LAZER KESME MAK NELER HD SER S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAZER KESME MAK NELER HD SER S"

Transkript

1 LAZER KESME MAK NELER HD SER S

2 Durmazlar Headquarter & Ataevler Plant 1956 y l nda kurulan Durmazlar Türkiye deki ilk sac iflleme makineleri üreticisidir.üretimine ilk olarak manuel sac kesme makineleri ile bafllayan firma, günümüzde sac iflleme endüstrisine genifl bir yelpazeden oluflan ürünlerini gururla sunmaktad r. Y ll k 6000 adet makine üretimini toplam m 2 kapal alanda gerçeklefltiren Durmazlar, sac iflleme makinelerinde dünyan n en büyük üreticisidir.üretimini her biri kendi ürün gruplar nda profesyonelleflmifl 3 ayr modern fabrikada gerçeklefltirmektedir. Ürünlerini DURMA markas ile sunan Durmazlar ana hatlar ile afla daki teknolojileri üretir. - Lazer iflleme teknolojisi - Punch ve form verme teknolojisi - Plasma kesme teknolojisi - Bükme teknolojisi - Kesme teknolojisi - Programlama sistemleri - Otomasyon teknolojileri - Kombine kesme teknolojisi Durmazlar 1000 kiflilik çal flan kadrosu ile daha iyisini baflarmak için teknoloji, insan ve üretim yat r mlar na devam etmektedir.firma en son teknolojileri en rekabetçi koflullarda müflterilerine sunarak onlar n gelecekteki ihtiyaçlar n bugünden görebilen vizyonu ile müflterilerinin geliflmesinde katk da bulunmay ve büyük fikirlere çözüm orta olmay ilke edinmifltir. DURMA, dünya teknolojisini 82 ülkede müflterilerinin hizmetine sunan, onlarla büyüyen bir dünya markas d r.

3 DURMA LAZER BUGÜN, YARIN, DA MA... Yüksek Lazer kesim teknolojisi ile Malzeme tip ve kal nl ndan ba ms z olarak sac üzerinde istenilen flekil elde edilir. Herhangi bir tak m kullan m gereksinimi yoktur. Malzeme kal nl ndan daha küçük çapta kesim imkan sa lar. Hassas ve yüksek kalitede kesim sayesinde sac n üzerinde ikinci bir iflleme gerek kalmaz. H zl kesim Sessiz ve temiz çal flma alan Düflük iflletim maliyeti DURMA HD, Yüksek h zda 2D lazer kesme makinesi uçan optik prensibi ile çal fl r : fllenecek malzeme kesme tablas üzerinde dururken lazer kesim kafas X ve Y eksenleri yönünde hareket eder.

4 Yay l m so utmal ve kal n levha geometrili lazer güç kayna ile YÜKSEK VER M KARARLI makine gövdesi ve hareketli köprü HASSAS ve HIZLI kesime katk sa lar TEM Z ve ZAMAN TASARRUFU sa layan konveyör sistemi Mekik tabla sayesinde DÜfiÜK MALZEME HAZIRLAMA ZAMANI ENERJ TASARRUFU sa layan fl n yolu dizayn AKILLI kesme kafas DÜNYANIN EN HIZLI Kontrol Ünitesi Siemens 840 D KULLANICI KOLAYLI I sa layan CAD/CAM Yaz l m M N MUM Gaz tüketimi DÜfiÜK BAKIM maliyeti DÜfiÜK ENERJ tüketimi Uzun ömürlü optik elemanlar Harici lazer kar fl m gaz ihtiyac yoktur Uzaktan eriflim imkan

5 Laser Assembly Line Laser Plant

6 YAYILIM SO UTMALI VE KALIN LEVHA GEOMETR L LAZER GÜÇ KAYNA I LE YÜKSEK VER M Minimum gaz tüketimi Harici gaz beslemesine gerek duymayan sistemi sayesinde iflletim maliyetleri en düflük seviyede tutulur ve çal flma alan nda rahatl k sa lan r. Yay l m so utmal ve kal n levha geometrili CO2 lazer kesim prensibi sayesinde gaz tüketimi düflüktür. 10 lt ön- kar fl m gaz tüpü rezonatör içine yerlefltirilmifltir. Üç vardiye çal flan iflletmelerde dahi gaz dolumu 72 saatte bir yap larak gaz tüketimi minimum seviyede tutulur. (0,15 nl/saat r = 1 tüp y l / bir vardiye ). 1. Lazer Ifl 2. Laser fl formlama 3. Ç k fl ba lant s 4. So utma s v s 5. RF- tüpü 6. So utma s v s 7. Arka ayna 8. Lazer gaz boflaltma 9. RF-Elektrotlar Ifl n yay lmas Performans art fl CO2 Lazer teknolojisi Mükeel fl n kalitesi sayesinde yüksek kesim h z ve özellikle yüksek kesim kenar kalitesi sa lar. Bu sayede genifl bir yelpazede kesim uygulamas alan, en düflük seviyede s yay l m yap larak elde edilmifl olur. Lazer fl n n n çap 12 metre boyunca de iflmez, sabit kal r ve ilave olarak U ekseni ve k sa ömürlü adaptif ayna uygulamalar na gerek kalmaz. Buna ba l olarak düflük bak m maliyeti ve kesintisiz çal flma imkan sa lan r (daha az say da malzeme kullan m ile daha az maliyetli ve riskli ortam).

7 Yüksek fl n kalitesi Benzer seviyedeki ç k fl güçlerini sa layan lazer güç kaynaklar aras nda CO2 Kal n Levha Lazer (K faktörü 0,9, m den daha düflük) en iyi fl n kalitesini verir. Bunun do al sonucu olarak da yüksek hassasiyet ve h z gerektiren kesimler en yüksek kalitede elde edilir. Ifl n Kalitesi lk aç l flta s nma süresi gerektirmez, hemen çal flt r labilir, di er lazerlere oranla 15 dk zaman tasarrufu sa lar. Düflük bak m maliyeti ve çok iyi ç k fl verimi. (6000 çal flma saatine kadar herhangi bir malzeme de iflimine gerek yoktur). Kullan c az say da de iflken parametre ayar ile do ru kesim kalitesine ulafl r. Bu sayede güvenli, rahat, h zl ve kullan ma uygun çal flma ortam yarat l r. Haf zaya kaydedilen 64 de iflik PWM (Güç modülasyonu) parametreleri sayesinde de iflik tip ve kal nl ktaki malzemeler için h zl ve hassas kesim imkan sa lar. Kompakt ve modern dizayn. Çok düflük optik güç kayb. Yüksek yans tma özelli ine sahip aynalar n verimlili i en üst düzeydedir, enerji kayb azd r ve bu özellik sayesinde lazer ç k fl gücünden maksimum verimlilikte faydalan l r. Çok yüksek termik denge Düflük enerji maliyeti Harici gaz ba lant s na ihtiyaç duymayan sistemi sayesinde dejarj zaman haricinde enerji tüketimi olmaz. Kesim d fl nda kalan sürede minimum enerji tüketimi. Kesme ifllemine ara verildi inde lazer fl otomatik olarak kapan r ve enerji tasarrufu sa lan r (Örne in 2,5 kw enerji tüketimi - DC 025).

8 ENERJ TASARRUFU SA LAYAN Iflın yolu Ifl n yolu, fl n rezonatörden lazer kesme kafas na kadar izledi i yolu kapsar. Körükler içindeki düflük bas nçl hava ile sisteme partiküllerin girmesi engellenir ve yüksek yans ma sa layan aynalar n korunmas sa lan r. Bu aynalar fl n rezonatörden kesme kafas na kadar izledi i yolda en düflük güç kayb ile transferine imkan verir ve su ile so utulur. Bu sayede kal c fl k kalitesi elde edilir ve optik parçalar n uzun süre de iflmeden kullan lmas mümkün olur.

9 Ak ll Kesme Kafas ( HP1.5 EG8010C, EG805C, Elektronik Kontrol ) Ak ll kafa,üzerindeki kapasitif sensör sayesinde sac n yüksekli ini takip ederek otomatik odak pozisyonunu en do ru olarak sa lar.sistem devaml olarak nozul ve ifl parças aras ndaki mesafeyi kontrol eder ve Z ekseni otomatik olarak ayarlan r. Mesafe sensörü 16 noktadan kalibrasyon yaparak en hassas ölçüm sa lan r. Su so utma sistemi ile sistemin do ru çal flmas desteklenir. De iflik ifllemler sonucunda, kesme kafas na tak l olan AC step motor taraf ndan otomatik odak ayar yap l r. Kullan c manuel odak ayar yapmak zorunda kalmaz ve bu da çok k sa ayar zaman sa lar. Kartufl de ifltirme sistemi sayesinde 5 ve 7,5 Lens de iflimi birkaç saniye içinde gerçekleflir baflka bir ayar gerekmez. Plazma sensörü ile muhtemel plazma oluflumlar na karfl makine durur ve kullan c ya uyar verir. Bu da makinenin kesme kalitesini yükseltir, ayr ca oluflabilecek fireleri yok eder. Lens, kartufl s cakl k sensörü ile muhtemel k r lmalara karfl korunur ve k r lma sonucunda çevrede oluflabilecek zararlar önlenir (Lens k r ld nda çevreye radyasyon yay l r), ayr ca malzeme tasarrufu sa lan r. Kesme kafas n n s cakl ölçülerek kontrol alt nda tutulur. Afl r s nmaya karfl korunur. Efl zamanl olarak kesmeye yard mc gaz bas nç de eri ölçülür, bu de er ayarlanan de er ile karfl laflt r l r. Kartuflun yuvas na yerleflip yerleflmedi i kontrol edilir. Delme sensörü ile delmenin tam olarak bitip bitmedi i kontrol edilir ve delme bittiyse kesme ifllemine geçilir. Kesme kafas üzerindeki sensörler sayesinde herhangi bir darbeye karfl kafa korunur. (Nozul tak l de il,nozul saca temas etti, Kafa saca temas etti, mesafe sensörü s nd, kablo kopuk, kartufl yerine oturmad vb. uyar mesajlar ) NitroCut: Yüksek bas nç ile kal n paslanmaz ve aluminyum kesme özelli i vard r. 25 bar maksimum çal flma bas nc. ControlCut, kesilecek malzeme tabla üzerine herhangi bir pozisyonda yerlefltirilebilir.

10 KONTROL ÜN TES Siemens 840 D Sinumerik 840D Powerline ile CNC, PLC ve haberleflme modülleri tek bir NCU modül üzerinden kumanda edilir. NCU modülü lazer makinesinde eksen hareketleri ve girifl/ç k fl modulleri aras nda maksimum dinamik ve hassasiyet imkan sa lar. 840D donan m nda kifliye ayarlanabilir arayüz sayesinde müflterinin her türlü ihtiyaçlar na cevap verecek programlama esnekli i vard r. Kontrol ünitesi, Durma kullan c ara yüzü sayesinde tüm standart kesme parametrelerine sahiptir. Bu veritaban, en yayg n kal nl ktaki standart malzemeler (çelik, paslanmaz, aluminyum) için oluflturulmufltur ve kullan c istedi i kesim kalitesine en h zl flekilde ulaflabilir. Kullan c gerekti i zaman kesme ifllemine ara verip tekrar bafllatabilir. Lazer Güç Kontrolü: Lazer gücü eksen h zlar na ba l olarak kontrol edilir. Kesme ifllemine ara verildi inde makine tekrar kald yerden kesmeye bafllar. Kullan c dostu kontrol panelinde 15" renkli ekran Entegre çal flan tufl tak m ve Mouse ile kullan m kolayl USB stick Ethernet (100 Mbit/sn) ile network ba lant s ofisten makineye program yükleme Makieneye uzak eriflim imkan 40 GB geçici haf za Fly Cut: Eksenler sabit bir h zda hareket ederken sadece lazer fl kapat p aç larak kesme ifllemi gerçekleflir. Minimum sürede kesme ifllemi gerçekleflir. CAD/CAM Software Tam otomatik kesme (Tüm CAD çizimleri NC kodlar oluflturularak network ve USB memory stick ile kontrol ünitesine aktar l r). Ortak kesim (Ortak kenarlar tek bir kesimde birlefltirilerek zaman ve malzeme tasarrufu sa lan r). H zl kesme özelli i sayesinde bir kesimden di er kesime giden en k sa yol seçilir. H zl kesme yolu özelli i sayesinde kesilecek parçan n flekli göz önüne al n r ve en uygun kesim yolu izlenir. Girifl ve ç k fl yollar seçiminde özgürlük özelli i. Saat yönü veya saat yönünün tersi yönde kesim özelli i. Ön kesme özelli i ile köflelerin en mükeel kalitede kesimi sa lan r. Gerçek yaz tipi karakterleri kullan larak markalama ve kesim özelli i. Ön-delme ile tüm deliklerin önce delinmesi. Bunun sayesinde özellikle kal n sac kesiminde uzun lens ve nozul ömrü eldeedilir. Sheet Cut; sac n kesim yap lmayacak k sm kesim yap lan k sm nda ayr larak fire oran azalt l r, malzeme tasarrufu yap l r.

11 HASSAS YET VE HIZA KATKI SA LAYAN STAB L Makine gövdesi & köprü Kaynak konstrüksiyonlu gövde ve köprü gerilim giderme ifllemine tabi tutularak kaynak ifllemi sonunda oluflabilecek muhtemel sapmalar elimine edilir. Yüksek ivmeli hareketlere izin veren dizayn ve üretim, do rudan enkoder ölçüm sistemi ve hassas çal flan malzemeler ile desteklenmifltir. Hareketli eksenler, yüksek performansl ve düflük bak m gerektiren AC servo motorlar ile sürülmektedir. Hassas helis krameyer sistemi sessiz ve titreflimsiz hareketi garanti eder. KISA ÖNHAZIRLIK ZAMANI Sa layan mekik tablalar Mekik tablalar üretkenli i arttırma ve malzeme önhazırlık zamanlarını minimize etmek amacıyla tasarlanmıfltır. Tablaların biri ifllenmemifl sacı makineye yüklemeye hazırlanırken ifllenmifl parça di er tabla ile makineden çıkartılır. TEM ZL K VE ZAMAN TASARRUFU sa layan Konveyör sistemi Konveyör sisteminin makineye entegrasyonu sayesinde hurdalar n kesim s ras nda en k sa yoldan hurda arabas na at lmas ve zaman tasarrufu sa lan r. Çapraz konveyör (opsiyonel)

12 Lineer Motorlar (opsiyonel) Yüksek kuvvet yo unlu u ve enerji verimlili i. Yüksek seviye eksen dinami i ve hassasiyeti. Genifl hava aralı ı sayesinde düflük ısı yayılımı ve kararlılık. SU SO UTMA ÜN TES Su so utma ünitesi ile rezonatör, aynalar ve kesme kafas so utulur. 7 / 24 kesintisiz çal flma. Enerji tasarruf tekni i kullan m ile limitli güç harcanmas. Kapal devre sistemi d fl ortama Kalsiyum verilmez. Düflük su tüketimi. Titreflimsiz, düflük sesli, yüksek verimli çal flan kompresör. F LTRE (opsiyon) Kesim s ras nda oluflan toz partikülleri makinenin gövdesindeki emifl kanallar taraf ndan emilerek filtre taraf ndan tahliye edilir.bu sayede temiz bir çal flma alan elde edilir ve makinenin bak m ihtiyaçlar minimize hale getirilir. Kendini temizleme (sistem kendi kendini temizleyerek ç kan tozlar kovaya boflalt r). Kolay boflaltma. Harici kontrol için kolay ba lanma (Boflta elektrik tüketimi yok). Siemens CPU ve PTFE membran filtre kartuflu.

13 STANDARTLAR SINUMERIK 840D / 500 MB Haf zaya hata mesaj kayd USB 2.0 TFT renkli ekran RJ45 network ba lant s Kurulumu içeren network ba lant s Sac kontrol (3 parametre ile): Aç Boyut S f r noktas Basit Kullan ma uygun parametre sayfas (Güç h z bas nç kombinasyonu) Lazer güç kontrolü Workshop programlama Uzaktan WebCam ile makineye eriflim Kesme Kafas Precitec HP 1.5 Can Bus Tam Otomatik, Motorlu lens hareket kontrolü SC805C, Tam otomatik kafa hareketi EG8010C, Entegre delme sensörü, Entegre plazma alg lama sensörü, Entegre 3 s cakl k sensörü, Entegre Lens k r ld sensörü, Entegre bas nç sensörü, Kesme kafas için h zl de ifltirme cihaz De iflik odak uzakl klar için de iflebilen kartufl sistemi (çap 1,5 lens) 5" & 7.5" lens kartuflu Lens set. 1 adet 5, 1 adet 7.5 Nozul set - her birinden 3 adet / çap Optik ayna 1 Set (5 adet) Seramik parça 2 adet Lazer fl k pozisyonu göstergesi Hava üfleme Mekik tabla (Otomatik palet de ifltirme ) Konveyör ( Hurda tahliye ) Hurda arabas Merkezi ya lama Çal flma bölgesi ayd nlatmas Harici Cad/Cam Yaz l m ( Autonesting ) Nitro-Cut ( Yüksek bas nçl azotla kesim ) H zl -Cut ( Kesim hatt optimizasyonu ) Hava ile kesim O2 Kesme ( Düflük bas nçla kesim) Delme hatt Programlanabilir gaz tip ve bas nç ayar Programlanabilir güç ayar Küçük delik kesimi Keskin köfle kesimi s ras nda s nmaya karfl koruma ( H z - güç modülasyonu ) Kesme kafas h zl izleme fonksiyonu FlyCut Güç kayb koruma ( kesmeye ara verildi inde kald yerden kesime devam ) 43 C ye kadar çal flma ortam Çok kanall egsoz sistemi Güvenlik modülleri Ifl n yolu havaland rma Pilot lamba Makine kurulumu devreye alma ( 1 hafta ) Makine kullan m Yaz l m e itimi Makine bak m e itimi OPS YONLAR 2500W Laser gücü - Rofin DC 025 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-N-DRS 3000W Laser gücü - Rofin DC 030 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-T-DRS 3500W Laser gücü - Rofin DC 035 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-T-DRS 4000W Laser gücü - Rofin DC 040 Slab laser+ SO UTUCU KLC 50-T-DRS 5000W Laser gücü - Rofin DC 050 Slab laser+ SO UTUCU KLC 63 T-DRS Önkar fl m gaz tüpü Linear Hareket Eksenleri X1,X2,Y1,Y2 lave kesme kafas lave yaz l m için dongle Sac tutucu (5 adet) ( ilave tablada olmayacak ) kinci hurda tahliye konveyörü Toz toplay c (Filtre) m3/h ( 12 sac ) Toz toplay c (Filtre) m3/h (> 12 sac ) Egsoz Hortumu Su so utma ünitesi tank s tma cihaz ( E er çal flma ortam 17 C) Lazer Servis Seti Besleme Trafosu 220, 440, 575V Özel gövde rengi

14 LAZER KAYNA I MAKS MUM KES M DE ERLER (YÜKSEK KAL TEL SONUÇLAR Ç N ÖNER LEN) () DC 025 DC 030 DC 035 DC 040 DC 050 ÇIKIfi GÜCÜ ÇIKIfi ARALI I TAHR K DALGA BOYU DARBE FREKANSI LASER SOURCE GAS TYPES GAZ TÜKET M LAZER GAZ DE fi M ARALI I BASINÇLI HAVA (RESONATÖR) YARDIMCI GAZ IfiIN ÇAPI ( 10 METREYE KADAR ) IfiIN KAL TE FAKTÖRÜ K ÇIKIfi GÜCÜ ST KRARI fiaret ST KRARI CONTROL POLAR ZASYON UNIT BA LANTI YÜKÜ (SADECE RESONATÖR ) Normal Çelik Max. Paslanmaz Çelik Max. Aliminyum Max. (AlMg3) Watt Watt _m khz Nl/h saat Bar % mrad Kva LAZER KAYNAKLARI ROFIN CO2 KALIN LEVHA GEOMETR L RESONATÖR DC 025 DC 030 DC 035 DC 040 DC RF Premix Gas <0,15 72 Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor RF Premix Gas RF Premix Gas RF Premix Gas RF Premix Gas <0,18 <0,21 <0,25 <0, Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor KKT KRAUS (SO UTUCU) KLC-S 38-N-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC 63 T-DRS 40 C DE SO UTUCU KAPAS TES Kw ELEKTR K G R fi Kw AKIfi ORANI l/saat SO UK SU ÇIKIfiI C

15 MACHINE TYPE HD 3015 HD 4020 HD 6020 EKSENLER X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni Max. sac boyutu 3000x x x2000 Max. sac a rl kg D NAM KLER X Ekseni m/min Y Ekseni m/min Senkron m/min H zlanma Pozisyonlama hassasiyeti ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 Tekrarlanabilirlik ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 KONTROL ÜN TES CNC 840D,NCU573,5 840D,NCU573,5 840D,NCU573,5 Haf za PC: PCU50.3 Ba lant noktas Geniflleme modülü ekran 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT renkli ekran 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT Colorful Monitor 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT Colorful Monitor LAZER KES M KAFASI Tip Lazer kesim lensleri 1,5'' Lens (Kartridge system ) 1,5'' Lens (Kartridge system ) 1,5'' Lens (Kartridge system ) Odak uzunluklar 5'', 7,5'' (Optional 10 ) 5'', 7,5'' (Optional 10 ) 5'', 7,5'' (Optional 10 ) F LTRE Tip KEMPER KEMPER KEMPER Kapasite Bas nç Pa Filtre verimlili i % >99,98 >99,98 >99,98 Filtre orta PTFE Membrane PTFE Membrane PTFE Membrane BOYUTLAR Çal flma alan x x x 6500 Makine geniflli i Makine yüksekli i Toplam uzunluk Renk (Koruma saclar ) Ral 7040 Ral 7040 Ral 7040 Renk (gövde) Durma Special Durma Special Durma Special

16 KOMPAKT LAZER Günümüzün lazer kesim ihtiyaçlar na ekonomik ve ak ll çözümler. 2,5 KW CO2 Tribün Lazer rezonatör ile yüksek performans & düflük kullan m ve bak m maliyeti. Kompakt çal flma alan. H zl ayar ile yüksek performansl otomatik kesim. Gerilimi giderilmifl, güçlü O dizayn yekpare gövde Kesim esnas nda bile de iflime izin veren Parametre ayarlar. Yere sabitlemeye ihtiyaç olmayan gövde dizayn LASER RESONATÖR Entegrasyonu kolaylaflt ran tek parça tasar m Patentli TURBOFLOW kompresör ve uzun ömürlü elektrotlar sayesinde bak m maliyetleri düflük dahili optik elemanlar 4 ayr darbe modu imkan veren üstün nitelikli fl n karakteristi i sayesinde kesim s ras nda h zl ve sürekli delme özelli i Sektör lideri, 2 y l & s n rs z saat çal flma garantisi

17 KONTROL ÜN TES Siemens Sinumerik 840D Sinumerik 840D Powerline ile CNC,PLC ve haberleflme modülleri tek bir NCU modül üzerinden kumanda edilir. NCU modülü lazer makinesinde eksen hareketleri ve girifl / ç k fl modulleri aras nda maksimum dinamik ve hassasiyet imkan sa lar. 840D donan m nda kifliye ayarlanabilir arayüz sayesinde müflterinin her türlü ihtiyaçlar na cevap verecek programlama esnekli i vard r. Kumanda Panel 15 TFT renkli ekran 1024 x 768 piksel 40 GB HDD 1 GB SD RAM USB ara yüz ile bilgi transferi Ethernet ara yüz Dünya çap nda 2 y l garanti Çoklu dil seçimli kullan c ekran Lazer ara yüz Kolay yükleme, kaydetme ve de ifltirme özelliklerine sahip kesme parametresi ayarlar Malzeme tip ve kal nl k özelliklerine göre otomatik yüklenen parametre ayarlar Kesim esnas nda de ifltirilebilen parametre ekran

18 KOMPAKT LAZER HASSAS ODAKLI KESME KAFASI Temass z kapasitif sensör Hassas odakl kesme kafas ba ms z,kapal devre iflletim sistemi ile çal fl r. Kesme kafas temass z kapasitif sensör sayesinde ifl parças üzerindeki tüm hatlar hassas takip ederek h zl ve do ru kesim imkan sa lar. Darbeye karfl koruma Oluflabilecek herhangi bir darbe veya çarpmaya karfl manyetik ayr lma sistemi devreye girerek sistemi otomatik olarak durdurur ve kesme kafas n n güvenli i sa lan r Kartufl tipi lens de ifltirme Ayn kafa üzerine 5 ve 7.5 lens kartuflu tak larak h zl kullan m, kafaya sac temas etme, kablo kopma gibi oluflabilecek hata durumlar nda uyar özelli i CAD/CAM YAZILIMI CNC KAD yaz l m standart özellikleri ile üretimi bir bütün olarak destekler. Ön haz rl k flleme Parametrik programlama Kapsaml uygulama sa layan program ara yüzü Auto Nesting nteraktif programlama Gruplama Çoklu malzeme nesting Delik iflleme - doldurma Çoklu sac iflleme

19 TABLA F rçal & bilyal tabla Kesim bölgesinde yüksek s ya dayan kl pirinç f rça Güçlü 3 adet sac tutucu, Sac üzerinde otomatik olarak konumland r labilen sac tutucu sistem Tekrar konumlama sistemi sayesinde makinenin boyutlar ndan daha uzun sac kesim imkan Parça düflürme 50x50 den 1250x500 ye kadar parçalar otomatik olarak tahliye edilir. Tabla üzerinde parçalar n kaymama riski yoktur ve kesilen malzemeler rahatl kla makineden tahliye edilir.

20 PRC LAZER EKSENEL AKIMLI RESONATÖR HD-C 2512 Compact Laser STS 2500 CUTTING AXES ÇIKIfi GÜCÜ Watt 2500 X Ekseni 2500 ÇIKIfi ARALI I Watt Y Ekseni 1250 TAHR K Z Ekseni 180 DALGA BOYU _m 10.6 Max. sac boyutu 2500x1250 DARBE FREKANSI khz 5 Max. sac a rl kg 300 LASER SOURCE GAS TYPES N2,He,CO2 GAZ TÜKET M Nl/h 25 DYNAMICS LAZER GAZ DE fi M ARALI I h X Ekseni m/min 100 BASINÇLI HAVA (RESONATÖR) Bar Min. 5 Y Ekseni m/min 120 YARDIMCI GAZ N2, O2, Air Senkron m/min 150 IfiIN ÇAPI ( 10 METREYE KADAR ) 20<25 H zlanma 10 IfiIN KAL TE FAKTÖRÜ K >0,8 Pozisyonlama hassasiyeti ± 0,1 ÇIKIfi GÜCÜ ST KRARI % ± 0,5 Tekrarlanabilirlik ± 0,05 fiaret ST KRARI mrad 0,15 CONTROL POLAR ZASYON UNIT 45 or Ver CONTROL UNIT BA LANTI YÜKÜ (SADECE RESONATÖR ) Kva 29.6 CNC 840D,NCU573,5 Normal Çelik Max. Paslanmaz Çelik Max. Aliminyum Max. (AlMg3) Haf za PC: PCU50.3 Ba lant noktas 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus Geniflleme modülü 2xPCI ; 1xCF Card ekran 15'' TFT Colorful Monitor KKT KRAUS (SO UTUCU) KLC-S 38-N-DRS LASER 40 C DE CUTTING SO UTUCU HEAD KAPAS TES Kw 40 LASER CUTTING HEAD ELEKTR K G R fi Kw 38 Tip Lasermech AKIfi ORANI l/h 5800 Lazer kesim lensleri 1,5'' Lens (Kartridge system ) SO UK SU ÇIKIfiI C 20 Odak uzunluklar 5'', 7,5'' (Optional 10 ) FILTER Tip KEMPER Kapasite 2500 Bas nç Pa 2500 Filtre verimlili i % >99,98 Filtre orta PTFE Membrane LAZER KAYNA I MAKS MUM KES M DE ERLER (YÜKSEK KAL TEL SONUÇLAR Ç N ÖNER LEN) DIMENSIONS () 15 Çal flma alan Makine geniflli i 6900 x Makine yüksekli i Toplam uzunluk 6020 Renk (Koruma saclar ) Ral 7040 STS 2500 Renk (gövde) Durma Special

21

22 Durmazlar Makina San. ve Tic..A.fi. özelliklerin de ifltirme hakkını saklı tutar. Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.fi. OSB 75. Yıl Bulvarı Bursa Türkiye Tel.: (pbx) Fax: (Sales)

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi. ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines

CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines CNC Turret Punch Makinesi CNC Turret Punching Machines GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Dayan kl l sonlu elemanlar analizi (FEA) program nda test edilmifl D tipi gövde Gerilim giderme iflleminden

Detaylı

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u

Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u Festo E itim ve Dan flmanl k Seminer Katalo u www.festo.com.tr/didaktik Teknoloji, Organizasyon, nsan. Organizasyonlardaki baflar n n esas temeli bilginin uygulamaya dönüfltürülmesine ba l d r. Bu temel

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı