Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler"

Transkript

1 Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi Bölümü (Yrd. Doç. Dr. H. Ulusoy); Hemşirelik Bölümü (Yrd. Doç. Dr. G. Güler; Hemşirelik öğrencileri Ş. Alkan, S. Güzel ve Y. Karataş), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,TR Sivas Özet Amaç. Kesitsel olarak planlanan bu araştırmanın amacı, öğrencilerin bitirme tezi yaparken karşılaştıkları güçlükleri saptamaktır. Yöntem. Araştırmanın evrenini, Cumhuriyet Üniversitesi tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve ebelikte "bitirme tezi" hazırlayan tüm öğrenciler (n=220) oluşturmuştur. Araştırmada veriler beş alt boyuttan oluşan Likert tipinde hazırlanan bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formunun Cronbach alpha katsayısı 0,8590 dır Çalışmada anketlere cevap verme oranı %79 dur. Bulgular. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 23,7±1,82 olup, öğrencilerin %43,7 sini tıp fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Tüm öğrencilerin %77,0 si tez yapmanın gerekli olmadığını belirtirken, bu oran tıp öğrencilerinde %96,1 dir. Tez yaparken danışmanlıkla ilgili süreçte en fazla güçlük yaşayan grup, tıp ve diş hekimliği öğrencileri iken (p<0,001), ebelik öğrencilerinin grup çalışması ile ilgili alanda diğer gruplara göre daha fazla güçlük yaşadığı saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının bölümlerine göre dağılımında ise sırasıyla ebelik ve tıp öğrencilerinin toplam puan ortalaması diğer gruplara göre yüksektir (p<0,001). Yabancı dil düzeyini "iyi değil" olarak niteleyenler ile tez yapmayı gereksiz bulan öğrencilerin, tez yapma sürecinde daha fazla güçlük yaşadığı saptanmıştır (p<0,001). Sonuç. Tez yapma sürecinde öğrencilerin farklı alanlarda güçlükler yaşadıkları saptanmıştır. Anahtar sözcükler: Bitirme tezi, üniversite öğrencisi, güçlükler Abstract Aim. The aim of this cross-sectional study was to determine the difficulties of students while writing a graduation thesis. Materials. The universe of the research was all the students writing a graduation thesis in Medicine, Dentistry, Nursing and Midwifery Schools (n=220). The response rate of the study was 79%. Data collection tool was a Likert type questionnaire consisting of five subgroups. The Cronbach Alpha Coefficient was Results. The mean age of the students was 23.7±1.82 and 43.7% of the students were medical students. It was determined that 77% of the students, and 96.1% of the medical students didn t think that writing a graduation thesis is necessary (p<0.001). Medical and dentistry students had experienced more difficulties in the supervisory -advisory process (p<0.001), and the midwifery students in the group working process (p<0.05). The mean point of the midwifery and medicine students were higher than the other groups. It was found that those who defined their foreign language skills and abilities as "not good" and those who thought that writing a graduation thesis is not necessary, experienced more difficulties than the other students (p<0.001). Conclusion. The students have different difficulties in thesis writing process. Keywords: Graduation thesis, university student, difficulties Geliş tarihi/received: 22 Nisan 2009; Kabul tarihi/accepted: 1 Temmuz 2009 İletişim adresi: Dr. Hatice Ulusoy, Sağlık Yönetimi Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, TR Sivas. Eposta:

2 205 Giriş Yükseköğretim Kurulunun 547 sayılı kanunu ile bu yönetmelik hükümlerine tabii olan ve tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin madde 15, c bendinde belirtildiğine göre, üniversitenin lisans programlarındaki her öğrenci, bir bitirme ödevi / tezi yapmakla yükümlüdür 1. Bu süreçte "tez" yapmayı tercih eden öğrenci(ler), tez danışmanı olarak atanan bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile bilimsel bir araştırma yürüterek dönem sonunda ilgili danışmana sunmakla yükümlüdür. Bilimsel bir araştırma sürecinin rapor haline getirilmesini kapsayan tez, araştırmacının somut bir konu hakkında yaptığı, kuramsal alt yapısı olan sistematik ve yansız bir araştırma sonucunda elde ettiği bulguları derlediği bilimsel bir eserdir 2. Day 3 bir araştırma raporunun IMRAD formatına uygun yazılması gerektiğini savunmaktadır. Day e göre soru formunda tanımlandığında bir rapor şu sorulara cevap vermelidir: Hangi problem incelendi? Cevap: Introduction=Giriş Problem nasıl incelendi? Cevap: Methods= Yöntemler. Neler bulundu? Cevap: Results=Sonuçlar. Bunlar ne anlam taşır? Cevap: Discussion=Tartışma. Gözlemlerimize göre, lisans bitirme tezi hazırlayan öğrenciler bu süreçte bir takım güçlük ve sorunlarla karşılaşmakta, tez çalışmasını istememe ya da gereksiz görme gibi olumsuzluklar yaşamaktadırlar. Yapılan literatür taraması sonucunda, lisans üstü tez hazırlamayla ilgili yaşanan güçlükleri irdeleyen az sayıda çalışmaya rastlanırken 4,5 lisans bitirme teziyle ilgili yalnızca bir araştırmaya rastlanmıştır 6. Üniversitemizde ise konuyla ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Öğrencilerin tez hazırlarken yaşadığı sorun ve/veya güçlüklerin belirlenmesiyle, gerek üniversite ve bölüm yönetimlerinin, gerekse tez danışmanlarının öğrencilere yardımcı olması, problemlerin ve/veya güçlüklerin çözümüne katkıda bulunmaları söz konusu olabilir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin tez hazırlarken yaşadığı sorun ve/veya güçlükleri saptamaktır. Gereç ve yöntemler Kesitsel bir araştırma olarak planlanan bu çalışma 2-25 Nisan 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü son sınıflarında öğrenim gören ve "bitirme tezi" hazırlayan tüm öğrenciler (n=220) oluşturmuştur. Araştırmaya "bitirme ödevi" yapan öğrenciler dahil edilmemiş yalnızca "bitirme tezi" yapan öğrenciler alınmıştır. Çalışmada ayrıca bir örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler çalışmanın örneklemini (n=174) oluşturmuştur. Soru formları uygulanmadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla ilgili dekanlık ve müdürlüklerden yazılı, öğrencilerden ise sözel izin alınmıştır. Formlar uygulanmadan önce öğrencilere çalışmanın amacı, soru formunun doldurulma şekli, süresi gibi konularda gerekli açıklamalar yapılmış ve çalışmaya katılımın gönüllü olduğu belirtilerek soru formları öğrencilere gruplar halinde gerektiğinde ise bireysel olarak uygulanmıştır. Çalışmada anketlere cevap verme oranı %79 dur. Araştırmada veriler iki soru formu ile toplanmıştır. Birinci formda, öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ile ilgili dört soru ve öğrencilerin tez yapmanın gerekliliği hakkındaki görüşlerini araştıran bir soru ve İngilizce düzeylerinin ne olduğunu araştıran bir soru olmak üzere toplam altı sorudan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ikinci soru formu ise öğrencilerin tez yaparken karşılaştıkları güçlükleri saptamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu form geliştirilirken, ilk aşamada araştırmaya alınan tüm bölümlerin öğrencilerinden toplam 30 öğrenci ile bire bir ön görüşme

3 206 yapılmış, görüşmede öğrencilerden tez yaparken karşılaştıkları sorunları veya güçlükleri tanımlamaları istenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ışığında toplam 26 sorudan ve beş alt boyuttan oluşan Likert tipinde bir anket formu oluşturulmuştur. Bu alt gruplar sırasıyla şöyledir: Araştırma süreci ile ilgili yaşanan güçlükler (toplam 6 soru); tez sırasındaki danışmanlık sürecine ait yaşanan güçlükler (toplam 6 soru); tez için gerekli yabancı literatürün çevirisi ile ilgili yaşanan güçlükler (toplam 5 soru); bilgisayar-internet kullanımı ile ilgili yaşanan güçlükler (toplam 5 soru) ve tez sürecinde grup çalışmasıyla ilgili yaşanan güçlükler (toplam 4 soru). Öğrencilerden ankette tanımlanan her bir ifadeye 3=katılıyorum, 2=kısmen katılıyorum 1=katılmıyorum şeklinde yanıt vermeleri istenmiştir. Anketten alınabilecek en yüksek puan 78, en az puan 26 olup, puanın artması tez sürecinde yaşanan güçlüğün derecesin de arttığını göstermektedir. Soru formunun Cronbach alpha katsayısı 0,8590 dır. Çalışmada elde edilen veriler Kruskal Wallis, t ve ki-kare testleri ile analiz edildi 8. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alındı. Bulgular Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 23,7±1,82 olup, Tablo 1 de görüldüğü gibi %60,9 unu yaş grubundaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %70,7 sini kız öğrenciler oluştururken, %43,7 sini tıp fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin %51,1 i yabancı dil düzeyini orta olarak ifade etmiştir. Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı. n % Yaş Grubu yaş 45 25, yaş ,9 26 ve üstü 23 13,2 Cinsiyet Kız ,7 Erkek 51 29,3 Medeni Durum Evli 4 2,3 Bekâr ,7 Fakülte/ Bölüm Tıp fakültesi 76 43,7 Diş hekimliği fakültesi 24 13,8 Hemşirelik YO 44 25,3 SYO ebelik 30 17,2 Yabancı Dil Düzeyi Çok iyi 11 6,3 Orta 89 51,1 Çok az- iyi değil 74 42,6 Toplam ,0 Araştırmaya katılan öğrencilerin %77,0 si tez yapmanın gerekli olmadığını ifade ederken, en yüksek oranda Tıp fakültesi öğrencileri (%96,1), en düşük oranda Hemşirelik öğrencileri (%52,3) tez yapmanın gerekli olmadığını belirtmişlerdir. Bu bulgu istatistiksel olarak da ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p=0,000) (Tablo 2). Tablo 3 te görüldüğü gibi danışmanlık süreci ile ilgili yaşanan güçlüklerde bölümler arasında ileri düzeyde, grup çalışması ile ilgili güçlüklerde ise anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Danışmanlık sürecinde en fazla güçlük yaşayan grup tıp ve diş hekimliği öğrencileri olarak saptanmıştır. İstatistiksel olarak farkın nereden kaynaklandığını saptamak üzere yapılan analizlerde danışmanlık boyutunda, Tıp ile Hemşirelik ve Ebelik arasında, Diş hekimliği ile Hemşirelik arasında, Hemşirelik ile Ebelik arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuştur (p<0,001). Grup çalışması ile ilgili yaşanan güçlüklerde ebelik öğrencilerinin bu alanda yaşadığı güçlük en yüksek (X=8,93), diş

4 207 hekimliği öğrencilerinde en düşük (X=6,20) saptanmıştır. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber, tıp öğrencilerinin (X=13,10) ve ebelik öğrencilerinin (X=12,96) araştırma sürecinde; ebelik öğrencilerinin yabancı dil (X=12,66) ve bilgisayar/internet kullanımı (X=11,43) ile ilgili alt gruplarda diğer öğrencilere göre daha fazla güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının bölümlerine göre dağılımı incelendiğinde sırasıyla ebelik ve tıp öğrencilerinin toplam puan ortalamasının en yüksek, hemşirelik öğrencilerinin en düşük olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,001). Tablo 2. Öğrencilerin "Size göre lisans bitirme tezi yapmak gerekli mi?" sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı. Size göre lisans bitirme Evet Hayır Kararsız Toplam tezi yapmak gerekli mi? Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Tıp fakültesi ,1 3 3, ,0 Diş hekimliği fak. 4 16, ,0 2 8, ,0 Hemşirelik 13 29, ,3 8 18, ,0 Ebelik 9 30, ,7 1 3, ,0 Toplam 26 14, , ,0 2=37,775, p=0,000 Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır. (p<0,001) (Tablo 4). Tablo 5 te görüldüğü gibi yabancı dil bilme düzeyini "iyi değil" olarak niteleyen öğrencilerin toplam puan ortalaması diğer iki gruba göre daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0,05). Lisans bitirme tezi yapmanın gerekli olmadığını düşünen öğrencilerin toplam puan ortalaması diğer iki gruba göre daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0,05). Farkın hangi gruptan kaynaklandığını incelemek amacıyla yapılan istatiksel incelemede farkın evet diyenler ile hayır diyenler arasından kaynaklandığı saptanmıştır (Tablo 6). Tartışma Tüm öğrencilerin anketten aldıkları puan ortalaması (X=54,05) yüksek olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının bölümlerine göre dağılımı incelendiğinde sırasıyla ebelik ve tıp öğrencilerinin toplam puan ortalamasının en yüksek olduğu bulgusu ise tez sürecinde ebelik ve tıp öğrencilerinin daha fazla güçlük yaşadığını düşündürebilir. Çalışmada, özellikle tıp fakültesi öğrencilerinin hiçbirinin tez yapmayı gerekli bulmaması bulgusu oldukça dikkat çekici olup konunun nedenlerinin detaylı araştırılması gerektiğini düşündürebilir. Tablo 2 deki bulgulara dayanarak hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin diğer iki gruba göre tez yapmanın gereğini daha iyi kavradıkları söylenebilir (Tablo 2). Ege Üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencileri ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre bu öğrencilerin %54 ü tez yapmanın yararlı bir deneyim olduğunu ifade ederken öğrencilerin %22 si tez yapmayı zaman kaybı olarak nitelendirmişlerdir 6. Bulgularımızın aksine olan ve ABD de 150 hemşirelik öğrencisi ile yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin tümü, tez sürecinde öğrenilen deneyimlerin, kazanılan içgörünün ve öğrenmelerin gelecekteki kariyerlerine büyük katkıları olacağına inandıklarını belirtmişlerdir 7.

5 208 Tablo 3. Öğrencilerin bölümlerine göre anketin alt gruplarından aldıkları toplam puan ortalamalarının dağılımı. Alt gruplar Fakülte/Bölüm Min-Max X±SD KW P 1)Araştırma süreci ile Tıp (n=76) 6,0-18,0 13,1±3,1 1,729 0,631 ilgili yaşanan güçlükler Diş Hekimliği (n=24) 8,0-18,0 12,7±3,0 Hemşirelik (n=44) 8,0-17,0 12,6±2,4 Ebelik (n=30) 8,0-18,0 13,0±2,9 2)Danışman veya danışmanlık süreci ile ilgili yaşanan güçlükler 3)İngilizce çeviri yaparken karşılaşılan güçlükler 4)Bilgisayar ve/veya internet kullanımı ile ilgili yaşanan güçlükler 5)Grup çalışması ile ilgili yaşanan güçlükler Toplam (n=174) 6,0-18,0 12,9±2,9 Tıp (n=76) 6,0-18,0 13,5±3,6 50,886 0,000 Diş Hekimliği (n=24) 6,0-18,0 11,9±4,5 Hemşirelik (n=44) 6,0-12,0 8,2±2,2 Ebelik (n=30) 6,0-18,0 10,9±3,4 Toplam (n=174) 6,0-18,0 11,5±4,0 Tıp (n=76) 5,0-15,0 11,4±3,5 5,555 0,135 Diş Hekimliği (n=24) 5,0-15,0 10,8±3,3 Hemşirelik (n=44) 5,0-15,0 11,2±3,3 Ebelik (n=30) 6,0-15,0 12,7±2,6 Toplam (n=174) 5,0-15,0 11,5±3,3 Tıp (n=76) 5,0-15,0 10,5±3,1 3,165 0,367 Diş Hekimliği (n=24) 5,0-15,0 10,1±3,3 Hemşirelik (n=44) 5,0-15,0 10,3±3,0 Ebelik (n=30) 5,0-15,0 11,4±3,0 Toplam (n=174) 5,0-15,0 10,5±3,1 Tıp (n=76) 4,0-12,0 7,5±3,1 11,363 0,010 Diş Hekimliği (n=24) 4,0-12,0 6,2±3,1 Hemşirelik (n=44) 4,0-12,0 7,6±2,8 Ebelik (n=30) 4,0-12,0 8,9±2,9 Toplam (n=174) 4,0-12,0 7,6±3,0 Toplam Puan Tıp (n=76) 26,0-78,0 56,1±10,9 16,829 0,001 Diş Hekimliği (n=24) 33,0-72,0 51,7±12,4 Hemşirelik (n=44) 31,0-67,0 49,8±8,1 Ebelik (n=30) 31,0-76,0 56,9±9,6 Toplam (n=174) 26,0-78,0 54,0±10,6 Tablo 4. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının dağılımı. Cinsiyet n Min-max X±SD Kız ,2±9,9 Erkek ,4±11,0 Toplam ,0±10,6 Tablo 5. Öğrencilerin yabancı dil bilme düzeylerine göre anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının dağılımı. Size göre yabancı n Min-max X±SD dil düzeyiniz Çok iyi ,27±8,8 Orta ,94±11,5 İyi değil ,48±9,0 Toplam ,0-78,0 54,05±10,6 KW=8,878; p= 0,012.

6 209 Tablo 6. Öğrencilerin tez yapmayı gerekli bulma hakkındaki görüşlerine göre anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının dağılımı. Lisans bitirme tezi yapmak gerekli mi? n Min-max X±SD Evet ,65±10,0 Hayır ,20±10,6 Kararsız ,14±9,2 Toplam ,05±10,6 KW=7,867; P=0,020. Araştırma sürecinin kendisiyle ilgili boyutlarda güçlük yaşama sorunu en yüksek oranda tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri tarafından belirtilmiştir. Tez konusuyla ilgili Türkçe kaynakların yetersiz olması, uygun tez konusu saptayamama, anket vb gibi veri toplama aracının geliştirmesinde/ uygulamasında yaşanan güçlükler bu bulguya neden olmuş olabilir. Çalışmada, özellikle tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin diğer iki gruba göre daha fazla danışman veya danışmanlık süreciyle ilgili güçlük yaşamaları bulgusu elde edilmiştir. Bunun nedeni; her iki fakültede çalışan öğretim üyelerinin öğrenci eğitimindeki sorumluluklarının yanı sıra hasta muayene/tedavi gibi diğer sorumluluklarının da olması, tez sürecinde öğrenciye yeterli zaman ayıramama, öğrencinin öğretim üyesine ulaşmada problem yaşaması veya öğretim üyelerinin bazılarının da bu süreci gereksiz bulması olabilir. Literatüre göre bilimsel bir araştırma, olayların sistematik olarak incelenmesini kapsar ve bir sorunu ortaya çıkarmak, soruna çözüm getirmek ya da ışık tutmak için yapılır. Araştırma planlı bir çalışmayı gerektirdiği gibi aynı zamanda bilgi, beceri ve deneyim isteyen bir süreçtir. Bir araştırmada tüm aşamalar iyi düşünülüp planlanmadığı takdirde herhangi bir aşamada veya araştırmanın tümünde başarısızlığa uğramak mümkün olabilir. Böyle bir durumda harcanan emek, zaman, para boşa gidebilir 2,8. Tez sürecinde araştırma yapan öğrencilerin yukarıda sözü edilen yeterli bilgi, deneyim ve beceriye sahip olamayacağı gerçeği dikkate alındığında, bu süreçte danışmanın ve danışmanlık hizmetlerinin çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İngilizce çeviri yaparken karşılaşılan güçlükler boyutunda en fazla güçlük yaşadığını belirten grup ebelik ve tıp öğrencileridir. Bu bulgu ebelik ve tıp öğrencilerin İngilizceden Türkçeye çeviri bilgi ve becerilerinin diğer iki gruba göre daha yetersiz olduğunu düşündürebilir. Bilindiği gibi üniversitemizde bitirme tezi bireysel olarak yürütülebildiği gibi, konunun kapsamı veya tez danışmanının uygun görmesi halinde öğrencileri bitirme tezlerini ikili veya üçlü gruplar halinde de yürütebilmektedirler. Bulgularımıza göre ebelik ve hemşirelik öğrencileri grup çalışması ile ilgili süreçte diğer öğrencilere göre daha fazla güçlük yaşamaktadır. Bunun nedeni grup arkadaşları arasındaki iletişim kopukluğu, tez çalışması için herkese uygun ortak zaman yaratmada güçlük yaşama veya bazı öğrencilerin grup çalışmasında daha düşük performans sergilemeleri bu bulguya neden olmuş olabilir. Sullivan ve Decker e 9 göre grup çalışmasının en büyük dezavantajı bireylerin yalnızken yapacaklarından daha azını yapmaya eğilimli olmaları, her üyenin yapılacak işi diğerinden beklemesidir. Bu doğrultuda hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bu dezavantajı daha fazla yaşadıkları söylenilebilir. Çalışmada erkek öğrencilerin anketten aldıkları toplam puan ortalamalarının kız öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olması bulgusu kız öğrencilerin tez yapmaya daha eğilimli olduğunu düşündürebilir. Beklenilebileceği gibi yabancı dil bilme düzeyini iyi değil olarak niteleyen öğrenciler tez sürecinde daha fazla güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Bir araştırma sürecinde yabancı dil bilgisinin önemi oldukça fazladır. Tez sürecinde yabancı dilde literatür taraması yapabilme, ilgili kaynakları okuma, yorumlama ve tezde kullanma gibi becerilerin önemli

7 210 olması yabancı dil düzeyi iyi olmayan öğrencilerin güçlük yaşamasına neden olmuş olabilir. Çalışmada Lisans bitirme tezi yapmanın gerekli olmadığını düşünen öğrencilerin tez yapma sürecinde diğer gruba göre anlamlı düzeyde daha fazla güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencinin tezin gereksizliğini düşünmesi motivasyon azlığına, motivasyon azlığı daha fazla güçlük yaşamasına neden olmuş olabilir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %77 si, Tıp öğrencilerinin ise tamamı bitirme tezinin gerekli olmadığını belirtmiştir. Danışmanlık sürecinde en fazla tıp ve diş hekimliği öğrencileri güçlük yaşarken, ebelik öğrencilerinin daha çok grup çalışması ile ilgili alanda güçlük yaşadığı saptanmıştır. Anketten alınan toplam puan ortalamalarında ise sırasıyla ebelik ve tıp öğrencilerinin puan ortalaması en yüksek, hemşirelik öğrencilerinin en düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmadan edinilen verilere göre, öğrencilerin güçlük yaşadığı alanlar ve tez yapmanın öğrenciye olan katkıları, tez yapmanın gerekçeleri fakültelere özgü olarak ayrıntılı araştırılarak, özellikle fakülte/bölüm yönetimlerinin ve tez danışmanlarının bu süreçte kolaylaştırıcı roller üstlenmeleri gerektiği görülmüştür. Gerektiğinde öğrencilere tez yapmanın önemli ve yararlı olduğunun kavratılması, yabancı dil düzeyi düşük olan öğrenciler için ücretsiz kurs düzenlenmesi, öğrencilerin tez danışmanlarını ve çalışacakları anabilim dallarını seçerken olabildiğince özgür olmalarının sağlanması, tez hazırlama sürecinin ekonomik boyutlarının olması nedeniyle de özellikle ekonomik problemleri olan öğrencilerin mali olarak desteklenmesi önerilmiştir. Kaynaklar 1. Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Web adresi: sans_ve_lisans_egitim_ogretim_ve_sinav_yonetmeligi 09_09_2005_turk.pdf Erişim tarihi: Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi- Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. basım Ankara Day RA. "How To Write And Publish A Scientific Paper" Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır? Çeviri : G. Aşkar Altay, 4. Basım Ankara Bakioğlu A, Gürdal A. Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: yönetim için göstergeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2001; 21: Moses İ. Supervision of higher degree students, problem areas, and possible solutions. Higher Education Research and Development 1984; 3 (2): Yavuz M, Kaymakçı Ş. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu lisans öğrencilerinin bitirme tezi yaparken karşılaştıkları sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1996; 12: Lundgren SM, Halvarsson M. Students' expectations, concerns and comprehensions when writing theses as part of their nursing education. Nurse Education Today 2008; Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara Sullivan JE, Decker PJ. Effective Leadership and Management in Nursing. 5th ed. New York: Prentice-Hall, 2001.

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi ÖZET Özgül GÜLER*, Sezgi ÇINAR** Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi *

Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi * DOI: 10.5961/jhes.2013.071 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi * Analysis of Anxiety Levels of

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Makale / Article ISSN:2149-455X 8 Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Yasemin AYDIN 1, Aydan ADIGÜZEL 2, Esra Altun TOPAL 2 1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinin Bölüme İlişkin Bakış Açıları Yeşim Akbaş Kadriye Bilmece H. Kübra Polat Begüm Taşdan Bekir Us (Hacettepe Üniversitesi BBY Lisans

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. Hatice BALCI YANGIN 1 Nurcan KIRCA 2

ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. Hatice BALCI YANGIN 1 Nurcan KIRCA 2 ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Hatice BALCI YANGIN 1 Nurcan KIRCA 2 ÖZET Yükseköğretim kurumlarında kalite geliştirme çalışmalarının en

Detaylı

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Hemşirelik / Nursing Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Funda Kardaş Özdemir 1, Zümrüt Akgün Şahin 1 1 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Researcher: Social Sciences Studies

Researcher: Social Sciences Studies ISSN: 2148 2691 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK YARDIM KONUSUNDAKİ ÖZ GÜVEN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 1 DETERMINATION ON PRIMARY TEACHERS SELF-CONFIDENCE LEVEL ON FIRST-AID SUBJECT Sümeyye BAYTÜRE 2 & Ali ÖZEL

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı

Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı TÜRKİYE'DE HENK TERCİHLERİ COLOUR PREFERENCES IN TURKEY AZİZ KIRAN Yıldım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı ÖZET Renk tercihleri üzerine yapılan araştırmalar değişik ülkelerde

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZMEN*, Araş.Gör. Aynur Çakmakçı ÇETİNKAYA*, Araş.Gör. Sevgi NEHİR** *Celal Bayar Üniv. Sağlık Yüksekokulu Halk

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Erdal BAY * M. Nur TUĞLUK ** Sinan KOÇYİĞİT *** Özet : Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 196-200 [2005] GENETİK KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DENEY UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SORUNLARININ İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SORUNLARININ İNCELENMESİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SORUNLARININ Yazgül KÜÇÜK* Kabul Tarihi: 14.7.2005 ÖZET Tanımlayıcı nitelikte planlanan araştırma işitme engelli çocukların toplumsal uyum sorunlarını incelemek ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Türkiye de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma*

Türkiye de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma* Türkiye de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma* A Profile Study of Bachelor's Degree Health Management Students in

Detaylı