0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi"

Transkript

1 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi Kadriye ÇALIŞKAN*, Özlem AVCI*, Vesile ACAR*, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: İzmir ili Ödemiş İlçesi 2 Nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin düşmelere yönelik ilkyardım uygulamalarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte bir araştırma olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma verileri 19 Şubat 25 Nisan 2007 tarihleri arasında toplanmış olup toplam 209 anne araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında annelerin ve çocukların tanıtıcı özellikleri, annelerin düşmeler ile ilgili bilgileri ve ilkyardım uygulamalarını içeren 17 maddelik bir soru formu kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Annelerin % 87.1 inin düşmelere yönelik ilkyardım eğitimi almadığı saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki annelerin 1. çocuğu düştüğünde annelerin % 26.5 inin buz uyguladığı, % 16.7 sinin bol su ile yıkadığı, % 15.4 ünün pomad sürdüğü, 2. çocuğu düştüğünde % 35.3 ünün buz uyguladığı, % 15.7 sinin bol su ile yıkadığı, % 15.7 sinin pomad sürdüğü ve çocukların düşmemesi için annelerin % 15.0 inin eşyaların yerlerini düzenlediği, % 14.1 inin yer ve zeminin ıslak olmamasına dikkat ettiği, % 13.5 inin ayağına takılacak eşyaları ortada bırakmadığı saptanmıştır. Sonuç: Düşme sonrası doğru ilkyardım uygulaması yapan annelerin sayısının az olduğu saptanmıştır. 0 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin düşmelerden sonra yapılacak olan ilkyardımın öneminin kavratılması, bu amaçla eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Anne, çocuk, düşme, ilkyardım ABSTRACT Examination of Mothers' First Aid Practices Regarding With Falls Their 0-6 Year Old Children Objectives: This study was planned as a descriptive type of research for the purpose of determining mothers' first aid practices regarding with falls their 0-6 year old children who to Number 2 Clinic of Public Health in the Izmir, Odemis. Methods: The data of the research were collected between February 19 and April 25, The totals of 209 mothers were included in the research. A 17-item questionnaire which contained information and first aid practices regarding with falls and the mothers' and children's descriptive characteristics was used for data collection. The research data were analyzed in the SPSS program. * 4. Sınıf Öğrencisi, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü **Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

2 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan. 3 Results: According to the findings 87.1% of the mothers had not received any education about first aid about falls. When the first child of mothers falls, 26.5% of them applied by ice, 16.7% of them wash down, 15.7 % of them put ointment, when the second child falls, 35.3% of them applied by ice. To prevent falls 15% of the mothers had rearranged the location of objects, 14.1% made sure the floor was not wet, and 13.5% were careful not to leave objects out that could be tripped over. Conclusion: There was a small number of mothers who had the correct first aid application after falls. It is necessary for mothers of 0-6 year old children to understand the importance of first aid practices after a child falls and for an educational program to be prepared and implemented for this purpose. Key Words: Mother, child, fall, first aid GİRİŞ VE AMAÇ Dünyada çocukluk yaşlarında karşılaşılan kazalar, önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Toplumsal gelişmenin ön koşulu olarak gelecek nesillerin sağlıklı olması istenmesine rağmen, ülkemizde sağlıkla ilgili risk faktörlerinden en çok etkilenen grubun çocuklar olduğu görülmektedir. Bu grubun korunması ve desteklenmesi, sağlığın evde başlatılması, dolayısıyla sağlıklı aileler ve sağlıklı toplum için vazgeçilmez bir yaklaşımdır. Kazalar içerisinde önemli bir yer teşkil eden ev kazaları, ev ya da eve bağlı kısımlar(ev içi, avlu, bahçe, garaj vb.) meydana gelen kazalardır (Çınar 2004; Kırılmaz ve Arısoy 2002). Kaza, beklenmedik bir anda ani olarak karşılaşılan, yaralanma, insan kaybı veya sadece mal kaybı meydana getiren bir olaydır. Diğer bir tanıma göre vücutta tespit edilen, bir zarar meydana getiren ve istenmeden meydana gelen olaya kaza denir. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) tanımına göre kaza; bireyin iradesi dışında süratle etki yapan; dış bir güç tarafından açığa çıkan mental ve vücuda ait bir hasar ile sonuçlanan bir olaydır. L' Hrondel kazayı şöyle tanımlamaktadır; kaza beklenmeyen, ani gelişen ve zarar veren bir dış kuvvetin karşısında bireyin dikkatinin azlığı ve gevşemesi ile oluşur. Sonuçta çocuğun kazaya uğramasındaki başlıca sorumlu çevresindeki bireydir (Dramalı ve ark. 2005). Kazaların çocuk sağlığı üzerine etkisi küçümsenmeyecek kadar fazladır. Kaza, sağlık üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek dengeyi bozmakta, hastalık oluşturmaktadır. Bu nedenle kazalar, üzerinde durulması gereken önemli bir toplum sağlığı sorunudur (Çınar ve Görak 2003). Avrupa Devletleri nde çocuk ölümlerinin 1/3' ü kazalardan olmaktadır. Örneğin; 1992 yılında Fransa'da hastanelere kabul edilen çocukların % 11'inin kaza ve intoksikasyon nedeni ile başvurdukları ve bunların % 43.5' inin öldüğü belirtilmektedir. Bir yaşından önce (özellikle 5 9 ay arasında) düşme, yanma ve 1-4 yaş arasında boğulmalar sık görülmektedir. Fransa'da 1-4 yaş arasında kazalardan ölüm oranı çocukta % 15.5 dir. Hollanda'da DSÖ nün değerlendirmelerine göre kazalar 1-6 yaş ölümlerinin % 30-40'ından sorumludur (Akgüngör 2002). Ülkemizde 0-4 yaş grubu çocuk ölümleri arasında kazalar, 5. sırada yer almaktadır yaş grubunda ise kazalardan ölüm ilk sıradadır. Ülkemizde kazalarla ilgili kayıtlar yetersizdir. 0-4 yaş arasındaki çocukların % 25 inden fazlası bir çeşit kazada yaralanmaktadır. Trafik kazaları hariç tutulduğunda, ülkemizde çocuk yaşlarda kazalardan; yaralanmalar, yanıklar, yabancı cisim aspirasyonları, zehirlenmelerden ölümler % 38 e ulaşmaktadır. Ülkemizde tüm zehirlenme olgularının % 60 ını çocuklar oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre; 0-6 yaş grubundaki çocuklarda düşmelerin en sık karşılaşılan kaza türü olduğu saptanmıştır. Karataş ve arkadaşları(2006) yaptıkları bir çalışmada en sık geçirilen kaza tiplerinin düşme (% 66.7), yanık (% 43.9) ve yabancı cisim aspirasyonları (% 12.1) olduğunu belirtmişlerdir (Bebiş ve İnanç 2000; Karataş, Kettaş ve Yurtsever 2006).

3 4 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Kazaların çocuk sağlığı üzerindeki etkisi, küçümsenmeyecek kadar fazladır. Kaza çocuğun sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek dengeyi bozmakta, hastalık, sakatlık hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı kazaları, üzerinde önemle durulması gereken bir toplum sağlığı sorunudur(altundağ ve Öztürk 2004; Çam 2002; Çınar ve Görak 2003; Kıran, Şemin ve Ergör 2001). Yapılan bir araştırmada 0-6 yaş grubu çocukların ev kazası geçirme durumlarının % 38.4 ile ailedeki diğer bireyler arasında ilk sırada yer aldığı saptanmıştır(erkal ve Şafak 2003). Çocuklar diğer gereksinimlerinin karşılanmasında olduğu gibi kendileri için güvenli bir çevrenin oluşturulması ve kazalardan korunmada bir yetişkin yardımına gereksinim duyarlar. Bu yetişkinde çoğunlukla çocuğun annesidir(çam 2002). Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok araştırmada 0-6 yaş grubu çocuklar arasında ev kazalarından özellikle yanma, düşme, zehirlenme, boğulma ve yabancı cisim aspirasyonları nedeniyle sakatlık sakat kalma ve ölüm hızlarının yüksek olduğu bildirilmektedir(çam 2002; Hamzaoğlu, Özkan ve Janson 2002; Kıran, Şemin ve Ergör 2001; Aşırdizer, Yavuz, Albek ve Cantürk 2005). 0-6 yaş grubu çocukların güvencesi, çocuğun bakımından sorumlu kişilere ve çevresine bağlıdır. Kazalar kapsamına giren düşme, özellikle çocukların hayatını tehdit eden önemli bir durumdur. Her ne kadar mortaliteden çok morbidite nedeni ise de, kazalara bağlı çocuk ölümlerinde düşmeler 4. sırada yer alır. Düşmeler ölümlerden çok sakatlık nedenidir. Çocukluk çağındaki düşmeler sonucu en fazla meydana gelen olaylar; kafa travmaları, kırıklar, çıkıklar, burkulma ve incinmeler, bayılmalar ve çeşitli vücut bölgelerinin yaralanması sonucu oluşan izlerdir. Düşmenin en tehlikeli komplikasyonu ise kafa travmalarıdır. Kafa travmaları çocukluk çağında mortalite ve morbiditeye yol açan en sık nedenler arasındadır (Akgüngör 2002; Dramalı ve ark. 2005; Yaycı 2003). 0-6 yaş grubu çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını evde ve çoğu kez annesiyle birlikte geçirmektedir. Bu da çocuğun ev ortamında çeşitli kazalarla yüz yüze gelme olasılığını arttırmaktadır. Nitekim yapılan bir araştırmada, 0-6 yaş grubu çocuklarda ölümle sonuçlanan düşme olaylarının % inin ev ortamında meydana geldiği vurgulanmaktadır. (Çınar 2004). Bu yaş grubu çocukların ev kazalarından korunmasında anneler tarafından çocuğun fiziksel ve sosyal çevresinin düzenlenmesinin önemi açıktır. Yapılan çalışmalar, ev kazalarının bazen çevredeki tehlikeli durumlardan, bazen de hatalı davranışlardan fakat genellikle her ikisinin birleşmesinden ileri geldiğini göstermektedir(çınar 2004). Ev kazalarında evde yapılan ilk müdahale çok önemlidir. Çocukların sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle ev kazalarında ilkyardımın herkes tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekir. Anneler, çocuklarının en yakınında olmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler. Ancak çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek bir kaza ve yaralanma durumunda, evde ilk müdahaleyi yapan kişi olarak annenin ilkyardım konusundaki bilgi, tutum ve davranışları çocuğun gelecekteki yaşamını etkilediği gibi toplum sağlığını da etkiler. Bu bilgiler doğrultusunda; İzmir ili Ödemiş ilçesinde yer alan 2 Nolu Sağlık Ocağı na bağlı 0 6 yaş grubu çocuğu olan annelerin düşmelere yönelik ilkyardım uygulamalarının incelenmesi amacı ile bu çalışma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma evrenini; İzmir ili Ödemiş ilçesi 2 Nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan (N= 648) anneler oluşturmuştur. Araştırma örneklemini İzmir ili Ödemiş ilçesi 2 Nolu Sağlık Ocağına kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan 19 Şubat-25 Nisan 2007 tarihleri arasında sağlık ocağına kontrole gelen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan anneler (n=209) oluşturmuştur. Araştırma planlanırken; Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Etik Kurulu ve Ödemiş Sağlık Grup Başkanlığı ndan yazılı izin alınmıştır. Araştırma kapsamına giren annelere sözel bilgi verilmiş ve bu bilgilendirmeden sonra da annelerden izin alınmıştır.

4 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan. 5 Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan; annelerin ve çocukların tanıtıcı özelliklerini, annelerin düşmeler ile ilgili bilgilerini ve çocukları düşmeyle karşılaştıklarında yapacaklarını içeren 17 maddelik soru formu kullanılmıştır. Araştırma verileri; İzmir ili Ödemiş ilçesi 2 Nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerle yüz yüze görüşme yöntemi literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 11.0 programı ile sayı, yüzde analizleri kullanılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırmaya katılan annelerin % 49.8 i (104 kişi) yaş, % 41.1 i (86 kişi) yaş, % 5.7 si (12 kişi) 19 yaş ve altı ve % 3.4 ü (7 kişi) ve 40 yaş ve üstü olduğu saptanmıştır. Bu sonuca göre katılanların büyük bir çoğunluğunu orta yaş grubu anneler oluşturmaktadır. Annelerin % 46.9 u (98 kişi) ilkokul mezunu, % 19.1 i (40 kişi) ortaokul mezunu, % 15,.8 i (33 kişi) lise mezunu, % 15.3 ü (32 kişi) yüksekokul mezunu, % 1.9 u (4 kişi) okuryazar olduğu ve % 1 i (2 kişi) okuryazar olmadığı saptanmıştı. Bu sonuca göre annelerin okuryazarlık oranının çok yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Çınar ve Görak ın (2003) bir çalışmasında ev kazaları nedeniyle hastaneye başvuran 3-6 yaş grubu çocukların annelerinin % 66.7 sinin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir(çınar ve Görak 2003). Ev tipine göre dağılımı incelendiğinde; % 77 si (161 kişi) apartman, % 19.6 sı (41 kişi) müstakil ve % 3.4 ünün (7 kişi) gecekonduda oturduğu saptanmıştır. Ailede yaşayan kişi sayısına göre dağılımı incelendiğinde; % 44 ü (92 kişi) 4, % 38.3 ü (80 kişi) 3, % 10.5 i (22 kişi) 5, % 4.8 i (10 kişi) 6, % 2.4 ü (5 kişi) 7 ve üzeri kişi olduğu saptanmıştır. Erkal ve Şafak ın (2003) bir araştırmada, % 37.3 lük oran ile 4 ve daha fazla kişilik ailelerde düşme ile karşılaşma oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Erkal ve Şafak 2003). Ailenin çocuk sayısına göre dağılımı incelendiğinde; % 50.2 si (105 kişi) 2 çocuk, % 40.2 si (84 kişi) 1 çocuk, % 7.7 si (16 kişi) 3 çocuk ve % 1.9 u (4 kişi) 4 çocuğu olduğu saptanmıştır. Erkal ve Şafak ın (2003) yaptığı bir çalışmada ailedeki kişi sayısı ile ev kazası geçirme durumu incelendiğinde; 5 ve daha fazla kişilik ailelerde ev kazası geçirenlerin ilk sırada yer aldığı saptanmıştır (% 37.3) (Erkal ve Şafak 2003). Ailede kişi sayısı arttıkça kaza geçirenlerin oranı da artmaktadır. Çocuk ve ailedeki birey sayısının artmasıyla her çocuğa ayrılan zaman azalacak ve kaza oluşma riski de artacaktır. Annelerin ilkyardım eğitimi alma durumlarına göre dağılımı incelendiğinde; % 87.1 i (182 kişi) eğitim almadığı ve % 12.9 u (27 kişi) eğitim aldığı saptanmıştır. 1. çocuğun yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde; % 33.5 inin (70 kişi) 49-72, % 26.3 ünün (55 kişi) 13-36, % 23 ünün (48 kişi) ve % 17.2 sinin (36 kişi) 0-12 aylık olduğu saptanmıştır. 2. çocuğun yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde; % 44.6 sının (29 kişi) 13-36, % 41.5 inin (27 kişi) 0-12, % 12.4 ünün (8 kişi) ve % 1.5 inin (1 kişi) aylık olduğu saptanmıştır. 3 yaşındaki bir çocuk, süt çocukluğu dönemine göre daha dengeli motor fonksiyona sahiptir. Buna karşılık çevreyi tanıma arzusu ve aktivitesinde artma çocuk psikolojisi açısından daha bağımsız olma arzusuna sahip bir döneme girmesi, neden sonuç ilişkisini tam anlamı ile kuramaması sebebi ile daha çok travmaya maruzdur. Çocuğun yaşı ilerledikçe çevre ile ilgili bilgisinin artması ve motor fonksiyonları daha iyi koordine etmesine rağmen kazalardan düşme sık görülmektedir (Yaycı 2003). 1.çocuğun cinsiyetine göre dağılımı incelendiğinde; % 53.6 sının (112 kişi) erkek ve % 46.4 ünün (97 kişi) kız çocuk olduğu saptanmıştır.

5 6 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: çocuğun cinsiyetine göre dağılımı incelendiğinde; % 50.8 inin (33 kişi) kız ve % 49.2 sinin (65 kişi) erkek çocuk olduğu saptanmıştır. Erkal ve Şafak (2003) yaptığı bir çalışmada ise erkek çocukların % 51.6, kız çocukların % 32.9 olduğu ve erkek çocuklarının kaza riskinin kız çocuklarından daha yüksek olduğu saptanmıştır (Erkal ve Şafak 2003). Erkekler biyolojik olarak daha aktif olup, ilgi alanı daha fazladır. Daha ilk günden itibaren çevre, erkek çocuğuna aktif rol vermekte ve erkek çocuğunun fazla hareketinden, saldırganlığından daha az ceza görüp daha fazla kazaya uğramaktadır (Yaycı 2003). Çocuğun düşme durumuna göre dağılımı incelendiğinde; % 56 sının (117 kişi) düştüğü ve % 44 ünün (92 kişi) düşmediği saptanmıştır. Erkal ve Şafak (2003) yaptığı bir araştırmada; ev kazası geçiren çocuklar yaş gruplarına göre incelendiğinde % 38.4 ile 0-6 yaş grubu çocuklar ilk sırada yer almaktadır (Erkal ve Şafak 2003). 1.çocuğun düştüğü yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde; % 59.6 sının (68 kişi) 13-36, % 21.1 inin (24 kişi) 0-12, % 15.8 inin (18 kişi) ve % 3.5 inin (4 kişi) aylık düştüğü saptanmıştır. 2. çocuğun düştüğü yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde; % 48.3 ünün (14 kişi) 13-36, % 44.8 inin (13 kişi) 0-12 ve % 6.9 unun (3 kişi) aylık düştüğü saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada, 0 4 yaş grubu çocuklar düşmelere daha sık (% 85) maruz kalmıştır. İsveç te yapılan bir araştırmada (1998), kaza geçiren 0-6 yaş arası 863 çocuk ile yapılan bir araştırmada bu yaş grubunda en çok düşme kazalarının 1 yaş (% 21.5) ve 2 yaşlarında (% 19.5) olduğu görülmüştür. ABD de her yıl beşikten kaynaklanan düşme nedenlerinden bebek ölmekte bebek ise ağır yaralı olarak tedavi görmektedir (Akgüngör 2002). 1.çocuğun düştüğü yere göre dağılımı incelendiğinde; % 48.2 sinin (55 kişi) ev içinde, % 32.5 inin (37 kişi) hem ev içinde hem ev dışında ve % 19.3 ünün (22 kişi) ev dışında düştüğü saptanmıştır. 2. çocuğun düştüğü yere göre dağılımı incelendiğinde; % 53.3 ünün (16 kişi) ev içinde, % 40 nın (12 kişi) hem ev içi hem de ev dışında ve % 6.7 si (2 kişi) ev dışında düştüğü saptanmıştır. Tablo 1: Annelerin 1. Çocukları Düştükten Sonra Yaptıkları İlk Uygulamaların Dağılımı 1. Çocukta Yapılan İlk Uygulama Sayı Yüzde(%) Hemen hastaneye götürmek Gereksiz hareket ettirmemek Buz uygulamak Bol su ile yıkamak Pomad sürmek Yara üzerine temiz bez koymak 14 6 Ekmek içi koymak Sıcak uygulama yapmak TOPLAM

6 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan çocukta oluşan yara türüne göre dağılımı incelendiğinde; % 77 sinde (137 kişi) kapalı yara ve % 23 ünde (41 kişi) açık yara olduğu saptanmıştır. 2. çocukta oluşan yara türünü göre dağılımı incelendiğinde; % 83.3 ünde (25 kişi) kapalı yara ve % 16.7 sinde (5 kişi) açık yara olduğu saptanmıştır. 1. çocukta düştükten sonra yapılan ilk uygulamaya göre dağılımı incelendiğinde; % 26.5 i (62 kişi) yara üzerine buz uyguladığı, % 16.7 sinin (39 kişi) yara üzerinin bol su ile yıkadığı, % 16.2 si (38 kişi) çocuğu hemen hastaneye götürdüğü, % 15.4 ü (36 kişi) yara üzerine pomad sürdüğü, % 12 si (28 kişi) yara bölgesini gereksiz hareket ettirmediği, % 6 sı (14 kişi) yara üzerine temiz bez koyduğu, % 4.6 sı (11 kişi) yara üzerine ekmek içi koyduğu ve % 2.6 sı (6 kişi) yara üzerine sıcak uygulama yaptığı saptanmıştır(tablo 1). Tablo 2: Annelerin 2. Çocukları Düştükten Sonra Yaptıkları İlk Uygulamaların Dağılımı 2. Çocukta Yapılan İlk Uygulama Sayı Yüzde(%) Hemen hastaneye götürmek Gereksiz hareket ettirmemek Buz uygulamak Bol su ile yıkamak Pomad sürmek Yara üzerine temiz bez koydum Ekmek içi koydum Sıcak uygulama yapmak 1 2 TOPLAM çocukta yapılan ilk uygulamaya göre dağılımı incelendiğinde; % 35.3 ü (18 kişi) yara üzerine buz uyguladığı, % 15.7 si (8 kişi) yara üzerini bol su ile yıkadığı, %15.7 si (8 kişi) yara üzerine pomada sürdüğü, % 11.8 i (6 kişi), çocuğunu hemen hastaneye götürdüğü % 7.8 i (4 kişi) gereksiz hareket ettirmediği, % 5.9 u (3 kişi) yara üzerine temiz bez koyduğu, % 5.8 i (3 kişi) yara üzerine ekmek içi koyduğu, % 2 si (1 kişi) sıcak uygulama yaptığı saptanmıştır (Tablo 2). Annelerin düşmeler için aldığı önlemlere göre dağılımı incelendiğinde; % 15 inin (109 kişi) eşyaların yerlerini düzenlediği, % 14.1 inin (102 kişi) yer ve zeminin ıslak olmamasına dikkat ettiği, % 13.5 inin (98 kişi) ayağına takılacak şeyleri ortada bırakmadığı, % 10.5 inin (76 kişi) pencere ve balkon kapılarını kilitlediği, % 10.3 ünün (75 kişi) uygun ayakkabı giydirdiği, % 8.7 sinin (63 kişi) sağlam olmayan eşyaları tamir ettirdiği, % 7.9 unun (57 kişi) çocuğu yalnız bırakmadığı, % 7.7 sinin (56 kişi) balkon ve merdivenlere korkuluk yaptırdığı, % 1.8 inin (13 kişi) çocuğun hareketlerini desteklediği ve % 10.5 inin (76 kişi) bu önlemlerin hepsini aldığı saptanmıştır (Tablo 3).

7 8 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Tablo 3: Annelerin Düşmeler İçin Aldığı Önlemlere Göre Dağılımı Alınan Önlemler Sayı Yüzde(%) Yer ve zeminin ıslak olmaması Eşyaların yerlerini düzenlemek Uygun ayakkabı giydirmek Balkon ve merdivenlere korkuluk yaptırmak Sağlam olmayan eşyaları tamir ettirmek Ayağına takılacak şeyleri ortada bırakmamak Çocuğu yalnız bırakmamak Pencere ve balkon kapılarını kilitlemek Çocuğun hareketlerini desteklemek Hepsi TOPLAM 725* * Birden fazla yanıt verilmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER İzmir ili Ödemiş İlçesi 2 Nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin düşmelere yönelik ilkyardım uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada; çocukların % 56 sının düştüğü, 1. çocuk düştükten sonra annelerin % 26.5 inin yaraya buz uyguladığı, % 16.7 sinin yarayı bol su ile yıkadığı, % 15.4 ünün yaraya pomad sürdüğü, 2. çocuk düştükten sonra ise % 35.3 ünün yaraya buz uyguladığı saptanmıştır. Literatürde, kapalı yaralarda soğuk uygulama, açık yaralarda ise bol su ile yıkamanın önerildiği belirtilmektedir. Çalışmamızın sonucunda bu uygulamayı yapan annelerinde sayısının az olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; annelere düşmelerden sonra ilkyardımın öneminin kavratılması, düşmeler sonucu ilkyardım ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması gerektiği saptanmıştır. Annelerin bilgi düzeylerine göre; 1. Düşmeler sonucu ilkyardım uygulamaların önemini kavratmak için eğitim programlarının hazırlanması, 2. Düşmeler sonucu ilkyardım uygulaması konusunda eğitimli olmalarının, hayati tehlikeyi en aza indirmede olumlu etkisi olduğunun öneminin vurgulanması, 3. Radyo, televizyon, internet, gazete, dergi vb gibi kitle iletişim araçlarıyla düşmelere yönelik ilkyardım uygulamaları konusunda eğitim programlarının yaygınlaştırılması, 4. Hemşireler ev ziyaretlerinde annelere eğitim programları düzenlerken ev kazaları ve önlemleri konusuna önem vermesi,

8 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Sağlık ocaklarında düşmeler sonucu yapılacak ilkyardım uygulamaları konusunda dergi, broşür vb kaynakların bulundurulması ve annelere verilmesi, 6. Düşmeler için yapılan eğitimlerin belli aralıklarla tekrarlanması ve değerlendirilmesi önerilmektedir. KAYNAKLAR Akgüngör L (2002). Evde Sokak Kadar Tehlikeli. Çocuk ve Aile Dergisi, 5(46): Altundağ S, Öztrük MC (2004). Ev Kazaları Nedeniyle Hastaneye Gelen 3-6 Yaş Grubu Çocuklardaki Kaza Türleri ve Bunu Etkileyen Etmenler. Çocuk Forumu, Mayıs-Ağustos, Aşırdizer M, Yavuz MS, Albek E, Cantürk G (2005). İstanbul da Ev Kazalarına Bağlı Çocuk ve Ergen Ölümleri. Turkish Pediatrics, 47(2), Bebiş H, İnanç N (2000). Evde Meydana Gelen Yanıklardan Korunma ve İlkyardım Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, Temmuz-Ağustos, 3(4): Çam H (2002). Ev Kazaları. Klinik Gelişim, Ocak-Şubat-Mart, 15(1): Çınar ND, Görak G (2003). 0-6 Yaş Çocuklarda Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılama Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çocuk Forumu Dergisi, Ocak-Nisan, 6(1): Çınar ND (2004). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Ev Kazalarından Korunmasında Ailenin Rolü. Klinik Çocuk Forumu, Mart- Nisan 4(2): Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F (2005). Temel İlkyardım Uygulamaları. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi, Erkal S, Şafak Ş (2003). Tuzlu Çayır Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Ailelerde Ev Kazası Görülme Durumu ve Konutların Ev Kazası Riski Açısından İncelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, Nisan-Haziran, 13(2): Hamzaoğlu O, Özkan Ö, Janson S (2002). Incidence and Causes of Home Accidents at Ankara Çiğiltepe Apartments in Turkey. Accident Analysis and Prevention. 34: Karataş B, Kettaş E, Yurtsever S (2006). Interventions by Mothers of 1-6 Years Old Children After Home Accidents. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 3: Kıran S, Şemin S, Ergör A (2001). Kazalar ve Toplum Sağlığı Yönünden Önemi. Sted Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Şubat, 10(2): Kırılmaz AY, Arısoy M (2002). Ev Kazaları ve İlkyardım. Sağlık ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık, 12(4): Yaycı N (2003). Çocukluk Çağı Kafa Travmaları. Çocuk Forumu Dergisi, Mayıs- Ağustos, 6(2): İletişim adresi: Yelda CANDAN DÖNMEZ, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Ödemiş- İzmir, Tel: E mail:

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları* Home Accidents in Children Aged 0 6 Years

0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları* Home Accidents in Children Aged 0 6 Years 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları* Home Accidents in Children Aged 0 6 Years Fatma YILMAZ KURT a Aynur AYTEKİN b ÖZET Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı ev kazalarının incelenmesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md.

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Aylık İş Kazaları Raporu Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Rapor No:1 08 Kasım 2016 Ülkemizde iş kazaları alınan birçok önleme rağmen artmaya devam etmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Tıp Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 27/01/2010 tarih ve 2545

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan. Dr. Ethem Beşkonaklı. 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan. Dr. Ethem Beşkonaklı. 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. ÖNCE DÜŞÜN! Vücudunu Korumak İçin Aklını Kullan Dr. Ethem Beşkonaklı 18 Şubat 2009, Ankara, Basın,Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ankara

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri

Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri 20 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri First Aid Knowledge Levels of Prison Inmates Sümbüle KÖKSOY, 1 Emine ÖNCÜ, 2 Şenay ŞERMET, 1 Mehmet Ali SUNGUR

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 593-604, 1994 PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI Meltem Çöl" Nazlı Dalgıç* 44 Aysel Işık* Meral Dıırmuşoğlu 4 * Kazalar,

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İŞİNİZİ SAĞLAMA ALALIM

İŞİNİZİ SAĞLAMA ALALIM İŞİNİZİ SAĞLAMA ALALIM TARDU MÜHENDİSLİK Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği DERMAN GRUP tarduosgb.com 24 Yıllık Deneyimli Kadro Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sıfır Altı Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması

Sıfır Altı Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst ISSN: 2146-443X

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Aile İçi Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri 1 Öğrenim Hedefleri Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığına olan etkilerini açıklar, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile kadına

Detaylı

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi

Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Adli Psikolojiye Bakış ve Trafik Psikolojisi Prof. Dr. Nebi Sümer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adli Psikoloji Günleri Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 21-22 Mart 2014 Gündem Türkiye nin trafik güvenliği

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI SÜRE VE ) DERS BİLGİ FORMU ANATOMİ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER (TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER) I DÖNEM Zorunlu Meslek i Seçmeli lık Saati Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma,

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne Memnuniyeti ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi EBE SEMRA TUNCAY* YRD. DOÇ DR. SENA KAPLAN ** DOÇ.DR. ÖZLEM MORALOĞLU

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı