flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin"

Transkript

1 da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim kuflak öyle yetiflti. Yar n hemen her fley kurtulacak. O zamanki a rl kl ak mlara göre yar n sosyalizm kurulacak diye düflünüyorduk. Ondan sonra 12 Eylül oldu, Sovyetler Birli i çöktü o pembe tablolar h zla karard baflkalar için. Ac d r ama bizim içimizden de çok dönek ç kt. Bunda baflka faktörlerinde önemi oldu. Bu döneklik olgusu inançlar y kt. Hayata ve dünyaya karfl güvensizlik yaratt. Bu da döneklik olgusunu tahrik eden unsur oldu. Atatürk e çeflitli flekillerde sald r l yor biliyorsunuz. Din istismar ile, bölücülük yaftas alt nda sald r l yor. Ama en büyük kötülü ü Atatürkçülük kisvesi alt nda Atatürkçülük yapanlar yapm fllard r. Yak n tarihte tren penceresinden bak p kendini Atatürk gibi oldu unu zannediyor. Atatürk gibi tren penceresinden bak p Atatürkçü olunmaz. Trene bak p Atatürkçü hiç olunmaz. stiklal Marfl iflkence arac olarak kullan l rsa ne olur dünyan n en güzel sözlerini, en güzel melodisini olan stiklal Marfl m z 12 Eylül de iflkence arac olarak kullan ld. Sonuç gençleri ulusal de erlerden, Atatürk ten so utmak biçiminde tecelli etti. Ulusal de erler derken ne kasteti imi aç klamaya gerek yok zaten. Atatürk milliyetçili inin de zaten rkç l k ve flovenlikle ilgisi olmad - n gerekirse aç klayabilirim. Nadir Nadi gibi emektar bir Atatürkçü bile flaka yollu olsa Ben Atatürkçü De ilim diye kitap yaz nca gençler bambaflka yerlere uçma tehlikesi ile karfl karfl ya geldiler. Burada gençlerle karfl karfl ya olmaz bana ayr bir haz veriyor. Türkiye nin de il, dünyan n en güzel köflelerinden birinde bu güzel havada baflka fleylerden bahsetsek iyi olurdu. Bu toplant n n önemi biraz da bundan kaynaklan yor. Medya denen olgu ça m z n en önemli unsurlar ndan bir tanesidir. Geçmiflin egemenlerinin hiçbir flekilde sahip olmad bir araçt r. Ne Cengiz Han, ne Firavunlar, ne Napolyon böyle bir vas tas yoktu. Ama günümüzün egemenleri insanlar kafalar ndan esir etmek konusunda son derece etkili olan böyle bir vas taya sahiptirler. Bugün kitle haberleflme vas talar ço unlu u itibariyle iletiflim de il iletiflimsizlik arac haline dönüflmüfllerdir. Onun için bu organizasyon do rudan iletiflimi sa lamas bak m ndan fevkalade önem tafl maktad r. Bu güzel beldede flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin ayd nl k olmas için gerçekleri çirkin de olsa oldu u gibi görmek zorunday z. Naz m n bir dizesi var diyor ki; Gökten ayet inmedi geçmiflimizin nas l olaca na/ Gelece imizi kendimiz kendi ellerimizle yapaca z Madem ki gelece i yapacak olan bizleriz, bu sorunlara çözüm bulacak olan bizleriz. Doktorumuz burada oturuyor. T pk bir doktor gibi gerçeklere bakmaktan korkmamam z gerekir. Kandan korkan, yaraya bakmaktan tiksinen doktor bu tür hastal klara çare bulamaz. Dünyan n gerçeklerini ac mas z, çirkin de olsa burada sizlerle birlikte görece iz. Burada bir nokta üzerine durmak, vurgulamak istiyorum. Baflkan da o istikamette yönlendirmek istedi beni. Buradaki iki arkadafl m z iki temel konuda e itim ve sa l k konusunda çöküfl ki di er alanlarda kendisini gösterir ama en baflta bu iki alanda gösterir. Belki buna bir de sosyal güvenli i eklemek icap eder. Bu temel üç alan n üzerindeki çöküflün üzerinde bir büyük tarihsel dönüflüm üzerinde yo unlaflmak istiyorum. Bunu alg lamak laz m. Ben bunu söyledi im zaman emperyalizm filan diyorsun, hiç mi bizimkilerin kabahati yok. Burada flunu görmek laz m.bizim en büyük kabahatimiz emperyalizm gerçe ini yeterince alg lamam fl olmam z. Fark nda olup veya olmadan onun de irmenine su götürecek davran fllar içinde olmam zd r. Sorunlar n temel kayna burada kendisini göstermektedir. Emperyalizm farkl flekillerde alg lan yor veya alg lanm yor. Ben iki önemli olay, haf zamda önemli yer etmifltir, birisine bizzat tan k oldum. Burada nakletmek isterim. Bir tanesi Koreli köylünün maceras ; Dünya Ticaret Örgütünün daha önceki ad GATT idi. Bu köylü GATT n son zamanlar nda ç k p genel merkezi Cenevre deki binas n n önünde b ça n ç kar p karn na sap- 46

2 lay veriyor. Bu onaylanacak bir eylem biçimi de il. Çok önemli olan nokta flu. Koreli köylü tar m n içine düfltü ü felaketi ülkesindeki tar m n yoksullaflmas n kendi hayat ndaki çöküflün gerçek nedenini görüp bunun da küresel iktidar odaklar oldu- u bilincine var yor, sesini de duyurabilmek için de bu eylemini gerçeklefltiriyor. kinci alg lama bizden; Diyarbak r a bir konferans dolay s yla gitmifltim. Diyarbak r Belediyesinin oynad bir oyuna götürdüler beni. Oyunun ad, Alada l M ho. Bu bildi iniz bir vatandafl tipi. Doktor taraf ndan kand r l yor, general taraf ndan horlan yor, a a taraf ndan sömürülüyor, bakkal taraf ndan kaz klan yor. Çevresindeki herkesten belli muameleler görüyor. Oyunun sonuna do ru Alada l M ho kurtuluflunu ilan ediyor. Tiyatro elefltirmeni de ilim ama, Diyarbak rl gençler ak l almaz baflar yla oyunu sergilediler. Ama oyundaki mesaj ilginç, bafl na bu iflleri getirenlerden birini yere sermek suretiyle kurtuluflunu ilan ediyor. Kimi yere serdi biliyor musunuz? Bakkal. Yan mda bir avukat arkadafl vard. Ona sordum a aya ne oldu? Arkadafl m, bu oyunun orijinalinde yere serilenin a a oldu unu kiflilik haklar na tecavüz olmas n diye onu de ifltirdiklerini söyledi. Dikkat buyurun. O sahnede MF, Dünya Bankas vs yok, kim var bakkal var. Din, slamc sermaye ç ks n bakkal ortadan kald rs n alk fl tutmak icap edecektir. Bu iki olay emperyalizm gerçe ini görmenin farkl alg lamalar na örnek olarak flu anda akl ma gelmifl bulunuyor. Ça m z n de iflik tan mlamalar, feza ça, bilgisayar ça-, vs. bir özelli i daha var pazarlama ça. Her fley pazarlan yor. Politikalar, modeller de pazarlan yor. Dolmabahçe vapurundaki jilet satan pazarlamac gibi. Jilet satan vatandafl ne diyor, kadife gibi temas Kadife nerede, jilet nerede. Do ruyu söylese jilet elinizi keser, yüzünüzü keser, çocu unuzdan uzak tutun dese herkes sakal b rakmaya bafllar. Günümüzün küresel pazarlamac lar bu tekni e vak flar. Mesela küreselleflme diye bir ad buldular. Asl nda emperyalizm, insana hofl ça r fl m yapmayan olgular de iflik isimlerle adland r r z. Karfl da wc görüyorum. Oraya Türkçe ad n yazsak çirkin kaçar. Sadece ngilizce merak ndan dolay de il, çirkin olmad için o harfleri kullan yoruz. Emperyalizm dese hemen herkes durumu kavrayacakt r, çirkin ça r fl m olacakt r. Emperyalizm yerine küreselleflme dedi iniz vakit ifli tatl ya ba lamak daha kolay olabiliyor. Küreselleflme hofl ça r fl mlar yapt rd için herkes kendisinde küreselleflmeye yak n bir fley bulabilir. Marksist adam, proletarya enternasyonalizmi, sosyalizme giden yol küreselleflmeden geçer. Y llar n Marksistlerinin a z ndan bile böyle fleyler duyuyorsunuz. Müslüman adam, zaten bizim Hazreti Muhammedimiz de ümmet birli i düflünüyordu, bu da ayn yere gidiyor, bizim istedi imize gidiyoruz, diyor. Faflist de küreselleflmeci, Hitler küre fleklinde bir balonla oynarken temsil edilir Charlie Chaplin taraf ndan. Balon daha sonra patlar ama olsun küreselleflmecidir. Dünya bir bütün olacak, onun tepesinde üstün rk olacak, onun tepesinde Hitler in kendisi olacak. Atatürk küreselleflmeci mi? Bence bal gibi küreselleflmeci. Bugün 30 a ustos, iki ay kadar önce 1922 de diyor ki, Türk milleti önemli bir savafl veriyor. Onun için bizim üzerimize bu kadar ac mas z geliyorlar. Bu kadar uzun sürüyor. Bizim mücadelemiz sadece kendimiz için verilen mücadele de il, tüm mazlum milletlerin kurtulufluna yönelik mücadele. Onun için smet Pafla ona nsanl k idealinin eflsiz simas, eflsiz kahraman Atatürk diyor. Onun mücadelesi Türkiye ile s n rl olmayan tüm mazlum milletlerin kurtulufluna yönelik bir mücadeleydi. Dolay s yla o da küreselleflmeci. O zaman bunlardan herhangi birine mensup olan n bu ideolojilerinden herhangi birisinin penceresinden bakan insan n küreselleflmecidir diye bir sonuca varmak mümkün. Amma velakin buna karfl bizim bir f kram z var. Karadeniz Temel f kras. Karadeniz de yerleflim yerleri birbirine uzak, Fadime ye mesaj ba- ararak bile ulaflt ram yor. Silah ç - kar p bir el ateflliyor, Fadime durumu kavr yor, f nd kl kta bulufluyorlar. Böyle günler tatl tatl giderken dris adrese gidip geliyor bir de bak - 47

3 yor Temel y k lm fl depresif bir durumda. Temel bu kadar güzel anlafl - yordunuz, sonunu hay rl ba layamad n z m? Sorma her fley güzel gidiyordu ama av mevsimi geldi Fadime kötü yola düfltü. Bizim küreselleflme ile ba lant s ne. Ayn Fadime gibi baz lar kimin silah niye ça r - yor diye sormadan pefline tak l yor. Ne oluyor günümüzde baz lar gibi Fadimeden beter oluyorlar. Küreselleflme ama neyin küreselleflmesi diye sormuyor. Bunun için canal c sorular var sorulmas gereken. Sormam z gereken bizi kim yönetecek? Ald - m z cevap falan filan Ama gerçek m zrak çuvala s m yor. Bak yorsunuz bizi bizimle hiç alakas olmayan bizimle ilgisi olmayan yerlerde al nan kararlar yönetiyor. Tar mdan devlet deste i çekilsin mi çekilmesin mi? Lübnan a asker gönderelim mi göndermeyelim mi? E itim özelleflsin mi özelleflmesin mi? Bunun kararlar nerede veriliyor? Art k çok aç k biçimde belli ki, demokratik biçimde oluflmayan kararlar demokratik yolla al nmayan bir tak m küresel iktidar odaklar nda veriliyor. Yani Dünya Ticaret Örgütü, IMF de al nan kararlar bize münasip yolla dayat l yor. Burada da en büyük silahlar borçland rmak. stersen sor bakal m, sende tar - ma destek var niye bendekini k s tl - yorsun. Sende yüksek ö renim hala kamusal hizmet olarak sürdürülüyor. Almanya da vak f üniversitelerinin pay yüzde 1 civar nda bizde gelip vak f üniversitelerini dayatan formüller ç kar yorsun. Bunlar s k ysa sor. Onlar n elinde bir silah var, borçland rma silah. O yetmezse öbür silah da kullan yor Irak ta, Lübnan da oldu u gibi. Atatürk dinazorlaflt r yor filan diyorsun tamam da bizi nereye götürüyorsun. Sen egemenlik kay ts z flarts z milletindir özlemi yerine egemenlik kay ts z flarts z uluslar aras sermayenindir bunun ad da küresel kapitalizm ve giderek küresel faflizmdir. Sen küreselleflme diyorsun ama bir fleyi daha bilmek istiyorum bunun ideolojisi nedir? Hala eski kafal l k yap yorsunuz, ideolojilerin sonu geldi diye yan t al yoruz. deolojilerin sonu geldi diye diye çok ba naz bir ideolojiyi dayat yorlar. Hala okutuluyor mu bilmiyorum, Moliere in Kibarl k Budalas diye oyunundan parçalar okurduk. Kibarl k budalas, Mösyö Jourden in paras var biraz da müzik, gramer, resimden pay m alay m diye hocalar bulup dersler al yor. Hocas kafiyeli konuflursan bu manzum olur, ama düz konuflursan nesir olur, diyor. O güne kadar hiçbir fley yapmad na inanan Mösyö Jourden Ben bugüne kadar nesir yap yormuflum diye seviniyor. Nesir yapt n bilmeden nesir yapan Mösyö Jourden gibi biz de ne oldu unu bilmeden bir ideolojinin tutsa yap lmaktay z. Baflkan söyledi bu ideolojinin babas belli Hayek ve Friedman dedesi belli Adam Smith filan bu ideolojisin ad neoliberalizm. Bu da güzel bir pazarlama sözcü ü. Yeni Liberalizm demek ne yeni ne de özgürlükçü. nsanl k bununla 19. yüzy lda tan flt. Dünyada nerede hayata geçirilme söz konusu olduysa orada demokrasinin rafa kald r lmas gündeme geldi de fiili de tarihin gördü ü en kanl diktatörlüklerden biri olan Pinochet diktatörlü ünün gelmesi gibi. 24 Ocak ta Kenan Evren ile 12 Eylül ün gelmesi gibi. Ama ne adla geldi, Atatürkçülük ad yla. De erli dostlar ne yeni ne de özgürlükçü olan bu düzenin ad vahfli kapitalizmdir. Kibar ad liberalizmdir. 19. yüzy l vahfli kapitalizmi bizi nereye götürmüflse bizi oraya götürecek, çünkü baflka yere götürmesi mümkün de il. Farkl bir sebep yok ortada. Avrupa da en ac mas z vahfli sefalet tablosu ortaya ç kt. Victor Hugo nun, Emile Zola n n romanlar na konu olan. O yetmedi 1970 lerden sonra dünya çap nda bir sömürü ve kölelefltirme bafllad. Amerika da bir rk ortadan kald r ld. Çiçek mikrobu olan battaniyeler da t ld. Afrika boydan boya kölelefltirildi. Çin ve köpekler giremez tabelalar yla donat ld. Hindistan da çocuklar n parmaklar kesildi, ngiliz dokuma sanayine rakip olacaklar diye. Osmanl mparatorlu u paramparça edildi. Bu ne zamana kadar devam etti, kinci Dünya Savafl sonras na kadar. kinci Dünya savafl ndan sonra iflçi s n f n n mücadelesi sosyalist ideolojilerin etkisi Sovyetlerdeki devrimin etkisi bir araya geldi bat l kapitalistler iflçilerine, emekçilerine karfl tavizkar olmak zorunda kald - lar. Tavizkarl n sonucu sömürü düzeni üzerinde sosyal devlet olgusu hayata geçirildi. Daha önce ad mlar at lm flt ama esas olarak kinci Dünya Savafl sonras s ras nda oldu. Bir musibet, bin nasihatten iyidir, denir ya. Önce Birinci Dünya Savafl sonras nda, sonra da kinci Dünya Savafl sonras nda. Birinci Dünya savafl sonras nda Uluslararas Çal flma Örgütü kuruldu, kinci Dünya Savafl sonras nda Philedelfiya bildirgesi bir yerdeki yoksulluk bütün insanl - a yönelmifl bir tehdittir ilkesini Uluslararas Çal flma Örgütünün anayasas na koydu. Yani bar fl için sosyal adalet esast r ilkesi de benimsenmifl gibiydi. Bu devam ederken bir baflka tohum da ekilmeye bafllanm flt. Neoliberalizm geliflmeye bafllam flt. 19. yüzy lda liberalizmi kuran Adam Smith ciddi bir adamd ve Marks da ondan yararlanm flt r. Friedman n özelli i bizdeki televoleciler var ya televoleci iktisatç lar n Amerika daki ilk örneklerinden biridir. Kar s ile birlikte televizyon söyleflileri var. Bunlar yay nland söyledikleri de Adam Smith in söylediklerini tekrardan ibarettir. Bu bireysel ç kar üzeri kurulan bir düzende herkes kendi menfaati için baflkas yla mücadele ederse toplumda ideal denge do ar, iflsizlik kendili inden önlenir, fiyatlar en iyi flekilde teflekkül eder. Neden 19. yüzy lda bu kadar derin kabul gördü. Bunun gerisinde iki önemli neden yatar. Bir tanesi dinsel, di eri sözüm ona bilimsel. Özal n tanr zenginleri sever demiflti ya, yoksul ile zenginin oldu u düzene kar flmay n çünkü yoksulluk tanr n n baz kullar na verdi i cezad r. Zenginlik de baz kullar na sevaplar ndan dolay mükafatt r. Bu düzen 48

4 ilahi bir düzendir, siz kar fl p da tanr n n takdirine müdahale etmeyin. Bilimsel olan Darvin in bulgular var. Sa l kl sa l ks z tasviye eder, çal flkan tembeli tasviye eder ilahi düzen gibi do a düzenine uygundur. Darvin in bulgusu vahfli hayvanlarla ilgilidir. Engels Darvin in kendi liberal anlay fllar na temel yapanlar, kendi vatandafllar n ne duruma sokuyorlar. Do ada dayan flma ve çeliflki yan yana vard r. K sacas bu iki dayanak, 19. yüzy l liberalizmi insanl n büyük aray fl na yan t buldu. O ideolojinin hayata geçmesiyle birlikte insanl n büyük aray fl yan t buldu. Bu da bilimsel teknolojik devrim. Sanayi devrimi ve bilimde bafldöndürücü geliflmeler. Yine Naz m a dönelim. Aya gidilmeden önce söylüyor. Aya gidilecek ama dünyada ezen ile ezilen ne zaman olmayacak, kim ne zaman hor görülmeyecek. Hitler Almanyas nda da teknoloji çok geliflti, ama t p ne amaçla kullan ld. En az gazla en çok adam nas l öldürülür? Bilim ve teknik tek bafl na ifli yaram - yor. Naz m bu ne zaman olacak diye birçok soru soruyor. Sonra Ben bu sorunun cevab n bilirim, çünkü ben komünistim diyor. 19. yüzy lda ortaya ç kan bu görüfl do urdu u felaketlerin sonucunda insanl n belli bir idrake ermesiyle birlikte sosyal devlete yerini b - rakt. Bat daki bu sosyal devlete koflut olarak bir önemli geliflme baflka ülkede oldu lerden itibaren liberalizmin insanl a mutluluk getirmedi ini gördü ve kendi ülkesi için farkl bir model hayata geçirdi. Mustafa Kelam bu kifli. O sayede doktor han m n söyledi i sa l n sosyalleflmesi konusunda at lan ad mlar sonucu o dönemde bütün salg n hastal klar n kökü kaz nd. Tinerci olmaya namzet çocuklar general, profesör oldu. Çobandan cumhurbaflkan oldu bu ülkede. Oldu da neye yarad demeyin onun sorumlulu u Atatürk e ait de il. Bundan sonra olmayacak art k öyle fleyler. E itimin özellefltirilmesi sonucu tinerci çocuklar n say s artacak onlara karfl da ölüm mangalar seferber olacak. Sabahlar çocuk ölüleri toplanacak Brezilya da oldu u gibi. Neoliberalizm ne zaman do du. Her ne kadar 1946 larda Hayek ve Friedman ideolojilerini oluflturmaya bafllad ysa da, 1970 lerden sonra yeni bir ekonomik bunal m dönemi neoliberalizmin t rman fl na zemin haz rlad. Çünkü bu bunal ma sosyal devlet çare bulam yordu. Bat ve Kuzey Amerika ba lam nda sosyal devlet hayata geçmiflti ama, dünyada yoksul ile zengin aras nda uçurum büyümüfltü. Bunu sa lamak durumunda olan kimdi lerde Mustafa Kemal in do u cephesinde bir komutana yazd mektup var. Oradan Moskova ya ulafls n diye bir fikir at yor. Bat iflçi s n f ile mazlum milletler elele verdikleri ve kurtulufllar - n n ortak oldu unu gördükleri zaman bu sorun çözülecektir. Bu iki güç yani tarihin çark n ileriye döndürmesi beklenen güçler s n fta kalm fllard r. Bat iflçi s n f kendi dar ç karlar n u runa emperyalizmin dünya sömürüsüne s rt çevirmifl ona çanak tutmufltur. Vietnam, Cezayir ve nihayet Irak daki olaylara seyirci kalan hatta suç orta olan ngiliz flçi Partisinin durumu. O iflçi partisi ki üyeleri iflçilerden, sendikac lardan olufluyor. Mazlum milletlere karfl bulunan bir çare var. Nedir o, böl yönet. Bin senedir bir arada yaflam fl Ermeni yi Türk e, Türk ü Ermeni yi k rd racaks n. Bu sayede sermayenin kay ts z flarts z egemenli ini tesis edeceksin. Sermaye zincirlerini koparm fl bir yarat k gibi borsadan borsaya atlarken, zenginli ine zenginlik katma imkan elde etti i anda yeni zenginlerin art k yoksula ihtiyac yok. Çünkü art k fabrika yapm yor, bilgisayar n bafl na geçiyor belki kendi de geçmiyor bir çocu u oturtuyor, yeni bir dönem bafll yor. Finans kapital s nai kapitalin önüne geçmifl bulunuyor. Bu ünlü iktisatç Keynes in 1930 larda söyledi i kumarhane kapitalizminin bafllamas - d r. Kumarhanede iflçiye ihtiyaç var m yok. Yeni zenginlerin de art k yoksula ihtiyac yok. 500 büyük firma ile ilgili araflt rma yay nl yor stanbul Sanayi Odas. Bu 500 firman n gelirinin önemli bir k sm s nai faaliyet d fl gelir. Kibar isim bulmufllar, kumarhane geliri demiyorlar. Çok az bir k sm s nai faaliyetten geliyor. Halit Narin 12 Eylül oldu, bundan sonra biz gülece iz, onlar a layacaklar dedi. Aradan çok k sa bir süre geçti feryat etmeye bafllad. Çok say da bankan n geliri yüz kadar iflletmenin gelirinden daha fazla. Kumarhane kapitalizmi sadece emekçiyi de il Halit Narin i de ezip geçen bir büyüklü e kavufltu. Bu hitlerin gaz odalar na benziyor. Alttan yukar gaz gelirken en zay f n s rt na bas p kurtuldu unu zannediyor bir saniye önce veya sonra herkes ölüyor. Bugün dünyaya da dayat lan bu. Liberalizm nereye götürdüyse neoliberalizmin de oraya götürme tehlikesi vard r. Uluslararas boyutta sömürü, sefalete götürdü. Günümüzde emperyalizmin küreselleflme aflamas nda kapitalist ülkeler içine düfltükleri bulan m ve kendilerine rakip olma potansiyeli tafl yan güçlerin kabarmas karfl s nda dünyan n zenginliklerine eskisinden daha fazla sahip olma ihtiyac duyuyorlar. Araflt rmalar ortaya koyuyor Çin 2012 de Amerika y geçecek. Ne yapmak laz m, bunu Race, Washington Post ta aç klad. Kuzey Afrika dan Pakistan a kadar 22 ülkenin co rafyas n de ifltirece iz, dedi. flte Yugoslavya y de ifltirdi i gibi. Irak de ifltirdi i gibi. Demokrasiyi getiriyorum, kitle imha silahlar n imha ediyorum diyerek asl nda kitleleri imha etme, geçmiflte bir slogan olan yoksullu a karfl mücadele yerine yoksullara karfl savafl gelifltiriyor. Ekonomik bunal m var, rkç l k var, bugünkü rkç l k slami totalitarizmdir. Veya slami terördür. Kimdir bu Usame bin Ladin bilen yok. Bu hayalet arkas nda bizi de koflturmaya çal fl yorlar. Saddam Usame ile ba lant s var diye devirdiler. Saddam sütten ç km fl ak kafl k de il, ama onu da yaratan o. Usame ile ba lant s var m? Yok. Kitle imha silahlar 49

5 var m? Yok. Üstelik Bush ailesinin Usame ile ticari ortakl k içinde oldu- u, 11 Eylül sald r lar bafllad zaman Usame bin Ladin ailesinin elini kolunu sallayarak Amerika dan ç kt -, ortaya ç kt. Böyle iliflkiler a içindeyiz. Bunlar niye söylüyorum. kinci Dünya Savafl na benzeyen alametler var. Bir alamet de irrasyonalitenin kabarmas yd. Yani ak ld fl l k, ak l ve mant k reddedildi. fiimdi de y ld z fal, büyücülük, yaln z Türkiye de de il bütün dünyada alm fl bafl n gidiyor. Ak ld fl l n yükselmesi Hitler gibi bir deliye iktidar yolu açt. Bush ne diyor, ben y ld zlar n ötesinden talimat al yorum hergün Tanr yla konufluyorum. Terörist örgütlerle ba lar yok, kitle imha silahlar yok Irak a niye gittik ki biz. Olsun ben H ristiyanl k inanc n n gere i olarak bunu yapt m diyor. Bize diyorlar ya siz bu ulus devleti, bu dinazorlu u b rak n diyorlar ya onun yerine l ml islami getirin diye ak l veriyorlar ya. Bizi götürdükleri yer Kemalizm bir dinazorluksa onun da gerisine götürüyor. Egemenlik kay ts z flarts z milletindir ilkesi yerine, egemenlik kay ts z flarts z uluslar aras sermayenindir diyorlar. Graham Fuller diyor ki l ml islami getirin. Il ml slam neler diyor? Fetullah Gülen beyefendi neler demiyor ki. Kitaplar n flöyle diyor; Kabe deymifl yüksek bir yerde fleytan geliyor tanr yla konufluyormufl, bu da fleytanla konufluyormufl. fieytan buna at kendini afla ya demifl, ben de atmad m. Böylece fleytan n kand - ramad bir adam oluyor. Evlenmemifl, herkesin cinsel tercihi kendine. Onu flöyle aç kl yor, bir arkadafl, rüyas nda Hazreti Muhammedi görmüfl, demifl ki evlenmesin, evlenirse ölür, ben de cenazesine gitmem demifl. Bunun Müslümanl kla alakas yok. Müslümanl kta Hazreti Muhammed fahri kainatt r. Fahri kainat alemlerin, yaln z dünya de il, evrenlerin gururudur. Böyle bir yüce varl k öbür dünyaya intikal edecek ifli gücü b kar p Fetullah Gülen in o iflleri ile meflgul olacak. Evlensin mi, evlenmesin mi? fiimdi bize Kemalizmin yerine önerdikleri l ml slam. Geleneksel irtican n bütün ö elerini içinde bar nd r r. Bunlar, kad n ikinci s n f varl k, Fetullah Gülen cami için ba fla gitti inde bir kad n n elini s kmak zorunda kald n söylüyor. fiimdi Nazl Il cak n elini s k - yor ne kadar zahmetli ifl demek ki. Müsbet ilim konusunda s f r. Bunun islamdan fark ne? rtica ile örtüflüyor, islamla alakas yok, l ml l ise emperyalizme teslim olmas nda yat - yor. Bize karfl l ml de il, Atatürkçülük konusunda l ml de il, kad n haklar, müsbet ilim konusunda l ml de il. Hangi konuda l ml, efendileri yani emperyalizm konusunda l ml. Bir di er yöntem de bizi bölüp yönetmeye çal yorlar. Bin y ld r birlikte yaflam fl insanlar Yugoslavya gibi yapmak için yan p tutufluyorlar. Yugoslavya hayranl k verici bir ülkeydi. Maalesef orada bölgeler aras gelir adaletsizli i hakimdi. Slovenleri at n flu yoksullar s rt - n zdan biz sizi ba r m za basmaya haz r z. lk ayr lanlar Slovenler oldu. Bu ayr lma orada kan gövdeyi götüren sonuçlara neden oldu. Bizde de güya ülkemizin belli bölgesindeki yurttafllar m z n haklar n korumak için ortaya ç k yor gibi görünüyorlar ama ne yapmak istediklerini de daha flimdiden söylemekten kaç nm yorlar. Avrupa Birli- inin ek raporlar ndan birinde diyor ki, Dicle ve F rat n sular n uluslararas komisyona verece iz. Orada ne Kürt, ne Türk, ne Çerkez var, o suyu srail için kullanaca z diyor. Sadece suyu de il, o bölgeyi. Le Monde da ç kan bir yaz da as l jenositli i yapan Kürtler diye yazm flt. Önce kuzuyu sürüden ay racaks n arkas ndan ne gelece ini ben belirleyece im, manas nda bir tav r. Bunu da o kardefllerimizin haklar n koruma bahanesiyle yap yorlar. Tabiatiyle onlara haks zl k yap lmad m? 12 Eylül de en büyük haks zl k oralarda oldu. Bunu bizzat biliyorum. Tutuklu oldu umuz zamanda, stanbul, Ankara da olanlar k yasl yordu ikisini de görmüfl arkadafllar stanbul un yan nda Ankara cennet. Ben cenneti seyretmeye tahammül edemiyordum. Öbürü Diyarbak r görmüfl, Diyabak r stanbul un yan nda Paris diyordu.. Bu 30 A ustosta hepinizi sayg yla selaml yorum. Hüseyin Ülkü Prof. Dr. Alpaslan Ifl kl ya bu güzel sunuflundan ötürü çok teflekkür ederiz. Bundan sonra Toprak ve Tar m konulu köyde konferans m z olacak. Baro sabah gelemeyece ini bildirdi. Bu önemliydi çünkü 15 günde 5 yasan n ç kar ld bir dönemden geçiyoruz. TMMOB ve HKMO olarak biz onlar n adlar n zaten bafltan beri koyduk. MF yasalar, Bu arada bir an m size aktarmak istiyorum. stanbul da Galip Esmer günlerinde bir genç arkadafl m z ç kt sunum yapt. AB ile ilgili Türk yetkililer aras nda çal flan bir bayand Avrupa müstesebat ndan söz etti. Bir bilim adam m z da itiraz etti. Müktesebat aynen almakt r bunu söyleyemezsin dedi. Herkes bakt m bu bayan arkadafl m za sald r yor, halbuki bize ne deniyor Avrupa Uyum Yasalar, müstesebat da bize uydurarak sunuyorlar. Biz flunlar bugüne kadar çok rahat söyledik. Art k yasa TBM- M de yap lm yor, baz milletvekili arkadafllar m z tercümeler konusunda uzlaflmazl k oldu u için baz sözcükler unutuluyor metinlerde karfl - m za yabanc sözcük olarak ç k yor. Türkiye nin bu duruma düflürülmesi son derece olumsuz ama, Mustafa Kemal Anadolu isyan n bir kurtulufl savafl na dönüfltürdü. nan yoruz ki bu etkinlikler Anadolu nun küçük küçük yerlerinde meflaleler olarak yanacak gelece imiz, bütün gençli- imizin elinde ayd nl k, mutlu, sömürüsüz özgür bir Türkiye olacak. Murat Naro lu DEÜ Bilgisayar Müh. Bölümü Ben birkaç fley söylemek istiyorum. Sosyal devletten ve Ekim devrimiyle iflçi s n f n n, Avrupa daki halklar n bask s ndan bahsedildi. 50

6 Avrupa d fl nda yaflayan insanlarda flöyle bir özenti var. Avrupa da da kapitalizm oldu undan söz ediyorsunuz ama oradaki iflçi s n f n n da durumu iyi. Biz de onlar gibi olabiliriz gibi bir inanç var. Ben böyle bir inanc n çok saçma oldu unu düflünüyorum. Avrupa n n refah düzeyinin yüksek olmas dünyan n di er k sm ndaki insanlar n yoksullaflmas yla oldu. ngiltere zaman nda Latin Amerika dan getirdikleri alt nlarla d fl borçlar n ödeyip bugünkü zenginliklere ulaflm fllar. Kapitalizm geliflti inde iflçilere bu haklar verdiler. Çökmeye bafllad nda da onlar birer birer geri al - yorlar. Avrupa daki fabrikalar ucuz iflgücünün oldu u yerlerde aç yorlar. deolojilerin sonu geldi deyip kapitalizme hizmet ediliyor. Fukuyama n n tarihin sonu geldi tezi, gibi bilinçleri bulan klaflt ran konuflmalar var. Gerçek üzerine çok güzel fleyler söylediniz. Gerçe i ismiyle ça rmam z gerekiyor. Küreselleflmeyle bilinçleri bulan klaflt r yorlar. Türkiye de birçok mesleki örgüt demokratik kitle örgütü var. Sorunlar üzerine, sebepleri üzerine konufluyoruz. Ben Tuncelili yim. Eskiden Dersim di ad. Keflke Dersimli yim, Tunceliliyim diyebilseydik. Bugün hala ormanlar m z yak l yor. Munzur çok güzel bir nehir. Türkiye taraf ndan milli park olarak ilan edilmifl bir yer. Bugün sekiz tane baraj yap l p bo- ulmak isteniyor. ABD ile ortak flirketler gelip Bergama, Uflak ta oldu u gibi alt n ç karmak istiyorlar. Keflke mezhep, rk ayr m olmadan hep beraber karfl ç k yor olabilseydik. Bütün bunlara ra men biz hala halklar n kardeflli i diyebiliyoruz. Ortado- u da savafl var ama Latin Amerika da halklar n AB ve ABD ye neler yapabildi ini de görüyoruz. Naz m dedi i gibi umut insanda diyorum. Teflekkürler. Cem Kösem YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Ö renci Güney Han m a soru sormak istiyorum. Devletin yanl fl ilaç ve sa l k politikalar ndan bahsettiniz. Benim anlamad m, yeni doktor arkadafllar m z n, yeni mezunlar n Do u ve Güneydo uya neden gitmek istemedikleri ö renmek istiyorum. Bat ile Do u insanlar aras nda ne fark var da doktorlar oraya gitmek istemiyorlar? Bir kamu kurulufluna gitti imizde ö len olmadan doktorlar yeme e gitti ini, saat bir de bir buçukta gitti- imizde ise doktorun muayenehanesi gitti ini ö reniyoruz. Burada bir tezatl k yok mu? Biz ticari bir obje miyiz, sa l k hizmeti niye alam yoruz. Teflekkür ederim. Güney Toprak Doktorlar Do u ya gitmek istemiyorlar diye bir fley yok asl nda. Sa l k bakan n n söyledi i gibi 7-8 milyar veriyoruz da doktor gitmiyor, böyle bir fley yok. Mecburi hizmete karfl olmam z n nedeni ise diplomalar m za el konuluyor. Mecburi hizmette belli koflullar olabilir. Mecburi hizmete giden doktor ömür boyu gitti i yerde kalmak zorunda kalabiliyor. Bir daha tayini yap lam yor. Mecburi hizmetin belirli kurallar oldu unda doktorlar gider, asker, polis gibi bir iki y l kal r, çünkü daha zor koflullard r ama ne zaman dönece ini bilir. Bu çok önemlidir. Giden kifliye yeterli ücret verilmelidir. Gitti i yerde güvenli inin, kalaca yerin sa lanmas bunlar çok önemli. Bu soruyu sordu unuz iyi oldu. Medyadan bütün sistemin sorumlusu doktorlarm fl gibi yans t l yor. Bugün doktorlar n ortalama maafl YTL dir. Ek ücret verdiklerini söylüyorlar, ancak, sözleflmeli, ifl güvencesi olmayanlara veriyorlar. Biz diplomalar n el konulmas na karfl ç kt k. Bir hekime diploma verilmesi için gideceksin deniyor. Ve gitmenin koflullar düzgün ayarlanmad. Örne in daha önce sosyalizasyon yasas vard. Nusret Fiflek zaman nda ç km flt. Doktor gidecek ama önce oran n tesisleri ayarlanacak. Sa l k tesislerinin olmad yere köylere doktor gidiyor, ebe, hemflire yok, sadece doktoru vererek popülist politikalarla oradaki insana al sana doktor gönderdim deniyor. Doktor eme i nitelikli bir emektir ve bu bofla harcan yor. Bunun gitmesinin koflullar yarat ld nda doktorlar giderler, zaten gidiyorlar. Sistemi bozmak istiyorlar bu arada halkla karfl karfl ya getirdikleri doktorlar. kinci sorunuza gelince, demin söyledi im fleylerle ba lant l. Ben genel anlamda doktorlar n ve sa l k personelinin özverili çal flt n düflünüyorum. Ama yanl fllar mutlaka var. Bu sistemden de kaynaklanan yanl fllar. Siz sa l k ortam na yeterli kaynak ay rmad n zda hem hekimi çok yo unlukla karfl karfl ya getiriyorsun, hem de ona bunun karfl l olan ücreti ödemiyorsun. Ona ikinci 51

7 ifl yapmaya muayenehane çal flmaya yönlendiriyorsun. Bu hekime de hastaya da haks zl k. Bizim Tabiple Birli inin önerisi, kamu sa l k kurulufllar n n desteklenmesi, sa l k çal flanlar n n da yeterli ücret almas. Burada en önemli konu sa l k kurulufllar na yeterli yat r m n yap lmas. Yeterli yat r mda, sa l k personeli artacakt r, çal flma koflullar n n düzeltilmesi demek, ücretlendirmenin daha makul düzeyde olmas demektir. Ben y llard r SSK - da çal flm fl bir hekim olarak flunu söyleyebilirim. Sa l k bakanl nda bir hekime 750 hasta düflerken SSK - da 3,500 hasta düflüyor. Bu kadar yo un bir çal flman n kaliteyi düflürece ini tahmin edersiniz. En önemlisinin kamusal kurulufllar n gerçek anlamda desteklenmesi sa l a ayr - lan paran n do ru kullan lmas. Çözüm kolayd r asl nda ona do ru bir irade gerekiyor. U ur Giriflken TÜ JFM Bölümü, Ö renci Bugün neoliberal ekonomiden bahsettik bizi birbirimize k rd r yor, yabanc laflt r yor. Bizi sürekli tüketim nesnesi olarak görüyor. Ben de biraz önce arkadafl m z n söyledi i Dersim, Tunceli nin güzelli ini fotograflardan gördüm. Ötekini insanlar n tan mas için çaba sarfetmesi gerekirken birbirine k rd r l yor. Toplumsal linç giriflimi ile toplumlar hiçe say l yor. Bu dünyan n d fl nda baflka bir dünya oldu una inanan bizler gelecekte bir fleyler yapabiliriz. Buradan bizler nas l bize bu olanaklar sa l yorsan z, bizler de üniversitelerimizde ayn tart flmalar götürebiliriz. Teflekkürler. Hasan Aç k YTÜ JFM Bölümü, Ö renci Tüm konuflmac lara teflekkür ederim. Sorum Güney han ma olacak, modern devlet anlay fl nda devletin baz sorumluluklar var vatandafla karfl. Bunlardan biri de sa l ücretsiz olarak sunmak. Ülkemizde neredeyse ücretsiz muayene olmak imkans za yak n. Sa l ktaki dönüflüm acaba devletin vatandafl na karfl ücretsiz e itim, ücretsiz tedavi sa lamaktan art k onu müflteri olarak görme yoluna m gidiyor. Bu konuda genel bak fl aç s nedir? Güney Toprak Sa l a ayr lan para ile bunun do ru kullan m ile herkese ücretsiz veya durumuna göre belirli bir miktarda ücretli olur sa l k hizmeti sa lanabilir. Burada zamandan dolay giremedim, koruyucu hizmetlere a rl k verilmesi, insanlar n hasta olmalar n n beklenmemesi çok önemlidir. Sa l kta bu bir politikad r. Son zamanlarda hem devlet sa l k hizmetinden geri çekildi. Hem de koruyucu hizmetlerden geri çekildi. Hasta olan toplumda t bbi teknoloji ilaç kullan m artar. Ayr lan paralar n ço u da bu alana ve bu da yurtd fl na gider. Ama siz sa l k için ayr lan paray kamu sa l k kurulufllar n destekleyerek, yat r m yaparak disiplinli bir uygulamayla harcarsan z o zaman insanlar sa l ks z hizmete ulaflabilirler. Ben sosyal güvenlik de çok önemli, ona da de inemedim. Sosyal güvenlik ve sa l k hizmetleri bilinçli olarak çökertildi. Bu sa l k çal flanlar n n ve halk n ifline yaramad. Bu sigortac lar n, özel hastane sahiplerinin, t bbi teknoloji flirketlerinin, ilaç flirketlerinin ifline yarad. Onlar hiç kaybetmiyorlar. Ama kaybedenler hastane kap lar ndan geri dönüyorlar. Karfl lar nda kim var, doktor var, doktor beni geri çevirdi, diyor. Burada ma dur olan hasta ile birlikte doktor. Bir insan niye doktor, hekim olur. nsanlar n sa l n önemsedi i için olur. Hasta ile hekim ayn taraftad r. Karfl l kl iki taraf olarak düflünmemek gerekir. Her zaman da ç - karlar ortakt r. E er birine zarar geliyorsa di eri de bundan zarar görür. Bu nedenle Türk Tabipler Birli i nin en büyük görevi sa l k politikalar oluflturmakt r. Halk n en sa l kl olaca durum da kamu sa l k kurulufllar n n gelifltirilmesidir. O zaman herkes ücretsiz sa l a sahip olabilir. Metehan Uzun CBÜ nflaat Müh. Ö rencisi Biz bir taraftan paras z sa l k hizmetleri verilebilir diyoruz, di er taraftan yeterli ücret ödenmedi i için doktorlar oralara gidemiyorlar, diyoruz. Bu di er ülkelerde de böyle mi 52

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler!

Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! Bu ülkede katiller milletvekili olur parti lideri olur bakan olur baflbakan olur; hep yükselirler! 12 Temmuz Katliam ; Suç Kan tland! Suçlular Belli! AKP nin Adalet S nav : Baflta A ar olmak üzere 12 Temmuz

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

HER YERDE HERKESE KARfiI

HER YERDE HERKESE KARfiI 12 Temmuz dan F Tiplerine... Emperyalizm ve iflbirlikçileri kan m z dökmeye devam ediyor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 7 3 Temmuz 2005 Fiyat : 1 Milyon / 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m!

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m! Abdi pekçi Direnifli nde 1000. GÜN e Do ru AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin ç karlar için D N ve M LL YETÇ L kullan yor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 54 28 May

Detaylı