LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F. Sosyal Bilgiler Öretmenlii,Beevler/ANKARA, Süleyman YTTR MEB Talim Terbiye Kurulu, Beevler/ANKARA, Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Günümüzde ders kitapları toplumdaki olumlu deiimi salamada kullanılan temel araçlardandır. Tüm dünyada örencilere bilgi verme, bilgileri düzenleme, örencinin kendi kendine örenmesini salama ve kiilik gelitirme ders kitapları vasıtasıyla yapılabilmektedir. Sosyal bilgiler dersi kitapları, bireyin içinde yaadıı topluma uyumunu salayacak bilgi, beceri ve deerleri kazandırmayı hedefler. Bu aratırmada 2004 yılı sosyal bilgiler ders programına uygun 4 ve 5.sınıf ders kitapları hakkında Kırıkkale örneinde, öretmenlerin görüleri incelenmitir. Aratırma sonucunda öretmenlerin ders kitaplarından büyük oranda memnun oldukları tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, ders kitapları, ilköretim, deerlendirme, Kırıkkale THE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS ACCORDING TO ELEMENTARY SCHOOL S TEACHER (KIRIKKALE SAMPLE) ABSTRACT Currently, text books are the basic tools used to achieve the positive change in the society. To inform the students, to put order the information, to provide the self-development of the students are accomplished by using text books. Social studies text books aim students to gain knowledge, skill and values to adopt the society which they live with. In this study, the views of the teachers about the text books which are in accord to 2004 social studies text program in Kırıkkale example are examined. According to the evaluation of the studies, it is determined that a highly percent of the teachers are pleased with the text books. Keywords: Social Studies, textbooks, elementary school, evaluation, Kırıkkale

2 52 lköretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öretmen Görülerine A. Öcal, S. Yiittir 1.GR Toplumlar devamlı bir deiim içerisindedirler. Bu deiim esnasında bireyin ihtiyaçları ve toplumun beklentileri arasındaki dengeyi salayabilmek için gerekli bilgi, beceri, deer ve tutumların kazandırılması gerekmektedir. Kitaplar insanın bilgi kaynaklarından birisidir. Özellikle ders kitapları bireye düzenli bir ekilde bilginin verildii örenme araçlarıdır. Ders kitabı kavramı ile, bir derste kullanılan ve o dersin gelitirilmesine temel oluturan kitaplar anlaılır. Ders kitabı, bir dersin öretimi için, belirli düzeydeki örenciler için yazılan; içerii öretim programlarına uygun olarak düzenlenen, ilgili makamlar tarafından incelemesi yapılmı ve okullarda okutulması onaylanmı kaynaklardır (MEB, 1962:3). Günümüzdeki ders kitapları, hem öretmenler hem de örenciler için temel öretim malzemeleridir. Ders kitapları vazgeçilmezliinin yanı sıra, öretimin daha nitelikli olmasına da katkı salar. Ders kitaplarının asıl görevi, bilgi verme, bilgileri düzenleme, örencinin kendi kendine örenmesini salama, öretimi koordine etme ve kiilik gelitirmedir (Ceyhan ve Yiit, 2003:24). Ders kitabı, dünyanın dier ülkelerinde de önemli bir eitim aracı olarak görev yapmaktadır. Japonya da ders kitaplarına toprak parçası kadar deer verilmitir. Önceleri Japon öretmenler, okulda derste iken deprem olduunda, öncelikle kurtarılması gerekenler arasında ders kitaplarını da belirtmilerdir. Günümüzde ise, Japonlar ders kitaplarını öretim için temel kaynak olarak göstermektedirler. Shannon un yaptıı bir aratırmaya göre, örenciler sınıfta zamanlarının yaklaık yüzde 80 ini ders kitapları ve ders kitaplarıyla ilgili etkinliklere harcamaktadır. Dier taraftan Türkiye de de ders kitapları, temel bir bilgi kaynaı olup derslerde en çok kullanılan materyallerden birisidir (Semerci, 2004:49-50). Eitimciler, genel olarak, örencilerin bilisel, duyusal ve psikomotor davranılarının gelitii ve biçimlendii okul yıllarında kitapların öneminin göz ardı edilmemesi gerektii konusunda birlemektedirler. Eitim ve öretimin her döneminde ders kitapları önemli bir yere sahip olduu için, ders kitapları hazırlanırken örencilerin seviyeleri ve ihtiyaçları çok iyi ekilde belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır. Ayrıca ders kitapları hazırlanırken belirli nitelikleri taıması gerektii unutulmamalıdır. Öncelikle etkili bir ders kitabı örencinin ilgisini çekmeli, derse karı ilgi uyandırmalı, örencinin örenmesi için fırsatlar sunabilmeli ve çocuun kitapla balantısını kuvvetlendirmelidir (Yıldırım ve Ate, 2003:79). Öretim ortamında en yaygın

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 53 olarak kullanılan ders kitaplarının dier araçlara göre elde edilmesi ve kullanımı kolaydır. Dier araçlara göre de çok farklı ilevlere sahiptir. Bu nedenle, en çok kullanılan araç konumundadır (Yaar, 2005:1). Sosyal Bilgiler dersi bireyin içinde yaadıı topluma uyumunu salayacak bilgi, beceri, deer ve tutumları kazandırmayı hedefler. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, sosyal bilimlerden seçilmi bilgiler disiplinler arası bir yaklaımla ve Sosyal Bilgiler mantıına uygun olarak yorumlanır, ilköretim düzeyindeki çocuun geliim seviyesine uygun hale getirilir (Dönmez, 2003:32-33). Ülkemizde Sosyal Bilgiler dersi, eitim öretim yılından itibaren, 4306 sayılı kanun gereince ilköretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla, ilköretim 4.,5.,6. ve 7. sınıflarında uygulanmaya balamıtır (Koçak, 2001:71). Sosyal Bilgiler ders kitapları, örencilerin deiik sosyal bilim disiplinlerinin verileriyle ilk kez karılatıkları metinlerden olumaktadır. Yapılan aratırmalar, okuma stratejileriyle desteklenmemi ya da anlaılabilirlik düzeyi düük olan metinlerin, örencilerde ezberleme eilimine neden olduunu ortaya çıkarmıtır ( Safran ve Köksal, 2003,46). Bunun için ders kitaplarındaki metinler, örenci seviyesinin üstünde ve gereksiz bilgi içerikli metinlerden olumamalıdır yılından 2004 yılına gelene kadar ki süreçte okullarda okutulan Sosyal Bilgiler Ders kitapları; 21. yüzyılın çada, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemi, Türk tarihini ve kültürünü kavramı, temel demokratik deerlerle donanmı ve insan haklarına saygılı, yaadıı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel balam içinde oluturan, kullanan ve düzenleyen (eletirel düünen, yaratıcı, doru karar veren), sosyal katılım becerileri gelimi, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmı, sosyal yaamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandalarını yetitirmek için 2004 yılında kabul edilen yapılandırıcı yaklaım temelli yeni bir Sosyal Bilgiler Ders programına ( M.E.B.,2005,50) göre yeniden düzenlenmitir. Bu yeni düzenlemeyle önceki yıllarda geçerli olan 1/5/1995 tarih ve 129 sayılı karar ile 2434 sayılı Tebliler Dergisinde yayımlanarak kabul edilmi olan Milli Eitim Bakanlıı Ders Kitapları Yönetmelii de deitirilmitir (M.E.B., 2005, ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikte ders kitaplarında aranacak nitelikler öyle tespit edilmitir: 1) Anayasaya ve kanunlara aykırı hususları içermez.

4 54 lköretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öretmen Görülerine A. Öcal, S. Yiittir 2) 1739 sayılı Millî Eitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eitiminin Genel Amaçlarında belirtilen Atatürk nkılâp ve lkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliine balı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel deerlerini benimseyen, koruyan ve gelitiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıan; insan haklarına ve Anayasanın balangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranı hâline getirmi yurttalar olarak yetitirmek hükmüne ve Türk Millî Eitiminin Temel lkelerine uygun olarak hazırlanır. 3) Temel insan haklarına aykırılık taımaz. Cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasî düünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermez. 4) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanır. 5) Reklâm niteliinde ögeleri içermez (M.E.B.,2005,269) yılında tamamlanan Sosyal Bilgiler Programı dorultusunda hazırlanan Sosyal Bilgiler Ders kitaplarında yapısalcılık temel alınmıtır. Davranıçı sistem ders kitaplarından farklı olarak, bilgi içerikli metinlerin dorudan yer almaması; ilgili kazanımlar için dier derslerle ve ara disiplinlerle ilikilendirmelerin yapılması, her ünite için deiik beceri, deer ve kavramlara yer verilmesi ve Atatürkçülükle ilgili konuların program dorultusunda ilgili konularda ilenmesi gerekmektedir. 2. AMAÇ Bu çalımanın amacı, lköretim Sosyal Bilgiler ders kitaplarının çeitli deikenler bakımından deerlendirilmesidir. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Bu çalıma eitim öretim yılı ve 4. ve 5. sınıf öretmenleri ile sınırlıdır. Aratırmanın evrenini, Kırıkkale ilinde görev yapan sınıf öretmenleri oluturmaktadır. Örneklemini ise, adı geçen il merkezindeki 15 ilköretim okulu ve 71 sınıf öretmeni oluturmaktadır. Sosyal Bilgiler ders kitaplarının deerlendirildii bu çalımada tarama yöntemi kullanılmıtır. Öretmen görülerinin tespit etmek için, Likert tipi bir ölçek hazırlanmıtır. Hazırlanan ölçek 2 bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, öretmenlerin kiisel bilgilerine yer verilmitir. kinci bölümde, öretmenlerin Sosyal Bilgiler ders kitapları ile ilgili görülerine bavurulmutur. Hazırlanan ölçein geçerlilii için, uzman görülerine bavurulmutur. Testin güvenirlik tespiti için bir ön uygulama yapılmı, yapılan ön uygulamanın alfa

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 55 güvenirlik katsayısı olarak hesaplanmıtır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıtır. 4. BULGULAR Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıf ders kitaplarının öretmen görülerine göre deerlendirilmesini konu alan bu çalımada elde edilen bulgular öyledir: Birinci bölümde, ankete katılan öretmenlerin mesleki kıdemlerine ve yapılandırıcı yaklaımla ilgili bir kursa katılma durumlarına bakılmıtır. Tablo-1 de görüldüü gibi, ankete katılan öretmen sayısı 71 dir. Çalımaya katılanların büyük çounluu 16 yıl ve üstü kıdeme sahip öretmenlerden olumaktadır. Tablo 1. Öretmelerin kıdem durumları ve Yapılandırmacı yaklaım ile ilgili bir kursa katılma oranları Kıdem yıl üstü Top. Frekans % 8,5 14,1 9,9 21,1 46,5 100 Kursa katılım Hiç 1 kez 2 kez 2 den fazla Toplam Frekans % 31,9 53,6 2,9 11,6 100 Öretmenlerin %68 1 i hizmet içi bir kursa katılmı olup, hatta %14.5 lik bir öretmen grubu 2 defa ve daha fazla hizmet içi kursa katılmıtır. Ancak Sosyal Bilgiler programının tam olarak anlaılabilmesi ve uygulanabilmesi için, yapılandırıcı yaklaımla ilgili hiç kursa katılmamı olan % 31.9 luk öretmen grubunun da hizmet içi eitime alınması gerekmektedir. kinci bölümde, öretmenlerin Sosyal Bilgiler ders kitaplarını deerlendirmelerine ilikin sorular yöneltilmitir. Burada yer alan sorular ile, ders kitaplarının kullanımı ve yeterlilii ile ilgili öretmen görülerine bavurulmutur. Tablo 2. Ders kitaplarının deiimi ile ilgili öretmen görüleri Ders kitaplarındaki deiim eitim-öretim için olumlu olmutur 5 7, , ,7 Sosyal Bilgiler dersini üç kitapla (örenci ders kitabı, örenci çalıma kitabı ve öretmen kılavuz kitabı) birlikte ilemek, önceki kitaplarla ders ilemeye göre daha kolay ve faydalıdır. 2 2, , ,4 Elde edilen sonuçlara göre, sınıf öretmenleri ders kitaplarında yapılan deiiklikten büyük ölçüde memnun oldukları anlaılmaktadır. Öretmenlerin çounluu (%57.7) ders kitaplarındaki deiimi olumlu bulmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin üç ayrı kitap yardımı ile ilenmesi de öretmenler tarafından olumlu karılanmıtır. Programın ve ders kitaplarının yurt genelinde ilk kez

6 56 lköretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öretmen Görülerine A. Öcal, S. Yiittir uygulandıı göz önünde bulunursa, bu sonuçların oldukça ümit verici olduu Tablo 3. Öretmen Kılavuz Kitap ile ilgili görüleri söylenebilir. Öretmen kitabı, dersi ilememizi kolaylatırmaktadır. 3 4, , ,4 Öretmen kitabından konularla ilgili program kazanımlarını, ders içi-dıı ilikilendirmeleri, ara disiplinlerle ilikilendirmeleri rahatlıkla takip edebiliyorum , ,4 Öretmen kitabının Sosyal Bilgiler dersinin ileniinde öretmene kolaylık saladıı görülmektedir. Öretmenlerin %70 lik bir kısmı bu görüe katılmakta, %25,4 lük bir kısım ise kısmen katılmaktadır. Ancak aynı öretmenler, programa ait kazanımlar ile ara disiplin konularını ilikilendirmede bazı problemler yaamaktadırlar. Bu problemlerin baında, öretmen kitabındaki ileni bölümünün kurgusunun öretmenler tarafından tam olarak anlaılamaması gelmektedir. Tablo 4. Çalıma Kitabı ile ilgili öretmen görüleri Çalıma kitabındaki etkinlikleri örenciler rahatlıkla anlayıp, yapabilmektedir Çalıma kitabındaki etkinlikler için verilen malzemelere örenciler rahatlıkla ulamaktadır 6 8, , , , , ,6 Çalıma Kitabı ile ilgili cevaplardan, örencilerin çalıma kitabındaki etkinlikleri kolaylıkla anlayabildikleri görülmütür. Öretmenlerin % 56,3 lük bir kısmı etkinliklerin rahatlıkla yapılabildiini ifade etmitir. Önemli bir dier husus ise, çalıma kitabında önerilen materyallere örencilerin kolaylıkla ulaamadıkları gerçeidir. Kitapta sunulan etkinlik örnekleri düzenlenirken, örencilerin ve ailelerinin maddi güçlerinin bölgesel olarak farklılatıına pek dikkat edilmemitir. Tablo 5. Yardımcı unsurlar ve görseller ile ilgili bulgular Ders kitabındaki görseller, yazılı ifadeler ile uygun olarak yerletirilmitir. 2 2, , ,4 Ders kitabı ve çalıma kitabında kullanılan öretime yardımcı unsurlar, örencilerin geliim basamaklarına ve konulara uygundur 4 5, , Ders kitabı ve çalıma kitabında kullanılan öretime yardımcı unsurlar, estetik yönden uygun, net ve temiz baskılıdır , , ,2

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 57 Görsellerin yazılı ifadeler ile uyumu konusunda, öretmenlerin % 63,4 ü olumlu görü belirtmilerdir. Kısmen seçeneine de verilen cevaplar dikkate alındıında görsellerin çounluunun yazılı ifadeler ile uygun olarak yerletirildii anlaılmaktadır. Öretmenlerin büyük bir kısmı, ders kitabında geçen yardımcı unsurların örencilerin geliim basamaklarına uygun ve konular ile ilikili yönünde görü bildirmilerdir. Öretmenler, ders kitabında geçen öretime yardımcı unsurların, net ve temiz baskılı olarak sunulduu görüündedirler. Fakat burada hayır seçeneine verilen %14,1 gibi bir oran da dikkate alınmalıdır. Öretmenlerin bir kısmının bile bu görüte olmaması dikkate alınmalıdır. Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, öretmenlerin yapılandırmacı yaklaımla ilgili hizmet içi eitim kursuna katılımları ile öretime yardımcı unsurların örencilerin geliim basamaklarına uygun olduunu düünmesi arasında anlamlı bir fark bulunmutur. Dunnet C testi sonuçlarına göre, hizmet içi kursa 2 kez katılan öretmenler, hiç kurs katılmayan veya 1 kez kursa katılan öretmenlere göre ders kitaplarının seviyesi konusunda daha olumlu düünmektedirler. Tablo 6. Kitaplarda verilen bilgi ve yazım ile ilgili bulgular Ders kitaplarında (Ders kitabı, örenci çalıma kitabı, öretmen kılavuz kitabı) bilimsel hatalar vardır. Ders kitabı ve çalıma kitabında, gereksiz bilgi ve fazla ayrıntıya yer verilmemitir. Ders kitabı ve çalıma kitabında Türkçe, doru ve örenci seviyesine uygun olarak kullanılmıtır , , , , ,9 2 2, , Ders kitaplarında bilimsel hataların bulunup bulunmadıına ilikin soruya % 27,9 u evet cevabını vermilerdir. % 29.4 ü ise kısmen cevabını vermilerdir ki, bu durum oldukça önemlidir. Ders kitaplarında hiçbir bilgi hatasının olmaması gerekir. Çalımaya katılan öretmenlerin yarıdan fazlasının kitaplarda bilimsel hataların var olduunu düünmesi incelenmeye deer bir konudur. Ders kitaplarında öretmenlerin büyük bir kısmı gereksiz bilgiye ve fazla ayrıntıya yer verilmediini belirtmitir. Öretmenlerin hizmetiçi eitim kursuna katılmalarına göre yapılan tek yönlü anova testinde de 10 ve 19.ifadeler için anlamlı fark çıkmamıtır. Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, öretmenlerin yapılandırmacı yaklaımla ilgili hizmet içi eitim kursuna katılımları ile ders kitaplarının örencilerin seviyesine uygun

8 58 lköretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öretmen Görülerine A. Öcal, S. Yiittir bulmaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur. Scheffe testi sonuçlarına göre, hizmet içi kursa 2 den fazla katılan Tablo 7. Ders kitabının içerii ile ilgili bulgular öretmenler bu konuda daha olumsuz düünmektedirler. Konular sosyal bilgiler öretim programında belirlenen kazanımları kapsayacak ekilde düzenlenmitir. 1 1, , ,4 Konular kii veya kuruluları yıpratıcı nitelikte deildir. 6 8,5 2 2, ,7 Konular sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlük içerisinde; örencinin günlük yaantısında yararlanabilecei ekilde ilenmitir. 2 2, ,2 Konuların ileniinde, yakından uzaa, basitten karmaıa, kolaydan zora, somuttan soyuta giden bir yöntem izlenmitir. 4 5, , ,7 Konuların ileniinde örencilerin daha önce kazandıı bilgi, beceri, tutum, tavır ve davranıları dikkate alınmıtır. 4 5, ,3 Konular; örenciyi daha çok örenmeye, aratırmaya, incelemeye, baka kaynaklara bavurmaya tevik edecek ekilde ilenmitir Konular; örencileri muhakeme etmeye, baımsız ve yaratıcı düünmeye, kıyaslamaya, edinilen bilgilerden hareketle sonuçlar çıkarmaya yöneltecek 1 1, , ,2 ekilde ilenmitir. Ders kitabında yer alan konular programda amaçlanan kazanımları karılayacak ekilde düzenlenmitir. Öretmenlerin % 63,4 ü bu görüe katılırken, %35,2 si kısmen bu görüe katılmaktadırlar. Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan konuların kii veya kuruluları yıpratıcı nitelikte olmadıı; konuların sosyal, ekonomik ve kültürel bir bütünlük içinde, örencinin günlük yaantısında yararlanabilecei ekilde ilendii; konuların ileniinde yakından uzaa, soyuttan somuta, kolaydan zora giden bir yöntem izlendii görülmütür. Yapılandırmacı yaklaımın bir gerei olarak, örencilerin önceki bilgi, beceri, tutum, tavır ve davranıların dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, öretmenlerin %40 lık bir kısmının tam olarak bu fikre katılmadıkları anlaılmaktadır. Öretmenlerin cevaplarına göre, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında geçen konuların, örencileri daha çok örenmeye, aratırmaya, incelemeye, baka kaynaklara bavurmaya sevkettii; ayrıca, örencileri muhakeme etmeye, baımsız ve yaratıcı düünmeye yöneltecek ekilde hazırlandıı anlaılmaktadır. Öretmenlerin hizmet içi eitim kursuna katılmaları ile konuların ileniinde örencilerin daha önce kazandıı bilgi, beceri, tutum, tavır ve davranıları dikkate alınması arasındaki tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunmutur. Scheffe testi sonuçlarına göre, hizmet içi kursa 2 den fazla katılan öretmenler, ders kitaplarının hazırlanıında örencilerin önceki bilgi ve becerilerinin fazlaca dikkate alınmadıı görüündedirler.

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 59 Tablo 8. Ders kitabındaki hazırlık çalımaları ile ilgili bulgular Ünite veya Konu balarındaki hazırlık çalımaları, örencilerin yakın çevresi, ihtiyaçları ve günlük yaantısı ile ilgilidir. Hazırlık çalımaları örencide konu veya üniteyi örenmek için ilgi veya istek uyandırıyor. 1 1, , ,7 3 4, , Ders kitaplarındaki hazırlık çalımaları ile ilgili öretmen görülerine göre u bulgulara ulaılmıtır. Öretmenlerin %55,7 lik kısmı ünite ve konu balarındaki hazırlık çalımalarının örencilerin yakın çevresi ile ilikili olduunu düünmektedirler. Hazırlık çalımalarının örencilerde konu ve üniteyi örenmek için ilgi ve istek uyandırdıını düünenlerin oranı ise % 55 tir. Her iki maddede de kısmen cevabının oranının fazla olduu görülmektedir. Öretmenlerin hizmet içi eitim kursuna katılma durumları ile ünite veya konu balarındaki hazırlık çalımalarının, örencilerin yakın çevresi, ihtiyaçları ve günlük yaantısı ile ilgili olması arasındaki tek yönlü ANOVA (Dunnet C) sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık bulunmutur. Öretmenlerden hizmet içi kursa 2 defa katılanlar, hazırlı çalımalarının örencinin yakın çevresi ile daha az ilikili olduunu düünmektedirler. Tablo 9. Ölçme- Deerlendirme çalımaları ile ilgili bulgular Ünite sonlarındaki ölçme-deerlendirme sorularını örenciler rahatlıkla yapabilmektedir. Ölçme deerlendirme soruları, öz deerlendirme formları, örencinin kendi kendisini deerlendirmesine imkan salamaktadır. 3 4, ,8 6 8, , ,6 Ünite sonlarındaki ölçme deerlendirme soruları ile ilgili yöneltilen ifadelerde, öretmenler, örencilerin ölçme deerlendirme ile ilgili soruları rahatlıkla yapabildiklerini belirtmilerdir. Ancak ölçme deerlendirme sorularının ve öz deerlendirme formlarının, örencinin kendisini deerlendirmesine imkan salamasına imkan vermektedir görüüne, öretmenlerin ancak % 48,6 sı olumlu cevap vermitir. Bu maddede evet cevabının oldukça düük oranlarda seyretmesi düündürücüdür. Nitekim, öretmenlerin hizmet içi eitim kursuna katılmaları ile Ölçme deerlendirme soruları, öz deerlendirme formları, örencinin kendi kendisini deerlendirmesine imkan salamaktadır ifadesi arasındaki tek yönlü ANOVA sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunmutur. Dunnet C sonuçlarına göre, hizmet içi kursa 2 kez katılanlar ile hiç katılmayan ve 1 kez katılanlar arasında, 2 kez katılanların lehine bir farklılık tespit edilmitir.

10 60 lköretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öretmen Görülerine A. Öcal, S. Yiittir 5. SONUÇ VE ÖNERLER Sonuç olarak, öretmenlerin büyük bir kısmının okuttukları sosyal bilgiler ders kitaplarından memnun oldukları görülmütür. Ancak bir ülkenin geleceini ekillendirecek olan çocuklarımızın yetimesine katkı salayacak ders programlarının tam olarak uygulanmasında barolü oynayacak olan kaynak ve materyal özellii taıyan ders kitaplarından tüm öretmenlerin %100 lere yakın memnun olması beklenmelidir. Bunun için yeni uygulamaya balanan yapılandırıcı yaklaımın tanıtımının tüm öretmenlere gerek hizmet içi eitim yoluyla gerekse televizyon ve basılı yayınlarla salanması gerekmektedir. Ayrıca genel çerçeveleriyle yapılmı olan bu aratırmanın daha özele gidilerek sorunların tespitine ve çözüm yollarının bulunulmasına çalıılmalıdır. Öretmenlerin ders kitaplarını daha etkin kullanabilmeleri için kendi kılavuz kitaplarını okumadan önce çocuklar için basılmı olan ders kitabını okumaları yararlı olacaktır. Böylece öretmenin, ders kitabını çocuun gördüü gibi görmesine katkı salanmı olunacak ve öretmeni rehberlikten ziyade, gözetimi altında dersten neler örenilebileceine yönlendirecektir. Ders kitabı ile aktif hale getirilen Sosyal bilgiler dersinin kazanımlarının yanı sıra zor kavramların (göç, demokrasi vb.) ve anahtar kelimelerin açıklamaları poster,afi eklinde ekstra araçlar hazırlanıp sınıfa asılarak da yapılabilir ( Hoge,1986:2-3). Örenci çalıma kitabı etkinlikleri ise örencilerin çevre ve maddi imkanları dikkate alınarak düzenlenebilir ya da ders öretmenlerince alternatif etkinlikler uygulanabilir. 6. KAYNAKLAR CEYHAN, E. ve B. YT. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı ncelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık. DÖNMEZ, C. (2003). Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Konu Alanı Ders Kitabı nceleme Kılavuzu. (Editör, C. ahin). Ankara: Gündüz Eitim Yayıncılık HOGE, J. (1986), Improving the Use of Elementary Social Studies Textbooks, ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN, ED KOÇAK, K. (2001) lköretim Okulları Sosyal Bilgiler Programının Genel Amaçlarının Deerlendirilmesi, Türk Dünyası Aratırmaları Dergisi, ubat. Milli Eitim Bakanlıı. (1962). Eitim Malzemelerini Hazırlamada Yazarın El Kitabı. (Çev: A.

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 61 Akgün ve bak.). Ankara: Mars Matbaası. Milli Eitim Bakanlıı. (1995). Ders Kitapları nceleme Yönetmelii. Tebliler Dergisi, 2434, Milli Eitim Bakanlıı. (2004). Ders Kitapları nceleme Yönetmelii. Tebliler Dergisi, 2559, Milli Eitim Bakanlıı. (2005). lköretim Sosyal Bilgiler Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (4 5. Sınıflar). Ankara. YILDIRIM Ü. N. ve S. ATE (2003 ). lköretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fen Bilgisi Öretmenlerine Göre Yeterlilik Derecesinin Aratırılması, ABÜ Eitim Fakültesi Dergisi, 3 (5), YAAR, O. (2005). Türkiye de Okutulan Orta Öretim Corafya Ders Kitaplarında Ölçme ve Deerlendirme Çalımalarına Yönelik Karılatırmalı Bir Yaklaım, International Journal of Progressive Education, Vol.1, No.2. SEMERC, Ç. (2004). lköretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Deerlendirme Ölçei, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (1), i

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Elementary Education Online, 5(2), 87-109, 2006. lköretim Online, 5(2), 87-109, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Mustafa

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

LKÖRETM ÖRETMENLERNN SAHP OLDUKLARI ETM FELSEFELERNE LKN ALGILARININ DEERLENDRLMES * ÖRETMENLERN ETM FELSEFELER

LKÖRETM ÖRETMENLERNN SAHP OLDUKLARI ETM FELSEFELERNE LKN ALGILARININ DEERLENDRLMES * ÖRETMENLERN ETM FELSEFELER LKÖRETM ÖRETMENLERNN SAHP OLDUKLARI ETM FELSEFELERNE LKN ALGILARININ DEERLENDRLMES * ÖRETMENLERN ETM FELSEFELER Ahmet DOANAY ** Mediha SARI *** Özet Bu aratırmanın genel amacı, ilköretimdeki öretmenlerin

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI EPÖ/GÜZEL SANATLAR ETM PROGRAMI 2005 ve 2006 LKÖRETM PROGRAMLARININ MÜZE ETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES YÜKSEK LSANS Z.Özlem Baykan Ankara Haziran,

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep Örnei)

OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 317-334 317 OKUL TEMELL YÖNETMN LKÖRETM OKULLARINDA UYGULANABLRLNE LKN ÖRETMEN VE YÖNETC TUTUMLARININ NCELENMES (Gaziantep

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı