Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Mehmet Ali ÇORLU a İstanbul Ticaret Üniversitesi M. Sencer ÇORLU Texas A&M Üniversitesi Öz Öğretmen adaylarının mesleğe özgü gelişmeleri, bilimsel sorgulama yetilerine bağlı olarak yenilenen ve yinelenen eylem (yineylem) araştırmaları ve öğrenme döngüsü ile sağlanabilir. Bu çalışmada bir yüksek öğretim kurumunda özel öğretim yöntemleri metot dersindeki 48 fizik öğretmen adayının, fizik deneylerini araştırmacı bir bilim insanı gibi bilimsel araştırma formatında tasarlamaları ve uygulamaları ele alınmakta, geliştirilen ve uygulanan modellerin etkinliği nicel ve nitel olarak incelenmektedir. Öğretmen adaylarının deneysel ve araştırma projelerindeki sorgulama becerilerindeki gelişmeyi değerlendikleri ön- ve son test değerlerinde istatiksel anlamlı sonuçlara ulaşılmış; bu sonuçlar yüksek etki büyüklüğünde pratik anlamlılık göstermiştir. Nitel veri analizine göre, öğretmen adaylarının matematik formülasyonunu uygulamaya aktarmakta zorlandıkları; ileri düşünce ve yenilik üretiminde ise yetersiz kaldıkları gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler Meslek Geliştirme Modelleri, Fizik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Bilimsel Sorgulama, Yineylem Araştırmaları. Bilimsel sorgulama, öğrencilerin bilim insanı gibi düşünmelerine ve bilginin yapılandırılması konusunda kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yardım eder (Schneider, Krajcik, Marx ve Soloway, 2002). Bilimsel sorgulamanın başarıya etkisi ve bilimsel alana karşı tutum üzerinde pozitif katkısı bir çok araştırma ile sabittir (Anderson, 2002). Bu nedenle bugün fen öğretiminde bilimsel sorgulama yaygın bir uygulama olarak kabul edilmektedir (National Research Council, 1996, 2000). Öğretmen adaylarının mesleğe özgü gelişmeleri, teori-pratik dengesine bağlıdır (National Science Teachers Association [NSTA], 1990, 2004, 2006). Bu dengeyi sağlamak için yaygın olarak a Dr. Mehmet Ali ÇORLU Fizik Eğitimi alanında Profesördür. Çalışma alanları arasında öğretmen eğitimi [fizik ve matematik] ve bilimsel sorgulama yer almaktadır. İletişim: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Selman-ı Pak Cad Üsküdar / İstanbul. Elektronik posta: gmail.com. Tel: iki strateji uygulanmaktadır: Yenilenen ve yinelenen eylem (yineylem) araştırmaları ve Öğrenme döngüsü (Elliot, 1993; Hopkins, 1993; Lawson, 1995; Stenhouse, 1975). Yineylem araştırmaları sınıfta öğretmenliğin görünen yüzeysel becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, öğrenme döngüsü ile düşünme sürecinin öğretimi ve gelişmesi amaçlanmaktadır. Aktif uygulamalardaki öğrenme döngüsü ile öğretmen adaylarının kavramları derinliğine anlamaları sağlanmış olur. Bu çalışmada özel öğretim yöntemleri dersinde Lawson un geliştirdiği öğrenme döngüsünün (1995) yineylem araştırmalarıyla yorumlanarak nasıl birleştirildiği, kavram öğretiminde derinleşen bir sorgulamayla nasıl geliştirildiği ve uygulandığı sunulan özgün iki farklı modelle açıklanacak ve modellerin istatiksel ve pratik etkileri, nitel ve nicel veri analizleri ile sorgulanacaktır. Öğretmen adaylarının derslerindeki başarı notları ile bilimsel muhakeme ve sorgulamaları hakkındaki test verileri arası korelasyonel ilişki sonuçları ve test edilen liner regresyon modeli sunulacaktır.

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Uygulamanın Teorik Çerçevesi Bilimsel Sorgulama ve Fen Bilimlerinde Bilimsel Sorgulamalı Eğitim: Doğanın araştırılabilir olaylarını ve kavramsal öğrenme sürecini bir bilim insanı gibi sorgulayan öğrencilerin soru sorma ve bilimsel sorgulama becerileri gelişmektedir (National Research Council, 1996). Bilimsel sorgulama yardımı ile örtülü bilgiler bulunarak açıklanmakta ve kritik düşünme becerileri otantik ortamlarda geliştirilmektedir (Roth ve Roychoudhury, 1993). Fen eğitimi standartları ile birlikte bilimsel sorgulamalarla ilgili çok sayıda eğitim araştırmaları bulunmaktadır (Lawson, 1995; National Research Council, 2000). Araştırma bulgularına göre diğer akademik alanlarda da sorgulama odaklı öğrenme ortamları, akademik başarıya katkı vermekte ve olumlu tutuma yol açmakta ve özgüveni geliştirmektedir (Anderson, 2002; Çorlu ve Corlu, 2007). Öğretim Becerilerini ve Niteliğini Geliştirmek İçin Yineylem Araştırmaları: Eğitimi araştırma stratejileri arasında sayılan yineylem araştırmalarının kökleri, Stenhouse ın sosyal bilim müfredat projesindeki araştırmacı öğretmen hareketine kadar uzanır (1975) ve amacı eğitim araştırmalarını demokratikleştirmek olarak açıklanmıştır (1985). Yineylem araştırmalarının temel ilkesi, planlanan gözlemler sonucu öğretim becerilerini geliştirmek için uygun eylemleri bulmaktır. Bu şekilde, uygun eylemlerle öğretim becerileri ve stratejileri geliştirilmektedir (Çorlu, 2005). Yineylem araştırmaları bilimsel dayanaklar sunmakla kalmamakta, ayrıca pratisyenler hakkında bazı bilgileri de desteklemektedir (Çorlu, Niğdelioğlu ve Kaymak, 2008). Birinci dereceden yineylem araştırmaları, meslek becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal durumları gözlemleyerek incelemekte iken, ikinci dereceden yineylem araştırmalarının hedefi ise eğitim araştırmalarıdır (Elliot, 1993). Avrupa ülkelerini de kapsayan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD]) nın yaptırmış olduğu Uluslararası Eğitim ve Öğretim Anketi ne (Teaching and Learning International Survey [TALIS]) göre, nitelikli öğretmen eksikliğini gösteren Şekil 1 de, Türkiye nin ihtiyacı (%78), OECD nin araştırma ortalamasının (%38) iki katından fazla gösterilmektedir (OECD, 2009). Bu verilerin ışığında yineylem araştırmalarının öğretmen adaylarının öğretim becerilerini ve niteliklerini arttırma konusunda Türk üniversiteleri ndeki öğretmen eğitimi için arzettiği önem aşikardır. Sorgulama Tekniğini ve Kavramlarını Öğrenme Döngüsü ve Kavramsal Öğrenmeyi Sorgulayan Öğrenme Döngüsü: Bu çalışmada sunulan iki özgün modelin temel amaçları birbirinden farklıdır. Sorgulama tekniğini geliştirme modeli (STGM), sorgulama tekniğini ve sorgulama becerilerini yineylem araştırmalarıyla geliştirmeye odaklanır (Brydon-Miller, Greenwood ve Maguire, 2003). Halbuki, öğrenmeyi sorgulayarak geliştirme modelinde (ÖSGM), yineylem araştırmaları ile üst düzey öğrenmenin sorgulayarak geliştirilmesi hedeflenir. STGM ve/veya ÖSGM için her uygulama döngüsünde gerçekleştirilen üç adım; planlama, gözlem ve değerlendirme şeklinde ifade edilir. Modellerin ana hedefleri, (i) sorgulama tekniğinin ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmenin sorgulayarak planlanması, (ii) sorgulama tekniğini ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmeyi sorgulayarak, geliştiren eylemlerin gözlenmesi ve araştırılması, (iii) sorgulama tekniğini ve/veya kavramsal üstdüzey öğrenmeyi sorgulayarak geliştiren eylemlerin değerlendirilmesi, gerekirse yeni planlar ve tasarımlar oluşturulmasıdır. Böylece sorgulamadaki teknik kavramları (sorgulama tekniklerini) ve/veya konuya ilişkin üst düzey öğrenme kavramlarını sorgulayan öğrenme döngülerinde mesleği geliştiren yeni eylemler araştırıl- Şekil 1. Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Öğretimi Engelleyen Nitelikli Öğretmen Eksikliği (OECD İlk sonuçlar raporundan (2009) adapte edilmiştir). 508

3 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri maktadır. Bu şekilde, (i) sorgulama tekniği ve becerileri geliştirilmekte (problem tanımlama, analiz etme, hipotez oluşturma, senteze ulaşma, problem çözümü ve ders/deney geliştirme), (ii) düşünme ve akıl yürütme becerileri geliştirilmekte, dolayısıyla, (iii) kavramsal üstdüzey öğrenme geliştirilmektedir. Örneklem Yöntem İstanbul ilinde üniversite kabul sonuçlarına göre yüksek puanla öğrenci alan bir devlet üniversitesinin liselere fizik öğretmeni hazırlayan bölümünde okuyan, lisans eğitimini tamamlamış ve lisansüstü seviyesinde kabul edilen, 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan çalışmanın örneklemi N = 48 öğrenciden oluşmuş, eşit sayıdaki kız ve erkek katılımcılar elverişlilik yöntemiyle belirlenmiştir. Veri Toplama Araçları ve Analizi Deneysel araştırma ve öğretmenlik tasarımı ödevinin ilk oturumunda (deneysel araştırma 1. ödevi), veri toplama araçları olarak öğretmenlik becerilerini değerlendirme formu, video kayıtları ile öğrenme verimi değerlendirme testleri (Doran, Chan, Tamir ve Lenhardt, 2002) kullanılmaktadır. İlk deney uygulaması için derlenen bu veriler öğretmen adayları tarafından analiz edilerek sonuçlar diğer öğretmen adayları ile birlikte tartışılmaktadır. Araştırmacı öğretmenlik ödevinin ikinci oturumunda (deneysel araştırma 2. ödevi) öğretmen adaylarının mesleğe özgü öğretim ve araştırma niteliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İlk gruptaki uygulama sonuçlarına göre beklenen gelişme alanları: (i) Ön- ve son testlerle ölçülen öğrenme verimi, (ii) bilimsel sorgulama becerileri. Bu çalışma özelinde deney tasarımı ve araştırma projelerinden doğan öğretmen adaylarının değerlendirmeleriyle, kendi öğrenme verimleri Doran ve arkadaşları (2002, s. 63) testlerinin 24 soru ve 1-5 değerli Likert tipi hale getirilmesiyle oluşturulan önve son-testlerle ölçülmüştür. Ayrıca Lawson (1995) ve Flick ve Tomlison (2006) anketlerinden türetilmiş bilimsel sorgulama anketi (25 soru, 0-4 Likert değerli) dönem sonunda uygulanmış ve sonuçların öğretmen adaylarının ortalama ders notlarıyla korelasyonlarına bakılmıştır. Nitel veri, uzman eğitimcinin sınıf içi ve vidyo kayıtlarından gözlemlerini yazdığı notlarının incelenmesinden oluşmuş, analizler diğer ders materyalleriyle desteklenmiştir. Sonuçlar öğretmen adaylarıyla paylaşılarak yorumların doğruluğu kontrol edilmiştir (Lincoln ve Guba, 1985). Bu çalışmada bu iki değerlendirmenin sonuçları bulgular bölümünde tartışılacak; ön ve son testler arasında anlamlı istatiksel ve pratik anlamlılık olup olmadığı belirlenecektir. Özet olarak, sunulan uygulama dersi kapsamında öğretmen adaylarının ya da uzman eğitimcinin kullandığı diğer ölçme verileri şu bölümlerden oluşmuştur: (i) Sorgulama odaklı meslek gelişimi dosyası, öğretim materyalleri, uzman eğitimcinin değerlendirdiği video kayıtları (ders/deney planları, çalışma yaprakları, deney yönergeleri, raporlar ve deneysel verilerin analizleri), (ii) sorgulama odaklı meslek gelişimine ait uzman eğitimcinin gözlem verileri ve performans değerlendirme raporu, (iii) Bloom (1995) sınıflamasına göre soru analizi gözlem formu verileri (bir takım elemanının ve öğrenci asistanının gözlemleyerek kayıt ettiği veriler), (iv) bilimsel sorgulama anketi, (v) bilimsel sorgulamalı deney tasarımının özdeğerlendirmesi (öğrenme verimi ölçeği), (vi) bilimsel sorgulamalı araştırma projesinin özdeğerlendirmesi (öğrenme verimi ölçeği). Bulgular Fizik Özel Öğretim Yöntemleri Dersi İçeriği Deney Tasarımı: Seçilmiş deneylerin tanıtımı yapıldıktan sonra öğretmen adaylarının takım halinde çalışacakları deneyler kura çekilerek belirlenmektedir. Her grup kurada çektiği deney için gerekli tasarımlarını planlayarak arkadaşlarına sunmakta ve araştırma gözlemlerini yapmaktadır. Birinci sunumdan kazanılan yineylem araştırması sonuçlarına göre aynı takımın ikinci deney çalışmalarında mesleki gelişmelerini yansıtmaları beklenmektedir. Bu şekilde her grup bilimsel sorgulamaya bağlı meslek gelişimini sağlayan en az iki deneysel çalışma uygulamaktadır. Öğretmen adayları farklı ve üçüncü bir araştırma projesi ile diğer gruplarla yarışmaktadırlar. Proje ekibi üç veya dört kişiden oluşmakta, daha bağımsız çalışılan proje sonuçlarında özgünlük, özel beceriler, ve/veya araç tasarımlarında sağlanan gelişmeler değerlendirilmektedir. Özel öğretim yöntemleri metot dersinin başarı derecesi (ders notu) ağırlıklı olarak bu çalışmalarla belirlenmektedir, ancak doğal olarak bilimsel sorgulamalı özdeğerlendirmelerinin (öğrenme verimi ölçeği) ders notuna etkisi yoktur. Sonuç olarak, öğretmen adayları kendi laboratuvar araçlarını tasarlayarak üretim yapmakta, yetkinliklerini araştırmakta, özgün deneyler tasarlayarak öğretmenlik deneyimlerini geliştirmektedirler. 509

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Örnek Durum 1: Bilimsel Sorgulama Tekniğini Geliştirme Modeli (STGM Modeli). Problem: Salınım yapan sistemlerde olası bağıntı nedir ve nasıl tanımlanmaktadır? Öğretmen adayları deney konusunda takım olarak hazırlanmaktadırlar. İşbirliği gerektiren takım çalışmalarının kapsamında deneysel tasarım, sorgulamalı sınıf/deney yönetimi, değerlendirme ve gözlem araştırmaları bulunmaktadır. Bağımsız çalışan öğretmen adaylarının araç ve malzeme desteğini laboratuvar teknisyeni (öğrenci asistanı) sağlamaktadır. Uzman eğitimci olarak ders sorumlusunun rolü ve görevi, hazırlanan deney tasarımlarının, öğretim materyallerinin ve sorgulama sürecinin bilimsel sorgulama yaklaşımında olup olmadığının kontrolü şeklindedir. Bu aşamada uzman eğitimci deneysel tasarım aşamalarında adaylara aşağıdaki araştırma problemlerini önerilebilmektedir: (t) Bilimsel sorgulama süreç kontrolü ve sorgulama kavramları için araştırma probleminin tanımlanması, analiz edilmesi, hipotezlerin oluşturulması, sentez oluşturulması, ve gelişmenin değerlendirilmesi, (ii) öğretmen adayları basit sarkaç salınımları için araştırma problemini nasıl tanımlamaktadırlar? (iii) bağımlı ve bağımsız değişkenler arası bağıntıda kısmi diferansiyel kavramının rolü nedir? (iv) T (Sarkaç peryodu) l, g, m, φ değişkenlerine bağlı bir fonksiyon mudur? Değişkenler arası bağıntı nedir? Deneysel olarak bu bağıntıya nasıl ulaşılacaktır? T= f(l, g, m, φ) (v) sarkaç peryodundaki toplam değişme, matematiksel olarak denklem (1) deki gibi ise, deneysel olarak nasıl gösterilebilir? Uzunluk(l), yerçekimi ivmesi(g), kütle(m) ve açısal genlik() ise (1) (vi) temel problemi tanımlayan yukarıdaki terimlerin, ölçülen verilerdeki karşılıkları ve anlamları nedir? (Öğretmen adaylarından problemi tanımlamaları, analiz etmeleri ve çözmeleri istenmiştir), (vii) matematiksel denkleme göre ölçme hipotezi ve alternatif hipotez nasıl oluşturulur?, (viii) problemin grafik gösteriminde yukarıdaki matematiksel denklemin rolü nedir?, (ix) verilen denkleme göre değerlendirme ve/ veya geliştirme aşaması icin hata analizi yapınız, (x) sarkaç deneyinin doğal ve/veya özfrekansı nasıl tanımlanabilir? Gösteri deneyi ile nasıl öğretilebilir? X L = f(w, L) (2) Deneysel öğretimi hazırlayarak sunan ve öğrenci rolündeki arkadaşlarından oluşan sınıfı yöneten ekipten iki aday, öğretmen ve yardımcısı rolündedir. Ekipteki üçüncü kişi gözlem yapan araştırmacı rolünde, dördüncü kişi verileri istatistik olarak değerlendirerek gelişmeyi analiz etmektedir. Yukarıda sunulan deneysel temel araştırma problemi tartışılarak analiz edilmekte, tanımlanan alt problemler sınıftaki öğrenci rolündeki öğretmen adaylarına araştırma yol haritası ve yönergeleri ile verilmektedir. Dersin sonunda ise farklı alt problemlerden elde edilen grafiklerin tartışılması ile (sentez) tek bir bağıntıya ulaşılması beklenmektedir. Eğitim-öğretim tasarımında kavramsal üstdüzey öğrenmenin gelişmesi: Aynı deneyi ikinci kez hazırlayarak sunması beklenen ekip ise, ilk sunumun verilerine göre bazı gelişmeleri planlayarak arkadaşlarına göstermekle yükümlüdür. Örneğin, bu deneyi ikinci kez üstlenen bir ekip, akım makarasının içine demir çubukları farklı uzunluklarda yerleştirerek indüktif direnci değiştirmeye çalıştılar. Bu ise seri devrede lambanın ışığında artma veya azalmaya sebep olduğunda, öğretmen adayları parlamanın arkasındaki mantığı tartıştılar. Böylece kavramsal üstdüzey öğrenmeyi gerçekleştirdiler. Sonuç olarak bu deneyi geliştiren ekip, reostaya benzer değişken bir indüktif akım makarası devresinde lambaların yanıp sönmesini kontrol eden bir gösteri deneyinin sınıfta tartışılmasını yöneterek öğrenme ve düşünme derinliği sağlamış oldu. Öğretmen adaylarının verilen problem ışığında, geliştirdikleri deney ve keşfettikleri matematiksel bağıntıya göre dizayn ettikleri ders materyellerinden bir örnek Şekil 2 de görülebilmektedir. Örnek Durum 2: Kavramsal Üstdüzey Öğrenmeyi Geliştirme Modeli (ÖSGM). Problem: RLC devresinde indüktif direnç nelere bağlıdır ve nasıl değişmektedir? Şekil 2. Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Deneysel Tasarım/ Ders Materyeli Fotoğrafı. 510

5 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Yineylem Araştırmaları: Özel öğretim yöntemleri metot dersindeki yineylem araştırmaları Tablo 1 de açıklanan üç aşamalı periodlar şeklinde uygulanmaktadır. Öğretmen adayları okul uygulamalarına başlamadan önce, yineylem araştırmalarının kapsamı ve hedefleri, gözlem becerileri ve stratejileri hakkında video çalışmaları ile hazırlanmaktadırlar. Özet olarak yineylem araştırmalarının amacı, öğretmenlik beceri ve stratejilerini oluşturmak ve geliştirmektir. Bilimsel sorgulama tekniğini geliştirme modelinin (STGM) amacı, bilimsel sorgulama tekniğini, sorgulama kavramlarını ve becerilerini yinelenen eylemlerle geliştirmektir. İkinci modelin (ÖSGM) amacı ise öğrenme kavramlarını sorgulayarak, yinelenen eylemlerle kavramsal öğrenmede derinleşme ve düşünme becerilerinde gelişme sağlamaktır. Tablo 1. Öğretim ve Sorgulama Becerilerini Geliştiren Yineylem Araştırmaları Döngüsü Yineylem araştırmaları döngüsü 1. Hazırlık aşaması 2. Deneme kayıtları 3. Kayıt deneyimi tartışmaları Birinci döngü 1. Öğretim ve gözlem planlaması 2. Akran öğretimi/ deney-video kaydı 3. Gözlem sonuçlarını tartışmak Takım çalışmalarının açıklaması Gözlem yapma becerileri kazandırılır Hazırlık aşamasında arkadaşlarını kaydeder. Örnek kayıtlar tartışılır ve değerlendirilir, asıl eylem araştırmasına son hazırlıklar tamamlanır. Gözlem yapılacak eylem için, geliştirmeyi planlamak Uygulamayı / öğretimi gözlemlemek Gelişme yetersiz ise ikinci döngünün eylem planlaması İkinci döngü ve üç aşamalı döngülerle geliştirmeye devam. Bu çalışmada örnek olarak sunulan öğretimi geliştirme döngülerinin üçüncü aşamalarında yenilenen öğretim planlarında: (i) Öğretim gözlemlerinde uzman, akran ve özdeğerlendirme verileri analiz edilmekte, (ii) ön ve son test analizlerine bağlı öğrenme kazancı hesaplanmakta, (iii) bilimsel sorgulama testi verilerinin analizleri yapılarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde yineylem araştırmaları ile aşağıdaki konularda örnek eylemleri araştıran yeni modeller tasarlayarak öğretimin kalitesini geliştirmek mümkündür: (i) Ders/laboratuvar yönetim becerilerini geliştirmek, (ii) sunum becerilerini geliştirmek, (iii) ders ve deneylerde aktif katılım faktörünü geliştirmek, (iv) zaman yönetimini ve planlamasını geliştirmek, (v) ders ve laboratuvarda güvenlik önlemlerini geliştirmek, (vi) soru ve sorgulama tekniklerini geliştirmek. Kısaca öğretmen adayları ilk deneylerinde yukarıda açıklanan konularda gözlem yapmış veya gözlenmiş olurlar. İlk deney gösterilerinden sonra ikinci döngüdeki ders/ deney tasarımlarını ve planlarını geliştirmek üzere beklenen ve/veya önerilen alternatif yöntemleri uygulamış olurlar. Nicel Bulgular Bu çalışmanın temel amacı, fizik eğitimi metot dersine kayıtlı öğretmen adaylarının meslek niteliklerindeki gelişmelerinin bilimsel verilere dayanarak açıklanmasıdır. Öğretmen adaylarının ön ve son test skorları Likert ölçeklerinde toplanıp, değişkenler oluşturulduktan sonra, istatistiksel olarak analiz edildiğinde, örnek metot dersinin, öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirdikleri öğrenme kazançları üzerindeki etkinliğine bilimsel olarak da güçlü kanıtlar bulunduğu görülmüştür. Bilimsel sorgulamalı deneysel tasarımları ile öğretmen adaylarının mesleki gelişmelerini test ettikleri anket sonuçları Tablo 2 de gösterilmektedir. Bu amaçla 24 sorudan oluşan beşli likert tipi uyarlanmış bir ölçek kullanılmıştır (Doran ve ark., 2002). Tablo 2. Deneysel Tasarımda Sorgulama Becerilerindeki Gelişmenin Özdeğerlendirmesi Ön test toplam ± std.hata Son test toplam ± std. hata 78,25 ± 13,7 105,25 ± 14,78 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,84 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,82 Gelişme (Etki büyüklüğü) Cohen s d= 1,9 (p<0,001) Pearson r Korelasyonu r = 0,69 (p< 0,001) Bilimsel sorgulamalı araştırma projeleri ile meslek gelişmelerinin test edildiği anket sonuçları Tablo 3 te gösterilmektedir. Tablo 3. Araştırma Projelerinde Sorgulama Becerilerindeki Gelişmenin Özdeğerlendirmesi Ön test toplam ± std.hata Son test toplam ± std. hata 71,96 ± 17,18 103,25 ± 13,8 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,84 Skorların güvenilirlik tahmini Cronbach s α = 0,85 Gelişme (Etki büyüklüğü) Cohen s d= 2,0 (p<0.001) Pearson r Korelasyonu r = 0,71 (p< 0,01) Tablolardan görüldüğü üzere öğretmen adaylarının sorgulama becerilerinde artışlar yaklaşık iki standard sapma ile ölçülen pratik anlamlılık ortaya koymaktadır. Her iki testin skorlarından da %80 üzerinde güvenilirlik tahmininde bulunulabilir. Bu araştırmada uygulanan bilimsel sorgulama test (25 soru, 0-4 Likert değerli, 100 tam puan üzerinden) puanları (Lawson, [1995] ve Flick ve Tomli- 511

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ son [2006] anketlerinden türetilmiş) ile öğretmen adaylarının yüksek öğretim hayatları boyunca devam ettikleri matematik (4 temel matematik dersi), fizik (4 temel fizik dersi), fizik laboratuvar dersleri (6 temel fizik laboratuvar dersi), genel okul ortalamaları ve bu çalışmada sunulan metot dersinden aldıkları son notları (tüm derslerle birlikte 100 tam puan üzerinden) arasında sorgulanan korelasyonel ilişki dereceleri metot dersi, fizik laboratuvar ve genel not ortalamaları ile anlamlı sonuçlar belirtmektedir. Deneysel tasarımda bilimsel sorgulama test puanları ile öğrencilerin başarı notları arasındaki korelasyonal ilişki derecesi en yüksek özel öğretim yöntemleri metot değişkeninde ( r=0,584 ; p<0,01) bulunmuştur. Bakınız Tablo 4. Tablo 4. Korelasyon Matrisi Değişken (Ortalama, standard sapma) Bilimsel Sorgulama (66, 18) Metot Dersi (72, 9) Matematik (58, 6) 1,000 Metot Dersi 0,584** 1,000 Bilimsel Sorgulama Matematik 0,082 0,241 1,000 Fizik Fizik (56, 4) 0,123 0,343* 0,601** 1,000 Fizik 0,431* Laboratuvar (63, 6) Genel Ortalama (60, 8) 0,559** 0,421** 0,577** 1,000 Fizik Genel Laboratuvar Ortalama 0,398* 0,466** 0,554** 0,734** 0,745** 1,000 Notlar: **. Korelasyon 0,01; *. Korelasyon 0,05 için anlamlıdır. Bilimsel sorgulama testindeki varyansı açıklamak üzere, yukarıdaki değişkenler regres edildiğinde (etki büyüklüğünü tahmin eden R 2 = 0,46 ve düzeltilmiş R 2 = 0,35), p<0,05 kriterine göre anlamlı tek değişkenin özel öğretim yöntemleri metot dersi (standard Beta değeri = 0,48; p = 0,01) olduğu görülmüştür. Diğer ders ortalamalarının standard Beta değerleri şu şekilde verilebilir: Matematik (Beta = 0,17; p = 0,37), fizik (Beta = -0,43; p = 0,06), fizik laboratuvar (Beta = 0,31; p = 0,24) ve genel ortalama (Beta =0,04; p = 0,88). Bu sonuçlardan, bir öğrencinin bilimsel sorgulama puanını yaklaşık yarım standard sapma arttırmak için, diğer değişkenler sabit tutulduğunda, metot dersinden bir standard sapmalık başarı kazandırmanın yeterli olduğu sonucu çıkarılabilir. Labaratuvar desteği olmayan teorik fizik derslerinin bilimsel sorgulamayı eksi yönde etkilebileyeceği de bir başka çarpıcı sonuç olarak görülmektedir. Doğrusal regresyon modelinin eğitim araştırmaları kriterleri açısından oldukça başarılı olduğu, açıklanan varyans değerinden söylenebilir. Model denklem 3 te açık haliyle verilmiştir, metot_dersi değişkeni için p < 0.05 tir. Bilimsel_Sorgulama = 0,48*Zmetot_dersi + 0,17*Zmatematik 0,43*Zfizik + 0,31*Zfizik_laboratuvar + 0,04*Zgenel_ortalama (3) Nitel Bulgular Nitel veri analizlerinden, öğretmen adaylarının bilimsel sorgulama test sonuçları yüksek kabul edilebilir olmasına karşın, matematik formülasyonu uygulamaya aktarmakta ve düşünce üretiminde gözlenen performanslarının yetersiz kaldığı görülmüştür. Öğretmen adayları, fizik ve matematik alan bilgilerini eğitim pratiğine dönüştürmekte güçlük ve acemilik yaşamaktadırlar, ancak deney değişkenlerini tanımlayarak bilimsel sorgulama tekniklerinde anlamlı deneyimler kazanmışlardır. Öğretmen adayları, uygulama fırsatı buldukları bilimsel sorgulamalı deney tasarımlarının başlangıcında çok zorlandıklarını ancak bunun çok yararlı olduğuna inandıklarını ifade etmektedirler ve bu derste uygulama fırsatı buldukları alan öğretimi stratejilerinin ve alan öğretimi derslerinin lisans öğretimi düzeyinde başlamasını önermektedirler. Tartışma Öğrenme döngülerini izleyen uzman verilerinin nitel analizlerine göre, öğretmen adayları araştırma probleminin matematik formülasyonunu, ölçme değerlendirme işlemlerine aktarmakta ve ilişkilendirmekte güçlük çekmektedirler. Bu durum özellikle matematiğin yoğunlukla kullanıldığı fizik dersleri için önemlidir (Pratt, 1985). Bu açıdan öğretmen adayları temel matematik bilgilerini geliştirmeye ihtiyaç duymakta ve fen bazlı bilimsel sorgulamada başarı için güçlü bir matematik işlem ve kavram bilgisinin önemi ortaya çıkmaktadır (Aydin ve Delice, 2007; Corlu, Capraro ve Çorlu, 2011). Doğrusal regresyon modeline göre, bilimsel sorgulamanın üniversite eğitiminde metot dersleri dışında etkin uygulanabilirliği sadece fizik labaratuvar derslerinde görülmekte, bu durum fizik dersinin teorik ve uygulama olarak bir bütün olarak öğretiminde eksiklikleri işaret etmektedir. Benzer şekilde matematik derslerinde de bilimsel sorgulama konusuna ağırlık verilip, fen derslerinden faydalanarak branşlar arası iletişim arttırılabilir ve matematiğin soyut doğası fen dersleriyle somut şekilde öğretilebilir (Tchudi ve Lafer, 1996). 512

7 ÇORLU, ÇORLU / Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulamalı Meslek Geliştirme Modelleri Meslekte geliştirme modellerinin uygulanabilmesi için, mesleği geliştiren eylemleri gözlemleyerek önerilerde bulunmak üzere dersi izleyecek ikinci bir alan öğretmenine veya alan eğitimi uzmanına ihtiyaç vardır. Ayrıca bu çalışmada önerilen meslek geliştirme modellerinde gözlem ve araştırmayı planlamak ve bulgularını yorumlayabilmek için alan eğitiminde uzmanlık gerekmektedir. Öğretmen eğitiminde görev alan uzman eğiticilerin bu alanın uzmanlarından seçilmesi, ancak bu sayede özellikle yineylem araştırmalarının geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarının başarısının olumlu etkileneceği öngörülmektedir. Bu açıdan pedagojik alan bilgisinin bilimsel sorgulamaya etkisi ve otantik ortamlarda öğretilmesinin önemi aşikardır (Shulman, 1986; Wu ve Krajcik, 2006). Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, mesleğini geliştirmesi gereken öğretmenlere, alan eğitiminde meslek geliştirme programlarına başvurmaları önerilmeli ve öğretmenler bu konuda desteklenmelidirler (Capraro, Capraro, Parker, Kulm ve Raulerson, 2005). Öğretmen eğitimi akademik kariyer odaklı eğitimcilerle birlikte, profesyonel kariyer odaklı ve öğretmenlik tecrübesi yüksek eğitimcilerin üniversitelerde istihdamı ile de desteklenebilir. 513

8 Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Winter Educational Consultancy and Research Center Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education Mehmet Ali ÇORLU a Istanbul Commerce University M. Sencer ÇORLU Texas A&M University Abstract Scientific inquiry helps students develop critical thinking abilities and enables students to think and construct knowledge like a scientist. The study describes a method course implementation at a major public teachers college in Turkey. The main goal of the course was to improve research and teaching abilities of prospective physics teachers (N=48) by developing scientific inquiry skills. The impact of the course was measured in two-folds: (a) The results obtained from pre- and post-course scientific inquiry self-evaluations of student teachers, which showed a statistically significant improvement, (b) independently measured scientific inquiry levels, which were found highly correlated with student grades from practical courses. Qualitative data indicated that the student teachers were having difficulties in applying mathematical formula into physics applications. Key Words Professional Development Models, Physics Education, Teacher Education, Action Research, and Scientific Inquiry. Scientific inquiry based classroom activities help students develop critical thinking skills and enable them to construct knowledge like a scientist (Schneider, Krajcik, Marx, & Soloway, 2002). A strong foundational understanding of scientific inquiry has positive effects on both student achievement and attitudes towards mathematics and science (Anderson, 2002). Therefore, scientific inquiry is widely accepted as an effective instructional practice to teach science in today s classrooms and teachers need to excel in guiding their students to construct knowledge like scientists (National Research Council, 1996, 2000). The success of professional development of student teachers depends on the balance between theoretical and practical teaching applications offered a Mehmet Ali ÇORLU, Ph.D., is a Professor of Physics Education. His research interests include teacher education, scientific inquiry models, and professional development of physics and mathematics teacher education. Correspondence: Prof. Mehmet Ali ÇORLU, Istanbul Commerce University, Faculty of Sciences, Department of Mathematics, Istanbul/Turkey. m.ali. Phone: in teacher education programs (National Science Teachers Association [NSTA], 1990, 2004, 2006). To achieve this balance, two common learning strategies are used to develop teaching abilities: action research and learning cycle. The student teachers use action research approach to improve their teaching in the classroom, whereas learning cycle helps them utilize teaching knowledge in the mental domain and helps student teachers understand the science concepts in depth by authentic handson activities (Elliot, 1993; Hopkins, 1993; Lawson, 1995; Stenhouse, 1975). Both strategies are at the core of the models developed in this study and they guide the implementation of the methods course. Thus, the main problem of the study was to describe the methods course in a physics teacher education program at a Turkish university and to determine its effectiveness in terms of student teachers selfevaluations of their teaching and independent assessment of their scientific inquiry levels. Specifically, the study investigated whether scientific inquiry levels of the participants were statistically significantly regressed by their grades in theoretical and practical teacher education courses.

The Effect of Cooperative Learning on the Learning Approaches of Students with Different Learning Styles

The Effect of Cooperative Learning on the Learning Approaches of Students with Different Learning Styles Eurasian Journal of Educational Research, Issue 59, 2015, 17-34 The Effect of Cooperative Learning on the Learning Approaches of Students with Different Learning Styles Esma ÇOLAK Suggested Citation: Çolak,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2)

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKEM KURULU (Cilt 9, Sayı 2) ii ISSN: 1303-0493 ISSN: 1303-0493 Abant İzzet Baysal Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Abant İzzet Baysal University JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION Sahibi (Fakülte Adına): Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

The Effects of Reading-Writing-Presentation and Group. Investigation Methods on Students Academic Achievements. in Citizenship Lessons

The Effects of Reading-Writing-Presentation and Group. Investigation Methods on Students Academic Achievements. in Citizenship Lessons The Effects of Reading-Writing-Presentation and Group Investigation Methods on Students Academic Achievements in Citizenship Lessons Ufuk ŞİMŞEK 1 ABSTRACT Citizenship education requires learner-centered

Detaylı

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos *

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1 Logical Thinking and Cognitive Development Levels of Pre-service Science Teachers 1 Selda BAKIR 2 & Esra ÖZTEKİN-BİÇER 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine logical thinking and cognitive development

Detaylı

THE INTEGRATION OF INNOVATIVE NEW MEDIA TECHNOLOGIES INTO EDUCATION: FATIH PROJECT IN TURKEY AND ISTE S TEACHER STANDARDS

THE INTEGRATION OF INNOVATIVE NEW MEDIA TECHNOLOGIES INTO EDUCATION: FATIH PROJECT IN TURKEY AND ISTE S TEACHER STANDARDS THE ITEGRATIO OF IOVATIVE EW MEDIA TECHOLOGIES ITO EDUCATIO: FATIH PROJECT I TURKEY AD ISTE S TEACHER STADARDS Eda Caglar Kadir Has University Abstract ew media switching the paradigms of traditional education

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinlikleri Üzerinde Düşünme Süreçleri

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Model Oluşturma Etkinlikleri Üzerinde Düşünme Süreçleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Güz/Autumn 2953-2970 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL

A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 131-144 A LONGITUDINAL STUDY OF EFFECTS OF EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO ON READING SKILL Ali GÖKSU Department of English Language Teaching, Gazi University,

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

www.joucer.com h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer

www.joucer.com h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer ISSN : 2148-2896 JCER Bilgisayar ve Eğitim Cilt / Volume : 3 Sayı / Issue : 5 h p://dergipark.ulakbim.gov.tr/jcer JOURNAL OF COMPUTER AND EDUCATION RESEARCH BİLGİSAYAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN:

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 321-342 The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students Development of Scientific Attitudes

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Technology Integration into Teacher Preparation: Part 1 Current Practice and Therotical Grounding for Pedagogical Renewal

Technology Integration into Teacher Preparation: Part 1 Current Practice and Therotical Grounding for Pedagogical Renewal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 2,Ağustos 2010,Sayfa 209-228 Technology Integration into Teacher Preparation: Part 1 Current Practice and Therotical Grounding for Pedagogical

Detaylı

Bayburt University Journal of Education Faculty. Bayburt Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU

Bayburt University Journal of Education Faculty. Bayburt Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt University Journal of Education Faculty Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Editör: Yrd. Doç. Dr. Esen TAŞĞIN Yayın Kurulu: Prof. Dr. Ali

Detaylı

CONTENTS. REVIEWERS of the 54th ISSUE 54. Sayı Hakemleri. İçindekiler. Reviewers of 54th Issue:

CONTENTS. REVIEWERS of the 54th ISSUE 54. Sayı Hakemleri. İçindekiler. Reviewers of 54th Issue: CONTENTS İçindekiler Developing a Scale for Constructivist Learning Environment Management Skills M. Cevat Yıldırım...1-18 Preservice Teachers Intercultural Competence: A Comparative Study of Teachers

Detaylı

Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count?

Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Matematik Öğretimine Bakışları: Çevrimiçi Öğrenme Deneyimi Bakış Açısını

Detaylı

*sgonen@dicle.edu.tr, *skocakaya@dicle.edu.tr, **cinan@dicle.edu.tr

*sgonen@dicle.edu.tr, *skocakaya@dicle.edu.tr, **cinan@dicle.edu.tr THE EFFECT OF THE COMPUTER ASSISTED TEACHING AND 7E MODEL OF THE CONSTRUCTIVIST LEARNING METHODS ON THE ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS Selahattin GÖNEN*,. Serhat KOCAKAYA*, Cemil İNAN

Detaylı