DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi kapsamında kurularak eğitim öğretim hayatına baģlayan bölümümüz Eğitim sürecinde bölge planından kentsel tasarım ölçeğine kadar bütün planlama kademelerinde bir kentin tarihsel, sosyal kültürel, ekonomik ve kurumsal hukuksal dinamiklerini gözlemleyerek, elde ettiği mekânsal iģlevsel bilgileri, veri tabanı oluģturarak çözümleyebilecek, temel mühendislik bilgilerinin yanısıra tasarım planlama uygulama becerileri de kazandırılmıģ, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, giriģimci, alternatifli düģünebilen, disiplinlerarası ekip çalıģmasına uyum göstermenin ötesinde gerektiğinde sorumluluk alabilen, öz sorgulama yapabilen, sürekli öğrenmeye ve kendini geliģtirmeye odaklanmıģ tasarımcı teknik iģ gücünü yetiģtirme amacını taģımaktadır. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğretim çalıģmaları ve akademik bilimsel faaliyetlerini, ġehircilik Anabilim Dalı ve Bölge Planlama Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı ile yürütmektedir. Bölümümüz, 1998 yılında baģladığı Lisansüstü eğitimini, günümüzde Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında ġehircilik Bilim Dalı ve Bölge Planlama Bilim Dalı Yüksek Lisans ve 2008 yılı itibarıyla ġehir ve Bölge Planlama Doktora programlarıyla devam ettirmektedir. 15 yılı aşan eğitim öğretim geçmişine sahip olan Bölümümüz, bugün gelinen noktada, yüklendiği misyonun gereği olarak, ulusal uluslararası akademik bilimsel çalışmalar ve ortak katılımlı projeler ile akademik vizyonunu geliştiren, güncel gelişmeleri eşliğinde öz sorgulamalar ile ders plan programlarını güncelleyen yenilikçi ve çağdaş bir anlayışla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim kadromuzda; 1 Doçent Doktor, 7 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. MĠSYON ġehir plancısı unvanı ile mezun olan öğrencilerimizin, planlanmayı sadece iki boyutlu tasarım çalıģmaları olarak değil, aynı zamanda geleceğe dönük karar verme sürecinde alternatif üretme, farklı düģünebilme, kamu yararı ve etik değerler üzerine kurgulamalarına katkıda bulunmak. YaĢanabilir sağlıklı kentsel mekânlar oluģturulmasına, mevcut kentlerin mekânsal yaģam kalitesi yüksek alanlara dönüģtürülmesine katkı sağlamak, Ülke sorunlarını ve potansiyel dinamiklerini irdeleyerek, esnek çözüm olanakları eģliğinde alternatifler üreten ve alternatif çözüm yollarını değerlendirebilen, Mekânsal iģlevsel planlama sorunları tanımlayabilen ve oluģturduğu veri tabanları üzerinden değerlendirerek, sorunlara yönelik sürdürülebilen çözümler sunabilen, YerleĢmelerin dönüģümünde etkili olabilecek sosyal kültürel, çevresel, ekonomik, kurumsal, v.b etmenleri bütüncül bakıģ açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen plancılar yetiģtirmektir. VĠZYON Kentsel yerleģmelerin yeniden yapılanma ya da yeniden imar süreci olarak adlandırılan mekânsal ve iģlevse değiģim dönüģüm sürecinde etkin rol üstlenecek, sahip olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde, planlama sürecinin her aģamasında kamu yararı ilkesini temel edinen meslek ve bilim adamlarının yetiģtirilmesidir. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI 1 ġehircilik Bilim Dalı 2 Bölge Planlama Bilim Dalı

2 ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E POSTA UZMANLIK ALANI Doç.Dr.Koray ÖZCAN ġehircilik Kent ve Planlama Tarihi Kentsel Koruma Yenileme Yrd.Doç.Dr.Rahmi ERDEM ġehircilik Kentsel Tasarım, Kentsel Çevre Koruma Yrd.Doç.Dr.Ümmügülsüm TER ġehircilik Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama Kentsel DıĢ Mekân Tasarımı Yrd.Doç.Dr.M. Çağlar MEġHUR ġehircilik Arazi ve Arazi Düzenlemesi Ġmar UyuĢmazlıkları, Kentsel Koruma Yrd.Doç.Dr.H. Filiz MEġHUR ġehircilik BiliĢim Teknolojileri Engelliler için Planlama, Toplu Konut Alanları Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPÇU ġehircilik Kent Morfolojisi Kent ve TaĢınmaz Ekonomisi Yrd.Doç.Dr.Çiğdem ÇĠFTÇĠ Bölge Planlama Sosyal Altyapı PlanlamasıHavza Planlama ve Yönetimi Yrd. Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK Bölge Planlama Ekonomik Coğrafya Endüstriyel Kümelenme Öğr.Grv.Dr.A. Osman ÇIBIKDĠKEN ġehircilik Sayısal Analiz Yöntem ve Teknikleri, Sayısal Modeller ArĢ.Gör.Dr.Dilek Koç SAN ġehircilik Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Algılama ArĢ.Gör.Dr.Arzu TAYLAN ġehircilik Doğal Afetler ve Risk Yönetimi ArĢ.Gör.Elif GÜNDÜZ Bölge Planlama Turizm Planlaması ArĢ.Gör.Fadim YAVUZ ġehircilik Havza Planlaması ve Yönetimi, Ekolojik Planlama ArĢ.Gör.M. Serhat YENĠCE Bölge Planlama Kentsel Koruma Yenileme ArĢ.Gör.Sedef ERYĠĞĠT ġehircilik UlaĢım Planlaması, Toplu TaĢım Sistemleri ArĢ.Gör.Neslihan SAĞ ġehircilik Kıyı Alanları Planlaması Kentsel DönüĢüm ArĢ.Gör.M. Akif SAĞ Bölge Planlama Bölgesel Ekonomi ĠĢgücü Pazarı ve Teknoloji EtkileĢimi ArĢ.Gör.Kadriye TOPÇU ġehircilik Kentsel Tasarım, Kentsel Kimlik ve Ġmge ArĢ.Gör.Sinan LEVEND ġehircilik Stratejik Mekânsal Planlama

3 ġehir Ve Bölge Planlama A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem ġehir Stüdyosu -I Urban Studio ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kamusal Ortak Mekanların Düzenlenmesi Design Of Public Space ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Havva Filiz MeĢhur Yeni Teknolojiler Ve Kentlerin Geleceği New Technologies And The Future Of Cities ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi Türkiye'de MetropolleĢme Süreci Ve Mekansal Boy. The Metropolitan Process Of Turkey And Spatial Dimensions Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi Sosyal Donatımların Arazi Kullanım Belirleyicileri Deterministics Of Land Use Of Public Facilities Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Oğuz Özbek Kent Planlama Kuramı Urban Planning Theory Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Oğuz Özbek Bölgesel GeliĢme Planlaması Regional Development Planning Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu ġehircilikte Gayrimenkul GeliĢtirme In Urban Planning Real Estate Development ġehircilik 8 3 ġehir Ve Bölge Planlama A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem ġehir Stüdyosu II Urban Project II ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem Tarihi Çevreyi Koruma Politikları Conservation Policies ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kent Merkezlerinde Yaya Bölgeleri Tasarımı Design Of Pedestrian Space Ġn City Centre ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması Urban Recreation Planning ġehircilik Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Kent Bilgi Sistemi Uygulaması Applıcatıon Of Urban Informatıon System ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çağlar MeĢhur Kent Planlamada Uygulama Sorunları Implementation Problems Ġn Urban Planning ġehircilik Doç. Dr. Koray Özcan Anadolu-Türk Kenti Anatolian-Turkish Town ġehircilik Doç. Dr. Koray Özcan Yeniden Ġmar Sürecinde Türk Kenti Turkish Town Ġn Reconstruction Process ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Havva Filiz MeĢhur Konut Alanları Planlaması Housing Planning ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu Kentlerin Yeniden Yapılanmasında Ekonomik Boyut Urban Restructuring And Economy ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu Kent Morfolojisi Urban Morphology ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi ġehirsel Sistemler Urban Systems Bölge Planlama 8 3

4 DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiye'de MetropolleĢme Süreci Ve Mekansal Boyutları 1- MetropolitenleĢme Olgusu Ve Metropoliten Alan Kavramı 2- Tarih Ġçinde Metropoliten Kent Çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu Ve Metropoliten Çeper Kavramı 3- Sanayi Öncesi Kentten Global Kente: GeliĢmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde GeliĢim Ve DönüĢüm Süreçleri4- GeliĢmiĢ Ülkelerde Kent Çeperinde GeliĢim Ve DönüĢüm Süreçleri 5- GeliĢmiĢ Ve GeliĢmekte Olan Ülkelerde MetropolitenleĢme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi DönüĢüm Süreçlerinin KarĢılaĢtırılması 6- KüreselleĢme Sürecinde Kent Çeperi 7- KüreselleĢme Süreci DeğiĢim Öğeleri Bağlamında Ekonomik Yapı, Sosyal Yapı Ve Mekân 8- Sözlü Sınav 9- Türkiye'de Metropoliten Kent Olgusu Ve Metropoliten Planlama 10- Ġstanbul Metropoliten Alanı Analizleri 11- Ankara Metropo Sosyal Donatımların Arazi Kullanım Belirleyicileri 1-GiriĢ, Kavramsal Çerçeve, Kamusal Donatıların Planlama Sistemindeki Yeri 2- Yapısalcı Kent Teorisi Ve Arazi Kullanımı Ġle ĠliĢkisi 3- Kamusal Donatıların Makro Ölçekli Yer Seçimi Teorileri 5-Klasik Yer Seçimi Teorileri 6-Yer Seçimi Faktörleri 8-Sözlü Sınav 9-Donatı Türlerine Göre Metropoliten Alanda Yer Seçimi Kriterleri 11-Bilgi Teknolojileri Ve GloballeĢmenin Kamusal Donatı Yer Seçimine Etkileri 13-Ödev Sunumu Ve Sözlü Sınav The Metropolitan Process Of Turkey And Spatial Dimensions 1- Metropoliten Area, Metropoliten City. 2- The Metropolitan Periphery Ġn History 3- Metropolitan Periphery: From Pre Ġndustry City To Global City Ġn Developing And Developed Country. 4- Transformation Process Of Metropolitan Periphery Ġn Developed Country 5- Comparative Analysis Of Socio-Spatial And Economic Structure Of Developed And Developing Metropolis Ġn A Global Perspective 6- Globalization Period: Economic, Social And Spatial Characteristics. 7- The Metropolitan Periphery Ġn Globalization Period 8- Oral Exam 9-Metroplitan Process Of Turkey 10 Macroform Of Istanbul Ġn Globalization Period 13- Homework Oral Exam 14- Homework Deterministics Of Land Use Of Public Facilities 1-Introduction And Constitutional Framework Interaction, Public Facility To Planning System 2-Urban Structure Theory And Lan Use Planning Relation To Public Facility 3- Locational Theory Of Public Facilities In Macro Planning Level 5- Classical Locational Theories 6- Locational Factors 8- Oral Exam 9- Types Of Public Facilities Which Can Be Located On Metropolitan Areas 11- Impact Of Informational Tecnologies And The Fact Of Globalization On The Location Decision Making Yeni Teknolojiler Ve Kentlerin Geleceği 1-Teknolojik GeliĢmelerin Tarihsel Süreç Ġçerisindeki GeliĢimi Ve Mekâna Etkileri 2-Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojilerindeki Yeniliklerin Kentsel Mekânda Meydana Getirdiği DeğiĢiklikler 3-BiliĢim Teknolojileri Ve Bu Teknolojilerin Sosyal Ve Mekânsal Sonuçları 4- Yeni Teknolojiler Ve Kentsel Mekâna Etkileri 5- Yeni Teknolojilerin Mekânsal Ve YaĢamsal Etkilerinin Değerlendirilmesi Kent Planlama Kuramı Bu Ders Kapsamında, Planlama Disiplininin GeliĢimi, Yerel Ve Ulusal Planlamanın Mantığı, Planlama Yönelimleri, Alternatif Planlama YaklaĢımları, Etkili Planlama Ve Siyasal Gerçeklikler, Planlamada Amaç Belirleme YaklaĢımları, Planlamada Yeni Çok Yönlülük, ĠletiĢimsel Söylev Kuramları, Stratejik Planlama, Planlama Ahlâkı, Planlamada Güç Ve ÇatıĢma, Sosyal Öğrenme Süreci Olarak Planlama, Sosyal Reform Olarak Planlama Konuları Üzerinde Durulacaktır. New Technologies And The Future Of Cities 1-The Ġmpact Of Technological Developments On Spatial Change Ġn A Historical Prespective. 2-The Spatial Effects Of Ġnformation And Communication Technologies(Ict) Ġn Historical Perspective 3-The Social And Spatial Effects Of Technological Developments 4- New Technologies And Urban Ġmpacts Of Them 5-The Evaluation Of Spatial And Vital Effects Of Ict Urban Planning Theory In This Course, The Subjects On The Evolution Of Planning Profession, Rationale Of Local And National Planning, Planning Orientations, Alternative Rationalities Ġn Planning, Effective Planning And Political Realities, Approaches To Goal Setting Ġn Planning, New Comprehensiveness Ġn Planning, Theories Of Communicative Discourse, Strategic Planning, Planning Ethic, Power And Conflict Ġn Planning, Planning As Social Learning And Planning As Social Reform Are Argued Bölgesel GeliĢme Planlaması Regional Development Planning Bu Ders Kapsamında, Ġktisat, Mekân Ve Planlama, Bölgesel GeliĢme Ve Az GeliĢmiĢlik, Yer Seçim In This Course, The Subjects On Economics, Space And Planning, Regional Development And Kuramları, Emeğin Mekânsal Bölünümü Ve Bölgesel-Endüstriyel Modeller, Teknolojik Yenilik, Underdevelopment, Location Theories, Spatial Divisions Of Labor And Regional Ġndustrial Models, Ġmalattan Hizmetlere GeçiĢ, Turizm Ve Bölgesel GeliĢme, Bölgesel Politika Ve Mekânsal Planlama, Technological Ġnnovation, Shift From Manufacturing To Services, Tourism And Regional Develop Kurumlar, Aracılar Ve Yetki Alanları, Bölgesel Planlama Sürecinde Formülasyon Ve Uygulama Ve ment, Regional Policy And Spatial Planning, Ġnstitutions, Agents And Domains, Formulation And Örnek Bölgesel GeliĢme Projeleri Konuları Üzerinde Durulacaktır. Ġmplementation Ġn The Planning Process And Case Studies Of Regional Development Are Discussed ġehir Stüdyosu -I YerleĢim Alanları Ġçinde Veya Yakınında Yer Alan Kentsel, Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Özelliği Olan Yerlerde Bulunan ġehir Dokusunun Analiz Edilmesi. Kentsel GeliĢme Dinamikleri Ġle Bağlantılı Olarak, Bu Alanların Korunması Ve Fiziki Ve / Veya Sosyal Sürdürülebilirliklerinin TartıĢılması. Seçilen Alan Özelinde Üretilen Plan Kararlarının Fiziki, Sosyal Ve Ekonomik Uygulanabilirliklerinin Sorgulanması. Urban Studio Choosing An Urban Texture That Has A Statute Of Archeologic, Natural, Historical Site Ġn Or Near Residential Areas And Analysing Ġt. Discussing About Their Physical And Social Sustainabilities And With The Urban Dynamics. Examining The Physical, Social And Economic Planning Policies And Their Practicability By The Choosen Area.

5 Kamusal Ortak Mekanların Düzenlenmesi Bu Dersin Amacı, Kentlilerin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Ve Fiziksel Gereksinimlerini KarĢılamaya Yönelik Olarak YaĢam Kalitesi Yüksek, YaĢanabilir Kentlerin OluĢturulmasında Kamusal Ortak Me kanların Önemi Ve Düzenleme Ġlkeleri Konularında Bilgilenmenin Sağlanmasıdır.Bu Kapsamda, Ka musal Ortak Mekan Kavramı, Ortak Mekan-Tasarım ĠliĢkisi, Kamusal, Yarı-Kamusal, Özel Mekanlar, Kamusal Ortak Mekan Düzenleme Ġlkeleri, DıĢ Mekan Tasarımı Ve Peyzaj Düzenlemeleri ĠliĢkisi, Engelliler Ġçin Ortak Mekan Tasarımı, Kent Mobilyaları Ve Örnek Uygulamalar Üzerinde Durulacak Yeniden Ġmar Sürecinde Türk Kenti Bu Dersin Amacı, Türk Kentlerinde Yeniden Ġmar Sürecini Harekete Geçiren Dinamiklerin Tanımlanarak, Kentsel Mekân Organizasyonları Üzerindeki (Olası) Etkilerinin Tarihsel Ve Kavramsal Arka Plân EĢliğinde Ġrdelenmesi Ve Yeniden Ġmar Sürecinde Kentsel GeliĢme Stratejileri Üzerine Üretilen Model ArayıĢlarının Yöntem Kurgusu Açısından TartıĢılmasıdır. Bu Ders Kapsamda, Türk Kentlerinin Yeniden Ġmar Sürecine ĠliĢkin Kavramsal ArayıĢlar Ve Tarihsel Arka Plân, Yeniden Ġmar Sürecinin Mekânsal Ve ĠĢlevsel Dinamikleri Ve Mekânsal Organizasyonlar Üzerindeki (Olası) Etkileri, Kentsel GeliĢme Modelleri Ve Yöntem Kurgusuna ĠliĢkin ArayıĢlar TartıĢılacaktır Anadolu-Türk Kenti Bu Dersin Amacı Anadolu Türk Kenti Kavramının Sistem YaklaĢımı Kapsamında EĢ Zamanlı Kent Modelleri EĢliğinde Ġrdelenmesi Anadolu-Türk Kentlerinin Mekânsal Örgütlenmesinde Etkin Olan Siyasal, Yönetsel, Sosyal, Kültürel, Ekonomik Ve Teknolojik Unsurların Tarihsel Ve Mekânsal Arka Plân EĢliğinde Tanımlanması Ve Geleceğe Dönük Planlama ÇalıĢmalarına Altyapı OluĢturmasıdır. Bu Kapsamda, Anadolu-Türk Kentinin Tarihsel Arka Planı, YerleĢme Sistemi Ve Kent Modelleri Arasındaki ĠliĢkiler, Mekânsal Örgütlenme Düzenini Biçimlendiren Unsurlar Ve Planlama Deneyimlerini Biçimlendiren Dinamikler TartıĢılacaktır ġehirsel Sistemler 1- Sistem YaklaĢımı Ve Genel Sistem Kuramı, 2- ġehirsel GeliĢme Süreçleri 3- ġehirsel Sistemlerin Evrimi, Küresel Ağlar Ve ġehirleģme Üzerine Etkileri 4- KentleĢme Döngülerini GeliĢmiĢ Ve GeliĢmekte Olan Ülkeler Açısından Değerlendirme 5- Kent Ve Bölgelerin Fonksiyon Ve Formlarını Belirleyen Etmenler 8-Sözlü Sınav 9-YaĢam Kalitesi, Sosyal Adalet, Çevre Koruma Ve Ekonomik Etkinliği GeliĢtirmeye Yönelik Kuramsal Çerçeve 11- Kentsel Büyümeyi Yönlendiren Global Trendler 12- Kentsel Büyüme Modeller Konut Alanları Planlaması 1-Dünyada Ve Ülkemizde Konut Alanları Planlanması Ve Tasarımı 2-ÇağdaĢ Konut Alanları Tasarımı Ġlkelerinin Mekânsal Ve Sosyal Bağlamda TartıĢılması 3- Konut Kültürü, Konut-YaĢam Tarzı, Konut-KomĢuluk ĠliĢkisi 4- Türkiye'de Konut Politikası, Konut Sunum Biçimleri, Konut Üretim Modelleri 5- Kentsel Yayılma Kavramı Ve Kent DıĢı Konut Alanlarının Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri 6-Kentsel DönüĢüm Bağlamında Konut Alanları 7-Teknolojik GeliĢmelerin Konut Alanları Tasarımına Etkileri Design Of Public Space The Aim Of This Course Ġs To Ġnform About Design Principles And The Ġmportance Of Urban Public Space For Constitute Of Livable Urban Areas Serving Socio-Cultural, Economic And Physical Needs Of People.In This Context, Public Space Theory, Ġnteraction Between Public Space And Spatial Design, Public, Semi-Public, Private Space, Design Principles Of Public Space, Relationship Between Spatial Design And Landscape Design, Design Of Outdoor Space For Disabled People, And Case Studies Are Discussed. Turkish Town Ġn Reconstruction Process The Aim Of This Course Ġs To Define Dynamics Of The Urban Reconstruction Process Ġn Turkish Towns And Examine The Ġts Ġmpacts On Urban Spatial Organization Depending On The Conceptual And Historical Background, And Also Argue The Spatial Development Models Ġn The Reconstruction Process Ġn Terms Of Methodological Frame. In This Course, The Historical Development And Conceptual Background Of Reconstruction Process Ġn Turkish Towns, Spatial And Functional Dynamics Of Reconstruction Process And Ġts Ġmpacts On The Spatial Organizations And Urban Development Models, And Also Ġts Methodological Framework Are Argued. Anatolian-Turkish Town The Aim Of This Course Ġs To Define "Anatolian Turkish Town" By Using The System Approach And Urban Models Which Occurred Simultaneously And Determine To The Main Factors Such As Social, Cultural, Economic, Political, Etc. Which Are Affected On The Spatial Organization Of Anatolian-Turkish Towns Depending On The Historical And Spatial Background And Also Contribute The Planning And Designing Attempts On Turkish Towns To The Future According To The Spatial Background. In This Frame, Historical Background Of Anatolian-Turkish Town, Relations Between Urban Network And Urban Models, The Dynamics Effecting On The Spatial Organization Of Turkish Towns And Urban Planning Practices On Turkish Towns Are Argued. Urban Systems 1-Theory Of General System 2-Urban Developments Processes 3- Evolution Of Urban Systems, Global Networks And Their Effects To Urbanization 4- Cycles Of Urbanization 5- The Forces That Shape The Structure And Function Of Cities And Regions 8-Oral Exam 9-Theories Relation Into Improving The Economic Performance, Quality Of Life, Social Equity And Environmental Conservation Of Urban Areas 11-Global Trends Effecting Urban Economic Growth 12- Urban Housing Planning 1-Housing Planning And Design Ġn General Terms.2-Contemporary Housing Design Principles Ġn Terms Of Spatial And Social Aspects. 3-Housing Culture, Different Life Style And The Relation Between Housing And Neighbourhood 4- Housing Areas, Housing Types And Ġts Characteristics And Housing Policies Ġn Turkey5- Urban Sprawl And Residential Reasons Ġn Housing Areas At The Periphery Of Cities 6- Hosing Areas Ġn Terms Of Urban Renewal 7-The Effects Of Technological Developments On Housing Planning And Design Principles Kent Bilgi Sistemi Uygulaması Kbs Ye GiriĢ, Tanımlar, BileĢenler Ve Temel Özellikleri, Kbs Uygulayan Belediyeler, KarĢılaĢılan Sorunlar, Ġdeal Bir Kbs Ġçin Model GeliĢtirme, Örnek Proje Hazırlandırılması, Arcgis9.3 YazılımıveÖzelliklerinin Projede Uygulanması, ġbp Açısından Kbs Nin Önemi, Konumsal Analizlerle Uygulama Applıcatıon Of Urban Informatıon System Uıs To Access Definitions, Components And Basic Features, Uıs Application, Municipalities, The Problems, An Ġdeal Uıs For Model Development, Model Project Prepare, Arcgis9.3 Software Features And Project Ġmplementation, The Urban And Regional Planning Ġn Terms Of Uıs Ġmportance Of, Spatial Analysis, With Application

6 Kent Planlamada Uygulama Sorunları 1-Kent Planlama Sürecinde Farklı Ölçeklerde Üretilen Planlar Arasındaki ĠliĢkinin (Planlama HiyerarĢisinin) Ġrdelenmesi 2- Kentsel Mekân OluĢumu Açısından En Belirleyici Araç Olan Uygulama Ġmar Planının Tanımı Ve EleĢtirisi 3-Mekânın OluĢumuna Yön Veren Aktörlerin Rol PaylaĢımına ĠliĢkin Sorunlar 4- Kent Planlarının Uygulanması Sürecinde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler 5-Söz Konusu Yöntem Ve Tekniklerin Ortaya Çıkardığı Sosyal Ve Mekânsal Sorunlar Kentlerin Yeniden Yapılanmasında Ekonomik Boyut Uluslar Arası Ekonomik Ve Politik Yeniden Yapılanmanın Etkisi Ġle Dünyada Ve Ülkemizdeki ġehirlerde Servis Sektörü Ve ġehir Merkezinin Transformasyonu; UlaĢım Ve ĠletiĢimdeki Teknolojik GeliĢmelerin Sebep Olduğu Yeni ġehirleģme Eğilimleri; Metropoliten Bir Kent Olarak Ġstanbul'un ġehir Yapısındaki Transformasyonun Ġncelenmesi Ve Ġstanbul'un Bir Dünya ġehri Olması Ġçin Öneriler. Üçüncü Dünya Ülkelerinin Ekonomik Yapıları Ve Kentsel Ekonomi Politikaları. Bölgesel Ve Sektörel Büyümenin KentleĢmeye Etkileri ġehir Stüdyosu -II 1- YerleĢmelerin Mekânsal Çözüm Alternatiflerinin Hazırlanması, ĠĢlevler Arasında Uyum, Arazinin Etkin Kullanımı, EriĢebilirlik, Doğal Ve Tarihsel Değerlerin Korunması, Çevreyle Uyumlu ĠĢlevsel Mekan Tasarımı, Kentsel Kimlik OluĢturma, YerleĢim, UlaĢım Ve YeĢil Alan Sistemlerinde Kademelenme Gibi Planlama Ġlkeleri Doğrultusunda Sosyal, Ekonomik GeliĢme Ve DeğiĢim Ġle Uyumlu Yeni Mekan Organizasyonunun Belirlenmesi Ve Planlamada Uygulamayı Yönlendirecek Araçların Ortaya Konması Tarihi Çevreyi Koruma Politikları Koruma Olgusunun Tarihi GeliĢiminin Ġncelenmesi. Bu AnlayıĢın Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri Ve Günümüze Kadarki GeliĢim Süreci. Uluslararası Ve Ulusal Düzeyde Tarihi Çevreyi Koruma Ġlkeleri. Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, A.B.D. Vb. De Uygulanan Koruma Politikalarının Yasama, Örgütlenme, Ekonomik Destek Açılarından Ġrdelenmesi Kent Merkezlerinde Yaya Bölgeleri Tasarımı Bu Dersin Amacı, Kentsel Mekan Kalitesinin ĠyileĢtirilmesinde, YaĢanabilir Mekanların OluĢturulmasında Ve Düzenlenmesinde Yaya Bölgelerinin Öneminin Ortaya Konması, YayalaĢtırma Süreci Ve Teknikleri Hakkında Bilgilenmenin Sağlanmasıdır. Ders Kapsamında Ġnsan-Çevre ĠliĢkileri, Açık Alan Kavramı, Yaya Bölgesi Ve YayalaĢtırma Kavramı Ve GeliĢim Süreci, Yaya-Araç ĠliĢkisi, Yaya Bölgeleri Tasarım Süreci Ve Tasarım Ġlkeleri, Yaya Bölgelerinde Peyzaj Tasarımı, Woonerf Tasarım Ġlkeleri Ve Örnek Uygulamalar Üzerinde Durulacaktır Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması Bu Dersin Amacı, Doğal Çevrenin Kent Ġçerisindeki Uzantıları Olan Kentsel Rekreasyon Alanlarının Öneminin Ortaya Konması, Gereksinimlere Cevap Verebilecek Nitelikte Planlanması Ġçin Rekreasyonel Aktiviteler, Planlama Süreci Ve Düzenleme Ġlkeleri Hakkında Gerekli Bilgilenmenin Sağlanmasıdır.Ders Kapsamında, Rekreasyon Tanımı Ve GeliĢimi, Rekreasyon Türleri, Rekreasyonel Aktiviteler, Rekreasyonu Etkileyen Etmenler, Rekreasyon Kaynakları, Rekreasyon Talebi Ve Kestirimi, Rekreasyon Alan Planlaması, Rekreasyon Alan Planlamasında Alan Normları Ve Donatım Elemanı Seçimi Konuları Üzerinde Durulacaktır. Implementation Problems Ġn Urban Planning 1-The Analysis Of Planning Studies Ġn Different Scale And The Relation Between Them (Planning Hierarchy) 2-The Definition And Question Of Local Physical Plan Which Has A Crucial Role On The Formation Of Urban Space. 3-The Actors Ġn The Formation Of Urban Space. 4-Instrument And Techniques Ġn The Process Of Local Physical Plan Ġmplementation. 5-The Social And Spatial Problems Which Are Sourced From Ġmplementation Ġnstruments And Techniques Urban Restructuring And Economy The Ġmpact Of Ġnternational Economic And Political Restructuring On Service Sector On National And Ġnternational Cities And Transformation Of Urban Centers; New Urbanization Trends As A Result Of Technological Development Ġn Transportation And Communications; Investigation Of Restructuring Of Istanbul's Urban Structure And Proposals For Istanbul Ġn Order To Become A World City. Economic Structure And Urban Economies Ġn Third World. Impacts Of Regional And Sectoral Growth To Urbanization. Urban Project II 1- Determination Of New Spatial Organization Along With The Planning Principles -Such As Preparation Of Spatial Solution Alternatives Of Settlements, Consistence Between Functions, Efficient Use Of Land, Availability, Conservation Of Natural And Historical Values, Design Of Functional Spaces As Consistent With Environment, Constitution Of Urban Ġdentity, Hierarchical Organization Of Settlement, Transportation And Green Area Systems-, As Consistent With The Social, Economic Development And Change; And Ġdentification Of The Tools Ġn Planning That Can Direct Ġmplementation. Conservation Policies Analysing The Historical Background Of Conservation Understanding. The Reasons For The Emergence Of Conservation Approaches-A Look At The State Of Art. Attempts At Ġnternational And National Guidelines And The Ġmplementation Of The Conservation Policies Ġn Terms Of Legislation, Organization, Economic Support By The Cases Britain, France, Italy, Germany, Belgium, Greece, Bulgaria, Russia, Egypt, Usa Etc.. Design Of Pedestrian Space Ġn City Centre The Aim Of This Course Ġs To Stress The Ġmportance Of Pedestrian Areas Both Ġn The Ġmprovement Of Urban Spatial Quality And Constitution Of Livable Urban Areas And To Ġnform About Design Principles And Process Of Pedestrianization. In This Course, Relationships Between Human And Environmet, Open Space Theory, Theory And Development Of Pedestrian Space And Pedestrianization, Relationship Between Pedestrian And Vehicular Traffic, Design Process And Principles Of Pedestrian Malls, Landscape Design Of Pedestrian Areas, Woonerf Design Principles And Case Studies Are Discussed. Urban Recreation Planning The Aim Of This Course Ġs To Stress The Ġmportance Of Urban Recreation Areas Being A Part Of Natural Environment Ġn City And To Ġnform About Recreational Activities, Planning Process And Planning Principles For Serving Needs. Recreation Theory, Types Of Recreation, Recreational Activities, Factors Affecting On Recreation, Recreation Resources, Demand Of Recreation And Forecasting Of Recreational Demand, Principles Of Recreation Planning, Spatial Norms And Amenities Ġn Recreational Planning Are Discussed Ġn This Course.

7 Kent Morfolojisi Morfolojinin Tanımı Teorik Temel Ve Kent Morfolojisi Okulları ġehirlerin Tarihi GeliĢimi Kent Formları YerleĢmelerin GeliĢimi Ve Büyüme Süreçleri Türkiye?Den Seçilen Örneklemlerden, Dokusal, Plansal Ve Mekânsal Analizler Urban Morphology Description Of Urban Morphology, Theoretical Basis And The Schools Of Urban Morphology, Historical Evaluation Of Cities Urban Forms, Principle And Secondary Urban Elements; The Development Of Settlements ; Settlements And Growth; Plan Analysis, Spatial Methods For Studying And Analysing The Urban Patterns, Analysis On A Sample Area Selected From Turkey ġehircilikte Gayrimenkul GeliĢtirme ve Değerleme In Urban Planning Real Estate Development and Valuation 1 Gayrimenkul (TaĢınmaz) değerlemesinin önemi, 2 ġehircilikte Değerleme yöntemleri, 3 ġehircilikte 1 Importance of real estate valuation. 2 In Urban Planning Perspective Methtos of valuation. 3 In Değer kavramı, ekonomik rant ve spekülasyon. 4 ġehir Planlamada Yer seçimi teknikleri; 5 ġehirsel Urban Planning; Economic rent and speculation. 4 In Urban Areas Location techniques; 5 Urban and Mekânsal analiz; 6 Gayrimenkul konusunda talep analizi; 7 Pazar araģtırması modelleri. 8 UlaĢım ve Spatial analysis; 6 Market demand analysis for real estate projects; 7 Market research models; 8 New iletiģimdeki teknolojik geliģmelerin sebep olduğu yeni ĢehirleĢme eğilimleri; urbanization trends as a result of technological development in transportation and communications;

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI : MİMARLIK FAKÜLTESİ : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI Fakülte/MYO/YO Adı : Bölüm/Program Adı : MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DEMİ... 2 1. SINIF BAHAR DEMİ... 3 2. SINIF GÜZ DEMİ... 5 2. SINIF BAHAR DEMİ... 7

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri :

Kimlik Bilgileri : Eğitim Bilgileri : ÖZGEÇMİŞ Kimlik Bilgileri : Adı Soyadı: Cemal ARKON Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir / 23.03.1946 Medeni Durum: Evli, İki Çocuklu Yabancı Dili: İngilizce Uzmanlık Alanı: Şehir Planlama / Kentsel Tasarım/ Koruma

Detaylı

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3

APPLICATION CRITERIA CURRICULUM: CP 253 Statistical Methods for Planners (3-0) 3 CP 343 Urban Economics (3-0) 3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CITY PLANNING MASTER PROGRAMME APPLICATION CRITERIA 1. Graduates who have a Bachelor degree in any field can apply fort he City Planning Master Program. 2. Students who do

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

PEYZAJ MĠMARLIĞINDA BĠLĠMSEL SUNU Z PYM5002 PLANLAMASI VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ TEZ AġAMASI DERS AġAMASI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS PLANLARI ANABĠLĠM DALI PEYZAJ MĠMARLIĞI BĠLĠM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL ADI T+U+L KREDİ AKTS SBP101 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 600 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi 2 2 6 Sistemleri

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 803 Korunan Alan ve Milli Park Planlamaları 2 2 6 2 804

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Bu gruptan ne kadar AKTS kredilik ve ulusal kredilik ders. Dersler öğretim üyelerinin kodlarına göre açılmıştır. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT RAPORU

Bu gruptan ne kadar AKTS kredilik ve ulusal kredilik ders. Dersler öğretim üyelerinin kodlarına göre açılmıştır. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tarih: 22.05.2017 MÜFREDAT RAPORU Akademik Birim Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Tür Doktora Bölüm Astronomi ve Uzay Bilimleri (DR) Eğitim Yılı 2017-2018 Ders Tipi Kod Ad Dil Ön Koşullu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Social and Spatial Dynamics in Metropolitan Area Dinamikler Kodu (Code)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Mimarlık Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisat Politikası ECO411 Güz Prof. Dr. Emre Gönensay

DERS PROFİLİ. İktisat Politikası ECO411 Güz Prof. Dr. Emre Gönensay DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisat Politikası ECO411 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fayda-Değer

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLER DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 10 0 10 30 SEÇMELİ DERSLER GÜZ YARIYILI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits)

İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) AKTS Kredisi (ECTS Credits) İ.T.Ü. DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı BAĞLAMA I Kodu (Code) Yarıyılı (Semestr) Kredisi (Local Credits) Course Name BAGLAMA I AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI. FBE Uzmanlık Alan Dersi İlgili Öğretim Üyesi

GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI. FBE Uzmanlık Alan Dersi İlgili Öğretim Üyesi GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER KOD DERSĠN ADI DERSĠ VEREN ÖĞRETĠM ÜYESĠ T U K FBE Uzmanlık Alan Dersi İlgili Öğretim Üyesi 8 0 8 30 FBE Seminer İlgili Öğretim

Detaylı

DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING GRADUATE COURSES in CITY PLANNING for Ph.D. PROGRAM. Must Courses

DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING GRADUATE COURSES in CITY PLANNING for Ph.D. PROGRAM. Must Courses DEPARTMENT OF CITY AND REGIONAL PLANNING GRADUATE COURSES in CITY PLANNING for Ph.D. PROGRAM Must Courses CP 708 Urban Theory (3-0) 3 CP 710 Advanced Planning Theory (3-0) 3 Prerequisite CP 509 Planning

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Yönetimi Course Name Landscape Management AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı