Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek"

Transkript

1 Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Giri Ancak mitlerle ku atılmı bir ufuk kültürü birle tirebilir. Friedrich Nietzche (Trajedinin Do u u, s. 136) Siyasete ideolojiler yol gösterirler. Onlar, bireye kimlik duygusu, amaç ve aidiyet hissi verirler (Adams 1993; Meszaros, 1989). deolojiler bir yandan dünyanın nasıl oldu unu anlatan bilgi birimleri, öbür yandan onun nasıl olması gerekti ini belirleyen yol haritalarıdır (Mannheim, 1936). Bundan dolayıdır ki genelde kar ıt ve çatı ma halindeki görü leri kapsayan siyasi geleneklerin vücuda gelmi halleri olarak karsımıza çıkarlar. Yirminci yüzyılın son çeyre inde ortaya çıkan ve etki halkası giderek geni leyen en dinamik ideolojik duru, öncelikle etnik iddete dayalı olarak yeniden kurulan Kabileciliktir. Do u Bloku nun da ıldı ı döneme kadar Kabileci ideolojilerden beslenen toplumsal hareketler modası geçmi cemaatçilik kurguları olarak genel geçer siyasetin uç noktalarına itilmi lerdi. Ba ka bir deyi le, muhafazakarlık, Marksizm, liberalizm, milliyetçilik, fa izm ve hatta kökten dincilik birer ideoloji olarak kabul görürken, kabileci etnik hareketler herhangi bir me ru politik kaygı ta ımayan yarı ütopik özlemler olarak geri plana atılmıslardı. Kabilecilik, ancak etnik ve cemaatsel

2 idealler eski komünist dünyanın yeni rejimleri bünyesinde hegemonya kurduktan sonra kayda de er bir dü ünce sistemi olarak kabul görmü tür (Kupchan, 1995). Her ne kadar ütopyayı ideolojiden ayıran ince ve kararsız çizgi üzerinde konumlanmı olsa da, bu çalısmamdaki en temel iddiam, Kabileciligin içten (bona fide) bir siyasi ifade tarzı oldugudur. 1 Antimodernizmin bir ele tirisi olarak Kabileci mütalaalar, basarılarla donanmıs modernist tarihin dı ına itilmi olanlar için yeniden merkezi bir konum talep etmenin yolu olarak cemaatsel hafızanın yüceltilmesi ilkesine dayanırlar. Öte yandan tarihin yeniden yazılmasına saplanıp kalmı bir Kabilecili in, medeniyetler tarihinin sterilizasyonu ve tektiplestirilmesi sonucu meydana gelen toplumsal uyu uklu u a ması oldukça zordur. Buna karsın anavatana dönü ve siyasi haklılı a dair ço u ça da tez gibi, Kabileci arzular da genelde totaliter yapıdaki modernist ideolojilerin bıraktı ı yerden devam etme e ilimi gösterirler ve bu yüzden içerden darbe vurabilme ya da en azından karsı çıktıkları duruslarla nispeten ortak bir dili konusabilme özelligine sahiptirler. Tam da bu nedenle Kabileciligin özellikle cemaatçi türevleri, yirminci yüzyılın önde gelen yeniden dirili çi ideolojilerinin belkemi ini olu turmaktadırlar. Hal böyleyken Kabilecilik neden daha çok ütopik kurtulu semaları ile bir tutulmu tur? 2

3 Kabilecilik degisen baglam ve çerçevelerde uygulamaya sokulabilen bir doktrindir ve adaptasyona yatkın tabiatı nedeniyle geni bir siyasi seçenekler yelpazesi sunuyormus gibi görünür. Aslen kabilecilik, farklı bir gelecek tahayyül etme çabası içerisinde geçmi i yeniden kurar. Bunu yaparken de sa lam popülist özelliklere sahip bir ideoloji olarak, yüzü hem geriye hem de ileriye dönük ütopik bir dü ünce tarzından faydalanır. Bu sekilde, günümüzü ele tirmek adına geçmi i idealize ederek, tarihsel köktencilik ve dı layıcı kimlik politikalarını mesrulastıran bir toplumsal terminoloji sunar. Bu ba lamda, meydana getirdi i siyasi gücü ve yakın tarihte edindigi aldı ı kitlesel deste i saymamayı becerebilsek, Kabilecilik aslında modası geçmi bir ütopyadır denilebilirdi. Avrupa nın modern tarihinde kabilecilik, ırkçılıkla elele vererek, popülist güç stratejileri ve fa izm semsiyesi altında amansız sonuçlara yol açmaktan ba ka bir eye hizmet etmemi tir (Gellner ve Ionescu, 1969; Talmon, 1960). Bu durumda Kabilecili i fosille mi bir Kabilesel dirili senaryosu olarak de il de ütopizme dayalı ve kendini yeniden üretmeye muktedir bir modern ideoloji olarak dü ünmek gerekir. Ikibinli yıllara gelindiginde yeni kisveler altında neden dirildigi konusu ancal bu baglamda netlikle tartısılabilir. Kayda deger popüler cazibeye sahip bir ideoloji olarak Kabilecilik, hatırlama yoluyla bizi bilinmeyen ama tanıdık yerlere götürecek bir ütopik kurtulu vaadi

4 üzerinden geli ip güç kazanır. Bu aranıp sonradan bulunmu hafıza, Kabileci doktrinin yeni hakikatler pe inde ko ma çabasıyla seçilmis bir cemaate yönelik ortaya attı ı tarihsel iddiaların da temelini olusturur. Ne var ki cemaatsel kimlik, bünyesinde hem muhafazakar hem de ihtilaflı bile enler barındırdı ı için ele geçirilmesi çetrefilli, müstahkem bir kaledir. Bundan ötürü Kabilecili in cemaat tabanlı siyasi de i im önerebilmesi, kültürel kimli in sabitlenmesini art kılar ve onu kalkerle tirir. Kabileci siyasetin bu kendine has yönü en açık haliyle, ya biz ya onlar anlayı ına dayalı ve taraflardan birinin kaybetmesi gereken (zerosum-game) bir oyun, bunu türevi olarak da ötekine karsı planlı siyasi iddet e ilimi olarak ifade bulur. Farklı toplumsal grupların ve kültürel cemaatlerin kar ı kar ıya getirilmesi ile vuku bulan siyasi iddet örnekleri, genelde yabancılardan, ihanetçilerden ve diger istenmeyen ögelerden arınma adı altında haklı gösterilmeye çalısılır. Bununla birlikte bütün Kabileci siyasi senaryolar ille de iddet veya terörle sonuçlanır diye bir iddiada bulunmak tabii dogru olmaz. Daha da önemlisi, kabileci hareketin önde gelen kadrolarına ve militanlarına gerekli askeri e itimi ve kaynakları temin etmek kadar, bu hareketin üyelerinin giri ti i iddet olaylarını me rula tıracak ve anlamlı kılacak bir dizi ittifakın da sa lanması gerekir. Diger bir degisle, kabilecilik tek basına siyasi siddet üretmeye muktedir degildir.

5 lerleyen sayfalarda otoriter milliyetçilik, fa izm ve etnisite arasında e ine az rastlanır ittifakları mümkün kılan ko ulları anlama çabası dahilinde, laik Türk milliyetçili inin ütopik kökenleri ve asırı-milliyetçi hareketlerin bu kökenlere atıflla yaptı ı kutsal kisveli ça rılar ele alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde modern milliyetçili inin liberal ahlakına en açık tavırla meydan okuyan Kabilecili in cemaatsel eti i, genelde de hem Balkanlar hem de Ortadogu ortamında etnodinsel yeniden dirili dalgalarını yeniden depre tirmi tir. Varsayılan kan ba ına ve din karde li ine dayalı bir kendinden menkul de erler silsilesi ve cemaatsel talepler cephesi teskil ederek, günümüzde Kabilecilik Türk milliyetçili inin sınırlarını ve Türkiye Cumhuriyeti devletine üyeli in kriterlerini yeniden belirlemeye yeltenmistir. Bu ba lamda, dini azınlıkların, özellikle de asırı-milliyetçi çevrelerce aykırı olarak addedilen Müslüman Alevi cemaatlerinin hedef tahtasına konması, Türk siyasetinde giderek geli en Kabilecilik dalgasına önemli bir kanıt te kil etmektedir. Tarihsel Arka Plan: Kemalist Gelene in Türk Muamması Modern Türk ulus-devletinin siyaset gelene i devletsivil toplum ili kileri semanti inde etnisiteyi a ındırmaya çabalarken, devlet düzeyinde karar alma ve siyaset olu turma mekanizmaları onu yeniden diriltmeye ya da mümkün oldugu kadar canlı tutmaya çalı maktadır. Türk siyasetinin düzenleyici ilkelerinin

6 bir parçası olarak resmi söylem bazında etno-dinsel farklılıkları ortadan kaldırma çabalarına ragmen, Kabileci Türk asırı-milliyetçili i ile Kürt milliyetçili i gibi yeniden dirili çi hareketler, ütopik cemaatçilik formlarını uygulamakta ısrarlı davranmaktadırlar. Etnomilliyetçilik ele tirmenleri bu hareketlerin modern siyasetin matrisleri dahilinde olmadı ını savunabilirler (Hobsbawm, 1990; 1963). Ancak kanımca, Kabileci hareketlerin hizmetinde dola ıma sunulan etnik köken hikayelerini ve kültürel mirasa dair mitleri ille de modern öncesi zamanların ideolojik fossilleri olarak tanımlamak do ru olmaz. Günümüzün siyasi formülasyonları çerçevesinde yeni olarak addedilebilecek ey, Türkiye örneginde görülecegi gibi, laik ve medeni ulus-devlet aygıtı ile Kabileci siyaseti esas alan toplumsal hareketlerden bazıları arasında kurulan ittifaklar ve bunun sonucu olarak devlet tarafından mesrulastırılan siyasi iddet olaylarıdır. Ulus in ası sürecinin ko ularına ba lı olarak, dini ya da laik, aristokrat ya da emekçi, bürokratik ya da halkçı vb. milliyetçiliklerin hepsi ulusun farklı bir küme olarak imajını peki tirme amacına hizmet edebilirler (Renan, 1990). Öte yandan milliyetçilik çalısmaları literatürü milliyetçi hareketlerin geni nüfuz alanını bölgesel/yurtta lık milliyetçili i ve etnik milliyetçilik olarak ayırmakta ısrarlıdır (Smith, 1986). Ancak her iki modelin de hemfikir oldugu konu, en azından bugüne dek gördü ümüz kadarıyla ulusun, yurtta lık modelinin kanunlarına ve me ru kurumlarına

7 riayet etmek durumunda olan, sınırlandırılmı, siyasi otoritenin tonunu ve içerigini belirledigi sözle melere dayalı bir siyasi cemaat oldugu saptamasıdır. Tektip vatandaslık ideali, dil ve egitimde standardizasyon, modelin evrensel uygulanabilirligi ve me ruiyeti bölgesel variyantlardan bagımsız kabul edilir. Buna kar ılık etnik ulus-in a modelini sivil modelden ayıran, milli tarih kayıtlarına yansıdıgı iddia edilen ortak kökenler ve kültürel özgünlükler ulusların vatan topra a ba lanmasının ve kurumsalla tırılmasının temel nedenini teskil eder (Rothschild, 1981). Soysal ba ların muhafaza edilmesi, mitler, etnik dayanı ma sembolleri ve benzersiz bir cemaat olma iddiası, bu türden bir milliyetçili in toplum nezdinde kendine yer edinmesi için organik bir reçete haline getirilir. Etnik milliyetçilik bir kültürel, dilsel ve dini öncüller hiyerar isine dayanır. Ço u zaman bir yandan devletin resmi dinini telaffuz ederken, öte yandan ulusun yapısını ve tarzını belirleme sürecinde bölgesel lehçelerden ulusal diller meydana getirir ve seçilmis bir dizi gelenek-görenegi kanun mertebesine yükseltir (Smith, 1986: s. 138). Son olarak, etnik ulusluk kavramı güçlü halkçı (demotic) ve avam özellikler sergiler ve kitleleri tarihe davet etmek babında popülist siyasetle istigal eder (Nairn, 1976; 1975). Genç Türk ulus-devleti ba larda resmi ideolojisi olarak yurtta lı a dayalı ve hibrid özellikler gösteren bölgesel [territorial] milliyetçili i benimsedi. Atatürk ün önderli inde 1923 te Cumhuriyet in kurulmasıyla

8 birlikte Türk Devletinin modernizasyonu ilkesel düzeyde Fransız htilali nin ilkeleri do rultusunda gerçekle ecekti: E itlik (bütün etnik grupların ve dini mezheplerin tarafsızla tırılarak Türk ulusal vatanda lı ı bünyesinde e itli i), Karde lik (ça da Türkiye nin kutsanmı sınırları dahilinde gene bütün etnik grupların ve dinlerin Türk milliyetçili inin vaadi do rultusunda karde li i) ve Özgürlük (modernizasyon ve devlet merkezli ekonomik büyüme vasıtasıyla sömürgeci/emperyalist istilacılardan kurtulunması ve hukuk devleti ortamında bir milli burjuvazinin yaratılması manasında özgürle mek). 3 Ne var ki toplumsal, ekonomik ve siyasi dönü ümler gerçekte, Ittihat terakki yıllarından baslayarak, romantik Alman milliyetçili inin etkisi altında ekillenmislerdi. Dolayısıyla Kemalist ideoloji halkçılık mitini yurtta lıkla ilgili ve laik bir yapı olarak de il de anavatanla, kan ba ıyla ve dinle ilgili ö elerin kendine has bir kombinasyonu olarak üretmi ve yüceltmi tir. Bu tür bir üretim ma rur ve kendinden emin bir Türk imajına hayat vermi tir ki, bu yeni insan Orta Asya nın antik Türki kabilelerinden Anadolu da ya ayan Hititler e ve Urartular a kadar uzanan soy silsilesinden olan herhangi bir ferdi ya da Balkanlar dan ve Kafkasya dan gelen göçmen cemaatleri dinsel ve dilsel ba lılıkları temelinde kendinden kabul eder (Bora, 1995; Karpat, 1985; 1982). Amma velakin Osmanlı dönemini belirleyen gelenekleri ve gayri-müslim cemaatlerin mirasını bir hamlede atlayıverir. Sonuç

9 olarak Türk milliyetçili inin resmiyetteki medeni ve laik yüzü, ulus in a sürecinin gerçekte dayandı ı etnik temeli gizleyen bir maske vazifesi görmü tür. Bununla beraber, Türk olmak, karma bir soy in a eden mitik temeller üzerine kuruldu undan dolayı muammalı bir formülasyondur. Nitekim, hepsi günümüz Türkiye sinin topraklarına çıkan farazi göç yollarına dayalı olarak Türklükle bir çok alakasız medeniyet arasında ba kuran Güne -Dil teorisi gibi devlet güdümündeki kültürel ürünler dikkate sayan bir gerçeküstü karakter sergilerler. Türkçe gramerin eski insanlar tarafından hala korunan en arı kurallarının pe inde Anadolu nun ücra köylerini gezip dola an etnografların, müzikologların ve antropologların bitmez tükenmez çabaları sonucu üretilen ve resmen yürürlü e konan öztürkçe de benzer sekilde sorunlu bir yapı ihtiva eder. Devlet güdümünde yapılan bu etnisite temelli kültür siyaseti denemeleri, cemaatlerin köklerinin nerelere dayandı ı gibi konularda modern Türk toplumu bünyesindeki ideolojik bölünmeleri kapatmak yerine, daha da derinle tirmislerdir. Üstüne üstlük, en azından 1980 askeri darbesine kadar devlet aygıtının kararlı laik pratikleri, pan-arabizm gibi akımların geli imine ra men hala Osmanlı pan- slamizmini savunan dini siyasi yeniden dirili ini kati biçimde susturmu görüntüsü vermi ler, oysa gündelik siyaset içinde bambaska bir yol izlenmistir. Gerek Cumhuriyet in ilk yıllarındaki gibi Türkçe çevirisiyle gerekse orijinal Arapça versiyonuyla, ezan günde be vakit tüm müminleri (Sünni) Diyanet leri Bakanlı ı tarafından

10 finanse edilen camilere ça ırmaya devam ederken, imam hatip okulları dinbilgisine dayalı müfredat üzerinden, devlet tarafından istihdam edilebilecek din görevlisi sayısından katmer katmer fazla ögrenci yetistiregelmislerdir (Cakör, 1990). Bu kosullarda, devlet güdümündeki Türk milliyetçili i ne dini ne de etnik denebilecek, daha çok Benedict Anderson un deyimiyle tasarlanmı bir cemaatin mükemmel formülasyonu mahiyetinde ancak üçüncü dünyadaki benzerlerine nispeten ucube bir yapı olarak varlı ını korumaya devam etmektedir (Anderson, 1983). Siyasi pratikler açısından, etnik milliyetçili i bölgesel milliyetçilikten ve tabii sivil/yurtta milliyetçili inden kati ekilde ayıran ey udur: etnik milliyetçilige göre ulusun bölgesel olarak sınırlarının belirlenmesi belli bir etnik mirasla kendini özde le tiren bir öncü tabakanın liderli i altında gerçekle ir. Kar ılı ında ortaya çıkan devlet için, asli bir ırkın tarihsel hakimiyeti ve kültürelsiyasi otoritesi topyekün toplumsal kurumların ve siyasi geleneklerin içeri ini ve biçimini belirler (Smith, 1981). Bu ko ullar altında öteki cemaatlerin veya etno-dinsel azınlıkların ulus-devletin sembollerine ve mitlerine en azından bürokratik olarak dahil edilmesi, ulus-in a sürecinin ba arısının tek garantisidir. Yoksa is etnokrasiye varır. Dolayısıyla, bölgesel, yasal ve yurtta lıkla ilgili ö eler etnik olarak addedilen milliyetçili in gündemine ne kadar girerse, çatı ma halindeki çıkarların farklı tarihler ve kimliklere ra men benzer siyasi ve ekonomik amaçlar etrafında bir araya

11 gelme ansı o kadar artar. Kanımca Kemalist Devrimin mimarı elit kadrolar, etnik temelli milliyetçilik in asının içerdi i bu tür ikilemlerin gayet iyi farkındaydılar (Landau, 1984; Özbudun, 1981; Mardin, 1966). Bu nedenledir ki, aynı devletin sınırları içerisinde ya amaya baslayan ayrı cemaatlerce dillendirilen bunca mitin, sembolün, tarihsel hafıza çizgisinin ve farklı siyasi ba lılıkların tam da ortasında, kusursuz bir çözüm olarak hibridite yi seçmislerdir. Ancak ortaya çıkardıkları ürüne bir ad bulmak zorundaydılar, ki bu islem ne mutlu Türküm diyene seklinde cereyan etmistir. Ancak Türk milliyetçili inin öznesinin nihai olarak adlandırılması aynı zamanda a ırı sa cı hareketlerce, asıl Türk ü arayı sürecinde devlet aygıtına katılma ça rısı olarak algılanmsıtır. Böylece devlet güdümlü Türk milliyetçili i, hikayenin ta en basından itibaren, ütopik ö eleri baskın asırı-milliyetçi kabilecilik hareketleriyle karmasık ama uzun soluklu bir ili ki içerisine girmistir. Asırı-milliyetçi Türk Sa ı: Eski Ülküler, Yeni ttifaklar Asırı-milliyetçi olarak adlandırılan siyasi hareket Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çe itli biçimlere bürünmü tür. Hareketin tek parti döneminin sonrasına denk gelen ilk zamanlarında asıl vurgu imparatorlu a dair arzular barındıran hayali bir pan-türkizm üzerindeydi. Özellikle 1960 lardan bu yana ise, bir zamanların elit ideolojisi olan asırı-milliyetçilik,

12 Türkiye nin içteki ve dı taki dü manlarına kar ı koruyucu milliyetçilik adı altında benzeri görülmemi bir popüler geçerlilik kazandı (Landau, 1974) lerden baslayarak hareket yalnızca siyaset arenasında hatırı sayılır bir muhalefet gücü haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda ülküleri ve organizasyon yapısı, sokak çatı malarından tutun da etno-dinsel cemaatleri hedef alan planlı katliamlara varan iddet olaylarınına kadar ciddi sekilde siyasi siddeti ate ler oldu. Gücünün zirvesinde oldu u 1970 lerde, asırı-milliyetçi hareketin önde gelenleri Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında kendilerine hükümette bile yer bulabildiler darbesi bu ilk partiyi yasakladı ve ço u üyesinin faaliyetlerine, en azından geçici bir süreli ine, son verdi darbesinin askeri rejimi aynı zamanda asırı-milliyetçili e destek veren gençlik kollarını, profesyonel dernekleri ve vakıfları da kapattı. Gel gör ki, ilk partinin yeniden dirilen versiyonu Milliyetçi Çalı ma Partisi kadar yeniden yapılanan yan örgütlenmeleri de, açıkça iddet yanlısı ve baskıcı tutumlarıyla 1990 larda toplumsal ya amı yeniden tehdit etmeye ba ladılar. Sovyet Sosyalist rejiminin çökü ünden beri Türkiye deki Türkçü lerin dikkatlerini dı arıdaki Türkler e ve onların kurtulu una çevirdi i bilinmektedir. Ancak asırımilliyetçilik yandasları, Türk milleti nin dü manı olarak gördükleri belirli gruplarla cemaatleri hala hedef almaya ve ülkede ve tabii Kıbrıs ta mesru iddet uygulanmasına destek vermeye devam etmektedirler. Kötü adam dün Alevi-Komünistler iken, bugün hain

13 Kürtler olabilir. lginçtir ki, yeni asırı-milliyetçi sa örgütsel bellek kaybı denebilecek bir de hastalı a yakalanmı tır. Hareketin günümüzdeki liderleri özellikle de eskiden beri Türkiye nin Do usu nda ya ayan Alevi cemaatlerin üyelerini hedef alan e itilmi Türkçü militanların i ledi i organize cinayetlerle ilgili en ufak bir sorumluluk dahi kabul etmemektedirler. Onun yerine, bilhassa parti platformunda, bir zamanlar mitik Türk soyuna kurban ettikleri etno-dinsel azınlıkları bünyelerine katmak için ola anüstü çabalar sarfetmekteler. Bunu yaparken de, hareket varolan azınlıkları asli Anadolu Türkleri ve di erleri gibi kategorilere bölmekte ve onları çe itli kalıplara sokmaktadır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ya ayan halkların heterojen kültürel miraslarını inkar etmeye devam etmektedir, ama sarkının melodisi aynı kalırken nakaratı degismistir. Asırı-milliyetçi sa ın tarihsel kökleri Cumhuriyet öncesi döneme dayanır. Yeni Cumhuriyet in hakim ideolojisi, yani Kemalizm, laik ve Türkiye temelli bölgesel milliyetçilik resmi ideolojisini in a etmek amacıyla, pan-türkizm akımının öncülerini acımasızca bastırmı tır. üphesiz azınlıkların zorla Türkle tirilmesine ba vuran ve Sünni slamı, gayrı resmi de olsa devlet dini haline getirenler de Kemalist kadrolardı. Ancak genç Cumhuriyet in ilk yıllarında a ırı Türk milliyetçili i ve resmi Türk milliyetçili i arasındaki ayrılıklar, ikincisinin Kemalistler e rakip

14 di er muhalif seslerle birlikte siyasi çökü üyle sonuçlanmı tır. Atatürk döneminin hemen sonrasında Türk iç siyasetini etkileyen en ciddi de i im, Halk Partisi nin iktidardan dü mesiyle birlikte 1945 te tek partili rejimden çok partili parlamenter sisteme geçi olmu tur (Helvacıo lu, 1996; Landau, 1981, 1974; Karpat, 1972). Bu dönemde yeni partiler kuruldu ve bu partiler ülkenin çe itli yerlerinde kollar kurarak yurda açıldılar. Bu arka plan dahilinde, Cumhuriyet döneminin asırı-milliyetçileri II. Dünya Sava ı arifesinde faaliyetlerini yo unla tırmaya ba lamı lardı bile den itibaren asırı-milliyetçi dergiler basılmaya ba landı, devlet adamlarıyla, i adamları, memurlar, ö retmenler, üniversite ö rencileri ve a ırı milliyetçi fikirlere sempati duyan gençlik örgütlenmeleri arasında yakın ili kiler kuruldu. Yine de bu ideolojik duru ancak 1946 genel seçimlerinde siyasi me ruiyet kazanabilmi tir. Bu ilk nesil Cumhuriyet Türkiyesinin evladı asırımilliyetçi hareket, Alman Nazizm inin entelektüel deste inden büyük ölçüde faydalanmı tır. 4 Ancak bu müsait ko ullar uzun sürmedi. Almanya sava ta yenilince Türk hükümeti Almanya yla ba larını gev etti ve sava dönemi Almanya sının Nasyonel Sosyalist rejimi ile i birli i halindeki Türkçülere kar ı tavrını de i tirdi ve sertlestirdi. Türk siyasetinde sallanan me ruiyetlerini yeniden kurma hamlesi olarak

15 Türkçüler/asırı-milliyetçiler 1944 te Ankara ve stanbul da kitlesel anti-komünist gösteriler düzenlediler. Bunun sonucunda hareketin liderlerinin ço u tutuklandı ve Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerine kar ı geldikleri gerekçesiyle ve ırkçılı ın mahkum edilmesi gerekti i kanısından hareketle yargılandılar. 5 Bu olaylardan sonra yaptı ı bir konu mada, Cumhurba kanı milliyetçili in ve Türkçülü ün kabul edilemez oldu unu söyledi. Ayrıca Turancı asırı-milliyetçileri alenen Türkiye için çok tehlikeli gizli örgütlenmelere gitmekle suçladı. 6 Her ne kadar birkaç ki iye ceza verildiyse de, Askeri Yargıtay Ekim 1945 te asırı-milliyetçilere yöneltilen bütün suçlamaları dü ürdü. Çok partili sisteme geçi le birlikte durum daha da de i ti ve iliskiler giriftlesmeye basladı. Demokrat Parti nin öncülük etti i siyasetteki yeni liberalle me düzeni içerisinde, asırı-milliyetçilere günden güne artan Sovyet tehdidi paranoyasına kar ı tedbir olarak tampon görevi verildi. Kızıl eytanı Türkiye den defetme ça rıları artık Türk devlet otoriteleri tarafından bastırılmıyor, tam tersine övülüp te vik ediliyordu. Yargılandıkları süre boyunca kitlesel propaganda ansı bulabilen asırı-milliyetçi çevreler, bu yeni durumdan yararlanmasını bildiler. So uk sava döneminin ekonomik ve sosyal sıkıntılarından bunalan kitlelerin olumsuz tepkilerini kanalize etmek amacıyla milli dayanı ma ça rıları yaptılar. Bir alternatif siyasi hareket olarak popülerle mesi ve me rula ması

16 sürecinde Türk asırı-milliyetçili i, bir yandan sol hareketlerin radikal/devrimci gündemlerine kar ı çıkarken diger yandan geleneksel ve dini de erleri ön plana çıkararak belirgin bir muhafazakar kisveye bürünmü tür. Buna ra men, siyasi ve toplumsal ko ullar ta 1970 lere kadar seçmen nüfusunun önemli bir bölümünü fa ist doktrinleri benimseyecek kadar olgunla madı. Ek olarak, hareketin ideolojik projelerini her ne kadar ba larda tasvip etmi olsalar da, yönetimdeki siyasi elitler kendi siyasi konumlarına meydan okur ve giderek geli en ekonomik milliyetçili i geride bırakır korkusuyle, himayeci e ilimlere sahip ba ımsız bir asırı milliyetçi partinin kurulması fikrinden rahatsızlardı. Nihayetinde Demokrat Parti en önde gelen asırı-milliyetçi örgütlenmeyi-türk Milliyetçileri Birli i ni te kapattı. roniktir ki asırı-milliyetçi hareketin bir Türk fa ist partisi haline gelmesini ve sayısal olarak gün geçtikçe artan bir destek elde etmesini kolayla tıran en öneml etmen, aslen hızlı toplumsal de i im ve sıradan halkın Demokrat Parti yönetimi altında giderek siyasete dolaysız maledilmesi olmu tur. Öncelikle, asırı milliyetçi ideologlar, Demokrat Parti hükümetinin baskıcı uygulamalarını ele tirerek halka me ru muhalif bir ses vermi lerdir. Örne in 1960 darbesini gerçekle tiren cunta yönetimi bünyesi içerisinde, bir grup Türkçüye ve bunların arasında ba ta 1944 te yargılanıp ceza alan ancak cezası sonra bozulup beraat eden Albay Alpaslan Türke e yer vermi tir. 14 ler

17 olarak bilinen bu grup, darbe sonrasında yönetimin yeniden sivil ellere devredilmesi fikrine kar ı çıkıyor, onun yerine sürekli otoriter bir yönetimin kurulması ça rısı yapıyordu. Sivil siyasi güçlere olan bu muhalefetleri sonucunda, Türkçü gurup 1960 htilali nin reformist kadroları arasındaki görevlerinden azledilip sürgüne gönderildiler. Öte yandan, onların sürgün edilmesi asırı-milliyetçi hareketin uzun vadede siyasi liderinin kim olaca ı konusunu da billurla tırmı tır. Türke ve arkada ları sürgündeyken hareketle yakın ili kilerini sürdürmü ler ve siyasi eylemcili in alternatif yollarını aramı lardır. Nitekim 1963 te sürgünden dönen asırı-milliyetçi siyasetçi ve görevinden uzaklastırılmıs askerler, yeni açılan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi nin ba ına geçtiler ve Türke i parti temsilcisi seçtiler. Çok geçmeden Türke in hareketleri ve siyasi görü leri CKMP yi böldü ve Türke 1965 teki ola anüstü parti kongresinde kendisini ba kan ilan etti da adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak de i tirilen parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde fa ist ve kabileci ideolojik projelerini açık açık dillendiren ilk resmi parti oldu. Özetle, Türkiye de asırı millyetçi hareket Türk Milliyetçileri Birli i nin 1953 te kapatılmasından Milliyetçi Hareket Partisi nin kuruldu u 1969 yılları arasında çok çabaladı ve hatırı sayılır bir taraftar kitlesi kazandı. Hareketin bu hızlı geli imi örgütlenme yöntemlerine ve kadrolarının kullandı ı siyasi propaganda yöntemlerine ba lanabilir ile 1970

18 arası dönemde asırı-milliyetçi faaliyetler üç farklı düzlemde yürütüldü: medya, halkla iliskiler ve yaygın profesyonel örgütlenmelerle ili ki a ları. II. Dünya Sava ı nın hemen ardından sava öncesi dönemin Türkçüleri bir dizi dergi çıkarmaya ba ladılar. 7 Asırımilliyetçi basın, dı lanmı lıgından, marjinalliginden ve bir yan i olma durumundan giderek kurtulmaya ba ladı. Asırı-milliyetçi fikirler, harekete ba lılık duyan usta yazarlar ve kö e yazarları sayesinde ortayolcu medya içerisinde kendilerine saglam bir yer edindiler. kinci olarak, aktivizmi ve kitle deste ini arttırmak amacıyla komünist kar ıtı gösteriler ve yürüyü ler düzenlendi. Komunist tin ne demek oldu u zamanın gerekleri do rultusunda de i iyordu ancak Türkiye yi ve Türkleri dı dü manlara kar ı korumak bu dönemin ve daha sonra bir çok baska dönemin de en ate li komünizm kar ıtı argümanı oldu. Bu gösteriler ve ayaklanmalar Komünizm kar ıtı duru a ve Marksist- Leninist faaliyetlerle ilgili çekincelere sahip hükümet tarafından açıkça olmasa da zımni destek görüyordu. Açıkça ifade edilmeyen bu ittifak sonucunda asırı milliyetçi ideolojik söylem, Türk siyasi elitleri arasında benimsenmeye baslayacak kadar geli ti lerde Türkçüler bürokraside ve yasal kurumlarda aktif konumlara geldiler. Hareketin önde gelen kadroları, muhtemel bir resmi sansürden kurtulmak için hükümete yakın dini veya geleneksel/milliyetçi sa cı politikacılara da örgütlenmelerinde yer verdiler. Ek olarak, toplumsal sınıflar ve meslek kategorilerini kapsayan bir ili ki a ı

19 kurma çabaları sonucunda bir dizi yeni örgüt kurdular. Bunların ba ında Milliyetçi çi Sendikaları Konfederasyonu (M SK), Ülkücü Ö retmenler Birli i (ÜLKÜ-B R), Ülkücü Polisler Birli i (POL-B R), Ülkücü Kamu Personeli Dayanı ma Derne i, Ülkücü Esnaf ve Zanaatkarlar Birli i, Ülkücü Köylüler Derne i, Ülkücü Gazeteciler Birli i, Ülkücü Yatırımcılar ve Ekonomistler Birli i geliyordu. MHP Almanya da çalı an Türk i çiler arasında da örgütlenmeye gitti ve yıllarca döviz cinsinden aidat ve ba ı lar topladı. E itim sektörü bünyesindeki aktif örgütlenmeleri ise, harekete sempati duyan ö retmenlerin okullarda yo un propaganda faaliyetlerine giri mesi ile 1970 lerde ö renci militanlar arasında ve meydanlarda siyasi iddet olaylarını tetikleyen etkenlerden biri olmustur. Özetle, Türke liderli indeki Milliyetçi Hareket Partisi arası dönemde çe itli siyasi faaliyetleri ba latan Türkçü ku ak tarafından kurulmu tur. Partinin resmi ideolojisi, Türk asırı milliyetçi hareketin ilk zamanlarından beri savunageldi i siyasi ana hatlar do rultusunda belirlenmi tir. Parti ideolojisinin günümüze kadar bozulmadan korunan temel ilkeleri Turancılık 8 (Türkiye, Türkler in do al sınırları anlamına gelen Turan ın siyasi ve mitik vatanını temsil etmektedir), ırkçılık (Türk kanı-yabancı kanı meselesi), militarizm (sava çı Türk ulusunun sanca ı ve Türkler i içteki dü manlarından korumak amacıyla siyasi iddetin desteklenmesi ya da mesru kılınması),

20 Komünizm kar ıtlı ı (sol hareket ve düsünceye kar ı birle me ve siyasi platformu onlarla payla mayı katiyen reddetme), geleneksellik (dini çevrelerle ittifak), hiyerar ik emir komuta zinciri ve tek otorite olarak totaliterlik (öldürme pahasına olsa bile emre itaat) ve son olarak liberal kapitalizme kar ı devlet te ebbüsü (teklestirilmis toplumsal ruh anlasyısı ve otoriter, korporatist rejim istemi) olarak özetlenebilir. 9 Partinin sembolleri olarak kırmızı zemin üzerine üç hilal ve Bozkurt seçilmi ti. Her iki amblem de mitik-milliyetçi anlama sahiptirler. Bozkurt Türk soyundan gelen bütün boyların birli ini temsil etmektedir. Orta Asya nın asli kavimleri, dövü çüler arasında en üstün olan Bozkurt figürüyle özde le tirilmi tir. Partinin doktrini ülkücü yol olarak adlandırıldı ve milliyetçilik, idealizm, ahlakçılık, bilimsellik, sosyalizm, köylülük ile liberalizmin bireyselcilik, geli mecilik, popülizm, sanayile mecilik ve teknoloji yanlılıgı ilkelerini dengeli oranda birle tirmeyi amaçlıyordu (Türke 1988, 1979). Bu etkiler bile iminin tam da ortasında yer alan devlet, bir ulusun en yüce örgütlü biçimi olarak tanımlanmı ve demokratik yönetimin ula ılması gerçekçi ve do al olmayan bir hedef oldu u ileri sürülmü tür. Partinin öngördü ü ve önderlik edece i kitle i çi, köylü, esnaf ve zanaatkar, ücretli i çiler, i verenler ve liberal profesyoneller olarak altı kesime bölünmü tü. Nitekim asırı-milliyetçi hareket, her dönemde siyasi ve

21 toplumsal ya amın çe itli alanlarında nüfusun bütün kesimleriyle özde le me çabası içerisinde olmustur. 10 Partiyi uzun süre yöneten karizmatik lider Alpaslan Türke, yaptı ı konu malarda ve verdi i demeçlerde Türk ulusundan bütün ulusların önderi ve efendisi olarak bahsetmistir. 11 Yalnızca Türk ırkını kapsayan, dıslayıcı, saldırgan ve kavgacı bir milliyetçilik tanımı yapmı tır Türke lerden sonra MHP, Sünni Islam ın ilkelerini de resmi parti ideolojisine dahil ederek kapsamını geni letmi tir (Bora ve di erleri, 1990; Landau, 1974). MHP kadroları çe itli zamanlarda ideal saflı a eri mek için ulus-devleti bütün azınlıklardan temizlemek gerekti ini açık açık ifade etmekten çekinmemislerdir. Partinin azınlıklara kar ı besledi i dü manlık yalnızca ideolojik de il aynı zamanda seçimlere aktif katıldı ı için oy arttırmaya yönelik bir taktik olarak belirginlesmis ve seçici bir tarzda kullanılmıstır. Ulusal ve mezhepsel farklılık ve tanımlanabilir azınlık cemaatleri anlamında (Kürtler, Aleviler, Hıristiyan ve Musevi azınlıklar), azınlıklar Komünistler in yanında ba dü manlar olarak gösterilegelmislerdir. Bunun sonucunda toplumun Sunni ve Türk unsurlarının fakir ve peri an haldeki kesimleri, sefaletlerinin ortadan kalkaca ı vaadiyle azınlıklara kar ı kı kırtıldılar.

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu Resmi Laiklik ve Popüler İslam

Modern Türkiye'de Örtünme Sorunu Resmi Laiklik ve Popüler İslam GÜNDÜZ Basım Yayım Dağıtım Ticaret ve San. Ltd. ştl. Modem Türkiye'de Örtünme Sorunu Resmi Laiklik ve Popüler İslam Bsabeth Özdalga Bklncl Baskı: Hcniran 1998 ISBN975-8304-01-1 Elisabeth Özdalga Modern

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III)

Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III) Kürdistan da ulusal örgütlenme tarihine bakma: Rizgarî-Ala Rizgarî (III) İbrahim GÜÇLÜ (ibrahimguclu21@gmail.com) Kürt ulusal ayaklanma ve direnme hareketlerinden (1938) sonra, Kürt egemenleri, aydınları,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Emergence of Multiparty Competitive Politics in Turkey: Internal and

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

1 Tan Morgül, Toplumsal Baskı ve Mahallenin Muhtarları, Birikim, Sayı 238, Şubat 2009, 93-101.

1 Tan Morgül, Toplumsal Baskı ve Mahallenin Muhtarları, Birikim, Sayı 238, Şubat 2009, 93-101. ÖNSÖZ Türkiye de Farklı Olmak: Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler başlıklı araştırmamız sonuçlarını kamuoyuna açıkladığımız 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren konu hakkında yazılı basın

Detaylı

$QDKWDU.HOLPHOHU.H\ :RUGV

$QDKWDU.HOLPHOHU.H\ :RUGV 1. GİRİŞ Türkiye de son dönemde toplumsal yaşamı sekteye uğratan laiklik-islam eksenli siyasal kutuplaşma ve bu kutuplaşmada kadınların üstlendiği simgesel rol, Cumhuriyet in kuruluşundan bu yana geçerliliğini

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR? Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burçoğlu

Detaylı

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du Ce m ile B a y r a kta r 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 İçindekiler Önsöz... 5 Devlet Kuranların Millet Kurgusu; 27 Mayıs

Detaylı

12 EYLÜL Ü ANLAMAK. Dr. Pınar Kaya Özçelik Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

12 EYLÜL Ü ANLAMAK. Dr. Pınar Kaya Özçelik Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 12 EYLÜL Ü ANLAMAK Dr. Pınar Kaya Özçelik Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Özet 12 Eylül 1980 Darbesi, birçok faktörün bir bileşkesinin ürünüdür. İthal ikameci sermaye birikim

Detaylı