RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN"

Transkript

1 RĠSK ANALĠZĠ YAPILAN ĠġYERĠNĠN ĠġYERĠ ADI: KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġVEREN: MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠġYERĠ ADRESĠ KALKINMA MAH. FAALĠYET ALANI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TEHLĠKE SINIFI Az Tehlikeli ACĠL DURUM PLANLARI Var ÇALIġMA ĠZĠN Gerekmiyor BELGELERĠ ÇALIġAN SAYISI 70 ERKEK 29 KADIN 41 ÇOCUK Yok ÖĞRENCĠ 961 Ġġ KAZASI KAYITLARI Yok MESLEK HASTALIKLARI Yok RAMAK KALA OLAY Yok KAYITLARI KAYITLARI MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMLARI Kimyasal Madde Kullanılmıyor KULLANILAN EKĠPMANLAR L Tipi Matris 5x5 RĠSK ANALĠZĠ METODU YAPILDIĞI TARĠH RĠSK ANALĠZĠ SON GEÇERLĠLĠK TARĠHĠ 1 YIL * 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte uygulanma zorunluluğu getirilen risk değerlendirme uygulaması kapsamında, kazalara önlem alma açısından uygulanan sebep-sonuç ilişkisinin değerlendiren hesap yöntemlerinden birisidir.

2 ÇALIġMA ORTAMINDA MEVCUT TEHLĠKELER 1 ĠĢ Güvenliği ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmemesi / 27 Acil durumlarda yetersiz müdahale ve kaçıģ güçlüğü nedeniyle tehlike Ģiddetinin artması Yaralanma, ölümlü iģ kazaları, mesleki hastalıklar 2 Acil durum ve kaçıģ kapılarının olmaması, yetersiz olması / Acil durum aydınlatması yetersiz / Acil durum kaçıģ zorluğu / 28 yetersiz müdahale, yangın / hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Yaralanma, ölümlü iģ kazası 3 KaçıĢ yollarının iģaretlenmiģ olmaması / Panik, ÇıkıĢı bulamama Acil durum planının içeriği eksik/hatalı / Acil durum müdahale 29 / Yaralanma, ölümlü iģ kazası yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 4 Topraklama sistemi bulunmayan elektrik devresi / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 30 Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçıģ güzergahını görememesi / Acil durum kaçıģ problemi / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 5 Islak Zeminler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm 31 Yerdeki yangın tüpleri 6 ĠĢyerinde ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri verilmemesi / eksik verilmesi sebebiyle oluģabilecek tehlikeler 32 ların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalıģmaları mevcut / Ergonomi, duruģ problemleri / Yaralanma, meslek hastalıkları 7 Acil Durum Destek Elemanları Yok/Yetersiz / Müdahale Asansör ve ön aydınlatmaları yeterli / DüĢme / Yaralanma, 33 yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ölümlü iģ kazası 8 Yangınla mücadele eğitiminin verilmemesi / Panik, YanlıĢ Asansörlerin periyodik kontrolü / Arıza / Yaralanma, ölümlü iģ 34 müdahale / Yaralanma, ölümlü iģ kazası kazası 9 ĠĢ yükü ve iģ temposu / Psikososyal riskler / Stres Uygun olmayan merdiven geniģlikleri ve basamak 35 yükseklikleri / DüĢme / Yaralanma 10 ĠĢte çeģitliliğin çok olmaması / Psikososyal risk etmenleri / ÇalıĢma ortamında yemek ları giderilmesi / Biyolojik 36 risk etmenleri / Hastalık, meslek hastalıkları arası iliģkilerdeki bozukluklar / Psikososyal risk etmenleri ĠĢyerinde yapılan iģlerden kaynaklanan yüksek düzeyde gürültü / Gürültü, Dikkat Eksikliği, / Meslek Hastalığı, Yaralanma Ġstifleme alanının çalıģma alanı içinde olması / Malzeme düģmesi, istif devrilmesi / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası 38 Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi / Devrilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası 39 Çevresel gürültünün sonucu olarak binalardan geçen yüksek gürültü / Gürültü, dikkat eksikliği / Meslek hastalığı, yaralanma Panolarda Elektrik kaçağı / Elektrik akımına kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası

3 Asansör havalandırmasının periyodik kontrolü / Arıza, yetersiz havalandırma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil durum telefon listesi asılı değil / Acil durum müdahale gecikmesi, organizasyon eksikliği / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası ÇalıĢma ortamında sigara içilmesi / Açık alev kaynağı/ Kirli hava ortamı/ Hastalık, bağıl meslek hastalığı Pano kapaklarının açık olması / Elektrik çarpması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Pano önlerinde yalıtkan paspas olmaması / Elektrik Akımına Kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Elektrikli ekipmanın uygunsuz kullanımı / Elektrik çarpılması / Yaralanma, iģ kazası Hasarlı fiģ ve prizler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm Ekranlı aracı Rahat çalıģma pozisyonuna göre ayarlayamama / Ergonomi, antropometri / Meslek hastalıkları 47 Uygun olarak boyutlandırılmamıģ ekran öğeleri / Ergonomi / Meslek Hastalıkları 48 ÇalıĢma ortamında sigara içilmemesi konusunda uyarı levha olmaması ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği (yangın yönünde) yetersiz / Acil durum kaçıģ yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Merdiven korkulukları arası dikme mesafesi çok fazla / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Tuvalet sayıları yetersizliğinden kaynaklanabilecek problemler / Hijyen Kullanıcı gözleri ile ekran arası mesafe / Ergonomi, antropometri, görme bozuklukları / Meslek hastalıkları lara iģ sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmemiģ / Bilgisizlik / Yaralanma, ölümlü iģ kazası GeçiĢ güzergahı üzerindeki malzemeler / Takılıp DüĢme / Yaralanma Zeminlerde Pürüz, AĢınma, Delik ve Döküntüler / Kayıp DüĢme / Yaralanma Kaygan Zemin / DüĢme / Yaralanma ĠĢ yerinde hijyen kurallarına uyulmaması / eksik uyulması / Hijyen / Hastalık, meslek hastalıkları ların görüģünü etkileyen parlak kaynaklar-yüzeyler / Dikkat eksikliği, geç algılama, psikoloji / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası lara yaptıkları iģe uygun masa sandalye ve destek ekipmanları sağlanmaması / Ergonomi, duruģ / Yaralanma, meslek hastalıkları Büro içerisindeki raflar ve diğer malzemelerin düģmesi sebebiyle oluģabilecek tehlikeler/malzeme düģmesi, çarpma/yaralanma, ölümlü iģ kazası. ÇalıĢma ortamının yerleģimi çalıģan ini kısıtlaması / Kayma, düģme, sıkıģma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Depolarda Yanıcı malzeme depolanması / Yangın / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Depoda düzensiz istifleme / Çarpma, devrilme, ezilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Depoda yuvarlanabilen malzeme depolanması / Malzeme düģmesi, ezilme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası

4 1 ĠĢ Güvenliği ve Acil Durum Eğitimlerinin Verilmemesi / Yaralanma, ölümlü iģ kazaları, mesleki hastalıklar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği risk: Belirlenen Eğitimleri, Acil Durum ve Doğal Afetler Eğitimleri ve ilgili tatbikatlar Üniversitemiz tarafından belirli aralıklarla verilmektedir (Ör.Ġlk Yardım Semineri 24 Eylül 2014 de verilmiģtir) Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 5 : 20 Önemli risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Acil Durum ve Doğal Afetler Eğitimleri ve ilgili tatbikatlar düzenli aralıklarla verilmeli ve yapılmalıdır. ġiddet: 3 : 6

5 Sorumlu 2 Acil durum ve kaçıģ kapılarının olmaması, yetersiz olması / yetersiz müdahale, yangın / hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil çıkıģ yolları ve kapıları "Acil Durum" panosunda ilan edilmiģtir Acil çıkıģ yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulmaktadıracil çıkıģ yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkıģı önleyecek hiçbir engel bulunmamaktadır Acil çıkıģ kapıları dıģarı doğru açılmaktadır Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Acil durumlarda çalıģanlar tarafından kolayca açılabilecek Ģekilde olacaktır. Acil çıkıģ yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. Acil çıkıģ yolları ve kapıları doğrudan dıģarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkıģı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. Acil çıkıģ kapıları dıģarı doğru açılacaktır. ĠĢ yerinde personel sayısına uygun olarak acil durum ve kaçıģ kapılarının olması sağlanmalıdır. Acil çıkıģ yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. : 4

6 3 KaçıĢ yollarının iģaretlenmiģ olmaması / Panik, ÇıkıĢı bulamama / Yaralanma, ölümlü iģ kazası öğrenci KaçıĢ yolunu gösteren iģaretler mümkün olduğunca yalın, kullanıldıkları ortama uygun dayanıklı maddelerden yapılmıģtır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Doğal ıģığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır. YeĢil zemin üzerine beyaz piktogram (yeģil en az % 50 ) olacak Ģekilde acil çıkıģ ve kaçıģ yolu iģaretlenmelidir. KaçıĢ yolunu gösteren iģaretlerin mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecek Ģekilde olması sağlanacaktır. ĠĢaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koģullarına dayanıklı maddelerden yapılacaktır. GörüĢ seviyesine uygun bir yere özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin giriģine, engeller dikkate alınarak, iyi aydınlatılmıģ, eriģimi kolay ve görünür bir Ģekilde yerleģtirilmelidir. ġidet: 2 : 4

7 4 Topraklama sistemi bulunmayan elektrik devresi / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Her türlü tehlikelere karģı çalıģma ortamlarındaki elektrik tesisatları yenilenmiģtir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. ÇalıĢma ortamında topraklama sistemi kurulu olmadığından, elektrikli tüm aletlerle çalıģmalar durdurulacak, Topraklama levhası takılarak sistemde topraklama yapıldıktan sonra elektrikli aletlerin kullanılması sağlanacaktır. : 4

8 5 Islak Zeminler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm / öğrenci Islak zemin ve nemli ortamda elektrikli aletler mümkün olduğu kadar kullanılmaması sağlanmaktadır. FiĢlerin prize takılırken ellerin ıslak ve nemli olmamasına dikkat edilmektedir.. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Islak zemin ve nemli ortamda elektrikli aletlerin mümkün olduğu kadar kullanılmaması sağlanarak maruziyet kaynağından önlenmelidir. Elektrikli araç kullanımında çarpılma tehlikesine karģı kauçuk tabanlı ayakkabı kullanılması, el aleti kullanılırken ıslak zemine basılmaması, kullanılan elektrikli aletlerin topraklamasının yapılması ve kaçak akım rölelerinin takılı ve çarpılma değerindeki akımda enerjiyi kesecek Ģekilde çalıģması sağlanır. Islak zemin ve nemli ortamlarda elektrik kablolarının düzenli kablo kanalları içerisinde yerden yüksekte ve antigron kablo kullanılarak oluģturulması, FiĢlerin prize takılırken ellerin ıslak ve nemli olmaması sağlanmalıdır. Maris ġidet: 2 : 4

9 6 ĠĢyerine ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri verilmemesi / eksik Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam (1) Mesleki n önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalıģmaları da kapsayacak, iģ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iģveren; a) lar arasından iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. lar arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasıhâlinde, tehlike sınıfı ve çalıģan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri kiģi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluģların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün larını karģılar. c) ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iģ birliği ve koordinasyonu sağlar. : 4

10 7 Acil Durum Destek Elemanları Yok/Yetersiz / Müdahale yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Bilgiyasar ĠĢletmeni Nuri ADANUR Acil durum personeli olarak görevlendirilmiģtir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 4 : 16 Önemli risk: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iģ baģlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. iģin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Az tehlikeli iģ yerleri için, arama, kurtarma, tahliye için 50 çalıģana 1 kiģi, yangınla mücadele için 50 çalıģana bir kiģi, ilk yardım için 20 çalıģana bir kiģi acil durum görevlisi olarak görevlendirilir. Ayrıca bunları aģan sayılarda çalıģanın bulunması halinde, her 50 kiģiye bir destek elemanı daha görevlendirilir. : 4

11 8 Yangınla mücadele eğitiminin verilmemesi / Panik, YanlıĢ Ziyaretçiler müdahale / Yaralanma, ölümlü iģ kazası 6 aylık periyotlarla yangınla mücadele tatbikatı Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yapılmakta görevli personelin yangına yeterliliği ölçülmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ĠĢ yeri tehlike sınıfına uygun olarak yangınla ilgili eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Ayrıca 6 aylık periyotlarla yangınla mücadele tatbikatı yapılarak personelin yangına yeterliliği ölçülmelidir. Tüm personele yangınla mücadelede gerekli eğitimler verilmelidir. Eğitimin kapsamı: Yangın söndürme tüpü kullanma eğitimi: Yangın söndürme tüpü ve hidrantlar gibi yangınla mücadele sistemlerinin nasıl kullanılacağının eğitimi. Eğitimi raporlama: yangınla mücadele grubuna olduğu kadar, iģletmedeki diğer kiģilere de yangını bildirme, ihbar etme, raporlama yöntemlerini öğretme. Tahliye ve ilk yardım eğitimleri: Tahliye yollarının ayrılması, tahliye için kiģilere nasıl rehberlik edileceğinin ve tahliye araçlarının nasıl kullanılacağının öğretilmesi. Kapsamlı eğitim tatbikat : 1-3 de söz konusu edilen eğitimin yoğunlaģtırılması. ġiddet: 1 : 2

12 9 ĠĢ yükü ve iģ temposu / Psikososyal riskler / Stres altında bulunduğu değerlendirilen personelin, kabiliyetlerine daha uygun iģlere yönlendirilmesi, sürekli olarak sağlanmakta iģ verimi artırılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Personel hakkında a) Fazla çalıģma yada atıl kalma b) Makina devir hızları c) Zaman baskısı d) ĠĢ bitim tarihleri baskısı konularında değerlendirme yapılarak, risk altında bulunduğu değerlendirilen personelin, kabiliyetlerine daha uygun iģlere yönlendirilmesi, sağlanmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

13 10 ĠĢte çeģitliliğin çok olmaması / Psikososyal risk etmenleri / ların kurumlarına olan aidiyetlerini ve verimlerini artırmak amacıyla motive edilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ları yönetimle ilgili kararlara katılım yönünden cesaretlendirilmeleri sağlanarak çalıģanlara daha esnek çalıģma düzeni sağlanmalıdır. : 4

14 11 arası iliģkilerdeki bozukluklar / Psikososyal risk etmenleri Gerekli görüldüğü durumda uzman desteği alması için destek verilebilir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamında kiģilerarası iliģkilerde bozuklukların giderilmesi için aģağıdaki sebepler araģtırılmalıdır. a) Sosyal yada fiziksel olarak izolasyon b) larla yada yöneticilerle olan iliģkiler c) arası çatıģmalar d) Sosyal desteğin azlığı : 4

15 12 Ġstifleme alanınnın çalıģma alanı içinde olması / Malzeme düģmesi, istif devrilmesi / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Malzeme istif alanlarının çalıģma alanı dıģında belirlenmesi Ġhtimal: 1 : 2

16 13 Ağır malzemelerin dengesiz istiflenmesi / Devrilme / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası TaĢınır Kayıt Malzeme deposu istiflemeye gerek kalmadan düzenlenmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ġstifleme alanlarının devrilme bölgesi kadar sınırlandırılması Ġhtimal: 1 : 2

17 14 Asansör havalandırmasının periyodik kontrolü / Arıza, yetersiz havalandırma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Asansör bakımı sözleģme ile yetkili firma tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Asansör kuyularının havalandırma sistemlerinin periyodik kontrolü yetkili firma elemanları tarafından zamanında yapılmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

18 15 Acil durum telefon listesi asılı değil / Acil durum müdahale gecikmesi, organizasyon eksikliği / Hasar, yaralanma, ölümlü iģ kazası. ların acil durumlarda ulaģacağı telefon numaralarını gösterir liste Acil Durum panosunda asılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ların acil durumlarda ulaģacağı telefon numaralarını gösterir liste iģyerine görülebilecek bir Ģekilde asılacaktır. : 4

19 16 ÇalıĢma ortamında sigara içilmesi / Açık alev kaynağı/ Kirli hava ortamı/ Hastalık, bağıl meslek hastalığı Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmemesi yasa gereği engellenmektedir ve uyarı levhaları de belirli noktalarda asılmaktadır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenecek ve uyarı levhaları asılacaktır. : 4

20 17 Pano kapaklarının açık olması / Elektrik çarpması / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ĠĢyerinde bulunan elektrik panoları kapalı ve sadece yetkili personel tarafından açılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ĠĢyerinde bulunan elektrik panolarının kapalı olması, ve sadece yetkili kiģiler tarafından açılması sağlanmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 4 : 4

21 18 Pano önlerinde yalıtkan paspas olmaması / Operatör Elektrik Akımına Kapılma / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Elektrik panolarının bulunduğu yerlerin zeminine yalıtkan paspas konularak, çarpılma tehlikesi giderilmelidir. ġiddet: 1 : 2

22 Elektrikli ekipmanın uygunsuz / 19 kullanımı / Elektrik teknisyen çarpılması / Yaralanma, iģ kazası ÇalıĢma ortamında kullanılan tüm elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ve amacı dıģında kullanılmaması önerilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamında kullanılan tüm elektrikli cihazların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ve klavuzunda belirtilen dıģında iģlerde kullanılmaması, amacı dıģında kullanılmaması sağlanacaktır. : 4

23 20 Hasarlı fiģ ve prizler / Elektrik Çarpılması / Yaralanma, Ölüm ÇalıĢma ortamı içerisinde kullanılan elektrik prizleri ile elektrikli ekipmanların fiģleri üzerindeki Öğrenciler/ yalıtkanların zarar görmesi halinde kesinlikle kullanılmamakta ve yenisi ile değiģtirilmektedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇalıĢma ortamı içerisinde kullanılan elektrik prizleri ile elektrikli ekipmanların fiģleri üzerindeki yalıtkanların zarar görmesi halinde kesinlikle kullanılmaması, yenisi ile değiģtirilmesi gerekmektedir. : 4

24 21 Ekranlı aracı rahat çalıģma pozisyonuna göre ayarlayamama / Ergonomi, antropometri / Meslek hastalıkları Fakültemiz de kullanılan ekranlı araçlar bilgisayarlardır. larda meslek hastalıklarına karģı gerekli önlemleri almaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ekran, çalıģanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. Ekran, çalıģanın çalıģma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

25 22 Uygun olarak boyutlandırılmamıģ ekran öğeleri / Ergonomi / Meslek Hastalıkları Ekranda görünen karakterler, resmi yazıģma kurallarına uygun, kolayca seçilir Ģekil ve formda, uygun büyüklüktedir. satır ve karakterler arasında yeterli boģluk bulunmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir Ģekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boģluk bulunmalıdır. : 4

26 23 ÇalıĢma ortamında sigara içilmemesi konusunda uyarı levha olmaması 3. Ģahıslar Kapalı ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenmekte ve uyarı levhaları belirli noktalarda asılmaktadır. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Kapalı ortamlarda ve tehlikeli ortamlarda sigara içilmesi engellenecek ve uyarı levhaları asılacaktır. : 4

27 24 ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği (yangın yönünde) yetersiz / Acil durum kaçıģ yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği yangın yönünde 80 cm. ve üzerindedir. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma ÇıkıĢ kapılarının minimum geniģliği yangın yönünde 80 cm olmalıdır. : 4

28 Merdiven korkulukları arası / dikme mesafesi 25 öğrenci çok fazla / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Korkuluklara konacak dikme mesafesi 2 m. Ve üzerindedir. olmalıdır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Korkuluklara konacak dikme mesafesi 2 m olmalıdır. : 4

29 26 Tuvalet sayıları yetersizliğinden kaynaklanabilecek problemler / Hijyen / Öğrenci YaklaĢık 1000 kiģinin bulunduğu binamızda yeteri kadar tuvalet bulunmakta ve günlük temizlikleri yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma 100 kiģiden fazla çalıģan/öğrencinın bulunduğu yerlerde 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet olmalıdır. 100 kiģiden az çalıģan/öğrenci olduğu yerlerde her 25 kadına 1 ve 25 erkeğe 1 tuvalet olmalıdır. : 4

30 27 Acil durumlarda yetersiz müdahale ve kaçıģ güçlüğü nedeniyle tehlike Ģiddetinin artması / öğrenci rmal aydınlatmanın kesilmesi halinde Jenaratör devreye girmektedir. Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Bütün kaçıģ yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilkyardım emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatmasının, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika sağlanması Ģarttır. Acil durum çalıģma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dakika olması gerekir. imalathane içerisinde acil durum aydınlatmaları mevcut, kaçıģ merdivenlerinde aydınlatma bulunmamaktadır. : 4

31 28 Acil durum aydınlatması yetersiz / Acil / durum kaçıģ öğrenci zorluğu / Yaralanma, ölümlü iģ kazası rmal aydınlatmanın kesilmesi halinde Jenaratör devreye girmektedir Sorumlu Ġhtimal: 4 ġiddet: 3 : 12 azaltma Bütün kaçıģ yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluģturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilkyardım emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatmasının, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika sağlanması Ģarttır. Acil durum çalıģma süresinin kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu taktirde en az 120 dakika olması gerekir. : 4

32 29 Acil durum planının içeriği eksik/hatalı / Acil / durum müdahale öğrenci yetersizliği / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Acil Durum panosunda duyurulmuģtur. Sorumlu ġiddet: 4 : 12 azaltma Acil durum planları içeriğinde; a) ĠĢyerinin ünvanı, adresi ve iģverenin adı, b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri f) AĢağıdaki unsurları gösteren iģyerini ve iģyeri bölümlerini gösteren kroki 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletiģim bilgileri 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma v eyangınla mücadele konularında iģyeri ġiddet: 3 : 6

33 30 Acil durumlarda elektrik kesilmesi sonucu personelin kaçıģ güzergahını / görememesi / Acil öğrenci durum kaçıģ problemi / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Fakültenin elektirik kesilmesi durumunda jenaratör devreye girdiğinden hissedilmemiģtir. Sorumlu ġiddet: 5 : 10 azaltma ĠĢletme içinde her alan için birer adet acil aydınlatma alınması gerekmektedir. : 4

34 31 Yerdeki yangın tüpleri / öğrenci Yangın tüpleri kolay ulaģılabilir olması için yerde durması daha uygun görülmüģtür. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Yerdeki yangın tüpünün 90 cm yükseklikte görülebilen bir yere asılmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 1 : 1

35 32 ların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalıģmaları mevcut / Ergonomi, postür problemleri / Yaralanma, meslek hastalıkları Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma lara gerekli eğitimler verilmelidir. Ġhtimal: 1 ġiddet: 1 : 1

36 33 Asansör ve ön aydınlatmaları yeterli / DüĢme / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Ortam aydınlatmaları, nesneler kolayca seçilebilecek ve gözü yormayacak Ģekilde sağlanmaktadır. Bütün katlarda sensörlü lambalarda buna destek olmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Ortam aydınlatmaları, nesneler kolayca seçilebilecek ve gözü yormayacak Ģekilde ıģık Ģiddeti ile aydınlatılacaktır. : 4

37 34 Asansörlerin periyodik kontrolü / Arıza / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Asansörün periyodik kontrolü yetkili firma tarafından düzenli periyotlarla yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Asansörlerin periyodik kontrolü yetkili firmalarca düzenli periyotlarla yapılmalıdır. Ġhtimal: 1 : 2

38 35 Uygun olmayan merdiven geniģlikleri ve basamak yükseklikleri / DüĢme / Yaralanma Merdiven basamak yükseklikleri ile geniģlikleri projeye uygun tasarlanmıģ, 4 basamağın üzerindeki yükseklikteki merdivenlere korkuluk ve trabzan takılmıģtır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Merdiven basamak yükseklikleri ile geniģlikleri Yapı standartları ölçüsünde yeniden tasarlanacak 4 basamağın üzerindeki yükseklikteki merdivenlere korkuluk ve trabzan takılacak ġiddet: 1 : 2

39 36 ÇalıĢma ortamında yemek ları giderilmesi / Biyolojik risk etmenleri / Hastalık, meslek hastalıkları Dersliklerde ve çalıģılan alanlarda yeme içme vs. gibi yapılmaması için uyarılar yapılmaktadır. Gıda ları için kantin mevcuttur. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma ÇalıĢma ortamında ve çalıģılan alanlarda yeme içme vs. gibi yapılmaması, Gıda ları için ayrı hijyenik oda sağlanacaktır. : 4

40 37 ĠĢyerinde yapılan iģlerden kaynaklanan yüksek düzeyde gürültü / Gürültü, Dikkat Eksikliği, / Meslek Hastalığı, Ziyaretçiler Gerekli özen gösterilmektedir. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 ĠĢyeri ların Gürültü ile Ġlgili lerden Korunmaları Açısından Değerlendirilmelidir. ĠĢ yerindeki gürültü maruziyeti sebebiyle kadın çalıģanlar öncelikli olmak üzere çalıģma süreleri kısaltılmalı Gürültü yayan kaynakların gürültü değerlerinin makine imalat değerlerine uygun olup olmadığı kontrol edilip, belirtilen değerden yüksek gürültü yayan ekipmanların periyodik bakım ve i yaptırılmalıdır. Organizasyon ile iģ ortamındaki gürültüye maruziyetin azaltılması sağlanmalıdır. Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması gereklidir. Makinelerin yerleģtirildiği zeminde, gürültüye ve titreģime karģı yeterli önlemler alınmalıdır. Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kiģi arasında gürültü önleyici engeller koyulmalıdır. Gürültüye maruz kalan kiģilerin gürültü kaynağı ile olan mesafeleri arttırılmalıdır. Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerler ses emici Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

41 38 Çevresel gürültünün sonucu olarak binalardan geçen yüksek gürültü / Gürültü, dikkat eksikliği / Meslek hastalığı, yaralanma / öğrenci Bina projede bilerlenen esaslara göre yeni Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Bina cepheleri ses geçirmez maddelerle kaplanarak, dıģarıdan gelen gürültülere maruziyet azaltılmalıdır. Ġhtimal: 1 ġiddet: 3 : 3

42 39 Panolarda Elektrik kaçağı / Elektrik / akımına kapılma / öğrenci Yaralanma, ölümlü iģ kazası Elektrik panoları çatılardan gelen yağmur suyuyla ıslanmakta. Bunun giderilmesi için Rektörlük ve Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile temas halinde çalıģmalar yapılmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Elektrik panolarının ıslanması önlenmelidir. : 4

43 40 Kullanıcı gözleri ile ekran arası mesafe / Ergonomi, antropometri, görme bozuklukları / Meslek hastalıkları Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Ekran, operatörün/çalıģanın çalıģma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. ġiddet: 1 : 2

44 41 lara iģ sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmemiģ / Bilgisizlik / Yaralanma, ölümlü iģ kazası Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma lara belirli periyotlarda, ve belirli sürelerde iģ sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmelidir. lara verilecek eğitimler, çalıģanların iģe giriģlerinde ve iģin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a)az tehlikeli iģyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli iģyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli iģyerleri için en az on altı saat olarak her çalıģan için düzenlenir. Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalıģanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kiģinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. : 4

45 42 GeçiĢ güzergahı üzerindeki malzemeler / Takılıp DüĢme / Yaralanma /öğrenci Malzemelere takılıp düģme sonucu oluģabilecek risklere karģı, çalıģma ortamında geçiģ güzergahları üzerinde herhangi bir malzeme bulundurulmamaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Malzemelere takılıp düģme sonucu oluģabilecek risklere karģı, çalıģma ortamında geçiģ güzergahları üzerinde herhangi bir malzeme bulundurulmayacaktır. ġiddet: 1 : 2

46 43 Zeminlerde Pürüz, AĢınma, Delik ve Döküntüler / Kayıp DüĢme / Yaralanma / öğrenci Bina içindeki bu tür hasarlar sık sık bakım ve onarımdan geçirilerek düzeltilmektedir. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma EğilmiĢ döģemeler, gevģek tahta döģemeler, eskimiģ veya çürük kalas döģemeler, kimyasal maddeler tarafından korozyona uğramıģ yerler veya binanın zamanla oturması sonucu eğrilmiģ döģemelerin onarımı yapılarak geçiģ güzergahlarının düz bir zeminden oluģması sağlanmalıdır. : 4

47 44 Kaygan Zemin / DüĢme / Yaralanma / öğrenci Gerekli tedbirler alınmaktadır. Sorumlu ġiddet: 3 : 9 azaltma Zemin temizliği sonrası kalan ıslaklıklar giderilene kadar DĠKKAT KAYGAN ZEMĠN yazılı tabela kullanılmalıdır. Kaygan zemini belirten tabelanın kullanıldığı düzenli periyodlarla kontrol edilmelidir. : 4

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir.

Rehberin Risk Değerlendirmesi ne iliģkin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nın izniyle tercüme edilmiģtir. Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ĠSGĠP (Türkiye`de ĠĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıģtır.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK

önlem alın T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK 1. Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

GENEL ÇALIŞMA ESNASINDA

GENEL ÇALIŞMA ESNASINDA Sayfa No : 1 (şiddet): Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti, O (Olasılık): li olayın meydana gelme olasılık R (in Ağırlığı): Ş*O Tüm Çalışma Alanında Bulunan Ortak ler Alınan önlem Tespit edilen eksiklikle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı