Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(3): Muğla İki No lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi [Determinations of the First Aid-Related Knowledge Levels of the Mothers Having Children at the Age of 0-6 and Who Live in The Muğla Number Two Health Clinic District] ÖZET AMAÇ: Araştırma, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmanın evrenini Muğla II nolu Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan ve 0-6 yaş çocuğu olan 772 anne oluşturmuş, çalışma ulaşılabilen ve kabul eden 561 anne üzerinde yürütülmüştür. Uygulanan anket, 8 soruluk kişisel bilgi formu ve 54 soruluk ilkyardım bilgi düzeyi formu olmak üzere toplam 64 sorudan oluşturulmuştur. BULGULAR: Çalışmada 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusunu bilme durumları 54 puan üzerinden 28,74 9,44 olarak bulunmuş, ilkyardımı bildikleri tespit edilmiştir. Annelerin yaş grupları, eğitim durumları, çalışma durumları, bilgi alma durumları, ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. SONUÇ: En iyi bilinen ilkyardım konusunun yanık, sıcak çarpması ve donmalar, en az bilinen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. SUMMARY AIM: The study was planned to determinate the first-aid-related knowledge levels of the mothers with a child aged 0-6. METHOD: The universe of the study consist of 772 mothers having a child aged 0-6 and living in Mugla II Number Health Clinic district. Study was carried out on 561 mothers who accepted. The questionnaire which applied used consist of 64 questions in sum, 8 of which are to solicit personal information and 54 to solicit first-aid-related knowledge level. RESULTS: In the study, first aid related knowledge situation of mothers having a child aged 0-6 was found out of 54 points and was ascertained that they known first-aid. Statistically significant difference was found between their age groups, their levels of education, their working situations, their situations about obtaining information, their experiments of cases requiring first-aid and knowledge points (p<0.05). CONLUSION: The first-aid topics best know by the mothers were found to be; burn, sun stroke and frost, and the least know were animal savages and insect bites. Feyza Dereli, Nilgün Turasay, Hayrullah Özçelik Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Anahtar Kelimeler: Anne, İlkyardım, Bilgi Düzeyi. Key Words: Mother, First Aid, Knowledge Level. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Feyza Dereli Muğla Sağlık Yüksekokulu Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye. GİRİŞ Kazalardan sonraki ölümlerin %10 u ilk 5 dakikada, %50 si ilk yarım saatte olmaktadır. Kaybedilen her zaman dilimi ölüm oranını artırdığından ilkyardım eğitiminin yaygınlaşması, bu konuda belli standartların oluşturulması, kişilerin çabuk ve bilinçli müdahale edebilmesi çok önemlidir (1-7). Ev kazalarının önlenmesi ve kaza olma durumunda uygulanacak ilkyardım konularında annelerin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Evde çocuklarla daha yakından ilgilendikleri ve çocuk bakımında daha fazla sorumluluğa sahip oldukları için annelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi sağlıklı nesiller yetiştirmek bakımından önemlidir (8). Kazaların ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geleceğini önceden kestirmek mümkün olmadığından ilkyardım, halk eğitiminin sağlık eğitimi programları kapsamında üzerinde önemle durulması gereken bir konudur (9). Halkın çoğunluğunun ilkyardım bilgi, değer ve alışkanlıkları rastlantısal öğrenmelerin ürünüdür. İlkyardım konusunda bilgi, değer ve alışkanlıkların düzeyi, hangi yanlışları içerdiği ve ilkyardım eğitimi konusunda bir gereksinim duyup duymadığı bilinmemektedir. Konuyla ilgili kursların sunumunu etkilemek, ilgili programların geliştirilmesinde dikkate alınacak geçmiş öğrenmeleri ortaya koymak, bundan sonraki ilkyardımla ilgili yapılacak araştırmalara ışık tutmak için ilkyardım bilgi ve becerileri rastlantısal öğrenmelerle gerçekleşen 217

2 insanların durumlarının incelenmesine gerek vardır (9). Çalışma II nolu Sağlık Ocağına kayıtlı 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın evrenini, II nolu Sağlık Ocağı na kayıtlı 0-6 yaş grubu çocuğu olan 772 anne oluşturmuş, 94 annenin evde bulunamaması, 117 annenin anket uygulamasını kabul etmemesi nedeniyle çalışma 561 anne üzerinde yürütülmüştür. Tüm anneler hedeflenmesine rağmen, annelerin %72,7 sine ulaşılması araştırmanın sınırlılığıdır. Çalışmada, annelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 8 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve annelerin genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, yabancı cisim kaçması, yaralanmalar, kanamalar ve şok, bilinç bozuklukları, yanık-sıcak çarpması ve donmalar, kırık-çıkık ve burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları konusunda bilgilerini ölçmeye yönelik 54 sorudan oluşan ve araştırmacılar tarafından ilgili literatürden yararlanılarak hazırlanan Bilgi Düzeyi Ölçme Formu (BDÖF) kullanılmıştır (3-18). Formda ilkyardım konularında 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 42, 46, 48, 49, 50, 52. sorularda bilgi doğru, 3, 4, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 54. sorularda ise bilgi yanlış olarak verilmiştir. BDÖF nin değerlendirilmesinde her doğru cevaba 1 puan, yanlış cevaplara ve bilmiyorum ifadelerine 0 puan verilerek annelerin toplam bilgi puanı hesaplanmıştır. 54 puan üzerinden yapılan değerlendirmede bilgi sorularının, %25 inden azına doğru cevap verenler (0-14 puan) Bilmeyen, %25-50 arasında doğru cevap verenler (15-27 puan) Az Bilen, %50 nin üzerinde doğru cevap verenler (28-54 puan) Bilen olarak gruplandırılmıştır. Bilgi düzeyini belirleyen sorular ve puanlamaları makalenin sonunda EK olarak verilmiştir. Anket formunun ön uygulaması örneklem grubunun dışındaki 34 anne üzerinde yapılmış, anlaşılmayan ifadeler yeniden düzenlenmiştir (Cronbach s Alpha=0.8098). Araştırma etik kurallar çerçevesinde yürütülmüş, ilgili kurumlardan yazılı izin, annelere çalışmanın amacı açıklanarak sözlü izinleri alınmıştır. Annelere yanlış ve eksik bilgiye sahip oldukları konularda geri bildirimlerde bulunulmuştur. Form birebir görüşme tekniği kullanılarak uygulanmış, bir anketin cevaplandırılması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiş, analizinde tek yönlü varyans analizi (Oneway Analysis of Variance-ANOVA), Kruskal- Wallis Testi ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmada, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ilkyardım konusundaki bilgi puanlarının 54 puan üzerinden 28,74 9,44 olduğu bulunmuştur. Bilgi düzeylerinin dağılımı incelendiğinde (Tablo 1); %53,11 inin bilen grupta yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmada annelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında (Tablo 2); %42,07 sinin yaş grubunda olduğu, en yüksek bilgi puanını 35 yaş ve üzerindeki annelerin (32,52±7,79) aldığı, yaş büyüdükçe bilgi puanlarının arttığı ve yaş grupları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo 1. Annelerin bilme durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Bilme Durumu n % Bilmeyen(0-14 puan) Az Bilen (15-27 puan) Bilen (28-54 puan) Toplam Tablo 2.Annelerin yaş gruplarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Yaş Grupları n % X±SS ± ± ± ± ve ±7.79 Toplam ±9.44 F= p=0.000 Bu farklılığın, yapılan ileri analiz sonucunda; yaş grubu ile yaş grubu, yaş ile yaş ve yaş grubu, yaş grubu ile yaş grubu ve yaş grubu, 35 yaş ve üzerindekilerle yaş, yaş ve yaş grubu arasındaki farktan kaynaklandığı belirlenmiştir. 218

3 Tablo 3. Annelerin eğitim durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Eğitim Durumu n % X ± SS İlkokul , ±6.17 Ortaokul 45 8, ±8.37 Lise , ±7.96 Yüksekokul/Fakülte , ±8.09 Toplam , ±9.44 KW= p=0.000 Tablo 4. Annelerin çalışma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561) Çalışma Durumu n % X ± SS Çalışmayan , ±7.63 Çalışan , ±7.90 Toplam , ±9.44 F= p=0.000 Tablo 5. Annelerin bilgi alma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Bilgi Alma Durumu n % X±SS Alan , ±8.73 Almayan , ±7.85 Toplam , ±9.44 t= p=0.000 Tablo 6. Annelerin bilgi aldıkları kaynağa göre dağılımı (n=240). Bilgi Alınan Kaynak n % Basın yayın 96 30,76 Komşu akraba 11 3,52 Sağlık personeli ,07 Ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kursları 33,65 *Birden fazla kaynak belirtildiği için n sayısı toplam sayıdan fazladır. Eğitim durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı incelendiğinde; %31 inin lise mezunu, %30.70 inin yüksekokul/fakülte mezunu olduğu, en yüksek bilgi puanını yüksekokul/fakülte mezunu annelerin (36,40±8,09), en düşük bilgi puanını ilkokul mezunu annelerin (22,20±6,17) aldığı ve eğitim düzeyi arttıkça bilgi puanlarının arttığı belirlenmiştir. Tablo 7. Annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumlarına göre bilgi puanlarının dağılımı (n=561). Karşılaşma Durumu n % X±SS Sık sık 17 3, ±7.03 Bazen , ±9.47 Hiç , ±9.26 Toplam , ±9.44 F=9.679 p=0.000 Eğitim düzeylerine göre alınan bilgi puanları tespit edilmiştir (Tablo 3) (p<0.05). Bu farklılığın lise mezunu ile ilkokul mezunu, lise mezunu ile ortaokul mezunu, yüksekokul mezunu ile ilkokul mezunu, yüksekokul mezunu ile ortaokul mezunu, yüksekokul mezunu ile lise mezunu anneler arasındaki farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Araştırmada annelerin %57 sinin çalışmadığı, %43 ünün çalıştığı (Tablo 4), en yüksek bilgi puanını çalışan annelerin (33,27±7,90) aldığı, çalışma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Annelerin bilgi alma durumlarına göre dağılımına bakıldığında; %57,20 sinin daha önce ilkyardım konusunda bilgi almadıkları, en yüksek bilgi puanını daha önce bilgi alan annelerin (34,09±8,73) aldığı, annelerin bilgi alma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir (Tablo 5) (p<0.05). İlkyardım ile ilgili bilgiyi annelerin %33,65 inin ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kurslarından, %32,07 sinin sağlık personelinden (hekim, hemşire, ebe) aldığı tespit edildi (Tablo 6). Araştırmada annelerin; %51,87 sinin ilkyardım gerektiren bir durumla hiç karşılaşmadıkları, %45,10 unun bazen, %3,03 ünün sık sık karşılaştıkları, en yüksek bilgi puanını sık sık karşılaşan annelerin (37,17±7,03) aldıkları, annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Tablo 7) (p<0.05). Bu farklılığın sık sık karşılaşan anneler ile bazen karşılaşan anneler, sık sık karşılaşan anneler ile hiç karşılaşmayan anneler, bazen karşılaşan anneler ile hiç karşılaşmayan anneler arasındaki farktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 219

4 Tablo 8. Annelerin ilkyardım konularına ilişkin bilgi düzeylerinin dağılımı (n=561) İlkyardım Konuları Bilen Az Bilen Bilmeyen n % n % n % X±SS Genel İlkyardım Konuları , , , ±0.97 Temel Yaşam Desteği , , , ±1.41 Yabancı Cisim Kaçması , , , ±1.20 Yaralanmalar , , , ±1.42 Kanama ve Şok , , , ±1.43 Bilinç Bozukluğu , , , ±1.31 Yanık-Sıcak Çarpması Donmalar , , , ±1.52 Kırık-Çıkık-Burkulmalar , , , ±1.35 Hayvan Isırmaları, Böcek Sokmaları , , , ±1.04 Zehirlenmeler , , , ±1.21 Çalışmada en iyi bilinen ilkyardım konusunun yanık, sıcak çarpması ve donmalar (4.71±1.52), en az bilinen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları (2,14±1,04) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 8). TARTIŞMA 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardımla ilgili konuları bilme durumu incelendiğinde; annelerin, %53,11 inin bilen, %42,24 ünün az bilen, %4,65 inin bilmeyen grupta yer aldığı tespit edildi. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında; uygulanan ilkyardım bilgi testindeki soruların %70 ine (11 puan) doğru cevap vermiş olmak kesim noktası olarak kabul edilmiş, çalışma grubundaki ev hanımlarının yaklaşık %40 ının bu puanın altında kaldığı saptanmıştır (10). Literatürde toplumumuzda sık karşılaşılan ev kazalarının, hastaneye yatışlara ve ölümlere yol açan önemli bir sağlık sorunu olduğu vurgulanmaktadır. Bunun yanında ülkemizde ilkyardım uygulamalarındaki yetersizlik nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirmekte ya da özürlü olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Annelerin yaş grupları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Annelerin yaşı arttıkça bilgi düzeyinin arttığı, yaş grubundakilerin en düşük (18,40±7,96), 35 yaş ve üzerindekilerin en yüksek (32,52±7,79) bilgi puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında ev hanımlarında yaş ile ilkyardım bilgi puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmemiştir (10). Çalışma sonuçları bulgularımızla paralellik göstermemektedir yaş grubundakilerin %80 inin ilkokul mezunu olması ve yaş grubundakilerin %90 ının, yaş grubundakilerin %63,40 ının daha önce ilkyardım ile ilgili bilgi almamış olmaları nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Eğitim düzeylerine göre alınan bilgi puanları tespit edilmiştir. Annelerin eğitim durumu arttıkça bilgi puanlarının arttığı, ilkokul mezunu annelerin en düşük (22,20±6,17), yüksekokul/fakülte mezunu annelerin en yüksek (36,40±8,09) bilgi puanına sahip olduğu belirlenmiştir. İlkokul mezunu annelerin %85,30 unun, ortaokul mezunu annelerin %82,20 sinin daha önce ilkyardım ile ilgili bilgi almamış olması ve ilkokul mezunu annelerin %94,70 inin, ortaokul mezunu annelerin %88,90 ının çalışmayan grupta olması nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Uskun ve arkadaşları; araştırma grubunda ev hanımlarının eğitim durumu arttıkça, ilkyardım bilgi puanının arttığını tespit etmiştir (10). Özcan ve arkadaşlarının araştırma verilerine göre; öğrenim düzeyinin artmış olmasının ilk yardım bilgi düzeyini de arttırdığı görülmektedir (11). Coşkun ve arkadaşlarının, 0-14 yaş arası çocuğu olan annelerin ilk yardım bilgi düzeyleri üzerine 220

5 yaptığı çalışmada benzer biçimde annelerin eğitim durumları arttıkça ilk yardım bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir (12). Toplumda ilk yardım bilgi düzeyinin arttırılması ve bu konuda eğitim ihtiyacının giderilmesi için örgün eğitim kurumlarından daha çok ve etkin biçimde yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Çalışan annelerin bilgi puanının çalışmayanlara göre yüksek olduğu, çalışma durumları ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Uskun ve arkadaşları; çalışan hanımların ilkyardım bilgi puanının çalışmayanlardan yüksek olduğunu belirlemişlerdir (10). Çalışma hayatının, kişilerin kendilerini geliştirmelerinde ve farklı konularda bilgi sahibi olmalarında etkili olduğu düşünülmektedir. Annelerin bilgi alma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir. Özcan ve arkadaşlarının verilerine göre; ilk yardım eğitimi almış olmak bu konudaki bilgi düzeyini arttırmıştır (11). Altundağ ın çalışmasında, annelere ev kazalarına yönelik eğitimin kaza sıklığının azaltmada etkili olduğu bulunmuştur (13). Literatürde ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmanın ev kazalarını ve bunlara bağlı oluşabilecek kalıcı hasarları önlemede etkili olduğu vurgulanmaktadır (4,7-9). İlkyardım ile ilgili bilgiyi annelerin %33,65 inin ehliyet kursları, sağlık bilgisi dersi, halk eğitim kurslarından, %32,07 sinin sağlık personelinden (hekim, hemşire, ebe) aldığı tespit edildi. Karaman ve arkadaşları; annelerin yalnızca %5,6'sının hastane ve doktordan ilkyardım konusunda bilgi aldıklarını saptamıştır (14). İlk müdahale önemi bilinen ve üzerinde çok durulan bir konudur, özellikle ebeveynlerin ilkyardım konusunda bilgi alma, bilgiyi kullanma durumunun yüzde yüze yakın olması istendik bir sonuçtur. Arzu edilen sonuç için, ilkyardım konusunda bireylere ulaşmada en etkin yöntem olan yazılı, görsel basın kullanımının, özellikle sağlık ocaklarında bireylerin gereksinimlerine yönelik verilen eğitimlerin artırılmasının, halk eğitim merkezlerinde verilen anne-baba eğitiminde ilkyardım konusunun kapsamının genişletilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumları ile bilgi puanları belirlenmiştir. Annelerden sık karşılaşanların bilgi puanı yüksek (37,17±7,03), hiç karşılaşmayanların bilgi puanı düşük (27,65±9,26) bulunmuş, karşılaşma sıklığı arttıkça bilgi puanı artmıştır. İlkyardım gerektiren bir durumla hiç karşılaşmayan annelerin %58,40 ının çalışmayan grupta olması ve bu gruptaki annelerin %68,38 inin daha önce ilkyardımla ilgili bilgi almaması nedeniyle bilgi puanlarının düşük olduğu düşünülmektedir. Ayrıca ilkyardım gerektiren bir durumla sık karşılaşan annelerin bilgi puanlarının yüksek olmasının deneyimle öğrenme ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Uskun ve arkadaşlarının çalışmasında, ilkyardım bilgi puanı ile evinde kaza meydana gelmiş olma durumu arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (10). Çalışma sonuçları bulgularımızla paralellik göstermemektedir. Araştırmada, bilinen ilkyardım konusunun; yanık, sıcak çarpması ve donmalar, bilinmeyen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. Tekin ve arkadaşları, ailelerin (%71,1) özellikle kimyasal maddeler ya da petrol ürünleri ile olan zehirlenme vakalarında kusturmanın sakıncalı olduğunu bilmediklerini saptamıştır (15). Risk gruplarında bilinmeyen ve az bilinen konuların tespit edilerek, konulara yönelik eğitim planlanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırma sonucunda, annelerin ilkyardım konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olduğu; yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, bilgi alma durumu, ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaşma durumu ile bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; bilinen ilkyardım konusunun yanık-sıcak çarpması ve donmalar, bilinmeyen ilkyardım konusunun ise hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, annelere ilkyardıma ilişkin az bilinen ve bilinmeyen konularda, etkin ve belirli aralıklarla eğitim verilmesinin yararlı olacağı, II Nolu Sağlık Ocağı çalışanlarına bildirilmiştir. Muğla Sağlık Yüksekokulu olarak, Halk Sağlığı Dersi uygulamalarımızda; sağlık ocakları, halk eğitim merkezleri ve ev ziyaretlerinde özellikle annelere yönelik ilkyardım eğitimleri verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. KAYNAKLAR 1. Güngör T. İlkyardım. Ankara. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Yayını, 1992, p Mieres CU. Çev: Uslu A. İlkyardım. Ankara Rodoğlu Ü. İlkyardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı. İzmir. Acil Tıp Derneği Yayını,

6 4. Sarıbüyük H. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Acil Yardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, The British Red Cross. İlkyardım El Kitabı. Ankara. İnkılap Kitabevi, Vaizoğlu S, Evci D, Kapısız E, Özcan S, Soylu G, Ünal B et al. İlköğretim Öğrencilerinin Temel İlkyardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesinde Soru Tekniğinin Etkisi. Sted. 2003; 12: Del Ciampo LA, Garcia Ricco R, Alberto C, De Almeida N, Mucillo G. İncidence of Childhood Accidents Determined in a Study Based on Home Surveys. Annals of Tropical Pediatrics. 2001; 21: Nazik B. 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelere Verilen Ev Kazalarında İlkyardım Eğitimi Modellerinin Araştırılması. Doktora Tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bozkurt A. Gecekonduda Yaşayan Annelerin İlkyardım Yeterlilikleri ve Öğrenme Gereksinimleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. Ev Hanımlarının Ev Kazalarını Önlemeye Yönelik Tutum Ve Davranışları İle Ev Kazalarına Yönelik İlkyardım Bilgi Düzeyleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2008;14(1): Özcan B, Kaynak H, Avcı O, Aylak S, Ayrıbaş B. Üsküdar Selimiye Mahallesinde Yaşayan Ev Kadınlarının Ev Kazalarında Yapılacak İlk Yardım Bilgi Düzeyi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 19(3): Coşkun C, Özkan S, Maral I. Çankırı Eldivan İlçe Merkezi nde 0-14 Yaşlar Arasında Çocuğu Olan Annelerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve İlkyardım Gerektiren Durumların Sıklığı. Ankara. IX. Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri Özet Kitabı, 2004, s Altundağ S, Öztürk MC. Ev Kazalarına Yönelik Eğitimin Güvenlik Önlemleri Alınması Ve Kaza Görülme Sıklığına Etkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2007; 13(3): Karaman C, Şen S, Erkmen C, Buğa Ö, Gümüş H. Annelerin Temizlik Maddelerini Saklama Koşulları ve Riskleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Sted. 2005; 14(9): Tekin D, Suskan E. Aileler Arasında Pediatrik İlk Yardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Poster Özetleri. Güncel Pediatri, 2007, s Tabak RS, Somyürek Hİ. Hemşireler İçin Temel İlkyardım ve Acil Bakım. Ankara. Palme Yayıncılık, Dramalı A, Kaymakçı Ç, Özbayır T, Yavuz M, Demir F. Temel İlkyardım Uygulamaları. İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi, Süzen B, İnan H. İlkyardım. İstanbul. Birol Yayıncılık, EK BİLGİ DÜZEYİ ÖLÇME FORMU A. Genel İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 1.Kazaya uğrayan ya da hastalanan kişiye olay yerinde ve anında, kişinin kendisinin ve çevresindekilerin yaptığı ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir. 2. İlk müdahaleden sonra 112 aranır 3. Kazaya uğrayan, sırt veya bel bölgesinde kırık şüphesi olan çocuk sırtta ya da kucakta taşınabilir. 4. İlkyardım sağlık eğitimi almış kişilerce yapılmalıdır. 5. Olay yerinde herhangi bir patlama, yangın, vb. tehlike yoksa yaralı yerinden oynatılmamalıdır. B. Temel Yaşam Desteği İle İlgili Bilgi Soruları yaş grubundaki çocuklar dakikada 30 defa soluk alıp verirler. 7. Solunumun durması, sadece göğüs bölgesinde hareket olmamasından anlaşılır. 8. Çocuğun solunumu durduğunda çenesi yukarıya doğru kaldırılır ve başı alından bastırılarak geriye doğru itilir. 9. Çocuklarda nabız üst kolun iç kısmından ve boyundan alınır. 10. Kalp masajı, kalbin üzerine iki elin ayasıyla bastırılarak yapılır. 11. Çocuklarda kalp masajı çocuk sert zemin üzerine yatırılarak yapılır. 222

7 C. Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım İle İlgili Bilgi Soruları 12. Çocuğun öksürmesi, boynunu tutması ve boğulma belirtisi göstermesi solunum yollarına yabancı cisim kaçtığını gösterir. 13. Solunum yollarına yabancı cisim kaçtığında çocuğun göğsünün alt kısmına 4-5 kere yumrukla vurularak cisim çıkarılmaya çalışılır. 14. Çocuğun burnuna yabancı cisim kaçtığında cımbızla çıkartılmaya çalışılır. 15. Çocuğun kulağına böcek kaçarsa kulağa ışık tutulur. 16. Göze yabancı cisim kaçtığında zeytin yağı damlatılır. D. Yaralanmalarda İlkyardım İle İlgili Bilgi Soruları 17. Kesilerek oluşan yaralar öncelikle su ile yıkanır 18. Kesilmiş ve kirli yaralar sabunlu su ile yıkanır ve üzerine tentürdiyot sürülür. 19.Çocuk düşüp dizini parçaladığında, yarası hiçbir şey yapılmadan Sarılır. 20.Çocuğun ayağına sivri cisimler batarsa cisim çıkartılır ve üzerine kolonya dökülür. 21. Delici cisimle göğüs yaralanmalarında cisim çıkarılmaz, cismin etrafı sarılarak desteklenir ve hemen sağlık kuruluşuna getirilir. 22. Yüksekten düşen çocuk iki saat içinde uyutulmaz ve kusma yönünden gözlenir. E. Kanamalar ve Şokta İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 23. Çocuğun burnu kanadığında başı dik pozisyonda tutulur ve burun köküne baskı yapılır. 24. Çocuğun kulağından kan geldiğinde çocuk kanayan kulak yukarı gelecek şekilde oturtulur. 25. Kanama fazlaysa ve diğer yöntemlerle durdurulamıyorsa kanayan kol veya bacak üst kısmından turnike ile sıkılır. 26. Şoktaki hastaya yapılacak ilkyardımda bacaklar 30 derece yükseltilir. Yaralı düz zemine baş aşağıya gelecek şekilde yatırılır. 27. Şokta cilt soğuk, soluk ve nemli, nabız ise hızlı ve yüzeyseldir. F. Bilinç Bozuklukları İle İlgili İlkyardım Bilgi Soruları 28. Bilinci kapalı çocuk sırt üstü yatırılarak, başı yana çevrilir. 29. Bayılma durumunda çocuğa soğan koklatılır. 30. Epilepsi nöbeti sırasında çocuğun elleri ve kolları tutularak çevreye zarar vermesi engellenir. 31. Epilepsi nöbetinde dişleri kenetlenen çocuğun ağzı herhangi bir cisimle açılmaya çalışılmaz. 32. Yüksek ateş durumunda çocuğa soğuk duş yaptırılır. 33. Ateşi yükselen çocuğa hemen ateş düşürücü ilaçlar verilir. G. Yanık, Sıcak çarpması ve Donmalarda İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 34. Çocuğun vücudu sıcak suyla haşlanırsa hemen giysileri çıkartılır. 35. Eli sobaya değerek yanmış çocuğun eline iş macunu sürülür. 36. Elbiseleri tutuşarak yanan çocuğun üzerine battaniye atılarak alevler söndürülür. 37. Çocuğu elektrik çarparsa elektrikle teması bir tahta veya plastikle kesilir. 223

8 38. Güneş çarpan bir çocukta ateş, titreme, solukluk görülür. 39. Güneş çarpan bir çocuğa bol sıvı verilir. 40. Donan çocuk sıcak suyla banyo yaptırılır. H. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardımla İlgili bilgi Soruları 41. Kırık olan bölgede ağrı, şişlik olur, hareket ettiremez ve ses gelir. 42. Kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda ilk olarak organ hareketsiz hale getirilir. 43. Kırık-çıkık olasılığı durumunda çocuk öncelikle kırık çıkıkçıya götürülür. 44. Çıkık olan bölge yastıkla desteklenerek bağlanır, askıya alınır, ondan sonra hastaneye götürülür. 45. Burkulma ve incinmelerde bölgeye sıcak uygulama yapılır. 52. Çocuk gazyağı, çamaşır suyu gibi maddeler içerek zehirlenmişse dudaklarda ve ağız çevresinde beyaz ya da sarımtırak lekeler halinde yanıklar görülebilir. 53. Çocuk gazyağı, çamaşır suyu gibi yakıcı maddeler içmişse hemen kusturulur. 54. Çocuk mangal, tüp, şofben gibi nedenlerle zehirlenmişse tuzlu ayran içirilir. İ. Hayvan ve böcek ısırmalarında İlkyardımla İlgili bilgi Soruları 46. Köpek ısırmalarında ısırılan alan bol su ile yıkanır. 47. Akrep sokmasında ısıran hayvan öldürülür ve bölgeye tütün sarılır. 48. Yılan sokmalarında bölge üst kısmından sıkıca bağlanır ve yara kanatılır. 49. Arı sokmalarında arının iğnesi cımbızla çıkartılıp buz konur. J. Zehirlenmelerde İlkyardımla İlgili Bilgi Soruları 50. Ağız yoluyla olan zehirlenmelerde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, aşırı tükürük salgısı olur. 51. Çocuk ilaç içerek zehirlenirse hemen kusturulur. 224

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 6, Sayı 1, Haziran 2013 (57-70) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN* Cem KOÇAK**

Detaylı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18 EYLÜL 2014 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FAALİYETTE BULUNAN KURUMLAR Özel Okullar Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise MTSK (3.437) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU. (Özel) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Yönetim Bilimleri Ġdari Ġşler (Özel) 4.02.02.0.09. ETKĠNLĠĞĠN ADI İş Sağlığı ve

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

A) B) C) D) 2. yanlış olan A) B) C) D) 3. uygulanmaz A) B) C) D) 4. A) B) C) D) 5. A) B) C) D) 6. A) B) C) D) 7. A) B) C) D) 8.

A) B) C) D) 2. yanlış olan A) B) C) D) 3. uygulanmaz A) B) C) D) 4. A) B) C) D) 5. A) B) C) D) 6. A) B) C) D) 7. A) B) C) D) 8. 1. Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir? A) Acil tedavi. B) Đleri yaşam desteği. C) Đlkyardım D) Acil müdahale. 2.

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM SUNUSU HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM Herhangi bir kaza yada tehlike durumunda, sağlık görevlileri gelinceye kadar durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan ilaçsız ilk müdahaleye

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 1) Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir? a) Kafatası ve omurga yaralanması

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

İLKYARDIM SINAV SORULARI -2

İLKYARDIM SINAV SORULARI -2 İLKYARDIM SINAV SORULARI -2 SORU:1--Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? a) Sıcak içecekler verilir. b) Kuru giysiler verilir. c) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır. d) Soğukla

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI İLK YARDIM KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 1 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ İstanbul Üniversitesi bünyesinde İstanbul Tıp Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 27/01/2010 tarih ve 2545

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU

Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. KOMA UYKU Beyin kan dolaşımının bozulması sonucu, dokunma ve sesli uyarılara cevap verememe haline BİLİNÇ KAYBI denir. UYKU KOMA 03.01.2013 10:18 1 Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlar? Bayılma, Ateşe bağlı Havale

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 3.ÜNĠTE TEMEL YAġAM DESTEĞĠ 1. Bilinci kapalı olan hastaya, solunum yolunu açmak için ilkyardımcı hangi müdahaleyi yapmalıdır? A) Hasta oturtularak oksijen verilir. B) Hasta yan yatırılır. C) Hastaya koma

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI İnsanın soluk alıp vermesine solunum denir. Solunum, solunum sistemi organları ile sağlanır. Solunum sistemi burun yutak, soluk borusu, akciğer ve gırtlaktan meydana

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi Kadriye ÇALIŞKAN*, Özlem AVCI*, Vesile ACAR*, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: İzmir ili Ödemiş İlçesi 2 Nolu

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir.

Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir. İLKYARDIM Kaza: Önceden tahmin edilemeyen aniden meydana gelen önlenmesi çoğunlukla mümkün olan ölüm yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara denir. Felaket:Doğal kaynaklı ve kasıt unsuru olmadan

Detaylı

22. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması B) Dilin gevşeyi

22. Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması B) Dilin gevşeyi 1. Ani meydana gelen önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan; ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Kaza B) Felaket C) Harabiyet

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Acil Hemşireliği ve İlk Yardım Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Kanama Ve Şokta İlk Yardım

Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER

İLKYARDIMCININ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLMESİ GEREKENLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM I İLKYARDIM KONUSUNDA GENEL BİLGİLER İlkyardımın tanımı 3 İlkyardımın öncelikleri 5 İlkyardımda temel uygulamalar 8 Kaza ortamının değerlendirilmesi 18 Yaralı ve hastaların muayenesi,

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Nisan 2014 BÖLÜM VI YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLKYARDIM YANIKTA İLK YARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır.

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMALAR KANAMA Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMANIN CĠDDĠYETĠNĠ BELĠRLEYEN DURUMLAR Kanamanın ciddiyetini belirleyen durumlar

Detaylı

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI Genellikle aşırı sıcak bölgelerde çalışan ve yaşayan insanlarda gözlenir. Kalp atım sayının artması, hastada klinik olarak nörolojik

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

YARALANMALARDA İLKYARDIM

YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Deri bütünlüğünün bozulması neticesinde yaralanma oluşur. Kanamalar görülebilir Çarpma, vurma, düşme, kesme vb. durumlarda deri bütünlüğü bozulduğu gibi deri altı dokular da yaralanabilir.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 İlk önemli bilgi Kaza ölümlerinin %10 u ilk 5 dakika içinde, %54 ü ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir. Yani; Kaza yerinde İlk 5 dakika içerisinde uygulanacak Etkili

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenme Nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

ACİL İLKYARDIM EL KİTABI ACİL İLKYARDIM EL KİTABI

ACİL İLKYARDIM EL KİTABI ACİL İLKYARDIM EL KİTABI ACİL İLKYARDIM EL KİTABI 1 ACİL İLKYARDIM EL KİTABI İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İstanbul Tasarım - Baskı A4 Grafik Matbaacılık Yayıncılık Ltd.

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Haziran 2014 BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM BOĞULMA NEDİR? Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, 18.9.2014, Ankara 2 } Acil durum ve afetlerde ilk yardımcılardan beklenenler nelerdir?

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri

Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri 20 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri First Aid Knowledge Levels of Prison Inmates Sümbüle KÖKSOY, 1 Emine ÖNCÜ, 2 Şenay ŞERMET, 1 Mehmet Ali SUNGUR

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı iyi tarım uygulaması kapsamında eğitim alan kişilerin pestisit uygulamaları konusunda bilgi düzeylerini araştırmaktır.

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM

KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM AMAÇ Kanama ve şokta ilk yardım konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak. HEDEFLER-1 Kanamanın tanımını ve çeşitlerini söyleyebilme, Dış kanamanın tanımını ve çeşitlerini

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KANAMALAR VE ŞOK İLKYARDIM

KANAMALAR VE ŞOK İLKYARDIM KANAMALAR VE ŞOK İLKYARDIM Kanama nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın

Detaylı

E.SELÇUK KAYACAN HALK SAĞLIĞI UZMANI

E.SELÇUK KAYACAN HALK SAĞLIĞI UZMANI E.SELÇUK KAYACAN HALK SAĞLIĞI UZMANI 1 İlkyardım Nedir? A) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir. B) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir. C) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

1. Acil durumları tespit edebilme 2. İnsiyatif alarak müdahalede bulunabilme 3. İlk Yardım uygulamalarını yapabilme

1. Acil durumları tespit edebilme 2. İnsiyatif alarak müdahalede bulunabilme 3. İlk Yardım uygulamalarını yapabilme Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) İlk ve Acil Yardım SEC157 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof. Dr.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 84-90

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 84-90 Original Article / Orijinal Araştırma Bir Devlet Üniversitesinde Görev Yapan Güvenlik Personeline Verilen İlkyardım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi The Efficiency Evaluation to First Aid Training

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım Yanık Nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı