Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması"

Transkript

1 954 ÖZ Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin Kalite Algılamaları ve Ege Bölgesi Uygulaması Quality Perceptions of Travel Agency Managers: A Study in The Aegean Region Yüksek Lisans Tezi Master of Science Alper ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Dokuz Eylul University, Institute of Social Science, Department of Tourism Management, Turkey E mail: Danışman / Supervisor: Özkan TÜTÜNCÜ, Ph.D. Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylul University Turkey Kabul tarihi: 29 Nisan 2005 Date of acceptance: April 29, 2005 Turizm endüstrisinde, seyahat acentelerinin kaliteli hizmet sunmaları turizm merkezlerinin rekabet edebilirliklerini belirlemektedir. Seyahat acenteleri, bir turist için en uygun turizm merkezini seçerek ve turistin tatil deneyiminden mümkün olduğunca memnun ayrılmasını sağlayacak düzenlemeleri yaparak, turistin bir daha o turizm merkezine gelmesini sağlayabileceklerdir. Ayrıca, kendilerini kaliteli hizmet sunumuna adayan seyahat acenteleri, ortaklaşa çalıştıkları otellerden, restoranlardan, ulaştırma işletmelerinden, diğer seyahat acentelerinden vb. kaliteli hizmet sunmalarını isteyecekler ve bu işletmeleri kendileriyle çalışma yolunda kaliteli hizmet vermelerinde zorunlu bırakacaklardır. Bu nedenle, Türkiye deki seyahat acentelerinin hizmet kalitelerinin belirlenmesi yaşamsal öneme sahiptir. Hizmet kalitesinin belirlenmesinde, yönetim ve çalışanların görüşlerinden çok, müşterilerin görüşlerine önem verilmektedir. Bununla birlikte, seyahat acenteleri yöneticilerinin de ilgili oldukları sektörün kalitesini nasıl değerlendirdiklerini bilmek, Türkiye deki seyahat acentelerinin hizmet kalitelerini geliştirebilmeleri için hangi konularda/boyutlarda öncelikli adımların atılmasının ortaya konulması açısından konuya farklı bir bakış açısı getirecektir. Bu çalışma kapsamında, Ege Bölgesi ndeki seyahat acenteleri yöneticilerinin, Türkiye deki seyahat acentelerinin hizmet kalitesi algılamalarını SERVQUAL ölçeğiyle belirlemek, hem SERVQUAL ölçeği ile hem de seyahat acentelerinin kalite geliştirme çabaları ile ilgili öneriler getirmek amaçlanmaktadır. Hizmet kalitesi ölçümündeki öncü teknik SERVQUAL ölçeğidir. SERVQUAL ölçeği, hizmet kalitesini beş boyut çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu boyutlar, fiziksel olanaklar, güvenilirlik, güvence, isteklilik ve duyarlılıktır. SERVQUAL ölçeği ile cevaplayıcıların ilgili boyutlardaki beklentileri ve algılamaları ölçülmekte, beklenti değerlerinin algı değerlerinden çıkarılmasıyla elde edilen fark değerleri yorumlanmaktadır. Bu araştırmanın temel varsayımı, Ege Bölgesi ndeki seyahat acenteleri yöneticilerinin Türkiye deki seyahat acentelerinin hizmet kalitelerini değerlendirebilecekleridir. Bu bağlamda, Ege bölgesindeki seyahat acenteleri yöneticilerinden, Türkiye deki seyahat acentelerinin hizmet kalitelerini değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmada kullanılan, hizmet kalitesinin beş boyutunu kapsayan 22 maddelik SERVQUAL ölçeği maddeleri, Bigne ve arkadaşları tarafından, delphi tekniğiyle seyahat acentelerine uyarlanmış şekliyle araştırmada yer almıştır. 228 kullanılabilir verinin %53,5 i Muğla, %29,8 i İzmir ve %16,7 si Aydın illerinden elde edilmiştir. Fark değerlerinin güvenilirlik analizi sonucu, seyahat acentelerine uyarlanmış olan SERVQUAL ölçeğinin α değeri.91 olarak gerçekleşmiştir. Fark değerlerinin faktör analizi sonucunda beş boyuta ulaşılmıştır. Bununla birlikte, SERVQUAL ölçeğini oluşturan boyutların maddeleri her zaman bir araya gelmemişlerdir. Diğer bir deyişle, maddeler her zaman ilgili oldukları boyutları oluşturmamışlardır. Bu, SERVQUAL ölçeğinin alan yazınında belirtilen sorunlarından birisidir. Araştırmada analizler, hizmet kalitesi alan yazınında kabul edilen, SERVQUAL ölçeğinin beş boyutu bazında gerçekleştirilmiştir. Seyahat acenteleri yöneticilerinin hizmet kalitesi boyutları için belirttikleri ortalama beklenti değerleri en yüksek güvenilirlik boyutu için olmuştur. Onu sırasıyla güvence, fiziksel olanaklar, isteklilik ve duyarlılık izlemiştir. Beklenti değerleri ile algı değerleri kar

2 Alper Aslan şılaştırıldığında, tüm maddeler ve boyutlar için beklenti değerleri algı değerlerinden yüksek olmuştur. Beklentiler ile algılamalar arasındaki anlamlılık düzeyi <.001 dir. Beklenen hizmet ile algılan hizmet arasındaki en büyük fark sırasıyla, fiziksel olanaklar, güvenilirlik, güvence, isteklilik ve duyarlılık boyutları için ortaya çıkmıştır. Yöneticilerin beklentileri hiçbir hizmet kalitesi boyutu ve ilgili boyut altındaki maddeler için karşılanamamıştır. Fiziksel olanaklar boyutu dışında diğer boyutlar için, beklenen hizmet ve algılan hizmet arasındaki boşluk, boyutların ortalama beklenti değerleri ne kadar yüksekse, o kadar büyük olmuştur. Fiziksel olanaklar dışındaki boyutlar için, seyahat acenteleri yöneticileri boyutları ne kadar önemli değerlendirmişlerse, ilgili boyutlar için Türkiye deki seyahat acentelerinin kaliteleri beklentilerin o kadar altında kalmıştır. Fiziksel olanaklar boyutunun en fazla beklenti ortalama değerine sahip olmaksızın, beklenen ve algılanan hizmetin karşılaştırılmasında en fazla farka sahip olması, Türkiye deki seyahat acentelerinin bu boyut için gerçekten de yetersiz kaldıklarının bir göstergesidir. Türkiye de ilk defa seyahat acenteleri yöneticilerine uygulanan SERVQUAL ölçeği, yüksek güvenilirlik değerine sahip olmasına karşın, alan yazınında belirtilen aynı boyutlara ulaşamama sorununu, bu araştırmada da kendisini göstermiştir. SERVQUAL ölçeği boyutlarının açıklığı ve belirginliği tartışmaya açıktır. Bu nedenle, seyahat acentelerine yönelik, boyutları daha belirgin yeni ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülmelidir. Çünkü seyahat acentelerinin hizmet kalitelerinin belirlenmesi için kullanılacak bir ölçekte, her zaman aynı boyutların ortaya çıkmaması ya da ilgili maddelerin aynı boyutlara yüklenilmemeleri, yöneticilerin kalite geliştirme çabaları ve ilgili boyutlar için karar almalarını zorlaştıracaktır. Anahtar sözcükler: Seyahat acenteleri, hizmet kalitesi, SERVQUAL ölçeği, Türkiye. ABSTRACT In the tourism industry, the high level of service quality provided by travel agencies determine the competitiveness of destinations. Travel agencies can make tourists to revisit the destination by selecting the appropriate destination and making the necessary arrangements that would result in tourist satisfaction. Besides, travel agencies devoted themselves to high quality service offerings expect the same practice from their partners (hotels, restaurants, transportation companies, other travel agencies etc) as well and make these companies to serve high quality services to keep on partnership. Hence, it is vital to determine the service quality of travel agencies in Turkey in this respect. More importance is given to customers evaluation of service quality rather than managers and employees perspective. However, to better understand the service quality evaluation of travel agencies, managers may bring a different perspective to the topic in indicating in which issues/dimensions should prior steps must be taken to improve the service quality of travel agencies in Turkey. In the scope of this study, it is aimed to determine the service quality of travel agencies in Turkey from the perspective of managers perceptions, who operate in the Aegean region, by applying the SERVQUAL scale and to provide suggestions both for the use of SERVQUAL scale and quality management efforts of travel agencies. The leader technique in measuring service quality is the SERVQUAL scale. This scale evaluates service quality from five dimensions: tangibles, reliability, assurance, responsiveness and empathy; and measures respondents service quality expectations and perceptions with relevant dimensions and difference scores, obtained by subtracting expectation scores from perception scores, are interpreted. The main assumption of this research is that managers of travel agencies can evaluate service quality of travel agencies in Turkey. The 22 SERVQUAL scale items comprising the five dimensions of service quality used in the research were adapted to the travel agency context in line with the work of Bigne et al. Of the 228 useable data, %53.5 obtained from Mugla, %29.8 from İzmir, %16.7 from Aydin. The reliability of the SERVQUAL scale adapted to travel agencies emerged at.91. The factor analysis of difference scores yielded five dimensions. However, the items of SERVQUAL dimensions did not compose dimensions they are related to. This is one of the problems of SERVQUAL scale indicated in the literature. In the research, the analysis were done under the assumption that all of the SERVQUAL items loaded to the factors they are expected to. The reliability dimension had the highest average expectation score. Reliability was followed by assurance, tangibles, responsiveness and empathy respectively. All of the expectation scores were higher than perception scores for all items and dimensions. The significance between expectations and perceptions was.001. The largest difference between expected and perceived service was for tangibles, reliability, assurance, responsiveness and empathy dimensions respectively. Managers expectations could not be met by any of the items or dimensions. Except for tangibles dimension, the rest of other dimensions had

3 Alper Aslan 957 larger differences between expected and perceived service when they had higher expectation scores. The tangibles dimension had the largest difference between expected and perceived service although it was the third highest expectation score. This shows that travel agencies in Turkey are weakest in tangibles dimension. The SERVQUAL scale was applied to the travel agency context in this study. Although it showed high reliability, dimensionality problem of the scale indicated in the literature was also common in this study. The clarity and specificity of the SERVQUAL scale dimensions is upon debate. For this reason, new measurement techniques for travel agencies which have clear dimensions should be developed. Because the inconsistency of dimensions or loadings of items to their dimensions of a tecnique, used to evaluate service quality of travel agencies, will make managers efforts to improve quality and to take decisions with the relevant dimensions more difficult. Keywords: travel agencies, service quality, SERVQUAL scale, Turkey.

4 Ceren Ataman 959 ÖZ Seyahat Acenta Yöneticilerinin Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler (SWOT Analizi) ve Stratejiler Bakımından İnternet Algıları: Ege Bölgesi Örneği The Internet Perceptions of Travel Agency Managers in the Viewpoint of Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT Analysis) and Strategies: Example of Aegean Region Yüksek Lisans Tezi Master of Science Ceren ATAMAN Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Anabilim Dalı Adnan Menderes University, Institute of Social Science, Department of Tourism, Turkey E mail: Danışman / Supervisor: Murat HANÇER, Ph.D. Adnan Menderes Üniversitesi / Adnan Menderes University Turkey Olası tamamlanma tarihi: Aralık 2006 Expected date of acceptance: December, 2006 İnternet, dünyanın pek çok yerinden milyonlarca kişi ve organizasyonun katıldığı bilgisayarlar arası bilgi transferini gerçekleştiren bir bilgisayar ağı olarak tanımlanmaktadır (Williams, Barcombe, Brenner ve Green 1996 atıf Birkan 1998: 29). İnternet in global bir gerçeklik olduğu günümüzde (Murphy vetan 2003), 2000 yılı itibariyle dünyada 413 milyon, 1995 yılında 45 milyon, 2003 yılında 814 milyon İnternet kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir yılının Nisan ayında resmi olarak global İnternet dünyasının bir parçası olan Türkiye de ise, İnternet kullanıcılarının tam sayısını bilmek mümkün değildir. Taylor Nelson tarafından hazırlanan 3. Dünya E Ticaret raporuna göre, Türkiye de İnternet kullanı cılarının oranı 2001 de %16 iken, 2002 de %20 ye ulaşmış ve ülkemiz %20 %40 lık kulanım payıyla orta seviyede kullanan 37 ülke arasından 24. sırada yer almıştır (Özturan ve Roney 2004:259). Türkiye deki İnternet kullanımı giderek artmaktadır. Bilgi teknolojilerinin ve İnternet in hızlı gelişimi, Turizm ve seyahat sektöründe de birçok sektörde olduğu gibi köklü değişikliklere yol açmıştır. Seyahat ve turizm endüstrisi, İnternet in sunduğu yararları aracı olarak kullanmaya elverişli bilgi yoğunluklu ve çok karmaşık yapıda bir endüstridir (Heung 2003:112). Müşteriler soyut olan seyahat ürün ve hizmetlerini almadan önce detaylı bilgi edinmek isterler. Bu açıdan bakıldığında; sürekli ulaşılabilen, zengin ve güncel bilgi sunan İnternet in bu alandaki yeri ve önemi giderek artmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında, bilgisayarın 1950 lerdeki seyahat sektörüne elverişli ve hızlı bir sistem olan Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri (Zhou 2004) ile hızlı girişi, günümüzde varolan bilgisayar teknolojisi ile seyahat acentalarındaki işlemlerin en iyi şekilde, en kısa zamanda, en az maliyetle ve kesin konfirmeli olarak gerçekleşmesine olanak tanıyan Global Dağıtım Kanalları ile devam etmiştir (Birkan 1998; Perberton vd. 2001). Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmelerden dolayı, 1985 lerde seyahat acentasız seyahat etmenin mümkün olmadığı inancı (Zhou 2004) yerini, müşterilerin kendi bilgisayarlarını kullanarak sistemlere ulaşabilmeleri, aynı hizmeti doğrudan satın alabilme (Birkan 1998; Alamdari 2002) inancına bırakmaktadır. Seyahat ve turizm endüstrisindeki e ticaret ve İnternet araştırmaları genellikle müşteri perspektifi ve web sitelerinin gelişimi odaklıdır. Çok azı, seyahat ve turizm sektöründe seyahat acentaları ve yönetici bakış açısıyla e ticareti geliştirmeye yönelik ve özellikle de e ticaret uygulama engelleri üzerinedir (Heung,2003:112). Bu çalışma, seyahat literatüründeki var olan boşluğu doldurma amaçlıdır. İnternet in ve Bilgi teknolojilerinin ülkemizdeki seyahat acentalarına etkisini araştıran uygulamalı çalışmaların sayıca azlığından hareketle, bu araştırmada literatürde var olan İnternet etkilerini göz önüne alarak, örneklem içerisindeki seyahat acenta yöneticileri tarafından üstünlük zayıflık fırsat tehdit algılarını incelemek ve tanımlamak, ortaya çıkacak sonuçlara göre stratejiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu stratejiler, günümüzde seyahat acentalarının varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabeti daha iyi karşılayabilmeleri açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu araştırmada, literatür taraması ve kavramsal çerçevenin oluşturulmasını takiben, İnternet in ve Bilgi teknolojilerinin seyahat sektörüne etkileri swot (üstünlükler zayıflıklar fırsatlar tehditler ) analizi yöntemiyle irdelenmesi

5 960 Ceren Ataman 961 hedeflenmektedir. Hem iç ve dış çevrelerin analizi hem de karar verme sürecinde destek sağlayan sistematik bir yaklaşım için kullanılan bir araç olarak tanımlanan (Kajanus vd 2004:499) swot analizinde, Weihrich ve Heinz (1982) çalışmasında bahsedilen 4 eşleşme temel alınacaktır: maxi maxi (üstünlüklerfırsatlar), maxi mini (üstünlükler, tehditler), mini maxi (zayıflıklar, fırsatlar) ve mini mini (zayıflıklar, tehditler) (Lee ve Lo 2003: 606). Analiz süreci, iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, yapılan sınıflandırma sonucunda hazırlanan soru listesiyle, İnternet ve bilgi teknolojileri gelişimlerinin seyahat acenta yöneticileri bakış açısıyla tehditler, fırsatlar, zayıflık ve üstünlük algıları incelenecektir. Soru listesi, Ege Bölgesi seyahat acenta yöneticilerine uygulanacaktır. Bir kısmı elle diğer kısmı da e posta yoluyla gönderilecektir. İkinci aşamada yine seyahat acenta yöneticileriyle görüşme tekniği kullanılarak stratejiler geliştirilecektir. Verilerin analizinde SPSS 13.0 programı kullanılacaktır. Anahtar sözcükler: Seyahat acentaları, internet, SWOT analizi, Türkiye. ABSTRACT Internet is being defined as a computer web which manages data transfers between the computers of millions of people and organizations from all over the world (Williams, Barcombe, Brenner and Green 1996 reference Birkan 1998:29). Turkey officially became a part of the Global Internet in April In spite of the fact that it is very hard to find information about the actual use of the Internet in Turkey, according to the third Global e trade report based on the survey among 37 countries, the percentage of the Internet users in Turkey has increased from 16% in 2001 to 20% in In their classification, countries with 20% and 40% of Internet penetration are considered in the middle level, and Turkey, wich falls into this category, has been rated as 24th among a total of 37 countries (Özturan and Roney 2004:259). The Internet usage in Turkey is increasing everyday. The fast evolution of information technologies and Internet has given rise to fundamental changes in the tourism and travel industry as it has in many sectors. Travel and tourism is a fragmented industry and an information oriented business, which makes it receptive to the benefits that the Internet offers (Heung, 2003:112). The fast entrance of the computer to the travel sector in 1950 s has begun with the Computerized Reservation Systems which offers convenient and fast services to its users. Later on, the Global Distribution Channels has allowed travel agencies with an ability to diminish the costs and decrease the time spent in confirmation process (Birkan 1998; Perberton etc. 2001). Due to the fast improvements in computer technology, the belief of impossibility to travel without a travel agency (Zhou 2004), is leaving its place to the belief of customers reaching to the systems using their own computers and buying the same service directly. The costumer and the improvement of web site generally is the focus of e commerce and Internet researches in the travel and tourism industry. A few of them are on the base of improving e commerce with the point of view of travel agencies and managers in the travel and tourism industry (Heung, 2003:112). This study aims to complete the existing gap in the travel and tourism literature. From the starting point of the lack of practical studies researching the effects of Internet and information technologies on the travel and tourism industry, it is aimed to examine and define the strengths weaknesses opportunities threats perceptions from the side of travel agency managers and to develop strategies with respect to the results. These strategies are vital for travel agencies for their existence and for their survivor in the fierce competition. This study aims to examine the effects of Internet and information technologies in the travel agents by conducting SWOT (strengths weaknesses opportunities threats) analysis. Weihrich and Heinz s (1982) study will be taken as the base of the SWOT analysis. This study has utilized a systematic approach in the decision and analyzing process of internal and external environment (Kajanus etc. 2004:499). The analysis has been done by using a method by mixing strengths, opportunities, weaknesses and the threats in the following manner; maxi maxi (strengths opportunities), maxi mini (strengths threats), mini maxi (weaknesses opportunities) and mini mini (weaknesses threats) (Lee and Lo, 2003:606). The analysis process will be held in two stages. At the first stage, threats, opportunities, weakness and strengths perceptions of the Internet and information technology improvements will be examined by conducting interviews with travel agency managers. A questionnaire distribution will follow this process. At the second stage, the strategies will be developed by using interview techniques with travel agency managers. SPSS 13.0 program will be used in analyzing the data. Keywords: travel agencies, Internet, SWOT analysis, Turkey.

6 Özlem Aydoğdu 963 ÖZ Farklı Turistik Belgeli Otel İşletmelerinde Konaklayan Turistlerin Profilleri Birbirinden Farklı mı? (Erzurum İlinde Kış Turizmi ile İlgili Bir Uygulama) Are the Profile of Tourists Staying at Different Hotels also Different? Yüksek Lisans Tezi Master of Science Özlem AYDOĞDU Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Kocaeli University, Institute of Social Science, Department of Management, Turkey E mail: Danışman / Supervisor: Hamdi İSLAMOĞLU, Ph.D. Kocaeli Üniversitesi / Kocaeli University Turkey Olası tamamlanma tarihi: Eylül 2006 Expected date of submission: September, 2006 Bir hizmet sektörü olan turizm, turistlere farklı yönlerden hizmet sunan konaklama, ulaştırma, seyahat, yiyecek içecek, rekreasyon ve diğer hizmet (halı kilim, kuyum, hediyelik eşya v.b.) işletmeleri gibi farklı işletmelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir sektördür. Bu işletmelerden konaklama işletmelerinin içerisinde yer alan otellerin temel amacı müşterilerini en iyi şekilde ağırlayarak, onların barınma, yeme içme, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ülkemizde kültür ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan Erzurum ilinde de turistlere hizmet veren farklı turistik belgeli dokuz adet otel işletmesi bulunmaktadır. İlde kış (kayak) sporları açısından önemli bir yer olan Palandöken Kayak Merkezi bulunmakta ve bu kayak merkezi özellikle son yıllarda başta günübirlikçi ve tatilci Türk turistler olmak üzere yabancı turistler tarafından da yoğun talep görmektedir. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi gibi turistik yönden çekiciliği olan bir yere gelen turistlerin demografik ve ekonomik yönlerden profillerinin bilinmesi otel işletmelerine ekonomik güç, prestij, tercih edilebilirlik gibi rekabet açısından üstün ayrıcalıklar tanıyacaktır. Elbette ki her bir müşterinin özelliğine göre hizmet sunulması mümkün değildir ancak hedef pazarı belirlerken hemen aynı özelliklere sahip olan müşterileri pazar bölümleme kriterleri kullanılarak etkin bir pazar bölümlendirmeye tabi tutmak ve bu konuda hizmet sunmak pazarlama açısından en doğru yoldur. Yukarıda sayılan nedenlerle böyle bir çalışma yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Bu araştırma, farklı turistik belgeli otel işletmelerinde konaklayan turistlerin profillerinin farklı olup olmadıklarını, farklı iseler hangi demografik özellikler açısından farklı olduklarını belirleyerek otel işletmelerinin yönetimine etkin bir pazar bölümlendirme yapılması konusunda fayda sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı; Erzurum ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde kış turizmi amaçlı konaklayan turistlerin profilleri bakımından farklı olup olmadıklarını, farklı iseler hangi demografik özellikler bakımından farklı olduklarını belirlemektir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren farklı turistik belgeli otel işletmelerinde konaklayan turistlerin profillerini belirlemek geniş çaplı bir araştırma olacağından ve maddi ve manevi açıdan araştırmamızın sınırlarını aşacağından araştırmamız sadece Erzurum ilindeki otel işletmeleri ile sınırlı tutulmuştur. Bu araştırmadan beklenen yarar, farklı yıldızlara sahip otel işletmelerinin pazar bölümlendirme faaliyetlerini hangi eksenler üzerine oturtabileceklerine yol göstermektir. Erzurum ilinde Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 2005 yılı sonu itibariyle alınan son verilere göre biri beş yıldızlı, ikisi dört yıldızlı, ikisi üç yıldızlı, üçü iki yıldızlı ve biri bir yıldızlı olmak üzere toplam dokuz adet otel işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelere kış (kayak) turizmi için gelen yerli ve yabancı turistlere profillerinin belirlenmesi amacıyla sezonunun en yoğun yaşandığı Şubat ve Nisan ayları arasında, çoğunluğu kapalı uçlu sorulardan oluşan 22 (yirmi iki) adet anket sorusu sorulacak ve elde edilecek veriler SPSS for Windows 11.5 istatistiki yöntemiyle analiz edilerek sonuçları yorumlanacaktır. Araştırma, farklı yıldızlara sahip otel işletmelerinde konaklayan turistlerin birbirlerinden başta demografik özellikler ve ekonomik güç açısından farklı oldukları varsayımı ile gerçekleştirilmektedir. Anahtar sözcükler: Hizmet pazarlaması, konaklama işletmeleri, turist profili, pazar bölümlendirme, Erzurum, Türkiye. ABSTRACT

7 964 Tourism is a service industry consisting of different sub industries providing different aspect of services to tourists such as; a accomadation, tranportation, food beverage, recreation and other services (carpet rug, jewellery, souvenir, etc.) The basic purpose of hotels is to host their guests perfectly and provide their needs such as accomadation, food beverage, resting and entertainment. Erzurum, an important city for culture and tourism, has nine kind of hotels and carrying different proporties. For example, the Palandöken Ski Resort which has an important place in winter tourism is located in this city and this ski resort is demanded mainly by daily visitors. To know the culturel and demografic features of tourists coming to the Palandöken Ski Resort gives advantages to the hotels about economical power, prestige, and preference in marketing. Surely, it is impossible to serve each customer according to its feature, but while determining target marketing, it is a true way to consider tourists features similiar to each other and serve in this way. It is needed to carry out such a study because of the reasons mentioned above. This research will give advantage about making an effective marketing classification by determining the profile of tourists, staying at hotels which have different tourism certificates or grades. The research is only restricted with those hotels in Erzurum due to limited amount of time and financial sources. There are nine hotels in Erzurum; one five star hotel, two four star hotels, two threestar hotels, three two star hotels and one one star hotel according to the latest data taken from the local tourism office in These hotels will be surveyed with 22 questions in order to determine the profile of their visitors. The research will be evaluated on the basis of several assumptions that tourists staying at different star hotels are different according to their socio demographic characteristics. Keywords: service marketing, tourist profiles, hospitality industry, market segmentation, Erzurum, Turkey.

8 966 ÖZ Turizm İşletmelerinde Çalışanlara Yapılan Yıldırma Davranışları Mobbing Behavior in the Tourism Industry Yüksek Lisans Tezi Master of Science Osman ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Mersin University, Institute of Social Science, Department of Tourism and Hotel Management, Turkey E mail: Danışman / Supervisor: Mustafa TEPECİ, Ph.D. Mersin Üniversitesi / Mersin University Turkey Kabul tarihi: 24 Ağustos 2005 Date of acceptance: August 24, 2005 Konaklama sektöründe işgörenler, sunulan hizmetin en önemli parçasıdır. İşgörenlerin iş ortamındaki psikolojik durumu, hizmetin başarısını etkilemekte ve bu başarının sürekliliğini sağlamaktadır. Günümüzde turizm endüstrisindeki işgörenler, iş ortamındaki diğer iş arkadaşlarıyla çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar küçük, önemsiz, sıradan olmasına rağmen, belirli bir zamana yayıldığında ve belirli sürelerde tekrar edildiğinde şiddeti giderek artmaktadır. Bu durum, yıldırmanın yavaş ama çok etkili bir şekilde oluştuğunu göstermektedir. Yıldırma, bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik bir biçimde, düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terördür. Yıldırma, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, günümüzde birçok sektörde yaşanmaktadır. Bu çalışmada, turizm endüstrisinde konaklama işletmelerinde çalışan personelin iş ortamında yaşadığı yıldırma boyutu görgül (empirical) olarak incelenmiş tir. Son yıllarda, yıldırma konusu yönetim alanında önem kazanmasına rağmen, Türkiye de özellikle turizm sektöründe pek denenmemiş bir konudur. Bu araştırma, (1) Turizmde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan personelin yıldırma boyutu, (2) Yıldırma faktörlerinin, işgörenin iş tatmini seviyesine etkisi, (3) Yıldırma faktörlerinin, işgörenin işte kalma niyeti eğilimi üzerine etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Türkiye deki turizm işletmelerinde yıldırma eylemlerinin boyutunu ölçmeye yarayacak veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Leymann ın tipolojisinde (Leymann Inventory of Psychological Terrorization LIPT: Leymann, 1990) bulunan kırk beş maddeye ek olarak onbeş madde daha eklenerek oluşturulmuştur Anket çalışması taslak olarak daha önce, çeşitli turizm işletmelerinde çalışmış 200 turizm öğrencisi üzerinde denenmiştir. Anket, daha sonra analiz edilmiştir. Anketin bazı maddeleri elenerek ve değiştirilerek son halini almıştır. Araştırma, alan araştırması olarak planlanarak konaklama işletmelerinde çalışan personellere uygulanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen yıldırma faktörlerini ölçeğinin güvenirlik ve geçerliliği test edilmiştir. Araştırma, Batı Akdeniz, Kapadokya ve Bodrum bölgelerinde faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı 12 otel işletmesinde çalışan toplam 328 işgörenden toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, işgörenler iş ortamında etkileyen yıldırma faktörleri olarak, Yaşam Kalitesi ve Mesleki Duruma Saldırı, İtibara Saldırı, Sağlığa Saldırı, İş Arkadaşları Tarafından Tehditler ve Negatif İçerikli İletişim, Sosyal İlişkilere Saldırı ve Etnik Köken ve Dini Görüşle Alay Etme olarak belirlenmiştir. Daha önceki araştırmalarda Leymann(1990) tipolojisine uyan ilk beş faktör dışında, Etnik Köken ve Dini Görüşle Alay Etme faktörü ayrı bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın önemli bir sonucu ise, yıldırma faktörlerinin çalışan personelin iş tatminine ve işte kalma niyeti eğilimine etkileridir. Yıldırma faktörleri ile iş tatmini arasında negatif yönlü korelasyon vardır. Personele işletmede bilinçli veya bilinçsiz şekilde yıldırma uygulandıkça, personelin iş tatmini azalmaktadır. Aynı zamanda personelin işte kalma niyeti ile iş tatmini arasında da olumlu yönde ilişki vardır. Personel işinden tatmin oldukça, işte kalma niyeti de artmaktadır. Araştırma bulgularıyla, yıldırma boyutu düşük seviye çıkmıştır. Son üç ay içerisinde Leymann Tipolojisindeki ve daha sonra eklenen yıldırma davranışlarına maruz kalma boyutu incelendiğinde, 99 kişi (%30.2) yıldırma eylemlerine maruz kalırken, 229 kişi (%69.8) kişi maruz kalmamaktadır. Genelde işyerlerinde yapılan yıldırma davranışları, yaşam kalitesine ve mesleki duruma saldırı ve iş arkadaşları tarafında tehditler ve negatif içerikli iletişim şeklindedir. Personelin yaşı ile yıldırma boyutu arasındaki ilişki ters yöndedir. Personelin yaşı arttıkça, yıldırma boyutu etkisini azaltmaktadır. Yiyecek içecek departmanında çalışan personellerin,

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ

BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ BURÇİN CEVDET ÇETİNSÖZ E-Posta Adresi cetinsoz@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3248142787-5067722371 3248144579 MEÜ.ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 33640 ANAMUR Öğrenim Durumu Doktora 2007-2011

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Doğu Karadeniz Kültürel Mirasının Turizmde Yeterince Kullanılamaması Sorununa Seyahat Acenteleri Perspektifinden Bir

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı TÜRKĐYE DE FAALĐYET GÖSTEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL ĐŞLETMELERĐNDE YÜRÜTÜLEN TUTUNDURMA FAALĐYETLERĐNĐN

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL

Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL Prof.Dr. FİSUN YÜKSEL Turizm Fakültesi Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Yiyecek İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1988-1992 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN

Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Doç.Dr. OSMAN NURİ ÖZDOĞAN Konaklama İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2003,14 (3),114-132 TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı OLARAK internet KULLANıMLARı Banş SÖZERI, Mehmet Settar KOÇAK Orta

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 TİÖ103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TİÖ105 Z İstatistik Statistics 2+0-2 3 TİÖ107 Z Ekonomi Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı