Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz"

Transkript

1 Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz Tıbbi uygulama hataları, komplikasyon ve sorumluluk konusu, sağlık hukukunun en önemli ve her zaman en güncel konusu olmu ştur. Prof. Dr. Yener Ünver in de belirttiği gibi Son yıllarda gerek ceza hukuku alanında gerek özel hukuk alanında yapılan kanuni değişiklikler ve bunlara paralel olarak yakın tarihte yürürlüğe sokulan sağlık alanındaki tüzük ve yönetmelikler konuyu sürekli güncel kıldığı gibi, hak arama konusundaki bilincin gelişmesi ve özellikle tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan sorumluluk için özel bir kanun tasarısının kanunlaşmak üzere olması ve bu düzenlemenin bu hatalardan kaynaklanan tazminat sorumluluğu için sigorta sistemini öngörmesi, bu alandaki hukuksal reform çabalarına, ihtilafların adli merciler önüne taşınmasına ve emsal içtihatların verilmesine neden olmuştur. Konu artık yalnızca etik ilke veya kurullar ya da disiplin uygulaması yapan meslek odalarının tasarrufları ile idare edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi son yıllarda bu alanda ciddi ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemekte ve sadece hukukçular için değil aynı zamanda tıp dünyası için de son derece yararlı olan kapsamlı bilimsel yayınlar yaparak bu alandaki hukukun oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi söz konusu bilimsel çalışmaları yaparken bu konunun çok boyutlu bir multidisiplin alan olduğunu dikkate alarak hem sorunun hukuk, tıp, farmakoloji, etik boyutlarını temsil eden kişi ve kurumlarla işbirliği yapmakta hem de bu alandaki ciddi bilimsel kurum ve kuruluşlara etkin destek vermek ve bu alandaki üniversite, fakülte, firma ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak güncel, çağdaş modern karşılaştırmalı hukuk çalışmalarıyla ülkemiz hukukuna katkı sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, konuya ilişkin olarak sadece Türkiye de değil yabancı ülkelerde de ilgiyle izlenen çalışmaları ile tanınan değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Yener Ünver in gerçekleştirdiği bu bilimsel çalışmalarda Üniversitemiz bünyesinde yer alan her biri kendi alanlarında önemli başarılara imza atan Tıp ve Eczacılık Fakülteleri ile de son derece verimli bir işbirliği olanağını sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır.

2 2 Sağlık hukuku alanında yapılan ihmallerin ve bu ihmallerin ortaya çıkardığı ağır sonuçların sağlık mesleği mensuplarının hem hukuki, hem de cezai sorumluluğuna yol açtığı günümüzde, sağlık mesleği mensuplarının yapacakları müdahalelerin hangi sınırlar içinde hukuka uygun olacağının ve bu alandaki çağdaş hukuksal ölçütlerin neler olduğunun ve bu müdahaleleri yapanların hastalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerinin tespiti önemlidir. Sağlık mesleği mensuplarının gerçekleştirdikleri tıbbi müdahalelerin tıp bilimi ve uygulamasının gerektirdiği şekilde ve özenle gerçekleştirmedikleri durumlarda ortaya çıkacak olan olası olumsuz sonuçlara hukukun vereceği yanıtların tespiti, sağlık mesleği mensubu kişileri hareketlerinde daha dikkatli olmaya sevk edeceği gibi hastaların haklarının bilinci içinde hareket etmesine de hizmet edecektir. Hiç kuşkusuz tüm bu tespitler, bir taraftan bu alandaki meslek odalar ının disiplin yargılamaları ve kararları yanında konunun gelişip aydınlanmasına katkı sağlayacak ve diğer yandan ise olması gereken nitelikte kaliteli, çağdaş ve hukuk alanı içindeki bir sağlık hizmetinin var olması sonucunu doğuracaktır. Aynı çalışmalar diğer yandan ise, komplikasyon niteliğinde olan ve fiili neticesi ne olursa olsun sorumluluk gerektirmeyen tıbbi müdahale biçimlerinin ve buna ilişkin ölçütlerin netleşmesini sağlayarak, hekimlerin konumlarını ve hukuksal görev ve yetkilerini daha iyi anlayarak hukuksal sorunlar yaşamaları olasılıklarını azaltacak, yargı uygulamasına yardımcı olacaktır. Fakültemiz Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalının geçmiş yıllarda yaptığı ve fakültemiz web sahifesinden (http://www.hukuk.yeditepe.edu.tr) öğrenilebilecek bilimsel çalışmaları yanında, son üç ay içinde doğrudan veya bilimsel çalışmalarıyla aktif destek vererek gerçekleştirdiği birkaç çalışmayı burada zikretmekte yarar bulunmaktadır : 1) Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakış Sempozyumu; 2)Siber Suç Sözleşmesi, Türk Hukukuna Etkileri ve İnternet Hukuku Sempozyumu; 3) İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar Sempozyumu; 4) Birinci Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi; 5) Tıbbi Uygulama Hataları, Komplikasyon ve Sorumluluk Sempozyumu. Ayrıca bu bilimsel çalışmalardan 8 Ekim 2008 tarihinde Üniversitemiz Hukuk, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinin ortaklaşa yaptıkları İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, Etik ve Tıbbi Sorunlar konulu sempozyum bildirileri, kısa bir süre önce kitap olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bir yayını olarak yayınlanmıştır. 2

3 Prof. Dr. Yener Ünver in bu alanda yaptığı diğer çalışmalardan bazılarını da burada zikretmeden geçemeyeceğim: 3 1) Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk; İstanbul ) Die strafrechtliche Verantwortung des Arztes nach dem türkischen Recht., (Türk Hukukuna Göre Hekimin Ceza Hukuku Sorumluluğu) Augsburg/Deutschland., in: Der medizinische Behandlungsfehler Beiträge des 3. Deutsch-Türkischen Symposiums zum Medizin- und Biorecht., Baden- Baden 2008, sh: ) Intramurale Medizin in der Türkei., (Türkiye de Cezaevi Tıbbı) International Medizin im internationalen Vergleich, Heidelberg 2008, sh: ) Tıbbi Riskin Ceza Hukuku Görünümü., in: III. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Etiği Kongresi., Kongre Kitabı, Bursa 2003, c: I, sh: ) Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Doping den Kaynaklanan Ceza ve İlaç Hukuku Sorunları (Prof. Dr. Hans-Georg KOCH dan Çeviri)., in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi -Spor Ceza Hukuku., Ankara 2004, sh: ) İsviçre Ceza Hukukuna Göre Doping in Dolandırıcılık Olarak Cezalandırılabilirliği (Prof. Dr. Jörg REHBERG / Dr. Stefan FLACHSMANN dan Çeviri)., in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi -Spor Ceza Hukuku., Ankara 2004, sh: ) Hukuksal ve Psikiyatrik Kategoriler Arasında Adli Rapor (Prof. Dr. Hans-Ludwig SCHREIBER den Çeviri).,., in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi - Tıp Ceza Hukuku., Ankara 2004, sh: ) Psikiyatrik ve Hukuksal Kriterler Arasında Kusur Yeteneği Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Hans-Ludwig SCHREIBER den Çeviri)., in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi - Tıp Ceza Hukuku., Ankara 2004, sh: ) Türkiye de Ceza Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp Hukukuna ilişkin Birkaç Sorun., Uluslararası Katılımlı I. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu., İstanbul 2005, sh: (Türkçe ve İngilizce Tebliğ Özetleri) (Tebliğ Metinleri Nobel tıp Kitabevi İstanbul Baskıda). 10) Avrupa Biyo-Hukuk Sözleşmesi nin Türk Hukuku na Etkileri., Kamu Hukuku Arşivi., Diyarbakır 2005., sh: ) Hekim ve Hasta Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Konumlandırılması., CHD 2007, sy: 1, sh: ) Sağlık Mensubunun Tıbbi Müdahalesinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu Açısından Endikasyonun Etkisi., İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Sempozyum No: 2, (Roche-MÜ ortak yayını)., İstanbul 2007, sh: ) Psikiyatride Hasta Hakları., Sağlık Hakkı., 4. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu,İstanbul 2007, sh: ) İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları.,Sağlık Hukuku Semp No: 1, (Roche ve MÜHF ortak yayını)., İstanbul 2007, sh (SEMPOZYUM VCD Sİ İLE BİRLİKTE) 15) Türk Ceza Kanunu nda Tanımlanan Cinsel Suçlara Adli Tıbbi Yaklaşım., 12. ulusal Adli Tıp Günleri- Paneller ve Poster Sunumları, Antalya 28 Eylül-2 Ekim 2005, sh: ) Çocuk Düşürtme, Düşürme ve Kısırlaştırma Suçları., CHD ve GsÜHF ortak Yayını-Ceza Hukuku Şerhi (Baskıda). 17) Hekimin Cezai Sorumluluğu., Roche 7 Bölge 7 Nokta., C: 1, Tebliğler., İstanbul 2007, sh: ) Tartışmalar/Soru-Cevap (Hekimin Cezai Sorumluluğu)., Roche 7 Bölge 7 Nokta., C: 2, Soru ve Cevaplar., İstanbul 2007, sh: ) Türk Tıp Hukukunda Rıza., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., 2006, Özel Sayı, C: III, /2, sh:

4 20) Tıp Ceza Hukukunda Özerklik, Rıza ve Etik (Brigitte Tag dan çeviri)., Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., 2006, Özel Sayı, C: III, /2, sh: ) Ceza Hukuku Açısından Sporda Şiddet, Doping, Hukuka Aykırı Teşvik ve Şike., Av. Dr. Şükrü Alpaslan a Armağan., İstanbul 2007, sh: ) Tıp Ceza Hukukunda Güven İlkesi., Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları., V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu. Ankara 2008, sh: ) Organ Nakli Ve Hukuksal Boyutu (Konu Bağlamında 8 somut VAKA/SORUnun Türk, İsviçre ve Alman Hukukuna Göre Cevaplandırılması ve Ülkemizle İlgili Bazı Öneriler)., Transplantİst 2008 Sempozyumu nda sunulan Tebliğ., İstanbul 2008 (ROCHE İlaç Müstahzarları A.Ş., Özel Baskı Kitapçık). 24) Sahte, Taklit İlaç İle Kullanım Süresi Dolmuş İlaçların Satışı Ve Kullandırılması., Bilim ve Uygulamada İlaç ve Hukuk sempozyum Kitabı., İstanbul 2008 (Baskıda) 25) Alman Federal Yüksek Mahkemesi nin Sağlık Hukukuna İlişkin Yeni Tarihli Bazı Önemli Kararlar., Sağlık Dergisi, Ankara, Aralık 2008 (Baskıda). 26) Türkiye de Ceza Hukuku Açısından Suni Döllenme., İlaç ve Tıp Alanında Ceza Hukuku, in: Etik ve Tıbbi Sorunlar., İstanbul 2008, sh: ) Doping ve Ceza Hukuku., 1. Dünya Adli Tıp ve Spor Kongresi., Kasım 2008 de sunulan tebliğ (Baskıda). 28) Sağlık Mensubunun Tıbbi Müdahalesinden Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu Açısından Endikasyonun Etkisi., İlaç Hukuku Sempozyum No: 2 (MÜ ve Roche Ortak Yayını), İstanbul 2007, sh: Bu konuları ülkemizde ilk kez hukuki açıdan ele alan bilim adamlarımız arasında ön sıralarda yer alan değerli Hocam sayın Prof. Dr. Köksal Bayraktar ın Doğum Kontrolünün Ortaya Koyduğu Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları (Ali Rıza Okur ile müştereken yazılan ve İstanbul Barosu Bilim Ödülü 2. yarışmasında birincilik kazanan bu eser, İstanbul Barosu Dergisi 1969 Kasım-Aralık sayısının ekinde yayınlanmıştır) konulu çalışması ile Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu (İÜHF Yayını)., İstanbul 1972 isimli eserini de unutmamak gerekir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türk Ceza Hukuku nun önde gelen isimlerinden değerli bilim adamı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi önceki Dekanı sayın Prof. Dr. Köksal Bayraktar bu yıl Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde kadrolu olarak göreve başlamıştır. Değerli Hocam Profesör Dr. Köksal Bayraktar ın da katılımı ile daha da güçlenen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecektir. Bu kitapta, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Gaziantep-Kilis Tabipler Odası ve Sev Amerikan Hastanesi işbirliği ile 25 Ekim 2008 günü Gaziantep de düzenlenen Tıp Hukuku Sempozyumu nda Prof. Dr. Yener Ünver tarafından sunulan Tıbbi Malpraktis ve Ceza Hukuku ve Prof. Dr. Hakan Hakeri tarafından sunulan Tıbbi Müdahalenin Hukuka 4

5 Uygunluğunun Koşulları ve Hekimin Yükümlülükleri konulu birbirini tamamlayan tebliğlerin kitap halinde basılı metinleri yer almaktadır. 5 Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Bedrettin Dalan a teşekkür Yeditepe Üniversitesi'nde bize bu olanakları sağlayan, Türkiye'nin en güçlü Hukuk Kütüphanesini oluşturma çabalarımızda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve şimdiye kadar elinizde tuttuğunuz bu eserle birlikte sadece Hukuk Fakültesinde kısa sürede onaltı kitabın hızla basımını sağlayan, ayrıca düzenli olarak yılda iki kez yayınlanan ve tirajı dörtbin olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi' nin tüm meslek kuruluşlarına ve ilgili mercilere gönderilmesini destekleyen -ve şimdiye kadar bu yayınlarda kuru bir teşekkürü dahi akıl edemediğimiz- Mütevelli Heyetimiz Başkanı Sayın Bedrettin Dalan'a ülkemize dünya çapında bir bilim kuruluşu kazandırdığı için teşekkür ederiz Diğer çalışmaları yanında bu eserin de yayına hazırlanmasını sağlayan sayın Prof. Dr. Yener Ünver e ve tashihleri yapma işini üstelenerek, bu işi ciddi bir titizlikle gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Onur Özcan a teşekkür ederiz. Kitabın, başta hukuk ve tıp mensupları olmak üzere tüm ilgililere yararlı olmasını umuyoruz ( ) Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU, LL.M. (Columbia); LL.M. (Brüksel) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 5

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin

Yaklaşımı., HPD Hukuki Yorum ve Haber Dergisi, 2004, sy: 2, sh: 172. 6 Belirtelim ki, doktrinde, bu Sözleşme nin de münferid bireyin AVRUPA BİYO-HUKUK SÖZLEŞMESİ NİN TÜRK HUKUKU NA ETKİLERİ 1 DOÇ. DR. YENER ÜNVER 2 GİRİŞ Bilindiği üzere, AY nın kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı başlıklı 17. maddesi ilk fıkrasında herkesin

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.tipethukder.4t.com Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr.

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY www.tipethukder.4t.com Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği a. Sahibi Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Editörler Doç. Dr.

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Halide SAVAŞ YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Emsal

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 80 Ocak 2015 Sayı: 1 Dört ayda bir yayımlanır ISS N 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Aydın ÖZCAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. A. Şakir UZUN YAYIN

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU INTERNATIONALES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT DERLEYEN Herausgeber Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, LL.M Prof. Dr. Mathias ROHE, M.A. Dr. Ali YARAYAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı