Ticari Seri. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Seri. VER M filetmen Z N BOY AYNASI"

Transkript

1 Ticari Seri

2 Fark Yaflay n %100 Windows uyumlu. Her Windows sürümünde yükleyin ve sorunsuz çal fls n. Tüm yaz c larla %100 uyumlu çal fl n. Eski yaz c lar n z atmay n, nokta vurufllu yaz c lar n z n avantaj n yeniden yakalay n. Program yüklemek ve ufak tefek sorunlar n z çözmek için bir uzmana gerek duymadan her fleyi kolayca siz yapabilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme için al fla geldi iniz kopyala yap flt r mant n kullanabilirsiniz. S n rs z kullan c tan m yapabilir ve diledi iniz gibi yetkilendirebilirsiniz. ile bo uflmay n. Tek flifre ile program defalarca ayn bilgisayara yükleyip çal flt r n. Her listeye özel sa tufl menüsü ile o liste için yap labilecek her fleyi görün ve yap n. Menülere gitmeye gerek yok. Cari, Banka, Kasa, ile ilgili tüm ifllemler sa fare tuflunda Size Özel Kasiyerinizin ve depocunuzun öncelikleri fakl d r, b rak n her kullan c di erlerini etkilemeden ihtiyac na uygun ekran, araç çubuklar n, menüleri ve listeleri kendine göre tasarlas n. Tüm tablolar n z için s n rs z yazd rma flablonlar tasarlay n ve kaydedip tekrar tekrar kullan n. Kullan c Dostu Kasa, Cari, Stok, Banka kartlar n ve detaylar n ayn pencerede ayn anda görün, ekleyin, de ifltirin, silin. Özellefltirilebilir menüler ve simgeler yard m yla s k kulland n z belgeleri sürükle b rak ile ekran n z n istedi iniz yerine yerlefltirin. Lisans almak için her defas nda bir y n formalite Tüm listelerde tek tuflla istedi iniz listeyi MS-Excel' e gönderin. Koflullu biçimlendirme seçene i ile belirtti iniz koflula göre kay tlar farkl renklerde listeleyin. Örne in; size borcu olanlar k rm z, alacakl lar mavi renkli görünsün. Tablolarda görmek istemedi iniz alanlar gizleyerek karmaflaya engel olun. Tüm listelerde istedi iniz kolonun toplam, ortalama, min. ve max. de erlerini görün. 2

3 Bugün Raporlar Bugün Sizi Bekleyenleri Bilin Her aç l flta günü gelmifl ifllerimizi özetleyen Bugün Raporlar. - Bugün kime ne ödemem var? - Vermem veya almam gereken siparifller? - Vadesi gelen çek ve senetler? - Bu gün karfl lanmas gereken al nm fl siparifller? - Vadesi gelen al fl - sat fl faturalar? - Bunlar gibi birçok sorunun cevaplar n araflt rmay n! Verim size bütün bunlar n cevab n Bugün Raporlar ile sunuyor. Bugün raporlar n ihtiyac n za göre diledi iniz gibi de ifltirin ve yenilerini ekleyin. Döviz Al fl - Döviz Sat fl ifllemleri ile kasadaki paran z baflka para birimlerine çevirin ve bu sayede kasadaki paran n her döviz cinsinden bakiyesini izleyin. Kasan zdaki mevcut paran n istenen döviz cinsinden ederini tek t k ile hesaplay n. Virman ifllemleri ile Kasalar aras para transferi kolayca yap n. Cari Hesaplar Alaca n z - Verece iniz Tek Ekranda ve Kontrol Alt nda Cari kart n bakiyelerini ve ekstrelerini istedi iniz para birimi cinsinden hesaplat n. Cariler aras dolafl rken cari kartlar n hesap hareketlerini de an nda görün. Kasa Kasan z Açmadan çindekileri Bilin... Tüm kasalar ve seçili kasa hareketlerini tek pencerede görün. Seçili cari üzerinde cari ile ilgili tüm ifllemlerinize sa tufl menüsüyle ulafl n. (Fatura kesmek, Tahsil - Ödeme yapmak, Borç - Alacak dekontu ifllemek, Çek/Senet girifli yapmak gibi ) Müflteriye özel fiyat politikan z hat rlar, buna uygun fiyatlar hesaplay p faturan za ifller. 3

4 Stok Yönetimi Depoya Gitmeden Say m Yapman n Keyfini Yaflay n! Ayn pencerede stoklar ve seçili stok kart n n hareketlerini inceleyin. Anl k son al fl, son sat fl, ortalama maliyet ve envanter ederlerini stok kart nda görün. Faturada 4 adet sat r iskontosu yapabilir ve s n rs z dip iskontosu uygulayabilirsiniz. Faturaya sat fl eleman ve vade tarihi iflleyebilirsiniz. Sat fl faturalar nda fatura maliyetinizi, dolay s yla fatura kâr n z görebilirsiniz. Faturalarda al fl faturas n sat fl olarak kopyalayarak benzer belgeleri yeniden oluflturmaktan kurtulabilirsiniz. Sat r baz nda KDV tutarlar n, yap lan indirimleri ve bu indirimlerin yüzdesini görebilirsiniz. Stok aç klamalar n faturada de ifltirebilir, fatura bas m nda kullanabilirsiniz. Siparifl ve Teklifler Stok kart nda tüm depo ve lokasyonlar n n mevcutlar n izleyin. Her stok için istedi iniz kadar barkod tan mlay n. Ya da program n z n üretti i barkodlar kullan n. Min. ve Max. Stok seviyesi belirleyin, Verim sizi stoklar n z bitmeden uyars n. Son Sürat Siparifl Teslimi Al nan - verilen siparifllerinizi faturalayabilir karfl lanmayan miktarlar beklemede tutarak siparifllerinizi teslim edinceye kadar takip edebilirsiniz. Siparifllerinizin karfl lanan ve bekleyen miktarlar n raporlayabilece iniz gibi program ilk açt n zda bugün raporlar nda karfl lanmas gereken sipariflleri görebilirsiniz. Siparifl - fatura ve siparifl - irsaliye ba lant s yapabilirsiniz. Faturalar Kolay, H zl, Düzenli Faturalar Faturalar n z nakit, banka havalesi ve pos kart ile kapatabilirsiniz. Faturadan ç kmadan fatura içinde yeni stok ve cari tan mlayabilir ve üzerinde de ifliklik yapabilirsiniz. Barkod kullanarak h zl sat fl yapabilirsiniz. 4

5 Çek Senetler Çek Senet Karmaflas na Son... Çek girifl, çek ç k fl, ciro, banka tahsil ifllemleri, iade bordrolar için basit girifl ekranlar. Çek kopya ekleme ile istenilen periyotta, istedi iniz say da çek oluflturabilirsiniz. Üretim Ekti inizi Biçti inizi Bilin! Mamüller için hammadde listesi belirleyerek üretim reçetelerini kolayca oluflturun. H zl üretim fifli ile üretim reçeteleri kullanarak hammaddeden mamüle stok dönüflümlerini sa lay n. Kendi çeklerinizi, senetlerinizi, müflteri çekleri ve senetlerinizi ayr ayr tasnif edilmifl olarak izleyin. Çek ve senetlerden vadesi gelenleri Bugün Raporlar ndan izleyin ve takip için ayr ca rapor ya da döküm almak için u raflmay n. Bankalar Bankaya Gitmeyin, Banka Size Gelsin... Hangi bankada ne kadar varl n z var bilin ve kolayca yönetin. Banka ifllemlerinde gelen havale, gönderilen havale, pos kart ödeme - tahsil ifllemlerini kolayca yapabilirsiniz. Taksitlendirme Uzun Vadede Kazanc n z Kontrolünüz Alt nda Bugün raporlar ile günü gelmifl taksitleri izleyin. Taksit tahsilat fifli ile tahsilat gerçeklefltirirken ödenen ve bekleyen taksitleri rahatça takip edin. Sat fl faturalar n z ya da di er alacaklar n z belirtece iniz faiz oran ve periyodlara göre taksitlendirin. Banka ifllem fifli ile hesab n kendi içindeki vergi kesintileri ve yatan faizler gibi ifllemleri girebilirsiniz. 5

6 Raporlama Görevler modülü sayesinde, an msat c ekleyerek ifl planlar oluflturun. Kolayca Analiz Edin Sürükle b rak yöntemi ile profesyonel raporlar kolayca dakikalar içinde oluflturabilirsiniz. Profesyonel raporlar için yüzlerce dolar vermeyin. Kendi içinde profesyonel raporlama. Adres Defteri Tüm listeler için say s z yaz c ç kt s tasarlayabilme ve nokta vurufllu h zl yaz c deste i. Anlafl l r tablo adlar ve SQL sayesinde en spesifik raporlar n z kendiniz oluflturabilirsiniz. Tasar m ekran yla raporlar n z, ilk önce ekranda düzenleyin sonra yazd r n. liflkide oldu unuz Cari hesaplar zaten programa giriyorsunuz öyle ise tekrar baflka bir programda adres telefon tutmaya ne gerek var. Adres Defterinize s n rs z say da kay t girebilir ve istedi iniz alana göre arama yaparak kay tlara kolayca ulaflabilirsiniz. SQL dilini bilmiyorsunuz ama profesyonel bir rapora ihtiyac n z var. Web sitemize girin, iflinize yarayacak raporu bulun, ücretsiz olarak kopyalay n. Görev An msat c Unutkanl n lac Bulundu! stedi iniz görevi yaz n, ona sadece zaman n söyleyin, o size hat rlats n. 6

7 Sistem Gereksimleri Tek kullanıcı veya ağ terminali için Gerekli minimum donanım En az Pentium II 233 İşlemci (Tavsiye edilen Pentium III ve üzeri) En az 64 MB Bellek (Tavsiye edilen 128 MB ve üzeri) 3,5 FDD CD-ROM sürücü Minimum 3 GB Sabit Disk Fare Önerilen ekran çözünürlüğü minimum 800x600, 256 renktir. Gerekli İşletim Sistemi / Yazılımlar Windows 98 / 2000 / 2003 / XP, Windows NT BDE Administrator Ağ sunucuları için Gerekli minimum donanım En az Pentium III 500 İşlemci (Tavsiye edilen Dual Pentium III ve üzeri) 1-5 kullanıcı için en az 512 MB Bellek Gerekli İşletim Sistemi / Yazılımlar MS Windows 98 / MS Windows XP Pro. / MS Windows NT Server 4.0 / MS Windows 2000 Standart Server / MS Windows 2003 Standart Server BDE Administrator MS Windows 98 / XP / 2000 / 2003 / NT, MS Internet Explorer Microsoft Corp. un tescilli markas d r. Pentium Intel Corp. un tescilli markas d r. BDE Administrator Inprise Corp. tescilli markas d r. Teknik Destek Hattı (0212) Merkez : Nanosoft Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Büyükdere Cd. No: 77 D:7 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: +90 (0212) VERİM İŞLETMENİZİN BOY AYNASI 7

8 HESAP K TAP TUTMAK H Ç BU KADAR KOLAY OLMADI! ARTIK EVDEK HESAP ÇARfiIYA UYACAK! BU fi DAHA KOLAY OLAMAZ MI D YORSANIZ VER M LE TANIfiMANIN TAM ZAMANI PENCERELERLE BO UfiMA DÖNEM B TT. T CAR PROGRAMINIZI KULLANMAK Ç N GÜNLERCE E T M ALMANIZA ARTIK GEREK YOK. TEK EKRANDA TÜM KARTLARI VE HAREKETLER N AYNI ANDA ZLEME AVANTAJINI YAfiAYIN. VADES GELEN BELGELER ARAMAYIN VER M KULLANIYORSANIZ ONLAR S Z BULUR.

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z

* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z * Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z PLANLAMA Unity Planlama uygulamalar yla iflletmenizin faaliyetlerini hiyerarflik olarak planlayabilirsiniz. Olas

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

GO'nun "EN" leri hizmetinizde Kolay Sihirbazlar: Bırakın sizi onlar yönlendirsin! Go da Kurulum Sihirbazı ile firma, dönem, ambar, kullanıcı ve terminal tanımlamalarınızı, seçeceğiniz kurulum adımı ile

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager. Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin!

Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager. Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin! Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin! Shop Manager, Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

WOLVOX ERP E-Business

WOLVOX ERP E-Business AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...11 2. KULLANIMI...11

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI

EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI EN AKILLI KARAR! EN KOLAY İŞ UYGULAMASI GO PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan hayatınızı kolaylaştıracak İş Uygulaması Dünyanın 43 den fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ LKS Müşavir Set in en yeni teknolojiler kullanılarak baştan yaratılmış yeni sürümü olan Mali Müşavir 2, 19 yılın birikimi ile titizlikle hazırlandı. Teknolojisi ve pratikliği ile kendi klasmanında bir

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı