Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/ :39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39"

Transkript

1 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/ :39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun amacý, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanýmýna, çek hamillerinin korunmalarýna ve kayýt dýþý ekonominin denetim altýna alýnmasý önlemlerine katkýda bulunmaya esaslar ile çekin karþýlýksýz çýkmasý ve belirlenen diðer yükümlülüklere aykýrýlýk hâllerinde ilgililer hakkýnda uygulanacak yapt belirlemektir þeklinde tanýmlamýþtýr. 2- ÇEK KANUNU KARÞISINDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ Çek kanunu 2. maddesinde; Bankalar, çek hesabý açýlmasý ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükle yerine getirirken, çek hesabý açtýrmak isteyenin yasaklý olup olmadýðýný bu Kanun hükümlerine göre araþtýrýrlar; ayrýca ilgili k ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler hükmü ile bankalarýn sorumluluklarýný düzenlerken, çek hesabý açtýrmak isteyenlerin yasaklýlýk durumuna iliþkin adlî sicil kayýtlarýný, açýk kimliklerini saptamak için fo nüfus cüzdaný, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleþim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarýný, tacir olanlarýn ayrý ticaret sicili kayýtlarýný, esnaf ve sanatkâr olanlarýn ise esnaf ve sanatkâr sicili kayýtlarýný almak ve çek hesabýnýn kapatýlmasý bunlarý, hesabýn kapatýldýðý tarihten itibaren on yýl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleþim yeri yurt dýþýnda bulunan kiþiler, kendileri ile ilgili olarak Türkiyede bir adres bildirmek zorundadýr. Çekin karþýlýðýnýn tamamen veya kýsmen bulunmamasý hâli çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi hâlinde hamile verilir. Çek hesabý ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzasý olmadan açýlamaz. Çek hesabý açýlmasýný veya mevcut çek hesabý çek defteri verilmesini isteyen kiþi, her defasýnda tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadýðý ve kendisi hakkýnda çek düzenlem çek hesabý açma yasaðý bulunmadýðý hususunda bankaya yazýlý beyanda bulunur. Tüzel kiþiler adýna verilecek beyannamede tüzel kiþinin yönetim organýnda görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kiþilerin çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý bulunmadýðý belirtilir. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý bulunan gerçek kiþinin, yönetim organýnda görev yaptýðý, temsilc imza yetkilisi olduðu tüzel kiþiye çek defteri verilmez. 3- ÇEK DEFTERLERÝ BASTIRMA YETKÝSÝ KÝME AÝTTÝR Çek defterlerinin baský þeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlýðý, Türkiye Bankalar Birliði ve Türkiye Katýlým Bankalarý Birliðin alýnarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca Resmî Gazetede yayýmlanacak tebliðle düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kiþilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler, açýkça ayýrt edilebilecek biçimde bastýrýlýr. Hamiline düzenle çekler için sadece bu çeklere iliþkin iþlemlerin iþlendiði ayrý çek hesaplarý açýlýr. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek yapraklarýnýn kullanýlmasý gerekir. Çek yapraklarýnýn üzerinde hamiline ibaresi matbu olarak yer alýr. Çek defterinin her bir yapraðýna; a) Çek hesabýnýn numarasý, b) Çek hesabýnýn bulunduðu banka þubesinin adý, c) Çek hesabý sahibi gerçek kiþinin adý ve soyadý, tüzel kiþinin adý, ç) Çek hesabý sahibi gerçek veya tüzel kiþinin vergi kimlik numarasý, yazýlýr. Yukardaki þekil þartlarý önemli olmakla beraber keþide edilmiþ çeklerde yukarýda belirtilen koþullara aykýrý olmasý çekin geçerli etkilemez. Bunun yaný sýra tüzel kiþi adýna çek düzenleyen kiþinin adý ve soyadý, düzenlenen çek üzerine açýkça yazýlýr. Çek hesabý, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazýlý talebi ya da mevduat veya katýlým fonu zamanaþýmý süresinin dolm üzerine kapatýlabilir. Çek hesabý kapatýldýktan sonra, üzerinde yazýlý bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içind edilen çekler karþýlýksýzdýr iþlemine tabi tutulur. Esnaf ve sanatkâr odalarýna kayýtlý olanlardan, tacir kiþilere özgü çek hesabý açtýranlar hakkýnda bu Kanunun tacirlere iliþkin h uygulanýr. 4- ÇEKÝN ÝBRAZI, ÖDEMESÝ, ÇEKÝN KARÞILIKSIZ OLDUÐUNUN TESPÝTÝ VE GECÝKME CEZASI NASIL UYGULANIR 5941 sayýlý çek kanunu 3. maddesinde Karþýlýðý bulunan çek, hesabýn bulunduðu muhatap bankanýn herhangi bir þubesine ib edildiðinde hamilin varsa vergi kimlik numarasý saptandýktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabýn bulunduðu þubeden baþka bir þubeye ibraz edildiðinde, o þubece karþýlýðý sorulmak suretiyle ödenir denmektedir. Eðer çekin ödeme anýnda muhatap banka yoksa Karþýlýksýzdýr iþlemi, muhatap bankanýn hamile kanunen ödemekle yükümlü olduðu miktarýn dýþýnda, çek bedelinin ka kýsmýyla sýnýrlý olarak yapýlýr. Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dýþýndaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprað a) Karþýlýðýnýn hiç bulunmamasý hâlinde,

2 1. Çek bedeli altýyüz Türk Lirasý veya üzerinde ise altýyüz Türk Lirasý, 2. Çek bedeli altýyüz Türk Lirasýnýn altýnda ise çek bedelini, b) Karþýlýðýnýn kýsmen bulunmasý hâlinde, 1. Çek bedeli altýyüz Türk Lirasý veya altýnda ise, çek bedelini aþmamak koþuluyla, kýsmî karþýlýðý altýyüz Türk Lirasýna tama miktarý, 2. Çek bedeli altýyüz Türk Lirasýnýn üzerinde ise, çek bedelini aþmamak koþuluyla, kýsmî karþýlýða ilave olarak altýyüz Türk Lir ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasýnda çek defterinin teslimi sýrasýnda yapýlmýþ olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleþmesi hükmündedir. Yukarýdaki belirtilen miktar, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yayýmlanan fiyat endekslerindeki yýllýk deðiþmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý tarafýndan her yýl Ocak ayýnda belirlenir ve Resmî Gazetede yayýmlanýr. Hamilin talepte bulunmasý hâlinde, karþýlýksýzdýr iþlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiði tarih, hesap durum bankanýn yükümlülüðü çerçevesinde ödediði miktar ve ibraz eden gerçek kiþinin adý ve soyadý yazýlmak, bu kiþinin tüzel kiþi ad etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kiþi ile birlikte banka yetkilisi tarafýndan imzalanmak suretiyle yapýlýr. Banka tarafýndan ödenen miktar düþüldükten sonra karþýlýksýz kalan tutar açýkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçýnmasý hâlinde, iþlemi yapýlmaz. Muhatap bankanýn ödemekle yükümlü olduðu tutar dahil, kýsmî ödemenin hamil tarafýndan kabul edilmemesi hâlinde, çeke karþ iþlemi yapýlýr; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazýlýr ve çek, üzerine imzasý alýnarak hamiline geri verilir; ön ve a yüzünün fotokopisi banka tarafýndan saklanýr. Çek hesabýnda hiç karþýlýðýn bulunmamasý ve hamilin sadece muhatap bankan ödemekle yükümlü olduðu tutarýn ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu çerçevede iþlem yapýlýr. Muhatap bankanýn ödemekle yükümlü olduðu tutar dahil kýsmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylý fotokopisi ücret hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularýna veya kambiyo senetleri hakkýndaki takip usullerine baþvurabileceði gibi, Cumhuriyet baþsavcýlýðýna þikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri mahkemelerde ispat aracý olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslý bu mercilere gönderilir. 5- KARÞILIÐI OLMASINA RAÐMEN BANKANIN ÖDEMEYÝ GECKTÝRMESÝNDE UYGULANULACAK MÜEYÝDE NEDÝR Muhatap olan bankanýn, çekin hamiline ödemesini zamanýnda yapmamasý durumunda; " Çekin karþýlýðýnýn hesapta bulunmasýna raðmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi, " Kanunen ödemekle yükümlü olduðu miktarýn hamile ödenmesinin geciktirilmesi, hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezasý öder. 6- DÜZENLEME TARÝHÝNDEN ÖNCE ÝBRAZ EDÝLEN ÇEKLERE ÝLÝÞKÝN UYGULAMA NASILDIR Üzerinde yazýlý bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karþýlýðýnýn Türk Ticaret Kanununun 707. inci maddesi u kýsmen veya tamamen ödenmemiþ olmasý hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapýlamaz. Ýleri düzenleme tarihli çekle ilg olarak hukukî takip yapýlabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmes ve karþýlýksýzdýr iþlemine tabi tutulmasý þarttýr. 7- HAMÝLÝNE ÇEK HESABI SAHÝPLERÝNÝ VE BUNLARA ÝLÞKÝN BÝLGÝLERÝ GELÝR ÝDARE BAÞKANLIÐINA VE CUM CAVCILIKLARINA KÝMLER BÝLDÝRMEKLE MÜKELLEFTÝR Hamiline çek hesabý sahiplerinin açýk kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaralarý, bu hesaplardan ödeme yapýlan kiþilere ait bu bilgiler ile bu kiþilere yapýlan ödemelerin tutarlarý ve üzerinde vergi kimlik numarasý bulunmayan çeklere iliþkin bilgiler, ilgili bankalar tarafýndan, dönemler itibarýyla, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna elektronik ortamda bildirilir. Tacir tüzel kiþi veya onun faaliyetleri ile iliþkilendirilmek kaydýyla, tüzel kiþinin gerçek kiþi ortaklarý, ortaklarýn ilgili bulunduðu vey tüzel kiþinin veya ortaklarýnýn etkisi altýnda bulundurduðu gerçek kiþiler ile tüzel kiþinin yönetim organýnda görev alan veya tem sýfatýný taþýyan gerçek kiþiler adýna açýlmýþ olan çek hesaplarý, tacir tüzel kiþiye ait kabul edilir. Söz konusu iliþkinin varlýðýna emarelerin bulunmasý hâlinde, hesabýn bulunduðu banka þubesi durumu Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna bildirir. Bankalar, hamiline çek defteri yapraðýný kullanmadan hamiline çek düzenlendiðini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet baþsavcýlýðýna ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna bildir yükümlüdür. 8- KARÞILIKSIZDIR ÝÞLEMÝ YAPILMASINA SEBEBÝYET VEREN KÝÞÝ HAKKINDA HANGÝ MÜEYÝDE LER UYGULANIR Çekte üzerinde yazýlý bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazýnda, çekle ilgili olarak karþýlýksýzdýr iþ yapýlmasýna sebebiyet veren kiþi hakkýnda, hamilin þikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeþyüz güne kadar adlî para cezasýna hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezasý, çek bedelinin karþýlýksýz kalan miktarýndan az olamaz. Çek karþýlýðýný ilgili banka hesabýnda bulundurmakla yükümlü olan kiþi, çek hesabý sahibidir. Çek hesabý sahibinin tüzel kiþi o bu tüzel kiþinin malî iþlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organýnýn üyesi, böyle bir belirleme yapýlmamýþsa yönetim orga gerçek kiþi veya kiþiler, çek karþýlýðýný ilgili banka hesabýnda bulundurmakla yükümlüdür.

3 Çek hesabý sahibi gerçek kiþi, kendisi adýna çek düzenlemek üzere bir baþkasýný temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerç kiþinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayý hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabý sahibine aittir. Karþýlýksýz çek düzenleyen, adýna karþýlýksýz çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazýlý tarihe göre kanunî içinde ibrazýnda, karþýlýðýný ilgili banka hesabýnda bulundurmayan gerçek ve tüzel kiþi hakkýnda, soruþturma evresinde Cumh savcýsýnýn talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafýndan, kovuþturma evresinde resen mahkeme tarafýndan, karþýlýksýz çýkan he çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilir. Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý ile ilgili olarak, herhangi bir adres deðiþikliði bildiriminde bulunulmadýðý süre çek hesabý açtýrýrken bildirdiði adrese tarihli ve 7201 sayýlý Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal teblig çýkarýlýr. Adresin bankaya yanlýþ bildirilmesi veya fiilen terkedilmiþ olmasý hâlinde de, tebligat yapýlmýþ sayýlýr. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilmiþ olan kiþi, elindeki bütün çek yapraklarýný ait olduðu banka etmekle yükümlüdür. Bu kiþi adýna yeni bir çek hesabý açýlamaz. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilmiþ olan kiþi, kararýn kendisine teblið edildiði tarihten itibaren içinde, düzenlemiþ bulunduðu ve henüz karþýlýðý tahsil edilmemiþ olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarýný ve varsa lehta göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür. Çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararýna iliþkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandýktan sonra, Adalet Baka Ulusal Yargý Aðý Biliþim Sistemi (UYAP) aracýlýðýyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapýlacak duyurulara iliþkin esas ve usuller, Adalet Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak Türkiye Cumhu Merkez Bankasý tarafýndan belirlenir. Karþýlýksýz kalan bir çekle ilgili olarak yapýlan soruþturma veya kovuþturma neticesinde; a) Cumhuriyet savcýsý tarafýndan kovuþturmaya yer olmadýðýna, b) Mahkeme tarafýndan, beraat, ceza verilmesine yer olmadýðý, davanýn düþmesi veya davanýn reddine, karar verilmesi hâlinde, ayný kararda, çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðýnýn kaldýrýlmasýna da karar verilir. Bu karar, kesinleþmesi hâlinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna bildirilir ve ilân olunur. 9- PÝÞMAN OLMA VE YASAK KARARI NASIL KALDIRILIR Karþýlýksýz kalan çek bedelini, üzerinde yazýlý bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren iþleyecek 3095 Kanuna göre ticarî iþlerde temerrüt faiz oraný üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kiþi hakkýnda; Soruþturm aþamasýnda Cumhuriyet savcýsý tarafýndan kovuþturmaya yer olmadýðýna, kovuþturma aþamasýnda mahkeme tarafýndan dav düþmesine, mahkûmiyet hükmünün kesinleþmesinden sonra mahkeme tarafýndan hükmün bütün sonuçlarýyla ortadan kaldýrýlm karar verilir. Þikâyetten vazgeçme hâlinde de yukarýdaki hükmü uygulanýr. Kiþi, mahkûm olduðu adlî para cezasý tamamen infaz edildikten veya bu cezayý ödemediði için hakkýnda hapis uygulanýp serbe býrakýldýktan itibaren üç yýl ve her hâlde yasaðýn konulduðu tarihten itibaren on yýl geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden düzenleme ve çek hesabý açma yasaðýnýn kaldýrýlmasýný isteyebilir; mahkemenin vereceði karara itiraz edebilir. Çek düzenlem hesabý açma yasaðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin karar kesinleþtiðinde, yasaðýn kaldýrýldýðý, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas maddenin sekizinci fýkrasýndaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur. 10-ÇEK KANUNUNA GÖRE VERÝLECEK DÝÐER CEZALAR NELERDÝR 1. Tacirin ticarî iþletmesiyle ilgili iþ ve iþlemlerinde, tacir olmayan kiþinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten ki altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 2. Tacir olmayan kiþiye tacir kiþiye verilmesi gereken çek defteri veren banka görevlisi hakkýnda elli günden yüzelli güne kadar a para cezasýna hükmolunur. 3. Bankaya gerçek dýþý beyanda bulunan kiþi, üç aydan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Beyanname almadan vey beyannameye raðmen, hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý bulunan kiþiye veya bu kiþinin yönetim organýnda yaptýðý veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduðu tüzel kiþiye çek defteri veren banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar a para cezasý ile cezalandýrýlýr. 4. Kýsmen veya tamamen karþýlýðý bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe raðmen, karþýlýksýzdýr iþlemi yapmayan banka görev üzerine bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 5. Karþýlýðý tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karþýlýðýnýn hesapta mevcut olmasýna raðmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanýn kanunen ödemekle yükümlü olduðu miktarý hamile ödemeyen banka görevlisi, þikâyet üzerine bir y kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 6. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilmiþ olan kiþi, buna raðmen çek düzenlerse, fiil daha aðýr ce gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 7. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilmiþ olan kiþi adýna çek hesabý açan banka görevlisi, üç ay

4 kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 8. Çek defteri basmaya veya bastýrmaya kanunen yetkili kýlýnanlar dýþýnda çek defteri basanlar ve bastýranlar iki yýldan beþ yý kadar hapis ve binbeþyüz güne kadar adlî para cezasýyla cezalandýrýlýr. 9. Hamiline çek defteri yapraðýný kullanmadan hamiline çek düzenleyen kiþi, bu aykýrýlýðý içeren her bir çekle ilgili olarak, bir yý hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 10. Bulundurulmasý ve saklanmasý gereken bilgi ve belgelere iliþkin hükmüne aykýrý hareket edilmesi veya çekin karþýlýksýz çý dolayýsýyla hamili tarafýndan talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayýtlarýndaki adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcýsý tarafýndan beþyüz Türk Lirasýndan beþbin Türk Lirasýna kadar idarî para cezasý veri 11- HESABEN ÖDEME SÝSTEMÝNÝ KURAN VE DENETLEYEN KURUM KÝMDÝR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, çeklerin banka þubeleri arasýnda hesaben ödenmesini saðlayacak tüzel kiþiliði haiz sistem kurmaya ve gözetimi altýnda yürütmeye yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, bu yetkiyi uygun göreceði baþka bir kuru aracýlýðýyla da kullanabilir. Hesaben ödeme sisteminin kuruluþ ve iþleyiþi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca çýkarýlacak ve Resmî Gazetede yayýmlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararasý takas odalarý aracýlýðý ile elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek iþlem görmesi, 6762 sayýlý Türk Ticaret Kanununu 710 uncu maddesine göre takas odasýna ibraz hükmündedir. Takas odalarý aracýlýðýyla ibraz edilmiþ çekler için, 3 üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda belirlenen sorumluluk miktarý dâhil, kýs yapýlmaz. Bu durum, muhatap bankanýn sorumluluk tutarýný ödeme yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz. Ancak, takas odalarý ar ibraz edilen çekin, hesapta yeterli karþýlýðýnýn olmadýðýnýn belirlenmesi hâlinde muhatap banka tarafýndan, hesapta bulunan k karþýlýk tutarý, çeki ibraz eden hamil lehine onbeþ gün süreyle bloke edilir. 12- SONUÇ Yeni çek kanunun çýkarýlmasýyla birlikte eski çek kanunu yürürlüðünü yitirmiþ olmakla birlikte 5941 sayýlý kanunu geçici madde süreci nasýl olacaðýný tanýmlanmýþtýr. Bu çerçevede bu geçiþ sürecinde; Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýnca bu yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir ay içinde, yayýmlanacak tebliðde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastýrý Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müþterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler. Bankalarýn müþterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayýlý Kanun hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklýdýr sayýlý Çek Kanunun yürürlü tarihe kadar 3167 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesinde tanýmlanan suçtan dolayý açýlmýþ olan davalar bakýmýndan asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder. 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazýlý düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazý geçersizdir. Bu Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fýkrasý uyarýnca yapýlacak bildirimler, 1/7/2010 tarihine kadar yazýlý ortamda yapýlabilir. Bu Kanunla yürürlükten kaldýrýlan 3167 sayýlý Kanunun 6 ncý maddesi uyarýnca kurul olan Bankalararasý Takas Odalarý Merkezi, bu Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen tüzel kiþiliði haiz sistem kuruluncaya kada faaliyetlerine devam eder ve yeni kurulacak tüzel kiþiliðe herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn devrolunur. Yeni kurulacak tüze kiþilik bu devir nedeniyle doðacak her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftýr sayýlý Kanunun 16 ncý maddesinde tanýmlanan suçtan dolayý, tarihi itibarýyla, haklarýnda soruþturma veya kovuþturma baþlatýlmýþ ya da kesinleþmiþ bir hükümle mahkûm olan kiþilerin; Þikâyetçi ile belirledikleri miktarýn belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaþmaya varmalarý ve anlaþmanýn bir nüshasýnýn þikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafýndan Cumhuriye baþsavcýlýðýna veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaþmada öngörülen süre kadar soruþturma veya kovuþturmanýn durmasý infazýnýn ertelenmesine veya durdurulmasýna karar verilir. Anlaþmaya varýlmýþ olmasý, þikâyetçi bakýmýndan þikâyetin geri al sonucunu doðurmaz sayýlý Çek kanunu 6.ncý maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarý belirli vadelerde ödeyece taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafýndan Cumhuriyet baþsavcýlýðýna veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaþma aranmaksýzýn, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruþturma veya kovuþturmanýn durmasýna, hü infazýnýn ertelenmesine veya durdurulmasýna karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapýldýðý tarihten itibar iki yýlý geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yýl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneði alaca gönderilir. Anlaþma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiþ ve mercîlerine verilmiþ olmasý þarttýr. Kiþi ve ya kiþ taahhütnamede belirttiði süre içinde þikâyetçi ile anlaþmaya varmasý ve bu anlaþmanýn bir nüshasýnýn þikâyetçi veya yasal tem tarafýndan mercilerine verilmiþ olmasý hâlinde, ayný hükmünden yararlanýr. Soruþturma veya kovuþturmanýn durmasý hâlinde dava zamanaþýmý; hükmün infazýnýn ertelenmesi veya durdurulmasý hâlind ceza zamanaþýmý iþlemez. Anlaþmanýn gereði gibi ifa edilmiþ veya bu Kanunun 6 ncý maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarýn ödenmiþ olmasý kovuþturmaya yer olmadýðýna, davanýn düþmesine veya hükmün bütün sonuçlarýyla ortadan kaldýrýlmasýna karar verilir.

5 Þikâyetçinin baþvurusu üzerine, anlaþma veya taahhüde uyulmadýðýnýn tespiti hâlinde, soruþturmaya, kovuþturmaya veya hükm devam edilir. Þahýslarýn alacak borç iliþkilerini düzenlerken uymalarý gereken normatif kurallara uymamalarýnýn sonuçlarý çok aðýr olmaktad Ülkemizde kayýt dýþýlýðýn hat safhada olduðu ve ödemelerin önemli kýsmýnýn elden yapýldýðý bir ekonomi konseptinde bireyle müþavir veya hukuk müþaviri hava kadar su kadar önemli olduðunu düþünüyor. Çalýþmamýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyor Abdullah Ekinci Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ============================================================================

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27438 KANUN ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÇEK KANUNU

SİRKÜLER RAPOR ÇEK KANUNU SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.12.2009 Sirküler No: 2009/93 ÇEK KANUNU Çek Kanunu, 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 19.03.1985 tarihli

Detaylı

ÇEK KANUNU YAYIMLANDI

ÇEK KANUNU YAYIMLANDI 21.12.2009/171 ÇEK KANUNU YAYIMLANDI 5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 Tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. ÖZET : Bu yeni Yasa ile 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi

Detaylı

BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA

BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA BENER HUKUK BÜROSU YAPI KREDİ PLAZA, C BLOK, KAT: 4 34330 LEVENT, ISTANBUL, TÜRKİYE TEL: + 90 (212) 270 70 50 FAKS: + 90 (212) 270 68 65 inbox@bener.av.tr www.bener.av.tr BÜLTEN ÇEK KANUNU HAKKINDA 20.12.2009

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Renkli Çek Kanunu BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Renkli Çek Kanunu Resmi Gazetede 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı kanunla yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu, önceki kanunlara göre bankalara ve çek kullanıcılarına bir çok ilave sorumluluk

Detaylı

(Ek cümleler: 15/7/ /61 md.) (Ek: 31/1/ /1 md.) (Ek: 15/7/ /61 md.) (Ek: 15/7/ /61 md.)

(Ek cümleler: 15/7/ /61 md.) (Ek: 31/1/ /1 md.) (Ek: 15/7/ /61 md.) (Ek: 15/7/ /61 md.) 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

Yeni düzenlemeler kırmızı ile işaretlenmiş olup, mavi ile işaretli kısımlar çıkan kısımlardır.

Yeni düzenlemeler kırmızı ile işaretlenmiş olup, mavi ile işaretli kısımlar çıkan kısımlardır. YENİ -ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6273-Kabul Tarihi: 31/1/2012 MADDE 1 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan adlî sicil

Detaylı

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69

ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 ELMADAĞ HUKUK OFİSİ İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blok, No: 61 Yeşilköy / İstanbul Tel.: +90 (212) 465 88 65 Faks: +90 (212) 465 88 69 Sirküler Sayı: 2013/1 22.02.2013 İş hayatımızın önemli

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-52)

SİRKÜLER RAPOR (2009-52) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 06.02.2012/54-1 ÇEK KANUNU İLE BU KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN 6762 VE 6102 SAYILI TTK NUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Çek Kanunu nda, 6762 ve 6102 sayılı TTK nunların da

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/174 Ref: 4/174. 5941 Sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/174 Ref: 4/174. 5941 Sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/174 Ref: 4/174 Konu: 5941 SAYILI ÇEK KANUNU YAYINLANMIŞTIR 5941 Sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanunun amacı,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/084

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/084 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Sirküler No : 2016/084 6728 SAYILI KANUNLA ÇEKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GENEL OLARAK Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

DUYURU 16/ /Finans

DUYURU 16/ /Finans 5941 SAYILI ÇEK KANUNU NDA ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER YAPILDI Çek, keşideci tarafından muhatap bankaya hitaben yazılan ve üzerinde yazılı tutarın lehdara ödenmesini emreden bir kıymetli evraktır. TTK nın 780

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/1. Konu : 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Mali Bülten. No: 2010/1. Konu : 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 06 Ocak 2010 Mali Bülten No: 2010/1 VERGİ Konu : 5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir., 5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003

Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 4814 Kabul Tarihi : 26.2.2003 MADDE 1. - 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle

Detaylı

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine

Madde 2. Bankalar, çek hesabı açmak maksadıyla bu Kanunla kendilerine Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4814 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin

Detaylı

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan:

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 18.08.2016 Sayı: 2016/146 Ref:4/146 Konu: KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLENMESİNE HAPİS CEZASI GERİ GELMİŞ VE KAREKODU UYGULAMASI İLE ÇEK DÜZENLEYENLER HAKKINDA DETAYLI BAZI FİNANSAL VE HUKUKİ

Detaylı

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3167 Kabul Tarihi: 19/03/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/04/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:18714

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.

Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Özelge: Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk. Sayı: Tarih: 26/05/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ

Detaylı

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler:

3167 Sayılı Kanun daki Madde Numarasına Göre Yapılan Değişiklikler: 08.03.2003 tarih, 25042 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4814

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU TBMM GENEL KURULUNUN KABUL

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 430) Bilindiği gibi, 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun, yasası 3167 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (1)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

SİRKÜLER. Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar işbu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir. 1 MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI : 2013/38 KONU: Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması hk. Ankara,30/04/2013 SİRKÜLER 1. Giriş Çeklerde reeskont uygulamasına dair açıklamalar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 KONU: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete de "Bireysel Emeklilik Sisteminde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR!

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR! KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILIYOR! I. GENEL BAKIŞ Ticari hayatta kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak çekin karşılığı olmadan düzenlemesine de giderek daha fazla rastlanmaktadır.

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý

Kamu Ýhale Kurulu Kararlarý Bayýndýrlýk, imar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Tarafýndan Kabul Edilen Kamu ihale Kanunu ile Kamu ihale Sözleþmeleri Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý 15 Ekim 2008, Çarþamba MADDE

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak,

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak, Konu:30.04.2015 Tarih ve 29342 Sayılı Yönetmelik Hk. 08.05.2015 Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.01.2010 Sayı: 2010/15 Ref: 4/15 Konu: ÇEK DEFTERLERĐNĐN BASKI ŞEKLĐNE, BANKALARIN HAMĐLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĐKTAR ĐLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĐLDĐRĐLMESĐNE

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı