BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009"

Transkript

1 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B- Borcu - Kapsama Giren Borç Türleri Yoktur Yazýlarýnýn Düzenlenmesi - Kapsama Girmeyen Borç Türleri C- Kamu Ýhale Kanunu Dýþýnda Düzenlenen Borcu Yoktur Yazýlarý D- 506 sayýlý Kanun e-borcu Yoktur Uygulamasý 83.maddesine istinaden uygulamaya konulan Sigorta Primlerinin Hakediþlerden Mahsup Edilmesi Ve Ödenmesi Ýle Kesin Teminatlarýn Ýadesi Hakkýnda Yönetmeliðin 6.maddesinin birinci fýkrasýna istinaden ihale konusu iþle ilgili iþverenin, Kuruma prim ve gecikme zammý bulunmadýðýna dair iliþiksizlik belgesi düzenlenmedikçe iþverene ait kesin teminat iadesi edilemez. Sonuç itibariyle ihaleli iþlerde teminatýn iade edilebilmesi, özel bina inþaatlarýnda yapý kullanma izin belgesi alýnabilmesi için; bu iþyerleri ile ilgili olarak iþverenin borcunun bulunmamasý gerekmektedir. Ýliþiksizlik Belgesi : Ýþverenin, sadece dilekçesinde belirttiði iþyerinden dolayý borcunun olmadýðýný gösteren belge, Borcu Yoktur Yazýsý : Ýþverenin Türkiye genelinde tüm iþyerlerinden Kurumumuza borcunun olup olmadýðý

2 hususunun araþtýrýlmasýndan sonra düzenlenen belge. Borcu yoktur yazýlarý teminatlarýn iadesi için deðil, ihalelere katýlmak isteyen veya ihaleli iþleri üstlenen iþverenler için düzenlenmektedir. Borcu yoktur yazýlarý ile iliþiksizlik belgesi iþlemleri itibariyle birbirlerinden farklýdýr. Ayrýca, ihaleli iþlerde, Kurumca yapýlan araþtýrma sonucunda yeterli iþçilik bildirmediði anlaþýlan iþverenlerin fark iþçilik matrahý üzerinden hesaplanan prim tutarýný ödemeyi kabul etmemeleri halinde defter ve belgeleri incelenmeden iliþiksizlik belgesi verilemez. Oysa borcu yoktur yazýlarý verilirken defter ve belgelerin incelenmesine gerek bulunmamaktadýr. Bir baþka fark, borcu yoktur yazýlarýna istinaden idarelerce (ihale makamlarýnca) iþverenlere teminatlarýnýn iadesi mümkün deðildir. Teminatlarýn iadesi için iliþiksizlik belgesinin ibrazý icap etmektedir. A-KAMU ÝHALE KANUNUNA GÖRE DÜZENLENECEK BORCU YOKTUR YAZILARI: sayýlý Kanunun 10.maddesi gereðince ihalelere iþtirak edebilmenin ön koþullarýndan biri de

3 Türkiyenin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcunun olmamasýdýr. (Rs.Gz /25226 Uygulama Yönetmeliði-Ýhale Dýþý Býrakýlma) Bu uygulama daha sonra deðiþtirilmiþ ve idarelere, önyeterlik veya ihaleden önce olmak kaydýyla belgelerin aslýnýn yerine noter tasdikli suretlerini veya aslý görülerek iade edilmiþtir meþruatýna sahip suretlerin ibrazý mümkün hale gelmiþtir. Ayrýca, yine ihaleye katýlanlara, baþvuru veya teklif aþamasýnda idarece aranan ilgili mevzuatta kayýtlý þartlarda olmadýklarýný ortaya koyan yazýlý taahhütname sunma imkaný tanýnmýþtýr. Ýhaleyi kazanan isteklilerden aranan þartlara haiz olduðuna (Kanunca olunmamasý belirtilen durumlarda olmadýklarýný) dair belgelinin sözleþme imzalanmadan önce ibraz edilmesi istenilmektedir. Ve yine bu þartlarýn düzenlendiði Kamu Ýhale Kanunu Uygulama Yönetmeliklerinin Ýhale Dýþý Býrakýlma baþlýklý maddesinde sözleþme imzalanmadan önce sunulacak bu belgeleri de ihale tarihi itibariyle kendi mevzuatlarýnda öngörülen durumda olmadýklarýný belirtilmesi gerektiði özellikle vurgulanmaktadýr. Ortak giriþimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca ayrý ayrý düzenlenerek sunulmasý ayrýca belirtilmiþtir. Sonuç itibariyle, daha önce ihaleye katýlanlarýn tamamýndan Borcu Yoktur Yazýsý istenilmekte iken yapýlan deðiþikliklerle, ihaleye katýlanlardan taahhütname; ihaleyi kazananlar dan Borcu Yoktur Yazýsý istenilmesi uygulamalarýna geçilmiþtir.

4 Esas durum bu olmakla birlikte, ihaleye katýlacak adaylarýn da istemeleri halinde borcu yoktur yazýlarý da düzenlenecektir. B- BORCU YOKTUR YAZILARININ DÜZENLENMESÝ Borcu Yoktur Yazýlarý talep edildiðinde; ihaleyi kazanan iþverenlerin; kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borçlarýnýn olup olmadýðýnýn tespiti amacýyla; TÜRKÝYE ÇAPINDA SORGULAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR. Kapsama Giren Borç Türleri a)sigorta Primi b)sosyal Güvenlik Destek Primi c)ýþsizlik Sigortasý Primi C- KAMU ÝHALE KANUNU DIÞINDA DÜZENLENEN BORCU YOKTUR YAZILARI 1- Özel Nitelikteki Borcu Yoktur Yazýlarýnýn Talep Edilmesi Ýþyeri kayýtlarý incelenmeden, bu konudaki taleplerin Kurum kayýtlarýna intikal ettiði tarihe kadar verilmiþ olan prim belgelerinde kayýtlý, muaccel

5 olmuþ sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, aylýk sosyal güvenlik destek primi ile idari para cezalarý, fark iþçilik üzerinden tahakkuk ettirilen prim borcu, (kesinleþmemiþ olsa bile) EKP., KEY., ÖÝV.,DV. TTK. ve bunlara iliþkin gecikme zamlarý ve varsa faizleri borç kapsamýna dahil edilecektir. Örnek: (A) Süpermarket iþyeri iþvereni, iþyerindeki iþin bölümlerinden biri olan temizlik kiþini 1 yýl süreyle (B) firmasýna vermiþtir. (A) iþvereni aracýsý (B)den 1 yýl sonra Kuruma borcunun olmadýðýna dair yazý istemiþtir. Bu durumda, aracý (B)den sadece söz konusu iþten dolayý borcunun olup olmadýðý hususu kapsamdaki yukarda belirtilen borçlar dikkate alýnarak araþtýrma yapýlacak ve sonucuna göre iþlem düzenlenecektir. UYGULAMASI adresinden borcu yoktur belgelerini istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan saðlamaktadýr. e-borcu yoktur uygulamasý kapsamýnda, Kurum bilgi iþlem programlarý tarafýndan elektronik ortamda üretilecek olan belge ile gerçek veya tüzel kiþi olan iþverenler, Kamu Ýhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarýnca ihalelere katýlabilecekler, ihaleli bir iþi üstlenmiþler ise hakediþlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan iþlerde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile yaptýklarý sözleþme veya protokoller gereði verdikleri hizmetlerin karþýlýðý olan ödemelerini ya da aracý (taþeron) olarak faaliyette bulunduklarý iþlerde asýl iþverenden olan alacaklarýný alabileceklerdir. I- Baþvuru: e-borcu yoktur uygulamasýndan faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kiþi iþverenler, Kurum web sitesinde yayýmlanmýþ olan e-borcu Yoktur Taahhüt Belgesi ve e-borcu Yoktur Baþvuru Formlarýný eksiksiz ve gerçeðe uygun olarak doldurduktan sonra Kurumda tescilli iþyerlerinin bulunduðu Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine vermek suretiyle baþvuruda bulunacaklardýr.

6 e-borcu yoktur baþvurularýnýn Kurum tarafýndan incelenmesi sonucunda, aktivasyon iþlemi yapýlan iþverenler, iþyerlerine ait e-bildirge kullanýcý kodu ve þifrelerini kullanarak internet üzerinden borcu yoktur belgelerini alabileceklerdir. Öte yandan, e-borcu yoktur uygulamasýndan faydalanmak için tescilli iþyerlerinin bulunduðu Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine baþvuruda bulunan ve baþvurulan iþyeri sicil numarasý üzerinden e-borcu yoktur aktivasyon iþlemi yapýlan iþverenlerin, baþvuru formlarýnda gerçek kiþi iþverenler için 3)ADINIZA SSKDA KAYITLI DÝÐER ÝÞYERLERÝ, tüzel kiþi iþverenler için 2) AYNI TÜZEL KÝÞÝLÝK ÜNVANI ÝLE SSKDA TESCÝLLÝ ÝÞYERLERÝNÝZ bölümünde beyan ettikleri iþyerlerinin aktivasyon iþlemleri de otomatik olarak yapýlacaðýndan, bu iþyerleri için ayrýca e-borcu yoktur baþvurusu yapmalarýna gerek bulunmamaktadýr. Bu nedenle, gerçek veya tüzel kiþi olan iþverenler, e-borcu yoktur uygulamasýndan faydalanmak için baþvuruda bulunduklarý iþyeriyle birlikte, beyan ettikleri diðer iþyerleri (ayný gerçek kiþi adýyla veya ayný tüzel kiþilik unvanýyla Kurumda kayýtlý iþyerleri ve aracýsý olunan iþyerleri) ile aktivasyon iþleminden sonra ayný vergi kimlik numarasý ile tescil edilen yeni iþyerlerinden de (e-borcu yoktur baþvurusunda bulunmalarýna gerek olmadan) almýþ olduklarý e-bildirge kullanýcý kodu ve þifrelerini kullanarak e-borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama menüsü altýnda bulunan seçeneklerden e-borcu yoktur belgelerini almalarý mümkün olacaktýr. II- e-borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama Menüsünün Kullanýmý: e-borcu yoktur aktivasyon iþlemi yapýlan gerçek veya tüzel kiþi iþverenler daha önce kendilerine verilmiþ olan e-bildirge kullanýcý kodu ve þifrelerini kullanarak e-bildirge giriþ ana menüsünün altýndaki e-borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama menüsüne ulaþacaklardýr.

7 e-borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama menüsünde; ÝHALE KONUSU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ e-borcu YOKTUR BELGESÝ a- Ýhalelere Katýlmak Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi b- Ýhaleli Ýþlerde Ýstihkak Ödemesi Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi ÝHALE KONUSU OLMAYAN ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ e-borcu YOKTUR BELGESÝ a- Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e- Borcu Yoktur Belgesi b- Tek Ýþyerinden e- Borcu Yoktur Belgesi hazýrlama seçenekleri bulunmaktadýr. Gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerin söz konusu seçenekleri kullanarak hangi türde borcu yoktur yazýsý alacaklarý ve bu yazýlarla hangi iþlemlerini yaptýrabilecekleri hususu aþaðýda açýklanmýþtýr. A- Ýhale Konusu Ýþlerle Ýlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama: a- Ýhalelere Katýlmak Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi Seçeneði:

8 Söz konusu seçenek, gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerin 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarýnca Türkiye genelinde Kurumumuza kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadýðýna iliþkin borcu yoktur yazýsý almalarýna imkan saðlamaktadýr. Bu seçenek iþaretlendiðinde, bilgisayar ekranýndaki takvim kullanýlarak ihale tarihi girilmesi istenilmektedir. Ýhale tarihinin yazýlmasý halinde, ihale tarihi itibariyle daha önce e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda aktivasyonu yapýlmýþ tüm iþyerlerinin borç sorgulamasý yapýlmaktadýr. Ýhale tarihinin yazýlmamasý halinde ise, söz konusu iþyerlerinin iþlem tarihinden bir önceki gün esas alýnarak borçlarý sorgulanmaktadýr. Sorgulamada, gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda beyan ettikleri ve Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlükleri tarafýndan yapýlan sorgulama sýrasýnda tespit edilen tüm iþyerlerinin ihale tarihi itibariyle sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, damga vergisi, eðitime katký payý ve özel iþlem vergisi borçlarýnýn olup olmadýðý hususu bilgi iþlem kayýtlarýndan araþtýrýlmaktadýr. Yapýlan araþtýrmada sonucunda; Gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin belirttikleri ihale tarihi ya da iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarýda belirtilen türde muaccel hale gelmiþ borçlarýnýn bulunmamasý halinde, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarýnca Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi iþlem kayýtlarýnda &&&&. tarihi itibariyle yapýlan sorgulama sonucunda, Kurumumuza kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadýðý þeklinde, iþyerinin vergi kimlik numarasý, iþyeri unvaný/adý, iþyerinin adresi, borç sorgulamasýna esas alýnan tarih, belgenin internet ortamýnda alýndýðý tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasýný içeren Ýhalelere Katýlmak Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi ni kendi bilgisayarlarýndan alabileceklerdir.

9 Gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin, belirttikleri ihale tarihi ya da iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarýda belirtilen türde muaccel hale gelmiþ borçlarýnýn bulunmasý halinde ise, daha önce aktivasyonu yapýlmýþ iþyerlerinden borcu olan ve olmayan iþyerlerinin sicil numarasý, borcun nedeni, borç türlerini ve borç asýllarýný gösteren; vergi kimlik numarasý, iþyeri unvaný/adý, iþyeri adresi, borç sorgulamasýna esas alýnan tarih, belgenin internet ortamýnda alýndýðý tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasýný içeren yazýlý dökümü kendi bilgisayarlarýndan alabilecekler, ancak ihale tarihi veya iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle borçlarýnýn bulunmasý nedeniyle, bu belge ile ihalelere katýlmalarý mümkün olamayacaktýr. b- Ýhaleli Ýþlerde Ýstihkak Ödemesi Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi Seçeneði: Bilindiði gibi, 506 sayýlý Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen bazý kurum ve kuruluþlar tarafýndan ihale suretiyle yaptýrýlan iþlerle ilgili olarak istihkak ödenmesi sýrasýnda, iþverenlerden (yüklenicilerden) ihale konusu iþyerinden dolayý Kuruma borçlarýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazý istenilmektedir. Bu durumda, istihkak ödemesi için borcu yoktur yazýsý baþvurusunda bulunulan Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerince ihaleli iþten kaynaklanan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve iþsizlik sigortasý primi ile bunlara baðlý gecikme zammý borcunun bulunmamasý halinde, iþverenin Türkiye genelinde diðer iþyerleri sorgulanmaksýzýn yalnýzca ihale konusu iþyerinden dolayý hakediþ ödemesine esas olmak üzere borcu yoktur yazýsý verilmektedir. Ýhaleli Ýþlerde Ýstihkak Ödemesi Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi Seçeneði, yapýlan iþin ihaleli iþ olmasý nedeniyle Kurumca iþyeri tescili iþlemi ihale kodu (1) verilerek yapýlmýþ olan iþyeri iþverenlerine istihkak ödemeleri için gerekli olan borcu yoktur yazýlarýný alabilmelerine imkan saðlamaktadýr.

10 Dolayýsýyla, bu seçenek iþaretlenmek suretiyle ihaleli iþlerde istihkak ödemesinde kullanýlmak üzere borcu yoktur belgesinin alýnabilmesi için, o iþyerinin daha önce e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda aktivasyonu yapýlmýþ, iþyeri tescil iþlemleri sýrasýnda ihale kodu (1) olarak verilmiþ ve yine o iþyerine ait e-bildirge kullanýcý kodu ve þifresi ile e-bildirge giriþ menüsüne girilmiþ olmasý gerekmektedir. Bu seçenek iþaretlendiðinde, iþlem tarihinden bir önceki gün esas alýnarak sadece ihaleli iþin yapýldýðý iþyeri ile ilgili olarak tahakkuk etmiþ ve muaccel hale gelmiþ sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve iþsizlik sigortasý primi borçlarýnýn olup olmadýðý sorgulanmaktadýr. Yapýlan sorgulama sonucunda; Gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerin, iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarýda belirtilen türde muaccel hale gelmiþ borçlarýnýn bulunmamasý halinde, &&&&&&&&&.. sicil nolu iþyeri ile ilgili olarak Kurumumuza verilmiþ olan prim belgelerinden dolayý muaccel hale gelmiþ borcunuzun bulunmadýðý þeklinde, iþyerinin vergi kimlik numarasý, iþyeri unvaný/adý, iþyerinin adresi, borç sorgulamasýna esas alýnan tarih, belgenin internet ortamýnda alýndýðý tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasýný içeren Ýhaleli Ýþlerde Ýstihkak Ödemesi Ýçin e-borcu Yoktur Belgesi ni kendi bilgisayarlarýndan alabileceklerdir. Gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerin, iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarýda belirtilen türde muaccel hale gelmiþ borçlarýnýn bulunmasý halinde ise, borcu olan iþyerinin; iþyeri sicil numarasý belirtilmek suretiyle borç türleri ve borç asýllarýný, iþyerinin vergi kimlik numarasýný, iþyeri unvanýný/adýný, iþyeri adresini, borç sorgulamasýna esas alýnan tarihi ve belgenin internet ortamýnda alýndýðý tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasýný içeren yazýlý dökümü kendi bilgisayarlarýndan alabilecekler, ancak iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle borçlarýnýn bulunmasý ve borç asýllarýna baðlý gecikme zammýnýn da hesaplanmasýnýn gerekmesi nedeniyle, bu belge ile ihaleli iþlerde istihkak ödemelerini almalarý ve borçlarýný istihkak ödemelerinden kesinti yaptýrmalarý mümkün olmayacaktýr.

11 Dolayýsýyla, ihaleli iþlerden dolayý borcu bulunan iþverenlerin, Kuruma olan borçlarýnýn ihale makamý nezdindeki istihkaklarýndan mahsup edilebilmesi için, ihale konusu iþin yapýldýðý iþyerinin iþlem gördüðü ilgili Sigorta Ýl/ Sigorta Müdürlüðüne müracaat ederek, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve iþsizlik sigortasý primi borçlarýný gecikme zamlý olarak hesaplatmalarý gerekmektedir. B- Ýhale Konusu Olmayan Ýþlerle Ýlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazýrlama: a-türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-borcu Yoktur Belgesi Seçeneði: Söz konusu seçenek, ihaleye katýlma durumu olmadýðý halde, gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda beyan ettikleri ve Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerince yapýlan sorgulama sýrasýnda tespit edilen tüm iþyerlerinden dolayý Kuruma sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, damga vergisi, eðitime katký payý, özel iþlem vergisi, idari para cezasý, tasarrufu teþvik borçlarýnýn olup olmadýðýna iliþkin borcu yoktur yazýsý almalarýna imkan saðlamaktadýr. Gerçek veya tüzel kiþi olan iþverenlerin söz konusu seçeneði iþaretlemeleri suretiyle alacaklarý e-borcu yoktur belgesi ile ihalelere katýlmalarý mümkün bulunmamaktadýr. Zira, bu seçeneðin iþaretlenmesi üzerine yapýlan bilgi iþlem sorgulamasýnda kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu kavramýna girmeyen idari para cezasý, tasarrufu teþvik gibi borçlar da dikkate alýnmaktadýr. Dolayýsýyla, gerçek veya tüzel kiþi olan iþverenlerin bu seçeneði iþaretlemeleri halinde, kamu kurum ve kuruluþlarý ile ihale mevzuatýna tabi olmaksýzýn yapmýþ olduklarý protokol ve sözleþmelere istinaden (örneðin; özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri, eczaneler vd kiþi ve kuruluþlarýn) verdikleri hizmetlerin karþýlýðý olan ödemelerini alabileceklerdir.

12 b- Tek Ýþyerinden e-borcu Yoktur Belgesi Seçeneði: Söz konusu seçenek, ihaleye katýlma durumu veya ihaleli iþlerde istihkak ödemesi durumu olmadýðý halde, gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda beyan ettikleri veya Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerince yapýlan sorgulama sýrasýnda tespit edilen iþyerlerinin sadece birinden veya aracýsý olduðu bir iþyerinden dolayý Kuruma sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, damga vergisi, eðitime katký payý, özel iþlem vergisi, idari para cezasý, tasarrufu teþvik borçlarýnýn olup olmadýðýna iliþkin borcu yoktur yazýsý almalarýna imkan saðlamaktadýr. Bu seçenek iþaretlenmek suretiyle alýnacak borcu yoktur yazýsý ile gerçek veya tüzel kiþi olan iþverenlerin ihalelere katýlmalarý veya yaptýklarý ihaleli iþlerde istihkaklarýný almalarý mümkün deðildir. Bilindiði gibi, 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 87 nci maddesinde, bir iþte veya bir iþin bölüm veya eklentilerinde iþverenden iþ alan ve kendi adýna sigortalý çalýþtýran üçüncü kiþi aracý (taþeron) olarak tanýmlanmakta ve sigortalýlar üçüncü bir kiþinin aracýlýðý ile iþe girmiþ ve bununla sözleþme yapmýþ olsalar bile, bu Kanunun iþverene yüklediði ödevlerden dolayý aracý olan üçüncü kiþi ile birlikte asýl iþverenin de sorumlu olduðu öngörülmüþtür. Söz konusu düzenleme uyarýnca, aracýlar adýna ayrý bir iþyeri dosyasý açýlmamakta olup, aracýlar, 506 sayýlý Kanunla ilgili yükümlülüklerini asýl iþveren adýna tescil edilmiþ olan iþyeri dosyasý üzerinden yerine getirmektedirler. Buna göre, asýl iþveren tarafýndan, iþyerinde aracý olarak faaliyet gösteren ve kendi adýna sigortalý çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþilerden Kuruma borçlarýnýn olmadýðýnýn belgelenmesinin istenilmesi halinde, aracý (taþeron) durumunda olan gerçek veya tüzel kiþiler, aracýsý olduklarý iþyerinden dolayý

13 almýþ olduklarý e-bildirge kullanýcý kodu ve þifrelerini kullanarak kendilerine ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, iþsizlik sigortasý primi, damga vergisi, eðitime katký payý, özel iþlem vergisi, idari para cezasý ve tasarrufu teþvik borçlarýnýn olup olmadýðýna iliþkin borcu yoktur yazýlarýný bu seçenek vasýtasýyla alabileceklerdir. III- e-borcu Yoktur Belgelerinin Doðruluðunun Ýhale Makamlarý ile Diðer Kurum ve Kiþiler Tarafýndan Kontrol Edilebilmesi: Ýhale makamlarý ile diðer kurum ve kuruluþlarca, gerçek veya tüzel kiþilerin ibraz ettikleri e-borcu yoktur belgesinin doðruluðundan tereddüt edilmesi halinde, Kurumun adresindeki Ýnteraktif Uygulamalar menüsünden iþveren baþlýðý altýnda yer alan e-borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulamasý seçeneði iþaretlendikten sonra e-borcu yoktur belgesinin sað üst köþesinde yer alan Kurumca üretilmiþ olan barkod/referans numarasý girilerek kontrol edilmesi ve söz konusu e-borcu yoktur belgesinin görüntülenmesi mümkün bulunmaktadýr. IV- e-borcu Yoktur Baþvuru Aktivasyonu Yapýlmýþ Olmakla Birlikte Kuruma Borcu Bulunan Ýþverenlerce Yapýlacak Ýþlemler: 1- Bilindiði gibi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa istinaden çýkarýlmýþ olan uygulama yönetmeliklerinde, Türkiyedeki kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcunun deðerlendirilmesinde, isteklinin; -Prim borcuna karþý dava açýlmýþsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aþamasý dahil) baðlanana kadar kesinleþmiþ prim borcu olmadýðý, -Vadesi geçtiði halde ödenmemiþ, ancak ilgili kurum tarafýndan belli bir vadeye baðlanarak tecil edilmiþ prim borçlarýnýn, vadesindeki ödemeler aksatýlmadýðý sürece, kesinleþmiþ prim borcu olmadýðý,

14 -Prim borcunun 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafýndan yapýlan her türlü iþleme karþý dava açýlmasý halinde, açýlan dava kesin hükme baðlanana kadar (karar düzeltme aþamasý dahil) kesinleþmiþ prim borcu olmadýðý, Kabul edilmektedir. Buna göre, e-borcu yoktur uygulamasýndan yararlanmak amacýyla baþvuruda bulunan ve baþvuru aktivasyon iþlemleri yapýlmýþ olan gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin, gerek kendi adlarýna veya ayný tüzel kiþilik unvaný ile tescil edilmiþ, gerekse aracý, üst düzey yönetici veya ortak olduklarý iþyerlerinin ihale tarihi itibariyle ya da iþlem tarihinden bir önceki gün itibariyle Kuruma borçlarý olmakla birlikte; -Söz konusu borçlara karþý dava açýlmýþ ve bu dava henüz kesin hükme baðlanmamýþsa, -Vadesi geçtiði halde ödenmemiþ ve ihale tarihinden önce ilgili kanunlara istinaden (6183, 4958 vd.) belli bir vadeye baðlanýp tecil ve taksitlendirme iþlemi yapýlmýþ olan borçlarýn, vadesindeki ödeme yükümlülükleri aksatýlmamýþsa, -Yine, prim borcunun 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanuna göre tahsili için Kurum tarafýndan yapýlan her türlü iþleme karþý ihale tarihinden önce dava açýlmýþ ve açýlan bu dava kesin hükme baðlanmamýþsa, Bu durumda olan gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin, internet üzerinden e-borcu yoktur uygulamasý kapsamýnda ihalelere katýlmalarýna imkan verecek içerikte yazý almalarý þimdilik mümkün olmadýðýndan, bu iþverenlerin önceden olduðu gibi, ilgili Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek, yukarýda belirtilen durumda olup olmadýklarýný açýklayan belge almalarý

15 gerekmektedir. 2- e-borcu yoktur baþvuru aktivasyon iþlemi yapýlmýþ olan gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin kendi adlarýna ya da ayný tüzel kiþilik unvanýyla tescilli olan iþyerleri ile aracýsý olduklarý iþyerlerinden borçlarýnýn olmamasýna ve ortaðý olduklarý tüzel kiþi iþyerlerinin borçlarýndan da kendi hisselerine düþen bölümü ödemiþ olmalarý durumunda, bu iþverenlerin daha önce olduðu gibi borcu yoktur belgelerini, Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek, gerçekten ortaklýktan kaynaklanan ve kendi sorumluluk paylarýna düþen borcu ödeyip ödemediklerinin araþtýrýlmasý sonucunda almalarý gerekmektedir sayýlý Kanunun 80 inci maddesinin onikinci fýkrasý uyarýnca sigorta primlerini haklý sebepleri olmaksýzýn, birinci fýkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzel kiþiliði haiz diðer iþverenlerin üst düzey yönetici veya yetkilileri kuruma karþý, iþverenleri ile birlikte müþtereken ve müteselsilen sorumludur. Buna göre, e-borcu yoktur baþvuru aktivasyon iþlemi yapýlmýþ olan gerçek kiþi iþverenlerinin kendi adlarýna tescilli iþyerleri ile aracýsý ve ortaðý olduklarý iþyerlerinden kaynaklanan borçlarýnýn olmamasý ve üst düzey yönetici olduklarý iþyerlerinde görev yaptýklarý süre içerisinde de borçlarýnýn bulunmamasýna raðmen, ortaklýk veya üst düzey yöneticilik iliþkisi sona erdikten sonra söz konusu iþyerinin Kuruma borcunun bulunmasý durumunda, bu iþverenlere daha önce olduðu gibi borcu yoktur belgeleri, Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat edilmesi üzerine, gerçekten ortak veya üst düzey yönetici olduklarý süre içinde tahakkuk eden borçlarýnýn ödenip ödenmediðinin ilgili mevzuatýna göre araþtýrýlmasý sonucunda verilecektir. Diðer taraftan, e-borcu yoktur baþvurusu sýrasýnda veya daha sonraki bir tarihte ortak veya üst düzey yönetici olarak aktivasyonu yapýlmýþ olan iþyerlerinden kaynaklanan borçlarýn bulunmadýðýnýn yukarýda belirtildiði þekilde yapýlan araþtýrma sonucunda anlaþýlmasý ve ortaklýk veya üst düzey yöneticilik iliþkisinin sona erdiðinin de belgelenmesi halinde, e-borcu yoktur baþvuru

16 aktivasyonunu yapan Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüðünce bu iþyerleri aktivasyonu yapýlmýþ iþyerleri grubundan çýkarýlacaktýr. 4-19/8/2005 tarihli, Ek sayýlý Kurum Genelgesi ile, iþveren ve aracýlarýn, ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kuruma toplam sigorta primine esas aylýk kazanç alt sýnýrýna kadar borçlarýnýn olmasý ve söz konusu borçlarýn ödenmesi kaydýyla, kendilerine ihale tarihi itibariyle borcu yoktur yazýsý verileceði talimatlandýrýlmýþtýr. Buna göre, e-borcu yoktur uygulamasýndan yararlanan iþverenlerin, aktivasyonu yapýlmýþ olan tüm iþyerlerinden kaynaklanan borçlarýnýn sigorta primine esas aylýk kazanç alt sýnýrýnýn altýnda olmasý durumunda, söz konusu borçlarýný ödedikten sonra borcu yoktur belgelerini almalarý gerektiðinden, bu durumda olan iþverenlerin önceden olduðu gibi ilgili Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüðüne bizzat müracaat etmeleri ve gecikme zamlý olarak hesaplanacak toplam borçlarýnýn sigorta primine esas aylýk kazanç alt sýnýrýný aþýp aþmadýðýna göre borcu yoktur belgesi almalarý gerekmektedir. 5- e-borcu yoktur baþvuru aktivasyonu yapýlmýþ olan gerçek veya tüzel kiþi iþverenlerinin, gerçekte borçlarýnýn olmamasýna raðmen yaptýklarý ödemelerin emanet veya tasfiye edilecek hesaplara iþlenmiþ olmasýna baðlý olarak e-borcu yoktur seçeneklerinden aldýklarý belgelerde borç görünmesi halinde, borcu olduðu görünen iþyerinin baðlý bulunduðu Sigorta Ýl/Sigorta Müdürlüðüne gerekli düzeltme iþlemlerinin yapýlmasý için müracaat etmeleri gerekmektedir. Uygulamaya iliþkin diðer hususlar Kurum web sitesinde de yayýmlanmýþ olan 22/11/2005 tarih ve , tarih ve Ek sayýlý Genelgelerde ayrýntýlý olarak açýklanmýþtýr.

04 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26158. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

04 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26158. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 04 Mayıs 2006 Tarih, Sayı: 26158 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN İŞVERENLERE BORCU YOKTUR BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİ (E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI)

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu 16-358 Ek ve 16-359 Ek

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/13 TARİH: 06.02.2009 KONU İhalelere Katılmak Üzere Gerekli Sosyal Güvenlik Prim Borcu Yazı Formları Sosyal Güvenlik Kurumu 16.01.2009 tarihinde 2009-13 sayılı Genelgeyi yayımlanmıştır.

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5455 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, 10.01.2014. Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru

SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, 10.01.2014. Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, 10.01.2014 Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru Özet: 4857 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesinde Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SAYI: B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-702 01.10.2007 KONU: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek Borcu Yoktur Yazıları. G E N

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/73-031-622 10/7/2009 Konu : e-borcu Yoktur aktivasyon işlemleri G E N E L G E 2009 94

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/73-031-622 10/7/2009 Konu : e-borcu Yoktur aktivasyon işlemleri G E N E L G E 2009 94 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/73-031-622 10/7/2009 Konu : e-borcu Yoktur aktivasyon işlemleri G E

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : KOSGEB tarafından sağlanacak destekten yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğunun,

a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğunun, I-UGENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye nin veya kendi ülkesinin

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 16.12.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 KONU: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, daha önce yayımlanmış olan İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

BEKAD Yayınları. Yayın No: 6 İHALE SGK İLİŞKİSİ

BEKAD Yayınları. Yayın No: 6 İHALE SGK İLİŞKİSİ BEKAD Yayınları Yayın No: 6 İHALE SGK İLİŞKİSİ Erkan KARAARSLAN Mahmut ÇOLAK Kasım 2013 i İhale-SGK İlişkisi BEKAD YAYINLARI BEKAD- Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği İktisadi İşletmesi Bu kitabın

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 02 Haziran 2008 SirkÅler SirkÅler Numarası : Elit - 2008/19 Sosyal GÅvenlik Kurumu Prim BorÉları Yapılandırılıyor Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÖy İstanbul Telefon:

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365 7/6/2011 Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

G E N E L G E 2008-79

G E N E L G E 2008-79 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-576179 20/8/2008 Konu : Sosyal güvenlik alacaklarının, 5510 sayılı

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-331 16.4.2009 Konu Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

Taslak Metnin 5.maddesinin (b) bendinin Üçüncü alt bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi görüşündeyiz.

Taslak Metnin 5.maddesinin (b) bendinin Üçüncü alt bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi görüşündeyiz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce işyeri kayıtlarının incelenmesi hakkında ki Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmelik Taslağı üzerinde ; Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

KESİN TEMİNATIN İADESİNDE SGK VE KİK UYGULAMALARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 1

KESİN TEMİNATIN İADESİNDE SGK VE KİK UYGULAMALARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 1 KESİN TEMİNATIN İADESİNDE SGK VE KİK UYGULAMALARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 1 I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında, ihale yoluyla idarelerden iş alan özel sektör işverenlerinin 2 hak edişleri Sosyal

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SİGORTALILIK

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 24.08.2016 Sirküler No : 2016/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

/167 ÖZET :

/167 ÖZET : 06.10.2008/167 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU PRĐM VE ĐDARĐ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDĐŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESĐ VE ĐLĐŞĐKSĐZLĐK BELGESĐNĐN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI ÖZET : 2008/14174 Sayılı Bakanlar

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.11.2008 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinin Beş (5) Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarının Hazinece Karşılanması ile İlgili 2008-93 Sayılı SGK Genelgesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İcra Kaldırma İşlemleri 2 Bilgi Edinme Görüş İsteme İşlemleri 3 Kaydı Yok Yazısı İşlemleri 4 Yaşlılık Aylığı Bağlanması SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206990316-E.6287077 22/11/2016 Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1 -b kapsamındaki sigortalılar hakkında beş puanlık prim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI İLE BİR AY UZATILAN VERGİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ÖZET TABLO 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011

BAKANLAR KURULU KARARI İLE BİR AY UZATILAN VERGİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ÖZET TABLO 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 31/MAYIS/2011 Değerli üyemiz, 02/05/2011 6111 sayılı Kamu alacaklarının yapılandırılması ve Matrah artırımına ilişkin beyan süresi ve bazı ödemelerin süresi (1) Ay uzatılmıştır. Uzatmaya ilişkin bildirim ve ödeme süreleri

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/92

Mali Bülten. No: 2010/92 16 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/92 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısının Tahsili Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Olan Alacaklara İlişkin

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ

İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ İHALELİ İŞLERDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ Yasin KULAKSIZ * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

b) 17.05.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-280/21447, c) 19.04.2007 tarih ve B.07.0.GĐB.0.05.71/7103-332/36033 sayılı genel yazılar.

b) 17.05.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-280/21447, c) 19.04.2007 tarih ve B.07.0.GĐB.0.05.71/7103-332/36033 sayılı genel yazılar. T.C. MALĐYE BAKANLIĞI Gelir Đdaresi Başkanlığı 15.08.2007 Sayı : B.07.1.GĐB.0.05.71/7103-072730..VERGĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞINA Đlgi : a) 30.03.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-253/13892, b) 17.05.2005 tarih

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 2 Kaydı

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Md. ÖngörülenTeşvik 687 KANUN NOLU TEŞVİK 2 Yararlanma Şartları: Sigortalılar Yönünden: İş-Kur a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.06.2008 Seri B, Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/65 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı