Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat 1989 ĠliĢkileri Bölümü Fakültesi Y. Lisans Sosyal Siyaset Anabilim Dalı Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 1993 Bilimler Enstitüsü Tez Adı: Sosyal Politika Açısından Türkiye de Gelir Dağılımı AraĢtırmaları ve Adil Gelir Dağılımı ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 2000 Doktora ĠliĢkileri Bölümü, Bilimler Enstitüsü Tez Adı: Sosyal Politika Açısından Ġstanbul Metropoliten Alanının Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri 5. Akademik Unvanlar AraĢtırma Görevlisi ĠĠBF/Kamu Yönetimi Sakarya Üniversitesi Yardımcı Doçent ĠĠBF/Siyaset Bilimi Kocaeli Üniversitesi ve Kamu Yönetimi Yardımcı Doçent ĠĠBF/ÇalıĢma Yalova Üniversitesi Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkiler 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1) Yasin Karabağ; KentleĢme ve Kentsel Suç: Kocaeli Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Ercan Özoğluöz; Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk Polis TeĢkilatı, Kocaeli Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Tevrat NiĢ; Emniyet TeĢkilatında Toplam Kalite Yönetimi: Kocaeli Örneği, Kocaeli Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Fatih Kolay; Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Avrupa Polis Etik Yönetmeliğinin Türkiye Ye Uygulanabilirliği, Kocaeli Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

2 5) Rabia ÇeĢme;Türkiye Anayasalarınsa Yerel Yönetimler ve YerelleĢme, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) ġafak Uluç; Belediye Hizmetlerinin Halka YaygınlaĢtırılmasında E-Belediyenin Rolü:Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Cüneyt Özcan; E-Belediye: Yalova Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Mehmet GöktaĢ; Türkiye de Konut Sorunu ve Uygulanan Politikaların Konut Tercihi Üzerindeki Etkileri, Kocaeli Ġzmit Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Turan Güllü; Halkın Çevre Sorunlarını AlgılayıĢı:Ġzmit Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Özlem Akın; Kalıcı Deprem Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti AraĢtırması:Kocaeli Örneği, KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Engin Kudu; Liman Kent EtkileĢimi: Körfez Ġlçesi Örneği; KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlar 7.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Teknoloji ve Çevre, Çorum Uluslar arası Hitit Fuar ve Festivali, Çevre Sempozyumu, Temmuz 1996, Çorum Kentsel Bilinç OluĢturulmasında Halkın Duyarlılığının Önemi: Biga Örneği, Çanakkale Vakfı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslar arası Çanakkale Kongresi, Ġstanbul: Mart 2006 (Ö. AKIN VE S. BOZALĠ ile birlikte) 3. Halkın Yerel Yönetim Hizmetlerinden Memnuniyeti: Biga Örneği Çanakkale Vakfı- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslar arası Çanakkale Kongresi, Ġstanbul: Mart 2006 (Ö. AKIN VE S. BOZALĠ ile birlikte) 4. Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan da YaĢanan Sosyo- Ekonomik Problemler, SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik DeğiĢim, I.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Eylül 2006, Kocaeli:2006. (E.YÜKSEL OKTAY ile birlikte)

3 5. Bilgi Toplumu DönüĢümü Çerçevesinde E-Belediyecilik Uygulamaları Ve Yalova Belediyesi Örneği, 5. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli:2006 (C.ÖZCAN ile birlikte) 6. Belediye Hizmetlerinin Halka YaygınlaĢtırılmasında E-Belediyenin Rolü: Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Örneği, 5. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli:2006 (T. GULOĞLU, ġ.uluç ile birlikte) 7. Sivil Toplum KuruluĢlarının Yerel Yönetimlere Etkisi, III.Uluslararası STK lar Kongresi, Aralık 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ĠĠBF, Çanakkale:2006 (T. GULOGLU ile birlikte) 8. Social and Economic Development of Kazakhistan in Post Independence Period, II. Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, 2-5 May 2007, Qafqaz Universitesi, Baku: Türkiye de Kentsel Yoksulluk: Gebze Örneği Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi- 38. ICANAS, 10-15/09/2007, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara:2007 ( R.ġENGUL ile birlikte) 10. Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ġle Ġlgili Kamu Personelinin Tutumları, 6. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Aralık, Ġstanbul:2007 (A.NOHUTÇU, R. ġengül ile birlikte) 11. Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme Hakkının Kullanımında Bilgi Edinme Birimlerinin ĠĢlevselliği, 6. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Aralık, Ġstanbul:2007 (A.NOHUTÇU, R. ġengül ile birlikte) 12. Bilgi Toplumuna GeçiĢte KentlileĢme ve Kentsel Yoksulluk:Kocaeli Örneği, 6. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Aralık, Ġstanbul:2007 (T. GÜLOĞLU ile birlikte) 13. Türkiye de Kentsel Yoksulluk:Kocaeli Örneği, Uluslar arası Yoksulluk Sempozyumu ġubat, Ġstanbul:2008 (T.GÜLOĞLU ile birlikte)

4 14 Türkiye de Ġl Özel Ġdare Faaliyetlerinde ġeffaflık Üzerine Bir Alan AraĢtırması: Kocaeli Ġl özel Ġdaresi Örneği, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik ArayıĢlar, II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Ekim 2008, BiĢkek:2008. (RAMAZAN ġengül ile birlikte) 15 Bilgi Toplumunun Yeni Yüzü Bilgi Kentleri: Yalova nın Bilgi Kenti Olma Yönündeki Avantajları Ve Dezavantajları, 7. Uluslar arası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Ekim, 1 Kasım 2009,Yalova: DeğiĢim Çağında Hastane Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Profilleri, II. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (Hastanelerin TeĢviki ve Güvenliği), 28 Nisan-1 Mayıs 2010, Manavgat/Antalya:2010 (Hamza AteĢ ve N.IĢıl Çetinkaya ile birlikte) 7.2 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Kıtaplar 1) Adapazarı Metropoliten Alanında Nüfus ve GeliĢimi AraĢtırması, Sakarya Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Yayını, Sakarya ) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Nüfus ve Demografi I Cilt:1, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 3) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Sağlık Cilt:2, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 4) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Nüfus ve Demografi II Cilt:3, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 5) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Kültür ve Spor Cilt:4, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 6) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Seçim Cilt:5, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 7) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Tarım I Cilt:15, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 8) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Tarım II Cilt:16, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma). 9) Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul Ġstatistikleri, Eğitim I Ġlk, Orta, Lise Cilt:17, Ġstanbul AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, Ġstanbul 1998 (Ortak ÇalıĢma).

5 10) Ġstanbul I.Kentiçi UlaĢım ġurası Çerçevesinde, Kent ve UlaĢtırma Planlaması Komisyonu Sunulan Raporu, Kent ve UlaĢtırma Planlamasına ĠliĢkin GörüĢler, Ġstanbul I.Kentiçi UlaĢım ġurası Mart 2002, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi UlaĢtırma Daire BaĢkanlığı Yayınları, Ġstanbul ) Es, M, AteĢ, H ve Y. Uzer, AkĢehir Gölü: Çevre Sorunları ve Rehabilitasyon Önerileri, Akşehir Gölü Çevre Koruma Birliği, Yayın No 1, ) Es, Muharrem, Kent Üzerine DüĢünceler, Plato DanıĢmanlık, Uluslar arası Kitaplarda Bölüm 1) Es, M, Ġnat Kemal, Handbuch der Auslander-und Zuwanderungspolitik Von Afghanistan bis Zypern, Usbekistan, ( Herausgegeben von Wolfgang Gieler), LIT VERLAG Münster- Hamburg- London:2003 2) Es, M, AteĢ, Hamza ve Güloğlu, T., Ethics and Custom Services, Academıc Researches on Publıc Ethıcs, Vol:2, (Council of Europe and Council of Ethics fort he Publıc Service), Ankara: Ulusal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 1) ġehir ve Yerel Yönetimler, Ġlke Yayınları, Ġstanbul (Ġl Özel Ġdaresi Kısmı) 2) Cumhuriyetimizin 75 Yılında Sakarya, Sakarya Valiliği, Sakarya 1998, (Nüfus ve Ġdari Yapı Kısmı). 3) Kadın ÇalıĢma ve Toplum, (ed. Fatma Fidan, Tuncay Yılmaz), Kent ve Kadın, Sakarya Kitapevi, Sakarya:2008 4) Türkiye de Yerel Yönetimler (ed. Doç.Dr. Recep Bozlağan, Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demirkaya), Süreklilikten DeğiĢime Ġl Özel Ġdareleri, Nobel Yayınevi, Ankara: 2008 (Hamza AteĢ ile birlikte) 4) Es, M, AteĢ, Hamza ve Güloğlu, T., Gümrük Hizmetleri ve Etik, Kamu Etiği Akademik AraĢtırmaları, Cilt:2, (Avrupa Konseyi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu), Ankara: ) 21.Yüzyıl Kentleri (ED. Elif Karakurt Tosun), 21 Yüzyıl Kentlerinde Göçlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Mekansal ve Sosyal Ayrımlaşma Olgusu, Ekin Yayınevi, Bursa:2010 6) Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar (ed. Doç.Dr. Uğur Yıldırım), Çevreye Etik Yaklaşım, Lisans Yayınları, İstanbul:2010.

6 7.3 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1) Teknoloji, Kalkınma ve Çevre I, Toleyis Dergisi Sayı:39, Ġstanbul ) Teknoloji, Kalkınma ve Çevre II, Toleyis Dergisi Sayı:40, Ġstanbul ) Sakarya da Nüfus Hareketleri, Sakarya Ekonomi Dergisi, ATSO Yayını, Adapazarı (Bilal Eryılmaz ile birlikte) 7) Bilgi Toplumuna GeçiĢte KentlileĢme ve Kentsel Yoksulluk; Ġstanbul Örneği, Bilgi Dergisi (8) 2004/1, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul:2004. (Tuncay Güloğlu Ġle Birlikte) 8) Kent Yönetimi, KentlileĢme Ve Göç: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sayı:48, ĠÜĠF Yayını, Ġstanbul:2004 9) Emniyet TeĢkilatında Toplam Kalite, Polis Dergisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, Sayı:42, Ankara:2005 (Tevrat NiĢ ile birlikte) 10 Dependency Theory:Stıll An Approprıate Tool For Understandıng The Polıtıcal Economy of The Mıddle-East? ĠĠBF Dergisi, Sayı:2, Atatürk Üniversitesi ĠĠBF Yayını, Erzurum:2005 (Hazma AteĢ, Yüksel Bayraktar ile birlikte) 11 Türkiye de Kentsel Yoksulluk: Kocaeli Örneği, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Sayı:50, ĠÜĠF Yayını, Ġstanbul:2005 (Hüner Kule ile birlikte) 12 Yerel Kalkınmada Belediyelerin Yerel Misyonu, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:3, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Yerel Yönetimlerde DeğiĢim ve Türkiye, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:4, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:5, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: STK ların Yerel Yönetimlere Etkisi, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:7, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul:2006.(Ajlan BaĢatlı ile birlikte) 16 Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri ve YerelleĢme Olgusu, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:8, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul:2006.(Reyyan Yıldırım ile birlikte) 17 Kentsel Bilincin OluĢturulmasında Halkın Duyarlılığının Önemi, Yerel Siyaset Yıl:1, Sayı:10, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Kentsel Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Belediyeciliğin Rolü, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:13, Plato DanıĢmanlık, 19 GloballeĢme, MetropolleĢme ve Ġstanbul, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:15, Plato DanıĢmanlık,

7 20 Bölgesel Kalkınma Ajansları, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:16, Plato DanıĢmanlık, 21 Kent Kimliği, Kent Kültürü, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:17, Plato DanıĢmanlık, 22 KentleĢme ve Suç:Kocaeli Örneği, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:17, Plato DanıĢmanlık, 23 Teknoloji, Kanlıma ve Çevre, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:18, Plato DanıĢmanlık, 24 Kentsel Alanlarda Kadın Sorunları, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:19, Plato DanıĢmanlık, 25 Eski Türklerde ġehircilik, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:21, Plato DanıĢmanlık, 26 Yerel YönetiĢim, Yerel Siyaset Yıl:2, Sayı:22, Plato DanıĢmanlık, 27 Osmanlı Devleti n de Mahalli Ġdareler, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:27, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Kent Yönetimi, KentlileĢme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:30, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Kent Yönetimi, KentlileĢme ve Göç: Sorunlar ve Çözüm Önerileri-2, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:31, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Çarpık KentleĢme ve Gebze, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:32, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Liman-Kent ĠliĢkileri ve Dünyada Liman Kentleri-I, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:34, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul:2008. (Engin Kudu ile birlikte) 32 Liman-Kent ĠliĢkileri ve Dünyada Liman Kentleri-II, Yerel Siyaset Yıl:3, Sayı:35, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul:2008. (Engin Kudu ile birlikte) 33 Bilgi Toplumunun Yeni Yüzü Bilgi Kentleri, Yerel Siyaset Yıl:4, Sayı:37, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Yerel Yönetimlerde Planlama, Yerel Siyaset Yıl:4, Sayı:40, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği, Yerel Siyaset Yıl:4, Sayı:41, Plato DanıĢmanlık, Ġstanbul: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

8 1) Göç, ġehirleģme ve ġehirlileģme, ġehir, Ġnsan ve Toplum Sempozyumu, TGTV Habitat II Etkinlikleri, Ġstanbul ) Adapazarı Metropoliten Alanında Nüfus GeliĢimi, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, III. Ulusal Nüfus Bilim Konferansı 2-5 Aralık, Ankara ) Adapazarı nda KOBĠ lerin Yapısı ve Ġstihdam, Dünden Bugüne Adapazarı Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi ĠĠBF ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Ortak Yayını, Adapazarı ) Gelir Dağılımı Sorunu ve Çözümünde Yeni ArayıĢlar, Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi ĠĠBF ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Ortak Yayını, Adapazarı ) Bilgi Toplumu Sürecinde Kentsel DönüĢüm, I.Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi ĠĠBF, Hereke ) Kentsel GeliĢmede Depremin Etkileri ve Zararların Azaltılmasında Toplum Bilincinin Önemi:Kocaeli Örneği, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler:Riskler ve Fırsatlar, 8 Kasım Dünya ġehircilik Günü 29. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2005, ĠTÜ, Mimarlık Fakültesi, Ġstanbul:2005 (Özlem Akın ile birlikte) 7) Kentlilik Bilinci ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Sempozyumu, 8 Aralık 2007, Ġstanbul. 8) YerelleĢen Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler, 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ekim 2008, Yerel Yönetin Reformu, Sakarya Üniversitesi, ĠĠBF, Sakarya: (TUNCAY GÜLOĞLU ile birlikte) 9) Yalova nın ġehirleģmesi, 1. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Mayıs 2009, Yalova Üniversitesi, Yalova: E-Belediyecilik Konsepti Kapsamında Yalova Belediyesi Örneği, 1. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Mayıs 2009, Yalova Üniversitesi, Yalova:2009 (Hamza AteĢ ve Cüneyt Özcan ile birlikte) 8. Projeler 1) Adapazarı Metropoliten Alanında Nüfus ve GeliĢimi AraĢtırması, Sakarya Valiliği Tarafından Desteklenen Proje, Sakarya ) Ġstanbul Nazım Planı Hazırlanmasında DanıĢman Yardımcılığı (MĠA ve Sanayi Grubu DanıĢmanlığı), yılları

9 3) Kocaeli Ġlindeki Mahalli Ġdareler Personeli Görevde Yükselme Eğitimi Seminerleri, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi, Üye, Kasım - Aralık ) Kocaeli Ġlindeki Mahalli Ġdareler Personeli Görevde Yükselme Eğitimi Seminerleri, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi, Üye, Kasım - Aralık ) Belediye Personeli Hizmetiçi Eğitim Projesi, Üye, Saraybahçe Belediyesi, ġubat- Mayıs ) Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, KOU AraĢtırma fonu tarafından desteklenen proje, 2003 (Teslim Tarihi 2006 Ocak)(Proje Yürütücüsü) 7) Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi (TYEC) (Çalışma No. 5: Gümrük Hizmetleri ve Etik), Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve BaĢbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Görev araģtırıcı), Ankara:2009 8) Yalova Ġlinin ĠĢgücü Yapısı Talep ve Arz Analizi AraĢtırması, ĠĢkur Yalova Müdürlüğü, (Görev AraĢtırıcı) Yalova:2010 (Devam Ediyor) 9) Yalova ĠĢkur Meslek Edindirme Kursları (Görev Eğitici) 9. Raporlar 1) Sakarya da Nüfus Hareketleri ve YerleĢimin Yeniden Yapılanması, Sakarya nın Yeniden Yapılanması AraĢtırması Çerçevesinde SAÜ Bilim Kuruluna Sunulan Rapor (Bilal Eryılmaz ile birlikte), Sakarya ) Ek Öneriler, Sakarya nın Yeniden Yapılanması AraĢtırması Çerçevesinde SAÜ Bilim Kuruluna Sunulan Rapor (Bilal Eryılmaz ile birlikte), Sakarya ) Kent ve UlaĢtırma Planlamasına ĠliĢkin GörüĢler, Ġstanbul I.Kentiçi UlaĢım ġurası Çerçevesinde, Kent ve UlaĢtırma Planlaması Komisyonuna Sunulan Taslak Rapor Ġçin GörüĢ, Ġstanbul I.Kentiçi UlaĢım ġurası Mart 2002, Ġstanbul Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Güz Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Sosyoloji 1.ve 2.öğr Kent Kültürü 1.ve 2. öğr Göç, KentlileĢme ve Yoksulluk ve 2. öğr (seçmeli) Güncel Çevre Sorunları 1. ve öğr (seçmeli)

10 Bahar Güz Bahar Kent ve Siyaset (Yüksek 3 1 Metropolitan Yönetimler 3 1 (Yüksek Çevre Yönetimi (Yüksek 3 1 Çevre Politikası 1. ve 2.öğr KentleĢme ve Konut Politikası ve 2. öğr Türk ġehir Tarihi (Yüksek 3 2 Örnek Belediyeciler (Yüksek 3 2 Sosyoloji 1.ve 2.öğr Kent Sosyolojisi 1. ve 2.öğr Güncel Kent Sorunları 1.ve öğr (Seçmeli) Güncel Çevre Sorunları 1. ve öğr (seçmeli) Çevre Yönetimi (Yüksek 3 4 KentleĢme ve Konut Politikası ve 2.öğr Kriz ve Afet Yönetimi 1. ve öğr Türk ġehir Tarihi (Yüksek 3 2 Kent ve KentlileĢme (Yüksek Yürütülen Yüksek Lisans Danışmanlıkları Ad Soyad Bölüm Başlama Yılı Neslihan Ġçin Ġnsan Kaynakları ve ÇalıĢma 2010 ĠliĢkileri Havva Kocatepe Sosyal Politika 2010

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu. 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. 1. Adı Soyadı: Mustafa Hayri Kozanoğlu 2. Doğum yeri ve tarihi: 19.02.1956 Adana 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği ODTÜ 1980 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği

Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği Namık Kemal University Institute of Social Sciences No: 06 / 2013 Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği Ebru Z. BOYACIOĞLU

Detaylı