ki þe hir in Hor tu Kö yün de de ðil Or ta köy de doð muþ tur de di. Nas red din Ho - ca nýn Es ki þe hir i le bir a la ka sý nýn ol ma dý ðý ný i le ri sü ren Bo zoð lu, Ho ca nýn ba ba sý nýn Or ta köy de tar la sý nýn bu lun du ðu nu, Nas red din Ho ca nýn da sýk lýk la Or ta köy e gi de rek bu tar la da ça lýþ tý ðý ný i - fa de et ti. Bo zoð lu, Hin dis tan dan Çin e, dün ya nýn her ye rin de Nas red din Ho ca yý sa hip len me ça - ba la rý ol du ðu nu i le ri sür dü. Nas red din Ho ca ve Tu rizm Der ne ði Baþ ka ný Ah met Gü ven dik i se Nas red din Ho ca nýn Ak þe hir li ol du ðu ger çe ði nin in kar e di le me ye ce ði ni di le ge tir di. Yüz yýl lar ca gül dür me, dü þün dür me ve ders ver me ö zel li ðin B U L M A C A 1 den hiç bir þey kay bet me miþ, halk bil gi ni Nas red - din Ho ca nýn, dün ya nýn de ði þik böl ge le rin den sa - hip le nil me si nin çok tabiî ol du ðu nu i fa de e den Gü ven dik, þun la rý söy le di: Böy le bir de ðe ri kim ken di si ne mal et mek is te mez ki? A ma bir ger çek var dýr ki kim se o nu gör mez den ge le mez. O da e - be di is ti ra hat ha ne si. Bü tün dün ya bil sin ki yüz - yýl lar dýr bu tür be dim dik a yak ta dýr. Dün ya dön - dük çe bu böy le de vam e de cek tir. Bi ri le ri nin çý kýp Ho ca yý sa hip len me si Ak þe hir i kü çült mez yü cel - tir. Ger çe ðin dö nü þü yok tur. Gü ze li her kes pay - laþ mak is ter, a ma so nuç na fi le dir Ak þe hir / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Dekor olarak kullanýlan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî. - Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. 2. Yüksekokul. - Ses. 3. Þaka. - Farçada yýlan. 4. Üye, organ. - Emanet, vedia. - Kestane rengi. 5. Kiþinin iç dünyasý yönünden, moral deðerler açýsýndan gibi manalarý çaðrýþtýran kelime. - (Tersi) Ýçinden çýkýlmasý savuþturulmasý zor hal. 6. Üzme, sýkýntý verme, üzgü. - Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. - Verme, ödeme. 7. Okuyucu, okur. 8. Ýnleme sýrasýnda çýkan ses. - Kabarma. - Anlam, kavram, mefhum. 9. Dil. - Dilini diþlerinin arasýna alýr gibi konuþan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen (kimse). 10. Ýridyum elementinin simgesi. - Ýdrar torbasý. - Radyum elementinin simgesi. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Avukat sayýsý beþten az olan yerlerde avukat yetkisini taþýyan meslek adamý. 2. Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. - A- çýk, belli. 3. Mürekkep balýðýnýn bir türü. 4. Evin veya herhangi bir yapýnýn oturma, çalýþma, yatma gibi iþlere yarayan, banyo, salon, giriþ vb. dýþýnda kalan, bir veya birden fazla çýkýþý olan bölmesi. - Cemaate namaz kýldýran kimse. 5. Að tabaka. - A- rapçada benlik. 6. Bir bayan adý. - Satrançta L þekilli hareket eden taþ. 7. Üç katlý bir balýk aðý çeþidi. - Protaktinyum e- lementinin simgesi. 8. Ýlâç, merhem. - Baþþehri Sana olan Müslüman devleti. 9. Fes'in sessizleri. - Elekten geçir manasýnda emir. 10. Hasta üzerinde tedavi amacýyla uygulanan kesme ve dikme iþlemi, cerrahi müdahale, operasyon. 11. Yasalarla sahip olunan haklarýn herkes tarafýndan kullanýlmasýnýn saðlanmasý, türe. - Bir çokluk eki. 12. Kalp vuruþu, kalp atýþý. - Asit iyonlaþma sabitesi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A L A B A MA R Ý D A D A K Ý N Ý Y A R E M A M A L A L A Ý L M U T L U K M Y E T S A L A T A Ý N A N R K A A K L A R A Ý F N R E Ý K A K H A S A D K A S A T K A K O A L A T A R R A N N E T A Y A K E Y E M A S A M A R A T A K A N A D A M

13 C U M A C U M A R T E S Ý PA Z A R Sol dan sa ða Sol dan Sa ða Yu ka rý dan A þa ðý ya Yu ka rý dan A þa ðý ya PA Z A R T E S Ý S A L I Sol dan Sa ða Sol dan Sa ða Yu ka rý dan A þa ðý ya Yu ka rý dan A þa ðý ya

14 Y EKONOMÝ 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 11 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 25 TEMMUZ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,7080 ÖN CE KÝ GÜN 1,7210 t S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4730 ÖN CE KÝ GÜN 2,4710 t DÜN 88,85 ÖN CE KÝ GÜN 89,45 u DÜN 599,30 ÖN CE KÝ GÜN 603,26 u Baþman: Vatandaþ yastýk altýndaki altýnlarý bozdurmak istiyor. Ku yum cu da na kit kal ma dý n ALTIN fi ya tý nýn yýl ba þýn dan bu ya na yak la þýk yüz de 22 o ra nýn da art ma sý nýn ar dýn dan al týn boz dur mak is te yen le rin yo ðun ta le biy le kar þý la þan ku yum cu es na fýn da na kit pa ra nýn kal ma dý ðý, yas týk al týn da ki al týn la rý ný sa ta rak ge lir el de et mek is te yen müþ te ri le rin ar týk ge ri çev ril di ði bil di ril di. A da na Ku yum cu lar O da sý Baþ ka ný O ðuz Baþ man, 24 a yar al tý nýn gra mý nýn 90, çey rek al tý nýn i se 150 li ra dan sa týl dý ðý ný, bu du ru mun tü ke ti ci le rin dav ra nýþ la rý na yan sý dý ðý ný bil dir di. Va tan daþ la rýn fi ya tý nýn art ma sý nýn ar dýn dan yas týk al týn da ki al týn la rý ný boz dur mak i çin ku yum cu la ra a kýn et me ye baþ la dý ðý ný an la tan Baþ man, Va tan daþ al tý ný ný boz du rup ha liy le kâr et mek is ti yor. An cak ku yum cu es na fýn da na kit pa ra kal ma dý. Ya tý rým cý de ðer len di ði i çin do ðal o la rak e lin de ki al tý ný sa ta rak kâr el de et mek is ti yor an cak sar raf lar da na kit sý kýn tý sýn da. Nak di mi zin ol ma sý i çin sa týþ yap ma mýz ge re ki yor, an cak iþ ye ri ni sa týþ yap ma dan ka pa tan mes lek taþ la rý mýz da var de di. A da na / a a TMSF, AVM sa ta cak n TA SAR RUF Mev du a tý Si gor ta Fo nu (TMSF) EGS Gay ri men kul Ya tý rým Or tak lý ðý A.Þ den dev ral dý ðý De niz li A lýþ ve riþ Mer ke zi Ti ca rî ve Ýk ti sa di Bü tün lü ðü nü sa tý þa çý kar dý. TMSF a çýk la ma sý na gö re, mu ham men be de li 50 mil yon do lar o la rak be lir le nen ti ca rî ve ik ti sa dî bü tün lü ðün i ha le si, 16 A ðus tos 2011 Sa lý gü nü sa at de TMSF bi na sýn da yer a lan kon fe rans sa lo nun da ger çek leþ ti ri le cek. Si ne ma, res to ran lar, hi per mar ket ve ço cuk o yun a lan la rý ný da bün ye sin de bu lun du ran EGS Park De niz li A lýþ ve riþ Mer ke zi, 1998 yý lýn da a çýl mýþ tý. Ýstanbul / a a A rap tu rist sa yý sýn da bü yük ar týþ n TÜR KÝ YE YE yýl da yak la þýk 2 mil yon A rap tu rist ge lir ken bu yýl yüz de 75 lik bir ar týþ ya þan dý. Va li Þa ha bet tin Har put un dâ vet li si o la rak Bur sa ya ge len A rap Bir li ði Tu rizm Teþ ki lâ tý Baþ ka ný Ban dar Fa had Al-Fe ha id, A rap ül ke le ri i le Tür ki ye a ra sýn da tu riz me da ya lý çok ö nem li iþ bir lik le ri nin ya pýl dý ðý ný söy le di. A rap hal ký nýn Tür ki ye ye o lan il gi si nin art tý ðý ný an la tan Fe ha id, ge çen yýl lar da 2 mil yon A rap tu rist ge lir ken bu yýl yüz de 75 gi bi cid di bir ar týþ ya þan dý ðý na dik ka ti çe ke rek, Ya pý lan ça lýþ ma lar la, ge le cek yýl lar da Tür ki ye ye ge len tu rist sa yý sý nýn çok da ha faz la art ma sý ný bek li yo ruz. Bir yýl da yüz de 75 ar týþ ol duy sa ö nü müz de ki dö nem ler de 2 mil yo nun çok ü ze ri ne çý ký la ca ðý gö rü lü yor de di. Tür ki ye nin gü ven li ve is tik rar lý bir ül ke ol ma sý nýn da A rap tu rist le ri çek ti ði ni vur gu la yan Fe ha id, þun la rý kay det ti: Bir çok ko nu da i ler le miþ bir ül ke. Al lah ta ra fýn dan ve ril miþ çok fark lý, et ki le yi ci bir do ðal gü zel li ðe sa hip ül ke niz var. Tür ki ye ye ge len tu rist ler a ra dý ðý her þe yi bu lu yor. Ay rý ca, A rap ve Türk hal ký nýn or tak bir çok yö nü var. Biz le ri din, ta ri hi miz bað lý yor. Tür ki ye yi biz den sa yý yo ruz. Tu rizm, A rap i le Türk hal ký ný bað la yan bir köp rü va zi fe si gö rü yor. Tu rizm ko nu sun da ça lýþ ma lar ar ta rak de vam e de cek. Bur sa / a a IMF den ABD ye u ya rý n U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF), kü re sel e ko no mi ye za rar ve re bi le cek bir kre di no tu in di ri mi ris ki ni ber ta raf et mek i çin ABD nin borç lan ma li mi ti ni sü r'at li bir þe kil de art týr ma sý çað rý sýn da bu lun du. IMF den ya pý lan a çýk la ma da, IMF Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu nun fe de ral borç lan ma ta va ný nýn a ci len yük sel til me si nin ö ne mi ni vur gu la dý ðý ve kap sam lý or ta va de li kon so li das yon prog ra mý nýn de tay la rý ü ze rin de mu ta býk kal dý ðý i fa de e dil di. Borç lan ma nýn kontrol al tý na a lýn ma sýn da ba zý ön lem le rin, 1 E kim de baþ la yan 2012 ma lî yý lýn da baþ la ma sý ge rek ti ði ne ya da ABD nin gü ve ni lir li ði ni kay bet me ris kiy le kar þý kar þý ya ka la ca ðý na i þa ret e den IMF, ABD nin stra te ji si nin, sað lýk hiz met le rin de ek ta sar ruf la rý, ge lir art tý rým la rý ný, ver gi har ca ma la rý nýn a zal týl ma sý ný i çe ren re form la rý kap sa ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. IMF den bir yet ki li de ABD nin A A A o lan u zun va de li kre di no tu nun düþ me si nin dün ya e ko no mi si ve ABD e ko no mi si ne faz la sýy la za rar ve re bi le ce ði ni be lirt ti. Bu ko nu da ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, A me ri ka lý lar dan e ðer borç kri zi nin çö zü mün de den ge li bir yak la þý mý des tek li yor lar sa, Kon gre ü ye le ri ne bas ký yap ma la rý ný is te di. Was hing ton / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Seyfeddin Gültekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yýlmaz Salýk ve Ailesi Çar þý da Ra ma zan be re ke ti YAK LA ÞAN RA MA ZAN A YI Ý LE BÝR LÝK TE BÜ YÜK MAR KET LER RA MA ZAN KO LÝ LE RÝ NÝ SA TI ÞA SU NAR KEN, MI SIR ÇAR ÞI SI, E MÝ NÖ NÜ VE DÝÐER ALIÞ VERÝÞ MERKEZLERÝNDE RA MA ZAN HA RE KET LÝ LÝ ÐÝ BAÞ LA DI. YAK LA ÞAN Ra ma zan a yý i le bir lik te bu yýl da bü yük mar ket ler de ði þik fi yat lar da Ra ma zan ko li le ri ni sa tý þa sun du. Mý sýr Çar þý sý ve E mi nö nü nde de Ra ma zan ha re ket li li ði baþ la dý. U lu sal Kýr mý zý Et Kon se yi Baþ ka ný Fa ruk Ka yar pi ya sa ya et ar zý nok ta sýn da fi yat la ra zam ya pýl ma sý ný ge rek ti re cek bir sý kýn tý ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, tü ke ti ci le ri spe kü la tör le re kar þý dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Tür ki ye de þu an i ti ba riy le et fi yat la rý nýn yük sel me si ni ge rek ti ren bir du ru mun söz ko nu su ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Ka yar, þun la rý kay det ti: Pi ya sa ya et ar zý ba ký mýn dan her han gi bir o lum suz luk ya þan ma mak ta dýr. Hal böy ley ken Ra ma zan a yý nýn ve Kur ban Bay ra mý nýn yak laþ ma sý ný fýr sat bi le rek fi yat la rýn yük sel me si nok ta sýn da a çýk la ma ya pan spe kü la tör ler, tü ke ti ci yi ve pi ya sa yý o lum suz yön de et ki le me gay re ti i çe ri sin de dir ler. U lu sal Kýr mý zý Et Kon se yi nin de ðer len dir me le ri de ya kýn bir za man da et fi yat la rýn da her han gi bir ar týþ ol ma ya ca ðý doð rul tu sun da dýr. Ya ni Ra ma zan a yýn da et fi yat la rýn da ar týþ ol ma ya cak. SI CAK LAR HA RE KET LÝ LÝ ÐÝ ET KÝ LER Ma lat ya Pa za rý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Mý sýr Çar þý sý Es naf la rý Yar dým laþ ma ve Ko ru ma Der ne ði Baþ ka ný Çe tin Pa lan cý i se a þý rý sý cak la rýn Ra ma zan ha re ket li li ði nin baþ la dý ðý çar þý ve E mi nö nü nde ki sa týþ la rý et ki le ye ce ði ni be lir te rek, Hem ha va çok sý cak, hem de bu yýl mey ve bol. Bu et ken ler, A ðus tos ta ki Ra ma zan a yýn da Mý sýr Çar þý sý ve E mi nö nü nde ger çek le þe cek ku ru mey ve sa tý þý nýn geç ti ði miz yýl lar la ay ný dü zey de ol ma ya ca ðý ný gös te ri yor. Bu a ra da, Ra ma zan sof ra la rý nýn ge le nek sel le rin den bi ri o lan kom pos to ye ri ne gaz lý i çe cek le rin yo ðun þe kil de kul la nýl dý ðý ný gö rü yo ruz. Bu da sa týþ la rý o lum suz et ki li yor di ye ko nuþ tu. Pa lan cý, Ra ma za nýn vaz ge çil mez le rin den o lan hur ma sa týþ la rýn da yýl dan yý la dü þüþ ya þan dý ðý ný i fa de e de rek, Bun dan yýl ön ce Ra ma zan da 34 TIR, yak la þýk bin ton hur ma sat tý ðý mýz dö nem ler o lur du. Þim di bu mik tar 1-2 TIR a düþ tü. Ar týk Ra ma zan lar da ton hur ma sa tý yo ruz de di. Hur ma tür le ri i çin de ki lo su 2-3 li ra ya ka dar sa tý lan Ý ran hur ma sý nýn en u cuz hur ma çe þi di ol du ðu nu be lir ten Pa lan cý, Mek ke-me di ne hur ma sý nýn ki log ram fi ya tý nýn li ra a ra sýn da de ðiþ ti ði ni, Ku düs hur ma sý nýn ki log ra mý nýn li ra dan sa týl dý ðý ný, sü per hur ma o la rak ad lan dý rý lan Ýs ra il hur ma sý nýn i se 40 li ra dan sa týl dý ðý ný bil dir di. Aç lýk sý ný rý, 873 li ra TÜRK-ÝÞ, Tem muz a yýn da dört ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý ný 873 li ra, yok sul luk sý ný rý ný i se 2 bin 843 li ra o la rak he sap la dý. Türk- Ýþ, her ay dü zen li o la rak ya pý lan aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý nýn so nuç la rý ný ya zý lý a çýk la may la du yur du. A çýk la ma da, as ga ri üc re tin gün de bir li ra lýk ar týþ la bu ay dan i ti ba ren 658 li ra 95 ku ru þa yük sel di ði an cak tek bir iþ çi nin in san o nu ru na ya ra þýr bir hayat sür dü re bil me si i çin yap ma sý ge re ken har ca ma tu ta rý nýn bu ay i çin 900 li ra 55 ku ruþ ol du ðu be lir til di. A çýk la ma da, Aç lýk ve Yok sul luk Sý ný rý A raþ týr ma sý nýn 2011 Tem muz a yý so nuç la rý na gö re, dört ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin ya pýl ma sý ge re ken gý da har ca ma tu ta rý nýn (aç lýk sý ný rý) 873 li ra 8 ku ruþ, gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e - ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn top lam tu ta rý nýn (yok sul luk sý ný rý) i se 2 bin 843 li ra 92 ku ruþ o la rak he sap lan dý ðý bil di ril di. A raþ týr ma so nu cu na gö re, An ka ra da ya þa yan dört ki þi lik bir a i le nin gý da i çin yap ma sý ge re ken as ga rî har ca ma tu ta rý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,58 o ra nýn da ge ri le di. Yý lýn ilk ye di ay lýk dö ne min de ar týþ yüz de 0,61 o lur ken, gý da enf las yo nun da 12 ay i ti ba rýy la ar týþ yüz de 6,26 o ra nýn da ger çek leþ ti. Yýl lýk or ta la ma ar týþ i se yüz de 7,76 o la rak he sap lan dý. Gý da har ca ma la rýn da i se Ra ma za na sa yý lý gün ler ka la et fi ya tý zam lan dý, ta vuk fi ya tý ge ri le di, yu mur ta nýn ta ne si i se 26 ku ru þa yük sel di. Yaþ mey ve ve seb ze nin or ta la ma ki log ram fi ya tý i se Ha zi ran a yý na gö re dü þe rek, Tem muz a yýn da 2 li ra 67 ku ru þa ge ri le di. An ka ra / a a Pi de ye bu yýl zam yok ÝS TAN BUL DA 400 gram pi de yi ne ge çen yýl ol du ðu gi bi 1,5 li ra dan sa tý la cak. Ra ma zan a az bir sü re ka la pi de fi yat la rý a çýk lan dý. Tür ki ye Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu (TFF) Baþ ka ný Ha lil Ýb ra him Bal cý, fe de ras yon mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da pi de fi yat la rý nýn be lir len me sin de, un fi - yat la rý nýn ö nem li et ken ol du ðu na i þa ret e der ken, Ra ma zan a yý i çin de un fi yat la rýn da bir ar týþ ol sa da bu nun pi de fi yat la rý na yan sý týl ma ya ca ðý ný a çýk la dý. Tür ki ye ge ne lin de pi de nin ki log ram fi ya tý - nýn 2008 yý lýn dan be ri 3-3,75 li ra o la rak uy gu lan dý ðý ný ha týr la tan Bal cý, bu kap sam da An ka ra da 300 gram pi de nin a za mî 1 li ra, Ýs tan bul da da 400 gram pi de nin a za mî 1,5 li ra dan sa tý la ca ðý ný, ma li ye ti dü þük o lan es na fýn da ha dü þük fi yat lar dan sa týþ ya pa bi le ce ði ni kay det ti. Halk Ek mek Fab ri ka sý Ge nel Mü dü rü A li Ýlk ba har da, Halk Ek mek Fab ri ka sý nýn, Ra ma zan a yýn da sa tý þa su na - ca ðý pi de fi yat la rý ný be lir le di ði ni söy le di. Pi de yi bu yýl 2 çe þit ü re te cek le ri ni vur gu la yan Ýlk ba har, 400 gram pi de ler 75 ku ruþ tan sa tý þa su nu lur ken, dik dört gen þek lin de ü re ti le cek 300 gram lýk pi de - le rin i se 50 ku ruþ tan sa tý la ca ðý ný di le ge tir di. Ýlk ba har, Ra ma zan bo yun ca gün lük bin ci va - rýn da pi de ü ret me yi he def le dik le ri ni an lat tý. Ya tý rým li gi nde 27. sý ra ya çýk týk 2011 Dün ya Ya tý rým Ra po ru na gö re, 2009 yý lýn da en çok ya tý rým çe ken ül ke ler sý ra la ma sýn da 30. o lan Tür ki ye, 2010 yý lýn da yüz de 8 lik ar týþ ve 9,1 mil yar do lar u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým i le 27. sý ra ya yük sel di. U lus la ra ra sý Ya tý rým cý lar Der ne ði (YA SED), Bir leþ miþ Mil let ler Ti ca ret ve Kal kýn ma Ör gü tü (UNC TAD) ta ra fýn dan ya yým la nan 2011 Dün ya Ya tý rým Ra po ru a çýk lan dý. YA SED Ge nel Sek re te ri Öz lem Öz yi ðit in ra po ra i liþ kin su num da ver di ði bil gi le re gö re, 2010 yý lýn da en faz la u lus la ra ra sý doð ru dan ya tý rým çe ken ilk beþ ül ke sý ra sýy la ABD, Çin, Hong Kong, Bel çi ka ve Bre zil ya ol du. 228,3 mil yar do lar ya tý rým a lan ÝLAN Yeni Asya Ayaþ Sosyal Tesislerinde Ramazana Özel Aile Okuma Programý yapmak isteyenler için yerimiz mevcuttur. NOT : 1. Grup Pazartesi, Salý, Çarþamba 2. Grup Cuma, Cumartesi, Pazar olmak üzere 2 Grup oluþturulacaktýr. Ýrtibat : (0537) (0505) AS YAYLA PANSÝYON ÝÞLETMESÝ OLTAN - AYAÞ ANKARA ABD ve 105,7 mil yar do lar ya tý rým a lan Çin ilk i ki sý ra da ki yer le ri ni ko rur ken, bir ön ce ki yý la gö re Bel çi ka nýn 16 ncý, Bre zil ya nýn 14 ün cü sý ra dan ilk 5 e yük sel me si dik ka ti çek ti. Bre zil ya nýn yük se li þin de te le kom ve pet ro kim ya sek tör le rin de ki top lam 17 mil yar do lar tu ta rýn da ki i ki bü yük iþ lem; Bel çi ka da i se ban ka cý lýk sek tö rün de ya þa nan ye ni den ya pý lan ma lar et ki li ol du yý lýn da en çok ya tý rým çe ken ül ke ler sý ra la ma sýn da 30. o lan Tür ki ye i se 2010 yý lýn da yüz de 8 lik ar týþ ve 9,1 mil yar do lar u lus la ra ra sý doð ru dan ya tý rým i le 27. sý ra ya yük sel di. Tür ki ye, ge liþ mek te o lan ül ke ler a ra sýn da i se 13. sý ra dan 14. sý ra ya ge ri le di. Ýstanbul / aa TEBRÝK Eðitimci kardeþimiz Hasan Karademir ile Sevda Hanýmefendinin Muhammed Seyda isminde bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Kardeþlerimizi tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Erciþ Yeni Asya Okuyucularý

15 12 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA MAKALE Y Kur ân ayýnda Bir iman fedaisi, Seyfeddin Gültekin Geçmiþte pek çok iman ve Kur ân hadiminin vefatý dolayýsýyla taziye yazýlarý yazmýþtým. Bugünkü yazýmýn konusu da geçtiðimiz hafta vefat eden yine bir iman fedaisi olan, Ýnebolu topraðýnda yetiþmiþ ve vatan sathýna yayýlmýþ Seyfeddin Gültekin le ilgili olacaktýr. Ankara da Geyve de düzenlenecek Liseliler Külliyat Bitirme programýna hazýrlýklar yapýyorduk. Toptancýdan aldýðýmýz malzemeleri 1 Temmuz Cuma günü öðleden sonra Maltepe deki hizmet binamýza götürdüðümüzde kapýda bir ambulansýn beklediðini görünce aklýma hemen Seyfeddin kardeþ geldi. Malzemeleri arabada býrakýp içeri girdiðimde Seyfeddin kardeþi hareketsiz yatarken gördüm. Orada bulunanlara ne olduðunu sorduðumda, kriz geçirdiðini söylediler. Saðlýk görevlileri gerekli müdahaleleri yapýp sedyeye koydular, hemen ambulansa taþýyýp hýzlýca hastaneye götürdüler. Daha sonra yoðun bakýma alýndýðýný öðrendim. Bu hâl günlerce devam etti. Ancak yakýn akrabalarýnýn çok kýsa görüþtürüldüðü o günlerde ziyaret edemedim. Ýyileþme görüldüðü haberini alýnca sevindim ve saðlýðýna kavuþup hizmete döneceðini umdum. Mesaj ve mail zincirleri oluþturup Seyfeddin kardeþ i- çin duâlar istedik. Nur kardeþ ve aðabeyleri þifa duâsý i- çin ellerini Þafi-i Hakikî ye açtýlar. ve 19 Temmuz Salý günü sabahý mesajla Seyfeddin kardeþin o gece vefat ettiði haberleri ulaþtý. Arkasýndan adeta telefon, mail ve mesaj zincirleri oluþturuldu: Maltepe de talebe hizmetleriyle ilgilenen Seyfeddin Aðabeyimiz vefat etmiþtir. Vefat haberi üzerine bir taraftan defin hazýrlýklarý yapýlýrken, diðer taraftan hatimler indirilmeye baþlandý. Seyfeddin kardeþin vefatý üzerine uzaktan taziye telefonlarý aldým. Meðer rahmetli Seyfeddin kardeþle oðlum Seyfeddin karýþtýrýlmýþ. Sonradan öðrendim ki, Seyfeddin Bulut u da ayný maksatla arayanlar olmuþ. Bazen üç Seyfeddin bir araya gelirler ve þakalaþýrlardý. Þimdi bir Seyfeddin ahirete göç etti, diðer ikisi iman ve Kur ân hizmetine devam ediyorlar. Merhum Seyfeddin, kabrinden diðer Seyfeddinlerin hizmetlerini seyretmeye, belki alkýþlamaya devam ediyordur. Çarþamba günü sabahý Ankara dan hareket eden kafileye Çankýrý dan katýlýp Ýnebolu ya yöneldik. Saatler süren yolculuk sýrasýnda Yasin-i Þerifler, cüzler okunmaya devam edildi. Kayýtlara giren bazý yazý ve ilâhilerini dinlerken hüzünlendik. Ýnebolu ya vardýðýmýzda ölüm yaþý esas alýnarak okunacak 38 hatim sayýsý hedefi çoktan aþýlmýþ ve 62 yi bulmuþtu. Mezarlýkta yapýlan duâda hatim sayýsýnýn 76 ya ulaþtýðý ifade edildi. Bir günde rekor kýrýlmýþtý. Hatimler okunmaya devam ediyor ve þimdi Allah bilir kaç hatim daha okunmuþtur. Dost Tv ve Bizim Radyo nun konuyla ilgili yayýnlarýný da takdirle karþýlýyorum. Bizim Radyo mezarlýktan canlý baðlantýlarla cenaze merasimini dinleyicilerine duyurdu. Merhum Seyfeddin kardeþle 13 yýldýr tanýþýrýz. Onu hep neþeli, güler yüzlü, mütevazý, þevkli ve hizmet heyecanlý görürdüm. Ýlk tanýþtýðýmýz günlerde saðlýðý yerinde idi. Kitap fuarlarýna koþar, yediden yetmiþe herkesle yakýndan ilgilenirdi. Zamanla gözleri fani dünyaya kapandý. Þeker hastalýðýna baðlý o- larak insülin iðnesini kullanmaya baþladý. Daha sonra böbrekleri de iflâs edince haftada üç gün diyalize girmeye baþladý. Eyyüb (as) gibi aðýr hastalýklara karþý bütün gücüyle dayandý. Her þeye raðmen hastalýklarýndan bir kere bile þikâyetçi olduðunu duymadým. Ýhtiyaçlarýný karþýlamakta Nur kardeþleri ilgileniyordu. Buna raðmen müþfik anne ve babasý yakýndan ilgilenmek için Seyfeddin kardeþin kaldýðý daireye taþýnmýþlardý. Üç ay kadar önce babasýnýn ölümü onu yine sarsmadý ve ilk tanýdýðým gün gibi þevkle iman ve Kur ân hizmetlerine koþtu. Ne zaman görüþsek ve konuþsak benden kendisi i- çin duâ etmemi isterdi. Ben de ondan duâ isterdim. Yýllarca o bana, ben de ona duâ ettim. Cenaze namazýna katýlmak ve mezarlýkta duâ etmek de nasip oldu. 1 Temmuz da hastaneye, 20 Temmuz da da yüzde doksan dokuz ahbaplarýn toplandýðý ahirete yolcu etmek varmýþ, meðer. Onu herkese nasip olmayacak þekilde mezarda yalnýz býrakýp ayrýlamadýk. Uzun süre baþýnda bekledik, tekrar Yasinler, Ýhlâslar, Fatihalar okuduk. Bu arada Risâle-i Nur da geçen bir hakikati de paylaþmak isterim: Bir mü min, gözüne perde çekilse ve gözü kapalý kabre girse, derecesine göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temâþâ edebilir. Bu dünyada nasýl çok þeyleri biz görüyoruz, kör olan mü minler görmüyorlar. Kabirde o körler, imanla gitmiþse, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde, derecesine göre, Cennet baðlarýný sinema gibi görüp temâþâ ederler. (Lem alar, s. 485) Geçtiðimiz yýllarda Ayaþ Yeni Asya Sosyal Tesislerinde düzenlenen okuma programlarýnda ayný odayý paylaþmýþtýk. Ankara merkezli bazý gezilerde birlikte bulunduk. Güzel sesiyle o- kuduðu ilâhî ve kasideler gençleri þevke getirmeye yeterdi. Seyfeddin kardeþin bence en önemli özelliði genç vakýflarý hizmete kazandýrmasýdýr. Bu manada belki kendine has bir çýðýr açmýþtýr. Onlarýn yaptýklarý hizmetler Seyfeddin kardeþin a- mel defterine sevap yazdýrmaya devam edecektir, inþâallah. Definden bir gece önce Ýnebolu ya çok miktarda yaðmur (rahmet) yaðdýðýný söylediler. Biz Ýnebolu dan ayrýlmaya hazýrlanýrken rahmet bulutlarý tekrar toplanmaya baþlamýþtý. Sonradan öðrendiðimize göre rahmet bulutlarý Seyfeddin kardeþin dünyadan göç etmesine üzülmüþlerdi. Ehl-i imanýn dünyadan göçmesiyle semavat ve arz onlara aðlar hakikatini bir kere daha ispat etmiþti. Seyfeddin kardeþi bir yazýya sýðdýrmak mümkün mü? Hayýr! dediðinizi duyar gibi oldum. Seyfeddin kardeþin pek çok tefekkür yüklü yazýlarý ve konuþmalarý da vardýr. Bunlarý bir araya getirip gençlerin kendisi hakkýndaki düþünceleriyle yoðurmak gerekir diye düþünüyorum. Tatar kardeþlerimize Kur ân hediye edelim ÝSMAÝL KARTAL Yurt içi hizmetlerimizle beraber yurt dýþý hizmetlerimizde de elhamdülillah ciddî fütuhatlar olmakta. Türkiye geneli dershane ve talebe hizmetlerimizde gözle görülür geliþmeler herkesin malûmu. Hülâsa merkezdeki hareketin tetiklemesiyle artýk Nurlarýn neþir ve intiþarýný daha geniþ dairelere ulaþtýrma aþký tutuþtu ve nurlanmaya baþladý. Amerika daki hizmet atýlýmlarýmýzdan sonra þimdi Rusya hizmet masasý kuruldu ve yakýn gelecekte nurânî güzel faaliyetleri sizlerle paylaþacaðýz inþaallah Haziran 2011 tarihlerinde Rusya ziyaretimiz, elhamdülillah, hayýrlý ve bereketli hizmetlere vesile oldu. Ayrýntýlarýný Temmuz 2011 tarihli Yeni Asya gazetelerinden de takip e- debilirsiniz. Ýlgili linkler: Kýsaca deðinmek istediðim þu ki; Yurt Geçen günlerde Balýkesir Edincik e ziyarette bulunduk. Edincikli ehl-i hizmet aðabeylerimizden Ali Karakaþ Aðabeyimiz, Allah razý olsun, bizi evinde aðýrladý. Oranýn ilk Nur kahramanlarýndan ve kýrk yýllýk okuyucularýmýzdan olan Fahri Cura Aðabeyimiz ise, Edincik teki ilk hizmetin nasýl baþladýðýný anlattý. Buradaki ilk Risâle-i Nur hizmeti nasýl baþladý? Ben Risâle-i Nur u askerde tanýdým. Buraya geldiðimde 2-3 sene ara oldu, kimseyle tanýþamadýk. Bandýrma dan Tayyar Aðabeyler bir düðün vasýtasýyla geldiðinde onlarla tanýþtýk. Biz üç arkadaþ (Abdurrahman Öz, Yaþar Karakuzu ve ben) bir anda kendimizi hizmetin i- çinde bulduk. Yeni Asya da Hekimoðlu Ýsmail in bir yazýsý çýkmýþ: Bir kardeþinizle iþ yeri açýn, hem nokta-i istinad olsun, hem de kardeþler toplansýn diyerekten Abdurrahman kardeþ geldi. Bana dedi: Fahri, seninle dükkân açacaðýz, hizmet için olacak. Bu meyanda ben beþ bin lira veririm. Param yok, yeni de evlilik yapmýþtýk, 5-6 aylýktýk. Ben hanýma, Hizmet i- çin bir iþ yeri açmak istiyoruz, bileziklerini verir misin? diye sordum. Allah razý olsun, Veririm dedi. Edincik te bir pastane dükkâný açtýk. Açar açmaz Yeni Asya ya abone olduk. Böylelikle bu kardeþle hizmeti baþlatmýþ olduk tane lise talebesi dükkâna daðýlýr, müþteri þeklinde derse gelirlerdi. Þimdi bu kardeþler hiç fire vermeden hepsi büyük yerlerde hizmetler görüyorlar. Biz hanýmla seneden beri Risâle-i Nur u tanýyoruz. Dershanenin anahtarý bizde, temizliðini yapýyoruz, çayýn altýný yakýyoruz, ýþýðý yakýyoruz, kýþýn da sobayý yakýyoruz... Bizim hizmetimiz de bu þekilde. Risâle-i Nur hizmetlerine hangi tarihte girmiþ oldunuz? 1968 senesinde. Dýþý Hizmetler Birliði komisyonumuz Rusya Hizmetler masasýný açtý, bazý adýmlarý da gaye olarak belirledi: Ramazan ayýnda Kur ân-ý Kerim daðýtýmýnýn organize edilmesi. Tataristan dan Türkiye ye gelen öðrencilerin hizmet merkezlerimizde kalmasýnýn saðlanmasý. Rusya Ýslâm Araþtýrma Merkezinin kurulmasý. Bu birlik adý altýnda Rusça tercüme merkezinin kurulup faaliyete baþlamasý. O zamanlarda istibdat vardý. Burada da sýkýntýlar çekildi mi? Sürekli bir baskýn oldu mu? Hayýr, hiç baskýn olmadý. Karakoldan, Belediye Reisinden uyarýlar geldi, hizmete mani olmaya çalýþtýlar. Ama biz korkmuyorduk, hizmet devam edecekti. 28 Þubat ta Ali kardeþi karakoldan çaðýrdýlar. Durdurun dersi dediler. Hayýr, durdurmayacaðýz dedik. Basacaðýz dediler. Tamam basýn, siz de gelin derse dedik. Geceleyin Baþçavuþ geldi. Kapý numaramýzý, benim ismimi aldý. Bu evleri sordu, krokisiyle beraber fiþliyordu yani. Baþýnýzdan geçen ilginç bir hadise var mý? Nüfus sayýmýnda evde oturuyorduk. Dýþarý çýkma yasaðý vardý. 28 Þubat o- layý zamanýnýn en civcivli zamaný. Küçük oðlanla ders yapalým dedik. Açtýk Tarihçe-i Hayat ý. Ey felâket ve helâket asrýnýn adamý, senin de reyin var. Fikrini beyan et! Ben o anda durdum. O zamanki hâlet-i ruhiyemi tarif edemeyeceðim tabiî. 28 Þubat þerit gibi gözümün önüne gelince aðlamaya baþladým, gözümden þýp þýp yaþlar geldi. Tezgâhýn üzerindeki bardaklar patlamaya baþladý. Kafamýzý saklamaya mecbur olduk. Her yer cam oldu. On Eserlerin k a b a r t m a yazýya (görme engelliler için) Rusça tercümesinin yapýlmasý. Seminer, konferans, panel gibi faaliyetlere katýlýp Risâle-i Nur hakikatlerinin neþri. Süreli yayýnlarýmýzdan ihtiyaç olanlarýn tercümesinin yapýlmasý. Çocuk yayýnlarýmýzýn Rusça ve Tatarca ya tercümesinin yapýlmasý. Ýlk adým olan Ramazan da Kur ân-ý Kerim daðýtýmý, Gazetemizin Kur ân kampanyasý ile tevafuk etti. Bütün dostlarýmýzdan talebimiz; eðer Yeni Asya ya aboneyseniz Kur ân hediyenizi Tataristan a yönlendirmeniz; eðer abone deðilseniz, Türkiye nin her yerinden 0(212) nolu telefondan abone olup, Tataristan daki kardeþlerimize sizin de bir adet Kur ân hediyesi yönlendirmeniz. Ýlk parti olan 500 adet Kur ân-ý Kerim bu hafta içi kargoya veriliyor. En az 3000 adet Kur ân göndermeyi düþünüyoruz. Müslüman Tatar Kardeþlerimize Ramazan hediyesi Kur ân-ý Kerim kampanyasý i- çin ayrýntýlý bilgi almak için 0(212) (0532) nolu telefonlarý arayabilirsiniz. Cenâb-ý Hak bu kampanya vesilesiyle Tataristan a Kur ân-ý Kerim gönderen, vesile olan herkesin hasenat defterini kýyamete kadar açýk býraksýn. Kur ân-ý Kerim in nazil olduðu günden kýyamete kadar okunan her harfinin hava dalgalarýnda husûle getirdiði manalarýn zerratýnýn birbiriyle çarpýmý adedince hayýrlar, bereketler, feyizler nasib etsin. Âmin, Âmin, Âmin. Edincik hizmetinin kahramanlarý BÜÞRA YALÇIN Edincik'in Nur kahramanlarýndan Fahri Cura: Biz hanýmla seneden beri Risâle-i Nur u tanýyoruz. Dershanenin anahtarý bizde, temizliðini yapýyoruz, çayýn altýný yakýyoruz, kýþýn da sobayý yakýyoruz... Bizim hizmetimiz de bu þekilde diyor. çay bardaðý ve bir su bardaðý paramparça oldu, kendi kendine infilâk etti. Buna benzer iki hadise de Üstad ýn sobasýnýn patlamasý, Hüsrev Aðabeyin bardaklarýnýn patlamasý olmuþ. Üstad ýn Sýkýntýlar anýnda veyahut felâketin def i ânýnda veyahut felâketin geleceði zaman bunlar olur. dediði aklýma geldi. Bu baskýlarýn en çok olduðu zamanda böyle bir þey yaþamýþ olduk. Edincik te dersler ve hizmetler nasýl iþledi? 20 sene boyunca her akþam ders yaptýk. Kardeþlerimiz þevkimizi kýrmadý. Her akþam aralýksýz dershane a- çýldý. Hep gittiler, kapatmadýlar. Bazen iki kiþi yaptýk dersi, bazen beþ kiþi olduk. Bu þekilde sürdü. Ali Karakaþ, Cevat Orbay, Cevat ýn eþi, kýzý ve iki oðlu tam bir hizmet ehliler. 20 sene boyunca akþamlarý yatsý namazýný kýlýp ders yaptýðýmýz arkadaþlarla, Burak, Nurhak ile tam bir okuma programý uyguladýk. Bu derslere 3-5 arkadaþ iþtirak e- diyordu. Umumî derslerde de normal ders yapýyorduk. Bir gün bir düðün vesilesiyle Ali Uçar geldi. Hizmeti görünce Ben vilayetlere, konferansa yetmiyorum, ama Edincik in her dâvetine icabet edeceðim dedi. O düðünde de diyebilirim ki 12 saat hiç durmadan devamlý ders oldu. Bir kardeþ bize þöyle dedi: Burada bütün düðünler davullu içkili. Ben kimsenin düðününe gitmiyorum, kimse de benim düðünüme gelmeyecek. O kardeþin ihlâsýna binaen Ali Uçar Aðabey Gönen e geçiyorlarmýþ bu vesileyle düðüne uðradý, tevafuk oldu. Kimse gelmez dediði düðününe bu vesileyle çok kiþi katýlmýþ oldu. Edincik teki birlik ve beraberlik havasý nasýl? Etrafta hep ayrýlmalar, daðýlmalar, bölünmeler oldu. Ama Edincik te ve Bandýrma da böyle bir olay olmadý. Hep Yeni Asya olarak kaldý. Edincik numune-i rehber oldu bizlere dediler. Bize ayýrdýðýnýz zaman ve bilgiler için çok teþekkür ederiz. Allah sizlere hayýrlý, uzun ömürler versin.

16 AÝLE - SAÐLIK 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 13 SICAKLARDA BESLENME TAVSÝYELERÝ SAÐLIK BAKANLIÐI, ARTAN SICAKLARIN BAZI SAÐLIK SORUNLARINI DA BERABERÝNDE GETÝRECEÐÝNE DÝKKAT ÇEKEREK, SAÐLIKLI BESLENME TAVSÝYELERÝNDE BULUNDU. SAÐLIK Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bilgi notunda, hýzla artan hava sýcaklýklarýnýn bazý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getirdiðine dikkat çekildi. Bakanlýðýn, aþýrý sýcak olan yaz aylarýna yönelik saðlýklý beslenme tavsiyeleri þöyle: Kahvaltý günün en önemli ö- ðünüdür. Yaz aylarýnda yapýlacak kahvaltýda az yaðlý peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalý, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ýhlamur ve kuþburnu gibi bitki çaylar tercih edilmelidir. Yaðlý besinlerin ve yaðda kýzartmalarýn tüketiminden kaçýnýlmalý; yemeklerde bitkisel sývý yaðlarýn kullanýmý, yemekleri piþirirken kýzartma ve kavurma yerine haþlama, ýzgara, kendi suyunda veya az suda piþirme gibi saðlýklý piþirme yöntemleri uygulanmalýdýr. Vücut direncini arttýrmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alýnmasýný saðlamak i- çin sebze ve meyve çeþitlerinden yararlanýlmasý önemlidir. Ayrýca aþýrý sýcak yaz günlerinde mevsimine uygun taze sebze ve meyveler en iyi seçenektir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Kan þekerini hýzla yükselten ve hýzlý düþüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf þeker ve þekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlýlarý yerine sütlü tatlýlar, meyve tatlýlarý, dondurma gibi tatlýlar tercih e- dilmelidir. Terleme ile artan sývý ve mineral kaybýnýn önlenmesi için yeterli sývý alýmý önemlidir. Sývý alýmý, vücutta oluþan toksinlerin (zararlý ögeler) atýlmasýnda, vücut fonksiyonlarýnýn düzenli çalýþmasýnda ve metabolizma dengesinin saðlanmasýnda önemli rol oynamaktadýr. Bu sebeple, yaz aylarýnda her gün en az litre (12-14 su bardaðý) güvenli su içilmeli, sývý alýmýnýn karþýlanmasýnda kahve, çay ve gazlý içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Özellikle yaz aylarýnda dýþarýda ve açýkta satýlan yiyeceklerin, tüketiminden kaçýnýlmalý, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balýk vb.) açýkta bekletilmemeli, besinlerin hazýrlanmasý ve piþirilmesi aþamalarýnda hijyen kurallarýna özen gösterilmelidir. Tatil mekânlarýnda tüketilen besinlere özellikle dikkat edilmeli, iyi piþmiþ yemekler tercih edilmeli, az piþmiþ veya çið etli besin tüketmekten kaçýnýlmalýdýr. Kolay bozulabilen tavuk, balýk yemekleri, soslu besinler ve krema içeren tatlýlarýn güvenilir restoranlarda tüketilmesine özen gösterilmelidir. Tatil mekânlarýnda özellikle açýk büfe þeklinde sunulan mönülerde aþýrý yemek yemekten kaçýnýlmalý, açýk büfeden yeterli ve dengeli beslenmeyi saðlayacak þekilde besinler seçilmelidir. Aþýrý tuzlu, yaðlý ve þekerli besinlerden uzak durulmalýdýr. -Sýcak yaz aylarýnda özellikle virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygýn olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliði ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yýkamak çok ö- nemli olup, ishali olanlar en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Ankara / aa Güneþ yanýklarýna yoðurt sürmeyin POLATLI Duatepe Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Rýfat Akdað, yaklaþan Ramazan ayý dolayýsýyla özelilikle hipertansiyon ve þeker hastalarýna ö- nemli uyarýlarda bulundu. Dr. Akdað, hipertansiyon ve þeker hastalarýnýn saatleri arasýnda dýþarý çýkmamalarýný tavsiye etti. Beyin cerrahisinde hipertansiyon ve þeker hastalarýnýn riskli bir grup olduðunu anlatan Op. Dr. Rýfat Akdað, Hipertansiyon, þeker hastalarý çok dikkat edecekler. Sýcak havalarda saat arasýnda kesinlikle dýþarý çýkmayacaklar. Bol bol sývý alacaklar. Þemsiye yardýmý ile de güneþten kendilerini koruyacaklar. Ama yapýlabilecek en büyük tedbirde dýþarýya çýkmamak. dedi Dr. Akdað, beyin kanamasýnýn belirtilerini ise þöyle sýraladý: Öncelikle baþ dönmesi, baþ aðrýsý ile baþlar, sonra hafýza kaybý ve bayýlma ile devam eder. En ufak bir kendilerini kötü hissetmeleri halinde acil servise baþvurmalarýný tavsiye ediyorum. UZMANLAR, güneþlenme sýrasýnda oluþacak güneþ yanýklarýna kesinlikle yoðurt gibi malzemelerin sürülmemesi konusunda uyarýlarda bulundu. Bartýn Saðlýk Müdürü Dr. Osman Nacaroðlu, güneþ yanýklarýna karþý vatandaþlarý u- yardý. Dr. Nacaroðlu, Yaz mevsimi ile birlikte artan hava sýcaklýðý saðlýðý olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle çocuklar, yaþlýlar, kalp ve akciðer hastalýklarý ile deðiþik deri hastalýðý olanlar daha fazla etkilenmektedir. Güneþin ultraviyole ýþýnlarýndan korunmak için, güneþ ýþýnlarýnýn etkisinin güçlü olduðu saat arasýnda güneþ ýþýnlarýndan kaçýnýlmalý ve bu saatlerde uzun süre güneþ altýnda kalýnmamalý, bu saatler gölge bir yerde geçirilmelidir. Güneþlenmeden veya güneþe çýkmadan önce, cilde uygun koruyucu güneþ kremi sürülmeli, (Bebekler için 50 faktör yetiþkinler için 30 faktör) açýk renkli bol giysiler giyilmeli, geniþ kenarlý þapka takýlmalý, ultraviyole ýþýnlarýndan koruyucu gözlükler kullanýlmalýdýr. Güneþlenme sýrasýnda oluþabilecek güneþ yanýklarýnda kesinlikle yoðurt gibi maddeler sürülmemeli, bu durumda soðuk kompres uygulamalarý yapýlmalý, müdahale gereken durumlarda hekime danýþmadan hiçbir þekilde merhem gibi sürülmemelidir. Gözlerde aðrýlý kýzarýklýklar olmasý durumunda hekime danýþmadan hiçbir ilâç kullanýlmamalý, güneþ gözlüðü kullanýlmalý ve soðuk kompres uygulanmalýdýr. Bartýn / cihan Hipertansiyon ve þeker hastalarýnaramazanuyarýsý HAVALAR ISININCA BALKONDAN DÜÞME VAK'ALARI ARTIYOR Op. Dr. Rýfat Akdað, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte son bir haftada balkondan düþme vak'alarýnýn arttýðýný belirterek aileleri uyardý. Dr. Akdað, Polatlý da bir haftada yaþ ortalamasý 2 2,5 olan 10 kiþinin balkondan düþerek hastaneye müracaat etti. Bu vak'alarýmýzdan durumu aðýr olan hastalarýmýzdan birini kaybettik. Birini Ankara ya sevk ettik. Diðerlerinin tedavilerini ise hastanemizde yaptýk. Havalar ýsýnca bu vak'alar artýyor. Özellikle balkon, pencere serinlemek için açýlýyor. Aileler çocuklarýn týrmanacaðý masa, sandalye ve tabure gibi þeyleri balkon ve pencere kenarlarýndan uzak tutsun ya da balkon ve pencereleri kapalý tutsun. diye konuþtu. Genelde hayatî tehlike arz eden travmalarýn kafa travmasý olduðunu kaydeden Dr. Akdað, Bu tür düþme vak'alarýnda kafa kemiklerinde kýrýk, beyin içinde kanama, beyin içinde hava gibi bulgular meydana gelebiliyor. þeklinde konuþtu. Ankara / cihan Çocuklarda, karýn aðrýsýný önemseyin Yaðýþlar, kene vak'alarýný azalttý ONDOKUZ Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hakan Leblebicioðlu, havalarýn yaðýþlý gitmesi ve bilinç düzeyinin artmasýnýn kene vak'alarýnýn düþüþünde etkili olduðunu söyledi. Leblebicioðlu, kene vak'alarýnda yaþanan geliþmelerle ilgili gazetecilere açýklamalarda bulundu. Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu ile Samsun un kýrsal kesimlerinde görülen kene vak'alarýnýn 2010 yýlýndan itibaren düþüþe geçtiðini belirten Leblebicioðlu, bunda, bölgede etkili olan yaðýþlarýn önemli etkisinin bulunduðunu söyledi. Leblebicioðlu, þunlarý kaydetti: 2008 ve 2009 yýllarýnda tavan yapan kene vak'alarýnda, geçen yýl önemli ölçüde azalma görüldü yýlýnda 104, geçen yýl ise 64 kiþi kene yapýþmasý dolayýsýyla bize baþvurdu. Bu yýlýn Mayýs, Haziran ve Temmuz aylarýnda da 46 vatandaþýmýz kene yapýþmasý dolayýsýyla hastanemize geldi. Bu hastalardan 3 tanesinin tedavisi devam ediyor. Kene vak'alarýnýn azalmasýnda birçok faktörün etkisi bulunuyor. Bu sebepler arasýnda havalarýn yaðýþlý seyretmesi, risk a- lanlarýnda yapýlan eðitim ve bilinçlendirme çalýþmalarý, özellikle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn kene taþýyýcý hayvanlarý ilâçlamalarý, toplumun duyarlýlýðý ve bilinçlenme düzeyinin artmasý ile tedbirleri bilerek uygulamalarý bulunuyor. Kene vak'alarýnda vatandaþlarýn yaþadýðý paniðin ortadan kalktýðýna da iþaret eden Leblebicioðlu, Ülke geneline göre bölgemizdeki vak'a sayýlarý oldukça düþtü. Bu bizim için de gayet sevindirici bir durum diye konuþtu. Samsun / aa UZMANLAR, ÇOCUKLARDA KARIN AÐRISININ MUTLAKA ÖNEMSENMESÝ GEREKTÝÐÝ UYARISINDA BULUNDU. UZMANLAR, çocuklarda karýn aðrýsýnýn bazý hastalýk belirtisi olabileceðini ve mutlaka önemsenmesi uyarýsýnda bulunuyor. Çocuklarda karýn aðrýsý problemiyle sýk sýk karþýlaþýlýyor. Karýn aðrýsý sorunu yaþayan çocuklarda akla ilk gelen problem ise apandisit. Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Nadir Tosyalý, Karýn aðrýsý çok önemli bir belirti, ciddiye alýnmalýdýr. dedi. Göbek çevresinde baþlayan, genellikle 6-8 saat sonra sað alt kasýða yerleþen aðrý ile aðrý baþladýktan sonra görülen kusma, iþtahsýzlýk ve halsizlik, apandisite iþaret ediyor. Apandisit, toplum genelinde yüzde 7 o- ranýnda görülürken, karþýlaþýlan bütün hastalarýn yüzde 1 ini 0-15 yaþ arasý çocuklar oluþturuyor. Çocuðunda apandisitten þüphelenen anne ve babalarýn, çocuklarýnýn karýn aðrýsýný geçirmek için evde aðrý kesici vermemesi, soðutma ya da sýcak uygulamasý yapmamasý ve karýn aðrýsýný baskýlamadan çocuðu hastaneye getirmesi gerektiðini belirten Op. Dr. Tosyalý, Karýn aðrýsý farklý yöntemlerle baskýlanmaya çalýþýlarak zaman kaybedildiðinde apandisit patlýyor ve içinde biriken çok sayýda mikroorganizma kaný zehirlemeye baþlýyor. diye konuþtu. Apandisit þüphesinde, çocuðun öyküsünün iyi alýnmasý gerektiðini aktaran Op. Dr. Tosyalý, þöyle devam etti: Öykünün ardýndan klinik bulgular tanýmlanýyor ve iyi bir fizik muayene ile çok önemli ipuçlarý elde ediliyor. Apandisit tanýsý konduktan sonra, geliþen teknoloji ve etkin antibiyotikler sayesinde uygun ameliyat þartlarý saðlanana kadar hasta hazýrlanýyor. A- meliyattan sonra hasta genel olarak 12 saat sonra yemek yiyebiliyor, 24 saat sonra da taburcu ediliyor. Op. Dr. Nadir Tosyalý, çocuklarda karýn aðrýsýnýn solunum sistemi hastalýðý, idrar yollarý sorunu, kan hastalýðý ya da merkezi sinir sistemine ait bir durumla ilgili olabileceðini ifade ederek, Bu nedenle karýn aðrýsý þikâyeti ile gelen çocuklarýn mutlaka çok geniþ bir yelpazede deðerlendirilmesi gerekir. þeklinde konuþtu.

17 14 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA SPOR Y HABERLER Beþiktaþ ta bunaltan idman BEÞÝKTAÞ, yeni sezon hazýrlýklarýný dün sabah yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Antrenör Roland Koch yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri nde gerçekleþtirilen sabah antrenmanýnda siyah-beyazlý ekip istasyon çalýþmalarý yaptý. Koch, 1 saat 20 dakika süre içinde tempolu bir çalýþma yaptýrýrken, sýcak havanýn futbolcularý oldukça bunalttýðý görüldü. Futbolcular aralarda suyla serinlemeye çalýþtý. Siyah-beyazlýlar antrenmanýn ardýndan ise tesislerin giriþindeki buzlu su havuzunda serinlemeye çalýþtý. Quaresma buzlu su havuzunda genç futbolcularla þakalaþtý. Beþiktaþ ýn antrenmanýna tedavileri süren Mustafa Pektemek, Ýsmail Köybaþý ve Ersan Gülüm ün yaný sýra, milli takým kampýnda bulunan Atýnç Nukan katýlmadý. Sað üst a- dalesinde aðrýlarý bulunan Guti ise yine takýmdan ayrý koþu yaptý. EYOF ta sýcaklara raðmen büyük heyecan yaþanýyor TRABZON DA baþlayan 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý (EYOF) ta mücadele baþladý. Atletizm müsabakalarýnda kýyasýya bir yarýþ sergilendi. 9 branþta 2 bin 500 dolayýnda sporcunun mücadele edeceði EYOF ta ilk gün atletizm, yüzme, hentbol, basketbol, voleybol ve tenis branþlarýnda müsabakalar gerçekleþtirildi. Söðütlü deki atletizm sahasýnda günün ilk müsabakasý erkekler disk atma yarýþmalarý ile baþladý. 50 metre barajýný geçen Ýtalyan Martin Pilato birinci olurken, Çek Cumhuriyeti nden Dominik Kosar metre ile ikinci, Bosna Hersek ten Mesut Pezer ise 3. sýrayý aldý. Türkiye yi temsil eden Osman Can Özdeveci de ile 7. sýrada kaldý. Bayarlar 3 adým atlama yarýþmasýnda ise Fransalý Sokhna Galle ile birinci, Romanya dan Simona Andrea Lefcenco ile ikinci, Rusya dan Victoria Leonova ile üçüncü oldu. UEFA dan Ilgaz a görev MURAT Ilgaz, UEFA tarafýndan Avrupa Ligi 3. tur ön eleme maçý için gözlemci olarak görevlendirildi. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamada, Ilgaz ýn 28 Temmuz Perþembe günü Letonya nýn Ventspils takýmý ile Sýrbistan temsilcisi Kýzýlyýldýz arasýndaki maçta gözlemcilik yapacaðý bildirildi. Karþýlaþma TSÝ da baþlayacak. Antep te Varþova hesaplarý GAZÝANTEPSPOR, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçýnda yarýn karþýlaþacaðý Legia Varþova maçý hazýrlýklarýna devam ediyor. Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçýnda kendi evlerinde karþýlaþacaklarý Legia Varþova ile þanslarýnýn eþit olduðunu söyledi. Kafkas, Biz bu ilk maçta ne olursa olsun gol yemeden Varþova ya gitmek istiyoruz dedi. Birkaç gün daha hastanede ÞÝÞLÝ Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimliði, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ýn bir kaç gün daha hastanede kalmasýnýn uygun görüldüðünü bildirdi. Hastane Baþhekimi Prof. Dr. Suat Turgut tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Hastanemizde mevcut kronik hastalýklarý nedeniyle yatýrýlarak tetkik ve tedavisi sürdürülen hastamýz Aziz Yýldýrým ýn yapýlan muayenesi sonucunda þeker hastalýðý nedeniyle daha önce kullandýðý ilaçlara yeterince cevap alýnamadýðýndan ilâç tedavisinin deðiþtirilmesine karar verilmiþtir. Verilen yeni diyabet tedavisine cevabýn deðerlendirilmesi için bir kaç gün daha hastanede kalmasý uygun görülmüþtür denildi. Erman Toroðlu Yýldýrým dan þikâyetçi oldu! ESKÝ hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroðlu, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda, ifade verdi. Vatan Caddesi ndeki Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Yerleþkesi ne gelen Toroðlu, soruþturma kapsamýnda müþteki sýfatýyla ifade verdi. Dün sabah saat da Emniyet Müdürlüðü binasýna gelen Toroðlu, soruþturma kapsamýnda ifade verdikten sonra çýkýþta yaptýðý açýklamada Aziz Yýldýrým dan þikâyetçi oldum dedi. TFF Baþkaný, MHK tarafýndan yeni sezon öncesi düzenlenen hakem seminerinde konuþtu. FOTOÐRAF: AA Futbol ailesi birlik olmalý TFF BAÞKANI AYDINLAR: FUTBOL TARÝHÝMÝZÝN EN SI- KINTILI ZAMANLARINDAN BÝRÝNÝN YAÞANDIÐI BU DÖ- NEMDE FUTBOL AÝLESÝ OLARAK TEK YÜREK OLMALIYIZ. AYDINLAR: TEK YÜREK OLMALIYIZ TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafýndan yeni sezon öncesi düzenlenen hakem seminerinin resmî açýlýþý, Ýstanbul da yapýldý. Seminerin açýlýþýnda konuþan TFF Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, geride kalan sezonda hakemlerin sportif performanslarýnýn geçmiþe göre daha istikrarlý yükseliþ göstermesinin memnuniyet verici olduðunu belirterek, 88 yýllýk futbol tarihimizin en sýkýntýlý zamanlarýndan birinin yaþandýðý bu dönemde hepimize daha fazla sorumluluk düþüyor dedi. Futbolun içinde olan herkesin hata yapma ihtimalinin her zaman olduðuna iþaret eden Mehmet Ali Aydýnlar, En fazla göz önünde olan, gündeme getirilen hakem hatalarýdýr. Her zaman olabileceðini kabul etmekle birlikte bu hatalarý en aza indirebilmek için azamî dikkati göstereceðiz. Sizlerin daha iyi olabilmesi için uluslar arasý seminerler aralýksýz devam edecek ifadesini kullandý. Aydýnlar, önlerinde çok zorlu bir süreç olduðunu, zorlu günler geçirdiklerine dikkati çekerek, Önümüzdeki dönemde hepimize çok büyük sorumluluklar düþüyor. Bu sorumluluklarýn üstesinden futbol ailesi olarak hep birlikte el ele vererek, güç birliði yaparak çýkabiliriz. Sizleri her konuda desteklemeye devam edeceðiz. Futbol ailesi olarak tek yürek olmalýyýz, hep birlikte hareket etmeliyiz, hepimiz birbirimize omuz vermeliyiz. Bu anlamda biz üzerimize düþen görevin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Bu seminerin hakemlerimiz için baþarýlý geçmesini ve önümüzdeki sezonun Türk futbolu adýna hayýrlý olmasýný diliyorum diye konuþtu. LÝGLER EYLÜL DE BAÞLAYACAK TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, futboldaki þike iddialarýna yönelik soruþturma dolayýsýyla netlik kazanamayan Spor Toto Süper Lig ile Bank Asya 1. Lig de sezonun Eylül ayýnda baþlayacaðýný açýkladý. Aydýnlar, sezonunda Spor Toto Süper Lig in 9 Eylül de, Bank Asya 1. Lig in ise 10 Eylül de start alacaðýný belirtti. Daha önce yapýlan planlamaya göre, Spor Toto Süper Lig in 7 Aðustos, Bank Asya 1. Lig in ise 14 Aðustos ta baþlamasý gerekiyordu. Arsenal'in baþarýlý oyuncusu, büyük ihtimalle sarý-kýrmýzýlý formayý giyecek. Eboue Cimbom a yakýn ÝNGÝLÝZ Guardian gazetesi, Galatasaray ýn Premier League e- kiplerinden Arsenal de forma giyen Emmanuel Eboue yi renklerine baðlamaya yakýn olduðunu yazdý. Gazete, 2014 yýlýna kadar Londra temsilcisiyle sözleþmesi bulunan 28 yaþýndaki sað bek için iki takýmýn 4 milyon sterlin karþýlýðýnda anlamaya varmak ü- zere olduðunu kaydetti yýlýndan bu yana Arsenal da toplam 214 maçta forma giyen Eboue, sakatlýðý nedeniyle takýmýnýn Asya turu kadrosuna alýnmamýþtý. LIVERPOOL MAÇININ BÝLETLERÝ SATIÞTA GALATASARAY Futbol Takýmý nýn, yarýn Ýngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool ile yapacaðý hazýrlýk maçýnýn biletleri, GS Bonus Kart sahipleri için dün satýþa sunuldu. Sarý-kýrmýzýlý kulüpten yapýlan açýklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena da gerçekleþtirilecek mücadelenin biletlerinin, öncelikli olarak sadece GS Bonus Kart sahipleri için satýþta olacaðý, bugünden itibaren ise genel satýþa baþlanacaðý bildirildi. Açýklamada, maç günü de statta bilet satýþýnýn olacaðý ve satýþlarýn saat da baþlayacaðý kaydedildi.

18 SPOR Bursalý taraftarlar biletleri kapýþtý BURSASPOR'UN UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu nda Gomel ile oynayacaðý maçýn biletleri dün satýþa çýktý. Yeþil-beyazlý taraftarlar, maç biletlerini alabilmek için sabah erken saatlerinde stat giþeleri önünde uzun kuyruklar oluþturdu. Bursaspor, geçtiðimiz sezon aldýðý 5 maçlýk tarafsýz sahada seyircisiz oynama cezasýný bu sezon çekecek. Takýmlarýný uzun süre göremeyecek olan taraftarlar, UEFA maçýnda takýmlarýyla buluþmaya hazýrlanýyor. Taraftarlar, yarýn akþamki Gomel maçýndan avantajlý skorla ayrýlmak istediklerini dile getirdiler. 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 15 Bordo-mavili futbolcular, bu akþam saat 21:45'te baþlayacak karþýlaþmada rövanþ için avantajlý bir skor elde etmeyi hedefliyor. FOTOÐRAF: AA Trabzon, Portekiz de AVANTAJ PEÞÝNDE BORDO-MAVÝLÝ EKÝP, ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ 3. ÖN ELEME TURU ÝLK MAÇINDA ZORLU BENFICA DEPLASMANINDA. ÜLKEMÝZÝ UEFA Þampiyonlar Liginde temsil eden Trabzonspor, Avrupa macerasýna bugün baþlýyor. Bordo-mavililer, Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz in Benfica takýmýna konuk oluyor. Luz Stadý nda saat 21:45 te baþlayacak 90 dakikayý D-Smart Euro Futbol naklen ekranlara getirecek. Karþýlaþmayý Ýsviçre Futbol Federasyonu ndan hakem Stephan Studer yönetecek. Trabzonspor, bugünkü maçla birlikte Avrupa Kupalarý ndaki 85. karþýlaþmasýna çýkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý ile Þampiyonlar Ligi ön elemesinde 20 maç, UEFA Avrupa Ligi nde 44 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupasý nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupasý nda ise 8 maç oynadý. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarýnda yaptýðý 84 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 yenilgi aldý. Bordo-mavililer, söz konusu karþýlaþmalarda 117 gol atarken, kalesinde 126 gol gördü. ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ ÖN ELEME MAÇLARI Trabzonspor, ve sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarýna katýldý ancak elemeleri geçip Þampiyonlar Ligi nde gruplara kalmayý baþaramamýþtý. Karadeniz ekibi, sezonunda 2. ön eleme turunda Letonya nýn Skonta Riga takýmý karþýsýnda deplasmanda 1-1 berabere kalýp, sahasýnda rakibini 3-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükselmiþti. 3. ön eleme turunda Ukrayna nýn Dinemo Kiev takýmýný deplasmanda 2-1 maðlup eden bordo-mavililer, sahasýnda rakibine 2-0 kaybedince gruplara kalamamýþtý sezonunda, teknik direktör Þenol Güneþ döneminde Kýbrýs Rum Kesimi nin Anarthosis Famagusta takýmýna 2. ön eleme turunda 3-1 yenilen bordo-mavililer, sahasýnda 1-0 galip gelmesine karþýn bir üst tura yükselememiþti. Bordo-mavililerin, þampiyonlar ligi ön eleme turlarýnda 3 galibiyet, 2 maðlûbiyet ve 1 beraberliði bulunuyor. Benfica ile eþleþen Trabzonspor, ilk kez bir Portekiz takýmý karþýsýnda sýnav verecek. DEVLERE KARÞI ZAFERLER Trabzonspor, Avrupa sýnavlarýnda özellikle Hüseyin Avni Aker Stadý nda büyük zaferlere imza attý. Bordo-mavililer, sezonunda Ýngiltere nin Liverpool takýmý karþýsýnda aldýðý galibiyetin yaný sýra sezonunda Ýtalya nýn Ýnter, sezonunda Ýspanya nýn Barcelona ve sezonunda Aston Villa gibi takýmlarý sahasýnda 1-0 lýk sonuçlarla yenmeyi baþarmýþtý.

19 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Bavyera Ýdarî Mahkemesi, þikâyetçi kasaba 2008 yýlýnda 100 koyunu Ýslâmî kurallara göre kesmesine izin verilmesi þeklinde görüþ bildirdi. Almanya da kurbana vize AL MAN YA'NIN BAV YE RA E YA LE TÝ Ý DA RÎ MAH KE ME SÝ, BÝR KA SA BA ÝS LÂ MÎ KU RAL LA RA GÖ RE KI SIT LI O RAN DA HAY VAN KE SÝ MÝ Ý ÇÝN Ý ZÝN VE RÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NE HÜK MET TÝ. AL MAN YA NIN Bav ye ra e ya le ti Ý da rî Mah ke me si, e ya let te ya - þa yan Müs lü man la rý se vin di re - cek bir ka rar al dý. Bav ye ra Ý da rî Mah ke me si nin res mî in ter net say fa sýn da yer a lan ba sýn bil di - ri sin de 9 BV dos ya nu - ma ra lý dâ vâ da, þi kâ yet çi o lan bir ka sa ba Ýs lâ mî ku ral la ra gö re ký sýt lý o ran da hay van ke si mi i - çin i zin ve ril me si ge rek ti ði ne hük met ti. Söz ko nu su ka sa býn 2008 yý - lýn da ki Kur ban Bay ra mýn da bu lun du ðu yer de ki kay ma - kam lý ða hay van la rý ko ru ma ya - sa sý çer çe ve sin de Ýs lâ mî ku ral - la ra uy gun o la rak 100 i la 200 a - ra sýn da ko yun ke si mi i çin i zin is te di ði kay de dil di. Da ha ön ce - le ri 40 i la 100 ko yu nu ke se bil - mek i çin i zin a lan ka sa býn da ha faz la ko yun i çin is te di ði iz ne ret ce va bý al dý ðý be lir til di. Da ha son ra Ý da rî Mah ke me de hay van ko ru ma ya sa la rý a çý - sýn dan ge rek li þart la rýn ye ri ne gel me di ði ni be lirt miþ ve ka sa ba e lek tro nik þok la ma i le kur ban kes me si yön te mi tav si ye e dil - miþ ti. Bu du ru mu de ðer len di ren Bav ye ra Ý da rî Mah ke me si, þi kâ - yet çi ka sa ba 2008 yý lýn da 100 ko yu nu Ýs lâ mî ku ral la ra gö re kes me si ne i zin ve ril me si þek lin - de gö rüþ bil dir di. Münih / cihan DÝN ÖZGÜRLÜÐÜNE SAYGI YÜK SEK ha kim ler, söz ko nu su ka rar da þi kâ yet çi nin di le ge tir di ði ge rek çe le rin din öz gür lü ðü kap sa mýn da de ðer - len di ril me si ge rek ti ði ni kay det ti. Bu na kar þýn Bav ye ra Ý - da rî Mah ke me si de 100 den faz la ko yu nu kes me si i çin bu ka sa ba i zin ver me di. Bun da ö zel lik le þi kâ yet çi ka sa - býn mez ba ha ne si nin ye ter li o lup ol ma dý ðý ko nu sun da a - çýk la ma yap ma ma sý nýn et ki li ol du ðu tah min e di li yor. Dâ - vâ yý 18 Tem muz ta ri hin de gö rü þen ha kim le rin ver di ði ka ra rýn he nüz ge çer li ol ma dý ðý ve ge rek çe li ka ra rýn bir kaç haf ta i çin de a çýk la na ca ðý kay de dil di. Þi kâ yet çi ka sa - býn dâ vâ sý ný üst le nen a vu kat Ra i ner Nic kel, Bav ye ra e ya - le tin de muh tar lýk ve kay ma kam lýk la rýn bu ko nu da stan - dart bir uy gu la ma yap ma ma la rý ný e leþ tir di ve bu nun ne gi bi so nuç lar do ðu ra ca ðý ný res mî da i re le rin gör me me si - nin ü zü cü ol du ðu nu be lirt ti. Al man Ko yun E ti Bir li ði (WDL) der ne ði nin he sap la ma la rý na gö re Al man ya da Kur ban Bay ra mý nda bir yýl da bir mil yon ko yun ke si li yor.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR

DAÐLICA YÜREK DAÐLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý YIL: 41 SA YI: 14.436 Baþýný tabiat bataklýðýndan çýkar, arkana bak. Zerrattan seyyârâta kadar bütün mevcudat, ayrý ayrý lisanlarla þehadet ettikleri ve parmaklarýyla iþaret ettikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı