DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, 1994 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi kapsamında kurularak eğitim öğretim hayatına baģlayan bölümümüz Eğitim sürecinde bölge planından kentsel tasarım ölçeğine kadar bütün planlama kademelerinde bir kentin tarihsel, sosyal kültürel, ekonomik ve kurumsal hukuksal dinamiklerini gözlemleyerek, elde ettiği mekânsal iģlevsel bilgileri, veri tabanı oluģturarak çözümleyebilecek, temel mühendislik bilgilerinin yanısıra tasarım planlama uygulama becerileri de kazandırılmıģ, yaratıcı, sorgulayıcı, yenilikçi, giriģimci, alternatifli düģünebilen, disiplinlerarası ekip çalıģmasına uyum göstermenin ötesinde gerektiğinde sorumluluk alabilen, öz sorgulama yapabilen, sürekli öğrenmeye ve kendini geliģtirmeye odaklanmıģ tasarımcı teknik iģ gücünü yetiģtirme amacını taģımaktadır. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğretim çalıģmaları ve akademik bilimsel faaliyetlerini, ġehircilik Anabilim Dalı ve Bölge Planlama Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı ile yürütmektedir. Bölümümüz, 1998 yılında baģladığı Lisansüstü eğitimini, günümüzde Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında ġehircilik Bilim Dalı ve Bölge Planlama Bilim Dalı Yüksek Lisans ve 2008 yılı itibarıyla ġehir ve Bölge Planlama Doktora programlarıyla devam ettirmektedir. 15 yılı aşan eğitim öğretim geçmişine sahip olan Bölümümüz, bugün gelinen noktada, yüklendiği misyonun gereği olarak, ulusal uluslararası akademik bilimsel çalışmalar ve ortak katılımlı projeler ile akademik vizyonunu geliştiren, güncel gelişmeleri eşliğinde öz sorgulamalar ile ders plan programlarını güncelleyen yenilikçi ve çağdaş bir anlayışla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim kadromuzda; 1 Doçent Doktor, 7 Yardımcı Doçent Doktor, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. MĠSYON ġehir plancısı unvanı ile mezun olan öğrencilerimizin, planlanmayı sadece iki boyutlu tasarım çalıģmaları olarak değil, aynı zamanda geleceğe dönük karar verme sürecinde alternatif üretme, farklı düģünebilme, kamu yararı ve etik değerler üzerine kurgulamalarına katkıda bulunmak. YaĢanabilir sağlıklı kentsel mekânlar oluģturulmasına, mevcut kentlerin mekânsal yaģam kalitesi yüksek alanlara dönüģtürülmesine katkı sağlamak, Ülke sorunlarını ve potansiyel dinamiklerini irdeleyerek, esnek çözüm olanakları eģliğinde alternatifler üreten ve alternatif çözüm yollarını değerlendirebilen, Mekânsal iģlevsel planlama sorunları tanımlayabilen ve oluģturduğu veri tabanları üzerinden değerlendirerek, sorunlara yönelik sürdürülebilen çözümler sunabilen, YerleĢmelerin dönüģümünde etkili olabilecek sosyal kültürel, çevresel, ekonomik, kurumsal, v.b etmenleri bütüncül bakıģ açısı ile değerlendirebilen ve toplumun öncelikli gereksinimlerine cevap verebilecek planlar üretebilen plancılar yetiģtirmektir. VĠZYON Kentsel yerleģmelerin yeniden yapılanma ya da yeniden imar süreci olarak adlandırılan mekânsal ve iģlevse değiģim dönüģüm sürecinde etkin rol üstlenecek, sahip olduğu yetki ve sorumluluğun bilincinde, planlama sürecinin her aģamasında kamu yararı ilkesini temel edinen meslek ve bilim adamlarının yetiģtirilmesidir. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI 1 ġehircilik Bilim Dalı 2 Bölge Planlama Bilim Dalı

2 ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E POSTA UZMANLIK ALANI Doç.Dr.Koray ÖZCAN ġehircilik Kent ve Planlama Tarihi Kentsel Koruma Yenileme Yrd.Doç.Dr.Rahmi ERDEM ġehircilik Kentsel Tasarım, Kentsel Çevre Koruma Yrd.Doç.Dr.Ümmügülsüm TER ġehircilik Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama Kentsel DıĢ Mekân Tasarımı Yrd.Doç.Dr.M. Çağlar MEġHUR ġehircilik Arazi ve Arazi Düzenlemesi Ġmar UyuĢmazlıkları, Kentsel Koruma Yrd.Doç.Dr.H. Filiz MEġHUR ġehircilik BiliĢim Teknolojileri Engelliler için Planlama, Toplu Konut Alanları Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPÇU ġehircilik Kent Morfolojisi Kent ve TaĢınmaz Ekonomisi Yrd.Doç.Dr.Çiğdem ÇĠFTÇĠ Bölge Planlama Sosyal Altyapı PlanlamasıHavza Planlama ve Yönetimi Yrd. Doç.Dr.Oğuz ÖZBEK Bölge Planlama Ekonomik Coğrafya Endüstriyel Kümelenme Öğr.Grv.Dr.A. Osman ÇIBIKDĠKEN ġehircilik Sayısal Analiz Yöntem ve Teknikleri, Sayısal Modeller ArĢ.Gör.Dr.Dilek Koç SAN ġehircilik Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Algılama ArĢ.Gör.Dr.Arzu TAYLAN ġehircilik Doğal Afetler ve Risk Yönetimi ArĢ.Gör.Elif GÜNDÜZ Bölge Planlama Turizm Planlaması ArĢ.Gör.Fadim YAVUZ ġehircilik Havza Planlaması ve Yönetimi, Ekolojik Planlama ArĢ.Gör.M. Serhat YENĠCE Bölge Planlama Kentsel Koruma Yenileme ArĢ.Gör.Sedef ERYĠĞĠT ġehircilik UlaĢım Planlaması, Toplu TaĢım Sistemleri ArĢ.Gör.Neslihan SAĞ ġehircilik Kıyı Alanları Planlaması Kentsel DönüĢüm ArĢ.Gör.M. Akif SAĞ Bölge Planlama Bölgesel Ekonomi ĠĢgücü Pazarı ve Teknoloji EtkileĢimi ArĢ.Gör.Kadriye TOPÇU ġehircilik Kentsel Tasarım, Kentsel Kimlik ve Ġmge ArĢ.Gör.Sinan LEVEND ġehircilik Stratejik Mekânsal Planlama

3 ġehir Ve Bölge Planlama A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem ġehir Stüdyosu -I Urban Studio ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kamusal Ortak Mekanların Düzenlenmesi Design Of Public Space ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Havva Filiz MeĢhur Yeni Teknolojiler Ve Kentlerin Geleceği New Technologies And The Future Of Cities ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi Türkiye'de MetropolleĢme Süreci Ve Mekansal Boy. The Metropolitan Process Of Turkey And Spatial Dimensions Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi Sosyal Donatımların Arazi Kullanım Belirleyicileri Deterministics Of Land Use Of Public Facilities Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Oğuz Özbek Kent Planlama Kuramı Urban Planning Theory Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Oğuz Özbek Bölgesel GeliĢme Planlaması Regional Development Planning Bölge Planlama Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu ġehircilikte Gayrimenkul GeliĢtirme In Urban Planning Real Estate Development ġehircilik 8 3 ġehir Ve Bölge Planlama A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem ġehir Stüdyosu II Urban Project II ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Rahmi Erdem Tarihi Çevreyi Koruma Politikları Conservation Policies ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kent Merkezlerinde Yaya Bölgeleri Tasarımı Design Of Pedestrian Space Ġn City Centre ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm (Özkan) Ter Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması Urban Recreation Planning ġehircilik Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Kent Bilgi Sistemi Uygulaması Applıcatıon Of Urban Informatıon System ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Çağlar MeĢhur Kent Planlamada Uygulama Sorunları Implementation Problems Ġn Urban Planning ġehircilik Doç. Dr. Koray Özcan Anadolu-Türk Kenti Anatolian-Turkish Town ġehircilik Doç. Dr. Koray Özcan Yeniden Ġmar Sürecinde Türk Kenti Turkish Town Ġn Reconstruction Process ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Havva Filiz MeĢhur Konut Alanları Planlaması Housing Planning ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu Kentlerin Yeniden Yapılanmasında Ekonomik Boyut Urban Restructuring And Economy ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Mehmet Topçu Kent Morfolojisi Urban Morphology ġehircilik Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Çiftçi ġehirsel Sistemler Urban Systems Bölge Planlama 8 3

4 DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiye'de MetropolleĢme Süreci Ve Mekansal Boyutları 1- MetropolitenleĢme Olgusu Ve Metropoliten Alan Kavramı 2- Tarih Ġçinde Metropoliten Kent Çeperi: Metropoliten Saçaklanma Olgusu Ve Metropoliten Çeper Kavramı 3- Sanayi Öncesi Kentten Global Kente: GeliĢmekte Olan Ülkelerde Kent Çeperinde GeliĢim Ve DönüĢüm Süreçleri4- GeliĢmiĢ Ülkelerde Kent Çeperinde GeliĢim Ve DönüĢüm Süreçleri 5- GeliĢmiĢ Ve GeliĢmekte Olan Ülkelerde MetropolitenleĢme Olgusu Bağlamında Metropoliten Kent Çeperi DönüĢüm Süreçlerinin KarĢılaĢtırılması 6- KüreselleĢme Sürecinde Kent Çeperi 7- KüreselleĢme Süreci DeğiĢim Öğeleri Bağlamında Ekonomik Yapı, Sosyal Yapı Ve Mekân 8- Sözlü Sınav 9- Türkiye'de Metropoliten Kent Olgusu Ve Metropoliten Planlama 10- Ġstanbul Metropoliten Alanı Analizleri 11- Ankara Metropo Sosyal Donatımların Arazi Kullanım Belirleyicileri 1-GiriĢ, Kavramsal Çerçeve, Kamusal Donatıların Planlama Sistemindeki Yeri 2- Yapısalcı Kent Teorisi Ve Arazi Kullanımı Ġle ĠliĢkisi 3- Kamusal Donatıların Makro Ölçekli Yer Seçimi Teorileri 5-Klasik Yer Seçimi Teorileri 6-Yer Seçimi Faktörleri 8-Sözlü Sınav 9-Donatı Türlerine Göre Metropoliten Alanda Yer Seçimi Kriterleri 11-Bilgi Teknolojileri Ve GloballeĢmenin Kamusal Donatı Yer Seçimine Etkileri 13-Ödev Sunumu Ve Sözlü Sınav The Metropolitan Process Of Turkey And Spatial Dimensions 1- Metropoliten Area, Metropoliten City. 2- The Metropolitan Periphery Ġn History 3- Metropolitan Periphery: From Pre Ġndustry City To Global City Ġn Developing And Developed Country. 4- Transformation Process Of Metropolitan Periphery Ġn Developed Country 5- Comparative Analysis Of Socio-Spatial And Economic Structure Of Developed And Developing Metropolis Ġn A Global Perspective 6- Globalization Period: Economic, Social And Spatial Characteristics. 7- The Metropolitan Periphery Ġn Globalization Period 8- Oral Exam 9-Metroplitan Process Of Turkey 10 Macroform Of Istanbul Ġn Globalization Period 13- Homework Oral Exam 14- Homework Deterministics Of Land Use Of Public Facilities 1-Introduction And Constitutional Framework Interaction, Public Facility To Planning System 2-Urban Structure Theory And Lan Use Planning Relation To Public Facility 3- Locational Theory Of Public Facilities In Macro Planning Level 5- Classical Locational Theories 6- Locational Factors 8- Oral Exam 9- Types Of Public Facilities Which Can Be Located On Metropolitan Areas 11- Impact Of Informational Tecnologies And The Fact Of Globalization On The Location Decision Making Yeni Teknolojiler Ve Kentlerin Geleceği 1-Teknolojik GeliĢmelerin Tarihsel Süreç Ġçerisindeki GeliĢimi Ve Mekâna Etkileri 2-Bilgi Ve ĠletiĢim Teknolojilerindeki Yeniliklerin Kentsel Mekânda Meydana Getirdiği DeğiĢiklikler 3-BiliĢim Teknolojileri Ve Bu Teknolojilerin Sosyal Ve Mekânsal Sonuçları 4- Yeni Teknolojiler Ve Kentsel Mekâna Etkileri 5- Yeni Teknolojilerin Mekânsal Ve YaĢamsal Etkilerinin Değerlendirilmesi Kent Planlama Kuramı Bu Ders Kapsamında, Planlama Disiplininin GeliĢimi, Yerel Ve Ulusal Planlamanın Mantığı, Planlama Yönelimleri, Alternatif Planlama YaklaĢımları, Etkili Planlama Ve Siyasal Gerçeklikler, Planlamada Amaç Belirleme YaklaĢımları, Planlamada Yeni Çok Yönlülük, ĠletiĢimsel Söylev Kuramları, Stratejik Planlama, Planlama Ahlâkı, Planlamada Güç Ve ÇatıĢma, Sosyal Öğrenme Süreci Olarak Planlama, Sosyal Reform Olarak Planlama Konuları Üzerinde Durulacaktır. New Technologies And The Future Of Cities 1-The Ġmpact Of Technological Developments On Spatial Change Ġn A Historical Prespective. 2-The Spatial Effects Of Ġnformation And Communication Technologies(Ict) Ġn Historical Perspective 3-The Social And Spatial Effects Of Technological Developments 4- New Technologies And Urban Ġmpacts Of Them 5-The Evaluation Of Spatial And Vital Effects Of Ict Urban Planning Theory In This Course, The Subjects On The Evolution Of Planning Profession, Rationale Of Local And National Planning, Planning Orientations, Alternative Rationalities Ġn Planning, Effective Planning And Political Realities, Approaches To Goal Setting Ġn Planning, New Comprehensiveness Ġn Planning, Theories Of Communicative Discourse, Strategic Planning, Planning Ethic, Power And Conflict Ġn Planning, Planning As Social Learning And Planning As Social Reform Are Argued Bölgesel GeliĢme Planlaması Regional Development Planning Bu Ders Kapsamında, Ġktisat, Mekân Ve Planlama, Bölgesel GeliĢme Ve Az GeliĢmiĢlik, Yer Seçim In This Course, The Subjects On Economics, Space And Planning, Regional Development And Kuramları, Emeğin Mekânsal Bölünümü Ve Bölgesel-Endüstriyel Modeller, Teknolojik Yenilik, Underdevelopment, Location Theories, Spatial Divisions Of Labor And Regional Ġndustrial Models, Ġmalattan Hizmetlere GeçiĢ, Turizm Ve Bölgesel GeliĢme, Bölgesel Politika Ve Mekânsal Planlama, Technological Ġnnovation, Shift From Manufacturing To Services, Tourism And Regional Develop Kurumlar, Aracılar Ve Yetki Alanları, Bölgesel Planlama Sürecinde Formülasyon Ve Uygulama Ve ment, Regional Policy And Spatial Planning, Ġnstitutions, Agents And Domains, Formulation And Örnek Bölgesel GeliĢme Projeleri Konuları Üzerinde Durulacaktır. Ġmplementation Ġn The Planning Process And Case Studies Of Regional Development Are Discussed ġehir Stüdyosu -I YerleĢim Alanları Ġçinde Veya Yakınında Yer Alan Kentsel, Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Özelliği Olan Yerlerde Bulunan ġehir Dokusunun Analiz Edilmesi. Kentsel GeliĢme Dinamikleri Ġle Bağlantılı Olarak, Bu Alanların Korunması Ve Fiziki Ve / Veya Sosyal Sürdürülebilirliklerinin TartıĢılması. Seçilen Alan Özelinde Üretilen Plan Kararlarının Fiziki, Sosyal Ve Ekonomik Uygulanabilirliklerinin Sorgulanması. Urban Studio Choosing An Urban Texture That Has A Statute Of Archeologic, Natural, Historical Site Ġn Or Near Residential Areas And Analysing Ġt. Discussing About Their Physical And Social Sustainabilities And With The Urban Dynamics. Examining The Physical, Social And Economic Planning Policies And Their Practicability By The Choosen Area.

5 Kamusal Ortak Mekanların Düzenlenmesi Bu Dersin Amacı, Kentlilerin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Ve Fiziksel Gereksinimlerini KarĢılamaya Yönelik Olarak YaĢam Kalitesi Yüksek, YaĢanabilir Kentlerin OluĢturulmasında Kamusal Ortak Me kanların Önemi Ve Düzenleme Ġlkeleri Konularında Bilgilenmenin Sağlanmasıdır.Bu Kapsamda, Ka musal Ortak Mekan Kavramı, Ortak Mekan-Tasarım ĠliĢkisi, Kamusal, Yarı-Kamusal, Özel Mekanlar, Kamusal Ortak Mekan Düzenleme Ġlkeleri, DıĢ Mekan Tasarımı Ve Peyzaj Düzenlemeleri ĠliĢkisi, Engelliler Ġçin Ortak Mekan Tasarımı, Kent Mobilyaları Ve Örnek Uygulamalar Üzerinde Durulacak Yeniden Ġmar Sürecinde Türk Kenti Bu Dersin Amacı, Türk Kentlerinde Yeniden Ġmar Sürecini Harekete Geçiren Dinamiklerin Tanımlanarak, Kentsel Mekân Organizasyonları Üzerindeki (Olası) Etkilerinin Tarihsel Ve Kavramsal Arka Plân EĢliğinde Ġrdelenmesi Ve Yeniden Ġmar Sürecinde Kentsel GeliĢme Stratejileri Üzerine Üretilen Model ArayıĢlarının Yöntem Kurgusu Açısından TartıĢılmasıdır. Bu Ders Kapsamda, Türk Kentlerinin Yeniden Ġmar Sürecine ĠliĢkin Kavramsal ArayıĢlar Ve Tarihsel Arka Plân, Yeniden Ġmar Sürecinin Mekânsal Ve ĠĢlevsel Dinamikleri Ve Mekânsal Organizasyonlar Üzerindeki (Olası) Etkileri, Kentsel GeliĢme Modelleri Ve Yöntem Kurgusuna ĠliĢkin ArayıĢlar TartıĢılacaktır Anadolu-Türk Kenti Bu Dersin Amacı Anadolu Türk Kenti Kavramının Sistem YaklaĢımı Kapsamında EĢ Zamanlı Kent Modelleri EĢliğinde Ġrdelenmesi Anadolu-Türk Kentlerinin Mekânsal Örgütlenmesinde Etkin Olan Siyasal, Yönetsel, Sosyal, Kültürel, Ekonomik Ve Teknolojik Unsurların Tarihsel Ve Mekânsal Arka Plân EĢliğinde Tanımlanması Ve Geleceğe Dönük Planlama ÇalıĢmalarına Altyapı OluĢturmasıdır. Bu Kapsamda, Anadolu-Türk Kentinin Tarihsel Arka Planı, YerleĢme Sistemi Ve Kent Modelleri Arasındaki ĠliĢkiler, Mekânsal Örgütlenme Düzenini Biçimlendiren Unsurlar Ve Planlama Deneyimlerini Biçimlendiren Dinamikler TartıĢılacaktır ġehirsel Sistemler 1- Sistem YaklaĢımı Ve Genel Sistem Kuramı, 2- ġehirsel GeliĢme Süreçleri 3- ġehirsel Sistemlerin Evrimi, Küresel Ağlar Ve ġehirleģme Üzerine Etkileri 4- KentleĢme Döngülerini GeliĢmiĢ Ve GeliĢmekte Olan Ülkeler Açısından Değerlendirme 5- Kent Ve Bölgelerin Fonksiyon Ve Formlarını Belirleyen Etmenler 8-Sözlü Sınav 9-YaĢam Kalitesi, Sosyal Adalet, Çevre Koruma Ve Ekonomik Etkinliği GeliĢtirmeye Yönelik Kuramsal Çerçeve 11- Kentsel Büyümeyi Yönlendiren Global Trendler 12- Kentsel Büyüme Modeller Konut Alanları Planlaması 1-Dünyada Ve Ülkemizde Konut Alanları Planlanması Ve Tasarımı 2-ÇağdaĢ Konut Alanları Tasarımı Ġlkelerinin Mekânsal Ve Sosyal Bağlamda TartıĢılması 3- Konut Kültürü, Konut-YaĢam Tarzı, Konut-KomĢuluk ĠliĢkisi 4- Türkiye'de Konut Politikası, Konut Sunum Biçimleri, Konut Üretim Modelleri 5- Kentsel Yayılma Kavramı Ve Kent DıĢı Konut Alanlarının Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri 6-Kentsel DönüĢüm Bağlamında Konut Alanları 7-Teknolojik GeliĢmelerin Konut Alanları Tasarımına Etkileri Design Of Public Space The Aim Of This Course Ġs To Ġnform About Design Principles And The Ġmportance Of Urban Public Space For Constitute Of Livable Urban Areas Serving Socio-Cultural, Economic And Physical Needs Of People.In This Context, Public Space Theory, Ġnteraction Between Public Space And Spatial Design, Public, Semi-Public, Private Space, Design Principles Of Public Space, Relationship Between Spatial Design And Landscape Design, Design Of Outdoor Space For Disabled People, And Case Studies Are Discussed. Turkish Town Ġn Reconstruction Process The Aim Of This Course Ġs To Define Dynamics Of The Urban Reconstruction Process Ġn Turkish Towns And Examine The Ġts Ġmpacts On Urban Spatial Organization Depending On The Conceptual And Historical Background, And Also Argue The Spatial Development Models Ġn The Reconstruction Process Ġn Terms Of Methodological Frame. In This Course, The Historical Development And Conceptual Background Of Reconstruction Process Ġn Turkish Towns, Spatial And Functional Dynamics Of Reconstruction Process And Ġts Ġmpacts On The Spatial Organizations And Urban Development Models, And Also Ġts Methodological Framework Are Argued. Anatolian-Turkish Town The Aim Of This Course Ġs To Define "Anatolian Turkish Town" By Using The System Approach And Urban Models Which Occurred Simultaneously And Determine To The Main Factors Such As Social, Cultural, Economic, Political, Etc. Which Are Affected On The Spatial Organization Of Anatolian-Turkish Towns Depending On The Historical And Spatial Background And Also Contribute The Planning And Designing Attempts On Turkish Towns To The Future According To The Spatial Background. In This Frame, Historical Background Of Anatolian-Turkish Town, Relations Between Urban Network And Urban Models, The Dynamics Effecting On The Spatial Organization Of Turkish Towns And Urban Planning Practices On Turkish Towns Are Argued. Urban Systems 1-Theory Of General System 2-Urban Developments Processes 3- Evolution Of Urban Systems, Global Networks And Their Effects To Urbanization 4- Cycles Of Urbanization 5- The Forces That Shape The Structure And Function Of Cities And Regions 8-Oral Exam 9-Theories Relation Into Improving The Economic Performance, Quality Of Life, Social Equity And Environmental Conservation Of Urban Areas 11-Global Trends Effecting Urban Economic Growth 12- Urban Housing Planning 1-Housing Planning And Design Ġn General Terms.2-Contemporary Housing Design Principles Ġn Terms Of Spatial And Social Aspects. 3-Housing Culture, Different Life Style And The Relation Between Housing And Neighbourhood 4- Housing Areas, Housing Types And Ġts Characteristics And Housing Policies Ġn Turkey5- Urban Sprawl And Residential Reasons Ġn Housing Areas At The Periphery Of Cities 6- Hosing Areas Ġn Terms Of Urban Renewal 7-The Effects Of Technological Developments On Housing Planning And Design Principles Kent Bilgi Sistemi Uygulaması Kbs Ye GiriĢ, Tanımlar, BileĢenler Ve Temel Özellikleri, Kbs Uygulayan Belediyeler, KarĢılaĢılan Sorunlar, Ġdeal Bir Kbs Ġçin Model GeliĢtirme, Örnek Proje Hazırlandırılması, Arcgis9.3 YazılımıveÖzelliklerinin Projede Uygulanması, ġbp Açısından Kbs Nin Önemi, Konumsal Analizlerle Uygulama Applıcatıon Of Urban Informatıon System Uıs To Access Definitions, Components And Basic Features, Uıs Application, Municipalities, The Problems, An Ġdeal Uıs For Model Development, Model Project Prepare, Arcgis9.3 Software Features And Project Ġmplementation, The Urban And Regional Planning Ġn Terms Of Uıs Ġmportance Of, Spatial Analysis, With Application

6 Kent Planlamada Uygulama Sorunları 1-Kent Planlama Sürecinde Farklı Ölçeklerde Üretilen Planlar Arasındaki ĠliĢkinin (Planlama HiyerarĢisinin) Ġrdelenmesi 2- Kentsel Mekân OluĢumu Açısından En Belirleyici Araç Olan Uygulama Ġmar Planının Tanımı Ve EleĢtirisi 3-Mekânın OluĢumuna Yön Veren Aktörlerin Rol PaylaĢımına ĠliĢkin Sorunlar 4- Kent Planlarının Uygulanması Sürecinde Kullanılan Yöntem Ve Teknikler 5-Söz Konusu Yöntem Ve Tekniklerin Ortaya Çıkardığı Sosyal Ve Mekânsal Sorunlar Kentlerin Yeniden Yapılanmasında Ekonomik Boyut Uluslar Arası Ekonomik Ve Politik Yeniden Yapılanmanın Etkisi Ġle Dünyada Ve Ülkemizdeki ġehirlerde Servis Sektörü Ve ġehir Merkezinin Transformasyonu; UlaĢım Ve ĠletiĢimdeki Teknolojik GeliĢmelerin Sebep Olduğu Yeni ġehirleģme Eğilimleri; Metropoliten Bir Kent Olarak Ġstanbul'un ġehir Yapısındaki Transformasyonun Ġncelenmesi Ve Ġstanbul'un Bir Dünya ġehri Olması Ġçin Öneriler. Üçüncü Dünya Ülkelerinin Ekonomik Yapıları Ve Kentsel Ekonomi Politikaları. Bölgesel Ve Sektörel Büyümenin KentleĢmeye Etkileri ġehir Stüdyosu -II 1- YerleĢmelerin Mekânsal Çözüm Alternatiflerinin Hazırlanması, ĠĢlevler Arasında Uyum, Arazinin Etkin Kullanımı, EriĢebilirlik, Doğal Ve Tarihsel Değerlerin Korunması, Çevreyle Uyumlu ĠĢlevsel Mekan Tasarımı, Kentsel Kimlik OluĢturma, YerleĢim, UlaĢım Ve YeĢil Alan Sistemlerinde Kademelenme Gibi Planlama Ġlkeleri Doğrultusunda Sosyal, Ekonomik GeliĢme Ve DeğiĢim Ġle Uyumlu Yeni Mekan Organizasyonunun Belirlenmesi Ve Planlamada Uygulamayı Yönlendirecek Araçların Ortaya Konması Tarihi Çevreyi Koruma Politikları Koruma Olgusunun Tarihi GeliĢiminin Ġncelenmesi. Bu AnlayıĢın Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri Ve Günümüze Kadarki GeliĢim Süreci. Uluslararası Ve Ulusal Düzeyde Tarihi Çevreyi Koruma Ġlkeleri. Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, A.B.D. Vb. De Uygulanan Koruma Politikalarının Yasama, Örgütlenme, Ekonomik Destek Açılarından Ġrdelenmesi Kent Merkezlerinde Yaya Bölgeleri Tasarımı Bu Dersin Amacı, Kentsel Mekan Kalitesinin ĠyileĢtirilmesinde, YaĢanabilir Mekanların OluĢturulmasında Ve Düzenlenmesinde Yaya Bölgelerinin Öneminin Ortaya Konması, YayalaĢtırma Süreci Ve Teknikleri Hakkında Bilgilenmenin Sağlanmasıdır. Ders Kapsamında Ġnsan-Çevre ĠliĢkileri, Açık Alan Kavramı, Yaya Bölgesi Ve YayalaĢtırma Kavramı Ve GeliĢim Süreci, Yaya-Araç ĠliĢkisi, Yaya Bölgeleri Tasarım Süreci Ve Tasarım Ġlkeleri, Yaya Bölgelerinde Peyzaj Tasarımı, Woonerf Tasarım Ġlkeleri Ve Örnek Uygulamalar Üzerinde Durulacaktır Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması Bu Dersin Amacı, Doğal Çevrenin Kent Ġçerisindeki Uzantıları Olan Kentsel Rekreasyon Alanlarının Öneminin Ortaya Konması, Gereksinimlere Cevap Verebilecek Nitelikte Planlanması Ġçin Rekreasyonel Aktiviteler, Planlama Süreci Ve Düzenleme Ġlkeleri Hakkında Gerekli Bilgilenmenin Sağlanmasıdır.Ders Kapsamında, Rekreasyon Tanımı Ve GeliĢimi, Rekreasyon Türleri, Rekreasyonel Aktiviteler, Rekreasyonu Etkileyen Etmenler, Rekreasyon Kaynakları, Rekreasyon Talebi Ve Kestirimi, Rekreasyon Alan Planlaması, Rekreasyon Alan Planlamasında Alan Normları Ve Donatım Elemanı Seçimi Konuları Üzerinde Durulacaktır. Implementation Problems Ġn Urban Planning 1-The Analysis Of Planning Studies Ġn Different Scale And The Relation Between Them (Planning Hierarchy) 2-The Definition And Question Of Local Physical Plan Which Has A Crucial Role On The Formation Of Urban Space. 3-The Actors Ġn The Formation Of Urban Space. 4-Instrument And Techniques Ġn The Process Of Local Physical Plan Ġmplementation. 5-The Social And Spatial Problems Which Are Sourced From Ġmplementation Ġnstruments And Techniques Urban Restructuring And Economy The Ġmpact Of Ġnternational Economic And Political Restructuring On Service Sector On National And Ġnternational Cities And Transformation Of Urban Centers; New Urbanization Trends As A Result Of Technological Development Ġn Transportation And Communications; Investigation Of Restructuring Of Istanbul's Urban Structure And Proposals For Istanbul Ġn Order To Become A World City. Economic Structure And Urban Economies Ġn Third World. Impacts Of Regional And Sectoral Growth To Urbanization. Urban Project II 1- Determination Of New Spatial Organization Along With The Planning Principles -Such As Preparation Of Spatial Solution Alternatives Of Settlements, Consistence Between Functions, Efficient Use Of Land, Availability, Conservation Of Natural And Historical Values, Design Of Functional Spaces As Consistent With Environment, Constitution Of Urban Ġdentity, Hierarchical Organization Of Settlement, Transportation And Green Area Systems-, As Consistent With The Social, Economic Development And Change; And Ġdentification Of The Tools Ġn Planning That Can Direct Ġmplementation. Conservation Policies Analysing The Historical Background Of Conservation Understanding. The Reasons For The Emergence Of Conservation Approaches-A Look At The State Of Art. Attempts At Ġnternational And National Guidelines And The Ġmplementation Of The Conservation Policies Ġn Terms Of Legislation, Organization, Economic Support By The Cases Britain, France, Italy, Germany, Belgium, Greece, Bulgaria, Russia, Egypt, Usa Etc.. Design Of Pedestrian Space Ġn City Centre The Aim Of This Course Ġs To Stress The Ġmportance Of Pedestrian Areas Both Ġn The Ġmprovement Of Urban Spatial Quality And Constitution Of Livable Urban Areas And To Ġnform About Design Principles And Process Of Pedestrianization. In This Course, Relationships Between Human And Environmet, Open Space Theory, Theory And Development Of Pedestrian Space And Pedestrianization, Relationship Between Pedestrian And Vehicular Traffic, Design Process And Principles Of Pedestrian Malls, Landscape Design Of Pedestrian Areas, Woonerf Design Principles And Case Studies Are Discussed. Urban Recreation Planning The Aim Of This Course Ġs To Stress The Ġmportance Of Urban Recreation Areas Being A Part Of Natural Environment Ġn City And To Ġnform About Recreational Activities, Planning Process And Planning Principles For Serving Needs. Recreation Theory, Types Of Recreation, Recreational Activities, Factors Affecting On Recreation, Recreation Resources, Demand Of Recreation And Forecasting Of Recreational Demand, Principles Of Recreation Planning, Spatial Norms And Amenities Ġn Recreational Planning Are Discussed Ġn This Course.

7 Kent Morfolojisi Morfolojinin Tanımı Teorik Temel Ve Kent Morfolojisi Okulları ġehirlerin Tarihi GeliĢimi Kent Formları YerleĢmelerin GeliĢimi Ve Büyüme Süreçleri Türkiye?Den Seçilen Örneklemlerden, Dokusal, Plansal Ve Mekânsal Analizler Urban Morphology Description Of Urban Morphology, Theoretical Basis And The Schools Of Urban Morphology, Historical Evaluation Of Cities Urban Forms, Principle And Secondary Urban Elements; The Development Of Settlements ; Settlements And Growth; Plan Analysis, Spatial Methods For Studying And Analysing The Urban Patterns, Analysis On A Sample Area Selected From Turkey ġehircilikte Gayrimenkul GeliĢtirme ve Değerleme In Urban Planning Real Estate Development and Valuation 1 Gayrimenkul (TaĢınmaz) değerlemesinin önemi, 2 ġehircilikte Değerleme yöntemleri, 3 ġehircilikte 1 Importance of real estate valuation. 2 In Urban Planning Perspective Methtos of valuation. 3 In Değer kavramı, ekonomik rant ve spekülasyon. 4 ġehir Planlamada Yer seçimi teknikleri; 5 ġehirsel Urban Planning; Economic rent and speculation. 4 In Urban Areas Location techniques; 5 Urban and Mekânsal analiz; 6 Gayrimenkul konusunda talep analizi; 7 Pazar araģtırması modelleri. 8 UlaĢım ve Spatial analysis; 6 Market demand analysis for real estate projects; 7 Market research models; 8 New iletiģimdeki teknolojik geliģmelerin sebep olduğu yeni ĢehirleĢme eğilimleri; urbanization trends as a result of technological development in transportation and communications;

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1053-1065, ANKARA-TURKEY KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Hüseyin DURGUTER

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ

KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ DOKTORA

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0 DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 15 Ağustos 2014 TOPLANTI NO : 2014/8 TOPLANTI SAATİ : 08:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN

HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ HERKES İÇİN KENT, HERKES İÇİN PLANLAMA: AKILLICA, ADALETLE, YENİDEN 14-16 Kasım 2011, YTÜ-Oditoryum / İstanbul YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:6, Sayı:1, 81-94 Mart 2007 İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği Özlem ÖZÇEVİK *, Şence TÜRK, Cem BEYGO,

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009]

DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] DOKTORA/SANATTA YETERLİK TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] BİNA BİLGİSİ PROGRAMI DOKTORA TEZ ÖZETLERİ [1983-2009] Tez Adı: Türk Konut Mimarisi Ahşap Yapılarında Strüktür Plan İlişkisi Yazar Adı: Perihan Gökçe Danışmanı:

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ. PROJE No: 107K172

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ. PROJE No: 107K172 BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ PROJE No: 107K172 Doç. Dr. MEHMET TEOMAN PAMUKÇU Doç. Dr. ERKAN ERDĠL Yrd. Doç. Dr. MÜGE ÖZMAN Öğr. Gör. BARIġ ÇAKMUR Derya Fındık, H. Tolga

Detaylı