Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme"

Transkript

1 BANKACalKSEKTÖRÜNDE TİcARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ MenıI TECER Günümüzde ticaret bankalan geleneksel mevduat toplama ve kredi verme işlevlerinin yanısıra, teknik donanımlan ve nitelikli insangücü kadrolan güçlü i letmeler olarak çok çe itlenmiş bankacılık: hizmetlerini giderek artan bir rekabet ortamı içinde sürdürmektedirier. Bu bağlamda kredilendirme i lemlerini, konut, otomobil ve tüketici kredileri alanlanna doğru genişletmekte, Çe itli plastik kart (kredi, otomatik para çekme ve transfer kartlan) hizmetleri sunmakta, sermaye piyasasında kendi adlanna ya da bqkalan adına aracı niteliğiyle faaliyette bulunmakta, yatınm fonlan kurmakta ve yatınm danl manlığı yapmaktadırlar. Bir tanım vermek gerekirse, ticaret bankalan, minimum öz sermaye ko ulu ve risk faktörü ile likidite ve karlılık amaçlannı gözeterek, mevduat kabul eden, 'para ve sermaye piyasalarından fon sağlayan ve bu kaynaklan (1) ticari işletmelere ve ki ilere daha çok kısa süreli kredi olarak veren, (2) döviz, tahvil, hisse senedi vb. menkul değer1er ve iştirakler yoluyla yatırımlara aktaran ve (3) portföy işletmeciliği ve yatırım danl manlığı yapan finansman kurumlarıdır. Ticaret bankalarının iki temel işletmecilik özelliği öyle vurgulanabilir: 1. Öz sermaye tabanıarının öteki i letmelere göre çok daha dar olması, dolayısıyla bilançonun "varlıklar" bölümünde gösterilen yatınm faaliyetlerinin çok küçük bir oranının öz kaynaklarla finanse edilmesi, 2. Kaynakların çoğunlukla mevduatıardan olu masl ve istenildiği anda sahibine faizi ile geri ödenmesi zorunluluğunun olması, sürekli kaqı kaqıya kalınan likidite riski nedeniy1e, varlıkların her zaman için önemlice bir bölümünün para ya da paraya dön~ü kolay kalemlerde bağlı tutulmasının gerekmesi. Ticaret Bankatannın Mali Sistem İçindeki Yeri Ticaret bankaları, temel i levi fon arz ve talebini dengeleyerek kaynakların ülke çapında zaman ve iniktar açısından optimum dağılımını sağlamak olan mali sistemin, en ağırlıklı kurulu ları durumundadırlar" Prof.Dr., ronale öptim Üyesi. Tlrkiye'de.ali sistem br!'... lan t6)'le gruplaadınlabilir: (1) Merkez Da.wı (2) TIcaret Da.kalan (Ka ha.blan. &zel yerli ve yahadci.evdut ha.blan). (3) Aneı kllri...lar (h...b.1 Me.bl KıyIIeder Borsuı ve... İtItUW; JlırıUi. Cik 28. s.,. i, Mıın 1995.

2 130 AMME İDARESİ DERGİSİ Öte yandan, Türk bankacılık sektöründe, ticaret bankalannın, kalkınma ve yatınm bankalan grubuna göre belirgin bir ağırlığı vardır. Tablo:1'de görüldüğü gibi 1993 yılında toplam 6192 ube ile faaliyet gösteren 58 ticaret bankasının Merkez Bankasını da kapsayan toplam varlıklar ve krediler içindeki paylan %70'i 8 ml tır. Aynı göstergeler bakımından kamusal sermayeli ticaretbankalannın payı yakl8 ık %30'dur. Tablo 1 Türk Bankacılık Sektöründe Ticaret Bankalannan Yeri KftdIIer V.,.bidar NelVarbIdar ItrediIer içlndeld Toplanu içlndeld To... Toplam Banka Şube Trilyon Pay TrOyon Pay Banka G~I!Jan Sayısı ~ mj. ~ mj. ~ I. Merkez Bankası ,0 ~ 100,6.!M II. TicaretBankalan ,4 lli! 388,1 ıı;ı Ulusal Bankalar ,9 ~ 375,9 1!M Kamu ,2 28,6 154,0 28,8 Özel ,7 40,5 221,9 41,5 Yabancı Bankalar ,5 2,9 12,2 2,3 II. Kalkınma ve Yatınm Bankalan ~ ~ ~ ~ Kamu ,0 3,9 37,2 7,0 Özel 2 II lli M J ~ TOPLAM ıl ~ ~ 100,0 534,2 l22 ~ Türkiye ljiiiıiuıuır Bmiği. ~1993. Ankmw Birkaç büyük bankanın egemenliği (yoğunl8 ma), 8 ın ubeleşme, kaynak kullanımlannda çoğunlukla kısa süreli ve yüksek verimli ticari kredileri yeğleme ve sanayi sektörünün kredi gereksinmelerini yeterince kaqılayamazken, kısa vadeli ve yüksek verimli devlet tahvili ve hazine bonosu yatınmlanyla 1980'li yıllarla birlikte giderek artan bir biçimde kamu kesiminin finansman açıklannın Bankerler), (4) Toplu Tasarruf Kıınl",la" (T.C.Emekli Sandılı. Sosyal Siıortal.r Kıına.. Balkar gibi fob arzeden sosy.1 gtvenut t...h...n OYAK. özel emeklilik fonlan vb.) ve (5) Diler M.li Kuru_l.r (a. aevduat kabul etaeyen Kalkın.. ve Yatmm Baııkalan-kamusal sennayeli İller Bankası. T.İlncat Kredi Bankası ve T.Kalkınma Bankası ile &zel le'l'lbayeli T.Sınai Kalkınma Bankası. Sınai Yatına ve Kredi Bankası W., -kredi Kooperatifleri, e.silorta Şirketleri, d. Menbl Kıymeder Yabnm FOIllan, e. Menkul Kıyaeder Y.tına Ortaklıklan).

3 TİCARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ 131 kapatılmasına yönelme ticaret bankaları kesiminde gözlenen ba lıca eğilimlerdir. ı Özellikle, Türkiye gibi sermaye piyasası ve bu piyasadaki araçların ve kurumların yeterince geli mediği ülkelerde, bankalar, mali sistemin para, döviz ve sermaye piyasası alt kesimlerinde fon kaynakları ve kuııanımlarını yönlendiren, egemen mali kurulu lar durumundadırlar. Hükümetlerin para ve kredi politikalarını yürütme araçları olan faiz oranları, selektif kredi uygulamaları, faiz subvansiyonları, mevduat munzam kaııdıkları ve reeskont oranları ile tasarruf hacminin artırılması ve tasarruftarın verimli yatırım alanlarına aktarılması önemli ölçüde bankalar aracılığıyla gerçekle tirilmektedir. Tablo 2 Mali Araçlann Karşılaştırmalı Gelişimi Dijer Kamu Özel Özel Menkul Sektör Hisse Menkul Mevduat Değerleri Tahvili Senedi Dejerler Toplam Trilyon Trilyon Trilyon Trityon Trilyon Trilyon Yıllar ll. % LL % ll. % ll. % n... % n... % ,8 81 3,3 17 0,1 0,1 1 0,1 1 19, , ,5 17 8,0 6 1,8 1 1, , , ,3 28 0,7 O 9,6 61, ,3 100 Ktzy-ıc: Türkiye /JmıkQkır Birliği. Hazine Müsle.Jo,uğı. Semıaye Piyasası Kurulu. Devla pftmlanuı Tt!fIcihm.. Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Gelir Ortaklıp Senetleri ve Dc5vize Endeksli Seaetler. *" Finansman Bonosu, Banka Bonolan, Kir Zarar Ortaklıp Senetleri ve Varlıp Dayalı Menkul lcıyideder. Para ve sermaye piyasasının araçları itibariyle yaptığımız hesaplamalarda, mevduat, kamu ve özel sektör menkul değer ihraçlarına göre, son yıllarda %60 70 düzeylerinde olmak üzere her zaman için birinci derecede bir ağırlığa sahiptir. (Tablo:2). Bankalar ve diğer finans kurumlarınca alacaklar kaııılık gösterilerek çıkarılan ve 1993 yılında büyük bir patlama ile 52 trilyon liraya yükselmi olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) özel sektör menkul değer ihraçları içinde yer almaktadır. Bunları da mevduata eklersek bankaların toplam kaynaklar içindeki payı %70'e YÜkselecektir. 3 ı Bankacılık kesimi aracllıpyla gerçeklqea fon akımının yönü, geli imi ile foalana mali aracılar yol.yla ekoaoaik sektörler arasındaki daphaıı konulannda Bkz. Mustafa Çıknkçı. Tiirtt BMkaahk... lıiıtid-... Dejerlendinle (1973 1_). Milli Prodüktivite Merkezi Yayınlan No.424, Aakara, Varlıp dayalı menkul kıymet (VDMK), sermaye piyasasının yeni bir aracı olarat 1992 yılıada çıkanl.. bir yasa ile kab.i edilmittk VDMK, çıkaraa finansman kurumunun ke.di ticari i lemleriade. ortaya çıka.. (dolj'tlc!aa alacaklan ya da devralacaklan (dolaylı) alaaklan kal' ılıpnda olmak lzere iki tekilde ihraç edilebil_ett.edir.

4 132 AMME tdarest DERGtsİ Ulusal kaynaklan yônlendirmede üstlendikleri rol d.qünüldüğünde, çoğunlukla mevduat kaynağından beslenen banka kredilerinin olabildiğince dü ük bir maliyetle, en verimli alanlara dağıtılması, hem bankalann sağlıklı çall ması, hem de gerçekte kıt olan sermaye kaynaklannın alternatif kullanım alanlan içerisinde en doğru yatınmıara aktarılması açısından büyük bir önem ~ımaktadır. Türkiye'de ticari bankalann mevduat toplamının vadeler itibariyle dağılımı Tablo:3 ve 4'de verilmektedir. Tablo 3 Mevduatın Müşteri Gruplanna Dağılımı m.qteri gruplan ve Trilı:on TL. fl, Trllıon TL. fl, Tasarruf Mevduatı 12, ,4 23 Mevduat Sertifikası 1,3 3 3,1 1 Resmi KurulU Mevduatı 1,5 4 12,6 2 Ticari Kurulutlar 6,5 7 56,9 10 Bankalar Mevduatı 3,3 8 78,4 14 Döviz Tevdiatı 9, ,0 39 Diğer Mevduat U 10 55,6 10 TOPLAM 38,4 100 x..;,...t:t~ 1JIIII1Uıkr Bir6ji. ~ , Tablo 4 Mevduatın Vadelerine Göre Dağılımı 545, Trilı:on TL. fl, Trll!!!n TL. % Vadesiz 14, ayvadeli 2,9 7 98, ayvadeli - 5, , ay vadeli 4,~ 11 62, yıl vadeli 11, ,8 13 Vadeli Toplam 24, , GENEL TOPLAM 38, , Tantid kncii1eri, kota., kredileri, fi.allal kiralaıu I6zJqmeleri.dea dof.u alacaklan ve Ktner dalul a.o.i. tirtederi. bed.ili aal ve sabflanacla. dop. seaelli alacaklan, VDMK ikaa..daya..k oh..ma. alacak tirieridir.

5 'l1caret BANKAlARı VE FON YÖNE11Mt 133 Tablolarda görüldüğü gibi, bankalara mevduat olarak kaynak sağlayan gruplar içinde en büyük payı tasarruf mevduatı ve döviz tevdiat hesap1any1a özel ki iler almaktadır. Daha sonra sırasıyla bankalar ve ticari kuruhlflar toplam mevduatın kaynağını ohl turmaktadır. Öte yandan, vade itibariyle incelendiğinde, kısa vadeli mevduat kaynaklannın ağırlıklı bir payı vardır. Tasarruf mevduatı vadesi 3 ay - 1 yıl arasında yoğunla maktadır. Mevduatm vade yapısı itibariyle bankalar sağladıldan fonlan uzun vadeli olarak yatıramazlar ya da satamaz1ar. İ letmeci kuruluıların uzunvadeli fon gereksinmelerini ticaret bankalarından kaqılamaya çalı malan bu bankaların kaynak kullanım dengesini bozacak ve ödeme güçlüklerine d~ülmesine neden olabilecektir. Ticaret bankalan bugünkü mevduat yapılanyla i letmelerin daha çok kısa vadeli i letme sermayesi gereksinmelerini kaqılayabilecek durumdadırlar. Açtıklan kredilerde de tercihlerini bu yönde kullanmaktadırlar öncesinde bankalar para piyasasının tekelci kuruluılan olmalan nedeniyle, yaygın bir ube ağını kullanarak, rekabetten uzak bir ortamda, d~ük faizlerle kaynak toplayabilmi lerdir. Ancak, 1980'li yıllarda ortaya çıkan yeni para piyasası araçlan (hazine bonosu, finansman bonosu, döviz, repo) ve sermaye piyasası araçlan (gelir ortaklığı senedi, yatınm fonlan, özel tirket hisse senetleri, dövize endeksli senetler) tasarruf sahiplerine banka mevduatlan dı ında, yüksek getirili yeni yatınm seçenekleri sağlaml tır. Bankalar da bu alternatif yatınm araçlanyla rekabet edebilmek için tasarruf mevduatına enflasyonu & an reel faiz oranlan uygulamaya ve mali piyasalardaki tekelci konumlannı kaybetmeye b3 lamı lardır öncesinde çok sayıda ube ve personelle m~terilere u1a ıp tasarruf toplamaya çall 8n bankalar, imdilerde hizmetin kalitesi, yüksek faiz oran1an ve güvenilirlik faktörüne önem vermekte; ube ve personel sayısını da sınırh tutmaya özen göstermektedirler. İ letme Kredileri Tanmsal Krediler Konut Kredileri Mesleki Krediler Diğer Krediler TOPLAM TabloS Banka Kredilerinin Mü~teri Gnıplanna Göre Dajıhnu 1988 Tril!on TL. % 15,8 4,5 2,2 1,2 ti 27.8 S TrllvonTL 285,S S9,2 33,6 8,8 388,1 cı, 74 IS Ülkemizde ticaret bankalannca açılan kredilerin m~teri gruplanna göre dağılımında özel sektör i letmeleri en büyük paya sahiptir. İ letme kredilerinin

6 134 AMME ıdaresı DEROıSı ağırlığı yıllar itibariyle giderek artmı, 1993 yılında toplamm 3/4'ü gibi yüksek bir düzeye ulqmqtır. (Tablo:S) Ülkemizde sermaye piyasasının geli mi lik düzeyi büyük ölçekli ticari i letmelerin kaynak gereksinmelerini sürekli olarak kaqılamada bile yetersiz kaldığından, ticaret bankaları açtıkları kısa vadeli kredilerle özel sektör için vazgeçilmez fon kaynağı konumundadırlar. Bankalar kredilendirme sürecinde, mü terilerinden gerekli belgeleri ve güvenceyi isteyerek ve yeti mi elemanlarınca gerekli incelemeleri yaparak, bir yandan, mü terinin kredi talebini en uygun ko ullarla, zamanında kaf ılamaya çalı ırken, bir yandan da, bankanın riskini artırmayacak bir hizmet vermeye özen göstermek zorundadırlar. Türkiye'de 1980 sonrasında izlenen serbest pazar ekonomisi ve dl a açılma politikalarından en çok etkilenen ve hızlı bir yapısal deği me sürecine giren sektörlerden biri de bankacılık kesimidir. Bu dönemde bankacılık alanındaki b3 lıca geli meler özetle unlardır: ı. 1980'e kadar TC. Merkez Bankasınca belirlenen mevduat ve kredi faiz oranları serbest bırakılmı tır. Özellikle enflasyonun üstünde reel faiz uygulaması mevduat hacminde reel artı lara yol açmı, ancak mevduat ucuz bir kaynak olmaktan çıkml tır. Ayrıca, banka kurulmasına ve yabancı bankaların ube açmalarına uzun yıllardan sonra 1981 yılında yeniden izin verilmeye bqlanml ; böylece sektörde rekabet artmı tır. 2. Sabit döviz kuru yerine dalgalı döviz kuru sistemi benimsenmi ve Mayıs 1981'den bu yana döviz kurlarının günlük olarak belirlenmesi, bankaların döviz i lemlerinin de Merkez Bankasınca belirlenecek ilkeler çerçevesinde serbest bırakılması uygulamalarına ba lanmı tır. 3. İhracatın te viki ve ithalat i lemleriyle kambiyo hareketlerinde liberalle meye gidilmesi sonucu, bankaların döviz kalemlerinin toplam varlıklar ve yükümlülükler içindeki payı %30~lara ula mı tır. Döviz yatırımlarının artl ı bankaların karlılığına olumlu katkıda bulunmu tur. Öte yandan, yurt dl ından dövizle borçlanma önemli bir finansman kaynağı durumuna gelmi tir yılında Sermaye Piyasası Kanunun çıkarılması, Sermaye Piyasası Kurulunun olu turulması, 1986 yılında da İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının yeni şekliyle faaliyete geçmesi ve çe itli sermaye piyasası araçlarının yaygınlqması, bankaları sermaye piyasası i lemlerine yöneltmi ; danl manlık ve aracılık i levlerini yoğunla tırmı tır. s. Bankaların kısa vadeli nakit para gereksinmelerinin kaqılanması ve nakit fazlalarının değerlendirilebilmesi amacıyla T.C.Merkez Bankası bünyesinde interbank (bankalararası) piyasası kurulmu ve i lem hacmi hızla artml tır. 4 4 Tlrkiye'de i.terbaak piyasası ı986 yalı.da kurulm~t1ir. Bu piyasada qlemler haakalana birbirleribi ta.ımadan Merkez Baawı araedılayla birbirleriee kasa vadeli olarak borç vet'iieleri ya da alaalan biçimibde ılrdlrtl.ektedir. I.ıealer bir &«elik, yedi,ünlük, iki,üç,dör1 haftalık ve bir aylık olarak yapılaaktadır.

7 TICARET BANKAlARı VE FON YÖNETİMİ Yapılan qlemlerin sayıca çokluğu, çqitliliği ve çok kısa sürede, doğru olarak sonuçlandınıması zorunluluğu nedeniyle, bilgisayar teknolojisi yoğun bir biçimde bankacılık sektörüne girmqtir. Böylece, mü teriye sunulan hizmetler çqitlenmq; tüketici kartlan, kredi kartlan ve otomatik fon transferleri uygulanmaya b8 lanm1 tır. 7. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmu tur. 8. Sektörde rekabetin artması ve hizmetlerin çqitlenmesi, daha etkin bir denetim sistemini gerektirmqtir. Bu gereksinmeyi kaqılamak amacıyla; - Bank for International Settlements (BIS) ve Avrupa Birliği nonnlanna uygun olarak "sermaye yeterliliği rasyosu" uygulanmaya konmu tur. 5 - Mali raporlamanın daha sağlıklı yapılabilmesi için Tekdüzen Hesap Planı hazırlanm1 tır. Bankalar her yıl bağımsız dı denetim şirketlerince incelenmeye ba lanmı tır. Bankalara İlişkin Yasal Düzenlemeler Mali sistemimiz içinde önemli yerleri olan, ulusal kaynak dağılımını büyük ölçüde etkileyen ve tasarrufçularla kaynak açığı bulunanlar arasındaki fon aktanmlannda aracılık görevi üstlenen bankalar birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de öteki işletmelerden farklı, gerektiğinde yenilenen özel bir yasal düzenlemeye bağlanmışlardır. Halen tüm ticaret bankalan ile kalkınma ve yatınm bankalan esas olarak 25 Nisan 1985 tarih ve 3182 sayılı Kanunla, bu Kanunda, özellikle Türk ekonomisini dışa açma ve uluslararası mali piyasalarla hızla bütünlc tirme amaçlan doğrultusunda değişiklikler yapan ve 22 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren 538 sayılı KHK ve T.C.Merkez Bankasının zaman zaman çıkardığı tebliğler uyannca faaliyetlerini sürdürmektedirler. 5 Bankalararası borç verme ve al.a itlemleri_de uygulana. faiz oraaıu... cleailllekte.tir. ]M piyasuıa en önemli özelliii faizlerin herhangi bir kall ma olmakslzla arz ve talep kotuııanu p'ke ~.aidir. Oneii.. icret ve... ödemeleri Redeai ile ay SORU ve ay baılannda, vergi öde.e döhaleri.i. IOIL liajeriı.de, bil,... arifelerinde vb. banblann likidite gereksinmeleri artmaktadır. Dolayısıyla iatelbl.k ku... ylbeıir. Meıbz Da.wı piyasadan para çekmek ya da altematif yatınmlara olan talebi bubiararası para piy...ı.a )'&leibhk iltediliade de bubiararası faiz oranlan yikselir. BIS, sermaye yeterliliiini dlzeltilmi sermaye/risk atırlaklı varlıklar oraaı tekli.de ifade etaekteclir. Hesaplula içia sermaye iki btegoriye aynlmaktadır. Birinci btegori. ödeami sermaye, yeclek akçeler ye dajıtıl... tlriardaa; ikinci kategori sermaye ise yenidea deledeme fonu. ı1pheli alacak bffılıklan ye ııeraaye heueri U1I8 vadeli borçlardan oh...aktadır. BiriBd btegori.id riıık atırhklı toplam varlıklara ora.ı.ıa eta az %4. topiaa ııenuya.i.a risk atırlıklı topla. varlıklara oraaıaıd da ea az %8 olmaliı gerekmek&e4ir. Ticaret banblanada öz sermayedia yeterlilik aaalizi içia Bkz. Howard D.Croae aad Georp H.Hcapel, M...aent PoIda ror eo...erdai Bu". NJ., Engle"Nood Clif&, Preatice-Hall I.c.. ı973.i

8 136 AMME İDARES1 DERG1S1 - Türkiye'de bir bankanın kurulması ya da yabancı ülkelerde kurulmu bir bankanın Türkiye'de açacağı ilk ube için Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir. (538 sayılı KHK, no.4). - Bankalar ticaret amacı ile mal alım ve satımı ile uğra amazlar Basılı ve külçe halinde altm alım ve satımı bu hükmün dı mda tutulmu tur. (3182 sayılı Kanun, md.49). Bu bağla~da, ta ınmaz mal ticareti yapamazlar ve bankacılık faaliyetlerini yürütebilmek için gerek duyduldan sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir ekilde ta ınmaz mal edinemezler. (3182 sayılı Kanun md.50), Yalnızca ta ınmaz mal ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar; bu konuda i yapan gerçek ve tüzel ki ilere kredi açamazlar. - KuruIuacak bir bankanın ödenmi sermayesinin en az 1 trilyon TL. olması gerekmektedir. (538 sayılı KHK, md.3). - Hisse senetlerinin tümünün ada yazılı olması, nakit kaqılığı çıkanlması, her birinin nominal değerinin 100 milyon lirayı geçmemesi ve borsaya kote edilmesi gerekir. Sermayesinin yarısından fazlası genel ve katma bütçeli idarelere, yerel yönetimlere ya da kamu iktisadi tqebbüslerine ait bankalar bu ko ullara bağlı değildir. (538 sayılı KHK, md.3). - Bankalann i tiraklerine ve ta ınmaz mallara yatıracaklan kaynaldannm toplamı, öz kaynaldann sırasıyla %60 ve %50'sini 8 8maz. İ tirak olunan ortaklığın sermayesinin %10'undan az olan katılım tutarlan yukanda belirtilen limitin hesabında dikkate alınmaz. - Bankalar bir ortaklığa öz kaynaklarının en çok %15'i oranında i tirak edebilirler. (538 sayılı KHK, md.47). Bankalann dq kaynaklan büyük ölçüde TL ve döviz mevduatlanndan olu tuğundan, Bankalar Kanunu ve Merkez Bankası bildirileri ile mevduatlann topluca çekilmesi durumunda ödeme güçlüğüne dü me olasılığını en aza indirecek likidite oranlan saptanmaktadır. Bankalann kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini kaqılama gücü olarak tanımlanan likidite durumlan, "disponibilite" ve "mevduat munzam kaqılıklan" ile denetim altında tutulmaya çalqılmqtır. Bankalar toplam mevduatlannın (bankalar mevduatı dqında) belli bir bölümünü disponibi değerlerde tutmak zorundadırlar. Bu değerler, kasa, T.C.Merkez Bankası (serbest) hesabındaki nakit, hazine bonolan ve devlet tahvilleri eklindeki likid varlıklardır. Ülkemizde bankalann likidite düzeylerini

9 TİCARET BANKALARı VE FON YÖNETİMİ 137 ölçmekte kullanılan "umumi disponibilite oranı" 1211 sayılı Kanuna göre Merkez Bankasınca belirlenmektedir. Son düzenlemelere kadar, umumi disponibilite oranı, disponibl değerler/toplam TL. mevduat eklinde hesaplanml ve vadeli ve vadesiz mevduat için farklı oranlarda uygulad.du tır. Ancak, Merkez Bankasınca yapılan en son düzenlemeye göre mevduatın yanısıra, mevduat dl ı pasifkalemler için de disponibi değer bulundurma zorunluluğu getirildi.' Öte yandan, bankalar topladıkları TL. ve döviz mevduatlarının belli bir oranını, kasa ve bankalar ile Merkez Bankasında (faizsiz olarak) munzam kaqılık eklinde tutmak zorundadırlar. Halen belirlenen munzam kaııılık oranı, vadeli ve vadesiz ayırımı yapılmaksızın tüm mevduatlarda %9, dövizli mevduatlarda ise, döviz cinsinden yatırılmak üzere %10'dur. 7 Bankaları,. AçtıCtı1CJOn Kredilere İlişkin Sınırlamalar Bankaların açtıkları kredilerin risk düzeyi ve topladıkları kaynakları kredi verme biçiminde kullanmaları yasal sınırlamalarla denetim altında tutulmaya çall ılmaktadır. Bu düzenlemelerden ba lıcaları öyle sıralanabilir: Bir bankanın vereceği tüm nakdi ve gayri nakdi (kefalet, teminat ve garantiler) kredilerin tutarı banka öz kaynaklarının 20 katını 3 8maz. Bu oran ihracatta ve yurt dı ı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan kredilerde %25'tir. Ayrıca, Hazine MüstC 3rlığının bağlı olduğu Bakan, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı yada birlikte genel ve katma bütçeli dairelere veya KİT'lere ait olan kurulu lara açılan kredileri öz kaynakların %60'ına kadar artırabilir. (538 sayılı KHK, md.38).. Bir bankanın, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi ili kisine giren gerçek ve tüzel ki ilere vereceği kredilerin toplam banka kaynaklarının %50'sini 3 8maz. (538 sayılı KHK, md.20)., 5 Ocak ım tari. ve Maurrer Sayı" ve zl Ocak 1995 tari. ve sayılı Res.i Oazetelerde,.,..1 Merkez Ba.wı Oe.elzeleri.e &6re. dispodibilite oranlan, tariw.de. aoara.rtaı TIrk Li... ve d6riz.evdut içi... ta...ı baıkalan. Merkez BaDWI.ez.diade.Çlla....pl.rda serbest olarak b.l.aclud.klan,.alkiyeti bamya.it ea az 1 yıl ve da. elli v.deli olarak illraç edilea, DtE Topta. EtYa Fiyatlanu Eadebli Devlet İç Borçla... Se.ederi dispo.ibl deleder olmak lzere. e. az %3 dlr. V.ba.cı para amut içia Ka Ortaklılı İdan:siac:e çıkanı ~ eddeksli borçladma ııeaederi de dispo.ibl dejer ol.rak kab.1 edu.etteclir. Mevdut dııı Tırt Liruı pasir...pl.rdaki artıt içi. %3'1 Merkez Ba.kuaada vadesiz serbest amuı, %9'. Merkez Baakua.da serbest olarak buı..durulacak TEFe eddeksli Devlet tç Borçla...Seaederi oı..k tzere %12; 7 yaba.cı para pasir...pl.rdaki artıt içia ise % 12'si d6riz çiuidden Merkez Ba.kua.d.a vadeliz aert.t amuı; %3'1 yi.e Merkez BaDwıada serbest oi.rak tutulad TEF ve d6vize eadeksli se.ederdea oi..-ak tzere topla. %15 tir tari. ve Sayılı ve ZL.l.l99S tarih ve sayılı Res.i Oazetelerde yayı.i... Merkez Ba.wı Geıeizeleri.

10 138 AMME İDARESİ DERGİSİ - Bir bankanın i tiraklerine vereceği kredilerin toplamı banka öz kaynaklarının iki katını 8 amaz (538 sayılı KHK, md.l9). Dövize ilişicine YüIcümlülü1de, Ayrıca, bankalann dövizli yükümlülükleri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar ve buna m kin olarak T.C.Merkez Bankasınca çıkarılan genelgelerle düzenlenmektedir. Bu genelgeler çerçevesinde bankalar; kur riski oranı, likidite, döviz tevdiat munzam kaqılıklan ve Merkez Bankasına yapacaklan zorunlu döviz transferleri gibi yükümlülükler altına girmektedirler. Kur riski yükümlülüğü getirilerek, bankaların döviz mevcutlan ve alacaklan ile döviz borçlan arasında belli dengenin sağlanması amaçlanml tır. T.C.Merkez Bankası'nın en son 3 Temmuz 1991 tarih ve I-M sayılı genelgesi uyannca, döviz mevcutlan ve alacakları toplamının dövizli borçlarına oranlanmasıyla bulunan Kur Riski Oranı-~itli döviz kalemlerinin toplam ABD dolar kaqılıklan üzerinden - en az %80, en çok %110'dur. 8 Dövize ili kin diğer sınırlamalar ise unlardır: - Bankalar döviz borçlarının belirli bir oranını döviz varlığı olarak tutmak zorundadır. Bu oran halen %10'dur. - İhracat ve görünmeyen İ lemlere ili kin döviz girdilerinin belli bir yüzdesini Merkez Bankasına satmak zorundadırlar. Bu oran %25'tir. Bankalann Denetimi Para ve kredi politikalarının olu turulmasından ve izlenmesinden sorumlu kurulu Merkez Bankasıdır. Bankaların faaliyetleri ve hesaplan da, yapılan yasal düzenlemeler ve belirlenen para ve kredi politikalan çerçevesinde sürekli olarak Hazine Müste 8rlığınca (HM) denetlenir. HM, denetimini, kendisine bağlı olarak çall an Bankalar Yeminli Murakıplan eliyle yapar. Yeminli Murakıplar, bankalann mali yapılan açısından sağlamlığının ve i lemlerin yasalara uygunluğunun belirlenmesine yönelik incelemeleri yapmakla sorumludurlar. Bankalar ayrıca iç denetimden sorumlu en az iki denetçi atamak zorundadırlar. Bu denetçiler her üç ayda bir bankanın durumuna ili kin rapor düzenleyerek HM'na göndermekle yükümlüdürler. Bankalar ayrıca yıllık mali tablolarını bağımsız denetim irketlerine incelettirerek HM ve Merkez Bankasına sunarlar. 8 Söz kodu. ıenelıeye ıöre, baakalar ve özel finads kurumiandın belirlenen oranlan. d...da bl.alan durumunda; noban ve fazlahklan içi.. ait olduğu haftanın son i gilal Merkez aa.wı cari ct6viz alıı bna esas ahnarak bulu... Tırt Lirası kalııllp izerinden Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere ıe.el olarak 1I)'pl..a. reeskont faiz oranının 2 katı dılzeyinde haftalık cezai faiz uygulanır.

11 TICARET BANKALARı VE FON YÖNETIMİ 139 VarlıklarlKaynaklar Yönetimi Piyasa ekonomisi sistemi içinde, ticari i letme olarak faaliyette bulunan bankaların en son amacının; güvenilirlik ve likiditesini koruyarak karını maksimuml8 tırmak olduğu söylenebilir. Likidite, bir bankanın, mü terilerinden gelecek mevduat çekme ve kredi taleplerini anında kaf ılayabilme gücüdür. Genellikle, bilançolarda nakit ve nakit benzeri kalemlerin varlıklar toplamı içindeki ağırlığı olarak açıklanır.' Güvenilirlik ise, bir bankanın öz sermayesinin yeterliliği, bilançonun varlıklar bölümünde gösterilen yatırımlarının uygunluğu ve açtığı kredilerin risk düzeyinin kontrol altında tutulabilmesi anlamındadır. Ülkemiz 1980'li yıllardan bu yana serbest piyasa ekonomisine geçi ve dı a açılma yönünde belirli bir ilerleme göstermi olmakla birlikte, giderek artan bütçe ve dı ticaret açıklarından beslenen hızlı enflasyonun etkisiyle istikrarlı bir kalkınma sürecini gerçekle tirememi tir. Yüksek enflasyon ve istikrarsız ekonomik ortam; faiz, döviz kuru, kredi ve enflasyon risklerini artırırken, bankaların büyük ölçüde parasal nitelikli özkaynaklarını enflasyon kaf ısında korumak ve reelolarak artırmak güçle mektedir. Risk yönetiminin tüm risk türleri itibariyle b8 arıya ul8 ması ve "gelir yükseltici" ve "maliyet dü ürücü" i letme politikalarının birlikte uygulanması sonucu "kar marjları"nın reel olarak artırılabilmesi öncelikle etkin bir varlıklar kaynaklar yönetiminin uygulanmasına bağlıdır. LO Kaynaklar/Varlıklar ve Gelir/Gider Yapısı Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ve 1993 sonu itibariyle sayılan 58'e yükselen ticari bankaların kaynakları-varlıklar ve gelir-gider yapısı bakımından gösterdikleri geli me eğilimini özetle açıklamak amacıyla, 1986, 1990 ve 1993 yıllarına ili kin veriler üzerinde yaptığımız bir ar8 tırmanın bulguları öyledir: ı. Toplam varlıklar içinde en büyük kalem ortalama %45 pay ile Kredilerdir. Bunu yakl8 ık %30 ile Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ve %10'a yakın bir oranla Menkul Değerler Cüzdanı izlemektedir. En büyük bu üç grup ve diğer varlıklar itibariyle incelenen yıllarda istikrarlı bir artı ya da azalı eğilimi görülmemektedir. Daha çok 1-5 puan arasında dalgalanan bir deği me vardır., Likidite gllclnl ölçmede kullanılan bir ba4ka ölçüt, Verilen KredilerIMevduat oranıdır. Bu oran deleri dcliik hesaplanan bir bankanld, likidite derecesinin ytksek ve ödünç verme kapasitesi.in,eni oldııp varsayılır. Bkz. lo Joseph F.Si.key, Jr. eo..en:lii18ank Financllll ManaaeaaenL Macmilla. PublialU., Co., I.c., N.Y., ı983, Aynı konuda ı987 - ı990 yıllanaa i1i kin bir ba4ka ara tırma için Bkz. Rıfat EseD, Ticari Bukalarda AktiflPasif Yönetimi." &anbalar. Sayı 7, Ocak Kaynaklar IVarlıklar Yönetimi KonUSUDda Bkz. Joseph F.Sinkey, Jr., L"e., Howard D.Crosse and George H. HempeL, Lg.e.,

12 Tablo 6 Ticaret Bankalannın Mali Yapısının Yüzde Birleıimi Takipteki tl:) Q- ts ffi tl:) ~ VAR.LIKLAR (AKTIf) TB KB ÖB TB KB ÖB ID. KB ÖB Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarI 29,0 22,8 34,4 25,2 19,9 30,3 33,0 22,8 39,6 Menkul Degerler CQzdanı (Net) 10,1 11,3 9,0 11,5 11,8 11,3 11,9 16,5 9,0 Krediler Alacaklar (Net) Duran Varlıklar + ı~tirakler2 Diger Varlıklar TOPlAM VARLıKlAR 44,4 2,6 5,2 8,7 100,0 47,3 3,4 4,7 10,4 100,0 41,9 1,8 5,6 7,2 100,0 47,5 0,5 8,1 7,0 100,0 50,0 0,8 7,7 9,8 100,0 45,2 0,2 8,5 4,4 100,0 41,1 0,4 7,1 6,5 100,0 41,3 0,7 9,5 9,3 100,0 40,9 0,2 5,6 4,6 100,0 ~ KAYNAKLARtPASİf} - Mevduat 70,1 62,1 77,1 64,2 64,0 64,4 57,7 63,7 53,8 ~ Alınan Krediler 6,4 7,4 5,5 10,4 7,8 12,8 18,4 8,6 24,8 ~ Diger Kaynaklar3 16,1 23,1 9,8 15,1 19,4 11,1 14,3 18,6 11,5 Öz Kaynaklar(Nel)4 7,4 7,4 7,7 10,3 8,8 11,7 9,6 9,1 9,9 TOPlAM KAYNAKlAR 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ş ~ Ktqllllk: Tablo w:rileri, Türkiye JJanIcIma Birlil,.".,,,,,..,. ı993, ı990 H' ı986 yılı raiuımkın lcuiltınılorajc he.stıplonmqtu. ı. Kasa vb. Nakit Delerler+ Bankalar+ Mevduat Kar ıhklan+ Kanuni Yedek Akçeler Kal' ılıgı 2. Muhtelif A1acaklar+ Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlan + Diger Aktifler. 3. Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar + İthalat Teminatlan ve Transfer Emirleri Muhtelif 8orçlar+ Fonlar+ Faiz ve Gider Tahakkuk ve Reeskontlan + Diger Pasifter 4. Ödenmemq Sermaye + Yedek Akçeler + Yeniden Degerleme Fonlan + Dönem Ktn - Ödenmemq Sermaye - Zararlar.

13 TİCARET BANKAlARı VE FON YÖNETİMİ 141 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların özel ticaret bankalarındaki payı, kamu bankalarına göre her üç yılda da lo-ls puan daha yüksektir. Bu verilerle, özel bankaların yatırımlarında "likidite"ye daha çok önem verdikleri söylenebilir. Öte yandan, kredilerin ve menkul değerler cüzdanının toplam varlıklar içindeki ağırlıkları bakımından tersi bir durum vardır. Kamu bankalarının bu kalemlere ili kin oransal değerleri tüm hesaplamalarda özel bankaları 3 maktadır.(tablo:6).. 2. Toplam Kaynaklar içinde en büyük kalem olan Mevduatların tüm bankalara ili kin payı sürekli azalarak %70'den %S8'e dü mü tür. Kamu bankalarındaki mevduatlar kalemi %60'1 biraz 3 3n oransal payını korurken, özel bankalardaki yakl3 ık 25 puanlık hızlı bir azalı, sektör ortalamalarını da önemli ölçüde dü ürmü tür. Yakla ık %ls oranıyla ikinci en önemli kalem durumundaki Diğer Kaynakları, düzenli bir geli me sonucu toplam içindeki ağırlığı 1993 yılında %18'e yükselen "Alınan Krediler" izlemektedir. Zaman içinde bir miktar yükselmekle birlikte öz kaynakların toplam içindeki payı hala %10 gibi dü ük bir düzeydedir. Özel bankalarda %S'ten %2S'e ula an Alınan Krediler payı, sektör ortalamalarını giderek yükseltirken, Diğer Kaynaklar kaleminin kamu bankalarında daha yüksek olan payı ortalamaları yukarı çekmektedir. 3. Bankaların i tirak yatırımları genelde dü me eğilimindedir. İştirak yatınmlan/öz kaynaklar oranı sektör ortalamaları itibariyle 1986'da %3S'ten, 1993'de %20'ye kadar dü m_ü tür. Öte yandan, duran varlıklar / öz kaynaklar oranı tüm bankalar itibariyle 1986'da %3S'ten, 1993 te %S4'e YÜkselmi tir. Kamu bankalarında son yıllarda yeni yatırımlardan daha çok yeniden değerleme uygulamalarından kaynaklanan hızlı artı lar vardır. 4. Öte yandan, toplam gelirlerin tüm bankalar itibariyle yakl3 ık 3/4'ü Faiz Gelirlerinden olu maktadır. Kamu bankalarında faiz gelirlerinin toplam içindeki ağırlığı %8O'nin üstündedir. Kredilerden Alınan Faizlerin, Toplam Faiz Gelirleri içindeki payı yakl3 lk %70 iken, Toplam Gelirler içindeki oranı sürekli azalarak, 1986'da %S3'ten 1993'te %46'ye inmi tir. (Tablo:7). S. Göreli ağırlığının yakl3 lk %7S'ten %SO'ye doğru hızlı bir dü me göstermesi sonucu, tüm ticaret bankaları için yapılan hesaplamalarda, Faiz Giderleri, toplam giderler içinde en büyük paya sahip olma özelliğini 1993'te kaybetmi tir. Faiz ve faiz dı ı giderlerin kamu bankalarındaki oransal payları 1986 yılında yakl3 lk %80-%20 iken, 1993 yılında %63-%38 olarak deği mi tir. Özel bankalarda faiz giderlerinin oranı %4O'a kadar dü mü tür. B3 ka bir deyi le, faiz dl ı giderlerin %6O'a kadar çıkması yüksek enflasyon ortamında hızla artan personel giderleri ve kambiyo zararları yada kur risklerinden kaynaklanml tır.

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK

HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK HİsSE SENEDİ YATıRıMLARı VE RİSK Meral TECER Hisse senedi piyasasında, söylentilerin etkilediği kısa süreli, spekülasyon amaçlı davranı lar bir yana, uzun dönemde en az riskle en çok verimin gerçekle tirildiği

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1990-17. TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1990-17. TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1990-17 TÜRK ve YABANCI SERMAYELİ BANKALAR İSTANBUL, 1990 CAN MATBAASI 511 86 66 ÖNSÖZ 1980 sonrası dışa açılma süreciyle birlikte, para ve sermaye piyasalarında belirgin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI ve KÜRESEL MALİ KRİZİN BANKA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ AYDAN GÖK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER Yıl: 26 Sayı: 96 Temmuz 2012 35 TÜRK CILIK NDE YABANCI PARA ĐŞLEMLER Hüseyin SELĐMLER 1, Süleyman KALE 2 Özet Yabancı para işlemler gerek kur riski taşımaları gerekse bankaların bu işlemlerden gelir etmeleri

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5 FİNANSAL

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı