A~IKPA~A VE ANADOLU'DA TURKYAZI DiLiNiN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A~IKPA~A VE ANADOLU'DA TURKYAZI DiLiNiN"

Transkript

1 A~IKPA~A VE ANADOLU'DA TURKYAZI DiLiNiN OLU~UMU SEMPOZ UMU -BiLDiRiLER- 1-2 KASIM 2013 I KI~EHiR Hazzrlayan Prof. Dr. M. Fatih KOKSAL

2 GARl B-NAME' NiN imlasi 0ZERiNE Prof. Dr. Bilal YUCEL Cumhuriyet Oniv.ersitesi Oil ve kl.iltl.ir tarihimiz i!;erisinde onemli yere sahip Orta Oguz Tl.irk!;esi (yerle~mi~ terimiyle EAT, yaygmla~maya ba~layan adryla Eski Oguz Tl.irk!;esi) metinleri Uzerindeki bilimsel ara~tlrmalara ve yayrnlara sl.irekli olarak yenileri ekleniyor. Yaymlarda,!;ah~rlan metnin bir nl.ishasmm tlpkrbasrm halinde verilmesi gelenegi, yeni incelemelere zemin hazrrhyor. Turk!;emizin ve kliltl.irl.iml.izl.in onemli eseri Garlb-name'nin Prof. Dr. Kemal Yavuz tarafrndan hazrrlanan yaymr 1 da, bizlere yeni ara~tlrma imkanlan saghyor. Bu bildiride, yukanda sozl.i edilen yaymdaki tlpkrbasrmm, yazrh~mdan 150 yrl sonra 1480'de istinsah edilmi~ olan Sl.ileymaniye nl.ishasrnrn 2 imlasrndan hareketle genel tespitlerimiz ve onerilerimizin ardrndan, "bu nl.ishaya has imla ozellikleri" Uzerinde durulacaktlr. <;ah~mamrzda soz konusu nl.ishanrn bilinen Orta Oguz Turk!;esi imlasr ozelliklerine girilmeyecek, basmakahp imla incelemesi yerine, kar~rla~tlrmah m_etin yaymlarrnda genellikle goz ardr edilen ve dipnotta bile gosterilme ihtiyacr d.uvulmayan!;ok kl.i!;l.ik bazr aynntllann neler ifade edebilecegi, dikkatlerinize sunulacaktlr. 1. Genel Ozellikler ve Oneriler Nl.ishamrzrn imlasr, eski harfli metin!;ah~malannda goz ardr edilen, gelenege kurban edilen veya tereddl.it gosterilen ~u G!; hususu aydrnlatacak ornekler vermektedir: 1) Kemal Yavuz, ~1k Poio: Gorib-nfime 1-1/ (4 kitap), TDK, istanbul ) Siileymaniye Kiitiiphanesi, laleli 1752m/1 2 (Yavuz 2000'de ~ift numarah savfalar). iiif. ;:;;: ;:;:::; l di -- ~ '" -~ Oi!f.,_ I Aj1k Paja ve Anadoluifa Tiirk Yaz1 Dilinin 0 /Ufll/1111 Sempozyumu (.. ~~l

3 Pro.f D1: Biltil YUCEL ~ " harfi i~in yeni bir kar~1hk Bilimsel ~ah~malarda eski harfli metinlerdeki "kef" harfi "k, g, n", yakm donem metinlerinde aynca "g, v, y" harfleriyle kar~llanmaktad1r. "Kef" harfi i~ in bu kadar kar~1hk yeterfi mi? Nusham1zdaki ornekler yardimiyla bu konuyu irdelemeye ~ah~ahm. Kahn s1radan Turk~e kelime ve eklerde iki Onlu arasmdaki /~/ sesi otumiuie~tigi i~in gaym harfiyle yazllmakta, bu ses g bi~iminde yaz1ya ge~irilmektedir: ayrugtsa artugtsa (1-84/9)3, bafsmaga (1-96/8), bo~nudftgm (1-54/5), uymagtla (1-94/1), yazugmdan (1-120/4); yogtken (1-14/1, 1-24/4)... Bu otumlule~me ve imla, ulanmaya bagh olarak son seste de gorulur ve ayn1 harfle yaz1hr: ancag eriir (11-506/1), artug eksiik (1-86/4), dutsag oldt (1-240/6), o/stmag u bilmek (1-574/4), toprag olmadm (1-28/8)... Dilimiz bir denge dili olduguna, bu ~er~evede, seslerimiz arasmda dozenli denkfikler bulunduguna gore, ince OniO ta~1yan kelimelerde iki OniO arasmdaki /k/ sesinin de otomioie~mesi ka~mllmazd1r. Bilimsel ~ah~malarda ilke birfigi esas oldugundan, iki OniO arasmda kef ile yazjian bu ses i~ in g, g, g, g harflerinden birini kullanmamiz yerinde olacaktlr. Boyle bir i~arete olan ihtiyacimizi iki ornek Ozerinde irdeleyelim: "Gok" kelimesindeki ikinci kef harfinin, iki OniO arasmda kald1gmda ilk kef harfiyle aym ses degerinde okunamayacag1 goro~ondeyim. d5 gage (1-36/1, 1-496/8, /7, /6). "GogOs" kelimesindeki kef harfleri de ayn1 ses degerinde okunmamahd1r. uj. gogusde (1-524/9), gogus (1-518/11-524/8,10). ince s1radan iki Onlu arasmda kalan eklerin son sesi de, t1pk1 kahn Onlu bulunduran bi~imlerinde oldugu gibi otomiuie~tiginden, bu otomioie~meyi be!irtecek bir ~eviri yaz1 i~aretiyle gosterilmelidir:.&~~yo/a getmege. (1-30/3), ~~!5" gelmi~iifl gelecegiifl (1-138/11), ~~si ogdugi (1-528/2),.&.l)i birlige (1-68/3,4,11)... 6nerdigimiz i~areti ta~iy.an baz1 ornekler: beglerbegin (11-492/5), bildiigiimden (11-488/11), dirlige (1-72/6 1-84/ /7); dedii(jin (1-112/ /4), dediigiim (11-528/6), ele degin (1-102/1), degme (1-98/ /91-248/1,2), degiil (1-54/61-90/2,41-92/8}, dilegin (1-64/8), diregidiir (1-86/6), diinyelige (1-190/2), etegin (1-222/3), 3) Ornek atlflan, yukandaki eserin (Yavuz 2000) cilt, sayfa ve satlr numaralarrd1r.

4 Prof Dt: Bilcil l'ocel etegini (1-298/ /6), artug u eksiigi (1-102/3), egleniir (11-532/2), erdiigince (11-488/11); neydiigin neceydiigin (1-26/6), neydiigin noldugm (1-40/2); ogreden (1-222/7), ogiit (1-132/6 198/ /3), o/diirmege (1-34/5); sevdiigi (1-136/8), segirtdi (11-540/10); yeg (1-40/5), yege (11-498/8), yegregi (1-86/ /5), yigit (1-256/2, /3), yiiregiim (1-134/11) Hemzenin /v/ okunu~u ve yaz1h~1 Turk(;enin ses duzenine uymayan Matbaa-i Amire -yanh~- imlasmdaki hemze harfi nas1l okunup yaz1lmalr? Giizel he harfiyle biten kelimeye getirilen belirtme hali eki, esreli hemze ile yaz1lmakta ve yard1mc1 OnsOz degerindeki bu hemze, metin (;ah~ma lannda "y" harfiyle kar~1lanmaktad1r: '~ niisbayl (l-38/3),~o.}.j ziihreyi (1-18/10),'~ gussay1 (1-226/11), '~ kimseyi (1-352/8), ~T a!s~ay1 (1-140/6,11, 1-144/7)... Giizel he harfiyle biten kelimeye ek fiilin bildirme (;ekiminin birinci teklik ~ah1s eki getirilince de yard1mc1 Onsuz hemze harfiyle yaz1lmakta, bu da yine "y" harfiyle yaz1ya ge(;irilmektedir: j-1 o~.jll.)a..) zehr-iiliideyem (1-46/10). NOsham1zda, giizel he harfiyle biten kelimeye belirtme hali eki veya ek fiil getirildiginde yard1mc1 Onsi.iz olarak hemze degil, Turk dilinin biricik yard1mc1 i.insuzi.i "y" harfinin kullanlldlgma orneklerimiz bulunmaktadlr: 1.7.!~ mi'deyi (1-590/5), ;.~ 6~~ siyiisetdeyidiim (1-780/5), j-~ o~ meliimetdeyidiim (1-780/5). Arap(;a ve Fars(;adan ahnm1~ kelimelerde uzun okutan e/if harfinden sonra gelen hemze'nin "y" Onsi.izi.ine degi~mesi, <;agatay TUrk(;esi metinleri i(;in kesin kurald1r. Ayn1 kural, Ozerinde (;ah~t1g1m1z ni.isham1zda da gori.ilmektedir: 6"41S kiiyiniit (1-2/9), J..;t...; resiiyil (1-4/8), ~~~ diiyim (1-40/8). Ni.isham1zdaki bu ti.ir orneklerin tamam1 "y" ile yaz1lm1~t1r: 'aciiyib (1-548/5), fiiyide (1-92/11), /siiyim (1-92/7), miiyil (1-166/11)... Kur'an'dan ahnt1lanm1~ bir ibarede son derece ilgin(; bir imla gormekteyiz: ~1~1 ~ f~ yevme tiib/e's-seriiyir (1-552/7). imlas1 degi~tirilemeyen Kur'an'dan nakledilmi~ bu ornekte bir yandan Arap(;a kurala uyularak elif ile hemze harflerinin korunmasl, ote yandan bu iki harfin arasma getirilmi~ esreli ye harfi, "Ti.irk(;e bir kelimede iki i.inli.i yan yana bulunmaz" kurahnm ne kadar saglam oldugunu gostermektedir. t A11k Pa~a 1 e A11adolulfa Tiirk Yazt Dili11i11 0/11~ Sempozyw1111 ~~..,

5 Prof D1: Bilfll YOCEL Ni.isham1zdaki bu orneklerin 1~1gmda, Farsc;a tamlamalarda i.inli.iyle biten ilk kelimeye (muzat, tamlanan) getirilen "izafet hemzesi"nin de ayn1 sistemin ic;inde oldugunu, dolayjsjyla, soz konusu harfin /y/ sesini verdigini rahathkla soyleyebiliyoruz. 4 Nusham1zdan hemze harfi klillantlm1~ Farsc;a tamlama ornekleri:.l;. ~ ~u3 senii-yt bjl)od (1-2/2), j_;..1:. <t...j,_;:; ravi.o-yt miinevver (1-2/8), ol~~.;.o <L.OS!b. bulii$o-yt mevcildiit (1-2/9), ~~IS ~>o.jili ne/siive-yi kiiyiniit (1-2/9);,t. 5.!_), ~~T.;..:...;_,...;.1. ~~ 'ulemii-yt ~er/ot 've ebnii-yt torj/sot (1-4/5), (-SL...:.! ~~~ <:?'' ;~~ mu/stedii-yt/siifile-yi isliim (1-4/7) 5 Boylesi tamlamalar gelenekte 1srar edilip senii-i, rovi.o-i, bulii$o-i, 'ufemii-i, ebnti-i... ~ekillerindeyaztlmca, iki unli.iyi.i yan yana getirerekve bi.iyi.ik i.inlu uyumuna uymayarak, iki kez hataya di.i~i.ilmektedir. iki yanh~ bir dogru etmeyeceginden, hatah imladan vazgec;meyi, Ti.irkc;enin kurallanna uygun yazmay1 oneriyorum Kapah e (e) sesi Bu sesimiz ic;in elimizdeki ni.ishada neler var? Kok hecedeki /f4 sesi konusunda ni.isham1zm imlas1 genellikle "i" tarafindad1r. Ancak, baz1 kelimelerin genellikle i'li yaztlmas1 yan1 s1ra e ile harekelenmi~ ~ekillerinin de varhg1, bazen kelimenin bir harfinde hem iistiin hem de esre olmak uzere iki harekenin birden gori.ilmesi, kimi zaman da bir harekenin c;izikle iptal edilmesi; /e/ sesinin kamtlan olmahd1r. Nusham1zdaki baz1 kelimeleri bu yaz1h~lanyla ele alahm: ben : Bir ornekte esreli yaz1h~ma rastlad1k: ~ bini (1-684/10). -; de-: Bu fiil nusham1zda genellikle di- ~eklinde gec;mektedir: dir (1-142/2), direm (1-130/5), diyiiduro (1-256/9), diyem (1-540/11)... Nusham1zda de- ~eklinde harekelenmi~ ornekler de gorulmektedir:.):is:.o~ demekden (1-24/7), ~~~ deyince (1-568/4), 0.J.J5i ne derven (1-130/9, 266/3)... - dek : Bir yerde c;ift harekeyle yaztlm1~: o!i~ dek/dik (1-516/5). 4) Hemze harfinin /y/ okunu~uyla ilgili olarak bk. Bilal Yilcel, Mahmud Pafja: Adni Divant, Ankara 2002, s ) Son ornekteki mu/ftedii YI kelimesinde hemze (mu/fteda1 yerine "ye" harfinin yaz1lmas1, tamlamanm mu/ftedii' i bi~iminde yanh~ okunmasma engel oluyor. Muzaf olan Arap~ kelimelerin sonunda /fj/ ve hemze bulundugunda hemze yerine "ye" harfinin ile yazllmas1, gorii~iimuzii dogrulamaktad1r.

6 Prof Dr. Bilcil l'ocel et- : Bu fiil1 nusham1zda esre ile harekel enmi~tir:..;..:,! seyr idiib (1-298/9)1 rob met it (1-354/11)1 ked ider.. redd ider (1-422/4)... Kelimemiz bir yerde iistiin ile harekelenmi~: J~ miinevver edeler (-cezim fazla /9). eyit- : ilk harfi genellikle iistiin ile harekelenen (eydiir 1-776/11 eydeyiim 1-346/ /11516; eytdi /61 eytgil /3... ) bu fiil bir yerde hem iistiin hem de esre ile harekelenmi~: - -- jj,..s~i eydiveriir/iydiveriir (1-357 /8). get- : Bu fiil genellikle git- ~eklinde h areke l en mi ~: ~ gitmek (1-508/1); gide (1-160/3)1 gider (1-120/ /2)1 gitdi!er (1-140/6)1 gitmi~idi (1-120/6)... Bu fiili aym eki alm 1 ~ olarak iki ayn hareke'ile gormekteyiz: ~# gedicek (1-278/ /7)1 kr~. ~~ gidicek (1-508/2). Bir ornekte fiilimizin ilk unsuzunde iki harekeyi birlikte goruyoruz: 4 ~ ~~ getmegile/gitmegile (1-120/3). Kelimemiz iistiin ile harekelenmi~ olarak da yaz1lm1~: ~ getdi (1-134/6). menber : Bu Arap~a kelimenin ilk unsuzunun kurala uygun bi~imde harekelendigi (cti;l minberine 1-388/9) ornegine kar~ 1 hk1 ilk harfinin hem iistiin - - hem de esre J.le harekelendigi yerler var: ~.,.. minber/menber (1-364/4)1 j,.t.. minbir/menbir (1-388/8). ;.... ne : Soru kelimesi ne I nushamjzda dort deg i~ik ~ekilde (cti, j, ~, ~) yazllm l ~:.U ne (1-770/4); jj..j nediir (1-170/ / /6)1.)j j:i.j ne derven (1-130/ /3); j~ ni 1 der (1-164/ /11)1 ni'tdi (11-518/2)1 ni'tdiler (1-140/6). Fars~a olumsuzluk on edatl.6 1 K1p~ak Turk~esindeki daralma egilimine uygun olarak genellikle ~eklinde yazllm1~: Ni diin ii giindiiz ne garb u ~orf$tdt (1-266/10) Ni yer ii ni gok ni ferb ii felek I Ni ten ii ni ciin u ni ins ii melek (1-266/11). sen : ikinci teklik ~ah1s zamiri ve ek fiilin ikinci teklik ~ah 1 s bildirme eki sen 1 nusham1zda iki ayn imla ile verilmi ~ : A~1k P{lfa ve Anadoluifa Tiirk Yaz1 Dilinin Olrl~/ Sempozyumu ~ \]

7 Prof D1: Bihil YOCEL sen {l-720/3),~seni(l-500/11-714/7);~ sini {1-26/31-498/91-498/ /9); ~A ~resin (1-466/2), ~ ojj.-goresin (1-720/10). Bir ornekte bildirme ikinci teklik ~ah1staki sin harfi hem OsWn hem de esre ile harekelenmi~: ~Gl.. eresin/eresen (1-150/2). ver- : Bu fiil, nusham1zda genellikle "i" okunacak ~ekilde yaz1lm1~: vir (1-720/7), viror (1-154/9,10}, virene (1-720/7), virmi~ (1-720/2)... Bir ornekte Ostiin ile harekelenmi~: ~j,; verse (1-302/4). Bir yerde hem OsWn hem de esre ile harekelenmi~: ~j~ verdi I virdi (1-144/ /3). Bir ornekte ise OsWn ile harekelenip bu harekenin uzerine iptal ~izigi ~ekilmi~ ve esre ile harekelenmi~: verdi-/ virdi {1-222/10). yene: Bu kelime de nusham1zda iki ayn imla ile kar~1m1za ~rkar: yine (1-510/41-706/81-738/9), yene (1-150/ / /9) Ornekler, bu boigmdeki kelimelerimizin kapali e ile olduguna tamkllk etmektedir. 2. Harezm-K1p~ak Ti.irk~esi Ozellikleri Oguz Turk~esine ait elimizdeki en eski yaz1ll kaynaklar, 13. yuzylldan kalmad1r. Bu yuzylldan once Oguz TGrkleri, ya~ad1klan cografyaya ve konumlanna gore mevcut yaz1 dillerini kullanm1~lard1r. Hazar'm dogusunda Aral'm kuzeyi ile Ceyhun lrmag1 boylannda ya~ayan Oguzlar 500'1ii ylllarda Avarlar, Ak Hunlar, Gokturkler ve Sasaniler ile kom~u; 600'10 ylllarda Batl Goktiirk Kaganllg1 bgnyesinde; 700'1ii y1llarda Karluklar, Kimekler, Pe~enekler ve Emevilerin ortasmda; 9. yuzy1ldan itibaren Kuman (K1p~ak) Hanllg1 ile i~ i~e; 10. yuzyllda Karahanhlar ile sm1rda~ bag1ms1z Oguz Yabgu Devleti kurmu~ olarak tarih sahnesindedirler. Sonrasmda Hazar'm batlsma go~ ve dag1lma ba~lam1~; yuzylllarda Karahanh ve yuzylllarda Harezm ve K1p~ak leh~elerin i n yaz1, edebiyat ve bilim dili olarak eserler verdigi ~aglarda eserler vermeye ba~lam1~lard1r. Oguzlar da 13. yuzy1ldan itibaren kendi leh<;:eleriyle Oguz Turk~esi yazr dilinin ba~lang1~ doneminde onceki yaz1 dillerinden ozelliklerin bulunmas1, koken birligi ve yuzy1llar boyu aym cografyay1 payla~manm saglad1g1 kar~1hkh etkile~melerdir. Kuzeyde K1p~ak, doguda Karahanh, guneyde

8 Prof Dr. Biliil YOCEL Harezm leh~eleri arasmda ya~amt~ Oguz Turk~esinin ilk eserlerin soz konusu leh~elerden ozellikler ta~tmasmda aynca, o yorelerden gelmi~ tasawuf ve kalem ehli ailelerin roiu de goz onunde bulundurulmaltdtr. Nushamtzdaki Harezm-Ktp~ak Turk~esi izlerini imla, ses ve ~ekil bilgisi alt ba~ltklanyla ele alabiliriz Eski imla geleneginden ornekler Turk~e kelimelerde uniuierin ve ozellikle ek uniuierinin yaztlmast, Uygur Turk~esi metinlerinin ozelligidir. Sonraki leh~elerde, Harezm ve <;agatay ile Ktp~ak leh~elerinde gorulen bu imlantn nushamtzdaki orneklerinden baztlan ~unlar: ~..! eresin (1-~66/ /8), ~.:;}. goresin {1-720/10), ~A birligine (l-150/2),.ws:..j ;.) dirligine (1-150/2), ~seni (1-26/3, 1-498/9,10, 1-558/9), ~ beni (1-6-84/10) Damak n'sinin..ili harfleriyle yaztlmast da Uygur imlast 6zelliklerindendir. Kuzey ve Dogu Turk~esi leh~elerinde devam eden bu imla, nushamtzda aynt kelimede iki yerde ge~iyor: l!l!t~ ~iireti.ifi (1-420/8, 1-442/8). Kahn uniu ta~tyan Turk~e kelimelerde Is/ i~in llo.y'"ii harfinin kullantlmast Harezm Turk~esi metinlerinde agtrltkh olarak goruiurken <;agatay metinlerinde kesinle~mi~r. Orta OguzTLirk~esi metinlerinde daha ~ok "ua" kullantlmt~ ve sonraki donemlerde bu imlada karar kthnmt~tlr. Nushamtz, 15. yuzytltn son ~eyreginde, klasik Osmanlt Turk~esine ge~i~ doneminde kopya edilmi~ olmasma ragmen sin tara1indadtr. Bir fikir vermesi baktmmdan savu~ kelimesini gosterebiliriz: savu~ (1-108/4, 1-118/8, 1-414/1, 1-420/10, 1-654/6... ); $OVU~ (1-120/11, 1-612/11). ~.2. H a rezm-ktp~ak Tiirk~esi ses bilgisi ozellikleri Nushamtzda Ktp~ak Turk~esi izleri ~er~evesinde imla-ses bilgisi baglantlst a~tsmdan dikkat ~ekenler ozellikler bulunmaktadtr: Ek uyumsuzlugu Ek uyumsuzlugu, Ktp~ak Turk~esinde dikkat ~ekmektedir. Daha sonra bilhassa <;agatay Turk~esinin karakteristik ozeligi olarak bilinen buyuk Onlu uyumu dt~tnda kalmt~ -bilinenlerden farkh- eklere Oguz Turk~esinin ilk donemlerinde rastlanmaktadtr. Nushamtzda gorulen bu torfarklt ek uyumsuzlugu 6rneklerinden baztlan ~unlar: -mak: bilma~ gerek (1-88/11), namaz /p/mek (11-524/2), seba~ dutmek gerek (1-106/9). A~1k Paia ve AnadoluCia Tiirk Yaz1 Dili11i Sempozywn11

9 Prof Dr. Bilfrl \'OCEL -duk: 'aria ~lldiik (1-272/10), 'azm eyledu~ (1-116/7). -hk: asodel* (1-240/11), ciiyendefl~ (1-526/2), gazjl*dur (11-524/3), goyendel* (1-524/5), miiddejfl~dan (1-316/7), poyendefl~ (1-520/ /9), ruyendel* (1-526/5, /8), siistlt(jt (1-190/7)... -cak: otuncek (1-504/6) Yuvarlakla~ma K1pc;ak Turkc;esinin bir ozelligi olarak, c;ok heceli kelimelerde "v" unsuzunun bulundugu hecede unlu yuvarlakla~masma nushamlzdan ornekler: caviidan (1-270/6, 1-276/4, 1-280/2, 1-286/2, 1-720/10, 1-753/6), ~ovum (ag1z ozeligi olarak belki de ~ovum 1-520/10), ~aviil (belki de ~avul 1-390/8,9,10, 1-540/2, /9), savugdan (1-118/8), savugt (1-120/11), savu~ (1-108/4, 1-414/1, 1-420/10, 1-612/11, 1-654/6), sevii~mek (1-570/3, fakat kr~. sevine 1-282/6) Du z le~m e Onlu benze~mesi d1~mda ilk hece unlusunun duzle~mesi, Harezm ve K1pc;ak lehc;esinde goruiur. Baz1 kelimelerde V' unsuzune ragmen duzle~me, <;agatay Turkc;esinin karakteristik ozelligidir. Nusham1zda bu tur duzle~me ornek!erine rastlanmaki:ad1r: ~avar (1-464/6), ~avdugumuz (1-166/11), $OVugdan (1-118/8), $OVU(Jt (1-120/11), $0VU~ (1-108/4, 1-414/1, 1-420/10, 1-612/11, 1-654/6) , - n-, - 5- ekleri <;atl ekleri "-1, -n, -~"nin baglay c unlusu Harezm ve K1pc;ak Turkc;elerinde duzluk yuvarlakhk uyumuna girmekte, Orta Oguz Turkc;esinde ise duz s1radan getirilmektedir. Oil bilgisi kitaplanndaki buna benzer cumlelerle ifade edilen genellemeler bir yana, orta as1rlarda Anadolu sahasmda kaleme ahnm1~ eserlerin bazllannda soz konusu c;atl eklerinin baglay1c1 Gnluleri Harezm-K1pc;ak eserlerindeki gibi bir onceki heceyle dudak uyumu gosterirken, duz uniu ta~1yarak uyum d1~1na <;1km1~ ornekler de bulunmaktad1r. 6 Nusham1zda hem kuc;uk unlu uyumuna girmi~ hem de uyum d1~mda kalm1~ ornekler bulunmaktad1r: Harezm-K1pc;ak ornekleri: bogufdt (11-542/3), buyrufdt (1-528/5), dutulmt~ (1-590/5), dokiiliir I dokiliir ( ~,~ 1-420/7), diiziildi (1-504/11), goyniiliiben (1-410/8), goyniiliir (1-412/5), ~urtula (1-616/8). Oguz Turkc;esi ornekleri: diiziliiben 1-114/10, diiziliip 1-410/11, 1-732/11)... 6) Bu eserlerden birka~ ve konuyla ilgili yerleri: Mustafa Argun~ah (Hzl.), Muhammed b. Mahmud t $irvonf: Tuhfe l Murlidi, TDK, Ankara 1999: 63 65; Mehdi Erguzel, $irvanlt Mahmud: Tarih i ibn i Kestir Terciimesi, TDK, Ankara 1999: ; Halil Ersoylu (Hzl.), Lokmani Dede: Menoktb t Mevlonli, TDK, Ankara 2001: , 545.

10 Prof D1: Biltil YOCEL Harezm-K1p~ak ornekleri: bulundt (1-682/4), biliiniir (1-150/5, 1-592/1). Oguz Turk~esi ornegi: sevine (1-282/6)... Harezm-K1p~ak Turk~esi ornegi: sevil~mek (1-570/3). Oguz Turk~esi ornekleri: sevni~dr yilgri~or (1-20/2}, yiigri~drler (1-22/3) p Zarf-fiil eki -p'nin Onlu ta~1mamas1, KoktOrk metinlerinden itibaren goroior ve Uygur TOrk~esinde yaygm bir ozelliktir. Daha sonra Karahanh, Harezm, K1p~ak ve <;;agatay leh~elerinde devam eden Onlusuz -p eki, nosham1zda s1khkla kullanllm1~r: dep (1-16/10, /7), goz/ep (1-24/1 1-36/2), ofsup (11-504/2), an/ap (1-426/4), fsap/apdur (1-516/11), e/ baglap (11-494/11, kr~. baglayupdur 1-710/2), $0ret eylep (11-526/9), /sop ('koyup' 1-106/9) /Is/ sesinin korunmas1 Kahn s1radan kelimelerde /Is/ sesinin ba~ta, Onsuzden sonra ve iki Onlu arasmda korunmas1, Harezm Turk~esine ve bunun devammda <;;agatay Turk~esine ozgudur. NOsham1zda, Oguz Turk~esine ozgu SIZICIIa~ma ornekleri yanmda /~/ sesinin korundugu ornekler dikkat ~ekmektedir: foist (1-6/2), dafst (1-262/10, /1; kr~. dabt 1-274/11, 1-302/5), fsan/st (1-338/9, 1-558/2), fsan/ststn (1-184/4), fsanfststndadur (1-122/3), o/stdt (1-540/6), ofstmagt (1-578/6), o/str (1-286/11, 1-502/9,10, 1-560/5... ; kr~. obt 1-276/10, 1-536/8, /1...), sagrafst (1-184/2), milstagra/st (1/182/1) cfk eki Bu s1fat-fiil eki Orta Oguz Turk~esinde yuvarlak OniUyle, Harezm-K1p~ak TOrk~esinde ise dudak benze~mesi ~artl olmaks1zm dart uniuyle kullamlmaktad1r. NOsham1zda bir kelimede bu ekin OniOsO hem Dstiin hem de otre ile gosterilmi~: ~~~ dedigilm/dedilgilm (1-258/8). ' Aylm, -Aflm ekleri Emir kipi birinci teklik ~ah1s ekleri Harezm-K1p~ak TOrk~esinde duz uniuyle (-Aylm, -Ailm), Orta Oguz TOrk~esinde ise yuvarlak uniuyledir (-AyUm, -AlUm). Nusham1zda her iki kola a it ornekler bulunmaktad1r: Harezm-K1p~ak ornekleri: bi/eyim (11-608/10), deyeyim (1-454/8), ne'deyim (1-534/1, 1-408/9}, soraytm vereyim (1-466/7). Oguz Turk~esi ornekleri: eydeyilm (1-408/11, 1-708/1,5,6), istiyeliim (1-274/2, 1-714/9)... IEZ~;::;;:E=:::::xz::::!:?J:'::ir::::::::J J A11k Pa1a ve Auadolulfa Tiirk Yazz Dilini11 0/uilllllll Sempozyumu (~

11 Prof D1: Bi/(1{ YOCEL Tek ornekler Nusham1zda, Harezm-K1p~ak Turk~esi ses bilgisi ozellikleri ~er~evesinde tek orneklere de rastlanmaktad1r: ayri.j/s (1-32/3, 1-452/11, /5 -Harezm-; kr~. ayru 1-474/8, 1-482/7). ayt{/tl (11-498/11, /1; kr~. eyitmek 1-254/9). [~u ornekler, kahn OniOvle de okunabilecekken, eserin vazlld1g1 saha sebebivle Oguz Turk~esine gore ince okunmaktad1r: eydem 1-445/9, eydimedi /6, eydimezem 1-186/10, eydiir 1-566/3,4]. eygii (1-126/9; kr~. eyii 1-130/7, eyi 1-732/8). suv suva (1-510/7) Harezm -K1p~ak Turk~esi ~ekil bilgisi ozellikleri Nusham1zda Harezm -K1p~ak Turk~esine has bunca imla ve ses bilgisi ozelligi tespit edilince, avm kola a it ~eki l bilgisi orneklerinin de bulunabilecegi akla gelivor. Bildirimizin dogrudan konusu olmamakla birlikte, tablonun eksik kalmamas1 i ~ in nusham1zdaki bu ornekleri a~ag1da ele allvoruz nl eki Yukleme: hali eki +nl, zamirler d 1~mda da kullantlm ~r. Bu eki avm kelimede iki verde tespit ettik: Tafin'nt (1-64/3, 472/10) din eki <;1kma hali eki +din, Uvgur Turk~esi doneminden itibaren vavgm olarak gorulur. Harezm TGrk~esi eserlerinde sevrek kullamlan bu ek, <;agatav Turk~es inin karakteristik eklerindendir. Nusham1zda +dm yafia vap1smda birka~ verde goroior: sendin yafia (11-528/5), bunlardm yafia (11-502/1), ba/s'dm yafia (11-506/5) Zamir n'si Harezm -K1p~ak TGrk~es i nde i~aret zamiri bu Ozerine ~ok luk eki getirilince zamir n'si kullanllmamaktad1r. Nusham1zdaki ornekler ~unlar: bular (1-64/3, 1-118/3, 1-172/4, 1-474/3, /1), bulardan (1-60/10), bulardur (1-60/10) [k r~. bun/or 1-172/5, 1-498/2, bunlarufi 1-128/2, 1-172/1,2,7, /1] Azerbavcan ve Turkmenistan Turk~elerin e Ait Belirtiler NOsham1zda tespit ettigimiz baz1 ornekler, gonomoz Azerbavcan TOrk~esivle TUrkmenistan TOrk~esi i~in karakteristik hale ge l mi~ ses bilgisi ozelliklerinin belirtileri olmalld1r.

12 Prof Dr. Bilcil YOCEL 3.1. men Birinci teklik ~ahts zamiri men, Azerbaycan ve Turkmenistan le h~ele r i ic;:in karakteristiktir. Nushamtzda bir yerde ge~mektedir: 3.2.sen Nece men men deyeni utd1 bular (1-428/10). A~ag tdaki orneklerde yer alan ikinci teklik ~ahts eki sen, gunumuz Azerbaycan Turkc;:esinde ve Turkiye Turkc;:esi agtzlannda gorulmektedir. Orneklerimiz ~unlar: ~I.J! eresin/eresen (1-150/2), giresen {1-150/2) y-> ilk hecesinde dar unlu bulunan kelimelerde on ses y'sinin du~mesi, Azerbaycan Turk~esine has bir ozelliktir. Nushamtzda aynt ornege iki yerde rastlandt: Ar ilan (1-351/1, 1-441/6). Geni~ zaman kipi ~ekiminde geni~ unlu ta~tyan - Ar kullamlt~t Turk~esine ozgudur. Nushamtzda iki ornek tespit edildi: da Azerbaycan gorer (1-422/11), biler (1-474/3; kr~. biliir 1-474/5). Uzak i~in i~aret zamiri 50, gunumuz Turkmenistan Turk~esinde ve Turkiye Tu rk~esi agtzlannda gorulmektedir. Nushamtzda tek ornege rastlandt: sebeb-i nezli nediir ~om bile (1-578/11) 3.6. J.c>!J. Donemin oteki eserlerinde yaygm bic;:imde gorulen stztctla~ma, gunumuz Azerbaycan ve Tu rkmenistan yazt dillerinde sistemli olarak vardtr. Nushamtzda bi~kac;: ornek goruluyor: o!j1 (1-276/10, 1-550/11, /1...), yo!jsa (1-138/11), yay!janur (1-20/8), ~ai!janur (1-20/8) Am Birinci teklik ~ahts ekinde ve birinci teklik ~ahts bildirme ekindeki d uz-ge n i~ unlu tercihi, gunumuz Azerbaycan Turkc;:esinin aytnct ozellikleri arasmdadtr. Nusham tzdaki ornekler ~unla r : ben fiilonam (1-472/2), $Ora ram (1-470/3); zehr-0/iideyem (1-46/10)... : ~1k Pa~a ve AnadoluCia Tiirk Yazc Dilinin 0/u~umu Sempozyumu [i!])ll ~_.)

13 Prof D1: Biliil YOCEL 4. Ag1z Ozellikleri Garlb-name'nin kaleme almd1g1 ve inceledigimiz nushanm istinsah edildigi donemde hangi ozelliklerin yaz1 diline, hangilerinin yore agzma ait oldugunu soyleyebilmek i~in ilgili eserler Ozerinde daha geni~ ara~tlrmalar yapmak gerekiyor. Buna girmeden, nosham1zdaki ag1z ozelligi say1labilecek birka~ hususu ve munferit ornekleri vermekle yetinecegiz Onlu uyumu Oil benze~mesini saglamak Ozere, OniO benze~mesi yoluyla a~ag1daki orneklerde incelme goroioyor: birez (1-124/ /1), ebdes (<Fa. abdest 1-382/8) Yuvarlakla~ma Donemin dilinde yuvarlak OniO tercihi yaygmla~m ~ ve baz1 kelimelerle ekler i~in kesinle~erek yaz1 dili ozelligi haline gelmi~tir. NOsham1zda, yaz1 dilinde gorulmeyen, ~ift dudak OnsOzO /m/ etkisiyle yuvarlakla~malar dikkat ~ekmektedir: l$amu~ (1-441/4), mevsiim (1-410/10, 1-418/3), musmlf (1-358/9), sarmusal$ (1-522/6) Yuvarlakla~ma tereddiitleri Orta Oguz TOrk~esinde OniOsO yuvarlakla~m1~ ekler bellidir. Aynca; OniO benze~meleri, vav-1 ma'dgie ve ornekseme gibi sebeplerle geli~mi~ iinlii yuvarlakla~malan daha sonra yaz1 diline yerle~mektedir. Niisham1zda, ~ift hareke bulunduran, yaz1 dili ozelligi ile ag1z ozelligini birlikte veren ornekler bulunmaktad1r: ~ fift I fiift (1-150/11),.!ii,:.!!. e~idiin 1 e~iidiin (1-390/7), ~~,. biiirr I l)atur (1-478/6}, ~1,_::i,. ffiin I tton (1-428/7), Jl~ bvanr I bvonr (1-180/5), ~IY,. bviinumuz I bvonumuz (1-246/3), jl~ b iir I b or (1-218/8),.)1?.1~ b aceniin I b ocanun (1-414/4), j:. ':!! i~imiizli~iimiiz (1-240/9) incelme ~u ornekte "y" OnsOzii etkisiyle incelme ve daralma, sonra da ilerleyici Onlii benze~mesiyle incelme olmu~: yevlek {<yav/af$ } n>ii degi~mesi Ornekseme yoluyla n>n degi~mesi goriilmektedir: bafsubanun (1-254/8), geliibeniin (1-110/3), biliirsifl {)

14 Prof Dr. Bi/ii/1-0CEL 4.6. ~ > v degi~mes i Arap~a kelimede i~ sesteki hemze i.insi.izi.i /v/ sesine degi~mi~: 4!1~ suva/a (1-364/10) Sonda i.insuz du~mes i Fars~a iibdest kelimesinin son sesi/t/ve Ti.irk~e gizlenur kelimesinin son sesi /r/ a~agrdaki orneklerde di.i~mi.i~ti.ir: Sonu~ ;.,li J.:i.!T ebdes a fur (1-382/8); gizlenij (1-542/11). MGstensih hatasr bile olsa, bunlardan da sonuc;lar c;rkanlabilecegini goz onunde bulundurarak metin yaymlannda nusha farklanm aynntlh bic;imde vermek gerekiyor. NGshamrzda, ara~tlrmacrlan onemli degerlendirmelere gotgrebilecek miktarda farkh yazrh~lar tespit edilmi~tir. Bunlar; nushanrn dilinin eskiyle baglannr, mustensihin mensubiyetini, ka leme ahndrgr yerin agrz ozelliklerini vb. aydrnlatacak ipu~landrr. Orta Oguz TGrkc;esi metinleri Gzerinde c;ah~rrken TGrkc;e kelimelerde iki GniG arasrndaki kef harfi ic;in farkh bir c;eviri yazr i~areti kullanrlmasr, Farsc;a tamlamalarda gijzel he Gzerindeki hemze harfinin /y/ okunup ya~rlm~_srne- :(:' kapalt e konusunda imlaya mahkum kahnmamasr isabetli olacakt:jf. NGshamrzda dikkat c;eken Harezm-Krpc;ak Ti.irkc;esine ait izleri, oncelikle, Anadolu'ya gelmeden once Oguzlann doguda ve goneydoguda Karluklarla, kuzeyde Krpc;aklarla aynr cografyada ya~amr~ olmalanyla ve uzun sure o yazr dillerini kullanmalanyla ili~kilendirmek gerekiyor. Buna bagh olarak, A~rk Pa~a ailesinin Horasan'dan gelmesi ve sufilikle ilgili metinlerde Hoca Ahmed Yesevi geleneginin ornek ahnmasr da nushamrzdaki Harezm Turkc;esine ait ozellikleri ac;rklamamrza destek olacaktlr. Bu c;erc;evede ozellikle -p zarf-fiil ekinin baglayrcr unlu almadan kullanrldrgr yerler, vezni goz onunde bulundurunca, muellif hattlnrn da Harezm Turkc;esinden izler ta~rdrgrna tanrkhk etmektedir. Aynca, nushamrzrn, Memluk devadarlanndan 7 Ya~ Beg'in kutl.iphanesi ic;in h'azrrlamrken Krpc;ak veya Krpc;ak lehc;esini bilen bir Oguz mustensih tarafrndan kopya edilmesi ihtimalini de goz ardr etmemeliyiz. Nushamrzdaki gunumuz Azerbaycan Turkc;esi ve Turkmenistan Turkc;esine ait ozellikler, Oguz Turkc;esinin, orta asrrlarda lehc;e ayrnmr gozetilmeksizin ortak oldugunu bir kez daha gostermektedir. Ote yandan seyrek kar~rla~rlan bu ozellikler ve az sayrdaki ornekler, nushamrzrn istinsah edildigi 15. yuzyrhnm son c;eyreginde Oguz Ttirkc;esinde lehc;elere aynlmanm ba~ladrgrna da i~aret etmektedir. Nushamrzrn harekeli olu~u sayesinde yorenin agrz ozelliklerinden birkac;rnrn metne yansrmasr, az da olsa, Turkiye Turkc;esi agrzlan ic;in onemli ve degerli orneklerdir. 7) Genel sekreter veya ozel kalem mudurii. s "' A~tk Pnfn ve Anndolu((n Tiirk Ynz1 Dilinin 0/rllumu Sempozyumu ~~

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Şubat :20 - Son Güncelleme Pazartesi, 15 Şubat :23

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Şubat :20 - Son Güncelleme Pazartesi, 15 Şubat :23 Yazı İçerik Nedir Ünlü Daralması Kaynaştırma Harfleri Ulama Ses Düşmesi Ünlü Düşmesi Ünsüz Düşmesi Ses Türemesi Ünsüz Benzeşmesi Ünsüz Yumuşaması ÜNLÜ DARALMASI Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 6.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 6.Hafta SES BİLGİSİ Bir dilin seslerini, boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri inceleyen dil bilimi kolu ses bilgisidir. Harf, sesin yazıdaki işaretidir.

Detaylı

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ:

ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: * Ümit Özgür DEMİRCİ ARAP HARFLİ ÖZBEKÇENİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ: Bu çalışmanın konusu, Arap harfli Özbekçenin imlâ özellikleri. Bu çalışma, benim 2001 yılında Çanakkale Onsekizmart Üniversitesinde bitirme

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

Tezkire-i Şeyh Safî (İnceleme-Metin-Dizin) Cilt I

Tezkire-i Şeyh Safî (İnceleme-Metin-Dizin) Cilt I Tezkire-i Şeyh Safî (İnceleme-Metin-Dizin) Cilt I Yazar Feyza Tokat ISBN: Takım Numarası: 978-605-9247-50-4 (Tk) Cilt I: 978-605-9247-51-1 (1.c) 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir.

Türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Hece- harf bilgisihece: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere HECE denir. Kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü derken ağzımızı bir

Detaylı

HOCA NAZAR HÜVEYDĀ RAHĀT-I DİL [İnceleme-Metin-Dizin]

HOCA NAZAR HÜVEYDĀ RAHĀT-I DİL [İnceleme-Metin-Dizin] HOCA NAZAR HÜVEYDĀ RAHĀT-I DİL [İnceleme-Metin-Dizin] Yazar Prof. Dr. Funda Toprak ISBN: 978-605-9247-65-8 1. Baskı Ağustos, 2017 /Ankara 500 Adet Yayınları Yayın No: 237 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20

Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20 Önsöz.. 15 DERS: 1. 19 Arap/Osmanlı alfabesi. 19 Arap Harflerinin Adları ve Lâtin Alfabesindeki Karşılıkları (Ünsüzler) 20 Arap Menşeli Osmanlı Alfabesindeki Sesler ve Harflerle İlgili Genel Bilgiler 22

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar :

Ses Bilgisi. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin, kalınlık-incelik yönünden uyumudur. Büyük Ünlü Uyumuyla İlgili Kurallar : Ses Bilgisi Ünlüler (sesliler) : Ses yolunda herhangi bir engele uğramadan çıkan seslerdir. Ünlüler tek başlarına söylenebilen, tek başlarına hece ya da sözcük olabilen seslerdir. Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü

Detaylı

O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor.

O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. - Satır sonunda, yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kullanılır. Bu görevde kullanılınca birleştirme çizgisi denir.:

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Dil Araştırmaları Sayı: 12 Bahar 2013, 297-301 ss. Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Melike Uçar * 1 Kıpçak Türkçesi, XIX. yüzyıldan bu yana bilim adamları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (2 Hafta) 208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi.

Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Kilis Eğitim Fakültesi. DEMİR, Necati. Trabzon Ve Yöresi Ağızları, Cilt I (Tarih- Etnik Yapı-Dil İncelemesi) - Cilt II (Metinler) - Cilt III (Sözlük), Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1263 s. Ahmet DEMİRTAŞ Ağızlar, milletlerin binlerce

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE

TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE TÜRKÇEDE BAGLAYICI (YARDIMCI) SES KONUSU ÜZERİNE Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ * Bilindigi gibi Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Yani bu dildeki görev ögeleri dizim (syntaxe) içerisinde görevlerini belirleyecekleri

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Marzubân-nâme Tercümesi

Marzubân-nâme Tercümesi GÜNDEM Marzubân-nâme Tercümesi Binnur Erdağı DOĞUER Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesinin tarihî dönemlerinden ilkini oluşturmaktadır. Anadolu nun Türkleşmesiyle XIII-XV. yüzyıllar arasında bu bölgede

Detaylı

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S.

Depolama Tarifesi. AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. '. Depolama Tarifesi AKIM-TEK Enerji Elektrik Dretim Petrol Drlinleri Pazarlama Nakliyat San. Ve Tic. A.S. AKIM-TEK Glivercinlik Terminali Depolama Tesisi Lisans1n Tarih ve Say1s1 Tesis Adresi :02/12/201O-DEP/2901-9/28666

Detaylı

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL ÖZELLİKLERİ

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL ÖZELLİKLERİ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DİL ÖZELLİKLERİ Eski Anadolu Türkçesinin dönemlerini, taşıdıkları az çok değişik dil yapısı açısından ve o zamanki siyasal ayrılıklar bakımından başlıca üçe ayrımak mümkündür. 1.

Detaylı

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II

CJ MTP11 AYRINTILAR. 5. Sınıf Türkçe. Konu Tarama Adı. 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I. 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 5. Sınıf Adı Öğrenme Alanı 01 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - I 02 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - II 03 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam - III (Sözcükte Anlam) 04 Sözcük ve Söz Gruplarında Anlam -

Detaylı

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004):

Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): Türk Dilleri Araştırmaları 14 (2004): 197-201 Max Scherberger, Das Micrağname Die Himinel- und Höllenfahrt des Propheten MuJ:ıammed in der osttürkischen Überlieferung, Arbeitsmaterialian zum Orient, Bd.

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB.

SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. SES BİLGİSİ YÜCEL ÖNEN TÜRK DİLİ VE EDEB. 1 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU (Kalınlık-İncelik Uyumu) Çok heceli kelimelerde ünlüler hep kalın ya da hep ince olmalıdır.buna kalınlık incelik uyumu denir. çocuklar Hepsi

Detaylı

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA. Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri SES BILGISI YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA Telaffuz (Söyleyiş) Türkçenin Sesleri ve Özellikleri b. Harezm Türkçesi XII. yüzyıldan başlamak üzere XIII ve XIV. yüzyıllarda Amuderya bölgesi merkez olmak

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın.

Seç Bakalım. ... / 24 Puan. Aşağıdaki sözcüklerin doğru hecelenmiş biçimlerini yuvarlak içine alın. TÜRKÇE Adı - Soyadı :... Sınıfı / Şubesi:...Tarih:... /... /... Konuşma Kuralları, Hece Bilgisi, Okuduğunu Anlama, Öykü Oluşturma 1 A oğru mu Yanlış mı?... / 10 Puan B Ne emeli?... / 6 Puan 1. Konuşmalarımızda

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

ı ı ı ç ı ı şiı ı ı ı ı ı ı ç Ö ı ı ıı ı ıııı Ü İ Ç ö ü ü ı ı ü ı Ü ü ş ğ ş ğ İ ç ı ı ı ğ ı ı ü ş ı ı ö ü ç ı ış ş ç ğ ğ ı ı ı ı ö ü ç ı ı İ ı ü Ü İ Ü

ı ı ı ç ı ı şiı ı ı ı ı ı ı ç Ö ı ı ıı ı ıııı Ü İ Ç ö ü ü ı ı ü ı Ü ü ş ğ ş ğ İ ç ı ı ı ğ ı ı ü ş ı ı ö ü ç ı ış ş ç ğ ğ ı ı ı ı ö ü ç ı ı İ ı ü Ü İ Ü Ö Ü Ç Ü Ü Ü ll1(. yll,i(l/ /, Giri rr.rkqenin li -l gelişme siireci, kaynal< yptlar,.siizliiltltri ilr: il«lili < t,rsl,, dn, z.ellikle yabanc dille retim yapan ciilbilin biliilcri

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

karşılayan ögeler ekleşirken de 3. şahıs işaretsiz kalmaktadır. (örn.: sen çalışkan+//+sın Ali çalışkan+//+ø).

karşılayan ögeler ekleşirken de 3. şahıs işaretsiz kalmaktadır. (örn.: sen çalışkan+//+sın Ali çalışkan+//+ø). STT NDE İŞARETSİZ (/ Ø /) GÖREV ÖGELERİ ÜZERİNE Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ * Bireşimli (synthétique) bir dil olan Türkçe anlam ögelerine yükleyecegi hemen her görev için ayrı bir görev ögesi geliştirmiştir.

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI OSMANLICADA TÜRKÇE KELİMELERİN İMLASI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Galip GÜNER 1. Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH ın Öz Geçmişi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 1961 yılında Tokat ta dünyaya gelmiştir. İlk,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz.

Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz. İspanyolcaya Giriş 1 Bundan sonra Sabahlatan da hayatın çeşitli alanlarına dair eğitim serileri bulunacak. Bunlara da bu İspanyolca eğitim makalesi ile başlıyoruz. Bir yabancı dili ilk defa öğrenmeye heveslenmiş

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P.

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 273 Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU / Hakas Türkçesi. ARIKOĞLU E. (2007) Hakas Türkçesi, Türk Lehçeleri Temel Ders Kitabı

DERS TANIMLAMA FORMU / Hakas Türkçesi. ARIKOĞLU E. (2007) Hakas Türkçesi, Türk Lehçeleri Temel Ders Kitabı Dersin Kodu ve Adı DERS TANIMLAMA FORMU 1060041 / Hakas Türkçesi Dersin Yarıyılı 1 Dersin Katalog Tanımı (İçeriği) Hakas Türkçesin ses ve şekil özelliklerini öğrenme ARIKOĞLU E. (2007) Hakas Türkçesi,

Detaylı

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ Arş. Gör. Halil Sercan KOŞĐK Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, Đstanbul 2012, 199 s. Görme, John Berger in de belirttiği

Detaylı

KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama

KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama CÜMLE YÖNTEMİ KKTC de ilkokulda zihin engelli öğrencilere okuma öğretiminde uygulanan yöntem cümle çözümleme yöntemidir. Bu yöntem Türkiye deki Eğitim Uygulama Okulları için de kullanılmaktadır. Bu yöntemde

Detaylı

SESLER VE SES UYUMLARI

SESLER VE SES UYUMLARI SES BİLGİSİ SESLER VE SES UYUMLARI Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Ünlüler kendi başına hece oluşturabilir

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türkçede Kelime Gruplarının Yapısı ve Kullanılışı Biçimleri:

Detaylı

Fırat Üniversitesi İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

Fırat Üniversitesi İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI Fırat Üniversitesi İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇTL411 Karakalpak ve Nogay Türkçesi Yarıyıl Kodu Adı T+U 7 ÇTL411 Kredi AKTS 2 2 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok

Detaylı

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574 s.

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574 s. - International Periodical For The Languages, Literature, p. 1894-1899, TURKEY Efrasiyap Gemalmaz, Türkçenin Derin Yapısı, (Yay. Hzl. Cengiz Alyılmaz- Osman Mert), Belen Yayıncılık, Ankara 2010, XXVI+574

Detaylı

Çekim Ekleri. Çözümler. 1. Test. 4. Bölüm

Çekim Ekleri. Çözümler. 1. Test. 4. Bölüm 4. Bölüm Çekim Ekleri 1. 1. Parçada IV numaralı sözcük birden fazla çekim eki almıştır. Kelime isim kökü önce -ler çokluk eki sonrasında da -in ilgi eki almıştır. kelime - ler - in isim kökü çokluk eki

Detaylı

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir.

c. Yönelme Hâli: -e ekiyle yapılır. Yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı gösterir. ÇEKİM EKLERİ: Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını sağlar, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirler. Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında

Detaylı

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU *< REKABET KURUMU E?X ENERJi PIYASASI DUZENLEME KURUMU REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU ARASINDAKI i^birligi HAKKINDA PROTOKOL Amac ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Protokolun amaci, enerji

Detaylı

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) II.Ünite: KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM, TERİM - Kavramlar Arası İlişkiler - İçlem - kaplam ilişkisi - Beş tümel - Tanım B. ÖNERMELER - Önermeler Arası İlişkiler C. ÇIKARIM Ve Türleri - Kıyas

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

DERSLER VE AKTS KREDİLERİ

DERSLER VE AKTS KREDİLERİ DERSLER VE AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Listesi TDP-101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ I Zorunlu 1+0 1 1 YDBI-101 İNGİLİZCE Zorunlu 2+0 2 2 TDE-155 KLASİK TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER-I Zorunlu 2+0 2

Detaylı

KİTÂBİYAT KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ T-TÜRK E GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ, TDK YAY., ANKARA.

KİTÂBİYAT KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ T-TÜRK E GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ, TDK YAY., ANKARA. KİTÂBİYAT KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ T-TÜRK E GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ, TDK YAY., ANKARA. 11. yüzyılda yaşamış olan büyük dil bilgini Kâşgarlı Mahmut Dîvânu Lugati t-türk adlı eserini

Detaylı

Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880

Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / EDIP [] 13.04.2015 18:07:23 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı

Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Güz Yarıyılı SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLANMA KUSURLARI Atlama (Kendisi / Kensi), bir dakika-bi dakka / nasılsınız-nassınız Gevşeklik (Boğumlanma

Detaylı

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI ihale i~gruplarinin MALiYETTEKi ORANLARI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) No I i,grubunun Adl Tutan Sayfa: 1 YOzdesi (%) Ana Grup 100,0000 1 lnsaat lrnalatlan

Detaylı

Med Yapmanın Hükümleri

Med Yapmanın Hükümleri 33 Med Yapmanın Hükümleri S. Med nedir? C. Med harflerinden herhangi biriyle sesi uzatmaktır. S. Med harfleri nelerdir? ( ا و ي ) : şunlardır C. Med harfleri a. ا : Kendinden önceki harf üstün harekesi

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

SES BİLGİSİ SES OLAYLARI. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)

SES BİLGİSİ SES OLAYLARI. Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) SES BİLGİSİ SES OLAYLARI Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle c, d, g başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak

Detaylı

kar;a bir isyan ba~latml~lar ve isyan tapmagm Ylkllmasl ile sonuc;:lanml~tj. Bu isyanm neticesinde, onlann M.S. 73 Yllmda Masada'da ugradjl

Detaylı

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TÜRKÇESİ I Ders No : 000001 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı