KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU 2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 IRGIZĠSAN-ÜRĠYE MANAS ÜNĠVERSĠESĠ URĠZM VE OELĠLĠ YÜSEOULU EĞĠĠM-ÖĞREĠM YILI AADEMĠ FAALĠYE RAPORU ĠÇĠNDEĠLER YÖNEĠĠ SUNUġU 1. GENEL BĠLGĠLER MĠSYON VĠZYON AMAÇ VE HEDEFLER FAALĠYE ALANLARI BÖLÜMLER 2. BĠRĠME ĠLĠġĠN BĠLGĠLER ORGANĠZASYON YAPISI AADEMĠ ADRO ĠDARĠ ADRO FĠZĠSEL YAPI DERSLĠLER OFĠS ALANLARI LABORAUARLAR VE AÖLYELER DONANIM AL YAPISI 3. EĞĠĠM-ÖĞREĠM FAALĠYELERĠ ÖĞRENĠ SAYILARI MEZUN SAYILARI DERS YÜLERĠ DEĞĠġĠM PROGRAMLARI SAJ BĠLGĠLERĠ 4. BĠLĠMSEL FAALĠYELER ONFERANS VE SEMĠNERLER BĠLĠMSEL PROJELER BĠLĠMSEL YAYINLAR 5. ULUSAL VE ULUSLARARASI URUMLAR ĠLE ĠġBĠRLĠLERĠ 6. SOSYAL-ÜLÜREL VE SPORĠF FAALĠYELER 7. OPLUMSAL HĠZMELER 8. ÖĞRENĠ MOĠVASYONUNA YÖNELĠ ÇALIġMALAR 9. ANIIM FAALĠYELERĠ 10. ALĠE YÖNEĠM VE GÜVENE SĠSEMĠ 11. EDBĠR VE ÖNERĠLER 1

2 YÖNEĠĠ SUNUġU urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 2000 Yılından beri faaliyette bulunan 2 yıllık urizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu nun başarılarını daha da ileriye götürmek amacıyla Eğitim-Öğretim Yılında 4 yıllık lisans eğitimi veren bir okul olarak faaliyetlerine başlamıştır. urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu nun açılmasıyla beraber urizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu nun başarılarına kısa sürede yenileri eklenmiş ve okulumuz günümüzde ırgızistan da turizm eğitimi veren kurumlar arasında lider konuma ulaşmıştır. Bu raporda sunulmakta olan Eğitim- Öğretim Yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile liderlik konumunu daha da pekiştiren urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu nun temel hedefi, ürk Dünyası başta olmak üzere uluslararası alanda tanınan seçkin bir turizm eğitim kurumu olmaktır. Bu hedefe ulaşmak adına yüksek okulumuz, genç ve aynı zamanda deneyimli kadrosu ile Eğitim-Öğretim Yılı nı eğitsel, bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan bir atılım yapma fırsatı olarak görmektedir. Doç. Dr. Bilgehan GÜLAN Yüksekokul Müdür V. 2

3 GENEL BĠLGĠLER Eğitim Öğretim Yılı ndan itibaren 4 yıllık lisans eğitimi veren urizm ve Otelcilik Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesinde teorik derslerin yanı sıra öğrencilerin sektör çalışmalarına kısa sürede uyum sağlayabilmelerine yönelik uygulama derslerine ağırlık verilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Yüksekokul bünyesinde uygulamalı dersler için bir uygulama merkezi ve tam donanımlı yiyecek içecek servisi, mutfak, önbüro, bilgisayar ve kat hizmetleri atölyeleri bulunmaktadır. MĠSYON ürk Dünyası başta olmak üzere tüm dünyadaki turizm işletmelerine yönelik orta ve üst kademe yönetici adaylarını, uluslararası mesleki yeterlilik standartlarıyla donatılmış, ürklük bilincine ve evrensel kişiliğe sahip bireyler olarak yetiştirmektir. VĠZYON urizm alanında eğitim veren kurumlar arasında mezun yeterlilikleri ile dünya çapında tanınan bir marka olmaktır. AMAÇ VE HEDEFLER Yetenekli gençlere turizm alanında geleceği parlak bir kariyerin sayfalarını açmayı kendisine amaç edinen urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun temel amacı; ırgızistan başta olmak üzere tüm ürk Dünyası ndaki gelişen turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel ve yönetici adaylarını uluslararası standartlarda yetiştirmek ve akademik çalışmalar ile turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır. urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun gelecek hedefleri arasında ırgızistan turizm sektöründe çalışan kalifiye elemanlar yetiştirmenin ötesinde, mezunlarını dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışabilecek kapasiteye ulaştırabilecek bir eğitim düzeyine erişmek yer almaktadır. Bu çerçevede urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nun temel hedefleri şu şekilde sıralanmaktadır; Ulusal kimliğini koruyarak uluslararası kişiliğe sahip bireyler yetiştirmek, Öğrencilere turizm işletmelerinde kullanabilecekleri gerekli yönetsel bilgi ve becerileri kazandırmak, Her bir öğrenciye işbaşı eğitim ve staj imkânı sağlamak, Öğrencilere geçerli dünya dillerinden en az üç tanesi ile iletişim kurabilecek dil becerileri kazandırmak, urizm sektörünün ihtiyaç duyduğu konaklama, yeme-içme ve acentacılık alanlarında seminer ve kurslar düzenlenmek, bilimsel toplantı ve konferansları organize etmek, urizm alanında yeni projeler geliştirmek, urizm sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık yapmak, urizm alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını sağlamak, Öğrencilerimize Avrupa ülkelerinde staj imkânı yaratmak, Dünyanın önde gelen turizm okulları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gibi konularda işbirliği yapmak, urizm eğitiminin farklı alanlarında patent almak, Uygulama oteli projesini gerçekleştirmek. 3

4 FAALĠYE ALANLARI urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nda ana faaliyet alanları olarak aşağıda sıralanmakta olan bölümlerde lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. urizm Otel İşletmeciliği Bölümü: Her geçen gün büyümekte olan ırgızistan konaklama sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi kalifiye işgücüdür. Bu nedenle, bu alanda yüksek vasıflara sahip olarak yetişen mezunlar, sektörün ihtiyacı olan tüm departman ve kademelerdeki işgücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak olacaklardır. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, öncelikle otel işletmelerinin odalar bölümü içerisinde yer alan önbüro ve kathizmetleri departmanlarına yönelik olarak eğitilmekte ve bu departmanlarda görev yapacak yönetici adayları olarak yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra eğitim programlarında yiyecek içecek alanında yetenekli olan öğrencilerin de kendilerine yetiştirmelerine olanak sağlayan derslere de yer verilmektedir. Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü: urizm endüstrisinin en önemli alt kollarından birisi olan seyahat sektörü, ırgızistan da hızla büyüyen sektörlerden birisidir. Günümüzde olduğu gibi ve gelecekte de bu alanda yetişmiş elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle, bu alanda kalifiye işgücünün yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin, hem rehberlik, hem de seyahat acentalarında yöneticilik yapabilecek vasıflara sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri, onların gelecekte sektördeki tüm işletmeler tarafından aranılan elemanlar olmalarını sağlayacaktır. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü: Yiyecek içecek hizmetleri sektörü bugün dünyada gelişmekte olan sektörlerden birisidir. Bu trend, ırgızistan yiyecek içecek sektörü için de geçerlidir. Bu nedenle sektör, istihdamın yoğun olduğu ve en çok işgücünün talep edildiği sektörlerin başında gelmektedir. Bugüne kadar ırgızistan daki yiyecek içecek sektörü ile kurulan ilişkiler sayesinde öğrenciler henüz okurlarken bile çalışmaya davet edilmekte ve mezunların bu alanda iş bulma gibi bir sorunları bulunmamaktadır. Ayrıca bu bölümde, fiziksel imkânlar ve öğretim elemanı açısından önemli bir alt yapı oluşturulmuş ve bölüm kurumsallaşma yolunda ciddi mesafeler kat etmiştir. BÖLÜMLER BÖLÜMLER Seyahat ĠĢletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümü Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği Bölümü 4

5 1. BĠRĠME ĠLĠġĠN BĠLGĠLER ORGANĠZASYON YAPISI Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdür Yardımcısı urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı Seyahat ĠĢlet.ve urizm Rehberliği Bölüm BaĢkanı Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği Bölüm Sekreterliği 5

6 oplam oplam oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu AADEMĠ ADRO ÖĞREĠM ÜYELERĠNĠN AADEMĠ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI GÜZ Profesör Doçent Yardımcı Doçent Bölüm/ Prog.Z. Y.Z. D.S.Ü..Z. Y.Z. D.S.Ü..Z. Y.Z. D.S.Ü. ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Gen op lam Seyahat ĠĢlet. ve urizm Rehberliği Blm. urzim ve Otel ĠĢletmeciliği Blm. Yiyecek Ġçeçecek ĠĢl. Blm. BAHAR oplam Seyahat ĠĢlet. ve urizm Rehberliği Blm. urzim ve Otel ĠĢletmeciliği Blm. Yiyecek Ġçeçecek ĠĢl. Blm. oplam Genel toplam

7 oplam oplam oplam oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu GÜZ ÖĞREĠM ÜYESĠ DIġINDAĠ ÖĞREĠM ELEMANLARININ AADEMĠ ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Bölüm/ Prog Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam BAHAR Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam Genel toplam.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü. ğe r ğe r ğe r.z. Y.Z. D.S.Ü ğe r ğe r ğe r Ge nel op lam 7

8 (1) oplam (2) oplam (3) oplam (4) oplam MÜ Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyet Raporu ÖĞREĠM ELEMANLARININ SAYISAL DAĞILIMI GÜZ BÖL./PROG Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği Öğr. Üyesi AM ZAMANLI ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. ArĢ. Gör. ğ. Öğr. Üyesi ğ. YARI ZAMANLI Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. ArĢ. Gör. ğ. DSÜ DĠĞER ÜNĠV. Öğr. Üyesi ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman ğ. DSÜ DĠĞER AYNA* Öğr. Üyesi ğ. Ö.Gör.+ Okut. + Uzman oplam BAHAR Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam Genel toplam ğ. OPLA M ÖĞR. ELEMA NI (1)+(2)+( 3)+(4) 8

9 Öğretim Elemanlarının Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ üzeri iģi Sayısı Yüzde Öğretim Elemanlarının oplam Akademik Hizmet Süresi Bölüm/Prog. 1-5 Yıl 6-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Sayı Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği 2 1 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 3 1 oplam Öğretim Elemanlarının MÜ deki Akademik Hizmet Süresi Birimler 1-5 Yıl 6-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Seyah. ĠĢl. ve urizm Rehberliği 2 1 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği 2 2 Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 3 1 oplam Sayı İdari kadro Uyruğu oplam Birimler ğer E E E oplam 3 3 İdari Personelin Eğitim Durumu Birimler Lise Önlisans Lisans Lisansüstü

10 FĠZĠSEL YAPI Hizmet Alanları Sayı oplam ( m²) oplam iģi apasitesi Derslikler m² 160 Labaratuar ve Atölyeler m² 95 ÇalıĢma Ofisleri m² 15 oplam apalı Alan m² 270 LABORAUARLAR VE AÖLYELER Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m² Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu AZ-10 Servis Atölyesi Öğrencilerin Yiyecek İçecek Servisi ve Bar Hizmetleri derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Uygulama 55 m² 15 kişilik Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m² Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu AZ-9 Mutfak Atölyesi Öğrencilerin Yiyecek Üretim, itlesel Yiyecek üretimi derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Uygulama 55 m² 15 kişilik Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı 10

11 Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 301 Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümüne ait Atölye Eğitim Gezilerinde kullanılan malzemeler bulunan atölye Depo 12 m² 10 kişilik maksimum Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 404 Önbüro Laboratuarı Öğrencilerin Önbüro, Odalar Bölümü Otomasyonu ve Biletleme derslerinde aldıkları bilgi ve becerilerini geliştirmek, halka açık eğitim faaliyetlerini düzenleyerek topluma hizmet etmek. Eğitim Laboratuarı 54 m² 15 kişilik maksimum Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı Birimi Laboratuvar/Atölye adı veya No: Lab./Atölye Amacı Lab./Atölye ürü (Araş., Destek, Eğitim) Lab. Lab. Alanı m2 Lab. apasitesi (işi) Mevcut Donanım için Harcanan utar ($) En Uygun Donanım için Yapılması/Alınması Planlanan Alet, Ekipman, eçhizat utarı urizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Merkezi Uygulama Merkezi Öğrencilerin Servis ve Otelcilik alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, topluma hizmet etmek. 281 m² 40 kişilik 11

12 DONANIM AL YAPISI Bilgi ve eknoloji aynakları insi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) oplam Masa Üstü Bilgisayar aģınabilir Bilgisayar 2 2 Yazıcı arayıcı 1 1 Fotokopi Makinesi Faks Projektör 3 3 Projektör Perdesi epegöz 1 1 elefon Fotoğraf Makinesi elevizyon Müzik Setleri

13 2. EĞĠĠM-ÖĞREĠM LĠSANS ÖĞRENĠLERĠNĠN BÖLÜMLER ĠĠBARĠYLE DAĞILIMI HAZIRLI LİSANS GENEL BÖLÜMLER IZ ERE OPLAM IZ ERE OPLAM OPLAM SEYAHA İŞLEMEİLİĞİ VE URİZM REHBERLİĞİ URİZM VE OEL İŞLEMEİLİĞİ YİYEE-İÇEE İŞLEMEİLİĞİ OPLAM ESĠN AYI YAPIRAN ÖĞRENĠLERĠN SAYILARI Bölüm/ Prog. Öğrenci sayısı Seyhat ĠĢletmeciliği ve urizm Rehberliği 14 urizm ve Otel ĠĢletmeciliği 25 Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği 25 oplam 64 MEZUN OLAN ÖĞRENĠLERĠN SAYISI Mezun Sayısı Bölüm/ Prog. Çiftdal / YanDal oplam Genel oplam Güz Bahar Güz Bahar Güz Bahar Seyhat ĠĢl. ve urizm Rehber urizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmeciliği oplam BURS ALAN ÖĞRENĠ SAYILARI Burs ürü Öğrenci Sayısı Güz Bahar GiriĢ ontenjanı Bursu 1 1 Gereksinim Bursu Gereksinim+Akademik BaĢarı Bursu (1. kademe) Gereksinim+Akademik BaĢarı Bursu (2. kademe) Devlet Sınavı ile Gelenler (.. Ödüyor)* 7 - oplam oplam Miktar 13

14 Dön emi DERS YÜLERĠ Bölüm/Prog. Seyhat İşl. ve urizm Rehber. opl am re di Saat i (A) LĠSANS VE LĠSANSÜSÜ PROGRAMLARDA OUULAN DERSLERĠN PAYLAġIMI Öğretim Üyelerinin Payı ğer Öğretim Elemanlarının Payı Öğretimde.Z., Y.Z. ve D.S.Ü. am Zam Yarı Zam D.S.Ü. oplam am Zam Yarı Zam D.S.Ü. oplam am Zam Yarı Zam D.S.Ü. / S % / S % / S % /S % /S % 2 2/A 3 3/A 4 4/A B 5 5/A 6 6/A 7 7/A D E / S % / S % /S % /S % /S % /S % (F) F/A 3+6 (G) G/A 4+7 (H) H/A Güz urizm ve Otel İşletmeciliği Yiyecek ve İçecek İşletm. oplam Bah ar Seyhat İşl. ve urizm Rehber. urizm ve Otel İşletmeciliği Yiyecek ve İçecek İşletm. oplam B+D=A, F+G+H=A, +E=100, F/A+G/A+H/A=100 olmalı 14

15 ÖĞREĠM ÜYESĠ VE ÖĞREĠM ELEMANI BAġINA DÜġEN ORALAMA ÖĞRENĠ SAYILARI (AraĢtırma Görevlisi Hariç) Dönem Güz BÖLÜM/PROG. (1) BÖLÜM/ PROG. OPLAM ÖĞRENĠ SAYISI BÖLÜM/PROG'DA DERS VEREN ÖĞR.EL'IN UNVAN VE ÇALIġMA SAÜSÜNE GÖRE SAYISAL DAĞILIMLARI (2) ÖĞR. ÜYESĠ UNVAN DĠĞER ÖĞR.EL (3) OPLAM (4) -Z ÇALIġMA SAÜSÜ (5) Y- Z (6) DSÜ (7) OP (4+5+6) ÖĞREĠM ELEMANI BAġINA DÜġEN ORALAMA ÖĞRENĠ SAYISI Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü Ö.E (1/2) Ö.E (1/3).Z (1/4) oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü Bahar urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam Not: (3) ve (7) numaralı sutun değerleri aynıdır. 15

16 ÖNLĠSANS/LĠSANS/ LĠSANSÜSÜ PROGRAMLARINDA DERS SAYISI VE REDĠ SAAĠ (HAZIRLI SINIFI HARĠÇ) BÖLÜM/PROGRAM PROG. VERDĠĞĠ DERSLER ZORUNLU DERSLER SEÇMELĠ DERSLER OPLAM DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ DERS SAYISI REDĠ SAAĠ Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam

17 Dönem BÖLÜM/PROGRAM Güz Bahar AM ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞREĠM ELEMANLARININ HAFALI ORALAMA DERS YÜLERĠ Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü oplam (A) ÖÜ Sayısı (B) ÖÜ Ders Yükü () Oran (B)/(A) (D) ğer ÖE Sayısı (E) ğer ÖE Ders Yükü (F) Oran (E)/(D) OPLAM DEĞĠġĠM PROGRAMLARI Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Lisans) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Yüksek Lisans) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı 17

18 Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Gelen Öğrenci Sayıları(Doktora) Geldiği Bölüm Geldiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Lisans) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Yüksek Lisans) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı Öğrenci DeğiĢim Programları Ġle Giden Öğrenci Sayıları(Doktora) Gittiği Bölüm Gittiği Ülke Sayı SAJ BĠLGĠLERĠ Staj Yapılan Ülke Öğrenci Sayısı ırgızistan 90 ürkiye 85 ABD 5 OPLAM

19 3. BĠLĠMSEL FAALĠYELER OPLANILAR (oplantı sayısı gerektiği kadar çogaltılabilir) oplantı Sıra No 1 oplantının Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri Semineri, Doç. Dr. Bilgehan Gülcan arih ve Yer Amaç ve apsam 16 Eylül 2011 Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Atölyesi Akademik personele yönelik bilimsel araştırma yöntemleri semineri atılımcıların Sayısı 11 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 2 oplantının Adı urizm Sektöründe Başarılı Bir ariyere Ulaşmada Atılması Gereken Adımlar, Ian laytor, elestial Mountains Seyahat Acentası Sahibi arih ve Yer 15 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 60 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 3 oplantının Adı urizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası ariyer Olanakları: Dubai Örneği, Asel Borbueva(MÜ, OMYO Mezunu), Auris Plaza Hotel Dubai Önbüro Müdür Yardımcısı arih ve Yer 23 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 45 MÜ/Yüksekokul 19

20 oplantı Sıra No 4 Otelcilik Sektöründe İşgören Seçiminde Aranan Yeni riterler, oplantının Adı Nazira Mınakeeva, Park Otel İnsan aynakları Müdürü ve Nargiza Osmonova (MÜ, OMYO Mezunu), Park Hotel Önbüro Müdürü, arih ve Yer 25 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 50 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 5 oplantının Adı Seyahat Acentalarında Operasyon Bölümünün İşleyişi ve arşılaşılan Sorunlar, mitriy Galavin, yrgyz oncept Seyahat Acentası Operasyon Bölümü Müdürü arih ve Yer 26 asım nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 45 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 6 oplantının Adı Fast Food Francihising İşletmelerinin ırgızistan da Girişimcilik Faaliyetleri, Çıngız urusbek, Begamot Fast Food İşletmeleri Pazarlama Müdürü arih ve Yer 02 Aralık 2011 Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Atölyesi Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 20 MÜ/Yüksekokul 20

21 oplantı Sıra No 7 oplantının Adı Hizmet Pazarlaması Çerçevesinde urizm Pazarlamasının Özellikleri, Uulcan ıdıralieva, Vesti Sağlık Hizmetleri Dergisi Halkla İlişkiler Uzmanı arih ve Yer 16 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 35 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 8 oplantının Adı Bir Meslek Olarak urist Rehberliği ve arşılaşılan Zorluklar, Aykökül Arzieva (MÜ, OMYO Mezunu), Profesyonel urist Rehberi, (20 Aralık) arih ve Yer 20 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Öğrencilere urizm Rehberliği Alanında Seminer atılımcıların Sayısı 50 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 9 oplantının Adı Önbüro da Başarılı Bir ariyere Giden Yol, ıyalbek Dıykanov (MÜ, OMYO Mezunu), Oscar Group Vuni Place Hotel Girne/ıbrıs, Gece Müdürü arih ve Yer 23 Aralık nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 21

22 oplantı Sıra No 10 onaklama İşletmelerinde Misafir İlişkilerinin Önemi ve kkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar, oplantının Adı alista Luxury Resort enis Antrenörü Murat Çalışkan arih ve Yer 25 Ocak nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 11 ur Operatörlerinin Çalışma Sistemi ve uristlerle arşılaşılan Sorunların Çözüm Yöntemleri, oplantının Adı ez ur emsilcisi Yıldız Haybullina (1 Şubat) arih ve Yer 01 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 12 Otel İşletmelerinde athizmetleri Organizasyonu, oplantının Adı Elnura aldıbekova Holiday Hotel Odalar Bölümü Müdürü arih ve Yer 28 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 13 ırgızistan'da Yiyecek İçecek İşletmelerinin Mevcut Durumu" oplantının Adı konulu yuvarlak masa toplantısı 22

23 arih ve Yer 28 Şubat 2012 İİBF 228 No lu oplantı Salonu Amaç ve apsam Sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesi atılımcıların Sayısı 25 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 14 oplantının Adı French Food Institute Eğiticisi Martin Eloise tarafından verilen Şarapçılık semineri arih ve Yer 29 Şubat nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 15 Öğretim Görevlisi Ernist UMAGULOV tarafından verilen oplantının Adı aya ırmanma alanında uygulamalı seminer arih ve Yer 01 Mart Spor ulübü Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 20 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 16 Otel İşletmelerinde İş Başvurularında ve İş Görüşmelerinde kkat Edilmesi Gereken Noktalar oplantının Adı aprice Oteller Zinciri İnsan aynakları Müdürü Zarema okoeva (23 Mart) arih ve Yer 23 Mart nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 23

24 oplantı Sıra No 17 Girişimcilik Dersi kapsamında VIP ravel Seyahat Acentası Ortakları oplantının Adı Nurdin Asankadır Uulu ve ubat Namatov tarafından verilen seminer arih ve Yer 12 Nisan nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 18 Girişimcilik Dersi kapsamında Plasform Ambalaj Sanayi ve icaret A.Ş. oplantının Adı Genel Müdürü Mustafa Sertel tarafından verilen seminer arih ve Yer 19 Nisan nolu sınıf Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul oplantı Sıra No 19 oplantının Adı urizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Öğrenci Ve Velilerine verilen Yurt Dışı Staj Semineri arih ve Yer 07 Mayıs 2012 IIBF asım ınıstanov oplantı Salonu Amaç ve apsam Sektör yöneticilerinin deneyimlerinin öğrencilere aktarılması atılımcıların Sayısı 40 MÜ/Yüksekokul 24

25 OPLAM OPLANI SAYILARININ DAĞILIMI Bölümler Ulusal Uluslararası oplam Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği Bölümü 5 5 urizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü 4 4 OPLAM YAYINLAR ÖĞREĠM ÜYELERĠ BÖLÜM/PROGRAM urizm ve Otelcilik Yüksekokulu 2011 AVĠM YILI ĠÇĠNDE AM ZAMANLI ÖĞREĠM ELEMANLARININ ORALAMA YAYIN SAYILARI (1) ÖĞR. ÜYESĠ SAYISI (2) ULUSAL YAYIN SAYISI (3) ULUSLARARASI YAYIN SAYISI A* (4) YAYIN SAYISI (2+3) ORALAMA YAYINLAR A/1 (2/1) (3/1) ,33 1,33 0,33 oplam ,33 1,33 0,33 DĠĞER ÖĞREĠM ELEMANLARI (Ögr. Gör., Uzman, Okutman, AraĢ. Gör.) urizm ve Otelcilik Yüksekokulu ,33 0,33 0 oplam ,33 0,33 0 *A : SSI,SI-Expanded, AHI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde öğretim üyesi veya elemanın BAġLIA YAZAR olmak koģuluyla yayımladığı özgün makaleler sayısı 25

26 5. ULUSAL VE ULUSLARARASI URUMLAR ĠLE ĠġBĠRLĠLERĠ Sıra No arih ĠĢbirliği Yapılan urum ĠĢbirliği onusu Yapılan ÇalıĢmalara ĠliĢkin Bilgiler 1 asım 2012 Norveç elemark Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim elemanı değiģimi 2 Mart 2012 Ġsviçre Helvetas uruluģu urizm Eğitimi Projesi 1 Öğrencimize Norveç te 1 yıl burslu öğrenim görme imkanı, 1 Öğretim elemanına Norveç te 1 haftalık seminere katılım imkanı sağlanmıģtır. Issık Göl Bölgesi nde Önbüro ve Mutfak alanında eğitim verilmiģtir. 3 Mart 2012 Sherwood Hotel ürkiye Stajer Öğrenci 11 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 4 Mart 2012 Pegas ur ürkiye Stajer Öğrenci 25 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 8 Mart 2012 Sueno Golf Resort Antalya ürkiye Stajer Öğrenci 18 öğrenciye staj imkanı sağlanmıģtır. 6. SOSYAL-ÜLÜREL VE SPORĠF EĠNLĠLER ÜLÜREL VE SANASAL EĠNLĠLER Sıra No arih Etkinlik ürü (eğitim-gezi-gösteri-söyleģi-sergi-muģabaka v.b) Düzenleyen Birim atılan Sayısı 1 25 Eylül 2011 Ata Beyit Müzesi ve Ala arça Milli parkına eğitim gezi Üniversite/Yüksekokul Eylül 2011 Üniversite Açılış öreni onaklama, Ağırlama ve Gezi Hizmetleri Üniversite/Yüksekokul Ekim 2011 Boom gezisi Üniversite/Yüksekokul Ekim 2011 Isık Göl Bölgesine eğitim gezisi Üniversite/yüksekokul asım 2011 Bişkek'teki tur acentalarına eğitim gezisi Yüksekokul asım 2011 Havalimanı Eğitim Gezisi Yüksekokul asım 2011 Almatı Gezisi Yüksekokul asım 2011 Asian Mountains Hotel Eğitim Gezisi Yüksekokul asım 2011 Çon emin Milli Parkına gezi Yüksekokul asım 2012 Yüksekokul Açılış ve urizme Hoşgeldin öreni (30 asım) Yüksekokul Aralık Ayı 2011 Yiyecek İçecek işletmelerinin öğrencilerinin sektörel tanıtım gezileri Yüksekokul 26 26

27 13 10 Aralık 2011 OYO öğrenciler arası "En iyi servis ekibi" yarışmasının düzenlenmesi Yüksekokul Aralık 2011 Animasyon dersi uygulama gezisi Yüksekokul Ocak 2012 Manas Hava Limanına eğitim gezisi Yüksekokul Şubat Ayı 2012 Bişkek'teki otellere mesleki eğitim gezilerinin düzenlenmesi Yüksekokul Şubat 2012 Seyahat İşletmeciliği ve urizm Rehberliği 1. sınıf öğrencilerine Şehir Gezisi Yüksekokul Mayıs Eğitim-öğretim yılının açılışından itibaren Üniversitemizin her türlü ağırlama, yeme-içme ve gezi hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan urizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri için düzenlenen piknik Mayıs Eğitim Öğretim Yılı nda mezun olan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet yemeği Yüksekokul 55 Yüksekokul 100 SPORĠF EĠNLĠLER Sıra No arih Etkinlik ürü (eğitim-gezi-gösteri-söyleģi-sergi-muģabaka v.b) Düzenleyen Birim atılan Sayısı 1 Mayıs 2011 Spartakiyat Üniversite 25 27

28 7. OPLUMSAL HĠZMELER Sıra No arih Hizmet Verilen iģi veya urum Hizmetin Adı Hizmetin Amacı atılan Personel Sayısı atılımcı Sayısı 1 17 Aralık 2011 okmok Özürlü Çocuklar Esirgeme Yurduna Ziyaret Ziyaret ve Yardım Moral Ziyareti ve Yardım Nisan Mayıs 4 28 Mayıs-3 Haziran Bişkek Yaşlılar ve Özürlüler Yurduna Ziyaret İsviçre Helvetas İşbirliği Derneği arasında yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen ırsal Bölgelerde Otelcilik ve Restorancılık Alanında Mesleki Eğitim (-SAR) projesi İsviçre Helvetas İşbirliği Derneği arasında yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen ırsal Bölgelerde Otelcilik ve Restorancılık Alanında Mesleki Eğitim (-SAR) projesi Ziyaret ve Yardım Moral Ziyareti ve Yardım 1 5 Mesleki Eğitim ırsal bölgelerde mesleki eğitimin geliştirilmesi 2 25 Mesleki Eğitim ırsal bölgelerde mesleki eğitimin geliştirilmesi

29 Sıra No 8. ÖĞRENĠ MOĠVASYONUNA YÖNELĠ ÇALIġMALAR arih ÇalıĢmanın Adı ÇalıĢmanın Açıklaması Ekim 2011 SöyleĢi asım 2011 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi atılan Personel Sayısı 3 30 Aralık 2011 oplantı Hazırlık sınıflarına bilgilendirme yönlendirme ve motivasyon toplantısı Ocak 2012 oplantı Yabancı öğrencilerle motivasyon toplantısı ġubat 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Mart 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi Nisan 2012 SöyleĢi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine mesleği tanıtmak ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla gerçekleģtirilen söyleģi atılan Öğrenci Sayısı ANIIM FAALĠYELERĠ Sıra No arih anıtım Yapılan işi veya urum anıtım ürü anıtımın Açıklaması 1 09 Mart Nolu Meslek Lisesi nin Ziyareti anıtım Üniversite Yüksekokul 2 Mart 2012 Hotel Restaurant atering yrgyzstan- HOREA dergisi anıtım Üniversite Yüksekokul Bişkek te bulunan 10 No lu Meslek Lisesi öğrencilerinin üniversitemize davet edilmesi ve urizm ve Otelcilik Yüksekokulu nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliği ırgızistan ın Otelcilik ve Yiyecek İçecek sektörünün en önemli yayın organı olan Hotel Restaurant atering yrgyzstan-horea dergisinin Şubat- Mart 2012 sayısında MÜ urizm ve Otelcilik Yüksekokulu na iki ayrı haber başlığında toplam 7 sayfalık yer ayrılması 29

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti Ülkemizin turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirme amacıyla 2008 yılında kurulan Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, aynı yıl Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, sonrasında

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ 1- Bölümün Puan Türü-Kontenjanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bu program; Türkiye ve Dünya Turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI GENEL BİLGİLER Genel Bilgi ve Programın Tarihçesi 2002-2003 Akademik Yılında

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İŞLETME FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İşletme Fakültesi; 1992 yılında, Ege ve çevre bölgelerin alanında uluslararası tanınırlığa sahip, İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumu ihtiyacını karşılamak amacıyla

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM?

BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? BU KADAR YÖNETİCİYİ NASIL BULURUM? Yetenek Seçimi ve Gelişiminde Teknosa Uygulaması HR Dergi Seçme Yerleştirme Zirvesi 21 Eylül 2012 Asena YALINIZ İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İçindekiler Teknosa

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ MESLEK ELEMANI TANIM Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir. A-GÖREVLER Turizm ve otel işletmeciliği meslek elemanlarının

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKULUMUZ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı (7. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan,

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 3. NESİL ÜNİVERSİTE

HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 3. NESİL ÜNİVERSİTE HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 3. NESİL ÜNİVERSİTE http://www.uludag.edu.tr/harmancik 1 HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİ Meslek Yüksekokulumuz, 2008 2009 Yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2016

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemli gelişme gösteren turizm sektörü hem bilim alanında hem de ticari alanda diğer sektörlere rakip olma yolunda ilerlemektedir. Dünya Turizm

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU

EFES MESLEK YÜKSEKOKULU EFES MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇEMİZ Efes Meslek Yüksekokulu; Dokuz Eylül Üniversitesi nin en yeni meslek yüksekokulu olarak Selçuk ilçesinde 2014 yılında kurulmuştur. Yüksekokul; Turizm ve Otel İşletmeciliği,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları

Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Seyahat Acentası operasyonları (TOUR 331) Ders Detayları Ders Adı Seyahat Acentası operasyonları Ders Kodu TOUR 331 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012-

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri 15-Şubat 2012- Akademik Kurullar 03.04.2012 tarihli akademik kurulda alınan kararlar sonrasında; Stratejik plan kapsamındaki performans

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU KONU BAŞLIĞI Universitenin Akademik Yapısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU İÇERİK KAPSAMI Üniversitenin fakülte, bölüm vs. sayılarını da içeren kısa tanıtım İÇERİK Fakülte Sayısı: 0 Yüksekokul

Detaylı

GENEL BAKIŞ OKULUMUZ TARİHÇESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI

GENEL BAKIŞ OKULUMUZ TARİHÇESİ KAYIT KABUL ŞARTLARI GENEL BAKIŞ Eskişehir Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, hizmet sektörü içerisinde önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm faaliyetlerinde;

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulda, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait binada Turizm ve Otelcilik

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ 1- Bölümün Puan Türü-Kontenjanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

Düpol"den Köseköy Myo"ya Ziyaret KAYNAŞLI MYO DAN STANDARD PROFİL E TEKNİK GEZİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016 [Başvurular 22 Eylül 2016 Saat 08.30 ile 25

Detaylı

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02 GÜNCEL FAALİYET PLANI Sözleşme Numarası Proje Hibe Faydalanıcısı TRH1.2.PYEIS/P-03/232 Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Dikey Geçiş Sınavı, 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından

Detaylı

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ TANIM Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir. A-

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerimiz boş zamanlarında bilgisayar laboratuarından ve salonlarımızda bulunan açık bilgisayarlardan yararlanabilmektedirler. Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan fakültemizde dersler,

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

CARROLL ÜNİVERSİTESİNİ KEŞFEDİN 1846 dan beri akademisyenlerde mükemmellik

CARROLL ÜNİVERSİTESİNİ KEŞFEDİN 1846 dan beri akademisyenlerde mükemmellik CARROLL ÜNİVERSİTESİNİ KEŞFEDİN 1846 dan beri akademisyenlerde mükemmellik ABD NİN TAM MERKEZİNDE EĞİTİM ALIN ABD nin merkezinde, Wisconsin in ilk üniversitesinde global eğitim alın. 1846 dan beri, Carroll

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

FETHİ YILMAZ SEZER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

FETHİ YILMAZ SEZER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FETHİ YILMAZ SEZER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKULUMUZ Konum:Çolaklı Mahallesi Telefon : (0242) 763 72 30 İL MERKEZİNE 65 KM UZAKLIKTA İLÇE MERKEZİNE 15 KM UZAKLIKTA Derslik Sayısı: 21 Öğretmen Sayısı:

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK Üniversite-İş Dünyası İşbirliği ile; Nitelikli Elemanlar yetiştirmek, Üniversite imkanlarını paylaşmak, Sanayinin imkanlarını

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı