KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR"

Transkript

1 KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1-(97/2008)-Kemeraltı Yenileme Alanında ilgili mevzuat gereğince Etap, Alan ve Projelerin belirlenmesine ilişkin (147/2008 meclis nolu)- Başkanlık önergesi meclisce görüşülerek; Bakanlar Kurulu'nun tarihli kararı ile Yenileme Alanı olarak ilan edilen, Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Doğal Sit Alanı ile Arkeolojik Sit Alanlarını içeren Kemeraltı ve çevresine yönelik olarak hazırlanan Etap Proje ve Programlarının daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek tekrar meclise sunulması için önergenin gündemden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 2-(98/2008)-Đçişleri Bakanlığınca uygun görülen Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) için Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Uzman (Restoratör) kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin (155/2008 meclis nolu)-başkanlık önergesi meclisce görüşülerek; Belediyemizce kurulacak olan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) için ihtiyaç olunan ve içişleri Bakanlığının tarih ve 929/5560 sayılı yazılarıyla da uygun görülen 5 Mimar, 5 Mühendis, 2 Şehir Plancısı, 2 Arkeolog, 2 Sanat Tarihçisi ve 2 Uzman (Restoratör) olmak üzere toplam 18 teknik personel kadrolarının "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre ekli (I) sayılı kadro Đhdas Cetvellerinde belirtilen dereceler üzerinden ihdas edilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-(99/2008)-Belediyemiz memur personelinin kadro unvanları ve derece değişikliğine ilişkin kadro değişiklik cetvellerine ilişkin (156/2008 meclis nolu)- Başkanlık önergesi meclisce görüşülerek; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Kadro unvanları ve derece değişikliği yapılan kadrolara ilişkin ekli (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 4-(100/2008) Haziran 2008 tarihlerinde Kardeş Şehir ilişkisi kurulan Almanya nın Hamburg şehri Mitte Đlçe Belediyesinde incelemelerde bulunmak üzere katılacak heyetin belirlenmesine ilişkin (157/2008 meclis nolu)- Başkanlık önergesi meclisce görüşülerek; Belediyemiz ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulan Almanya nın Hamburg Şehri Mitte Đlçe Belediyesinde incelemelerde bulunmak üzere Haziran 2008 tarihlerinde Belediyemizi temsilen Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Belediyemiz meclis üyelerinden Nazmi MARANGOZ, Murat Haluk ÖNCEL, Abdulvahap BATIHAN, Erdoğan KÜRÜM, Ümit KAYA, Sahip Selim GÖKDEMĐR, Mustafa ALKAN ve Murat AKDEMĐR in katılımı ile her türlü yasal giderleri Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevli izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. 1/8

2 5-(101/2008)-29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihleri arasında Đtalya nın Torino kentinde Uluslararası Mimarlar Birliğinin düzenlemiş olduğu Dünya Mimarlık Kongresine Belediyemizden katılacak heyete ilişkin (158/2008 meclis nolu)- Başkanlık önergesi meclisce görüşülerek; Uluslararası Mimarlar Birliği'nin 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihlerinde Đtalya- Torino'da düzenlediği Kongreye Belediyemiz meclis üyelerinden Mimar Nazife TAŞDEMĐREL, Mimar Abdurrahman ÇABUK, Đmar ve Şehircilik Müdürü Alev AĞRI, Etüt Proje Müdürü Emel Ayfer NAKĐPOĞLU, Etüt Proje Müdürlüğü Birimler Yetkilisi Đlkgün ARDA, Etüt Proje Müdürlüğünden Mimar Memnune BAHÇĐVAN, Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Mimar Leyla ULUKAYA, Mimar Nilhan YALÇIN, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Mehriban YANIK, Mimar Selin ZAĞPUS CANDEMĐR, Yapı Kontrol Müdürlüğünden Mimar Berran YILMAZ ve Fen Đşleri Müdürlüğünden Mimar Aydemir BAŞARGAN'ın katılımı ile her türlü yasal giderleri Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevli izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. 6-(102/2008) ada, 1 nolu taşınmazdaki Belediyemize ait 964/2781 hissenin Eğitim Tesis Alanında kalması nedeniyle Đl Özel Đdaresi adına bedelsiz devrine ilişkin (73/2008 meclis nolu)- Hukuk Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; imar planında Eğitim Tesisi alanında kalan ve üzerinde inşaatı başlatılacak Đlköğretim Okulunun 21L-2b pafta, ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 964/2781 hissenin 222 Sayılı ilköğretim Kanununun 62.ve 65.maddesine göre Đzmir Vilayeti Đl Özel Đdaresi adına bedelsiz devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 7-(103/2008)-Güzelyalı Mahallesi adada emsal değişmemek kaydıyla gabarinin m.olarak belirlenmesi talebinin uygun olmadığına ilişkin (09/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; Güzelyalı, 22L-IVd pafta, ada, parsellerde, KAKS:1.75 aynı kalmak kaydıyla TAKS'ın kaldırılması, gabarisinin 30.80m. olarak belirlenmesi ve "13998 ada, parseller tevhid edilmeden uygulama yapılamaz" şeklinde plan notu ilave edecek şekilde plan değişikliği talebi; öneri planda taban alanı kısıtlamasının kaldırıldığı ve önerinin plan bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğinden uygun bulunmayarak planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 8-(104/2008)- Açık Pazar alanında kalan ada, 1 parselin yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak belirlenmesi şeklinde plan değişikliğine ilişkin (18/2008 meclis nolu)- Đmar - Hukuk Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; Bozyaka, 21L- IIIb pafta, ada, 1 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı önerisinin, parsel maliki tarafından verilen, tarih ve 685 sayılı dilekçe ile meclis kararı alınmadan iadesi talep edildiğinden, önergenin meclis gündeminden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 9-(105/2008)-Belediye sınırları içinde Otopark yönetmeliği kapsamında Bölgesel Otopark Alanları ayrılması talebinin uygun olduğuna ilişkin (69/2008 meclis nolu)- Đmar- Hukuk Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; Belediye Meclisimizin gün ve 3767/4672 sayılı kararı ile uygun görülen Bölgesel Otopark Alanlarına ek olarak; -Gültepe, 22M-IId pafta, ve adaların 2/8

3 doğusunda bulunan 3152 ada, 16 ve 19 parselin bir kısmının bölgesel otopark alanı olarak ayrılması, -Tahsin Yazıcı Mahallesi, 21L-IIa pafta, ada, 5 parselin batısında bulunan alanın bölgesel otopark alanı olarak ayrılması, -Uzundere Mahallesi, 20L-IIc, 20L-IId pafta, ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan alanın bölgesel otopark alanı olarak ayrılması -Bahriye Üçok Mahallesi, 21L-IId pafta, ada, 1 parselin doğusunda bulunan alanın bölgesel otopark alanı (B.O.P.) olarak ayrılması uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 10-(106/2008)-Kestelli Mahallesi 2381 ada, 85 parselin katlı otopark alanı olarak belirlenmesi talebinin uygun olmadığına ilişkin (82/2008 meclis nolu)- Đmar - Çevre Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; plan değişikliğine konu 2381 ada, 85 parselin cephe aldığı 919 sokağın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı Koruma Amaçlı Revizyon Đmar Planında yaya yolu olarak belirlendiği tespit edildiğinden, ayrıca söz konusu parselin kentsel sit alanında kalması ile kentsel sit alanlarında araç trafiğinin sadece gerektiğinde alana girmesi ve yaya öncelikli ulaşım ilkesinin plan kararlarıyla da benimsenmesi nedeniyle, 2381 ada, 85 parselin Katlı Otopark Alanı olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği uygun bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 11-(107/2008)-Bozyaka 21L-IIb pafta, ada, 18 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesi talebinin uygun olduğuna ilişkin (83/2008 meclis nolu)- Đmar - Hukuk Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; Bozyaka, 21L- IIb pafta, ada, 18 parselin B.H.Z ( Sosyal Tesis Alanı) olacak şekilde imar planı değişikliği yapılması uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin (b) bendine göre işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 12-(108/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3535 ada, parsellerin itirazının uygun olmadığına ilişkin (90/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3535 ada, 108 ve 91 parsellerin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası 13-(109/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1399 ada, 9 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (92/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1399 ada, 9 14-(110/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1414 ada, 6 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (93/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1414 ada, 6 3/8

4 15-(111/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1443 ada, 30 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (96/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1443 ada, (112/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1399 ada, 12 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (99/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1399 ada, 12 parselin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 17-(113/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1440 ada, 32 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (100/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1440 ada, (114/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1440 ada, 24 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (101/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1440 ada, (115/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1443 ada, 36 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (102/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1443 ada, 36 4/8

5 20-(116/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3535 ada, parsellerin itirazının uygun olmadığına ilişkin (103/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3535 ada, parsel sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası 21-(117/2008)-)-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1423 ada, 3 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (104/2008 meclis nolu )- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1423 ada, 3 parselin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 22-(118/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1403 ada, 7 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (105/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1403 ada, 7 23-(119/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1403 ada, 8 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (107/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1403 ada, 8 24-(120/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1403 ada, 13 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (108/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1403 ada, (121/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1420 ada, 4 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (109/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; uygun bulunarak, 1420 ada, 4 parsel sahibi tarafından Belediye Meclisimizin /8

6 tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Revizyon Đmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz uygun bulunmayarak planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 26-(122/2008)-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 7865 ada, 1 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (110/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 7865 ada, 1 parselin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 27-(123/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 9984 ada, 1 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (112/2008 meclis nolu)-đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 9984 ada, 1 28-(124/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3535 ada, parsellerin itirazının uygun olmadığına ilişkin (114/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3535 ada, parsellerin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Revizyon Đmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz uygun bulunmayarak planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 29-(125/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3535 ada, parsellerin itirazının uygun olmadığına ilişkin (115/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3535 ada, 116 ve 123 parsellerin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Revizyon Đmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz uygun bulunmayarak planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 30-(126/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1405 ada, 14 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (116/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1405 ada, 14 6/8

7 31-(127/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1448 ada, parsellerin itirazının uygun olmadığına ilişkin (118/2008 meclis nolu)-đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1448 ada, ve 13 parsellerin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Revizyon Đmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz uygun bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 32-(128/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1433 ada, 1 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (119/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1433 ada, 1 33-(129/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı, TCDD Đşletmesi Genel Müdürlüğünün itirazının uygun olmadığına ilişkin (120/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; TCDD Đşletmesi Genel Müdürlüğü, 3.Bölge Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı kararıyla uygun bulunarak Đzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararıyla değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Revizyon Đmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz bahsi geçen konular 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planında irdelenmesi gerekli konular olduğu dikkate alınarak uygun 34-(130/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 8623 ada, 15 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (124/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 8623 ada, (131/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3535 ada, 79 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (128/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3535 ada, 79 7/8

8 36-(132/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 1430 ada, 15 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (129/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 1430 ada, 15 parselin sahibi tarafından Belediye Meclisimizin tarih, 186/2007 sayılı bulunmayarak, planın aynen korunmasına oybirliği ile karar verildi. 37-(133/2008)- Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi Yeni Kent Merkezi Revizyon Đmar Planı 3544 ada, 4 parselin itirazının uygun olmadığına ilişkin (130/2008 meclis nolu)- Đmar Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3544 ada, 4 38-(134/2008)- Mersinli 3324 ada, 123 parselin Resmi Tesis Alanı (Adalet Hizmet Binası) olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin (175/2007 meclis nolu)- Đmar - Hukuk Komisyonu raporu meclisce görüşülerek; 3324 ada, 123 parselde yer alan Resmi Tesis Alanı ile 3324 ada, 122 parseldeki yeşil alanın yer değiştirilerek 3324 ada, 122 parselin E:2.0, Hmax:serbest yapılaşma koşullarında Resmi Tesis Alanı (Adalet Hizmet Binası), 123 parselin ise yeşil alan olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda Belediye Meclisimizin tarih ve 90/2008 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasa uyarınca Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilmiş olduğu ve onama sürecinin halen devam ettiği tespit edildiğinden konuya ilişkin yeni bir karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. 39-(135/2008)-Mazeretleri nedeniyle oturuma katılamayan Bedri SERTER, Cengiz KOCAGĐL, Hüseyin YURT, Mustafa ALKAN, Sahip Selim GÖKDEMĐR, Tülay BAYIR, Yılmaz SUNAN, Yusuf Ali KARAMAN ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi. BAŞKAN KATĐP KATĐP KATĐP A.Muzaffer TUNÇAĞ Erdoğan KÜRÜM Şener UYMA Ünal ÖZSIR 8/8

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37 Konu : Sözleşmeli Personel KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan Şehir Plancısı, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında;

Detaylı

Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri

Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri Van-Tuşba Belediye Meclisi Nisan Ayı Karar Özetleri Kararı Sayısı : 97 Đmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuşba Đlçesi Polatoğlu Mahallesi 1137 ada, 22 nolu parsel ile 14 ada, 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/3 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 857 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü U-9 Futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2012/ TEMMUZ / SAAT : 11.00 KARAR NO 114-115- 116-117- 118-119- 120-121- 122-123- 124-125- 126-127 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Karar No: 205/29 Evrak No: 29307 Özet: 204 yılı Kesin Hesabı. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Konu: 204 yılı Kesin Hesabı. R A P O R VE K A R A R : "04/05/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/03/2014 Perşembe

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI SAAT: 14.00 KARAR NO 138-139- 140-141- 142-143- 144 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ahmet Özler,

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı