KÖYLÜ MUTFAKLARI ÇÖMLEKTEN SEBZE TENCERES NE. Halk yeme i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÖYLÜ MUTFAKLARI ÇÖMLEKTEN SEBZE TENCERES NE. Halk yeme i"

Transkript

1 22 KÖYLÜ MUTFAKLARI Bütün dünyada örneklerine rastlanabilecek köylü mutfaklar nda tencerede piflirme olgusu ön plana ç kar: Çok s cak s v içinde piflirme ya da hafif ateflte piflirme. Köylü yemeklerinin belirgin özellikleri, birtak m özel ürünlere ba l olarak, yöreye uygulanm fl ve genel anlamda benimsenmifl bir tarifin varl d r. FRANSA Meksika Kökenleri çok sıcak sıvı içinde piflirmeye dayanan bölgeler (hafllama) spanya dan yayılma SPANYA PORTEK Z TALYA Fransa dan yayılma Portekiz den yayılma AVUSTURYA ALMANYA BELÇ KA HOLLANDA BR TANYA RLANDA FAS TUNUS REUNION MARTINIQUE MEKS KA BOL VYA ARJANT N JAPONYA ÇÖMLEKTEN SEBZE TENCERES NE Martinique Arjantin Britanya rlanda spanya Portekiz Fas Hollanda Belçika Almanya Avusturya Fransa talya Tunus Cezayir Reunion Ana madde: etler balıklar, kabuklu deniz hayvanları / içi doldurulmufl sebzeli bütün tavuk hafllama beyaz soslu et yeme i sebzeli parça et veya tavuk hafllama caldo a la catalana cocido a la madrilena caldeirada a pescador bollito misto tafelspitz gekochtes rindfleisch waterzoï (sebzeli tavuk ya da balık hafllama) hutspot met klapstuk stew / boiled dinner irish stew kuskus margat el hout ya da biberli ve kimyonlu Sfaks safranlı balı ı Japonya safranlı balık yeme i balkabaklı ve portakallı çömlekte so utulmufl et ajiaco, manyokalı, Japon patatesli, yeflil muzlu taze ve kurutulmufl sı ır eti, Karayip lahanası ya da malanga, chayotte ve tatlı patates puchero (sı ır, koyun eti, sosis, jambon ve sebzeyle yapılır) nohutlu, tatlı patatesli ve mısırlı patare de la pampa shabu-shabu kabi-nabe Halk yeme i Hafllama, bir ev ekonomisi yeme idir. Halk yeme idir. Yoksullar n, köylülerin ve k rsal kesim insanlar - n n beslenme kültürüne denk düfler. Aile ve mahremiyet dünyas içinde yer al r, ev çerçevesi içinde paylafl lm fl, s n rl ve kapal bir toplulu a özgüdür. Bir iç mutfak söz konusudur bu ba lamda. Çok s cak s v içinde piflirme yöntemi su içinde birçok maddenin biraraya geldi i bir kar fl md r. Semiz s rlar n otlad, her zaman yeflil çay rlarla kapl ve denize bakan alanlar olan ülkelerde yayg nd r. P fi RME B Ç M. Hafllaman n haz rlanmas su ve kapal bir kap arac l yla, genlefltirme yoluyla piflirmedir. Antropologlara göre çok s - cak s v içinde piflirme yönteminde kaplar (çömlek, tencere, kazan, düdüklü tencere) temsilci rolündedirler. Bu piflirme biçiminde sert ya da bekletilmifl et, kat lgandoku ve k - k rdak bak m ndan zengin ikinci ya da üçüncü kategori parçalar önemlidir. Besin, temelde dönüfltürülmüfl, yenilebilir duruma getirilmifltir. Çok s cak s v içinde piflirme yönteminde etler ve bal klar ayr fl rlar ve da l rlar (etlerin kolajen hidrolizi, sebzelerdeki selülozun yumuflamas, gevflemesi). HAfiLAMA MALZEMELER. Hafllama genel olarak ilikli kemik ve s r etinin sebze (havuç, p rasa, flalgam, baharatl so an) kat larak ve bol sulu aromatik garnitürle piflirilmesiyle haz rlan r. çinde çok ince (ya s z et, dana filetosu, bal k, bitki kökleri), pirzola, k k rdak, ya l s - r eti, jelatinimsi parçalar bulunur.

2 MUTFAK ST LLER 23 Restaurat ya da restaurant Restaurat ya da restaurant (koyulaflt r lm fl ve besleyici hafllama), bu yeme e ad n veren müesseselerde servis edilen ve besin de erleri yüksek olan önemli yemeklerdi ve bunlar n sa l a iyi geldikleri, uzun yolculuklardan sonra enerji verdikleri kabul ediliyordu. Bu hafllamalar n içine bol miktarda et (s r, kümes hayvan ), sebze (kök, so an), baklams (fasulye, bakla), tereya, ot (yeflil sebze d fl nda lahana, spanak, kuzukula, salata), baharat, billur fleker (baharat gibi düflünülür), arpa ya da k zarm fl ekmek konur. Ayr ca kurutulmufl gül taçyapraklar, fiam üzümleri, amberle çeflnilendirilir. Bu besinler uzun süre piflirilirdi ve çeflitli malzemelerin özsular n koyulaflt rmak amac yla yo unlaflt r l rd. Burada söz konusu olan, sa l k veren bir hafllama gibi düflünülen ya l hafllamad r: Hasta ya da hamile hafllamas. ETL TÜRLÜLER: B R TAR F VE ÇEfi TLER En çok kullanılan sebze: patates kurufasulye BRETAGNE kig ha farz (et ve domuz sucuklu dolma) cotriade AUNIS ve SAINTONGE chaudrée caudière BASK ÜLKES ttoro elzekaria (kurufasulye, lahana ve sarmısak) LIMOUSIN brejaude (domuz ya ı ve lahana) TOULOUSE revesset lahana AUVERGNE Auvergne usulü etli türlü (domuz ve lahana) mourtayrol BÉARN garbure (lahana çorbası) (kaz eti kavurması, kuru fasulye) * Pate, genellikle et ya da balık kıymasıyla hazırlanan, yaprak biçiminde açılmıfl bir hamurun içine veya güvece konarak piflirilen yemektir (y.n.). çi doldurulmufl sebzeli tavuk hafllaman n baflar s S r eti ve içi doldurulmufl tavukla haz rlanan ve hafllaman n bir türü olan bu yemek IV. Henri için bir yönetim enstrüman d r: Benim istedi- im fleye de er bu... Pazar günleri ülkemde tenceresine bir tavuk atma olana bulamayan hiçbir çiftçi kalmamas için çal flaca m. Paris arflöveki Hardouin de Péréfixe, kral IV. Henri ve Savoie dükü aras ndaki bir konuflmay aktar yor. Histoire de Henri Le Grand (1661) BOURGOGNE hafllamalar Ana malzeme: etler balıklar LORRAINE Lorraine patesi* PROVENCE aigo boulido ( kaynar su, ekmek, sarmısak, adaçayı, zeytinya ı) aigo-sau ( su-tuz, balık ve patates) safranlı balık 100 km Açl kla bafl etmek için hafllamak [...] S.GIRAULT, ROTI-COCHON, EDITIONS C.MICHARD, DIJON, 1689 Cocido, ulusal simge, bölgesel çeflitlilik Cocido spanyol hafllamas d r bizim etli türlü yeme i ne benzer: Et uzun bir süre s v içinde tutularak yumuflat l r. Birçok bölgesel de iflik türü bulunan Castillana kökenli bir yemek söz konusudur. MADR D COC DO SU: Peflpefle yenen üç yemekten oluflur: yan nda bir bardak beyaz flarap verilen süzülmüfl ve flehriyeli hafllama; etli nohutlu hafllanm fl sebzeler (patates, havuç ve lahana); sebzeler gibi, yan nda bir bardak k rm z flarap verilen etler (s r, chorizo, tuzlanm fl domuz eti, taze domuz pirzolas, piliç, s r etinden köfte ve bazen de domuz sucu u ve ilikli kemik). Yemek domatesli, kimyonlu ve naneli sosla çeflnilendirilir. KATALAN COC DO SU: çinde kuru fasulye, pirinç, domuz sucu u, boutifar (siyah domuz sucu u) ve s r kuyru u vard r. GAL ÇYA COC DO SU: Domuz eti ön plana ç kar ve bu yemek taze domuz ya-, flalgam, kuru fasulyeyle çeflnilendirilir. ENDÜLÜS COC DO SU: Biber, nane ve safran kat l r ve yan na taze yeflil fasulye konur.

3 24 KRALLARIN VE PRENSLER N MUTFAKLARI Krallar n ve prenslerin mutfaklar nda f r nda piflirme ön plana ç kar. Bu ba lamda, sunulan yiyece in, bir flöminenin do rudan ç plak ateflinde veya bir mangal n ya da f r n n ve hatta yufka sac n n güçlü ateflinde zgaralanarak piflirilmesinden söz edilebilir. F r nda piflirme yöntemleri dün oldu u gibi bugün de çok revaçtad r. F r nda piflirme: Kuvvetli bas nç alt nda piflirme yöntemi 1674 te yazar belli olmayan ve aristokratlara hitap eden L Art de bien traiter [ yi Yemek Sanat ] adl yap tta flöyle bir iddia yer al yordu: En iyi rosty yeme biçimi, onu, hemen fliflten ç kar ld nda, do al suyuyla ve tam anlam yla piflmeden, gerçek lezzetleri yok eden gereksiz önlemlere baflvurmadan yemektir. Kraliyet mutfakları da ılım bölgesi MPARATORLUK MUTFAKLARI Londra Brüksel Versailles Madrid Lizbon Kraliyet Sarayları Berlin St. Petersburg Varflova Viyana Venedik Roma stanbul Tahran sfahan Delhi Pekin Xi'an B R fienl K YEME. F r nda k zartma ziyafetlerde ve resepsiyonlarda yenir. Bir konu a, bir yabanc ya ikram edilir. Dolay s yla f r nda piflirme toplumsal seçkinli in ve a z tad araman n sosyal bir iç simgesidir; elit mutfa n karakterize eder. Güçlü monarflilerin hüküm sürdü ü ülkelerde ve eski büyük imparatorluklar n (Osmanl, Pers, Çin) etkili oldu u bölgelerde yayg nl k kazanm flt r. KISA SÜREN VE A IZ TADI VEREN B R P fi RME. Burada, ateflle do rudan temas içinde, yo un bir piflirme biçimi söz konusudur, et ve atefl aras nda havadan baflka bir fley yoktur. Bu piflirme yönteminde en yumuflak, en de erli etler, birinci kategoriye giren parçalar kullan l r. Hararet yavafl yavafl da ld ndan yiyecek bundan zarar görmez ve besleyici özsular tutan ya lar parlar. Üstte oluflan kabuk yavafl yavafl yald zl ve parlak bir renk al r, jelatinimsi ve a zda eriyen bir etli bölümü korur. Gerçekten de antropologlara göre k zartma do aya ait olan bir süreçtir. Etlerin tüm besleyici ve lezzetle ilgili özelliklerini koruma olana veren bir piflirme biçimidir. K zartma hem mutfakla ilgili (hem ilikli hem gevrek bir parçan n piflirilmesi) hem Frans z usulü ve s - n r ülkelerin cazibesiyle Avrupai gastronomik bir inceli in ifadesidir. Yay lma alan Avrupa kültürünün etkili oldu u alana (aristokratik ve diplomatik) denk düfler. [...] Ziyafetler için f r n k zartma S.GIRAULT, ROTI-COCHON, EDITIONS C. MICHARD, DIJON, 1689 Sicilya timballo su, aristokratik bir hamur Bu barok yemek eskiden ada aristokrasisine özgü ve cucina baronale ad yla tan nan mutfak üslubunun mükemmel bir örne idir. Özellikle XVIII. yüzy la kadar sadece zenginlerin yiyebildi i macaroni temel malzemesini oluflturur. Macaroni mantar, so an, domates püresi, kümes hayvanlar ci eri, flarap, peynir ve jambonla kar flt r l r ve daha sonra hamura sar lan bir tür turta haline getirilir. Önemli günlerde haz rlanan kar fl k bir yemektir. Lily Prior, La Cucina, Paris, Grasset, 2002 (s.140).

4 Sayg n bir yemek: K zartma K zartma XIX. Yüzy l Avrupa krallar n n ve prenslerinin ve büyük burjuva evlerinin aflç lar n n uygulad klar en yayg n piflirme biçimiydi. O dönemde birçok kuflun k zartmas yap l rd : Ku u, tavuskuflu, turnagiller ve bal kç l kuflu (Ortaça ve Rönesans senyörlerinin yemekleri); piliçler, i difl edilmifl besilik horozlar ve besi piliçleri (kral ve prens ziyafetleri); ördekler, güvercinler ve hindiler (burjuva yemekleri). K zartmalar krallar n ve prenslerin bulunmas n istedikleri yemeklerdi. Bu ba lamda flöyle bir çeflitlendirme yap labilir: fiiflte k zart lan iri et parçalar ndan oluflan iri k zartmalar (s r, inek, süt domuzu); kümes hayvanlar ve öteki kufllardan oluflan k zartma mönüsü; tüylü ve k ll av hayvanlar ndan oluflan k zartma mönüsü. K zart lan etlerin yan nda ender bulunan ve rafine garnitürler olurdu: Portakal, erik kurusu, zeytin, kapari, ançuez. Elitizm ve demokratikleflme aras nda F r nda piflirme, çok büyük ölçüde demokratikleflmesine ra men bugün ayr cal kl (piliç ya da gigot rôti du dimanche, Bordeaux soslu k zarm fl s r filetosu ya da mantarl communio veya dü ün yemekleri) ve incelikli (elçiliklerde ve baflkanl k saraylar nda yenen ö len ve akflam yemekleri) bir mutfakt r. Bu yöntem flifle eski sayg nl n kazand ran ve zgara yapan n rolünü mutfak çerçevesi içinde tekni i incelefltirerek yeniden tan mlamak isteyen, Fransa da Alain Passard gibi büyük mutfak flefleri taraf ndan yenilenmifltir: Yanm fl odunun seçilmesi, kütüklerin oca a yerlefltirilmesi, hafif ve i biçiminde olmas gereken alev. Böylelikle f r nda k zart lan nefis ve flafl rt c bir Brest kraliyet langustu önerir. MASADA YERLER N AYRILMASI Servis düzeni Et servisi: çorbalar rost ordövr 24 Eylül 1699 da Marly de bir kraliyet masas nda etler in yani yemeklerin servis plan nda on sekiz yemek vard. Davetliler istedikleri yemeklerden istedikleri kadar yerler. Ama bütün yerler (masa düzeni) ayn konforu sunmazlar. Merkezi konumlar (10,4) befl kifliye seçme ve isteme olana sa larken 1 ve 7 no lu konumdakilerin daha sonra yan ndakilerden istekte bulunabilecekleri, yanlar nda do rudan temasta olduklar davetliler vard r. Ortada büyük bir keyif, uçta ba ml l k... Ziyafetin baflar s ayn zamanda konuklar n tercihlerine ve uyumlar na da ba l d r. J.P.Aron a göre afl r ve uç karakterleri, edebiyat ve ifl dünyas nda birbirlerine rakip olanlar, düflünürleri ve uçar tipleri yan yana getirmemek gerekir; uçlar yaklaflt rmamak gerekir... Masa co rafyas çalkant l d r ve uçurumlarla doludur. nsan kombinezonu yemek kombinezonundan daha ince bir ifltir Masa düzeni MUTFAK ST LLER Çin de soslu ördek sanat Pekin örde i (Beijing Kao Ya) büyük olas l kla, Ming hanedan ( ) döneminde bir mparatorluk görevlisi taraf ndan bulunmufltur. mparator Kian Long ve imparatoriçe Ki Ksi nin favori yemeklerinden olan Pekin örde i Kingler hanedan döneminde ( ) çok moda olmufltur. Hayvan 66 gün süreyle, 3 kg oluncaya kadar ve tüyleninceye kadar besiye çekilir. Daha sonra gösteriflli bir görünüm almas için fliflirilir ve kanad n n alt nda aç lan bir delikle derisinin alt ndan verilmifl olan hava boflalt l r. Zencefilli, kokulu, flekerli su serpilerek hafllan r, daha sonra aç k havada kurutulur. K zartma s ras nda, etin içten, buharlaflma yoluyla piflmesi için örde in karn yar ya kadar kaynar suyla doldurulur. Daha sonra Vietnam usulü çeflnilendirilip salamura edilmifl bal k suyu a rl kl flekerli-baharatl bir çeflni, soya sosu, fleker, biber ezmesi, befl çeflit baharat (anason, rezene, tarç n, kiflnifl ve kimyon) ve monosodyum glutamat kat l r. Ming döneminde ördek, aç kta atefl yak lmad ndan kapal bir f r nda k zart - l rd : Önce f r n n kenarlar n s tmak için m s r koçanlar ve hintdar s saplar yak - l rd ve daha sonra ördek içine at l rd. Hararet yavafl yavafl düflürülürdü. Kingler döneminde bu ince tekni in yerini aç k f r nda k zartma yöntemi alm flt r: Bu yöntemde ördek, tu ladan yap lm fl, aç k bir f r nda kafas ndan as l r, f r n n kenarlar nda oluflan 250 derecelik s da piflirilir. Bu amaçla, yakacak olarak çok az duman ç karan ama çok hofl koku veren meyve a açlar (hünnap, kay s ve fleftali) kullan l r. Piflirme bitti inde örde in görünümü parlak ve hurma renginde olmal d r. Daha sonra leylak yapraklar biçiminde 108 ufak dilime bölünür. Bu ufak dilimler flekerli soya hamuruna ya da fermante edilmifl ve beyaz p rasa dilimleriyle ya da flalgam veya salatal k dilimleriyle çeflnilendirilmifl bu day unu sosuna dald r l r ve küçük kreplere sar l r. Kemiklerden ve sakatattan hafllama yap l r ve taze sarm sakla çeflnilendirilir. 25 Kaynaklar: E.Neirinck ve J.-P. Ve J.P.Poulain, Histoire de la cuisine et des cuisiniers [Mutfa n ve Aflç lar n Tarihi], Ed. J. Lanore, Paris, 2000 ve J.-P.Aron, Le Mangeur du XIX siècle, R.Laffont, Paris, 1975.

5 26 TÜCCARLARIN MUTFA I Bütün uygarl klarda, bir tüccar s n f yak n ya da uzak üreticilerle, farkl l k ve özgünlük arayan tüketicilerle temasta olmufltur. Tüccarlar Akdeniz in ve Kuzey Denizi nin limanlar nda, Ren, talya ve Kuzey Amerika n n büyük kentlerinde zenginleflmifllerdir. Ticaret hacimleri, sömürge ticaretiyle gelifltikçe ürünleri ve mutfaklar yayg nlaflt rd lar. Zenginlik ve sermaye biriktirerek zanaat ürünlerini (çikolata, pasta) ve bölgesel ürünleri (bira, flarap) de erlendirip dünya markalar haline getirdiler. BÜYÜK T CARET fieh RLER VE BURJUVAZ LER Los Angeles Dallas Philadelphia Miami Vancouver Tokyo Chicago Pekin fianghay New York Amsterdam Canton Hong Kong Londra Hamburg Zürih Nantes Basel Singapur Bordeaux stanbul Barcelona Bombay Besinlerin karıflmasının önemli oldu u belli bafllı ticaret noktaları Rio de Janeiro Cape Town Projection à compensation régionale [Bölgesel Denklefltirme zdüflümü], J. Bertin, fiaflk nl k ve huzursuzluk her zaman en güçlü uyar c olacakt r ve dünya beni hep heyecanland r yor. A. DUCASSE, DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA CUISINE, PLON, PAR S, Melez mutfak Yüzy llar süren sömürge döneminde, aralar nda Fransa n n da bulundu u birçok ülke yabanc mutfaklar de erlendirdi. XIX. Yüzy l n büyük üstad Urbain Dubois 1868 de, yabanc mutfaklar n kalite aç s ndan Frans z mutfa na göre zay f oldu unu gösteren etnomerkezci bir çal flma olan Bütün Ülkelerin Mutfa adl yap t n ç - kard... Günümüzde özellikle tabaklarda Japon sofra sanat n n, baharat kullan m - n büyük ölçüde artt ran ve piflirme biçimlerini çeflitlendiren (sözgelimi bu ulama) do u mutfaklar n n birçok özelli i benimsenmektedir. fiu ya da bu alandaki bütün bu bulufllar herfleyden önce çeflni özellikle de baharat ticaretine egemen olan tüccarlarla iliflkilidir. ETN K LOKANTALAR. Lezzetler de yabanc kolonilerin ve diasporalar n (ço u zaman tüccarlar) ayn zamanda yerel halk n da al flverifl yapt, firmalar kurduklar kentlerin etnik lokantalar ndan geçer: Sözgelimi 2000 y l nda Frans z kentlerindeki Afgan lokantalar n n say s yüzü geçiyordu! Zengin ülkelerin ço unun yemek düflkünleri, Hamburg da ya da Porto da elit tüccar arac l yla beslenme al flkanl klar na ve lezzetlere yön veren ngilizler gibi etnik yemekler e ilgi duymaya bafllam fllard r. BU MUTFAKTAN ÇIKAN SPESYAL TELER. Tüccar toplumlar ve liman kentleri baz zanaatsal hatta endüstriyel özellikler yaratm fllard r: Asl nda daha iyi saklanmalar için çifte kavrulmufl pasta olan biskuvi, proteinlerinin korunmas için da bölgelerine smarlanan peynirli börek, flarap ve alkol (Champagne, Bordeaux ve Charente, Porto), turfanda meyve (Valence huerta s ) flanslar n Hollandal ve ngiliz tüccarlara borçlu olan ürünlerdir.

6 Ticaret sayesinde ortaya ç kan gastronomik spesiyaliteler Büyük liman kentlerinde toplanan tüccar topluluklar n mutfaklar n n belirgin özellikleri, getirilen, ifllenen ve daha sonra r ht mlarda s ralanm fl büyük hangarlardan tekrar ihraç edilen egzotik ürünlerin erken dönemde ve h zl bir flekilde özümsenmesidir. HAMBURG VE BREMEN. Kuzey Denizi k y s ndaki Hamburg ve Bremen gibi Alman kentleri, malzemeleriyle flafl rtabilen özel hamur iflleriyle tan n rlar. Sözgelimi içinde zmir üzümleri, badem, rom, kakule, limon ve portakal bulunan Bremen keki ya da içinde gene zmir üzümleri, badem ya da tarç n olan tereya l turta (Butterkuchen). Ayr ca bu kentlerde karanfilli, kuru üzümlü, küçük, s cak ekmekler sat l r. BORDEAUX. Bu kentte, ilk baflta Annociades manast r rahibeleri taraf ndan haz rlanan ve Cannelé denen Bordeaux spesiyalitesinin malzemesi, vanilyal ve romlu süttür ve kökeninde gemilerle vanilya ve rom tafl nan bu liman kentinin ticari geçmifli vard r. Bu spesiyaliteler yivli, yollu tunç (günümüzde kalaylanm fl bak r) kal plarda piflirilmifl üstleri k t r, alt k s mlar a zda eriyen küçük, tombul, kuru pastalard r. BAYONNE. Çikolata akademisi ve çikolatac lar loncas sayesinde Frans z çikolata merkezi olan Bayonne Bask kentinin bu konuda uzmanlaflmas Saint-Esprit kentinde, Adour un kuzey k y s ndaki kahve kavurma merkezlerine kavrulmufl kakao çekirdeklerinin gelifliyle aç klan r. Günümüzde de Cazenave Evi özellikle fincanda, köpüklü, yo un ve baharatl, s cak çikolata üretir. MUTFAK ST LLER 1833 YILINA A T KOZMOPOL T B R RESTORAN MÖNÜSÜ BEKAR ERKEKLER İÇİN AKŞAM YEMEĞİ Çorba Kalkanbalıklı, tekirli, barbunyalı, Quielleboeuf lapinalı, Ostende istiridyeli ve Dieppe midyeli, bol ve acılı balık çorbası Ordövr Frenkmaydanozlu Vanvres tereyağı Bagneux kavunu Antibes kaparili salamura dilbalığı filetosu Argenteuil inciri Baharatlı çorba Kocakarı usulü yedi köklü öküz kuyruğu yahnisi Antreler Beyaz etli ve ilikli salatalık Pompadour usulü defneli bıldırcın Kızartma İngiliz usulü kızartılmış Rouen ördek palazı dolması Baharatlı kızartma Corcelet soğuk dişi geyik filetosu patesi Salata Beyaz hindiba ve Gascogne sarmısaklı ekmekli, sarmısaklı, turunçlu, Çin soyalı, yengeç kuyruklu, ince dilimler halinde kesilmiş kabuklu salatalık Hafif yiyecekler Yeşil zeytin yağlı ve ançuezli kızarmış domates Soğuk, şekerli, sarı erikli börek Viry kremalı turtası ve taze bademli püre Sirkeli frambuaz jölesi Meyveler, tatlılar Dondurmalı ve kırmızı meyve sulu meyve salatası Mont d Or ve d Entremonts-lès-Gruyère peynirleri Süsen nişastalı bisküvi Fıstıklı, cevizli, bademli La Ciotat şekerlemesi 27 AMSTERDAM DA ENDONEZYA RESTORANLARI Füzyon-mutfak olgusu, Hollanda n n Do u Hint Adalar flirketinin eski merkezi Amsterdam daki Endonezya mutfaklar n n ço almas yla dikkat çekmektedir. Avrupa n n büyük turistik kentlerinin ço undaki gibi Amsterdaml lar (göçmenler de il) çok say da etnik restoran açm fllard r. Bu restoranlar merkezlerde, özel alanlarda yo unlaflm flt r (bizim örne- imizde Çiçek Pazar n n do usundaki Rembrandt n Evi). Anne stasyon Frank ın merkezi evi Kraliyet Sarayı Çiçek pazarı Rijksmuseum Van Gogh Müzesi Rembrandt ın evi AMSTEL HET IJ Artis Zoo Turistik bölge Endonezya restoranı 500 m Kaynak: Christian Boudan, Géopolitique du goût [Lezzetin Jeopoliti i], PUF, Paris, te Frères Provençaux restoran nda verilen alt kiflilik Bekâr Erkekler Yeme i. Temmuz Monarflisi nin Paris sofras nda tad lan bu kar fl k bölgesel yeme in belirgin özelli i on befl ayr kökenden gelmesidir ve bunlar aras nda ngiltere, Çin, Manfl limanlar, Jura, Orta Akdeniz vard r. Hollanda usulü pirinç yeme i Do u Hint Adalar flirketindeki Hollandal lar yeni bir pirinç yeme biçimi gelifltirmifltir: Pirinç lapas rijstaffel. Bu yeme in yan nda do u lezzetlerini yücelten 20 çeflit yemek daha vard r: Etler ve sebzeler, içlerindeki yerf st, hindistancevizi ve biberlerin yemeklere egzotik tatlar verdi i soslarla birlikte servis edilir. Rijstaffel son derece bereketli bir yemektir ve her yerde kafl klanabilen bu pirinç yeme i Hollanda da gurbet ve sömürge nostaljisinin büyük bir simgesi olarak düflünülmüfltür. Rijstaffel, sevenlerinin düflündüklerinin tersine bir Endonezya yeme i de ildir ve sadece birçok Güney Asya bölgesinde bulunabilecek tatlar ve baharatlar düflündürmesi d fl nda Endonezya yla bir ilgisi yoktur.

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir)

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir) RAMAZAN BÜFESİ 1 120 TL (%18 KDV eklenecektir) İftariyelik (Serpme) Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar, pastırma, sucuk, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, hurma, ceviz, gül reçeli, portakal reçeli, tereyağı,

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile

DÜĞÜN MENÜ 1. Ispanak ve Dağ Mantarlı Krep, Krem Sos ve Tatlı Mısır Taneleri ile. Bebek Roka Salatası, Parmesan Peyniri ve Balsamik Sos ile DÜĞÜN MENÜ 1 Zeytinyağlı Enginar ve Dolma Tabağı Sebze ile Doldurulmuş Zeytinyağlı Enginar, Mini İmam Bayıldı, Yaprak Sarma, Biber Dolma, Naneli Kese Yoğurdu, Limon, Domates, Salatalık, Ispanak ve Dağ

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

Size Özel Düğün Paketimiz

Size Özel Düğün Paketimiz Size Özel Düğün Paketimiz Düğün yemeği öncesinde, cips, çerez, yeşil zeytin, krudite ve soslardan oluşan 1 saatlik hoşgeldiniz kokteyli ve showcake Beyaz sandalye giydirmesi ve dantel masa örtüsü, şamdan,

Detaylı

DÜĞÜN MENÜ 1 BAŞLANGIÇ ŞÖLEN MEZE TABAĞI YEMEK. ARA SICAK Şefin Etli-Sebzeli Çin Böreği, Tereyağlı Domates Sos ve Yoğurt ile

DÜĞÜN MENÜ 1 BAŞLANGIÇ ŞÖLEN MEZE TABAĞI YEMEK. ARA SICAK Şefin Etli-Sebzeli Çin Böreği, Tereyağlı Domates Sos ve Yoğurt ile DÜĞÜN MENÜ 1 ŞÖLEN MEZE TABAĞI Ezine Beyaz Peynir, İzmit Tulum Peyniri, Rus Salatası, Antep Ezme, Cevizli Muammara, Tarator, Macar Salamı, Zeytinyağlı Biber Dolma, Domates, Salatalık, Turşu Şefin Etli-Sebzeli

Detaylı

Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası

Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası Azerbaycan peynir tabağı Azerbaycan şarküteri tabağı Patlıcan Sarma Ispanak Teresi Mangal Ezmesi Mevsim Yeşillikleri Çorbalar (Bakü) Düşberesi el yapımı kıymalı mini mantılar,

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Alabalık Füme Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil Bahçe Salata Zeytinyağı-Limon

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30

Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 Öğr. Gör. Osman ÇULHA 1/30 2/30 İçerik MENÜNÜN YAPISI Klasik Menü Klasikten Günümüz Modern Menüsüne Değişmeler Günümüz Modern Menüsü MENÜNÜN İÇERİĞİ Menünün Yapısı Bilinen en eski düzenli menü 1800 lü

Detaylı

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI

Menü 1 DÜĞÜN PASTASI LİMİTLİ YERLİ İÇKİ MÜZİK GRUBU MASA SANDALYE SÜSLEMELERİ GELİN - DAMAT MASASI GELİN YOLU - BALAYI ODASI Menü 1 Amerikan Salata, Acılı Ezme Tarator Çerkez Tavuğu, Dil Peyniri Beyaz Peynir, Dana Füme Biber Dolma, Domates-Salatalık Söğüş Alabalık Füme ARA SICAK Sebzeli Çin Böreği Domatesli Pesto Sosu ile Yeşil

Detaylı

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ

UZAKDO U BASININDA ÇIKAN B R SÜT fi F GÜRÜ SÜT fi in tarihi 1922 yılında fiükrü Efendi tarafından açılan Taksim Muhallebicisi ne dayanmaktadır. Bugün Akbank Sanat Merkezi nin bulundu u yerde hizmet vermifl olan muhallebici, 1953 yılında Niflantaflı

Detaylı

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI MÖNÜ KAHVALTILAR (BREAKFAST) KAHVALTI TABAĞI Beyaz peynir, kaşar peyniri, siyah ve yeşil zeytin, domates, salatalık, dana jambon, salam, tereyağı, reçel, haşlanmış yumurta OMLET ÇEŞİTLERİ Sade, karışık,

Detaylı

Taze Balık Evi. Bistro Snacks Salatalar & Dahası. Menü Kartı. Açık zamanlar: Pazartesi Saat den e kadar

Taze Balık Evi. Bistro Snacks Salatalar & Dahası. Menü Kartı. Açık zamanlar: Pazartesi Saat den e kadar Taze Balık Evi Bistro Snacks Salatalar & Dahası Menü Kartı Açık zamanlar: Pazartesi Saat 11.00 den 15.00 e kadar Salı Cuma Saat 11.00 den 21.00 e kadar Cumartesi Saat 11.00 den 15.00 e kadar Pazar ve Bayram

Detaylı

DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ. Balayı Odası. Hazırlık Odası. KarĢılama Kokteyli. Kapalı ve Açık Otopark. Mevcut Ses ve IĢık Sistemi.

DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ. Balayı Odası. Hazırlık Odası. KarĢılama Kokteyli. Kapalı ve Açık Otopark. Mevcut Ses ve IĢık Sistemi. DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ Balayı Odası Hazırlık Odası KarĢılama Kokteyli Kapalı ve Açık Otopark Mevcut Ses ve IĢık Sistemi Led Perde Minik Konuklarımız Ġçin Oyun Odası Yıldönümü Yemeği Düğün Misafirleriniz için

Detaylı

Cafe Restaurant R Waffle Kahvaltı Tabagı Bal & Kaymak Serpme Kahvaltı Güne Başlarken... Kahvaltı Tabağı (Klasik) Beyaz Peynir, Taze Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin,Yeşil Zeytin, Salam-Sosis, Domates,

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Set Menu 1. Midye çorbası Pırasa, beyaz soğan, patates ve pastırması

Set Menu 1. Midye çorbası Pırasa, beyaz soğan, patates ve pastırması Set Menu 1 Midye çorbası Pırasa, beyaz soğan, patates ve pastırması Tavada tavuk göğüs, karamelize soğan, maydanoz ve domates, safranlı pilav, tarhunlu tavuk suyu ile Crème Brulee Krokan, kırmızı meyveli

Detaylı

Menü. Kokteyl Karışık peynirli dip, taze sebzeler ile. Balık rilette. Kurutulmuş domatesli humus

Menü. Kokteyl Karışık peynirli dip, taze sebzeler ile. Balık rilette. Kurutulmuş domatesli humus Menü Kokteyl Karışık peynirli dip, taze sebzeler ile Balık rilette Kurutulmuş domatesli humus Zeytin, kurutulmus domates ve taze karabiberli biscotti Zeytinli kek Pastırmalı gougeres Hamsi, bebek turp

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ ÖĞLE YEMEĞİ 11.30-13.30 AKŞAM YEMEĞİ 19.00-21.30 GECE KAHVALTISI 24.30-01.30 SAHUR YEMEĞİ 02.30-03.30 NOT: RAMAZAN DOLAYISIYLA ÖĞLE YEMEĞİ 13.30 DA BİTECEĞİNDEN BU

Detaylı

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile)

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle ( Cola, Light Cola, Zero, Fanta, Sprite, Soda, Meyve suyu Çeşitleri ile) I Humus, Çerkez Tavuğu, Zeytinyağlı Kereviz, Lahana Dolma, Pancar sı, Yoğurtlu Ispanak, Kısır, Cevizli Tulum Peyniri, Domates ve lık Dana Gulas Patates Püresi, Salça Sos ve Izgara Domates Biber ile Patlıcanlı

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle. (312) (541) Kızılcaşar Mahallesi İncek/Ankara

Menu. mutluluğa giden yol. Limitsiz Meşrubat Çesitleri İle. (312) (541) Kızılcaşar Mahallesi İncek/Ankara I Kuru Etli Humus, Çerkez Tavuğu, Peynirli Kekikli Muhammara, Közlenmiş Al Biber Salatası, Haydari, Tulum Peyniri, Baby Salatalık ve Havuç Kişniş Soslu Bonfile Kinoa Pilavı ve Mini Kumpir Patates ile Ispanaklı

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

#iskeledeiftar 6 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ İFTAR MENÜSÜ

#iskeledeiftar 6 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ İFTAR MENÜSÜ 6 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ MERCİMEK ÇORBA PAÇANGA BÖREĞİ ARPACIK SOĞANLI DANA KASKASA PATATES, HAVUÇ, ÜZÜMLÜ PİLAV 7 HAZİRAN 2016 SALI KREMALI DOMATES ÇORBA PATATESLİ BOHÇA BÖREĞİ DANA TANDIR PİLAV, PATATES

Detaylı

HΑΝΑ & HΑΝΑ 2017 MENÜSÜ

HΑΝΑ & HΑΝΑ 2017 MENÜSÜ HΑΝΑ & HΑΝΑ 2017 MENÜSÜ Kahve Çeşitleri Espresso Single Shot Espresso Double Shot Espresso Espresso Ristretto, Lungo, Αmericano Espresso Macchiato Espresso Affogato (vanilya dondurmalı kahve) Freddo Espresso

Detaylı

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık 01.08.2017 Karışık musakka(patlıcan Fındık köfte Havuç tarator 02.08.2017 Çay Yumurta, zeytin, domates- salatalık, Tavuklu sultan kebabı (tavuk sote) Rus (mercimekli bulgur Karpuz(yoğurt ) Kıymalı dolma

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

SOĞUK. Serinleme zamanı.

SOĞUK. Serinleme zamanı. PIZZA HUT EFSANESİ 1958 yılı Pizza Hut için doğum yılı olarak tarihe geçti. ABD Kansas ta iki kolej öğrencisi aile dostlarının tavsiyesiyle pizza işine girmeye karar verdi. Annelerinden 600 dolar alarak

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri

Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri Lezzeti taze çekirdeklerinden gelen Santral kahveleri Sıcak Kahveler Kahvenizi nasıl seversiniz? Küçük Büyük Küçük Büyük Espresso Double Espresso 4.5 TL 6 TL Cappuccino 7.5 TL 8.5 TL Australian Cappuccino

Detaylı

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal)

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) 1 ARALIK 2015 Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) Maydanozlu Patates Salatası (220 Cal) Havuç Tarator (178 Cal) 2 ARALIK 2015 Tarhana Çorbası

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

B L NTUR CATERING BOUTIQUE ÇAY-KAHVE MÖNÜLER

B L NTUR CATERING BOUTIQUE ÇAY-KAHVE MÖNÜLER B L NTUR CATERING BOUTIQUE ÇAY-KAHVE MÖNÜLER > MÖNÜ 1 Tatlı-Tuzlu Kurabiye Çe itleri Taze Demlenmi Çay ve Kahve > MÖNÜ 2 Tatlı-Tuzlu Kurabiye Çe itleri Taze Demlenmi Çay ve Kahve > MÖNÜ 3 Tatlı-Tuzlu Kurabiye

Detaylı

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,-

Başlangıç. Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı 26,- Başlangıç Peynir Tabağı Uluslararası ve Türk peynirleri Siyah üzüm, ceviz ve kuru kayısı Akdeniz Meze Tabağı Humus, zeytinli ahtapot salatası, acılı ezme, haydari, patlıcan salatası Kerevizli karides salatası,

Detaylı

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( )

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( ) İFTAR ZAMANI @ Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler İftara gelin hadi, hazırlandı yemekler All who wait patiently during the all day Deserve the best food and Ankara s best views Eşsiz Ankara manzarasında

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Menemen, B.peynir, Salatalık, Ceviz, Fırında peynirli ekmek, Domates, Çiğ Fındık Avokadolu omlet, B.peynir, Kuru siyah üzüm Tereyağlı ballı ekmek,

Detaylı

KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK

KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK KAHVEZEN KAHVALTI 2 KİŞİLİK Sıcacık pankek Nutella, fındık kreması, bal, kaymak, yeşil ve siyah zeytin,tereyağı, vişne, çilek reçeli, sosis, salam, kaşar, beyaz, üçgen ve örgü peyniri, çilek, muz, domates,

Detaylı

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada

Asgari süre Fırın sıcaklığı Aromatize etmek Kızartmak Tarif bilgisi. Biberiye Kekik Zeytinyağı Biberiye Kekik Zeytinyağı sonra çok sıcak tavada DANA SIĞIR Tek parça fileto Fileto madalyon Tek parça sığır fileto Sığır fileto madalyon 2 sa az pişmiş: 55 C orta pişmiş: 59 C bakınız tarif «Baharat mantolu dana fileto», Sayfa 38 2 sa bakınız tarif

Detaylı

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1

DÜĞÜN MENÜLERİ PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 PİLİÇ MENÜLER DÜĞÜN YEMEĞİ TAVUK MENÜSÜ 1 kruditeleri, dip sos eşliğinde peynir ve zeytin şişler, kavun ve karpuz meyve topları. Ege Mezeleri Tabağı Ege Yeşillikleri üzerinde Cherry Domates ve Salatalık

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

güne baslarken kahvaltılar

güne baslarken kahvaltılar güne baslarken kahvaltılar Menemen Karışık Peynir Eritmesi Padya Köy Kahvaltısı Soğuklar : 2 çeşit reçel, pekmez, tulum peyniri, köy peyniri, ezine peyniri, kaşar peyniri, helva, siyah ve yeşil zeytin,

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00 ME MENՄ NU Bazen saatlerce süren bir kahvaltıdır mutluluk, keyif kahvesini yudumlarken bir başka gün devam etmek üzere bitirilen Bazen küçük bir tatlı kaçamağı, yoğun iş temposunda sıcak bir kahve, keyifli

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri

KAHVALTI. Kahvaltı Tabağı. Sucuk şiş Elma dilim patates ile. Melemen. Sahanda Yumurta Çeşitleri Kafe Mönüsü KAHVALTI Kahvaltı Tabağı 30.00 TL Beyaz peynir, taze kaşar peyniri, eski kaşar peyniri,dil peyniri, sebzeli tavuk jambon, dana jambon, Macar salam, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, kuru

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

Son 40 yıl için teşekkür ederiz

Son 40 yıl için teşekkür ederiz Son 40 yıl için teşekkür ederiz Mövenpick Salata Büfesi Leziz yeşillikler ve çiğ sebze çeşitlerinden oluşan, Rose Island, Fransız veya İtalyan soslarının eşlik ettiği salata büfemizden seçiminizi yapabilirsiniz.

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES FRANSA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 A.Ç. 1 I- GENEL B LG LER Resmi Ad : Fransa Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Kuzeyinde

Detaylı

MEZZA KAHVALTI BOL PROTEIN KAHVALTI 2 ÇIRPILMIŞ YUMURTA,SOTE PATATES,DOMATES,BİBER,DANA BACON, FRANKFURTER SOSİS 28 TL.

MEZZA KAHVALTI BOL PROTEIN KAHVALTI 2 ÇIRPILMIŞ YUMURTA,SOTE PATATES,DOMATES,BİBER,DANA BACON, FRANKFURTER SOSİS 28 TL. MEZZA KAHVALTI EZİNE İNEK,KOYUN,KEÇİ PEYNİRİ,DİL PEYNİRİ,İSLİ ÇERKES PEYNİRİ,HİNDİ FÜME, FISTIKLI MACAR SALAMI,GEMLİK SİYAH VE YEŞİL ZEYTİN,BAL, REÇEL,SÖĞÜŞ (DOMATES, SALATALIK,BİBER,YEŞİLLİK),İSTEĞİNİZE

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-17 FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU AD ve SOYAD :... TARİH :... Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet

Detaylı

1 Porsiyon Kaç Kalori?

1 Porsiyon Kaç Kalori? 1 Porsiyon Kaç Kalori? Author : admin 1 Porsiyon Kaç Kalori? ÇORBALAR M?KTAR KALOR? Anadolu Çorbas? 1 Porsiyon 163 Domates Çorbas? 1 Porsiyon 189 Dü?ün Çorbas? 1 Porsiyon 179 Et Suyu Çorba 1 Porsiyon 150

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

Pişirmeye genel bakış

Pişirmeye genel bakış ye genel bakış Bu genel bakış, Otomatik kullanımı sırasında yemekleriniz için doğru pişirme ayarlarını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir pişirme kategorisi seçmek için sensör alanlarına dokunun.

Detaylı

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU

HOŞGELDİNİZ RESEPSİYONU MENU 1 JW Zeytinyağlı Tabağı İmam bayıldı, yaprak sarma, taze fasulye, havuç ve patates eşliğinde arpacık soğanı ile pişirilmiş enginar Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Panzarotti Baharatlı ve acılı Domates

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU FR-HYE FR-HYE-04-719-17 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın

Detaylı

Pasta Menu. Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler. Mini Pizzalar. Pasta *** İçecekler ***

Pasta Menu. Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler. Mini Pizzalar. Pasta *** İçecekler *** Pasta Menu Tatlı ve Tuzlu Kurabiyeler Mini Pizzalar Pasta İçecekler 19:00 23:00 saatleri arası yapılan düğünlerde 1.000 (Bin) TL salon ücreti eklenecektir. Sünnet sonrası palyaçonun kalması 200 TL dır.

Detaylı

merkez lokantası 1971

merkez lokantası 1971 TAİHİ Merkez Lokantası yılında Arif ve Kadir Soylu kardeşler tarafından kurulmuş ve 45 yılı aşkın hiç değişmeyen lezzetiyle damak zevkinize hitap etmeye devam etmektedir. O yıllardan bugünlere Merkez Lokantası

Detaylı

KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ

KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ KARIŞIK PEYNİR ERİTMESİ NELİPİDE KÖY KAHVALTISI KLASİK KAHVALTI TABAĞI MENEMEN PEYNİRLİ OMLET SUCUKLU YUMURTA KAHVALTI KLASİK KAHVALTI TABAĞI 20.00 Beyaz peynir, kaşar, burgu peyniri, ezine, tulum peyniri,

Detaylı

Lezzet. Keyif. /emretbursa Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park

Lezzet. Keyif. /emretbursa  Mudanya Yolu, Bademli Girişi, Trend Park Lezzet Emr-et te usta eller tarafından özel yöntemlerle hazırlanan klasik ve modern sunumlu etlerimiz ağzınıza lezzet katacak. Etin en güzel hali! Keyif Aileniz ve sevdiklerinizle beraber neşe içinde yemeğinizi

Detaylı

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10.

İçindekiler. Manuel pişirme 3. Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4. Fırında pişirme 5. Yumurtalar 10. Manuel yemek kitabı İçindekiler Manuel pişirme 3 Kaplamaya sahip aksesuar için kullanım ve temizlik talimatı 4 Fırında pişirme 5 Yumurtalar 10 Balık 11 Sebze ve garnitürler 13 Patatesler ve garnitürler

Detaylı

Türk mutfagına özgü özenle hazırlanmış lezzetleri sevdiklerinizle nefis bir ortamda tatmanın keyfini çıkarın. Afiyet Olsun...

Türk mutfagına özgü özenle hazırlanmış lezzetleri sevdiklerinizle nefis bir ortamda tatmanın keyfini çıkarın. Afiyet Olsun... Türk mutfagına özgü özenle hazırlanmış lezzetleri sevdiklerinizle nefis bir ortamda tatmanın keyfini çıkarın. Afiyet Olsun... Güne Başlangıç Köy Kahvaltısı Usluoğlu Special Kahvaltı Serpme Kahvaltı Süzme

Detaylı

DÜNYA MUTFAKLARI - I (AVRUPA-AFRİKA) KURS PROGRAMI

DÜNYA MUTFAKLARI - I (AVRUPA-AFRİKA) KURS PROGRAMI DÜNYA MUTFAKLARI - I (AVRUPA-AFRİKA) KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Dünya Mutfakları I (Avrupa-Afrika) 5. PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Milli

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı.

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı. Ramazan ayı; sadece Müslüman toplulukların uyduğu bir ibadet yada yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin nostaljik yansıması değildir. Ramazan ayı; israf etmemeyi, açı, toku, hastayı, yaşlıyı düşünerek

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN. Tost Ekmeği Ayvalık Ekmeği Kaşarlı Tost. 4.00 6.00 Karışık Tost

GÜNE BAŞLARKEN. Tost Ekmeği Ayvalık Ekmeği Kaşarlı Tost. 4.00 6.00 Karışık Tost GÜNE BAŞLARKEN Kahvaltı Tabağı (Beyaz peynir, kaşar peyniri, domates, salatalık, yumurta, yeşil biber, siyah ve yeşil zeytin, salam, bal, terayağ, sınırsız çay) Mini Kahvaltı Tabağı (Beyaz peynir, domates,

Detaylı

www.kafedepa let.com

www.kafedepa let.com www.kafedepa let.com KAHVALTILAR Günün Çorbası Kahvaltı Tabağı Domates, Salatalık, Kaşar Peyniri, Beyaz Peynir, Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Salam, Reçel, Bal, Tereyağ, Sigara Böreği, Haşlanmış Yumurta,

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.80 0.7280 1,056,815.00 KG 769,336.35 26 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.90 0.8554 41,650.00 KG 35,628.00 4 ARPA YEMLİK ı: 804,964.35 30 ARPA ı 804,964.35

Detaylı

KOKTEYL MENÜSÜ 1. Soğuk Kanepeler

KOKTEYL MENÜSÜ 1. Soğuk Kanepeler KOKTEYL MENÜSÜ 1 Soğuk Kanepeler Çavdar ekmeği üzerinde sarımsaklı gouda peyniri "Tost Melba" üzerinde füme rozbif Tartalet içinde tahinli patlıcan salatası Zeytinli ekmek üzerinde alabalık füme Kokteyl

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ramazan İftar Menüsü - 1

Ramazan İftar Menüsü - 1 Ramazan İftar Menüsü - 1 Medine Hurması, Naturel Kayısı, Kalamata Zeytin, Reçel, Bal, Beyaz peynir, Çoban salata, Süzme yoğurt, Patlıcan salatası, Yaprak sarma Ezogelin Çorbası Paçanga Böreği Et veya Tavuk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK

FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ KÖY BAGETİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ KEPEKLİ EKMEK PANINI (ZEYTİNLİ) KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (DOMATESLİ) ÇAVDARLI EKMEK Menu.. Ekmekler Ekmekler FRANCALA 1.25 TL FRANSIZ BAGETİ KEPEKLİ 1.75 TL TAM BUĞDAY EKMEĞİ KÖY BAGETİ 1.75 TL KEPEKLİ EKMEK PANINI KEPEKLİ EKMEK BÜYÜK PANINI (ZEYTİNLİ) ÇAVDARLI EKMEK PANINI (DOMATESLİ)

Detaylı

SOĞUK. Serinleme zamanı.

SOĞUK. Serinleme zamanı. PIZZA HUT EFSANESİ 1958 yılı Pizza Hut için doğum yılı olarak tarihe geçti. ABD Kansas ta iki kolej öğrencisi aile dostlarının tavsiyesiyle pizza işine girmeye karar verdi. Annelerinden 600 dolar alarak

Detaylı

Hayalinizdeki Düğün WOW da

Hayalinizdeki Düğün WOW da Hayalinizdeki Düğün WOW da SINIRSIZ SEÇENEKLERİMİZ VE ALTERNATİF HİZMETLERİMİZ HAYAL GÜCÜNÜZÜ BİR ADIM İLERİYE TAŞIYACAK. WOW Istanbul un büyülü dünyasında 100 kişiden 2000 kişiye kadar düğün organizasyonlarınızı

Detaylı

ÖZEL SET MENÜLER. Tartine-Tatlı Menüsü. Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos

ÖZEL SET MENÜLER. Tartine-Tatlı Menüsü. Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos CATERING ÖZEL SET MENÜLER Salata-Tartine-Tatlı Menüsü Börülce Salatası Akdeniz yeşillikleri, roka, avokado ve zeytinyağı-limon sos Füme Norveç Somonu Salatası avokado, roka, dereotu ve vinaigrette sos

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı