Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(3): Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi [Determinations of the First Aid-Related Knowledge Levels of the Mothers Having Children at the Age of 0-6 and Who Live in The Muğla Number Two Health Clinic District] ÖZET AMAÇ: Araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmanın evrenini Muğla II nolu Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan ve 0-6 yaş çocuğu olan 772 anne oluşturmuş, çalışma ulaşılabilen ve kabul eden 561 anne üzerinde yürütülmüştür. Uygulanan anket, 8 soruluk kişisel bilgi formu ve 54 soruluk ilkyardım bilgi düzeyi formu olmak üzere toplam 64 sorudan oluşturulmuştur. BULGULAR: Çalışmada 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusunu bilme durumları 54 puan üzerinden 28,74 9,44 olarak bulunmuş, ilkyardımı bildikleri tespit edilmiştir. Annelerin yaş grupları, eğitim durumları, çalışma durumları, bilgi alma durumları, ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. SONUÇ: En iyi bilinen ilkyardım konusunun yanık, sıcak çarpması ve donmalar, en az bilinen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. SUMMARY AIM: The study was planned to determinate the first-aid-related knowledge levels of the mothers with a child aged 0-6. METHOD: The universe of the study consist of 772 mothers having a child aged 0-6 and living in Mugla II Number Health Clinic district. Study was carried out on 561 mothers who accepted. The questionnaire which applied used consist of 64 questions in sum, 8 of which are to solicit personal information and 54 to solicit first-aid-related knowledge level. RESULTS: In the study, first aid related knowledge situation of mothers having a child aged 0-6 was found out of 54 points and was ascertained that they known first-aid. Statistically significant difference was found between their age groups, their levels of education, their working situations, their situations about obtaining information, their experiments of cases requiring first-aid and knowledge points (p<0.05). CONLUSION: The first-aid topics best know by the mothers were found to be; burn, sun stroke and frost, and the least know were animal savages and insect bites. Feyza Dereli, Nilgün Turasay, Hayrullah Özçelik Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Anahtar Kelimeler: Anne, İlkyardım, Bilgi Düzeyi. Key Words: Mother, First Aid, Knowledge Level. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Feyza Dereli Muğla Sağlık Yüksekokulu Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye. GİRİŞ Kazalardan sonraki ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada, %50 si ilk yarım saatte olmaktadır. Kaybedilen her zaman dilimi ölüm oranını artırdığından ilkyardım eğitiminin yaygınlaşması, bu konuda belli standartların oluşturulması, kişilerin çabuk ve bilinçli müdahale edebilmesi çok önemlidir (1-7). Ev kazalarının önlenmesi ve kaza olma durumunda uygulanacak ilkyardım konularında annelerin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Evde çocuklarla daha yakından ilgilendikleri ve çocuk bakımında daha fazla sorumluluğa sahip oldukları için annelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi sağlıklı nesiller yetiştirmek bakımından önemlidir (8). Kazaların ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geleceğini önceden kestirmek mümkün olmadığından ilkyardım, halk eğitiminin sağlık eğitimi programları kapsamında üzerinde önemle durulması gereken bir konudur (9). Halkın çoğunluğunun ilkyardım bilgi, değer ve alışkanlıkları rastlantısal öğrenmelerin ürünüdür. İlkyardım konusunda bilgi, değer ve alışkanlıkların düzeyi, hangi yanlışları içerdiği ve ilkyardım eğitimi konusunda bir gereksinim duyup duymadığı bilinmemektedir. Konuyla ilgili kursların sunumunu etkilemek, ilgili programların geliştirilmesinde dikkate alınacak geçmiş öğrenmeleri ortaya koymak, bundan sonraki ilkyardımla ilgili yapılacak araştırmalara ışık tutmak için ilkyardım bilgi ve becerileri rastlantısal öğrenmelerle gerçekleşen 217

2 insanların durumlarının incelenmesine gerek vardır (9). Çalışma II nolu Sağlık Ocağına kayıtlı 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın evrenini, II nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan 772 anne oluşturmuş, 94 annenin evde bulunamaması, 117 annenin anket uygulamasını kabul etmemesi nedeniyle çalışma 561 anne üzerinde yürütülmüştür. Tüm anneler hedeflenmesine rağmen, annelerin %72,7 sine ulaşılması araştırmanın sınırlılığıdır. Çalışmada, annelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 8 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve annelerin genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, yabancı cisim kaçması, yaralanmalar, kanamalar ve şok, bilinç bozuklukları, yanık-sıcak çarpması ve donmalar, kırık-çıkık ve burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları konusunda bilgilerini ölçmeye yönelik 54 sorudan oluşan ve araştırmacılar tarafından ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanan Bilgi Düzeyi Ölçme Formu (BDÖF) kullanılmıştır (3-18). Formda ilkyardım konularında 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 42, 46, 48, 49, 50, 52. sorularda bilgi doğru, 3, 4, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 54. sorularda ise bilgi yanlış olarak verilmiştir. BDÖF nin değerlendirilmesinde her doğru cevaba 1 puan, yanlış cevaplara ve bilmiyorum ifadelerine 0 puan verilerek annelerin toplam bilgi puanı hesaplanmıştır. 54 puan üzerinden yapılan değerlendirmede bilgi sorularının, %25 inden azına doğru cevap verenler (0-14 puan) Bilmeyen, %25-50 arasında doğru cevap verenler (15-27 puan) Az Bilen, %50 nin üzerinde doğru cevap verenler (28-54 puan) Bilen olarak gruplandırılmıştır. Bilgi düzeyini belirleyen sorular ve puanlamaları makalenin sonunda EK olarak verilmiştir. Anket formunun ön uygulaması örneklem grubunun dışındaki 34 anne üzerinde yapılmış, anlaşılmayan ifadeler yeniden düzenlenmiştir (Cronbach s Alpha=0.8098). Araştırma etik kurallar çerçevesinde yürütülmüş, ilgili kurumlardan yazılı izin, annelere çalışmanın amacı açıklanarak sözlü izinleri alınmıştır. Annelere yanlış ve eksik bilgiye sahip oldukları konularda geri bildirimlerde bulunulmuştur. Form birebir görüşme tekniği kullanılarak uygulanmış, bir anketin cevaplandırılması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiş, analizinde tek yönlü varyans analizi (Oneway Analysis of Variance-ANOVA), Kruskal- Wallis Testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmada, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi puanlarının 54 puan üzerinden 28,74 9,44 olduğu bulunmuştur. Bilgi düzeylerinin dağılımı incelendiğinde (Tablo 1); %53,11 inin bilen grupta yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmada annelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında (Tablo 2); %42,07 sinin yaş grubunda olduğu, en yüksek bilgi puanını 35 yaş ve üzerindeki annelerin (32,52±7,79) aldığı, yaş büyüdükçe bilgi puanlarının arttığı ve yaş grupları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo 1. Annelerin bilme durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Bilme Durumu n % Bilmeyen(0-14 puan) Az Bilen (15-27 puan) Bilen (28-54 puan) Toplam Tablo 2.Annelerin yaş gruplarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Yaş Grupları n % X±SS ± ± ± ± ve ±7.79 Toplam ±9.44 F= p=0.000 Bu farklılığın, yapılan ileri analiz sonucunda; yaş grubu ile yaş grubu, yaş ile yaş ve yaş grubu, yaş grubu ile yaş grubu ve yaş grubu, 35 yaş ve üzerindekilerle yaş, yaş ve yaş grubu arasındaki farktan kaynaklandığı belirlenmiştir. 218

3 Tablo 3. Annelerin eğitim durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Eğitim Durumu n % X ± SS İlkokul , ±6.17 Ortaokul 45 8, ±8.37 Lise , ±7.96 Yüksekokul/Fakülte , ±8.09 Toplam , ±9.44 KW= p=0.000 Tablo 4. Annelerin çalışma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561) Çalışma Durumu n % X ± SS Çalışmayan , ±7.63 Çalışan , ±7.90 Toplam , ±9.44 F= p=0.000 Tablo 5. Annelerin bilgi alma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Bilgi Alma Durumu n % X±SS Alan , ±8.73 Almayan , ±7.85 Toplam , ±9.44 t= p=0.000 Tablo 6. Annelerin bilgi aldıkları kaynağa göre dağılımı (n=240). Bilgi Alınan Kaynak n % Basın yayın 96 30,76 Komşu akraba 11 3,52 Sağlık personeli ,07 Ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kursları 33,65 *Birden fazla kaynak belirtildiği için n sayısı toplam sayıdan fazladır. Eğitim durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı incelendiğinde; %31 inin lise mezunu, %30.70 inin yüksekokul/fakülte mezunu olduğu, en yüksek bilgi puanını yüksekokul/fakülte mezunu annelerin (36,40±8,09), en düşük bilgi puanını ilkokul mezunu annelerin (22,20±6,17) aldığı ve eğitim düzeyi arttıkça bilgi puanlarının arttığı belirlenmiştir. Tablo 7. Annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Karşılaşma Durumu n % X±SS Sık sık 17 3, ±7.03 Bazen , ±9.47 Hiç , ±9.26 Toplam , ±9.44 F=9.679 p=0.000 Eğitim düzeylerine göre alınan bilgi puanları tespit edilmiştir (Tablo 3) (p<0.05). Bu farklılığın lise mezunu ile ilkokul mezunu, lise mezunu ile ortaokul mezunu, yüksekokul mezunu ile ilkokul mezunu, yüksekokul mezunu ile ortaokul mezunu, yüksekokul mezunu ile lise mezunu anneler arasındaki farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Araştırmada annelerin %57 sinin çalışmadığı, %43 ünün çalıştığı (Tablo 4), en yüksek bilgi puanını çalışan annelerin (33,27±7,90) aldığı, çalışma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Annelerin bilgi alma durumlarına göre dağılımına bakıldığında; %57,20 sinin daha önce ilkyardım konusunda bilgi almadıkları, en yüksek bilgi puanını daha önce bilgi alan annelerin (34,09±8,73) aldığı, annelerin bilgi alma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir (Tablo 5) (p<0.05). İlkyardım ile ilgili bilgiyi annelerin %33,65 inin ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kurslarından, %32,07 sinin sağlık personelinden (hekim, hemşire, ebe) aldığı tespit edildi (Tablo 6). Araştırmada annelerin; %51,87 sinin ilkyardım gerektiren bir durumla hiç karşılaşmadıkları, %45,10 unun bazen, %3,03 ünün sık sık karşılaştıkları, en yüksek bilgi puanını sık sık karşılaşan annelerin (37,17±7,03) aldıkları, annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Tablo 7) (p<0.05). Bu farklılığın sık sık karşılaşan anneler ile bazen karşılaşan anneler, sık sık karşılaşan anneler ile hiç karşılaşmayan anneler, bazen karşılaşan anneler ile hiç karşılaşmayan anneler arasındaki farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 219

4 Tablo 8. Annelerin ilkyardım konularına ilişkin bilgi düzeylerinin dağılımı (n=561) İlkyardım Konuları Bilen Az Bilen Bilmeyen n % n % n % X±SS Genel İlkyardım Konuları , , , ±0.97 Temel Yaşam Desteği , , , ±1.41 Yabancı Cisim Kaçması , , , ±1.20 Yaralanmalar , , , ±1.42 Kanama ve Şok , , , ±1.43 Bilinç Bozukluğu , , , ±1.31 Yanık-Sıcak Çarpması Donmalar , , , ±1.52 Kırık-Çıkık-Burkulmalar , , , ±1.35 Hayvan Isırmaları, Böcek Sokmaları , , , ±1.04 Zehirlenmeler , , , ±1.21 Çalışmada en iyi bilinen ilkyardım konusunun yanık, sıcak çarpması ve donmalar (4.71±1.52), en az bilinen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları (2,14±1,04) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 8). TARTIŞMA 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardımla ilgili konuları bilme durumu incelendiğinde; annelerin, %53,11 inin bilen, %42,24 ünün az bilen, %4,65 inin bilmeyen grupta yer aldığı tespit edildi. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında; uygulanan ilkyardım bilgi testindeki soruların %70 ine (11 puan) doğru cevap vermiş olmak kesim noktası olarak kabul edilmiş, çalışma grubundaki ev hanımlarının yaklaşık %40 ının bu puanın altında kaldığı saptanmıştır (10). Literatürde toplumumuzda sık karşılaşılan ev kazalarının, hastaneye yatışlara ve ölümlere yol açan önemli bir sağlık sorunu olduğu vurgulanmaktadır. Bunun yanında ülkemizde ilkyardım uygulamalarındaki yetersizlik nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirmekte ya da özürlü olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Annelerin yaş grupları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Annelerin yaşı arttıkça bilgi düzeyinin arttığı, yaş grubundakilerin en düşük (18,40±7,96), 35 yaş ve üzerindekilerin en yüksek (32,52±7,79) bilgi puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında ev hanımlarında yaş ile ilkyardım bilgi puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir (10). Çalışma sonuçları bulgularımızla paralellik göstermemektedir yaş grubundakilerin %80 inin ilkokul mezunu olması ve yaş grubundakilerin %90 ının, yaş grubundakilerin %63,40 ının daha önce ilkyardım ile ilgili bilgi almamış olmaları nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Eğitim düzeylerine göre alınan bilgi puanları tespit edilmiştir. Annelerin eğitim durumu arttıkça bilgi puanlarının arttığı, ilkokul mezunu annelerin en düşük (22,20±6,17), yüksekokul/fakülte mezunu annelerin en yüksek (36,40±8,09) bilgi puanına sahip olduğu belirlenmiştir. İlkokul mezunu annelerin %85,30 unun, ortaokul mezunu annelerin %82,20 sinin daha önce ilkyardım ile ilgili bilgi almamış olması ve ilkokul mezunu annelerin %94,70 inin, ortaokul mezunu annelerin %88,90 ının çalışmayan grupta olması nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Uskun ve arkadaşları; araştırma grubunda ev hanımlarının eğitim durumu arttıkça, ilkyardım bilgi puanının arttığını tespit etmiştir (10). Özcan ve arkadaşlarının araştırma verilerine göre; öğrenim düzeyinin artmış olmasının ilk yardım bilgi düzeyini de arttırdığı görülmektedir (11). Coşkun ve arkadaşlarının, 0-14 yaş arası çocuğu olan annelerin ilk yardım bilgi düzeyleri üzerine 220

5 yaptığı çalışmada benzer biçimde annelerin eğitim durumları arttıkça ilk yardım bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir (12). Toplumda ilk yardım bilgi düzeyinin arttırılması ve bu konuda eğitim ihtiyacının giderilmesi için örgün eğitim kurumlarından daha çok ve etkin biçimde yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Çalışan annelerin bilgi puanının çalışmayanlara göre yüksek olduğu, çalışma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Uskun ve arkadaşları; çalışan hanımların ilkyardım bilgi puanının çalışmayanlardan yüksek olduğunu belirlemişlerdir (10). Çalışma hayatının, kişilerin kendilerini geliştirmelerinde ve farklı konularda bilgi sahibi olmalarında etkili olduğu düşünülmektedir. Annelerin bilgi alma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir. Özcan ve arkadaşlarının verilerine göre; ilk yardım eğitimi almış olmak bu konudaki bilgi düzeyini arttırmıştır (11). Altundağ ın çalışmasında, annelere ev kazalarına yönelik eğitimin kaza sıklığının azaltmada etkili olduğu bulunmuştur (13). Literatürde ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmanın ev kazalarını ve bunlara bağlı oluşabilecek kalıcı hasarları önlemede etkili olduğu vurgulanmaktadır (4,7-9). İlkyardım ile ilgili bilgiyi annelerin %33,65 inin ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kurslarından, %32,07 sinin sağlık personelinden (hekim, hemşire, ebe) aldığı tespit edildi. Karaman ve arkadaşları; annelerin yalnızca %5,6'sının hastane ve doktordan ilkyardım konusunda bilgi aldıklarını saptamıştır (14). İlk müdahale önemi bilinen ve üzerinde çok durulan bir konudur, özellikle ebeveynlerin ilkyardım konusunda bilgi alma, bilgiyi kullanma durumunun yüzde yüze yakın olması istendik bir sonuçtur. Arzu edilen sonuç için, ilkyardım konusunda bireylere ulaşmada en etkin yöntem olan yazılı, görsel basın kullanımının, özellikle sağlık ocaklarında bireylerin gereksinimlerine yönelik verilen eğitimlerin artırılmasının, halk eğitim merkezlerinde verilen anne-baba eğitiminde ilkyardım konusunun kapsamının genişletilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir. Annelerden sık karşılaşanların bilgi puanı yüksek (37,17±7,03), hiç karşılaşmayanların bilgi puanı düşük (27,65±9,26) bulunmuş, karşılaşma sıklığı arttıkça bilgi puanı artmıştır. İlkyardım gerektiren bir durumla hiç karşılaşmayan annelerin %58,40 ının çalışmayan grupta olması ve bu gruptaki annelerin %68,38 inin daha önce ilkyardımla ilgili bilgi almaması nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ilkyardım gerektiren bir durumla sık karşılaşan annelerin bilgi puanlarının yüksek olmasının deneyimle öğrenme ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında, ilkyardım bilgi puanı ile evinde kaza meydana gelmiş olma durumu arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (10). Çalışma sonuçları bulgularımızla paralellik göstermemektedir. Araştırmada, bilinen ilkyardım konusunun; yanık, sıcak çarpması ve donmalar, bilinmeyen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. Tekin ve arkadaşları, ailelerin (%71,1) özellikle kimyasal maddeler ya da petrol ürünleri ile olan zehirlenme vakalarında kusturmanın sakıncalı olduğunu bilmediklerini saptamıştır (15). Risk gruplarında bilinmeyen ve az bilinen konuların tespit edilerek, konulara yönelik eğitim planlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırma sonucunda, annelerin ilkyardım konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olduğu; yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, bilgi alma durumu, ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumu ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; bilinen ilkyardım konusunun yanık-sıcak çarpması ve donmalar, bilinmeyen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, annelere ilkyardıma ilişkin az bilinen ve bilinmeyen konularda, etkin ve belirli aralıklarla eğitim verilmesinin yararlı olacağı, II Nolu Sağlık Ocağı çalışanlarına bildirilmiştir. Muğla Sağlık Yüksekokulu olarak, Halk Sağlığı Dersi uygulamalarımızda; sağlık ocakları, halk eğitim merkezleri ve ev ziyaretlerinde özellikle annelere yönelik ilkyardım eğitimleri verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. KAYNAKLAR 1. Güngör T. İlkyardım. Ankara. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Yayını, 1992, p Mieres CU. Çev: Uslu A. İlkyardım. Ankara Rodoğlu Ü. İlkyardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı. İzmir. Acil Tıp Derneği Yayını,

6 4. Sarıbüyük H. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Acil Yardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, The British Red Cross. İlkyardım El Kitabı. Ankara. İnkılap Kitabevi, Vaizoğlu S, Evci D, Kapısız E, Özcan S, Soylu G, Ünal B et al. İlköğretim Öğrencilerinin Temel İlkyardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesinde Soru Tekniğinin Etkisi. Sted. 2003; 12: Del Ciampo LA, Garcia Ricco R, Alberto C, De Almeida N, Mucillo G. İncidence of Childhood Accidents Determined in a Study Based on Home Surveys. Annals of Tropical Pediatrics. 2001; 21: Nazik B. 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelere Verilen Ev Kazalarında İlkyardım Eğitimi Modellerinin Araştırılması. Doktora Tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bozkurt A. Gecekonduda Yaşayan Annelerin İlkyardım Yeterlilikleri ve Öğrenme Gereksinimleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. Ev Hanımlarının Ev Kazalarını Önlemeye Yönelik Tutum Ve Davranışları İle Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2008;14(1): Özcan B, Kaynak H, Avcı O, Aylak S, Ayrıbaş B. Üsküdar Selimiye Mahallesinde Yaşayan Ev Kadınlarının Ev Kazalarında Yapılacak İlk Yardım Bilgi Düzeyi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 19(3): Coşkun C, Özkan S, Maral I. Çankırı Eldivan İlçe Merkezi nde 0-14 Yaşlar Arasında Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve İlkyardım Gerektiren Durumların Sıklığı. Ankara. IX. Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özet Kitabı, 2004, s Altundağ S, Öztürk MC. Ev Kazalarına Yönelik Eğitimin Güvenlik Önlemleri Alınması Ve Kaza Görülme Sıklığına Etkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2007; 13(3): Karaman C, Şen S, Erkmen C, Buğa Ö, Gümüş H. Annelerin Temizlik Maddelerini Saklama Koşulları ve Riskleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Sted. 2005; 14(9): Tekin D, Suskan E. Aileler Arasında Pediatrik İlk Yardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Özetleri. Güncel Pediatri, 2007, s Tabak RS, Somyürek Hİ. Hemşireler İçin Temel İlkyardım ve Acil Bakım. Ankara. Palme Yayıncılık, Dramalı A, Kaymakçı Ç, Özbayır T, Yavuz M, Demir F. Temel İlkyardım Uygulamaları. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi, Süzen B, İnan H. İlkyardım. İstanbul. Birol Yayıncılık, EK BİLGİ DÜZEYİ ÖLÇME FORMU A. Genel İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 1.Kazaya uğrayan ya da hastalanan kişiye olay yerinde ve anında, kişinin kendisinin ve çevresindekilerin yaptığı ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir. 2. İlk müdahaleden sonra 112 aranır 3. Kazaya uğrayan, sırt veya bel bölgesinde kırık şüphesi olan çocuk sırtta ya da kucakta taşınabilir. 4. İlkyardım sağlık eğitimi almış kişilerce yapılmalıdır. 5. Olay yerinde herhangi bir patlama, yangın, vb. tehlike yoksa yaralı yerinden oynatılmamalıdır. B. Temel Yaşam Desteği İle İlgili Bilgi Soruları yaş grubundaki çocuklar dakikada 30 defa soluk alıp verirler. 7. Solunumun durması, sadece göğüs bölgesinde hareket olmamasından anlaşılır. 8. Çocuğun solunumu durduğunda çenesi yukarıya doğru kaldırılır ve başı alından bastırılarak geriye doğru itilir. 9. Çocuklarda nabız üst kolun iç kısmından ve boyundan alınır. 10. Kalp masajı, kalbin üzerine iki elin ayasıyla bastırılarak yapılır. 11. Çocuklarda kalp masajı çocuk sert zemin üzerine yatırılarak yapılır. 222

7 C. Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım İle İlgili Bilgi Soruları 12. Çocuğun öksürmesi, boynunu tutması ve boğulma belirtisi göstermesi solunum yollarına yabancı cisim kaçtığını gösterir. 13. Solunum yollarına yabancı cisim kaçtığında çocuğun göğsünün alt kısmına 4-5 kere yumrukla vurularak cisim çıkarılmaya çalışılır. 14. Çocuğun burnuna yabancı cisim kaçtığında cımbızla çıkartılmaya çalışılır. 15. Çocuğun kulağına böcek kaçarsa kulağa ışık tutulur. 16. Göze yabancı cisim kaçtığında zeytin yağı damlatılır. D. Yaralanmalarda İlkyardım İle İlgili Bilgi Soruları 17. Kesilerek oluşan yaralar öncelikle su ile yıkanır 18. Kesilmiş ve kirli yaralar sabunlu su ile yıkanır ve üzerine tentürdiyot sürülür. 19.Çocuk düşüp dizini parçaladığında, yarası hiçbir şey yapılmadan Sarılır. 20.Çocuğun ayağına sivri cisimler batarsa cisim çıkartılır ve üzerine kolonya dökülür. 21. Delici cisimle göğüs yaralanmalarında cisim çıkarılmaz, cismin etrafı sarılarak desteklenir ve hemen sağlık kuruluşuna getirilir. 22. Yüksekten düşen çocuk iki saat içinde uyutulmaz ve kusma yönünden gözlenir. E. Kanamalar ve Şokta İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 23. Çocuğun burnu kanadığında başı dik pozisyonda tutulur ve burun köküne baskı yapılır. 24. Çocuğun kulağından kan geldiğinde çocuk kanayan kulak yukarı gelecek şekilde oturtulur. 25. Kanama fazlaysa ve diğer yöntemlerle durdurulamıyorsa kanayan kol veya bacak üst kısmından turnike ile sıkılır. 26. Şoktaki hastaya yapılacak ilkyardımda bacaklar 30 derece yükseltilir. Yaralı düz zemine baş aşağıya gelecek şekilde yatırılır. 27. Şokta cilt soğuk, soluk ve nemli, nabız ise hızlı ve yüzeyseldir. F. Bilinç Bozuklukları İle İlgili İlkyardım Bilgi Soruları 28. Bilinci kapalı çocuk sırt üstü yatırılarak, başı yana çevrilir. 29. Bayılma durumunda çocuğa soğan koklatılır. 30. Epilepsi nöbeti sırasında çocuğun elleri ve kolları tutularak çevreye zarar vermesi engellenir. 31. Epilepsi nöbetinde dişleri kenetlenen çocuğun ağzı herhangi bir cisimle açılmaya çalışılmaz. 32. Yüksek ateş durumunda çocuğa soğuk duş yaptırılır. 33. Ateşi yükselen çocuğa hemen ateş düşürücü ilaçlar verilir. G. Yanık, Sıcak çarpması ve Donmalarda İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 34. Çocuğun vücudu sıcak suyla haşlanırsa hemen giysileri çıkartılır. 35. Eli sobaya değerek yanmış çocuğun eline iş macunu sürülür. 36. Elbiseleri tutuşarak yanan çocuğun üzerine battaniye atılarak alevler söndürülür. 37. Çocuğu elektrik çarparsa elektrikle teması bir tahta veya plastikle kesilir. 223

8 38. Güneş çarpan bir çocukta ateş, titreme, solukluk görülür. 39. Güneş çarpan bir çocuğa bol sıvı verilir. 40. Donan çocuk sıcak suyla banyo yaptırılır. H. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardımla İlgili bilgi Soruları 41. Kırık olan bölgede ağrı, şişlik olur, hareket ettiremez ve ses gelir. 42. Kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda ilk olarak organ hareketsiz hale getirilir. 43. Kırık-çıkık olasılığı durumunda çocuk öncelikle kırık çıkıkçıya götürülür. 44. Çıkık olan bölge yastıkla desteklenerek bağlanır, askıya alınır, ondan sonra hastaneye götürülür. 45. Burkulma ve incinmelerde bölgeye sıcak uygulama yapılır. 52. Çocuk gazyağı, çamaşır suyu gibi maddeler içerek zehirlenmişse dudaklarda ve ağız çevresinde beyaz ya da sarımtırak lekeler halinde yanıklar görülebilir. 53. Çocuk gazyağı, çamaşır suyu gibi yakıcı maddeler içmişse hemen kusturulur. 54. Çocuk mangal, tüp, şofben gibi nedenlerle zehirlenmişse tuzlu ayran içirilir. İ. Hayvan ve böcek ısırmalarında İlkyardımla İlgili bilgi Soruları 46. Köpek ısırmalarında ısırılan alan bol su ile yıkanır. 47. Akrep sokmasında ısıran hayvan öldürülür ve bölgeye tütün sarılır. 48. Yılan sokmalarında bölge üst kısmından sıkıca bağlanır ve yara kanatılır. 49. Arı sokmalarında arının iğnesi cımbızla çıkartılıp buz konur. J. Zehirlenmelerde İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 50. Ağız yoluyla olan zehirlenmelerde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, aşırı tükürük salgısı olur. 51. Çocuk ilaç içerek zehirlenirse hemen kusturulur. 224

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARAMAN İL MERKEZİNDEKİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLK YARDIM KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI İSTANBUL 2013 HAZIRLAYANLAR Medipol Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitimcileri 1 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *

MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * MUĞLA DEVLET HASTANESİNDE YATAN GEBELERİN DOĞUM SONU EGZERSİZLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Hülya BAYBEK**, Feyza OFLASLI ***, Ömriye PEKER**** ÖZET Bu araştırma Muğla Devlet Hastanesi

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI Dr. Tacetin KAKİLLİOĞLU* Zülfinaz KURT** Dr.

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 1

SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

> Hareket halinde iki aracın çarpışması

> Hareket halinde iki aracın çarpışması İLK YARDIM BİLGİSİ İlkyardımın tanımı KAZA : Hiç beklemediğimiz bir anda meydana gelen, daha önceden olacağı tahmin edilemeyen, önlemler alınarak çoğunun önlenebileceği ölüm, yaralanma ve maddi hasarla

Detaylı

Genel İlkyardım Bilgileri

Genel İlkyardım Bilgileri Genel İlkyardım Bilgileri İlkyardım nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Buse ERASLAN*, Fatih MATYAR** * Cumhuriyet Mah. 1650 sok. Abaç Apt. Kat:3 No: 5, Mersin

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu*

Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Doğum için başvuran gebelerin empatik iletişim beklentilerinin ebeler tarafından karşılanma durumu* Seyhan Çankaya, Aslı Ak, Yasemin Polat, Firdevs Filiz, Fatma Künduro, Fulya

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları Cleanliness and Hygiene Perceptions of Primary School Students in 6 th, 7 th, and 8 th Gradess Gökhan KAHVECİ * & Zülfü DEMİRTAŞ

Detaylı