Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler."

Transkript

1 Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması ve en etin urumun belirlenmesinde başarı sağlayamaması, arar vericileri eğitim urumları arası arşılaştırmalı etinli ölçümünde Veri Zarflama Analizi (VZA) teniğini ullanmaya yöneltmiştir. Ayrıca Türiye dei vaıf üniversitelerinin etinli analizi üzerinde durulan araştırma sayısı olduça azdır. Bu çalışmanın amaçları, a) Türiye dei vaıf üniversitelerinin performans çözümlemesini eğitim urumlarının etinliğini arttırma için ullanılan VZA ile belirleme ve vaıf üniversitelerinin etinli sıralamasını yapma ve (b) aynalarını hangi ölçüde etinsiz ullanara etin olmayan çıtılar ürettilerini saptamatır. Bu çalışmada, Türiye de hizmet veren 33 vaıf üniversitesinin öğretim yılına ait girdi değişenleri profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi sayıları ve bütçe giderleri, çıtı değişenleri ise, proje sayısı, uluslararası yayın sayısı, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi sayıları olara belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğretim yılında Sabancı ve Bilent Üniversitesi nin süper-etin vaıf üniversiteleri olduğu görülmüştür. En düşü etinli değeri ise İstanbul Arel Üniversitesi ne aittir. Etinli açısından il sırada Anara, iinci sırada İzmir ve son sırada İstanbul da hizmet veren vaıf üniversitelerinin olduğu sonucuna belirlenmiştir. Ayrıca 2000 yılından önce Türiye de urulan vaıf üniversitelerinin 2000 yılından sonra urulan vaıf üniversitelerine göre daha etin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler Vaıf Üniversitesi Etinli Verimlili Performans Veri Zarflama Çözümlemesi Maale Haında Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Eletroni Yayın Tarihi: DOI: /EB Giriş Günümüzde bilgi toplumuna geçiş ile yeni bir üresel eonomi yapı olan bilgi eonomisi ortaya çımıştır. Bu durum, bilgi üretimi ve paylaşımında üniversiteler arası reabet ve üniversitelerden belentilerin artmasını sağlamıştır. Son otuz yılın yüseöğretimle ilgili çalışmalarda en sı ullanılan anahtar sözcüler araştırmaya önceli, üreselleşme, reabet, yaratıcılı, verimlili, sanayi ile ilişi, hesap verebilirli. vb. olara sayılabilir. Bu sözcüler önemli ölçüde yeni bir üniversite anlayışının da favorileridir. Son yıllarda bilim temeline dayanan iinci uşa üniversitelerden, aademi ve sanayi araştırmalarının öne çıtığı, uluslararası işbirliğine ve finansman çeşitliliğine dayalı üçüncü uşa üniversitelere (3KÜ) doğru geçiş başlamıştır. Dünyada 1 Hacettepe Üniversitesi, Fen Faültesi, İstatisti Bölümü, Türiye, 31

2 Stanford, Harvard, Cambridge, Leuven ve Münih Üniversitesi gibi bazı üniversiteler tenoloji üslerine dönüşmüştür. Türiye'de de temati üniversiteler olara da adlandırılan 3KÜ eğitimin geleceği olara görülmetedir. Küreselleşme ile birlite ülelerin gelir düzeylerindei artışlar, uluslararası öğrenim imanı, üniversiteler arası aademi reabet sonucunda üresel bir aademi reabet meydana gelmiştir. Bu nedenle, eğitim urumlarının faaliyetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığının ontrolü ve geleceğe yöneli planlama yapabilme için aynalarını verimli ullanıp ullanmadılarının değerlendirilmesi önem azanmıştır. Bu nedenle, etinli çözümlemesi eğitim urumları için gereli bir yönetim aracı olmuştur. Gere duyulan nitelili bireylerin yetiştirilmesi, bilgi üretimi ve toplama hizmet açısından baıldığında yüseöğretim bir üle için önemlidir. Yüseöğretimin amacı bağımsız düşünebilen, sorgulama yapabilen, araştırmacı, endine ve topluma yararlı bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmetir. Bu durum bilim ve tenoloji üreten, araştırma ve üretime süreli deste veren, aademi, mali ve idari baımdan etin üniversiteler ile mümündür. Performans çözümlemesinin amacı, urum ya da uruluşların aynalarını amaçları doğrultusunda verimli ve etin olara ullanıp ullanmadılarını tespit etmetir. Etinli çözümlemesi, eğitim urumlarının performanslarını değerlendirme için son zamanlarda ullanılan yöntemlerdendir (Özden, 2008). Bir eğitim urumunun diğer eğitim urumları arasındai yerlerinin belirlenmesi periyodi olara yapılan ve ölçülebilir verilere dayan performans çözümlemesi ile mümündür. Eğitim birimleri üstün ve zayıf yönlerini performans çözümlemesi ile belirleyere örne edinme (Benchmaring) çalışmasını benzer birimler arasında verimli olara yapabilmetedir (Özel, 2014). Bu yüzden etinli ve verimlili gibi performans boyutları eğitim urumları için önemli hale gelmiştir. Birço performans çözümlemesinin gelişmesi ise etinli ve verimliliğin bu derece önemli olmasından aynalanmatadır (Yeşilyurt, 2009). Oran çözümlemesi, parametri ve parametri olmayan yöntemler eğitim urumlarının etinlilerini ölçme için yararlanılan yöntemlerdendir. Bir çıtı değişeninin bir girdi değişenine oranı oran çözümlemesi olara tanımlanabilir. Oran çözümlemesinde, ço sayıda değişen olması halinde veya girdi ve çıtı değişenlerinin orta bir birime dönüştürülemiyorsa yorumlama zorlularına neden olmatadır. Parametri yöntemler, eğitim urumunun analiti bir üretim fonsiyonu ve bu fonsiyona ait parametrelerin estirimini sağlamatadır. Regresyon çözümlemesi en ço ullanılan parametri yöntemlerden olup aralarında sebep ve sonuç ilişisi bulunan bağımlı ve bağımsız değişenler arasındai ilişinin açılanmasını amaçlamatadır. Doğrusal programlama vb. parametri olmayan yöntemlerde üretim fonsiyonuna ait herhangi bir varsayım bulunmadan birden ço girdi ve çıtı değişeninin birlite incelenmesi mümündür. VZA, arar verme birimleri (KVB) olara tanımlı eğitim urumlarının göreli etinlilerini arşılaştırma amacıyla ço sayıdai girdi ve çıtının te bir girdi ve çıtıya çevrilememesi durumunda ullanılmatadır. Böylece, etin olmayan KVB ler için VZA ile etin olmama nedenleri ve bu birimlere örne olaca KVB ler tespit edilmetedir. Charnes v.d. (1978) VZA yı eğitim urumları için il ez ullanara oulların verimlililerini ıyaslamıştır. Devlet ve vaıf üniversitelerinin göreli etinliği ise, Ahn ve Seiford (1993) tarafından VZA dan yararlanara belirlenmiştir. Avustralya da 38 devlet üniversitesinin göreli etinliği Abbott ve Doucouliagos (2003) tarafından, Almanya da 15 devlet üniversitesinin verimliliği ise, Fandel (2007) tarafından VZA yardımıyla belirlenmiştir. Ayrıca VZA, Dündar ve Darrell (1995) tarafından Amerian üniversitelerinin ve McMillan (1997) tarafından Kanada devlet üniversitelerinin etinli çözümlemesi için ullanılmıştır. Benzer olara, İngiltere dei üniversitelere Athanassopoulos ve Shale (1997), Birleşi Krallı üniversitelere Johnes ve Johnes (1993) tarafından VZA yapılmıştır. Türiye de turizm, banacılı, eğitim ve sağlı gibi pe ço alanda faaliyet gösteren urum ve uruluşun etinliği VZA ile incelenmiştir. VZA, Doğu Anadolu dai orta öğretim oullarının etinlilerini inceleme için Kaygın (2006) tarafından ullanılmıştır. Sivas tai eğitim performansları Götolga ve Artut (2011) tarafından 2009 yılı ÖSS sonuçlarından yararlanara VZA ile incelemiştir. Betaş (2007) ise, VZA dan yararlanara 2006 yılında Anara da faaliyet gösteren 44 özel lisenin verimliliğini araştırmıştır. Öncei çalışmalara baıldığında, dersli, öğretmen ve öğrenci sayıları vb. değişenlerin 32

3 girdi olara tanımlandığı görülmetedir. Ülemizdei üniversiteler için yapılan VZA çalışmaları genel olara devlet üniversitelerinin bölüm ve faülte düzeyindei incelemelerini içermetedir. VZA, Cumhuriyet Üniversitesi nin faülte bazındai etinliğini inceleme için Kutlar ve Kartal (2004) tarafından ullanılmıştır yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Heimliği Faültesi nin etinliği Gülcü v.d. (2004) tarafından VZA yardımıyla belirlemiştir. Babacan ve Kartal (2007) ise, diğer amu üniversiteleri ile Cumhuriyet Üniversitesi etinli açısından VZA ullanılara arşılaştırmıştır. Yeşilyurt (2009) tarafından 2007 yılı KPSS puanları incelenere Türiye dei devlet üniversitelerinin itisat bölümlerinin verimliliği araştırılmıştır. Ülemizdei devlet üniversitelerinin etinliği Baysal vd. (2005), Kutlar ve Babacan (2008), Özel (2014) tarafından yapılmıştır. Yüseöğretim Kurulu nun 2007 yılı ataloğundai 25 vaıf üniversitesinin etinli çözümlemesi Özden (2008) tarafından yapılmıştır. URAP (University Ran by Academic Performance, 2010) aademi performans sıralamasında il 100 e giren 23 vaıf üniversitesinin etinli çözümlemesi 2010 yılı verileri baz alınara Bal (2013) tarafından incelemiştir. Anca, süper etinli modeli ullanılara Türiye dei vaıf üniversitelerinin bir sıralaması yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türiye de hizmet veren 33 Vaıf Üniversitesinin etinlilerinin ve etinli sıralamasının araştırılmasıdır. Bu amaçla Yüseöğretim Kurulu nun 2010 yılı istatistilerine dayanara VZA ile 33 vaıf üniversitesinin etinlileri hesaplanmıştır. Ayrıca süper etinli modeli ile etinli dereceleri elde edilere sıralamaları belirlenmiştir. Yöntem Bu bölümde VZA da ullanılaca araştırma birimlerinin seçimi, ilgili olduğu düşünülen girdi ve çıtı değişenlerinin belirlenmesi ve uygun VZA modelinin seçimi yapılmıştır. Araştırma Birimlerinin Seçilmesi Benzer strateji hedeflere sahip KVB lerin aynı tür girdiler ullanara aynı tür çıtılar üretmesi VZA nın en önemli varsayımıdır (Golany ve Yu, 1997). Ülemizdei üniversitelerin uruluş yılları, finans yapıları ve öğretim türleri birbirinden farlıdır. Devlet ve vaıf üniversitelerinin finansmanı da birbirinden farlıdır. Devlet üniversiteleri için amusal finansman sistemi ve vaıf üniversiteleri için özel finansman sistemi söz onusudur (YÖK, 2010). Bu yüzden bu çalışmada vaıf üniversitelerinin verimlilileri Yüseöğretim Kurulu nun 2010 yılı ve sonrasına ait yüseöğretim urulu istatistileri henüz yayımlanmadığı için öğretim yılı istatistilerinden yararlanara incelenmiştir yılı sonrasında urulan Gazient, KTO Karatay ve Zirve Üniversitesi veri esilileri nedeniyle çalışma apsamına dâhil edilememiş, geriye alan 33 vaıf üniversitesi incelenmiştir. Girdi ve Çıtı Değişenlerinin Belirlenmesi VZA'da her KVB için aynı girdi ve aynı çıtıların belirlenmesi gerelidir. Bu amaçla, literatürdei çalışmalarda devlet ve vaıf üniversitelerinin etinli çözümlemesinde ullanılan girdi ve çıtı değişenleri incelenmiş ve bazı çalışmalarda yer değişenleri Tablo 1 de özetlenmiştir: 33

4 Tablo 1. Öncei Çalışmalarda VZA da yararlanılan girdi ve çıtı değişenleri (Özel, 2014) Yazar Girdi Değişenleri Çıtı Değişenleri Tomins ve Green (1988) Beasley (1995) Abbott ve Doucouliagos (2003) Flegg vd. (2004) Kutlar ve Kartal (2004) Baysal vd. (2005) Babacan ve Kartal (2007) Kutlar ve Babacan (2008) Özden (2008) Bal (2013) Personel Sayısı İşletme Giderleri Diğer Giderler Personel Giderleri İşletme Giderleri Araştırma Gelirleri Personel Giderleri İşletme Giderleri Aademi Personel Sayısı İdari Personel Sayısı Duran Varlılar Lisansüstü Öğrenci Sayısı Lisans Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Toplam Giderler Yollu, Personel, Hizmet Alımı ve Tüetim Giderleri İdari Personel Sayısı Yüzölçümü Aademi Personel Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Yatırım Giderleri Personel Giderleri Diğer Cari Giderler Prof. Sayısı Doç. Sayısı Yrd. Doç. Sayısı Yardımcı Öğr. Elemanı Sayısı Genel Bütçe Giderleri İdari Personel Sayısı Bütçe Dışı Harcama Genel Bütçe Giderleri Bütçe Dışı Harcama Prof. Sayısı Doç. Sayısı Yrd. Doç. Sayısı Yardımcı Öğr. Elemanı Sayısı İdari Personel Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Diğer Aademi Personel Sayısı Toplam Giderler Öğretim Üyesi Sayısı Diğer Aademi Personel Sayısı Lisansüstü ve Lisans Öğrenci Sayısı Yayın Sayısı Toplam Gelirler Lisansüstü ve Lisans Öğrenci Sayısı İndeslerdei Yayın Sayısı Araştırma Mitarı Lisansüstü ve Lisans Mezun Sayısı Öğrenci Sayısı Proje Gelirleri Lisans Mezunu Sayısı Lisansüstü Mezun Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Öğrenci Harçları Proje Sayısı Öğrenci Sayısı Yayın Sayısı Dotora Öğrenci Sayısı Yüse Lisans Öğrenci Sayısı Lisans Öğrenci Sayısı Üniversite Gelirleri İndeslerde Yer Alan Yayın Sayısı Lisansüstü Mezunu Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Lisans Mezunu Sayısı Lisans Öğrenci Sayısı İndeslerde Yer alan Yayın Sayısı Üniversite Gelirleri Lisans Öğrenci Sayısı Lisans Mezunu Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Lisansüstü Mezunu Sayısı Yayın Sayısı Lisansüstü Öğrenci Sayısı Ön lisans ve Lisans Öğrenci Sayısı Diğer Gelirler Eğitim-Öğretim Gelirleri Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı oranı SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yer alan maaleler ve atıflar toplamı 34

5 VZA modelinde ço sayıda girdi ve çıtı değişeninin olması, veriye ulaşma sııntısının yanında etin ve etin olmayan KVB leri ayırt etme becerisini azalmatadır. Bu çalışmada Vassiloglou ve Gioas (1990) ın önerdiği girdi-çıtı sayısı ilesi olan KVB sayısının (n), çıtı sayısı (s) ve girdi (m) sayısının en az üç atı olmasından, başa bir ifade ile, uralının uyması ilesinden n 3(m s) faydalanılmıştır. Bu çalışmada girdi değişenleri olara, profesör sayısı, doçent sayısı, yardımcı doçent sayısı, araştırma görevlisi sayısı ve bütçe giderlerinin ullanılmasına arar verilmiştir. Yüseöğretimde görevli aademi personele ait bilgiler Öğretim Yılı Yüseöğretim İstatistilerinden, toplam personel giderleri, mal ve hizmet alım giderlerine ait veriler Maliye Baanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden elde edilmiştir. Proje sayısı, Yüse lisans, dotora öğrenci sayıları, ön lisans ve lisans öğrenci sayıları, uluslararası yayın sayısı çıtı değişenleri olara saptanmıştır. Bilimsel yayın sayısı üniversitelerin bilimin ilerlemesi amacıyla ürettileri önemli bir çıtı değişeni olara düşünülebilir. Bu amaçla, 2010 yılı istatistilerine dayanara uluslararası indeslerde (SCI, SSCI, AHCI) yer alan yayın sayıları çıtı değişeni biçiminde belirlenmiştir. Diğer bir çıtı değişeni de 2010 yılında başlayan, devam eden ve biten AB (Avrupa Birliği), DPT (Devlet Planlama Teşilatı), TÜBİTAK (Türiye Bilimsel ve Tenoloji Araştırma Kurumu) ve BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) ve diğer tüm bilimsel projelerin toplam sayısı biçiminde belirlenmiştir. VZA Modelinin Belirlenmesi Bir VZA modelinde amaç, KVB lere ait girdi ve çıtı değişenleri ullanılara en iyi performansa sahip KVB leri seçere bu KVB ler ile etin bir üretim sınırı oluşturmatır. Bu sınır üzerinde olmayan KVB lere ait etinli değerleri bu etin sınırdan yararlanara saptanmatadır. Referans ümesi ise etin KVB ler ile oluşturulan bir ümedir (Baysal vd., 2005). Etin olmayan KVB leri etin biçime getirebilme için yapılacaların tespitinde referans ümesinde yer alan etin birimlerden yararlanılmatadır. Üniversite etinlilerinin belirlenmesinde girdi ve çıtı değişenleri ullanılara yapılan birço VZA modeli mevcuttur. VZA da girdide bir değişim olduğunda çıtıdai değişimin yönüyle paralel biçimde sabit ya da değişen getiri söz onusudur. Ölçeğe göre sabit getiri altındai model CCR (Charnes, Cooper ve Rhodes) tarafından ve ölçeğe göre değişen getiri altındai model ise Baner, Charnes ve Cooper (BCC) tarafından tanımlanmıştır. Girdi üç atına çıarıldığında, süreç de üç atı çıtı üretiyorsa ölçeğe göre sabit getiri söz onusudur. Bununla birlite girdiler üç atına çıarıldığında süreç çıtıların üç atından az veya ço çıtı üretiyorsa, ölçeğe göre değişen getiri ile modellenmetedir. Türiye de üniversiteler özer bir yapıya sahip oldularından bu çalışmada ölçeğe göre değişen getirili modelin ullanmasının daha uygun olduğu düşünülmüştür. Etin olmayan birimlerin etin üretim sınırına olan uzalılarına bağlı olara VZA modelleri, girdi ve çıtıya yöneli modeller biçiminde gruplandırılabilir. Girdi yönelimli bir modelde çıtı bileşimini en etin biçimde üreten gereli girdi bileşimi tespit edilmetedir. Çıtı yönelimli modelde, belirli bir girdi bileşimi ile üretilen en fazla çıtı bileşimine arar verilmetedir. Eğitim urumları olan üniversiteler düşünüldüğünde, etin bir üniversitenin girdilerini azaltması veya çıtılarını arttırması geretiği söylenebilir. Bu çalışmada diate alınan girdi değişenleri incelendiğinde, dört girdi değişeninin insan aynalarıyla ilgili olduğu ve bu girdileri azaltmanın mümün olmadığı görülmüştür. Anca Türiye de vaıf üniversitelerinin bütçe artışlarının esin olduğu görülmetedir. Bu nedenle, çalışmada çıtıya yöneli BCC modeli ile etin olmayan KVB lerin değerlendirilmesi yapılmıştır. n sayıda KVB olma üzere, j. KVB nin s boyutlu çıtı vetörü ve ( i 1, 2,..., m) y rj ( r 1, 2,..., s), j. KVB nin m boyutlu girdi vetörü olsun. Buna göre, VZA da amaç fonsiyonu, çıtıların girdilere oranının 1 den üçü olması oşulu ile çıtıların girdilere oranının en büyülenmesi biçimindedir. VZA yapılıren her KVB için denlemin ayrı ayrı çözümü şarttır. Buna göre, incelenece KVB, ve diğerleri j indisleri ile gösterilere elde edilen esili programlama denlemi aşağıdai gibidir: x mj 35

6 max n j1 n y x r z ij j 1 j1 s i, j s r, n j1 s y i j 0 rj j x s i r 0 (1) Eşitli (1) de, j boyutlu çıtı vetörü ve, arar verme birimlerinin ağırlıları, * a değeridir. Dual (iili) modeli ise, X j, m boyutlu girdi vetörü,,. arar verme birimi için amaç fonsiyonunun en uygun (optimal) Y j, s min q s m i 1 r y r 1 r1 s m v x i i r y rj v ix r1 v i, 0, i1 ij v v i 1, 2,..., m 0, j 1, 2,..., n (2) biçimindedir. Dual model incelendiğinde, girdilerin ağırlılı toplamının en az (minimum) yapılmasının amaçlandığı ve arar vericiye ait çıtıların ağırlılı toplamının 1 e eşit olduğu görülmetedir. Bununla birlite, diğer bir oşul, her KVB için ağırlılı çıtı toplamlarının, ağırlılı girdi toplamlarından üçü olmasıdır. Bu sayede etin bir arar vericiye ait etinli değeri 1 ve etin olmayan bir arar veriye ait etinli değeri ise, 1 den büyütür. VZA ile etin KVB lerin tespit edebilmesine rağmen, KVB lerin etinli sıralamasına diğer bir deyişle etinli derecelerinin belirlenmesine imân bulunmamatadır. Bu nedenle süper etinli modelinden diğer bir deyişle Anderson ve Peterson yönteminden yararlanılmatadır. Süper etinli modeli Eşitli (3) te verilmiştir: * a Min a jx j a j1 jp j1 jp jyj Y j 0 X (3) Eşitli (3) tei süper etinli modelinden yararlanara etin KVB lerin diğer KVB ler ile ıyaslaması ve sıralaması yapılmatadır. Etin olmayan bir KVB süper etinli modelinde de etin olmayan KVB olara tespit edilmetedir. Anca, etin bir KVB, süper etinli modelinde 1 den üçü etinli sor değerine sahip olabilir. 36

7 Bulgular Bu çalışmada çıtıya yöneli ve değişen getirili BCC modelinden yararlanara Türiye dei 33 vaıf üniversitesinin etinli sıralamasının yapabilme için EMS 1.3 paet programı ullanılmıştır. Vaıf üniversitelerinin etinlilerini tespit etme amacıyla süper etinli modelinden de yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2 de sunulmuştur: Tablo 2. Çıtıya Yöneli BCC Modeli ile Elde Edilen Vaıf Üniversitelerinin Etinli Değerleri Üniversite Etinli Değeri (%) Referans Kümesi Süper Etinli Değeri (%) Süper Etinli Sırası Acıbadem Üniversitesi 61,8 27 (0,67) 28 (0,33) 366,67 27 Atılım Üniversitesi 100,0 5 81,68 14 Bahçeşehir Üniversitesi 100,0 2 92,61 16 Başent Üniversitesi 100,0 0 60,62 10 Beyent Üniversitesi 100,0 8 52,95 6 Bilent Üniversitesi 100,0 1 big 1 Çağ Üniversitesi 381,35 2 (0,09) 5 (0,00) 21 (0,16) 26 (0,30) ,65 29 (0,31) 30 (0,14) Çanaya Üniversitesi 85,52 5 (0,11) 17 (0,40) 26 (0,15) 30 (0,35) 105,37 20 Doğuş Üniversitesi 758,1 2 (0,08) 5 (0,02) 6 (0,06) 26 (0,42) 30 (0,43) 171,40 24 Fatih Üniversitesi 174,23 3 (0,43) 6 (0,26) 23 (0,31) 100,78 19 Gediz Üniversitesi 100,0 2 75,60 13 Haliç Üniversitesi 539,63 2 (0,01) 3 (0,05) 5 (0,22) 24 (0,29) 28 (0,38) ,37 26 (0,04) Işı Üniversitesi 116,47 5 (0,09) 6 (0,02) 26 (0,04) 28 (0,66) ,09 22 (0,18) İst. Arel Üniversitesi 293,27 2 (0,10) 26 (0,04) 29 (0,81) 30 (0,05) 773,60 29 İst. Aydin Üniversitesi 17,31 5 (0,11) 26 (0,01) 27 (0,10) 28 (0,79) 106,69 21 İst. Bilgi Üniversitesi 100,0 2 67,04 11 İst. Bilim Üniversitesi 100,0 2 57,59 8 İst. Kültür Üniversitesi 1040,6 5 (0,17) 6 (0,16) 16 (0,12) 22 (0,41) ,08 25 (0,02) 28 (0,12) İst.Ticaret Üniversitesi 365,34 16 (0,21) 17 (0,05) 23 (0,01) 28 (0,48) ,80 23 (0,25) İzmir Eonomi Üniv. 100,0 0 81,76 15 İzmir Üniversitesi 100,0 5 0,00 2 Kadir Has Üniversitesi 100,0 9 0,00 2 Koç Üniversitesi 100,0 0 0,00 2 Maltepe Üniversitesi 100,0 2 97,08 17 Melişah Üniversitesi 100,0 8 70,05 12 Oan Üniversitesi 100,0 7 55,32 7 Özyeğin Üniversitesi 100,0 2 11,17 3 Piri Reis Üniversitesi 100,0 1 39,95 4 Sabancı Üniversitesi 100,0 0 big 1 TOBB Üniversitesi 100,0 0 51,19 5 Ufu Üniversitesi 100,0 0 97,70 18 Yaşar Üniversitesi 855,9 2 (0,17) 5 (0,23) 6 (0,05) 26 (0,07) 28 (0,41) ,99 28 (0,07) Yeditepe Üniversitesi 100,0 0 60,

8 Tablo 2 incelendiğinde, çalışma apsamındai vaıf üniversitelerinden 21 i İstanbul da, 6 sı Anara da, 4 ü İzmir de, 1 i Mersin ve 1 i de Kayseri de urulmuştur. İstanbul dai 21 üniversiteden 12 sinin; Anara dai 6 üniversiteden 5 inin; İzmir dei 4 üniversiteden 3 ünün ve Kayseri de bir vaıf üniversitesinin yılında verimlili değerlerinin yüse olduğu görülmüştür. Çalışma apsamında, 2000 yılından önce urulan 20 vaıf üniversitesinden 13 ünün ve 2000 yılından sonra urulan 13 vaıf üniversitesinden 8 nin etin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. VZA sonucunda etinli yüzdesi 100 olan üniversitelerin etin veya verimli olduğu belirlenmiştir. Tablo 2 ye dayanara, 33 vaıf üniversitesinin öğretim yılında 21 inin etin olduğu söylenebilir. Bu yüzden, Türiye de vaıf üniversitelerinin yalaşı olara % 63 ünün etin olduğu ve % 37 sinin etin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesi ne ait etinli değeri en düşü olara bulunmuştur. Bu üniversiteye ait referans ümesi ise, Atılım Üniversitesi (Sıra no: 2), Oan Üniversitesi (Sıra no: 26), Sabancı Üniversitesi (Sıra no: 29) ve TOBB Eonomi ve Tenoloji Üniversitesi (Sıra no: 30) nden oluşmatadır. Süper etinli değerlerine göre, öğretim yılında Sabancı Üniversitesi ve Bilent Üniversitesi nin en etin üniversiteler olduğu görülmüştür. Bu sonuç dünya üniversite sıralamalarına da paralelli göstermetedir. Dünya üniversitelerini sıralayan urumlardan olan QC ve THE nın sonuçlarına göre Sabancı ve Bilent Üniversiteleri 2010 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer almıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Sabancı ve Bilent Üniversiteleri nden sonra öğretim yılında etin üniversiteler sırasıyla İzmir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, TOBB Eonomi ve Tenoloji Üniversitesi, Beyent Üniversitesi, Oan Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Başent Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Melişah Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, İzmir Eonomi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Ufu Üniversitesidir. 38

9 Tartışma, Sonuç ve Öneriler Üniversiteler, iş hayatında ullanabileceği gereli bilgiye sahip bireyler yetiştirmetir. Bununla birlite, üniversitelerdei personel sayısı ve finansal aynalar sınırsız değildir. Bu nedenle üniversitelerin sınırlı aynalarını en etin biçimde ullanmaları gerelidir. Günümüzde üniversitelere ait aynaların etin olara dağıtılması ve etinliğin belirlenmesinde VZA dan sılıla yararlanılmatadır. Bu çalışmada Türiye dei vaıf üniversitelerinin verimliliği öğretim yılı için VZA yardımıyla belirlenmiştir. Bu nedenle üniversitelerin girdi değişenleri olara, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi sayıları, toplam bütçe giderleri ve çıtı değişenleri olara ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenci sayıları, proje sayısı, uluslararası yayın sayısından yararlanılmıştır. Sonuç olara, 33 vaıf üniversitesinden yılları arasında 21 inin etin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Sabancı Üniversitesi ve Bilent Üniversitesi nin diğer üniversitelerden daha etin olduğu görülmüştür öğretim yılında en düşü etinli değeri İstanbul Arel Üniversitesi ne aittir. Vaıf üniversitelerinin, genel olara, etin olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonucuna göre, İstanbul dai 21 üniversitesinden 12 sinin; Anara dai 6 üniversitesinden 5 inin; İzmir dei 4 üniversitesinden 3 ünün ve Kayseri de bir vaıf üniversitesinin yılında verimlili değerlerinin yüse olduğu söylenebilir. Böylece, etinli açısından il sırada Anara dai vaıf üniversitelerinin, iinci sırada İzmir dei vaıf üniversitelerinin ve son sırada İstanbul dai vaıf üniversitelerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 2000 yılından önce Türiye de urulan vaıf üniversitelerinin 2000 yılından sonra urulan vaıf üniversitelerine göre daha etin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların Türiye de urulaca yeni vaıf üniversitelerine yol gösterici olacağı düşünülmetedir. Özden (2008) tarafından 2007 yılı verileri ile yapılan çalışmada ortalama etinli 0,92 ien 2010 verileri ile yapılan bu çalışmada toplam etinli ortalaması 0,63 olara tespit edilmiştir. Bu durum 2007 yılına nazaran vaıf üniversitelerinde genel bir etinsizli olduğunu göstermetedir. Çanaya ve Işı üniversiteleri Özden (2008) çalışmasında etin ien bu çalışmada etin olara bulunmamıştır. Atılım, Bahçeşehir, Başent, Bilent, İstanbul Bilgi, İstanbul Bilim, Maltepe, Özyeğin, Sabancı, Ufu ve Yeditepe Üniversitesi Özden (2008) tarafından 2007 yılında etin değil ien, bu çalışmada 2010 yılında etin olara bulunmuştur. Anca Doğuş, Fatih ve Yaşar Üniversitelerinin etinlilerinde 2007 yılı ile ıyaslandığında bir iyileşme görülmemiştir. Özetle, yaın bir zamanda, far yaratma, girişimcili programları, orta işyeri tesisleri ve tenoparlar, mali altyapı güçlülüğü, teno-öncülü ve girişimcili araştırmaları onularında öne çıan 3KÜ lerin yaygınlaşmaları açınılmazdır (Bircan, 2010). Türiye de yüseöğretim sisteminin bu yeni gelişmeleri diate alara endisini yeniden yapılandırması uygun olacatır. Vaıf üniversitelerinin bu sürece odalanmasında VZA nın bir performans analizi yöntemi olara faydalı olacağı söylenebilir. 39

10 Kaynaça Abbott, M. ve Doucouliagos, C. (2003). The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis. Economics of Education Review, 22(1), Ahn, T. ve Seiford, L. M. (1993). Sensivity of DEA to models and variable sets in a hypothesis testing setting: the efficiency of university operations. In: Yuji Ijiri (ed.), Creative and Innovative Approaches to the sciences of management, Quorum Boos, Westport. Athanassopoulos, A. ve Shale, E. (1997). Assessing the comparative efficiency of higher education institutions in the UK by neans of data envelopment analysis. Education Economics, 5(2), Babacan, M., Kartal, M. ve Bircan, M. H. (2007). Cumhuriyet Üniversitesi nin etinliğinin amu üniversiteleri ile arşılaştırılması: Bir VZA teniği uygulaması. C.Ü. İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, 8(2), Bal, V. (2013). Vaıf üniversitelerinde veri zarflama analizi ile etinli belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), Baner, D. R. ve Thrall, R. M. (1992). Estimation of returns to scale using data envelopment analysis. European Journal of Operations Research, 62, Baysal, M. E., Alçılar, B., Çerçioğlu, H. ve Tolu, B. (2005). Türiye de devlet üniversitelerinin 2004 yılı performanslarının veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenip buna göre 2005 yılı bütçe tahsislerinin yapılması. Saarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), Beasley, J. E. (1995). Determining teaching and research efficiencies. Journal of the Operational Research Society, 46(4), Betaş, A. (2007). Anara dai özel liselerin etinliğinin veri zarflama analizi ile ölçümü. Yayınlanmamış yüse lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Anara. Bircan, İ. (2010). Geleceğin üniversiteleri nasıl olaca? Atılım Üniversitesi Açı Erişim Sitesi. 13 Oca 2015 tarihinde adresinden erişildi. Charnes, W., Cooper, E. ve Rhodoes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision maing units. European Journal of Operations Research, 2, Dündar, H. ve Darrell, L. (1995). Departmental productivity in American universities: economies of scale and scope. Economics of Education Review, 14, Fandel, G. (2007), Applications on the performance of universities in North Rhine-Westphalia Germany: government s redistribution of funds judges using DEA efficiency measures. European Journal of Operational Research, 176, Flegg, T., Allen, D. O., Field, K. ve Thurlow, T. W. (2004). Measuring the efficiency of British universities: a multi-period data envelopment analysis. Economics of Education Review, 12(3), Golany, B. ve Yu, G. (1997). Theory and methodology estimating returns to scale in DEA. European Journal of Operational Research, 103, Götolga, Z. G. ve Artut, A. (2011). Sivas ilinde liselerin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. C.Ü. İtisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), Johnes, G. ve Johnes, J. (1993). Measuring the research performance of UK economics departments: an application of data envelopment analysis. Oxford Economic Papers, 45(2), Kaygın, E. (2006). Kars-Ardahan-Iğdır illeri orta öğretim urumlarının etinlilerinin veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmesi, Basılmamış yüse lisans tezi, Kafas Üniversitesi. Kutlar, A. ve Kartal, M. (2004). Cumhuriyet Üniversitesi nin verimlili analizi: faülteler düzeyinde veri zarflama yöntemiyle bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), Kutlar, A. ve Babacan, A. (2008). Türiye dei amu üniversitelerinde CCR etinliği-ölçe etinliği analizi: DEA teniği uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1),

11 McMillan, M. ve Debasish, D. (1997). The relative efficiencies of Canadian universities: a DEA perspective. Research paper no: 97-4, Department of Economics, University of Alberta. Özden, H. Ü. (2008). Veri zarflama analizi ile Türiye dei vaıf üniversitelerinin etinliğinin ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Faültesi Dergisi, 37(2), Özel, G. (2014). Efficiency Analysis of State Universities: A case of Turey. Hacettepe University Journal of Education, 29(3), Tomins, C. ve Green, R. (1988). An experiment in the use of the data envelopment analysis of evaluating the efficiency of UK university departments of accounting. Financial Accountability, 4 (2), Vassiloglou, M. ve Gioas, D. (1990). A study of the relative efficiency of ban branches: an application of data envelopment analysis. Journal of Operational Research Society, 41(7), Yeşilyurt, C. (2009). Türiye dei itisat bölümlerinin göreceli performanslarının veri zarflama analizi yöntemiyle ölçülmesi: Kpss 2007 verilerine dayalı bir uygulama. Atatür Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), Yüseöğretim Kurumu. (2012). Üniversite Raporu, Anara,

Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği. Efficiency Analysis of State Universities: A Case of Turkey

Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği. Efficiency Analysis of State Universities: A Case of Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Faültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(3), 124-136 [Temmuz 2014] Efficiency Analysis of State Universities: A Case of Turey Gamze ÖZEL * ÖZ: Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

TOP 500 DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

TOP 500 DEKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 6, Aralık 2016, s. 198-209 Arş.Gör. Nazlı ARIK Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, nazliarik@gumushane.edu.tr Arş.Gör. Burak SEYHAN Gümüşhane Üniversitesi, İ.İ.B.F.

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No 4, 437-442, 2004 Vol 9, No 4, 437-442, 2004 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI M. Emin BAYSAL,

Detaylı

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 167-185 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 Veri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, 2009 135 TÜRKİYE DEKİ İKTİSAT BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE

Detaylı

Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma *

Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma * KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 67-77, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419 C.Ü. İtisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419 TÜRKİYE DE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE NETWORK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. Bura

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 5 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 5 2013 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Vedat BAL

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

PROGRAM BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN PUAN TİPİ FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015

PROGRAM BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN PUAN TİPİ FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015 NO PUAN TİPİ ŞEHİR ÜNİVERSİTE PROGRAM ÖĞRETİM DİLİ VE TÜRÜ BAŞARI SIRASI TABAN PUANLAR KONTENJAN FAKÜLTE 2012 2013 2014 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. TM-1 İSTANBUL KOÇ EkonomiİKTISADI VE İDARI BILIMLER

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

2010-2015 MARKA PERFORMANS ANALİZİ

2010-2015 MARKA PERFORMANS ANALİZİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ 2010- MARKA PERFORMANS ANALİZİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ DOĞRU TERCİH PROJESİ KRİTERLER Doluluk (5) Marka Değeri (Ücret) (5) Kontenjan (5) Başarı (Yalnızca Lisans) (5) DOLULUK ORANI

Detaylı

GENEL PUANLAR Yılı Makale Puanı 1. Toplam Atıf Puanı 2

GENEL PUANLAR Yılı Makale Puanı 1. Toplam Atıf Puanı 2 ÜNĠVERSĠTE GENEL PUANLAR 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam Atıf Puanı 2 Toplam Bilimsel Doküman Puanı 3 Doktora Öğrencisi Puanı 4 Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı 5 TOPLAM V 1 11 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 112,75

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1 Eonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Yıl 2, Sayı, 206 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 2, Year 2, No., 206 TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Detaylı

EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA

EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: KPSS 2007 VERİLERİNE DAYALI BİR UYGULAMA Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 221-232 EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN GÖRECELİ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ Hüseyin DAŞTAN 1 E. Demet EKİNCİ 2 Tuba ŞAHİNOĞLU 3 Gürkan ÇALMAŞUR 4 Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Dalı. * Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim

Dalı. * Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ile Kamu Yönetimi Bölümlerinin Göreceli Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi: KPSS 2008 Verilerine Dayalı Bir Uygulama Cavit YEŞİLYURT

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T.

2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 BAŞARI SIRASI (0,12) OGR. SÜRE. yerleş en PUAN TÜRÜ. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. ULUSLARARASI TİCARET-FİNANS-LOJİSTİK-İŞLETMECİLİK-EKONOMİK İLİŞKİLER-FİNANS BANKACILIK BÖLÜMLERİ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR.

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Deri Mühendisliği. Dil ve Konuşma Terapisi. Dilbilim. Dilbilimi. Diş Hekimliği 206310448 ZİRVE Üniv. (%50 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 12 + 0 26 26 235,671 224000 200.000 206310545 ZİRVE Üniv. (%25 B.) Özel GAZİANTEP MF-4 42 + 0 10 1 232,786 332000 204.000 103110681 DOKUZ EYLÜL Üniv.

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ

TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ Toplam 300 adet hukuk programına 2016 yılında 28.761 öğrenci yerleşmiştir. En yüksek puanla Galatasaray si öğrenci almıştır. 2016 yılında Galatasaray sine yerleşen

Detaylı

İşletme Türkiye deki Tüm Vakıf Üniversiteleri Erhan Erkut,

İşletme Türkiye deki Tüm Vakıf Üniversiteleri Erhan Erkut, İşletme Türkiye deki Tüm Vakıf Üniversiteleri Erhan Erkut, 1.8.2014 Veri tabanına sadece İşletme programları dahil edildi. Tek istisna, Sabancı daki Yönetim Bilimleri programı oldu. İşletme-Ekonomi, İşletme

Detaylı

Notebook seçiminde hibrit bir yaklaşım: analitik hiyerarşi yöntemine dayalı veri zarflama analizi

Notebook seçiminde hibrit bir yaklaşım: analitik hiyerarşi yöntemine dayalı veri zarflama analizi Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Faültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 207-225 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2011 Noteboo

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 77 MF-4 524,348 372 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-4 523,856 380 BİLKENT

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Teknoloji Fak. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 221,374 23 4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Teknoloji Fak. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MTOK MF-4 0,000 34

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Hukuk Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 1.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 49 30 56 18 GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 2.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 44 27 56 24 GALATASARAY

Detaylı

SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI. Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 ÖZET

SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI. Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 2015, 3(2), 53-60 SAMSUN'DAKİ HASTANELERİN ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILMASI Talat ŞENEL 1, Serpil GÜMÜŞTEKİN 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU Ege Aademi BaıĢ / Ege Academic Review 0 (2) 200: 627-649 TÜRĠYE DE HANEHALI YOSULLUĞU HOUSEHOLD POVERTY IN TUREY Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY, Celal Bayar Üniversitesi, Ġtisadi ve Ġdari Bilimler Faültesi,

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 12, s. 176-189. ALANYA BÖLGESİ OTELLERİNİN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Altuğ ÖZDEN Eda ÖNCÜ Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 09100 Aydın / Türkiye sorumlu yazar: aozden@adu.edu.tr Alınış (Received):

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE G0RELÏ FAALİYET PERFORMANSLARININ AĞIRLIK KISITLAMALARI VE ÇAPRAZ ETKİNLİK KULLANILARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE G0RELÏ FAALİYET PERFORMANSLARININ AĞIRLIK KISITLAMALARI VE ÇAPRAZ ETKİNLİK KULLANILARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt:ll Sayı:3 Sayfa: (2-1) Makina Mühendisleri Odası ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE GRELÏ FAALİYET PERFORMANSLARININ AĞIRLIK KISITLAMALARI VE ÇAPRAZ ETKİNLİK KULLANILARAK VERİ ZARFLAMA

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF , ,78722 Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 535,96914 539,78722 Boğaziçi Üni. Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Kafas Univ Vet Fa Derg 7 (5): 859-86, 0 DOI:0.9775/vfd.0.688 REEARCH ARTICLE Esmer Irı ığırlarda üt Verimi Üzerine Etili Fatörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Yalçın TAHTALI * Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Özet Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ -2013 YILLARI VE TABAN KARŞILAŞTIRMASI. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet Psikoloji (İngilizce) Bir. Öğr 4 TM-3 1750 1.920 475,40977 52 52 Orta Doğu Teknik Ü. Ankara Devlet Psikoloji (İngilizce)

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 021301 (1-8) AKU J. Sci. 12 (2012) 021301 (1-8) Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin

Detaylı

Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) NO ÜNİVERSİTE Psikoloji (TM-3) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı).. EN 1 KOÇ ÜNV (İST) (İNG) (İNG) 6 6 477,3818 502,1115 909 715 2 BOĞAZİÇİ ÜNV (İST) (İNG) 72 72 472,0633 493,126 1230

Detaylı

Elazığ İlinde Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi

Elazığ İlinde Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Performanslarının Ölçülmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-206 Cilt:5 Sayı:57 (429-439) www.esosder.org ISSN:304-0278 Spring-206 Volume:5 Issue:57 BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO

Detaylı

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt 2, Sayı 2, 21 ISSN: 139-839 (Online) İMKB YE KAYITLI HALKA AÇIK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FİNANSAL ETKİNLİĞİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma TEKTÜFEKÇİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 202 365 TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-200 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi

Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:38, Sayı/No:1, 2009, 66-83 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2009 Veri zarflama

Detaylı

Türkiye deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması

Türkiye deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 : 148-172 Türkiye deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması Aziz Kutlar * Adem Babacan

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 6 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 6 2013 EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Vedat

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ URAP (University Ranking by Academic Performance) Ekim 2010 URAP EKİM 2010 - ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ VE ETKİNLİK ARTIŞINDA STRATEJİK ÖNCELİKLERİN ROLÜ: ÇOK-AKTİVİTELİ VZA UYGULAMASI

TÜRKİYE DE KAMU ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM-ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ VE ETKİNLİK ARTIŞINDA STRATEJİK ÖNCELİKLERİN ROLÜ: ÇOK-AKTİVİTELİ VZA UYGULAMASI Anara Üniveritei SBF Dergii, Cilt 68, No. 2, 2013,. 27-62 TÜRKİY D KAMU ÜNİVRSİTLRİNİN ĞİTİM-ARAŞTIRMA TKİNLİKLRİ V TKİNLİK ARTIŞINDA STRATJİK ÖNCLİKLRİN ROLÜ: ÇOK-AKTİVİTLİ VZA UYGULAMASI Özet Yrd. Doç.

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri

Çok Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyoda Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi Kanal Denkleştiricilerin Teorik ve Deneysel BER Başarım Analizleri Ço Taşıyıcılı Gerçe Zaman WiMA adyoda Zaman Bölgesi ve Freans Bölgesi Kanal Denleştiricilerin Teori ve Deneysel Başarım Analizleri E. Tuğcu, O. Çaır, A. Güner, A. Özen, B. Soysal, İ. Kaya Eletri-Eletroni

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017)

URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017) 2017-2018 URAP DÜNYA SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ (30 EKİM 2017) Giriş URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı; 2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türk ve

Detaylı

Firmalarda Etkinlik Ölçümü: BİST Bilişim Sektörü Örneği

Firmalarda Etkinlik Ölçümü: BİST Bilişim Sektörü Örneği Özet Firmalarda Etkinlik Ölçümü: BİST Bilişim Sektörü Örneği Efficiency Measurement of Firm: BISTIT Sector Case Hafize MEDER ÇAKIR*- Atalay ÇAĞLAR** Mustafa EROL*** - Yaşam DEMİR**** Günümüzde giderek

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Puan Türü. Kont. Yerl.

Puan Türü. Kont. Yerl. Program Adı GALATASARAY KOÇ İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ YEDİTEPE BAHÇEŞEHİR TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ FATİH İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ŞEHİR TURGUT ÖZAL BİLGİ ÖZYEĞİN KADİR HAS GEDİZ

Detaylı

Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması

Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması 1 XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002 Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC Ankara daki Anadolu Liselerin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ( VZA ) İle Saptanması Araş.Gör.Murat ATAN

Detaylı

Hangi üniversite ne kadar para alıyor?

Hangi üniversite ne kadar para alıyor? On5yirmi5.com Hangi üniversite ne kadar para alıyor? Vakıf üniversitelerinin sadece yıllık eğitim ücretlerini ödeyebilmek için bir ''servet'' sahibi olmak gerekiyor. 2012-2013 akademik yılında ödenecek

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ve FAKÜLTELERİ SIRALAMASINDA (DÜS) HARRAN ÜNİVERSİTESİ

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ve FAKÜLTELERİ SIRALAMASINDA (DÜS) HARRAN ÜNİVERSİTESİ Önsöz Üniversitemiz Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamaları (DÜS) ve Akademik Performansa göre Üniversite (URAP) sıralamasında başarılı bir performans sergilemiştir. Üniversitemiz öğretim elemanlarının

Detaylı

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 19 bin 100 TL.

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programlar KDV dahil 19 bin 100 TL. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için KDV hariç 22 bin 700 Ön lisans programları ve bunların İngilizce hazırlık programı için 12 bin 300 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ:

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi

Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Türkiye deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi Eda Çakmak a, H. Hasan Örkcü b* a Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ Kastamonu Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Eim 2015, Sayı:10 TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ Murat Can GENÇ 1 Özet: Sağlı, verimliliği artırma

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi Türk üniversitelerinin ilk 500 e girdiği son yıllarda çok tartışılmaya başladı. Dünya üniversitelerini

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

Üniversiteler ve Sosyal Medya *

Üniversiteler ve Sosyal Medya * Üniversiteler ve Sosyal Medya * Üniversite Takipçi 1. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ** 8.862 2. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 6.965 3. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 5.405 4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4.806 5. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı