ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI"

Transkript

1 ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PLANLAMA AMACLI CALIS MALARDA GIS DESTEKLI BILGI SISTEMININ GELIS TIRILMESI S.Tu lin AKKAYA ASLAN * Kemal S.GU NDOG DU ** Ismet ARICI *** Mu ge KO SEOG LU * KISA O ZET Arazi toplulas tçrma calçs malarçnçn yurutulmesinde bircok sayçsal, metinsel ve grafiksel bilgiler ile hçzlçve hatasçz calçs maya, bu nedenle de bilgisayar ortamçnçn yarattçgçkolaylçklardan yararlanmaya gereksinim vardçr. Ayrçca farklçdisiplinlerin birlikte calçs ma zorunluluklarçbulunmaktadçr. U lkemizde bugune kadar yapçlan arazi toplulas tçrma calçs malarç genel olarak ko y bazçnda gercekles tirilmis tir. Bu nedenle arazi toplulas tçrmasçndan beklenen azami fayda sag lanamamçs, calçs ma alanlarç istenildig i gibi genis letilememis tir. Buna kars çn, ulke genelinde arazi toplulas tçrmasç yapçlmasç ve calçs malarçn yaygçnlas tçrçlmasçzorunlulug u vardçr. Arazi toplulas tçrmasçcalçs malarçnda bir taraftan genis alanlarda calçs ma olanag çyaratmak, bo ylece arazi toplulas tçrmasçnda calçs malarçhçzlandçrmak ve teknolojiden yararlanmayçdaha da arttçrmak, o bur taraftan planlama ve projelemeye genis alanlarda bir butun olarak girebilmek, boylece bir yandan isletmelerin arazi kayçplarçnda adaleti sag lamak dig er yandan alt yapç sistemlerini bir butun olarak deg erlendirmek amacçyla ko y bazçnda arazi toplulas tçrmasçyerine havza ya da ko y gruplarçbazçnda arazi toplulas tçrmasçyapçlmalçdçr. Genis alanlarda yapçlacak bo yle bir calçs ma ise, cok yog un bilgi giris i, bu bilgiler arasçnda iyi ve duzenli ilis kilerin kurulmasçnçgerektirir. Bu calçs ma da ulkemizde ko y gruplarç bazçnda arazi toplulas tçrma uygulamasçna olanak yaratmak, uygulayçcçnçn planlama yapmasçnçve karar vermesini kolaylas tçrmak, genis o lcekli arazi toplulas tçrmasçnçn ve dig er elemanlarçn planlama ve projelemesinde gereksinim duyulan bilgi sistemini olus turmada cografi bilgi sisteminin (GIS) yetenek ve o zelliklerini kullanarak bir model olus turmak, o rnek bir proje alanç bilgilerini girerek modelin sçnanmasçnçyapmak amaclanmçs tçr. ABSTRACT DEVELOPMENT OF GIS-BASED INFORMATION SYSTEM IN PLANING PHASE OF LAND CONSOLIDATION WORKS In order to carry out land consolidation works, fastly and currently, it is needed to use computers so that it would be possible to work with graphical, numeric and alfanumeric data. In Turkey, land consolidation works have been realized in a village basis up to now. For that reason, it could not be obtained the expected results, and land consolidation application could not be extended as desired. In fact, it is needed that land consolidation works should be extended over the whole country. Land consolidation works should be realized in basis or village groups basis instead of village-basis in order to extend the works to the wider area so that it would be possible to accelerate the works and benefit from the technology one one hand, and on the other hand in order to carry out planning and design studies in large areas as an integrated way so that it would be possible to make fair allocation and evaluate the infrastructure as whole. Such a study done in large areas requires very intensive data input and formation of systematic relationships among data. In this study, it is aimed the importance of emphasize land consolidation works in village group basis, make designers planing studies and decision making process easier, develop a model by means of GIS in creating information system which is required in design and planing process of large scale land consolidation works and related components, and test the model created by input the information about a sample project area. GIRIS Kçrsal alançn yeniden duzenlenmesinde, kçrsal alanda calçs ma ve yas ama kos ullarçnçn iyiles tirilmesinde, kçrsal cevrenin ve dog al yapçnçn korunarak gelis tirilmesinde, tarla ici hizmetlerin etkin bicimde uygulanmasçnda, cag das ve rasyonel bir is letmecilig in kurulmasçnda o nemli bir o nlem olan arazi toplulas tçrmasç, bir cok disiplinin birlikte calçs t çg ç, genis caplç bilgiye gereksinimin oldug u, planlama ve projeleme as amalarçnda teknik kos ullar, arazinin deg erlendirilmesi, is letmelerin durumu ve ciftcilerin istekleri gibi bir cok etmenlerin go z o nunde tutulmasçnçn gerekli oldug u bir calçs madçr. * Aras.Go r.; Uludag U niv.ziraat Fakultesi Tarçmsal Yapçlar ve Sulama Bo lumu Ogretim Elemanç ** Doc.Dr.; Uludag U niv.ziraat Fakultesi Tarçmsal Yapçlar ve Sulama Bo lumu Ogretim U yesi *** Prof.Dr.; Uludag U niv.ziraat Fakultesi Tarçmsal Yapçlar ve Sulama Bo lumu Ogretim U yesi

2 Arazi toplulas tçrmasçnçn bir taraftan hçzlandçrçlmasçve bas arçorançnçn arttçrçlmasç, dig er yandan daha genis alanlarç proje kapsamçna almak amacçyla teknolojiden yararlanma zorunlulug u dog mus tur(gundog du, 1993). Kçrsal alanda var olan yapçsal sorunlarçn co zumunde, kçrsal ve tarçmsal alt yapçnçn, tarçmsal is letmelerin yapçsal sorunlarçnçn giderilmesinde, bo ylece tarçmsal verimlilig in arttçrçlmasçnda ve is letmelerin rekabet guclerinin arttçrçlmasçnda temel amac olan arazi toplulas tçrmasçnçn acilen ulke geneline yayçlmasçnda zorunluluk vardçr(anonim, 1997; Anonim, 2001). Kapsamç ve ilis kili oldug u konularç son derece genis olan arazi toplulas tçrmasçnda, is letmelerin mal varlçgçna mudahale edilmesi nedeniyle, guvenilir olma ve kçsa zamanda bitirilme zorunlulug u bulunmaktadçr. Bu ise calçs malarçn ces itli asamalarçnda teknolojik gelis melerden etkin olarak yararlançlmasçnçzorunlu kçlmaktadçr. C alçs malarda iyi dusunulmus kararlara varçlmasçve iyi bir uygulamaya ulas çlmasçicin sayçsçz bilgilerin toplanmasç, hazçrlanmasç ve deg erlendirilmesi gerekmektedir. Arazi toplula s tçrma projelemesi, bu nedenle bilgi de g erlendirme is leminin birbirini izlemesi biciminde de tançmlanabilir(fritzsche 1983). Bu ise amaca uygun bir bilgi sisteminin olu s turulmasçile mumkundur. Planlama as amasçnda kullançlacak bilgilerin buyuk cog unlug unu grafiksel ve bunlarla dog rudan ilis kili bilgiler olus turmaktadçr. Toplulas tçrma projesinin temel o zellig i planlama as amasçndaki verilerin arazi duzenlemesi asamasçnda da kullançlabilir o zellikte olmasçdçr. Arazi toplulas tçrmasçnda bir cok bilginin yançnda bu bilgilerin amaca uygun duzenlenmesine ve tekrar kullançlabilmesine gereksinim vardçr. Bu bilgilerin cog una sçk sçk gereksinim duyulur. O nedenle uygun bicimde duzenlenmesi ve birbirleriyle ilis kilendirilmesi gerekir. Kullan çmç kolay ve anlas çlçr bir bilgi sistemi, hata orançnç azaltacak, calçs ma hçzçnçve ciftcilerin guvenini artçracaktçr. Bununla birlikte, ciftcinin yasal haklarçna ilis kin bilgileri elde etmek ve ortaya cçkabilecek anlas mazlçklarç gidermek kolaylas acaktçr. Bilgi sistemi aktarçlabilir ve tekrar kullançlabilir o zellikte olmalçdçr. Arazi toplulas tçrma planlamalarçna giren bilgilerin konularçna go re sçnçflandçrçlmasç, yapçsal olarak ele alçnmasçve analiz edilmesi gerekir. Bu konularçn cog u yo reseldir ve temel bilgiler ile planlama bilgilerinden olu s ur. Bilgi sistemi, istenilen verilere kolaylçkla ulas çlabilir, istenmeyenlerinde islem dçsçnda bçrakçlabileceg i o zellikte olmalçdçr. Arazi kullançm durumu, su yapçlarç, sulama sistemleri, kçrsal yerles imler, yol ve dig er sistemlere ilis kin bilgilerle, arazi sahipleri ve parsellere ili s kin bilgilerin birlikte calçs tçrçlmasçso z konusu oldug undan, ilis kilendirilmis grafik bilgi sistemine gereksinim vard çr(stark, 1991). Arazi toplulas tçrma calçs malarçnda yapçlan uygulamalardan dog an aksaklçklarç azaltçp, duzenleme sahasçndaki butun parsellerin plan deg is ikliklerinden aynçoranda etkilenmesini sag lamak bas lçca hedef olmalçdçr. Bo yle bir yaklas çm karmas çk bir yapçya sahip olup, bilgisayar kullançmçnç kacçnçlmaz kçlar. Ozellikle gunumuzde haritacçlçk alançnda etkin bir s ekilde kullançlmakta olan Cog rafi Bilgi Sistemi, boyle bir islemin gercekles tirilmesi icin gerekli grafiksel bilgi analizini kolayca sag lamaktadçr (Yomralçog lu, 1992). Arazi Toplulas tçrmasç calçs malarç, bilgisayar destekli olarak Cog rafi Bilgi Sistemi olmaksçzçn da yapçlabilir. Ancak CBS ile yapçlacak arazi toplulas tçrma projesinin elle veya sadece bilgisayar desteg i ile yapçlacak arazi toplulas tçrma projesine gore bir cok ustunlukleri vardçr. Toplulas tçrmançn karmasçk yapçsç ve bir cok farklç bilgiyi icermesi bireysel koy bazçndaki ozellikle de buyuk bir bo lgede(o rneg in bir havza bazçnda) toplulas tçrma projesini cog rafi bilgi sistemiine dayalç olarak gercekles tirmenin ces itli yo nlerden bir cok yararç vardçr. Cog rafi bilgi sistemi ile arazi toplulas tçrmasçndaki bircok is lemler icin buyuk o lcekli o lcum ve genis kapsamlçbilgi sistemi calçs malarç yurutulebilmekte, deg is tirilebilmekte, analiz edilmekte ve sonu clarç sunulabilmektedir (Thurmaier, 1997). Arazi toplulas tçrmasç, genel olarak kçrsal alançn entegre yapçlanmasçnda bir eleman olarak ele alçnmaktadçr. Toplulas tçrmançn bu toplumsal go revinin yerine getirilmesinde genis alanlarda calçs masç gerekmektedir. U lkemizde bugun yaygçn olarak yapçldçgçgibi arazi toplulas tçrmasç, koy bazçndaki uygulamalardan kurtularak, koy gruplarç bazçnda yada havza bazçnda uygulanmasç gerekmektedir. Buyuk su kaynaklarçnçn gelis tirilmesi ile ugras an DSI Genel Mudurlugu cogunlukla havza bazçnda ug ras tçgçndan bu dusunce 2 kurumun aynç alanda calçs abilmesi olanag çnç dog urmaktadçr. Nitekim benzer dusunce ile Tarçm Reformu Genel Mudurlugu, genis alanlarda ve DSIİ nin sulama alançnçn butununde arazi toplulas tçrma uygulamalarçnçyurutmektedir. Genis alanlarda yapçlan butun Kulturteknik hizmetleri mutlak suretle o n etut ve planlama calçs malarçna gereksinim duymaktadçr. Dig er muhendislik calçs malarçnda oldug u gibi, arazi toplulas tçrma calçs malarçnda is in kapsamçnçn, belirlenmesi ve maliyeti konusunda analiz yap çlmasçile projenin yo redeki hem sosyal hem de ekonomik getirilerinin neler olabilece g i konusunun calçs malar o n etud ve planlama as amasçnda gercekles tirilmektedir. Arazi Toplulas tçrma projelerinin, daha genis bir cercevede kçrsal gelis im projeleri olarak ele alçnmasç daha gercekci, bir yaklas çm olacaktçr. Bu

3 durumda bo lgesel tum verilerin bir araya getirilmesi ve is lenmesi, projelerin olus turulabilmesi icin temel s artlardan biri olacaktçr. Bu da gunumuz teknolojik olanaklarçndan cog rafi bilgi sistemlerinin kullançlmasçile daha kolay bir bicimde gercekles tirilecektir. Bu calçs ma ile planlama as amasçnda gereksinim duyulan veya duyulacak olan bilgilerin belirli bir sistem icerisinde, kolay ulasçlabilir, sorgulanabilir, analiz edilebilir bir yap çda olmasç, gunumuz teknolojisi olan cog rafi bilgi sistemi olanaklarçnçn kullançlmasçile gercekles tirilmesi amaclanmçs tçr. MATERYAL VE YO NTEM MATERYAL Aras tçrmada, Ko y Hizmetleri ve Tarçm Reformu Genel Mudurluklerinin arazi toplulas tçrmasçnda planlama calçs malarç kapsamçna giren butun kaynaklar materyal olarak kullançlmçs t çr. C alçs malarda kullançlan gerek sayçsal ve sayçsal olmayan gerekse grafiksel verilerin is lenebileceg i, birbirleri ile entegre edilebilece g i, gerekli deg erlendirmenin yapçlabileceg i PC ortamçnda calçs an Arc/Info Cog rafi Bilgi Sistemi(GIS) ve Windows NT is letim sistemi kullançlmçs tçr. Gerekli menulerin ve alt programlarçn yazçlmasçnda ise Arc/MACRO programlama dili, uydu goruntulerinin is lenmesi icin ERDAS Image programçkullançlmçs tçr. Windows NT isletim sisteminde calçs an 256 MB ana belleg e sahip 6 GB kapasiteli ana bilgisayar ve buna yerel bilgisayar ag çile bag lç6 adet terminal bilgisayar, A0 GTCO sayçsallas tçrçcç, A0 TruScan Scanner ve A0 HP 450C DesignJet yazçcçkullançlmçs tçr. YO NTEM Arazi toplulas tçrmasçnda planlama amaclç calçs malarda bilgi sisteminin olus turulabilmesi icin o ncelikle geleneksel planlama calçs malarçnda kullançlan tum bilgilerin neler oldug u belirlenmeye calçsçlmçs tçr. Bu bilgilerin, bir bilgi sistemine dahil olabilmesi icin ces itli sçnçflama kriterleri kullançlarak sçnçflandçrçlmçs lardçr. Bilgi sistemi olus turulurken bir taraftan kurumlarçmçzçn geleneksel uygulamalarçna paralellik sag lanmaya, o bur taraftan Cog rafi Bilgi Sisteminin sundug u olanaklar ve o zelliklerin kullançlmasçna o zen go sterilmis tir. Belirlenen tum veriler; elde edilis s ekli; bilgilerin tipleri ve sisteme aktar çlçs s ekli, o zellikleri(sayçsal, metinsel ve grafiksel), kullan çm sçklçgçve kullançcç duzeyi ve duzenlenis bicimine go re sçnçflandçrçlmçs tçr. Bu sçnçflandçrma as agçda verilmis tir. 1. Bilgilerin elde edilis sekli, Modelde kullançlan bilgilerin bazçlarç, o zel calçs malarla elde edilebilirken bazçlarç, kamu ve o zel kurumlarca o nceden yapçlan calçs malardan temin edilebilmektedir. Arazi toplula s tçrma alançnda farklçkurumlarçn, daha o nce yapmçs olduklarçcalçs malar ile elde ettikleri bilgiler calçs ma suresini azaltacaktçr. Bo ylece proje maliyetinin dusurulmesi belki de mumkun olabilecektir. Bu bilgiler: Arazi o lcumleri(o zel o lcum bilgileri) Uydu go runtuleri(o zel calçs ma bilgileri) Kamu kurum ve kurulus larç(var olan bilgiler) bilgileri. 2. Bilgi tipleri ve sisteme aktarölös sekli Modelde kullançlacak ces itli o zellikte bilgilerin CBS ortamçnda deg erlendirilmesi icin bilgisayar ortamçna aktarçlmasç gereklidir. Bu bilgilerin aktarçlmasç el ile ya da dog rudan otomatik olarak yapçlabilmektedir. Bunlar: Sayçsal Bilgiler Arazi o lcumlerinden elde edilen bilgilerin koordinatlar çnçn ve o zelliklerinin - El ile girilmesi - Kayçt edici cihazlardan RS-232 bilgisayar ara ba g lantçsçile bilgisayara aktarçlmasç Uydu go runtuleri(raster formatçnda), CD ile Mevcut Haritalardan Scanner Sayçsallas tçrma Harita Genel Mudurlugunden sayçsallas tçrçlmçs formunun CD uzerine kayçt edilmis formunun alçnmasç Dokumanlar ve kayçtlar - Tapu Kayçtlarçnçn el ile bilgisayara girilmesi - Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden bilgilerin otomatik aktar çlmasç

4 Dig er veri tipleri Ucak fotog raflarç Sayçsal kamera verileri Yersel fotog raflar Farklçbilgisayar ortamlarçndan alçnan veriler Farklçbilgi sistemlerinden aktarçlan bilgiler 3. Bilgilerin ozellikleri Kullançlacak tum bilgiler, her bir verinin birbirinden ba gçmsçz sorgulamasçnçn yapçlabilmesi icin ayrç kapsamda(coverage) bilgisayar ortamçna girilebilir. Cunku her kapsam ancak belli o zellikteki bilgilerin GIS ortamçnda islenmesine olanak vermektedir. Bu yapç aynç zamanda olasç karçsçklçklarç da o nlemektedir. Bilgiler: Raster verileri Vekto r verileri Noktasal veriler C izgisel veriler Poligon o zellikli veriler Info verileri bicimindedir. 4. Kullanöm söklögöve du zeyi, Arazi toplulas tçrma calçs malarçnçn o zellig i gereg i bazçbilgilere daha sçk bazçlarçna ise daha seyrek bas vurulmaktadçr. Olus turulmaya calçsçlan bilgi sisteminde sçkca kullançlan bilgilere kullançcçnçn daha az adçmda ulas masç sag lanmaya calçsçlmçs tçr. Bunun yançnda sçkca kullançlacak sorgulamalar icin sorgulama sonucunun kçsa surede kullançcçya sunulmasç icin gerekli algoritma olus turulmaya calçsçlmçs t çr. Bilgi sistemi kullançcçlarçnçn birbirlerinden farklç istekleri olabilmektedir. Bazçlarç sadece sistemin bilgi giris i ile ilgilenirken, bazçlarçgirilen bilgilerin kontrolu ile ilgilenmekte, bazçlarçsadece sorgulama ve analiz calçs malarç yonu ile sistem ile calçs abilmektedir. Bu amacla kullançcç isteklerine gore bir yetkilendirme duzeyinin sisteme eklenmesi gercekles tirilmeye calçsçlmçs tçr. Bo ylece o rneg in sorgulama ve analiz yetkisine sahip kullançcç hicbir zaman verilerin deg is tirilmesi ve silinmesi seceneklerini kullanamayacaktçr. Bo ylece her kullançcçancak kendine verilen yetki sçnçrlarçicerisinde bilgi sistemi ile calçs abilecektir. a. Kullanöm söklögö Sçk sçk kullançlacak bilgiler(kadastro bilgileri, tapu, arazi derecelendirme bilgileri gibi), Belli aralçklarla kullançlacak bilgiler(sit alanlarç, go l alançvb.), Az kullançlacak bilgiler(direk,iletim hatlar çvb. ), b. Kullanöcödu zeyi Yo netici Proje muhendisi Operato r Genel kullançcç 5. Bilgilerin Du zenlenisi Bilgi sistemi, farklç bilgi sistemlerinden veri alabildi g i gibi, bas ka bilgi sistemlerine de veri sag layacaktçr. Bu nedenle bilgi sistemi olus turulurken belli standartlara uyulmas ç gerekir. Model de standart, ilgili kurumlarçn calçs malarç alçnan bilgilerin o zellikleri ve saklanma durumlarç gozetilerek olus turulmaya calçsçlmçs tçr. Sisteme dahil olacak bilgilerin belirlenmesinden sonra birbirleri ile ili s kili bilgiler belirlenmeye calçsçlmçs tçr. Bu ilis kilerin nasçl gercekles eceg i ve bu is lem icin hangi veri alanlarçnçn kullançlacag çgibi sorulara yançt verilmeye calçsçlmçs t çr. Boylece, sisteme aynç bilginin farklç ortamlarda tekrar tekrar girilmesi o nlenmeye calçsçlmçs tçr. Ilis kisel veri yapçsçnçn olus turulmasçile hem bilgisayar uzerinde daha az hafçza alançkullançlmasçsag lanmçs hem de sorgulama ve analiz as amasçnda gerekli olan bilgilere ulasçm icin gerekli zemin hazçrlanmçs olmaktadçr. Arazi toplulas tçrma bilgi sistemi olus turma calçs masçnda, proje alançna birden fazla il, ilce ve ko y girebilir. Bo ylece her bir verinin her bir il, ilce ve ko y icin ayrçayrçgirilmesi gerekir. Bu verilerin birbiri ile karçs mamasçicin o zel kodlama yapçlmçs tçr. Bilgi sisteminde girilecek sabit veriler icin bir kodlama sistemi olus turulmus tur. Cunku tum bu veriler farklç zamanlarda farklç kis iler tarafçndan girilecektir. Veri giris i sçrasçnda olus abilecek hatalarç gidermek icin her veri grubu icin sabit bilgilerin kodlanmas çgercekles tirilmis tir.

5 Planlama bilgi sisteminin elemanlar ç ile ilgili info tablolarçnçn olus turulmasçndan sonra, bu veri dosyalarçnçn birbirleri ile ilis kileri ortaya konulmaya calçs çlmçs t çr. Bo ylece sorgulamalar ve analizler yapçlçr hale gelmis tir. Verilerin girilmesinde ve tekrar ekranda goruntulenmesinde kullançcçnçn komut yazmasçna gereksinim olmamasçicin tum bilgi sistemi is lemleri bir ana menu catçsçaltçna toplanmçs, tum is lemler ana menu ve buna bag lç olarak calçs an alt menuler ile gercekles ecek bicimde organize edilmis tir. Bo ylece kullançcç Windows is letim sisteminin olanaklarçnç kullanarak go rsel bicimde is lemlerini gercekles tirebilecektir. Model olus turulmasç tamamlandçktan sonra sçnanmasç dus unulmektedir. Bu amacla Ko y Hizmetleri Genel Mudurlugunce uygulamasç yapçlan Bursa-Karacabey Ovasç Arazi Toplulas tçrma Projeleri planlama bilgileri girilecek, bilgiler birbirleri ile ili s kilendirilecek, hedeflenen sorgulamalar çve analizleri yapçlacaktçr. ELDE EDILEN SONUCLAR VE TARTISMA Arazi toplulas tçrmasç calçs malarç o ncelikli olarak DSI buyuk sulama alanlarçnda gercekles tirilmektedir. Arazi toplulas tçrmasçnda planlama amaclç calçs malar bu nedenle bir havzaya yo nelik olacaktçr. Model bu yonu ile bir havza da yada birden fazla koyu icerecek bicimde olus turulmus tur. Bu amaca yo nelik olarak o ncelikle ARTOP adç ile bir Temel Bilgi Sistemi tasarlanmçs t çr. Bu bilgi sisteminde planlama asamasçnda gerekli olan ve kullançlan tum bilgilerin belirli bir duzen icerisinde sisteme girilebilmesi ve sorgulanmas çicin gerekli alt yapçolus turulmaya calçs çlmçs tçr. Bu yapç icerisinde mevcut bilgiler, C izelge 1İde de goruldugu gibi grafiksel ve grafiksel olmayan bilgiler biciminde gruplandçrçlmçs tçr. Temel bilgi sistemin olus turan elemanlardan mulkiyete ilis kin bilgiler, topografik bilgileri, toptak etud harita bilgileri, ko y yerles im bilgileri, yol sistemi bilgileri, sulama sistemi bilgileri, drenaj sistemi bilgileri ve arazi kullançm durumu bilgilerinin sisteme girilmesi icin ayrç ayrç secenekler olus turulmus tur. Cunku bu bilgiler birbirlerinden farklço zellikli bilgilerdir. Cizelge 1. Arazi toplulastörmasöplanlama asamasönda kullanölan grafiksel, sayösal ve sayösal olmayan bilgiler Grafiksel Bilgiler Sayösal ve Sayösal Olmayan Bilgiler Proje sçnçrçbilgileri Ko y sçnçrçbilgileri Ko y yerles im yeri bilgileri Kadastro bilgileri Sulama sistemi bilgileri Drenaj sistemi bilgileri Yol sistemi bilgileri Toprak etud haritasçbilgileri Sabit tesis bilgileri Arazi kullançm durumu bilgileri Topografya bilgileri Proje bilgileri Ko y bilgisi Mulkiyet bilgileri Sulama kanal bilgileri Drenaj kanal bilgileri Yol bilgileri Toprak etud bilgileri Sabit tesis bilgileri Bitki bilgileri C izelge 1İde de goruldugu gibi bu elemanlarda kapsam adç, kapsama aktarçlacak bilginin o zellig i ve bu bilgi ile ilgili girilecek o zellik verilmis tir. Orneg in; ko y yerles imi ile ilgili girilecek bilgiler alan, yani poligon o zellikli olacak ve proje alançnda birden fazla koy var ise bu koyleri birbirinden ayçracak o zellik ko y numarasç olacaktçr. Kadastro bilgileri yine alan o zellig inde olup, her bir parseli tançmlayan o zellik koy numarasç ve parsel numarasç olarak belirlenmis tir. Boylece bilgi sistemine birden fazla ko ye ait bilgiler girilebilmesine olanak tan çnmçs tçr. Girilen ces itli o zellikteki bilgiler GIS o zellig i icerisinde kullançlçr, deg erlendirilir bicime do nus turulerek, arazi toplulas tçrma calçs malarçnçn bir elemançdurumuna getirilmis tir(c izelge 2). Cizelge 2. Grafiksel bilgilerin, ozelikleri ve oz nitelik alanlarö Kapsam Adö O zelligi O z Niteligi Proje sçnçrç Alan Proje no Ko y sçnçrç Alan Ko y no Ko y yerles im Alan Ko y no Kadastro bilgileri Alan Ko y no Parsel no Sulama sistemi C izgi Kanal adç

6 Drenaj sistemi C izgi Kanal adç Yol sistemi C izgi Yol adç Toprak etud haritasç Alan Adç Arazi kullançm durumu Alan Toprak sçnçfç Topografik harita C izgi Yukseklik Dog al yapçlar Alan Adç Sabit tesisler Nokta Adç Bilgi sisteminde sorgulamalar ve analizlerin kolay s ekilde yapçlmasçnç sag lamak icin her bir grafiksel bilgi icin ayrç kapsamlar, sayçsal ve sayçsal olmayan bilgiler icin ise ayrç tablolar olus turulmus tur. Buna karsçn bazçbilgiler sayçsal ve metinsel karakterlidir. Sayçsal ve sayçsal olmayan bilgiler icin info tablolarçolus turulmus tur(c izelge 3). Cizelge de go ruldugu gibi her bir tablo altçndaki bilgiler ve o zellikleri verilmis tir. C izelge 3. Mulkiyet bilgileri info tablosunun icerig i Alan Adö Genisligi Tamsayö Ondalök O zelligi Ko y no 8 - Tamsayç Parsel no 8 - Tamsayç Pafta 35 - Karakter Ada 35 - Karakter Mevkii 35 - Karakter Is letme no 8 - Tamsayç Adç 35 - Karakter Soyadç 35 - Karakter Baba adç 35 - Karakter Kullançm durumu 35 - Karakter Alan 12 3 Sayç Hisse 12 3 Sayç Pay 12 3 Sayç Bilgi sisteminde olus turulacak kapsamlar ve info tablolarç belirlendikten sonra kapsamlar ve info tablolarç arasçndaki ilis kilerde kurulmus tur. Boylece herhangi bir kapsam uzerinde iken o kapsamla ilgili info tablosu uzerinden sorgulama veya analiz yapçlmakta aynçs ekilde herhangi bir info tablosu uzerinde iken ilis kili oldug u kapsam uzerinden sorgulama veya analiz yapçlabilmektedir(c izelge 4). Bo ylece arazi toplulas tçrma planlama calçs malarçnda deg erlendirmeler kolaylas makta, planlama raporu bilgileri haz çr bicime sokulabilmektedir. Bu bilgiler do g al olarak arazi toplulas tçrma projeleme calçs malarçnda altlçk bilgileri olacaktçr. C izelge 4İde kadastro kapsamçile mulkiyet bilgileri info tablosu arasçndaki ilis ki go sterilmis tir. Kadastro kapsamçndan 2 nolu parsel secildig inde; kadastro kapsamçna ait o z nitelik tablosu koy numarasç ve parsel numarasç alanlarç yardçmçyla mulkiyet bilgileri info tablosu ile ilis ki kurularak parsele ait mulkiyet bilgilere ulasçlmaktadçr. Planlama calçs malarçnçn esas elemanlarçndan birini de alt yapç nitelig indeki tesisler olus turmaktadçr. Planlama asamasçnda yapçlacak calçs malarda proje alançnda gercekles tirilecek calçs malarçn neler olacagçkonusu oldukca o nemlidir. Bu amacla proje alançnda sulama sistemi, yol sistemi, tesviye ve drenaj vb. gereksinme duyulan tesislerin o zelliklerinin belirlenebilmesi icin o ncelikle var olan durumlarçnçn ortaya konulmasçgerekmektedir. Olus turulan sistem ile bu mumkun olabilmis ve kullançcçnçn gereksinim duydug u bilgileri verecek bir yapçolus turulmus tur. Sistem planlama raporu icin gerekli bazç verileri sag layabilmektedir. Yalnçz sistemde bu raporun hazçrlanmasç is inin otomatik olarak yapçlmasç henuz gercekles tirilememis tir. Sadece rapor icin gerekli verilerin istenilen duzende sistemden alçnmasçve bazçsorgulamalarçnçn sisteme yaptçrçlmasçis lemleri gercekles tirilmis tir. Cizelge 4. Kadastro kapsamöile mu lkiyet info tablosu arasöndaki iliski Kadastro kapsam Kadastro oz nitelik tablosu Koy no Parsel no

7 Mulkiyet bilgileri info tablosu Koy no Parsel Baba Kullanöm Pafta Ada Mevkii Adö Soyadö no adö durumu Alan Hisse Pay H21 A5 Ali Kaya Ahmet Tarla H21 A5 Ays e Kaya Musa Tarla H21 A5 Ali Ak Mehmet Tarla H21 A5 Efe Solmaz Isa Tarla Sistemin calçs abilmesi icin sag lçklç olarak verilerin elde edilebilir olmas ç, birim maliyetin dus urulebilmesi icin ise proje alançnçn havza boyutunda tutulmasç gerekmektedir. Bo ylece o rneg in uzaktan algçlama verilerinin kullançlma olanag çdog mus olacaktçr. Sistem, mevcut durumu sayçsal arazi modeli ile birlikte planlayçcçya sunmakta ve karar destek sistemi olarak islev gormektedir. Sistem genis alanlarda gercekles tirilecek calçs malarda daha etkin bir bicimde planlayçcçya yardçmcçolmakta, oldukca fazla veri yçg çnçnçn planlayçcçnçn isteklerine go re sçnçflandçrçlçp, sorgulanmasçnçsag lamaktadçr. Olus turulan sistemin olumsuz yo nunu ilk maliyetinin yuksek olmasç ve Arc/Info programçna gereksinmesinin duymasçsayçlabilir. Ancak kurulacak bir merkez ile terminaller ve olu s turulacak online sistemi aracçlçgçile genis alanlara hizmet eder duruma getirilebilir ve verimlilik art çrçlabilir. KAYNAKLAR 1. Anonim, Tarçm Surasç, Ankara. 2. Anonim, Turkiye nin Avrupa Toplulug una Uyum Programç, Ortak Tarçm Politikalarç, Resmi gazete, Sayç 24352, Ankara. 3. FRITZCHE, H., Zur Abgrengung des Gestaltungsrahmens eines computergestutzten Informationssystems fur die Flurbereinigung, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Reihe C, H.284, Munchen. 4. GU NDOG DU, K.S.,1993. Arazi Toplulas tçrmasçnda Bilgisayar Destekli Bir Dagçtçm Modelinin Gelis tirilmesi ve UygulanmasçU zerine Bir Aras tçrma. Doktora Tezi, BURSA. 5. LINTHORST, J., van KLEEF, H.A:, A Geographic Information System for Land_Use Managment, Proceeding of the first Europen Conference on Geografical Information systems, Amstermdam. 6. SCHNEIDER, E., Die Zusammmenarbeit zwischen Flurbereinnigun und Grundstucksdatenbank, Berichte aus der Flurbereinigunug, H STARK, A., Konzeption eines Planungsinformationssystems fur die Flurbereinigung, Vermessungswesen und Raumordnung, H.1., 53.Jahrgang, s THURMAIER, C Informationssystem fur die Flurbereinigung. Geo-Informationssysteme, H.3, Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg. 9. YOMRALIOG LU, T., Arazi Duzenlemelerinde Parsel Deg erinin Cog rafi Bilgi Sistemleri Ile Belirlenmesi, MilletlerarasçTarçm Reformu ve Kçrsal Kalkçnma Kongresi Teblig ler, T.C. Tarçm ve Ko y Is leri Bakanlçgç, Tarçm Reformu Genel Mudurlugu, s , Ankara.

Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma

Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma Serife Tulin AKKAYA* Kemal Sulhi GU NDOG DU** Ismet ARICI*** O ZET U

Detaylı

SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR

SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR SULAMA SI STEMLERI NI N I ZLEME VE DEG ERLENDI RI LMESI NE YONELI K GELISTIRILEN TEMEL BI LGI SI STEMI (SUGIS) ORTAMINDA SORGULAMALAR OZET Kemal Sulhi GU NDOG DU 1 Hasan DEGIRMENCI 2 C ig dem DEMIRTAS

Detaylı

SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI

SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI SULAMA PROJELERININ IZLENMESI VE DEG ERLENDIRLMESINDE GIS DESTEKLI VERI TABANI OLUSTURULMASI Kemal Sulhi GU NDOG DU * S. Tu lin AKKAYA ASLAN ** Hasan DEGIRMENCI * Ali Osman DEMIR * C igdem DEMIRTAS **

Detaylı

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I. I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S. ARAZI TOPLULASTIRMASINDA YASAL DUZENLEME VE YENI ARAZI TOPLULASTIRMA KANUN TASLAG I I smet ARICI* Kemal S.GUNDOG DU** S.Tu lin AKKAYA*** 1. Arazi Toplulas tğrmasğnda Yasal Du zenleme Gerekliligi Arazi

Detaylı

Bursa Karacabey Projesi Planlama Bilgilerinin ARTOP Arazi Toplulaştırma Bilgi Sistemi ile Analizi *

Bursa Karacabey Projesi Planlama Bilgilerinin ARTOP Arazi Toplulaştırma Bilgi Sistemi ile Analizi * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 111-124 Bursa Karacabey Projesi Planlama Bilgilerinin ARTOP Arazi Toplulaştırma Bilgi Sistemi ile Analizi * Ş.Tülin AKKAYA ASLAN ** İsmet ARICI *** ÖZET Arazi

Detaylı

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PARSEL DEGER SAYILARININ COGRAFI BI LGI SI STEMI KULLANILARAK BELI RLENMESI

ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PARSEL DEGER SAYILARININ COGRAFI BI LGI SI STEMI KULLANILARAK BELI RLENMESI ARAZI TOPLULASTIRMASINDA PARSEL DEGER SAYILARININ COGRAFI BI LGI SI STEMI KULLANILARAK BELI RLENMESI Yrd. Doc.Dr. Kemal S. GU NDOGDU* Aras.Gor.Tu lin AKKAYA* Prof.Dr. Ismet ARICI* O ZET Arazi Toplulastğrma

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1973 Yazışma Adresi : 33565728256 Telefon : 224 2941625 Faks : 224 4428775 e-posta : Ülke ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN ULUDAG UNIVERSİTESI ZIRAAT

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU ***

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ÖZET Birçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR

LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV. Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR LİMAN VE TERMİNAL YONETİMİ IV Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR Liman Ekonomisi Limanların ekonomik o nemi ise, ulusal ve uluslararası ulas tırma sistemleri içindeki bir dag ıtım, bir bag lantı ve bir hizmet

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi er s ity yo nu nu referans alarak belirleyin. As ag ıdaki s emaya bakarak da kıble yo nu nu tarif edebilirsiniz. tre ch Kıble yo nu nu n belirlenmesi konusu I slam du nyasında

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ (Seri : XI, No:25)

Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ (Seri : XI, No:25) Sermaye Piyasasõ Kurulundan: Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ (Seri : XI, No:25) Amaç Madde 1. Bu Tebliğin amacõ, Sermaye Piyasasõ Kanununun değişik 16 ve 22/e maddeleri uyarõnca

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VE CO RAF B LG S STEMLER LE TA INMAZ DE ER HAR TALARININ OLU TURULMASI ( STANBUL HAL Ç ÖRNE )

UZAKTAN ALGILAMA VE CO RAF B LG S STEMLER LE TA INMAZ DE ER HAR TALARININ OLU TURULMASI ( STANBUL HAL Ç ÖRNE ) UZAKTAN ALGILAMA VE CO RAF B LG S STEMLER LE TA INMAZ DE ER HAR TALARININ OLU TURULMASI ( STANBUL HAL Ç ÖRNE ) Recep N ANCI 1 ve Tahsin YOMRALIO LU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI 16 Nisan 2014 Bora Sonuvar, Kubilay Baykal İçerik Giriş İzmir Körfezi ve Çevresinin Morfolojisi İzmir Körfezi

Detaylı

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara

2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi. 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 2015 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının (KİDR) Değerlendirilmesi 15 Mart 2017 Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu, Ankara 1 Sunum içeriği Genel bilgiler Yöntem Nitel ve nicel değerlendirme

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI

I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I NI NAL KULLANICI SO ZLES MESI MADDE: 1 SO ZLES MENI N TARAFLARI I s bu I ninal Kullanıcı So zles mesi ( So zles me ); I ninal O deme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S ( I ninal )ve Kart Sahibi arasında

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Halil Günek, Saadettin Tonbul, M. Taner Şengün Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 GİRİŞ Sabit yu klerden meydana gelen kesit tesiri fonksiyonlarından elde edilen grafiklere Kesit Tesir Diyagramları denir. Du zlem c ubuk sistemlerde M, N, T (V)

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07. Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections

Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı. Use of DEM in Creating Land Profile Sections Sayısal Yükseklik Modellerinin Arazi Boy kesitlerinin Çıkarılmasında Kullanımı Kemal Sulhi GÜNDOĞDU 1 ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine paralel olarak Sayısal Yükseklik Modellerinin(SYM)

Detaylı

Hava Fotoğrafı Arşivi Bilgi Sistemi (Information System for Aerial Photograph Archive)

Hava Fotoğrafı Arşivi Bilgi Sistemi (Information System for Aerial Photograph Archive) (Information System for Aerial Photograph Archive) Mehmet ERBAŞ Kara Harp Okulu Komutanlığı İnşaat Müh. Böl. Harita Anabilim Dalı, Ankara merbas@kho.edu.tr ÖZET Hava fotoğrafı, uçak, helikopter, balon,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ KARAR TARİHİ : 10.04.2014 KARAR SAYISI : 2014/42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gerede Uygulamalı Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Bİ LGİ SAYARDA, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MESLEKİ TERİ MLERİ SÖ ZLÜĞ Ü

Bİ LGİ SAYARDA, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MESLEKİ TERİ MLERİ SÖ ZLÜĞ Ü Bİ LGİ SAYARDA, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MESLEKİ TERİ MLERİ SÖ ZLÜĞ Ü İ.Bülent GÜNDOĞ DU Yabancı bir dilde oluşturulmuş yayınları mümkün olduğ unca incelemek ve içeriğ i hakkında bilgi sahibi olmak, çok

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki Uygulama II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ

BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ EMLAK BĐLGĐ SĐSTEMĐ M.S. Ayık 1, M. Sancak 2, S. Akkar 3 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon Đdaresi, Emlak ve Đstimlak Daire Başkanlığı,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun

Detaylı

ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ

ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortak çalışması olarak 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Osman 305 - - - - 13-16

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNDE JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNDE JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNDE JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ İ.B.Gündoğdu

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

14/05/2004 31/05/2004

14/05/2004 31/05/2004 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 EKİP - 11 14/05/2004 31/05/2004 2 İçindekiler Ekip Çalışması Ekip Elemanları Donanım Yapılan İşlemler Maliyet Sonuç 3 Ekip Çalışması Bir işin gerçekleştirilebilmesi için değişik beceri

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu. (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara).

1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu. (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). ÖZGEÇMİŞ 1957 yılında Ağrı ilinin Taşlıçay kazasında doğan Turgut ÖZDEMİR, ilk öğrenimini Van Atatürk İlkokulunda, orta öğrenimini Manisa ili Salihli ilçesinde tamamladı.1973 yılında Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN ETÜT AŞAMASINDA UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI DSİ İZMİR KÜÇÜK MENDERES HAVZASI ÖDEMİŞ OVASI ÖRNEĞİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN ETÜT AŞAMASINDA UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI DSİ İZMİR KÜÇÜK MENDERES HAVZASI ÖDEMİŞ OVASI ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNİN ETÜT AŞAMASINDA UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASI DSİ

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

ARAZI TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ OTOMASYONUNA YÖNELİK MODEL

ARAZI TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ OTOMASYONUNA YÖNELİK MODEL İNCELEME - ARAŞTIRMA ARAZI TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ OTOMASYONUNA YÖNELİK MODEL * Turgut ÖZDEMİR ÖZET Nüfusunun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşayan ülkemizde Toprak-Jnsan-lstihdam gibi sorunların

Detaylı

ÖRNEK BİR MAHALLEDE YAPISIZ PARSELLERİN DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ

ÖRNEK BİR MAHALLEDE YAPISIZ PARSELLERİN DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2009 02-06 Kasım 2009, İzmir ÖRNEK BİR MAHALLEDE YAPISIZ PARSELLERİN DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ M. K. Torun 1, M. Yanalak 2, D.Z.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI KADİR KESKİN ERİM KURT YAZILIM GEREKSİMLERİ DOKÜMANI ONLİNE SİNEMA BİLET SİSTEMİ B1310.032022 SEC 2 İÇİNDEKİLER İÇINDEKILER... 2 1.Giriş... 4 1.1Amaç...

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı