LAZER KESME MAK NELER HD SER S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAZER KESME MAK NELER HD SER S"

Transkript

1 LAZER KESME MAK NELER HD SER S

2 Durmazlar Headquarter & Ataevler Plant 1956 y l nda kurulan Durmazlar Türkiye deki ilk sac iflleme makineleri üreticisidir.üretimine ilk olarak manuel sac kesme makineleri ile bafllayan firma, günümüzde sac iflleme endüstrisine genifl bir yelpazeden oluflan ürünlerini gururla sunmaktad r. Y ll k 6000 adet makine üretimini toplam m 2 kapal alanda gerçeklefltiren Durmazlar, sac iflleme makinelerinde dünyan n en büyük üreticisidir.üretimini her biri kendi ürün gruplar nda profesyonelleflmifl 3 ayr modern fabrikada gerçeklefltirmektedir. Ürünlerini DURMA markas ile sunan Durmazlar ana hatlar ile afla daki teknolojileri üretir. - Lazer iflleme teknolojisi - Punch ve form verme teknolojisi - Plasma kesme teknolojisi - Bükme teknolojisi - Kesme teknolojisi - Programlama sistemleri - Otomasyon teknolojileri - Kombine kesme teknolojisi Durmazlar 1000 kiflilik çal flan kadrosu ile daha iyisini baflarmak için teknoloji, insan ve üretim yat r mlar na devam etmektedir.firma en son teknolojileri en rekabetçi koflullarda müflterilerine sunarak onlar n gelecekteki ihtiyaçlar n bugünden görebilen vizyonu ile müflterilerinin geliflmesinde katk da bulunmay ve büyük fikirlere çözüm orta olmay ilke edinmifltir. DURMA, dünya teknolojisini 82 ülkede müflterilerinin hizmetine sunan, onlarla büyüyen bir dünya markas d r.

3 DURMA LAZER BUGÜN, YARIN, DA MA... Yüksek Lazer kesim teknolojisi ile Malzeme tip ve kal nl ndan ba ms z olarak sac üzerinde istenilen flekil elde edilir. Herhangi bir tak m kullan m gereksinimi yoktur. Malzeme kal nl ndan daha küçük çapta kesim imkan sa lar. Hassas ve yüksek kalitede kesim sayesinde sac n üzerinde ikinci bir iflleme gerek kalmaz. H zl kesim Sessiz ve temiz çal flma alan Düflük iflletim maliyeti DURMA HD, Yüksek h zda 2D lazer kesme makinesi uçan optik prensibi ile çal fl r : fllenecek malzeme kesme tablas üzerinde dururken lazer kesim kafas X ve Y eksenleri yönünde hareket eder.

4 Yay l m so utmal ve kal n levha geometrili lazer güç kayna ile YÜKSEK VER M KARARLI makine gövdesi ve hareketli köprü HASSAS ve HIZLI kesime katk sa lar TEM Z ve ZAMAN TASARRUFU sa layan konveyör sistemi Mekik tabla sayesinde DÜfiÜK MALZEME HAZIRLAMA ZAMANI ENERJ TASARRUFU sa layan fl n yolu dizayn AKILLI kesme kafas DÜNYANIN EN HIZLI Kontrol Ünitesi Siemens 840 D KULLANICI KOLAYLI I sa layan CAD/CAM Yaz l m M N MUM Gaz tüketimi DÜfiÜK BAKIM maliyeti DÜfiÜK ENERJ tüketimi Uzun ömürlü optik elemanlar Harici lazer kar fl m gaz ihtiyac yoktur Uzaktan eriflim imkan

5 Laser Assembly Line Laser Plant

6 YAYILIM SO UTMALI VE KALIN LEVHA GEOMETR L LAZER GÜÇ KAYNA I LE YÜKSEK VER M Minimum gaz tüketimi Harici gaz beslemesine gerek duymayan sistemi sayesinde iflletim maliyetleri en düflük seviyede tutulur ve çal flma alan nda rahatl k sa lan r. Yay l m so utmal ve kal n levha geometrili CO2 lazer kesim prensibi sayesinde gaz tüketimi düflüktür. 10 lt ön- kar fl m gaz tüpü rezonatör içine yerlefltirilmifltir. Üç vardiye çal flan iflletmelerde dahi gaz dolumu 72 saatte bir yap larak gaz tüketimi minimum seviyede tutulur. (0,15 nl/saat r = 1 tüp y l / bir vardiye ). 1. Lazer Ifl 2. Laser fl formlama 3. Ç k fl ba lant s 4. So utma s v s 5. RF- tüpü 6. So utma s v s 7. Arka ayna 8. Lazer gaz boflaltma 9. RF-Elektrotlar Ifl n yay lmas Performans art fl CO2 Lazer teknolojisi Mükeel fl n kalitesi sayesinde yüksek kesim h z ve özellikle yüksek kesim kenar kalitesi sa lar. Bu sayede genifl bir yelpazede kesim uygulamas alan, en düflük seviyede s yay l m yap larak elde edilmifl olur. Lazer fl n n n çap 12 metre boyunca de iflmez, sabit kal r ve ilave olarak U ekseni ve k sa ömürlü adaptif ayna uygulamalar na gerek kalmaz. Buna ba l olarak düflük bak m maliyeti ve kesintisiz çal flma imkan sa lan r (daha az say da malzeme kullan m ile daha az maliyetli ve riskli ortam).

7 Yüksek fl n kalitesi Benzer seviyedeki ç k fl güçlerini sa layan lazer güç kaynaklar aras nda CO2 Kal n Levha Lazer (K faktörü 0,9, m den daha düflük) en iyi fl n kalitesini verir. Bunun do al sonucu olarak da yüksek hassasiyet ve h z gerektiren kesimler en yüksek kalitede elde edilir. Ifl n Kalitesi lk aç l flta s nma süresi gerektirmez, hemen çal flt r labilir, di er lazerlere oranla 15 dk zaman tasarrufu sa lar. Düflük bak m maliyeti ve çok iyi ç k fl verimi. (6000 çal flma saatine kadar herhangi bir malzeme de iflimine gerek yoktur). Kullan c az say da de iflken parametre ayar ile do ru kesim kalitesine ulafl r. Bu sayede güvenli, rahat, h zl ve kullan ma uygun çal flma ortam yarat l r. Haf zaya kaydedilen 64 de iflik PWM (Güç modülasyonu) parametreleri sayesinde de iflik tip ve kal nl ktaki malzemeler için h zl ve hassas kesim imkan sa lar. Kompakt ve modern dizayn. Çok düflük optik güç kayb. Yüksek yans tma özelli ine sahip aynalar n verimlili i en üst düzeydedir, enerji kayb azd r ve bu özellik sayesinde lazer ç k fl gücünden maksimum verimlilikte faydalan l r. Çok yüksek termik denge Düflük enerji maliyeti Harici gaz ba lant s na ihtiyaç duymayan sistemi sayesinde dejarj zaman haricinde enerji tüketimi olmaz. Kesim d fl nda kalan sürede minimum enerji tüketimi. Kesme ifllemine ara verildi inde lazer fl otomatik olarak kapan r ve enerji tasarrufu sa lan r (Örne in 2,5 kw enerji tüketimi - DC 025).

8 ENERJ TASARRUFU SA LAYAN Iflın yolu Ifl n yolu, fl n rezonatörden lazer kesme kafas na kadar izledi i yolu kapsar. Körükler içindeki düflük bas nçl hava ile sisteme partiküllerin girmesi engellenir ve yüksek yans ma sa layan aynalar n korunmas sa lan r. Bu aynalar fl n rezonatörden kesme kafas na kadar izledi i yolda en düflük güç kayb ile transferine imkan verir ve su ile so utulur. Bu sayede kal c fl k kalitesi elde edilir ve optik parçalar n uzun süre de iflmeden kullan lmas mümkün olur.

9 Ak ll Kesme Kafas ( HP1.5 EG8010C, EG805C, Elektronik Kontrol ) Ak ll kafa,üzerindeki kapasitif sensör sayesinde sac n yüksekli ini takip ederek otomatik odak pozisyonunu en do ru olarak sa lar.sistem devaml olarak nozul ve ifl parças aras ndaki mesafeyi kontrol eder ve Z ekseni otomatik olarak ayarlan r. Mesafe sensörü 16 noktadan kalibrasyon yaparak en hassas ölçüm sa lan r. Su so utma sistemi ile sistemin do ru çal flmas desteklenir. De iflik ifllemler sonucunda, kesme kafas na tak l olan AC step motor taraf ndan otomatik odak ayar yap l r. Kullan c manuel odak ayar yapmak zorunda kalmaz ve bu da çok k sa ayar zaman sa lar. Kartufl de ifltirme sistemi sayesinde 5 ve 7,5 Lens de iflimi birkaç saniye içinde gerçekleflir baflka bir ayar gerekmez. Plazma sensörü ile muhtemel plazma oluflumlar na karfl makine durur ve kullan c ya uyar verir. Bu da makinenin kesme kalitesini yükseltir, ayr ca oluflabilecek fireleri yok eder. Lens, kartufl s cakl k sensörü ile muhtemel k r lmalara karfl korunur ve k r lma sonucunda çevrede oluflabilecek zararlar önlenir (Lens k r ld nda çevreye radyasyon yay l r), ayr ca malzeme tasarrufu sa lan r. Kesme kafas n n s cakl ölçülerek kontrol alt nda tutulur. Afl r s nmaya karfl korunur. Efl zamanl olarak kesmeye yard mc gaz bas nç de eri ölçülür, bu de er ayarlanan de er ile karfl laflt r l r. Kartuflun yuvas na yerleflip yerleflmedi i kontrol edilir. Delme sensörü ile delmenin tam olarak bitip bitmedi i kontrol edilir ve delme bittiyse kesme ifllemine geçilir. Kesme kafas üzerindeki sensörler sayesinde herhangi bir darbeye karfl kafa korunur. (Nozul tak l de il,nozul saca temas etti, Kafa saca temas etti, mesafe sensörü s nd, kablo kopuk, kartufl yerine oturmad vb. uyar mesajlar ) NitroCut: Yüksek bas nç ile kal n paslanmaz ve aluminyum kesme özelli i vard r. 25 bar maksimum çal flma bas nc. ControlCut, kesilecek malzeme tabla üzerine herhangi bir pozisyonda yerlefltirilebilir.

10 KONTROL ÜN TES Siemens 840 D Sinumerik 840D Powerline ile CNC, PLC ve haberleflme modülleri tek bir NCU modül üzerinden kumanda edilir. NCU modülü lazer makinesinde eksen hareketleri ve girifl/ç k fl modulleri aras nda maksimum dinamik ve hassasiyet imkan sa lar. 840D donan m nda kifliye ayarlanabilir arayüz sayesinde müflterinin her türlü ihtiyaçlar na cevap verecek programlama esnekli i vard r. Kontrol ünitesi, Durma kullan c ara yüzü sayesinde tüm standart kesme parametrelerine sahiptir. Bu veritaban, en yayg n kal nl ktaki standart malzemeler (çelik, paslanmaz, aluminyum) için oluflturulmufltur ve kullan c istedi i kesim kalitesine en h zl flekilde ulaflabilir. Kullan c gerekti i zaman kesme ifllemine ara verip tekrar bafllatabilir. Lazer Güç Kontrolü: Lazer gücü eksen h zlar na ba l olarak kontrol edilir. Kesme ifllemine ara verildi inde makine tekrar kald yerden kesmeye bafllar. Kullan c dostu kontrol panelinde 15" renkli ekran Entegre çal flan tufl tak m ve Mouse ile kullan m kolayl USB stick Ethernet (100 Mbit/sn) ile network ba lant s ofisten makineye program yükleme Makieneye uzak eriflim imkan 40 GB geçici haf za Fly Cut: Eksenler sabit bir h zda hareket ederken sadece lazer fl kapat p aç larak kesme ifllemi gerçekleflir. Minimum sürede kesme ifllemi gerçekleflir. CAD/CAM Software Tam otomatik kesme (Tüm CAD çizimleri NC kodlar oluflturularak network ve USB memory stick ile kontrol ünitesine aktar l r). Ortak kesim (Ortak kenarlar tek bir kesimde birlefltirilerek zaman ve malzeme tasarrufu sa lan r). H zl kesme özelli i sayesinde bir kesimden di er kesime giden en k sa yol seçilir. H zl kesme yolu özelli i sayesinde kesilecek parçan n flekli göz önüne al n r ve en uygun kesim yolu izlenir. Girifl ve ç k fl yollar seçiminde özgürlük özelli i. Saat yönü veya saat yönünün tersi yönde kesim özelli i. Ön kesme özelli i ile köflelerin en mükeel kalitede kesimi sa lan r. Gerçek yaz tipi karakterleri kullan larak markalama ve kesim özelli i. Ön-delme ile tüm deliklerin önce delinmesi. Bunun sayesinde özellikle kal n sac kesiminde uzun lens ve nozul ömrü eldeedilir. Sheet Cut; sac n kesim yap lmayacak k sm kesim yap lan k sm nda ayr larak fire oran azalt l r, malzeme tasarrufu yap l r.

11 HASSAS YET VE HIZA KATKI SA LAYAN STAB L Makine gövdesi & köprü Kaynak konstrüksiyonlu gövde ve köprü gerilim giderme ifllemine tabi tutularak kaynak ifllemi sonunda oluflabilecek muhtemel sapmalar elimine edilir. Yüksek ivmeli hareketlere izin veren dizayn ve üretim, do rudan enkoder ölçüm sistemi ve hassas çal flan malzemeler ile desteklenmifltir. Hareketli eksenler, yüksek performansl ve düflük bak m gerektiren AC servo motorlar ile sürülmektedir. Hassas helis krameyer sistemi sessiz ve titreflimsiz hareketi garanti eder. KISA ÖNHAZIRLIK ZAMANI Sa layan mekik tablalar Mekik tablalar üretkenli i arttırma ve malzeme önhazırlık zamanlarını minimize etmek amacıyla tasarlanmıfltır. Tablaların biri ifllenmemifl sacı makineye yüklemeye hazırlanırken ifllenmifl parça di er tabla ile makineden çıkartılır. TEM ZL K VE ZAMAN TASARRUFU sa layan Konveyör sistemi Konveyör sisteminin makineye entegrasyonu sayesinde hurdalar n kesim s ras nda en k sa yoldan hurda arabas na at lmas ve zaman tasarrufu sa lan r. Çapraz konveyör (opsiyonel)

12 Lineer Motorlar (opsiyonel) Yüksek kuvvet yo unlu u ve enerji verimlili i. Yüksek seviye eksen dinami i ve hassasiyeti. Genifl hava aralı ı sayesinde düflük ısı yayılımı ve kararlılık. SU SO UTMA ÜN TES Su so utma ünitesi ile rezonatör, aynalar ve kesme kafas so utulur. 7 / 24 kesintisiz çal flma. Enerji tasarruf tekni i kullan m ile limitli güç harcanmas. Kapal devre sistemi d fl ortama Kalsiyum verilmez. Düflük su tüketimi. Titreflimsiz, düflük sesli, yüksek verimli çal flan kompresör. F LTRE (opsiyon) Kesim s ras nda oluflan toz partikülleri makinenin gövdesindeki emifl kanallar taraf ndan emilerek filtre taraf ndan tahliye edilir.bu sayede temiz bir çal flma alan elde edilir ve makinenin bak m ihtiyaçlar minimize hale getirilir. Kendini temizleme (sistem kendi kendini temizleyerek ç kan tozlar kovaya boflalt r). Kolay boflaltma. Harici kontrol için kolay ba lanma (Boflta elektrik tüketimi yok). Siemens CPU ve PTFE membran filtre kartuflu.

13 STANDARTLAR SINUMERIK 840D / 500 MB Haf zaya hata mesaj kayd USB 2.0 TFT renkli ekran RJ45 network ba lant s Kurulumu içeren network ba lant s Sac kontrol (3 parametre ile): Aç Boyut S f r noktas Basit Kullan ma uygun parametre sayfas (Güç h z bas nç kombinasyonu) Lazer güç kontrolü Workshop programlama Uzaktan WebCam ile makineye eriflim Kesme Kafas Precitec HP 1.5 Can Bus Tam Otomatik, Motorlu lens hareket kontrolü SC805C, Tam otomatik kafa hareketi EG8010C, Entegre delme sensörü, Entegre plazma alg lama sensörü, Entegre 3 s cakl k sensörü, Entegre Lens k r ld sensörü, Entegre bas nç sensörü, Kesme kafas için h zl de ifltirme cihaz De iflik odak uzakl klar için de iflebilen kartufl sistemi (çap 1,5 lens) 5" & 7.5" lens kartuflu Lens set. 1 adet 5, 1 adet 7.5 Nozul set - her birinden 3 adet / çap Optik ayna 1 Set (5 adet) Seramik parça 2 adet Lazer fl k pozisyonu göstergesi Hava üfleme Mekik tabla (Otomatik palet de ifltirme ) Konveyör ( Hurda tahliye ) Hurda arabas Merkezi ya lama Çal flma bölgesi ayd nlatmas Harici Cad/Cam Yaz l m ( Autonesting ) Nitro-Cut ( Yüksek bas nçl azotla kesim ) H zl -Cut ( Kesim hatt optimizasyonu ) Hava ile kesim O2 Kesme ( Düflük bas nçla kesim) Delme hatt Programlanabilir gaz tip ve bas nç ayar Programlanabilir güç ayar Küçük delik kesimi Keskin köfle kesimi s ras nda s nmaya karfl koruma ( H z - güç modülasyonu ) Kesme kafas h zl izleme fonksiyonu FlyCut Güç kayb koruma ( kesmeye ara verildi inde kald yerden kesime devam ) 43 C ye kadar çal flma ortam Çok kanall egsoz sistemi Güvenlik modülleri Ifl n yolu havaland rma Pilot lamba Makine kurulumu devreye alma ( 1 hafta ) Makine kullan m Yaz l m e itimi Makine bak m e itimi OPS YONLAR 2500W Laser gücü - Rofin DC 025 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-N-DRS 3000W Laser gücü - Rofin DC 030 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-T-DRS 3500W Laser gücü - Rofin DC 035 Slab laser+ SO UTUCU KLC-S 38-T-DRS 4000W Laser gücü - Rofin DC 040 Slab laser+ SO UTUCU KLC 50-T-DRS 5000W Laser gücü - Rofin DC 050 Slab laser+ SO UTUCU KLC 63 T-DRS Önkar fl m gaz tüpü Linear Hareket Eksenleri X1,X2,Y1,Y2 lave kesme kafas lave yaz l m için dongle Sac tutucu (5 adet) ( ilave tablada olmayacak ) kinci hurda tahliye konveyörü Toz toplay c (Filtre) m3/h ( 12 sac ) Toz toplay c (Filtre) m3/h (> 12 sac ) Egsoz Hortumu Su so utma ünitesi tank s tma cihaz ( E er çal flma ortam 17 C) Lazer Servis Seti Besleme Trafosu 220, 440, 575V Özel gövde rengi

14 LAZER KAYNA I MAKS MUM KES M DE ERLER (YÜKSEK KAL TEL SONUÇLAR Ç N ÖNER LEN) () DC 025 DC 030 DC 035 DC 040 DC 050 ÇIKIfi GÜCÜ ÇIKIfi ARALI I TAHR K DALGA BOYU DARBE FREKANSI LASER SOURCE GAS TYPES GAZ TÜKET M LAZER GAZ DE fi M ARALI I BASINÇLI HAVA (RESONATÖR) YARDIMCI GAZ IfiIN ÇAPI ( 10 METREYE KADAR ) IfiIN KAL TE FAKTÖRÜ K ÇIKIfi GÜCÜ ST KRARI fiaret ST KRARI CONTROL POLAR ZASYON UNIT BA LANTI YÜKÜ (SADECE RESONATÖR ) Normal Çelik Max. Paslanmaz Çelik Max. Aliminyum Max. (AlMg3) Watt Watt _m khz Nl/h saat Bar % mrad Kva LAZER KAYNAKLARI ROFIN CO2 KALIN LEVHA GEOMETR L RESONATÖR DC 025 DC 030 DC 035 DC 040 DC RF Premix Gas <0,15 72 Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor RF Premix Gas RF Premix Gas RF Premix Gas RF Premix Gas <0,18 <0,21 <0,25 <0, Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor Min. 5 N2, O2, Air 20<25 >0,9 ± 2 0,15 Linear, 45 Hor KKT KRAUS (SO UTUCU) KLC-S 38-N-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC-S 38-T-DRS KLC 63 T-DRS 40 C DE SO UTUCU KAPAS TES Kw ELEKTR K G R fi Kw AKIfi ORANI l/saat SO UK SU ÇIKIfiI C

15 MACHINE TYPE HD 3015 HD 4020 HD 6020 EKSENLER X Ekseni Y Ekseni Z Ekseni Max. sac boyutu 3000x x x2000 Max. sac a rl kg D NAM KLER X Ekseni m/min Y Ekseni m/min Senkron m/min H zlanma Pozisyonlama hassasiyeti ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 Tekrarlanabilirlik ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 KONTROL ÜN TES CNC 840D,NCU573,5 840D,NCU573,5 840D,NCU573,5 Haf za PC: PCU50.3 Ba lant noktas Geniflleme modülü ekran 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT renkli ekran 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT Colorful Monitor 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus 2xPCI ; 1xCF Card 15'' TFT Colorful Monitor LAZER KES M KAFASI Tip Lazer kesim lensleri 1,5'' Lens (Kartridge system ) 1,5'' Lens (Kartridge system ) 1,5'' Lens (Kartridge system ) Odak uzunluklar 5'', 7,5'' (Optional 10 ) 5'', 7,5'' (Optional 10 ) 5'', 7,5'' (Optional 10 ) F LTRE Tip KEMPER KEMPER KEMPER Kapasite Bas nç Pa Filtre verimlili i % >99,98 >99,98 >99,98 Filtre orta PTFE Membrane PTFE Membrane PTFE Membrane BOYUTLAR Çal flma alan x x x 6500 Makine geniflli i Makine yüksekli i Toplam uzunluk Renk (Koruma saclar ) Ral 7040 Ral 7040 Ral 7040 Renk (gövde) Durma Special Durma Special Durma Special

16 KOMPAKT LAZER Günümüzün lazer kesim ihtiyaçlar na ekonomik ve ak ll çözümler. 2,5 KW CO2 Tribün Lazer rezonatör ile yüksek performans & düflük kullan m ve bak m maliyeti. Kompakt çal flma alan. H zl ayar ile yüksek performansl otomatik kesim. Gerilimi giderilmifl, güçlü O dizayn yekpare gövde Kesim esnas nda bile de iflime izin veren Parametre ayarlar. Yere sabitlemeye ihtiyaç olmayan gövde dizayn LASER RESONATÖR Entegrasyonu kolaylaflt ran tek parça tasar m Patentli TURBOFLOW kompresör ve uzun ömürlü elektrotlar sayesinde bak m maliyetleri düflük dahili optik elemanlar 4 ayr darbe modu imkan veren üstün nitelikli fl n karakteristi i sayesinde kesim s ras nda h zl ve sürekli delme özelli i Sektör lideri, 2 y l & s n rs z saat çal flma garantisi

17 KONTROL ÜN TES Siemens Sinumerik 840D Sinumerik 840D Powerline ile CNC,PLC ve haberleflme modülleri tek bir NCU modül üzerinden kumanda edilir. NCU modülü lazer makinesinde eksen hareketleri ve girifl / ç k fl modulleri aras nda maksimum dinamik ve hassasiyet imkan sa lar. 840D donan m nda kifliye ayarlanabilir arayüz sayesinde müflterinin her türlü ihtiyaçlar na cevap verecek programlama esnekli i vard r. Kumanda Panel 15 TFT renkli ekran 1024 x 768 piksel 40 GB HDD 1 GB SD RAM USB ara yüz ile bilgi transferi Ethernet ara yüz Dünya çap nda 2 y l garanti Çoklu dil seçimli kullan c ekran Lazer ara yüz Kolay yükleme, kaydetme ve de ifltirme özelliklerine sahip kesme parametresi ayarlar Malzeme tip ve kal nl k özelliklerine göre otomatik yüklenen parametre ayarlar Kesim esnas nda de ifltirilebilen parametre ekran

18 KOMPAKT LAZER HASSAS ODAKLI KESME KAFASI Temass z kapasitif sensör Hassas odakl kesme kafas ba ms z,kapal devre iflletim sistemi ile çal fl r. Kesme kafas temass z kapasitif sensör sayesinde ifl parças üzerindeki tüm hatlar hassas takip ederek h zl ve do ru kesim imkan sa lar. Darbeye karfl koruma Oluflabilecek herhangi bir darbe veya çarpmaya karfl manyetik ayr lma sistemi devreye girerek sistemi otomatik olarak durdurur ve kesme kafas n n güvenli i sa lan r Kartufl tipi lens de ifltirme Ayn kafa üzerine 5 ve 7.5 lens kartuflu tak larak h zl kullan m, kafaya sac temas etme, kablo kopma gibi oluflabilecek hata durumlar nda uyar özelli i CAD/CAM YAZILIMI CNC KAD yaz l m standart özellikleri ile üretimi bir bütün olarak destekler. Ön haz rl k flleme Parametrik programlama Kapsaml uygulama sa layan program ara yüzü Auto Nesting nteraktif programlama Gruplama Çoklu malzeme nesting Delik iflleme - doldurma Çoklu sac iflleme

19 TABLA F rçal & bilyal tabla Kesim bölgesinde yüksek s ya dayan kl pirinç f rça Güçlü 3 adet sac tutucu, Sac üzerinde otomatik olarak konumland r labilen sac tutucu sistem Tekrar konumlama sistemi sayesinde makinenin boyutlar ndan daha uzun sac kesim imkan Parça düflürme 50x50 den 1250x500 ye kadar parçalar otomatik olarak tahliye edilir. Tabla üzerinde parçalar n kaymama riski yoktur ve kesilen malzemeler rahatl kla makineden tahliye edilir.

20 PRC LAZER EKSENEL AKIMLI RESONATÖR HD-C 2512 Compact Laser STS 2500 CUTTING AXES ÇIKIfi GÜCÜ Watt 2500 X Ekseni 2500 ÇIKIfi ARALI I Watt Y Ekseni 1250 TAHR K Z Ekseni 180 DALGA BOYU _m 10.6 Max. sac boyutu 2500x1250 DARBE FREKANSI khz 5 Max. sac a rl kg 300 LASER SOURCE GAS TYPES N2,He,CO2 GAZ TÜKET M Nl/h 25 DYNAMICS LAZER GAZ DE fi M ARALI I h X Ekseni m/min 100 BASINÇLI HAVA (RESONATÖR) Bar Min. 5 Y Ekseni m/min 120 YARDIMCI GAZ N2, O2, Air Senkron m/min 150 IfiIN ÇAPI ( 10 METREYE KADAR ) 20<25 H zlanma 10 IfiIN KAL TE FAKTÖRÜ K >0,8 Pozisyonlama hassasiyeti ± 0,1 ÇIKIfi GÜCÜ ST KRARI % ± 0,5 Tekrarlanabilirlik ± 0,05 fiaret ST KRARI mrad 0,15 CONTROL POLAR ZASYON UNIT 45 or Ver CONTROL UNIT BA LANTI YÜKÜ (SADECE RESONATÖR ) Kva 29.6 CNC 840D,NCU573,5 Normal Çelik Max. Paslanmaz Çelik Max. Aliminyum Max. (AlMg3) Haf za PC: PCU50.3 Ba lant noktas 6MB User RAM Memory PCU50.3, Win XP pro, 2.0GHz Intel Processor, 40 GB HD 2x Ethernet;4xUSB; 1x Profibus Geniflleme modülü 2xPCI ; 1xCF Card ekran 15'' TFT Colorful Monitor KKT KRAUS (SO UTUCU) KLC-S 38-N-DRS LASER 40 C DE CUTTING SO UTUCU HEAD KAPAS TES Kw 40 LASER CUTTING HEAD ELEKTR K G R fi Kw 38 Tip Lasermech AKIfi ORANI l/h 5800 Lazer kesim lensleri 1,5'' Lens (Kartridge system ) SO UK SU ÇIKIfiI C 20 Odak uzunluklar 5'', 7,5'' (Optional 10 ) FILTER Tip KEMPER Kapasite 2500 Bas nç Pa 2500 Filtre verimlili i % >99,98 Filtre orta PTFE Membrane LAZER KAYNA I MAKS MUM KES M DE ERLER (YÜKSEK KAL TEL SONUÇLAR Ç N ÖNER LEN) DIMENSIONS () 15 Çal flma alan Makine geniflli i 6900 x Makine yüksekli i Toplam uzunluk 6020 Renk (Koruma saclar ) Ral 7040 STS 2500 Renk (gövde) Durma Special

21

22 Durmazlar Makina San. ve Tic..A.fi. özelliklerin de ifltirme hakkını saklı tutar. Durmazlar Makina Sanayi ve Ticaret A.fi. OSB 75. Yıl Bulvarı Bursa Türkiye Tel.: (pbx) Fax: (Sales)

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PLAZMA KESME MAK NELER PL SER S

PLAZMA KESME MAK NELER PL SER S PLAZMA KESME MAK NELER PL SER S PLAZMA KESME MAK NELER Durma Plazma makineleri farkl kal nl klardaki normal sac, paslanmaz sac ve alüminyum saclar n kesiminde düflük iflletim maliyetleri, kaliteli sonuçlar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim Kazandıran Güç VS SERİSİ Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükeel Verim 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli

Detaylı

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim

Kazandıran Güç VS SERİSİ. Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas. Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükemmel Verim Kazandıran Güç VS SERİSİ Açı Ayarlı Hidrolik Giyotin Makas Kusursuz Kesim Yüksek Hız Güçlü Gövde Yüksek Hassasiyet Mükeel Verim Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. CNC Hidrolik Abkant Pres EcoBend, hem standart hem de opsiyonel olarak sunduğu donanım özellikleri ile kullanıcı dostu olmaya ve ekonomik anlamda iºletmenize vermiº olduğu güç ile

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

1981 yılında yeni fabrikasına taşınmış ve sonraki yıllarda sac bükme silindiri ve genişletilmiş metal preslerini

1981 yılında yeni fabrikasına taşınmış ve sonraki yıllarda sac bükme silindiri ve genişletilmiş metal preslerini FİBER LAZER ilaser 1950 1971 1974 1981 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant presler ve giyotin makasların

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Kazandıran Güç SBT SERİSİ. Devirmeli Giyotin Makas. Mükemmel Kesim Hız Güçlü Gövde Yapısı Hassas Verimli

Kazandıran Güç SBT SERİSİ. Devirmeli Giyotin Makas. Mükemmel Kesim Hız Güçlü Gövde Yapısı Hassas Verimli Kazandıran Güç SBT SERİSİ Devirmeli Giyotin Makas Mükeel Kesim Hız Güçlü Gövde Yapısı Hassas Verimli 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

REDLINE HVAC ++ PROLINE.

REDLINE HVAC ++ PROLINE. REDLINE HVAC ++ PROLINE www.gaztekmakina.com.tr Kaynaklı İmalat Sektöründe Üretim Yapan Siz Değerli Müşterilerimizin Üretim Standartlarını Geliştirmek Amacı İle Kaliteli, Hızlı Ve Ekonomik Çözümler Sunan

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS. Hidrolik Devirmeli Makas HGS Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Makas Serisi HGS Hidrolik Devirmeli Makas HGS Hidrolik Devirmeli Makas Dünyada ispatlamış olduğu tecrübesiyle ERMAKSAN, yüksek teknoloji kullanarak 19 den beri

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

FİBER LAZER TECHNOLOJİLERİ

FİBER LAZER TECHNOLOJİLERİ Kazandıran Güç FİBER LAZER TECHNOLOJİLERİ HD-F / HD-FL HD-FS HDF-BH HD-TC Kullanımı Kolay Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli

Detaylı

iplasma PLAZMA-OXY KESİM

iplasma PLAZMA-OXY KESİM iplasma PLAZMA-OXY KESİM 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant presler

Detaylı

KAYNAK VE KESME OTOMASYONU

KAYNAK VE KESME OTOMASYONU KAYNAK VE KESME OTOMASYONU CNC AĞIR HİZMET TEZGAHLARI MAGMACUT ---MODEL--- 2500DD 3000DD 4000DD NET KESİM GENİŞLİĞİ (mm) 2500 3000 4000 RAY AÇIKLIĞI (mm) 3620 4120 5120 TOPLAM GENİŞLİK (mm) - panolu 4535

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

444 0 888 arcelik.com.tr

444 0 888 arcelik.com.tr 444 0 888 arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları, her bir odada

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Fiber Lazer Teknolojisi LAZER KESİM MAKİNELERİ

Fiber Lazer Teknolojisi LAZER KESİM MAKİNELERİ Fiber Lazer Teknolojisi LAZER KESİM MAKİNELERİ Fiber Lazer Kesim Çözümleri Düşük Maliyet Yüksek Kalitede Malzeme Üretimi Üretim Kolaylığı İçerik HDF / HDFL HDF / HDFL BH HDF / HDFL III HDFS HDTC 02 21

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Yeni nesil fiber lazer

Yeni nesil fiber lazer Yeni nesil fiber lazer HAKKIMIZDA Kompakt, Hızlı ve Hassas makineler üretmek için yola çıktık. Yıllar boyu edindiğimiz tecrübe ile son teknoloji ürünlerini harmanlayarak ürettik makinelerimizi. Üretimin

Detaylı

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS.

MAKAS HİDROLİK HİDROLİKMAKAS. DENER MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. +90 352 321 13 50 +90 352 321 13 53 O.S.B. 8.Cadde No:40-42 38070 Kayseri / TÜRKİYE info@dener.com HİDROLİKMAKAS HİDROLİK MAKAS HAKKIMIZDA DENER MAKİNA, yüksek teknoloji

Detaylı

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz LiProKa Motor Prensibi ile çalışan Tork Motoru LiProKa Motor Prensibi ile Verimlilik Standart çıtasını IEC 60034-30 IE4-Super Premium un üzerine

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi LASERMAK. Lazer Kesim Makinesi CO 2

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi LASERMAK. Lazer Kesim Makinesi CO 2 Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi LASERMAK CO Lazer Kesim Makinesi L Yarım asrı geride bırakan Ermaksan, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gururla dolu 49 yıllık parlak bir geçmişi

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

HD-TC SERİSİ Lazer Boru ve Profil Kesme

HD-TC SERİSİ Lazer Boru ve Profil Kesme Kazandıran Güç HD-TC SERİSİ Lazer Boru ve Profil Kesme Kullanımı kolay Yüksek kalite kesim Düşük enerji tüketimi Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER Beyaz Eşya / Otomotiv / Lojistik / İnşaat / Elektrik www.hidrotam.com.tr 5 Sektör Beyaz Eşya Otomotiv Lojistik İnşaat Elektrik +21 yıl +50 Çalışan Anahtar teslim

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

ByVention. milestone in. laser cutting. Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı

ByVention. milestone in. laser cutting. Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı milestone in laser cutting ByVention Standart boyutlu saclar için dünyanın en küçük lazer kesme tezgahı ByVention en yüksek verimlilik ve herşey dahil Sıradışı ByVention lazer kesme tezgahı, yatırımınızı,

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı