KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 IRGIZĠSAN-ÜRĠYE MANAS ÜNĠVERSĠESĠ URĠZM VE OELĠLĠ YÜSEOULU EĞĠĠM-ÖĞREĠM YILI AADEMĠ FAALĠYE RAPORU ĠÇĠNDEĠLER YÖNEĠĠ SUNUġU 1. GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VĠZYON AMAÇ VE HEDEFLER FAALĠYE ALANLARI BÖLÜMLER 2. BĠRĠME ĠLĠġĠN BĠLGĠLER ORGANĠZASYON YAPISI AADEMĠ ADRO ĠDARĠ ADRO FĠZĠSEL YAPI DERSLĠLER OFĠS ALANLARI LABORAUARLAR VE AÖLYELER DONANIM AL YAPISI 3. EĞĠĠM-ÖĞREĠM FAALĠYELERĠ ÖĞRENĠ SAYILARI MEZUN SAYILARI DERS YÜLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMLARI SAJ BĠLGĠLERĠ 4. BĠLĠMSEL FAALĠYELER ONFERANS VE SEMĠNERLER BĠLĠMSEL PROJELER BĠLĠMSEL YAYINLAR 5. ULUSAL VE ULUSLARARASI URUMLAR ĠLE ĠġBĠRLĠLERĠ 6. SOSYAL-ÜLÜREL VE SPORĠF FAALĠYELER 7. OPLUMSAL HĠZMELER 8. ÖĞRENĠ MOĠVASYONUNA YÖNELĠ ÇALIġMALAR 9. ANIIM FAALĠYELERĠ 10. ALĠE YÖNEĠM VE GÜVENE SĠSEMĠ 11. EDBĠR VE ÖNERĠLER 1

2 YÖNEĠĠ SUNUġU urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 2000 Yılından beri faaliyette bulunan 2 yıllık urizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu nun başarılarını daha da ileriye götürmek amacıyla Eğitim-Öğretim Yılında 4 yıllık lisans eğitimi veren bir okul olarak faaliyetlerine başlamıştır. urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu nun açılmasıyla beraber urizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu nun başarılarına kısa sürede yenileri eklenmiş ve okulumuz günümüzde ırgızistan da turizm eğitimi veren kurumlar arasında lider konuma ulaşmıştır. Bu raporda sunulmakta olan Eğitim- Öğretim Yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile liderlik konumunu daha da pekiştiren urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu nun temel hedefi, ürk Dünyası başta olmak üzere uluslararası alanda tanınan seçkin bir turizm eğitim kurumu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak adına yüksek okulumuz, genç ve aynı zamanda deneyimli kadrosu ile Eğitim-Öğretim Yılı nı eğitsel, bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan bir atılım yapma fırsatı olarak görmektedir. Doç. Dr. Bilgehan GÜLAN Yüksekokul Müdür V. 2

3 GENEL BĠLGĠLER Eğitim Öğretim Yılı ndan itibaren 4 yıllık lisans eğitimi veren urizm ve Otelcilik Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin sektör çalışmalarına kısa sürede uyum sağlayabilmelerine yönelik uygulama derslerine ağırlık verilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Yüksekokul bünyesinde uygulamalı dersler için bir uygulama merkezi ve tam donanımlı yiyecek içecek servisi, mutfak, önbüro, bilgisayar ve kat hizmetleri atölyeleri bulunmaktadır. MĠSYON ürk Dünyası başta olmak üzere tüm dünyadaki turizm işletmelerine yönelik orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uluslararası mesleki yeterlilik standartlarıyla donatılmış, ürklük bilincine ve evrensel kişiliğe sahip bireyler olarak yetiştirmektir. VĠZYON urizm alanında eğitim veren kurumlar arasında mezun yeterlilikleri ile dünya çapında tanınan bir marka olmaktır. AMAÇ VE HEDEFLER Yetenekli gençlere turizm alanında geleceği parlak bir kariyerin sayfalarını açmayı kendisine amaç edinen urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun temel amacı; ırgızistan başta olmak üzere tüm ürk Dünyası ndaki gelişen turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel ve yönetici adaylarını uluslararası standartlarda yetiştirmek ve akademik çalışmalar ile turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır. urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun gelecek hedefleri arasında ırgızistan turizm sektöründe çalışan kalifiye elemanlar yetiştirmenin ötesinde, mezunlarını dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışabilecek kapasiteye ulaştırabilecek bir eğitim düzeyine erişmek yer almaktadır. Bu çerçevede urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun temel hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır; Ulusal kimliğini koruyarak uluslararası kişiliğe sahip bireyler yetiştirmek, Öğrencilere turizm işletmelerinde kullanabilecekleri gerekli yönetsel bilgi ve becerileri kazandırmak, Her bir öğrenciye işbaşı eğitim ve staj imkânı sağlamak, Öğrencilere geçerli dünya dillerinden en az üç tanesi ile iletişim kurabilecek dil becerileri kazandırmak, urizm sektörünün ihtiyaç duyduğu konaklama, yeme-içme ve acentacılık alanlarında seminer ve kurslar düzenlenmek, bilimsel toplantı ve konferansları organize etmek, urizm alanında yeni projeler geliştirmek, urizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık yapmak, urizm alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlamak, Öğrencilerimize Avrupa ülkelerinde staj imkânı yaratmak, Dünyanın önde gelen turizm okulları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gibi konularda işbirliği yapmak, urizm eğitiminin farklı alanlarında patent almak, Uygulama oteli projesini gerçekleştirmek. 3

4 FAALĠYE ALANLARI urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nda ana faaliyet alanları olarak aşağıda sıralanmakta olan bölümlerde lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. urizm Otel İşletmeciliği Bölümü: Her geçen gün büyümekte olan ırgızistan konaklama sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi kalifiye işgücüdür. Bu nedenle, bu alanda yüksek vasıflara sahip olarak yetişen mezunlar, sektörün ihtiyacı olan tüm departman ve kademelerdeki işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak olacaklardır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, öncelikle otel işletmelerinin odalar bölümü içerisinde yer alan önbüro ve kathizmetleri departmanlarına yönelik olarak eğitilmekte ve bu departmanlarda görev yapacak yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra eğitim programlarında yiyecek içecek alanında yetenekli olan öğrencilerin de kendilerine yetiştirmelerine olanak sağlayan derslere de yer verilmektedir. Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü: urizm endüstrisinin en önemli alt kollarından birisi olan seyahat sektörü, ırgızistan da hızla büyüyen sektörlerden birisidir. Günümüzde olduğu gibi ve gelecekte de bu alanda yetişmiş elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, bu alanda kalifiye işgücünün yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, hem rehberlik, hem de seyahat acentalarında yöneticilik yapabilecek vasıflara sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri, onların gelecekte sektördeki tüm işletmeler tarafından aranılan elemanlar olmalarını sağlayacaktır. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü: Yiyecek içecek hizmetleri sektörü bugün dünyada gelişmekte olan sektörlerden birisidir. Bu trend, ırgızistan yiyecek içecek sektörü için de geçerlidir. Bu nedenle sektör, istihdamın yoğun olduğu ve en çok işgücünün talep edildiği sektörlerin başında gelmektedir. Bugüne kadar ırgızistan daki yiyecek içecek sektörü ile kurulan ilişkiler sayesinde öğrenciler henüz okurlarken bile çalışmaya davet edilmekte ve mezunların bu alanda iş bulma gibi bir sorunları bulunmamaktadır. Ayrıca bu bölümde, fiziksel imkânlar ve öğretim elemanı açısından önemli bir alt yapı oluşturulmuş ve bölüm kurumsallaşma yolunda ciddi mesafeler kat etmiştir. BÖLÜMLER BÖLÜMLER Seyahat ĠĢletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümü Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği Bölümü 4

5 1. BĠRĠME ĠLĠġĠN BĠLGĠLER ORGANĠZASYON YAPISI Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdür Yardımcısı urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı Seyahat ĠĢlet.ve urizm Rehberliği Bölüm BaĢkanı Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği 5

6 oplam oplam oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu AADEMĠ ADRO ÖĞREĠM ÜYELERĠNĠN AADEMĠ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI GÜZ Profesör Doçent Yardımcı Doçent Bölüm/ Prog.Z. Y.Z. D.S.Ü..Z. Y.Z. D.S.Ü..Z. Y.Z. D.S.Ü. ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Gen op lam Seyahat ĠĢlet. ve urizm Rehberliği Blm. urzim ve Otel ĠĢletmeciliği Blm. Yiyecek Ġçeçecek ĠĢl. Blm. BAHAR oplam Seyahat ĠĢlet. ve urizm Rehberliği Blm. urzim ve Otel ĠĢletmeciliği Blm. Yiyecek Ġçeçecek ĠĢl. Blm. oplam Genel toplam

7 oplam oplam oplam oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu GÜZ ÖĞREĠM ÜYESĠ DIġINDAĠ ÖĞREĠM ELEMANLARININ AADEMĠ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Bölüm/ Prog Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam BAHAR Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam Genel toplam.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü ğe r ğe r ğe r Ge nel op lam 7

8 (1) oplam (2) oplam (3) oplam (4) oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu ÖĞREĠM ELEMANLARININ SAYISAL DAĞILIMI GÜZ BÖL./PROG Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği Öğr. Üyesi AM ZAMANLI ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. ArĢ. Gör. ğ. Öğr. Üyesi ğ. YARI ZAMANLI Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. ArĢ. Gör. ğ. DSÜ DĠĞER ÜNĠV. Öğr. Üyesi ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. DSÜ DĠĞER AYNA* Öğr. Üyesi ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman oplam BAHAR Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam Genel toplam ğ. OPLA M ÖĞR. ELEMA NI (1)+(2)+( 3)+(4) 8

9 Öğretim Elemanlarının Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri iģi Sayısı Yüzde Öğretim Elemanlarının oplam Akademik Hizmet Süresi Bölüm/Prog. 1-5 Yıl 6-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Sayı Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği 2 1 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 3 1 oplam Öğretim Elemanlarının MÜ deki Akademik Hizmet Süresi Birimler 1-5 Yıl 6-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği 2 1 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği 2 2 Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 3 1 oplam Sayı İdari kadro Uyruğu oplam Birimler ğer E E E oplam 3 3 İdari Personelin Eğitim Durumu Birimler Lise Önlisans Lisans Lisansüstü

10 FĠZĠSEL YAPI Hizmet Alanları Sayı oplam ( m²) oplam iģi apasitesi Derslikler m² 160 Labaratuar ve Atölyeler m² 95 ÇalıĢma Ofisleri m² 15 oplam apalı Alan m² 270 LABORAUARLAR VE AÖLYELER Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m² Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu AZ-10 Servis Atölyesi Öğrencilerin Yiyecek İçecek Servisi ve Bar Hizmetleri derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Uygulama 55 m² 15 kişilik Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m² Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu AZ-9 Mutfak Atölyesi Öğrencilerin Yiyecek Üretim, itlesel Yiyecek üretimi derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Uygulama 55 m² 15 kişilik Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı 10

11 Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 301 Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümüne ait Atölye Eğitim Gezilerinde kullanılan malzemeler bulunan atölye Depo 12 m² 10 kişilik maksimum Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 404 Önbüro Laboratuarı Öğrencilerin Önbüro, Odalar Bölümü Otomasyonu ve Biletleme derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Eğitim Laboratuarı 54 m² 15 kişilik maksimum Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı urizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Merkezi Uygulama Merkezi Öğrencilerin Servis ve Otelcilik alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, topluma hizmet etmek. 281 m² 40 kişilik 11

12 DONANIM AL YAPISI Bilgi ve eknoloji aynakları insi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) oplam Masa Üstü Bilgisayar aģınabilir Bilgisayar 2 2 Yazıcı arayıcı 1 1 Fotokopi Makinesi Faks Projektör 3 3 Projektör Perdesi epegöz 1 1 elefon Fotoğraf Makinesi elevizyon Müzik Setleri

13 2. EĞĠĠM-ÖĞREĠM LĠSANS ÖĞRENĠLERĠNĠN BÖLÜMLER ĠĠBARĠYLE DAĞILIMI HAZIRLI LİSANS GENEL BÖLÜMLER IZ ERE OPLAM IZ ERE OPLAM OPLAM SEYAHA İŞLEMEİLİĞİ VE URİZM REHBERLİĞİ URİZM VE OEL İŞLEMEİLİĞİ YİYEE-İÇEE İŞLEMEİLİĞİ OPLAM ESĠN AYI YAPIRAN ÖĞRENĠLERĠN SAYILARI Bölüm/ Prog. Öğrenci sayısı Seyhat ĠĢletmeciliği ve urizm Rehberliği 14 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği 25 Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 25 oplam 64 MEZUN OLAN ÖĞRENĠLERĠN SAYISI Mezun Sayısı Bölüm/ Prog. Çiftdal / YanDal oplam Genel oplam Güz Bahar Güz Bahar Güz Bahar Seyhat ĠĢl. ve urizm Rehber urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam BURS ALAN ÖĞRENĠ SAYILARI Burs ürü Öğrenci Sayısı Güz Bahar GiriĢ ontenjanı Bursu 1 1 Gereksinim Bursu Gereksinim+Akademik BaĢarı Bursu (1. kademe) Gereksinim+Akademik BaĢarı Bursu (2. kademe) Devlet Sınavı ile Gelenler (.. Ödüyor)* 7 - oplam oplam Miktar 13

14 Dön emi DERS YÜLERĠ Bölüm/Prog. Seyhat İşl. ve urizm Rehber. opl am re di Saat i (A) LĠSANS VE LĠSANSÜSÜ PROGRAMLARDA OUULAN DERSLERĠN PAYLAġIMI Öğretim Üyelerinin Payı ğer Öğretim Elemanlarının Payı Öğretimde.Z., Y.Z. ve D.S.Ü. am Zam Yarı Zam D.S.Ü. oplam am Zam Yarı Zam D.S.Ü. oplam am Zam Yarı Zam D.S.Ü. / S % / S % / S % /S % /S % 2 2/A 3 3/A 4 4/A B 5 5/A 6 6/A 7 7/A D E / S % / S % /S % /S % /S % /S % (F) F/A 3+6 (G) G/A 4+7 (H) H/A Güz urizm ve Otel İşletmeciliği Yiyecek ve İçecek İşletm. oplam Bah ar Seyhat İşl. ve urizm Rehber. urizm ve Otel İşletmeciliği Yiyecek ve İçecek İşletm. oplam B+D=A, F+G+H=A, +E=100, F/A+G/A+H/A=100 olmalı 14

15 ÖĞREĠM ÜYESĠ VE ÖĞREĠM ELEMANI BAġINA DÜġEN ORALAMA ÖĞRENĠ SAYILARI (AraĢtırma Görevlisi Hariç) Dönem Güz BÖLÜM/PROG. (1) BÖLÜM/ PROG. OPLAM ÖĞRENĠ SAYISI BÖLÜM/PROG'DA DERS VEREN ÖĞR.EL'IN UNVAN VE ÇALIġMA SAÜSÜNE GÖRE SAYISAL DAĞILIMLARI (2) ÖĞR. ÜYESĠ UNVAN DĠĞER ÖĞR.EL (3) OPLAM (4) -Z ÇALIġMA SAÜSÜ (5) Y- Z (6) DSÜ (7) OP (4+5+6) ÖĞREĠM ELEMANI BAġINA DÜġEN ORALAMA ÖĞRENĠ SAYISI Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü Ö.E (1/2) Ö.E (1/3).Z (1/4) oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü Bahar urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam Not: (3) ve (7) numaralı sutun değerleri aynıdır. 15

16 ÖNLĠSANS/LĠSANS/ LĠSANSÜSÜ PROGRAMLARINDA DERS SAYISI VE REDĠ SAAĠ (HAZIRLI SINIFI HARĠÇ) BÖLÜM/PROGRAM PROG. VERDĠĞĠ DERSLER ZORUNLU DERSLER SEÇMELĠ DERSLER OPLAM DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam

17 Dönem BÖLÜM/PROGRAM Güz Bahar AM ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞREĠM ELEMANLARININ HAFALI ORALAMA DERS YÜLERĠ Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam (A) ÖÜ Sayısı (B) ÖÜ Ders Yükü () Oran (B)/(A) (D) ğer ÖE Sayısı (E) ğer ÖE Ders Yükü (F) Oran (E)/(D) OPLAM DEĞĠġĠM PROGRAMLARI Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Lisans) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Yüksek Lisans) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı 17

18 Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Doktora) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Lisans) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Yüksek Lisans) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Doktora) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı SAJ BĠLGĠLERĠ Staj Yapılan Ülke Öğrenci Sayısı ırgızistan 90 ürkiye 85 ABD 5 OPLAM

19 3. BĠLĠMSEL FAALĠYELER OPLANILAR (oplantı sayısı gerektiği kadar çogaltılabilir) oplantı Sıra No 1 oplantının Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Semineri, Doç. Dr. Bilgehan Gülcan arih ve Yer Amaç ve apsam 16 Eylül 2011 Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Atölyesi Akademik personele yönelik bilimsel araştırma yöntemleri semineri atılımcıların Sayısı 11 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 2 oplantının Adı urizm Sektöründe Başarılı Bir ariyere Ulaşmada Atılması Gereken Adımlar, Ian laytor, elestial Mountains Seyahat Acentası Sahibi arih ve Yer 15 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 60 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 3 oplantının Adı urizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası ariyer Olanakları: Dubai Örneği, Asel Borbueva(MÜ, OMYO Mezunu), Auris Plaza Hotel Dubai Önbüro Müdür Yardımcısı arih ve Yer 23 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 45 MÜ/Yüksekokul 19

20 oplantı Sıra No 4 Otelcilik Sektöründe İşgören Seçiminde Aranan Yeni riterler, oplantının Adı Nazira Mınakeeva, Park Otel İnsan aynakları Müdürü ve Nargiza Osmonova (MÜ, OMYO Mezunu), Park Hotel Önbüro Müdürü, arih ve Yer 25 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 50 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 5 oplantının Adı Seyahat Acentalarında Operasyon Bölümünün İşleyişi ve arşılaşılan Sorunlar, mitriy Galavin, yrgyz oncept Seyahat Acentası Operasyon Bölümü Müdürü arih ve Yer 26 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 45 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 6 oplantının Adı Fast Food Francihising İşletmelerinin ırgızistan da Girişimcilik Faaliyetleri, Çıngız urusbek, Begamot Fast Food İşletmeleri Pazarlama Müdürü arih ve Yer 02 Aralık 2011 Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Atölyesi Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 20 MÜ/Yüksekokul 20

21 oplantı Sıra No 7 oplantının Adı Hizmet Pazarlaması Çerçevesinde urizm Pazarlamasının Özellikleri, Uulcan ıdıralieva, Vesti Sağlık Hizmetleri Dergisi Halkla İlişkiler Uzmanı arih ve Yer 16 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 35 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 8 oplantının Adı Bir Meslek Olarak urist Rehberliği ve arşılaşılan Zorluklar, Aykökül Arzieva (MÜ, OMYO Mezunu), Profesyonel urist Rehberi, (20 Aralık) arih ve Yer 20 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Öğrencilere urizm Rehberliği Alanında Seminer atılımcıların Sayısı 50 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 9 oplantının Adı Önbüro da Başarılı Bir ariyere Giden Yol, ıyalbek Dıykanov (MÜ, OMYO Mezunu), Oscar Group Vuni Place Hotel Girne/ıbrıs, Gece Müdürü arih ve Yer 23 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 21

22 oplantı Sıra No 10 onaklama İşletmelerinde Misafir İlişkilerinin Önemi ve kkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar, oplantının Adı alista Luxury Resort enis Antrenörü Murat Çalışkan arih ve Yer 25 Ocak nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 11 ur Operatörlerinin Çalışma Sistemi ve uristlerle arşılaşılan Sorunların Çözüm Yöntemleri, oplantının Adı ez ur emsilcisi Yıldız Haybullina (1 Şubat) arih ve Yer 01 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 12 Otel İşletmelerinde athizmetleri Organizasyonu, oplantının Adı Elnura aldıbekova Holiday Hotel Odalar Bölümü Müdürü arih ve Yer 28 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 13 ırgızistan'da Yiyecek İçecek İşletmelerinin Mevcut Durumu" oplantının Adı konulu yuvarlak masa toplantısı 22

23 arih ve Yer 28 Şubat 2012 İİBF 228 No lu oplantı Salonu Amaç ve apsam Sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesi atılımcıların Sayısı 25 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 14 oplantının Adı French Food Institute Eğiticisi Martin Eloise tarafından verilen Şarapçılık semineri arih ve Yer 29 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 15 Öğretim Görevlisi Ernist UMAGULOV tarafından verilen oplantının Adı aya ırmanma alanında uygulamalı seminer arih ve Yer 01 Mart Spor ulübü Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 20 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 16 Otel İşletmelerinde İş Başvurularında ve İş Görüşmelerinde kkat Edilmesi Gereken Noktalar oplantının Adı aprice Oteller Zinciri İnsan aynakları Müdürü Zarema okoeva (23 Mart) arih ve Yer 23 Mart nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 23

24 oplantı Sıra No 17 Girişimcilik Dersi kapsamında VIP ravel Seyahat Acentası Ortakları oplantının Adı Nurdin Asankadır Uulu ve ubat Namatov tarafından verilen seminer arih ve Yer 12 Nisan nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 18 Girişimcilik Dersi kapsamında Plasform Ambalaj Sanayi ve icaret A.Ş. oplantının Adı Genel Müdürü Mustafa Sertel tarafından verilen seminer arih ve Yer 19 Nisan nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 19 oplantının Adı urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğrenci Ve Velilerine verilen Yurt Dışı Staj Semineri arih ve Yer 07 Mayıs 2012 IIBF asım ınıstanov oplantı Salonu Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 24

25 OPLAM OPLANI SAYILARININ DAĞILIMI Bölümler Ulusal Uluslararası oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü 5 5 urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü 4 4 OPLAM YAYINLAR ÖĞREĠM ÜYELERĠ BÖLÜM/PROGRAM urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 2011 AVĠM YILI ĠÇĠNDE AM ZAMANLI ÖĞREĠM ELEMANLARININ ORALAMA YAYIN SAYILARI (1) ÖĞR. ÜYESĠ SAYISI (2) ULUSAL YAYIN SAYISI (3) ULUSLARARASI YAYIN SAYISI A* (4) YAYIN SAYISI (2+3) ORALAMA YAYINLAR A/1 (2/1) (3/1) ,33 1,33 0,33 oplam ,33 1,33 0,33 DĠĞER ÖĞREĠM ELEMANLARI (Ögr. Gör., Uzman, Okutman, AraĢ. Gör.) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu ,33 0,33 0 oplam ,33 0,33 0 *A : SSI,SI-Expanded, AHI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde öğretim üyesi veya elemanın BAġLIA YAZAR olmak koģuluyla yayımladığı özgün makaleler sayısı 25

26 5. ULUSAL VE ULUSLARARASI URUMLAR ĠLE ĠġBĠRLĠLERĠ Sıra No arih ĠĢbirliği Yapılan urum ĠĢbirliği onusu Yapılan ÇalıĢmalara ĠliĢkin Bilgiler 1 asım 2012 Norveç elemark Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim elemanı değiģimi 2 Mart 2012 Ġsviçre Helvetas uruluģu urizm Eğitimi Projesi 1 Öğrencimize Norveç te 1 yıl burslu öğrenim görme imkanı, 1 Öğretim elemanına Norveç te 1 haftalık seminere katılım imkanı sağlanmıģtır. Issık Göl Bölgesi nde Önbüro ve Mutfak alanında eğitim verilmiģtir. 3 Mart 2012 Sherwood Hotel ürkiye Stajer Öğrenci 11 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 4 Mart 2012 Pegas ur ürkiye Stajer Öğrenci 25 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 8 Mart 2012 Sueno Golf Resort Antalya ürkiye Stajer Öğrenci 18 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 6. SOSYAL-ÜLÜREL VE SPORĠF EĠNLĠLER ÜLÜREL VE SANASAL EĠNLĠLER Sıra No arih Etkinlik ürü (eğitim-gezi-gösteri-söyleģi-sergi-muģabaka v.b) Düzenleyen Birim atılan Sayısı 1 25 Eylül 2011 Ata Beyit Müzesi ve Ala arça Milli parkına eğitim gezi Üniversite/Yüksekokul Eylül 2011 Üniversite Açılış öreni onaklama, Ağırlama ve Gezi Hizmetleri Üniversite/Yüksekokul Ekim 2011 Boom gezisi Üniversite/Yüksekokul Ekim 2011 Isık Göl Bölgesine eğitim gezisi Üniversite/yüksekokul asım 2011 Bişkek'teki tur acentalarına eğitim gezisi Yüksekokul asım 2011 Havalimanı Eğitim Gezisi Yüksekokul asım 2011 Almatı Gezisi Yüksekokul asım 2011 Asian Mountains Hotel Eğitim Gezisi Yüksekokul asım 2011 Çon emin Milli Parkına gezi Yüksekokul asım 2012 Yüksekokul Açılış ve urizme Hoşgeldin öreni (30 asım) Yüksekokul Aralık Ayı 2011 Yiyecek İçecek işletmelerinin öğrencilerinin sektörel tanıtım gezileri Yüksekokul 26 26

27 13 10 Aralık 2011 OYO öğrenciler arası "En iyi servis ekibi" yarışmasının düzenlenmesi Yüksekokul Aralık 2011 Animasyon dersi uygulama gezisi Yüksekokul Ocak 2012 Manas Hava Limanına eğitim gezisi Yüksekokul Şubat Ayı 2012 Bişkek'teki otellere mesleki eğitim gezilerinin düzenlenmesi Yüksekokul Şubat 2012 Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği 1. sınıf öğrencilerine Şehir Gezisi Yüksekokul Mayıs Eğitim-öğretim yılının açılışından itibaren Üniversitemizin her türlü ağırlama, yeme-içme ve gezi hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan urizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri için düzenlenen piknik Mayıs Eğitim Öğretim Yılı nda mezun olan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet yemeği Yüksekokul 55 Yüksekokul 100 SPORĠF EĠNLĠLER Sıra No arih Etkinlik ürü (eğitim-gezi-gösteri-söyleģi-sergi-muģabaka v.b) Düzenleyen Birim atılan Sayısı 1 Mayıs 2011 Spartakiyat Üniversite 25 27

28 7. OPLUMSAL HĠZMELER Sıra No arih Hizmet Verilen iģi veya urum Hizmetin Adı Hizmetin Amacı atılan Personel Sayısı atılımcı Sayısı 1 17 Aralık 2011 okmok Özürlü Çocuklar Esirgeme Yurduna Ziyaret Ziyaret ve Yardım Moral Ziyareti ve Yardım Nisan Mayıs 4 28 Mayıs-3 Haziran Bişkek Yaşlılar ve Özürlüler Yurduna Ziyaret İsviçre Helvetas İşbirliği Derneği arasında yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen ırsal Bölgelerde Otelcilik ve Restorancılık Alanında Mesleki Eğitim (-SAR) projesi İsviçre Helvetas İşbirliği Derneği arasında yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen ırsal Bölgelerde Otelcilik ve Restorancılık Alanında Mesleki Eğitim (-SAR) projesi Ziyaret ve Yardım Moral Ziyareti ve Yardım 1 5 Mesleki Eğitim ırsal bölgelerde mesleki eğitimin geliştirilmesi 2 25 Mesleki Eğitim ırsal bölgelerde mesleki eğitimin geliştirilmesi

29 Sıra No 8. ÖĞRENĠ MOĠVASYONUNA YÖNELĠ ÇALIġMALAR arih ÇalıĢmanın Adı ÇalıĢmanın Açıklaması Ekim 2011 SöyleĢi asım 2011 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi atılan Personel Sayısı 3 30 Aralık 2011 oplantı Hazırlık sınıflarına bilgilendirme yönlendirme ve motivasyon toplantısı Ocak 2012 oplantı Yabancı öğrencilerle motivasyon toplantısı ġubat 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Mart 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Nisan 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi atılan Öğrenci Sayısı ANIIM FAALĠYELERĠ Sıra No arih anıtım Yapılan işi veya urum anıtım ürü anıtımın Açıklaması 1 09 Mart Nolu Meslek Lisesi nin Ziyareti anıtım Üniversite Yüksekokul 2 Mart 2012 Hotel Restaurant atering yrgyzstan- HOREA dergisi anıtım Üniversite Yüksekokul Bişkek te bulunan 10 No lu Meslek Lisesi öğrencilerinin üniversitemize davet edilmesi ve urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliği ırgızistan ın Otelcilik ve Yiyecek İçecek sektörünün en önemli yayın organı olan Hotel Restaurant atering yrgyzstan-horea dergisinin Şubat- Mart 2012 sayısında MÜ urizm ve Otelcilik Yüksekokulu na iki ayrı haber başlığında toplam 7 sayfalık yer ayrılması 29

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017)

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017) 1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Turizm Fakültemizin stratejik planlama çalışmaları ilk kez yüksekokul

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007

www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 www.baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2006-30 Eylül 2007 2 Amfi Tiyatro / Bağlıca Kampüsü Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Zeynep Kayhan Ögr. Gör. Dr. Selmin Terzioğlu Ögr. Gör. Bülent Bingöl

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu. Faaliyet Raporu 2006 2007. İzmir 2007 1 I. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSOKULU HAKKINDA İzmir 2007 1 a. DEÜ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULUNUN TARİHÇESİ İzmir Meslek Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi ile aynı tarihte Buca İlçesindeki Eğitim Fakültesi kampüsü

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı