YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Altýn yaldýzlý, gofreli kartona lüks baskýlý. Bekleyiniz... Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr ni as ya.com.tr Afrika da insanlýk ölüyor DOÐU AFRÝKA DAKÝ KURAKLIK YÜZÜNDEN MÝLYONLARCA ÝNSAN ÖLÜM TEHLÝKESÝYLE KARÞI KARÞIYA. ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜNE DÖNÜÞEN GÖÇLERDE, ANNELER ÖLEN YA DA ÖLMEK ÜZERE OLAN ÇOCUKLARINI YOL KENARLARINA TERK EDÝYORLAR. 500 KÝLOMETRELÝK ÖLÜM YÜRÜYÜÞÜ Do ðu Af ri ka yý et ki si al tý na a lan ku rak lýk Ken ya, So ma li, E ti yop ya, Ci bu ti ve U gan da da ha ya tý o lum suz et ki le me - ye de vam e di yor. Ö zel lik le So ma li de du rum iç ler a cý - sý. Ül ke nin gü ney böl ge le rin de ya þa yan halk, bu ra - ya yar dým u laþ ma dý ðý i çin ö lüm le bu run bu ru na yaþarken, çok sayýda aile de çareyi 500 km uzaktaki Mogadiþu'ya yürümekte arýyor. HER AÝLEDEN EN AZ BÝR KÝÞÝ ÖLÜYOR Ama bu yol cu luk a i le ler i çin bir ö lüm yü rü - yü þü o lu yor. Yü rü yüþ bo yun ca yak la þýk her a - i le den bir ki þi yol da vefat e di yor. Ku rak lýk, aç - lýk ve sý cak lýk her za man ol du ðu gi bi yi ne en faz la ço cuk la rý et ki li yor. An ne ler ö len ya da öl mek ü ze re o lan ço cuk la rý ný yol ke nar la rý na terk et mek zo run da ka lý yor. Sal gýn has ta lýk lar da hýz la ya yý lý yor. Ha be ri say fa 7 de YÜZLERCE ÇOCUK KIZAMIKTAN ÖLDÜ / 7 DE NORVEÇLÝ GAZETECÝ HEGGEN: Saldýrý bizi Müslümanlara yaklaþtýracak Nor veç li ga ze te ci Oys te in Heg gen þim di ye ka - dar ül ke sin de Müs lü man lar la çok az prob lem ya - þan dý ðý ný vurguladý. Ýs lâ mý teh dit o la rak gö ren le - rin sa yý sý yok de ne cek ka dar az diyen Heg gen, bu sal dý rý nýn Müs lü man lar la Nor veç li ler a ra sýn da - ki bað la rý za yýf lat ma ya ca ðý ný, tam ak si ne top lu - mun bun dan böy le Ýs lâm hak kýn da ki kuþ ku la rý - nýn da ha da a za la ca ðý ný söyledi. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN STOLTENBERG: Norveç, demokrasi içinde deðiþecek Norveç Baþbakaný Jens Stoltenberg, 76 kiþinin öldüðü saldýrýlarýn ardýndan ülkesinin bugüne kadar hiç olmadýðý kadar deðiþeceðini, ancak demokrasi ve açýklýk deðerlerine baðlý kalmaya devam edeceðini söyledi. Stoltenberg, Norveç herkesin kendisini yakýn hissettiði bir ülke. Daha önce hiç böyle bir olay yaþamadýk dedi. Haberi sayfa 7 de NA TO, Lib ya da çýk ma za gir di ABD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral Mic ha el Mul len, NA - TO nun Lib ya da çýk maz da ol du ðu nu ka bul et ti. O ra mi ral Mul len, An cak NA TO bom bar dý man la rý uzun va de de Kad da fi yi ik ti dar - dan u zak laþ týr ma ya im kân ve re ce ktir dedi. Ha be ri say fa 5 te Yü ce Di van da ilk yük sek ha kim Yar gý tay Baþ kan lar Ku ru lunun, yük sek yar gý da rüþ vet id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma da a dý ge çen Yar gý tay 6. Hu kuk Da i re si es ki Baþ ka ný Ha san Er do ðan ý Yü ce Di van a gön der me kararýyla, Yü ce Di van, ta - ri hin de ilk kez bir yük sek hakimi yargýlaya cak. Ha be ri say fa 5 te ISSN BM Ýn sa nî Ýþ ler Ko or di nas yon Bü ro su: Kon - go'da 1000'den faz la ço cuk ký za - mýk tan öl dü. Yeni anayasa bir zaruret Mec lis A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni a na ya sa yý bü tün si ya sî par ti le - rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü kay det ti. Ha be ri 4 te PÝYASALAR CANLANDI Ramazan bereketi Yaklaþan Ramazan ayý ile birlikte bu yýl da büyük marketler deðiþik fiyatlarda Ramazan kolilerini satýþa sunarken, Mýsýr Çarþýsý ve Eminönü nde Ramazan hareketliliði baþladý. Haberi sayfa 11 de MAHKEME KARARI Almanya da kurbana vize Almanya nýn Bavyera eyaleti Ýdare Mahkemesi, eyalette yaþayan Müslümanlarý sevindirecek bir karar aldý. Mahkeme, Ýslâmî kurallara göre hayvan kesimi için izin verilmesi gerektiðine hükmetti. Haberi sayfa 16 da Tekirdað merkezli deprem Ýstanbul'da da hissedildi. SON DEPREME UZMAN YORUMU Bu deprem ciddîye alýnmalý AFAD Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizinde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddîye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Haberi sayfa 3 te TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: Devletin tümüyle yenilenmesi þart TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Devletin tüm sistem ve kurumlarýný yeniden yapýlandýrmamýz lâzým. Ama tamamýný. Bunun baþlangýcý da anayasa, anayasayý yeniden ele almamýz lâzým dedi. Haberi sayfa 4 te

2 2 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Senden irtibatýný koparana iyi iliþkilerini sürdür. Sana kötülük yapana iyilik yap. Ve aleyhinde de olsa hakký söyle. Câmiü's-Saðîr, No: 2485 / Hadis-i Þerif Meâli Yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr... Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. BÖYLE ZAMANDA TEREFFÜHTE ÝZN-Ý ÞER Î BÝZÝ MUHTAR BIRAKMAZ Lezâiz çaðýrdýkça, Sanki yedim demeli. Sanki yedim düstur eden, bir mescidi yemedi. HÂÞÝYE Eskide ekser Ýslâm filcümle aç deðildi. Tenâuma ihtiyâr bir derece var idi. Þimdi ise ekseri açlýða düþtü kaldý. Telezzüze ihtiyâr izn-i þer î kalmadý. Sevâd-ý âzam, hem ekseriyet-i mâsumun maîþeti basittir. Tegaddî besâtetiyle onlara tâbi olmak, Bin kere müreccahtýr, ekalliyet-i müsrife, ya bir kýsým sefihe tegaddîde tereffüh noktasýnda benzemek. HÂÞÝYE: Ýstanbul da Sankiyedim nâmýnda bir mescid var. Sanki yedim diyen adam, hevesinden kurtardýðý paralarla bina etmiþ. Sözler, Lemaât, s *** Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliðe ve sefalete düþmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalýdýr. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüþvet alýnýyor. Bazan mukaddesât-ý diniye mukabil a- lýnýyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralýk bir mal alýnýr. Eðer iktisat edip hâcât-ý zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse, Þüphesiz ki rýzýk veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah týr (Zâriyat Sûresi, 51: 58.) sýrrýyla, Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlý yoktur ki, onun rýzkýný vermek Allah a ait olmasýn (Hûd Sûresi, 11: 6.) sarahatiyle, ummadýðý tarzda, yaþayacak kadar rýzkýný bulacak. Çünkü þu âyet taahhüt ediyor. Evet, rýzýk ikidir: Biri hakîkî rýzýktýr ki, onunla yaþayacak. Bu â- yetin hükmü ile, o rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýndadýr. Beþerin sû-i ihtiyarý karýþmazsa, o zarûrî rýzký her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Ýkincisi, rýzk-ý mecazîdir ki, sû-i istimâlâtla hâcât-ý gayr-ý zaruriye hâcât-ý zarûriye hükmüne geçip, görenek belâsýyla tiryaki olup, terk e- demiyor. Ýþte bu rýzýk taahhüd-ü Rabbânî altýnda olmadýðý için, bu rýzký tahsil etmek, hususan bu zamanda çok pahalýdýr. Baþta izzetini feda e- dip zilleti kabul etmek, bazan alçak insanlarýn a- yaklarýný öpmek kadar mânen bir dilencilik vaziyetine düþmek, bazan hayat-ý ebediyesinin nuru olan mukaddesât-ý diniyesini feda etmek sûretiyle o bereketsiz, menhus malý alýr. Hem bu fakr u zarûret zamanýnda, aç ve muhtaç olanlarýn elemlerinden ehl-i vicdana rikkat-i cinsiye vasýtasýyla gelen teellüm, o gayr-ý meþrû bir sûrette kazandýðý parayla aldýðý lezzeti, vicdaný varsa acýlaþtýrýyor. Böyle acip bir zamanda, þüpheli mallarda, zarûret derecesinde iktifa etmek lâzýmdýr. Çünkü Ýnne d-darûrete tükadderu bikadrihâ sýrrýyla, haram maldan, mecburiyetle zarûret derecesini alabilir, fazlasýný alamaz. Evet, muztar adam, murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem, yüz aç adamýn huzurunda kemâl-i lezzetle fazla yenilmez. Lem alar, 19. Lem a, 4. Nükte Çok çiçekli sarý çiçek anlatýyor (Okuma programý günlüðümden - 4) Meselâ, o Rahîm-i Zülcemâl in bâðistân-ý kereminden, mu cizâtýnýn salkýmlarýndan bir tanecik hükmünde gördüðüm iki parmak kalýnlýðýnda bir üzüm asmasýna asýlmýþ olan salkýmlarý saydým; yüz elli beþ çýktý. Bir salkýmýn dânesini saydým; yüz yirmi kadar oldu. (Sözler, s. 271) efekkür mesleðini Tmeslek edinen Nurlarý okumak tefekkür hassamýzýn açýlmasýna vesile olmuþtu, elhamdülillah! Varlýklara artýk birer san'at eseri, birer Rabbânî kaside olarak bakýyorduk. Okuma programý yaptýðýmýz yaylada, lâtif sûretleri ile bizlere a- deta kendini okutturmak isteyen çiçekler, çok defa kâinat okumalarýmýzýn misafirleri oluyorlardý. Ýþte bu esnada, Nurlarýn yine ezber bozan, ülfet perdesini yýrtan bir tefekkür yaklaþýmý ile çok güzel bir pencere açýldý tefekkür dünyamýza: Sarý çiçek Bizim verdiðimiz isimle çok çiçekli sarý çiçek! Ýnsan ürünü eserleri ve san'atlarý uzun uzadýya inceleyen bir çok insan var günümüzde. Meselâ, bir cep telefonunun sayfalarca özelliði yazýlýr ve bu ürüne sayfalarca yorum yapýlýr. Þu an kullandýðým notebook için sayfalarca yorum bulunan bir forum bulunduðunu hatýrlýyorum! Her neyse Oysa Rabbanî san'atlar ve nakýþlar için uzun uzadýya tefekküre alýþýk deðilizdir, çiçekleri bir san'at eseri gibi incelediðimiz nadirdir. Yazýnýn baþýna aldýðým, muhterem ve muallâ Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretlerinin üzümü sayma tefekkürünü hatýrlayarak, þu sarý çiçeði sayarak tefekkür edelim dedik. Bulunduðumuz yerde bu sarý çiçeklerden binlerce bulunuyor. Bu sarý çiçeðin tam ismini bilemiyoruz, ama ilk olarak bakýldýðýnda sarý bir satýh beliriyor insanýn gözüne. Oysa dikkatli baktýðýnýz zaman bu tek çiçek gibi görünen sarý çiçeðin küçücük çiçeklerden mürekkep olduðunu görüyoruz. Ýþte sayacaðýmýz çiçekler, büyük sarý çiçek içerisinde yer alan bu küçücük sarý çiçekler. Öncelikle programa katýlan kardeþlerimizden, ne kadar küçük çiçek olduðuna dair tahminler alýyoruz. Tahminler þu þekilde: 270 adet, 210 adet, 207 adet, 208 adet, 250 adet, 105 adet, 175 adet, 145 adet, 240 adet ve 135 adet. Daha sonra 6 küçük daldan o- luþan sarý çiçekte kaç küçük sarý çiçek bulunduðunu saymaya geçiyoruz. Sandýk baþlarýndaki, pardon tefekkür masasýndaki kardeþlerimizin her biri sayma i- þiyle meþgul þu an. Sayým iþi bittiðinde 206 adet küçük sarý çiçek sayýyoruz! (Ayrýca her küçük çiçekte de 5 adet yaprak!) Oturup okumalarýmý yaptýðým çimenlikte gözümün bir bakýþta taradýðý alanda, bu sarý çiçek ailesinden yüzlerde var. Bu tepenin tamamýný, bu yayladaki tepelerde bulunan sarý çiçeklerin tamamýný, bu ilçenin bütün yaylalarýndaki sarý çiçekleri, ilçenin baðlý olduðu ildeki bütün yaylalardaki sarý çiçekleri ve müteselsilen devam eden bu gibi yerlerdeki sarý çiçek sayýlarýný düþününce zihnimiz bir noktaya odaklanýyor: Bu saltanatýn azametine ve zenginliðine Bu kadar san'atlý eserleri, bu kadar çok bir þekilde ve bu kadar kýsa bir zamanda nazarlara sunmak hakikati bizi duraklatýyor, hayretler içerisinde býrakýyor Bazý kalem erbabý bu ihtiþamý Ýlâhî meydan okuma diye adlandýrýyor. Haþir Risâlesi nde geçen bir cümlenin baþýnda yer alan bir i- fadeye gidiyor zihnim: Eserleriyle azameti anlaþýlan þu misilsiz saltanat Bu sarý çiçek, meþhud saltanatýn azametini, gýnasýný, kudretini seriyor gözlerimizin ö- nüne. Sarý çiçeklerden yüzlerce var, ama asla çok olmasý birbirinin san'atlý olmasýna mani deðil. Bu saltanatýn ihsan etmeyi, ikram etmeyi sevdiðini anlatýyor sarý çiçek letafeti ile. Ayný zamanda O zatýn saltanatýnýn haþmetini, kudretinin sýnýrsýzlýðýný görüyoruz çok sayýda bulunan bu sarý çiçekçiklerden. Ancak böyle bir Zat insanýn ebedî ihtiyaçlarýna cevap verebilir. Sarý rengi ile faniliði anlatan çiçek ayný zamanda, kendisini okuyanlar için ebedî seyir yerleri, ebedî makamlar ve mekânlar bulunduðunu ihtar ediyor Kâinat kitabýndaki her bir harf gayet þuurlu ve bakmasýný bilen nazarlara hepsi Kâinatýn Sultanýný iþaret ediyor: Lâtif renkleriyle, þirin ve süslü nakýþlarý ile, insanýn idrakini zorlayan sayýdaki çiçeðin ayný zamanda her birinin san'at eseri olmasý ile. Ýrkiliyorum, þaþýrýyorum, hayran oluyorum. Benliðimde Eser sahibini görme iþtiyakýný hissediyorum ilk defa, bu kadar açýkça Þehitler kervanýna katýlanlar On dokuz sene evvel tanýmýþtým o- nu. O tarihte kendisi de on dokuz yaþýndaydý. Uzuna yakýn orta boylu, yakýþýklý ve parlak simalý bir gençti. Ortaokul ve lise yýllarýndan beri Ýnebolu Risâle-i Nur hizmetlerinin içinde yetiþtiði için, yeni girdiði Hacettepe Üniversitesi nde aktif iman hizmeti yapýyordu. Onun öncülüðünde Hacettepeliler okul dersi toparlanmýþ ve katýlýmlar bir hayli artmýþtý. Göz dolduran bir çalýþma ve hizmet ortaya çýkmýþtý. Munis fýtratý ve mütevazý kiþiliðiyle herkesle rahat anlaþan ve iyi geçinen Seyfeddin Gültekin kardeþim, öðrencilik yýllarý boyunca nice gençlerin imanlarýnýn kurtulmasýna vesile oldu. Mezun olduktan sonra dünya hayatýna atýlmak yerine, çok sevdiði Bediüzzaman ýn kudsî dâvâsýna hayatýný vakfetmeyi tercih etti. Organizatör bir kiþiliði vardý. Can Kardeþ talebe hizmetlerinin yaygýnlaþmasýnda ve bütün semtlerde kök salmasýnda birinci derecede onun emeði vardý. Can Kardeþ Heyeti olarak teþkil ettiði hizmet grubuyla muayyen aralýklarla toplantýlar yapýyor ve plânlanan tarzda alýnan kararlar hayata geçiriliyordu. Böylece, yýllar boyu binlerce öðrenci Risâle-i Nur u tanýdý ve imanlarý kurtuldu. Onlarýn bir kýsmý dâvâ adamý olup, kazandýklarý üniversite þehirlerinin Nur merkezlerinde müdebbirlik vazifesi aldýlar. Ekip çalýþmasý tarzýnda yapýlan hizmetler meyvesini vermiþti. Yaþý bir hayli ilerlemiþ olan bizim gibi hizmet elemanlarý, bu genç kuþaðýn ortaya koyduðu hizmetlerle iftihar ediyor ve bütün gücümüzle onlara destek veriyorduk. Ne zaman Maltepe deki vakýf binasýna uðrasam, genellikle Seyfeddin i orada görüyordum. Kaleyi bekleyen bir nöbetçi gibiydi. Gülümseyen bir çehreyle gelenleri karþýlar ve iþtiyakla kucaklardý. Tansiyon ve þeker hastasýydý. Fakat o, bunlardan hiç þikâyet etmez, Allah tan gelen bir hediye nazarýyla bakardý. Zamanla þeker hastalýðý ilerledi. Önce bir gözünün, sonra diðerinin görme kabiliyetini kaybetti. Hiçbir vakit bu halinden þikâyetçi olduðuna þahit olmadým. Arkasýndan iki böbreði de iflâs etti. Haftada i- ki üç defa diyaliz makinesine girmek durumunda kaldý. Ama o, yine halinden asla þikâyetçi olmuyordu. Allah (cc) ona Hazret-i Eyyub (as) Peygamberin sabrýný vermiþti. Þeker hastalýðý için iðnesini de bizzat kendisi kullanýyordu. O halindeyken bile hizmetten bir an dahi kalmýyor ve bütün semtlerdeki gençlik hizmetlerini takip ediyordu. Tam bir Ýnebolu kahramanýydý. Ailesinin yakýn takip ve yardýmýna muhtaçtý. Ancak o, bu hayatýn a- kýbetini tahkiki iman gözüyle görüyor, e- manet olan ruhunu teslim edecekse de, medresede hizmet baþýndayken teslim etmeyi tercih ediyordu. Allah (cc) kullarýnýn kalbinden geçenleri, niyet ve arzusunu bilmez mi? Cenâb-ý Hak, bu halis kulunun tam arzu ettiði gibi olanýný Seyfeddin e ihsan etti. Birkaç ay önce babasýný âhiret âlemine uðurlayan bu ihlâs kahramaný kardeþimiz, 10 Temmuz günü yüksek tansiyonla medresede koma haline girdi ve beyninde oluþan kanamayla on gün hastanede kaldý. Sonra 20 Temmuz Salý gecesi sabaha karþý saat dörde çeyrek kala ruhunu Rahman a teslim etti. Nur dershanesinde ve hizmet esnasýndayken vefat eden Zübeyir Gündüzalp Aðabey gibi þehitler kervanýna o da katýldý. Dünyanýn günah ve pisliklerine bulaþmadan tertemiz olarak, emanet olan ruhunu Allah a teslim eden Seyfeddin kardeþe ne mutlu! Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeye çalýþmalý. Seyfeddin gece vefat ettiði zaman, bizler önceden plânlanmýþ bir vazife gereði, Üstadýmýzýn Nur Risâlelerinin önemli bir kýsmýný telif ettiði Barla beldesindeydik. Elliden fazla Nur Talebesi grubuyla okuma programý yapýyorduk. Sabah namazýna kalktýðýmýz zaman telefona baktým bir mesaj vardý. O mesaj, yine hayatýný Risâle-i Nur dâvâsýna adayan ve vakfeden Onur Turan kardeþimden geliyordu. Seyfeddin Gültekin in vefat ettiðini haber veriyordu. Ýnna lillah ve inna ileyhi raciun. dedim. Vicdanýmý yokladým, fazla bir teessür hissetmediðimi fark ettim. Ýnþâallah sorgusuz sualsiz cennete gidecek masum gençlerden birisiydi. Dünyanýn her türlü meþakkat ve sýkýntýlarýndan kurtulmuþ ve sevdiklerine kavuþmuþtu. Zahmetler memleketinden çýkmýþ, mükâfat ve rahmetler memleketine geçmiþti. Onun adýna bir cihette sevindiðimi hissettim. Geride sadece o- nunla muvakkaten oluþan ayrýlýðýn hüznü kalmýþtý. Salý günü beraber olduðumuz topluluða onun hakkýnda bilgi vererek ruhuna Fatihalar okuduk. Okuduðumuz sûreleri ruhlarýna baðýþladýðýmýz listeye Seyfeddin kardeþi de dâhil ettik. Biz Barla dan Ankara ya dönüþ yolundayken, Ankara ve sair il ve ilçelerden katýlan kalabalýk bir kitleyle, bu mübarek kardeþimiz de âhiret yolculuðuna uðurlanmýþtý. Dünya, yol üstünde kurulmuþ bir misafirhane gibiydi. Bir taraftan buraya gelinirken, öbür taraftan da çýkýlýp gidiliyordu. Asýl olan ise, imanla kabre girebilmek ve bir cemaate mensup olarak günah cihetiyle ölüp, sevap cihetiyle yaþayabilmekti. Bu vesileyle, Seyfeddin kardeþime Allah tan rahmet diliyorum. Ruhuna binler Fatihalar. Mekâný Firdevs Cenneti olsun inþâallah, âmin. LÛGATÇE: besâtet: Sadelik, basitlik. ekalliyet-i müsrife: Ýsrafçý azýnlýk. filcümle: Genellikle, çoðunlukla. izn-i þer î: Dinin izni. lezâiz: Lezzetler. muhtar: Kendi iradesine, kendi haline býrakmak. müreccah: Tercih edilen, üstün tutulan. sefih: Malýn deðerini bilmeyen akýlsýz. sevâd-ý âzam: Müslümanlarýn ekseriyeti, çoðunluk. tegaddî: Gýda alma, yeme içme. telezzüz: Lezzetlenme. tenâum: Nimetlerden çoklukla faydalanma. tereffüh: Bolluk içinde refahla yaþama.

3 Y HABER 27 TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mehmet KARA Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Erol DOYURAN Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Þaban 1432 Rumî: 14 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDÝ Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Marmara bölgesinde önceki akþam meydana gelen 5.2 lik depremin ardýndan 42 artçý sarsýntý kaydedildi. BÜYÜK DEPREME HAZIRLIK ÞART BAÞBAKANLIK AFET VE ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ BAÞKANLIÐI DANIÞMA KU- RULU ÜYESÝ PROF. DR. ORHAN TATAR, BU DEPREM BÝZLERÝ UYARMIÞTIR. ÞÝMDÝ YAPILACAK OLAN ÞEY, BÜYÜK DEPREME HAZIRLANMAKTIR DEDÝ. BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) Danýþma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremle ilgili olarak, Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý görevini de yürüten Prof. Dr. Tatar, Marmara Denizi içinde Marmara Ereðlisi güneyinde meydana gelen depremin sýð bir deprem olarak nitelendirilebileceðini söyledi. Bu depreme, þu andaki kýsýtlý verilere göre Marmara Denizi i- çinde beklenen muhtemel büyük depremin öncü depremi o- larak bakmanýn mümkün olamayacaðýný, ancak ciddiye alýnmasý geren bir deprem olarak görülmesi gerektiðini belirten Tatar, þu bilgileri verdi: "Bilindiði gibi büyük depremle ilgili o- lasý senaryolar dile getirilmektedir. Marmara Denizi içinde þu anda kýrýlmayý bekleyen 170 kilometre uzunluðunda bir fay parçasý bulunuyor. Bu fay parçasýný geometrik olarak 3 parçaya ayýrmak mümkün. Bu parçalardan Marmara Denizi içindeki en batýda olaný yaklaþýk 60 kilometre uzunluðunda ve bugün yaþanan depremin merkez üssünde. Bu, yüzey kýrýðý ve yapýlarda hasar oluþturmamakla beraber ciddiye alýnmasý gereken bir deprem. Bu deprem bizleri uyarmýþtýr. Þimdi yapýlacak olan þey, soðukkanlý davranmak, paniðe kapýlmadan bireysel ve kurumsal olarak en hýzlý þekilde kendimizi olasý büyük depreme hazýrlamaktýr. Çanakkale / aa MARMARA, 5.2 ÞÝDDETÝNDE SARSILDI MARMARA Denizi nde 5.2 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, önceki gün saat de meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin merkez üssü, Marmara Denizi olarak belirlendi. Tekirdað açýklarýnda meydana gelen 5.2 büyüklüðünde deprem, Ýstanbul Edirne ve Kýrklareli de de hissedildi. Deprem dolayýsýyla Tekirdað, Ýstanbul, Edirne ve Kýrklareli de kýsa süreli sallandý. Deprem, vatandaþlarda kýsa süreli panik yaþatsa da herhangi bir hasara ve yaralanmaya yol açmadý. Deprem sonrasý bazý vatandaþlar tedbir amacýyla evlerinden çýkarken, telefon hatlarýnda fazla yüklenmeden dolayý kýsa süreli sorun yaþandý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi (UDÝM) Müdürü Dr. Doðan Kalafat, Marmara Denizi nde meydana gelen 5.2 büyüklüðündeki depremin, Marmara Denizi nin normal bir aktivitesi olduðunu belirterek, Deprem Ýstanbul un özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi sahil kesimlerinde daha güçlü hissedildi dedi. Kalafat, depremi orta þiddette bir deprem olarak nitelendirerek, depremin sahil kesimleri ve yakýn çevresinde daha güçlü hissedildiðini ifade etti. 5.2 büyüklüðündeki depremden 20 dakika sonra, Marmara Denizi nde 2.7 büyüklüðünde bir deprem daha meydana geldi. Ýstanbul / aa Ramazan da ilk 3 gün sabýr tavsiyesi UZMANLAR, 33 yýlda bir kez, yýlýn en sýcak aylarýndan Aðustosa denk gelen ve günde 16 saat oruçlu kalýnacak olan Ramazan da, ilk 3 günden sonra saðlýklý her bünyenin oruç tutabileceðini belirtti. Müslümanlar, 31 Temmuz Pazar günü ilk teravih namazýmý kýlarak 11 ayýn sultaný Ramazan a hoþgeldin diyecek. 1 Aðustos Pazartesi günü sahura kalkýlacak ve yaklaþýk 16 saat süreyle oruçlu kalýnacak. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sert, yaptýðý açýklamada, Ramazan da ilk 3 günde saðlýklý her bünyenin açlýða ve susuzluða alýþabileceðini, ancak diyabet, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsýzlýðý olanlar ile yaþlýlarýn alýþmasýnýn mümkün olmadýðýný, bu durumdaki kiþilerin oruç tutmak yerine diyetini ö- demelerini önerdiklerini bildirdi. Sert, bir insanýn hiç yemeden 3 hafta yaþayabilirken, susuzluða ancak 3 gün dayanabileceðini belirterek, Saðlýklý insanlar belirli sürelerde sýnýrlý kalmak koþuluyla açlýða ve susuzluða direnebilir. Saðlýklý kiþilerde bile halsizlik ve zihinsel faaliyetlerde yavaþlama olabilir. Ancak, aþýrý sýcak önünde çalýþan iþçiler ve fýrýn iþçileri gibi meslekleri icra edenlerin özellikle susuzluða alýþmasý elbette mümkün deðil dedi. Adana / aa Saðlýklý insanýn fidyesi caiz deðil Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ýlahiyat Fakültesi Ýslâm Hukuku Anabilim Dalý Öðretim üyesi Prof. Dr. Nasi Aslan, Ramazan ýn 33 yýlda bir Aðustos ayýna denk geldiðini bu sebeple zahmetli olacaðýný belirterek, Ramazanda günde 16 saat oruçlu kalýnacak. Ancak, yapýlan ibadet ne kadar meþakkatli ise sevabý da o kadar fazladýr dedi. Aslan, saðlýklý insanlarýn, günler uzun ve sýcak diye tutmadýðý orucun fidyesini vermesinin de caiz olmadýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Hastalýðýndan dolayý orucunu tutamayanlar fidye verilir. Sahabe efendilerimiz çöl sýcaklarýnda bile oruç ibadetinden taviz vermedi. Ýbadette açlýk ve susuzluk birer imtihandýr. Niyet dediðimiz o- lay da bu zaten. Oruca kalben niyet etmek çok önemli. Oruca kalben niyet eden günün ona göre programlar ve açlýk susuzluk gibi dürtülere direnç gösterir. Ramazan ayýnda iþverenlerin oruç tutan çalýþanlarýna kolaylýk tanýmasý gerektiðini de vurgulayan Aslan, özellikle tarým arazilerinde güneþin altýnda çalýþanlara yönelik düzenlemeler yapýlmasýný tavsiye etti. Adana / aa Mimar Sinan'ýn ustalýk eseri Selimiye'de Raman hazýrlýðý yapýlýyor. Selimiye Camii nde Ramazan hazýrlýðý EDÝRNE Ýl Müftülüðü Ramazan ayýnýn yaklaþmasý dolayýsýyla Mimar Sinan ýn dünyaca eseri Selimiye Camii ni Müslümanlarýn ibadetine hazýrlýyor. Müftülük, camide bir yandan temizlik çalýþmalarýný sürdürürken bir yandan da özel vaaz programlarý planlýyor. Edirne Ýl Müftü Vekili Yusuf Tuna, yaptýðý açýklamada, Ramazan ayýna en iyi þekilde hazýrlandýklarýný belirterek Selimiye Camii nin ziyaretçi akýnýna uðradýðýný belirtti. Ramazan dolayýsýyla Selimiye Camii ve diðer camilerde temizlik çalýþmasý yaptýklarýný ifade eden Tuna, þunlarý söyledi: Ramazan ayý öncesi baþta Selimiye MATEMATÝK projesiyle TÜBÝ- TAK ýn yarýþmasýna katýlan lise öðrencisi Barýþ Paksoy Sen bunu yapmýþ olamazsýn denilerek reddedildi. 18 yaþýndaki Barýþ Paksoy, Ýstanbul Erkek Lisesi 12. sýnýf öðrencisi. TÜBÝTAK ýn lise öðrencileri için bu yýl düzenlediði Ortaöðretim Öðrencileri Arasý Araþtýrma Projeleri Yarýþmasý na 27 Ocak ta Ramanujan Asallarýn Genelleþtirilmesi baþlýklý matematik projesiyle katýldý. Çalýþmasýna güvenen ve yarýþmadan iyi bir derece almayý uman Barýþ, 24 Þubat ta TÜBÝTAK Ýstanbul Bölgesi Koordinatörü Prof. Dr. Ulvi Avcýata tarafýndan gönderilen ve Seviye üstü çalýþma olduðundan projeniz reddedildi þeklindeki e-postayý görünce þok yaþadý. Radikal in haberine göre; Barýþ Paksoy jüri önünde Camii olmak üzere bütün camilerimizde temizlik çalýþmasý yapýyoruz. Bildiðiniz gibi Ramazan ayýnda Selimiye Camii ne büyük bir ilgi oluyor. Ramazan boyunca camimiz ziyaretçi akýnýna uðruyor. Bizlerde Selimiye Camii ni en iyi þekilde Ramazan ayýna hazýrlýyoruz. Camideki halýlar yýkandý. Yanmayan ampullerin yerine yenileri takýldý. Þamdanlar ve lambalarýn da temizliði devam ediyor. Ayrýca Ramazan dolayýsýyla özel vaaz programlarý hazýrlýyoruz. Bu programlar merkezi sistemle bütün camilerimizde dinlenebilecek. Bu sene ayrýca isteyen imam kendi camisinde de vaaz verebilecek. Edirne / aa Formülü buldu, fakat yaþý yetmedi! Öðrenci Barýþ Paksoy savunma yapmak ve projenin kendisine ait olduðunu ispatlamak istedi, ancak bu talebi de kabul görmedi. Paksoy'un baþvurusu üzerine Ankara 15. Ýdare Mahkemesi ara kararýnda yürütmeyi durdurup, bilirkiþi a- tamaya karar verdi. Paksoy, matematikte bronz madalyasý sahibi. Ýstanbul / Yeni Asya

4 4 Y HABER 27 TEM MUZ 2011 ÇARÞAMBA ca ni as ya.com.tr Af ri ka aç ken, biz tok o la bi lir mi yiz? fri ka ký t'a sý ný et ki le yen aç lýk ve su suz luk bel ki bu gü nün me se le si de ðil, a ma ge len ha ber le - re ba ký lýr sa du rum i yi ce fe na laþ mýþ. So ma li baþ ta ol mak ü ze re Do ðu Af ri ka da kýt lýk tan do la yý aç lýk la kar þý kar þý ya o lan 12 mil yon dan faz la in - san yar dým bek li yor. So ma li, E ti yop ya, Ken ya ve Ci bu - ti nin bu lun du ðu Af ri ka Boy nu zu o la rak ad lan dý rý lan böl ge son 60 yý lýn en bü yük ku rak lý ðý nýn ve bu nun so - nu cu o lan kýt lý ðýn pen çe si ne düþ müþ du rum da. Ýn sa noð lu o ka dar za lim ve ca hil ki aç in san la rýn ha - li ni an la mak ta zor la ný yor. Aç lý ðý ve su suz lu ðu tat ma - yan la rýn, Af ri ka da ya þa nan la rý an la ma sý, id rak et me si müm kün gö rün mü yor. Ge çen ler de TV kar þý sýn da Af - ri ka i le il gi li ha ber le ri iz le yen bir zen gin, Bun lar da çok tem bel be! Bi raz ça lýþ sa lar, ta rým yap sa lar, hay van - cý lýk yap sa lar ol maz mý? di ye söy le ni yor du. Dam dan dü þe nin ha lin den an la mak i çin il lâ dam - dan düþ me yi mi bek le me li yiz? Þük re de lim ki böy le çe - tin im ti han lar la, aç lýk la, su suz luk la kar þý kar þý ya de ði liz. O hal de, bu im ti han lar la kar þý kar þý ya o lan in san la ra, in sa ni yet na mý na sa hip çý ka lým ve e li miz den ge len yar - dý mý ya pa lým. Mad dî im kâ ný mýz yok sa, hiç de ðil se on - la rý suç la mak tan u zak du ra lým ve sý kýn tý la rý nýn so na er - me si i çin duâ la rý mýz la on la ra yar dým gön de re lim. Bir leþ miþ Mil let ler, 25 Tem muz 2011 Pa zar te si gü - nü Ro ma da top la nýp So ma li ve kom þu ül ke ler de 12 mil yon dan faz la ki þi nin ha ya tý ný teh dit e den kýt lý ða çö - züm a ra mýþ. BM Dün ya Gý da Prog ra mý Baþ ka ný Jo set - te She e ran, So ma li nü fu su nun üç te bi ri nin aç lýk teh di - di i le kar þý kar þý ya ol du ðu nu be lirt miþ. Bir leþ miþ Mil let - ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on da son 60 yýl da ya þa - nan en bü yük kýt lýk ol du ðu be lir ti len fe lâ ket te yýl so nu - na ka dar a cil 1,6 mil yar do lar ge rek ti ði ve bu mik ta rýn te min e dil me si çað rý sýn da bu lun muþ. (Sa bah, 26 Tem - muz 2011) BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki Mo on, ge çen gün yaz dý - ðý bir ya zý da da Af ri ka da ya þa nan sý kýn tý yý þöy le tas vir et miþ ti: Bu, yok sa ya ma ya ca ðý mýz ka dar çar pý cý bir du rum. Böl ge de ki BM e kip le rin den her gün yü rek le ri par ça la yan ra por lar a lý yo rum. Hay van la rý su suz luk tan te lef o lan So ma li li mül te ci ler yar dým bul ma u mu duy la Ken ya ve E ti yop ya ya ya ya o la rak u laþ ma ya ça lý þý yor. An ne ve ba ba sý ný kay bet miþ ço cuk lar kor ku i çin de ve aç lýk tan bit kin düþ müþ bir þe kil de tek baþ la rý na yo la de vam e di yor. (...) A i le le rin, ço cuk la rý nýn göz le ri nin ö - nün de bi rer bi rer öl me le ri ni ça re siz lik i çin de iz le dik le - ri ni du yu yo ruz. (...) Bu o lay lar biz in san lýk a i le si ni þo ke e di yor. Na sýl böy le þey ler o lu yor? Dün ya da her ke se ye - te cek yi ye cek var. E vet, zor bir e ko no mik dö nem den ge çi yo ruz. An cak, ta rih bo yun ca in san lýk hiç bir za man bir bir le ri ne yar dým et mek ten vaz geç me miþ tir, di yo ruz. Ýþ te bu ne den le bu gün kü re sel dik ka ti bu kri ze çek - mek, a larm zil le ri ni çal mak ve dün ya halk la rý nýn So - ma li ye en faz la ih ti yaç duy du ðu bir dö nem de yar dým el le ri ni u zat ma la rý ný sað la mak a ma cýy la siz le re ses le ni - yo rum. Ço ðun lu ðu nu ka dýn ve ço cuk la rýn o luþ tur du ðu bu teh li ke al týn da ki in san la ra yar dým e de bil mek i çin 1,6 mil yar ABD Do la rý ma lî kay na ða ih ti ya cý mýz var. (...) Biz ler de bi rey o la rak na sýl yar dým e de bi le ce ði mi zi ken di mi ze mut la ka sor ma lý yýz. Bel ki tsu na mi den son ra En do nez ya ve dep rem den son ra Ha i ti i çin ol du ðu gi bi ki þi sel o la rak ba ðýþ ya pa bi li riz, Par la men to da ki tem sil - ci le ri mi zi So ma li ye da ha et kin bir yar dý ma zor la ya bi li - riz. (Za man, 23 Tem muz 2011) As lýn da dün ya in san la rý i çin 1.6 mil yar do la rý bir a ra - ya ge ti rip Af ri ka da ki aç lýk kri zi ni aþ mak hiç de zor ol - ma sa ge rek. Cid dî bir kam pan ya a çýl sa ve Af ri ka da ya - þa nan sý kýn tý in san lý ða an la tý la bil se, tah min e di yo ruz ki bu pa ra bir haf ta, bi le me di niz bir ay da top la nýr. Ýs lâm ül ke le ri nin bu yar dým kam pan ya sýn da ön cü lük et me si çok da ha uy gun. Tür ki ye de e lin den ge le ni yap ma lý, yap ma lý yýz. Ýn san lý ðýn 1.6 mil ya rý bir a ra ya ge ti rip Af ri - ka ya yar dým gö tü re me me si Af ri ka lý la rýn de ðil, in san lý - ðýn ö lü mü o lur. A TAZÝYE Kýymetli aðabeyimiz Göksel Sezen'in babasý Muhittin Sezen'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hatice - Serhat Salihoðlu / Kocaeli TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Ýbrahim Aktaþ'ýn oðlu Muhammed Said Aktaþ ile Zülfiye Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li ve AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, ye ni A na ya sa nýn sa de ce AKP nin bir pro je si ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu nu bü tün si - ya sî par ti le rin za ru ret o la rak gör dü ðü nü bil - dir di. Prof. Dr. Þen top, yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni ya sa ma dö ne mi nin bi rin ci ön ce li ði nin A na ya sa ko nu su ol du ðu nu be lir te rek, bu ko - nu da bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a - ti ta þý dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin se çim sü re - cin de ye ni bir A na ya sa fik ri ne a þi na ol du ðu nu ve bu ko nu da tar týþ ma lar ya þan dý ðý ný kay de den Þen top, CHP de, MHP de ye ni A na ya sa ko nu - sun da bir çok gö rüþ a çýk la dý ve ça lýþ ma lar yap - tý lar. Ne ti ce i ti ba ri i le ye ni A na ya sa sa de ce AK Par ti nin bir pro je si de ðil. Tür ki ye de bü tün si - ya si par ti le rin za ru ret o la rak gör dük le ri ve Tür ki ye nin de as lýn da bir ta ri hi za ru ret o la rak kar þý kar þý ya kal dý ðý bir pro je dir di ye ko nuþ tu. Ha zýr la na cak o lan ye ni A na ya sa nýn Tür ki ye de i le ri de mok ra si nin sað lan ma sý nok ta sýn da ö ne - mi ne i þa ret e den Þen top, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: Tür ki ye de halk ta ra fýn dan se çi len le rin ger çek an lam da ik ti dar o la bil me si i çin A na ya - sa da yer a lan bü rok ra tik o li gar þi ik ti da rý nýn tas fi ye e dil me si lâ zým. Ve sa yet çi an la yýþ sis te - mi nin tas fi ye e dil me si la zým. Bu a çý dan A na ya - sa bir za ru ret. Ye ni ya sa ma dö ne min de A na ya - sa ya pý la cak, ben bu nu ü mit e di yo - rum. Çün kü bü tün par ti ler bu nu is ti yor, Tür ki ye de mil let bu nu is ti yor. Ye ni A na ya sa nýn sa - de ce si ya sî par ti le rin ta sar ru - fun da ol ma dý ðý ný be lir ten Prof. Dr. Mus ta fa Þen top, Mil let ye ni A na ya sa yý bek - li yor, se çim dö ne min de bir çok yer de ben bu nu gör düm. Çok fark lý par ti ler den o lan in - san la rýn da A na ya sa ko nu suy la il gi li cid dî bir ü mit ve he ye can ta þý dý ðý ný gör düm. Na sýl ye min me se le sin de CHP yi ken di ta ba ný zor la mýþ sa, A na ya sa ko nu sun da da bü tün par - ti le rin ken di seç men ta ba nýn dan ay ný zor la ma yý, ta le bi gö re ce ði ka na a - tin de yim de di. A na ya sa nýn, müm kün ol du ðu ka dar ge - niþ bir mu ta ba kat la ha zýr - lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Þen top, Ya ni bir par ti nin Mec lis te ne ka - dar bü yük bir ço ðun lu ða sa hip o lur sa ol sun tek ba þý na A na ya sa ha zýr la - ma sý prob lem li. Ye ni A - na ya sa müm kün ol du ðu ka dar ge niþ bir mu ta ba kat la ha zýr lan ma lý di ye ko nuþ tu. MA SA YA ÞART SIZ O TU RUL MA LI A na ya sa Ko mis yo nu Baþ kan ve ki li Þen top, ye ni A na ya sa i çin ya pý lan ça lýþ ma la ra bir uz laþ - ma a ma cýy la ma sa ya o tu rul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Bu dö nem de ye ni bir A na ya sa ya pý la cak. Do la yý sýy la Mec lis te ki si ya sî par ti ler a ra sýn da ki i liþ ki ler, sa yý sal tab lo - lar bir ya na bu ra da ta ri hi bir za ru ret ol ma sý ye - ni A na ya sa nýn ya pý la ca ðý ko nu sun da ü mit ta - þý ma mýz i çin baþ lý ba þý na ye ter li. Her par ti ken - di si o tu rup ha zýr la dýk la rý me tin le ri tar týþ mak ye ri ne, A na ya sa yla il gi li te mel an la yýþ la rý ný, te - mel yak la þým la rý ný or ta ya koy ma lý, bun la rý tar - týþ ma lý. Ya ni ma sa ya o tu rur ken kýr mý zý çiz gi - ler le, ön þart lar la de ðil, bir uz laþ ma, bir an laþ ma çý kar ma ü mi diy le, he de fiy le ma sa ya o tur ma lý. El bet her ke sin kýr mý zý çiz gi le ri var. AK Par - ti nin de kýr mý zý çiz gi le ri var, ol maz sa ol maz la rý var. A ma ma sa ya ol maz sa ol maz la rý ko ya rak o tur du ðu muz da, o ra dan bir uz laþ ma çý kar mak zor la þýr, o nun ö nü nü tý kar. Her þey ko nu þu lur a ma her kes kýr mý zý çiz gi le ri ni ha ye tin de ko yar. Ben böy le bir tab lo nun Tür ki ye de, A na ya sa yla il gi li bir uz laþ ma tab lo su nun çý ka ca ðý ka na a tin - de yim. Çün kü bu Tür ki ye a çý sýn dan bir za ru - ret. Te kir dað / a a Yeni Anayasa zarurî MECLÝS ANAYASA KOMÝSYONU BAÞKANVEKÝLÝ ÞENTOP, YENÝ ANAYASAYI BÜTÜN SÝYASÎ PARTÝLERÝN ZARURET OLARAK GÖRDÜÐÜNÜ KAYDETTÝ. Prof. Dr. Mus ta fa Þen top TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Dev le tin tüm sis tem ve ku rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan gý cý da a na - ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz la zým de di. Hi sar cýk lý oð lu, To kat ta 26 Ha zi ran A ta türk Kül tür Sa ra yý nda dü zen le nen ver gi re kort men le ri ö dül tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a - na ya sa ça lýþ ma la rý na da de ðin di. TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Dev le tin tüm sis tem ve ku - rum la rý ný ye ni den ya pý lan dýr ma mýz la zým. A ma ta ma mý ný. Bu nun baþ lan - gý cý da a na ya sa, a na ya sa yý ye ni den e le al ma mýz lâ zým. Bu ra da da bir þans var, mu ha le fet ik ti dar ye ni a na ya sa nok ta sýn da mu ta ba kat. Ye ni a na ya sa - yý hep be ra ber, bu 72 mil yo nun mu ta - ba kat söz leþ me si. Ben yap tým i le bu iþ ler ol maz. A na ya sa i þi 72 mil yo nun or tak lýk söz leþ me si ay ný za man da. Ö - nü müz de ki dö nem de hýz la, se çi len par la men to nun bi rin ci gün de me al - ma sý ge re ken en ö nem li ko nu, bu ye ni bir a na ya sa se ne si ne gö tü re cek bir a na ya sa. De va mýn da si ya sî par ti ler ve se çim ka nu nu. E ðer de mok ra si nin da mar la ra in me si ni is ti yor sak se çim ve si ya si par ti ler ka nun da de ði þik li ðe git me miz lâ zým. Mil let ve ve ki li a ra - sýn da ki ba ðý güç len dir me miz lâ zým. E ðer bu ba ðý güç len di re mez sek si zin bu ra da mil let ve ki li ni þi kâ yet et me hak ký nýz ol maz. To kat Va li si Þe rif Yýl maz i se To kat a ya tý rým yap mak is - te yen iþ a dam la rý nýn ö nün de ki en gel - le ri kal dýr dýk la rý ný be lirt ti. Ko nuþ ma - la rýn ar dýn dan Va li Yýl maz, Hi sar cýk lý - oð lu, To kat Be le di ye Baþ ka ný Ad nan Çi çek, AKP To kat Mil let ve ki li Di lek Yük sel, CHP To kat Mil let ve ki li Or - han Düz gün, To kat TSO Baþ ka ný Ah - met A rat ve Si vas TSO Baþ ka ný Os - man Yýl dý rým To kat ta 2008, 2009, 2010 yýl la rýn da ki ver gi re kort men le ri - ne plâ ket le ri ni ver di. To kat / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan baþ kan lý ðýn da ki te rör zir ve si so na er di. Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu - tu nda ki top lan tý yak la þýk bir sa at sür dü. Top lan tý da, Sil van sal dý rý sýy la il gi li ya pý lan ça lýþ ma la rýn e le a lýn dý ðý tah min e di li yor. Sil van da ki sal dý rýy la il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve Ý - çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan i ki ay rý ra por ha zýr lan ma sý yö nün de ça lýþ ma baþ la týl mýþ tý. Baþ ba kan Er do ðan baþ - kan lý ðýn da ki top lan tý ya, Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa - ner, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta - lay, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin ve A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ka - týl dý. Top lan tý son ra sýn da Baþ ba kan Er do ðan i le Ge nel kur may Baþ ka ný Ko þa ner bir sü re baþ ba þa gö rüþ tü. Top lan tý ya ilk o la rak Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner gel - di. Mi ni te rör zir ve si o la rak de ðer - len di ri len top lan tý da a ðus toy a yý nýn ba þýn da ger çek le þe cek o lan YAÞ ön - ce sin de ger çek leþ me si dik kat çek ti. Geç ti ði miz haf ta i çe sin de Cum hur - baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur - may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner bir a ra ya gel miþ ti. An ka ra / ci han Baþbakanlýk Konutu nda terör zirvesi toplandý ÇAÐ LA YAN'DA KÝ Ýs tan bul A da - let Sa ra yý ba sý na ta ný týl dý. Ta ný - tým da ad li ye sa ra yý ba sýn men - sup la rý na gez di ril di, fo toð raf ve gö rün tü al ma la rý na i zin ve ril di. Bu ra da ga ze te ci le re a çýk la ma ya - pan Ýs tan bul Baþ sav cý sý Tu ran Ço lak ka dý, Çað la yan da ki Ýs tan - bul A da let Sa ra yý nda 300 mah - ke me nin ol du ðu nu ve 350 ha kim i le 200 ci va rýn da sav cý nýn gö rev ya pa ca ðý ný söy le di. Ban ka, pos ta - ne, sað lýk ü ni te si, ka fe, ye mek sa - lo nu, çay o cak la rý, ku a för gi bi sos yal te sis le rin de ad li ye de yer a la ca ðý ný i fa de e den Ço lak ka dý, þöy le de vam et ti: Bu ra nýn yak la - þýk 5 bin ça lý þa ný o la cak. Gün lük sir kü las yo nu bin ci va rýn da gö rü yo ruz. Bu ra sý tek nik an lam - da da pro fes yo nel yö ne ti le cek. Gü ven lik þir ket le ri þu an i çin gö - re ve baþ la dý. Gör dü ðü nüz gi bi pý rýl pý rýl, ter te miz bir te sis. Bü - tün te sis le ri miz mo dern. Mah ke - me sa lon la rý na sa nýk, iz le yi ci ve ha kim gi riþ le ri fark lý yer ler den ya pý la cak. Bu bi na ya 17 ay rý yer - den de gi riþ var. Bir ba sýn men - su bu nun ad li ye nin fi zi ki ya pý sý - nýn yar gý la ma sü re si ni et ki le yip et ki le me ye ce ði ni sor ma sý ü ze ri - ne de Ço lak ka dý, Mut la ka et ki li o la cak. Böy le ra hat bir mah ke - me de so ruþ tur ma ve ko vuþ tur - ma lar da ha hýz lý o la cak. Ya ni me kan prob le mi yok. Ye ni ad li ye bi na sýy la ad li o lay la ra mü da ha le - miz de bir ge cik me miz ol ma ya - cak ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a MAR DÝ N Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Ay gün, Nu say bin de e le ge çi ri len si lâh ve mü him ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril mek ü - ze re yur da so kul du ðu ka na a ti ni ta þý dýk la rý ný söy le di. Ay gün, Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri nin, bir sü re ta kip et ti ði TIR ý Nu say bin Böl ge Tra fik Ýs - tas yo nu kar þý sýn da bu lu nan ben zin is tas yo nun da dur dur du - ðu nu ha týr lat tý. Ba rut ad lý e ði - tim li kö pek yar dý mýy la TIR da a - ra ma yap týk la rý ný be lir ten Ay - gün, a raç ta ki zu la lar da, 19 Glock mar ka si lâh, 7 Be ret ta mar ka si - lâh, 2 a det CZ75D Com pact ve l a det CZ75 mar ka si lah, l a det þar jö rü ta ký lý hal de o to ma tik ta - ban ca, 2 ka laþ ni kof mar ka u zun nam lu lu si lâh, 5 bin 20 ta ban ca mer mi si, 3 bin 760 ka laþ ni kof mer mi si ol mak ü ze re top lam 32 a det si lâh, 8 bin 780 a det mer mi ve 56 þar jör e le ge çi ril di ði ni bil - dir di. Ay gün, si lâh ve mü him - ma týn te rör ör gü tü PKK ya ve ril - mek ü ze re I rak ýn ku ze yin den yur da so kul du ðu nu de ðer len dir - dik le ri ni i fa de etti. Bu arada kullandýðý TIR'da yapýlan aramada çok sayýda silâh ve mühimmatla yakalanan kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. S. S'nin avukatý Cafer Aydýn, ''Müvekkilim çevreye olan borçlarýný ödemek ve baþka bir çýkýþ yolu olmadýðý için böyle bir iþe girmiþtir'' dedi. Aydýn, S. S'nin polis ve adliyede de piþmanlýðýný dile getirdiðini aktardý. Mardin / a a 65 ki þi, sor gu dan son ra ser best kal dý ZEYTÝNBURNU'NDAKÝ o lay la rý pro vo ke et tik le ri id di a sýy la gö - zal tý na a lý nan 65 ki þi, sav cý lýk - ta ki sor gu la rý nýn ar dýn dan ser - best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Gü ven lik Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri ta ra fýn dan gö zal tý - na a lý nan 65 ki þi, po lis te ki sor - gu la rý nýn ar dýn dan Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Sav cý lýk - ta i fa de le ri a lý nan 65 ki þi, sor - gu lan dýk tan son ra ser best bý - ra kýl dý. Ö te yan dan Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin gö zal - tý na a lý nan 22 ki þi da ha Ba kýr - köy Ad li ye si ne sevk e dil di. A lý - nan bil gi ye gö re, Zey tin bur - nu nda ki o lay la ra i liþ kin o la rak Ýs tan bul Gü ven lik Þu be Mü dür - lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lý - nan 22 ki þi nin da ha iþ lem le ri ta mam lan dý. Bu ki þi ler, Çe vik Kuv vet Þu be Mü dür lü ðü ne a it a raç lar la Ba kýr köy Ad li ye si ne sevk e dil di. Ýs tan bul / a a Askerî araca saldýrý: 4'ü asker 7 yaralý DÝYARBAKIR'IN Ha ni il çe si nin Gö meç Kö yü ya kýn la rýn da te rö - rist ler ce dü zen le nen sal dý rý da 4 ü as ker 7 ki þi ya ra lan dý. Va li Mus ta fa Top rak, ih bar ü ze ri ne Gö meç kö yü kýr sal ke si min de ya pý lan a ra ma da e le ge çi ri len 600 bin kök Hint ke ne vi ri nin im ha e dil di ði ni söy le di. Hint ke - ne vir le ri nin im ha e dil me sin den son ra il çe mer ke zi ne dö nen as - ke ri a ra ca te rör ör gü tün ce si lah lý sal dý rý dü zen len di ði ni be lir ten Va li Top rak, Sal dý rý da, 2 ast su - bay, 2 as ker, muh tar, zi ra at tek - nis ye ni ve u yuþ tu ru cu þüp he li si ya ra lan dý de di. Böl ge de o pe - ras yon sü rü yor. Di yar ba kýr / a a Polis karakoluna ses bombasý atýldý DÝYARBAKIR Sa na yi Si te si i - çe ri sin de ki Mo to sik let li Tim - ler A mir li ði ne ses bom ba sý a - týl ma sý so nu cu 5 po lis me mu - ru ha fif þe kil de ya ra lan dý. E di - ni len bil gi ye gö re, A sa yiþ Þu - be Mü dür lü ðü ne bað lý Mo to - sik let li Tim ler A mir li ði ne kim - li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce a tý lan par ça te sir li ses bom ba sý dolayýsýyla, tek kat lý ka ra kol bi na sýn da yan gýn çýk tý. Pat la ma dolayýsýyla 5 po lis çe þit li yer le rin den ya ra - la nýr ken, bir po lis mo to sik le ti de kul la nýl maz ha le gel di. Yan gýn o lay ye ri ne ge len it fa i - ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rül dü. Ya ra la nan po lis me mur la rý has ta ne le re sevk e di lir ken, o lay la il gi li so ruþ tur - ma baþ la týl dý. Di yar ba kýr / a a Hisarcýklýoðlu: Devlet tamamen yenilenmeli TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, DEVLETÝN TÜM SÝSTEM VE KURUMLARINI YENÝDEN YAPILANDIRMAMIZ LÂZIM. AMA TAMAMINI. BUNUN BAÞLANGICI DA ANAYASA DEDÝ. TOBB Baþkaný, Tokat'ta yaptýðý konuþmada önemli mesajlar verdi. Ýstanbul Çaðlayan'da hizmete giren Adalet Sarayý basýna tanýtýldý. Silâh ve mühimmatý taþýyan þoför serbest Yeni adliye binasý, yargýyý hýzlandýracak

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı