T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)"
  • Oz Kunt
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz tarafından yürütülen Personel Memnuniyeti Anket çalıģmasına katılımınız ve objektif değerlendirmeleriniz; BÜ ve çalıģanları açısından son derece önemlidir. Bu nedenle anketi doğru bir Ģekilde doldurmanız Ġç Kontrol çalıģmalarımızın daha güvenilir temellerde yürütülmesini sağlayacaktır. ġimdiden anket çalıģmamıza ilginizden dolayı teģekkür eder çalıģmalarınızda baģarılar dileriz. (not: anket çalıģmaları tamamen gizlilik esasları çerçevesinde yürütülmektedir.) Kesinlikle Katılıyorum 5 Katılıyorum 4 Kısmen Katılıyorum 3 Katılmıyorum 2 Kesinlikle Katılmıyorum 1 Not: Yukarda ki likert ölçeğini dikkate alarak; En yüksek puan (5) olmak üzere (4), (3), (2) ve en düģük puan (1) olacak Ģekilde her bir satırdaki kutunun yalnızca bir tanesini iģaretleyiniz) I. BÖLÜM ÇALIġMA ORTAMI ve KOġULLARI 1 ÇalıĢtığım ortam iģin kolay ve rahat yapılabilmesine uygundur. 2 ÇalıĢtığım ortam sağlık koģullarına uygundur. 3 BÜ de yangın, sivil savunma ve ilk yardım eğitimleri yeterlidir. 4 BÜ de temizlik hizmetleri yeterlidir. (Kurum tuvaletleri, yemekhane vb.) 5 ÇalıĢtığım bölüm tertipli ve düzenlidir. 6 BÜ de çalıģma ortamının geliģtirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir. 7 BÜ de çalıģanların sağlığı ile ilgili hizmetler (iģyeri hekimi, hemģire, revir vb.) kalitelidir.

2 II. BÖLÜM Ġġ YÖNETĠMĠ 1 Yaptığım iģle kurum hedefleri arasında uyum vardır. 2 Yaptığım iģte kalite birinci sıradadır. 3 Bölümümüzde iģ arkadaģlarım, yaptıkları iģlerin kalitesine kiģisel olarak önem ve öncelik vermektedir. 4 BÜ de bölümler arası iliģkiler çok sağlıklıdır. 5 Yaptığım iģ ile ilgili benden ne beklendiğini iyi biliyorum. 6 Bilgi ve yeteneklerime uygun iģte/iģlerde çalıģıyorum. 7 Bölümümüzde çalıģanlara yetki devri objektif bir Ģekilde yapılmaktadır. 8 Yaptığım iģle ilgili inisiyatif kullanabiliyorum. 9 Bölümümüzde iģ paylaģımı adil bir Ģekilde dağıtılır. 10 Yaptığım iģin, kurum hedeflerine büyük ölçüde katkısı vardır. 11 Tüm çalıģanlarımızda tasarruf bilinci vardır. 12 BÜ de "Bu benim iģim değil" yaklaģımına rastlanılmaz. 13 Bölümümüzde kiģiler arası iletiģimde yapıcı yol seçilir. III. BÖLÜM ĠLETĠġĠM 1 Bölüm yöneticimiz, kurumun geliģme ve sonuçları hakkında bizi bilgilendirir. 2 Bölüm/Birim yöneticimiz bizi eleģtirirken davranıģları olumludur. 3 Bölümümüzle, iliģki içerisinde olduğumuz bölümler arası iliģkilerde iģbirliği vardır. 4 Bölüm yöneticimiz bizimle ilgili bir Ģikayeti objektif olarak değerlendirir. 5 BÜ yi ilgilendiren konularda bölüm yöneticimiz bizleri yeterince bilgilendirir. 6 Bölümümüzde yetki belirsizlikleri yüzünden sorunlar çözümlenemez. 7 Bölümümüzde normal olarak çözümlenebilecek sorunlar iletiģim kopukluğu nedeni ile bir üst kademeye ulaģır.

3 8 Bölümümüzde, amirlerimiz ve mesai arkadaģlarımız ile iletiģimimiz tatmin edici bir düzeydedir. 9 ÇalıĢma ortamımızdaki arkadaģlık iliģkileri çok iyidir. 10 Bölümümüzün diğer bölümlerle iletiģimi çok iyidir. 11 Bölümümüzde iģbirliği vardır. 12 BÜ de normal olarak bölümler arası çözümlenebilecek sorunlar iletiģim kopukluğu nedeni ile daha üst kademelere ulaģır. IV. BÖLÜM ÇALIġAN BĠLĠNCĠ 1 Bölümümüzde herkes birbirinin görüģ ve önerilerine açıktır. 2 Bölümümüzde verimlilik ve kalite bilinci vardır. 3 Bölümümüzde tasarruf bilinci vardır. 4 Bölümümüzde hedef bilinci davranıģı vardır. 5 Bölümümüzde kalite politikası, vizyon, misyon ve değerler bilinmektedir. 6 Bölümümüzde; çalıģma ortamının temiz ve düzenli olması için gerekli özeni gösteririz. 7 Bölümümüzde "Bu benim iģim değil" yaklaģımı yoktur. 8 Bölümümüzde çalıģanlar arasında yapıcı iletiģim vardır. 9 Bölümümüzde takdir ve ödüllendirme sistemi adildir. V. BÖLÜM BÜ DE YÖNETĠM ANLAYIġI NOT : Lütfen bu bölümde bir üst yöneticinizi değerlendiriniz. 1 Yöneticim bizi eğiterek bilgi ve becerilerimizi geliģtirir. 2 Yöneticim yaptığımız iģi izler, sonucunu değerlendirir ve bizi yönlendirir. 3 Yöneticim yaptığım iģi takdir eder ve teģvik ederek cesaretlendirir. 4 Yöneticimin tutum ve davranıģları ile bizlere örnektir.

4 5 Yöneticim karģılaģılan sorunlar karģısında bize karģı açık fikirli, yapıcı yaklaģır ve sorunları tartıģarak çözer. 6 Yöneticim bize bir konuyu açıklarken; her zaman dikkatli, sabırlı ve açık bir Ģekilde davranır. 7 Yöneticim zamanında ve dayanağı olan kararlar alır. 8 Yöneticimin beni bir birey olarak önemsediğini hissediyorum. 9 Yöneticim bölümümüzde yapılan iģlerin sonucu ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir. 10 Yöneticim, iģleri ilgili kiģilere verdikten sonra sonucunu izler. 11 Yöneticim bir sorunum olduğunda ilgilenir. 12 Yöneticim kurum baģarılarını bizlerle paylaģır. 13 Yöneticim, bizlerin geliģimi için yeterli çabayı gösterir. 14 Bölümümüzde herkesle eģit ağırlıkta çalıģtığımı düģünüyorum. 16 Yöneticim beni çalıģma arkadaģlarımın ya da astlarımın yanında eleģtirmekten kaçınır. 17 Yöneticim; çok iyi özellikleri ve yetenekleri olan biridir. 18 Yöneticim ayrıntılarla çok uğraģmaz ve bütünü çok kolay görebilir. 19 Yöneticim bölümümüzdeki yetki devrini objektif bir Ģekilde yapar. 20 Yöneticim, yaptığım iģle ilgili inisiyatif kullanabilme ortamı sağlar. VI. BÖLÜM GELĠġME FIRSATLARI 1 BÜ de adil bir takdir ve ödüllendirme sistemi vardır. 2 BÜ de çalıģanlara kendi görevleri dıģındaki projelerde de yer verilir. 3 ÇalıĢanların BÜ ye aidiyetlerini ve motivasyonlarını arttırmak için çalıģma ve eğitimler yapılır. 4 BÜ de takım çalıģması becerilerinin geliģtirilmesi için gerekli eğitimler ve teģvikler sağlanır. 5 ÇalıĢanların motivasyonu için ilerleme olanakları oluģturulur. 6 BÜ deki eğitim çalıģmalarından memnunum. 7 BÜ de terfi için verimlilik, yetenek, iģe istekli olma ve baģarı esas alınır.

5 8 BÜ deki iģbirliği ve takım ruhundan memnunum. 9 Üst yönetimin kurumun geleceğine iliģkin görüģleri açık ve nettir. 10 Kurum içi iletiģimden memnunum. VII. BÖLÜM DĠĞER 1- BÜ'de sizi en çok mutlu eden konular nelerdir? Genel olarak memnuniyetinizi belirleyen aģağıdaki faktörlerden sizce en önemli beģ tanesini önem sırasına göre aģağıdaki kutulara numarasını yazarak seçiniz. 1 Üst Yönetim 2 Yöneticilerin tutum ve davranıģları 3 ĠĢbirliği ve ekip çalıģması 4 Ġyi arkadaģlık iliģkileri 5 ĠĢ huzuru 6 ÇalıĢanların takdir ve teģvik edilmesi 7 ĠĢ güvencesi 8 Ücretlerin zamanında ve düzenli ödenmesi 9 Eğitim çalıģmaları 10 Motivasyon 11 Toplam kalite çalıģmaları 12 Kalite Yönetim Sistemi çalıģmaları 13 ÇalıĢma ortamı 14 Terfi, ilerleme ve geliģme için fırsat tanınması 15 Ast-üst iliģkisi 16 Sosyal faaliyetler 17 Kaliteli hizmet 18 Ücretler 19 Sorumluluk verilmesi 20 KreĢ 21 Yeni teknoloji 22 Ġlgi görmek 23 Üst yönetimin baģarısı 24 ĠletiĢim 25 BaĢarılı olmak 26 Kurum çalıģanı olmaktan memnuniyet 27 Terfi etmek 28 ĠĢ tatmini 29 Sosyal Haklar 30 Misyon ve politikaların anlaģılması

6 32 Yemekler ve yemekhane ortamı 33 Diğer (Açıklayınız) 1.ÖNEM 2. ÖNEM 3. ÖNEM 4. ÖNEM 5. ÖNEM Lütfen aģağıdaki sorulardan sizin için en önemli olan bir tanesini daire içine alarak iģaretleyiniz. 1) Mevcut iģiniz hakkında ne hissediyorsunuz? a) BaĢka bir iģi tercih ederim b) Çok az seviyorum c) ĠĢimi kabullendim, ne seviyorum, ne de sevmiyorum d) ĠĢimden hoģlanıyorum e) ĠĢimi çok seviyorum 2) ġu andaki iģimde yetenek ve becerilerimi; a) Hiç kullanmıyorum b) Çok az kullanıyorum c) Arada sırada kullanıyorum d) Sık sık kullanıyorum e) Her zaman kullanıyorum 3) ĠĢinizi yaparken karģılaģtığınız zorluklar nelerdir? a) Ġç iletiģim b) Zamanlama c) Planlama d) Dokümantasyon e) Ġnsan iliģkileri f) Bölümler arası iletiģim g) Kaynak ihtiyacı h) Diğer (Açıklayınız) 4) ĠĢbirliği içinde bulunduğunuz bölümlerle iletiģim Ģekliniz. a) Sözlü b) Yazılı c) Telefonla d) Mail e) Hepsi

7 5) Veriminizi çok daha artıracağını düģündüğünüz etkenler nelerdir? a) MaaĢınızdaki artıģ b) ĠĢinizi daha iyi yapmanızı sağlayacak eğitim c) Diğer bölümlerin daha hızlı çalıģması d) Farklı iģ bölümü e) KiĢisel iliģkilerin daha iyi olması f) Diğer (Açıklayınız)

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI RAPORU Tel: 0 362 256 05 14 256 05 15 Faks: 0 362 256 05 16

Detaylı

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi.

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi. Kalite Çemberleri,aynı sahada çalıģan, benzer iģler yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen ĠyileĢtirme Takımlarıdır. Takımlar için ideal üye

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir ETİK ġebnem ERGÜL Etik Değerler Kurumsal perspektiften bakıldığında, temel değerlerlerden yola çıkarak oluģturulan görev ve prensipler uyarınca ne Ģekilde davranmamız ya da karar almamız gerektiğini belirten

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

AİLE ŞİRKETİ. Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir.

AİLE ŞİRKETİ. Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir. AİLE ŞİRKETİ Zamanı Hizmetinize Sunuyoruz Hisse çoğunluğunun veya kontrolünün aynı soyadını veya kanını taģıyan bireylerde toplandığı Ģirketlerdir. Ailenin geçimini sağlayan kiģi tarafından yönetilen,

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE BÖLÜM YÖNETİCİLERİNİN İŞ VE YAŞAM TATMİNİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

OTEL İŞLETMELERİNDE BÖLÜM YÖNETİCİLERİNİN İŞ VE YAŞAM TATMİNİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXV, SAYI 2 Özet OTEL İŞLETMELERİNDE BÖLÜM YÖNETİCİLERİNİN İŞ VE YAŞAM TATMİNİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Asım SALDAMLI 1 Çalışanların

Detaylı

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ VERSİYON 1.0 T.C. İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ĠSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Ağustos 2013 Sayfa 1 / 365 ĠÇĠNDEKĠLER [GĠRĠġ HÜKÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR]... 8 TAKDĠM... 9 KISALTMALAR...

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ÇAĞRI MERKEZĠ

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI

AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI AĠLE ĠġLETMECĠLĠK KÜLTÜRÜNÜN GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMĠNE ETKĠLERĠ VE BĠR ALAN ARAġTIRMASI 297 Çetin BEKTAġ * Mehmet Ali KÖSEOĞLU ** ÖZET Bu çalışma, aile işletmelerinin sahip olduğu örgüt kültürü ile işletmenin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI KABĠN EKĠPLERĠNDE Ġġ TATMĠNĠ VE TÜKENMĠġLĠK DUYGUSU: THY ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Didem HEKĠMOĞLU

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN YÖK YASASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 1. Farklı özelliklerdeki üniversitelerin farklı yönetim modelleri eşliğinde faaliyette bulunabilmelerine fırsat verilebilmelidir. Ancak denetimi

Detaylı