M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 167-168)"

Transkript

1

2 Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun elde ettiði kazançlar sönük kalýr. Milletimizi gerçek kurtuluþa ulaþtýrmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare þeklimizin sonsuzluðunu istiyorsak, bir an önce, büyük, kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluðunda bulunduðumuzu inkar edemeyiz. M. Kemal ATATÜRK (193, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s )

3 Yetiþmiþ insan gücü arttýkça Bursa kazanacaktýr Türkiye nin sanayi baþkenti Bursa, üretim ve ihracat konusunda gösterdiði performansýný bünyesindeki iþadamý ve sanayicilerin giriþimciliðine, teknoloji ve inovasyona verdiði öneme ve yetiþmiþ insan gücüne borçludur lý yýllarýn baþýndan bu yana dünyanýn önde gelen markalarý Bursa yý üretim üssü olarak seçtiler, yerli markalarýmýz bu topraklardan ulusal ve uluslararasý birer markaya dönüþtü. Bunlarýn her biri baþarý hikayelerini anlatýrken; kentimizin yetiþmiþ insan gücüne duyduðu güveni sürekli olarak dile getiriyor. Ancak, Bursa sanayisi, öylesine hýzlý bir büyüme ivmesiyle bugünlere geldi ki; yetiþmiþ insan gücü ayný ivmeyle kendini yenileyemedi. Ülkemizdeki çalýþabilir iþgücü nüfusu ve iþsizlik oranlarý dikkate alýndýðýnda; arzla talebin doðru noktada buluþmasýna engel olan tek faktör olarak karþýmýza ara eleman yetiþtiren eðitim kurumlarýnýn eksikliði çýkýyor. Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý Baþkaný 11 yýldýr, baþta üyeleri olmak üzere Bursa ve Bursalýlar için ortak fayda yaratma misyonu ile geleceðe emin adýmlarla yürüyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bu eksiklikten kendimize büyük ve önemli bir sorumluluk çýkardýk. Bu anlayýþýmýzýn eseri olarak da, BTSO Eðitim Vakfý ný kurarak, Bursa Tasarým ve Teknoloji Geliþtirme Merkezi (BEGEV-BUTGEM) ile nitelikli ara eleman yetiþtirilmesi konusunda önemli bir adým attýk. Bunun sonucu olarak da; mesleki geliþim ve maksimum fayda elde edebilmek için nitelikli altyapýsý, bilgili ve tecrübeli öðretim elemanlarý ile BTSO Eðitim Vakfý bünyesindeki BEGEV- BUTGEM, ilk yýlýnda 935 mezun verdi. Ve mezun sayýmýzýn her geçen gün artacaðýna olan inancýmýzý, eðitimlere olan ilgi pekiþtiriyor. Merkez, ayný zamanda, KOBÝ lerimizin ihtiyaç duyduðu projelerin geliþtirilmesi hususunda da ciddi bir iddiaya sahip olacak. Ýþadamlarýmýza yönelik düzenlediðimiz eðitimler ve iþsizlere yönelik baþlattýðýmýz giriþimcilik kursu bunun en önemli kanýtlarýdýr. BEGEV-BUTGEM; mesleðini geliþtirmek isteyen veya yeni teknoloji eðitimlerini almak isteyen; meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunlarý için çok önemli bir fýrsat ve referans olacaðý gibi; Bursa iþ dünyasý açýsýndan da, istihdam ihtiyacý oluþtuðunda, niteliklerine güvenebilecekleri elemanlarýn yetiþtiði bir okul ve iþveren açýsýndan da önemli bir referans haline dönüþecektir. Ýþ dünyasý, doðru yetiþmiþ insan gücüyle sürekli olarak takviye edildiðinde, nitelikli arz ve talep doðru noktada buluþtuðunda, yine Bursa kazanacaktýr ve bizlere bunlarla gurur duymak düþecektir. 1

4 MÜTEVELLÝ HEYETÝ BTSO Meclis Baþkaný BTSO Yönetim Kurulu Baþkaný BTSO Yönetim Kurulu (11 kiþi) BTSO Genel Sekreteri DOSAB Yönetim Kurulu (3 kiþi) 3

5 Misyon Bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmýþ, birlikte çalýþma alýþkanlýðý kazanmýþ, çalýþkan, yüksek vasýflý, yaratýcý ve pozitif düþünen, toplumsal sorumluluk sahibi, baðýmsýz düþünce yeteneði geliþmiþ, özgüven sahibi, sanayide tercih edilen, orta kademe teknik elemanlar yetiþtirilmesine katkýda bulunmaktýr. Vizyon Yaþam boyu eðitim anlayýþýyla, ülkemizin teknolojik, ekonoik ve sosyal alanda çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkma yolunda öncü ve örnek bir eðitim kurumu varlýðýný sürdürmek. Bölümler Otomotiv metal makine Tekstil Yabancý Dil Bilgisayar Endüstriyel Otomasyon ve Mekatronik 4

6 ORGANÝZASYON ÞEMASI Genel Koordinatör Eðitim ve Yabancý Diller Sorumlusu Öðrenci Ýþleri Sorumlusu Ýdari Ýþler Sorumlusu Atölyeler Sorumlusu Sekreterya 5

7 PROGRAM SIRA NO SAC METAL KALIP TASARIMI MAKÝNA TASARIMI CNC FREZE OPERATÖRLÜÐÜ CNC OPERATÖRLÜÐÜ-FANUC WEB TASARIMI PLASTÝK ENJEKSÝYON OPERATÖRLÜÐÜ SAC ÝÞLEME OPERATÖRLÜÐÜ BOYA BASKI DESEN TASARIMI JAKARLI VE ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAÞ DESÝNATÖRLÜÐÜ CAD CAM 1 (Topsolid-Autocad) CAD CAM (Solidworks-Solidcam-Autocad) OTOMASYON SÝSTEMLERÝ ÝÞKUR GÝRÝÞÝMCÝK EÐÝTÝMÝ MODA TASARIMI KURSUN ADI KONFEKSÝYON KALIP TASARIMI SATIÞ PAZARLAMA VE ÖN MUHASEBE DIÞ TÝCARET VE KAMBÝYO BAÞLAMA TARÝHÝ BÝTÝÞ TARÝHÝ EÐÝTÝM GÜNLERÝ 1 Sabah* 1 Öðle* 3 Akþam* 1 Sabah* Sabah* 1 Sabah* 1 Öðle* 6 Akþam* 1 Sabah* 1 Öðle* Akþam Sl-Çrþ-Prþ-Cm-Cmt Sabah* Pzt-Sl-Çrþ-Prþ-Cm Sabah* 1 Sabah* 1 Sabah* 1 Öðle* 6 Akþam* Pzt-Sl-Çrþ-Prþ-Cm 3 Akþam* Pazartesi-Cuma 3 Akþam* Sabah* Öðle* 3 Akþam* 4 Sabah* Pzt-Sl-Çrþ-Prþ-Cm 1 Sabah* Pazartesi-Cuma 3 Sabah* Pazartesi-Cuma 1 Sabah* 1 Akþam* Pazartesi-Cuma 1 Akþam* GRUP SAYISI Süre (Sýnýf*Ay) *8/3* *8 *4 *8/6* *8/*4 *4 *4 1*8 *8/6* 3* 3* 4*4/3*3 4*1,5 1*8 3* *3 1* Süre (Saat) *960/3*00 * * *800/6*176 *960/*400 *400 *400 1*960 *960/6*154 3*00 3*00 4*400/ 4*60 1*960 3*00 *50 1*64 Toplam Kursiyer Sayýsý NOT: 1) Eðitim programlarý taleplere göre tekrar deðerlendirilebilecektir. NOT: ) BUTGEM Eðitim Baþlama Tarihi: Ara Tatil Bitiþ Tarihi: (Ara tatil 8 aylýk eðitimlerde uygulanacaktýr.) *Herbir kurs bitiminden sonra baþlayacak yeni kursun ifadesidir

8 EÐÝTÝM GÖREVLÝLERÝ SIRA NO KURSUN ADI EÐÝTÝM GÖREVLÝSÝ 1 SAC METAL KALIP TASARIMI Fehmi Demirtaþ(Emk. Öðrt) Sonder Bakan(M.Kemal Çoþkunöz ATL) Selami Öztürk((Tophane End.Mes.Lis) Beycan Efeoðlu(Tophane End.Mes.Lis) Muharrem Akdemir(Tophane End.Mes.Lis) Fatih Üzümoðlu(M.Kemal Çoþkunöz ATL) MAKÝNA TASARIMI Muharrem Akdemir(Tophane End.Mes.Lis) Muharrem Kömüryakan(Tophane End.Mes.Lis) Fehmi Demirtaþ(Emk. Öðrt) Fatih Üzümoðlu(M.Kemal Çoþkunöz ATL) Sonder Bakan(M.Kemal Çoþkunöz ATL) 3 CNC FREZE OPERATÖRLÜÐÜ S.Ali Gökmen(Tophane End.Mes.Lis) Faik Cengiz Ýçel(Tophane End.Mes.Lis) Beycan Efeoðlu(Tophane End.Mes.Lis) 4 CNC OPERATÖRLÜÐÜ-FANUC Çetin Yýlmaz(M.Kemal Çoþkunöz ATL) S.Ali Gökmen(Tophane End.Mes.Lis) Serdal Gürcan(M.Kemal Çoþkunöz ATL) 5 WEB TASARIMI Fehmi Demirtaþ(Emk. Öðrt) M.Tekin Çýtak(M.Kemal Çoþkunöz ATL) Levent Tezel(ÝMKB Kýz Meslek Lisesi) Melih Engin(Ali Osman End.Mes.Lis.) Umut Avcý(Serbest Öðretmen) Tuncay Salý(M.Kemal Çoþkunöz ATL) 6 PLASTÝK ENJEKSÝYON OPERATÖRLÜÐÜ Mesut Aksu(Tophane End.Mes.Lis) Naci Geçim(Tophane End.Mes.Lis) Hüseyin Kayacý(Tophane End.Mes.Lis) 7 SAC ÝÞLEME OPERATÖRLÜÐÜ Mustafa Ülger(Tophane End.Mes.Lis) Ertürk Kocamaz(Tophane End.Mes.Lis) Halil Tosun(Tophane End.Mes.Lis) Mahmut Özcan(Tophane End.Mes.Lis) 8 BOYA BASKI DESEN TASARIMI Umut Avcý(Serbest Öðretmen) Hülya YalçýnSerbest Öðretmen) Levent Tezel(ÝMKB Kýz Meslek Lisesi) 8

9 EÐÝTÝM GÖREVLÝLERÝ SIRA NO KURSUN ADI EÐÝTÝM GÖREVLÝSÝ 9 JAKARLI VE ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAÞ DESÝNATÖRLÜÐÜ Bige Özlen(Serbest Öðretmen) Umut Avcý(Serbest Öðretmen) Levent Tezel(ÝMKB Kýz Meslek Lisesi) Kasým Uzunöz(Tophane End.Mes.Lis) Hayrullah Buran(Özdilek End.Mes.Lis.) Çiðdem Tayan(Serbest Öðretmen) Tuba Pamukoðlu(Serbest Öðretmen) 10 CAD CAM 1 (Topsolid-Autocad) Faik Cengiz Ýçel(Tophane End.Mes.Lis) Sonder Bakan(M.Kemal Çoþkunöz ATL) Fatih Üzümoðlu((M.Kemal Çoþkunöz ATL) 11 CAD CAM (Solidworks-Solidcam-Autocad) Muharrem Akdemir(Tophane End.Mes.Lis) Muharrem Kömüryakan(Tophane End.Mes.Lis) Faik Cengiz Ýçel(Tophane End.Mes.Lis) 1 OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Nadir Ýzmir(Tophane End.Mes.Lis) Mehmet Dokuzlu(Tophane End.Mes.Lis) Savaþ Karabaþ(Tophane End.Mes.Lis) Behçet Üstün(Hürriyet End.Mes.Lis) 13 ÝÞKUR GÝRÝÞÝMCÝK EÐÝTÝMÝ H.Tülin Tüzün(Serbest Öðretmen) 14 MODA TASARIMI Umut Avcý(Serbest Öðretmen) Tülay Hayat(Serbest Öðretmen) Fatma Sansar(Serbest Öðretmen) Seniha Canýtez(Emk Öðretmen) Levent Tezel(ÝMKB Kýz Meslek Lisesi) 15 KONFEKSÝYON KALIP TASARIMI Fatma Sansar(Serbest Öðretmen) SATIÞ PAZARLAMA VE ÖN MUHASEBE Mesut Aksu(Tophane End.Mes.Lis) Naci Geçim(Tophane End.Mes.Lis) Hüseyin Kayacý(Tophane End.Mes.Lis) 16 DIÞ TÝCARET VE KAMBÝYO Nermin Kýsaoðlu(Ýslam Uyar Ticaret Meslek lisesi) Nagihan Boyer(Ýslam Uyar Ticaret Meslek lisesi) Ali Faik Bak(Ýslam Uyar Ticaret Meslek lisesi) 8

10 BEGEV-BUTGEM DE EÐÝTÝM DÖNEMÝ NASIL GEÇTÝ? Ýlk yýlýnda BEGEV-BUTGEM den 935 kiþi mezun olarak, istihdam piyasasýna katýldý. Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Merkez de eðitim gören kursiyerler Temmuz ayýnda düzenlenen törende diplomalarýný aldý. Törene Bursa Valisi Þahabettin Harput, BTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Sönmez, BTSO Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, DOSAB Yönetim Kurulu Baþkaný Ertuðrul Kaplan ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Necmettin Þenocak ile çok sayýda kursiyer katýldý. BTSO'nun 3 milyon TL bütçeyle destek verdiði Merkez de; otomotiv, metal, makine ve tekstil atölyeleri, endüstriyel, otomasyon ve mekatronik laboratuarlarý ve nazari derslerin yapýldýðý tamamen bilgisayar ve projeksiyon ortamlý 14 derslik ve sosyal donatý yer alýyor. BURSA ÝÞ DÜNYASINDA REFERANS NOKTASI HALÝNE GELDÝ Ýstanbul medyasýnýn önde gelen isimleri 1 Temmuz da BUTGEM'i ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Sönmez ile BTSO Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker'in de eþlik ettiði tanýtým gezisine, aralarýnda; Hürriyet'ten Vahap Munyar, Milliyet ve Posta'tan Nedim Þener, Habertürk'ten Abdurrahman Yýldýrým, Akþam'dan Esin Gedik ve Taraf gazetesinden Fikri Türkel'in bulunduðu Ýstanbullu gazeteciler katýldý. 9

11 Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Eðitim Vakfý bünyesinde ataða kalkan Bursa Tasarým ve Teknoloji Geliþtirme Merkezi'ne hayran kalan Ýstanbullu gazeteciler, BUTGEM için, iþ garantili eðitim kurumu ve Bursa'nýn teknik üniversitesi benzetmeleri yaptý. Gezi boyunca BUTGEM hakkýnda konuklara geniþ bilgi veren sanayici Fahrettin Gülener, önümüzdeki yýllarda eðitim verecekleri öðrenci sayýsýnýn 000' e kadar çýkacaðýný ifade etti..5 aydan 8 aya kadar süren eðitim boyunca öðrencilerin sanayide kullanabileceði çok deðerli bilgiler edindiðini anlatan Gülener, Hayat boyu eðitimde, mesleki teknik eðitim alanýnda uzman iþ gücü yetiþtiriyoruz. Burada mühendisleri bile eðitiyoruz. Amacýmýz yýlda beþ bin öðrenciyi BUTGEM'de eðitip Bursa sanayinin hizmetine sunmak. Bu modelin en geliþmiþi Güney Kore'de uygulanýyor. Orada bu kurumlardan 330 tane var ve her biri yýlda 6 bin öðrenciye eðitim veriyor. Biz de BUTGEM'de gerçekleþtirdiðimiz baþarýlý çalýþmalar neticesinde Bursa iþ dünyasýna referans noktasý olduk dedi. ÜNÝVERSÝTE SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ VÜCUT BULDU Uludað Üniversitesi (UÜ) bünyesindeki Üniversite Sanayi Ýþbirliði Geliþtirme Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (USÝGEM) ile BEGEV-BUTGEM arasýnda, kaliteli iþgücü yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý amacýyla iþbirliði protokolü imzalandý. UÜ Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz ile BTSO Baþkaný Celal Sönmez'in, imzaladýklarý protokole göre, UÜ öðrencileri, BUTGEM laboratuarlarýnda uygulama yaparak mesleki deneyim kazanacak. ÜSÝGEM ve BUTGEM nitelikli iþgücü yetiþtirilmesine katkýda bulunmanýn yaný sýra mevcut iþgücünün niteliðinin artýrýlmasýna yönelik olarak eðitim ve sertifika programlarý da düzenleyebilecek. Protokol uyarýnca, öðretim elemanlarý ve öðrenciler tarafýndan yapýlacak kýsa süreli tasarým ve proje çalýþmalarýnýn BUTGEM laboratuvarlarýnda yürütülmesineolanak tanýnacaðý gibi Avrupa Birliði projelerine yönelik olarak da UÜ'nün ilgili birimleriyle ÜSÝGEM aracýlýðýyla ortak çalýþmalar yapýlabilecek. 10

12 GÜNEYDOÐU AVRUPA VE BDT ÜLKELERÝNE MODEL OLACAK UNDP ile BTSO arasýnda imzalanan protokol, iki kurumun deneyimlerinin küresel ölçekte paylaþýmýný ve bölgesel kalkýnmanýn desteklenmesini öngörüyor. Anlaþmayla BUTGEM'in, Güneydoðu Avrupa ve BDT ülkelerinde örnek model olmasýnýn da önü açýlýyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO), Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) ile bir iþbirliði protokolü imzaladý. Yapýlan protokol törenine BTSO Meclis Baþkaný Ýlhan Parseker ve Birleþmiþ Milletler Türkiye Koordinatörü, UNDP Daimi Temsilcisi Büyükelçi Shahid Najam katýldý. Protokol töreninden sonra BUTGEM'i ziyaret eden Shahid Najam, Harvard'ýn altyapýsýna benzettiði BUTGEM'den çok etkilendiðini söyledi. BUTGEM'in gelecek nesillere býrakýlabilecek çok önemli bir eðitim kurumu olduðunu belirten Najam, Sanayiye katký anlamýnda çok önemli bir kurum. Önümüzdeki yýllarda ulaþýlmasý hedeflenen yýlda 3 bin öðrenci sayýsý, aileleri ile birlikte düþünüldüðünde, yapýlan sosyal katký da çok büyük. Böylelikle 16 bin aileye ulaþýlmýþ olunuyor dedi. 11

13

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı