TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI"

Transkript

1 TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI Faik ÇELİK SSK Göztepe Hastanesi Cerrahi Kliniği, İstanbul Derlediği bu bilgilerin yayınlamasına ve dolayısıyla herkes tarafından paylaşılmasına izin verdikleri için kendisine bir kez daha teşekkürlerimi ve minnet hislerimi sunuyorum. Doç. Dr. M. Fikret ERGÜNGÖR) Bilimsel araştırma, ancak yayınlandığında amacına ulaşır. Bilimsel çalışma ve deney, sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayınlanıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz. Bilim adamı yeteneğiyle, zekasıyla ve sempatikliği ile değil, yayınları ile değerlendirilir ve bilim arenasına çıkar. Bilimsel makaleler bilimsel prensiplere ve etik kurallara uygun olarak yapılan ve bilimsel formlarda yazılarak basılan çalışmalardır. Bu tıbbi bilimsel çalışma, öngörülen bir hipotez çerçevesinde yeterli gözlem ve deneye dayanılarak sonuca ulaştırılıp yazı haline getirilip yayınlanırsa, tıbbi makale olarak adlandırılır. Tıbbi makale çeşitleri şunlardır: a. Tıbbi araştırma makalesi (klinik ve deneysel çalışmalar) b. Gözlem raporları (vaka takdimi) c. Derleme-tarama makalesi d. Ön rapor e. Editöre mektup eleştiri, çeviri, özet vd. Bir araştırmacının, araştırma konusu üzerine hazırladığı ve tamamladığı geniş rapora ise tez denir. Tez kısaltılıp yazım kurallarına uygun şekile getirilip makale olarak hazırlanabilir. Bilimsel bir makalenin bazı kısımlarını tam anlamak için bir kaç kez okuduğumuz olmaktadır. Bu durum, bizim o konudaki bilgi eksikliğimizden çok, yazının anlaşılır olmamasındandır, daha da önemlisi, bazen yanlış anlamaya da neden olunmaktadır. Bir yazı anlaşılır ve açık değilse, o yazı okunamaz. Araştırıcının amacı gerçeği aramada önyargısız olmak, doğru ilerlemek ve özünde yaratıcı olmaktır. Sağlam bir sonuca varmak için, herşeyden önce kendi fikrini gerçek olarak kabul etme yanlışlığına düşmemesi gerekir. Amaç bir şeyi kanıtlamaktan çok, bir gerçeği bulmak, onu ortaya çıkarmaktır. Bir makale veya tezin ne uzunluğu, ne gayretli bir çalışma olduğunu gösteren süslü sunuş biçimi, ne de background diyebileceğimiz bu çalışmaya dayanak olan güvenilir bir kitap veya çalışmanın varlığı, o makale veya tezin standart bilimsel kalitede olmasını sağlamaz. Böyle bir çalışmada vazgeçilmez koşul orijinallik-özgünlüktür. Ancak, orijinallik uğruna, bilimsel düşünce esaslarından uzak düşme tehlikesi de her zaman vardır. İyi bir çalışma ortaya çıkarmak için, mutlaka belirli bir bilgi birikimi gerekmeyebilir, yeni mezun bir araştırıcıda da, bu içgüdü vardır. Önemli olan, gerçeği

2 arama (truth), kanıt sağlama (evidence), doğruluğu kanıtlama (accuracy), önyargısız olma (unbiased mind) ve tarafsızlıktır (impartial). Bir tıbbi makaleye temel oluşturan tıbbi çalışmalar şunlardır: 1. Gözlemsel a. Tanımlayıcı b. Kesitsel - Prospektif - Retrospektif 2. Deneysel a. Açık, kontrolsuz b. Kontrollü - Randomizasyon - Maskeleme (kör) Tanımlayıcı çalışma: Belli bir grupta ilginç bulguların tanımlandığı, hastalıkların tanı ve tedavisini değerlendiren çalışmalardır. Vaka sunumları, sendrom tanımlamaları, tedavi protokolleri çalışmaları ve vaka serileri (case series) bu grup çalışmalardır. Kesitsel çalışma: Belli bir dönemde, belli verileri inceleyen çalışmalardır. Bu çalışma ileriye dönük olarak planlanıyorsa prospektiftir. Retrospektif çalışma ise geriye dönük olup, daha önceden yapılmış kayıtların değerlendirilmesi veya etkin olabileceği düşünülen faktörlerin, önceki bulgularla değerlendirilmesi ile ortaya çıkan çalışmalardır. Vaka-kontrol çalışmaları (case-control study) bu tip çalışmadır. Örneğin: hepatik kanserli kişiler, hepatik kanserli olmayan kişilerle (kontrol) karşılaştırılır, her iki grupta de Hepatit B öyküsü aranır. Buna karşın vaka serilerinde kontrol grubu yoktur. Deneysel çalışma: Klinik veya laboratuvar kaynaklı çalışmalardır. Bu çalışmalarda yapılan deneylerde, ya insanlar, ya da hayvanlar, denek olarak kullanılırlar. Açık çalışma, araştırıcı ile deneğin (doktor ile hasta gibi) yapılan işlem hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Kontrolsüz çalışma; deneğe uygulanan işlemin (verilen ilaç veya uygulanan yöntem) başka bir grupla karşılaştırılmadığını ifade eder. Kontrollu çalışma ise, deneğe uygulanan işlemin, başka bir işlem uygulanan veya hiçbir işlem uygulanmayan diğer grup deneklerle karşılaştırılması anlamına gelir. Randomize çalışma: Deney ve kontrol gruplarının rastgele, tesadüfen seçildiği çalışmalardır. Randomizasyon çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin, tek numaralı deneklere x yöntemi, çift numaralı deneklere y yöntemi uygulamak veya ilk beş deneğe x, ikinci beş deneğe y yöntemi uygulamak gibi. Maskelemeli (kör) çalışma: Yansızlığı sağlamada etkin olan çalışmalardır. Tek kör çalışma, deneğin uygulanan yöntemi bilmemesi ancak araştırıcının bilmesi anlamındadır. Çift kör çalışmasa ise, ne denek, ne de araştırıcı, uygulanan işlemin ne olduğunu bilmez; daha açık ifadeyle araştırıcı hangi deneğe hangi işlemin uygulandığını bilmeden değerlendirmesini yapar.

3 Çapraz çalışma (cross-over) çalışma: Bu çalışmalar, özellikle, akut olaylarla ve homojen gruplarda uygulanan farklı işlemlerin gruplar değiştirilerek tekrarlanması ile yapılır. Örneğin, bir salgın enfeksiyonda, bir başka gruba rastgelen bir tedavi yöntemi, başka bir gruba farklı bir tedavi-ilaç uygulanır. Tedavi bitiminde her iki grubun tedavileri değiştirilir, her iki gruptaki tedavi farklılıkları karşılaştırılır. Kohort (cohort) çalışma: Ortak bir özellik veya özellikleri olan ve belirli bir dönemde izlenen insanlarda yapılan çalışmalardır. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, bir makaleye temel olacak bilimsel çalışmanın kalitesi, o çalışmanın prospektif, randomize, kontrollü ve maskelenmiş çalışma olmasıyla değer kazanır. İnsanlarda yapılan ilaç çalışmaları ise, dört bölümde incelenir. Bunların ilk üçü, ilacın ruhsat almasından önce, sonuncusu ise ruhsatlandırıldıktan sonra yapılır. Faz 1: Özellikle gönüllüler başta olmak üzere, sağlıklı kişilerde yapılır, fazla deneğe gerek yoktur (20-80 kişi). Bu dönemde ilacın doz ayarlaması, etkinlik değerlendirilmesi ve istenmeyen yan etkilerinin ortaya çıkarılması gibi farmakokinetik çalışmalar yapılır. Faz II: Bu dönemde hasta grubu kullanılır. Belirli bir hastalık grubunda ilacın etkinliği değerlendirilir; doz aralıkları ve tedavideki değeri araştırılır kişilik hasta gruplarıyla yapılır. Faz III: Büyük hasta gruplarında etkinlik ve emniyet profili değerlendirilir, ilacın terapötik etkileri, yan etkileri yarar /zarar oranları değerlendirilir. Birkaç yüz hasta gereklidir ve merkezli yapılır. Faz IV: Yan etkileri belirleme, yüksek risk gruplarını saptama, yeni bir endikasyon veya kullanım şekli ortaya koymak için yapılır. Pazarlama dönemi çalışmaları da bu grup çalışmalardır. Bir tıbbi çalışmanın kurgulanması şöyledir: 1. Konunun seçimi 2. Ön taslağın yapılması-planlama 3. Çalışma bibliyografisinin hazırlanması 4. Eldeki verilerle çalışmanın ana hatlarının belirlenmesi 5. Çalışma protokolünün yapılması 6. Çalışmaya başlama ve sonlandırma 7. Yazım, redaksiyon ve basım Böyle bir çalışmanın planlanması yapılırken şu sorular sorulmalıdır. 1. Akla gelen fikir veya soru değerli midir? 2. Pratik midir? 3. Yeterli zaman ayrılmış mıdır? 4. Bu çalışma veya benzeri daha önce yapılmış mıdır? 5. Ne gibi bir sonuca ulaşılması umulmaktadır? 6. Konu hakkında çalışma arkadaşları ne düşünmektedir? 7. İstatistik desteği gerekmekte midir? Bu aşamalardan sonra çalışmaya geçildiğinde, en sık karşılaşılan aşağıdaki hatalardan kaçınılmalıdır.

4 1. Denek sayısının yetersizliği 2. Kontrol grubunun yokluğu veya uygunsuzluğu 3. Çalışma dışı bırakılanların bildirilmemesi 4. Yanlış yorumlama 5. Yanlış istatistiki kullanımı TIBBİ MAKALE YAZIMI Çalışma sonucunda hazırlanacak olan tıbbi makalenin ana yapısı şöyledir. a. Başlık b. Yazarlar c. Özet d. Metin (text) e. Kaynaklar Bu bölümleri tek tek incelemeden önce, birkaç genel yazım kuralını hazırlamakta yarar vardır. Bir makale yazımında en önemli husus, basit kelime ve yapılar ile cümle kurmaktır. Makale bir edebi eser değildir. Shakespeare diliyle yazılan makale bilimsel olarak ne kadar sağlam olursa olsun bir kabusa dönüşebilir. Bir kaç anlam ifade eden kelimelerden kaçınmak kısa bir kelimeyi uzunca olan eş anlamlısına tercih etmek, yabancı kelime ve terimleri tercih etmek dilimize girmiş olan yabancı kelimeleri Türkçe okunuşları yazmak aynı kelimeyi sıkça tekrarlamamak dikkat edilmesi gereken noktalardır. Başlık: İyi bir başlık makaleye iyi bir başlangıçtır. Başlık bir etikettir, cümle değil. Bu nedenle kısa, anlaşılır ve tanımlayıcı olmalıdır. Yazının daha az kişi tarafından okunacağı buna karşın başlığın belki de, binlerce kişi tarafından okunacağı göz önünde tutulmalıdır. Başlık da kelimelerin kısaltılmış şekilleri, kimyasal formüller ve ticari adlar kullanılmamalıdır. Sadece uluslararası kabul edilen DNA, BCG, AIDS gibi kısaltmalar kullanılabilir. Çalışmalar, incelemeler, araştırmalar vb gibi kelimelerle başlık gereksizce uzatılmamalıdır. Başlığın soru şeklinde olması da uygun değildir. Örnek: Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkileri (kısa ancak tanımlayıcı ve açık değil) Streptomycin in mycobacterium tuberculosis üzerine etkisi (net olarak tanımlayıcı değil) Streptomycin ile mycobacterium tuberculosis in büyümesinin engellenmesi (yeterince net ve açık) Bir diğer örnek Meniskus lezyonlarında artrografi (kısa ancak net değil) Meniskus lezyonlarının tanısında artrografi (açık, düzgün ifadeli) Meniskus lezyonlarının tanısında artrografinin önemi (tanımlayıcı, kısa, net bir başlık Yazarlar: Çalışmada kimin isminin yer alacağı veya hangi sırada olması gerektiği konusunda anlaşmazlığa düşen araştırmacı sayısı, azınsanmayacak kadar çoktur. Bir makalenin yazar grubunda yer almak için çalışmanın planlanması, verilerin toplanması,

5 sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması, yayına son şeklinin verilmesi ve onaylanması aşamalarında aktif olarak görev almak gerektir. Sadece kaynak toplamak, mali destek sağlamak ya da çalışmanın genel danışmanlığını yapmak, metinleri yazmak, yazarlar arasında yer alma gerekçesi olamaz; bu kişiler ancak teşekkür bölümünde yer alırlar. Yazarlar konusunda bazı yanlış uygulamalar vardır. Örneğin, bazı bölüm başkanları-yöneticileri çalışmada aktif olarak yer almasa da, yazıda yer almak, hatta birinci isim olarak yazılmak istemektedirler. Bir başka yanlış ve yaygın uygulama da, bu kişilerin veya kıdemli, deneyimli kişilerin çalışmanın en son ismi olarak yer almasıdır. Bilimsel makalede, böyle prestij yeri diye bir kavram yoktur. Diğer bir yanlış istek de, kıdemli-deneyimli kişiyi ilk isim, çalışmayı gerçekleştiren esas araştırıcıyı ise ikinci isim olarak yazmaktır. Peki, doğru olan nedir? Doğru olan, ünvanı ve deneyimi ne olursa olsun, çalışmayı yapan kişinin birinci isim olması, çalışmaya verdikleri emeğe göre diğer isimlerin sıralanması, hatır için, listeye kimsenin konmamasıdır. Yazarlarda isimden sonra, ünvan ya da derecenin yazılmaması da artık genel kabul gören bir uygulamadır. Hatta unvanlar için bazı editörler ironik yakıştırmalarda bulunmaktadırlar. Örneğin; MS (master of science) için More of the Same (çoğu aynı), PhD için Piled higher and Deeper (daha derin ve yüksek birikim) MD için ise Much Deeper (çok daha derin). Özet: Çalışmanın en çok okunan bölümlerindendir. Derginin özet için istediği özel bir form yoksa, bu bölüm kelimeyi içermeli, çalışmanın amacını belirtmeli, konuyu anlatan kısa bir temel bilgi cümlesi kapsamalı, yöntem ve elde edilen sonuçları, çalışma sonucunda varılan neticeyi belirtmelidir. Özet içinde kaynak belirtilmez. Kısaltmalar bu bölümde yapılmamalıdır. Elde edilen bulgular geniş bir liste halinde değil çalışma için yönlendirici olanların dizilmesi şeklinde verilir. Özet sonunda çalışmayı en iyi ifade eden ve Index Medicus ta yer alan anahtar kelimeler (2-6 tane) verilmelidir. Metin (text): Fransız Ingelfinger in yıllar önce ortaya koyduğu IMRAD formatı halen ana hatlarıyla benimsenmektedir. Burada giriş bölümünde konuyla ilgili temel bilgiler, materyal metod (yöntem-gereç) bölümünde konudaki soruları yanıtlamak için uygulanan işlemler ve kullanılan malzeme veya gereçler, bulgular bölümünde bu sorulara cevap olarak nelerin bulunduğu ve tartışma bölümünde ise bu bulgular ışığında sorulara alınan cevaplar yer almalıdır. Bir tıbbi makale metninin temel başlıkları: I. Introduction (Giriş): Hangi problem incelendi M.Method (Yöntem): Problem nasıl incelendi R. Results (Sonuçlar): Neler bulundu A. And D. Discussion (Tartışma): Bunlar ne anlam taşıyor Fransız Ingelfinger in yıllar önce ortaya koyduğu bu formül, halen ana hatlarıyla benimsenmektedir. Giriş: Bu bölümde araştırıcı, okuyucuyu ortaya atılan soruya hazırlamalıdır. Araştırıcı, okuyucunun konuyu en az kendisi kadar iyi bildiğini zannetmemeli; okuyucuya konunun açık bir tanımından da fazlasının gerektiğini, sorunun neden sorulmaya değer olduğunu, kaynak bilgiler desteği ile açıklamalıdır. Ancak, bunu yaparken ne kadar

6 engin bilgiye sahip olduğunu göstermeye kalkmamalı ve konuyu derinlemesine ne kadar iyi bildiğini, kanıtlamaya çalışmamalıdır. Bu bölümde yapılan en büyük hata, araştırıcının araştırmayı haklı ve güçlü göstermek için, okuyucuyu zorlamasıdır. İyi bir giriş bölümü başlıkla bütünleşen, sadece amacı açıklayan, ayrıntılara girmeyen, konunun özünü anlatan, bu nedenle de, önemli kaynakların kullanıldığı bölümdür. Kısaltmaların yapılacağı ilk bölüm de giriş bölümüdür. Materyal-metod (gereç ve yöntem): Bu bölümde çalışmanın yapıldığı yer ve zaman açıkça belirtilmelidir. Araştırmayı bir başta araştırıcının da tekrarlayabileceği düşüncesiyle, çalışmada kullanılan klinik veya laboratuvar yöntemler açık olarak yazılmalıdır. Gözlem veya deney yapılan denekler tanımlanmalıdır. Örneğin... tipi,... gr sıçanlar gibi. Yaş, cinsiyet kullanılan drogların doz ve veriliş yöntemleri, kullanılan cihazların isimleri hem ticari hem de jenerik adlarıyla belirtilmelidir. Deneklerin nasıl seçildikleri verilerin nasıl değerlendirildikleri ve çalışma programları açıklanmalıdır. Etik komite izni ve isteniyorsa bilgilendirilmiş onam kaydı bu bölümde yer almalıdır. Çalışmada kullanılan istatistik yöntemi de bu bölümde belirtilmelidir. Çok yaygın olmayan bir istatistik kullanılmışsa ayrıntı verilmeli, bilgisayar kullanılmışsa programın adı yazılmalıdır. Bu bölümde sonuçlar yer almaz. Bu hata, sıkça yapılmaktadır. Bulgular (sonuçlar): Bu bölümde çalışmanın bulguları veya elde edilen veriler yer alır, ancak kolay anlaşılabilmesi açısından bunların tablolar halinde verilmesi uygundur. Daha anlaşılır ve çarçıpı olacaksa grafikler kullanılır. Tablo halinde verilen bulgular, metin içinde tekrar edilmemelidir. Bu sonuçlar, tartışma bölümünün de başlangıcı olduğundan, araştırıcı kullanacağı verileri iyi seçmelidir. Genellikle, tek tek deneklerden elde ettiği veriler yerine, toplu sonuçları vermelidir. Bu bulgular verilirken, abartılı yorumlar yapılmamalıdır. Örneğin bir ilacın etkisi 1000/2 den 1000/1 e düşüyorsa ilacın etkinliğinde % 50 azalmadan söz edilmemelidir. Tablolar, metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve tablonun üst kısmına açıklayıcı başlık yazılmalıdır. Keza resimlerde bu bölümde yer almalı, ancak açıklamalar tabloların aksine resim altına yazılmalıdır. Tartışma: Bu bölüme en önemli bulgu veya sonuçla başlamalı, bunlar mevcut kaynaklar ile karşılaştırılıp tartışılmalıdır. Bu tartışmada, sunulan sonuçların veya bulguların, ileride yapılacak çalışmalar için değerli olup olamayacağı belirtilmeli, benzer sonuçlarla olan birliktelikleri veya ayrılan noktaları vurgulanmalıdır. Eğer, elde edilen sonuçlar üzerinde, yeni bir varsayıma varılmışsa, bu net olarak belirtilmelidir. Burada Condon un Tip III hatasına düşülür. Bilindiği gibi Tip I hata (yalancı pozitiflik) doğru hipotezin yanlışlıkla reddedilmesi Tip II hata (yanlış negatiflik), yanlış hipotezin kabul edilmesi, Tip III hata ise elde edilmeyen bir sonuç için yorum yapmaktır. İyi bir makalenin tartışma bölümünde elde edilen sonuçlara ilişkin zıt düşünceler de yer alır. Böyle zıtlıklar varsa, araştırıcı bu delillerin gerçekten zıt olup olmadığını veya araştırma protokolü veya deneklere bağlı farklar ya da değişkenliklere bağlı zıtklıklar mı olduğunu tartışmalıdır. Bunlar yapılırken tartışma bölümü bir kaynaklar deposu haline getirilmemelidir. Kısacası bu bölümde genel bir bilgi sunumu değil gerçek bir tartışma yapılmalıdır.

7 Teşekkür: Çalışmaya sağlanan teknik ve maddi yardımlar için kısa cümlelerle kişi veya kurumlara teşekkür edilir. Polemiğe yol açacak mali ilişkilere ait cümlelerden kaçınılmalıdır. Kaynaklar-literatür: Yayın kurulunca aksi belirtilmedikçe, kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynaklarda özetler-abstract basılmamış gözlemler şahsi görüşmeler kullanılmamalıdır. Basımı kabul edilmiş makale ise, basımda-in edition ibaresi ile kullanılır. Kaynak kullanımı standart dergi, kitap içi bölümü vb. gibi çok farklı şekillerde olabilir. Bunun için Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulunun saptadığı 35 ayrı kaynak kullanımı kabul görmüştür (Ek 1). Kaynak kullanımında temel bir kural da, elde bulunmayan kaynağın kullanılmamasıdır. Yani tümü okunmamış bir kaynak asla kullanılamaz. Kaynak sayısının çokluğu değil, yeni olması önemlidir. Genelde son 5 yılın kaynaklarını kullanma gayreti içinde olunmalıdır. Tabii ki, klasikleşmiş kaynaklarda bu husus söz konusu değildir. Kaynak numarası yazarın isminin yanına yazılır. Yazar adı belirtilmemişse, cümle içindeki ilgili bölümde veya konu bütünlüğünü bozuyorsa cümle sonunda kullanılır. Birden fazla kaynak numarası verilecekse, küçükten büyüğe doğru, kaynaklar ardıl ise, en küçük ve en büyük kaynak numaraları yazılır. * Kişisel not: Bir yazının aklanmasının en somut kanıtı, o yazının kaynak olarak başka bir araştırmada kullanılmış olması yani site edilmiş olmasıdır. Bu nedenle, yerli kaynakların kullanımında daha özenli ve istekli olunması gerektiğine inanmakta, bunu bir kural değil; dilek olarak belirtmekteyim. Metin içinde bütün ölçümlerde SI (systeme internationale) birimleri kullanılmalı (cm, kg gibi). Şekil ve tablo sayısı genelde 7-8 ile sınırlanmalı, yazıda standart kısaltmalar (AIDS, ALT, Hct, MR gibi) açıklama yapılmadan başlık dahil her yerde kullanılabilir. Standard olmayan kısaltmalar mutlaka ilk kullanıldıkları yerde (başlık ve özet hariç) açıklama yapılarak kullanılırlar.örnek: Hepatik arter embolisi-hae, veya ince barsak tümörleri-ibt. Bir araştırma yazısının 2500, derleme yazısının 4000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Metinde satır başları, tarih dışında rakam ile başlamaz. Uzun ve karışık cümlelerden ve teknik dilden (jargon) kaçınmak gereklidir. Mülkiyet ifade eden kelimeler kullanılmamalı (yaptım, bulduk çalışmamızda gibi). Bunun yerine, üçüncü şahıs veya edilgen ifadeler tercih edilmelidir. (yapıldı, bulundu, çalışmada gibi). Bir genel yanlış düşünce de, bir makalenin istatistiki değerlendirilmesinde p değeri yoksa, o makalenin değersiz olduğu düşüncesidir. p değeri olasılık-probability değeridir. Elde edilen sonuçların ölçümlerinin, kontrol veya bir başka grupla etkilerinin değerlendirilmesinde ortaya çıkan farkın tesadüfi olup olmadığını belirtir. Halbuki, bu etkinin olup olmadığının belirtilmesi daha da önemlidir ki, bu güvenilirlik aralığıconfidence interval ile tanımlanır. Bu aralık sonucun hakiki olasılığını veya iki sonuç arasındaki sıklık farkını gösterir. Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak bazı istatistiki terimleri ve bilgileri Ek-2 de sunulmuştur. TEZ YAZIM KURALLARI

8 Tıbbi tez, kapsamlı bir makale olarak kabul edilebilir. Büyük emekler sonucunda hazırlanan bir tez ancak 8-10 kişilik dar bir kurulca okunmaktadır. Bu nedenle, bu tezin tıbbi makale haline getirilip geniş kitlelere ulaştırılması gereklidir. Bilimsel makaleden farklı olarak tez, birden fazla konuyu ve bazı konularda da, birden fazla yaklaşımı anlatabilir; bu nedenle, daha geniş ve uzundur. Tıbbi tez yazımı, tıbbi makale yazımından bazı farklılıklar gösterir. Tezin başında içindekiler bölümü yer alır. Bu sayfada her ana bölüm başlangıç sayfası ile birlikte belirtilir. Bir sonraki bölüm önsöz dür. Çalışmanın ana amacı ve genel karakteri hakkında kısa bir açıklama içerebilir. Bu bölümde çalışmaya katkısı olanlara teşekkür edilir.burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Bazı önsözler, tüm klinik veya hastane elemanlarının adlarını sıralandığı bir methiyeye dönmektedir. Bunun gibi yanlış bir uygulama da tez çalışmasında hiç kimsenin katkısı olmamış gibi bir reaktif bir düşünceyle bu sayfanın konulmamasıdır. Bu bölümden sonra, tezin ana metni başlar. Bir tez şu ana bölümlerden oluşur: a. giriş b. genel bilgiler c. materyal-metod (gereç ve yöntem) d. bulgular e. tartışma f. sonuç g. kaynaklar Bazı tezlerde, özet bölümü de yer almaktadır; ancak, zorunluluk yoktur. Tez uzun ve karışıksa özet bölümüne yer vermek yararlı olur. Genel bilgiler bölümü tıbbi makalede yoktur, kapsamlı bir bölümdür. Tezin anlaşılabilmesi için gerekli ön ve temel bilgiler bu bölümde yer alır. Tezin konusuna göre birçok alt başlığı içerir. Örneğin; tarihçe, anatomi, histoloji, fizyoloji, fizyopatoloji, farmakoloji, etyoloji, tanı yöntemleri, tedavi prensipleri, komplikasyonlar, sınıflama vb. Bu alt bölümler kısa olmalı ve klasik bilgiler içermeli ve mutlaka kaynak kullanılmalıdır. Resim ve şekiller uygun yerlere yerleştirilmeli, fotoğrafları orjinal olarak kullanmaya gayret edilmelidir. İdeal bir tezde, kaynak sayısı 30±10 olmalı, sayfa sayısı 50±10 olmalıdır. Bir tezden en az 12 kopya A4 formatında basılmalıdır. Diğer ana yazım kuralları tıbbi makale yazım kuralları ile aynıdır. Bir tezin sadece yazımı için en az 3 ay süre ayrılmalıdır. Tüm tez çalışması yıl içinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bir tezde çalışmanın 2/3 ü tamamlanıncaya yazıma geçilebileceğini ileri sürenler vardır. Yazıma materyal metod bölümünden başlamak kolaylık sağlayabilir. Bazı tezlerde araştırıcının öz geçmişinin yer aldığını görmekteyiz. Bu ayrıntılar tezin danışmanının görüşü alınarak belirlenir. Ek 1 Kaynak kullanım şekilleri 1. Standart dergi makalesi (yazar sayısı altıdan fazla ise bundan sonrakiler ve ark. veya et al şeklinde yazılır) You CFI, Lee KY, Chey RY, Mengue R. Electrogastrographic study of patients with unexplained neusea, bioating and vomiting. Gastroenterology 1980, Aug 79 (2): Veya

9 Goute AM, Haynes AR, Owen MJ, Farral M, James LA, Lai LY, et al. Predisposing locus for Alzheimer disease on chromosome 21. Lancet 1989, Grup çalışması-organizasyon The Rolay Marsden Hospital Bone Marrow Transplantation Team. Failure of synegenic bone-marrow graft without precordirioning in post hepatitis marrow aplasia Lancet Yazar ismi verilmeden Coffe drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981, 283: Yabancı dilde makale Messane F, Borghie S, Pestarino A, Picini R. Gambini C. Localisations palmaires purpuriques de la dermatite herpetiforme. Ann Dermatol Venerol 1987; 114: Cilde ait ekler (Supplement) Magni F, Rossini G, Perti F. BN portects guinea-pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res CVommun 1988; 20 Suppl 5: Sayıya ait ekler (Supplement) Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The natural history of tardive dyskinesia J Clin Psychopharmacol 1888: 8 (4Suppl) Cilde ait kısım Hanly C. Metaphysics and innateness: A psychoanalytic pespective Int J Psychional 1988; 69 (Pt 3): Sayıya ait kısım Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotrnetion on dyspastic nevi. J Am Acad Dermatol (2): Cild harici sayı Baumeister AA. Origin of control of streotyhed moment. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978 (3) Sayı veya cild harici yazılar Denoek K. Skiing in and throgh the history of medicine Nord Medicinhist Arbs 1982: Roma rakamları ile sayfa nuramarını verme Ronne Ansvarstall. Blood transfusion till fel patient. Verdfacket 1989: 13: XVI-XXVII 12. Zorunlu olarak makalenin gösterilmesi Spargo PM, Manners JM, DDAVP and open heart surgery (letter) Anaesthesia 1989; 44: Fuhrman SA, Joiner KA. Binding of the third componet of complement. C3 by Toxoplasma gondii (abstract) Clin Res 1987: A. 13. Geri çekilmeyi içeren makale Shisdido A. Retraction notice. Effect of platinum compounds on murine lymphocyte mitogenesis (Retraction of Alsabti EA. Ghalip ON, Salem MH. In Jpn İJ Med Sci bsiol 1979, 32: Jpn. J Med Sci Biol 1980; Geri çekilen makale Albasti EA. Ghalip ON, Salem MH Effect of platinum compoand on murine lymphocyte mitogenesis (Retracted by Shisdgido A. In: J Med Sci Biol 1980; 33: Jpn J Med Sci Biol 1979: 32-53, Yorum içeren makale Piccoli A, Bossati A. Earl steroid therapy in IgA neuropathy Still an open queslion (comment) Nephron 1989; 51: , Comment in Nephron : Yorum makalesi Kobayashi Y, Fuyii K, Hiki Y, Tateno S. Steroid therapy in IgA nephropathy: A retrospective study in heavy proteinuric cases (see comments) Nephron 1988, 48: 12-7

10 Comment in: Nephron 1989, 51: Dizgi hatası yapılmış makale, kitap ve diğer monografiler Schotield A. The CACE questionnaire and psychological health (published erratum appears in BR J ADDİCT 1989, 84: 701). Br J Addict : Kişisel yazarlar Colbson JF I, Armour WJ. Sport injuires and their treatment 2nd rev ed. London S. Paul Editör (ler), derleyen yazarlar Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York, Springer-Verlag Yazar ve basımcı olarak düzenleme Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS Charlottseville: Type Foundation Bir kitabın bölümü Weinstein I, Swarts MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In Sodeman WA editors. Pathologic physiology. Mechanism of disease Philadelphia: Saunders, 1974, Konferans bildirileri Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: A medical community response Proceding of the first JAMA National Conference on Child and Negleer, 1984, Mar Chicago American Medical Association, Konferans notları Harley NH. Comparing radon daughter dosimetrik and risk models. In: Gammage RB. Kaye SV, edidors. Indoor air and human healt. Procedings of the Seventh Life Sciences Symposium Oct Knoxville (TN). Chestea (MI) Lewis, 1985: Bilimsel ve teknik rapor Akutsu T. Total heart replacement device Bethesda (MP: National Institutes of Health National Hear and Lung Institute; 1974 Apr. Report No. NIH-NHLI Tez Youssef NM, School adjustment of children with congenital heart disease (dissertation) Pitsburg (PA): Univ of Pittsburg Patent Harred JF, Knigt AR, Meintyre JS, Invertors, Dow Chemical Company, assignee Epoxidation process. US patient 3.654,317, 1972 Apr 4. Diğer basılmış materyel 27. Gazete makalesi Rensberger B. Specter B. CFCs may be destroyed by natural process. The Washington Post 1989 Aug 7, Sept A: 2 (col 5). 28. Odyovizyel AIDS epidemic the physician s role (videorecording). Cleveland (OH) Academy of Medicine of Cleveland Bilgisayar arşivi Renal system (computer program) MS-DOS version. Edwardsville (KS): Medi-Sim, Materyal Toxic Substances Control Act: Hearing on S776 Before the Subcomm. On the Environment of the Senate Comm. On Commeree, 94th Cong, Ist Sess, 343, Harita Scotiand (topographic map). Washington National Geographic Society US İncil gibi kutsal kitaplar Ruth 3:1-18 The Holy Bible. Authorised King James version New York: Oxford Univ

11 Press, Sözlük ve benzeri kaynaklar Ectasia Dorland s illustrated medical dictionary, 27 th ed. Philadelphia: Saunders, Klasik materyal yayınlanmamış materyal The Winter s Tale: Act S, sciene 1, lines the complete works of William Shakespeare, London: Rex, Baskıda Lilywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aqratic snake. Science, in press. Ek 2 İstatistik terimleri Bağımsız grup: Bir grupta bulunan deneğin diğer grupta bulunmamasıdır, her grupta farklı denekler vardır. Bağımsız grup: Bir denek üzerinde birden çok gözlem yapılması veya deneğin iki ayrı grupta yer almasıdır. Parametrik test: Bir testte ortalama, varyans, oran vb. gibi ölçüler kullanılıyorsa bu test parametrik bir testtir. Bu testte ölçümle belirtilen karakterler vardır. Örneğin: uzunluk, ağırlık, Hb miktarı, yaş, kolesterol miktarı, kopma basıncı vb. Nonparametrik test: Ölçü yerine sıralama, sayma, işaretleme gibi işlemlerin kullanıldığı testtir. Bu testte de sayımla belirtilen karakterler kullanılır. Örneğin: saç rengi, cinsiyet, meslek, iyileşme, prognoz (iyi veya kötü) mortalite vb. Paramerik testlerde normal dağılım gösteren veriler analiz edilir, nonparametrik testlerde ise nominal, ordinal ya da normal dışı dağılım gösteren sayısal veriler değerlendirilir. Örnek; Hb: % 7.2 g parametrik bir veridir, buna karşın anemi ise nonparametriktir. Bir testin uygulanabilmesi için gerekli koşulların ne olduğu veya koşulların sağlanıp sağlanamadığı bilinmiyorsa verilerin analizinde nonparametrik testler kullanılmalıdır. Ortalama (mean): X olarak gösterilir, kümenin verilerinin aritmetik ortalamasıdır. Ortanca (median): Veriler büyüklüklerine göre sıralandığında bu sıranın ortasındaki veridir. Range: En alt-en üst sınır değerlerini belirtir. Mod (mode): En çok elde edilen değerdir, bir dizide en çok tekrarlanan sayı o dizinin mod udur. Standart sapma: S veya SD olarak gösterilir, bir veriler grubunda ortalama değer çevresindeki dağılımdır. Varyans: Standart sapmanın karesidir. Standart hata-yanılgı (standard error): SE olarak gösterilir, standart sapmanın, denek sayısının kareköküne bölünmesiyle elde edilir, çalışma gruplarındaki ortalamaların karşılaştırıldıkları grafiklerde kullanılır. Normal dağılım eğrisi: Bir grubun veya rastgele örnekleme ile oluşan kümenin verilerinin dağılımı eğri biçimidir, simetrik veya çan şeklindedir. Eğer simetri bozulmuş ve tepe noktası sola kaymışsa sağdan basık denir ve denekler ortalamadan daha küçük değerlerde toplanıyor demektir. Tepe noktası sağa kaymışsa soldan basık eğridir, denekler ortalamadan daha büyük değerlerde kümeleniyor demektir. Sensitivite: Duyarlılık= gerçek pozitiflik demektir. Örneğin: meme kanserinin varlığını gösterme oranı, o inceleme yönteminin sensitivitesini gösterir. Spesifite: Özgüllük=1-yalancı pozitiflik demektir. Örneğin, mevcut patolojinin meme kanseri olmadığını gösterebilme oranı, o inceleme yönteminin spesifitesini gösterir. Tanısal bir testin sensitivite ve spesifitesi arttıkça hastanın tanısındaki doğruluk derecesi de artar.

12 p değeri: Olasılık (probability) düzeyini gösterir. p= 0.20 denildiği zaman, o olayın 100 ölçümde 20 kez rastlantıya bağlı olarak çıkacağını ifade eder. Güven sınırları (confidence internal): Bir bulgunun istatistiki olarak anlamlı sayılması için en fazla % 5 yanılma ile oluşması gerekir. Yani ölçümler % 95 güven aralığı içinde olmalıdır. Önemlilik testleri: Elde edilen değerlerin ya da varılan sonuçların istatistiksel olarak anlam taşıyıp taşımadığını veya anlamlı olup olmadığını test etmek için başvurulan yöntemlerdir. Bir testteki verilerin iki çeşit olabildiğini daha önce belirtmiştik; ölçümle belirtilen, sayımla belirtilen veriler. Student s t testi: Bağımlı ya da bağımsız iki veri grubunun ortalama değerleri arasında anlamlı fark olup olmadığını saptayan parametrik bir testtir. Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon testi, nonparametrik testler olup t testinin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Ancak, denek sayısı gruplarda 30 dan azsa veya denek sayısı yeterli fakat veri parametreleri test varsayımlarını yerine getiremiyorsa, bu testlere başvurulur. Ki kare (chi square) testi: Bağımsız grup oranlarının karşılaştılmasında en sık kullanılan testtir. Bu testte bir nominal değişkenin (örneğin ilaç cinsi), diğer bir nominal değişkenle (örneğin prognoz) ilişkili olup olmadığı araştırılır. Gözlenen ile beklenen veriler arasında farkın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi temeline dayanır. Bu testte niteliksel veriler kullanılır; hasta sağlam, iyileşti, kötüleşti gibi. Başka bir ifade ile, bu test, iki ya da daha çok grup arasında fark olup olmadığının, iki değişken arasında bağ olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Fisher s exact test: Beklenen sayıların küçük olması halinde ki kare testi yerine kullanılır. Örneğin, aynı hastalığa karşı değişik yöntem uygulandığında, iyileşmeyen veya komplikasyon gelişen hastalarda beklenen frekans beşten aşağı ise, yöntemler arasındaki fark bu test ile saptanabilir. One-way ANOVA testi: İkiden çok bağımsız grup verilerinin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi kullanılır. Buradaki tek yön ifadesi, grupları birbirinden ayıran tek özellik olduğu, ya da grupların tek değişkeninin değerleri ile ayrıldığı anlamına gelir. Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi: ANOVA nın nonparametrik karşılığıdır. McNemar testi: Bağımlı grup oranlarının karşılaştırılmasında kullanılır. Regresyon analizi: Değişkenlerden biri bilindiğinde, diğerinin değerini tahmin edebilmeye yarayan istatistiki analizdir. Kaplan-Meier analizi: İzlem süresi ve ölüm olasılıklarından yola çıkarak sağkalım tablosuna varan bir analizdir. Kaynaklar 1. Alaçam E. Bilimsel Etkinlik ve Yayını, Derleme, ANkara, TÜBİTAK Yayınları, Cole AH, Bigelow KW, Tez Hazırlama El Kitabı, İstanbul İnkılap Kitabevi, Çelik F. Asistan Rehberi, İstanbul Bilim İlaç Yayınları, Day RA. Çeviri. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara, TÜBİTAK Yayınları, Hayran M, Özdemir O. Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, Knapp RG, Miller MC: Clinical Epidemiology and Bioistatiscis, Baltimore, Williams Wilkins, Sayek İ, Ağalar F. Klinik araştırma ilkeleri, Türk J. Gastroenterol 1996; 7: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. BMJ, 1991; 302:

13

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR ve NASIL YAYINA HAZIRLANIR? Tez yazımı Özgür Kasapçopur 2 Ocak 2014 Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eğitim Proğramı Gerçeklikle karşılaştırıldığında,

Detaylı

BİR MAKALENİN MİMARİSİ. Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak

BİR MAKALENİN MİMARİSİ. Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak BİR MAKALENİN MİMARİSİ Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak Charles Darwin «Sadece gözlem yapsa ve hiç yazmak zorunda olmasa bir doğa bilimcinin yaşamı çok zevkli olurdu» Çin Atasözü «Söz uçar, Yazı kalır» Bilimsel

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

Frekans. Hemoglobin Düzeyi

Frekans. Hemoglobin Düzeyi GRUPLARARASI VE GRUPİÇİ KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Uzm. Derya ÖZTUNA Yrd. Doç. Dr. Atilla Halil ELHAN 1. ÖNEMLİLİK (HİPOTEZ) TESTLERİ Önemlilik testleri, araştırma sonucunda elde edilen değerlerin ya da

Detaylı

Taraf tutma (Bias) önlenmiş

Taraf tutma (Bias) önlenmiş Hamdi Akan Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı hamdiakan@gmail.com 23 Ocak 2015 Toplumu iyi temsil ediyor = Hasta sayısı Doğru tasarım ve metodoloji Taraf tutma (Bias) önlenmiş Sağlam istatistik

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 1 Ders Adi: SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi

Deneysel Araştırma Modelleri. Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deneysel Araştırma Modelleri Dr. Şebnem Bozkurt Bartın Devlet Hastanesi Deney Nedir? Deney yapan kişi tarafından bir yada daha çok değişkene müdahale edilerek bu müdahalenin başka bir değişkene etkisini

Detaylı

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Bilimsel makale nedir Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor İlk yayın Tekrarlanabilirlik Sonuçların irdelenebilirliği Dergi veya

Detaylı

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar BİYOİSTATİSTİK I.GİRİŞ İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar Vergi ödeyeceklerin belirlenmesi Askere alınacakların saptanması I.GİRİŞ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 12 Şubat 2015 Epidemiyoloji Sağlıkla ilgili tüm sorunların ve hastalıkların kişi-yerzaman özelliklerine göre tanımlanması,

Detaylı

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama İÇERİK BİLİMSEL ESER BİLİMSEL MAKALE BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ MAKALE YAZIM AŞAMALARI Bilimsel Eserler Özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış

Detaylı

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Giriş Yeterli Örneklem Büyüklüğü Neden Önemlidir? Özel

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

Temel Biyoistatistik Kursu-I

Temel Biyoistatistik Kursu-I Düzenleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, Sürekli Eğitim Merkezi Temel Biyoistatistik Kursu-I ÇANAKKALE, 17-20 Şubat 2011 Bilgi ve Kayıt : sem.comu.edu.tr

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 8: Prof. Dr. Tanım Hipotez, bir veya daha fazla anakütle hakkında ileri sürülen, ancak doğruluğu önceden bilinmeyen iddialardır. Ortaya atılan iddiaların, örnekten elde edilen

Detaylı

AraĢtırma Konusunun Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Prof. Dr. Levent Altuntop

AraĢtırma Konusunun Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Prof. Dr. Levent Altuntop AraĢtırma Konusunun Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Prof. Dr. Levent Altuntop TIPTA VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠNDE UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ MADDE 28 (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri

Detaylı

Çizelge ve şekiller nasıl hazırlanır?

Çizelge ve şekiller nasıl hazırlanır? Çizelge ve şekiller nasıl hazırlanır? Prof Dr Fatih Ağalar Genel Departman Cerrahi Tarih Verileri tablo halinde sunmak, bilimsel makalenin kalbi, daha da ötesi beynidir Peter Morgan 21.01.2013 1 Çizelge-Şekil

Detaylı

PROJE NEDİR NASIL HAZIRLANIR Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR)

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) PROF.DR. ÜNAL KUZGUN İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYESİ ŞİŞLİ ETFAL EAH

Detaylı

TABLO ve GRAFİKLER. Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Halk Sağlığı AD.

TABLO ve GRAFİKLER. Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015. Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Halk Sağlığı AD. TABLO ve GRAFİKLER Epidemiyoloji Konferansları Serisi 14.05.2015 Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN, HÜTF Neden gerekli? Tablo ve grafikler araştırma sonucunda elde edilen verilerin

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

TEMEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. Gül Ergör

TEMEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. Gül Ergör TEMEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Prof. Dr. Gül Ergör Tıpta araştırmalar günümüzde giderek artan bir hızla gerçekleştirilmektedir. Araştırmalar eğitimin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bir hekimin eğitimi ve akademik

Detaylı

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI 26 Mayıs, 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 10 11 12 TOPLAM Numarası (1-9) Ağırlık 45 15 30 20 110 Alınan Puan Yönerge 1. Bu sınavda

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz. YAZAR REHBERİ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008))

Detaylı

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri Yrd.Doç.Dr. Pınar YILDIRIM Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hipotezler ve Testler Hipotez, kitleye(yığına) ait

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri

Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri Bilimsel bir Bildiri veya Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Doç.Dr.Banu Diri Müh. 1 Sonuçlar Nasıl Yazılır? - 1 Bilimin büyük trajedisi güzelim bir hipotezin çirkin bir gerçek tarafından öldürülmesi.

Detaylı

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 OLGU SUNUMU HAZIRLAMA Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 SUNUM PLANI OLGU SUNUMU VE GÜNCEL DURUM HANGĠ OLGULAR SUNULMALI NASIL HAZIRLANIR YAPILAN YANLIġLIKLAR EVE GÖTÜRÜLECEK NOTLAR OLGU SUNUMU Case Report

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ. Biyoistatistik (Ders 5: Bağımlı Gruplarda İki Örneklem Testleri) İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ

İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ. Biyoistatistik (Ders 5: Bağımlı Gruplarda İki Örneklem Testleri) İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI. Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015

GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI. Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015 GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015 Epidemiyolojik Araştırmalar I. GÖZLEMSEL 1. TANIMLAYICI 1.1. Toplumsal Populations (ekolojik çalışmalar, vb.)

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

Medikal Araştırma Tasarımları. Doç. Dr. Oktay ÖZDEMİR Yorum Danışmanlık Ltd

Medikal Araştırma Tasarımları. Doç. Dr. Oktay ÖZDEMİR Yorum Danışmanlık Ltd Medikal Araştırma Tasarımları Doç. Dr. Oktay ÖZDEMİR Yorum Danışmanlık Ltd 1 Tıpta Araştırma Düzenleri Gözlemsel Çalışmalar Tanımlayıcı çalışmalar Retrospektif (Vaka-kontrol) araştırmalar Kesitsel araştırmalar

Detaylı

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 2: Tanımlar

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 2: Tanımlar Su Ürünlerinde Temel İstatistik Ders 2: Tanımlar Karakter Araştırma yada istatistiksel analizde ele alınan ünitenin yapısal (morfolojik, fizyolojik, psikolojik, estetik, vb.) özellikleridir. Tüm karakterler

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve SUNUMU. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve SUNUMU. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve SUNUMU Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Fazla kare nereden geliyor? GÖZLEM... Araştırmanın temelidir Araştırma, herkesin gördüğünü görmek ama kimsenin düşünmediğini düşünmektir.

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASINDA VERİLERİN ANALİZİ VERİLERİN CETVELLENMESİ Veriler toplandıktan sonra yapılan verilerin cetvellenmesi işleminin amacı, verileri analize hazır duruma getirmektir. Bunun için şu işlemler

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Nokta ve Aralık Tahmini Merkezi Limit Teoremi Örneklem Dağılımı Hipotez Testlerine Giriş

Nokta ve Aralık Tahmini Merkezi Limit Teoremi Örneklem Dağılımı Hipotez Testlerine Giriş Nokta ve Aralık Tahmini Merkezi Limit Teoremi Örneklem Dağılımı Hipotez Testlerine Giriş Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Nokta Tahmini

Detaylı

Yazar Rehberi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-1 81

Yazar Rehberi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012-1 81 Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu [International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008)] nun kurallarına

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

MAKALENİN HAZIRLANMASI

MAKALENİN HAZIRLANMASI YAZARLARA BİLGİ 1. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir.

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. BİYOİSTATİSTİK Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. Veri Analiz Bilgi El ile ya da birtakım bilgisayar programları

Detaylı

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları

doğrudur? Veya test, sağlıklı dediği zaman hangi olasılıkla doğrudur? Bu soruların yanıtları DÖNEM III HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK-TIP TARİHİ VE ETİK Ders Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Günay SAKA TANI TESTLERİ (30.04.2014 Çrş. Y. ÇELİK) Duyarlılık (Sensitivity) ve Belirleyicilik (Specificity)

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK

OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK İstatistik: Derslerimiz içinde bu sözcük iki anlamda kullanılacaktır. İlki ve en yaygın kullanılan biçimi rakamla elde edilen bilgilerin belli kuralarla anlaşılır ve yorumlanabilir

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Teknikleri

Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Teknikleri Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Teknikleri 2.DERS AKADEMİ K RAPOR TÜRLERİ, ÖZELLİ KLERİ, YAPILARI LATEX KOMUT-DOKÜMAN YAPISI Akademik Rapor Türleri Bilimsel sonuçlar aşağıdaki formatlarda yayımlanır:

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

TARTIġMA SONUÇ-ÖNERĠLER. Prof.Dr.Besti Üstün

TARTIġMA SONUÇ-ÖNERĠLER. Prof.Dr.Besti Üstün BULGULAR TARTIġMA SONUÇ-ÖNERĠLER KAYNAKLAR Prof.Dr.Besti Üstün Bilimsel bir makaleyi okumak, dedektif hikayesi okumak gibi değildir. Başlangıçtan itibaren o cinayeti uşağın yaptığını bilmek isteriz. Bulgular

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde. Edilmesi Gereken Noktalar

Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde. Edilmesi Gereken Noktalar Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Uz. Dr. Selda Emre Aydıngöz Serbest Tıbbi Yazar, Ankara Bir klinik araştırmanın tamamlanmasını takiben

Detaylı

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER

TARAFLARDAN BEKLEDİKLER Dr. Mahmut TOKAÇ Sağlık k Bakanlığı İlaç ve Eczacılık k Genel MüdürüM İn vivo ve in vitro BY/BE çalışmaları başvuru dosyalarının, n, yürürly rlükte olan 27 Mayıs s 1994 tarih ve 21942 sayılı Farmasötik

Detaylı

A t a b e y M e s l e k Y ü k s e k O k u l u İstatistik Sunum 4 Öğr.Gör. Şükrü L/O/G/O KAYA www.sukrukaya.org www.themegallery.com 1 Yer Ölçüleri Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

İstatistik ve Olasılığa Giriş. İstatistik ve Olasılığa Giriş. Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme. Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme

İstatistik ve Olasılığa Giriş. İstatistik ve Olasılığa Giriş. Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme. Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme İstatistik ve Olasılığa Giriş Robert J. Beaver Barbara M. Beaver William Mendenhall Presentation designed and written by: Barbara M. Beaver İstatistik ve Olasılığa Giriş Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Esasları TANIM: Staj, akademik öğrenim süresi boyunca edinilen teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin ışığında, uygun görülen birimlerde (laboratuvar, büro, işletme, arıtma

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı