Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme"

Transkript

1 BANKACalKSEKTÖRÜNDE TİcARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ MenıI TECER Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme işlevlerinin yanısıra, teknik donanımlan ve nitelikli insangücü kadrolan güçlü i letmeler olarak çok çe itlenmiş bankacılık: hizmetlerini giderek artan bir rekabet ortamı içinde sürdürmektedirier. Bu bağlamda kredilendirme i lemlerini, konut, otomobil ve tüketici kredileri alanlanna doğru genişletmekte, Çe itli plastik kart (kredi, otomatik para çekme ve transfer kartlan) hizmetleri sunmakta, sermaye piyasasında kendi adlanna ya da bqkalan adına aracı niteliğiyle faaliyette bulunmakta, yatınm fonlan kurmakta ve yatınm danl manlığı yapmaktadırlar. Bir tanım vermek gerekirse, ticaret bankalan, minimum öz sermaye ko ulu ve risk faktörü ile likidite ve karlılık amaçlannı gözeterek, mevduat kabul eden, 'para ve sermaye piyasalarından fon sağlayan ve bu kaynaklan (1) ticari işletmelere ve ki ilere daha çok kısa süreli kredi olarak veren, (2) döviz, tahvil, hisse senedi vb. menkul değer1er ve iştirakler yoluyla yatırımlara aktaran ve (3) portföy işletmeciliği ve yatırım danl manlığı yapan finansman kurumlarıdır. Ticaret bankalarının iki temel işletmecilik özelliği öyle vurgulanabilir: 1. Öz sermaye tabanıarının öteki i letmelere göre çok daha dar olması, dolayısıyla bilançonun "varlıklar" bölümünde gösterilen yatınm faaliyetlerinin çok küçük bir oranının öz kaynaklarla finanse edilmesi, 2. Kaynakların çoğunlukla mevduatıardan olu masl ve istenildiği anda sahibine faizi ile geri ödenmesi zorunluluğunun olması, sürekli kaqı kaqıya kalınan likidite riski nedeniy1e, varlıkların her zaman için önemlice bir bölümünün para ya da paraya dön~ü kolay kalemlerde bağlı tutulmasının gerekmesi. Ticaret Bankatannın Mali Sistem İçindeki Yeri Ticaret bankaları, temel i levi fon arz ve talebini dengeleyerek kaynakların ülke çapında zaman ve iniktar açısından optimum dağılımını sağlamak olan mali sistemin, en ağırlıklı kurulu ları durumundadırlar" Prof.Dr., ronale öptim Üyesi. Tlrkiye'de.ali sistem br!'... lan t6)'le gruplaadınlabilir: (1) Merkez Da.wı (2) TIcaret Da.kalan (Ka ha.blan. &zel yerli ve yahadci.evdut ha.blan). (3) Aneı kllri...lar (h...b.1 Me.bl KıyIIeder Borsuı ve... İtItUW; JlırıUi. Cik 28. s.,. i, Mıın 1995.

2 130 AMME İDARESİ DERGİSİ Öte yandan, Türk bankacılık sektöründe, ticaret bankalannın, kalkınma ve yatınm bankalan grubuna göre belirgin bir ağırlığı vardır. Tablo:1'de görüldüğü gibi 1993 yılında toplam 6192 ube ile faaliyet gösteren 58 ticaret bankasının Merkez Bankasını da kapsayan toplam varlıklar ve krediler içindeki paylan %70'i 8 ml tır. Aynı göstergeler bakımından kamusal sermayeli ticaretbankalannın payı yakl8 ık %30'dur. Tablo 1 Türk Bankacılık Sektöründe Ticaret Bankalannan Yeri KftdIIer V.,.bidar NelVarbIdar ItrediIer içlndeld Toplanu içlndeld To... Toplam Banka Şube Trilyon Pay TrOyon Pay Banka G~I!Jan Sayısı ~ mj. ~ mj. ~ I. Merkez Bankası ,0 ~ 100,6.!M II. TicaretBankalan ,4 lli! 388,1 ıı;ı Ulusal Bankalar ,9 ~ 375,9 1!M Kamu ,2 28,6 154,0 28,8 Özel ,7 40,5 221,9 41,5 Yabancı Bankalar ,5 2,9 12,2 2,3 II. Kalkınma ve Yatınm Bankalan ~ ~ ~ ~ Kamu ,0 3,9 37,2 7,0 Özel 2 II lli M J ~ TOPLAM ıl ~ ~ 100,0 534,2 l22 ~ Türkiye ljiiiıiuıuır Bmiği. ~1993. Ankmw Birkaç büyük bankanın egemenliği (yoğunl8 ma), 8 ın ubeleşme, kaynak kullanımlannda çoğunlukla kısa süreli ve yüksek verimli ticari kredileri yeğleme ve sanayi sektörünün kredi gereksinmelerini yeterince kaqılayamazken, kısa vadeli ve yüksek verimli devlet tahvili ve hazine bonosu yatınmlanyla 1980'li yıllarla birlikte giderek artan bir biçimde kamu kesiminin finansman açıklannın Bankerler), (4) Toplu Tasarruf Kıınl",la" (T.C.Emekli Sandılı. Sosyal Siıortal.r Kıına.. Balkar gibi fob arzeden sosy.1 gtvenut t...h...n OYAK. özel emeklilik fonlan vb.) ve (5) Diler M.li Kuru_l.r (a. aevduat kabul etaeyen Kalkın.. ve Yatmm Baııkalan-kamusal sennayeli İller Bankası. T.İlncat Kredi Bankası ve T.Kalkınma Bankası ile &zel le'l'lbayeli T.Sınai Kalkınma Bankası. Sınai Yatına ve Kredi Bankası W., -kredi Kooperatifleri, e.silorta Şirketleri, d. Menbl Kıymeder Yabnm FOIllan, e. Menkul Kıyaeder Y.tına Ortaklıklan).

3 TİCARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ 131 kapatılmasına yönelme ticaret bankaları kesiminde gözlenen ba lıca eğilimlerdir. ı Özellikle, Türkiye gibi sermaye piyasası ve bu piyasadaki araçların ve kurumların yeterince geli mediği ülkelerde, bankalar, mali sistemin para, döviz ve sermaye piyasası alt kesimlerinde fon kaynakları ve kuııanımlarını yönlendiren, egemen mali kurulu lar durumundadırlar. Hükümetlerin para ve kredi politikalarını yürütme araçları olan faiz oranları, selektif kredi uygulamaları, faiz subvansiyonları, mevduat munzam kaııdıkları ve reeskont oranları ile tasarruf hacminin artırılması ve tasarruftarın verimli yatırım alanlarına aktarılması önemli ölçüde bankalar aracılığıyla gerçekle tirilmektedir. Tablo 2 Mali Araçlann Karşılaştırmalı Gelişimi Dijer Kamu Özel Özel Menkul Sektör Hisse Menkul Mevduat Değerleri Tahvili Senedi Dejerler Toplam Trilyon Trilyon Trilyon Trityon Trilyon Trilyon Yıllar ll. % LL % ll. % ll. % n... % n... % ,8 81 3,3 17 0,1 0,1 1 0,1 1 19, , ,5 17 8,0 6 1,8 1 1, , , ,3 28 0,7 O 9,6 61, ,3 100 Ktzy-ıc: Türkiye /JmıkQkır Birliği. Hazine Müsle.Jo,uğı. Semıaye Piyasası Kurulu. Devla pftmlanuı Tt!fIcihm.. Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Gelir Ortaklıp Senetleri ve Dc5vize Endeksli Seaetler. *" Finansman Bonosu, Banka Bonolan, Kir Zarar Ortaklıp Senetleri ve Varlıp Dayalı Menkul lcıyideder. Para ve sermaye piyasasının araçları itibariyle yaptığımız hesaplamalarda, mevduat, kamu ve özel sektör menkul değer ihraçlarına göre, son yıllarda %60 70 düzeylerinde olmak üzere her zaman için birinci derecede bir ağırlığa sahiptir. (Tablo:2). Bankalar ve diğer finans kurumlarınca alacaklar kaııılık gösterilerek çıkarılan ve 1993 yılında büyük bir patlama ile 52 trilyon liraya yükselmi olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) özel sektör menkul değer ihraçları içinde yer almaktadır. Bunları da mevduata eklersek bankaların toplam kaynaklar içindeki payı %70'e YÜkselecektir. 3 ı Bankacılık kesimi aracllıpyla gerçeklqea fon akımının yönü, geli imi ile foalana mali aracılar yol.yla ekoaoaik sektörler arasındaki daphaıı konulannda Bkz. Mustafa Çıknkçı. Tiirtt BMkaahk... lıiıtid-... Dejerlendinle (1973 1_). Milli Prodüktivite Merkezi Yayınlan No.424, Aakara, Varlıp dayalı menkul kıymet (VDMK), sermaye piyasasının yeni bir aracı olarat 1992 yılıada çıkanl.. bir yasa ile kab.i edilmittk VDMK, çıkaraa finansman kurumunun ke.di ticari i lemleriade. ortaya çıka.. (dolj'tlc!aa alacaklan ya da devralacaklan (dolaylı) alaaklan kal' ılıpnda olmak lzere iki tekilde ihraç edilebil_ett.edir.

4 132 AMME tdarest DERGtsİ Ulusal kaynaklan yônlendirmede üstlendikleri rol d.qünüldüğünde, çoğunlukla mevduat kaynağından beslenen banka kredilerinin olabildiğince dü ük bir maliyetle, en verimli alanlara dağıtılması, hem bankalann sağlıklı çall ması, hem de gerçekte kıt olan sermaye kaynaklannın alternatif kullanım alanlan içerisinde en doğru yatınmıara aktarılması açısından büyük bir önem ~ımaktadır. Türkiye'de ticari bankalann mevduat toplamının vadeler itibariyle dağılımı Tablo:3 ve 4'de verilmektedir. Tablo 3 Mevduatın Müşteri Gruplanna Dağılımı m.qteri gruplan ve Trilı:on TL. fl, Trllıon TL. fl, Tasarruf Mevduatı 12, ,4 23 Mevduat Sertifikası 1,3 3 3,1 1 Resmi KurulU Mevduatı 1,5 4 12,6 2 Ticari Kurulutlar 6,5 7 56,9 10 Bankalar Mevduatı 3,3 8 78,4 14 Döviz Tevdiatı 9, ,0 39 Diğer Mevduat U 10 55,6 10 TOPLAM 38,4 100 x..;,...t:t~ 1JIIII1Uıkr Bir6ji. ~ , Tablo 4 Mevduatın Vadelerine Göre Dağılımı 545, Trilı:on TL. fl, Trll!!!n TL. % Vadesiz 14, ayvadeli 2,9 7 98, ayvadeli - 5, , ay vadeli 4,~ 11 62, yıl vadeli 11, ,8 13 Vadeli Toplam 24, , GENEL TOPLAM 38, , Tantid kncii1eri, kota., kredileri, fi.allal kiralaıu I6zJqmeleri.dea dof.u alacaklan ve Ktner dalul a.o.i. tirtederi. bed.ili aal ve sabflanacla. dop. seaelli alacaklan, VDMK ikaa..daya..k oh..ma. alacak tirieridir.

5 'l1caret BANKAlARı VE FON YÖNE11Mt 133 Tablolarda görüldüğü gibi, bankalara mevduat olarak kaynak sağlayan gruplar içinde en büyük payı tasarruf mevduatı ve döviz tevdiat hesap1any1a özel ki iler almaktadır. Daha sonra sırasıyla bankalar ve ticari kuruhlflar toplam mevduatın kaynağını ohl turmaktadır. Öte yandan, vade itibariyle incelendiğinde, kısa vadeli mevduat kaynaklannın ağırlıklı bir payı vardır. Tasarruf mevduatı vadesi 3 ay - 1 yıl arasında yoğunla maktadır. Mevduatm vade yapısı itibariyle bankalar sağladıldan fonlan uzun vadeli olarak yatıramazlar ya da satamaz1ar. İ letmeci kuruluıların uzunvadeli fon gereksinmelerini ticaret bankalarından kaqılamaya çalı malan bu bankaların kaynak kullanım dengesini bozacak ve ödeme güçlüklerine d~ülmesine neden olabilecektir. Ticaret bankalan bugünkü mevduat yapılanyla i letmelerin daha çok kısa vadeli i letme sermayesi gereksinmelerini kaqılayabilecek durumdadırlar. Açtıklan kredilerde de tercihlerini bu yönde kullanmaktadırlar öncesinde bankalar para piyasasının tekelci kuruluılan olmalan nedeniyle, yaygın bir ube ağını kullanarak, rekabetten uzak bir ortamda, d~ük faizlerle kaynak toplayabilmi lerdir. Ancak, 1980'li yıllarda ortaya çıkan yeni para piyasası araçlan (hazine bonosu, finansman bonosu, döviz, repo) ve sermaye piyasası araçlan (gelir ortaklığı senedi, yatınm fonlan, özel tirket hisse senetleri, dövize endeksli senetler) tasarruf sahiplerine banka mevduatlan dı ında, yüksek getirili yeni yatınm seçenekleri sağlaml tır. Bankalar da bu alternatif yatınm araçlanyla rekabet edebilmek için tasarruf mevduatına enflasyonu & an reel faiz oranlan uygulamaya ve mali piyasalardaki tekelci konumlannı kaybetmeye b3 lamı lardır öncesinde çok sayıda ube ve personelle m~terilere u1a ıp tasarruf toplamaya çall 8n bankalar, imdilerde hizmetin kalitesi, yüksek faiz oran1an ve güvenilirlik faktörüne önem vermekte; ube ve personel sayısını da sınırh tutmaya özen göstermektedirler. İ letme Kredileri Tanmsal Krediler Konut Kredileri Mesleki Krediler Diğer Krediler TOPLAM TabloS Banka Kredilerinin Mü~teri Gnıplanna Göre Dajıhnu 1988 Tril!on TL. % 15,8 4,5 2,2 1,2 ti 27.8 S TrllvonTL 285,S S9,2 33,6 8,8 388,1 cı, 74 IS Ülkemizde ticaret bankalannca açılan kredilerin m~teri gruplanna göre dağılımında özel sektör i letmeleri en büyük paya sahiptir. İ letme kredilerinin

6 134 AMME ıdaresı DEROıSı ağırlığı yıllar itibariyle giderek artmı, 1993 yılında toplamm 3/4'ü gibi yüksek bir düzeye ulqmqtır. (Tablo:S) Ülkemizde sermaye piyasasının geli mi lik düzeyi büyük ölçekli ticari i letmelerin kaynak gereksinmelerini sürekli olarak kaqılamada bile yetersiz kaldığından, ticaret bankaları açtıkları kısa vadeli kredilerle özel sektör için vazgeçilmez fon kaynağı konumundadırlar. Bankalar kredilendirme sürecinde, mü terilerinden gerekli belgeleri ve güvenceyi isteyerek ve yeti mi elemanlarınca gerekli incelemeleri yaparak, bir yandan, mü terinin kredi talebini en uygun ko ullarla, zamanında kaf ılamaya çalı ırken, bir yandan da, bankanın riskini artırmayacak bir hizmet vermeye özen göstermek zorundadırlar. Türkiye'de 1980 sonrasında izlenen serbest pazar ekonomisi ve dl a açılma politikalarından en çok etkilenen ve hızlı bir yapısal deği me sürecine giren sektörlerden biri de bankacılık kesimidir. Bu dönemde bankacılık alanındaki b3 lıca geli meler özetle unlardır: ı. 1980'e kadar TC. Merkez Bankasınca belirlenen mevduat ve kredi faiz oranları serbest bırakılmı tır. Özellikle enflasyonun üstünde reel faiz uygulaması mevduat hacminde reel artı lara yol açmı, ancak mevduat ucuz bir kaynak olmaktan çıkml tır. Ayrıca, banka kurulmasına ve yabancı bankaların ube açmalarına uzun yıllardan sonra 1981 yılında yeniden izin verilmeye bqlanml ; böylece sektörde rekabet artmı tır. 2. Sabit döviz kuru yerine dalgalı döviz kuru sistemi benimsenmi ve Mayıs 1981'den bu yana döviz kurlarının günlük olarak belirlenmesi, bankaların döviz i lemlerinin de Merkez Bankasınca belirlenecek ilkeler çerçevesinde serbest bırakılması uygulamalarına ba lanmı tır. 3. İhracatın te viki ve ithalat i lemleriyle kambiyo hareketlerinde liberalle meye gidilmesi sonucu, bankaların döviz kalemlerinin toplam varlıklar ve yükümlülükler içindeki payı %30~lara ula mı tır. Döviz yatırımlarının artl ı bankaların karlılığına olumlu katkıda bulunmu tur. Öte yandan, yurt dl ından dövizle borçlanma önemli bir finansman kaynağı durumuna gelmi tir yılında Sermaye Piyasası Kanunun çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulunun olu turulması, 1986 yılında da İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının yeni şekliyle faaliyete geçmesi ve çe itli sermaye piyasası araçlarının yaygınlqması, bankaları sermaye piyasası i lemlerine yöneltmi ; danl manlık ve aracılık i levlerini yoğunla tırmı tır. s. Bankaların kısa vadeli nakit para gereksinmelerinin kaqılanması ve nakit fazlalarının değerlendirilebilmesi amacıyla T.C.Merkez Bankası bünyesinde interbank (bankalararası) piyasası kurulmu ve i lem hacmi hızla artml tır. 4 4 Tlrkiye'de i.terbaak piyasası ı986 yalı.da kurulm~t1ir. Bu piyasada qlemler haakalana birbirleribi ta.ımadan Merkez Baawı araedılayla birbirleriee kasa vadeli olarak borç vet'iieleri ya da alaalan biçimibde ılrdlrtl.ektedir. I.ıealer bir &«elik, yedi,ünlük, iki,üç,dör1 haftalık ve bir aylık olarak yapılaaktadır.

7 TICARET BANKAlARı VE FON YÖNETİMİ Yapılan qlemlerin sayıca çokluğu, çqitliliği ve çok kısa sürede, doğru olarak sonuçlandınıması zorunluluğu nedeniyle, bilgisayar teknolojisi yoğun bir biçimde bankacılık sektörüne girmqtir. Böylece, mü teriye sunulan hizmetler çqitlenmq; tüketici kartlan, kredi kartlan ve otomatik fon transferleri uygulanmaya b8 lanm1 tır. 7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmu tur. 8. Sektörde rekabetin artması ve hizmetlerin çqitlenmesi, daha etkin bir denetim sistemini gerektirmqtir. Bu gereksinmeyi kaqılamak amacıyla; - Bank for International Settlements (BIS) ve Avrupa Birliği nonnlanna uygun olarak "sermaye yeterliliği rasyosu" uygulanmaya konmu tur. 5 - Mali raporlamanın daha sağlıklı yapılabilmesi için Tekdüzen Hesap Planı hazırlanm1 tır. Bankalar her yıl bağımsız dı denetim şirketlerince incelenmeye ba lanmı tır. Bankalara İlişkin Yasal Düzenlemeler Mali sistemimiz içinde önemli yerleri olan, ulusal kaynak dağılımını büyük ölçüde etkileyen ve tasarrufçularla kaynak açığı bulunanlar arasındaki fon aktanmlannda aracılık görevi üstlenen bankalar birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de öteki işletmelerden farklı, gerektiğinde yenilenen özel bir yasal düzenlemeye bağlanmışlardır. Halen tüm ticaret bankalan ile kalkınma ve yatınm bankalan esas olarak 25 Nisan 1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunla, bu Kanunda, özellikle Türk ekonomisini dışa açma ve uluslararası mali piyasalarla hızla bütünlc tirme amaçlan doğrultusunda değişiklikler yapan ve 22 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 538 sayılı KHK ve T.C.Merkez Bankasının zaman zaman çıkardığı tebliğler uyannca faaliyetlerini sürdürmektedirler. 5 Bankalararası borç verme ve al.a itlemleri_de uygulana. faiz oraaıu... cleailllekte.tir. ]M piyasuıa en önemli özelliii faizlerin herhangi bir kall ma olmakslzla arz ve talep kotuııanu p'ke ~.aidir. Oneii.. icret ve... ödemeleri Redeai ile ay SORU ve ay baılannda, vergi öde.e döhaleri.i. IOIL liajeriı.de, bil,... arifelerinde vb. banblann likidite gereksinmeleri artmaktadır. Dolayısıyla iatelbl.k ku... ylbeıir. Meıbz Da.wı piyasadan para çekmek ya da altematif yatınmlara olan talebi bubiararası para piy...ı.a )'&leibhk iltediliade de bubiararası faiz oranlan yikselir. BIS, sermaye yeterliliiini dlzeltilmi sermaye/risk atırlaklı varlıklar oraaı tekli.de ifade etaekteclir. Hesaplula içia sermaye iki btegoriye aynlmaktadır. Birinci btegori. ödeami sermaye, yeclek akçeler ye dajıtıl... tlriardaa; ikinci kategori sermaye ise yenidea deledeme fonu. ı1pheli alacak bffılıklan ye ııeraaye heueri U1I8 vadeli borçlardan oh...aktadır. BiriBd btegori.id riıık atırhklı toplam varlıklara ora.ı.ıa eta az %4. topiaa ııenuya.i.a risk atırlıklı topla. varlıklara oraaıaıd da ea az %8 olmaliı gerekmek&e4ir. Ticaret banblanada öz sermayedia yeterlilik aaalizi içia Bkz. Howard D.Croae aad Georp H.Hcapel, M...aent PoIda ror eo...erdai Bu". NJ., Engle"Nood Clif&, Preatice-Hall I.c.. ı973.i

8 136 AMME İDARES1 DERG1S1 - Türkiye'de bir bankanın kurulması ya da yabancı ülkelerde kurulmu bir bankanın Türkiye'de açacağı ilk ube için Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir. (538 sayılı KHK, no.4). - Bankalar ticaret amacı ile mal alım ve satımı ile uğra amazlar Basılı ve külçe halinde altm alım ve satımı bu hükmün dı mda tutulmu tur. (3182 sayılı Kanun, md.49). Bu bağla~da, ta ınmaz mal ticareti yapamazlar ve bankacılık faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyduldan sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir ekilde ta ınmaz mal edinemezler. (3182 sayılı Kanun md.50), Yalnızca ta ınmaz mal ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar; bu konuda i yapan gerçek ve tüzel ki ilere kredi açamazlar. - KuruIuacak bir bankanın ödenmi sermayesinin en az 1 trilyon TL. olması gerekmektedir. (538 sayılı KHK, md.3). - Hisse senetlerinin tümünün ada yazılı olması, nakit kaqılığı çıkanlması, her birinin nominal değerinin 100 milyon lirayı geçmemesi ve borsaya kote edilmesi gerekir. Sermayesinin yarısından fazlası genel ve katma bütçeli idarelere, yerel yönetimlere ya da kamu iktisadi tqebbüslerine ait bankalar bu ko ullara bağlı değildir. (538 sayılı KHK, md.3). - Bankalann i tiraklerine ve ta ınmaz mallara yatıracaklan kaynaldannm toplamı, öz kaynaldann sırasıyla %60 ve %50'sini 8 8maz. İ tirak olunan ortaklığın sermayesinin %10'undan az olan katılım tutarlan yukanda belirtilen limitin hesabında dikkate alınmaz. - Bankalar bir ortaklığa öz kaynaklarının en çok %15'i oranında i tirak edebilirler. (538 sayılı KHK, md.47). Bankalann dq kaynaklan büyük ölçüde TL ve döviz mevduatlanndan olu tuğundan, Bankalar Kanunu ve Merkez Bankası bildirileri ile mevduatlann topluca çekilmesi durumunda ödeme güçlüğüne dü me olasılığını en aza indirecek likidite oranlan saptanmaktadır. Bankalann kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini kaqılama gücü olarak tanımlanan likidite durumlan, "disponibilite" ve "mevduat munzam kaqılıklan" ile denetim altında tutulmaya çalqılmqtır. Bankalar toplam mevduatlannın (bankalar mevduatı dqında) belli bir bölümünü disponibi değerlerde tutmak zorundadırlar. Bu değerler, kasa, T.C.Merkez Bankası (serbest) hesabındaki nakit, hazine bonolan ve devlet tahvilleri eklindeki likid varlıklardır. Ülkemizde bankalann likidite düzeylerini

9 TİCARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ 137 ölçmekte kullanılan "umumi disponibilite oranı" 1211 sayılı Kanuna göre Merkez Bankasınca belirlenmektedir. Son düzenlemelere kadar, umumi disponibilite oranı, disponibl değerler/toplam TL. mevduat eklinde hesaplanml ve vadeli ve vadesiz mevduat için farklı oranlarda uygulad.du tır. Ancak, Merkez Bankasınca yapılan en son düzenlemeye göre mevduatın yanısıra, mevduat dl ı pasifkalemler için de disponibi değer bulundurma zorunluluğu getirildi.' Öte yandan, bankalar topladıkları TL. ve döviz mevduatlarının belli bir oranını, kasa ve bankalar ile Merkez Bankasında (faizsiz olarak) munzam kaqılık eklinde tutmak zorundadırlar. Halen belirlenen munzam kaııılık oranı, vadeli ve vadesiz ayırımı yapılmaksızın tüm mevduatlarda %9, dövizli mevduatlarda ise, döviz cinsinden yatırılmak üzere %10'dur. 7 Bankaları,. AçtıCtı1CJOn Kredilere İlişkin Sınırlamalar Bankaların açtıkları kredilerin risk düzeyi ve topladıkları kaynakları kredi verme biçiminde kullanmaları yasal sınırlamalarla denetim altında tutulmaya çall ılmaktadır. Bu düzenlemelerden ba lıcaları öyle sıralanabilir: Bir bankanın vereceği tüm nakdi ve gayri nakdi (kefalet, teminat ve garantiler) kredilerin tutarı banka öz kaynaklarının 20 katını 3 8maz. Bu oran ihracatta ve yurt dı ı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan kredilerde %25'tir. Ayrıca, Hazine MüstC 3rlığının bağlı olduğu Bakan, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı yada birlikte genel ve katma bütçeli dairelere veya KİT'lere ait olan kurulu lara açılan kredileri öz kaynakların %60'ına kadar artırabilir. (538 sayılı KHK, md.38).. Bir bankanın, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi ili kisine giren gerçek ve tüzel ki ilere vereceği kredilerin toplam banka kaynaklarının %50'sini 3 8maz. (538 sayılı KHK, md.20)., 5 Ocak ım tari. ve Maurrer Sayı" ve zl Ocak 1995 tari. ve sayılı Res.i Oazetelerde,.,..1 Merkez Ba.wı Oe.elzeleri.e &6re. dispodibilite oranlan, tariw.de. aoara.rtaı TIrk Li... ve d6riz.evdut içi... ta...ı baıkalan. Merkez BaDWI.ez.diade.Çlla....pl.rda serbest olarak b.l.aclud.klan,.alkiyeti bamya.it ea az 1 yıl ve da. elli v.deli olarak illraç edilea, DtE Topta. EtYa Fiyatlanu Eadebli Devlet İç Borçla... Se.ederi dispo.ibl deleder olmak lzere. e. az %3 dlr. V.ba.cı para amut içia Ka Ortaklılı İdan:siac:e çıkanı ~ eddeksli borçladma ııeaederi de dispo.ibl dejer ol.rak kab.1 edu.etteclir. Mevdut dııı Tırt Liruı pasir...pl.rdaki artıt içi. %3'1 Merkez Ba.kuaada vadesiz serbest amuı, %9'. Merkez Baakua.da serbest olarak buı..durulacak TEFe eddeksli Devlet tç Borçla...Seaederi oı..k tzere %12; 7 yaba.cı para pasir...pl.rdaki artıt içia ise % 12'si d6riz çiuidden Merkez Ba.kua.d.a vadeliz aert.t amuı; %3'1 yi.e Merkez BaDwıada serbest oi.rak tutulad TEF ve d6vize eadeksli se.ederdea oi..-ak tzere topla. %15 tir tari. ve Sayılı ve ZL.l.l99S tarih ve sayılı Res.i Oazetelerde yayı.i... Merkez Ba.wı Geıeizeleri.

10 138 AMME İDARESİ DERGİSİ - Bir bankanın i tiraklerine vereceği kredilerin toplamı banka öz kaynaklarının iki katını 8 amaz (538 sayılı KHK, md.l9). Dövize ilişicine YüIcümlülü1de, Ayrıca, bankalann dövizli yükümlülükleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar ve buna m kin olarak T.C.Merkez Bankasınca çıkarılan genelgelerle düzenlenmektedir. Bu genelgeler çerçevesinde bankalar; kur riski oranı, likidite, döviz tevdiat munzam kaqılıklan ve Merkez Bankasına yapacaklan zorunlu döviz transferleri gibi yükümlülükler altına girmektedirler. Kur riski yükümlülüğü getirilerek, bankaların döviz mevcutlan ve alacaklan ile döviz borçlan arasında belli dengenin sağlanması amaçlanml tır. T.C.Merkez Bankası'nın en son 3 Temmuz 1991 tarih ve I-M sayılı genelgesi uyannca, döviz mevcutlan ve alacakları toplamının dövizli borçlarına oranlanmasıyla bulunan Kur Riski Oranı-~itli döviz kalemlerinin toplam ABD dolar kaqılıklan üzerinden - en az %80, en çok %110'dur. 8 Dövize ili kin diğer sınırlamalar ise unlardır: - Bankalar döviz borçlarının belirli bir oranını döviz varlığı olarak tutmak zorundadır. Bu oran halen %10'dur. - İhracat ve görünmeyen İ lemlere ili kin döviz girdilerinin belli bir yüzdesini Merkez Bankasına satmak zorundadırlar. Bu oran %25'tir. Bankalann Denetimi Para ve kredi politikalarının olu turulmasından ve izlenmesinden sorumlu kurulu Merkez Bankasıdır. Bankaların faaliyetleri ve hesaplan da, yapılan yasal düzenlemeler ve belirlenen para ve kredi politikalan çerçevesinde sürekli olarak Hazine Müste 8rlığınca (HM) denetlenir. HM, denetimini, kendisine bağlı olarak çall an Bankalar Yeminli Murakıplan eliyle yapar. Yeminli Murakıplar, bankalann mali yapılan açısından sağlamlığının ve i lemlerin yasalara uygunluğunun belirlenmesine yönelik incelemeleri yapmakla sorumludurlar. Bankalar ayrıca iç denetimden sorumlu en az iki denetçi atamak zorundadırlar. Bu denetçiler her üç ayda bir bankanın durumuna ili kin rapor düzenleyerek HM'na göndermekle yükümlüdürler. Bankalar ayrıca yıllık mali tablolarını bağımsız denetim irketlerine incelettirerek HM ve Merkez Bankasına sunarlar. 8 Söz kodu. ıenelıeye ıöre, baakalar ve özel finads kurumiandın belirlenen oranlan. d...da bl.alan durumunda; noban ve fazlahklan içi.. ait olduğu haftanın son i gilal Merkez aa.wı cari ct6viz alıı bna esas ahnarak bulu... Tırt Lirası kalııllp izerinden Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere ıe.el olarak 1I)'pl..a. reeskont faiz oranının 2 katı dılzeyinde haftalık cezai faiz uygulanır.

11 TICARET BANKALARı VE FON YÖNETIMİ 139 VarlıklarlKaynaklar Yönetimi Piyasa ekonomisi sistemi içinde, ticari i letme olarak faaliyette bulunan bankaların en son amacının; güvenilirlik ve likiditesini koruyarak karını maksimuml8 tırmak olduğu söylenebilir. Likidite, bir bankanın, mü terilerinden gelecek mevduat çekme ve kredi taleplerini anında kaf ılayabilme gücüdür. Genellikle, bilançolarda nakit ve nakit benzeri kalemlerin varlıklar toplamı içindeki ağırlığı olarak açıklanır.' Güvenilirlik ise, bir bankanın öz sermayesinin yeterliliği, bilançonun varlıklar bölümünde gösterilen yatırımlarının uygunluğu ve açtığı kredilerin risk düzeyinin kontrol altında tutulabilmesi anlamındadır. Ülkemiz 1980'li yıllardan bu yana serbest piyasa ekonomisine geçi ve dı a açılma yönünde belirli bir ilerleme göstermi olmakla birlikte, giderek artan bütçe ve dı ticaret açıklarından beslenen hızlı enflasyonun etkisiyle istikrarlı bir kalkınma sürecini gerçekle tirememi tir. Yüksek enflasyon ve istikrarsız ekonomik ortam; faiz, döviz kuru, kredi ve enflasyon risklerini artırırken, bankaların büyük ölçüde parasal nitelikli özkaynaklarını enflasyon kaf ısında korumak ve reelolarak artırmak güçle mektedir. Risk yönetiminin tüm risk türleri itibariyle b8 arıya ul8 ması ve "gelir yükseltici" ve "maliyet dü ürücü" i letme politikalarının birlikte uygulanması sonucu "kar marjları"nın reel olarak artırılabilmesi öncelikle etkin bir varlıklar kaynaklar yönetiminin uygulanmasına bağlıdır. LO Kaynaklar/Varlıklar ve Gelir/Gider Yapısı Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ve 1993 sonu itibariyle sayılan 58'e yükselen ticari bankaların kaynakları-varlıklar ve gelir-gider yapısı bakımından gösterdikleri geli me eğilimini özetle açıklamak amacıyla, 1986, 1990 ve 1993 yıllarına ili kin veriler üzerinde yaptığımız bir ar8 tırmanın bulguları öyledir: ı. Toplam varlıklar içinde en büyük kalem ortalama %45 pay ile Kredilerdir. Bunu yakl8 ık %30 ile Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ve %10'a yakın bir oranla Menkul Değerler Cüzdanı izlemektedir. En büyük bu üç grup ve diğer varlıklar itibariyle incelenen yıllarda istikrarlı bir artı ya da azalı eğilimi görülmemektedir. Daha çok 1-5 puan arasında dalgalanan bir deği me vardır., Likidite gllclnl ölçmede kullanılan bir ba4ka ölçüt, Verilen KredilerIMevduat oranıdır. Bu oran deleri dcliik hesaplanan bir bankanld, likidite derecesinin ytksek ve ödünç verme kapasitesi.in,eni oldııp varsayılır. Bkz. lo Joseph F.Si.key, Jr. eo..en:lii18ank Financllll ManaaeaaenL Macmilla. PublialU., Co., I.c., N.Y., ı983, Aynı konuda ı987 - ı990 yıllanaa i1i kin bir ba4ka ara tırma için Bkz. Rıfat EseD, Ticari Bukalarda AktiflPasif Yönetimi." &anbalar. Sayı 7, Ocak Kaynaklar IVarlıklar Yönetimi KonUSUDda Bkz. Joseph F.Sinkey, Jr., L"e., Howard D.Crosse and George H. HempeL, Lg.e.,

12 Tablo 6 Ticaret Bankalannın Mali Yapısının Yüzde Birleıimi Takipteki tl:) Q- ts ffi tl:) ~ VAR.LIKLAR (AKTIf) TB KB ÖB TB KB ÖB ID. KB ÖB Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarI 29,0 22,8 34,4 25,2 19,9 30,3 33,0 22,8 39,6 Menkul Degerler CQzdanı (Net) 10,1 11,3 9,0 11,5 11,8 11,3 11,9 16,5 9,0 Krediler Alacaklar (Net) Duran Varlıklar + ı~tirakler2 Diger Varlıklar TOPlAM VARLıKlAR 44,4 2,6 5,2 8,7 100,0 47,3 3,4 4,7 10,4 100,0 41,9 1,8 5,6 7,2 100,0 47,5 0,5 8,1 7,0 100,0 50,0 0,8 7,7 9,8 100,0 45,2 0,2 8,5 4,4 100,0 41,1 0,4 7,1 6,5 100,0 41,3 0,7 9,5 9,3 100,0 40,9 0,2 5,6 4,6 100,0 ~ KAYNAKLARtPASİf} - Mevduat 70,1 62,1 77,1 64,2 64,0 64,4 57,7 63,7 53,8 ~ Alınan Krediler 6,4 7,4 5,5 10,4 7,8 12,8 18,4 8,6 24,8 ~ Diger Kaynaklar3 16,1 23,1 9,8 15,1 19,4 11,1 14,3 18,6 11,5 Öz Kaynaklar(Nel)4 7,4 7,4 7,7 10,3 8,8 11,7 9,6 9,1 9,9 TOPlAM KAYNAKlAR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ş ~ Ktqllllk: Tablo w:rileri, Türkiye JJanIcIma Birlil,.".,,,,,..,. ı993, ı990 H' ı986 yılı raiuımkın lcuiltınılorajc he.stıplonmqtu. ı. Kasa vb. Nakit Delerler+ Bankalar+ Mevduat Kar ıhklan+ Kanuni Yedek Akçeler Kal' ılıgı 2. Muhtelif A1acaklar+ Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlan + Diger Aktifler. 3. Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar + İthalat Teminatlan ve Transfer Emirleri Muhtelif 8orçlar+ Fonlar+ Faiz ve Gider Tahakkuk ve Reeskontlan + Diger Pasifter 4. Ödenmemq Sermaye + Yedek Akçeler + Yeniden Degerleme Fonlan + Dönem Ktn - Ödenmemq Sermaye - Zararlar.

13 TİCARET BANKAlARı VE FON YÖNETİMİ 141 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların özel ticaret bankalarındaki payı, kamu bankalarına göre her üç yılda da lo-ls puan daha yüksektir. Bu verilerle, özel bankaların yatırımlarında "likidite"ye daha çok önem verdikleri söylenebilir. Öte yandan, kredilerin ve menkul değerler cüzdanının toplam varlıklar içindeki ağırlıkları bakımından tersi bir durum vardır. Kamu bankalarının bu kalemlere ili kin oransal değerleri tüm hesaplamalarda özel bankaları 3 maktadır.(tablo:6).. 2. Toplam Kaynaklar içinde en büyük kalem olan Mevduatların tüm bankalara ili kin payı sürekli azalarak %70'den %S8'e dü mü tür. Kamu bankalarındaki mevduatlar kalemi %60'1 biraz 3 3n oransal payını korurken, özel bankalardaki yakl3 ık 25 puanlık hızlı bir azalı, sektör ortalamalarını da önemli ölçüde dü ürmü tür. Yakla ık %ls oranıyla ikinci en önemli kalem durumundaki Diğer Kaynakları, düzenli bir geli me sonucu toplam içindeki ağırlığı 1993 yılında %18'e yükselen "Alınan Krediler" izlemektedir. Zaman içinde bir miktar yükselmekle birlikte öz kaynakların toplam içindeki payı hala %10 gibi dü ük bir düzeydedir. Özel bankalarda %S'ten %2S'e ula an Alınan Krediler payı, sektör ortalamalarını giderek yükseltirken, Diğer Kaynaklar kaleminin kamu bankalarında daha yüksek olan payı ortalamaları yukarı çekmektedir. 3. Bankaların i tirak yatırımları genelde dü me eğilimindedir. İştirak yatınmlan/öz kaynaklar oranı sektör ortalamaları itibariyle 1986'da %3S'ten, 1993'de %20'ye kadar dü m_ü tür. Öte yandan, duran varlıklar / öz kaynaklar oranı tüm bankalar itibariyle 1986'da %3S'ten, 1993 te %S4'e YÜkselmi tir. Kamu bankalarında son yıllarda yeni yatırımlardan daha çok yeniden değerleme uygulamalarından kaynaklanan hızlı artı lar vardır. 4. Öte yandan, toplam gelirlerin tüm bankalar itibariyle yakl3 ık 3/4'ü Faiz Gelirlerinden olu maktadır. Kamu bankalarında faiz gelirlerinin toplam içindeki ağırlığı %8O'nin üstündedir. Kredilerden Alınan Faizlerin, Toplam Faiz Gelirleri içindeki payı yakl3 lk %70 iken, Toplam Gelirler içindeki oranı sürekli azalarak, 1986'da %S3'ten 1993'te %46'ye inmi tir. (Tablo:7). S. Göreli ağırlığının yakl3 lk %7S'ten %SO'ye doğru hızlı bir dü me göstermesi sonucu, tüm ticaret bankaları için yapılan hesaplamalarda, Faiz Giderleri, toplam giderler içinde en büyük paya sahip olma özelliğini 1993'te kaybetmi tir. Faiz ve faiz dı ı giderlerin kamu bankalarındaki oransal payları 1986 yılında yakl3 lk %80-%20 iken, 1993 yılında %63-%38 olarak deği mi tir. Özel bankalarda faiz giderlerinin oranı %4O'a kadar dü mü tür. B3 ka bir deyi le, faiz dl ı giderlerin %6O'a kadar çıkması yüksek enflasyon ortamında hızla artan personel giderleri ve kambiyo zararları yada kur risklerinden kaynaklanml tır.

14 Tablo 7 Ticaret Bankalannın Gelir-Gider Yapısının Yüzde Birleşimi Faiz fi:) -c!) ~ rı.ı fi:) Q- rı.ı Q- GELiRLER TB KB ÖB TB KB ÖB TB KB ÖB Gelirleri (A) 77,5 83,7 73,2 74,7 81,1 69,2 73,9 82,9 67,4 Kredilerden Alman faizler 53,0 53,6 52,6 51,1 54,7 47,9 46,2 45,2 47,0 Faiz DI i Gelirıer (B) 22,5 16,3 26,8 25,3 35,6 30,8 26,1 17,1 32,6 TOPLAM GELtRLER (C=A+B) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 GiDERLER Faiz Giderleri (D) ~ 1~ 78,6 70,9 60,7 68,6 53,7 49,2 62,5 39,6 Mevduata Verilen Faizler 65,7 68,5 63,6 50,1 56,5 44,3 38,5 51,6 29,0 rı.ı Faiz Dı ı Giderler (E) 25,8 21,4 29,1 39,3 31,4 46,3 50,8 37,5 60,4 ~ TOPLAM GtDERLER (F=D+E) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~ Kredilerden Alınan Faizler /Krediler( G) Mevduata Verilen FaizlerlMevduat(H) Net Faiz Marjl(G-H) II Kredilerden Alman Ücret ve Komisyonlar + Bankacılık Hizmetleri Gelirleri + Kambiyo Karlan + İ tiraklerden Alman Kar Paylan + Sermaye Piyasası İ lemleri Karlan Personel Giderleri + Verilen Ücret ve Komisyonlar + Amortisman Giderleri + Kambiyo Zararlan + Sermaye Piyasası 41emleri Zararlan N 'v.-4

15 TICARET BANKALARı VE FON YÖNETIMİ 143 Özet1e; - Varlıklar-Kaynaklar yapısını büyük ölçüde krediler ve Mevduat olu turmakta, - Gelir-Gider yapısı içinde de Kredilerden Alınan Faizler ile Mevduata Verilen Faizlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. - Böylece, bir ticari bankanın kilrı, büyük ölçüde Kredi ve Mevduat hacmine, dolayısıyla, Kredilerden Alınan Faizler ile Mevduata Verilen Faizlerin büyüklüğüne ve bunlar arasındaki farka (net faiz marjına) bağlıdır. Net faiz marjının 1986 yılında ortalama %8'den, 1993'de %ts'e yükselmesinin kilrhlık üzerinde ku kusuz olumlu etkisi olmu tur. Net faiz marjı, özel bankalarda kamu bankalarına göre biraz daha yüksek düzeydedir. - Faiz dı ı gelirler içinde en önemli kalemler Kambiyo Karlarıdır. Öte yandan, faiz giderleri dı mda en önemli gider kalemleri, kamu bankaları için personel giderleri, özel bankalar için ise kambiyo zararlarıdır. Bu geli meler, personel sayısındaki artı tan daha çok, hızlı enflasyonda yükselen personel çalı tırma maliyetinden, bankaların sermaye piyasasındaki faaliyetlerinin artmasından ve kambiyo i lemleriyle sermaye hareketlerinde benimsenen liberalle tirme uygulamalarından kaynaklanmı tır. Döviz varlık ve yükümlülükleri bilançolarda %30'lara yükselen önemli bir paya sahip olmaya ba lamı tır. Döviz i lemlerinin artl 1 bankaların karlılığına olumlu katkılarda bulunurken, yurt dı ından dövizle alınan krediler de mevduatın yanısıra, önemli bir kaynak haline gelmi tir. 11 Kiirhhk Bankalarda karh1ığı ölçmek için en çok kullanılan iki oran öyle formüle edilebilir.ii Mali Karlılık Oranı = Dönpm Karı Ortalama Öz Sermaye Faiz ve Vergiden Önceki Kar Ekonomik Karlılık = (Dönem Karı+Faiz Giderleri) Oranı Ortalama Net Varlıklar Toplamı Birinci oran, hissedarlar, ikinci oran ise i letmeye tüm kaynak sağlayanlar açısından önemlidir. Sermaye artırımına giden ve büyüyen i letmelerde yıl sonu 11 Tüm bankacılak sektörü için döviz varlaklannın ve döviz kaynaklannid bilanço toplamına oranlan 1993 yılında sırasıyla %38 ve %45'e ul8. ml~tır. Bkz. T.C.Merkez Bankası, Bankacılık Genel Müdürtüp Aylık. Bülteai, Aralak, 1994,5.45. II Bankalarda Urltlık için Bkz. Roland i Robinson,...e., Howard. D. Croae, George, H.Hempel...e., L

16 144 AMME İDARESt DERGtSt bilançosunda yer alan varlıklar ve öz sermaye tutarlan yerine, dönem b8 ı ve dönem sonu rakamlar üzerinden hesaplanan ortalamalann kullanılması daha doğru bir uygulama olmaktadır. l3 Faaliyetlerini çoğunlukla mevduat sahiplerinin sağladığı fonlarla finanse eden ticaret bankalan, kamuya yeterli bankalan, ve istikrarlı bir geli me gösterebilen kir rakamlan açıklamak zorundadırlar. Son yıllarda dönem kirlan enflasyondan da etkilenerek hızla yükselirken, sermaye artınmı faaliyetlerinin yoğunl8 ması ve yapılan yeniden değerleme çalı malanyla öz sermaye ve' net varlıklar tutarlannın da artması, bankalann kirlılık oranlannın sınırlı düzeylerde gerçeklqmesine neden olmaktadır,14 İnceleme döneminde tüm ticaret bankalan için hesaplanan mali kirlılık oranı %38'den %4S'e yükselirken, ekonomik karlılık oranının %20 olan dü ük düzeyinde artl sağlanamaml tır. Her iki karlılık ölçütü açısından kamu ve özel sektör bankalan arasında, incelenen tüm yıııar için geçerli, belirgin bir farklılık görülmemektedir. (Tablo:8). Risk Faktörü ve Yönetimi Tüm i letmeler gibi, bankalar da faaliyetlerini genelolarak belirsizlik ortamı içinde sürdürürler. Bankaların özellikle kredilendirme çall malannda, döviz i lemlerinde, yatırımlarında ve hızlı enflasyon ko uııannda kaf ıi8 tıklan çe itli riskler, tümüyle giderilemeyen, ancak kontrol edilebmr nitelikte belirsizlik unsurlandır Biiyik ve klçiik haııka a)'lnmı ile ı )'Ilılanu i1i kilı olarak yapıı.. Urlılık "pla.alan içi. Bkz. Meral Tecer. "Daııkalarda Etkinlik Denetimi," Aa... I... DerıP-L C.18,.3, Eylllı985, Enflasyona mali tablolar iizerindeki bozucll etkilerini gidermek amacıyla tarila ve 2791 uyılı ICanala, bilanço esasına &Öre defler hltan gelir ve brumlar vergisi yikilmliileriııiıı amortia...a tabi d_raıı varlıklan ile bunlar iizerinden aynım.. amortiama!lannllı, Toptan qya Fiyatlan Geııel Elldebilıdeki ortala.. al1ltlar esas ahnarak yeııideıı deterleııdiril.eleri 6n&örfllmÜ tir. Uygulamada duraıı varlıklar ve bunlar için geçıııiı )'ıllarda aynıinıı olan a.orti...lar hltan, ye.ideıı defrleme.i. yaptlacall yıla i1i ki- or.. ile çarpılır. VenideD delerleme ora~n ller )'II Ekim ayı ıon itihariyle DIE'_i. açıkladılı TEF eddebi_deki yıllık amı oranadır. Bu oraa, Aralık ayı içinde Maliye Dakaahll.ca nail edilir. Verp U.UL ICaDunu., kurumlar verzisi yikilmliileride. elıflasyoddad dopd ve bilanço... kayuklar MII.lade..terile. deier al1lt folılandi verzisiz olarak 6z sendayeleriııe ekleme olaull tanım..br. ot: seraayede Wylece uııau. arbflar, kulkulu ıirkete taze para giriliaded delil. kapt IstiDde yapılad'bir i lemdelı kayaaklad." olar. I! Ticari ha.kalan. kartılqbklan riak tirleri ve y6lleti.i için Bkz. lu.walra:veıı a.d Maıy Elizabetll Wani. eo..erdai... luik Ma... Eco.omic Developmeat Inatihlle of -ne World Dank, Worti_, Pa,., Belkıs SevaI,IC",..IIe... Süreci.. Kndi YöaetI.I Mula.uebe E titisl Eliti. ve Arqbraa Vakfı Vayıa No.11, İstanbuL, 1990, , , SaDiye Giimfiteli. DiM. Kuru ye 1".1. or... RilId... KOI"IIIIIU T..., Tirlı:iye Daııkalar Birlili, Va)'l. No.179, Aakara, Meuet H... EkeD, ".e., , Ht.eyia, Çilli, EnIlMyoa,... RiıIk. Tiirkiye DaDkalar Birlili Vayııı No.I88. Aakara, 1994.

17 Dönem Kan (Trilyon TL)(1 ) Ortalama Öz Sermaye (2) Tablo: 8 Bankalarda Karlılık Oranlan tn TB KB ÖB TB KB ÖB TB KB ÖB 0,5 0,2 0,3 3,7 1,4 2,3 26,9 9,6 17,3 1,3 0,7 0,6 11,3 4,9 6,4 60,1 21,4 38,7 ~ ::i n ~ ~ a:ı ~ Mali Karlılık Oram (1/2) (%) ~ Faiz Giderleri +Dönem Karı(30) Ortalama Net Varlıklar Toplamı (4) Ekonomik Karlılık (3/4)(%) Oram 4,1 18,5 22 1,8 8,8 21 2,3 9, ,4 123, ,0 60, ,4 62, ,7 726, ,2 303, ,5 423, Z ~ O Z tn ::i 3:- -t;

18 146 AMME İDARESİ DERGİSİ Kredi Riski Kredi riski, kredi mü terisinin borcunu zamanında ve istenen miktarda geri ödeyerneme olasılığıdır. Borçlu, vade tarihinde ya da daha önce nakit darlığı, iflas vb. nedenlerle ödeme güçlüğü içine dü erek kredi sözle mesi ko uııarını yerine getiremeyebilir. Yanlı ohı turulan ve uygulanan kredilendirme politikalarının yanısıra, enflasyon ko ullarında yükselen faiz oranları ve döviz kurlarının ticari ve sınai giri imcilere getirdiği ek finansal yük, donuk ya da batık krediler sorununu tehlikeli boyutlara yükseltmekte ve bankanın iflasına yol açabilmektedir. Ülkemizde özellikle son on yıl içinde bu nedenle mali güçlük içine dü en kimi bankaların kapatılması, kimilerinin de ba ka bankalarla birle tirilmesi gerekmi tir. Kredi portföyünün çe itlendirilmesi, açılan kredilerin belli kesimlerde yoğunla masının önlenmesi, mü teriler için bir risk sınıflandırılmasının yapılması, kredi ko ullarının her bir risk sınıfı için farklı ekilde belirlenmesi, kredi açmadan önceki mali incelemelerin doğru bir ekilde yapılması ve gerekli güvencelerin istenmesi ve geri ödeme döneminde mü terinin mali durumunun izlenmesi, kredi riskinin önemli ölçüde azaltılmasında etkili olmaktadır.16 Tahsili gecikmiş alacaklar/verilen krediler oranı, bankaların kredi riski için gösterge olarak kullanılır. Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı yıllık konsolide bilançolarda, tahsili gecikmi alacaklar, bunlar için ayrılmı şüpheli alacaklar karşılığı tutarı dü ülerek, netle tiriimi ekilde gösterilmektedir. Bu verilerle yapılan hesaplamalara göre, kredi riski tüm bankalar itibariyle 1986'da %5,8'den 1993 yılında %1'e kadar dü mü görünmektedir. Kamu bankalarının kredi riskinin sektör ortalamalarını a ması dikkat çekicidir. Ayrılan üpheli alacaklar kar ılığı tutarlarının yayınlanan bilançolarda açıkca gösterilmesi ve hesaplamalarda bu kalemin de dikkate alınması, ku kusuz kredi riski oranlarını daha gerçekci bir ekilde yansıtabilecektir. Likidite Riski Bankaların gelecekteki nakit giri ve çıkı ları arasındaki dengesizlik "likidite bo luğu" olarak tanımlanır ve likidite riskini doğurur. Para piyasasında likidite riski, fonların borçlanma süresinden daha uzun vadeli yatırılması durumunda ortaya çıkar. Döviz piyasasında likidite riski ise, istenilen yabancı para cinsinden fon bulabilme belirsizliğinden kaynaklanır. Likidite riski daha önce değinildiği gibi disponibilite oranları ve mevduat munzam kaf ılıklarıyla yasalolarak denetim altında tutulmaya çalı ılırken, banka ı6 Joseph F.Sinkey, Jr...e., s ~. Roland i Robinson,. e., s

19 TICARET BANKALARı VE FON YÖNETIMİ 147 yöneticileri de nakit ve nakit benzeri varlıklara yaptıklan yatırımlann bilanço toplamına oranının uygun bir düzeyde kalmasına ve likidite gereksinmelerinin doğru olarak tahmin edilmesine ve zamanlanmasına verdikleri özenle bu risk türünü büyük ölçüde giderebilmektedirler. Faiz Oram Riski Bankalar kaynaklarını mevduat faiz oranlarından daha dü ük getiri sağlayan nakit, krediler, menkul değerler vb. varlıklanna yatırdıklannda ve varlıklarla kaynaklar arasında pozitif ya da negatif vade farkı oluştuğunda faiz oranı riski ile karşılaşırlar. Eğer pozitif bir boşluk varsa, faiz oranları yükseldiğinde bankanın net kar oranı artacak, faiz oranları düştüğünde net kar oranı da azalacaktır. Başka bir deyişle, aynı yönde bir ilişki vardır. Oysa negatif bir vade farkının olması durumunda faiz oranları ile kar oranı arasındaki ilişki ters yönlüdür. Faiz oranı değişmelerinden kaynaklanan kar ya da zararın büyüklüğü, bir yandan vade boşluğunun büyüklüğüne, öte yandan da faizlerdeki beklenmeyen dalgalanmaların büyüklüğüne bağlıdır. Türkiye gibi enflasyonun, dolayısıyla da faizlerin yüksek olduğu ekonomilerde faiz dalgalanmaları da çok büyük oranlarda olmakta; bilançoların faiz riskine karşı duyarlılığa artmaktadır. Döviz Kuru Riski Döviz kuru riski, gelecek dönemlerde ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer kaybına uğraması sonucu, bankaların döviz pozisyonu olarak adlandırılan döviz alacak ve borç kalemleri üzerinde olumsuz etkiler meydana gelmesi olasılığıdır. Pozitif döviz pozisyonu, döviz cinslerinden her biri itibariyle alacakların borçları aşmasını, bilançonun tümü bakımından düşünüldüğünde de döviz varlıkları toplamının döviz kaynaklarından fazla olmasını ifade eder. Negatif döviz pozisyonunda ise bunun tersi geçerlidir. Döviz kurlarındaki olası değişmeler nedeniyle, döviz alacak ve borçlarının ulusal para karşılıkları bugünden kesinlikle bilinememektedir. Ulusal paranın döviz karşısında değer kaybına uğraması (döviz kurunun yükselmesi) döviz alacakların ulusal para karşılıklarını artırarak kara neden olurken, döviz borçlarının ulusal para karşılıklarının artması zarara yol açar. Öte yandan, kurun düşmesi döviz alacaklarda zarar, borçlarda da karla sonuçlanır. Başka bir deyişle, döviz pozisyonunun eksi durumunda ulusal paranın değer yitirmesi zarara neden olur. Artı pozisyonda ise kur değişikliğinden kazançlı çıkılır. Döviz riski, her bir yabancı para birimi için döviz pozisyonlarının büyüklüğüne ve gün içinde yapılan işlemlere limitler getirilerek kontrol edilebilmektedir. Ayrıca BatHı ülkelerde döviz kuru ve faiz oranı risklerinin

20 148 AMME İDARESİ DERGİsİ giderilmesi için bilanço dı ı, swap, futures, ve Opt;ollS gibi yeni mali araçlara da b~vurulmaktadır. Türkiye Bankalar Birliğinin yayınladığı yıllık bilançolar, döviz ve TL. tutarları itibariyle ayrt ayrı gösterilmediğinden bu veriler yardımıyla ticari bankalarımız için döviz kuru riski analizi yapmak mümkün olamamaktadır. Özetle tekrar vurgularsak, mali sistemimiz içinde önemli yerleri olan ticaret bankalarının para, sermaye ve döviz piyasalarında giderek çqitlenen i lemleri ve bunlar için geçerli olan riskler, çoğu kez fon yönetimi (kaynaklar ve yatırımlar) açısından değerlendirilir. Fon yönetimi i lemlerinin sonuçta, öngörülen likidite ve karlılık düzeylerini, kabul edilebilir risk ko ulları altında gerçeklqtirme amacına yönelik olduğu söylenebilir. Ülkemizde kamu ve özel ticaret bankalarının yayınlanan bilançolarında nakit ve nakit benzeri kalemlere yapılan yatırımların oldukça yüksek olması, likidite riskine kaf ı bankaların özenli davrandıklarını göstermektedir. Öte yandan, mali ve ekonomik karlılık oranları hızlı enflasyon ko ullarında sınırlı düzeylerde gerçekle ebilmekte ve karlılık açısından kamu ve özel kesim bankaları arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Ticaret bankalarımız için özellikle önemli olan kredi ve döviz kuru risklerinin sağlıklı bir ekilde belirlenebilmesi için Türkiye Bankalar Birliğince yayınlanan yıllık konsolide bilançolarda üpheli alacaklar kaf ılığı kaleminin ayrıca açıklanmasının ve bilançoların döviz ve Türk Lirası tutarlarının ayrılarak gösterilmesinin gerekli olduğu kanısındayız.

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69

III. MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA YETKİLİ KİŞİLER... 63 IV. MEVDUATIN KABULÜ...69 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 5 TABLOLAR...11 ŞEKİLLER... 13 GİRİŞ...15 I. MEVDUATIN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...17 A. MEVDUATIN TANIMI... 23 B. MEVDUATIN ÖNEMİ...24 C. MEVDUATIN KORUNMASI...25 1. Mevduatı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı