TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI"

Transkript

1 TIBBİ MAKALE VE TEZ YAZIM KURALLARI Faik ÇELİK SSK Göztepe Hastanesi Cerrahi Kliniği, İstanbul Derlediği bu bilgilerin yayınlamasına ve dolayısıyla herkes tarafından paylaşılmasına izin verdikleri için kendisine bir kez daha teşekkürlerimi ve minnet hislerimi sunuyorum. Doç. Dr. M. Fikret ERGÜNGÖR) Bilimsel araştırma, ancak yayınlandığında amacına ulaşır. Bilimsel çalışma ve deney, sonuçları ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu sonuçlar yayınlanıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz. Bilim adamı yeteneğiyle, zekasıyla ve sempatikliği ile değil, yayınları ile değerlendirilir ve bilim arenasına çıkar. Bilimsel makaleler bilimsel prensiplere ve etik kurallara uygun olarak yapılan ve bilimsel formlarda yazılarak basılan çalışmalardır. Bu tıbbi bilimsel çalışma, öngörülen bir hipotez çerçevesinde yeterli gözlem ve deneye dayanılarak sonuca ulaştırılıp yazı haline getirilip yayınlanırsa, tıbbi makale olarak adlandırılır. Tıbbi makale çeşitleri şunlardır: a. Tıbbi araştırma makalesi (klinik ve deneysel çalışmalar) b. Gözlem raporları (vaka takdimi) c. Derleme-tarama makalesi d. Ön rapor e. Editöre mektup eleştiri, çeviri, özet vd. Bir araştırmacının, araştırma konusu üzerine hazırladığı ve tamamladığı geniş rapora ise tez denir. Tez kısaltılıp yazım kurallarına uygun şekile getirilip makale olarak hazırlanabilir. Bilimsel bir makalenin bazı kısımlarını tam anlamak için bir kaç kez okuduğumuz olmaktadır. Bu durum, bizim o konudaki bilgi eksikliğimizden çok, yazının anlaşılır olmamasındandır, daha da önemlisi, bazen yanlış anlamaya da neden olunmaktadır. Bir yazı anlaşılır ve açık değilse, o yazı okunamaz. Araştırıcının amacı gerçeği aramada önyargısız olmak, doğru ilerlemek ve özünde yaratıcı olmaktır. Sağlam bir sonuca varmak için, herşeyden önce kendi fikrini gerçek olarak kabul etme yanlışlığına düşmemesi gerekir. Amaç bir şeyi kanıtlamaktan çok, bir gerçeği bulmak, onu ortaya çıkarmaktır. Bir makale veya tezin ne uzunluğu, ne gayretli bir çalışma olduğunu gösteren süslü sunuş biçimi, ne de background diyebileceğimiz bu çalışmaya dayanak olan güvenilir bir kitap veya çalışmanın varlığı, o makale veya tezin standart bilimsel kalitede olmasını sağlamaz. Böyle bir çalışmada vazgeçilmez koşul orijinallik-özgünlüktür. Ancak, orijinallik uğruna, bilimsel düşünce esaslarından uzak düşme tehlikesi de her zaman vardır. İyi bir çalışma ortaya çıkarmak için, mutlaka belirli bir bilgi birikimi gerekmeyebilir, yeni mezun bir araştırıcıda da, bu içgüdü vardır. Önemli olan, gerçeği

2 arama (truth), kanıt sağlama (evidence), doğruluğu kanıtlama (accuracy), önyargısız olma (unbiased mind) ve tarafsızlıktır (impartial). Bir tıbbi makaleye temel oluşturan tıbbi çalışmalar şunlardır: 1. Gözlemsel a. Tanımlayıcı b. Kesitsel - Prospektif - Retrospektif 2. Deneysel a. Açık, kontrolsuz b. Kontrollü - Randomizasyon - Maskeleme (kör) Tanımlayıcı çalışma: Belli bir grupta ilginç bulguların tanımlandığı, hastalıkların tanı ve tedavisini değerlendiren çalışmalardır. Vaka sunumları, sendrom tanımlamaları, tedavi protokolleri çalışmaları ve vaka serileri (case series) bu grup çalışmalardır. Kesitsel çalışma: Belli bir dönemde, belli verileri inceleyen çalışmalardır. Bu çalışma ileriye dönük olarak planlanıyorsa prospektiftir. Retrospektif çalışma ise geriye dönük olup, daha önceden yapılmış kayıtların değerlendirilmesi veya etkin olabileceği düşünülen faktörlerin, önceki bulgularla değerlendirilmesi ile ortaya çıkan çalışmalardır. Vaka-kontrol çalışmaları (case-control study) bu tip çalışmadır. Örneğin: hepatik kanserli kişiler, hepatik kanserli olmayan kişilerle (kontrol) karşılaştırılır, her iki grupta de Hepatit B öyküsü aranır. Buna karşın vaka serilerinde kontrol grubu yoktur. Deneysel çalışma: Klinik veya laboratuvar kaynaklı çalışmalardır. Bu çalışmalarda yapılan deneylerde, ya insanlar, ya da hayvanlar, denek olarak kullanılırlar. Açık çalışma, araştırıcı ile deneğin (doktor ile hasta gibi) yapılan işlem hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Kontrolsüz çalışma; deneğe uygulanan işlemin (verilen ilaç veya uygulanan yöntem) başka bir grupla karşılaştırılmadığını ifade eder. Kontrollu çalışma ise, deneğe uygulanan işlemin, başka bir işlem uygulanan veya hiçbir işlem uygulanmayan diğer grup deneklerle karşılaştırılması anlamına gelir. Randomize çalışma: Deney ve kontrol gruplarının rastgele, tesadüfen seçildiği çalışmalardır. Randomizasyon çeşitli şekillerde yapılabilir. Örneğin, tek numaralı deneklere x yöntemi, çift numaralı deneklere y yöntemi uygulamak veya ilk beş deneğe x, ikinci beş deneğe y yöntemi uygulamak gibi. Maskelemeli (kör) çalışma: Yansızlığı sağlamada etkin olan çalışmalardır. Tek kör çalışma, deneğin uygulanan yöntemi bilmemesi ancak araştırıcının bilmesi anlamındadır. Çift kör çalışmasa ise, ne denek, ne de araştırıcı, uygulanan işlemin ne olduğunu bilmez; daha açık ifadeyle araştırıcı hangi deneğe hangi işlemin uygulandığını bilmeden değerlendirmesini yapar.

3 Çapraz çalışma (cross-over) çalışma: Bu çalışmalar, özellikle, akut olaylarla ve homojen gruplarda uygulanan farklı işlemlerin gruplar değiştirilerek tekrarlanması ile yapılır. Örneğin, bir salgın enfeksiyonda, bir başka gruba rastgelen bir tedavi yöntemi, başka bir gruba farklı bir tedavi-ilaç uygulanır. Tedavi bitiminde her iki grubun tedavileri değiştirilir, her iki gruptaki tedavi farklılıkları karşılaştırılır. Kohort (cohort) çalışma: Ortak bir özellik veya özellikleri olan ve belirli bir dönemde izlenen insanlarda yapılan çalışmalardır. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, bir makaleye temel olacak bilimsel çalışmanın kalitesi, o çalışmanın prospektif, randomize, kontrollü ve maskelenmiş çalışma olmasıyla değer kazanır. İnsanlarda yapılan ilaç çalışmaları ise, dört bölümde incelenir. Bunların ilk üçü, ilacın ruhsat almasından önce, sonuncusu ise ruhsatlandırıldıktan sonra yapılır. Faz 1: Özellikle gönüllüler başta olmak üzere, sağlıklı kişilerde yapılır, fazla deneğe gerek yoktur (20-80 kişi). Bu dönemde ilacın doz ayarlaması, etkinlik değerlendirilmesi ve istenmeyen yan etkilerinin ortaya çıkarılması gibi farmakokinetik çalışmalar yapılır. Faz II: Bu dönemde hasta grubu kullanılır. Belirli bir hastalık grubunda ilacın etkinliği değerlendirilir; doz aralıkları ve tedavideki değeri araştırılır kişilik hasta gruplarıyla yapılır. Faz III: Büyük hasta gruplarında etkinlik ve emniyet profili değerlendirilir, ilacın terapötik etkileri, yan etkileri yarar /zarar oranları değerlendirilir. Birkaç yüz hasta gereklidir ve merkezli yapılır. Faz IV: Yan etkileri belirleme, yüksek risk gruplarını saptama, yeni bir endikasyon veya kullanım şekli ortaya koymak için yapılır. Pazarlama dönemi çalışmaları da bu grup çalışmalardır. Bir tıbbi çalışmanın kurgulanması şöyledir: 1. Konunun seçimi 2. Ön taslağın yapılması-planlama 3. Çalışma bibliyografisinin hazırlanması 4. Eldeki verilerle çalışmanın ana hatlarının belirlenmesi 5. Çalışma protokolünün yapılması 6. Çalışmaya başlama ve sonlandırma 7. Yazım, redaksiyon ve basım Böyle bir çalışmanın planlanması yapılırken şu sorular sorulmalıdır. 1. Akla gelen fikir veya soru değerli midir? 2. Pratik midir? 3. Yeterli zaman ayrılmış mıdır? 4. Bu çalışma veya benzeri daha önce yapılmış mıdır? 5. Ne gibi bir sonuca ulaşılması umulmaktadır? 6. Konu hakkında çalışma arkadaşları ne düşünmektedir? 7. İstatistik desteği gerekmekte midir? Bu aşamalardan sonra çalışmaya geçildiğinde, en sık karşılaşılan aşağıdaki hatalardan kaçınılmalıdır.

4 1. Denek sayısının yetersizliği 2. Kontrol grubunun yokluğu veya uygunsuzluğu 3. Çalışma dışı bırakılanların bildirilmemesi 4. Yanlış yorumlama 5. Yanlış istatistiki kullanımı TIBBİ MAKALE YAZIMI Çalışma sonucunda hazırlanacak olan tıbbi makalenin ana yapısı şöyledir. a. Başlık b. Yazarlar c. Özet d. Metin (text) e. Kaynaklar Bu bölümleri tek tek incelemeden önce, birkaç genel yazım kuralını hazırlamakta yarar vardır. Bir makale yazımında en önemli husus, basit kelime ve yapılar ile cümle kurmaktır. Makale bir edebi eser değildir. Shakespeare diliyle yazılan makale bilimsel olarak ne kadar sağlam olursa olsun bir kabusa dönüşebilir. Bir kaç anlam ifade eden kelimelerden kaçınmak kısa bir kelimeyi uzunca olan eş anlamlısına tercih etmek, yabancı kelime ve terimleri tercih etmek dilimize girmiş olan yabancı kelimeleri Türkçe okunuşları yazmak aynı kelimeyi sıkça tekrarlamamak dikkat edilmesi gereken noktalardır. Başlık: İyi bir başlık makaleye iyi bir başlangıçtır. Başlık bir etikettir, cümle değil. Bu nedenle kısa, anlaşılır ve tanımlayıcı olmalıdır. Yazının daha az kişi tarafından okunacağı buna karşın başlığın belki de, binlerce kişi tarafından okunacağı göz önünde tutulmalıdır. Başlık da kelimelerin kısaltılmış şekilleri, kimyasal formüller ve ticari adlar kullanılmamalıdır. Sadece uluslararası kabul edilen DNA, BCG, AIDS gibi kısaltmalar kullanılabilir. Çalışmalar, incelemeler, araştırmalar vb gibi kelimelerle başlık gereksizce uzatılmamalıdır. Başlığın soru şeklinde olması da uygun değildir. Örnek: Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkileri (kısa ancak tanımlayıcı ve açık değil) Streptomycin in mycobacterium tuberculosis üzerine etkisi (net olarak tanımlayıcı değil) Streptomycin ile mycobacterium tuberculosis in büyümesinin engellenmesi (yeterince net ve açık) Bir diğer örnek Meniskus lezyonlarında artrografi (kısa ancak net değil) Meniskus lezyonlarının tanısında artrografi (açık, düzgün ifadeli) Meniskus lezyonlarının tanısında artrografinin önemi (tanımlayıcı, kısa, net bir başlık Yazarlar: Çalışmada kimin isminin yer alacağı veya hangi sırada olması gerektiği konusunda anlaşmazlığa düşen araştırmacı sayısı, azınsanmayacak kadar çoktur. Bir makalenin yazar grubunda yer almak için çalışmanın planlanması, verilerin toplanması,

5 sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması, yayına son şeklinin verilmesi ve onaylanması aşamalarında aktif olarak görev almak gerektir. Sadece kaynak toplamak, mali destek sağlamak ya da çalışmanın genel danışmanlığını yapmak, metinleri yazmak, yazarlar arasında yer alma gerekçesi olamaz; bu kişiler ancak teşekkür bölümünde yer alırlar. Yazarlar konusunda bazı yanlış uygulamalar vardır. Örneğin, bazı bölüm başkanları-yöneticileri çalışmada aktif olarak yer almasa da, yazıda yer almak, hatta birinci isim olarak yazılmak istemektedirler. Bir başka yanlış ve yaygın uygulama da, bu kişilerin veya kıdemli, deneyimli kişilerin çalışmanın en son ismi olarak yer almasıdır. Bilimsel makalede, böyle prestij yeri diye bir kavram yoktur. Diğer bir yanlış istek de, kıdemli-deneyimli kişiyi ilk isim, çalışmayı gerçekleştiren esas araştırıcıyı ise ikinci isim olarak yazmaktır. Peki, doğru olan nedir? Doğru olan, ünvanı ve deneyimi ne olursa olsun, çalışmayı yapan kişinin birinci isim olması, çalışmaya verdikleri emeğe göre diğer isimlerin sıralanması, hatır için, listeye kimsenin konmamasıdır. Yazarlarda isimden sonra, ünvan ya da derecenin yazılmaması da artık genel kabul gören bir uygulamadır. Hatta unvanlar için bazı editörler ironik yakıştırmalarda bulunmaktadırlar. Örneğin; MS (master of science) için More of the Same (çoğu aynı), PhD için Piled higher and Deeper (daha derin ve yüksek birikim) MD için ise Much Deeper (çok daha derin). Özet: Çalışmanın en çok okunan bölümlerindendir. Derginin özet için istediği özel bir form yoksa, bu bölüm kelimeyi içermeli, çalışmanın amacını belirtmeli, konuyu anlatan kısa bir temel bilgi cümlesi kapsamalı, yöntem ve elde edilen sonuçları, çalışma sonucunda varılan neticeyi belirtmelidir. Özet içinde kaynak belirtilmez. Kısaltmalar bu bölümde yapılmamalıdır. Elde edilen bulgular geniş bir liste halinde değil çalışma için yönlendirici olanların dizilmesi şeklinde verilir. Özet sonunda çalışmayı en iyi ifade eden ve Index Medicus ta yer alan anahtar kelimeler (2-6 tane) verilmelidir. Metin (text): Fransız Ingelfinger in yıllar önce ortaya koyduğu IMRAD formatı halen ana hatlarıyla benimsenmektedir. Burada giriş bölümünde konuyla ilgili temel bilgiler, materyal metod (yöntem-gereç) bölümünde konudaki soruları yanıtlamak için uygulanan işlemler ve kullanılan malzeme veya gereçler, bulgular bölümünde bu sorulara cevap olarak nelerin bulunduğu ve tartışma bölümünde ise bu bulgular ışığında sorulara alınan cevaplar yer almalıdır. Bir tıbbi makale metninin temel başlıkları: I. Introduction (Giriş): Hangi problem incelendi M.Method (Yöntem): Problem nasıl incelendi R. Results (Sonuçlar): Neler bulundu A. And D. Discussion (Tartışma): Bunlar ne anlam taşıyor Fransız Ingelfinger in yıllar önce ortaya koyduğu bu formül, halen ana hatlarıyla benimsenmektedir. Giriş: Bu bölümde araştırıcı, okuyucuyu ortaya atılan soruya hazırlamalıdır. Araştırıcı, okuyucunun konuyu en az kendisi kadar iyi bildiğini zannetmemeli; okuyucuya konunun açık bir tanımından da fazlasının gerektiğini, sorunun neden sorulmaya değer olduğunu, kaynak bilgiler desteği ile açıklamalıdır. Ancak, bunu yaparken ne kadar

6 engin bilgiye sahip olduğunu göstermeye kalkmamalı ve konuyu derinlemesine ne kadar iyi bildiğini, kanıtlamaya çalışmamalıdır. Bu bölümde yapılan en büyük hata, araştırıcının araştırmayı haklı ve güçlü göstermek için, okuyucuyu zorlamasıdır. İyi bir giriş bölümü başlıkla bütünleşen, sadece amacı açıklayan, ayrıntılara girmeyen, konunun özünü anlatan, bu nedenle de, önemli kaynakların kullanıldığı bölümdür. Kısaltmaların yapılacağı ilk bölüm de giriş bölümüdür. Materyal-metod (gereç ve yöntem): Bu bölümde çalışmanın yapıldığı yer ve zaman açıkça belirtilmelidir. Araştırmayı bir başta araştırıcının da tekrarlayabileceği düşüncesiyle, çalışmada kullanılan klinik veya laboratuvar yöntemler açık olarak yazılmalıdır. Gözlem veya deney yapılan denekler tanımlanmalıdır. Örneğin... tipi,... gr sıçanlar gibi. Yaş, cinsiyet kullanılan drogların doz ve veriliş yöntemleri, kullanılan cihazların isimleri hem ticari hem de jenerik adlarıyla belirtilmelidir. Deneklerin nasıl seçildikleri verilerin nasıl değerlendirildikleri ve çalışma programları açıklanmalıdır. Etik komite izni ve isteniyorsa bilgilendirilmiş onam kaydı bu bölümde yer almalıdır. Çalışmada kullanılan istatistik yöntemi de bu bölümde belirtilmelidir. Çok yaygın olmayan bir istatistik kullanılmışsa ayrıntı verilmeli, bilgisayar kullanılmışsa programın adı yazılmalıdır. Bu bölümde sonuçlar yer almaz. Bu hata, sıkça yapılmaktadır. Bulgular (sonuçlar): Bu bölümde çalışmanın bulguları veya elde edilen veriler yer alır, ancak kolay anlaşılabilmesi açısından bunların tablolar halinde verilmesi uygundur. Daha anlaşılır ve çarçıpı olacaksa grafikler kullanılır. Tablo halinde verilen bulgular, metin içinde tekrar edilmemelidir. Bu sonuçlar, tartışma bölümünün de başlangıcı olduğundan, araştırıcı kullanacağı verileri iyi seçmelidir. Genellikle, tek tek deneklerden elde ettiği veriler yerine, toplu sonuçları vermelidir. Bu bulgular verilirken, abartılı yorumlar yapılmamalıdır. Örneğin bir ilacın etkisi 1000/2 den 1000/1 e düşüyorsa ilacın etkinliğinde % 50 azalmadan söz edilmemelidir. Tablolar, metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve tablonun üst kısmına açıklayıcı başlık yazılmalıdır. Keza resimlerde bu bölümde yer almalı, ancak açıklamalar tabloların aksine resim altına yazılmalıdır. Tartışma: Bu bölüme en önemli bulgu veya sonuçla başlamalı, bunlar mevcut kaynaklar ile karşılaştırılıp tartışılmalıdır. Bu tartışmada, sunulan sonuçların veya bulguların, ileride yapılacak çalışmalar için değerli olup olamayacağı belirtilmeli, benzer sonuçlarla olan birliktelikleri veya ayrılan noktaları vurgulanmalıdır. Eğer, elde edilen sonuçlar üzerinde, yeni bir varsayıma varılmışsa, bu net olarak belirtilmelidir. Burada Condon un Tip III hatasına düşülür. Bilindiği gibi Tip I hata (yalancı pozitiflik) doğru hipotezin yanlışlıkla reddedilmesi Tip II hata (yanlış negatiflik), yanlış hipotezin kabul edilmesi, Tip III hata ise elde edilmeyen bir sonuç için yorum yapmaktır. İyi bir makalenin tartışma bölümünde elde edilen sonuçlara ilişkin zıt düşünceler de yer alır. Böyle zıtlıklar varsa, araştırıcı bu delillerin gerçekten zıt olup olmadığını veya araştırma protokolü veya deneklere bağlı farklar ya da değişkenliklere bağlı zıtklıklar mı olduğunu tartışmalıdır. Bunlar yapılırken tartışma bölümü bir kaynaklar deposu haline getirilmemelidir. Kısacası bu bölümde genel bir bilgi sunumu değil gerçek bir tartışma yapılmalıdır.

7 Teşekkür: Çalışmaya sağlanan teknik ve maddi yardımlar için kısa cümlelerle kişi veya kurumlara teşekkür edilir. Polemiğe yol açacak mali ilişkilere ait cümlelerden kaçınılmalıdır. Kaynaklar-literatür: Yayın kurulunca aksi belirtilmedikçe, kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynaklarda özetler-abstract basılmamış gözlemler şahsi görüşmeler kullanılmamalıdır. Basımı kabul edilmiş makale ise, basımda-in edition ibaresi ile kullanılır. Kaynak kullanımı standart dergi, kitap içi bölümü vb. gibi çok farklı şekillerde olabilir. Bunun için Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulunun saptadığı 35 ayrı kaynak kullanımı kabul görmüştür (Ek 1). Kaynak kullanımında temel bir kural da, elde bulunmayan kaynağın kullanılmamasıdır. Yani tümü okunmamış bir kaynak asla kullanılamaz. Kaynak sayısının çokluğu değil, yeni olması önemlidir. Genelde son 5 yılın kaynaklarını kullanma gayreti içinde olunmalıdır. Tabii ki, klasikleşmiş kaynaklarda bu husus söz konusu değildir. Kaynak numarası yazarın isminin yanına yazılır. Yazar adı belirtilmemişse, cümle içindeki ilgili bölümde veya konu bütünlüğünü bozuyorsa cümle sonunda kullanılır. Birden fazla kaynak numarası verilecekse, küçükten büyüğe doğru, kaynaklar ardıl ise, en küçük ve en büyük kaynak numaraları yazılır. * Kişisel not: Bir yazının aklanmasının en somut kanıtı, o yazının kaynak olarak başka bir araştırmada kullanılmış olması yani site edilmiş olmasıdır. Bu nedenle, yerli kaynakların kullanımında daha özenli ve istekli olunması gerektiğine inanmakta, bunu bir kural değil; dilek olarak belirtmekteyim. Metin içinde bütün ölçümlerde SI (systeme internationale) birimleri kullanılmalı (cm, kg gibi). Şekil ve tablo sayısı genelde 7-8 ile sınırlanmalı, yazıda standart kısaltmalar (AIDS, ALT, Hct, MR gibi) açıklama yapılmadan başlık dahil her yerde kullanılabilir. Standard olmayan kısaltmalar mutlaka ilk kullanıldıkları yerde (başlık ve özet hariç) açıklama yapılarak kullanılırlar.örnek: Hepatik arter embolisi-hae, veya ince barsak tümörleri-ibt. Bir araştırma yazısının 2500, derleme yazısının 4000 kelimeyi geçmemesi arzu edilir. Metinde satır başları, tarih dışında rakam ile başlamaz. Uzun ve karışık cümlelerden ve teknik dilden (jargon) kaçınmak gereklidir. Mülkiyet ifade eden kelimeler kullanılmamalı (yaptım, bulduk çalışmamızda gibi). Bunun yerine, üçüncü şahıs veya edilgen ifadeler tercih edilmelidir. (yapıldı, bulundu, çalışmada gibi). Bir genel yanlış düşünce de, bir makalenin istatistiki değerlendirilmesinde p değeri yoksa, o makalenin değersiz olduğu düşüncesidir. p değeri olasılık-probability değeridir. Elde edilen sonuçların ölçümlerinin, kontrol veya bir başka grupla etkilerinin değerlendirilmesinde ortaya çıkan farkın tesadüfi olup olmadığını belirtir. Halbuki, bu etkinin olup olmadığının belirtilmesi daha da önemlidir ki, bu güvenilirlik aralığıconfidence interval ile tanımlanır. Bu aralık sonucun hakiki olasılığını veya iki sonuç arasındaki sıklık farkını gösterir. Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak bazı istatistiki terimleri ve bilgileri Ek-2 de sunulmuştur. TEZ YAZIM KURALLARI

8 Tıbbi tez, kapsamlı bir makale olarak kabul edilebilir. Büyük emekler sonucunda hazırlanan bir tez ancak 8-10 kişilik dar bir kurulca okunmaktadır. Bu nedenle, bu tezin tıbbi makale haline getirilip geniş kitlelere ulaştırılması gereklidir. Bilimsel makaleden farklı olarak tez, birden fazla konuyu ve bazı konularda da, birden fazla yaklaşımı anlatabilir; bu nedenle, daha geniş ve uzundur. Tıbbi tez yazımı, tıbbi makale yazımından bazı farklılıklar gösterir. Tezin başında içindekiler bölümü yer alır. Bu sayfada her ana bölüm başlangıç sayfası ile birlikte belirtilir. Bir sonraki bölüm önsöz dür. Çalışmanın ana amacı ve genel karakteri hakkında kısa bir açıklama içerebilir. Bu bölümde çalışmaya katkısı olanlara teşekkür edilir.burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. Bazı önsözler, tüm klinik veya hastane elemanlarının adlarını sıralandığı bir methiyeye dönmektedir. Bunun gibi yanlış bir uygulama da tez çalışmasında hiç kimsenin katkısı olmamış gibi bir reaktif bir düşünceyle bu sayfanın konulmamasıdır. Bu bölümden sonra, tezin ana metni başlar. Bir tez şu ana bölümlerden oluşur: a. giriş b. genel bilgiler c. materyal-metod (gereç ve yöntem) d. bulgular e. tartışma f. sonuç g. kaynaklar Bazı tezlerde, özet bölümü de yer almaktadır; ancak, zorunluluk yoktur. Tez uzun ve karışıksa özet bölümüne yer vermek yararlı olur. Genel bilgiler bölümü tıbbi makalede yoktur, kapsamlı bir bölümdür. Tezin anlaşılabilmesi için gerekli ön ve temel bilgiler bu bölümde yer alır. Tezin konusuna göre birçok alt başlığı içerir. Örneğin; tarihçe, anatomi, histoloji, fizyoloji, fizyopatoloji, farmakoloji, etyoloji, tanı yöntemleri, tedavi prensipleri, komplikasyonlar, sınıflama vb. Bu alt bölümler kısa olmalı ve klasik bilgiler içermeli ve mutlaka kaynak kullanılmalıdır. Resim ve şekiller uygun yerlere yerleştirilmeli, fotoğrafları orjinal olarak kullanmaya gayret edilmelidir. İdeal bir tezde, kaynak sayısı 30±10 olmalı, sayfa sayısı 50±10 olmalıdır. Bir tezden en az 12 kopya A4 formatında basılmalıdır. Diğer ana yazım kuralları tıbbi makale yazım kuralları ile aynıdır. Bir tezin sadece yazımı için en az 3 ay süre ayrılmalıdır. Tüm tez çalışması yıl içinde tamamlanacak şekilde planlanmalıdır. Bir tezde çalışmanın 2/3 ü tamamlanıncaya yazıma geçilebileceğini ileri sürenler vardır. Yazıma materyal metod bölümünden başlamak kolaylık sağlayabilir. Bazı tezlerde araştırıcının öz geçmişinin yer aldığını görmekteyiz. Bu ayrıntılar tezin danışmanının görüşü alınarak belirlenir. Ek 1 Kaynak kullanım şekilleri 1. Standart dergi makalesi (yazar sayısı altıdan fazla ise bundan sonrakiler ve ark. veya et al şeklinde yazılır) You CFI, Lee KY, Chey RY, Mengue R. Electrogastrographic study of patients with unexplained neusea, bioating and vomiting. Gastroenterology 1980, Aug 79 (2): Veya

9 Goute AM, Haynes AR, Owen MJ, Farral M, James LA, Lai LY, et al. Predisposing locus for Alzheimer disease on chromosome 21. Lancet 1989, Grup çalışması-organizasyon The Rolay Marsden Hospital Bone Marrow Transplantation Team. Failure of synegenic bone-marrow graft without precordirioning in post hepatitis marrow aplasia Lancet Yazar ismi verilmeden Coffe drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981, 283: Yabancı dilde makale Messane F, Borghie S, Pestarino A, Picini R. Gambini C. Localisations palmaires purpuriques de la dermatite herpetiforme. Ann Dermatol Venerol 1987; 114: Cilde ait ekler (Supplement) Magni F, Rossini G, Perti F. BN portects guinea-pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res CVommun 1988; 20 Suppl 5: Sayıya ait ekler (Supplement) Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The natural history of tardive dyskinesia J Clin Psychopharmacol 1888: 8 (4Suppl) Cilde ait kısım Hanly C. Metaphysics and innateness: A psychoanalytic pespective Int J Psychional 1988; 69 (Pt 3): Sayıya ait kısım Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotrnetion on dyspastic nevi. J Am Acad Dermatol (2): Cild harici sayı Baumeister AA. Origin of control of streotyhed moment. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978 (3) Sayı veya cild harici yazılar Denoek K. Skiing in and throgh the history of medicine Nord Medicinhist Arbs 1982: Roma rakamları ile sayfa nuramarını verme Ronne Ansvarstall. Blood transfusion till fel patient. Verdfacket 1989: 13: XVI-XXVII 12. Zorunlu olarak makalenin gösterilmesi Spargo PM, Manners JM, DDAVP and open heart surgery (letter) Anaesthesia 1989; 44: Fuhrman SA, Joiner KA. Binding of the third componet of complement. C3 by Toxoplasma gondii (abstract) Clin Res 1987: A. 13. Geri çekilmeyi içeren makale Shisdido A. Retraction notice. Effect of platinum compounds on murine lymphocyte mitogenesis (Retraction of Alsabti EA. Ghalip ON, Salem MH. In Jpn İJ Med Sci bsiol 1979, 32: Jpn. J Med Sci Biol 1980; Geri çekilen makale Albasti EA. Ghalip ON, Salem MH Effect of platinum compoand on murine lymphocyte mitogenesis (Retracted by Shisdgido A. In: J Med Sci Biol 1980; 33: Jpn J Med Sci Biol 1979: 32-53, Yorum içeren makale Piccoli A, Bossati A. Earl steroid therapy in IgA neuropathy Still an open queslion (comment) Nephron 1989; 51: , Comment in Nephron : Yorum makalesi Kobayashi Y, Fuyii K, Hiki Y, Tateno S. Steroid therapy in IgA nephropathy: A retrospective study in heavy proteinuric cases (see comments) Nephron 1988, 48: 12-7

10 Comment in: Nephron 1989, 51: Dizgi hatası yapılmış makale, kitap ve diğer monografiler Schotield A. The CACE questionnaire and psychological health (published erratum appears in BR J ADDİCT 1989, 84: 701). Br J Addict : Kişisel yazarlar Colbson JF I, Armour WJ. Sport injuires and their treatment 2nd rev ed. London S. Paul Editör (ler), derleyen yazarlar Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York, Springer-Verlag Yazar ve basımcı olarak düzenleme Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS Charlottseville: Type Foundation Bir kitabın bölümü Weinstein I, Swarts MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In Sodeman WA editors. Pathologic physiology. Mechanism of disease Philadelphia: Saunders, 1974, Konferans bildirileri Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: A medical community response Proceding of the first JAMA National Conference on Child and Negleer, 1984, Mar Chicago American Medical Association, Konferans notları Harley NH. Comparing radon daughter dosimetrik and risk models. In: Gammage RB. Kaye SV, edidors. Indoor air and human healt. Procedings of the Seventh Life Sciences Symposium Oct Knoxville (TN). Chestea (MI) Lewis, 1985: Bilimsel ve teknik rapor Akutsu T. Total heart replacement device Bethesda (MP: National Institutes of Health National Hear and Lung Institute; 1974 Apr. Report No. NIH-NHLI Tez Youssef NM, School adjustment of children with congenital heart disease (dissertation) Pitsburg (PA): Univ of Pittsburg Patent Harred JF, Knigt AR, Meintyre JS, Invertors, Dow Chemical Company, assignee Epoxidation process. US patient 3.654,317, 1972 Apr 4. Diğer basılmış materyel 27. Gazete makalesi Rensberger B. Specter B. CFCs may be destroyed by natural process. The Washington Post 1989 Aug 7, Sept A: 2 (col 5). 28. Odyovizyel AIDS epidemic the physician s role (videorecording). Cleveland (OH) Academy of Medicine of Cleveland Bilgisayar arşivi Renal system (computer program) MS-DOS version. Edwardsville (KS): Medi-Sim, Materyal Toxic Substances Control Act: Hearing on S776 Before the Subcomm. On the Environment of the Senate Comm. On Commeree, 94th Cong, Ist Sess, 343, Harita Scotiand (topographic map). Washington National Geographic Society US İncil gibi kutsal kitaplar Ruth 3:1-18 The Holy Bible. Authorised King James version New York: Oxford Univ

11 Press, Sözlük ve benzeri kaynaklar Ectasia Dorland s illustrated medical dictionary, 27 th ed. Philadelphia: Saunders, Klasik materyal yayınlanmamış materyal The Winter s Tale: Act S, sciene 1, lines the complete works of William Shakespeare, London: Rex, Baskıda Lilywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aqratic snake. Science, in press. Ek 2 İstatistik terimleri Bağımsız grup: Bir grupta bulunan deneğin diğer grupta bulunmamasıdır, her grupta farklı denekler vardır. Bağımsız grup: Bir denek üzerinde birden çok gözlem yapılması veya deneğin iki ayrı grupta yer almasıdır. Parametrik test: Bir testte ortalama, varyans, oran vb. gibi ölçüler kullanılıyorsa bu test parametrik bir testtir. Bu testte ölçümle belirtilen karakterler vardır. Örneğin: uzunluk, ağırlık, Hb miktarı, yaş, kolesterol miktarı, kopma basıncı vb. Nonparametrik test: Ölçü yerine sıralama, sayma, işaretleme gibi işlemlerin kullanıldığı testtir. Bu testte de sayımla belirtilen karakterler kullanılır. Örneğin: saç rengi, cinsiyet, meslek, iyileşme, prognoz (iyi veya kötü) mortalite vb. Paramerik testlerde normal dağılım gösteren veriler analiz edilir, nonparametrik testlerde ise nominal, ordinal ya da normal dışı dağılım gösteren sayısal veriler değerlendirilir. Örnek; Hb: % 7.2 g parametrik bir veridir, buna karşın anemi ise nonparametriktir. Bir testin uygulanabilmesi için gerekli koşulların ne olduğu veya koşulların sağlanıp sağlanamadığı bilinmiyorsa verilerin analizinde nonparametrik testler kullanılmalıdır. Ortalama (mean): X olarak gösterilir, kümenin verilerinin aritmetik ortalamasıdır. Ortanca (median): Veriler büyüklüklerine göre sıralandığında bu sıranın ortasındaki veridir. Range: En alt-en üst sınır değerlerini belirtir. Mod (mode): En çok elde edilen değerdir, bir dizide en çok tekrarlanan sayı o dizinin mod udur. Standart sapma: S veya SD olarak gösterilir, bir veriler grubunda ortalama değer çevresindeki dağılımdır. Varyans: Standart sapmanın karesidir. Standart hata-yanılgı (standard error): SE olarak gösterilir, standart sapmanın, denek sayısının kareköküne bölünmesiyle elde edilir, çalışma gruplarındaki ortalamaların karşılaştırıldıkları grafiklerde kullanılır. Normal dağılım eğrisi: Bir grubun veya rastgele örnekleme ile oluşan kümenin verilerinin dağılımı eğri biçimidir, simetrik veya çan şeklindedir. Eğer simetri bozulmuş ve tepe noktası sola kaymışsa sağdan basık denir ve denekler ortalamadan daha küçük değerlerde toplanıyor demektir. Tepe noktası sağa kaymışsa soldan basık eğridir, denekler ortalamadan daha büyük değerlerde kümeleniyor demektir. Sensitivite: Duyarlılık= gerçek pozitiflik demektir. Örneğin: meme kanserinin varlığını gösterme oranı, o inceleme yönteminin sensitivitesini gösterir. Spesifite: Özgüllük=1-yalancı pozitiflik demektir. Örneğin, mevcut patolojinin meme kanseri olmadığını gösterebilme oranı, o inceleme yönteminin spesifitesini gösterir. Tanısal bir testin sensitivite ve spesifitesi arttıkça hastanın tanısındaki doğruluk derecesi de artar.

12 p değeri: Olasılık (probability) düzeyini gösterir. p= 0.20 denildiği zaman, o olayın 100 ölçümde 20 kez rastlantıya bağlı olarak çıkacağını ifade eder. Güven sınırları (confidence internal): Bir bulgunun istatistiki olarak anlamlı sayılması için en fazla % 5 yanılma ile oluşması gerekir. Yani ölçümler % 95 güven aralığı içinde olmalıdır. Önemlilik testleri: Elde edilen değerlerin ya da varılan sonuçların istatistiksel olarak anlam taşıyıp taşımadığını veya anlamlı olup olmadığını test etmek için başvurulan yöntemlerdir. Bir testteki verilerin iki çeşit olabildiğini daha önce belirtmiştik; ölçümle belirtilen, sayımla belirtilen veriler. Student s t testi: Bağımlı ya da bağımsız iki veri grubunun ortalama değerleri arasında anlamlı fark olup olmadığını saptayan parametrik bir testtir. Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon testi, nonparametrik testler olup t testinin kullanıldığı yerlerde kullanılır. Ancak, denek sayısı gruplarda 30 dan azsa veya denek sayısı yeterli fakat veri parametreleri test varsayımlarını yerine getiremiyorsa, bu testlere başvurulur. Ki kare (chi square) testi: Bağımsız grup oranlarının karşılaştılmasında en sık kullanılan testtir. Bu testte bir nominal değişkenin (örneğin ilaç cinsi), diğer bir nominal değişkenle (örneğin prognoz) ilişkili olup olmadığı araştırılır. Gözlenen ile beklenen veriler arasında farkın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi temeline dayanır. Bu testte niteliksel veriler kullanılır; hasta sağlam, iyileşti, kötüleşti gibi. Başka bir ifade ile, bu test, iki ya da daha çok grup arasında fark olup olmadığının, iki değişken arasında bağ olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Fisher s exact test: Beklenen sayıların küçük olması halinde ki kare testi yerine kullanılır. Örneğin, aynı hastalığa karşı değişik yöntem uygulandığında, iyileşmeyen veya komplikasyon gelişen hastalarda beklenen frekans beşten aşağı ise, yöntemler arasındaki fark bu test ile saptanabilir. One-way ANOVA testi: İkiden çok bağımsız grup verilerinin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi kullanılır. Buradaki tek yön ifadesi, grupları birbirinden ayıran tek özellik olduğu, ya da grupların tek değişkeninin değerleri ile ayrıldığı anlamına gelir. Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi: ANOVA nın nonparametrik karşılığıdır. McNemar testi: Bağımlı grup oranlarının karşılaştırılmasında kullanılır. Regresyon analizi: Değişkenlerden biri bilindiğinde, diğerinin değerini tahmin edebilmeye yarayan istatistiki analizdir. Kaplan-Meier analizi: İzlem süresi ve ölüm olasılıklarından yola çıkarak sağkalım tablosuna varan bir analizdir. Kaynaklar 1. Alaçam E. Bilimsel Etkinlik ve Yayını, Derleme, ANkara, TÜBİTAK Yayınları, Cole AH, Bigelow KW, Tez Hazırlama El Kitabı, İstanbul İnkılap Kitabevi, Çelik F. Asistan Rehberi, İstanbul Bilim İlaç Yayınları, Day RA. Çeviri. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara, TÜBİTAK Yayınları, Hayran M, Özdemir O. Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, Knapp RG, Miller MC: Clinical Epidemiology and Bioistatiscis, Baltimore, Williams Wilkins, Sayek İ, Ağalar F. Klinik araştırma ilkeleri, Türk J. Gastroenterol 1996; 7: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. BMJ, 1991; 302:

13

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir?

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? Saat 10:00-10:45 Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir Konu Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? 10:45-11:00 Kahve Molası 11:00-11:45

Detaylı

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU I. Giriş Uzmanlık Tezi, esas olarak orijinal bir bilimsel araştırmanın rapor edildiği olgunlaşmış bir çalışmadır. Orijinal araştırmalarda uyulması gerekli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri

Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri Kardiyoloji Araştırmalarında İleri İstatistik Yöntemler: Risk Analizleri, Karar Verme ve Tahmin Yöntemleri MedicReS Accredited Continuous Medical Education Credit - 6 MACMEC Scientific Director: Prof.

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Akademik Yazım Kuralları i Akademik Yazım Kuralları ii BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku,

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

Evidence Based Medicine. Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM. Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2

Evidence Based Medicine. Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM. Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2 Evidence Based Medicine Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2 1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1.Giriş Okan Üniversitesi (O.Ü.) Sosyal Bilimler Enstitüsü ne (S.B.E.) bağlı anabilim dallarında hazırlanan Lisansüstü (Yüksek Lisans ve

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı